WERK PRO-OPER WERK PRO-OPER. Werkplekleren binnen productie-gerelateerde opleidingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERK PRO-OPER WERK PRO-OPER. Werkplekleren binnen productie-gerelateerde opleidingen"

Transcriptie

1 WERK PRO-OPER Samen - werkplekleren - professionaliseren WERK PRO-OPER Werkplekleren binnen productie-gerelateerde opleidingen

2

3 Inhoudsopgave Inleidend woord over de opbouw Stappenplan Checklist Werkplekleren voor scholen Case: Centrum Leren & Werken Gent dhr. Dirk Damman Case: Gastronomische school Ter Groene Poorte dhr. Raph Van Loocke Case: Vrij Technisch Instituut Waregem dhr. Rik Desmet Case: Sint-Michiels Bree dhr. Michel Cardinaels Case: Arcelor Mittal, draaischijf voor partnerschappen in het Gentse Wie luistert, vergeet. Wie kijkt, onthoudt. Wie doet, leert. Confucius Wij wensen de deelnemende scholen, de centra Leren en Werken, de onderwijskoepels en de sectorale opleidingscentra IPV en OCH te bedanken voor hun inzet en openheid van geest om samen dit project tot een goed einde te hebben gebracht, alsook voor hun inspanningen om werkplekleren binnen het volledige Vlaamse onderwijslandschap verder te willen integreren. Ook willen wij een woord van dank richten aan alle leden van de klankbord- en stuurgroep en aan de binnenlandse en buitenlandse experts voor hun deelname en vooral hun gewaardeerd engagement. Tanja Biebaut & Franz Pieters Opmerking vooraf: De auteurs van deze publicatie hebben om praktische redenen soms de mannelijke vorm gebruikt. Toch willen we uitdrukkelijk meegeven dat hiermee in gelijke mate vrouwen en mannen bedoeld zijn. 3

4 Inleidend WOORD over de opbouw Inleiding De vormgeving van competentiegericht onderwijs vraagt om een herziening van de onderwijsvisie naar het leren in de beroepspraktijk. Het beroepsonderwijs is op weg naar andere onderwijsvormen, die moeten leiden naar aantrekkelijk, efficiënt en effectief beroepsonderwijs. Bij het variëren van de leer- en werkvormen moet leren in en van de beroepspraktijk centraal staan. De vraag die zich dan ook opdringt, is hoe je werkplekleren (WPL) het beste vorm kan geven en hoe je hierbij optimaal rekening kan houden met en kan inspelen op de leer-en ontwikkelingsbehoeften van de leerlingen. Om het beroepsonderwijs competentiegericht op te zetten, zal op een specifieke manier worden gekeken naar beroepsgerichte vorming. Daarbij zal het leren in en van de beroepspraktijk centraal staan. WPL is daarbij een belangrijke werkvorm waarbij competenties op de werkvloer worden verworven. Maar hoe belangrijk is dit leren in de praktijk eigenlijk voor een goede beroepsopleiding? Dat is een vraag die onderwijsmensen misschien te weinig stellen. Het leereffect van WPL wordt nog te vaak onderschat, waardoor men kansen laat liggen om onze studenten onmisbare beroepscompetenties bij te brengen. Als we werkelijk verbeteringen willen aanbrengen in het leren op de leerwerkplek, moeten we ons allereerst goed realiseren wat er in de praktijk gebeurt. Hoe vindt leren op de leerwerkplek eigenlijk plaats? Wat gebeurt er met Anneke als ze, tijdens haar stage in een verpleeghuis, in een maand tijd op drie verschillende manieren leert hoe ze een bed moet opmaken? Wat gebeurt er met Bart als hij bij een drukpers wordt gezet en na één mee-loop-dag in de productie moet gaan draaien? Wat gebeurt er met Achmed als hij een website ontwikkelt voor een bedrijf en daarbij op allerlei behoeftes en verzoeken binnen het leerbedrijf moet inspelen? Welke leeractiviteiten leveren Anneke, Bart en Achmed een effectieve leeropbrengst op? En wat leren ze dan? Hoeveel kunnen zij in de praktijk leren? Wat moeten ze toch echt op de schoolbanken uitgelegd krijgen? En hoe moeten we onze leerlingen dan voorbereiden op hun leerervaringen in de praktijk? Dit is in ieder geval zeker: een jongere leert pas als hij gemotiveerd is en de juiste instrumenten en mogelijkheden aangereikt krijgt om te leren. Verder moet hij ook wel de gelegenheid krijgen om te leren. Juist onder die ideale omstandigheden ontstaat het magische moment dat leren effectief tot stand komt. Iedere onderwijsgevende mentor, leraar moet dit moment kunnen ervaren. Opdat we allemaal zouden beseffen hoe onmisbaar WPL is in onderwijs aan leerlingen die leren met hoofd, hart en handen; om ons terdege bewust te zijn van het belang van onze opdracht in het onderwijs, dienen we ons ervan te vergewissen dat er een wereld te winnen is. WPL kan zo veel beter en daar kunnen en moeten we onderwijs en bedrijfsleven samen aan werken. We proberen om inzicht te bieden in belangrijke inrichtingskenmerken van leersituaties in de werkomgeving, die het leren op de leerwerkplek beïnvloeden. Tevens wordt ingegaan op de optimalisering van de (rand)voorwaarden voor buitenschools leren. 4

