Inkoopdocument. Pleegzorg voor het jaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkoopdocument. Pleegzorg voor het jaar"

Transcriptie

1 Inkoopdocument ten behoeve van Pleegzorg voor het jaar 2017 Gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk Gouda Krimpenerwaard Waddinxveen Zuidplas Ten behoeve van dit traject samenwerkend binnen het NSDMH 0

2 Datum: 1 september 2016 Inhoudsopgave Inkoopprocedure Algemeen Onderdelen aanbieding Budgetplafonds Geen aanbod Planning Inlichtingen en informatie Inconsistentie of onvolkomenheden Overzicht van Bijlagen

3 Inkoopprocedure Algemeen De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas treden op als Opdrachtgever. Namens deze gemeenten treedt het Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH) op als uitvoerende partij. Contracten enz. worden gesloten namens de gemeenten. De Basisovereenkomst en Deelovereenkomst worden als bekend verondersteld: ze zijn gepubliceerd op de website van het Netwerk Sociaal Domein Midden Holland ( en in het bezit van toegetreden leveranciers. De mogelijkheden voor nieuwe toetreders zijn beperkt in de regio Midden- Holland. De Pleegzorg hoort niet tot de deelmarkten waarop nieuwe toetreders in 2017 direct kunnen toetreden. Alleen als er sprake is van een intensieve samenwerking met andere partijen, gericht op transformatie en afschaling, is toetreding wel mogelijk. Zie voor een nadere toelichting het Inkoopkader Jeugdhulp 2017, pagina 3, onder Toetreding nieuwe Jeugdhulp aanbieders. De uitgangspunten voor de inkoop 2017 zijn vastgelegd in het inkoopkader 2017 dat is besproken en overgenomen op de fysieke overlegtafel van 6 juli Het inkoopkader is van onverminderde toepassing op aanbiedingen ingediend op basis van dit inkoopproces. In het Inkoopkader 2017 is vastgelegd dat verschillende typen jeugdhulp op verschillende wijzen ingekocht kunnen worden. Deze inkoopprocedure heeft betrekking op de Pleegzorg in de regio Midden-Holland voor het jaar 2017 op grond van de Jeugdwet. Het eerder gepubliceerde Inkoopdocument Maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp 2017 heeft geen betrekking op Pleegzorg. Dit betekent dat de Pleegzorg apart van de Maatwerkvoorzieningen wordt ingekocht. Doelstelling van de gedifferentieerde inkoop voor de Pleegzorg is om te komen tot inzicht in de aangeboden tarieven en het instellen van een modulaire opzet van de tarieven. Daarnaast moet dit inkoopbeleid leiden tot een extra stimulans om te komen tot verdere afschaling van residentiële zorg. Tijdens bijeenkomsten die zijn gehouden met onze belangrijkste leveranciers is gebleken dat er voldoende mogelijkheden bestaan om te komen tot de gewenste afschaling. Op dit moment lopen aanbieders van Pleegzorg aan tegen knelpunten: Budgetplafonds werken beperkend op de realisatie van meer pleegzorg Aanbieders van pleegzorg beschikken niet, of slechts beperkt over capaciteit voor residentiële zorg. Daardoor is het niet mogelijk om binnen de organisatie te komen tot de nodige afschaling van residentiële zorg. Het lukt op dit moment niet of nauwelijks om hierover tot afspraken te komen met organisaties die wel beschikken over residentiële capaciteit 2 Onderdelen aanbieding Met dit document nodigen de betrokken gemeenten de zorgaanbieders uit het Regionaal Transitie Arrangement van de regio Midden-Holland en de zorgaanbieders die in 2016 Pleegzorg op grond van de Jeugdwet leveren aan jeugdigen uit de regio Midden-Holland (vastgesteld op basis van het Woonplaatsbeginsel) uit, om voorstellen in te dienen voor het leveren van Pleegzorg in 2017 op grond van de Jeugdwet voor jeugdigen in onze regio. Uw offerte kan bestaan uit 2 onderdelen. Het eerste onderdeel betreft de reguliere Pleegzorg voor kinderen die qua indicatie in aanmerking komen voor reguliere Pleegzorg. Het tweede onderdeel betreft Pleegzorg arrangementen voor kinderen die qua indicatie in aanmerking zouden kunnen komen voor zwaardere residentiële zorg, maar waarvoor een specifiek Pleegzorg arrangement afschaling van zorg betekent en tevens passend is. 2

4 2.1 Reguliere Pleegzorg, zoals geboden in 2016 A. Algemene uitvraag Een beschrijving van uw organisatie, de vormen van Pleegzorg die u wenst te leveren, uw onderscheidend aanbod, en de beschikbare capaciteit van deze beschreven vormen van Pleegzorg binnen de regio Midden-Holland voor Wij verzoeken u daarin tevens op te nemen welke maatregelen u onderneemt om te zorgen dat jongeren weer eerder thuis of anderszins zelfstandig kunnen opgroeien (afschaling van zorg) Daarbij hebben wij maatregelen in beeld die zorgen dat jongeren eerder weer thuis kunnen opgroeien (verkorten van de verblijfsduur) of meer inzet van deeltijdpleegzorg. Dit onderdeel dient u in de offerte te nummeren als onderdeel 1A. B. Voortgangsrapportage transformatieplan 2016 U heeft voor het jaar 2016 een transformatieplan ingediend. U dient voor 2017 een voortgangsrapportage op te leveren. Dit onderdeel dient u in de offerte te nummeren als onderdeel 1B. C. Overzicht kwantitatieve offerte Naast uw voortgangsrapportage dient u een kwantitatieve offerte in te dienen. Gebruikt u hiervoor het daarvoor bestemde Excel document. Een instructie voor het invullen vindt u in bijlage 2. De nadere toelichting op de kwantitatieve offerte dient u in de offerte te nummeren als onderdeel 1C. 2.2 Pleegzorg arrangementen, t.b.v. afschaling van residentiële zorg U kunt een voorstel doen voor arrangementen voor afschaling van residentiële zorg, die De Trap Af beweging ondersteunt, waarbij de kwaliteit van ondersteuning voor de jeugdige minimaal gelijk blijft en wat een deel van het huidige aanbod aan residentiële zorg vervangt. We noemen dit verder de substitutievariant residentiële zorg (PL3). Uw voorstel voor een getransformeerd aanbod 2017 bevat de volgende informatie: Een beschrijving van de ondersteuningsvraag/hulpvraag (waarop deze ondersteuning kan worden ingezet); Een beschrijving van dit type Pleegzorg Het effect op cliëntaantallen binnen het bestaande residentiële aanbod en binnen het nieuwe aanbod Beschrijving voor welk residentieel aanbod dit in de plaats komt (cliëntaantallen, trajectprijs) De gemiddelde arrangementsprijs van dit jeugdhulpaanbod (trajectprijs) en de bezuiniging ten opzichte van de residentiële zorg Het tarief per dag van dit product, opgebouwd volgens de modulaire opbouw Dit onderdeel dient u in de offerte te nummeren als onderdeel 2. Voor niet volledig ingevulde plannen krijgt u als aanbieder een hersteltermijn van 5 werkdagen die ingaat na het verzoek van het NSDMH aan u tot aanvulling. Mocht het plan dan nog niet volledig zijn ingediend, wordt uw offerte voor 2017 buiten beschouwing gelaten. U zal dan gevraagd worden alsnog 3

