Mechanisatie van het landschapsbeheer Werktuigen voor het beheer van opgaande kleine landschapselementen, (oever)bermen en recreatiepaden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mechanisatie van het landschapsbeheer Werktuigen voor het beheer van opgaande kleine landschapselementen, (oever)bermen en recreatiepaden"

Transcriptie

1 Mechanisatie van het landschapsbeheer Werktuigen voor het beheer van opgaande kleine landschapselementen, (oever)bermen en recreatiepaden Delarue, S. Willem, J. Innovatie- en Kenniscentrum (IKC) Groenmanagement (KATHO-HIVB) 31 augustus 2006

2 Mechanisatie van het landschapsbeheer Werktuigen voor het beheer van opgaande kleine landschapselementen, (oever)bermen en recreatiepaden Delarue S. Willem J. Innovatie- en Kenniscentrum (IKC) Groenmanagement (KATHO-HIVB) 31 augustus

3 Delarue, S. & Willem, J Mechanisatie van het landschapsbeheer. Werktuigen voor het beheer van opgaande kleine landschapselementen, (oever)bermen en recreatiepaden. IKC Groenmanagement, i.o.v. InterregIII en provincie West-Vlaanderen. 92p. Dit project vormt een deelprogramma van het Frans-Vlaamse InterregIII-project: Landschap zonder grenzen: een kwaliteitsimpuls en kwam tot stand met de steun van de EU (Interreg III) en provincie West- Vlaanderen en vormt een samenwerking tussen het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels, het Regionaal Landschap IJzer en Polder, het Provinciaal Centrum voor Landbouw en Milieu (Proclam) en het Innovatie- en Kenniscentrum (IKC) Groenmanagement (KATHO-HIVB). Stuurgroep: Kelly Mermuys (Proclam), Henk Schaut (Regionaal Landschap IJzer en Polder), Dirk Cuvelier (Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels), Luk Dombrecht (Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels), Filip Boury (provincie West-Vlaanderen), Wouter Vuylsteke (provincie West-Vlaanderen). Correspondentieadres: KATHO-HIVB IKC Groenmanagement Wilgenstraat 32 B-8800 Roeselare (t) (f) (e) (http) Fotoverantwoording: Fotografen: Luk Dombrecht, Jan Vande Walle, Luk Nuytten, Iwan Decorte, Johny Willem & Stefanie Delarue. Overige foto s afkomstig van websites leveranciers of constructeurs of achteraan vermelde bronnen. Dit document wenst een overzicht te geven van de verschillende types werktuigen die bij de mechanisatie van het landschapsbeheer kunnen ingezet worden. Naar wens van de opdrachtgevers zijn ook constructeurs en/of verdelers van machines opgenomen. De auteurs hebben de voor hen beschikbare informatie in dit document opgenomen. Indien u eventuele aanvullingen wenst te maken, kunt u zich wenden tot het correspondentieadres. Wanneer informatie over kostprijs en productiviteit is opgenomen, dan is die gestandaardiseerd volgens de vermelde bronnen. Dit document vormt een momentopname. Alle opgenomen gegevens ook de vermelde contactgegevens zijn onderhevig aan veranderingen. 3

4 Inhoudstafel Inhoudstafel...4 Samenvatting Mechanisatie landschapsbeheer binnen Regionale Landschappen provincie West-Vlaanderen Aanleiding Doelstellingen Kanttekening: beperkingen mechanisatie landschapsbeheer Leeswijzer Werkwijze Algemeen Deskresearch Bezoek gespecialiseerde beurzen Organisatie DemoDag Beheer van hagen, heggen, houtkanten en houtwallen Klepelmaaier (klepelrotor) Snoeibalk met schijfmaaiers Heggenslagmaaier Heggenschaar Snoeibalk met cirkelzagen Aanbevelingen Constructeurs en verdelers Beheer van knotbomen Hydraulische knipschaar Hydraulische tang met kettingzaag Enkelvoudige cirkelzaag Constructeurs en verdelers Verwerking van snoeiresten Aandachtspunten aankoop houtversnipperaars Messenschijf of trommel? Welke capaciteit? Welke aandrijving? Welke uitvoering? Geluidsniveau? Veiligheid? Machines met kleine capaciteit (< 10cm) Machines met grote capaciteit (> 10cm) Het invoermechanisme Houtversnipperaars met messenschijf versnippering en meskeuze De uitvoer van het gehakseld materiaal Constructeurs en verdelers Maaibeheer De schijvenmaaier Gebruiksmogelijkheden Bouw en werking Veiligheid Productiviteit Voor- en nadelen Aanbevelingen

5 6.2 De trommelmaaier Gebruiksmogelijkheden Bouw en werking Veiligheid Productiviteit Voor- en nadelen Aanbevelingen De cirkel(slag)maaier Bouw, werking en gebruik Veiligheid Productiviteit Voor- en nadelen Aanbevelingen De klepelmaaier Gebruiksmogelijkheden Bouw en werking Klepelmaaieruitvoeringen Grasafvoer Veiligheid Voor- en nadelen Aanbevelingen Spiraalmulchmaaier Maaibalk Gebruiksmogelijkheden Bouw en werking Voor- en nadelen Aanbevelingen Verzamelen en ruimen maaisel Cirkelschudders en wiersmachines Maaisel ruimen Constructeurs en verdelers maaiwerktuigen Bestrijdingsmiddelenvrij onkruidbeheer Situering Soorten verhardingen Onkruidgroei Mechanische onkruidbestrijding Vegen Borstelen Rotorkopeg Thermische onkruidbestrijding Branden Heetwatermethode met of zonder schuim Stomen Aanbevelingen Verdelers Bronnen Bijlagen