5 Situering Er wordt geconstateerd dat voor het verwerven van bredere, flexibeler in te zetten en minder vakgebonden competenties de school vaak niet het ideale leerarrangement kan bieden. De genoemde verkenning geeft een boeiend beeld van het brede gebied van het buitenschools leren dat zich in tal van varianten voordoet gedurende een leven lang leren. Ook worden verschillende strategieën voor combinaties van schools en buitenschools leren in de leerloopbaan benoemd: vervlechting, verbinding en stapeling. Vervlechting binnen leerarrangementen vindt plaats als buitenschools leren door de school in het schoolse leerarrangement wordt geïntegreerd of andersom: als schoolse elementen in een buitenschools leerarrangement worden ingebouwd. Verbinding ligt op het niveau van een leertraject, wanneer arrangementen in verschillende leercontexten worden aaneengeschakeld. Daarbij zijn buitenschoolse leercontexten aanvullend op en soms vervangend voor het schoolse leren, of andersom. Van verbinding is alleen sprake als inderdaad schoolse en buitenschoolse leersituaties samen het traject vormen dat tot het functioneel benodigde geheel aan kennis, vaardigheden en competenties leidt. Stapeling van trajecten kan zich binnen de onderwijsloopbaan afspelen als achtereenvolgens leertrajecten worden doorlopen en afgerond (leerladder > leertraject met stapsgewijze opbouw, desgevallend aan de hand van alternatieve leerroutes). Praktijk? Hoe? De aandacht voor WPL kent al jarenlang een gestage opmars in het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Want een beroep leer je pas echt in de praktijk. Door WPL een plaats te geven binnen beroepsopleidingen, wordt geprobeerd de aansluiting tussen school en beroepspraktijk te verbeteren. Bedrijven krijgen op deze manier de kans om nieuw competent personeel zelf te werven, alsook de nodige aanpassingsperiode te gunnen om zich in te werken. Bovendien kan het opleiden van deelnemers bijdragen aan kennisontwikkeling en innovatie binnen het bedrijf. Sociale partners zijn op minstens drie manieren betrokken bij beroepsopleidingen: zij functioneren als leerbedrijf (en werkgever) voor deelnemers in opleiding; verder dragen ze bij aan de ontwikkeling van beroepskwalificaties; ten slotte fungeren zij als werkgever van deelnemers die de opleiding succesvol hebben voltooid. Toch is de school verantwoordelijk voor de manier waarop WPL vorm krijgt binnen de beroepsopleiding. Een actieve en productieve samenwerking tussen bedrijfsleven en scholen is daarom van groot belang. 5

6 Komen tot een gemeenschappelijk kader voor WPL Binnen het project WERK PRO-OPER hebben we een kader opgesteld om opvattingen met betrekking tot WPL, alsook ruimere samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfswereld en de organisatie daarvan in kaart te brengen. Aan de hand van dit kader kunnen de onderwijsinstelling en de organisatie komen tot afstemming van een gezamenlijke visie en goede afspraken rond WPL. Onderstaand stappenplan is ontwikkeld om de leerwerkplek aan dit kader te toetsen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een checklist. Zo kunnen de onderwijsinstelling en de organisatie gezamenlijk achterhalen of men ten aanzien van de leerwerkplek voldoende op één lijn zit of dat er mogelijk nog verbeterpunten zijn. Door deze stappen te volgen en de checklist te gebruiken, brengen de betrokkenen de huidige situatieschets in het WPL in kaart. Tevens stelt het de betrokkenen in staat om samen (de onderwijsinstelling én de leerwerkplek) een optimalisatieplan/verbeterplan op te stellen, mocht daar behoefte aan zijn. Het instrument is geschikt: waar WPL eerder nog niet heeft plaatsgevonden: men formuleert een gezamenlijke visie en aanpak met de daarbij horende afspraken; waar al langer WPL plaatsvindt: de onderwijsinstelling en de organisatie maken gezamenlijk de situatieschets op en zetten daar waar nodig de puntjes opnieuw op de i of formuleren een vervolmakingsplan. 6