5 een aanbod te doen op basis van bestaande clienten per eind 2017 t.b.v. zorgcontinuiteit in Bij onduidelijkheid over de volledigheid beslist de inkoper. 2.3 Nieuwe aanbieders Op de website van het NSDMH is een memo geplaatst met toelichting voor gegadigden. Hierin is opgenomen welke extra stappen nodig zijn voor nieuwe partijen die zich richten op contractering Dit memo is als bijlage 3 bijgevoegd. 2.4 Producten Pleegzorg 2017 Onderstaand de producten zoals deze voor 2017 zullen worden ingezet: PL1 Basistarief (deeltijd)pleegzorg, PL2* bestaande uit: Pleegouder vergoeding PL3 Eventuele toeslag Organisatie kosten en begeleiding (basistarief) Dit is een gewogen gemiddelde tussen de hulpverleningsvariant en opvoed variant. Substitutievariant residentiële zorg waar een grotere inzet van de professional nodig is. Onderbouwing vindt plaats in de offerte op basis van ureninzet en aantal trajecten. Verder gebaseerd op basistarief voltijdpleegzorg. Pleegouder vergoeding: tussen 17,84 en 21,92 Toeslag: maximaal 10,65 Organisatiekosten en begeleiding tussen 6,58 en 21,31 Het pleegzorgtarief is maximaal het tarief 2016 voor zover dit het maximum van 39,73 per dag niet overstijgt. Per dag Per dag Per dag De inzet van ambulante behandeling is geen onderdeel van de uitvraag in de offerte. Als er naast begeleiding van de jongere, het pleeggezin en ouders, ook behandeling ingezet moet worden, valt dit buiten de pleegzorg. Vergelijkbaar met kinderen en jongeren die thuis wonen dient een dergelijke behandeling aanvullend te worden geïndiceerd, beschikt en ingezet. Uitzondering hierop zijn de trajecten/pilots/modules die aangeboden worden onder de substitutievariant residentiële zorg. Daarin kan de inzet van ambulante behandeling meegenomen in de dagprijs voor PL3. Crisis Pleegzorg is in het bovenstaande niet opgenomen als aparte categorie. Dit is onderdeel van PL2 (en eventueel PL 1). Bovenstaande is exclusief eventuele Bijkomende kosten. Hiertoe zal een aparte beleids- en uitvoeringslijn worden uitgewerkt. 4

6 3 Budgetplafonds Budgetplafonds Vanwege de beweging DeTrapAf wordt er een voorlopig budget per traptrede bepaald, op basis van de realisatie 2015 en de extrapolatie van Q Dit voorlopig budget wordt vervolgens aangepast op basis van de offertes voor De financiële vertaling van de trap, wordt definitief tussen 15 september en 15 oktober Voor de Pleegzorg was er tussen 2015 en 2016 sprake van een stijging in volume van 8,7%. De verwachting is dat bij de definitieve vaststelling van budgetten per traptrede geanticipeerd zal gaan worden op een verdere stijging van de omvang van de Pleegzorg. Deze stijging zal zich grotendeels laten zien op het vlak van de Pleegzorg arrangementen (substitutie). Om deze ruimte te creëren blijven wij onverminderd verwachten van aanbieders in de Pleegzorg dat zij actief inzetten op verdere afschaling. Wij hebben het dan over inzet op de lagere treden van de trap van zorg hulp en ondersteuning. 5

7 25,0% Traptreden 2015 en 2016 Jeugdhulp Midden-Holland Maatwerkvoorzieningen in % 20,0% 15,0% 10,0% ,0% 0,0% NB: Zoals gezegd worden de bedragen/percentages aangepast op basis van ontvangen offertes Gedifferentieerde Inkoop en/of ontvangen offertes Getransformeerd Aanbod. Budgetplafond per aanbieder Alle ingediende offertes worden beoordeeld op het voldoen aan de basisovereenkomst en de deelovereenkomst. Als dit het geval is, zal voor iedere aanbieder een budgetplafond gelden. Binnen de Pleegzorg betreft dit naast een eventueel budgetplafond voor de andere Maatwerkvoorzieningen een budgetplafond voor de Deeltijd Pleegzorg en Voltijd Pleegzorg en een budgetplafond voor de Substitutie Pleegzorg. Opgeteld leidt dit tot één budgetplafond voor de organisatie. De budgetplafonds voor de verschillende onderdelen zijn hierbij taakstellend. De budgetplafonds zullen worden bepaald aan de hand van de volgende criteria: Het beschikbare bedrag binnen de traptreden waarop een aanbieding is gedaan De balans in de zorgmarkt in de traptreden in Midden Holland Het geboden tarief binnen de modulaire opbouw De geboden bezuiniging t.o.v. het af te bouwen residentiële aanbod Ingediend getransformeerd aanbod Verplichtingen vanuit zorgcontinuïteit Nabijheid van zorg Kwaliteitsborging Samenwerking tussen Pleegzorg aanbieder en aanbieder van residentiële zorg en het creëren van nieuwe initiatieven 6

