De contractuele privéverzekeringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De contractuele privéverzekeringen"

Transcriptie

1 65 HOOFDSTUK V De contractuele privéverzekeringen AFDELING 1 Inleiding In tegenstelling tot de stelsels waar de wet een verplichting tot verzekering oplegt (ziekteverzekering, arbeidsongevallen en beroepsziekten), betreft het hier de vrije verzekeringen bij private verzekeringsmaatschappijen. We zullen het hier hebben over vast inkomen, hospitalisatie-, reisannulatieverzekeringen, en ook over enkele nieuwe foutloze verzekeringen zoals deze ter bescherming van de zwakke weggebruiker en de medische fouten. In dit hoofdstuk zullen we onze aandacht hoofdzakelijk toespitsen op de in deze polissen gebruikte terminologie betreffende (arbeids)ongeschiktheid en de contractuele consequenties ervan. Interessant aan deze verzekeringstakken is dat er ons een bonte schakering van begrippen en definities van arbeidsongeschiktheid en invaliditeit wordt aangeboden, haast even talrijk als de verscheidenheid van aanbod aan verzekeringspolissen. Het staat iedereen vrij deze polissen al dan niet aan te gaan, maar bij het afsluiten van de overeenkomst liggen de contractuele bepalingen echter wel vast. Bij deze toetredingscontracten staat het de betrokkenen niet zomaar vrij de condities naar hun hand te zetten of te interpreteren. Om al te gortige contractsbepalingen een halt toe te roepen, heeft de wetgever de hierna besproken Wet op de landsverzekeringen in het leven geroepen die van dwingend recht is. Dit wil zeggen dat hetgeen deze wet voorschrijft, een verplichtend karakter heeft en de rechter de bepalingen ervan moet opleggen, voor zoverre één der betrokken partijen er zich op beroept. Ook het Burgerlijk Wetboek legt algemene bepalingen op wat betreft de aangegane verbintenissen. AFDELING 2 Wettelijke referenties 1. Burgerlijk Wetboek Artikel Alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degenen die deze hebben aangegaan, tot wet. Zij kunnen niet herroepen worden dan met hun wederzijdse toestemming of op de gronden door de wet erkend. Zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht. Artikel Men moet in de overeenkomsten nagaan welke de gemeenschappelijke bedoeling van de contracterende partijen is geweest, veeleer dan zich aan de letterlijke zin van de woorden te houden.

2 66 Hoofdstuk V De contractuele privéverzekeringen Artikel Wanneer een beding voor tweeërlei zin vatbaar is, moet men het veeleer opvatten in de zin waarin het enig gevolg kan hebben, dan in die waarin het geen gevolg kan teweegbrengen. Artikel Bewoordingen die voor tweeërlei zin vatbaar zijn, moeten worden opgevat in de zin die met de inhoud van het contract het best overeenstemt. Artikel In geval van twijfel wordt de overeenkomst uitgelegd ten nadele van hem die bedongen heeft en ten voordele van hem die zich verbonden heeft. 2. Wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN: ARTIKELEN 77 TOT 89 Artikel 77. Dit hoofdstuk is van toepassing op de verzekeringsovereenkomsten die ertoe strekken de verzekerde dekking te geven tegen alle vorderingen tot vergoeding wegens een schadeverwekkende gebeurtenis die in de overeenkomst is beschreven, en zijn vermogen binnen de grenzen van de dekking te vrijwaren tegen alle schulden uit een vaststaande aansprakelijkheid. PERSOONSVERZEKERINGEN: ARTIKEL 95 Medische informatie Artikel 95. De door de verzekerde gekozen arts kan de verzekerde die erom verzoekt de geneeskundige verklaringen afleveren die voor het sluiten of het uitvoeren van de overeenkomst nodig zijn. Deze verklaringen beperken zich tot een beschrijving van de huidige gezondheidstoestand. Deze verklaringen mogen uitsluitend aan de adviserend arts van de verzekeraar worden bezorgd. Deze mag de verzekeraar geen informatie geven die niet-pertinent is gezien het risico waarvoor de verklaringen werden opgemaakt of betreffende andere personen dan de verzekerde. Het medisch onderzoek, noodzakelijk voor het sluiten en het uitvoeren van de overeenkomst, kan slechts steunen op de voorgeschiedenis van de huidige gezondheidstoestand van de kandidaat-verzekerde en niet op technieken van genetisch onderzoek die dienen om de toekomstige gezondheidstoestand te bepalen. Mits de verzekeraar aantoont de voorafgaande toestemming van de verzekerde te bezitten, geeft de arts van de verzekerde aan de adviserend arts van de verzekeraar een verklaring af over de doodsoorzaak. Wanneer er geen risico meer bestaat voor de verzekeraar, bezorgt de adviserend arts de geneeskundige verklaringen, op hun verzoek, terug aan de verzekerde of, in geval van overlijden, aan zijn rechthebbenden.