7 Stappenplan Het kader voor WPL is als checklist vormgegeven. Hierin zijn allerlei aspecten opgenomen, die te maken kunnen hebben met opvattingen over WPL en de consequenties voor de organisatie ervan. We hebben geprobeerd de checklist zo compleet mogelijk te maken. Deze checklist vormt de basis om (meer) gemeenschappelijke opvattingen over WPL te formuleren en om te komen tot een (meer) sluitende organisatie van het WPL. We verwijzen hierbij naar de praktijklogboeken en steekkaarten van de sectorale opleidingscentra van Hout (OCH) en Voeding (IPV). Het praktijklogboek is opgemaakt op basis van het format naar Deens model,opgenomen in het luik buitenlandse inspiratiebronnen. 1. Selecteren, benaderen en informeren van de betrokkenen 2. Plannen en voorbereiden van de bijeenkomsten 3. Houden van de bijeenkomsten 4. Analyseren en beschrijven van de bevindingen 5. Opstellen optimalisatie- of vervolmakingsplan 6. Evalueren optimalisatie- of vervolmakingsplan 1. Selecteren, benaderen en informeren van betrokkenen Het is noodzakelijk om zowel het uitvoerende niveau (leerkrachten en mentors op de leerwerkplek) als het directie niveau te betrekken bij het opstellen van nieuwe of vernieuwde kaders met betrekking tot WPL. Op die manier wordt een volledig beeld verkregen van de bestaande plannen en kaders, de mate waarin die plannen en kaders (kunnen) worden uitgevoerd en hoe deze worden ervaren door de uitvoerenden. Eventueel kan ook het niveau van de lerende hierbij worden betrokken. Bij het selecteren en benaderen van de betrokkenen wordt duidelijk aangegeven wat de bedoeling is van de bijeenkomst(en), wat hun bijdrage is en wat er van hen wordt verwacht in de voorbereiding op de bijeenkomst. 2. Plannen en voorbereiden van de bijeenkomsten Wij raden aan om minimaal drie bijeenkomsten te houden: één voor het management-, één voor het uitvoerende niveau en een samenkomst van beide niveaus. Daardoor wordt het verschil tussen de geplande activiteiten/facilitering én de daadwerkelijke uitvoering/facilitering duidelijk(er). Wij raden ook aan om de leerkracht van de onderwijsinstelling én de mentor van de organisatie of het bedrijf te betrekken bij deze bijeenkomsten, zowel op managementals op uitvoerend niveau en op het consolidatie niveau. Zij hebben contact met het management en de uitvoerende partijen en zij kunnen zich verplaatsen in beide rollen. Dit maakt de verwerking van informatie uit de drie bijeenkomsten eenvoudiger. geef de leerkracht/coördinator van de onderwijsinstelling en de mentor van de organisatie de leiding bij de eerste twee bijeenkomsten. Zij weten het best waar zich de knelpunten bevinden; geef beide betrokkenen de verantwoordelijkheid voor de verslaggeving van de situatieschets; geef beide betrokkenen de verantwoordelijkheid voor het rapporteren van de optimalisatie- en/of vervolmakingsplannen tijdens de derde concluderende bijeenkomst met alle stakeholders. 7

8 Ter voorbereiding op de bijeenkomst kunnen de betrokkenen de checklist invullen. Hierdoor is de bijeenkomst zelf effectiever. In de checklist staan per onderwerp enkele stellingen geformuleerd, waarbij op een vierpuntenschaal (van helemaal niet/nooit tot helemaal wel/altijd ) kan worden aangegeven in welke mate die in de huidige vorm van toepassing zijn op het leren op de leerwerkplek. Het levert een actueel beeld op. Daarnaast geven betrokkenen voor al deze stellingen aan in hoeverre ze de topic wenselijk achten (ideaal beeld). Zo ontstaat er een beeld van: verschillen en overeenkomsten in opvattingen over de huidige situatieschets; verschillen en overeenkomsten in opvattingen over wat men wenselijk acht; en verschillen tussen de huidige en de wenselijke situatie. Dit levert relevante informatie op om het WPL vanuit beide partijen op één lijn te brengen en te versterken. 3. Houden van de bijeenkomsten Tijdens de bijeenkomsten worden de belangrijkste hoge en/of lage scores en verschillen besproken. Er zijn diverse verschillen, bv: (grote) verschillen in de huidige situatieschets zoals de verschillende betrokkenen die ervaren; (grote) verschillen tussen de huidige en de gewenste situatie. Beide verschillen bieden input voor het optimalisatieplan. Tijdens de bijeenkomst is het van belang om te achterhalen of het een wezenlijk verschil betreft of dat het een onderscheid betreft in interpretatie of waardering. De deelnemers aan de bijeenkomst geven voor een aantal categorieën in de checklist aan welke stellingen ze het belangrijkst achten. Deze topics kunnen prioriteit krijgen tijdens de bespreking. Ook hierin kunnen opvallende verschillen opduiken, die onderwerp van gesprek kunnen zijn. We raden aan om de gespreksmomenten tijdig vast te leggen. Op die manier kan de inbreng van de deelnemers worden verwerkt in de momentopname die de bestaande situatie schetst en het eventuele optimalisatieplan. 4. Analyseren en beschrijven van de bevindingen Na de bijeenkomst waarbij de betrokkenen met elkaar hebben gesproken op basis van de ingevulde checklist kunnen de bevindingen worden geanalyseerd en beschreven. Wat is de huidige situatieschets in het leren op de leerwerkplek volgens de betrokkenen van de onderwijsinstelling en de verantwoordelijken in de organisatie? Deze situatieschets wordt genuanceerd of juist aangescherpt door uitspraken die worden gedaan tijdens de bijeenkomst(en). Handreiking voor het analyseren en beschrijven van de situatieschets Voor een leerwerkplek, waar WPL pril van start gaat, kan vanzelfsprekend geen situatieschets worden opgemaakt. Onderstaande stappen kunnen in dit geval als leidraad dienen voor het beschrijven van de wenselijke situatie. Voorbereiding Verzamel de ingevulde checklists van de deelnemers op één lijst waarbij de verschillende rollen andere kleuren krijgen. Deze verzamelde lijst geeft direct inzicht in de eventuele verschillen tussen de verscheidene rollen en in spreiding van de antwoorden. Analyse De checklist is ingedeeld in categorieën, die soms in hoofdpunten zijn onderverdeeld. Iedere categorie bevat een aantal stellingen, waarop de betrokkenen een score hebben ingevuld voor de huidige en voor de gewenste situatie. Voor het beschrijven van de huidige situatieschets is het belangrijk om te kijken naar de scores die de bestaande situatie kenmerken. Bekijk per categorie de (opvallende) verschillen en overeenkomsten. Kijk vervolgens na of de onderliggende stellingen dit beeld bevestigen of net niet. Markeer de opvallende overeenkomsten (die het beschreven beeld bevestigen) of verschillen (die het beeld nuanceren). De deelnemers hebben in de checklist aangestipt welke stellingen of topics ze doorslaggevend vinden. Markeer deze stellingen en geef de verschillende rollen een andere kleur. In de checklist is de mogelijkheid opgenomen om per onderwerp opmerkingen te formuleren. Bekijk de opvallende of interessante opmerkingen van de betrokkenen. 8