6 Samenvatting Binnen de provincie West-Vlaanderen is de afgelopen tien jaar sterk geïnvesteerd in de uitbouw van het landschap. Daarbij werden de bestaande kleine landschapselementen (KLE s) uitgebreid met nieuwe hagen, houtkanten en bomenrijen, zowel op openbaar als particulier domein. Binnen Vlaamse inrichtingsprojecten werden naast de KLE s ook oeverstroken en recreatieve padennetwerken aangelegd. Het beheer van veel van deze elementen komt ten laste van gemeenten en particulieren met de steun van de provincie en het Vlaamse Gewest. De regionale landschappen coördineren de beheerstaken. Omwille van het toegenomen werkvolume en het efficiënt gebruik van beschikbare middelen is een mechanisatie van het landschapsbeheer aangewezen. Een advisering over de werktuigen die bij deze mechanisatie kunnen ingezet worden, vormt het uitgangspunt van deze publicatie, om zo de huidige en potentiële planners en uitvoerders van het beheer te informeren bij aankoop of huur. Deze publicatie geeft dan ook een overzicht van de werktuigen die inzetbaar zijn voor het beheer van opgaande houtige kleine landschapselementen, evenals voor bermbeheer en voor het onderhoud van het recreatief netwerk. Daarbij worden de verschillende beheerstoestellen besproken, waarbij bouw, uitvoeringen, werking, inzetbaarheid en aanbevelingen voor aankoop/huur worden behandeld. Een overzicht van constructeurs en/of verdelers van de werktuigen is telkens opgenomen. De werktuigen worden behandeld in de hoofdstukken beheer van hagen, heggen, houtkanten en houtwallen, beheer van knotbomen, verwerking van snoeiresten, maaibeheer en bestrijdingsmiddelenvrij onkruidbeheer. Gezien het machinepark voortdurend evolueert, en er bij uitbreiding van de beheersactiviteiten nieuwe vragen kunnen rijzen betreffende de mechanisatie van het landschapsbeheer, werd er van bij het begin van het project gestreefd naar de ontwikkeling van een herhaalbare werkwijze voor het opsporen van het meest geschikte werktuig voor het gevraagde beheer. In deze publicatie worden hiervoor de nodige richtlijnen meegegeven. Naast voorliggende publicatie werd binnen het project ook een demonstratiedag georganiseerd. Deze DemoDag liet diverse werktuigen voor landschapsbeheer aan het werk zien en wist een uitgebreid en divers publiek te bereiken, wat duidelijk wijst op een nood aan dergelijke informatie. Bij dit project wordt ook de kanttekening gemaakt dat mechanisatie binnen de huidige inrichting van het betreffende gebied en met de momenteel voorhanden zijnde werktuigen en machines niet altijd even goed toepasbaar blijkt te zijn. Bij de inrichting van het gebied moet dan ook gestreefd worden naar een hogere efficiëntie van het beheer en moeten de nodige maatregelen getroffen worden om gemechaniseerd beheer haalbaar te maken: de bereikbaarheid en de oppervlakte van de te beheren stukken moet aangepast worden en de potentiële beheerstaken moeten zoveel als mogelijk beperkt worden. Dit project vormt een deelprogramma van het Frans-Vlaamse InterregIII-project: Landschap zonder grenzen: een kwaliteitsimpuls en kwam tot stand met de steun van de EU (Interreg III) en provincie West- Vlaanderen. 6

7 1 Mechanisatie landschapsbeheer binnen Regionale Landschappen provincie West- Vlaanderen 1.1 Aanleid i n g De laatste tien jaar is in de provincie West-Vlaanderen veel geïnvesteerd in landschapsontwikkeling. Dit gebeurde zowel door het Vlaamse Gewest, de provincie als de gemeenten. Achterstallig beheer werd uitgevoerd en nieuwe hagen, houtkanten en bomenrijen werden aangeplant, zowel op openbaar als privaat terrein. In Vlaamse inrichtingsprojecten recente ruilverkavelingen, land- en natuurinrichtingen werden zowel kleine landschapselementen (KLE s), (oever)bermen en wandelpaden aangelegd. Recreatieve padennetwerken werden uitgebouwd in landschappelijk aantrekkelijke gebieden. Het beheer van veel van deze elementen komt ten laste van gemeenten en particulieren met de steun van de provincie en het Vlaamse Gewest. De regionale landschappen coördineren de beheerstaken. Bij de opstart van die beheerscoördinatie werd het beheer van hagen, heggen en houtkanten de eerste jaren veelal manueel uitgevoerd, voornamelijk door sociale tewerkstellingsplaatsen. Omwille van het toegenomen werkvolume en efficiënt gebruik van de beschikbare middelen is echter mechanisatie van het beheer aangewezen, zowel van de KLE s, oeverstroken als padennetwerken. Daarbij willen de provincie West-Vlaanderen en de West-Vlaamse Regionale Landschappen de huidige en potentiële uitvoerders van het beheer sociale tewerkstellingsplaatsen, landbouwers, gemeenten, aannemers, loonwerkers, de provincie zelf en particulier geïnteresseerden adviseren. De aankoop van beheersmachines is immers een dure zaak en daarom is het wenselijk vooraf over goede informatie te beschikken om zodoende de juiste, beheersaangepaste aankoop- en/of huurkeuzes te kunnen maken. Tevens willen de opdrachtgevers via deze advisering meer uitvoerders bij het beheer betrekken en de deelname aan landschaps- en agrarisch natuurbeheer verder stimuleren. Daarom wensen de provincie West-Vlaanderen en zijn partners een overzicht te krijgen van de op de markt aanwezige machines voor het uitvoeren van het geschetste landschapsbeheer. De inventarisatie gebeurt in het kader van een grensoverschrijdend Europees InterregIII-project Landschap zonder grenzen: een kwaliteitsimpuls, een Frans-Vlaams deelprogramma. 1.2 D o e l s te l l i n g e n Doelstellingen studie Mechanisatie landschapsbeheer : (i) Overzicht van machines inzetbaar voor het onderhoud van volgende KLE s: hagen, heggen, houtkanten en knotbomen (ii) Overzicht van machines voor het beheer van oeverstroken (5 à 10 m breed) en bermen: maaien en afvoer van groenresten (iii) Overzicht van machines voor onderhoud van smalle wandelpaden (maximum 3 m breed): houtige elementen die doorgang belemmeren verwijderen, oneffenheden wegwerken, bestrijdingsmiddelenvrij onkruidbeheer etc. Naast de eerste fase van de opdracht, inventarisatie van de beschikbare types beheersmachines, wordt binnen de opdracht ook een demonstratiemoment ingelast. 7

