121MVW. Print Request: Selected Document(s): 1,2,3,4. Time of Request: April 13, Number of Lines: 440 Job Number: 1841:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "121MVW. Print Request: Selected Document(s): 1,2,3,4. Time of Request: April 13, 2007. Number of Lines: 440 Job Number: 1841:22612770"

Transcriptie

1 Print Request: Selected Document(s): 1,2,3,4 121MVW Time of Request: April 13, :36 AM EDT Number of Lines: 440 Job Number: 1841: Client ID/Project Name: Research Information: dpcm;allnws (((welfare quality)) AND date geq(10/13/2006)) Send to: LNEPROF, 121MVW WAGENINGEN UNIVERSITEIT POSTBUS 9101 WAGENINGEN, NLD 6700 HB

2 Page 1 1 of 4 DOCUMENTS Copyright 2007 Reed Business Information B.V. Boerderij April 3, 2007 SECTION: Paasthema: Dierenwelzijn; N.27 van 2007, J.92; P.28;29;30;31 LENGTH: 2673 words HEADLINE: POLITIEK SPRINGT IN WAAR MARKT 'T ER BIJ LAAT ZITTEN BYLINE: Henk Dokter; Martin ten Hooven; Arja Versteeg BODY: Er is maar een reden waarom de politiek zich met dierenwelzijn bemoeit: de investering in verbeteringen zijn op de markt maar heel moeilijk terug te verdienen. Het dier is 'hot' in de politiek. Kijk naar drie ontwikkelingen van de laatste tijd: een regeerakkoord met een speciale passage over dierenwelzijn, een voorstel om rechten van dieren in de Grondwet op te nemen, en een burgerinitiatief met handtekeningen dat 'fout vlees' bij de Tweede Kamer aanhangig maakt. Het geloof dat de politiek in staat is om het dierenbestaan prettiger te maken, lijkt groter dan ooit. Feit is dat de bemoeienis van parlement en regering nooit zo ver strekte als nu. In de sector van dierlijke productie wekt dat verwondering en huiver. Boeren en verwerkende industrie richten zich liever op de markt dan de politiek, hoe grillig beide ook zijn. Maatregelen die dierenwelzijn verbeteren, verhogen de kosten. Die moeten op de markt worden terugverdiend. Een moeizaam verhaal, dat weet iedereen. Consumenten zijn gek op dieren, maar nog gekker op lage prijzen bij supermarkt en slager. Markt stuurt niet op welzijn De markt, de grote verwerkende bedrijven als Vion, Campina, Friesland Foods en VanDrie Group, gaan geen extra welzijnseisen stellen aan hun leveranciers. Zij zijn van mening dat het goed gesteld is met het welzijn van dieren in Nederland. Zij zullen pas welzijnseisen doorvertalen naar boeren als de schakel tussen consument en verwerker, de supermarkt, eisen gaat stellen. Dit zullen ze dan ook daadwerkelijk doorvertalen in een meerprijs voor de verwerker en uiteindelijk de boer. Een voorbeeld hiervan is het initiatief van Jumbo-supermarkten met Jumbo Bewust-varkensvlees. Varkens hebben meer ruimte en een dik strooiselbed ter beschikking, wat volgens De Dierenbescherming meer welzijn voor de dieren betekent. Een treffend voorbeeld dat de markt het niet gaat invullen is de 'weidemelk' van Friesland Foods (FF). De melk uit de welzijnsclaim van koeien in de wei, komt onder het huismerk van Albert Heijn in de schappen. Vermarkting onder het logo van FF met grazende koeien op het pak is niet mogelijk. Op alle pakken melk

3 Page 2 POLITIEK SPRINGT IN WAAR MARKT 'T ER BIJ LAAT ZITTEN Boerderij April 3, 2007 staat immers al lang een grazende koe afgebeeld. Voor de consument verandert er wat betreft de beleving dus niets. Als de overheid extra welzijnseisen gaat stellen, moet er een subsidiesysteem voor de boer komen om de extra kosten goed te maken. Een voorbeeld hiervan is het fiscale voordeel wat varkenshouders kunnen krijgen als zij een stal bouwen met extra welzijnseisen, de duurzame maatlat veehouderij. Achter twee ankers Het regeerakkoord legt het dierenwelzijnsbeleid achter twee ankers: aanscherping van voorschriften op Europees niveau en financiele steun voor vrijwillige maatregelen die het bedrijfsleven zelf doorvoert. Een nog onbepaalde hoeveelheid geld ligt klaar voor subsidies en fiscale ondersteuning. De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie staan hier - vanzelfsprekend - achter, maar met een verschil in nuance. Voor CDA-Kamerlid Henk Jan Ormel is het uitgesloten dat dit kabinet bovenop Europese regels nationale voorschriften plaatst.,ik zie helemaal niets in zo'n Alleingang van Nederland, vooral niet omdat je er dieren geen dienst mee bewijst." PvdA en ChristenUnie zullen er goed op letten dat het bedrijfsleven inderdaad ook met eigen initiatieven komt.,ik zou graag sneller willen, bijvoorbeeld met biggencastratie", zegt PvdA-Kamerlid Harm Evert Waalkens.,Want er zijn 5 jaren verloren gegaan. Het dierenwelzijn heeft achterstand opgelopen." Waalkens weigert nu al over extra nationale wetgeving te spreken; hij geeft het bedrijfsleven wel dit advies: Haast u, haast u." Ook zijn collega Ernst Cramer (Chris-tenUnie) vertoont ongeduld:,bij mij ligt de nadruk op het aanjagen van EU-afspraken. Maar ik verwacht daarnaast dat de sector nu de handschoen opraapt, anders bestaat het risico dat Nederland toch extra maatregelen neemt. Ik hoop dat het zo ver niet hoeft te komen." In de Grondwet Voor de linkse oppositie en de Partij voor de Dieren (PvdD) is het regeerakkoord veel te karig. Die willen wel meer vaart maken met nationale verplichtingen. De EU komt daar veel te laat mee, vrezen zij, of helemaal niet. Daarom staan zij achter het burgerinitiatief van Milieudefensie, dat beoogt de Nederlandse veehouderij te halveren. Deze maand bepaalt de Kamer of ze praat over dit voorstel van de milieuorganisatie, waaronder burgers hun handtekening hebben gezet. Nog een drukmiddel is in de strijd geworpen. GroenLinks heeft een wijziging van de Grondwet ingediend. Daardoor worden dierenrechten in de Grondwet opgenomen en moet bestaande wetgeving daaraan worden getoetst. Veel mensen vragen zich af of dit iets uithaalt - lang gaat het zeker duren -, maar GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent ziet dit als een belangrijke bijdrage aan het dierenwelzijn (zie kader hiervoor). Nieuwe welzijnsnota bepalend Belangrijker dan de grondwetswijziging is waarschijnlijk de bijstelling van de 5 jaar oude beleidsnota Dierenwelzijn. Die is voor politieke ontwikkelingen koersbepalend. ChristenUnie-Kamerlid Ernst Cramer heeft vorig jaar samen met D66-collega Van der Ham om die herijking gevraagd.,aan een herziening van die

