De kunst van het moeten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kunst van het moeten"

Transcriptie

1 Universiteit van Amsterdam De kunst van het moeten F.M. Harte

2 Universiteit van Amsterdam De kunst van het moeten Een onderzoek naar de financiële verplichtingen van de overheid ten aanzien van kunst F.M. Harte Oude Kerkpad 9A 2461 EW TER AAR Tel.: Begeleider: prof. dr. Inge C. van der Vlies Opleiding Staats- & Bestuursrecht, thema: Kunst & Recht Studiejaar 2009/2010 Amsterdam, juni 2010

3 Voorwoord Deze scriptie is geschreven ter afsluiting van mijn master Staats- & Bestuursrecht. Binnen deze master heb ik mijn keuzeprogramma zodanig samengesteld dat het een overkoepelend thema bevat: Kunst & Recht. Vakken omtrent de vrijheid van meningsuiting, de publieke en private financiering van kunst, het kunstbeleid en de vrijheid van kunst stonden hierbij centraal. In mijn scriptie wilde ik deze kennis samen laten komen en dat is mijns inziens ook gelukt. Aantekeningen van, en literatuur voor de gevolgde vakken keek ik regelmatig na bij het maken van mijn scriptie. Het gaf me houvast en de juiste basis voor verder onderzoek. Met mijn economische en juridische achtergrond (voor mijn studie Rechtsgeleerdheid heb ik de hbostudie Management, Economie & Recht met succes afgerond) zocht ik voor mijn scriptie naar een onderwerp waar beide disciplines werden geraakt. Het onderwerp, de financiering van kunst, had ik sinds het begin van het studiejaar al voor ogen. Tijdens het volgen van mijn mastervakken kreeg dit onderwerp steeds meer vorm. Dit onderzoek heeft dan ook veel raakvlakken met de verkregen kennis, aangevuld met eigen onderzoek. Dit was de manier van werken die ik voor ogen had. Met veel plezier en enthousiasme heb ik gewerkt aan dit onderzoek. Enthousiast werd ik van Inge van der Vlies. Met veel passie vertelde zij over de kunsten, het recht en het beleid daaromtrent. Enthousiast werd ik ook van mijn moeder, kunstenaar (in opleiding), die vrijwel elk bericht over kunst en recht voor me bewaarde of doormailde met de vraag of ik het kon gebruiken voor mijn scriptie of voor andere vakken. Graag zou ik hen langs deze weg willen bedanken voor de hulp tijdens mijn onderzoek. Ook wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om mijn familie en vriend te bedanken voor hun ondersteuning tijdens de laatste fase van mijn studie. Amsterdam, juni 2010 Ciska Harte I

4 Samenvatting Ter afsluiting van de Uitmarkt werd op 30 augustus 2009 voor de zevende maal het Paradisodebat georganiseerd, met als thema: de kloof tussen kunst en politiek. Eén van de stellingen die tijdens dit debat aan de orde kwam was: de vrijheid van kunst moet apart worden vastgelegd in de Grondwet. Els Swaab, voorzitter van de Raad voor Cultuur, pleitte voor deze stelling, hetgeen bij menig politicus op veel weerstand stuitte. Deze politici stelden onder andere dat de huidige artikelen 7 en 22 van de Grondwet kunstenaars reeds voldoende beschermen. Els Swaab stelde echter dat deze artikelen onvoldoende bescherming bieden en niet garant staan voor een financiële basis voor subsidiëring. De vraag is echter of subsidiëring van de kunstsector noodzakelijk is. De politiek lijkt hier geen eenduidig antwoord op te kunnen geven. Politieke redenen voor overheidssteun veranderen voortdurend. De schoonheid van de kunst, de sociale cohesie en de economische impact van kunst zijn verschillende redenen waarom de overheid de afgelopen decennia kunst heeft gesubsidieerd. De huidige kredietcrisis en de daarmee gepaard gaande bezuinigingsmaatregelen zijn thans echter een veelgenoemde reden om de hoogte van de beschikbare subsidiegelden in te perken of de subsidies af te schaffen. Rechtse partijen, zoals de PVV of TON, pleiten voor het afschaffen van dergelijke overheidssteun, omdat dit afbreuk doet aan de kwaliteit en diversiteit binnen de sector. Maar ook andere politieke partijen lijken drastische bezuinigingsmaatregelen te willen doorvoeren binnen de cultuursector, zo blijkt uit de doorrekening van de verkiezingsprogramma s van negen politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen voor 2010, uitgevoerd door het Centraal PlanBureau (CPB). GroenLinks en de SP zijn de enige twee partijen die, ondanks de crisis, juist extra geld willen investeren in de kunst- en cultuursector. Aan het werven van eigen inkomsten wordt steeds meer belang gehecht. Maar de kunst kan niet geheel aan de markt worden overgelaten. De markt verzekert immers niet het voortbestaan van kunst, nu het hebben van kunst geen noodzakelijke behoefte is voor mensen. Bij een tekort aan financiële middelen zal men daarom over het algemeen geen geld uitgeven aan, of investeren in kunst. Informele contacten vormen een belangrijke geldbron. Culturele instellingen of kunstenaars kunnen zich beroepen op de betrokkenheid van deze contacten. Ze moeten zich bereid gaan voelen om een financiële bijdrage te leveren: een gift. Deze vorm van financiering is in de praktijk echter weinig praktisch. Wellicht komt dit door de veronderstelling dat tegenwoordig niemand meer iets zomaar geeft. Overheidssteun lijkt derhalve noodzakelijk om het voortbestaan van de kunstsector te kunnen garanderen. Artikel 22, derde lid, van de Grondwet biedt een juridische basis voor deze steun. De mate waarin dit artikel de kunstenaar beschermt en een verplichting oplegt aan de overheid is echter gering. II