8 Samenwerking tussen Pleegzorgaanbieders voor ontwikkeling nieuwe initiatieven Het budgetplafond dat per aanbieder wordt vastgesteld gaat bestaan uit een drietal componenten: Component reguliere pleegzorg PL1/PL2 Component substitutievariant residentiële zorg Component maatwerk Jeugdhulp overig (indien naast pleegzorg ook maatwerk Jeugdhulp wordt geboden) Het beoordelingsteam dat het getransformeerde aanbod 2017 beoordeelt bestaat uit deskundigen op het gebied van beleid, inkoop en financiën. 4 Geen aanbod Pleegzorgaanbieders die geen aanbod doen voor 2017 of op grond van de beoordeling geen nieuwe jeugdhulpcliënten krijgen, zullen geen Bijlage II voor 2017 ontvangen. Met deze aanbieders wordt besproken of zij de zorg voor zittende cliënten willen voortzetten of deze zorg willen overgedragen aan andere jeugdhulpaanbieders en de Basisovereenkomst en de Deelovereenkomst willen beëindigen. 5 Planning Datum gereed Omschrijving 1 september 2016 Publicatie inkoopdocument ten behoeve van Pleegzorg 2017 op de NSDMH website 13 september 2016 Uiterste datum indiening van vragen voor 1 e Nota van Inlichtingen 16 september 2016 Publicatie 1 e Nota van Inlichtingen op NSDMH-website 23 september 2016 Uiterste datum indiening van vragen voor 2 e Nota van Inlichtingen 30 september 2016 Publicatie 2 e Nota van Inlichtingen op NSDMH-website; 13 oktober 2016 Uiterste aanmelding nieuwe aanbieders via website NSDMH voor Basisovereenkomst 13 oktober 2016 Zorgaanbieders leveren offertes aan 14 oktober tot en met Beoordeling offertes 4 november 1-16 november 2016 Zorgaanbieders ontvangen Aangepaste Deelovereenkomst met Bijlage II Inlichtingen en informatie De hoofdlijnen van de procedure zijn besproken aan de Fysieke Overlegtafel van 6 juli. Vragen stellen kan tot en met 13 september Vragen dienen te worden gezonden aan Alleen vragen die zijn gesteld aan worden beantwoord in de nota van inlichtingen. Let op: om reden van verwerking dient u de vragen in het bericht te plaatsen (en niet door het toevoegen van een Word-/Excel- of pdf-bestand). 7

9 De Nota van Inlichtingen wordt gepubliceerd op de website van het NSDMH op 16 september 2016 respectievelijk 30 september Indienen offerte 13 oktober 2016 per gericht aan: 7 Inconsistentie of onvolkomenheden Dit inkoopdocument, inclusief alle bijbehorende bijlagen, is met grote zorg samengesteld. Aanbieders worden hierbij nadrukkelijk gevraagd het document en de bijlagen goed door te lezen en bij constatering van eventuele inbreuken op wettelijke voorschriften, bij inconsistenties of andere onvolkomenheden de Opdrachtgever hiervan direct in kennis te stellen via zodat Opdrachtgever eventuele fouten tijdig in de procedure kan herstellen. 8 Overzicht van Bijlagen Bijlage 1: Inkoopkader Jeugdhulp 2017 Bijlage 2: Toelichting op de kwantitatieve offerte Bijlage 3: memo gegadigden Bijlage 4: rapportage over Pleegzorg 8

Inkoopproces. Maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp voor het jaar

Inkoopproces. Maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp voor het jaar Inkoopproces ten behoeve van Maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp voor het jaar 2017 Gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk Gouda Krimpenerwaard Waddinxveen Zuidplas Ten behoeve van dit traject samenwerkend binnen

Nadere informatie

Inkoopdocument. Ernstige Enkelvoudige Dyslexie voor het jaar

Inkoopdocument. Ernstige Enkelvoudige Dyslexie voor het jaar Inkoopdocument ten behoeve van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie voor het jaar 2017 Gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk Gouda Krimpenerwaard Waddinxveen Zuidplas Ten behoeve van dit traject samenwerkend binnen

Nadere informatie

Werksessie Inkoop pleegzorg 2018

Werksessie Inkoop pleegzorg 2018 Werksessie Inkoop pleegzorg 2018 gesprek aanwezig van 18 mei 2017, om 11.00 uur, locatie: Huis van de Stad, Gouda Zorgaanbieders: Angenieta van Giessen, de Rading Bahar Yavuz, William Schrikker Groep Marlies

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 2 (deel 2) Inkoop maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp Regio Midden Holland 2017

Nota van Inlichtingen 2 (deel 2) Inkoop maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp Regio Midden Holland 2017 Nota van Inlichtingen 2 (deel 2) Inkoop maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp Regio Midden Holland 2017 Nota van inlichtingen 1 (deel 2) is gepubliceerd op vrijdag 16 september 2016 Datum publicatie: 30 september

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 3 is gepubliceerd op 1 september 2016.

Nota van Inlichtingen 3 is gepubliceerd op 1 september 2016. Nota van Inlichtingen 4 Inkoop maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp Regio Midden Holland 2017 Nota van Inlichtingen 1 is gepubliceerd op 25 juli 2016. Nota van Inlichtingen 2 is gepubliceerd op 25 augustus

Nadere informatie

Inkoopdocument. Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Inkoopdocument. Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Inkoopdocument ten behoeve van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering voor het jaar 2016 Gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk Gouda Krimpenerwaard Waddinxveen Zuidplas Ten behoeve van dit traject samenwerkend

Nadere informatie

Voorbereiding WMO en Jeugdhulp 2018 in Midden Holland

Voorbereiding WMO en Jeugdhulp 2018 in Midden Holland Voorbereiding WMO en Jeugdhulp 2018 in Midden Holland Informatiebijeenkomst Agenda: 1. Opening en welkom 2. Inkoop 2018-2020 3. Administratieve afstemming regio Midden Holland 4. Handboek inzet ondersteuning

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/649218 Documentnummer: 1894/2016/771825 Besluitnummer: 26 9.1 Onderwerp: Aangepaste samenwerkingsafspraken pleegzorg

Nadere informatie

Beoordelingskader. F.O. 13 april2016

Beoordelingskader. F.O. 13 april2016 Beoordelingskader transformatieplannen NSDMH F.O. 13 april2016 Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland Doel beoordelingskader: bijdragen aan de transformatie Vanuit de gedachte dat de transitie op 1 januari

Nadere informatie

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces 14 april 2014 Waar staan we? Door de Raad vastgesteld beleid: Meedoen naar Vermogen Nota Visie & uitgangspunten Transitie

Nadere informatie

behorend bij: Overeenkomst Jeugdhulp met Verblijf Pleegzorg Overeenkomst Jeugdhulp met Verblijf Residentieel2016-

behorend bij: Overeenkomst Jeugdhulp met Verblijf Pleegzorg Overeenkomst Jeugdhulp met Verblijf Residentieel2016- Addendum 2 behorend bij: Overeenkomst Jeugdhulp met Verblijf Pleegzorg 2016- [ ] Overeenkomst Jeugdhulp met Verblijf Residentieel2016- [ ] Overeenkomst Jeugdhulp met Verblijf Gezinsgericht 2016-[ ] Overeenkomst

Nadere informatie

Marktconsultatie

Marktconsultatie Marktconsultatie 1. 08-09-2016 Disclaimer: Onderstaande informatie is onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring van gemeente(n) Agenda Kennismaking Spelregels Outputbekostiging (toelichting op gewenste