9 Beschrijving Beschrijf de verschillen en de overeenkomsten per categorie en eventueel in de onderliggende stellingen. Geef in de beschrijving aan, welke onderdelen de deelnemers als meest belangrijk ervaren en de eventuele verschillen die hierin optreden. Beschrijf eventueel de opmerkingen die de betrokkenen hebben gemaakt bij een gewichtige topic. Deze opmerkingen kunnen worden opgenomen ter illustratie van een verschil of om extra informatie te verstrekken. De bevindingen van de teambegeleiding: na het beschrijven van de huidige situatieschets in de checklist kan terug worden beluisterd (of gelezen) wat is gezegd tijdens de bijeenkomst. Daar waar het gesprek de verschillen accentueert of juist nuanceert, kunnen deze uitspraken worden opgenomen in de huidige situatieschets. Samenvatting Zet de meest opvallende aspecten in de huidige situatieschets op een rijtje. 5. Opstellen optimalisatie- of vervolmakingsplan Als de huidige situatieschets en de gesprekken tijdens de bijeenkomsten hier aanleiding toe geven, kan een optimalisatieplan worden opgesteld. Handreiking voor het schrijven van een optimalisatieplan Maak een beschrijving van de huidige situatieschets. Herhaal vervolgens de stappen voor het analyseren en beschrijven van de gewenste situatie. Nu zijn de bestaande en de gewenste situatie in beeld gebracht. Beschrijf de grootste overeenkomsten: de aspecten waarover men tevreden is. Beschrijf de grootste verschillen tussen huidige en gewenste situatie: de aspecten waar men nog niet tevreden over is en welke mogelijke verbeterpunten zijn. Deze werkpunten vormen de input voor het optimalisatieen/of vervolmakingsplan. Voor het prioriteren van deze punten wordt gekeken naar de topics die de betrokkenen als meest belangrijk hebben aangegeven. 6. Evalueren optimalisatie- of vervolmakingsplan We raden aan wanneer er een optimalisatie- en/of vervolmakingsplan is opgesteld om dit na een afgesproken periode te evalueren. Gebruik bij het evalueren van het optimalisatie- en/ of vervolmakingsplan de checklist (of delen ervan die input hebben gegeven voor het schrijven ervan) en ga na of er vooruitgang is geboekt. Als dat zo is, zouden scores op de aangepakte onderdelen verbeterd moeten zijn of dichter bij elkaar moeten liggen. 9

10 CHECKLIST WERKPLEKLEREN VOOR SCHOLEN Hierna vindt u een aantal stellingen en enkele open vragen met betrekking tot WPL. De antwoordcategorieën kunnen worden geïnterpreteerd als: 0 = helemaal niet 1 = bijna nooit 2 = meestal 3 = altijd Vul voor iedere stelling twee antwoorden in: de gewenste situatie: omcirkel het vakje van het gewenste niveau. de huidige situatie: kruis het vakje aan van het huidig niveau. Om beter op één lijn te komen met betrekking tot de uitvoering en organisatie van WPL gaan we kijken naar verschillen tussen de huidige en de gewenste situatie. Bij het opstellen van een eventueel optimalisatie- en/of vervolmakingsplan zal ook worden gekeken naar de verschillen tussen de huidige uitvoeringspraktijk en de gewenste situatie. Verder wordt u een aantal keer gevraagd om aan te geven welke stelling u het meest belangrijk vindt. Hierdoor kunnen een aantal items tijdens het gesprek met prioriteit worden behandeld. Checklist Visie op leren Schoolbeleid Communicatie tussen scholen en bedrijven Leerlinggerichte communicatie Plaatsingsbeleid Begeleiding Beoordeling Leren en leereffecten 10

11 Visie op leren Er is op onze school een duidelijke visie rond werkplekleren (WPL). De visie op WPL is opgenomen in de beleidsstukken van de school (schoolwerkplan, schoolbeleidsplan, schoolreglement, functieprofielen,...). In deze visie is vermeld welk belang de school hecht aan leren op de leerwerkplek. In deze visie is uitgewerkt welke gevolgen deze heeft op het opleidingsbeleid van de school. In het schoolbeleid wordt expliciet vermeld welke rol leren op de leerwerkplek heeft binnen de organisatie. In het schoolbeleid staat vermeld hoe dit leren op de leerwerkplek wordt mogelijk gemaakt. De visie op leren is op school gedragen en onderbouwt de wijze waarop WPL door de school wordt georganiseerd. De leerkrachten en de mentors zijn voldoende op de hoogte van de visie van hun school specifiek afgestemd op WPL. De leerkrachten en de mentors beschikken over voldoende mogelijkheden om deze visie op leren adequaat vorm te geven. Eventuele Opmerkingen Bij dit luik: 11

12 Schoolbeleid Het management van de school ondersteunt leerkrachten en mentors bij het uitvoeren van WPL. De directie van de school staat open voor suggesties voor het invoeren/optimaliseren/ vervolmaken van WPL. De directie van de school voert optimalisatievoorstellen vanuit de werkvloer uit (samen ontwikkelen van leermaterialen; binnen de klas nuttig gebruik maken van ervaringen opgedaan op de leerwerkplek; inspraak van bedrijven en sectoren om leerdoelen te verfijnen; in samenspraak bepalen welke leerinhouden op de leerwerkplek dienen opgenomen, ) De directie van de school stimuleert optimalisatievoorstellen vanuit de werkvloer. (duidelijke verwachtingen scheppen, visie hierop, uren vrijmaken, werkgroep oprichten, secretariaat betrekken bij ondersteuning administratie, verzekering regelen, scholen zoeken voor partnerschappen, TA(C) inschakelen, nascholingen stimuleren, flexibiliteit voorzien in klasorganisatie/organisatie schooljaar, infomomenten voor ouders stimuleren, bedrijven toelaten binnen de school, een duidelijke visie met het team ontwikkelen,...) Mentors en leerkrachten zijn voldoende geschoold om WPL te kunnen begeleiden Mentors en leerkrachten zijn voldoende opgeleid om evaluaties te kunnen uitvoeren. Mentors en leerkrachten krijgen de mogelijkheid om van elkaar te leren tijdens intervisievergaderingen. Er worden voldoende mogelijkheden aangeboden en voorwaarden gecreëerd om nieuwe vaardigheden aan te leren, reeds verworven vaardigheden te onderhouden, bij te schaven of te perfectioneren (nascholing, stages voor leerkrachten, bedrijfsbezoeken, ) Eventuele Opmerkingen Bij dit luik: 12

13 Communicatie tussen scholen en bedrijven Leerlingen worden op school goed voorbereid op hun WPL. Leerlingen weten precies wat van hen wordt verwacht op de leerwerkplek. Leerlingen kunnen zich een duidelijk beeld vormen bij de gang van zaken op de leerwerkplek. Leerlingen weten welke voorschriften en regels er gelden op de leerwerkplek. Leerlingen weten welke normen en waarden er gelden op de leerwerkplek. Leerlingen weten aan welke competenties ze kunnen werken op de leerwerkplek. Leerlingen hebben voldoende theoretische bagage om het WPL te kunnen starten. Theorie en praktijk worden permanent aan elkaar gekoppeld tijdens het WPL. Leerlingen zijn in staat om de praktijken die ze leren op de leerwerkplek tijdens het WPL te koppelen aan eerder verworven theoretische kennis. Leerlingen weten hoe ze extra theoretische kennis kunnen verwerven tijdens het WPL. Leerkrachten geven na nascholingssessies workshops aan het lerarenteam op de leerwerkplek. Mentors op de leerwerkplek geven workshops op school (uitwisselingsmomenten, waarop informatie en ervaringen over WPL worden gedeeld) Wat leerlingen leren op de leerwerkplek wordt automatisch teruggekoppeld aan het leerproces op school (link tussen praktijkervaringen en theoretische leerinhouden). Eventuele Opmerkingen Bij dit luik: 13

14 Leerlinggerichte communicatie Voor het WPL start weten alle betrokkenen wat ze van elkaar mogen verwachten met betrekking tot contact en communicatie. Er zijn op voorhand duidelijke afspraken gemaakt over het minimum aantal begeleidingsgesprekken. Er zijn op voorhand duidelijke afspraken gemaakt over hoe vaak er contact wordt opgenomen. Er zijn op voorhand duidelijke afspraken gemaakt over wanneer er contact wordt opgenomen. Er zijn op voorhand duidelijke afspraken gemaakt over wie er verantwoordelijk is voor het opnemen van contact. Er zijn op voorhand duidelijke afspraken gemaakt omtrent de wijze waarop contact wordt opgenomen. (telefoon, mail, sms, twitter, bezoek, ) Eventuele Opmerkingen Bij dit luik: 14

15 Plaatsingsbeleid Leerkrachten en mentors werken structureel samen om de leerwerkplek en het potentieel van de lerende optimaal op elkaar af te stemmen. Leerlingen hebben voldoende begeleiding bij het zoeken en verwerven van een leerwerkplek. Leerlingen uit verschillende leerjaren worden tegelijkertijd naar dezelfde leerwerkplek gezonden. Leerlingen uit de verschillende niveaus kunnen samenwerken en van elkaar leren op de leerwerkplek. Eventuele Opmerkingen Bij dit luik: 15

16 Begeleiding Het leerproces wordt structureel begeleid en ondersteund (doordachte en systematische opvolging en evaluatie) Leerlingen leren stap voor stap zelfstandig complexere taken uit te voeren. Leerlingen worden permanent begeleid. Leerlingen krijgen feedback op in hoeverre ze beoogde competenties hebben behaald. Leerlingen krijgen feedback op (deel)opdrachten en uitgevoerde (deel)taken. Leerlingen krijgen feedback op hun afgewerkte werkstukken. Leerlingen stellen bij aanvang van de praktijkles een leerdoel centraal. Leerlingen krijgen aan het einde van de praktijkles feedback op het door hen gestelde leerdoel. Deze feedback wordt ervaren als een cyclisch proces. Deze feedback wordt gekoppeld aan het beeld dat een leerling van een beroep heeft. Minimaal drie keer per schooljaar is er een begeleidingsgesprek over de voortgang in het opleidingstraject van de leerling, waarbij alle partijen aanwezig zijn. Leerlingen leren ook via groepstaken (later teamwork) van elkaar. Ouderejaars leerlingen begeleiden jongere leerlingen bij de praktijkoefeningen. Leerlingen kunnen op de leerwerkplek hulp op maat vragen tijdens hun leerproces. Leerlingen kunnen altijd om feedback vragen. Leerlingen kunnen hulp vragen wanneer in hun handelen de theoretisch kennis niet voldoende is onderbouwd. Eventuele Opmerkingen Bij dit luik: 16

17 Beoordeling De organisatie van de evaluatie is vooraf duidelijk afgesproken en goed geregeld. Toetsing vindt plaats op de leerwerkplek. Toetsing vindt plaats op basis van op voorhand vastgelegde criteria. Er vindt altijd een gesprek plaats na de evaluatie. Bij een eindbeoordeling zijn alle partijen betrokken. Mentors beschikken over voldoende methodieken/instrumenten om praktijkgebonden leeractiviteiten te toetsen. Mentors beschikken over een brede waaier toetsingskaders om feedback te verstrekken aan de diverse actieve participanten (beoordelingsinstrumenten zijn voldoende gedifferentieerd). Formatieve toetsing: doorlopend proces van informatie verzamelen over de leerresultaten, over sterke en zwakke punten, die de leerkrachten kunnen gebruiken voor feedback bij hun lesvoorbereiding en naar hun lerende toe. Summatieve toetsing: aan het einde van de opleiding volgt een eindbeoordeling voor het bereiken van de doelstellingen/een vaardigheids- en voortgangstoetsing op de leerwerkplek. De leerling reflecteert geregeld over het eigen ontwikkelingsproces of het doorlopen traject. Eventuele Opmerkingen Bij dit luik: 17

18 leren en leereffecten WPL levert een bijdrage aan het ontwikkelen van gemotiveerde en gekwalificeerde toekomstige werkkrachten. Leerlingen leren door WPL professioneel handelen en behalen de beoogde beroepscompetenties. Leerlingen ontwikkelen door WPL een duidelijk beroepsbeeld in relatie tot hun eigen ontwikkelingsmogelijkheden. Leerlingen ontwikkelen mede door WPL een mate van verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid. Leerlingen leren de normen en waarden, die horen bij het uitoefenen van een beroep. Leerlingen leren door het WPL algemene werknemersvaardigheden aan (probleemoplossend denken, sociale en handelingscompetenties, teamwork,...) Eventuele Opmerkingen Bij dit luik: 18

19 nota s 19

20 CASE Werkplekleren productiemedewerker CLW Gent Het project werkplekleren CLW Gent liep in samenwerking met diverse voedingsbedrijven uit de regio: De Bruycker, Fiers, Bouchard-L Escaut en Coca Cola. Inleiding CLW Gent is een centrum voor leren en werken, waar jongeren bewust kiezen om al doende te leren. Dit doen ze 3 dagen per week in een bedrijf en 2 dagen leren ze in het centrum. In dit project was er 1 lesdag die doorging in een bedrijf o.l.v. de praktijkleerkracht. De meewerkende bedrijven zijn alle voedingsbedrijven uit de Gentse regio die geloven in werkplekleren. Het project Een eerste belangrijke stap is een bedrijfsbezoek van de leerkrachten en trajectbegeleiding aan de meewerkende bedrijven. Daar wordt post per post bekeken welke mogelijkheden er zoal zijn voor de opleiding productiemedewerker. Deze worden opgelijst en op basis daarvan wordt een leertraject voor de jongeren opgesteld. Belangrijk aandachtspunt in dat leertraject is dat er een geleidelijke opbouw van de competenties gebeurt. Het is zodanig opgebouwd dat er een stijgende moeilijkheidsgraad is. Tijdens de beroepsgerichte vorming gaan de jongeren samen met de praktijkleerkracht een dag naar een bedrijf, waar ze ingeschakeld worden in het proces, steeds onder begeleiding van de leerkracht. Elke deelcompetentie wordt 5 maal ingeoefend en wordt op kwaliteit en snelheid geëvalueerd samen met de mentor en productieleider. Concreet zijn de jongeren één dag per week in het bedrijf en dit gedurende één trimester; het volgende trimester gaan ze naar een ander bedrijf en het derde trimester naar nog een ander. Zo worden de competenties geleidelijk aan opgebouwd en ingeoefend. Op deze manier blijft het ook boeiend voor de jongere omdat hij na een 6 à 8 weken in een totaal andere productieomgeving terechtkomt. Competenties die verworven zijn in de bedrijven worden aanzien als volwaardig deel van het leertraject en meegenomen voor de eindbeslissing bij uitreiking van attesten. Samenwerken Bij de start werden de vertegenwoordigers (HR/productieleiders) van de betrokken bedrijven uitgenodigd in het CLW. Ook de sectorconsulente en de leerkrachten waren aanwezig. Hier werd het project nog eens duidelijk uitgelegd en konden ook vragen gesteld worden. Dergelijke bijeenkomsten werden 2 à 3 keer/jaar georganiseerd; ervaringen werden uitgewisseld en problemen besproken. Opmerkelijk was dat meestal van ieder bedrijf steeds iemand aanwezig was. Alle aanbieders van werkplekleren kregen ook de kans om elkaars bedrijf te bezoeken en de aanpak van werkplekleren te vergelijken. Win-win Jongeren leren competenties geleidelijk aan in een echte arbeidssituatie; ze hebben nog steeds de vertrouwde begeleiding van de leerkracht waaraan ze vragen kunnen stellen en die hen ook wijst op fouten. Ook hun klasgenoten zijn aanwezig, ze staan dus niet alleen op de bedrijfsvloer. De jongeren leren ook het bedrijf en de bedrijfscultuur kennen. Na een trimester komen ze in een nieuwe omgeving, waar andere voedingswaren worden geproduceerd. Voor het bedrijf is deze manier van werken niet echt belastend want de jongeren zijn er slechts een 6 à 8 dagen verdeeld over een trimester. Ze kunnen ook vertrouwen op de aanwezigheid van een leerkracht, dus ze hoeven niet permanent een eigen mentor in te schakelen. Voorts is dit voor hen ook een ideale manier om eventuele nieuwe werknemers te recruteren. 20

Focus op co-makership

Focus op co-makership 16 juni 2011 Focus op co-makership Onderzoekspublicatie Werkplekleren is een samenwerking tussen ROC Eindhoven en Fontys, Lunetzorg, Vitalis en de Gemeente Eindhoven Focus op co-makership Onderzoekspublicatie

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

persoonlijke ontwikkeling

persoonlijke ontwikkeling THEMA 3 Opleiding en persoonlijke ontwikkeling Het ontwikkelen van competenties en de bereidheid daartoe zijn essentieel binnen competentiebeleid. In de competentieagenda 2010 onderschreven de sociale

Nadere informatie

Treden naar succes, werk en leren

Treden naar succes, werk en leren Treden naar succes, werk en leren Het hoger beroepsonderwijs in het Vlaamse onderwijs Discussienota Oktober 2007 Frank Vandenbroucke Vlaams minister van werk, onderwijs en vorming Inhoud 1 INLEIDING...

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Handleiding voor de facilitator

Handleiding voor de facilitator Handleiding voor de facilitator Versie 3.3 1. Inleiding Deze tekst is gericht naar begeleiders van een BLITS-groep. Jij hebt jezelf hiervoor aangemeld, of je bent gevraagd voor deze uitdagende taak. Hieronder

Nadere informatie

Leren door werken. De integratie van leren op school en in het bedrijf. Opleiding Officemanagement Friesland College. Jeroen Onstenk en Ceel Kleiss

Leren door werken. De integratie van leren op school en in het bedrijf. Opleiding Officemanagement Friesland College. Jeroen Onstenk en Ceel Kleiss Leren door werken De integratie van leren op school en in het bedrijf Opleiding Officemanagement Friesland College Jeroen Onstenk en Ceel Kleiss CINOP, s-hertogenbosch Colofon Titel: Auteurs: Met dank

Nadere informatie

Praktijkonderwijs & Duale Trajecten

Praktijkonderwijs & Duale Trajecten Praktijkonderwijs & Duale Trajecten Inhoud pagina pagina 1 Inleiding Project Duale Trajecten Wat mag u van het handboek verwachten? Website 2 Wat is een duaal traject: wat is het verschil met stage en

Nadere informatie

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN met als doel: VOORKOMEN VAN UITVAL EN HET VERHOGEN VAN RENDEMENTEN Hans Daale Roel van Asselt LICA Enschede, juni 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Competentiegericht leren en begeleiden. Competentiegericht bewijzen en beoordelen

Competentiegericht leren en begeleiden. Competentiegericht bewijzen en beoordelen Competentiegericht leren en begeleiden 1 Competentiegericht bewijzen en beoordelen ASSESSMENT & PORTFOLIO IN DE OPLEIDING EDUCATIEF PARTNERSCHAP 2 Competentiegericht leren en begeleiden 3 Competentiegericht

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Karin Derksen, José Geerdink en Mariël Rondeel In deze bijdrage illustreren we aan de hand van een case hoe lerend

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

Leren in de praktijk. Leerafdelingen in de verpleging. Een portret van het Friesland College en ziekenhuis De Tjongerschans in de regio Friesland

Leren in de praktijk. Leerafdelingen in de verpleging. Een portret van het Friesland College en ziekenhuis De Tjongerschans in de regio Friesland Leren in de praktijk 1 Leerafdelingen in de verpleging Een portret van het Friesland College en ziekenhuis De Tjongerschans in de regio Friesland Leren in de praktijk Omdat scholen samen met bedrijven

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement

De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele bacheloropleiding Communicatiemanagement aan de Arteveldehogeschool, de Erasmushogeschool Brussel en de

Nadere informatie

Bewegen en Sport in het MBO

Bewegen en Sport in het MBO Bewegen en Sport in het MBO Servicedocument voor Bewegen en Sport in de competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) Berend Brouwer (SLO) en Bert Boetes (MBO Raad)

Nadere informatie

Werkboek Transfer van leren

Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Administratie Werkgelegenheid De auteur is Els Vanhoven van het HRM Centre van de Vlerick Leuven Gent Management School In samenwerking met : Kathleen

Nadere informatie

4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers

4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers 4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers De huidige samenleving kenmerkt zich door een toenemende veroudering van de bevolking. Deze " vergrijzing " zorgt ervoor dat het aandeel

Nadere informatie

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten.

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten. 5.2. LEERONDERSTEUNING Productidentificatie Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten Gebruikers: Centra voor Basiseducatie Competentiecentra VDAB Centra voor Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 D O S S IER Opleiding Vorming & SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 M A A R T - A P R I L - M E I 2006 12 A F G IF T E K A N T O O R: A N T

Nadere informatie

Een nieuwe ambitie voor het professioneel onderwijs in Vlaanderen

Een nieuwe ambitie voor het professioneel onderwijs in Vlaanderen Openingsbijeenkomst Expertisecentrum Beroepsonderwijs Een nieuwe ambitie voor het professioneel onderwijs in Vlaanderen Toespraak Frank Vandenbroucke Vlaams minister van Onderwijs en Vorming Utrecht, 8

Nadere informatie

'De baan die bij me past'

'De baan die bij me past' 'De baan die bij me past' Kwalificatietraject VSO KPC Groep Suzanne Beek Maria Voets Colofon Deze publicatie is ontwikkeld door KPC Groep voor ondersteuning van het regulier en speciaal onderwijs in opdracht

Nadere informatie

2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie?

2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie? KSF 2 Draagvlak 2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie? Bij het opstarten en voeren van een competentiebeleid is een breed draagvlak door het betrekken van medewerkers essentieel om het te

Nadere informatie

Studiekeuzebegeleiding en leren kiezen. Pascale Van Camp - Ann Van Reeth Lieve Van Gorp Maart 2011. Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Studiekeuzebegeleiding en leren kiezen. Pascale Van Camp - Ann Van Reeth Lieve Van Gorp Maart 2011. Guimardstraat 1, 1040 Brussel Studiekeuzebegeleiding en leren kiezen Pascale Van Camp - Ann Van Reeth Lieve Van Gorp Maart 2011 Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhoud 1 Theoretisch model: 6 studiekeuzetaken (Verschueren en Germeijs)...7

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs Treden naar succes, werk en leren

Hoger Beroepsonderwijs Treden naar succes, werk en leren Hoger Beroepsonderwijs Treden naar succes, werk en leren HBO 4 en HBO 5 in het Vlaamse onderwijs Juni 2008 Frank Vandenbroucke Vlaams minister van werk, onderwijs en vorming 1 INLEIDING... 3 2 PROBLEEMSTELLING...

Nadere informatie