5 Daarnaast bestaat de discussie of het subsidiëren van kunst überhaupt onder dit artikel valt, nu het niet expliciet wordt genoemd. De overheid treft maatregelen door subsidieregelingen op te stellen zoals de Wet op het specifiek cultuurbeleid en de Wet werk en inkomen kunstenaars, op grond waarvan kunstenaars in aanmerking kunnen komen voor een subsidie of een uitkering. En ook fiscale regelingen, zoals het verlaagd Btwtarief van 6% voor kunstaankopen (die niet in opdracht zijn gemaakt) en de giftenaftrek kunnen worden gezien als overheidssteun ten behoeve van de kunstsector. Toch bieden deze regelingen onvoldoende bescherming nu er (onder andere) veel beleidsvrijheid bestaat voor de overheid bij het opstellen en uitvoeren van deze regelingen. Artikel 22, derde lid, van de Grondwet spoort de overheid wel aan tot het voeren van kunstbeleid, maar het biedt geen maatstaven om dat beleid te toetsen. Artikel 22, derde lid, van de Grondwet wordt een sociaal grondrecht genoemd. Het bevat instructienormen en ziet op overheidshandelen. Echter, ook uit klassieke grondrechten kunnen overheidsverplichtingen voortvloeien. Van een strikte scheiding tussen klassieke en sociale grondrechten kan dan ook niet worden gesproken. In het geval van de kunstsector is artikel 7 van de Grondwet als klassiek grondrecht van belang. De vrijheid van expressie (kunstuitingen) valt in het Nederlandse rechtssysteem immers onder de vrijheid van meningsuiting. Uit artikel 7 van de Grondwet lijkt echter geen subsidieverplichting voor de overheid te kunnen worden afgeleid, omdat kunst (ook) hier niet expliciet wordt genoemd. Voor overheidssteun ten aanzien van kunst lijkt dus een juridische grondslag te ontbreken. Ook Europese regelingen, zoals artikel 151 van het EG-Verdrag, bieden geen waarborgen op nationaal niveau. En in de internationale verdragen vastgelegde sociale grondrechten zijn over het algemeen niet een ieder verbindend, waardoor deze niet rechtstreeks doorwerken in de Nederlandse rechtsorde. Het EHRM kent daarnaast aan de lidstaten een grote margin of appreciation toe als het gaat om de vraag welke overheidsuitgaven en -inspanningen prioriteit moeten krijgen. Een juridische basis voor overheidssteun ontbreekt, hetgeen wordt aangeduid als een legitimeringsprobleem. Rechtvaardigingen voor kunstsubsidies zijn hierdoor afhankelijk van het politieke klimaat. Nu collectieve steun ontbreekt en het merendeel van de politieke partijen steeds verder wil bezuinigen op de kunstsector, zal er een sterke, juridisch afdwingbare basis voor overheidssteun moeten worden ingevoerd om het voortbestaan van de kunstsector te kunnen garanderen. Door de vrijheid van kunst op te nemen in de Grondwet kan een juridisch afdwingbare basis voor overheidssteun ontstaan. Duitsland, en nog zestien andere Europese landen, kennen een bepaling waarin de vrijheid van kunst een zelfstandig recht vormt. Een dergelijke bepaling, zoals opgenomen in de Duitse Grondwet, ziet in de eerste plaats op een onthoudingsplicht voor de overheid ten aanzien III

6 van de inhoud van kunstuitingen. Maar daarnaast duidt het ook op een zorgplicht voor de overheid. Deze plicht kan (in Duitsland) echter worden beperkt doordat eisen en verplichtingen aan subsidies kunnen worden gesteld. Een individuele kunstenaar kan dan ook aan het recht op de vrijheid van kunst geen concrete aanspraak op subsidie ontlenen. Voor Nederland geldt dat er in meerdere mate rechtswaarborgen zijn vastgesteld, zoals de regels in de subsidietitel van de Algemene wet bestuursrecht, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur die de overheid in acht dient te nemen, en de regels van de Wet op het specifiek cultuurbeleid. Dergelijke grondslagen zijn van belang. Zonder deze grondslagen komt er immers veel beleidsvrijheid toe aan de overheid en kunnen via beleidsregels subsidieverplichtingen gemakkelijk worden opgelegd. Een wellicht minder vergaande stap is het opnemen van een sociaal grondrecht, waarin de overheid wordt gewezen op haar zorgplicht ten aanzien van de kunstsector. Een dergelijk artikel kan mogelijk als volgt worden geformuleerd: De overheid treft maatregelen ter bevordering van kunst. Een dergelijke bepaling kan dienen als symboolfunctie. De overheid laat zien wat in Nederland van belang wordt geacht en waar zij zich voor wil inzetten. Ook maakt deze variant een einde aan de discussie of de zorg voor kunst al dan niet onder het huidige artikel 22, derde lid, van de Grondwet valt. De discussie over de rechtskracht van sociale grondrechten ze zijn niet juridisch afdwingbaar blijft echter bestaan. En ook hier geldt hetzelfde als voor de reeds eerder genoemde klassieke variant: zonder nadere wet- en regelgeving komt er (alsnog) veel beleidsvrijheid toe aan de overheid. Om voldoende waarborgen te kunnen garanderen zal de opname van de vrijheid van, of de zorg voor kunst in de Grondwet dus onvoldoende zijn. Nadere wet- en regelgeving zal daarom moeten bepalen op welke wijze de overheid kunst (financieel) zal moeten ondersteunen. Hierbij doen zich echter problemen voor: de toewijzingsproblemen. Doordat er meer subsidiegeld wordt aangevraagd dan er beschikbaar is, zullen er criteria moeten worden opgesteld aan de hand waarvan kan worden beoordeeld wie al dan niet in aanmerking komt voor subsidie. Het criterium dat thans wordt gehanteerd is kwaliteit, hetgeen wordt beoordeeld volgens een systeem van peer review. Deskundigen, in dit geval collega-kunstenaars, beoordelen of aan de eis van kwaliteit is voldaan. Belangenverstrengeling ligt dus op de loer. Recentelijk heeft de rechter in de zaak van de Theatercompagnie ook aangegeven dat er sprake was van een schijn van belangenverstrengeling. Eén van de leden van de beoordelende commissie had namelijk zelf ook een subsidieaanvraag ingediend. Ondanks dat dit commissielid niet aanwezig was bij de beoordeling van zijn eigen aanvraag, achtte de rechter dat er toch sprake was van (een schijn van) partijdigheid. Door de aanvraag van de Theatercompagnie te weigeren had het commissielid immers meer kans dat zijn eigen aanvraag wel werd gehonoreerd (in het licht van de beperkte subsidiegelden). IV

7 Maar ook op andere terreinen binnen de subsidietak heeft de rechter zich recentelijk uitgelaten. Zo was er bij de beoordeling van de aanvraag van het Willem Breuker Kollektief sprake van een motiveringsprobleem. De tegenstelling tussen de lovende beoordeling in 2004 en het gemis aan artistieke kwaliteit in 2008 achtte de rechter te groot. In de zaak omtrent het project Sam s Story, maar ook in de zaak omtrent het project Seperation City, gaf de rechter antwoord op de vraag of de film betrekking had op kunst(enaars): één van de eisen om in aanmerking te komen voor subsidie. Ook trad de rechter in de beoordeling wat men onder de gehele breedte van het betreffende terrein moet worden verstaan. Dit was een vereiste om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie binnen de basisinfrastructuur. Ondanks dat er sprake is van beleidsvrijheid en de rechter dus terughoudend moet toetsen, lijkt er zich een tendens voor te doen dat de rechter zich meer gaat bemoeien met de gang van zaken rondom de subsidiëring van kunst. Moet, gezien de voorgaande ontwikkelingen, het subsidiestelsel nu worden gewijzigd? En zijn er ook nog andere veranderingen noodzakelijk om subsidies voor kunst en cultuur veilig te stellen? Wat betreft de laatste vraag, welke ziet op het legitimeringsprobleem, kan worden gesteld dat het opnemen van de vrijheid van, of de zorg voor kunst de (juridische) verplichting van de overheid om kunst te financieren verduidelijkt en versterkt. Bij de vrijheid van kunst zal deze verplichting indirect uit het artikel kunnen worden afgeleid. Een artikel met betrekking tot de zorg voor kunst geeft deze verplichting direct weer. De opname van zo n artikel zal op zichzelf echter onvoldoende zijn, nu een dergelijke bepaling duidt op een grote beleidsmarge voor de overheid. Daarom zullen in nadere weten regelgeving extra waarborgen moeten worden opgenomen. Deze regelgeving moet onder andere zien op het subsidiestelsel. Het huidige subsidiestelsel gaat uit van een systeem van peer review. Kan dit systeem stand houden? Hoe meer de rechter oordeelt over de wijze waarop subsidies worden vastgesteld en hoe meer inhoudelijk wordt ingegaan op de subsidieaanvraag, des te noodzakelijker het wordt om het stelsel te wijzigen. Was de rechter voorheen terughoudend bij het toetsen van subsidieaanvragen, recentelijk heeft de rechter toch meerdere malen de zaak ook inhoudelijk beoordeeld en daar waar nodig correcties aangebracht. 1 Er wordt wel gesteld dat het systeem van peer review moet worden verlaten. Mijns inziens is dit niet noodzakelijk. Belangenverstrengeling kan immers ook worden beperkt door bijvoorbeeld buitenlandse deskundigen (collega-kunstenaars) aanvragen te laten beoordelen, waardoor de kans op belangenverstrengeling wordt beperkt. Het kwaliteitscriterium is thans het uitgangspunt bij de beoordeling van de subsidieaanvragen. Het is de vraag of dit criterium moet worden verlaten en welk criterium dan wel kan bijdragen aan een meer objectieve beoordeling van de subsidieaanvragen. Het antwoord op deze vraag zal mijns inziens altijd een punt van discussie blijven. 1 Zie de kwestie rondom het Oerol-festival, rondom het project Sam s Story en het filmproject Seperation City, welke zaken hiervoor reeds zijn aangehaald. V

8 Concluderend: dat de overheid de kunstsector financieel dient te ondersteunen kan door de opname van de vrijheid van, of de zorg voor kunst in de Grondwet duidelijk worden gemaakt. De overheid wordt via deze weg (respectievelijk indirect dan wel direct) verplicht om zich, zoveel als dat mogelijk is, (financieel) in te zetten voor de kunstsector. Een dergelijk grondwetsartikel kan derhalve een oplossing bieden voor het bestaande legitimeringsprobleem. Voor de toewijzingsproblemen lijkt geen oplossing te zijn. Er wordt nu eenmaal meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar is. Wel moet via het subsidiestelsel zo objectief mogelijk worden vastgesteld wie er al dan niet in aanmerking komt voor subsidie. Buitenlandse kunstenaars kunnen worden aangesteld als deskundigen. Hierdoor neemt de kans op belangenverstrengeling af, hetgeen ten goede komt aan de objectiviteit van de beoordeling. VI

9 Inhoudsopgave Voorwoord... I Samenvatting... II Inhoudsopgave... VII Lijst van gebruikte afkortingen... IX 1. Inleiding De definitie van kunst Probleemstelling Opbouw van het rapport Financiering van kunst: een publieke taak? Kunst en politiek Juridische grondslagen voor overheidssteun Private financiering Sociale financiering Conclusie De huidige financieringsregelingen Subsidieregelingen van het Rijk Instellingen met langjarig subsidieperspectief Vierjarig gesubsidieerde instellingen Toekenning van subsidie door fondsen Wet werk en inkomen kunstenaars Fiscale regelingen Internationale regelingen Voldoende waarborgen? Conclusie VII

10 4. Recht op kunstsubsidie? Het legitimeringsprobleem De vrijheid van kunst in de Grondwet Kunst als zorg der overheid Toewijzingsproblemen De rechter corrigeert Overige toewijzingsproblemen Het wijzigen van het subsidiestelsel Conclusie Conclusie en aanbevelingen Literatuurlijst Jurisprudentieregister, wet- & regelgeving en kamerstukken Overige bronnen Bijlagen Bijlage 1 Definitiekwestie stoel Bijlage 2 Overzicht politieke opvattingen omtrent overheidssteun aan de kunst- & cultuursector Bijlage 3 Formulier ten behoeve van de beroepsmatigheidstoets Wwik Kunstenaars&CO VIII

11 Lijst van gebruikte afkortingen ABRvS Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling Awb Algemene wet bestuursrecht CCP Cultureel ContactPunt CPB Centraal PlanBureau c.s. cum suis (met de zijnen) EU Europese Unie EHRM Europees Hof voor de Rechten van de Mens EVRM Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Fonds BKBV Fonds Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst GG Grundgesetz IVBPR Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten jrg. Jaargang LJN Landelijk Jurisprudentie Nummer nr. nummer o.a. onder andere OCW Onderwijs, Cultuur & Wetenschap p. pagina Rb Rechtbank vgl. vergelijk Wbc Wet tot behoud cultuurbezit WFR Weekblad Fiscaal Recht Wsc Wet op het specifiek cultuurbeleid Wwik Wet werk en inkomen kunstenaars IX

12 1. Inleiding In hoeverre mag de politiek zich bemoeien met kunst? En moeten kunstenaars worden beschermd tegen de grillen van s lands politieke koers? Deze vragen stonden centraal tijdens het Paradisodebat dat ter afsluiting van de Uitmarkt op 30 augustus 2009 werd georganiseerd in Amsterdam. Aan de hand van drie stellingen werd gediscussieerd over de relatie tussen kunst en de overheid. 2 De eerste stelling was: de politiek dient zich op afstand te houden in het belang van de kunst. George Lawson, directeur-bestuurder van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten, is het niet eens met deze stelling. Voor de politiek is juist een rol weggelegd bij het vaststellen van de hoofdlijnen van het cultuurbeleid, aldus Lawson. Deels is deze rol gecreëerd door de invoering van de nieuwe subsidiesystematiek. Het nieuwe subsidiestelsel geldt vanaf 1 januari 2009 en moet de overheid op afstand zetten bij beslissingen omtrent specifieke subsidieaanvragen. Hierdoor krijgt de overheid de gelegenheid om zich te richten op het beleid. 3 Een meerderheid van de deelnemende politici deelt de mening van Lawson. De overheid moet echter niet gaan discussiëren over individuele subsidieaanvragen. Hans van Leeuwen van de SP waarschuwt dat het heel slecht voor de kunsten is als de afstand zo groot wordt dat de kunst wordt gemarginaliseerd. De fondsen die subsidie verstrekken moeten immers een bepaalde doelstelling uitdragen, die door de politiek moet worden vastgesteld. De tweede stelling eigenlijk is het een vraag luidde: moet de kunst politiseren of de politiek culturaliseren? Carolien Gehrels, cultuurwethouder in Amsterdam, stelt dat de politiek moet culturaliseren. De politiek moet opvattingen hebben over de hoofdlijnen van het cultuurbeleid. Niet alle politici zijn het met haar eens. Zo stelt Boris van der Ham (D66) dat een wethouder zich niet hoeft te bemoeien met de maatschappelijke houding van kunstenaars. Culturalisering betekent uiteindelijk altijd vermaatschappelijking, aldus Van der Ham. Han ter Broeke vult dit namens de VVD aan door te wijzen op het principe van l art pour l art als wezen van de kunst. Hij vreest voor teveel individuele politieke invloed indien wethouders zich inhoudelijk gaan bemoeien met kunst. De laatste stelling die ter sprake kwam was: de vrijheid van kunst moet apart worden vastgelegd in de Grondwet. Els Swaab, voorzitter van de Raad voor Cultuur, verdedigde deze stelling. Het opnemen van kunst in de Grondwet acht zij noodzakelijk vanwege de steeds verdere aanvallen op kunst. Het schommelende politieke klimaat is de reden om kunst extra bescherming te bieden. Kunst zou de status moeten krijgen van voorwerp van aanhoudende zorg van de overheid. Het merendeel van de 2 Verslag Kunsten 92 Paradisodebat: De kloof tussen Kunst en Politiek, in: BBK-krant, nr. 295, oktober 2009, p In hoofdstuk 3 van dit rapport wordt nader ingegaan op de nieuwe subsidiesystematiek. 1

13 politici is negatief tegenover het voorstel om de vrijheid van kunst op te nemen in de Grondwet. Van der Ham stelt de vraag hoe moet worden vastgesteld wat er onder kunst moet worden verstaan. Anderen stellen dat de artikelen 7 en 22 van de huidige Grondwet voldoende bescherming bieden voor kunstenaars. Leerdam (PvdA) is de enige politicus die positief staat tegenover het voorstel om de vrijheid van kunst op te nemen in de Grondwet. De stelling die Els Swaab verdedigde stuitte ook na het Paradisodebat op enige kritiek. In haar speech tijdens het fotofestival Noorderlicht gaf zij daarom extra uitleg aan de argumentatie die voor het opnemen van grondwettelijk artikel met betrekking tot kunst pleit. Ze ging nogmaals in op de veranderingen binnen het politieke klimaat en vroeg zich af of de Grondwet kunstenaars op dit moment voldoende beschermt. Kunst zou, net als onderwijs, moeten worden opgenomen in de vorm van een sociaal grondrecht. Een dergelijke grondwetsbepaling zou namelijk onder andere garant staan voor een financiële basis. Het huidige artikel 22 van de Grondwet biedt deze garantie volgens Swaab niet. 4 Ook in haar speech tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Raad voor Cultuur onderstreepte zij het belang van een grondwettelijke bepaling omtrent kunst. De opname van een dergelijk grondwetsartikel zou duidelijk maken hoe waardevol kunst en cultuur voor de samenleving zijn. 5 Desalniettemin werd de stelling van Swaab door velen gezien als een poging om de subsidiëring van de kunst- en cultuursector veilig te stellen De definitie van kunst Tijdens het Paradisodebat stelde Van der Ham de vraag hoe moet worden vastgesteld wat er onder kunst moet worden verstaan. Daarmee veronderstelt hij dat, voor de opname van een grondwettelijke bepaling ten aanzien van kunst, een statisch kunstbegrip is vereist. Een dergelijk begrip lijkt voor kunst niet haalbaar. Wat de één kunst vindt, hoeft in de ogen van iemand anders immers geen kunst te zijn. Het opnemen van de vrijheid van, of de zorg voor kunst in de Grondwet leidt dan ook tot een definitieprobleem: wat is kunst en/of wie is een kunstenaar? Het is de vraag of een specifieke definitie van kunst gewenst is, als een dergelijke definitie niet bestaat. Het definiëren van kunst stuit telkens op problemen, ook onder kunstfilosofen. Vrijwel elke 4 Speech Els Swaab Noorderlicht, 5 september 2009, te raadplegen via: <http://www.cultuur.nl/files/pdf/speeches/speech%20els%20h.%20swaab%20-%20noorderlicht% pdf>. 5 Speech Els Swaab tgv nieuwjaarsbijeenkomst Raad voor Cultuur, 14 januari 2010, p. 2, te raadplegen via: <http://www.cultuur.nl/files/pdf/speeches/speech%20els%20h.%20swaab%20tgv%20nieuwjaarsbijeenkomst%20rvc% pdf>. 6 Vgl. o.a. <http://www.publiekrechtenpolitiek.nl/vrijheid-van-kunst/>. 2

14 filosoof hanteert andere belangrijke criteria waaraan moet zijn voldaan om te kunnen spreken van kunst. 7 Janet Wolff geeft twee mogelijke oplossingen voor dit probleem. De eerste oplossing ziet op de esthetische houding. In deze theorie ligt het niet aan de objecten, maar aan de manier waarop je ernaar kijkt of iets kunst wordt of niet. Deze theorie kent echter enkele tekortkomingen. Zo kan geen sluitend antwoord worden gegeven op de vraag wat kunst is. Een natuurverschijnsel kan met een esthetische houding worden waargenomen, maar is geen kunst. Daarnaast wordt geen rekening gehouden met het feit dat de esthetische houding van een museumdirecteur meer betekenis heeft dan die van de gewone man. De tweede oplossing ziet op de institutionele theorie. Hierbij wordt benadrukt dat de kunstwereld vaststelt wat kunst is (en wat niet). Maar ook deze theorie stuit op problemen. Zo kan worden getwijfeld aan de gronden waarop wordt beoordeeld of iets kunst is. Moeten we veronderstellen dat personen die aan een werk de status van kunstwerk verlenen dit doen op grond van goede redenen, of doen ze dit uitsluitend op grond van hun status in de kunstwereld? 8 Een duidelijk kunstbegrip is mijns inziens niet noodzakelijk voor het definiëren van een grondwettelijke bepaling. Een vaste definitie is ongewenst, nu hetgeen onder kunst wordt verstaan varieert van tijd tot tijd en van plaats tot plaats. 9 De rechter zal dan ook per geval, wellicht aan de hand van enkele voorwaarden, moeten beoordelen wat er al dan niet onder kunst moet worden verstaan. Daarbij kan hij gebruik maken van de mogelijkheid om deskundigen in te roepen. Het uitgangspunt bij wetgeving is dan wel dat vage termen zo veel mogelijk moeten worden voormeden, toch komen ze vaak voor. 10 In het bestuursrecht worden bijvoorbeeld de volgende vage termen genoemd: inrichting, gebouw, afvalstof, gevaar, hinder, etc. Behalve deze termen voor feitelijke begrippen komen er in het bestuursrecht ook andere vage begrippen voor, zoals gegronde vrees voor vervolging, passende arbeid, plichtsverzuim, ambtenaar, etc W. Oosterbaan Martinius, Schoonheid, welzijn en kwaliteit. Kunstbeleid en verantwoording na 1945, Schwartz/SDU, Den Haag, 1990, p W. Oosterbaan Martinius, Schoonheid, welzijn en kwaliteit. Kunstbeleid en verantwoording na 1945, Schwartz/SDU, Den Haag, 1990, p Wat kunst is, is continu aan discussie en twijfel onderhevig, nu een duidelijke en dominerende vormtraditie niet meer bestaat. Bron: W. Oosterbaan Martinius, Schoonheid, welzijn en kwaliteit. Kunstbeleid en verantwoording na 1945, Schwartz/SDU, Den Haag, 1990, p Statische definities lijken niet te bestaan. Het begrip stoel is op het eerste gezicht een statisch begrip. Iedereen lijkt te weten wat een stoel is en wat niet. Maar toch doen zich ook hier problemen voor, want aan welke voorwaarden moet een voorwerp doen om een stoel te zijn? In bijlage 1 van dit rapport wordt dit definitieprobleem nader weergegeven. 11 P. de Haan c.s., Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, Kluwer, Deventer, 2001, p

15 Met het vorenstaande wil ik de definitiekwestie omtrent het kunstbegrip afsluiten. Het definiëren van kunst valt immers buiten deze studie. Het is voor nu belangrijk om te weten dat het maken van een statische definitie op zichzelf vrijwel onmogelijk is, maar dat het daarnaast ook niet (per definitie) noodzakelijk is voor de realisatie van wetgeving. 1.2 Probleemstelling Maar is het nu, zoals Swaab stelt, ook daadwerkelijk zo slecht gesteld met de kunst- en cultuursector? Haar betoog komt er vrijwel op neer dat, zonder opname van kunst in de Grondwet, alle subsidies direct kunnen worden afgeschaft. Bieden de artikelen 7 en 22 van de huidige Grondwet niet al voldoende bescherming voor kunstenaars? En is opname in de Grondwet wel het middel om meer bescherming te bieden? Al deze vragen worden nader in dit rapport aan de orde gesteld en monden uit in de volgende probleemstelling, welke in dit onderzoek centraal staat: In hoeverre is de overheid verplicht om kunst financieel te ondersteunen? Aan de hand van deze probleemstelling zal ik trachten antwoord te geven op de vraag op welke wijze meer waarborgen en/of garanties voor overheidssteun kunnen worden gecreëerd. 1.3 Opbouw van het rapport Na dit inleidende hoofdstuk zal worden ingegaan op de vraag waarom de overheid kunst moet financieren. Dit gebeurt vanuit twee invalshoeken. Enerzijds worden politieke argumenten gegeven voor overheidssteun en anderzijds komen de juridische argumenten naar voren. Ook worden twee andere vormen van financiering besproken, te weten: private financiering en het gebruik van sociale financieringsbronnen. Het derde hoofdstuk geeft verschillende financieringsregelingen weer, zowel op nationaal als op internationaal niveau. De vraag wordt daarbij gesteld of deze regelingen met voldoende waarborgen zijn omkleed. Hoofdstuk vier geeft de problemen weer die spelen bij het subsidiëren van kunst. Ingegaan wordt op het legitimeringsprobleem en de toewijzingsproblemen. Voor beide problemen zal naar oplossingen worden gezocht. Tenslotte volgt een conclusie van het vorenstaande en worden aanbevelingen gedaan ten aanzien van het optimaliseren van de waarborgen en/of garanties voor overheidssteun. 4

16 2. Financiering van kunst: een publieke taak? Dat de overheid de kunstsector financieel ondersteunt is niet altijd gebruikelijk geweest. In de negentiende eeuw achtte Thorbecke elke vorm van overheidssteun onwenselijk nu dit zou kunnen leiden tot een oordeel van de overheid over kunsten. Daarnaast zouden subsidies voor kunstenaars hen gemakzuchtig maken en leiden tot verarming van de kunst. 12 Aan het begin van de twintigste eeuw werd dit uitgangspunt verlaten. Met de opkomst van de sociaal-democraten wordt dan gesteld dat de overheid positieve sociale politiek zal moeten bedrijven. 13 Over wat behoort tot de taak van de overheid bestaat geen politieke consensus. In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de vraag waarom de overheid de kunstsector al dan niet financieel moet ondersteunen. Politieke en juridische argumenten zullen hierbij de revue passeren. 2.1 Kunst en politiek De politieke redenen voor overheidssteun veranderen voortdurend. In de jaren vijftig werd kunst gesubsidieerd vanwege de schoonheid van de kunst die beschermd en gestimuleerd moest worden. Daarnaast ging de overheid ervan uit dat kunst een beschavende werking had. De bijdrage van kunst aan het welzijn werd in de jaren zestig en zeventig benadrukt. Het begrip kwaliteit stond in de jaren tachtig centraal. Het cultureel ondernemerschap komt eind jaren negentig op. Overheidssubsidie is dan noodzakelijk vanwege de bijdrage aan de sociale cohesie en het burgerschap. Sinds enkele jaren staat de economische impact centraal. 14 Zo zou kunst belangrijk zijn voor de economie van gemeenten. Cultuur trekt hoog opgeleide bewoners aan die creatief en productief zijn en hun geld ook weer in hun woonplaats uitgeven. Lager opgeleide bewoners profiteren hiervan door de toenemende mate van werkgelegenheid en bedrijvigheid. Dit heeft voorts een positief effect op de leefbaarheid binnen de gemeente en op sociale problemen van burgers, aldus econoom Gerard Marlet Hier wordt uitgegaan van de negatieve interpretatie van het Thorbecke-beginsel : de overheid dient zich geheel te onthouden van bemoeienis met de kunstsector. Er bestaat echter ook een positieve variant, waarbij wordt gesteld dat de overheid kunst wel mag financieren, maar niet mag treden in de (inhoudelijke) beoordeling van kunst. W. Krul, Thorbecke s adagium van staatsonthouding als zedelijk beginsel, geraadpleegd op 2 maart 2010 via: <http://www.boekman.nl/documenten/bm81-krul.pdf>. Zie tevens: F.J.P.M. Hoefnagel, Cultuurpolitiek: het mogen en moeten, SDU Uitgeverij, s-gravenhage, 1992, p I.C. van der Vlies c.s., Kunst, recht en beleid, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2009, p Harmen Bockma, Kunst is niet langer heilig: bezuinigingen op kunst en cultuur, in: De Volkskrant, 27 november C. Kammer c.s., Gemeenteraadsverkiezingen: kunst belangrijk voor economie gemeenten, in: NRC Handelsblad, 27 februari

17 In de cultuurnota Kunst van leven uit 2007 worden vier argumenten genoemd om cultuur te subsidiëren. In de eerste plaats is cultuur een collectief goed: Iedereen kan ervan genieten, maar je kunt mensen die er langs lopen [langs een park] niet elke keer vragen er iets voor te betalen. Daarom springt de overheid bij. Daarnaast hebben kunst en cultuur positieve effecten op horeca en winkeliers. Ofwel: kunst heeft positieve effecten op de economie. In de derde plaats is cultuur een merit good. Het wordt gunstig geacht indien iedereen er toegang toe krijgt. Tenslotte is er het conserveringsargument dat ziet op het behouden en bewaren van kunst en erfgoed. 16 Maar ondanks de positieve uitwerkingen van het subsidiëren van kunst en cultuur komt ook de kunstsector niet onder de kredietcrisis en de daarop volgende bezuinigingen uit. De Tweede Kamer wil de sector niet langer ontzien, en bij de gemeenteraadsverkiezingen speelden de bezuinigingen eveneens een grote rol. 17 In de gemeente Den Haag is er in de campagne van de PVV een hoofdrol weggelegd voor de bezuinigingen op kunst en cultuur. De partij wil de huidige bijdrage van 300 miljoen euro halveren. 18 Maar ook op landelijk niveau is de PVV duidelijk: Kabinet, stop met al die linkse hobby s. Stop met de Vogelaarwijken en kunstsubsidies. Zo kunnen er met speels gemak vele miljarden euro s worden bespaard, aldus Wilders. 19 Daarnaast stelt de PVV dat het geven van subsidie niet per definitie leidt tot geniale kunst, en dat subsidies kunstenaars lui zouden maken. 20 De PVV is niet de enige partij die fel tegen kunstsubsidies is. Trots Op Nederland (TON) stelt dat de subsidies afbreuk doen aan de kwaliteit en diversiteit in de kunstsector. Alle kunstsubsidies zouden afgeschaft moeten worden. Uitgezonderd is slechts de bescherming van cultureel erfgoed, aldus Verdonk. 21 Ook de VVD ziet de subsidiestroom liever dalen. De huidige economische crisis is volgens hen het moment om de rol van de overheid te verkleinen. De kunst en cultuursector zal daardoor gedwongen worden om meer privaat kapitaal aan te trekken. 22 De ChristenUnie gaat ervan uit dat de kunstenaar in beginsel zelf in staat moet zijn om de nodige inkomsten te genereren. Wel wijst de partij op de economische effecten van kunst en cultuur: een regio met een aantrekkelijk cultureel klimaat is voor veel bedrijven een regio met een aantrekkelijk 16 Kunst van Leven: hoofdlijnen cultuurbeleid, Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, 22 juni 2007, p Harmen Bockma, Kunst is niet langer heilig: bezuinigingen op kunst en cultuur, in: De Volkskrant, 27 november M. Peters c.s., Laat de crisis onze kunst niet verschralen, in: De Volkskrant, 27 februari Cultuursector vreest PVV als aanjager bezuinigingen, in: Binnenlands Bestuur, 24 februari 2010, geraadpleegd op 5 maart 2010 via: <http://www.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/2010/02/cultuursector-vreest-pvv-als-aanjager lynkx>. 19 Geert Wilders, Kabinet, stop met al die linkse hobby s, 1 juli Geraadpleegd op 2 maart 2010 via: <http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=2072&itemid=6>. Zie tevens: De agenda van hoop en optimisme, verkiezingsprogramma PVV Tweede Kamerverkiezingen 2010, p Martin Bosma, Maak van kunstenaars geen subsidieslurpers, in: Boekman 81: Kunst & Politiek, 21 e jrg., winter 2009, p Rita Verdonk, Handen af van de kunst!, in: Boekman 81: Kunst & Politiek, 21 e jrg., winter 2009, p Zie tevens: Vertrouwen en handhaven, verkiezingsprogramma Trots op Nederland Tweede Kamerverkiezingen 2010, p Han ten Broeke, Cultuuromslag in cultuurwereld broodnodig, 2 november Geraadpleegd op 2 maart 2010 via: <http://www.vvd.nl/actueel/488/cultuuromslag-in-cultuurwereld-broodnodig>. Zie tevens: Orde op zaken, verkiezingsprogramma VDD Tweede Kamerverkiezingen 2010, p

18 vestigingsklimaat. Omtrent de financiering van kunst heeft de partij een duidelijk standpunt. Als kunst oproept tot discriminatie, geweld, godslastering of onzedelijkheid kan zij niet door middel van publieke middelen worden bekostigd. 23 Partijen die juist voor meer of voor gelijke overheidssteun pleiten zijn de SP, D66, de Partij voor de Dieren en GroenLinks. 24 GroenLinks stelt dat in crisistijd kunstenaars juist nodig zijn. Zij kunnen vanwege hun autonome positie de samenleving een spiegel voorhouden. Het kunnen leveren van ideologiekritiek is een basisvoorziening van een beschaafde democratie. 25 Daarom wil GroenLinks de uitgaven voor het kunst- en cultuurbeleid en de publieke omroep met 1 miljard euro verhogen. 26 De SP deelt de mening van GroenLinks dat kunstenaars in crisistijd juist nodig zijn. Kunst en cultuur kan een signaal zijn van nieuwe hoop en creativiteit. 27 D66 hecht ook veel waarde aan kunst en cultuur en wil niet verder bezuinigen op deze sector. 28 En ook de Partij voor de Dieren stelt in haar verkiezingsprogramma dat er niet mag worden bezuinigd op budgetten voor kunst en cultuur. 29 De PvdA doet in haar verkiezingsprogramma een beroep op het cultureel ondernemerschap van de culturele instellingen en de individuele kunstenaars, hetgeen moet worden gestimuleerd door het verwerven van meer eigen inkomsten te belonen. 30 De SGP stelt dat subsidie voor kunst beperkt dient te blijven. Meer geld betekent niet automatisch goede kunst, aldus de SGP. Echter, waardevolle culturele uitingen die de draagkracht van burgers te boven gaan verdienen wel steun van de overheid. 31 Het CDA stelt dat het de taak van overheid is om de kwaliteit van kunst en cultuur te verhogen, om te zorgen voor spreiding en toegankelijkheid en om kunst en cultuur te laten bloeien. 32 Bij de lokale afdelingen blijkt echter dat het CDA in verband met de economische crisis wel degelijk in kan stemmen met bezuinigingen op het gebied van kunst en cultuur. 33 En ook uit de doorrekening van het 23 Vooruitzien, verkiezingsprogramma ChristenUnie Tweede Kamerverkiezingen 2010, p Uit de doorrekeningen van de negen verkiezingsprogramma s voor de Tweede Kamerverkiezingen 2010 wordt dit bevestigd. De SP en GroenLinks trekken per saldo extra geld uit voor cultuur. D66 houdt de cultuuruitgaven constant. De overige onderzochte partijen (CDA, PvdA, VVD, ChristenUnie en de SGP) bezuinigen allen op het cultuurbeleid en/of subsidies. Bron: Centraal Planbureau, Keuzes in kaart Effecten van negen verkiezingsprogramma s op economie en milieu, Den Haag, mei 2010, p M. Peters c.s., Laat de crisis onze kunst niet verschralen, in: De Volkskrant, 27 februari Zie tevens F. Vlemminx, Het grondrecht op culturele ontplooiing: De lier aan de Wilgen?, in: Tijdschrift voor openbaar bestuur, jrg. 15, nr. 4, 1989, p. 70. Vlemminx stelt dat het rationele aspect van beeldende kunst in sterke mate grondrechtelijke bescherming behoeft. Deze bescherming is des te noodzakelijker nu voor de kunstenaar op dit punt een algemene taak is weggelegd: het leveren van ideologiekritiek. 26 Zie bijlage 2 van dit rapport. 27 Een beter Nederland, verkiezingsprogramma SP Tweede Kamerverkiezingen 2010, p We willen het anders, verkiezingsprogramma D66 Tweede Kamerverkiezingen 2010, p Zie tevens: Centraal Planbureau, Keuzes in kaart Effecten van negen verkiezingsprogramma s op economie en milieu, Den Haag, mei 2010, p Recept voor mededogen en duurzaamheid, verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren Tweede Kamerverkiezingen 2010, p Iedereen telt mee, de kracht van Nederland, verkiezingsprogramma PvdA Tweede Kamerverkiezingen 2010, p <http://wwww.sgp.nl/page/nctrue/sp685/letter=k/standid=12786/index.html>, geraadpleegd op 17 juni Slagvaardig en samen, verkiezingsprogramma CDA Tweede Kamerverkiezingen 2010, p Zie rapport CDA Amsterdam, Amsterdam financieel gezond, 3 februari 2010, p. 8: Op dit moment gaat er volgens het CDA teveel geld naar kunst. Geraadpleegd op 2 maart 2010 via: <http://www.cda.nl/upload/amsterdam/amsterdam_financieel_gezond_cda.pdf>. 7

19 verkiezingsprogramma voor 2010, uitgevoerd door het Centraal PlanBureau, blijkt dat het CDA wel degelijk wil bezuinigen op een groot aantal subsidies Juridische grondslagen voor overheidssteun Grondrechten vormen een juridische basis voor overheidshandelen en/of overheidsonthouding. Sociale grondrechten bevatten instructienormen en zien op overheidshandelen. Overheidsonthouding is geboden bij klassieke of liberale grondrechten. Deze grondrechten bevatten waarborgen die de burger een staatsvrije sfeer moeten garanderen. 35 Echter, van een strikte scheiding tussen sociale en klassieke grondrechten kan niet worden gesproken. Overheidshandelen is immers soms noodzakelijk om burgers gebruik te kunnen laten maken van hun klassieke grondrechten. 36 De vrijheid van onderwijs, geregeld in artikel 23, tweede lid, van de Grondwet kan zonder overheidssteun nauwelijks worden gerealiseerd. Ook bij artikel 5 van de Grondwet, het petitierecht, zal de overheid niet stil moeten zitten. Ze moet namelijk de mogelijkheid creëren dat petities ook daadwerkelijk kunnen worden ingediend. Grondrechten kunnen dus niet louter worden gezien als een instructienorm of louter als een waarborgnorm. Beide kenmerken komen in grondrechten terug. 37 Gegeven het vorenstaande kan overheidssteun ten behoeve van de kunstsector op twee grondrechten worden gebaseerd. In artikel 7 van de Grondwet is de vrijheid van meningsuiting neergelegd. Kunst is een vorm van het openbaren van gedachten en gevoelens en valt daarmee onder de reikwijdte van dit artikel. 38 Men zou er dus voor kunnen pleiten dat de overheid voorzieningen moet treffen om het gebruik van de vrijheid van meningsuiting in de vorm van kunst mogelijk te maken. 39 Volgens Vlemminx is deze redenering echter van betrekkelijke waarde, nu er een aparte basis in de Grondwet bestaat voor de steun aan kunst: artikel 22, derde lid, van de Grondwet Zie bijlage 2 van dit rapport. 35 P.W.C. Akkermans c.s., Grondrechten en grondrechtsbescherming in Nederland, 3 e herziene druk, W.E.J. Tjeen Willink, Deventer, 1999, p. 32 & 33. F. Vlemminx, Het grondrecht op culturele ontplooiing: De lier aan de Wilgen?, in: Tijdschrift voor openbaar bestuur, jrg. 15, nr. 4, 1989, p P.W.C. Akkermans c.s., Grondrechten en grondrechtsbescherming in Nederland, 3 e herziene druk, W.E.J. Tjeen Willink, Deventer, 1999, p. 34. F. Vlemminx, Grondrechten en moderne beeldende kunst, W.E.J. Tjeen Willink, Zwolle, 1992, p F. Vlemminx, Een nieuw profiel van grondrechten: een analyse van de prestatieplichten ingevolge klassieke en sociale grondrechten, W.E.J. Tjeen Willink, Deventer, 1998, p E. Willems, Gedachten over een grondrecht van de kunst, in: Raam, 61, januari 1970, p C. Smithuijsen c.s., Gepaste afstand: de cultuurnotaprocedure tussen de kunst, het recht en het openbaar bestuur, Reed Business Information B.V., s-gravenhage, 2004, p F. Vlemminx, Het grondrecht op culturele ontplooiing: De lier aan de Wilgen?, in: Tijdschrift voor openbaar bestuur, jrg. 15, nr. 4, 1989, p

20 Artikel 22 van de Grondwet, een sociaal grondrecht, is de juridische grondslag voor overheidssteun. Het derde lid luidt: Zij [de overheid] schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding. Aan de rechtskracht van sociale grondrechten wordt echter getwijfeld. 41 Sociale grondrechten kunnen doorgaans niet worden afgedwongen bij de rechter. Deze grondrechten leveren in beginsel dan ook geen rechten voor burgers op, aldus Bergamin. 42 Dit enkele feit is volgens Vlemminx echter onvoldoende om te kunnen zeggen dat sociale grondrechten de overheid niet binden. Sociale grondrechten binden de overheid juist wel, nu zij (net als klassieke grondrechten) zijn neergelegd in algemeen verbindende voorschriften. 43 Daarnaast zijn sociale grondrechten rechtsnormen. Nu een rechtsnorm rechtssubjecten bindt, is een rechtsnorm ook een waarborgnorm. Artikel 22, derde lid, van de Grondwet geeft juist de uitdrukkelijke gelding van verplichtingen aan, aldus Vlemminx. 44 Ook al zou deze laatste redenering worden gevolgd, dan is het nog te bezien in hoeverre het recht op culturele ontplooiing en vrijetijdsbesteding van belang is voor de kunst. Het artikel lijkt weinig houvast te bieden voor de toepassing op kunst. 45 Kunst is immers niet expliciet opgenomen in artikel 22, derde lid, van de Grondwet. Pronk stelt echter dat met de invoering van het sociale grondrecht, het kunst- en subsidiebeleid werd gecodificeerd. Deze codificatie ging gepaard met de zoektocht naar alternatieve steun, nu de financiële overheidssteun haar top had bereikt. 46 Ook Vlemminx gaat ervan uit dat het artikel tevens op kunst ziet. 47 De vraag in hoeverre artikel 22, derde lid, van de Grondwet de positie van de kunstenaar beschermt is met het vorenstaande nog niet beantwoord. Deze vraag hangt samen met de beleidsvrijheid die aan de overheid toekomt, hetgeen in het volgende hoofdstuk ter sprake komt. 41 T. Pronk, De grondwet als culturele opdrachtgever, in: Hoe vrij is kunst?, Otto Cramwinckel, Amsterdam, 1992, p Ruud Bergamin, Rechten jegens de overheid: Het begrip publiekrechtelijke subjectieve rechten, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1995, p F. Vlemminx, Grondrechten en moderne beeldende kunst, W.E.J. Tjeen Willink, Zwolle, 1992, p F. Vlemminx, Een nieuw profiel van de grondrechten: een analyse van de prestatieplichten ingevolge klassieke en sociale grondrechten, W.E.J. Tjeen Willink, Deventer, 1998, p T. Pronk, De grondwet als culturele opdrachtgever, in: Hoe vrij is kunst?, Otto Cramwinckel, Amsterdam, 1992, p I.C. van der Vlies c.s., Kunst, recht en beleid, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2009, p T. Pronk, De grondwet als culturele opdrachtgever, in: Hoe vrij is kunst?, Otto Cramwinckel, Amsterdam, 1992, p F. Vlemminx, Het grondrecht op culturele ontplooiing: De lier aan de Wilgen?, in: Tijdschrift voor openbaar bestuur, jrg. 15, nr. 4, 1989, p

Kunst & Klant in de Nederlandse podiumkunsten

Kunst & Klant in de Nederlandse podiumkunsten Kunst & Klant in de Nederlandse podiumkunsten Naar een betere ruil van waarden tussen aanbieders en publiek Kim Joostens Kunst & Klant in de Nederlandse podiumkunsten Naar een betere ruil van waarden

Nadere informatie

BANKFINANCIERING van KUNST & CULTUUR

BANKFINANCIERING van KUNST & CULTUUR BANKFINANCIERING van KUNST & CULTUUR De mogelijkheden van een alternatieve financieringsvorm voor de culturele sector, in tijden van economische recessie Jurriaan Pennartz 0420417 - MA Kunstbeleid en management

Nadere informatie

Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010

Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Bijdragen over kennis en beleid Fonds voor Cultuurparticipatie Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Bijdragen over kennis en beleid Redactie: Teunis IJdens,

Nadere informatie

O n d e r z o e k s r a p p o r t

O n d e r z o e k s r a p p o r t O n d e r z o e k s r a p p o r t Naam: Studentennummer Esmee Huizer 539028 Jaap van der Boor 552778 Wouter Dreschler 551287 Can Turkmen 542189 Ara Avaigan 513661 Voorwoord Voor onze opleiding HBO-Rechten

Nadere informatie

verslag referendumcommissie van de werkzaamheden van de

verslag referendumcommissie van de werkzaamheden van de verslag van de werkzaamheden van de referendumcommissie INHOUDSOPGAVE Conclusies en aanbevelingen 5 1. Inleiding 9 2. Referendum 11 2.1. Het eerste nationale referendum 11 2.2. Wet raadplegend referendum

Nadere informatie

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen Advies bezuiniging cultuur 2013-2016 Noodgedwongen keuzen 2 Inhoudsopgave Samenvatting advies 4 Vooraf 11 Uitgangspunten 13 Criteria 13 Rol van rijksoverheid, fondsen en andere overheden 16 Cultureel ondernemerschap

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

Masterthesis Kunstbeleid en Management Universiteit Utrecht. Crowdfunding & het betrekken van bedrijven bij cultuur

Masterthesis Kunstbeleid en Management Universiteit Utrecht. Crowdfunding & het betrekken van bedrijven bij cultuur Masterthesis Kunstbeleid en Management Universiteit Utrecht Crowdfunding & het betrekken van bedrijven bij cultuur Naam: Marit Franssen- Oosterom Studentnummer: 0361313 Scriptiebegeleider: Dr. Frank de

Nadere informatie

Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken Oneerlijke handelspraktijken Bescherming van consumenten en ondernemingen onder de nieuwe regelgeving Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Sectie Burgerlijk Recht Oktober 2010

Nadere informatie

Verboden onderscheid naar leeftijd in de kantonrechtersformule?

Verboden onderscheid naar leeftijd in de kantonrechtersformule? Verboden onderscheid naar leeftijd in de kantonrechtersformule? Doctoraalscriptie: E.J.M. van der Lans Scriptiebegeleider: E. Verhulp Datum: 10 juli 2006 Copyright: Emilie van der Lans, 2006 De auteur

Nadere informatie

Gefinancierde Rechtsbijstand een (voor)recht?

Gefinancierde Rechtsbijstand een (voor)recht? Gefinancierde Rechtsbijstand een (voor)recht? Een onderzoek naar de effecten van de bezuinigingsmaatregelen omtrent de gefinancierde rechtsbijstand. Louise Lieffering - 500629865 Afstudeeronderzoek HBO-Rechten

Nadere informatie

De belangenbehartiger van de minderjarigen in Nederland

De belangenbehartiger van de minderjarigen in Nederland De belangenbehartiger van de minderjarigen in Nederland Welke voorwaarden kunnen het beste worden gesteld aan de benoeming en kwaliteit van de rechtsfiguur de bijzondere curator, teneinde de rechtspositie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 87 VERSLAG

Nadere informatie

LEES VOOR GEBRUIK DE BIJSLUITER

LEES VOOR GEBRUIK DE BIJSLUITER LEES VOOR GEBRUIK DE BIJSLUITER onderzoek naar de lokale inzet van een Europese subsidie Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Sociale Wetenschappen Masteropleiding Bestuurskunde Begeleiders: mevr.

Nadere informatie

Invloed van het Nederlandse rechtssysteem en de juridische dienstverlening in de rechtsbescherming van niet-westerse allochtonen met letselschade

Invloed van het Nederlandse rechtssysteem en de juridische dienstverlening in de rechtsbescherming van niet-westerse allochtonen met letselschade Invloed van het Nederlandse rechtssysteem en de juridische dienstverlening in de rechtsbescherming van niet-westerse allochtonen met letselschade Manon Arens juni 2011 Onderzoeksrapport Een onderzoek naar

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 270c 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 19..) MEMORIE VAN ANTWOORD

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 459 Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen) C MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 18 november 2008

Nadere informatie

De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet?

De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet? De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet? Behoeft de Nederlandse Grondwet aanvulling met een recht op toegang tot de rechter en een eerlijk proces? De toegang tot de rechter en een

Nadere informatie

Advies. Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief

Advies. Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief Advies Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief Nieuwe richtingen aan de vrijheid van onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 384 Wijziging van de Provinciewet en enige andere wetten tot dualisering van de inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het provinciebestuur

Nadere informatie

Aansprakelijkheid overheid bij falend toezicht

Aansprakelijkheid overheid bij falend toezicht Aansprakelijkheid overheid bij falend toezicht Hoe beoordeelt de burgerlijk rechter in het leerstuk van de onrechtmatige overheidsdaad de bestuursrechtelijke beleidsvrijheid? S. Rondhuis Studentnummer:

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk 1. Aanleiding

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk 1. Aanleiding 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

1 Evaluatie visitatieproces door commissie 77 2 Het visitatieprotocol en de zelfevaluatie 78. Bijlagen

1 Evaluatie visitatieproces door commissie 77 2 Het visitatieprotocol en de zelfevaluatie 78. Bijlagen 2014 2014 Inhoud Voorwoord 3 Samenvatting 5 Deel A Algemene rapportage 10 1 Opdracht en werkwijze visitatiecommissie 9 1.1 Opdracht en doel 9 1.2 Werkwijze 9 1.3 Zelfevaluatie en visitatieprotocol 10

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP BINNEN HET SOCIALE DOMEIN

SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP BINNEN HET SOCIALE DOMEIN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP BINNEN HET SOCIALE DOMEIN EEN INNOVATIEVE OVERGANG VAN PUBLIEKE TAKEN NAAR PRIVATE PARTIJEN AFSTUDEERONDERZOEK IN OPDRACHT VAN HET LECTORAAT ARMOEDE & PARTICIPATIE Voorwoord Dit

Nadere informatie

TOEGANG TOT HET RECHT: EEN ACTUEEL PORTRET

TOEGANG TOT HET RECHT: EEN ACTUEEL PORTRET 2014 mr. Hilke Grootelaar, mr. Laurens Venderbos, Simone Vromen LL.B. onder leiding van mr. dr. Herman van Harten TOEGANG TOT HET RECHT: EEN ACTUEEL PORTRET Een verkennend onderzoek naar relevante Nederlandse

Nadere informatie

Verschil moet er zijn

Verschil moet er zijn Verschil moet er zijn Bestuur tussen discriminatie en differentiatie april 2006 Rob /2/ Inhoud // Woord vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 1.1 De adviesaanvraag 9 1.2 Maatschappelijke achtergronden:

Nadere informatie

mondiger of moeilijker? v 115 een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers

mondiger of moeilijker? v 115 een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers 22283 WRR 05-12-2002 15:33 Pagina 1 WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID voorstudies en achtergronden v 115 een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers Gabriël van den Brink,

Nadere informatie

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom?

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Onderzoek naar de mogelijkheden om bij een WOB-verzoek misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen in relatie tot artikel 3, derde

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Wijzer Kijken. Schadelijkheid, geschiktheid en kennisbevordering bij het gebruik van audiovisuele producten door jeugdigen

Wijzer Kijken. Schadelijkheid, geschiktheid en kennisbevordering bij het gebruik van audiovisuele producten door jeugdigen Wijzer Kijken Schadelijkheid, geschiktheid en kennisbevordering bij het gebruik van audiovisuele producten door jeugdigen Advies Commissie Jeugd, Geweld en Media Anne Lize van der Stoel (voorzitter) Nico

Nadere informatie