8 1.3 Kantte k e n i n g : b e p e r k i n g e n mechanis a tie l a n d s c h a p s b e h e e r Mechanisatie verhoogt de efficiëntie van het beheer: er is een besparing op arbeid, een verlaagd risico op arbeidsongevallen en ook de capaciteit van het beheer verhoogt. Die efficiëntieverhoging is echter niet in elke terreinsituatie geldend. Bijvoorbeeld in het geval van enkele recente ruilverkavelingen onder het beheer van de regionale landschappen van West-Vlaanderen zijn de te beheren stukken sterk versnipperd; zij zijn vaak vrij klein in oppervlakte en veelal moeilijk te bereiken. Hierbij kunnen kleinere machines zoals werktuigen gekoppeld aan een eenasser wel ingezet worden, maar is het moeilijk of weinig interessant om groter materieel in te zetten. De landschapsinrichting zal dus ook rekening moeten houden met een mechanisatie van het beheer. Enerzijds moeten de beheerstaken zoveel als mogelijk beperkt worden bijvoorbeeld bij de aanleg van paden kiezen voor verhardingen die geen of nauwelijks kruidgroei kennen, anderzijds moeten de bereikbaarheid en de oppervlakte van de te beheren stukken zo ingetekend worden dat mechanisatie van het beheer efficiënt kan uitgevoerd worden en zo ook interessant wordt voor de (potentiële) uitvoerders. Daarnaast is er niet altijd voor elke soort beheer een aangepast en geschikt toestel op de markt. Een goede afstemming tussen de wensen van de beheerders en de constructeurs is aangewezen. Het is ook wenselijk meer vergelijkend onderzoek tussen de diverse types toestellen en de merken onderling uit te voeren op het vlak van operationele kosten, beheersresultaten, werksnelheid etc. Zo kunnen de beheerders een betere afweging maken bij de aankoop of inzet van de werktuigen én kunnen de toestellen verder geoptimaliseerd worden. 1.4 L e e s w i j z e r In hoofdstuk 2 Werkwijze wordt de werkwijze gepresenteerd en komt de informatieverzameling aan bod. Vanaf hoofdstuk 3 komen de diverse beheerstypes aan bod. Daarbij worden de verschillende beheerstoestellen besproken, waarbij bouw, uitvoeringen, werking, inzetbaarheid en aanbevelingen voor aankoop/huur worden behandeld. Een overzicht van constructeurs en/of verdelers van de werktuigen is ook opgenomen. Hoofdstuk 3 Beheer van hagen, heggen, houtkanten en houtwallen behandelt de werktuigen die kunnen ingezet worden voor het beheer van opgaande houtige elementen. In hoofdstuk 4 Beheer van knotbomen worden drie werktuigen besproken die vanuit de bosbouw mogelijk inzetbaar zijn voor het knotbeheer. Voor de verwerking van de snoeiresten afkomstig van het beheer van hagen, heggen, houtkanten, houtwallen en knotbomen tot houtsnippers wordt in hoofdstuk 5 Verwerking van snoeiresten advies over houtversnipperaars gegeven. In hoofdstuk 6 Maaibeheer worden diverse maaitoestellen besproken, net als een kort overzicht van werktuigen die kunnen ingezet worden voor het verzamelen en ruimen van het maaisel. Dit hoofdstuk heeft betrekking op het beheer van wandelpaden en bermen. Hoofdstuk 7 Bestrijdingsmiddelenvrij onkruidbeheer start met een situering van het decreet houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest (21 december 2001), waarbij openbare diensten hun pesticidengebruik moeten afbouwen tegen 1 januari Daarna volgt een inleiding tot de opdeling in soorten verhardingen en onkruidklassen om tenslotte de mechanische en thermische bestrijdingsmethoden en toestellen te bespreken. 8

9 2 Werkwijze 2.1 Algeme e n Bij deze studie is op verschillende manieren informatie verzameld. Enerzijds is gespecialiseerde vakliteratuur geraadpleegd, anderzijds is de informatie beschikbaar via constructeurs en verdelers ook in deze studie verwerkt. Daarnaast zijn ook vakbeurzen bezocht, een in binnenland en een in het buitenland. Omdat deze studie tot doel heeft de huidige uitvoerders van het beheer te informeren en adviseren bij aankoop of verhuur van beheersmachines en ook potentiële uitvoerders over de lijn wil trekken, werd ook een druk bijgewoond demonstratiemoment ingericht, de DemoDag. Meer vindt u hierover terug in de betreffende paragrafen. Gezien het machinepark voortdurend evolueert, en er bij uitbreiding van de beheersactiviteiten nieuwe vragen kunnen rijzen betreffende de mechanisatie van het landschapsbeheer, werd er van bij het begin van het project gestreefd naar de ontwikkeling van een herhaalbare werkwijze voor het opsporen van het meest geschikte werktuig voor het gevraagde beheer. Vanuit de toegepaste werkwijze worden de meest geschikte bronnen geselecteerd om de opdrachtgevers in staat te stellen zelf de nodige informatie te verzamelen voor de mechanisatie van het landschapsbeheer. De opdrachtgevers wensen diverse uitvoerders in te schakelen voor het landschapsbeheer: eigen overheidsdiensten, gemeenten, landbouwers, loonwerkers, sociale tewerkstellingsplaatsen, tuinaannemers etc. Elke doelgroep voert een apart aankoopbeleid. Zo opteren sociale tewerkstellingsplaatsen eerder voor kleiner materieel, terwijl de doelgroep landbouwers vooral zal geïnteresseerd zijn in werktuigen die op hun bestaand landbouwmaterieel kunnen gekoppeld worden of een aanvulling vormen op de werktuigen die zij reeds voorhanden hebben en veelal zowel in landschapsbeheer als in hun landbouwactiviteiten kunnen ingezet worden. Deze studie geeft dan ook een algemene beschrijving van de in te zetten werktuigtypes, zonder zich te beperken tot een uitvoering. 2.2 D e s k r e s e a r c h Om een overzicht te verkrijgen over de beschikbare werktuigen werd gespecialiseerde vakliteratuur en informatie verkregen via constructeurs en verdelers via brochures en websites geraadpleegd. Uit de geraadpleegde bronnen kunnen wij voor toekomstige advisering volgende literatuur aanbevelen: Een basiswerk dat nog steeds actueel is, hoewel een eerste uitgave reeds in 1993 verscheen, is Groenwerk, een gezamenlijke uitgave van Alterra, het Expertisecentrum LNV, IPC Groene Ruimte en Elsevier Bedrijfsinformatie (met Spijker, J.H. als projectleider van deze serie). De uitgave is opgesplitst in verschillende delen die zijn verschenen tussen 1993 en 2000: Persoonlijkheidsbescherming (1), Groenrestproducten(2), Kruiden op verharding (3), Bermbeheer (4), Graslanden (5), Natuurvriendelijke oevers (6), Stads- en Laanbomen (7), Bosaanleg (8), Bosverjonging (9), Houtoogst (10), Milieu (11), Sport- en Recreatievelden (12) en Werktuigen (zonder nummer). Dit praktijkboek voor bos, natuur en stedelijk groen beschrijft per thema de nodige achtergrondinformatie, de beheersmaatregelen en de in te zetten middelen, waarbij de werktuigen uitgebreid besproken worden. Tuin en Park Techniek (www.tuinenparktechniek.nl, een tijdschrift van Agrimedia B.V.) is een aan te raden tijdschrift voor al wie op de hoogte wil blijven van de recentste ontwikkelingen op vlak van mechanisatietechniek voor landschapsbeheer, openbaar groen en tuinen. Als gespecialiseerd tijdschrift bieden zij goede overzichtsartikels waarbij per type werktuig de verschillende merken naast elkaar 9