Nadere informatie

Inkoopdocument. Maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp

Inkoopdocument. Maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp Inkoopdocument ten behoeve van Maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp voor het jaar 2016 Gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk Gouda Krimpenerwaard Waddinxveen Zuidplas Ten behoeve van dit traject samenwerkend binnen

Nadere informatie

VAN CONTRACT TOT CONTROLE. Gemeente Breda voor de jeugdhulpregio West- Brabant Oost

VAN CONTRACT TOT CONTROLE. Gemeente Breda voor de jeugdhulpregio West- Brabant Oost VAN CONTRACT TOT CONTROLE Gemeente Breda voor de jeugdhulpregio West- Brabant Oost PROGRAMMA Voorstellen Inkoop Administratie Verantwoording Uitdagingen WE VERTELLEN WEL, MAAR HOREN OOK HÉÉL GRAAG!! Ons

Nadere informatie

Afspraken en actiepunten overlegtafel H6 gemeenten, 9 juli 2014

Afspraken en actiepunten overlegtafel H6 gemeenten, 9 juli 2014 Afspraken en actiepunten overlegtafel H6 gemeenten, 9 juli 2014 1. Opening en mededelingen Enkele van de zes gemeenten willen ook beschut werk inkopen via deze bestuurlijke aanbesteding. Dit onderdeel

Nadere informatie

Inkoop Jeugdhulp Informatiebijeenkomst 28 juni 2016 Willem II stadion

Inkoop Jeugdhulp Informatiebijeenkomst 28 juni 2016 Willem II stadion Inkoop Jeugdhulp 2017 Informatiebijeenkomst 28 juni 2016 Willem II stadion Programma 1. Opening, door wethouder Roks 2. Wat presenteren we vandaag niet 3. Toelichting resultaat gestuurde inkoop 4. Toelichting

Nadere informatie

CONCEPT Wlz Zorginkoopbeleid mr. Daphne Koch, beleidsadviseur ZN

CONCEPT Wlz Zorginkoopbeleid mr. Daphne Koch, beleidsadviseur ZN CONCEPT Wlz Zorginkoopbeleid 2017 mr. Daphne Koch, beleidsadviseur ZN Uitgangspunten De uitgangspunten voor de inkoop 2016 blijven voor 2017 van kracht. Cliënt centraal Zichtbaar zorgkantoor In dialoog

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team: Welzijn + regeling bijzondere kosten pleegzorg en verblijf in het gedwongen kader Afdelingshoofd: Auteur: Bremmers, P.H.M. Broek, van den N.M.C.A.

Nadere informatie

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz Zorginkoopbeleid 2016 drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz 01-01-2015 De Wlz is sinds 1 januari 2015 een feit. Met de invoering van deze wet staan drie onderling samenhangende doelstellingen centraal:

Nadere informatie

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Welkom Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Inleiding Politieke en maatschappelijke context Herziening langdurige zorg o Eigen verantwoordelijkheid o Zelfredzaamheid o Thuis blijven wonen, zorg dichtbij

Nadere informatie

Pleegzorg staat voor een combinatie van zo gewoon mogelijk opgroeien en professionele hulp.

Pleegzorg staat voor een combinatie van zo gewoon mogelijk opgroeien en professionele hulp. Perceel Pleegzorg 5a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Definitie pleegzorg Onder pleegzorg wordt verstaan: een voorziening voor hulpverlening aan jeugdigen en hun ouders/gezin, waarbij tijdelijke

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Transitie jeugdzorg inkoop Registratienummer: 00523307 Datum: 25 juni 2014 Portefeuillehouder: M. Schlösser Steller: E. Meulman Nummer: RIB-MS-1407 1. Inleiding Per 1-1-2015

Nadere informatie

PERCEEL VERBLIJF. s Heerenloo, Timon, Intermetzo, Eleos, Stichting Breder, Driestroom, GGZ Centraal, Karakter, Pluryn, Youké

PERCEEL VERBLIJF. s Heerenloo, Timon, Intermetzo, Eleos, Stichting Breder, Driestroom, GGZ Centraal, Karakter, Pluryn, Youké PERCEEL VERBLIJF s Heerenloo, Timon, Intermetzo, Eleos, Stichting Breder, Driestroom, GGZ Centraal, Karakter, Pluryn, Youké Eerste werkgroep 10 september Cascadering alles bezien in relatie met elkaar

Nadere informatie

Terugblik Inkoop 2016 Vooruitblik Inkoop BG, BW & O Datum: 21 januari 2016 Auteur: Anoek Huigen (projectleider inkoop)

Terugblik Inkoop 2016 Vooruitblik Inkoop BG, BW & O Datum: 21 januari 2016 Auteur: Anoek Huigen (projectleider inkoop) Terugblik Inkoop 2016 Vooruitblik Inkoop BG, BW & O 2017 Datum: 21 januari 2016 Auteur: Anoek Huigen (projectleider inkoop) Terugblik inkoop 2016 (1) NB: deze input van zorgaanbieders heeft uitsluitend

Nadere informatie

Inkoop maatwerkvoorzieningen begeleiding 2016. Datum: 28 juli 2015 Auteur: Anoek Huigen (projectleider inkoop Wmo 2015)

Inkoop maatwerkvoorzieningen begeleiding 2016. Datum: 28 juli 2015 Auteur: Anoek Huigen (projectleider inkoop Wmo 2015) Inkoop maatwerkvoorzieningen begeleiding 2016 Datum: 28 juli 2015 Auteur: Anoek Huigen (projectleider inkoop Wmo 2015) Inkoopopdracht (1) Binnen het beschikbare budget contracteren van (2) Kwalitatief

Nadere informatie

VERSLAG EN ACTIELIJST 3 e (reguliere) fysieke overlegtafel Jeugd 8 augustus 2014.

VERSLAG EN ACTIELIJST 3 e (reguliere) fysieke overlegtafel Jeugd 8 augustus 2014. VERSLAG EN ACTIELIJST 3 e (reguliere) fysieke overlegtafel Jeugd 8 augustus 2014. Algemene aanwijzingen: -de gemeenten die deelnemen aan het Netwerk Sociaal Domein Midden Holland (NSDMH), worden in dit

Nadere informatie

Dit betreft de verdeling vanuit het macro budget. Hierin zijn geen bijdragen van gemeenten toegevoegd.

