Mechanisatie van het landschapsbeheer Werktuigen voor het beheer van opgaande kleine landschapselementen, (oever)bermen en recreatiepaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mechanisatie van het landschapsbeheer Werktuigen voor het beheer van opgaande kleine landschapselementen, (oever)bermen en recreatiepaden"

Transcriptie

1 Mechanisatie van het landschapsbeheer Werktuigen voor het beheer van opgaande kleine landschapselementen, (oever)bermen en recreatiepaden Delarue, S. Willem, J. Innovatie- en Kenniscentrum (IKC) Groenmanagement (KATHO-HIVB) 31 augustus 2006

2 Mechanisatie van het landschapsbeheer Werktuigen voor het beheer van opgaande kleine landschapselementen, (oever)bermen en recreatiepaden Delarue S. Willem J. Innovatie- en Kenniscentrum (IKC) Groenmanagement (KATHO-HIVB) 31 augustus

3 Delarue, S. & Willem, J Mechanisatie van het landschapsbeheer. Werktuigen voor het beheer van opgaande kleine landschapselementen, (oever)bermen en recreatiepaden. IKC Groenmanagement, i.o.v. InterregIII en provincie West-Vlaanderen. 92p. Dit project vormt een deelprogramma van het Frans-Vlaamse InterregIII-project: Landschap zonder grenzen: een kwaliteitsimpuls en kwam tot stand met de steun van de EU (Interreg III) en provincie West- Vlaanderen en vormt een samenwerking tussen het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels, het Regionaal Landschap IJzer en Polder, het Provinciaal Centrum voor Landbouw en Milieu (Proclam) en het Innovatie- en Kenniscentrum (IKC) Groenmanagement (KATHO-HIVB). Stuurgroep: Kelly Mermuys (Proclam), Henk Schaut (Regionaal Landschap IJzer en Polder), Dirk Cuvelier (Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels), Luk Dombrecht (Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels), Filip Boury (provincie West-Vlaanderen), Wouter Vuylsteke (provincie West-Vlaanderen). Correspondentieadres: KATHO-HIVB IKC Groenmanagement Wilgenstraat 32 B-8800 Roeselare (t) (f) (e) (http) Fotoverantwoording: Fotografen: Luk Dombrecht, Jan Vande Walle, Luk Nuytten, Iwan Decorte, Johny Willem & Stefanie Delarue. Overige foto s afkomstig van websites leveranciers of constructeurs of achteraan vermelde bronnen. Dit document wenst een overzicht te geven van de verschillende types werktuigen die bij de mechanisatie van het landschapsbeheer kunnen ingezet worden. Naar wens van de opdrachtgevers zijn ook constructeurs en/of verdelers van machines opgenomen. De auteurs hebben de voor hen beschikbare informatie in dit document opgenomen. Indien u eventuele aanvullingen wenst te maken, kunt u zich wenden tot het correspondentieadres. Wanneer informatie over kostprijs en productiviteit is opgenomen, dan is die gestandaardiseerd volgens de vermelde bronnen. Dit document vormt een momentopname. Alle opgenomen gegevens ook de vermelde contactgegevens zijn onderhevig aan veranderingen. 3

4 Inhoudstafel Inhoudstafel...4 Samenvatting Mechanisatie landschapsbeheer binnen Regionale Landschappen provincie West-Vlaanderen Aanleiding Doelstellingen Kanttekening: beperkingen mechanisatie landschapsbeheer Leeswijzer Werkwijze Algemeen Deskresearch Bezoek gespecialiseerde beurzen Organisatie DemoDag Beheer van hagen, heggen, houtkanten en houtwallen Klepelmaaier (klepelrotor) Snoeibalk met schijfmaaiers Heggenslagmaaier Heggenschaar Snoeibalk met cirkelzagen Aanbevelingen Constructeurs en verdelers Beheer van knotbomen Hydraulische knipschaar Hydraulische tang met kettingzaag Enkelvoudige cirkelzaag Constructeurs en verdelers Verwerking van snoeiresten Aandachtspunten aankoop houtversnipperaars Messenschijf of trommel? Welke capaciteit? Welke aandrijving? Welke uitvoering? Geluidsniveau? Veiligheid? Machines met kleine capaciteit (< 10cm) Machines met grote capaciteit (> 10cm) Het invoermechanisme Houtversnipperaars met messenschijf versnippering en meskeuze De uitvoer van het gehakseld materiaal Constructeurs en verdelers Maaibeheer De schijvenmaaier Gebruiksmogelijkheden Bouw en werking Veiligheid Productiviteit Voor- en nadelen Aanbevelingen

5 6.2 De trommelmaaier Gebruiksmogelijkheden Bouw en werking Veiligheid Productiviteit Voor- en nadelen Aanbevelingen De cirkel(slag)maaier Bouw, werking en gebruik Veiligheid Productiviteit Voor- en nadelen Aanbevelingen De klepelmaaier Gebruiksmogelijkheden Bouw en werking Klepelmaaieruitvoeringen Grasafvoer Veiligheid Voor- en nadelen Aanbevelingen Spiraalmulchmaaier Maaibalk Gebruiksmogelijkheden Bouw en werking Voor- en nadelen Aanbevelingen Verzamelen en ruimen maaisel Cirkelschudders en wiersmachines Maaisel ruimen Constructeurs en verdelers maaiwerktuigen Bestrijdingsmiddelenvrij onkruidbeheer Situering Soorten verhardingen Onkruidgroei Mechanische onkruidbestrijding Vegen Borstelen Rotorkopeg Thermische onkruidbestrijding Branden Heetwatermethode met of zonder schuim Stomen Aanbevelingen Verdelers Bronnen Bijlagen

6 Samenvatting Binnen de provincie West-Vlaanderen is de afgelopen tien jaar sterk geïnvesteerd in de uitbouw van het landschap. Daarbij werden de bestaande kleine landschapselementen (KLE s) uitgebreid met nieuwe hagen, houtkanten en bomenrijen, zowel op openbaar als particulier domein. Binnen Vlaamse inrichtingsprojecten werden naast de KLE s ook oeverstroken en recreatieve padennetwerken aangelegd. Het beheer van veel van deze elementen komt ten laste van gemeenten en particulieren met de steun van de provincie en het Vlaamse Gewest. De regionale landschappen coördineren de beheerstaken. Omwille van het toegenomen werkvolume en het efficiënt gebruik van beschikbare middelen is een mechanisatie van het landschapsbeheer aangewezen. Een advisering over de werktuigen die bij deze mechanisatie kunnen ingezet worden, vormt het uitgangspunt van deze publicatie, om zo de huidige en potentiële planners en uitvoerders van het beheer te informeren bij aankoop of huur. Deze publicatie geeft dan ook een overzicht van de werktuigen die inzetbaar zijn voor het beheer van opgaande houtige kleine landschapselementen, evenals voor bermbeheer en voor het onderhoud van het recreatief netwerk. Daarbij worden de verschillende beheerstoestellen besproken, waarbij bouw, uitvoeringen, werking, inzetbaarheid en aanbevelingen voor aankoop/huur worden behandeld. Een overzicht van constructeurs en/of verdelers van de werktuigen is telkens opgenomen. De werktuigen worden behandeld in de hoofdstukken beheer van hagen, heggen, houtkanten en houtwallen, beheer van knotbomen, verwerking van snoeiresten, maaibeheer en bestrijdingsmiddelenvrij onkruidbeheer. Gezien het machinepark voortdurend evolueert, en er bij uitbreiding van de beheersactiviteiten nieuwe vragen kunnen rijzen betreffende de mechanisatie van het landschapsbeheer, werd er van bij het begin van het project gestreefd naar de ontwikkeling van een herhaalbare werkwijze voor het opsporen van het meest geschikte werktuig voor het gevraagde beheer. In deze publicatie worden hiervoor de nodige richtlijnen meegegeven. Naast voorliggende publicatie werd binnen het project ook een demonstratiedag georganiseerd. Deze DemoDag liet diverse werktuigen voor landschapsbeheer aan het werk zien en wist een uitgebreid en divers publiek te bereiken, wat duidelijk wijst op een nood aan dergelijke informatie. Bij dit project wordt ook de kanttekening gemaakt dat mechanisatie binnen de huidige inrichting van het betreffende gebied en met de momenteel voorhanden zijnde werktuigen en machines niet altijd even goed toepasbaar blijkt te zijn. Bij de inrichting van het gebied moet dan ook gestreefd worden naar een hogere efficiëntie van het beheer en moeten de nodige maatregelen getroffen worden om gemechaniseerd beheer haalbaar te maken: de bereikbaarheid en de oppervlakte van de te beheren stukken moet aangepast worden en de potentiële beheerstaken moeten zoveel als mogelijk beperkt worden. Dit project vormt een deelprogramma van het Frans-Vlaamse InterregIII-project: Landschap zonder grenzen: een kwaliteitsimpuls en kwam tot stand met de steun van de EU (Interreg III) en provincie West- Vlaanderen. 6

7 1 Mechanisatie landschapsbeheer binnen Regionale Landschappen provincie West- Vlaanderen 1.1 Aanleid i n g De laatste tien jaar is in de provincie West-Vlaanderen veel geïnvesteerd in landschapsontwikkeling. Dit gebeurde zowel door het Vlaamse Gewest, de provincie als de gemeenten. Achterstallig beheer werd uitgevoerd en nieuwe hagen, houtkanten en bomenrijen werden aangeplant, zowel op openbaar als privaat terrein. In Vlaamse inrichtingsprojecten recente ruilverkavelingen, land- en natuurinrichtingen werden zowel kleine landschapselementen (KLE s), (oever)bermen en wandelpaden aangelegd. Recreatieve padennetwerken werden uitgebouwd in landschappelijk aantrekkelijke gebieden. Het beheer van veel van deze elementen komt ten laste van gemeenten en particulieren met de steun van de provincie en het Vlaamse Gewest. De regionale landschappen coördineren de beheerstaken. Bij de opstart van die beheerscoördinatie werd het beheer van hagen, heggen en houtkanten de eerste jaren veelal manueel uitgevoerd, voornamelijk door sociale tewerkstellingsplaatsen. Omwille van het toegenomen werkvolume en efficiënt gebruik van de beschikbare middelen is echter mechanisatie van het beheer aangewezen, zowel van de KLE s, oeverstroken als padennetwerken. Daarbij willen de provincie West-Vlaanderen en de West-Vlaamse Regionale Landschappen de huidige en potentiële uitvoerders van het beheer sociale tewerkstellingsplaatsen, landbouwers, gemeenten, aannemers, loonwerkers, de provincie zelf en particulier geïnteresseerden adviseren. De aankoop van beheersmachines is immers een dure zaak en daarom is het wenselijk vooraf over goede informatie te beschikken om zodoende de juiste, beheersaangepaste aankoop- en/of huurkeuzes te kunnen maken. Tevens willen de opdrachtgevers via deze advisering meer uitvoerders bij het beheer betrekken en de deelname aan landschaps- en agrarisch natuurbeheer verder stimuleren. Daarom wensen de provincie West-Vlaanderen en zijn partners een overzicht te krijgen van de op de markt aanwezige machines voor het uitvoeren van het geschetste landschapsbeheer. De inventarisatie gebeurt in het kader van een grensoverschrijdend Europees InterregIII-project Landschap zonder grenzen: een kwaliteitsimpuls, een Frans-Vlaams deelprogramma. 1.2 D o e l s te l l i n g e n Doelstellingen studie Mechanisatie landschapsbeheer : (i) Overzicht van machines inzetbaar voor het onderhoud van volgende KLE s: hagen, heggen, houtkanten en knotbomen (ii) Overzicht van machines voor het beheer van oeverstroken (5 à 10 m breed) en bermen: maaien en afvoer van groenresten (iii) Overzicht van machines voor onderhoud van smalle wandelpaden (maximum 3 m breed): houtige elementen die doorgang belemmeren verwijderen, oneffenheden wegwerken, bestrijdingsmiddelenvrij onkruidbeheer etc. Naast de eerste fase van de opdracht, inventarisatie van de beschikbare types beheersmachines, wordt binnen de opdracht ook een demonstratiemoment ingelast. 7