10 gezet worden, werktuigrapporten waarbij gebruikers bevraagd worden en een evaluatie van het toestel gepubliceerd worden, posters waarbij de nieuwste machines worden getest en doorgelicht en de meest recente innovaties op vlak van mechanisatie. Ook Tuin & Landschap (een tijdschrift van Reed Business Information, publiceert af en toe een evaluatie of overzichtsartikel van werktuigen en machines, zij het beperkter. De merken/constructeurs van de werktuigen werden in kaart gebracht via: Bezoek aan beurzen ( 2.3) Beschikbare vakliteratuur Om voor elk merk een verdeler op te lijsten werden volgende bronnen geraadpleegd: Bezoek aan beurzen ( 2.3) Beschikbare vakliteratuur Websites en/of brochures constructeurs Fedagrim Gids 2006 (www.fedagrim.be) Agritica (www.agritica.com) Gouden Gids Bij de vermelding van de verdelers werd getracht om in eerste instantie een Belgische firma te vermelden. Indien die volgens de beschikbare bronnen niet aanwezig was, dan is een buitenlandse verdeler vermeld. 2.3 Bezoek g e s p e c i a l i s e e r d e b e u r z e n Vakbeurzen vormen de ideale gelegenheid om de meeste recente innovaties aan het werk te zien en een overzicht te krijgen van de beschikbare machines en werktuigen, waarbij een vergelijking tussen de verschillende constructeurs meteen mogelijk is. In het kader van dit project werd in juni 2005 het Demopark in Eisenach (Duitsland, bezocht. Dit is de grootste Europese openluchtexpositie waar machines en werktuigen voor tuinieren, landschaps- en natuurbeheer en openbaar groenbeheer getoond en gedemonstreerd worden. Dit vormt zeker een aanrader voor prospectie bij aankoop van beheerstoestellen. In december 2005 werd Agribex (Brussel, bezocht, het Internationaal Salon voor Landbouw, Veeteelt, Tuin en Groene Zones. In de sector Tuin & Groene Zones kan men een groot aantal Belgische en internationale constructeurs en verdelers terugvinden. Daarnaast kan men ook de klassieke landbouwwerktuigen die ook in het landschapsbeheer kunnen ingeschakeld worden bekijken. Ook deze beurs is een bezoek waard. Hieronder worden een aantal vakbeurzen opgelijst die interessant zijn om op de hoogte te blijven van het marktaanbod: Demogroen (Brussel, richt zich op tuin-, park- en bosbeheer. Demodagen Recreatie en Groen (Papendal-Nederland, GaLaBau (Nürnberg-Duitsland, een grote vakbeurs voor het ontwerp, de aanleg en het beheer van openbaar groen en landschap. Scandinavische landen richten zich sterk op werktuigen voor bosbouw, die ook in het landschapsbeheer kunnen toegepast worden. Elmia Wood in Zweden vormt de grootste vakbeurs rond bosbouw (Vaggeryd-Zweden, 10

11 2.4 O r g a n i s a tie D e m o D a g Om met deze studie meteen ook praktijkgericht naar buiten te treden, werd op 30 mei 2006 de DemoDag ingericht (Figuur 1 en Bijlage 1). Binnen de setting van Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels in Zillebeke (Ieper), waar elk beheerstype aanwezig is, werden verschillende toestellen gedemonstreerd: Beheer van knotbomen: o Enkelvoudige cirkelzaag o Hydraulische knipschaar Beheer van hagen en heggen: o Klepelrotor o Snoeibalk met cirkelzagen/schijfmaaiers o Heggenslagmaaier o Heggenschaar Bestrijdingsmiddelenvrij onkruidbeheer: o Handmatige brandtoestellen o Rotorkopeg o Onkruidborstels Maaibeheer: o Compacte klepelmaaier o Klepelmaaier op hydraulische arm met afzuigsysteem o Standaard klepelmaaier in diverse uitvoeringen met hooglossysteem (Figuur 2) o Zijklepelmaaier Verwerking snoeiresten: o Houterversnipperaars met eigen motor o Houtversnipperaar voor grote capaciteit met kraaninvoer Deze demonstraties werden binnen een vast parcours ingericht waarbij gidsen en de betrokken firma s of organisaties telkens een korte inleiding gaven over inzetbaarheid en werking van de toestellen. Daarnaast was er ook een beperkte infobeurs van een aantal firma s en organisaties aanwezig. Met deze DemoDag werden zowel de planners als de uitvoerders van het beheer bereikt. Het publiek bestond uit provinciale en gemeentelijke groen- en technische diensten, intercommunales, landbouworganisaties, Westtoer en leerkrachten en leerlingen technisch onderwijs en ook een delegatie van de Noord-Franse partners binnen het InterregIII-project. Een bezoekersaantal van 160 mensen op deze low-profile demonstratiedag wijst op een grote interesse en de noodzaak aan informatie over beheerswerktuigen. 11

12 Figuur 1 Bericht uit Het Nieuwsblad over de DemoDag (editie West-Vlaanderen, 31/05/2006) Figuur 2 Tijdens de DemoDag werden onder andere getrokken klepelmaaiers met hooglossysteem gedemonstreerd. 12