Dit betreft de verdeling vanuit het macro budget. Hierin zijn geen bijdragen van gemeenten toegevoegd. Nota van Inlichtingen, inkoop Jeugdhulp 2016 23 september 2015 Vraag 1: Met betrekking tot ons budget 2015 en inkoop 2016 heb ik enkele dringende vragen. Op dit moment weten we namelijk niet of we de aangemelde

Nadere informatie

Inkoop Jeugd en Wmo augustus 2015

Inkoop Jeugd en Wmo augustus 2015 Inkoop Jeugd en Wmo 2016 27 augustus 2015 Burgemeester Hobolaan Programma informatiebijeenkomst Welkom door wethouder Ton van Balken Voorstellen inkoopteam Aanleiding Wat gaan we lokaal inkopen? Visie

Nadere informatie

Memo tarieven inkoop 2018

Memo tarieven inkoop 2018 Memo tarieven inkoop 2018 Door Werkgroep Contractering Datum 17 juli 2017 Versie 1 Aanleiding Het voorstel is om de implementatie van het bekostigen via het nieuwe inkoopmodel v.w.b. topsegment een jaar

Nadere informatie

OPLEGGER * * Datum 1 juni 2016 Nummer Datum commissievergadering 14/15 juni 2016 Datum raadvergadering 28 juni 2016

OPLEGGER * * Datum 1 juni 2016 Nummer Datum commissievergadering 14/15 juni 2016 Datum raadvergadering 28 juni 2016 Datum 1 juni 2016 Nummer 2016-06- Datum commissievergadering 14/15 juni 2016 Datum raadvergadering 28 juni 2016 OPLEGGER Registratienummer 2016-17050 / 16Z.003029 Onderwerp Inkoopplannen Wmo en Jeugd 2017

Nadere informatie

Deelnemende regiogemeenten aan deze aanbesteding zijn Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes (jeugd deel), Leusden, Soest, Woudenberg.

Deelnemende regiogemeenten aan deze aanbesteding zijn Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes (jeugd deel), Leusden, Soest, Woudenberg. Nota van Inlichtingen Respijtzorg/Logeren jeugd Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Respijtzorg/Logeren jeugd Gemeente Amersfoort RISB201601 Omschrijving: De regio Amersfoort kiest voor Beheerste

Nadere informatie

Onderwerp: (Voorlopige) gunningen jeugd GGZ en dyslexiezorg

Onderwerp: (Voorlopige) gunningen jeugd GGZ en dyslexiezorg Collegebesluit Onderwerp: (Voorlopige) gunningen jeugd GGZ en dyslexiezorg BBV nr: 2014/365068 1. Inleiding Op 24 juni 2014 heeft het college ingestemd met de Offerteaanvraag Zorg voor Jeugd (onderdeel

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP Informatienotitie resultaat inkoop voorzieningen jeugdhulp en Wmo 2016 DATUM 28 januari 2016 BIJLAGE Zorgproducten

Nadere informatie

Inkoop Langdurige Zorg

Inkoop Langdurige Zorg Inkoop Langdurige Zorg Bijeenkomst zorgaanbieders 20 mei 2015 Programma 14.00 uur Invoering WLZ en veranderingen zorgkantoor Uitgangspunten inkoopbeleid Inkoopbeleid en systematiek 2016 15.00 uur Korte

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang. Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland:

Perceelbeschrijving. VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang. Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Perceelbeschrijving VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp

Nadere informatie

factureren zorgaanbieders bij het ontbreken van een overeenkomst met de gemeente

factureren zorgaanbieders bij het ontbreken van een overeenkomst met de gemeente Collegevoorstel Inleiding Gemeenten zijn volgens het overgangsrecht 1 verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg voor overgangscliënten. Overgangscliënten zijn cliënten die voor de transitie al zorg

Nadere informatie

B&W Vergadering. 3. akkoord te gaan met de mogelijkheid dat aanbieders voor 2017 met additionele producten kunnen inschrijven;

B&W Vergadering. 3. akkoord te gaan met de mogelijkheid dat aanbieders voor 2017 met additionele producten kunnen inschrijven; 2.1.10 Toetredingsfase uitvoeringscontracten Wmo 2017 1 Dossier 581 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 581 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 26 juli 2016 Agendapunt 2.1.10 Omschrijving Toetredingsfase

Nadere informatie

Inkoop Wmo 2016. Ambulante ondersteuning & Dagbesteding

Inkoop Wmo 2016. Ambulante ondersteuning & Dagbesteding Inkoop Wmo 2016 Ambulante ondersteuning & Dagbesteding 19 juni 2015 Introductie Hessel van Kordenoordt Projectleider inkoop Wmo Afdeling Zorg Onderwijs, Jeugd & Zorg (OJZ) Gemeente Amsterdam Voorbehoud

Nadere informatie

Marktconsultatie & werksessie Inkoop 2018 Jeugdhulp & Wmo (inclusief Beschermd Wonen) Welkom!

Marktconsultatie & werksessie Inkoop 2018 Jeugdhulp & Wmo (inclusief Beschermd Wonen) Welkom! Marktconsultatie & werksessie Inkoop 2018 Jeugdhulp & Wmo (inclusief Beschermd Wonen) Welkom! Opening Corine Dijkstra Wethouder gemeente Gouda & Bestuurlijk Trekker Inkoop 2018 13:10 13:30 Agenda Uitleg

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr.7c

1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr.7c Agenda nr.7c Onderwerp: Soort: Opsteller: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Informatieve notitie betreffende de inkoop jeugdhulp Informatieve notitie E.J.M. Toonen-van den Berg T.C.W. Maas SOM/2014/003961

Nadere informatie

Werksessie Inkoop gezinshuizen 2018

Werksessie Inkoop gezinshuizen 2018 Werksessie Inkoop gezinshuizen 2018 gesprek aanwezig van 22 maart 2017, om 10.00 uur, locatie: Huis van de Stad, Gouda Zorgaanbieders: Aletta van Buren, s Heerenloo Annie van Winkel, Stek John Pappers,

Nadere informatie

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst Inkoop Forensische Zorg 2013 Informatiebijeenkomst 6 september 2012 Inhoud presentatie 1. Korte schets FZ 2013 2. Offertetraject 3. Rol Nza 4. Belang van IFZO 5. Financiering/bekostiging 6. Gestelde vragen

Nadere informatie

Inkoop maatwerkvoorzieningen Begeleiding Datum: 16 september 2015 Auteur: Roeland Westra (contractmanager Wmo 2015)

Inkoop maatwerkvoorzieningen Begeleiding Datum: 16 september 2015 Auteur: Roeland Westra (contractmanager Wmo 2015) Inkoop maatwerkvoorzieningen Begeleiding 2016 Datum: 16 september 2015 Auteur: Roeland Westra (contractmanager Wmo 2015) Onderwerpen (1) Update en vervolgproces transformatie dagbesteding (2) Definitief