8 1.3 Kantte k e n i n g : b e p e r k i n g e n mechanis a tie l a n d s c h a p s b e h e e r Mechanisatie verhoogt de efficiëntie van het beheer: er is een besparing op arbeid, een verlaagd risico op arbeidsongevallen en ook de capaciteit van het beheer verhoogt. Die efficiëntieverhoging is echter niet in elke terreinsituatie geldend. Bijvoorbeeld in het geval van enkele recente ruilverkavelingen onder het beheer van de regionale landschappen van West-Vlaanderen zijn de te beheren stukken sterk versnipperd; zij zijn vaak vrij klein in oppervlakte en veelal moeilijk te bereiken. Hierbij kunnen kleinere machines zoals werktuigen gekoppeld aan een eenasser wel ingezet worden, maar is het moeilijk of weinig interessant om groter materieel in te zetten. De landschapsinrichting zal dus ook rekening moeten houden met een mechanisatie van het beheer. Enerzijds moeten de beheerstaken zoveel als mogelijk beperkt worden bijvoorbeeld bij de aanleg van paden kiezen voor verhardingen die geen of nauwelijks kruidgroei kennen, anderzijds moeten de bereikbaarheid en de oppervlakte van de te beheren stukken zo ingetekend worden dat mechanisatie van het beheer efficiënt kan uitgevoerd worden en zo ook interessant wordt voor de (potentiële) uitvoerders. Daarnaast is er niet altijd voor elke soort beheer een aangepast en geschikt toestel op de markt. Een goede afstemming tussen de wensen van de beheerders en de constructeurs is aangewezen. Het is ook wenselijk meer vergelijkend onderzoek tussen de diverse types toestellen en de merken onderling uit te voeren op het vlak van operationele kosten, beheersresultaten, werksnelheid etc. Zo kunnen de beheerders een betere afweging maken bij de aankoop of inzet van de werktuigen én kunnen de toestellen verder geoptimaliseerd worden. 1.4 L e e s w i j z e r In hoofdstuk 2 Werkwijze wordt de werkwijze gepresenteerd en komt de informatieverzameling aan bod. Vanaf hoofdstuk 3 komen de diverse beheerstypes aan bod. Daarbij worden de verschillende beheerstoestellen besproken, waarbij bouw, uitvoeringen, werking, inzetbaarheid en aanbevelingen voor aankoop/huur worden behandeld. Een overzicht van constructeurs en/of verdelers van de werktuigen is ook opgenomen. Hoofdstuk 3 Beheer van hagen, heggen, houtkanten en houtwallen behandelt de werktuigen die kunnen ingezet worden voor het beheer van opgaande houtige elementen. In hoofdstuk 4 Beheer van knotbomen worden drie werktuigen besproken die vanuit de bosbouw mogelijk inzetbaar zijn voor het knotbeheer. Voor de verwerking van de snoeiresten afkomstig van het beheer van hagen, heggen, houtkanten, houtwallen en knotbomen tot houtsnippers wordt in hoofdstuk 5 Verwerking van snoeiresten advies over houtversnipperaars gegeven. In hoofdstuk 6 Maaibeheer worden diverse maaitoestellen besproken, net als een kort overzicht van werktuigen die kunnen ingezet worden voor het verzamelen en ruimen van het maaisel. Dit hoofdstuk heeft betrekking op het beheer van wandelpaden en bermen. Hoofdstuk 7 Bestrijdingsmiddelenvrij onkruidbeheer start met een situering van het decreet houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest (21 december 2001), waarbij openbare diensten hun pesticidengebruik moeten afbouwen tegen 1 januari Daarna volgt een inleiding tot de opdeling in soorten verhardingen en onkruidklassen om tenslotte de mechanische en thermische bestrijdingsmethoden en toestellen te bespreken. 8

9 2 Werkwijze 2.1 Algeme e n Bij deze studie is op verschillende manieren informatie verzameld. Enerzijds is gespecialiseerde vakliteratuur geraadpleegd, anderzijds is de informatie beschikbaar via constructeurs en verdelers ook in deze studie verwerkt. Daarnaast zijn ook vakbeurzen bezocht, een in binnenland en een in het buitenland. Omdat deze studie tot doel heeft de huidige uitvoerders van het beheer te informeren en adviseren bij aankoop of verhuur van beheersmachines en ook potentiële uitvoerders over de lijn wil trekken, werd ook een druk bijgewoond demonstratiemoment ingericht, de DemoDag. Meer vindt u hierover terug in de betreffende paragrafen. Gezien het machinepark voortdurend evolueert, en er bij uitbreiding van de beheersactiviteiten nieuwe vragen kunnen rijzen betreffende de mechanisatie van het landschapsbeheer, werd er van bij het begin van het project gestreefd naar de ontwikkeling van een herhaalbare werkwijze voor het opsporen van het meest geschikte werktuig voor het gevraagde beheer. Vanuit de toegepaste werkwijze worden de meest geschikte bronnen geselecteerd om de opdrachtgevers in staat te stellen zelf de nodige informatie te verzamelen voor de mechanisatie van het landschapsbeheer. De opdrachtgevers wensen diverse uitvoerders in te schakelen voor het landschapsbeheer: eigen overheidsdiensten, gemeenten, landbouwers, loonwerkers, sociale tewerkstellingsplaatsen, tuinaannemers etc. Elke doelgroep voert een apart aankoopbeleid. Zo opteren sociale tewerkstellingsplaatsen eerder voor kleiner materieel, terwijl de doelgroep landbouwers vooral zal geïnteresseerd zijn in werktuigen die op hun bestaand landbouwmaterieel kunnen gekoppeld worden of een aanvulling vormen op de werktuigen die zij reeds voorhanden hebben en veelal zowel in landschapsbeheer als in hun landbouwactiviteiten kunnen ingezet worden. Deze studie geeft dan ook een algemene beschrijving van de in te zetten werktuigtypes, zonder zich te beperken tot een uitvoering. 2.2 D e s k r e s e a r c h Om een overzicht te verkrijgen over de beschikbare werktuigen werd gespecialiseerde vakliteratuur en informatie verkregen via constructeurs en verdelers via brochures en websites geraadpleegd. Uit de geraadpleegde bronnen kunnen wij voor toekomstige advisering volgende literatuur aanbevelen: Een basiswerk dat nog steeds actueel is, hoewel een eerste uitgave reeds in 1993 verscheen, is Groenwerk, een gezamenlijke uitgave van Alterra, het Expertisecentrum LNV, IPC Groene Ruimte en Elsevier Bedrijfsinformatie (met Spijker, J.H. als projectleider van deze serie). De uitgave is opgesplitst in verschillende delen die zijn verschenen tussen 1993 en 2000: Persoonlijkheidsbescherming (1), Groenrestproducten(2), Kruiden op verharding (3), Bermbeheer (4), Graslanden (5), Natuurvriendelijke oevers (6), Stads- en Laanbomen (7), Bosaanleg (8), Bosverjonging (9), Houtoogst (10), Milieu (11), Sport- en Recreatievelden (12) en Werktuigen (zonder nummer). Dit praktijkboek voor bos, natuur en stedelijk groen beschrijft per thema de nodige achtergrondinformatie, de beheersmaatregelen en de in te zetten middelen, waarbij de werktuigen uitgebreid besproken worden. Tuin en Park Techniek (www.tuinenparktechniek.nl, een tijdschrift van Agrimedia B.V.) is een aan te raden tijdschrift voor al wie op de hoogte wil blijven van de recentste ontwikkelingen op vlak van mechanisatietechniek voor landschapsbeheer, openbaar groen en tuinen. Als gespecialiseerd tijdschrift bieden zij goede overzichtsartikels waarbij per type werktuig de verschillende merken naast elkaar 9

10 gezet worden, werktuigrapporten waarbij gebruikers bevraagd worden en een evaluatie van het toestel gepubliceerd worden, posters waarbij de nieuwste machines worden getest en doorgelicht en de meest recente innovaties op vlak van mechanisatie. Ook Tuin & Landschap (een tijdschrift van Reed Business Information, publiceert af en toe een evaluatie of overzichtsartikel van werktuigen en machines, zij het beperkter. De merken/constructeurs van de werktuigen werden in kaart gebracht via: Bezoek aan beurzen ( 2.3) Beschikbare vakliteratuur Om voor elk merk een verdeler op te lijsten werden volgende bronnen geraadpleegd: Bezoek aan beurzen ( 2.3) Beschikbare vakliteratuur Websites en/of brochures constructeurs Fedagrim Gids 2006 (www.fedagrim.be) Agritica (www.agritica.com) Gouden Gids Bij de vermelding van de verdelers werd getracht om in eerste instantie een Belgische firma te vermelden. Indien die volgens de beschikbare bronnen niet aanwezig was, dan is een buitenlandse verdeler vermeld. 2.3 Bezoek g e s p e c i a l i s e e r d e b e u r z e n Vakbeurzen vormen de ideale gelegenheid om de meeste recente innovaties aan het werk te zien en een overzicht te krijgen van de beschikbare machines en werktuigen, waarbij een vergelijking tussen de verschillende constructeurs meteen mogelijk is. In het kader van dit project werd in juni 2005 het Demopark in Eisenach (Duitsland, bezocht. Dit is de grootste Europese openluchtexpositie waar machines en werktuigen voor tuinieren, landschaps- en natuurbeheer en openbaar groenbeheer getoond en gedemonstreerd worden. Dit vormt zeker een aanrader voor prospectie bij aankoop van beheerstoestellen. In december 2005 werd Agribex (Brussel, bezocht, het Internationaal Salon voor Landbouw, Veeteelt, Tuin en Groene Zones. In de sector Tuin & Groene Zones kan men een groot aantal Belgische en internationale constructeurs en verdelers terugvinden. Daarnaast kan men ook de klassieke landbouwwerktuigen die ook in het landschapsbeheer kunnen ingeschakeld worden bekijken. Ook deze beurs is een bezoek waard. Hieronder worden een aantal vakbeurzen opgelijst die interessant zijn om op de hoogte te blijven van het marktaanbod: Demogroen (Brussel, richt zich op tuin-, park- en bosbeheer. Demodagen Recreatie en Groen (Papendal-Nederland, GaLaBau (Nürnberg-Duitsland, een grote vakbeurs voor het ontwerp, de aanleg en het beheer van openbaar groen en landschap. Scandinavische landen richten zich sterk op werktuigen voor bosbouw, die ook in het landschapsbeheer kunnen toegepast worden. Elmia Wood in Zweden vormt de grootste vakbeurs rond bosbouw (Vaggeryd-Zweden, 10

11 2.4 O r g a n i s a tie D e m o D a g Om met deze studie meteen ook praktijkgericht naar buiten te treden, werd op 30 mei 2006 de DemoDag ingericht (Figuur 1 en Bijlage 1). Binnen de setting van Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels in Zillebeke (Ieper), waar elk beheerstype aanwezig is, werden verschillende toestellen gedemonstreerd: Beheer van knotbomen: o Enkelvoudige cirkelzaag o Hydraulische knipschaar Beheer van hagen en heggen: o Klepelrotor o Snoeibalk met cirkelzagen/schijfmaaiers o Heggenslagmaaier o Heggenschaar Bestrijdingsmiddelenvrij onkruidbeheer: o Handmatige brandtoestellen o Rotorkopeg o Onkruidborstels Maaibeheer: o Compacte klepelmaaier o Klepelmaaier op hydraulische arm met afzuigsysteem o Standaard klepelmaaier in diverse uitvoeringen met hooglossysteem (Figuur 2) o Zijklepelmaaier Verwerking snoeiresten: o Houterversnipperaars met eigen motor o Houtversnipperaar voor grote capaciteit met kraaninvoer Deze demonstraties werden binnen een vast parcours ingericht waarbij gidsen en de betrokken firma s of organisaties telkens een korte inleiding gaven over inzetbaarheid en werking van de toestellen. Daarnaast was er ook een beperkte infobeurs van een aantal firma s en organisaties aanwezig. Met deze DemoDag werden zowel de planners als de uitvoerders van het beheer bereikt. Het publiek bestond uit provinciale en gemeentelijke groen- en technische diensten, intercommunales, landbouworganisaties, Westtoer en leerkrachten en leerlingen technisch onderwijs en ook een delegatie van de Noord-Franse partners binnen het InterregIII-project. Een bezoekersaantal van 160 mensen op deze low-profile demonstratiedag wijst op een grote interesse en de noodzaak aan informatie over beheerswerktuigen. 11

12 Figuur 1 Bericht uit Het Nieuwsblad over de DemoDag (editie West-Vlaanderen, 31/05/2006) Figuur 2 Tijdens de DemoDag werden onder andere getrokken klepelmaaiers met hooglossysteem gedemonstreerd. 12

13 3 Beheer van hagen, heggen, houtkanten en houtwallen Een haag is een dichte, lijnvormige aanplant van struiken of bomen die minstens eenmaal per jaar beheerd (gesnoeid) wordt. Deze zijn opvallend aanwezig in het boccagelandschap. Een heg is een lijnvormige aanplant van struiken of bomen die vrij mag uitgroeien. Het snoeibeheer wordt minder frequent uitgevoerd dan bij een haag. Een houtkant of houtsingel is een strook begroeid met bomen en/of struiken en met een ondergroei. Het hout wordt met lange tussenpozen (eens in de 3 tot 20 jaar) gekapt of gesnoeid. Randbeheer indien aanwezig is vergelijkbaar met heggen. Een houtwal is een houtkant op een verhoogde plaats. Voor het snoeibeheer van hagen en heggen en het randbeheer van houtkanten en houtwallen kunnen diverse werktuigen ingezet worden. Dit zijn allemaal aanbouwstukken voor grotere trekkers en worden in het natuur- en landschapsbeheer meestal ingezet op hydraulische armen ook wel maaiarmen genoemd voor een betere werkbereikbaarheid. Enkel de werktuigen worden hier behandeld. Voor een recent overzichtsartikel over hydraulische maaiarmen verwijzen wij naar Medema, P Trekker met arm meer mans. Tuin en Park Techniek, april, p (Bijlage 2). 3.1 Klepel m a a i e r ( k l e p e l r o to r ) Bij de klepelmaaiers (Figuur 3) die kunnen ingezet worden voor het beheer van houtige KLE s kan men twee types onderscheiden naargelang de takbreedte die ze aankunnen: de klepelmaaier met Y-klepels voor het snoeien van regelmatig beheerde hagen en de klepelmaaier met hamers voor het snoeien van verwaarloosde hagen en vrij uitgroeiende heggen. Klepelmaaiers hebben het voordeel van een lage aankoopprijs en een vrij hoge werksnelheid. Het eindresultaat is bij het snoeien en afzetten van houtige vegetaties echter een sterk gerafeld beeld. Deze beschadigingen verzwakken de planten en de wonden verhogen het risico op binnendringen van plantpathogene schimmels en bacteriën. 13

14 Figuur 3 Robuuste klepelmaaier of klepelrotor die kan ingezet worden bij het beheer van hagen en heggen. De klepelrotor met Y-klepels is eerder aangepast voor hagen en regelmatig onderhouden heggen. Het aantal klepels en de snelheid van rotatie zorgen voor het verbrijzelen en het inscheuren van de twijgen en takken. Deze maaier kan moeilijker takken verbrijzelen die een diameter groter dan 2cm hebben; takken die dikker zijn dan 2cm worden ontschorst wat riskant kan zijn voor fytopathogenen. Dit zorgt ervoor dat bij inzet van deze klepelrotor het beheer regelmatig moet herhaald worden. Het voordeel van deze klepelmaaier is dat met hetzelfde werktuig ook de aangrenzende gras- en kruidige vegetaties kunnen onderhouden worden. Daarnaast bespaart de versnippering van de groenresten een opruiming achteraf. Nadelen: De beperkte werkbreedte van de klepelmaaier (meestal ongeveer 1,20 m) zorgt ervoor dat er meerdere keren langs dezelfde haag/heg moet gegaan worden vooraleer ze volledig gesnoeid is. Bovendien adviseert o.a. het Franse IDF (Institut pour le Développement Forestier) om deze klepelmaaier niet te gebruiken op jonge, soepele takken (in de zomer) (IDF, 1995). De klepelmaaier moet dan te dicht bij de kern van de haag werken, waardoor ook oudere takken en stammen het risico lopen ontschorst te worden. De klepelrotor met hamers kan grotere takken en dunnere stammen snoeien. Dit toestel wordt dan ook vooral ingezet voor het herstelbeheer van verwaarloosde hagen en heggen of het routinebeheer van heggen, houtkanten en houtwallen. Een voordeel van deze klepelmaaier is dat het hout meteen wordt versnipperd en dat ook dikkere tak- en stamdiameters kunnen gesnoeid of afgezet worden. Bosbouwklepelrotors kunnen tak- en stamdiameters tot 30cm aan. Een nadeel is dat de takken en stammen verbrijzeld worden, een toegangspoort voor fytopathogenen. De spiraalmulchmaaier (zie 6.5) een relatief nieuw systeem dat vooral bij het maaien van gras en kruidige vegetaties wordt ingezet kent een gelijkaardige werking als de klepelmaaier, maar zou als 14

15 eindbeeld een iets fijner snoeibeeld opleveren en een beperkte projectie van snippers en andere elementen. Dit werktuig wordt tot nog toe vooral toegepast als bermmaaier die sporadisch ook hagen en heggen kan snoeien. 3.2 Snoeiba l k me t s c h i j fmaaiers Dit toestel (Figuur 4) bestaat uit 3 tot 5 schijven waaraan (meestal) 2 mobiele messen zijn bevestigd die, door de snelheid van de rotatie, takken kunnen afsnijden tot 2cm diameter. Het wordt ingezet voor een regelmatig beheer van hagen en heggen (om de 2 à 3 jaar, tot jaarlijks beheer). De breedte van het toestel (ongeveer 2 tot 3 m) en dus ook de werkbreedte zorgen ervoor dat hogere hagen gemakkelijker kunnen onderhouden worden. Figuur 4 Op deze snoeibalk zijn zowel schijfmaaiers (onderaan) als een cirkelzaagblad (bovenaan) gemonteerd. 3.3 H e g g e n s l a g m a a i e r Voor het snoeien van hagen jonge twijgen met een maximumdiameter van 2,5 tot 3,5cm hebben verschillende constructeurs een gelijkaardig werktuig ontwikkeld afgeleid van de snoeibalk met schijfmaaier. Met snelronddraaiende losse (Figuur 5) of vaste messen worden de twijgen scherp afgesneden en wordt het gesnoeide materiaal nog extra verkleind (mulchen). Door het hoge toerental wordt het gesnoeide materiaal terug in de haag geblazen. De combinatie snijden, mulchen en in de haag blazen zorgt ervoor dat de werkzaamheden in één beweging kunnen gebeuren en dat er nadien ook geen snoeiresten moeten verwijderd worden. Vanaf de best bereikbare plaats kan de slagmaaier de drie zijden van de haag snoeien. De maaier laat een strakker knipbeeld achter zonder de takken te rafelen, dit in tegenstelling tot een klepelmaaier. Nadelen van dit werktuig zijn de relatief trage werksnelheid en net als bij de klepelmaaier een beperkte werkbreedte. 15

16 Figuur 5 Met deze slagmaaier met tweemaal vier losse messen worden de twijgen gesnoeid en meteen versnipperd. 3.4 H e g g e n s c h a a r De heggenschaar (Figuur 6) is afgeleid van de maaibalk (meer bepaald de messenbalk) die ingezet wordt om grassen en kruidige vegetaties te maaien (zie 6.6). Een heggenschaar bestaat uit een bewegend mesblad en een contra-mes. De hydraulische heggenschaar kan ingezet worden voor het snoeien van takken tot ±10cm diameter, maar evenzeer voor het snoeien van eenjarig hout. Men heeft voor de verschillende takdiameters verschillende types. Dit heeft als voordeel dat men zo telkens kan streven naar een ideaal knipbeeld, maar men moet echter voor het landschapsbeheer beschikken over een range aan heggenscharen om alle takdiameters te kunnen beheren. Het beheer moet om de 1 tot 5 jaar gebeuren, naargelang de beheersdoelstellingen. Figuur 6 Heggenschaar 3.5 Snoeiba l k me t c i r k e l z a g e n De snoeibalk met cirkelzagen (Figuur 4) bestaat uit 3 tot 5 cirkelzaagbladen. Dit toestel kan toegepast worden voor het snoeien van takken van 2 à 3cm tot 15cm. Door de hoge rotatiesnelheid van de zaagbladen (2600t/min) kan een vrij rechte snoeisnede bekomen worden. Deze snoeibalk kan ingezet worden bij achterstallig beheer van houtige begroeiingen of bij het routinebeheer van heggen, houtkanten 16