13 3 Beheer van hagen, heggen, houtkanten en houtwallen Een haag is een dichte, lijnvormige aanplant van struiken of bomen die minstens eenmaal per jaar beheerd (gesnoeid) wordt. Deze zijn opvallend aanwezig in het boccagelandschap. Een heg is een lijnvormige aanplant van struiken of bomen die vrij mag uitgroeien. Het snoeibeheer wordt minder frequent uitgevoerd dan bij een haag. Een houtkant of houtsingel is een strook begroeid met bomen en/of struiken en met een ondergroei. Het hout wordt met lange tussenpozen (eens in de 3 tot 20 jaar) gekapt of gesnoeid. Randbeheer indien aanwezig is vergelijkbaar met heggen. Een houtwal is een houtkant op een verhoogde plaats. Voor het snoeibeheer van hagen en heggen en het randbeheer van houtkanten en houtwallen kunnen diverse werktuigen ingezet worden. Dit zijn allemaal aanbouwstukken voor grotere trekkers en worden in het natuur- en landschapsbeheer meestal ingezet op hydraulische armen ook wel maaiarmen genoemd voor een betere werkbereikbaarheid. Enkel de werktuigen worden hier behandeld. Voor een recent overzichtsartikel over hydraulische maaiarmen verwijzen wij naar Medema, P Trekker met arm meer mans. Tuin en Park Techniek, april, p (Bijlage 2). 3.1 Klepel m a a i e r ( k l e p e l r o to r ) Bij de klepelmaaiers (Figuur 3) die kunnen ingezet worden voor het beheer van houtige KLE s kan men twee types onderscheiden naargelang de takbreedte die ze aankunnen: de klepelmaaier met Y-klepels voor het snoeien van regelmatig beheerde hagen en de klepelmaaier met hamers voor het snoeien van verwaarloosde hagen en vrij uitgroeiende heggen. Klepelmaaiers hebben het voordeel van een lage aankoopprijs en een vrij hoge werksnelheid. Het eindresultaat is bij het snoeien en afzetten van houtige vegetaties echter een sterk gerafeld beeld. Deze beschadigingen verzwakken de planten en de wonden verhogen het risico op binnendringen van plantpathogene schimmels en bacteriën. 13

14 Figuur 3 Robuuste klepelmaaier of klepelrotor die kan ingezet worden bij het beheer van hagen en heggen. De klepelrotor met Y-klepels is eerder aangepast voor hagen en regelmatig onderhouden heggen. Het aantal klepels en de snelheid van rotatie zorgen voor het verbrijzelen en het inscheuren van de twijgen en takken. Deze maaier kan moeilijker takken verbrijzelen die een diameter groter dan 2cm hebben; takken die dikker zijn dan 2cm worden ontschorst wat riskant kan zijn voor fytopathogenen. Dit zorgt ervoor dat bij inzet van deze klepelrotor het beheer regelmatig moet herhaald worden. Het voordeel van deze klepelmaaier is dat met hetzelfde werktuig ook de aangrenzende gras- en kruidige vegetaties kunnen onderhouden worden. Daarnaast bespaart de versnippering van de groenresten een opruiming achteraf. Nadelen: De beperkte werkbreedte van de klepelmaaier (meestal ongeveer 1,20 m) zorgt ervoor dat er meerdere keren langs dezelfde haag/heg moet gegaan worden vooraleer ze volledig gesnoeid is. Bovendien adviseert o.a. het Franse IDF (Institut pour le Développement Forestier) om deze klepelmaaier niet te gebruiken op jonge, soepele takken (in de zomer) (IDF, 1995). De klepelmaaier moet dan te dicht bij de kern van de haag werken, waardoor ook oudere takken en stammen het risico lopen ontschorst te worden. De klepelrotor met hamers kan grotere takken en dunnere stammen snoeien. Dit toestel wordt dan ook vooral ingezet voor het herstelbeheer van verwaarloosde hagen en heggen of het routinebeheer van heggen, houtkanten en houtwallen. Een voordeel van deze klepelmaaier is dat het hout meteen wordt versnipperd en dat ook dikkere tak- en stamdiameters kunnen gesnoeid of afgezet worden. Bosbouwklepelrotors kunnen tak- en stamdiameters tot 30cm aan. Een nadeel is dat de takken en stammen verbrijzeld worden, een toegangspoort voor fytopathogenen. De spiraalmulchmaaier (zie 6.5) een relatief nieuw systeem dat vooral bij het maaien van gras en kruidige vegetaties wordt ingezet kent een gelijkaardige werking als de klepelmaaier, maar zou als 14

15 eindbeeld een iets fijner snoeibeeld opleveren en een beperkte projectie van snippers en andere elementen. Dit werktuig wordt tot nog toe vooral toegepast als bermmaaier die sporadisch ook hagen en heggen kan snoeien. 3.2 Snoeiba l k me t s c h i j fmaaiers Dit toestel (Figuur 4) bestaat uit 3 tot 5 schijven waaraan (meestal) 2 mobiele messen zijn bevestigd die, door de snelheid van de rotatie, takken kunnen afsnijden tot 2cm diameter. Het wordt ingezet voor een regelmatig beheer van hagen en heggen (om de 2 à 3 jaar, tot jaarlijks beheer). De breedte van het toestel (ongeveer 2 tot 3 m) en dus ook de werkbreedte zorgen ervoor dat hogere hagen gemakkelijker kunnen onderhouden worden. Figuur 4 Op deze snoeibalk zijn zowel schijfmaaiers (onderaan) als een cirkelzaagblad (bovenaan) gemonteerd. 3.3 H e g g e n s l a g m a a i e r Voor het snoeien van hagen jonge twijgen met een maximumdiameter van 2,5 tot 3,5cm hebben verschillende constructeurs een gelijkaardig werktuig ontwikkeld afgeleid van de snoeibalk met schijfmaaier. Met snelronddraaiende losse (Figuur 5) of vaste messen worden de twijgen scherp afgesneden en wordt het gesnoeide materiaal nog extra verkleind (mulchen). Door het hoge toerental wordt het gesnoeide materiaal terug in de haag geblazen. De combinatie snijden, mulchen en in de haag blazen zorgt ervoor dat de werkzaamheden in één beweging kunnen gebeuren en dat er nadien ook geen snoeiresten moeten verwijderd worden. Vanaf de best bereikbare plaats kan de slagmaaier de drie zijden van de haag snoeien. De maaier laat een strakker knipbeeld achter zonder de takken te rafelen, dit in tegenstelling tot een klepelmaaier. Nadelen van dit werktuig zijn de relatief trage werksnelheid en net als bij de klepelmaaier een beperkte werkbreedte. 15

16 Figuur 5 Met deze slagmaaier met tweemaal vier losse messen worden de twijgen gesnoeid en meteen versnipperd. 3.4 H e g g e n s c h a a r De heggenschaar (Figuur 6) is afgeleid van de maaibalk (meer bepaald de messenbalk) die ingezet wordt om grassen en kruidige vegetaties te maaien (zie 6.6). Een heggenschaar bestaat uit een bewegend mesblad en een contra-mes. De hydraulische heggenschaar kan ingezet worden voor het snoeien van takken tot ±10cm diameter, maar evenzeer voor het snoeien van eenjarig hout. Men heeft voor de verschillende takdiameters verschillende types. Dit heeft als voordeel dat men zo telkens kan streven naar een ideaal knipbeeld, maar men moet echter voor het landschapsbeheer beschikken over een range aan heggenscharen om alle takdiameters te kunnen beheren. Het beheer moet om de 1 tot 5 jaar gebeuren, naargelang de beheersdoelstellingen. Figuur 6 Heggenschaar 3.5 Snoeiba l k me t c i r k e l z a g e n De snoeibalk met cirkelzagen (Figuur 4) bestaat uit 3 tot 5 cirkelzaagbladen. Dit toestel kan toegepast worden voor het snoeien van takken van 2 à 3cm tot 15cm. Door de hoge rotatiesnelheid van de zaagbladen (2600t/min) kan een vrij rechte snoeisnede bekomen worden. Deze snoeibalk kan ingezet worden bij achterstallig beheer van houtige begroeiingen of bij het routinebeheer van heggen, houtkanten 16