4 Page 3 POLITIEK SPRINGT IN WAAR MARKT 'T ER BIJ LAAT ZITTEN Boerderij April 3, 2007 nota heb je meer dan aan een wijziging van de Grondwet", verwacht Cramer.,Aan een nieuwe nota kun je concreet en praktisch beleid koppelen." Cramer verwacht dat de nieuwe nota zal laten zien dat de veehouderijsector daarin al vergevorderd is. De komst van een nieuwe nota is opgenomen in het regeerakkoord. Volgens minister Verburg verschijnt deze voor het einde van 't jaar. Van de Dierenbescherming hoeft het niet zo lang te duren. Ze heeft de verbeterpunten en aanscherping van een nieuwe beleidsnota klaar en zal daarmee flink meesleutelen aan de inhoud van de nieuwe nota. Belangrijk is haar vaststelling dat niet tot zijn recht is gekomen wat de oude nota wilde. Het mogelijk maken van natuurlijk gedrag was het kernpunt van de nota van Aangepaste houderijsystemen moesten dat het liefst voor 2012 mogelijk maken. Nog lange weg te gaan Toch zal die ook laten zien dat het nog een lange weg is voor dit stadium van dierenwelzijn is bereikt. Daarom zal de nieuwe nota daar scherper op aandringen. De Dierenbescherming:,De veehouderij moet overstappen van concurrentie op kostprijs naar concurrentie op toegevoegde waarden als dierenwelzijn." Houderijsystemen worden getoetst aan eisen van Welfare Quality. De EU, zo stelt de organisatie, steunt alleen nog boeren met een hoog welzijnsniveau. Verder moet de overheid omvangrijke fondsen creeren voor het financieren van onderzoek naar en projecten voor dierenwelzijn. De Dierenbescherming beperkt zich niet tot het formuleren van uitgangspunten. Ze doet nu al concrete voorstellen, zoals: verbod van aanbindstallen voor runderen, fokkerij richten op robuuste dieren met langere levensduur, verplichte weidegang voor vleesvee (uitgezonderd stieren ouder dan 1 jaar), ruime kraamstallen voor zeugen met nestelvoorziening, castratieverbod biggen, onbeperkt ruwvoer en water voor vleeskalveren, uitbannen van vleeskuikenrassen met chronische welzijnsproblemen en veemarkten definitief sluiten. LTO heeft voor de nieuwe nota dierenwelzijn nog niets klaarliggen. In de loop van dit jaar is nog wel een bijdrage te verwachten. Het lijkt er op dat de organisatie het initiatief gunt aan de Dierenbescherming en politieke partijen. In de pijplijn De kalversector ontwikkelt nu een welzijnsmeter. Het moet een wetenschappelijk onderbouwd instrument worden. Deze zomer zullen vijf varkenshouders de uitgangspunten van de Comfort Class-stal of onderdelen ervan gaan toepassen in enkele afdelingen of in nieuwe stallen. Kader bij artikel: Grondwet dwingt tot toets op lijden GroenLinks wil de zorg voor dieren in de Grondwet vastleggen. Dat dwingt tot maatregelen, zegt Kamerlid Ineke van Gent.,Het dwingt tot herziening van bestaande wetgeving." Zo vat Ineke van Gent (GroenLinks) de meerwaarde samen van een extra regeltje in de Grondwet, waarvoor

5 Page 4 POLITIEK SPRINGT IN WAAR MARKT 'T ER BIJ LAAT ZITTEN Boerderij April 3, 2007 zij en haar fractievoorzitter Femke Halsema een wetswijziging hebben voorgesteld. Als dat wordt aangenomen, komt in de Grondwet te staan dat de overheid haar zorg richt op bescherming en verbetering van het welzijn van dieren. En vervolgens?,als dat in de Grondwet komt te staan, moeten nieuwe en bestaande wetten en regels er op worden beoordeeld of ze het vermijdbaar lijden van dieren in voldoende mate voorkomen." De Raad van State zegt in zijn advies dat er weliswaar geen belemmeringen zijn dit in de Grondwet op te nemen, maar dat het niet nodig is bestaande wetten te toetsen.,inderdaad ziet de Raad van State geen belemmeringen. Ik duid het advies zo dat de wijziging van de Grondwet betekent dat de bestaande wetgeving moet worden aangescherpt. Er wordt dus een vorm van dwang aan toegevoegd." Wijziging van de Grondwet duurt jaren. Bent u niet bang dat dit het werken aan gewone regels stillegt?,helemaal niet. Dezelfde partijen die achter de Grondwetswijziging staan, zullen ook meewerken aan tussentijds aanscherping van regels." Moet Nederland vooroplopen?,nederland moet binnen Europa het voortouw nemen om het dierenwelzijn te verbeteren. Maar daar moeten we niet op wachten. Nederland heeft een voortrekkersrol en moet zijn nek uitsteken." Kader bij artikel: Meer welzijn niet baseren op emotie Is de markt in staat om extra welzijnseisen zo te positioneren dat de burger tevreden is? Henny Swinkels is voorstander van het ontwikkelen van een wetenschappelijk onderbouwde meetlat voor dierenwelzijn in de kalverhouderij, Anders bestaat het gevaar dat extra dierenwelzijn opgedrongen wordt, gebaseerd op een emotionele discussie. De meetlat moet objectief zijn en geaccepteerd worden in de hele keten van kalfsvlees. Dus ook door de VanDrie Group. Meer dierenwelzijn kan dan een licence to deliver worden. Extra welzijn zal niet extra betaald worden, maar moet dan gewoon de prijs zijn voor de boer en de consument. Extra welzijnseisen kunnen ingepast worden, zolang het investeringen vraagt voor de boer die economisch rendabel te maken zijn. Vion acht de slagingskans van een zuiver en alleen op dierenwelzijn gestoeld marketingconcept voor vlees klein. Wil een onderscheidend vleesconcept goed van de grond komen, dan is het volgens Vion noodzakelijk om daar extra zaken aan toe te voegen. Die moeten voor de uiteindelijke consument herkenbare en toegevoegde meerwaarde hebben, zoals kleur, geur en smaak van het vlees. De al bestaande houderij- en afzetconcepten zijn bij Vion niet statisch. Wensen van afnemers worden waar mogelijk ingevuld en verankerd in de conceptvoorwaarden. De markt is

6 Page 5 POLITIEK SPRINGT IN WAAR MARKT 'T ER BIJ LAAT ZITTEN Boerderij April 3, 2007 leidend en Vion wil deze marktontwikkelingen doorvertalen. Friesland Foods (FF) zal geen initiatieven nemen om extra welzijnseisen op te nemen in het leveringsprogramma en dit in de markt te zetten. Extra dierenwelzijn is op dit moment geen plus in de markt, omdat het niet onderscheidend is. FF blijft de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen volgen. Momenteel is volgens FF van een welzijnsissue voor de melkveehouderij geen sprake. Ook weidegang is geen issue. Koeien in een stal kunnen evenveel welzijn hebben als die in de wei. Dierengezondheid en dierenwelzijn zijn goed geregeld in Nederland en zijn voorwaarden voor levering aan FF. En daarmee ook voorwaarden voor FF voor de productie van zuivelproducten. Kader bij artikel:meer ruimte voor het dier meestal het uitgangspunt Alle sectoren in de dierhouderij kennen productiemethodes met meer aandacht voor dierenwelzijn. Een greep uit de concepten. Slachtconcern Vion heeft een welzijnsprogramma genaamd Good Farming Welfare voor de afzet van diervriendelijke bacon naar het Verenigd Koninkrijk. In dit programma mogen de beren niet gecastreerd zijn en is groepshuisvesting voor de dragende zeugen verplicht. Er is ook een programma voor biologische varkens. Supermarktketen Jumbo verkoopt Jumbo Bewust-varkensvlees in een aantal filialen. Varkens uit dit concept hebben meer ruimte en een dichte vloer met een dik strooiselbed. Voor zowel rund- als kalfsvlees zijn projecten in ontwikkeling met meer aandacht voor dierenwelzijn. De Volwaard kip is een vleeskuiken met veel ruimte en uitloop naar buiten ter beschikking. Coppens Diervoeding, ZLTO, slachterij Flandrex, Dierenbescherming en enkele grote supermarkten hebben deze diervriendelijke houderij in de markt gezet. De legsector kent naast het scharrelei nog het Freiland-ei. In de melkveehouderij is weidegang een hot item. Cono beloont veehouders die een minimumaantal uren per dag en dagen per jaar de koeien in de wei laten met een bonus van _0,50 per 100 kilo melk. Friesland Foods komt met 100 procent weidemelk en Campina met merkmelk uit weidegang en aangepaste voeding en met een gezondheidsclaim. Alpuro heeft in de kalversector het concept Peter's Farm: kalveren in grote groepen houden en aandacht voor extra dierenwelzijn. De VanDrie Group heeft het Group Grown-concept: groepshuisvesting met aandacht voor dierenwelzijn. Kader bij artikel: 'Als wij ons aan de regels houden, moeten andere landen dat ook' Melkveehouder Henk Weijers heeft een duidelijke mening over het welzijn in de wereld. Profiel: Naam: Henk Weijers (45). Woonplaats: Beuningen (Gld.). Bedrijf: melkveebedrijf met 85 melkkoeien. 44 ha is in gebruik: 38 ha gras en 6 ha mais. Met de koeien het jaarrond binnen is Henk Weijers in Beuningen niet het toonbeeld van de bewuste welzijnsboer. Zijn beslissingen zijn echter wel goed

7 Page 6 POLITIEK SPRINGT IN WAAR MARKT 'T ER BIJ LAAT ZITTEN Boerderij April 3, 2007 onderbouwd; alles heeft een reden. Volgens de veehouder bewandelt hij de gulden middenweg:,het kan altijd beter, maar ook veel slechter." Nadat hij in 1995 het ouderlijk gemengd bedrijf overnam met kilo melk en 200 vleesvarkens groeide hij binnen 10 jaar naar kilo, zonder varkens. Nu kan alle arbeid nog door een man verzet worden; dat is een belangrijke factor voor de veehouder. In 2003 besloot hij, na te warm of te koud weer, de koeien binnen te houden.,de huiskavel is maar 17 hectare. Daarbij is het altijd natte grond, dus is de vertrapping groot. Toen ik de koeien in de zomerdag met zijn allen onder een boom zag kruipen, dacht ik: En nu blijven ze binnen." Er was toen net een openfrontgedeelte aan de ligboxenstal gezet, dus wat frisse lucht betreft gingen de dieren er niet echt op achteruit. Nu afgelopen jaar de ligmatten zijn vernieuwd weet Weijers zeker dat de koeien het goed hebben:,ze hebben weinig gezondheidsproblemen." Weidegang levert voor hem niks extra's op. Kaasfabriek Leerdammer komt zijn melk halen en die betaalt alleen extra voor eiwit. Het hele weidemelkconcept vindt hij maar onzin:,het binnenhouden van de koeien brengt voor mij qua arbeidsbesparing en gemak meer op dan een halve cent per liter." Om aan de wensen van de consument te voldoen is hij best bereid aanpassingen te doen, maar het moet wel betaald worden en niet alleen aan de fabriek. Dat gebeurt volgens Weijers niet altijd. Als het ze te duur is, laten ze de Nederlandse producten links liggen. En kijk eens naar de landen waar zuivel, eieren en vlees vandaan komen als het niet uit Nederland gehaald wordt, hoe zit het daar met welzijn? Als de Nederlandse veehouder allerlei regels opgelegd krijgt, mag het niet zo zijn dat goedkopere producten voorrang krijgen.,de consument denkt dat veehouders het leuk vinden om altijd groter te groeien, maar als ik het met tien koeien kon verdienen, zou ik dat veel liever doen." Fotobijschriften: Kamerlid Ineke van Gent (GroenLinks) stelt een wijziging van de Grondwet voor. Als Miss Piggy verklede dames bieden handtekeningen aan om een dierenwelzijnsvoorstel van Milieudefensie op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Koeling met een vernevelaar is een van de toepassingen van extra dierenwelzijn in de Comfort Class-stal in Raalte. Rob van Dongen, Friesland Foods Marc van der Lee, Vion. Henny Swinkels, VanDrie Group Slachtconcern Vion heeft het concept Good Farming Welfare voor beren. Een van de eisen is een castratieverbod. GRAPHIC: Margot Scheerder; Roel Dijkstra Persfotografie; Robin Britstra; Fotoburo Bert Jansen; Persburo Melissen; Willem Hissink; R.F. Hissink; Hans Prinsen; Zie tekstveld LOAD-DATE: April 10, 2007

8 Page 7 2 of 4 DOCUMENTS Copyright 2007 Reed Business Information B.V. Boerderij April 3, 2007 SECTION: Paasthema: Dierenwelzijn; N.27 van 2007, J.92; P.16;17;18;19 LENGTH: 2526 words HEADLINE: WAT IS DIERENWELZIJN? HOE MEET JE DIERENWELZIJN? BYLINE: Joost Beekman, Willeke Wissink BODY: Het begrip dierenwelzijn is nog volop in ontwikkeling. Menselijke emoties spelen er een grote rol bij. Echt meten van fysiek en psychisch welzijn is nog ver weg. Veel van wat de laatste jaren op de veehouderij is afgekomen, was onder de vlag van dierenwelzijn. Dat begrip is alomtegenwoordig. Maar wat houdt het eigenlijk in, en kan je het meten? De gangbare definitie is gebaseerd op de in de jaren zestig opgestelde vijf vrijheden voor het productiedier. Kern is afwezigheid van pijn, stress, ziekte en wonden, en voldoende voer en mogelijkheden tot natuurlijk, soorteigen gedrag. Nog altijd is deze basis maatgevend. Maar hoe ga je er mee om? Drie kijken op dierenwelzijn Tegenwoordig onderscheiden wetenschappers drie manieren van het beoordelen van dierenwelzijn. De eerste behelst kijken naar de omstandigheden van het dier. Conclusies worden getrokken uit kwaliteit en omvang van stal en voorzieningen. Als de stal ruim, licht en geventileerd is, zal het dier het ook wel goed hebben. Samen met goed vakmanschap gaat dit ook vaak op. Maar het blijft een beperkte aanpak. Naar het dier zelf wordt niet gekeken. Evenmin naar het vakmanschap van de boer bij minder meetbare zaken, zoals zijn gedrag bij de dieren. Gechargeerd zou dit betekenen: in een stal die aan regels voldoet, kan een dier het niet slecht hebben. Dat zullen maar weinigen geloven. De tweede manier van kijken komt dichter bij het dier: inschatting van welzijn vanuit productieperspectief. Als het dier geen zichtbare kwalen vertoont en de productie goed is, zal het met zijn welzijn wel snor zitten. Dit lijkt redelijker dan slechts kijken naar de omgeving. Maar het is niet genoeg. Het 'psychisch' welbevinden van het dier en andere onzichtbare zaken blijven zo buiten beschouwing. Dieren hebben ook gevoelens Vanuit biologisch oogpunt is het aannemelijk dat dieren gedragsbehoeftes en gevoelens zoals agressie, frustratie of angst hebben. Die kunnen negatief werken op welzijn zonder dat ze gepaard gaan met ziekte of daling in productie. Je mist dit soort zaken met de twee gangbare benaderingen. Van een mens die functioneert

9 Page 8 WAT IS DIERENWELZIJN? HOE MEET JE DIERENWELZIJN? Boerderij April 3, 2007 en niet ziek is, zeggen we ook niet per definitie dat hij het dan goed heeft. Vanuit mens redeneren mag Net als mensen hebben dieren, zeker op ons lijkende zoogdieren, gevoelens. Dat beredeneert de wetenschap vanuit het homologiebeginsel: als levensvormen qua neurologische (hersen)structuren vergelijkbaar zijn gebouwd, zoals mensen en varkens, zullen ze op bepaalde prikkels ook soortgelijke biologische, meetbare reacties en vergelijkbare emoties hebben. Dit homologiebeginsel wordt al decennia gehanteerd. Zonder dit zou onderzoek met proefdieren geen waarde hebben. Dierengevoelens kunnen we op het spoor komen door aanwijzingen in zenuwstelsel en hormoonspiegel, waarvan we weten dat ze bij mensen wijzen op bepaalde (negatieve) emoties. Stel dat bepaalde hersenpatronen en hormonale veranderingen bij de mens duiden op angst. Dan kunnen we bij een varken met die verschijnselen aannemen dat het ook die emotie heeft. Vanuit de mens redeneren is wetenschappelijk gezien tot op zekere hoogte dus correct. Zo raar is het dan niet om te zeggen: als ik als man pijn en stress ervaar en bepaalde reacties vertoon als ik onverdoofd word gecastreerd, zal dat bij een varken niet anders zijn. Centraal hierbij staat wel dat de vergelijking trekken begint bij afwijkend gedrag bij het dier. Je gaat over de schreef als er bij de dieren niets bijzonders is waar te nemen, maar je als mens uit eigen voorkeur zegt: 'ik zou me in zo'n stal met beton en weinig ruimte waardeloos voelen'. Zo'n aanname krijgt pas waarde als je aan het dier kan vaststellen dat het zich niet tevreden en gezond voelt. Emoties buiten de deur houden Bij kritiek op de veehouderij wordt vaak tot in het absurde vanuit de mens geredeneerd. Denk aan de actie Sex voor dieren in Zonder aanwijsbare problemen bij dieren roepen dat de veehouder iets fout doet, is onzin. Maar dieren wekken emoties op. Als katalysator voor meer onderzoek of een maatschappelijke discussie kunnen emoties nuttig zijn. Maar verder moet je je er in de wetenschap verre van houden, vindt Kees van Reenen, projectleider van Animal Sciences Group van WUR in Lelystad en werkzaam in het Europese onderzoeksproject Welfare Quality. Dat internationale project is het eerste grote multidisciplinaire project over dierenwelzijn. Er wordt niet alleen gekeken naar dieren en veehouders, ook wordt in beeld gebracht wat de samenleving vindt en wil van de veehouderij. Nederlandse wetenschappers zijn voortrekkers in Welfare Quality. Het doel: een objectieve welzijnsmonitor voor de veehouderij ontwikkelen. Een instrument waarmee op basis van kenmerken gemeten aan het dier zelf, gedrag of gezondheid, een objectieve indruk wordt verkregen over het niveau van welzijn van landbouwhuisdieren in de praktijk. Hierbij passen geen emoties of het centraal plaatsen van de mens. Projectleider Kees van Reenen:,Kennis moet bij dierenwelzijn voorop staan. We moeten het objectiveren en ontdoen van emotie." Dat vindt ook de Nederlandse wetenschapper Mechiel Korte, die met collega's aan een publicatie schreef die binnenkort verschijnt in het wetenschappelijke tijdschrift Physiology & behavior. De kritiek van Korte en collega's op de visie op dierenwelzijn en de Europese beleidsvorming daarbij is pittig: te veel door emoties en vanuit de mens geredeneerd. Meten aan het dier zelf

10 Page 9 WAT IS DIERENWELZIJN? HOE MEET JE DIERENWELZIJN? Boerderij April 3, 2007 Het moet dus objectiever en meer vanuit het dier bekeken. Dat willen wetenschappers al heel lang. Dan komen we op variant drie van omgaan met dierenwelzijn: observeer het dier zelf en meet waar mogelijk zaken die er toe kunnen doen. Probeer als het kan door neurobiologisch onderzoek aan de hersenen te achterhalen wat het dier echt voelt. Zo kan je komen tot een gedragslijst die boeren moet helpen te weten wanneer het foute boel is, ook wanneer verder in de stal en met de productie alles oke lijkt. Dierenwelzijnslector Hans Hopster, werkzaam in Wageningen en Leeuwarden, pleit daarvoor. Al voegt hij eraan toe dat een praktische toepasbaarheid nog ver weg is. Tot die tijd is dierenwelzijn niet volledig en objectief te meten. Het meten bij het dier zelf lijkt logisch, maar het is dat vroeger nooit geweest. De behoefte is er nu omdat de huidige samenleving overloopt van soms bijna blinde dierenliefde, die weinig verschil maakt tussen huisdieren en productiedieren. Sterker, we maken weinig (of geen) verschil tussen mens en dier. Onze kijk op dierenwelzijn is hiermee een kwestie van voortschrijdend inzicht. Gans in tweeen Veel hangt af van factoren om ons heen, de tijdgeest, de cultuur en de eerder genoemde emoties. In de Middeleeuwen stond niemand boos op wanneer men ganzen levend in tweeen trok. Ook over mensenwelzijn waren de meningen wel wat anders. Lang is gedacht dat zuigelingen geen pijn konden voelen. Het welzijn zal niet zijn veranderd, de kijk erop wel. Dierenwelzijn is mensenwelzijn Meten is weten, maar dierenwelzijn blijft voorlopig voor een deel dus meer een kwestie van vermoeden. En een relatief begrip. Het hangt af van wat we willen. Hans Hopster:,Je kunt feiten verzamelen wat je wilt, uiteindelijk gaat het er om welke betekenis de samenleving en de boer eraan geven." En dat is deels onderhevig aan cultuur en tijdgeest. In zekere zin ook is dierenwelzijn sterk verwant aan mensenwelzijn. Ook de geestestoestand van mensen laat zich uiterst lastig in kaart brengen. Hoe dan ook, veehouderij en wetenschap streven naar een betere beheersing van dierenwelzijn. Aan omgevingsfactoren, productiecijfers en waarneembare ziekten en gebreken is dat te meten. Aan het in beeld brengen van gedrag en emoties wordt gewerkt. De vraag is echter of het ooit genoeg zal zijn voor de maatschappij. Daar zijn emoties vormend voor hoe men denkt over de boer en zijn vee. Bij de voortgaande verstedelijking komen niet opeens grote omslagen in maatschappelijk klimaat of in de kennis van het boerenbedrijf. Uiteindelijk zijn we misschien pas vooral tevreden over het dierenwelzijn als we er ons zelf goed bij voelen. Rationele argumenten over het dier voldoen dus niet zonder meer. In die zin is dierenwelzijn misschien nog wel meer een mensenkwestie dan een dierenkwestie. Dierenwelzijn is ook mensenwelzijn. Kader bij artikel: Welzijn meten aan het brein van dieren In de wetenschap gaan stemmen op voor hersenonderzoek aan dieren om te kijken

11 Page 10 WAT IS DIERENWELZIJN? HOE MEET JE DIERENWELZIJN? Boerderij April 3, 2007 wat ze voelen en hoe hun welzijn is. Profiel: Naam: Hans Hopster. Functie: lector en onderzoeksleider dierenwelzijn. Het wordt werkelijkheid: meten hoe dieren in de veehouderij zich gedragen en zelfs hoe ze zich vermoedelijk voelen. In ieder geval als het ligt aan dierenwelzijnsprofessor Elsbeth Stassen in Wageningen en Hans Hopster, programmaleider dierenwelzijn aan de WUR en lector aan de agrarische hogeschool in Leeuwarden. Binnen het internationale, met EU-geld gefinancierde project Welfare Quality wordt gewerkt aan een welzijnsmonitor voor landbouwhuisdieren. Dat moet uitmonden in bruikbare regels voor boeren. Die kunnen dan aan de hand van gedrag bij het vee kijken of er bij het dier iets mis is. Dat is precies waar het op aan moet, vindt Hopster. Maar van hem mag het nog verder gaan. Hopster wil dat LNV geld vrijmaakt voor neurobiologisch onderzoek, aan de hersenen dus, bij landbouwdieren, en dat te relateren aan waargenomen gedrag. Dit zou moeten leiden tot inzicht in de betekenis van bepaalde gedragingen, en of dat wijst op verminderd welbevinden van het dier. Hopster:,Met neurobiologisch onderzoek aan vee heb je het al snel over 6 jaar onderzoek, en dat vergt miljoenen." Elsbeth Stassen denkt dat de kennis over dierenwelzijn genuanceerder kan worden. Want in een stal die eigenlijk net niet voldoet, kan een goede veehouder heel veel goedmaken door zijn gedrag en voerpatroon. Door meer kennis van diergedrag is dan straks te meten dat het dierenwel-zijn voldoende is, terwijl kennis van nu zo'n boer misschien aan de schandpaal wordt genageld. Kader bij artikel: Ruimte, comfort en soorteigen gedrag Aanwezigheid van positieve gedragingen en afwezigheid van negatieve geven beeld van het niveau van dierenwelzijn. Plus - Mogelijkheden om te spelen, bijvoorbeeld bij varkens. - Sociaal likken, 'spontaan' gedrag, afwezigheid van (bovenmatige) angst. - Activiteit van het dier is voldoende. - Natuurlijk en soorteigen gedrag, zoals wroeten bij varkens. - Fourageermogelijkheden, met name voor guste en dragende zeugen. Kan via verstrekking van voldoende ruwvoer. - Voldoende toegang tot voer en water. - Nestmateriaal voor kraamzeugen - Afwezigheid van wonden of beschadigingen aan bijvoorbeeld de klauwen, door een comfortabele stal. - Geen wonden of beschadigingen door (al dan niet gestoord) sociaal gedrag, zoals door staartbijten of pikken.

12 Page 11 WAT IS DIERENWELZIJN? HOE MEET JE DIERENWELZIJN? Boerderij April 3, Laag gehalte aan kwalen bij de dieren. - Lage uitvalpercentages. - zoveel mogelijk natuurlijke geboorten, in plaats van keizersnedes. Eventueel door hierop bij het fokken (bijvoorbeeld bij dikbilrassen bij rundvee) te letten. Min - Te vaak gaan staan en weer liggen, duidt op oncomfortabele huisvesting. - Hijgen en rillen wijzen op verkeerde temperatuur. - Uitglijden en vallen wijzen op te weinig bewegingsgemak in de stal. - Inwendige kwalen of kwaliteitsproblemen na slacht wijzen op ziektes. - Routineuze verminkingen als onthoornen, staartkappen of snavelkappen geven pijn en stress. - Agressief, abnormaal, gestoord gedrag wijst op een niet-optimale beheersing van mogelijkheden tot sociaal gedrag. Meestal zijn die dan te klein. Soms echter, zoals in de biologische pluimveehouderij voorkomt, kan de combinatie van meer bewegingsruimte met bepaalde rassen juist voor meer problemen zorgen, zoals kannibalisme. - Erg angstig gedrag bij alles wat nieuw of anders is duidt op matige stal of op een niet-diergerichte werkwijze. - Abnormaal gedrag ten opzichte van de boer, zoals vermijding, kan wijzen op een onjuiste of te dieronvriendelijke houding van de veehouder. Kader bij artikel: Dier moet zich aanpassen Dierenwelzijn is geen absolute grootheid. Er zijn geen harde regels: als je dit doet, doe je het goed. Bij wetenschappers overheerst het idee dat het een dynamisch gegeven is. Het is niet alleen aan de mensenkant, maar ook aan de dierenkant relatief. Zo is het idee dat een dier vrij van stress moet zijn onzin, volgens dierwetenschappers. Net als bij de mens is stress af en toe onvermijdelijk. Sterker nog, zonder externe prikkels krijgt het dier ook stress en vermindert welzijn. Gebrek aan stress geeft ook stress. Het dier moet zich kunnen aanpassen, moet letterlijk en figuurlijk de ruimte hebben. Kader bij artikel: 'Ik werk mee aan dierenwelzijn, maar moet ook mijn boterham verdienen' Marco Oosterveld bouwt een Canadese strooiselstal. Daarmee richt hij zich meer op welzijn van de varkens. Profiel: Naam: Marco Oosterveld (30). Woonplaats: Holten (Ov.). Bedrijf: Oosterveld start een nieuw bedrijf met vleesvarkens in een Canadese strooiselstal.

Van mega naar beter. Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij

Van mega naar beter. Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Van mega naar beter Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij Hans Alders 22 september 2011 INHOUD

Nadere informatie

Innovatief in champignons. Thema: midden in de maatschappij. April 2009 Onze kalveren hebben geen bloedarmoede

Innovatief in champignons. Thema: midden in de maatschappij. April 2009 Onze kalveren hebben geen bloedarmoede Innovatief in champignons Thema: midden in de maatschappij April 2009 Onze kalveren hebben geen bloedarmoede Omdat winst voor de coöperatie, winst voor de leden is > investeren > kennis > groei > winst

Nadere informatie

Meer informatie over de varkensvleesketen is te vinden op www.pve.nl/varkens en www.overvarkens.nl.

Meer informatie over de varkensvleesketen is te vinden op www.pve.nl/varkens en www.overvarkens.nl. MVO in de agribusiness Vlees De Nederlandse vleessector produceert jaarlijks ongeveer 2,5 miljoen ton vlees. Het overgrote deel daarvan is varkensvlees, gevolgd door pluimveevlees en rundvlees. Een groot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 460 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 januari 2014 De vaste commissie

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

Leren van ondernemers in de module Management van leghennen in alternatieve systemen

Leren van ondernemers in de module Management van leghennen in alternatieve systemen Leren van ondernemers in de module Management van leghennen in alternatieve systemen Een case studie ter onderbouwing en verder ontwerp van Inspirerende Leeromgevingen voor ondernemers. Patricia Gielen

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Vernieuwingsinitiatieven in de varkenshouderij. Welzwijn, wel

Vernieuwingsinitiatieven in de varkenshouderij. Welzwijn, wel Vernieuwingsinitiatieven in de varkenshouderij Welzwijn, wel doen Welzwijn, wel doen 2 Inhoud en colofon Proloog Werken aan welzijn, wel te doen 3 De Comfort Class-proefstal Welzijn op proef 7 Vernieuwing

Nadere informatie

11 Begroting Economische Zaken

11 Begroting Economische Zaken 11 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het

Nadere informatie

Anticiperen op de toekomst.

Anticiperen op de toekomst. Enterprise Risk Services Anticiperen op de toekomst. 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Voordracht Jean Frijns The Book of Rules rules. 9 Schets huidige situatie De betekenis van internal audit wordt

Nadere informatie

26485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 oktober 2013

26485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 oktober 2013 26485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Nr. 168 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 oktober 2013 De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de vaste

Nadere informatie

onderons Hans Sulkers Research Manager Vion Food Bedrijf De Vion Consumer Monitor bevat ieder jaar uitgebreide consumenteninformatie

onderons Hans Sulkers Research Manager Vion Food Bedrijf De Vion Consumer Monitor bevat ieder jaar uitgebreide consumenteninformatie het personeelsblad van vion food group 01/2015 onderons Bedrijf De Vion Consumer Monitor bevat ieder jaar uitgebreide consumenteninformatie Hans Sulkers Research Manager Vion Food Strategie Met het Vion

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus 33836 Personen- en familierecht Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Over zorgvuldige veehouderij. veel instrumenten, één concert

Over zorgvuldige veehouderij. veel instrumenten, één concert Over zorgvuldige veehouderij veel instrumenten, één concert Essaybundel 2010 Colofon Inhoud Uitgever Wageningen UR Een initiatief van de Taskforce Zorgvuldige Veehouderij van Wageningen UR Eindreactie

Nadere informatie

Twee jaar na Wijffels. Verslag discussiebijeenkomst 17 juni 2003

Twee jaar na Wijffels. Verslag discussiebijeenkomst 17 juni 2003 Twee jaar na Wijffels Verslag discussiebijeenkomst 17 juni 2003 November 2003 Koeien & Kansen; Pioniers duurzame melkveehouderij Twee jaar na Wijffels Verslag discussiebijeenkomst 17 juni 2003 Rapport

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Wie wil er nog boeren in Nederland?

Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Tijd voor een goed gesprek met jonge boeren en boerinnen Ton Duffhues (red.) In de stad zit je zo opgesloten en ik ben zo aan die

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 665 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van de stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie Nr. 38 VERSLAG

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER:

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: blz. 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: Verzamel algemeen overleg Energie De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft op 19 juni 2012 overleg gevoerd met viceminister-president,

Nadere informatie

Koninkrijk Bhutan en de Republiek Costa Rica inzake duurzame ontwikkeling (23949). De algemene beraadslaging wordt geopend.

Koninkrijk Bhutan en de Republiek Costa Rica inzake duurzame ontwikkeling (23949). De algemene beraadslaging wordt geopend. Voorzitter vergadering door te geleiden naar de minister van Financiën. Daartoe wordt besloten. De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Verbugt. Mevrouw Verbugt (VVD): Mijnheer de voorzitter! Via de pers

Nadere informatie

MARKETINGPLAN. E.P.W.C. de Haas J.P. Lardinois

MARKETINGPLAN. E.P.W.C. de Haas J.P. Lardinois MARKETINGPLAN E.P.W.C. de Haas J.P. Lardinois 49 Marketingplan Bedrijfsopdracht Praktijknetwerk Daarom eten we schaap Contactpersoon Martin Woestenburg Projectcode 733 PDS 4 Auteurs Ethy de Haas Janine

Nadere informatie

Zit er energie, dan kan alles

Zit er energie, dan kan alles Zit er energie, dan kan alles Verhalen van de mens achter het netwerk Netwerken is kansen ruiken! Colofon Auteurs Alice Booij en Leonore Noorduyn Foto s Fotobureau Tiernego, Wageningen UR, Communication

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 Nr. 73 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

Einde aan de kraambox. Een onderzoek naar het welzijn van zeugen in kraamboxen en alternatieve huisvestingsystemen

Einde aan de kraambox. Een onderzoek naar het welzijn van zeugen in kraamboxen en alternatieve huisvestingsystemen Een onderzoek naar het welzijn van zeugen in kraamboxen en alternatieve huisvestingsystemen 2015 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 5 Hoofdstuk 1. Dierenwelzijnsnadelen reguliere kraambox...

Nadere informatie

EXTRA: katern agrarische opleidingen. Groeien past bij mij. Thema: bedrijfsontwikkeling. December 2009 Er is meer dan schaalvergroting!

EXTRA: katern agrarische opleidingen. Groeien past bij mij. Thema: bedrijfsontwikkeling. December 2009 Er is meer dan schaalvergroting! EXTRA: katern agrarische opleidingen Groeien past bij mij Thema: bedrijfsontwikkeling December 2009 Er is meer dan schaalvergroting! KG MELK MELKEIWIT MELKVET KG MELK MELKEIWIT MELKVET MelkNavigator Omdat

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Dit is Groen Beleggen 10 Ontwikkelingen 13 Effecten 14 Milieuwinst 20 Groenprojecten 2005 in detail 23

Inhoud. Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Dit is Groen Beleggen 10 Ontwikkelingen 13 Effecten 14 Milieuwinst 20 Groenprojecten 2005 in detail 23 J A A R V E R S L A G 2005 Inhoud Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Dit is Groen Beleggen 10 Ontwikkelingen 13 Effecten 14 Milieuwinst 20 Groenprojecten 2005 in detail 23 Overzicht van projectcategorieën 38 Erkende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 481 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren

Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren Het probleem zit niet per se in het gedrag van bankiers maar in het hele kapitalistische systeem. Zolang we dit systeem houden, blijven de problemen bestaan.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1232 1 Samenstelling: Leden: Dijksma (PvdA), Snijder-Hazelhoff

Nadere informatie