17 en houtwallen. Voor goede snoeiresultaten wordt dit toestel het best in de winter ingezet op hard hout. Dit toestel wordt aan Franse zijde veelvuldig ingezet en aangeraden voor snoeibeheer van houtige begroeiingen (o.a. Degorgue, 1999 & Judéaux, 2005). 3.6 Aanbevelingen Toestel Snoeibreedte Klepelmaaier (Y-klepels) Beperkte snoeibreedte: meestal 1,20 m Snoeibalk met schijfmaaiers Bredere snoeibreedte Slagmaaier Beperkte snoeibreedte (± 1,50m) Diameter takken max. 2-5cm max. 2-3cm Max. 2-3cm max cm Jonge en oudere takken Snoeisnede / Snoeiresultaten Gerafelde takken Gevaar voor ontwikkeling fytopathogenen Werksnelheid Hoog: ± 2 tot 3 km/u Frequentie beheer Ruimen of verhakselen takken Mogelijkheden gebruik groenresten (bijv. als energiebron) Operationele kost (arbeidskosten inbegrepen)* Aanvullende opmerkingen Regelmatig beheer is nodig: 1 tot 2 jaar, soms meerdere malen per jaar Niet nodig versnippert zelf groenresten Snoeisnede: recht tot gerafeld Hoog: ± 1 tot 2,5 km/u Regelmatig beheer: 1 tot maximaal 3 jaar Eventueel weinig verhakselen versnippert grotendeels zelf groenresten Snoeisnede: recht tot gerafeld Laag: ± 0,5 tot 1 km/u Regelmatig beheer: 1 tot 2 jaar Niet nodig mulcht zelf groenresten; snippers worden in haag geblazen Heggenschaar Snoeibalk met (messenbalk) cirkelzagen Bredere Bredere snoeibreedte snoeibreedte: van 1,20m tot 3,40m; meestal ± 2m 2-3cm tot 15-18cm Eerder geschikt voor oudere takken Beste resultaten: Snoeisnede: mooie, rechte vrij mooi, recht snoeisnede Snoeit niet goed jongere takken Laag: ± 0,7 tot 2 Onderhoudsbeheer: Hoog: ± km/u 0,6 tot 2,5 km/u Herstelbeheer: lagere snelheid 1 tot 5 jaar Kan ingezet worden bij weinig frequent beheer: 2 tot 10 jaar Naargelang de beheersfrequentie: verhakselen of inzamelen Naargelang de beheersfrequentie: verhakselen of inzamelen Nee Nee Nee Ja Ja Mogelijkheid inzamelen brandhout (diameter 6-15cm) Euro/km Euro/km Recent principe; Euro/km Euro/km nog geen gegevens aanwezig Polyvalent Hoge kostprijs onderhoud Regelmatig onderhoud van de messen nodig wegens vrij snelle slijtage van de snijvlakken Niet van toepassing: recent ontwikkeld werktuig evaluatie beperkt Polyvalent Geschikt voor het beheer van bramen Tabel 1 Vergelijking beheersmachines voor snoeibeheer hagen en heggen en randbeheer houtkanten en houtwallen * naar Judéaux, 2005 Hoge onderhoudskosten en operationele kosten vrij hoge werksnelheid en lage beheersfrequentie 17

18 Het beheer van hagen en relatief frequent beheerde heggen: door het regelmatige beheer blijft de te snoeien takdikte gering (< 2,5cm), waardoor eerder lichte beheersmachines kunnen worden ingezet. Hiervoor worden best een slagmaaier, snoeibalk met schijfmaaiers of een heggenschaar voor een beperkte takdiameter ingezet. Het beheer van heggen en randbeheer van houtkanten en houtwallen: door het onregelmatig beheer moeten er zowel fijnere, jonge twijgen als dikkere takken gesnoeid worden. Voor een strak, regelmatig knipbeeld komt de heggenschaar het meest in aanmerking. Deze heeft echter een vrij lage werksnelheid. De snoeibalk met cirkelzagen heeft een hogere werksnelheid, maar een iets minder scherpe snoeisnede en een hoge operationele kost. Klepelmaaiers hebben de hoogste werksnelheid, maar zorgen voor een sterk gerafelde snoeisnede. Indien het beheer echter in de winter wordt uitgevoerd, dan is dit knipbeeld door de nieuwe aangroei van bladeren en twijgen snel verdwenen. Het risico op infectie via de gerafelde snoeiwonden wordt daarmee echter niet vermeden. Hakhoutbeheer van houtkanten en houtwallen: Hier kunnen zwaardere bosbouwklepelmaaiers ingezet worden. Dit zijn speciale modellen met zware slagklepels van een paar kilo voor snoeihoutversnipperen. Zij kunnen hout tot 30cm aan. Er is wel een sterk gerafeld eindbeeld aanwezig. Een mooier eindbeeld wordt verkregen met een hydraulische knipschaar (zie 4.1), waarbij ook het verwijderen van de takken en stammen eenvoudiger verloopt. Ook de hydraulische tang met kettingzaag (zie 4.2) kan hiervoor perfect worden ingezet. 3.7 C o n s tr u c te u r s e n v e r d e l e r s De klepelmaaierlijst in deze tabel is niet volledig. We vermelden hier enkel die klepelmaaiers waarvan expliciet vermeld wordt dat zij kunnen ingezet worden bij het beheer van houtige elementen. Voor klepelmaaiers die ook kunnen ingezet worden voor snoeien, maar vooral voor het beheer van ruwe terreinen verwijzen we verder naar de zwenkklepelmaaiers in 6.8. Dücker Heggenschaar Klepelmaaier Fehrenbach Heggenschaar Snoeibalk met cirkelzagen Klepelmaaier Merk Werktuig Website constructeur Verdeler + adres Alhyco Klepelmaaier Alhyco NV Eikstraat Lochristi Bomford Klepelmaaier Kempeneer W. Machines Ninoofsesteenweg Dilbeek JJ Dabekausen Galvaniweg 10 Postbus AA Echt Nederland CoupEco Snoeibalk met Frans Becx Tuinmachines schijfmaaiers De Sonman 35 Heggenschaar 5066 GJ Moergeste Nederland Kruse Ootmarsum Postbus AB Ootmarsum Nederland Contactgegevens verdeler (t) (e) (http) (t) (e) (http) (t) +31 (0) (e) (http) (t) +31 (0) (e) (http) (t) +31 (0) (e) (http) 18

19 Gödde Heggenschaar Snoeibalk met cirkelzagen Klepelmaaiers Herder Heggenschaar Slagmaaier Kirogn Snoeibalk met cirkelzagen Snoeibalk met schijfmaaiers Kühn Klepelmaaier Snoeibalk met cirkelzagen Espritt bvba Diestsesteenweg Kessel-lo Vandaele Konstruktie Stationstraat Oostrozebeke Ménart SPRL Belgique Chaussée de la Libération 29a 7911 Montroeul-au-Bois Ménart SARL France Rue Ambroise Croizat Petite-Forêt Frankrijk Packo GreenTech Torhoutsesteenweg Zedelgem Landreus Heggenschaar Landreus De Hanekampen XN Beilen Nederland McConnel Heggenschaar Slagmaaier Klepelmaaier Mulag Klepelmaaier (Snoeibalk met schijfmaaiers) senunterhaltung.htm l Rousseau Klepelmaaier Spearhead Heggenschaar Snoeibalk met cirkelzagen Vandaele Heggenschaar Klepelmaaier JJ Dabekausen BV Galvaniweg 10 Postbus AA Echt Nederland Ménart SPRL Belgique Chaussée de la Libération 29a 7911 Montroeul-au-Bois Ménart SARL France Rue Ambroise Croizat Petite-Forêt Frankrijk NV Steeno Oudenaardestraat Vichte Vandaele Konstruktie Stationstraat Oostrozebeke (t) (e) (http) (t) (e) (http) België: (t) (e) (http) Frankrijk: (t) +33 (0) (e) (http) (t) (e) (http) (t) +31 (0) (http) (t) +31 (0) (e) (http) Info: Ralf Adler (t) +49 (0) (e) België: (t) (e) (http) Frankrijk: (t) +33 (0) (e) (http) (t) (e) (http) (t) (e) (http) 19

20 4 Beheer van knotbomen Het beheer van knotbomen wordt momenteel manueel met hand- of kettingzagen uitgevoerd. Dit vraagt veel werk, waarbij men vaak vrijwilligers inschakelt om de kosten te drukken. De mechanisatie van het knotten zou dan ook een verlichting voor de arbeidskosten en inspanningen betekenen, naast meer veiligheid. Voor die mechanisatie moet vooral heil gezocht worden in principes die voor de bosbouw ontwikkeld zijn; geen enkele constructeur heeft zich tot nog toe op de mechanisatie van knotten gericht. Deze machines zijn veelal nog niet uitgetest op knotbomen. Dit luik moet dan ook nog verder onderzocht worden. Sowieso vormt knotbeheer een van moeilijkste onderdelen die te mechaniseren zijn, vooral wegens de moeilijke bereikbaarheid van de knotbomen en de mogelijke schade die het zware materieel aan het terrein kan aanbrengen. De hieronder besproken werktuigen hydraulische knipschaar, hydraulische tang met kettingzaag en enkelvoudige cirkelzaag worden gekoppeld aan hydraulische armen voor een landbouwtrekker of aan kranen. De bosbouwmachines worden vooral in de Scandinavische landen en in Canada ontwikkeld. Naast de besproken werktuigen kunnen voor een efficiënter knotbeheer ook hoogtewerkers ingezet worden. Dit overkomt echter niet de moeilijke bereikbaarheid en de mogelijke schade aan het terrein door het rijdend materieel. Bovendien wordt hier nog steeds met de hand geknot, zij het wel in een gemakkelijkere én veiligere positie. Hoogsnoeiers of stokzagen kunnen ook toegepast worden. Dit zijn kettingzagen op een telescopische arm, waarbij takken kunnen afgezaagd worden tot op een hoogte van ongeveer 5m. 4.1 H y d r a u l i s c h e k n i p s c h a a r De hydraulische knipschaar (Figuur 7) ook wel velkop genoemd wordt in de bosbouw ingezet om bomen te rooien en de kroon te dunnen. De knipscharen kunnen zeer grote stam-/takdiameters aan, de diameter is wel afhankelijk van de houthardheid. Takken tot zo n 20cm en zelfs meer worden probleemloos afgeknipt. Dit kan ook voor het knotten toegepast worden. Een hydraulische knipschaar is voorzien van een hydraulisch bediende tang waarmee de takken worden vastgehouden en veelal kunnen worden verplaatst. De takken kunnen zo meteen ook in een houtversnipperaar geladen worden (zie Figuur 11, p.26). De grijptang verhoogt ook de veiligheid. De grijptang kan in sommige opties verlengd/uitgeschoven worden om zo de stabiliteit te verhogen. Het stevige mes is onderaan de tang bevestigd en schiet door het hout na het vastgrijpen van het hout. 20

Mechanisatie van het landschapsbeheer Werktuigen voor het beheer van opgaande kleine landschapselementen, (oever)bermen en recreatiepaden

Mechanisatie van het landschapsbeheer Werktuigen voor het beheer van opgaande kleine landschapselementen, (oever)bermen en recreatiepaden Mechanisatie van het landschapsbeheer Werktuigen voor het beheer van opgaande kleine landschapselementen, (oever)bermen en recreatiepaden Delarue, S. Willem, J. Innovatie- en Kenniscentrum (IKC) Groenmanagement

Nadere informatie

3 Beheer van hagen, heggen, houtkanten en houtwallen

3 Beheer van hagen, heggen, houtkanten en houtwallen 3 Beheer van hagen, heggen, houtkanten en houtwallen Een haag is een dichte, lijnvormige aanplant van struiken of bomen die minstens eenmaal per jaar beheerd (gesnoeid) wordt. Deze zijn opvallend aanwezig

Nadere informatie

5 Verwerking van snoeiresten

5 Verwerking van snoeiresten 5 Verwerking van snoeiresten Houtversnipperaars of houthakselaars worden gebruikt voor het verkleinen van takken, stammen en snoeihout afkomstig uit het landschapsbeheer. Momenteel zijn er veel verschillende

Nadere informatie

The Power To Perform

The Power To Perform The Power to perform Kiezen voor Votex is een verantwoorde keuze Votex is sinds 1922 dé Nederlandse fabrikant van machines die gebruikt worden voor het beheer en onderhoud van openbaar groen. Daarnaast

Nadere informatie

Verkenning biomassaketens Moubeek- Vloethemveld

Verkenning biomassaketens Moubeek- Vloethemveld Pieter Verdonckt T 051/ 27 33 82 pieter.verdonckt@inagro.be Expert houtige biomassa Inagro vzw Maatschappij en Leefomgeving Willem Boeve T 051/27 33 79 willem.boeve@inagro.be Expert valorisatie maaisel

Nadere informatie

Werkblad. Landschappelijke elementen. Concept!!!

Werkblad. Landschappelijke elementen. Concept!!! Werkblad Landschappelijke elementen Concept!!! Dit is een voorblad van een werkblad waaraan nog gewerkt wordt. Sommige onderdelen zijn goed uitgewerkt, andere minder. Alterra-WERKBLADLandschappelijkeElementen.doc

Nadere informatie

Deze machine is ideaal voor het versnipperen van allerlei soorten groenhout en is geschikt voor hoveniers en particulieren.

Deze machine is ideaal voor het versnipperen van allerlei soorten groenhout en is geschikt voor hoveniers en particulieren. Houtversnipperaar Deze machine is ideaal voor het versnipperen van allerlei soorten groenhout en is geschikt voor hoveniers en particulieren. Versnipperprincipe: trommelhakselaar Maximale stamdoorsnede:

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement kleine landschapselementen

Gemeentelijk subsidiereglement kleine landschapselementen Gemeentelijk subsidiereglement kleine landschapselementen Hoofdstuk 1 definities en afbakening Artikel 1 Het gemeentebestuur van de gemeente Pittem verbindt er zich toe dat de aanvrager een toelage bekomt

Nadere informatie

(HOLLE) WEGEN BEHEREN. Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren TRAGE WEGEN

(HOLLE) WEGEN BEHEREN. Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren TRAGE WEGEN (HOLLE) WEGEN BEHEREN Regionaal landschap Holle wegen Beheer Beheerders Een blauwdruk? Vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren Samenwerking Natuur Herstel landschap Educatie Landbouw Recreatie Behoud

Nadere informatie

GROOT VERMOGEN De esthetisch ontworpen luchtopeningen werden ontwikkeld voor geoptimaliseerde

GROOT VERMOGEN De esthetisch ontworpen luchtopeningen werden ontwikkeld voor geoptimaliseerde NEO VERSNIPPERAAR NEO VERSNIPPERAAR Met het ontwerp van de NEO, bevestigt ELIET zijn wereldwijde reputatie van vernieuwer in de markt van de tuinmachines. De ELIET NEO is de eerste versnipperaar ooit met

Nadere informatie

(Snoei)Houtversnipperaars benzine- of elektromotor of aftakasaangedreven

(Snoei)Houtversnipperaars benzine- of elektromotor of aftakasaangedreven D-94 (Snoei) benzine- of elektromotor of aftakasaangedreven Bestelnummer Model Motor Houtdikte CA51 BIO50 3pk Electromotor 220V 5cm 53kg 945,- CA56 BIO55 5pk Honda GC160 5cm 68kg 1.270,- CA11 BIO80 3pk

Nadere informatie

Greentec Stobbenfrezen

Greentec Stobbenfrezen Greentec Stobbenfrezen Greentec 660 stobbenfrees Uitgekiende freeswielkap: Goede lossing en weinig morsen Zeer compacte, aftakas aangedreven stobbenfrees voor het professionele werk. Direkte aandrijflijn

Nadere informatie

L21GRR014 Onderhouden met werktuigen en machines. Extra toelichting en vragen maken hoofdstuk 1: Inleiding

L21GRR014 Onderhouden met werktuigen en machines. Extra toelichting en vragen maken hoofdstuk 1: Inleiding L21GRR014 Onderhouden met werktuigen en machines Extra toelichting en vragen maken hoofdstuk 1: Inleiding Techniek Met techniek wordt bedoeld: alle tuin en parkmachines Indeling van machines kan op basis

Nadere informatie

AFSTELLINGEN MACHINES GILLES

AFSTELLINGEN MACHINES GILLES Gescheiden werkgangen AFSTELLINGEN MACHINES GILLES Werkgang van het type "gescheiden" omvattende een ontbladeraar één of twee rotoren, een rooier-zwadlegger met 3 zonnen en een bunkerlader van 16 of 25

Nadere informatie

NEW TCD-A New Holland Serie TCD-A tractoren Modellen TC27DA, TC40DA en TC45DA

NEW TCD-A New Holland Serie TCD-A tractoren Modellen TC27DA, TC40DA en TC45DA NEW TCD-A New Holland Serie TCD-A tractoren Modellen TC27DA, TC40DA en TC45DA NEW TCD-A Stijlvolle werkpaarden die de bestaande normen verleggen. Er zijn weinig compacte tractoren die zowel de sterke prestaties

Nadere informatie

BOEREN BOUWEN AAN HET LANDSCHAP Streven naar kwaliteitsvol agrarisch landschap

BOEREN BOUWEN AAN HET LANDSCHAP Streven naar kwaliteitsvol agrarisch landschap Samenwerking Voor Agrarisch Landschap context beheer van oeverzones constructie van de maaier SVAL en doelstellingen Project naar aangepast oeverbeheer ideeën en participatie Vande Ryse Luc Samenwerken

Nadere informatie

VOORDELEN VAN DE VERSNIPPERAARS VAN KUHN*

VOORDELEN VAN DE VERSNIPPERAARS VAN KUHN* VOORDELEN VAN HET VERSNIPPEREN Voordelen Werking Verkleining van de gewasresten Verbetering van de bodemstructuur Management van ziekten en plagen Onkruidbestrijding De opkomst van het zaad wordt niet

Nadere informatie

GOUDEN KLAVERTJE VIER 2013

GOUDEN KLAVERTJE VIER 2013 GOUDEN KLAVERTJE VIER 2013 Naam bedrijf Greentec Special Products Stand Nr. 1.01-1 Website www.greentecsp.nl Omschrijving innovatie IRUS Deltrak 2.0 nu uitgerust met bosklepelmaaier Greentec Special products

Nadere informatie

PRIJSLIJST 2017 SNIPPER VERHUUR

PRIJSLIJST 2017 SNIPPER VERHUUR Houtversnipperaar: Houtversnipperaar met een eigen motor, heeft een invoer opening van 15 cm en is gemakkelijk te transporteren Dag: 155,- Weekend: 265,- Week: 600,- Houtversnipperaar: Houtversnipperaar

Nadere informatie

Infosheets Machinaal beheer

Infosheets Machinaal beheer Infosheets Machinaal beheer Zowel bij natuurbeheerders van grote eenheden als agrarisch natuurbeheerders en landschapsbeheerders wordt geworsteld met het vinden van goede en kosteneffectieve oplossingen

Nadere informatie

tp-houtversnipperaars voor werk in groene gebieden D e N m ARk ReLIAb L e

tp-houtversnipperaars voor werk in groene gebieden D e N m ARk ReLIAb L e tp-houtversnipperaars voor werk in groene gebieden D esigne D m ANufACtuR e D D e N m ARk ReLIAb L e ChI pping Get the Job LINDDANA Linddana is expert op het gebied van houtversnipperaars. Zo eenvoudig

Nadere informatie

VERSNIPPERAAR. voor Tuin, Park en Bos

VERSNIPPERAAR. voor Tuin, Park en Bos VERSNIPPERAAR voor Tuin, Park en Bos Welkom bij Linddana Linddana produceert en verkoopt al meer dan 25 jaar met groot succes versnipperaars in binnen- en buitenland. Alle TP versnipperaars worden in Denemarken

Nadere informatie

SUIRE MINIGREEN met 1 rotor speciaal voor mini tractoren tot 35 pk. SUIRE STARGREEN met 1 rotor voor tractoren tot 75 pk. OPTIES voor MG en SG Maaiers

SUIRE MINIGREEN met 1 rotor speciaal voor mini tractoren tot 35 pk. SUIRE STARGREEN met 1 rotor voor tractoren tot 75 pk. OPTIES voor MG en SG Maaiers SUIRE MINIGREEN met 1 rotor speciaal voor mini tractoren tot 35 pk MG 120 maaibreedte 1200 mm maaihoogte 25/45/65 mm, eigen gewicht 137 kg Ook leverbaar met smalle CAT 1 aansluiting voor zeer kleine tractoren

Nadere informatie

Bosch. heggenscharen.

Bosch. heggenscharen. Bosch heggenscharen. AHS 54-20 LI Grote heggen AHS 7000 Pro-T Grote heggen AHS 60-16 Kleine heggen ASB 10,8 LI set Middelgrote tot grote struiken/figuursnoeiwerk Isio set voor vormgeven en knippen langs

Nadere informatie

AVANT s nieuwe uitdaging AVANT heeft met de 200 serie een langverwachte machine op de markt gebracht, een machine die tot op de dag van vandaag een gr

AVANT s nieuwe uitdaging AVANT heeft met de 200 serie een langverwachte machine op de markt gebracht, een machine die tot op de dag van vandaag een gr Nederlands AVANT s nieuwe uitdaging AVANT heeft met de 200 serie een langverwachte machine op de markt gebracht, een machine die tot op de dag van vandaag een groot gemis was binnen dit marktsegment. Dankzij

Nadere informatie

TM 3215/3265. Uw professionele veelzijdige partner

TM 3215/3265. Uw professionele veelzijdige partner TM 3215/3265 Uw professionele veelzijdige partner Krachtig & betrouwbaar Bij de tractoren van Iseki zit al het vakmanschap in één enkele machine: de ISEKI TM serie bestaat uit twee modellen met hydrostatische

Nadere informatie

PRIJSLIJST 2017 SNIPPER VERHUUR

PRIJSLIJST 2017 SNIPPER VERHUUR Houtversnipperaar: Houtversnipperaar met een eigen motor, heeft een invoer opening van 15 cm en is gemakkelijk te ransporteren Dag: 155,- Weekend: 265,- Week: 600,- Houtversnipperaar: Houtversnipperaar

Nadere informatie

Nederlands. 200 Serie

Nederlands. 200 Serie Nederlands 200 Serie De eenvoudige manier van werken! AVANT s nieuwe uitdaging AVANT heeft met de 200 serie een langverwachte machine op de markt gebracht, een machine die tot op de dag van vandaag een

Nadere informatie

Houtige landschapselementen in de bedrijfsvoering. Verscheidenheid in voorkomen. Hakhout en knotbeheer door landbouw. Hout als energiebron

Houtige landschapselementen in de bedrijfsvoering. Verscheidenheid in voorkomen. Hakhout en knotbeheer door landbouw. Hout als energiebron ENERGIE HOUTI G E L ANDSCHAP SEL EM ENTEN STUDIEDAG Landbouw & Energiegewassen Luc Vande Ryse 9 juni 2007 Energie uit houtige landschapselementen houtige landschapselementen & energie: een oud gebruik?

Nadere informatie

HOLLE WEGEN. module 6

HOLLE WEGEN. module 6 HOLLE WEGEN Hoofdstuk 2 Inhoudsopgave: algemeen definitie belang beheer beheer berm beheer schouder beheer wegdek Definitie? Hoofdstuk 2 Definitie? Definitie? topkam Belang? Hoofdstuk 2 Belang? Microklimaat:

Nadere informatie

Voorzetapparatuur. Vanaf heden is de vernieuwde website online voor de recentste informatie www.behor.eu

Voorzetapparatuur. Vanaf heden is de vernieuwde website online voor de recentste informatie www.behor.eu Voorzetapparatuur Vanaf heden is de vernieuwde website online voor de recentste informatie www.behor.eu Vermijd lekke banden! Permanente magneet Verwijdert ijzer- en staal-afval van de werkvloer, in magazijnen,

Nadere informatie

Apache 3 / 4-rijige wagenrooier

Apache 3 / 4-rijige wagenrooier Apache 3 / 4-rijige wagenrooier AVR Apache wagenrooier, gegarandeerde capaciteit in moeilijke rooiomstandigheden! De beste verzekering tegen moeilijke oogstseizoenen is voldoende rooicapaciteit. De Apache

Nadere informatie

9 Harken. 9.1 Cirkelharken. Oriëntatie. Aanbouwwerktuigen. Getrokken werktuigen

9 Harken. 9.1 Cirkelharken. Oriëntatie. Aanbouwwerktuigen. Getrokken werktuigen 9 Harken Oriëntatie Op het loonbedrijf van Joep Gerritsen vraagt Joep Alfred om te gaan harken met de grote dubbele cirkelhark met zijafleg. Alfred ziet die klus helemaal niet zitten, want dit werktuig

Nadere informatie

B1830/B2230/B2530/B3030

B1830/B2230/B2530/B3030 KUBOTA DIESELTREKKER B B1830/B2230/B2530/B3030 De premium Super B-serie dieseltrekkers van Kubota bieden hoogstaande kwaliteit en prestaties voor een breed scala aan werkzaamheden. Ontwikkeld om te voldoen

Nadere informatie

JO BEAU products. Houtversnipperaar M300. Nederlands. gebruikershandleiding. JO BEAU products bvba Grasdreef Sint-Michiels (Brugge) België

JO BEAU products. Houtversnipperaar M300. Nederlands. gebruikershandleiding. JO BEAU products bvba Grasdreef Sint-Michiels (Brugge) België JO BEAU products Houtversnipperaar M300 JO BEAU products bvba Grasdreef 10 8200 Sint-Michiels (Brugge) België www.jobeau.eu info@jobeau.eu gebruikershandleiding Nederlands Gekeurd door onafhankelijk keuringsbureau

Nadere informatie

Bijlage C: Pakketten maatregel fijne dooradering behorende bij Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant

Bijlage C: Pakketten maatregel fijne dooradering behorende bij Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant Deze bijlage behoort bij de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant, vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van 16 december 2008, nr. 1475112 Bijlage C: Pakketten maatregel

Nadere informatie

2 elements-zwadharken

2 elements-zwadharken 2 elements-zwadharken Zijafleg- en middenafleg-harken Middenafleg-harken - driepuntsophanging R 655 DS - een middenafleg-hark met driepuntsaanbouw Driepuntsophanging Beweegbare elementophanging -- De harkelementen

Nadere informatie

HITACHI. 8 uur lang. Kijk, dan hebben we het ergens over POWER FOR PROFESSIONALS 36V - 36 V - 36 V. Extreem hoge capaciteit

HITACHI. 8 uur lang. Kijk, dan hebben we het ergens over POWER FOR PROFESSIONALS 36V - 36 V - 36 V. Extreem hoge capaciteit HITACHI Extreem hoge capaciteit Geen schadelijke uitlaatgassen Ongelofelijk stil Eenvoudig onderhoud Direct klaar voor gebruik 3-2013 / 1 juni t/m 31 december 2013 POWER FOR PROFESSIONALS NIEUW: Li-ion

Nadere informatie

JO BEAU products. Houtversnipperaar M300. Nederlands. gebruikershandleiding

JO BEAU products. Houtversnipperaar M300. Nederlands. gebruikershandleiding JO BEAU products Houtversnipperaar M300 JO BEAU products bvba Grasdreef 10 8200 Sint-Michiels (Brugge) België Tel. (0032) (050) 38 42 86 Fax. (0032) (050) 39 19 26 www.jobeau.com info@jobeau.com gebruikershandleiding

Nadere informatie

NEW HOLLAND TZ EN TCD TZ21 TZ24 TC21D TC24D

NEW HOLLAND TZ EN TCD TZ21 TZ24 TC21D TC24D NEW HOLLAND TZ EN TCD TZ21 TZ24 TC21D TC24D DE KLEINE EN MIDDELGROTE TRACTOREN New Holland biedt twee verschillende tractoren van 21 en 24 pk aan in zijn reeks compacte utiliteitstractoren. De hydrostatisch

Nadere informatie

Rotorkopeggen. HK 25, HK 31 en HK 32

Rotorkopeggen. HK 25, HK 31 en HK 32 Rotorkopeggen HK 25, HK 31 en HK 32 Rotorkopeg HK 25 HK 25 met kooirol en hydr. aanbouwdelen (op aanvraag.). De HK 25 rotorkopeg is een veelzijdige machine die geschikt is voor middelgrote bedrijven en

Nadere informatie

AANMOEDIGINGSREGLEMENT VOOR HET ONDERHOUD VAN LIJNVORMIGE GROENELEMENTEN (HAAG, HEG, HOUTKANT OF KNOTBOMEN)

AANMOEDIGINGSREGLEMENT VOOR HET ONDERHOUD VAN LIJNVORMIGE GROENELEMENTEN (HAAG, HEG, HOUTKANT OF KNOTBOMEN) AANMOEDIGINGSREGLEMENT VOOR HET ONDERHOUD VAN LIJNVORMIGE GROENELEMENTEN (HAAG, HEG, HOUTKANT OF KNOTBOMEN) Artikel 1: Het voortbestaan van sommige oude hagen, heggen, houtkanten en / of knotbomen hangt

Nadere informatie

Samen composteren op het Eilandje?

Samen composteren op het Eilandje? Samen composteren op het Eilandje? Het compost systeem dat ik voorstel te gebruiken heeft als doelstelling (1) ten allen prijs rotting vermijden, (2) vergisting van het materiaal boven 65 voorkomen (3),

Nadere informatie

Presteer op elk terrein beter met de Herder Grenadier GRENADIER

Presteer op elk terrein beter met de Herder Grenadier GRENADIER Presteer op elk terrein beter met de Herder Grenadier GRENADIER De Grenadier van Herder, veelzijdig en krachtig De Grenadier is de meest veelzijdige en krachtige toolcarrier van Herder die ingezet kan

Nadere informatie

HET BLAD OVER DE MECHANISATIE IN TUIN EN GROENE ZONES... MET EEN KNIPOOG NAAR DE MENS ERACHTER.

HET BLAD OVER DE MECHANISATIE IN TUIN EN GROENE ZONES... MET EEN KNIPOOG NAAR DE MENS ERACHTER. HET BLAD OVER DE MECHANISATIE IN TUIN EN GROENE ZONES... MET EEN KNIPOOG NAAR DE MENS ERACHTER. Driemaandelijks tijdschrift 8ste jaargang nr. 28 juni 2015 8,75 www.greentechpower.eu Techniek Veilig en

Nadere informatie

Elektrische hulpaandrijving. Simpelweg mobiel. Klein. Licht. Wendbaar. www.alber.nl

Elektrische hulpaandrijving. Simpelweg mobiel. Klein. Licht. Wendbaar. www.alber.nl Simpelweg mobiel. Elektrische hulpaandrijving Klein. Licht. Wendbaar. www.alber.nl Weer meer dingen samen doen, daar hebben we naar uitgekeken. Geniet van meer mobiliteit Van handbewogen naar elektrisch

Nadere informatie

GE-Force Hakenfrees, de ideale start

GE-Force Hakenfrees, de ideale start GE-Force Hakenfrees, de ideale start De perfecte voorbereiding voor een rijke oogst Een goede start is de ideale basis voor een goed eindresultaat. Goede bodembewerking leidt tot goede groeiomstandigheden,

Nadere informatie

Slotbijeenkomst. Leader-project Energiek gebruik van resthout uit landschapsonderhoud

Slotbijeenkomst. Leader-project Energiek gebruik van resthout uit landschapsonderhoud Slotbijeenkomst 15 september 2014 Huysmanhoeve, Eeklo Leader-project Energiek gebruik van resthout uit landschapsonderhoud Samenwerking Voor Agrarisch Landschap vzw (SVAL) www.energieklandschapshout.be

Nadere informatie

De landbouwer als landschapsbouwer. 4. De landbouwer als landschapsbouwer ICT-opdracht ehorizon

De landbouwer als landschapsbouwer. 4. De landbouwer als landschapsbouwer ICT-opdracht ehorizon 4. De landbouwer als ICT-opdracht ehorizon Bedrijf: Steven Vanhecke - Oude Burkelslag 10-9990 Maldegem 4.1 Richtlijnen voor de begeleidende leerkracht Een belangrijk doel in de derde graad van het secundair

Nadere informatie

Hagen Inleiding Historie

Hagen Inleiding  Historie Inleiding Een heg of een haag is een lijnvormige aanplanting van struiken en bomen. worden veel gebruikt om de grens van een tuin, weiland of akker aan te geven. zijn belangrijke elementen in een tuin.

Nadere informatie

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi!

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi! De Stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel De stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel is opgericht door Landschap Overijssel en Natuurlijk Platteland Oost (de koepelorganisatie van Agrarische

Nadere informatie

www.veenhuis.com Mest bewerken NIEUW Mest bewerken

www.veenhuis.com Mest bewerken NIEUW Mest bewerken Mest bewerken www.veenhuis.com NIEUW Mest bewerken MEST BEWERKEN Als specialist op het gebied van mesttransport en mestaanwending breidt Veenhuis Machines BV haar assortiment uit met een complete range

Nadere informatie

MC 50 Adv. City cleaner voor gemeenten en industrie. Productidee. Kenmerken en voordelen

MC 50 Adv. City cleaner voor gemeenten en industrie. Productidee. Kenmerken en voordelen City cleaner voor gemeenten en industrie MC 50 Adv Productidee Kenmerken en voordelen De MC 50 is een city cleaner die een cabine met veeginstallatie en een zuigunit met vuilcontainer combineert. De machine

Nadere informatie

NIEUW ACCU ASSORTIMENT

NIEUW ACCU ASSORTIMENT NIEUW ACCU ASSORTIMENT NIEUW ACCU HEGGENSCHAAR Haarscherp nauwkeurig dankzij de lasergesneden, diamantgeslepen stalen messen met dubbele werking. 56V 61 cm lengte mes 22 mm max. diameter takken 4,05 Kg

Nadere informatie

Veelzijdige Rider met optionele 94, 103 of 112 cm Combi maaidekken, het aanbieden van eersteklas BioClip en achteruitworp snijden.

Veelzijdige Rider met optionele 94, 103 of 112 cm Combi maaidekken, het aanbieden van eersteklas BioClip en achteruitworp snijden. Veelzijdige Rider met optionele 94, 103 of 112 cm Combi maaidekken, het aanbieden van eersteklas BioClip en achteruitworp snijden. Geschikt voor landeigenaren die de vraag superieure efficiency, wendbaarheid

Nadere informatie

Reinigingstechniek Gebouwreiniging. Scrubmaster B30 en B45 Compact en handzaam. De schrob-zuigmachine voor kleine en middelgrote oppervlakken.

Reinigingstechniek Gebouwreiniging. Scrubmaster B30 en B45 Compact en handzaam. De schrob-zuigmachine voor kleine en middelgrote oppervlakken. Reinigingstechniek Gebouwreiniging Scrubmaster B30 en B45 Compact en handzaam De schrob-zuigmachine voor kleine en middelgrote oppervlakken. Dagelijks een glanzend en onberispelijk schone vloer Scrubmaster

Nadere informatie

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V.

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V. DitproductisverkrijgbaarbijCarelLurvinkB.V. ThisproductisavailableatCarelLurvinkB.V. CarelLurvinkB.V. Marssteden40 7547TCEnschede,NL Postbus450 7500ALEnschede,NL Telefoonnummer0031(0)534344343 Faxnummer0031(0)534337105

Nadere informatie

1 Beplantingen Onderhoud van beplantingen Snoeigereedschappen Samenvatting 22

1 Beplantingen Onderhoud van beplantingen Snoeigereedschappen Samenvatting 22 Inhoud Colofon 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 1 Beplantingen 11 1.1 Onderhoud van beplantingen 11 1.2 Snoeigereedschappen 17 1.3 Samenvatting 22 2 Bomen 23 2.1 Onderhoud van bomen 23 2.2 Samenvatting 29 3 Specifiek

Nadere informatie

Toolbox-meeting Werken met hoogwerkers

Toolbox-meeting Werken met hoogwerkers Toolbox-meeting Werken met hoogwerkers Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Het werken met gevaarlijke werktuigen vereist van de gebruikers

Nadere informatie

De nieuwe R serie AVANT R20 AVANT R35 AVANT R28 S AUX S AUX AUX

De nieuwe R serie AVANT R20 AVANT R35 AVANT R28 S AUX S AUX AUX Nederlands R Serie De nieuwe R serie De nieuwe R serie van AVANT wijkt af van het traditionele AVANT design. Bij de R serie zit de bestuurder op het achterchassis, boven de motor in plaats van op het voorchassis

Nadere informatie

PRIJSLIJST 2016 SNIPPER VERHUUR

PRIJSLIJST 2016 SNIPPER VERHUUR Tijdelijk uit ons assortiment i.v.m. diefstal Houtversnipperaar: Houtversnipperaar met een eigen motor, heeft een invoer opening van 15 cm en is gemakkelijk te ransporteren Dag: 155,- Weekend: 265,- Week:

Nadere informatie

Mechanische klepelmaaiers

Mechanische klepelmaaiers Productenoverzicht Mechanische klepelmaaiers Diverse uitvoeringen mechanisch aangedreven klepelmaaiers. Voor front - en achtermontage aan landbouwtractoren. Werkbreedtes tot 3 meter. Hydraulische gieken

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING Hakselaars CIPPO 7 S

GEBRUIKSHANDLEIDING Hakselaars CIPPO 7 S GEBRUIKSHANDLEIDING Hakselaars CIPPO 7 S LEES DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG VOORDAT U DE MACHINE GEBRUIK NEEMT. 1. INLEIDING WIJ DANKEN U DAT U EEN CARAVAGGI HAKSELAAR HEBT GEKOZEN. Uw Caravaggi hakselaar

Nadere informatie

Hagen- & Grasklepelmaaiers

Hagen- & Grasklepelmaaiers Hagen- & Grasklepelmaaiers AGRI-LONGER 05 De kunst om het landschap te onderhouden De Hagen- & Grasklepelmaaiers KUHN AGRI-LONGER (Mechanische beveiliging) Ons landschap moet constant onderhouden worden

Nadere informatie

Niet van de hak op de tak springen, maar veilig hakselen!

Niet van de hak op de tak springen, maar veilig hakselen! Niet van de hak op de tak springen, maar veilig hakselen! Compacte houtsnipperaar van Amerikaanse makelij is zeer handig en lijkt bovenal veilig in gebruik Speciaal voor de Europese markt ontwikkelde het

Nadere informatie

Maalmolens van hoge kwaliteit,

Maalmolens van hoge kwaliteit, De betere maalmolen! Maalmolens van hoge kwaliteit, op maat gesneden voor elk budget Wanner B 06.08 De maalmolen voor kleine aanspuitingen Wanner C 13.20s De bijzetmolen met veel voordelen Wanner Xtra2

Nadere informatie

Bijlage E Samenvatting tarieven landbouwkundige en niet landbouwkundige werkzaamheden uit bijlage L. Prijspeil 2009 ( Opvolger van bijlage E en F van

Bijlage E Samenvatting tarieven landbouwkundige en niet landbouwkundige werkzaamheden uit bijlage L. Prijspeil 2009 ( Opvolger van bijlage E en F van Bijlage E Samenvatting tarieven landbouwkundige en niet landbouwkundige werkzaamheden uit bijlage L. Prijspeil 2009 ( Opvolger van bijlage E en F van de huidige catalogus. Nummering komt overeen met bijlage

Nadere informatie

PRIJSLIJST 2017 SNIPPER VERHUUR

PRIJSLIJST 2017 SNIPPER VERHUUR Is weer beschikbaar! Houtversnipperaar: Houtversnipperaar met een eigen motor, heeft een invoer opening van 15 cm en is gemakkelijk te ransporteren Dag: 155,- Weekend: 265,- Week: 600,- Houtversnipperaar:

Nadere informatie

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING LANDSCHAPPELIJKE INPASSING Beschrijving van de landschappelijke inpassing De nieuwe bebouwing dient op een goede wijze landschappelijk ingepast te worden in de bestaande landschaps- en bebouwingsstructuur.

Nadere informatie

Bosch. kettingzagen.

Bosch. kettingzagen. Bosch kettingzagen. AKE 40-19 S Standaard tuin AKE 35 S Kleine en middelgrote klussen AKE 40 S Kleine en middelgrote klussen AKE 30 LI Mobiliteit AKE 40-19 Pro Zware klussen Zo kiest u uw Bosch kettingzaag.

Nadere informatie

De Kracht van Flexibiliteit

De Kracht van Flexibiliteit Krachtig Schuren NIEUW Bona F 1.9 lexisand De Kracht van Flexibiliteit Bona FlexiSand Pro System de introductie van Bona FlexiSand 1.9 Eén Veelzijdig Systeem Bona FlexiSand Pro System Bona FlexiSand Pro

Nadere informatie

Tuincommissie voorschriften van de. Federatie van de Amsterdamse Amateur-tuinders

Tuincommissie voorschriften van de. Federatie van de Amsterdamse Amateur-tuinders Tuincommissie voorschriften van de Federatie van de Amsterdamse Amateur-tuinders De Tuincommissie wordt op een ledenvergadering gekozen volgens artikel 15 der Statuten en bestaat uit minimaal 3 leden,

Nadere informatie

Maximaal presteren met de werktuigen van Herder. Overige werktuigen

Maximaal presteren met de werktuigen van Herder. Overige werktuigen Maximaal presteren met de werktuigen van Herder Overige werktuigen Met de ecologische maaier van Herder werkt u natuurlijk beter De ecologische maaier van Herder is speciaal ontwikkeld en bij uitstek geschikt

Nadere informatie

Beplantingen Elzensingel Enkele rij, 3 stuks per meter. Minimale lengte 10 m. Planten bosplantsoen (60-100cm) 1 m 4,20

Beplantingen Elzensingel Enkele rij, 3 stuks per meter. Minimale lengte 10 m. Planten bosplantsoen (60-100cm) 1 m 4,20 Normbedragen Landschapselementen 201 Normbedragen voor herstel en aanleg De normbedragen zijn opgebouwd uit kosten voor arbeid inclusief kosten voor materialen. De bedragen zijn de werkelijke kosten. Afwijkingen

Nadere informatie

Compacte veelzijdigheid 3036E Standaard Compacttrekker

Compacte veelzijdigheid 3036E Standaard Compacttrekker Compacte veelzijdigheid 3036E Standaard Compacttrekker 2 Standaard zoals u het nog niet eerder heeft gezien Soms moet je verder durven te gaan. Toen we de John Deere 3036E Standaard Compacttrekker ontworpen,

Nadere informatie

SUPERIEURE BEMESTERS. degelijk duurzaam

SUPERIEURE BEMESTERS. degelijk duurzaam SUPERIEURE BEMESTERS degelijk duurzaam KRACHT DUURZAAMHE VEENHUIS Een bemester bouwen kunnen er meer. Maar een GOEDE bemester bouwen, daar is ervaring voor nodig Veenhuis ontwikkelt landbouwtechniek sinds

Nadere informatie

INNOVATIEVE RECYCLING MACHINES

INNOVATIEVE RECYCLING MACHINES INNOVATIEVE RECYCLING MACHINES PUINBREKERS MOBIELE & STATIONAIRE ZEEFINSTALLATIES HOUTVERSNIPPERAARS HOUTSHREDDERS MEETTECHNIEK levering onderdelenvoorziening onderhoud storingsdienst financiering ONDERNEMEN

Nadere informatie

AVANT 745 AVANT 750. 1400 kg. 1400 kg. 50 pk. 50 pk. 3,0 m. 3,0 m. 15 km/u. 25 km/u

AVANT 745 AVANT 750. 1400 kg. 1400 kg. 50 pk. 50 pk. 3,0 m. 3,0 m. 15 km/u. 25 km/u De volledig vernieuwde AVANT 700 In de nieuwe AVANT 700 serie zijn de volgende kenmerken verder ontwikkeld: Efficiëntie en wendbaarheid Multifunctionaliteit Ergonomie Veiligheid AVANT 745 AVANT 750 1400

Nadere informatie

Compact, licht, duurzaam en veilig. ALU - Montage Liften.

Compact, licht, duurzaam en veilig. ALU - Montage Liften. Compact, licht, duurzaam en veilig ALU - Montage Liften ALU montageliften van Böcker Altijd up to date! Sinds 1958 is het merk Böcker bekend om zijn betrouwbare en efficiënte materiaal- en personenliften.

Nadere informatie

2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2015 Herstel en aanleg

2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2015 Herstel en aanleg 2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2015 Herstel en aanleg De normbedragen zijn opgebouwd uit kosten voor arbeid inclusief kosten voor materialen. De bedragen zijn de werkelijke

Nadere informatie

CARAVAGGI GEBRUIKSHANDLEIDING LEES DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG VOORALLEER U DE MACHINE IN GEBRUIK NEEMT.

CARAVAGGI GEBRUIKSHANDLEIDING LEES DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG VOORALLEER U DE MACHINE IN GEBRUIK NEEMT. CARAVAGGI GEBRUIKSHANDLEIDING LEES DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG VOORALLEER U DE MACHINE IN GEBRUIK NEEMT. VEILIGHEIDSINSTRUKTIES Verkeerd gebruik of slecht onderhoud kan aanleiding geven tot schade en/of

Nadere informatie

Motor. Motortype 4155

Motor. Motortype 4155 Efficiënte Rider met optionele 94 of 103 cm Combi maaidekken, het aanbieden van eersteklas BioClip en achteruitworp snijden. Geschikt voor huis-en grondeigenaren die behoefte hebben aan een hoge efficiëntie,

Nadere informatie

Heggen snoeien. Johan Schuppert. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Heggen snoeien. Johan Schuppert. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Johan Schuppert Laatst gewijzigd 17 July 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/49362 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Schijvenmaaiers SB, SM, SMF

Schijvenmaaiers SB, SM, SMF Schijvenmaaiers SB, SM, SMF SB SM SMF SB-schijvenmaaiers De SB-schijvenmaaiers zijn met de unieke gladde JF-maaibalk uitgerust die wordt gekenmerkt door: Kenmerken: Perfect gladde onderkant: De JF-maaibalk

Nadere informatie

GOUDEN KLAVERTJE VIER 2013

GOUDEN KLAVERTJE VIER 2013 GOUDEN KLAVERTJE VIER 2013 Naam bedrijf Briggs & Stratton Stand Nr. 2.04 Website www.briggsandstratton.nl Omschrijving innovatie Introductie van het Simplicity Suspension Comfort System voor zitmaaiers

Nadere informatie

Uw oude zitmaaier is geld waard!

Uw oude zitmaaier is geld waard! Uw oude zitmaaier is geld waard! RUIL NU UW OUDE ZITMAAIER IN EN MAAI VOLGEND SEIZOEN PROBLEEMLOOS MET UW NIEUWE STIGA FRONTMAAIER. www.stiga.nl www.stiga.be Born in Sweden Estate 3084 H Een stoere, robuuste

Nadere informatie

Verband tussen werkzaamheden (bij aanleg en onderhoud) en afval.

Verband tussen werkzaamheden (bij aanleg en onderhoud) en afval. BBL niveau 3, schooljaar 2015-2016 BPV opdrachten bij module Onderhoudsplan 1. Afvalverwerking Je kunt aangeven wat het belang is van het gescheiden verwerken van verschillende soorten afval en de hierop

Nadere informatie

DIE ERSTEN BEI AREALMASCHINEN. UBS-Line. Volledig hydraulisch aangedreven éénassers en werktuigen. Made in Germany

DIE ERSTEN BEI AREALMASCHINEN. UBS-Line. Volledig hydraulisch aangedreven éénassers en werktuigen. Made in Germany DIE ERSTEN BEI AREALMASCHINEN UBS-Line Volledig hydraulisch aangedreven éénassers en werktuigen Made in Germany Serie UBS Easy Serie UBS Hydro Serie UBS Master Serie UBS Alpin Aanbouwwerktuigen en accessoires

Nadere informatie

B1220/B1620/B1820. Nieuwe instaptrekkers KUBOTA DIESEL TREKKER

B1220/B1620/B1820. Nieuwe instaptrekkers KUBOTA DIESEL TREKKER R KUBOTA DIESEL TREKKER B B1220/B1620/B1820 Nieuwe instaptrekkers Met een nieuw, slank ontwerp en meer vermogen zijn de nieuwe Kubota B-serie trekkers perfect voor een grote variëteit aan tuin- en landbouwwerkzaamheden.

Nadere informatie

Bijlage 6. Cursusplan

Bijlage 6. Cursusplan Bijlage 6 Cursusplan Cursusplan Inleiding Het cursusplan heeft als doel de (potentiële) gebruikers ervan te stimuleren tot deelname aan het landschapsbeheer door het overzichtelijk presenteren van het

Nadere informatie

SMARTRAC SMARTRAC. Zelfrijdende voermengwagen. Trioliet. Ontwikkelt voor ú.

SMARTRAC SMARTRAC. Zelfrijdende voermengwagen. Trioliet. Ontwikkelt voor ú. SMARTRAC SMARTRAC Zelfrijdende voermengwagen Trioliet. Ontwikkelt voor ú. SMARTRAC Nieuwe generatie zelfrijdende voermengwagens De factor tijd wordt steeds belangrijker in de moderne landbouw. Bovendien

Nadere informatie

1. Aankoop grond in Reukens

1. Aankoop grond in Reukens Advies van GNOP-commissie voor de uitvoering van een aantal projecten met betrekking tot de uitbouw en verbetering van een ecologisch netwerk binnen de gemeente Aartselaar. Het oprichten van een GNOP-commissie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING LGM-3500

GEBRUIKSAANWIJZING LGM-3500 GEBRUIKSAANWIJZING LGM-3500 Met de aankoop van deze Bio versnipperaar Shredder 3500-Compact, heeft u een machine die u zeer veel diensten zal bewijzen om op optimale wijze zeer diverse materialen voor

Nadere informatie

Samen werken aan Vlaanderens Mooiste Landschap

Samen werken aan Vlaanderens Mooiste Landschap Samen werken aan Vlaanderens Mooiste Landschap Landschapsloket Vlaamse Ardennen RLVA, ECO² en Toerisme Vlaamse Ardennen starten een ambitieus nieuw project in de Vlaamse Ardennen. Wij willen SAMEN werken

Nadere informatie

BOGBALLE A/S. Een korte introductie.

BOGBALLE A/S. Een korte introductie. S-line BOGBALLE A/S. Een korte introductie. BOGBALLE is één van s werelds grootste fabrikanten van kunstmest-, zout- en zandstrooiers. Mede doordat BOGBALLE grote aantallen kunstmeststrooiers fabriceert,

Nadere informatie

3M-Matic. Dozensluitmachines. Professionele. oplossingen voor uw verpakkingen

3M-Matic. Dozensluitmachines. Professionele. oplossingen voor uw verpakkingen 3M-Matic Dozensluitmachines Professionele oplossingen voor uw verpakkingen Bespaar tijd en geld Sluit uw kartonnen dozen met 3M-Matic dozensluitmachines: Snel Efficiënt Betrouwbaar Dozensluitsystemen voor

Nadere informatie

TXG 237. De compacte allrounder voor de professionele gebruiker

TXG 237. De compacte allrounder voor de professionele gebruiker TXG 237 De compacte allrounder voor de professionele gebruiker TXG 237, de allrounder De Iseki TXG 237 biedt u een veelvoud aan inzetmogelijkheden. Denk eens aan werken met een voorlader, frontbezem, frontschuif

Nadere informatie

COMPACT TRACTOR. GK Serie 16 PK - 20 PK > < > < > < Call for Yanmar solutions

COMPACT TRACTOR. GK Serie 16 PK - 20 PK > < > < > < Call for Yanmar solutions COMPACT TRACTOR GK Serie 16 PK - 20 PK > < > < > < Call for Yanmar solutions STATE OF THE ART TECHN VOOR GEAVANCEER TECHNOLOGIE DIE U VERWACHT YANMAR tractoren zijn ontwikkeld en gebouwd om de zware werkzaamheden

Nadere informatie

Herfst 2010 Het hele jaar genieten van je tuin is geen illusie meer!

Herfst 2010 Het hele jaar genieten van je tuin is geen illusie meer! Herfst 2010 Het hele jaar genieten van je tuin is geen illusie meer! www.stiga.nl www.stiga.be made in Sweden Profiteer van de Stiga Herfstinruilweken (tot 1 januari 2011) Stiga Estate Collector HST Betrouwbare

Nadere informatie

NIEUW ACCU HEGGENSCHAAR Haarscherp nauwkeurig dankzij het lasergesneden,

NIEUW ACCU HEGGENSCHAAR Haarscherp nauwkeurig dankzij het lasergesneden, NIEUW ACCU GAMMA NIEUW ACCU HEGGENSCHAAR Haarscherp nauwkeurig dankzij het lasergesneden, diamantgeslepen stalen mes met dubbele werking. NIEUW ACCU BLADBLAZER Stil en krachtig, aangedreven door een turbineventilator.

Nadere informatie