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Nota van Inlichtingen behorende bij Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Publicatiedatum: 1 juli 2016 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Bouwstenen Inkoop 2018 Resultaten Verkenning Kosten. Fysieke Overlegtafel WMO 5 juli 2017

Bouwstenen Inkoop 2018 Resultaten Verkenning Kosten. Fysieke Overlegtafel WMO 5 juli 2017 Bouwstenen Inkoop 2018 Resultaten Verkenning Kosten Fysieke Overlegtafel WMO 5 juli 2017 Proces algemeen Inkoopkader Kader & Presentatie FO 5 mei: www.nsdmh.nl) 30 mei vastgesteld Colleges Aflopende deelovereenkomsten

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

1. Afronding contracten aanbieders Jeugd Awbz binnen beschikbaar budget: inclusief innovatiebudget 2. De vier zijn Lijn 5, De Waerden, s

1. Afronding contracten aanbieders Jeugd Awbz binnen beschikbaar budget: inclusief innovatiebudget 2. De vier zijn Lijn 5, De Waerden, s 1 2 1. Afronding contracten aanbieders Jeugd Awbz binnen beschikbaar budget: 6.532.103 inclusief innovatiebudget 2. De vier zijn Lijn 5, De Waerden, s Heeren Loo en EsDeGe Reijgersdaal. Middelgrote en

Nadere informatie

Robuuste opbrengsten innovatie-ateliers jeugdhulp

Robuuste opbrengsten innovatie-ateliers jeugdhulp Robuuste opbrengsten innovatie-ateliers jeugdhulp Terugkoppeling Verbreed overleg atelier de trap af 16 juli 2015 Transformatie Jeugdhulp, Programma Sociaal Domein 0 Bespreking Transformatie en effecten

Nadere informatie

2 1 JULI2015. Gemeente Delft. Gescand archief datum ^ Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad

2 1 JULI2015. Gemeente Delft. Gescand archief datum ^ Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad Gemeente Delft Gescand archief datum ^ 2 1 JULI2015 Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad Van : het college van B en W Datum : 26 05 2015 Pfh. : A.H. Hekker Steller : Olga Lemmen tel.nr. : 06 52739444 e-mall

Nadere informatie

Programma Drie Decentralisaties. 2. Inkoop / aanbesteding

Programma Drie Decentralisaties. 2. Inkoop / aanbesteding Programma Drie Decentralisaties 2. Inkoop / aanbesteding Datum: 16 april 2014 1 Opdrachtgever: Stuurgroep drie d s Projectleider: Reitse Keizer 2. PROJECTPLAN INKOOP/AANBESTEDING Projectgroep: Marjolein

Nadere informatie

Vragen Producten inkoop 2016

Vragen Producten inkoop 2016 Vragen Producten inkoop 2016 Vraag Antwoord 1 Wie is vanuit de inkoop organisatie Eindhoven contactpersoon voor vragen over het PDC Inhoudelijke vragen specifiek over de Jeugdzorg: contracteringjeugdzorg@eindhoven.nl

Nadere informatie

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf E. Verblijf (gezinsvervangende opvang) Verblijf is bedoeld voor jeugdigen voor wie wonen in een (veilige) thuissituatie tijdelijk of langdurig niet mogelijk is. Aanbieders en lokale teams streven ernaar

Nadere informatie

Het is de opdracht van de werkgroep vervoer om hier meer kadering aan te geven en om het vervoer goed te regelen, waar dit nog niet het geval is.

Het is de opdracht van de werkgroep vervoer om hier meer kadering aan te geven en om het vervoer goed te regelen, waar dit nog niet het geval is. Notitie Jeugdhulpvervoer Van : Werkgroep Vervoer Jeugdhulp T.b.v. : Pho Maatschappij Doel : Informatief Inleiding Vervoer naar en van de jeugdhulplocatie is een voorwaarde voor de toegankelijkheid van

Nadere informatie

Programma. 19.30-20.00 uur Inloop koffie en thee. Presentatie transitie jeugdhulp door Marion Goedhart, transitiemanager Jeugdhulp Holland Rijnland

Programma. 19.30-20.00 uur Inloop koffie en thee. Presentatie transitie jeugdhulp door Marion Goedhart, transitiemanager Jeugdhulp Holland Rijnland Programma 19.30-20.00 uur Inloop koffie en thee 20.00-20.20 uur Presentatie transitie jeugdhulp door Marion Goedhart, transitiemanager Jeugdhulp Holland Rijnland 20.20-20.40 uur 20.40-20.50 uur Toelichting

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Inleiding Aanleiding wijziging inkoopprocedure Toelichting inkoopprocedure 2016 Vragen/Nota van Inlichtingen E-mailadres: secretariaatzorg@defriesland.nl Website:

Nadere informatie

Onderwerp Reactie aanbieders Antwoord gemeenten

Onderwerp Reactie aanbieders Antwoord gemeenten Reacties en vragen aanbieders bij de marktconsultatie van 27 augustus 2015 1 Onderwerp: productindikking Wmo, Jeugd Ambulant en Jeugd Residentieel Versie: 16 september 2015 Wmo Onderwerp Reactie aanbieders

Nadere informatie

Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg Ijsselland

Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg Ijsselland Memo: Van: Aan: Datum: Linda Nugter Gemeente Zwolle Postbus 10007 8011 PK Zwolle T (038) 498 2797 l.nugter@zwolle.nl https://jeugdzorgdichtbij.pleio.nl Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg

Nadere informatie

Versie 1.0, 20 april 2016

Versie 1.0, 20 april 2016 VERSLAG 2 e Fysieke Overlegtafel Wmo 20 april 2016 Algemene aanwijzing: de gemeenten die deelnemen aan het Netwerk Sociaal Domein Midden- Holland (NSDMH), worden in dit verslag als partij weergegeven via

Nadere informatie

Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit. A. Kennis en advies voor professionals (Christie) B. Diagnostiek (Rosèl)

Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit. A. Kennis en advies voor professionals (Christie) B. Diagnostiek (Rosèl) Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit A. Kennis en advies voor professionals (Christie) B. Diagnostiek (Rosèl) C. Begeleiding (Christie en Albert) D. Behandeling (Rosèl) E. Verblijf Product

Nadere informatie

Pleegzorg SO Jeugd ZHZ

Pleegzorg SO Jeugd ZHZ Instructie Open House overeenkomst Pleegzorg 2018-2020 SO Jeugd ZHZ Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SO Jeugd ZHZ) heeft ervoor gekozen om de inkoop en contractering van jeugdhulp 2018-2020

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017

Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017 Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017 Juni 2016, team zorginkoop Wlz Inhoud van vandaag Cliënt Blok I: Inbreng vanuit cliënt Zorgaanbieder Blok II: Kwaliteit van de zorg Blok III: Financiering