17 en houtwallen. Voor goede snoeiresultaten wordt dit toestel het best in de winter ingezet op hard hout. Dit toestel wordt aan Franse zijde veelvuldig ingezet en aangeraden voor snoeibeheer van houtige begroeiingen (o.a. Degorgue, 1999 & Judéaux, 2005). 3.6 Aanbevelingen Toestel Snoeibreedte Klepelmaaier (Y-klepels) Beperkte snoeibreedte: meestal 1,20 m Snoeibalk met schijfmaaiers Bredere snoeibreedte Slagmaaier Beperkte snoeibreedte (± 1,50m) Diameter takken max. 2-5cm max. 2-3cm Max. 2-3cm max cm Jonge en oudere takken Snoeisnede / Snoeiresultaten Gerafelde takken Gevaar voor ontwikkeling fytopathogenen Werksnelheid Hoog: ± 2 tot 3 km/u Frequentie beheer Ruimen of verhakselen takken Mogelijkheden gebruik groenresten (bijv. als energiebron) Operationele kost (arbeidskosten inbegrepen)* Aanvullende opmerkingen Regelmatig beheer is nodig: 1 tot 2 jaar, soms meerdere malen per jaar Niet nodig versnippert zelf groenresten Snoeisnede: recht tot gerafeld Hoog: ± 1 tot 2,5 km/u Regelmatig beheer: 1 tot maximaal 3 jaar Eventueel weinig verhakselen versnippert grotendeels zelf groenresten Snoeisnede: recht tot gerafeld Laag: ± 0,5 tot 1 km/u Regelmatig beheer: 1 tot 2 jaar Niet nodig mulcht zelf groenresten; snippers worden in haag geblazen Heggenschaar Snoeibalk met (messenbalk) cirkelzagen Bredere Bredere snoeibreedte snoeibreedte: van 1,20m tot 3,40m; meestal ± 2m 2-3cm tot 15-18cm Eerder geschikt voor oudere takken Beste resultaten: Snoeisnede: mooie, rechte vrij mooi, recht snoeisnede Snoeit niet goed jongere takken Laag: ± 0,7 tot 2 Onderhoudsbeheer: Hoog: ± km/u 0,6 tot 2,5 km/u Herstelbeheer: lagere snelheid 1 tot 5 jaar Kan ingezet worden bij weinig frequent beheer: 2 tot 10 jaar Naargelang de beheersfrequentie: verhakselen of inzamelen Naargelang de beheersfrequentie: verhakselen of inzamelen Nee Nee Nee Ja Ja Mogelijkheid inzamelen brandhout (diameter 6-15cm) Euro/km Euro/km Recent principe; Euro/km Euro/km nog geen gegevens aanwezig Polyvalent Hoge kostprijs onderhoud Regelmatig onderhoud van de messen nodig wegens vrij snelle slijtage van de snijvlakken Niet van toepassing: recent ontwikkeld werktuig evaluatie beperkt Polyvalent Geschikt voor het beheer van bramen Tabel 1 Vergelijking beheersmachines voor snoeibeheer hagen en heggen en randbeheer houtkanten en houtwallen * naar Judéaux, 2005 Hoge onderhoudskosten en operationele kosten vrij hoge werksnelheid en lage beheersfrequentie 17

18 Het beheer van hagen en relatief frequent beheerde heggen: door het regelmatige beheer blijft de te snoeien takdikte gering (< 2,5cm), waardoor eerder lichte beheersmachines kunnen worden ingezet. Hiervoor worden best een slagmaaier, snoeibalk met schijfmaaiers of een heggenschaar voor een beperkte takdiameter ingezet. Het beheer van heggen en randbeheer van houtkanten en houtwallen: door het onregelmatig beheer moeten er zowel fijnere, jonge twijgen als dikkere takken gesnoeid worden. Voor een strak, regelmatig knipbeeld komt de heggenschaar het meest in aanmerking. Deze heeft echter een vrij lage werksnelheid. De snoeibalk met cirkelzagen heeft een hogere werksnelheid, maar een iets minder scherpe snoeisnede en een hoge operationele kost. Klepelmaaiers hebben de hoogste werksnelheid, maar zorgen voor een sterk gerafelde snoeisnede. Indien het beheer echter in de winter wordt uitgevoerd, dan is dit knipbeeld door de nieuwe aangroei van bladeren en twijgen snel verdwenen. Het risico op infectie via de gerafelde snoeiwonden wordt daarmee echter niet vermeden. Hakhoutbeheer van houtkanten en houtwallen: Hier kunnen zwaardere bosbouwklepelmaaiers ingezet worden. Dit zijn speciale modellen met zware slagklepels van een paar kilo voor snoeihoutversnipperen. Zij kunnen hout tot 30cm aan. Er is wel een sterk gerafeld eindbeeld aanwezig. Een mooier eindbeeld wordt verkregen met een hydraulische knipschaar (zie 4.1), waarbij ook het verwijderen van de takken en stammen eenvoudiger verloopt. Ook de hydraulische tang met kettingzaag (zie 4.2) kan hiervoor perfect worden ingezet. 3.7 C o n s tr u c te u r s e n v e r d e l e r s De klepelmaaierlijst in deze tabel is niet volledig. We vermelden hier enkel die klepelmaaiers waarvan expliciet vermeld wordt dat zij kunnen ingezet worden bij het beheer van houtige elementen. Voor klepelmaaiers die ook kunnen ingezet worden voor snoeien, maar vooral voor het beheer van ruwe terreinen verwijzen we verder naar de zwenkklepelmaaiers in 6.8. Dücker Heggenschaar Klepelmaaier Fehrenbach Heggenschaar Snoeibalk met cirkelzagen Klepelmaaier Merk Werktuig Website constructeur Verdeler + adres Alhyco Klepelmaaier Alhyco NV Eikstraat Lochristi Bomford Klepelmaaier Kempeneer W. Machines Ninoofsesteenweg Dilbeek JJ Dabekausen Galvaniweg 10 Postbus AA Echt Nederland CoupEco Snoeibalk met Frans Becx Tuinmachines schijfmaaiers De Sonman 35 Heggenschaar 5066 GJ Moergeste Nederland Kruse Ootmarsum Postbus AB Ootmarsum Nederland Contactgegevens verdeler (t) (e) (http) (t) (e) (http) (t) +31 (0) (e) (http) (t) +31 (0) (e) (http) (t) +31 (0) (e) (http) 18