3 Hoofdstuk V De contractuele privéverzekeringen De Wet Verwilghen van 20 juli 2007 Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de grondwet. Artikel 2. In titel III van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wordt een hoofdstuk IV ingevoegd, luidende: Hoofdstuk IV. Ziekteverzekeringsovereenkomsten Afdeling I. Inleidende bepalingen. Artikel 138bis 1: Begripsomschrijvingen 1. Onder ziekteverzekeringsovereenkomst wordt verstaan: 1 de ziektekostenverzekering die, in geval van ziekte of in geval van ziekte en ongeval, prestaties waarborgt met betrekking tot elke preventieve, curatieve of diagnostische medische behandeling welke noodzakelijk is voor het behoud en/ of het herstel van de gezondheid; 2 de arbeidsongeschiktheidsverzekering die, in geval van ziekte of in geval van ziekte en ongeval, de vermindering of verlies van beroepsinkomen ten gevolge van de arbeidsongeschiktheid van een persoon geheel of gedeeltelijk vergoedt; 3 de invaliditeitsverzekering die een prestatie waarborgt in geval van ziekte of in geval van ziekte en ongeval; 4 de niet-verplichte zorgverzekering die in prestaties voorziet in geval van geheel of gedeeltelijk verlies van de zelfredzaamheid. AFDELING 3 De Wet Verwilghen en de hospitalisatieverzekeringen Door de Wet Verwilghen 216 van 20 juli 2007 (Wet tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst) werden belangrijke wijzigingen ter bescherming van de verzekeringnemers aangebracht aan de verplichtingen van heel wat privéverzekeringen (arbeidsongeschiktheidsverzekering, hospitalisatieverzekering, enz.). Vooral het belang van deze laatste mag niet onderschat worden aangezien er haast 8 miljoen hospitalisatieverzekeringen in omloop zijn. 2,6 miljoen personen in België zijn hiervoor verzekerd via de ziekenfondsen en 4,6 miljoen via privéverzekeringen. Liefst 3,6 miljoen maken deel uit van een groepsverzekering. Met deze wet wou de regering wat meer rechtszekerheid bieden aan de verzekerden. Als gevolg van de steeds hogere supplementen die de ziekenhuizen aanrekenen (vaak enkel aan wie zo n verzekering heeft 217 ), besloten tal van verzekeraars de premies fors te verhogen en soms zelfs te verdubbelen. De stijgingen waren extra bruusk omdat de verzekeraars soms ook jaren gewacht hadden om ze door te rekenen. Begin 2011 werden er opnieuw prijsstijgingen van 6 à 7% in het vooruitzicht gesteld, ook bij de ziekenfondsen. Hieronder lichten we de belangrijkste vernieuwingen toe die de wet voorziet. 216 BS van 10 augustus In de ziekenhuizen noemt men hen de DKV-patiënten. DKV heeft in deze sector een leidersrol, met een marktaandeel van 75%. Sommige ziekenhuizen verhogen voor hen de normale tarieven met 400%.

4 68 Hoofdstuk V De contractuele privéverzekeringen 1. Hoofdpunten Wet Verwilghen : de consument beter beschermen: 1. Het levenslange karakter. Probleem was dat de groepsverzekeringen die werden afgesloten via de werkgever, vaak niet konden voortgezet worden na het einde van de loopbaan. Inzake ziekte, invaliditeit en zorgverzekering wordt aan de verzekeraar de opzegmogelijkheid ontnomen en loopt de verzekering levenslang. Enkel de waarborg arbeidsongeschiktheid mag nog in duurtijd beperkt worden (tot de pensionering, prepensionering of andere beperkingen in tewerkstelling). 2. Individuele verderzetting. Bij de individuele uitdiensttreding van een collectieve verzekering zullen de verzekeraars een individueel aanbod aan de hoofdverzekerde en aan de medeverzekerden in het contract moeten kunnen aanbieden. Dit aanbod moet evenwaardig zijn aan de waarborgen in het collectieve contract. 3. De onbetwistbaarheid van reeds bestaande aandoeningen. Er geldt een tweejarige franchisetermijn voor alle niet gemelde (zowel gediagnosticeerde en niet-gediagnosticeerde) ziekten en symptomen. Ná deze termijn van twee jaren dient de verzekeraar alle opnames te vergoeden. 4. Aanvaarding van chronisch zieken en gehandicapten. In tegenstelling tot vroeger, waar deze personen ofwel volledig werden uitgesloten ofwel geconfronteerd werden met een vage en brede formulering van alle uitgesloten aandoeningen, moeten deze nu verzekerd kunnen worden voor alle andere ziektes, en voor de bestaande handicaps moet er een restrictieve en limitatieve opsomming van de uitgesloten situaties opgesteld worden. 5. Tariefwijzigingen en wijziging van de voorwaarden. Deze zouden aan banden gelegd worden door de nieuwe wet. Vooral hier heerst er een grote chaos vanwege het afwezig blijven van de medische index als objectieve parameter (zie verder). 2. Objectieve parameters Wordt een ziekenhuisverblijf in een eenpersoonskamer straks het privilege van een beperkte groep vermogende senioren? Dat is de inzet van het groeiende juridische kluwen rond de nieuwe wet op de hospitalisatieverzekeringen. Test-Aankoop trok in februari 2010 aan de alarmbel omdat steeds meer senioren moeite hebben om hun hospitalisatieverzekering te betalen. Zo n polis is nochtans geen overbodige luxe, want de medische kosten swingen de pan uit en de ziekenfondsen kunnen lang niet alles terugbetalen. Premiestijgingen met 50, 100 en soms zelfs 200 procent zijn de laatste jaren echter geen uitzondering meer, waardoor één op de drie senioren moeite heeft om deze te betalen. Om nieuwe bruuske premiestijgingen in de toekomst te vermijden, wou de overheid een medische index invoeren. Dat is een soort prijsindex die de gemiddelde stijging van de van de reële kosten van een hospitaalverblijf zou weergeven en de verzekeraars een middel zou geven om hun prijzen regelmatig en geleidelijk te verhogen. De index moest stoelen op objectieve parameters zoals de evolutie van

5 Hoofdstuk V De contractuele privéverzekeringen 69 de ligdagprijzen en de erelonen van de artsen. De medische index had uitgewerkt moeten worden door de Controledienst van Bank Financiën en Assurantiewezen (CBFA), samen met het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Het blijkt nu dat geen van beide instanties hiervoor destijds gecontacteerd werden. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg weigerde de index op te stellen omdat dat buiten zijn strikt omschreven bevoegdheden viel en niet strookte met de opgelegde werkmethoden. Maar nog voor de langverwachte medische index in werking trad nadat een koninklijk besluit (KB) begin februari 2010 de weg vrijmaakte werd hij al bedolven onder de rechtszaken. Want na Test-Aankoop en DKV vecht nu ook verzekeringsfederatie Assuralia de nieuwe prijsindex aan bij de Raad van State. Assuralia is niet tegen het principe van een medische index, een instrument waarvoor de sector zelf vragende partij was, maar wel tegen de uitwerking ervan. Het KB bepaalt immers dat enkel de premies aangepast mogen worden aan de steeds duurdere ziekenhuiskosten en niet de reserves van de verzekeraars. Als dit niet verandert, zullen alle hospitalisatieverzekeraars binnen anderhalf tot twee jaar in de rode cijfers zakken, waarschuwde de topman van Assuralia. In de nieuwe regeling is er slechts één achterpoortje opgenomen. Als een verzekeraar kan bewijzen dat het water hem aan de lippen staat, kan hij een uitzondering aanvragen aan de financiële waakhond CBFA. Die moet dan toelating geven om een extra premieverhoging door te voeren. Test-Aankoop is dan weer naar de Raad van State gestapt omdat de index geen gebruik maakt van objectieve en representatieve parameters, en een discriminatie van ouderen invoert door bij hen hogere premies toe te laten zoals het KB voorschrijft. Test-Aankoop vindt ook dat de CBFA veel te verregaande bevoegdheden krijgt. Om in de toekomst bruuske prijsstijgingen van de premies te vermijden, heeft de overheid een soort prijsindex, de medische index ingevoerd en deze specifieke indexcijfers worden berekend door de FOD Economie volgens de modaliteiten, bepaald in het koninklijk besluit van 1 februari 2010 tot vaststelling van de specifieke indexcijfers bedoeld in artikel 138bis-4, 3 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 218. Voorlopig worden de medische indexen berekend voor de waarborgen eenpersoonskamer en twee- en meerpersoonskamer voor 5 leeftijdsklassen. Later kunnen ook de waarborgen ambulante zorgen en tandverzorging hieraan toegevoegd worden. Volgens de laatste voorstellen zou er ook stilaan een eind komen aan de verbeten concurrentie die er woedt tussen de privéverzekeringen en de ziekenfondsen, die ook zulke hospitalisatieverzekeringen aanbieden. Deze zijn al langer een doorn in het oog van de privéverzekeraars. De ziekenfondsen genoten van voordelen die de verzekeringen niet hadden, zoals vrijstelling van BTW op hun premies. De zaak werd op Europees niveau aanhangig gemaakt. 218 BS 8 februari 2010, 2 de editie, p

6 70 Hoofdstuk V De contractuele privéverzekeringen AFDELING 4 Het beroepsgeheim en de Wet op de landsverzekeringen Hoe moet een arts, in het bijzonder een arts-deskundige omgaan met het beroepsgeheim, met een vraag om inlichtingen vanwege de patiënt of vanwege een sociale of privéverzekering? Meer bepaald, welke inlichtingen mag hij doorgeven en aan wie (niet)? De gerechtsdeskundige is een beetje een hybride kruising en zoals een vleermuis, half vogel half muis, zweeft hij tussen het slachtoffer, de verzekering en eventueel de rechter die een oordeel moet vellen in geval van betwistingen, waarbij deze een arts-deskundige aanstelt om hem advies te verstrekken. Het medische beroepsgeheim 219 is een fundamenteel recht van de patiënt. Het behoort hem toe, hij is er de meester van, en de ultieme bestaansreden ervan is hém te beschermen. Indien de patiënt aan zijn behandelende arts vraagt bepaalde bevindingen op papier te zetten, dan is dat zijn goed recht. Hij zal er zelf over kunnen beslissen om deze verslagen aan te wenden voor het doel dat hij zelf vrij bepaalt, bijvoorbeeld voor de verzekering. Met andere woorden, hij kan zijn arts van het beroepsgeheim ontslaan. Ziek of gekwetst betekent nog niet dat men ook in zijn juridische prerogatieven gekortwiekt moet worden. Elke arts, in gelijk welke hoedanigheid of specialiteit, is ertoe gehouden, uit hoofde van de vertrouwensrelatie die hij heeft met zijn patiënten, de hem toevertrouwde geheimen te bewaren. Deze verplichting werd daarom ook in het Strafwetboek opgenomen (art. 458) en is van Openbare Orde 220 waardoor dit principe een absoluut karakter heeft verworven. Maar als het erop aan komt de arbeidsongeschiktheid van een patiënt te evaleren vervalt het absolute karakter van het beroepsgeheim 221. Heel wat auteurs leiden dit af uit motiveringen van het Hof van Cassatie 222, die stellen dat enkel de arts die een relatie ad sanandum 223 heeft met zijn patiënt tot het toepassingsgebied van artikel 458 Sw. behoren. Het begrip geneesheer in artikel 458 Sw. zou zich dus beperken tot de artsen aan wie patiënten zich moeten toevertrouwen in het kader van medische zorgverlening in de brede zin. Een externe adviserende arts en arts-deskundige aangesteld om de rechtbank te adviseren, kunnen strikt gesproken niet beschouwd worden als een geneesheer in de zin van artikel 458 Sw., zoals omschreven door het Hof van Cassatie. De adviserende artsen hebben geen medische hulpverleningsband met de (kandidaat-)verzekerde of de persoon van wie de arbeidsongeschiktheid moet geëvalueerd worden. Het onderzoek gebeurt met het oog op het sluiten of het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst, of in een evaluatieopdracht, maar situeert zich niet in een hulpverleningsband. 219 Verder afgekort als MBG. 220 Regels waarvan absoluut niet kan afgeweken worden. De rechter moet ze ambtshalve toepassen. 221 S. DEFLOOR, Het beroepsgeheim van de adviserende arts in de private verzekering, RW , nr. 21, 22 januari B. ALLEMEERSCH, Medische attesten gebruiken als bewijs in rechte. Hoe relatief is het beroepsgeheim? (noot onder Cass. 19 januari 2001 en 7 maart 2002), TBBR 2003, (58), Om te genezen.

7 Hoofdstuk V De contractuele privéverzekeringen 71 Hoewel de adviserende artsen in deze context de gezondheidstoestand van de betrokkenen onderzoeken, verstrekken ze in feite geen verzorging, en hebben ze ook geen kennis, noch zijn ze dragers van geheimen uit hoofde van hun staat of beroep 224. De adviserende artsen vallen daarom niet onder de categorie van wettelijke geheimplichtigen die een beroepsgeheim hebben in de zin als bedoeld in artikel 458 Sw. Wel zijn we van oordeel dat de arts toch gebonden is door het beroepsgeheim voor alles wat hij verneemt dat buiten zijn strikte opdracht valt. Weigert het slachtoffer zijn dossier over te maken, dan kan hij hier niet toe verplicht worden, maar de deskundige zal dit in zijn verslag melden en de rechter zal er zijn conclusies uit trekken. In de praktijk stelt dit probleem zich zelden of nooit, aangezien het slachtoffer meestal liever een vergoeding zal nastreven, dan zich op het beroepsgeheim te beroepen. Het relatieve karakter van het beroepsgeheim wordt nu door de juristen algemeen aanvaard en de Orde heeft er zich nu ook, zij het schoorvoetend en laattijdig, bij neergelegd. De vroegere, absolutistische toepassing van het beroepsgeheim hield in dat het in casu zelfs zijn doel (de patiënt te beschermen) voorbijschoot want bij gebrek aan inlichtingen over de doodsoorzaak ging de verzekering niet tot betaling van de levensverzekering over. Bovendien werd aldus de facto bedrog soms onrechtstreeks beschermd door de verzekering niet volledig in te lichten over het gelopen risico. In de Wet op de Landsverzekeringsovereenkomst bepaalt artikel 95 hoe de door de verzekerde gekozen arts moet omgaan met het beroepsgeheim. Dat kan de huisarts zijn, maar deze is niet verplicht die taak op zich te nemen, dit wordt trouwens door de Orde van Geneesheren ten stelligste afgeraden 225. De behandelende arts mag bij het optreden van een ziekte of letsel de medische informatie enkel aan de raadsarts van de verzekering overmaken, en dan nog maar voor zover ze echt nodig is om de goede uitvoering van het contract te waarborgen. Deze informatie bij de verzekeringen moet gebaseerd zijn op pertinente en objectieve elementen van het medische dossier. In geval van overlijden mag de (behandelende) arts een getuigschrift overmaken aan de raadsarts van de verzekering op voorwaarde dat de verzekeraar bewijst dat er een voorafgaand akkoord was over de vermelding van de doodsoorzaak. Het beroepsgeheim blijft gelden voor alles wat niet direct in verband staat met de doodsoorzaak. Ook indien de rechter een deskundigenonderzoek beveelt, stelt artikel 972bis 226 van het gerechtelijk wetboek dat de partijen moeten meewerken aan het onderzoek en hun geïnventariseerd dossier moeten overmaken. In gemeen recht wordt er een deskundige aangesteld om de waarheid te onderzoeken van een ingediende claim en het causale verband tussen de letsels en de aangevoerde 224 Art. 458 Sw. 225 Bulletin Nationale Raad nr. 74, december Art. 972bis, ingevoegd bij wet van 30 december 2009: De partijen overhandigen ten minste acht dagen voor de installatievergadering en, bij gebreke daarvan, bij de aanvang van de werkzaamheden, een geïnventariseerd dossier met alle relevante stukken aan de deskundige.

8 72 Hoofdstuk V De contractuele privéverzekeringen feiten. De bewijslast ligt echter bij het slachtoffer 227. De deskundige moet zich strikt aan zijn opdracht houden, en om die opdracht te vervullen, vervalt het beroepsgeheim. In strafzaken kan het medische dossier op vraag van de onderzoeksrechter in beslag genomen en verzegeld worden. Zo het medische beroepsgeheim (MBG) wordt ingeroepen, moet dit natuurlijk in alle eerlijkheid zijn. Het mag niet zijn dat een patiënt in zijn medische dossier een selectie maakt van de elementen die hem goed uitkomen en dat hij bepaalde stukken achterhoudt die in zijn nadeel spelen. A fortiori, mag het medische beroepsgeheim niet misbruikt worden om fraude, simulatie of rechtsmisbruik te plegen. Om zich van hun wettelijke of conventionele verzekeringsplicht te kwijten tegenover verzekerden die menen aanspraak te kunnen maken op bepaalde tegemoetkomingen, hebben zowel de sociale als privéverzekeringen inderdaad behoefte aan een zo volledig mogelijk informatie over alle relevante gegevens, en hierbij ook de medische die verband houden met een schadeclaim. Zonder die informatie is het voor hen immers onmogelijk om te bepalen of hun verzekerde voldoet aan de wettelijke of contractuele vereisten. Aan de andere kant is het voor de behandelende dokters soms moeilijk om uit te maken in hoeverre ze op vragen om inlichtingen van de verzekering mogen ingaan, en of ze hierdoor niet hun verplichting tot geheimhouding te buiten gaan. De deskundige moet in feite twee verschillende deontologische codes respecteren: de code van medische plichtenleer en de gedragscode van de gerechtsdeskundigen. Deze twee codes zijn niet contradictoir. Alle artsen in België zijn verplicht zich aan te sluiten bij de Orde van Geneesheren 228 en ze zijn verplicht de deontologische Code van geneeskundige plichtenleer opgesteld in 1975 te volgen, zoniet riskeren zij sancties, ook al heeft deze plichtenleer strikt gesproken geen wettelijk bindende kracht aangezien hij nooit werd bekrachtigd zoals dat moest door een koninklijk besluit 229. Het betreft een geheel van beginselen, gedragsregels en gebruiken die iedere geneesheer moet eerbiedigen. De Nationale Raad van Orde van Geneesheren heeft herhaalde malen 230 op het belang van het beroepsgeheim van de arts gehamerd en de Orde waakt nauwgezet over de toepassing hiervan. Dit MBG mag slechts opgeheven worden indien nodig voor de bescherming van de behandelde patiënt. De eerste plicht van de arts is zijn patiënt te verzorgen, met waarborg van geheimhouding, aangezien niemand zijn arts nog zou vertrouwen mocht deze geheimhouding niet bestaan en bepaalde confidenties zijn noodzakelijk om de best mogelijke zorgverstrekking te waarborgen. De patiënt die een geneesheer raadpleegt, moet namelijk dingen kunnen meedelen die hij voor anderen zou verborgen houden en niet zou vertellen. 227 Actori incumbat probatio. 228 Art. 15 van het KB nr. 79 van 10 november Cass. 2 december 1993, RW 1994, p. 100; Cass. 9 mei 1986, JT 1986, 710. Zie artikel in Concilio Manuque nr. 1/2/3 1987, p Bv. in zijn advies van 19 maart 2005.

Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten

Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten Hoewel de Wet Verwilghen voornamelijk de niet beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten behandelt, legt ze ook een aantal communicatieverplichtingen

Nadere informatie

1. Doelstellingen en in het bijzonder de klemtoon op consumentenbescherming 2. Moet dit evolueren naar een recht op verzekering?

1. Doelstellingen en in het bijzonder de klemtoon op consumentenbescherming 2. Moet dit evolueren naar een recht op verzekering? 1 Wet Wet betreffende de Verzekeringen dd. 4 april 2014, B.S. 30 april 2014 In werking getreden op 1 november 2014 In snelheid gepakt. Ondanks negatief advies Commissie voor Verzekeringen en negatieve

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekeringen: recente ontwikkelingen. Prof. B. Weyts Hoofddocent Universiteit Antwerpen Advocaat Balie Brussel

Hospitalisatieverzekeringen: recente ontwikkelingen. Prof. B. Weyts Hoofddocent Universiteit Antwerpen Advocaat Balie Brussel Hospitalisatieverzekeringen: recente ontwikkelingen Prof. B. Weyts Hoofddocent Universiteit Antwerpen Advocaat Balie Brussel 1 Geen verplichte verzekering Maar ruim verspreid. Talrijke problemen in praktijk:

Nadere informatie

De bescherming van uw medische gegevens bij de verzekeraar

De bescherming van uw medische gegevens bij de verzekeraar De bescherming van uw medische gegevens bij de verzekeraar Brochure 2009 2 Veel voorkomende vragen en antwoorden FAQ 2009 Voor de vlotte werking van tal van verzekeringen is het noodzakelijk dat er gegevens

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Dankwoord... vii Lijst van afkortingen... xv. Inleiding... 1 DEEL I. ONDERZOEKSKADER. Hoofdstuk I. Probleemstelling...

INHOUD. Voorwoord... v Dankwoord... vii Lijst van afkortingen... xv. Inleiding... 1 DEEL I. ONDERZOEKSKADER. Hoofdstuk I. Probleemstelling... INHOUD Voorwoord............................................................ v Dankwoord.......................................................... vii Lijst van afkortingen..................................................

Nadere informatie

De bescherming van uw medische gegevens bij de verzekeraar

De bescherming van uw medische gegevens bij de verzekeraar De bescherming van uw medische gegevens bij de verzekeraar Brochure 2012 De principes hieronder beschreven gelden voor iedereen, of u nu een kandidaat-verzekerde bent die een verzekering wilt sluiten;

Nadere informatie

Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd.

Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd. MTH16064 Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd Toelichting Gedragscode De wet van 10 augustus 2015 1 verhoogt de wettelijke

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. [De informatieplicht] HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING 1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING De Wet Verwilghen In 2007 heeft de wetgever verschillende bepalingen in het kader van hospitalisatieverzekeringen ten voordele van de verzekerden

Nadere informatie

1. De individuele verderzetting van de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie

1. De individuele verderzetting van de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie Informatie m.b.t. de individuele verderzetting van de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie en met betrekking tot de mogelijkheid tot voorfinanciering ervan. De wet van 20 juli 2007 (Wet VERWILGHEN)

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Sociaal Recht Larcier... Voorwoord... Gebruikte afkortingen...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Sociaal Recht Larcier... Voorwoord... Gebruikte afkortingen... vii De Bibliotheek Sociaal Recht Larcier.................................. Voorwoord...................................................... Gebruikte afkortingen..............................................

Nadere informatie

Controle-arts privaat verzekering: noodzaak en beperkingen

Controle-arts privaat verzekering: noodzaak en beperkingen Controle-arts privaat verzekering: noodzaak en beperkingen Hoe ver staat Sisyphos? Tom Thomas Verzekeringsgeneeskunde en medische expertise thomas.tom@skynet.be Disclosure KBC Verzekeringen Argenta Assuranties

Nadere informatie

BS Verzekeringsrecht

BS Verzekeringsrecht Master Rechten BS Verzekeringsrecht Smvt - Weyts Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R49 7.00 EUR Bijzonderestudie Verzekeringsrecht 2013 Moduleburgerlijkrecht MasterRECHTEN

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JUNI 2005 S.04.0109.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.04.0109.N.- B. J., eiser, vertegenwoordigd door Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. - De organisatienota HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN. Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013

HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN. Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013 HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013 OVERZICHT Wanneer werd het Fonds opgericht? Waarom werd het Fonds opgericht? Huidige situatie Bijzonderheden en doelstellingen

Nadere informatie

De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014

De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014 De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014 FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369

Nadere informatie

het werk na langdurige ziekte

het werk na langdurige ziekte TERUG in het ZADEL OPNIEUW aan het werk na langdurige ziekte Wat? Sinds januari 2017 zijn er nieuwe wettelijke regelingen om langdurig zieken terug aan het werk te helpen. In deze folder vind je de belangrijkste

Nadere informatie

DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE. 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers

DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE. 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers 2. Wettelijke initiatieven 1) wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van

Nadere informatie

A R R E S T. samengesteld uit voorzitter G. De Baets en de rechters-verslaggevers H. Coremans en E. Cerexhe, bijgestaan door de griffier L.

A R R E S T. samengesteld uit voorzitter G. De Baets en de rechters-verslaggevers H. Coremans en E. Cerexhe, bijgestaan door de griffier L. Rolnummer 1815 Arrest nr. 9/2000 van 19 januari 2000 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van artikel 14 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 30 maart

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 19 529 Vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek Nr. 8 TWEEDE NOT VN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Trends binnen de verschillende pijlers van diabeteszorg = prikkels tot gedeelde kwaliteitszorg

Trends binnen de verschillende pijlers van diabeteszorg = prikkels tot gedeelde kwaliteitszorg Trends binnen de verschillende pijlers van diabeteszorg = prikkels tot gedeelde kwaliteitszorg Gent, 8 november 2011 Jan Vande Moortel Advocaat Lector recht en ethiek Wie is verantwoordelijk en waarvoor?

Nadere informatie

Factsheet De aansprakelijkheid van de arts

Factsheet De aansprakelijkheid van de arts Factsheet De aansprakelijkheid van de arts Algemeen Als u vermoedt dat een beroepsbeoefenaar uw rechten heeft geschonden, kunt u hem of de zorginstelling waarbinnen hij werkt aansprakelijk stellen. Volgens

Nadere informatie

Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering

Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering Circulaire FSMA_2012_14 dd. 12/06/2012 Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering Toepassingsveld:

Nadere informatie

Recente ontwikkeling inzake aansprakelijkheidsverzekering en productaansprakelijkheid

Recente ontwikkeling inzake aansprakelijkheidsverzekering en productaansprakelijkheid Recente ontwikkeling inzake aansprakelijkheidsverzekering en productaansprakelijkheid Lunchseminarie 17 november 2016 HUGO KEULERS JO WILLEMS HÉLOÏSE FOSTIER SANDRA LODEWIJCKX MARIJN DE RUYSSCHER Uitsluitings-

Nadere informatie

WET MEDISCHE ONGEVALLEN

WET MEDISCHE ONGEVALLEN WET MEDISCHE ONGEVALLEN Thierry VANSWEEVELT Hoogleraar Universiteit Antwerpen Advocaat Dewallens & partners Thierry.vansweevelt@ua.ac.be University of Antwerp/ Law firm Dewallens & partners KLASSIEK FOUTSYSTEEM

Nadere informatie

Verantwoording. Verantwoording

Verantwoording. Verantwoording Verantwoording v Verantwoording Advocaten, huisartsen, sociaal assistenten en uiteraard ook deskundigen, de zogenaamde medische experten, worden dagelijks geconfronteerd met schadegevallen betreffende

Nadere informatie

Overdracht van medische gegevens door een behandelend arts aan de voorlopige bewindvoerder van een patiënt

Overdracht van medische gegevens door een behandelend arts aan de voorlopige bewindvoerder van een patiënt Overdracht van medische gegevens door een behandelend arts aan de voorlopige bewindvoerder van een patiënt Doc: a117016 Tijdschrift: 117 p. 11 Datum: 14/07/2007 Origine: NR Thema's: Arts (Behandelend-)

Nadere informatie

HIV, aids en recht Een juridisch overzicht. Nick van Gelder Vorser Medisch Recht UA Advocaat Monard D Hulst

HIV, aids en recht Een juridisch overzicht. Nick van Gelder Vorser Medisch Recht UA Advocaat Monard D Hulst HIV, aids en recht Een juridisch overzicht Nick van Gelder Vorser Medisch Recht UA Advocaat Monard D Hulst 1 Inleiding en overzicht 1. Recht op behandeling en informed consent 2. Aansprakelijkheidskwesties

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

Pensioenspaarcontract van het type Universal Life

Pensioenspaarcontract van het type Universal Life Pensioenspaarcontract van het type Universal Life Algemene voorwaarden Securex Leven - VOV - Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel Erkend bij KB van 5.1.1982 (B.S. 23.1.1982) onder nr.

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de aansprakelijkheidsverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Deontologische Code inzake notariële bemiddeling Aangenomen door de algemene vergadering op 7 oktober 2003 Gewijzigd door de algemene vergadering op 24 oktober 2006) Art.

Nadere informatie

Veel beweging op vlak van re-integratie langdurig zieken! 25/11/2016

Veel beweging op vlak van re-integratie langdurig zieken! 25/11/2016 Veel beweging op vlak van re-integratie langdurig zieken! 25/11/2016 Minister van Werk Kris Peeters en Minister van Sociale Zaken Maggie De Block ondernemen duidelijke actie om het aantal mensen dat langdurig

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP)

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) Hieronder vindt u een samenvatting van de inhoud van de WGBO. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het Burgerlijk Wetboek Boek 7: Bijzondere

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2014: 2,75% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 20/01/2014. WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES - Eerste semester

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE BASIS BEREKENING WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2015: 2,5% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 30/01/2015. -Wet van 05/05/1865 betreffende de lening

Nadere informatie

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/04/85 BERAADSLAGING NR 04/024 VAN 6 JULI 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN DE SOCIALEVERZEKERINGSFONDSEN VOOR ZELFSTANDIGEN,

Nadere informatie

Deontologische Code inzake notariële bemiddeling

Deontologische Code inzake notariële bemiddeling NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Deontologische Code inzake notariële bemiddeling (Aangenomen door de A.V. op 7 oktober 2003; gewijzigd door de A.V. op 24 oktober 2006 en gewijzigd door de A.V. van 22 oktober

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 OKTOBER 2009 C.08.0200.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0200.F FORTIS INSURANCE BELGIUM, Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen P. D. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in het ziekenhuis maken die een belangrijke invloed

Nadere informatie

Aangifteprocedure voor arbeidsongevallen in de publieke sector (wet van 03.07.67)

Aangifteprocedure voor arbeidsongevallen in de publieke sector (wet van 03.07.67) Aangifteprocedure voor arbeidsongevallen in de publieke sector (wet van 03.07.67) 1. Welk ongeval moet aangegeven worden? Elk feit overkomen tijdens de uitoefening van de arbeidsovereenkomst of op de arbeidsweg

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR Versie juni 2014 GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR VOORWOORD Deze gedragscode legt de regels vast die de rechtsbijstandsverzekeraars ten aanzien van de consument in acht zullen nemen. De

Nadere informatie

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool)

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool) JTV Brigand Berlare-Zele vzw secr.: Biezenstraat 21 9290 Berlare tel.: (052) 42 22 69 Procedure ongevalaangifte (volleybalschool en bewegingsschool) 1. Zo snel mogelijk (zeker binnen een week na het ongeval)

Nadere informatie

Rolnummer 5726. Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T

Rolnummer 5726. Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T Rolnummer 5726 Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. No-Fault & Aansprakelijkheid

INHOUDSTAFEL. No-Fault & Aansprakelijkheid INHOUDSTAFEL No-Fault & Aansprakelijkheid - 1 - NO-FAULT & AANSPRAKELIJKHEID 1. De aanstelling van de private deskundige...2 1. Inleiding...2 2. Werkmethode en eigenschappen van de deskundige...3 2.1 Morele

Nadere informatie

1 Een verzekeringsovereenkomst?? 1.1 De verzekeraar?? 1.2 De verzekeringstussenpersoon??

1 Een verzekeringsovereenkomst?? 1.1 De verzekeraar?? 1.2 De verzekeringstussenpersoon?? inhoud over de auteurs?? hoofdstuk 1. maatschappelijk en economisch belang van verzekeringen?? 1 Verzekeren van risico s?? 1.1 Fasen in riskmanagement?? 1.2 Tussenkomst van de overheid?? 2 De verzekeringsmarkt

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2015: 2,5% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 30/01/2015. WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES - Eerste semester

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Aanvullende verzekeringen bij de groepsverzekering

Algemene voorwaarden Aanvullende verzekeringen bij de groepsverzekering Aanvullende verzekeringen bij de groepsverzekering (geldig vanaf 1 januari 2009) Inhoud 1. Wie wordt bedoeld met? 3 2. Welke waarborgen zijn mogelijk? 3 2.1. Verzekering overlijden door ongeval 3 2.2.

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

22 AUGUSTUS Wet betreffende de rechten van de patiënt. (B.S. 26/09/2002)

22 AUGUSTUS Wet betreffende de rechten van de patiënt. (B.S. 26/09/2002) 22 AUGUSTUS 2002. - Wet betreffende de rechten van de patiënt. (B.S. 26/09/2002) HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 579, 1, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Bergen.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 579, 1, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Bergen. Rolnummer 5056 Arrest nr. 144/2011 van 22 september 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 579, 1, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Bergen. Het

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TAF B.V., gevestigd te Eindhoven, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TAF B.V., gevestigd te Eindhoven, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-344 d.d. 26 november 2013 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. B.F. Keulen, leden en mr. M. van Pelt, secretaris)

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering. Particulier (AVP)

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering. Particulier (AVP) Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de aansprakelijkheidsverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval.

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. Arbeidsongeval Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. We bespreken wat je moet doen als de algemene Arbeidsongevallenwet op jouw

Nadere informatie

Het nieuwe verzekeringsrecht. Artikel 112-10.1504 Datum 1 april 2015

Het nieuwe verzekeringsrecht. Artikel 112-10.1504 Datum 1 april 2015 Het nieuwe verzekeringsrecht Artikel 112-10.1504 Datum 1 april 2015 pagina Inleiding 3 Het nieuwe verzekeringsrecht ingevoerd 3 Is er wat veranderd? 3 Waarom deze informatie? 3 Premie 3 Betaal de premie

Nadere informatie

12 DECEMBER Wet tot vaststelling van de arbeidsduur. van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen,

12 DECEMBER Wet tot vaststelling van de arbeidsduur. van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, 12 DECEMBER 2010. - Wet tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs

Nadere informatie

COB 34 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE BEDINGEN OMTRENT DE BEWIJSLAST IN OMNIUMVERZEKERINGEN

COB 34 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE BEDINGEN OMTRENT DE BEWIJSLAST IN OMNIUMVERZEKERINGEN COB 34 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE BEDINGEN OMTRENT DE BEWIJSLAST IN OMNIUMVERZEKERINGEN Brussel, 20 november 2013 2 Advies inzake bedingen omtrent de bewijslast in omniumverzekeringen

Nadere informatie

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN Dit nieuwsbericht is enkel voor informatie doeleinden bestemd. Ondanks het feit dat aan dit nieuwsbericht de gebruikelijke zorg is besteed,

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis PC Sint-Amandus Reigerlostraat, 10 8730 Beernem RIZIV 72089219000 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband

Nadere informatie

Medisch dossier Overeenkomst vaste huisarts patiënt

Medisch dossier Overeenkomst vaste huisarts patiënt Medisch dossier- Overeenkomst huisarts-patient Doc: a057003 Tijdschrift: 57 p. 15 Datum: 11/04/1992 Origine: NR Thema's: Dossier (Medisch-) Huisarts Medisch dossier Overeenkomst vaste huisarts patiënt

Nadere informatie

CVO14061 29 september 2014 BERICHT VAN WIJZIGING VAN VERZEKERINGSTUSSENPERSOON. Nieuw model. Verklarende nota 1

CVO14061 29 september 2014 BERICHT VAN WIJZIGING VAN VERZEKERINGSTUSSENPERSOON. Nieuw model. Verklarende nota 1 CVO14061 29 september 2014 BERICHT VAN WIJZIGING VAN VERZEKERINGSTUSSENPERSOON Nieuw model Verklarende nota 1 A. Inleiding De vervanging van de verzekeringstussenpersoon op initiatief van de cliënt is

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 13/03/2014

Datum van inontvangstneming : 13/03/2014 Datum van inontvangstneming : 13/03/2014 Vertaling C-65/14-1 Zaak C-65/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 10 februari 2014 Verwijzende rechter: Arbeidsrechtbank te Nijvel (België)

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis Versie 2016 01-01 Alexianen zorggroep Tienen Psychiatrische kliniek Liefdestraat 10, 3300 Tienen alexianentienen@fracarita.org www.alexianentienen.be RIZIV: 72094754 Toelichting bij het document opnameverklaring

Nadere informatie

Wet van 3 JULI 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, B.S., 29 agustus 2005

Wet van 3 JULI 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, B.S., 29 agustus 2005 Wet van 3 JULI 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, B.S., 29 agustus 2005 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie

Welzijn & gezondheid verzekeringen. Jo Coulier Tim Vandenberghe Laatste update: april 2017

Welzijn & gezondheid verzekeringen. Jo Coulier Tim Vandenberghe Laatste update: april 2017 Welzijn & gezondheid verzekeringen Jo Coulier Tim Vandenberghe Laatste update: april 2017 Verzekeringen: types Verplichte ziekteverzekering (mutualiteit) Arbeidsongevallenverzekering (werkgever, SSWB art.

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Commissie voor het Bank-,

Nadere informatie

WETSVOORSTEL. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als voorzien in artikel 78 van de Grondwet. Toepassingsgebied.

WETSVOORSTEL. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als voorzien in artikel 78 van de Grondwet. Toepassingsgebied. WETSVOORSTEL Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als voorzien in artikel 78 van de Grondwet. Toepassingsgebied Artikel 2 Deze wet is van toepassing op de werknemers en op de werkgevers. Voor de

Nadere informatie

DE CIJFERBEROEPEN & HET BEROEPSGEHEIM

DE CIJFERBEROEPEN & HET BEROEPSGEHEIM DE CIJFERBEROEPEN & HET BEROEPSGEHEIM DE WETGEVING ALGEMEEN ART 458 SW : Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK INFORMATIEPLICHT

VRIJWILLIGERSWERK INFORMATIEPLICHT VRIJWILLIGERSWERK Sinds 1 augustus 2006 is de hernieuwde wet op het vrijwilligerswerk van kracht. Deze wet legt vast wat onder de vorm van vrijwilligerswerk mogelijk is en op welke manier dit dient te

Nadere informatie

Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S Ed. 3)

Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S Ed. 3) Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S. 13.7.1999 Ed. 3) Hoofdstuk I. Algemene bepaling Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk

Nadere informatie

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976)

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976) WET VAN 29 MAART 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen (B.S. 6 mei 1976) Gewijzigd door: - de wet van 17 maart 1993 (B.S. 22 april 1993) ; - de wet van 6 april 1995 (B.S. 26 juli 1995) ;

Nadere informatie

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief PRIJZEN/TARIEVEN 1. Aanbeveling sociaal tarief In 2007 besliste de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, om vanaf 1 mei van dat jaar de tegemoetkoming aan gehandicapten ten

Nadere informatie

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen 1 Productwijzer Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Wat leest u in deze productwijzer? In de productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Rolnummer 2652. Arrest nr. 86/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T

Rolnummer 2652. Arrest nr. 86/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T Rolnummer 2652 Arrest nr. 86/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 4, 1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

BRAND AANSPRAKELIJKHEDEN

BRAND AANSPRAKELIJKHEDEN BRAND AANSPRAKELIJKHEDEN Brokers Training Devlamynck Luc 1 Extra-contractuele Diverse benamingen Artikels burgerlijk wetboek 1382 tot 1386 bis Waarborgen BA gebouw Verhaal van derden 2 Extra contractuele

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Rolnummer 2912. Arrest nr. 167/2004 van 28 oktober 2004 A R R E S T

Rolnummer 2912. Arrest nr. 167/2004 van 28 oktober 2004 A R R E S T Rolnummer 2912 Arrest nr. 167/2004 van 28 oktober 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 87, 2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, gesteld door

Nadere informatie

Fonds voor de medische ongevallen

Fonds voor de medische ongevallen Fonds voor de medische ongevallen 1 Fonds voor de medische ongevallen Opdrachten Toepassingsgebied Vergoedingsvoorwaarden Raad van bestuur 2 Fonds voor de medische ongevallen Opdrachten 3 Opdrachten van

Nadere informatie

Inleiding tot verzekeringsrecht; oefeningensessie

Inleiding tot verzekeringsrecht; oefeningensessie Inleiding tot verzekeringsrecht; oefeningensessie artikelen in het arrest: art 58;59;60. Wat is er het probleem? Je had een houtverwerkingsbedrijf dat paletten verwerkten en er was een brand ontstaan.

Nadere informatie

WETTELIJKE RENTEVOET IN DE

WETTELIJKE RENTEVOET IN DE FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. WETTELIJKE RENTEVOET WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES HOOGTE Voor het jaar 2016: 2,25 % Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 18/01/2016. - Tweede semester

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 128 van 20 juni 2008 over het ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 27 oktober 2014 ADVIES 2014-83 met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van het

Nadere informatie

Naar een Vlaamse sociale bescherming?

Naar een Vlaamse sociale bescherming? Naar een Vlaamse sociale bescherming? Jürgen Vanpraet Universiteit Antwerpen Het Vlaamse Regeerakkoord Basisdecreet Vlaamse sociale bescherming - De bestaande zorgverzekering - Uitvoering maximumfactuur

Nadere informatie

Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis. Basis BA

Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis. Basis BA Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis Basis BA 1 De verschillende soorten aansprakelijkheid onderscheiden (morele, burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid) en bepalen

Nadere informatie

ASSURALIA Overeenkomst Onschuldige slachtoffers. Onschuldige Slachtoffers 660 1 februari 2004 INHOUDSTAFEL. A. Lijst van de toegetreden ondernemingen

ASSURALIA Overeenkomst Onschuldige slachtoffers. Onschuldige Slachtoffers 660 1 februari 2004 INHOUDSTAFEL. A. Lijst van de toegetreden ondernemingen Onschuldige Slachtoffers 660 INHOUDSTAFEL A. Lijst van de toegetreden ondernemingen B. Tekst van de overeenkomst Artikel 1 : Vergoeding van het onschuldig slachtoffer Artikel 2 : Minnelijke medische expertise

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

Algemene voorwaarden AV 03-2012. 088-887 79 99 www.polisvoormij.nl. Postbus 864, 4200 AW Gorinchem APVM 2008 XI

Algemene voorwaarden AV 03-2012. 088-887 79 99 www.polisvoormij.nl. Postbus 864, 4200 AW Gorinchem APVM 2008 XI ALGEMENE VOORWAARDEN PolisVoorMij Algemene voorwaarden AV 03-2012 APVM 2008 XI Postbus 864, 4200 AW Gorinchem 088-887 79 99 www.polisvoormij.nl Index Veilige Rijders Verzekering Algemene Voorwaarden VRV-03-2012

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/342 van 25 augustus 2009 370/1366 Van toepassing vanaf 1 september 2009 tot 31 december

Nadere informatie

AANDACHTSPUNTEN BIJ HET OBJECTIVEREN VAN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID

AANDACHTSPUNTEN BIJ HET OBJECTIVEREN VAN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID AANDACHTSPUNTEN BIJ HET OBJECTIVEREN VAN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID Dokter Marc VAN KUYK Master in de verzekeringsgeneeskunde en medico-legale expertisen 7 mei 2014 DE VERSCHILLENDE EXPERTISEN MINNELIJKE

Nadere informatie

2 Classificatiewijzen. van de verzekeringen

2 Classificatiewijzen. van de verzekeringen 2 Classificatiewijzen van de verzekeringen GOED BESCHERMD Vijf verzekeringen voor alledag Het is geen makkelijke opgave om de verzekeringen in te delen. Het aanbod en de diversiteit zijn immers zo groot

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst.

AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst. AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst. Hoewel de wet het ons niet letterlijk verplicht om een informatienota op te stellen,

Nadere informatie

AANGIFTE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (S28/2)

AANGIFTE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (S28/2) AANGIFTE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (S28/2) BELANGRIJK! Gelieve deze aangifte vervolledigd en ondertekend terug te sturen binnen de 5 dagen volgend op het begin van uw arbeidsongeschiktheid. Gelieve bij deze

Nadere informatie