Nadere informatie

Inkoop en bekostiging jeugdhulp. Informatiebijeenkomst de Kuip 16 februari 2016

Inkoop en bekostiging jeugdhulp. Informatiebijeenkomst de Kuip 16 februari 2016 Inkoop en bekostiging jeugdhulp Informatiebijeenkomst de Kuip 16 februari 2016 Doelstelling bijeenkomst vandaag Straks weet u: Wat de nieuwe, resultaatgerichte werkwijze inhoudt Wat de verschillende percelen

Nadere informatie

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen:

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz sector GGZ en Overeenkomst sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Indien een vraag betrekking had op tekst die letterlijk terug te

Nadere informatie

1. Onderwerp Nadere contractering Jeugdhulp 2015

1. Onderwerp Nadere contractering Jeugdhulp 2015 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Inkoop in het sociale domein

Inkoop in het sociale domein Inkoop in het sociale domein Inleiding o o o uitdaging in het sociale domein subsidie 2A / 2B-variant o bestuurlijk aanbesteden 1.0 o sociaal contracteren? inclusief organiseren? Uitdagingen Transitie

Nadere informatie

1.1 Dienstverlener levert aan Jeugdigen de Jeugdhulp als opgenomen in de Bijlage producten en prijzen.

1.1 Dienstverlener levert aan Jeugdigen de Jeugdhulp als opgenomen in de Bijlage producten en prijzen. BIJLAGE IIA Jeugdhulp 2016 (individueel overeengekomen) 1. Jeugdhulp 1.1 Dienstverlener levert aan Jeugdigen de Jeugdhulp als opgenomen in de Bijlage producten en prijzen. 1.2 Dienstverlener levert de

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Nota van inlichtingen: Concept deelovereenkomst Individuele voorziening ambulante Jeugdhulp Kenmerk Bizob-2014-DB-BU-004

Nota van inlichtingen: Concept deelovereenkomst Individuele voorziening ambulante Jeugdhulp Kenmerk Bizob-2014-DB-BU-004 Nota van inlichtingen: Concept deelovereenkomst Individuele Kenmerk Bizob-2014-DB-BU-004 Vragen tot en met 15 augustus 2014 Vraag Paragraaf Vraag Antwoord nr. 1 Deelovereenkomst Individuele 14) Regionaal

Nadere informatie

Forensische Zorg. Inkoop 2014

Forensische Zorg. Inkoop 2014 Forensische Zorg Inkoop 2014 3 oktober 2013 Inhoud Korte schets forensische zorg Offerte traject Inkoopgesprekken DBBC offerte/ ZZP offerte Financiering/ bekostiging Nieuwe initiatieven/ nieuwe aanbieders

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2017 Wlz SECTOR GGZ

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2017 Wlz SECTOR GGZ Nota van Inlichtingen behorende bij Zorginkoopdocument 2017 Wlz SECTOR GGZ Publicatiedatum: 1 juli 2016 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U Lbr. 13/064

uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U Lbr. 13/064 4 4 7 6 'f fä Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Regionale transitiearrangementen jeugdzorg uw kenmerk ons

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden

Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden Presentatie Inkoopkader Zilveren Kruis Zorgkantoor voor 2018-2020 1 juni 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 17 december 2013 Agendapunt: RTG: 4 december 2013

GEMEENTE NUTH Raad: 17 december 2013 Agendapunt: RTG: 4 december 2013 Reg.nr:Z.04308 INT.03606 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 17 december 2013 Agendapunt: RTG: 4 december 2013 AAN DE RAAD Onderwerp: Decentralisatie jeugdzorg; Regionaal transitiearrangement jeugd Zuid

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouders Hoek en Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs De raad van de gemeente Tholen Behandelaar: M.M.E. van der Weele- Hoenselaar Tholen, 26 augustus 2014 Onderwerp: 1. Voorstel

Nadere informatie

Voor u ligt een opzet van de Wmo-arrangementen GGZ, zoals voorbereid in de werkgroep BW van 24 augustus en 15 september jl.

Voor u ligt een opzet van de Wmo-arrangementen GGZ, zoals voorbereid in de werkgroep BW van 24 augustus en 15 september jl. V02 Wmo arrangementen GGZ - Werkgroep Beschermd Wonen (BW) Aan : Fysieke overlegtafel Beschermd Wonen 20 september 2016 Van : Werkgroep Beschermd Wonen Datum : 16 september 2016 Inleiding De Wmo-arrangementen

Nadere informatie

Inkoopkader Jeugdhulp 2017

Inkoopkader Jeugdhulp 2017 Inkoopkader Jeugdhulp 2017 Datum: 29 juni 2016 Onderwerp: Inkoopkader 2017 Inleiding Sinds 2015 staat de regio Midden-Holland, samen met gecontracteerde jeugdhulp aanbieders voor een uitdagende transformatieopgave

Nadere informatie

Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah)

Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah) Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah) Vanuit de wetgeving worden gemeenten verplicht te gaan werken met een digitaal programma voor inkoop en contractering. Wij

Nadere informatie

Inhoudelijke sessie GGZ 2018

Inhoudelijke sessie GGZ 2018 Inhoudelijke sessie GGZ 2018 Werksessie: 25 april 2017 om 14:00 uur. Huis van de Stad Gouda Aanwezigen: Zorgaanbieders: Erica Beverloo, Rondom mens en gezin Corine Heeteberij, Praktijk Heeteberij Agnes

Nadere informatie

Zorginkoop 2016 17 september 2015

Zorginkoop 2016 17 september 2015 Zorginkoop 2016 17 september 2015 Inhoud 1. Inleiding + vooruitblik 2. Kaders forensische zorg 2016 3. Afschaffen herschikking en herijking 2016 4. Meerjarenbeleid en implicaties inkoopbeleid 2016 5. Inkoopbeleid

Nadere informatie

Inkoop & subsidie 2018

Inkoop & subsidie 2018 Inkoop & subsidie 2018 AGENDA 1.Welkom en korte inleiding door Myra van den Hoed 2. Stand van zaken Inkoop en subsidie 2017 3. Jeugdhulp Transformatie 2018 4. Jeugdhulp Kenmerken Model 2018 5. Jeugdhulp

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Dit memo dient om de raadscommissie te informeren over de ontwikkelingen en besluitvorming betreffende de inkoop voor 2016 en 2017 van:

Dit memo dient om de raadscommissie te informeren over de ontwikkelingen en besluitvorming betreffende de inkoop voor 2016 en 2017 van: MEMO Aan De commissie Samenlevingszaken (2 september 2015) Van wethouder mw. E. Deutekom-Muntjewerff Kopie aan Datum 25 augustus 2015 Betreft Inkoop 2016/2017 Wmo en Jeugdhulp: stand van zaken Inleiding

Nadere informatie

6. Lokale inkoop. 6.1 Inleiding. 6.2 Aspecten die betrekking hebben op de inkoop

6. Lokale inkoop. 6.1 Inleiding. 6.2 Aspecten die betrekking hebben op de inkoop 6. Lokale inkoop 6.1 Inleiding 6.1.1 Amendement inkoopstrategie Op 20 januari 2016 is het amendement op de conceptbesluitpunten 12 en 13 van het Pho Maatschappij van 16 december 2015 ten aanzien van de

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 2018 Wlz sector GGZ

Nota van Inlichtingen 2018 Wlz sector GGZ Nota van Inlichtingen 2018 Wlz sector GGZ Publicatiedatum: 30 juni 2017 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld.

Nadere informatie

Hieronder geven we u alvast wat informatie over deze onderwerpen.

Hieronder geven we u alvast wat informatie over deze onderwerpen. Betreft: Themabijeenkomst jeugd 16 februari 2017 Datum: 13 februari 2017 1 DOELSTELLING BIJEENKOMST Op 16 februari 2017 vindt de derde en laatste voorlichtingsbijeenkomst plaats over de inkoopstrategie

Nadere informatie

Innovatie atelier De trap af. Bijeenkomsten 18 juni en 1 juli 2015 Regio Midden-Holland

Innovatie atelier De trap af. Bijeenkomsten 18 juni en 1 juli 2015 Regio Midden-Holland Innovatie atelier De trap af Bijeenkomsten 18 juni en 1 juli 2015 Regio Midden-Holland 1 Voor het innovatie atelier de trap af hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden in juni en juli met de volgende deelnemers:

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over ZZP

Veel gestelde vragen over ZZP Veel gestelde vragen over ZZP Wat is het standpunt van Coöperatie VGZ over ZZ ers na 1 januari 2015? Ondanks de hoge klanttevredenheid van cliënten van ZZP ers heeft Coöperatie VGZ desondanks een aantal

Nadere informatie

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer,

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer, Gouda, 11 september 2014 Geachte lezer, In dit document wordt op basis van voorstellen aangegeven op basis van welke productparameters de gemeenten in Midden-Holland voornemens zijn om de zorg voor de

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van maart Onderwerp: Inzicht motie budgetoverzicht Sociaal Domein - Besluitvormend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van maart Onderwerp: Inzicht motie budgetoverzicht Sociaal Domein - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van maart 2016 Besluit nummer: 2016_Raad_00018 Onderwerp: Inzicht motie budgetoverzicht Sociaal Domein - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Bij het behandelen van de begroting

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadering Nota openbaar: Ja. Besluit jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2015, systematiek PGB-tarieven en Beleidsregels PGB 2015

- 2 - Datum vergadering Nota openbaar: Ja. Besluit jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2015, systematiek PGB-tarieven en Beleidsregels PGB 2015 - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT05604 in MUIiiii min mui Datum vergadering Nota openbaar: Ja 02DEC.201Ĥ Onderwerp: Besluit jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2015, systematiek PGB-tarieven

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Pleegzorg

Perceelbeschrijving Pleegzorg Perceelbeschrijving Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud 1. Pleegzorg... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wat

Nadere informatie

Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente

Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente Uitloopavond commissie sociaal 28 aug. 2013 Annemarie Kristen-Reerink Kirsten Boelen Kristel Fiselier Wat gaan we vertellen? 1. Stand van zaken 2. Notitie Samenwerken

Nadere informatie

Eerste inzichten werkgroep. Fysieke overlegtafel, 9 maart 2016

Eerste inzichten werkgroep. Fysieke overlegtafel, 9 maart 2016 Eerste inzichten werkgroep beoordelingskader NSDMH Fysieke overlegtafel, 9 maart 2016 Opdracht: Beoordelingskader moet bijdragen aan de transformatie Vanuit de gedachte dat de transitie op 1 januari 2015

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Naar aanleiding van bekendmaking inkoopdocumenten inkoop jeugdhulp 2016 d.d. 2 september 2015.

Vragen en antwoorden Naar aanleiding van bekendmaking inkoopdocumenten inkoop jeugdhulp 2016 d.d. 2 september 2015. Vragen en antwoorden Naar aanleiding van bekendmaking inkoopdocumenten inkoop jeugdhulp 2016 d.d. 2 september 2015. Op 8 september zijn de vragen 1 tot en met 80 gepubliceerd op de website van het NSDMH.

Nadere informatie

Inkoop Jeugdhulp 2018 e.v. Informatieve bijeenkomst 30 mei 2017

Inkoop Jeugdhulp 2018 e.v. Informatieve bijeenkomst 30 mei 2017 Inkoop Jeugdhulp 2018 e.v. Informatieve bijeenkomst 30 mei 2017 Programma van vandaag Deel 1 (16.00-17.00 uur) Inhoudelijke toelichting op de contouren van de inkoop jeugdhulp 2018 ev Toelichting op de

Nadere informatie

DEELOVEREENKOMST Jeugd Begeleiding, Persoonlijke verzorging en/of (Kortdurend) Verblijf

DEELOVEREENKOMST Jeugd Begeleiding, Persoonlijke verzorging en/of (Kortdurend) Verblijf DEELOVEREENKOMST Jeugd Begeleiding, Persoonlijke verzorging en/of (Kortdurend) Verblijf Partijen: 1. De gemeente als vermeld op het tekenblad gemeente hiervoor, hierna te noemen: Opdrachtgever', te dezen

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE 2015 JEUGDHULP NO-BRABANT

JAARRAPPORTAGE 2015 JEUGDHULP NO-BRABANT JAARRAPPORTAGE 2015 JEUGDHULP NO-BRABANT INHOUD VAN DE PRESENTATIE Cijfers en aantallen Hoe staan wij er financieel voor? Zorggebruik en aantal cliënten per gemeente Overzicht gecontracteerde instellingen

Nadere informatie

De te contracteren jeugdhulp (wat) en de omvang daarvan (hoe) zijn vastgesteld ten behoeve van de contracteringsprocedure

De te contracteren jeugdhulp (wat) en de omvang daarvan (hoe) zijn vastgesteld ten behoeve van de contracteringsprocedure Wanneer Activiteit Resultaat Wie Te contracteren jeugdhulp bepalen (wat) en omvang (hoeveel) De te contracteren jeugdhulp (wat) en de omvang daarvan (hoe) zijn vastgesteld ten behoeve van de contracteringsprocedure

Nadere informatie