19 Gödde Heggenschaar Snoeibalk met cirkelzagen Klepelmaaiers Herder Heggenschaar Slagmaaier Kirogn Snoeibalk met cirkelzagen Snoeibalk met schijfmaaiers Kühn Klepelmaaier Snoeibalk met cirkelzagen Espritt bvba Diestsesteenweg Kessel-lo Vandaele Konstruktie Stationstraat Oostrozebeke Ménart SPRL Belgique Chaussée de la Libération 29a 7911 Montroeul-au-Bois Ménart SARL France Rue Ambroise Croizat Petite-Forêt Frankrijk Packo GreenTech Torhoutsesteenweg Zedelgem Landreus Heggenschaar Landreus De Hanekampen XN Beilen Nederland McConnel Heggenschaar Slagmaaier Klepelmaaier Mulag Klepelmaaier (Snoeibalk met schijfmaaiers) senunterhaltung.htm l Rousseau Klepelmaaier Spearhead Heggenschaar Snoeibalk met cirkelzagen Vandaele Heggenschaar Klepelmaaier JJ Dabekausen BV Galvaniweg 10 Postbus AA Echt Nederland Ménart SPRL Belgique Chaussée de la Libération 29a 7911 Montroeul-au-Bois Ménart SARL France Rue Ambroise Croizat Petite-Forêt Frankrijk NV Steeno Oudenaardestraat Vichte Vandaele Konstruktie Stationstraat Oostrozebeke (t) (e) (http) (t) (e) (http) België: (t) (e) (http) Frankrijk: (t) +33 (0) (e) (http) (t) (e) (http) (t) +31 (0) (http) (t) +31 (0) (e) (http) Info: Ralf Adler (t) +49 (0) (e) België: (t) (e) (http) Frankrijk: (t) +33 (0) (e) (http) (t) (e) (http) (t) (e) (http) 19

20 4 Beheer van knotbomen Het beheer van knotbomen wordt momenteel manueel met hand- of kettingzagen uitgevoerd. Dit vraagt veel werk, waarbij men vaak vrijwilligers inschakelt om de kosten te drukken. De mechanisatie van het knotten zou dan ook een verlichting voor de arbeidskosten en inspanningen betekenen, naast meer veiligheid. Voor die mechanisatie moet vooral heil gezocht worden in principes die voor de bosbouw ontwikkeld zijn; geen enkele constructeur heeft zich tot nog toe op de mechanisatie van knotten gericht. Deze machines zijn veelal nog niet uitgetest op knotbomen. Dit luik moet dan ook nog verder onderzocht worden. Sowieso vormt knotbeheer een van moeilijkste onderdelen die te mechaniseren zijn, vooral wegens de moeilijke bereikbaarheid van de knotbomen en de mogelijke schade die het zware materieel aan het terrein kan aanbrengen. De hieronder besproken werktuigen hydraulische knipschaar, hydraulische tang met kettingzaag en enkelvoudige cirkelzaag worden gekoppeld aan hydraulische armen voor een landbouwtrekker of aan kranen. De bosbouwmachines worden vooral in de Scandinavische landen en in Canada ontwikkeld. Naast de besproken werktuigen kunnen voor een efficiënter knotbeheer ook hoogtewerkers ingezet worden. Dit overkomt echter niet de moeilijke bereikbaarheid en de mogelijke schade aan het terrein door het rijdend materieel. Bovendien wordt hier nog steeds met de hand geknot, zij het wel in een gemakkelijkere én veiligere positie. Hoogsnoeiers of stokzagen kunnen ook toegepast worden. Dit zijn kettingzagen op een telescopische arm, waarbij takken kunnen afgezaagd worden tot op een hoogte van ongeveer 5m. 4.1 H y d r a u l i s c h e k n i p s c h a a r De hydraulische knipschaar (Figuur 7) ook wel velkop genoemd wordt in de bosbouw ingezet om bomen te rooien en de kroon te dunnen. De knipscharen kunnen zeer grote stam-/takdiameters aan, de diameter is wel afhankelijk van de houthardheid. Takken tot zo n 20cm en zelfs meer worden probleemloos afgeknipt. Dit kan ook voor het knotten toegepast worden. Een hydraulische knipschaar is voorzien van een hydraulisch bediende tang waarmee de takken worden vastgehouden en veelal kunnen worden verplaatst. De takken kunnen zo meteen ook in een houtversnipperaar geladen worden (zie Figuur 11, p.26). De grijptang verhoogt ook de veiligheid. De grijptang kan in sommige opties verlengd/uitgeschoven worden om zo de stabiliteit te verhogen. Het stevige mes is onderaan de tang bevestigd en schiet door het hout na het vastgrijpen van het hout. 20

Bosbeheer: werken aan de kringloop

Bosbeheer: werken aan de kringloop Bosbeheer: werken aan de kringloop Wanneer bosbeheerswerk goed wordt uitgevoerd is hout een hernieuwbare grondstof. Hout is uniek. Geen enkele andere grondstof kan zichzelf vernieuwen. Hout is daarbij

Nadere informatie

3. Omvormingsbeheer vegetatie

3. Omvormingsbeheer vegetatie 3. Omvormingsbeheer vegetatie Met omvormingsbeheer bedoelen we het (geleidelijk) omvormen van één vegetatietype naar een ander type, bijvoorbeeld van een grazige berm naar een berm met middelhout. Het

Nadere informatie

www.samenwerkenaaneenschonernederland.nl

www.samenwerkenaaneenschonernederland.nl www.samenwerkenaaneenschonernederland.nl FOTO COVER HOLLANDSE HOOGTE Colofon IMPULSPROGRAMMA ZWERFAFVAL Handreiking Resultaatgericht Reinigen is een uitgave van SenterNovem in het kader van het Impulsprogramma

Nadere informatie

Houtige biomassa voor energie in Limburg

Houtige biomassa voor energie in Limburg Houtige biomassa voor energie in Limburg Een studie in het kader van het project MIP van de Vlaamse Overheid: Limburgs Groen voor een Groene Economie Colofon Dit eindverslag is een gezamenlijke uitgave

Nadere informatie

De meerwaarde van een duurzaam BleiZo

De meerwaarde van een duurzaam BleiZo De meerwaarde van een duurzaam BleiZo Een advies voor duurzame mobiliteit op het Masterplan BleiZo, versie augustus 2010 BleiZo, stapt u ook in? T. van der Plas H. Hooghiemstra S. Mittertreiner C. Janssen

Nadere informatie

Afstudeeronderzoek Landgoed Verwolde

Afstudeeronderzoek Landgoed Verwolde Afstudeeronderzoek Landgoed Verwolde Biomassa als potentiële economische drager voor Landgoed Verwolde Auteurs: Smallegange, Ard (840307102) Van Dam, Tomas (871229102) Opdrachtgevers: Landgoed Verwolde

Nadere informatie

Ontwikkeling van een autonome precisiespuit voor de aardbeienteelt in de volle grond

Ontwikkeling van een autonome precisiespuit voor de aardbeienteelt in de volle grond Ontwikkeling van een autonome precisiespuit voor de aardbeienteelt in de volle grond Ontwerp, bouw, validatie en demonstratie van een prototype C. Kempenaar 1, J-M. Michielsen 1, A. Nieuwenhuizen 1, H.

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Rapport uitgebracht aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. door Stratix Consulting November 2010 Management samenvatting Sinds

Nadere informatie

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012 PV in de Bouw Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking Onderzoeksrapport SMZ2012006 Utrecht, december 2012 Stichting Monitoring Zonnestroom PV in de Bouw (concept) 1 Projecttitel Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Duurzame Agrologistiek. Greenport Regio Boskoop. Greenport Regio Boskoop. DLV Plant 30-12-2013. Eindrapportage. In opdracht van: Uitgevoerd door:

Duurzame Agrologistiek. Greenport Regio Boskoop. Greenport Regio Boskoop. DLV Plant 30-12-2013. Eindrapportage. In opdracht van: Uitgevoerd door: Duurzame Agrologistiek Greenport Regio Boskoop In opdracht van: Greenport Regio Boskoop Uitgevoerd door: DLV Plant Datum 30-12-2013 Versie Eindrapportage 2 Samenvatting Greenport Regio Boskoop is een internationaal

Nadere informatie

Kratos Beach Center. Plan tot realisatie en exploitatie 2013-2018. Versie 2.2

Kratos Beach Center. Plan tot realisatie en exploitatie 2013-2018. Versie 2.2 Kratos Beach Center Plan tot realisatie en exploitatie 2013-2018 Versie 2.2 21-01-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Introductie 3 Doelgroep 4 Visie 6 Ontwerp beachvelden 8 Terreininrichting 12 Impressies

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

De stekker in elektrisch vervoer, maar hoe? Startgids voor gemeenten die aan de slag gaan met elektrisch vervoer

De stekker in elektrisch vervoer, maar hoe? Startgids voor gemeenten die aan de slag gaan met elektrisch vervoer De stekker in, maar hoe? Startgids voor n die aan de slag gaan met De en 1. Rollen die de vervullen.1 Organisatie van EV binnen de en 1. met Activiteiten partners :.1. e 1. Het effect van EV activiteiten.

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015. Classificatie: Publiek

RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015. Classificatie: Publiek RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015 Classificatie: Publiek Inhoudsopgave 1. Doelstelling... 3 2. Opzet en aanpak... 3 3. Doelgroep en antwoorden... 5 4. Overkoepelende

Nadere informatie

Gedragscode bestendig beheer en onderhoud van de Gemeente Dordrecht en de Gemeente Zwijndrecht

Gedragscode bestendig beheer en onderhoud van de Gemeente Dordrecht en de Gemeente Zwijndrecht Gedragscode bestendig beheer en onderhoud van de Gemeente Dordrecht en de Gemeente Zwijndrecht Gedragscode in het kader van de Flora- en faunawet voor het zorgvuldig handelen bij bestendig beheer en onderhoud

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie 3 April 2010 Meer info : www.leefmilieubrussel.be

Nadere informatie

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Beste lezer, In dit E-book vindt u een aantal van de gepubliceerde artikelen van SEOcenter.nl uit het jaar 2010. Deze artikelen zijn op logische

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

De weg van Kyoto naar Grolloo. Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe. Stibabo Jan R. Lunsing

De weg van Kyoto naar Grolloo. Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe. Stibabo Jan R. Lunsing De weg van Kyoto naar Grolloo De weg van Kyoto naar Grolloo Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe Stibabo Jan R. Lunsing 1 De weg van Kyoto naar Grolloo 2 De weg van Kyoto naar Grolloo Evaluatie energie

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Transparantie verzuimverzekeringen Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Verzuimverzekeringen: glas of lood? Over de transparantie voor kleine bedrijven van verzuimverzekeringen A.

Nadere informatie

cursus Duurzame Energie in ontwikkelingslanden

cursus Duurzame Energie in ontwikkelingslanden cursus Duurzame Energie in ontwikkelingslanden Bundel behorende bij de cursus. Mei 2003 Uitgegeven door: studievereniging MONSOON en de Werkgroep OntwikkelingsTechnieken, Universiteit Twente Werkgroep

Nadere informatie

Starten met kleinschalige logies in Vlaanderen. Handleiding voor kwaliteitsvol denken en doen

Starten met kleinschalige logies in Vlaanderen. Handleiding voor kwaliteitsvol denken en doen Starten met kleinschalige logies in Vlaanderen Handleiding voor kwaliteitsvol denken en doen 1 Colofon: Starten met kleinschalige logies in Vlaanderen 2 Uitgave: Plattelandstoerisme in Vlaanderen vzw Diestsevest

Nadere informatie

COOPkot. Studentenwooncoöperatie

COOPkot. Studentenwooncoöperatie COOPkot Studentenwooncoöperatie Deze blauwdruk werd opgesteld naar aanleiding van Oproep 258: Coöperatief ondernemen van ESF. Meer informatie kan verkregen worden bij CORE cvba- so via info@thinkcore.be

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2012 tot 2015

Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2012 tot 2015 Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2012 tot 2015 06 Beleidsplan Openbare Verlichting.doc 1 Verantwoording Titel : Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Opdrachtgever : Gemeente Goirle

Nadere informatie

WERKGEVERSBENADERINGEN VAN UWV

WERKGEVERSBENADERINGEN VAN UWV WERKGEVERSBENADERINGEN VAN UWV GERICHT OP HET AANNEMEN VAN OUDEREN Kees Zandvliet Arie Gelderblom José Gravesteijn Opdrachtgever: UWV, Directie Strategie, Beleid, Kenniscentrum (SBK) Onderzoek begeleid

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie