Special. Samenwerken in de bouw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Special. Samenwerken in de bouw"

Transcriptie

1 Special Samenwerken in de bouw In het vakblad Aannemer verschenen diverse publicaties van Alfa-medewerkers, waarin samenwerken tussen aannemers centraal staat. Deze informatie willen wij u niet onthouden. Daarom vindt u in deze special de artikelen die onze medewerkers schreven. In deze stukken staan tips en valkuilen zodat u goed voorbereid de samenwerking aan kunt gaan.

2 Special: Samenwerken in de bouw Samenwerken, maar hoe dan? Regelmatig spreek ik aannemers die samenwerken met andere aannemers. Vrijwel steeds is hun ervaring, op zijn zachtst gezegd, niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Die gesprekken zijn voor ons aanleiding geweest om in het vakblad Aannemer uitgebreid in te gaan op het samenwerken in de bouw. Sterker nog, dit vakblad heeft in de editie van september 2005 samenwerken in de bouw als thema gekozen. In de editie van november 2005 is daar zelfs nog een forse schep bovenop gedaan met het thema fusie De artikelen geven een goed overzicht van de problematiek waarmee u te maken kunt krijgen als u met een andere aannemer wil samenwerken of fuseren. En vergis u niet, de artikelen zijn zonder uitzondering op de praktijk gebaseerd. Betekent dit dat samenwerken of fusie in de bouw meestal fout afloopt? Nee, dat mag de conclusie niet zijn. Wel willen wij u wijzen op de drempels waarover anderen al gestruikeld zijn. Samenwerken is met andere woorden méér dan een handdruk. Als u samenwerken of een fusie overweegt en na het lezen van deze special daarover nadere informatie wenst, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Wij maken graag een afspraak met u. Voor een Alfa-vestiging bij u in de buurt verwijs ik naar het achterblad van deze special. A. van Vliet Alfa Branchekantoor Bouw T: in de bouw. 2

3 Thema EIGENZINNIG Wanneer aannemers spreken over samenwerking met collega-bouwbedrijven druipen de clichés er gauw van af. Win-win-situaties, synergie en efficiency zijn steekwoorden in het relaas van een bouwondernemer die zijn heil bij een collega zoekt. De praktijk is dat een tijdelijk samenwerkingsverband veelal ingegeven wordt door de marktsituatie; het samen opereren is in feite meer noodzaak dan vrije wil. Een matig gevulde orderportefeuille, omzeteisen bij aanbestedingen, benodigde specialismen of het grote ondernemersrisico drijft bouwbedrijven bij elkaar in de armen. De eigenzinnige ondernemer begeeft zich dan wel in een constant spanningsveld, waarin hij naast partner in een verbond, vooral zakenman en beheerder van zijn eigen winkel is. Samenwerken is dus meer dan samen werken. V A L K U I L E N B I J S A M E N W E R K E N Méér dan een HANDDRUK Samenwerking is een goede manier om de eigen marktpositie te versterken. De totstandkoming van een bouwcombinatie of tijdelijke samenwerking met een collega-aannemer heeft veel voeten in de aarde en is maatwerk. Wat zijn de valkuilen? Kan worden samengewerkt in een vennootschap onder firma of is daar toch een BV voor nodig? TEKST: F.J. KERKHOF FB, ALFA ACCOUNTANTS EN ADVISEURS FOTO: EDDY BUITING Samenwerkings verbanden Samenwerkingsverbanden bestaan in allerlei soorten en maten. Zo kan de samenwerking bestaan uit de gezamenlijke inkoop of uitwisseling van personeel en materieel. Een verdergaande vorm van samenwerken is het gezamenlijk uitvoeren van een bouwproject. Met name deze laatste vorm vereist deskundige begeleiding. Een ferme handdruk is niet voldoende. Cultuur Een belangrijk aandachtspunt is de bedrijfscultuur. Hoe verder de samenwerking gaat, hoe belangrijker bij elkaar passende bedrijfsculturen zijn. Kleine ergernissen over en weer kunnen uitgroeien tot een moeilijk overbrugbare tweedeling. De praktijk bewijst het. Bedrijfsonderzoek Hoe zit het met de financiële draagkracht van uw compagnon? Voor een geslaagde samenwerking is het niet voldoende af te gaan op de blauwe ogen van de collega-aannemer. Bedenk dat een groot project vaak ook grote risico s met zich meebrengt. Het is daarom van groot belang elkaars financiële draagkracht te (laten) beoordelen en wel vóórdat de samenwerking tot stand komt. Hoe diepgaander de samenwerking, hoe groter de noodzaak. Voorbeeld Een viertal aannemers besluit gezamenlijk in te schrijven op een groot bouwproject. Gezien de haast die er in de praktijk altijd lijkt te zijn, wordt geen onderzoek verricht naar elkaars financiële draagkracht. Om dit project niet te missen besluiten de aannemers zeer scherp te calculeren. Het resultaat is er naar, het project wordt het viertal gegund. Maar laat nu net dit project op een teleurstelling uitlopen. De nog openstaande en direct opeisbare schulden zijn opgelopen tot euro. De schuldeisers besluiten verhaal te halen op de aannemers. Eén van de aannemers blijkt echter niet over voldoende vermogen te beschikken om zijn deel van de schuld te voldoen. De andere drie aannemers kunnen niet anders dan ook dat deel betalen. Natuurlijk hebben de drie aannemers nu een vordering op de vierde aannemer. Het is echter nog maar de vraag of deze vordering ooit geïnd kan worden. Het komt voor dat samenwerkende aannemers, naast bedrijfsonderzoek, over en weer zekerheden stellen ter ondersteuning van hun onderlinge verhoudingen. Deze zekerheidstelling moet overigens niet eindigen als het project is afgerond. Ook na afronding van het bouwproject kunnen immers nog vorderingen van derden ontstaan door gebreken in het gerealiseerde project. Overeenkomst Een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst is van groot belang, of het nu gaat om gezamenlijke 6 Aannemer / september 2005 foto: Jan Willem Schouten 3

4 foto: Eddy Buiting Een goede samenwerking is maatwerk. inkoop of een bouwproject. Bij aanvang van een samenwerking is het onderlinge vertrouwen nog grenzeloos. Zodra de eerste rimpels in de samenwerking ontstaan (en die ontstaan altijd) is het handig terug te kunnen vallen op de gemaakte afspraken. Als deze slechts mondeling zijn gemaakt, zal het geheugen selectief blijken te zijn. Als de aannemers vervolgens wordt gevraagd wat is afgesproken over het gerezen probleem, dan krijg je twee volstrekt verschillende antwoorden. Deze situatie kan men voorkomen met een duidelijke en schriftelijk vastgelegde samenwerkingsovereenkomst. De aard van deze overeenkomst hangt af van de rechtsvorm die u kiest voor de samenwerking. Rechtsvorm Ondanks het feit dat de samenwerking slechts een eenmalig bouwproject betreft, moet worden gekeken naar de rechtsvorm van de samenwerking. Meestal wordt gekozen voor de vennootschap onder firma ( v.o.f. ), dan wel de besloten vennootschap ( BV ). Vaak wordt de BV gekozen om de hoofdelijke aansprakelijkheid (die bij de v.o.f. van toepassing is) te ontwijken. Aan de andere kant blijken belangrijke contractspartijen van de BV (zoals de opdrachtgever van het bouwproject en de bank) juist om die reden een borgstelling van de aandeelhouders van de BV te verlangen. Niettemin is het van groot belang nooit met een holdingmaatschappij te participeren in een v.o.f. Doet u dat wel, dan brengt u uw hele concern in de gevarenzone. Een andere belangrijke overweging is de rechtspersoonlijkheid van de BV. De BV is zelfstandig, los van haar aandeelhouders, drager van rechten en plichten. Zij kan bijvoorbeeld eigenaar zijn van materieel. De v.o.f. kan geen eigenaar zijn, zij is transparant. Ten slotte kunnen ook fiscale argumenten een rol spelen. Bij een verlieslijdend bouwproject kan de v.o.f. fiscaal gunstiger zijn dan een BV. De firmanten kunnen dit verlies bijvoorbeeld direct verrekenen met hun eigen winst. Voorbeeld Aannemingsbedrijf Maas BV en Bouwbedrijf Waal BV, beide goed renderend, hebben besloten samen een groter maar risicovol bouwproject uit te voeren. Gezamenlijk richten zij een nieuwe BV op, Maas en Waal BV. Helaas blijkt het bouwproject zeer verliesgevend. Gelukkig blijven Aannemingsbedrijf Maas BV en Bouwbedrijf Waal BV nog wel winstgevend. Het verlies van Maas en Waal BV kan echter niet verrekend worden met de winst van Aannemingsbedrijf Maas BV en Bouwbedrijf Waal BV. Als bij aanvang was gekozen voor een v.o.f. in plaats van een BV, dan was verrekening met de winst van Aannemingsbedrijf Maas BV en Bouwbedrijf Waal BV geen enkel probleem geweest. Maar pas op, daar staat de grotere aansprakelijkheid bij een v.o.f. weer tegenover. Bevoegdheden Tijdens het project moeten er vele (soms financieel belangrijke) afspraken met derden gemaakt worden. Uiteraard kunnen de samenwerkende aannemers niet voortdurend gezamenlijk optreden. Het is daarom noodzakelijk dat de compagnons elkaar de bevoegdheid geven namens de v.o.f. dan wel de BV te handelen. Maar hoe ver mogen de bevoegdheden gaan? In de praktijk wordt dit vaak gekoppeld aan een financiële meetlat. Transacties tot bijvoorbeeld euro mag de ene aannemer zonder goedkeuring van de andere aannemer zelfstandig doen. Daarboven is goedkeuring nodig. Deze derde partij moet op de hoogte zijn van deze beperking. Om de bevoegdheidsbeperking ook naar derden te laten werken is melding daarvan bij de Kamer van Koophandel afdoende. Aannemer / september

5 Fiscaal H E L D E R E S P E L R E G E L S I N A A N D E E L H O U D E R S O V E R E E N K O M S T SAMEN bouwen, goed funderen Aannemers die met elkaar samenwerken doen dat vaak in BV-vorm. Het vastleggen van de afspraken is daarbij van groot belang. Voor de aannemers zelf, maar ook voor de continuïteit van het bedrijf. Voor veel situaties geven de statuten regelingen, maar deze zijn niet standaard op maat. Raadzaam is het om de benodigde aanvullende afspraken vast te leggen in een aandeelhoudersovereenkomst. TEKST: MR. DRS. O. CLOUS FOTO: ARCHIEF AANNEMER Gedeeltelijke samenwerking ( joint-ventures) is een vorm van samenwerken in BV-vorm. Ook kunnen twee eigen bouwbedrijven via een gemeenschappelijke BV worden samengebracht, waarna beide aannemers gezamenlijk verdergaan. Vaak is deze samenwerking een eerste stap in de richting van bedrijfsovername door een van beiden. Welke vorm ook, het vastleggen van afspraken is van groot belang. Veel onderwerpen kunnen worden vastgelegd in de statuten van de gezamenlijke BV. Het kenmerk van afspraken is echter dat ze door voortschrijdend inzicht of gewijzigde omstandigheden worden aangepast. De schriftelijke vastlegging moet dan ook wijzigen. Dat zou een statutenwijziging betekenen. Met een aandeelhoudersovereenkomst bespaart u kosten, de gang naar de notaris en bent u flexibeler. Wie samenwerkingsafspraken vastlegt in een aandeelhoudersovereenkomst, beschikt over heldere spelregels. Stemverhouding Van de stemverhouding uit de statuten mag niet worden afgeweken. Wel kan in de aandeelhoudersovereenkomst worden bepaald dat aandeelhouders hun stem op een vooraf bepaalde wijze zullen gebruiken. Vaak zal de samenwerking zijn gebaseerd op gelijkwaardigheid. Maar wat als bij bijvoorbeeld fifty-fifty verhoudingen de stemmen staken. De aandeelhouders kunnen vastleggen dat zij dan een derde persoon om een bindend advies zullen vragen. Zij stemmen dan, in overeenstemming met dat advies. Om verschil van mening over de aan te wijzen derde te voorkomen, moet ook daarvoor een regeling worden opgenomen. Bij meerdere aandeelhouders kan het gewenst zijn dat belangrijke besluiten worden genomen met een bepaalde meerderheid. Men wil bijvoorbeeld voorkomen dat een kleine aandeelhouder de stemverhoudingen ongewenst kan beïnvloeden. Denk aan belangrijke investeringen of verkoop van bedrijfsmiddelen en -onderdelen. In de aandeelhoudersovereenkomst moet dan worden bepaald dat de aandeelhouders de stemverhoudingen inventariseren, voordat ze er in de algemene aandeelhoudersvergadering over stemmen. Ruzie Helaas leidt samenwerken niet zelden tot ruzie. Of het verschil van inzicht nu gaat over de auto waarin men rijdt of over zakelijke aangelegenheden, men moet op een goede manier van elkaar af kunnen. Wie moet zijn aandelen dan verkopen? Voor het geval de aandeelhouders er helemaal niet uitkomen, kan worden vastgelegd dat beide aandeelhouders dan moeten meewerken aan de verkoop van het bedrijf aan een derde. Overlijden Stel, één van de aandeelhouders overlijdt. Als het goed is, geven de statuten dan de overblijvende aandeelhouder het recht om de aandelen van de erfgenamen over te nemen. Vaak is het niet goed geregeld en heeft de overblijvende aandeelhouder te maken met de weduwe van zijn zakenpartner. Andersom is ook denkbaar. Dat de overblijvende aandeelhouder de aandelen niet wil overnemen. De weduwe blijft er dan mee zitten. Of voor deze situatie een regeling moet worden getroffen, hangt af van de aandeelhouders. In ieder geval moeten ze erover hebben nagedacht bij het aangaan van de samenwerking. Prijsbepaling Bron van onderhandeling en conflict: tegen welke prijs kan een aandeelhouder de aandelen van de ander overnemen? Men kan een prijs vastleggen, maar dat kan leiden tot een onredelijk lage of hoge koopsom. Beter is af te spreken dat de prijs wordt bepaald door een deskundige, op een wijze die is vastgelegd in de aandeelhoudersovereenkomst. Met alleen prijsbepaling hebben de aandeelhouders het niet geregeld. Zij moeten ook een betalingsregeling afspreken. Dividenduitkering Een aannemer heeft zijn bedrijf verkocht aan een BV waarvan hijzelf en een beginnende aannemer aandeelhouder zijn. De gezamenlijke BV is de koopsom schuldig gebleven. De samenwerking werpt haar vruchten af en de beginnende aannemer wil deze plukken door de gezamenlijke BV dividend te laten uitkeren. Is dat redelijk? Of is het redelijker dat de gezamenlijke BV eerst de koopsom aflost? Ook over het dividendbeleid moet men dus afspraken maken. Concurrentie- en relatiebeding Concurrerende activiteiten leggen natuurlijk een bom onder de samenwerking. Met name bij joint-ventures is van cruciaal belang dat de gezamenlijke aandeelhouders niet in hun eigen bedrijf werkzaamheden uitvoeren die de joint-venture zou moeten uitvoeren. Bij een meer volledige samenwerking ligt concurrentie tijdens de rit minder voor de hand, maar is niet ondenkbaar. Een aandeelhouder kan bijvoorbeeld gaan participeren in andere bouwbedrijven. Ook na beëindiging van de samenwerking moet een goede regeling zijn getroffen. Een concurrentiebeding kan worden aangevuld met een relatiebeding, dat een regeling biedt voor het contracteren door de (voormalige) aandeelhouders met opdrachtgevers van de BV. Na al het voorafgaande kan makkelijk uit het oog worden verloren dat samenwerking plaatsvindt in goed onderling vertrouwen. Wordt dit vertrouwen beschaamd, komt aan de samenwerking een abrupt einde of ontstaat er verschil van inzicht over het gewenste beleid, dan zijn heldere spelregels nodig. Dat is in het belang van de aandeelhouders én van het bedrijf. : 59

6 V I E R O R G A N I S A T O R I S C H E B O O S D O E N E R S Voorkom spanning en FRUSTRATIE Waarom kampen veel samenwerkingsverbanden met spanningen, frustraties en minder goede resultaten? Snel wordt er gesproken over botsende culturen. Maar onderzoek wijst uit dat andere oorzaken veel vaker de boosdoeners zijn. SAMENSTELLING: EDDY BUITING Samenwerkings verbanden Botsende culturen kunnen demotiverend werken op de bouwplaats. 1. Gemeenschappelijke doelen en belangen De belangrijkste oorzaak van slechte samenwerking blijkt het feit dat te weinig gemeenschappelijke doelen worden nagestreefd. Partijen hebben te vaak uit elkaar lopende belangen. Een onderaannemer die wordt afgerekend per meter productie heeft een ander belang (vooral productiviteit) dan de aannemer die wordt afgerekend op doorlooptijd, kwaliteit en kosten. Tip: Kijk naar de belangen en zoek naar mogelijkheden om die belangen van beide partijen op een lijn te brengen. Kies bijvoorbeeld voor een constructie waarin beide bedrijven hetzelfde rendement over hun omzet krijgen. Een open boekhouding is hier natuurlijk een voorwaarde. 2.Duidelijke rol- en taakverdeling Als er echt sprake is van overeenkomstige doelen, blijkt de samenwerking vaak te haperen op de rol- en taakverdeling. Veelal is het onduidelijk wie nu wat oppakt. Denk aan de aansturing op de bouwplaats. Wat wordt er van elkaar verwacht? Wie neemt, wie krijgt en wie accepteert de leiding? Tip: Neem vooraf duidelijk door wie wat gaat oppakken en welke verwachtingen hiermee gepaard gaan. Dit voorkomt veel onduidelijkheden. 3. Overeenkomstige werkwijze en methoden De derde bron van slechte samenwerking is dat er te veel meningsverschillen zijn over de wijze waarop een werk wordt voorbereid en uitgevoerd. Juist deze verschillen kunnen leiden tot oeverloze discussies over het gelijk. Tip: Bespreek goed elkaars werkwijzen en bouwmethoden. Kom tot overeenstemming welke men gebruikt voordat de samenwerking start. 4. Botsende culturen Wat is cultuur? Veel gehoorde kreten zijn waarden, normen, omgangsvormen, basisveronderstellingen, etc. Uiteindelijk uit cultuur zich in gedrag en gewoontes. Dit is het stuk wat duidelijk waarneembaar is en juist voor de meeste problemen kan zorgen tussen verschillende bedrijven en mensen. Tip: Scan kort elkaars cultuur. Doe dit met een flink aantal personeelsleden. HOE HERKEN IK EEN BEDRIJFSCULTUUR? Het scannen op het risico van afwijkende verwachtingen, misverstanden, miscommunicatie of onbegrip kan plaatsvinden met behulp van de volgende werkvraag: Wat is duidelijk anders dan bij ons en waar moeten wij zeker rekening mee houden? Het scannen op het risico van verschil van mening, irritatie of bemoeizucht vond plaats met behulp van de volgende werkvraag: Wat vinden wij moeilijk om te accepteren en zouden wij graag snel veranderd willen zien? Zet de uitkomsten van beide vragen naast elkaar en praat erover. Spreek af hoe irritaties kunnen worden voorkomen en wat te doen als ze optreden. 8 Aannemer / september 2005

7 Waarom werken aannemers samen? Uit idealisme, overlevingsdrang, vanwege specialisme of om nieuwe markten aan te boren? Vele soorten motieven zijn denkbaar, maar risicospreiding is een belangrijk motief om een project in combinatie uit te voeren. 1) Risicospreiding Met name bij eigen ontwikkeling kunnen tegenvallers beter in een bouwcombinatie opgevangen worden dan dat de aannemer zelf de wonden moet likken. Winsten kunnen terugvloeien naar deelnemende aannemers. 2) Niet zelfstandig in staat De aannemer beschikt over te weinig (deskundig) personeel of materieel. Er is een ongunstige geografische ligging ten opzichte van het aangenomen bouwwerk of er zijn beperkte financieringsmogelijkheden. 3) Specialisme De opdracht brengt dusdanig veel specialistisch werk met zich mee dat het in de arm nemen van een gespecialiseerde aannemer meer efficiency oplevert dan deze als onderaannemer in te schakelen. 4) Eis van opdrachtgever Opdrachtgevers of aanbestedende diensten kunnen dusdanige eisen stellen dat zij indirect een combinatie verplichten (bijv. ervaring of minimale omzet). 5) Opdrachtverwerving Samen sta je sterker. De concurrentiepositie kan door samenwerking worden verbeterd. Het middenbedrijf kan zichzelf bijvoorbeeld op een hoger plan zetten. Maar ook door verhoging van efficiency binnen bedrijven kan een aannemerscombinatie concurrentietechnisch sterk(er) staan. Aanbevelingen - Onderzoek de bedrijfscultuur van de beoogde compagnon; boven een florerende bv kan een holding met negatief vermogen hangen. - Beoordeel zijn financiële draagkracht. - Zorg voor een samenwerkingsovereenkomst. - Kies een passende rechtsvorm voor de samenwerking. - Participeer nooit met uw holding in een v.o.f. - Zorg voor deskundige begeleiding. - Regel elkaars bevoegdheden om afspraken met derden te maken en meld deze bij de Kamer van Koophandel. HANDIGE SITES EN PUBLICATIES Stichting Bouwresearch heeft met Projectpartnering in de bouw en Samenwerking tussen MKB bouwbedrijven publicaties over samenwerkingsbanden tussen aannemersbedrijven. Kijk voor een publicatie-overzicht op levensfasen/samenwerken Allerlei handige ondernemersinformatie, tips en praktijkverhalen. De werkgeversorganisatie bezit een hoop knowhow. Via haar reguliere kanalen, maar ook bijvoorbeeld via Bouwlokalen (www.bouwlokalen.nl) kunnen ondernemers antwoorden zoeken op vragen over samenwerkingsverbanden. Aannemer / september

8 Thema FUSIE ZONDER RUZIE In het afgelopen septembernummer van Aannemer is Samenwerking aan de orde geweest. De conclusie is duidelijk: samenwerken is maatwerk. Naast overname of tijdelijke samenwerking is fusie het meest gelijkwaardige, permanente samenwerkingsverband. Maar vraag accountants en organisatieadviseurs naar de fusiemogelijkheden van een bedrijf en ze beginnen al te zuchten en te steunen. Want een fusie is de meest complexe en onderschatte vorm van samensmeden die het bouwbedrijf kent. Toch groeit de vraag, uit nood geboren of uit groeiperspectief. Maar weet wat u doet, want het merendeel van de fusiebesprekingen loopt nog altijd spaak, voordat de champagne ontkurkt kan worden. T I P S E N T R U C S VO O R V E R R E GA A N D E SAMENWERKI N G FUSEREN weet wat u doet De meest vergaande vorm van samenwerken is fusie. Twee bedrijven vloeien samen tot één groter bouwbedrijf. Deze fusie vereist advies op vele gebieden. Denk aan het integreren van de IT-systemen en het op elkaar afstemmen van de arbeidsvoorwaarden. Maar minstens even belangrijk is de fiscale begeleiding. T E KST: F R A N K K E R K H O F F B, A L FA A CCO U N TA N TS E N A DV I S E U R S F OTO S: A R C H I E F A A N N E M E R Net als trouwen Bij een fusie besluiten twee min of meer gelijkwaardige bouwbedrijven in de toekomst samen verder door het leven te gaan. Eigenlijk is het net als trouwen, zij het dat nu slechts van een verstandshuwelijk kan worden gesproken. Een zo vergaande vorm van samenwerken vereist natuurlijk het uiterste van de voorbereiding. Trouwen doe je immers ook niet zomaar. Klikken Bij een fusie wordt door adviseurs terecht gewezen op allerlei technische valkuilen en problemen. Maar het draait uiteindelijk toch om de fusiepartners. Tussen hen moet het nu én in de toekomst klikken. De vriendschappelijke band tussen de fusiepartners moet tegen een stootje kunnen. Want van één ding kunt u zeker zijn, uw relatie met uw fusiepartner zal meer dan eens op de proef gesteld worden. Geen bedrijfsovername Een fusie veronderstelt gelijkwaardige partijen. Alleen op die manier kan na de fusie min of meer gelijke zeggenschap ontstaan. Bij doorslaggevende zeggenschap voor één van de fusiepartners is in feite sprake van een bedrijfsovername. Op zichzelf is er niets mis met een overname, maar het vereist een andere insteek. Bij een bedrijfsovername regisseert de overnemer het overnameproces. De overdrager speelt al direct een ondergeschikte rol. Fusie en zeggenschap Na een ideale fusie hebben de fusiepartners ieder vijftig procent zeggenschap in de gefuseerde ondernemingen. Maar helaas is de werkelijkheid zelden ideaal. Zo leidt een verschil in waarde van de samen te voegen ondernemingen al snel tot een verschil in zeggenschap. Zie voorbeeld 1. Om de zeggenschap, ondanks een ongelijk aan- 6 Aannemer / november 2005 foto: Jan Willem Schouten

9 VOORBEELD 1 Holding Baas BV is 100%-aandeelhouder van Bouwbedrijf Baas BV. Holding Boven BV is 100%-aandeelhouder van Aannemer Boven BV. De beide holdingmaatschappijen besluiten dat Bouwbedrijf Baas BV (waarde euro) gaat fuseren met Aannemer Boven BV (waarde euro). De fusiepartners kiezen ervoor zowel Bouwbedrijf Baas BV als Aannemer Boven BV te laten verdwijnen en te vervangen door één nieuwe gezamenlijke BV, Bouwbedrijf Baas Boven Baas BV. De beide holdingmaatschappijen zijn de aandeelhouders in Bouwbedrijf Baas Boven Baas BV. Maar zijn beide aandeelhouder voor 50%? Dit is niet het geval. Door het waardeverschil ontstaat een verschillend aandelenbelang. De mate van zeggenschap is in beginsel volledig gekoppeld aan de grootte van het aandelenbelang. Holding Baas BV heeft dus na de fusie meer zeggenschap in Bouwbedrijf Baas Boven Baas BV dan Holding Boven BV. Wellicht vraagt u zich af waarom dit waardeverschil niet in vorm van een lening wordt opgelost. De reden is duidelijk. De fusie zou dan (omdat de lening groter is dan 10% van de waarde van de uitgereikte aandelen) leiden tot een ongewenste fiscale afrekening over de stille reserves en de goodwill in Bouwbedrijf Baas BV. VOORBEELD 2 THEMA FUSIE De heer Loos is 100%-aandeelhouder en werknemer van Bouwbedrijf BV. De heer Kans is 100%- aandeelhouder en werknemer van Holding BV, welke BV op haar beurt 100%-aandeelhouder van Aannemer BV is. Kans en Loos zijn niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Zij kunnen immers, gezien hun aandelenbelang, hun eigen ontslag tegenhouden. Kans en Loos besluiten hun bedrijven te laten fuseren. Zij kiezen voor het inbrengen van de onderneming (waarde euro) door Bouwbedrijf BV in Aannemer BV (waarde euro) tegen uitreiking van aandelen. Door het verschil in waarde ontvangt Bouwbedrijf BV in ruil voor de ingebrachte onderneming slechts een 30%-belang in Aannemer BV. Na deze fusie kan Loos zijn ontslag op basis van zijn aandelenbelang niet meer tegenhouden. In theorie is dan sprake van een gezagsverhouding tussen Kans en Loos. In de praktijk leidt dit tot verzekeringsplicht bij Loos. delenbelang, toch min of meer gelijkwaardig te maken wordt vaak gekozen voor statutaire regelingen. Zo kunnen de fusiepartners afspreken dat voor het nemen van belangrijke besluiten in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) een vergrote meerderheid (bijvoorbeeld tweederde van de stemmen) noodzakelijk is. Zeggenschap en verzekeringsplicht Een ongelijk aandelenbelang kan, ondanks de visie van de fusiepartners, ook leiden tot verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen van één van hen. Zie voorbeeld 2. De formele gezagsverhouding kan soms voorkomen worden door voor het besluit tot ontslag van een fusiepartner in de statuten een vergrote meerderheid te verlangen. Deze vereiste meerderheid mag echter niet verder gaan dan tweederde deel van de stemmen in de AVA. Dit betekent dat een fusiepartner met een aandelenbelang kleiner dan eenderde, verzekeringsplicht met deze statutaire regeling niet kan ontwijken. Dubbel pand en dubbele inventaris Niet zelden besluiten de fusiepartners de nu gezamenlijke onderneming in het bedrijfspand van één van hen voort te zetten. Als de andere fusiepartner ook in het bezit is van een bedrijfspand ontstaat een probleem. Want wat moet er met dit bedrijfspand gebeuren? Moet de eigenaar het probleem maar zien op te lossen? Meestal kiest men ervoor ook dit pand in de fusie te betrekken. Vervolgens gaan de fusiepartners gezamenlijk proberen het pand te verhuren of te verkopen. Min of meer hetzelfde probleem kan zich voordoen met de inventaris. Ook deze kan gedeeltelijk dubbel en dus overbodig zijn. Wellicht de meest zuivere oplossing is de inventaris (voor de waarde going concern ) volledig in de fusie mee te nemen. Daarna kunnen de fusiepartners de inventaris, voor zover deze overbodig is, verkopen. Waarschijnlijk zal de opbrengst lager zijn dan de going concernwaarde. Dit moet u dan maar beschouwen als fusiekosten. Fiscale aspecten van de fusie Een fusie van twee bedrijven is fiscaal helaas geen neutrale gebeurtenis. Zonder nadere regeling leidt de fusie bijvoorbeeld tot afrekening over de overgedragen goodwill en stille reserves. Zie voorbeeld 3. Geruisloze fusie Het is duidelijk dat een fusie die leidt tot een hoge belastingclaim in de praktijk vrijwel nooit zal worden uitgevoerd. Toch zijn fusies aan de orde van de dag. Blijkbaar zijn er mogelijkheden om de fiscale afrekening te ontwijken. Dit klopt. Sterker nog, het Ministerie van Financiën vindt fusies voor de economie van een zo groot belang dat speciaal daarvoor een geruisloze fusie-mogelijkheid in de Wet op de VOORBEELD 3 Bouwbedrijf West BV gaat fuseren met Aannemer Wind BV. Zij besluiten gezamenlijk een nieuwe BV op te richten, Bouwbedrijf Westenwind BV. Beide dragen hun goed renderende onderneming inclusief de bedrijfspanden over aan deze nieuwe BV. De goodwill in Bouwbedrijf West BV en Bouwbedrijf Wind BV is euro respectievelijk euro. De stille reserve in de bedrijfspanden is euro respectievelijk euro. De werkelijke waarde van de bedrijfspanden is euro respectievelijk euro. Door de overdracht aan Bouwbedrijf Westenwind BV realiseren de fusiepartners, ieder voor zich, een forse winst. De vennootschapsbelastingclaim voor Bouwbedrijf West BV en Bouwbedrijf Wind BV is euro respectievelijk euro. De overdracht van de bedrijfspanden leidt bovendien tot heffing van overdrachtsbelasting (6%). In totaal is Bouwbedrijf Westenwind BV (de verkrijger) euro overdrachtsbelasting verschuldigd. Aannemer / november

10 Thema WAAROM VEEL FUSIES MISLUKKEN Het slagen van een fusie hangt van veel factoren af. Anders gezegd, de fusie kan door veel oorzaken op een debacle uitlopen. De absolute don ts van de fusie: Oogkleppen-syndroom Tijdens het onderhandelen zijn de fusiepartners te veel gericht op de voordelen van de fusie. Ze zijn blind voor de nadelen. Natuurlijk komen deze later, na de fusie, wel aan het licht. Maar dan is het te laat. Er is geen makkelijke weg meer terug. Geen of een slecht due diligence onderzoek De jaarstukken geven een getrouw beeld van een bedrijf. Het is echter niet zo dat uit de jaarstukken alle kenmerken en eigenschappen van een bedrijf blijken. Hiervoor is nader onderzoek, ofwel een due diligence noodzakelijk. Voorkom dat u er na de fusie achter komt dat in het bedrijf van uw fusiepartner nog enkele verborgen gebreken schuilgaan. WAAROM FUSEREN? Aannemers blijken om verschillende, al dan niet goede, redenen te willen fuseren: - Samen is men in staat grotere opdrachten aan te nemen; - Vanwege synergievoordelen, waardoor het rendement van de ondernemingen hoger wordt; - Het is de eerste stap op weg naar een bedrijfsoverdracht; - De concurrenten doen het ook; - Hij vermindert de kwetsbaarheid van het bedrijf door groter te worden. Cultuurverschillen verwaarlozen Iedereen weet dat elk bedrijf een eigen cultuur heeft. Bij een fusie komen twee culturen met elkaar in botsing. Soms is het gevolg niet meer dan blikschade. Zonder een goede inschatting vooraf (én begeleiding achteraf) kan de botsing echter uitlopen op een total loss. Synergievoordelen overschatten De fusiepartners rekenen zich rijk aan alle besparingen in de kosten die de fusie mogelijk gaat maken. Daarbij worden de kosten van de fusie, zoals de juridische begeleiding en de integratie van de IT, juist vaak onderschat. Haast Fusiepartners gunnen zichzelf (én elkaar) vaak niet de tijd die nodig is voor een weloverwogen fusie. Haastige spoed is echter zelden goed. M.a.w. neem de tijd! THEMA FUSIE vennootschapsbelasting is opgenomen. Natuurlijk zijn hier wel nadere voorwaarden aan verbonden. Overdrachtsbelasting In het kader van een fusie kunnen ook onroerende zaken van eigenaar wisselen. In beginsel is de verkrijging van onroerende zaken, zoals een bedrijfspand, belast met overdrachtsbelasting (6%). Ook dit zou een onneembaar obstakel voor een fusie kunnen zijn. Daarom is ook voor de overdrachtsbelasting een fusievrijstelling in de Wet op belastingen van rechtsverkeer opgenomen. Goede structuur Het voorgaande maakt duidelijk dat de fusie ook fiscaal een gecompliceerde gebeurtenis is. Niet zelden wordt de fusie nog verder bemoeilijkt doordat de ondernemingsstructuur van de fusiepartners niet voldoende op de fusie is voorbereid. Aannemers die uit zuinigheid hebben volstaan met één BV bijvoorbeeld. Een fusie is voor hen niet onmogelijk, maar vraagt wel extra (fiscale) begeleiding. Uiteindelijk is deze aannemer dus toch duurder uit. De ondernemingsstructuur is overigens niet slechts voor de fusie van groot belang. Een goede BV-structuur is eigenlijk de Haarlemmerolie voor alle kwalen. Of het nu gaat over bedrijfsopvolging, beperking van de aansprakelijkheid dan wel fusie, een goede BV-structuur is onontbeerlijk. Scheiden doet lijden Een fusie van twee ondernemingen is, hoe dan ook, een zeer ingrijpende gebeurtenis. Technisch is de fusie prima te regelen. Maar twee ondernemers onder één dak gaat helaas niet altijd goed. Het terugkeren naar de oude situatie van twee onafhankelijke bedrijven is een enorme klus. U kunt er zeker van zijn dat deze splitsing ook weer de nodige problemen gaat veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan de huisvesting. Eén van de bedrijfspanden kan immers al, omdat het overbodig was, verhuurd of verkocht zijn. Ook de verdeling van het onderhanden werk en de cliëntenkring zal niet eenvoudig zijn. Dus, een fusie van twee bouwbedrijven is mogelijk en soms zelfs gewenst, maar weet wat u doet! DE IDEALE FUSIE De ideale fusie wordt volgens bemiddelaar Ben Olde Hartman aangegaan door bedrijven die een omzet hebben van 1,5 miljoen euro en een directie die jonger is dan 45 jaar. De perspectieven zijn groei, de cultuur is vormbaar en niet vastgeroest in gedateerde sentimenten. De orderportefeuilles zijn complementair en er is evenwicht in vastgoed, kapitaal, vakmensen en winsten. Het nieuwe bedrijf kan door de fusie nieuwe markten aanboren en/of eerder aanschuiven bij aanbestedingen. De kans dat de fusie daadwerkelijk slaagt is echter maar 25 procent. FUSIE EN IMAGO Het woord fusie lijkt een op het eerste gezicht vriendelijke samensmelting van bedrijven. Een overname klinkt gauw negatief voor het overgenomen bedrijf. Imagotechnisch, dus voor een goede pr naar opdrachtgevers, concurrenten en omgeving, is het gebruiken van het woord fusie aantrekkelijk. Maar ook dan is het waken voor negatieve beeldvorming. Pas op voor de gedachte dat het wel slecht zal gaan met het bedrijf. Maak een goed communicatieplan om dit te voorkomen. Aannemer / november

11 Financieel Financieel COLUMN COLUMN Ondoordacht Vader was trots op zijn zoon. Hij was z n alles. Samen met zijn zoon had hij de onderneming verder uitgebouwd. Pa, het gaat zó goed dat de onderneming onbetaalbaar wordt als ik veertig ben. Moeten we niet wat regelen? Deze serieuze zorg over de toekomst werd waarschijnlijk ingegeven door de trouwplannen met de dochter van de timmerman. Deze timmerman was een chagrijn van een vent en onmogelijk in de samenwerking, maar met een beauty van een dochter. Op een achternamiddag werd het fundament voor een zakelijke toekomst in elkaar geflanst. Alle twijfelachtige debiteuren werden in de stroppenpot geduwd en de cijfers werden, waar mogelijk, gedrukt en zo werd een balans uit de hoge hoed getoverd die de overname mogelijk maakte. Zoonlief kreeg 75 procent van de aandelen en de toekomst lag open. De basis voor de bruiloft was gelegd en in een ijzige sfeer gingen wederzijdse ouders mee in de stoet naar een onverwachte ontknoping. Deze ontknoping liet een paar jaar op zich wachten. drs. Arie Stolk FB Alfa Accountants en Adviseurs Bij de zoon werd een ernstige ziekte geconstateerd die na een ellendig halfjaar eindigde in zijn overlijden. In dezelfde ijzige sfeer werd de zoon naar zijn laatste rustplaats gebracht. De rust in de onderneming bleek ver te zoeken. De mooie dochter had als één van de weinigen een grenzeloos vertrouwen in haar vader. Wat moest zij doen? Ze had de aandelen geërfd en haar schoonvader had aangeboden alle zaken te behartigen om vervolgens de onderneming aan de hoogstbiedende te verkopen. Onze timmerman zag zijn kans schoon. Met behulp van de aandelen van zijn dochter werd hij directeur. Overtuigd van zijn visie werd in een beroerde sfeer de neerwaartse spiraal ingezet. De toekomst kunt u waarschijnlijk het komend jaar uit de faillissementspublicaties vernemen. Zo gaat dat en er is niets aan te doen als er bij de overdracht slecht wordt nagedacht. Het is weliswaar iets tegennatuurlijks als de zoon als eerste overlijdt, maar wel een reële mogelijkheid. Regelen dat de aandelen moeten worden aangeboden bij overlijden met een modus waarmee de waarde wordt vastgesteld, is al een simpele vorm om ellende te voorkomen. Certificering van aandelen is één van de andere opties. De mogelijkheden zijn legio. Bedenk bij elke overdracht wat er zoal kan gebeuren. Overtuigd van zijn visie werd in beroerde sfeer de neerwaartse spiraal ingezet. Ook de belangen van de weduwe waren met de ontstane situatie slecht gediend. Gelukkig had de weduwe haar schoonheid behouden. Een aardige escape voor een nieuwe toekomst. Stammenstrijd Ze zouden samen dit, ze zouden samen dat. Twee weten meer dan één en zo kwam de fusie tot stand. Op papier zag het er leuk uit. Gezamenlijk een nieuwe BV met elk 50 procent van de aandelen. Zelfs het probleem van de gebouwen was netjes opgelost. Ze gingen verder in één pand en het pand van de ander werd verhuurd, waarbij alles samen werd verdeeld. Helaas bleek de cultuur van de bedrijven nogal te verschillen. De één had zijn bedrijf strak geregeld en bij de ander kon alles. Dat botst. Zo n cultuurverschil trekt door de nieuwe organisatie met groepsvorming als resultaat, alsmede een oplopend ziekteverzuim en een rendement dat onder druk komt te staan. Wat met kleine irritaties begon, werd door de groepsvorming opgeblazen tot een Chinese muur. Het over en weer uitdelen van speldenprikken bepaalde het klimaat. Een fusie is meer dan cijfers optellen en een pot maken om samen te verdelen. Denk eens aan de sociale aspecten. Hoe gaan we om met woonwerkverkeer, onkostenvergoedingen, met de bus van de baas naar de beunhaasklus, gebruik van de werkplaats voor privé, soepele werktijden bij ziekte van de vrouw om de kinderopvang te regelen, enz. drs. Arie Stolk FB Alfa Accountants en Adviseurs De irritaties beginnen onderaan en eindigen bij de leiding. Het ging er behoorlijk op: jij bent asociaal en jij hebt een ongeorganiseerde bende. Dan is het kapot. Aardig klusje voor een psycholoog om zo n stammenstrijd naar de vredespijp te leiden. Na de wanhopige psycholoog kom ik. Dan kun je nog maar één ding doen: terug naar af. Gelukkig was er in de aandeelhouderovereenkomst geregeld wat er ging gebeuren. Geen voer voor advocaten met ellenlange procedures. Juridisch toch nog lastig. Je kunt niet het fusietraject in omgekeerde volgorde afdraaien. Het is ook niet goedkoop. De notaris moet de panden weer overhevelen en BV s omvormen. Het dubbele gereedschap en de machines waren verkocht en zijn op dat moment net niet tweedehands te koop. Het personeel is in dit soort situaties beter in praten dan werken. Bij de Wat met kleine irritaties begon, werd door groepsvorming opgeblazen tot een Chinese muur. klanten daalt het vertrouwen. Wat doen we met het onderhanden werk? Wie is aansprakelijk voor wat? Bij de fusie waren de stille reserves overgeheveld naar de nieuwe constructie en hadden we een beroep gedaan op de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Hoe moet dat in omgekeerde volgorde? Mijn collega Frank kreeg pretogen door de uitdaging. Ik tranen in de ogen door de mislukte fusie en de aannemers, zij weenden zeer. Aannemer / september

12 Ophelialaan HB Aalsmeer T: Nijverheidsweg 7c Postbus AE Aalten T: Zoom 2 Postbus AS Assen T: Burg. Kuntzelaan 25 Postbus AG Barneveld T: M. de Klerkweg DK Heerhugowaard T: Dorpstraat 144 Postbus ZH Heythuysen T: Het Haagje 109 Postbus AR Hoogeveen T: Koriander AA Klazienaveen T: Schurinkstraat 23 Postbus AC Ommen T: Lissenveld 47a Postbus AB Raamsdonksveer T: Kerkewijk 69 Postbus BD Veenendaal T: Boerhaaveweg 17 Postbus AA IJsselstein T: Hummeloseweg 14 Postbus AC Zelhem T: Zeven Alleetjes 3 Postbus AA Zwolle T: Acacialaan 2 Postbus AB Bennekom T: Hoekeindseweg 39 Postbus ZX Bleiswijk T: Edisonring 3 Postbus ZG Dodewaard T: Verlaatsterweg PA Gerkesklooster T: Stephensonweg 1 Postbus AA Gorinchem T: Noordersingel 4 Postbus BJ Leeuwarden T: Catharinastraat 1 Postbus AB Meppel T: Alfa Registeraccountants Holding B.V. Van t Hoffstraat 26 Postbus BC Nijkerk Alfa Registeraccountants T: Friesestraatweg 175b Postbus AC Groningen T: Adm. Helfrichstraat 1b Postbus AA Hardenberg T: Engelandlaan PN Hazerswoude Dorp T: Tiendweg 6 Postbus AA Naaldwijk T: Van t Hoffstraat 26a Postbus BD Nijkerk T: Zuiderzeestraatweg BK Oldebroek T: Agro Business Park Postbus AA Wageningen T: Grote Maatweg 37 Postbus AA Wierden T: Goudplevier 107a 8271 GB IJsselmuiden T: Dealer Accountants Service T: Boficon T: Alfa Subsidieadviseurs B.V. Agro Business Park Postbus AA Wageningen T:

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Een bedrijf wordt om verschillende redenen overgedragen. Dit kan zijn om organisatorische redenen, verschuivingen binnen een concern of met het oog op het pensioen van

Nadere informatie

Verkoop onderneming aan kinderen

Verkoop onderneming aan kinderen Verkoop onderneming aan kinderen Waar moeten ouders van een eenmanszaak of een vof (vennootschap onder firma) op letten bij de verkoop van de onderneming van de zoon of dochter? Dit artikel benoemt de

Nadere informatie

Fiscale zaken voor BV ondernemers

Fiscale zaken voor BV ondernemers Fiscale zaken voor BV ondernemers Countus accountants + adviseurs Apeldoorn 28 mei 2013 Henk-Jan Roersma FB Programma Introductie Aandelenoverdracht Activa/passiva transactie Bedrijfsopvolging Pensioenvoorzieningen

Nadere informatie

Ondernemerschap in de bouw. mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB

Ondernemerschap in de bouw. mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB Ondernemerschap in de bouw mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB Introductie Martine ten Hove: Trip Advocaten & Notarissen vestigingen in Assen, Groningen en Leeuwarden circa 80 juristen

Nadere informatie

Personenvennootschappen

Personenvennootschappen Personenvennootschappen mei 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld voor schade

Nadere informatie

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Wat komt er vanavond aan bod? Algemene juridische aspecten: naam, kamer van koophandel, belasting Rechtsvormen:

Nadere informatie

Vraag a ( 10 punten) Geef in een berekening de fiscale winstverdeling 2006 tussen beide vennoten weer.

Vraag a ( 10 punten) Geef in een berekening de fiscale winstverdeling 2006 tussen beide vennoten weer. Tentamen IW2 12 januari 2010 Opgave 1 ( 35 punten) Saar van Beumingen (in 2009 58 jaar) heeft een eenmanszaak. Ze geeft, vanuit twee panden gelegen te Meppel en Zwolle, adviezen aan allerlei basisscholen

Nadere informatie

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012)

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) Met jas bedoelen wij het juridische jasje, oftewel de rechtsvorm. Inleiding Het Nederlandse recht kent (onder meer) de volgende rechtsvormen: 1. eenmanszaak;

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht IB-ondernemer mr. F.J.G. (Frans) Brugman FB

Bedrijfsoverdracht IB-ondernemer mr. F.J.G. (Frans) Brugman FB Bedrijfsoverdracht IB-ondernemer mr. F.J.G. (Frans) Brugman FB Bedrijfsoverdracht IB-ond. 1 Praktijkvoorbeeld Vader Jan (64) en moeder Greet (61) zijn de 2 vennoten van vof slagerij Jansen. Jan en Greet

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Paragraaf 5.1 1. Ondernemingsrecht a. Wat is economisch en juridisch gezien het verschil in benadering bij de diverse ondernemersvormen? b. Waartoe dient het ondernemingsrecht?

Nadere informatie

Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited. [Separaat bijgevoegd]

Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited. [Separaat bijgevoegd] Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited [Separaat bijgevoegd] Bijlage 3 Rechtsvormen Inleiding De keuze voor een juridische vorm van een zelfstandige samenwerkingsorganisatie kent diverse afwegingen. Ze verschillen

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Bedrijfsoverdracht

Informatieblad 03-10-14. Bedrijfsoverdracht Informatieblad 03-10-14 Bedrijfsoverdracht Er komt een moment dat u uw bedrijf gaat overdragen. Of dat nu is om gezondheidsredenen, uw leeftijd of als appeltje voor de dorst. Wat de reden ook is, een bedrijfsoverdracht

Nadere informatie

Succesvol voor jezelf beginnen

Succesvol voor jezelf beginnen R.M. van Schaik Succesvol voor jezelf beginnen Eigen baas INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Rechtsvorm 3. Het ondernemers of businessplan 4. De inschrijving en je bedrijfsnaam 5. Het bedrijf 6. Huisvesting

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam aan de Van Woustraat 217, ingeschreven bij

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

Juridische aspecten van de stichting administratiekantoor (STAK).

Juridische aspecten van de stichting administratiekantoor (STAK). Juridische aspecten van de stichting administratiekantoor (STAK). mr. dr. R.W.F. Hendriks, Willem II stadion te Tilburg 20 juni 2012 De STAK Certificering van aandelen is een in Nederland veel voorkomende

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop!

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop! Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop! Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste doelstellingen. Het

Nadere informatie

Checklist Samenwerking

Checklist Samenwerking Checklist Samenwerking 1 Partner in gezond ondernemerschap Checklist Samenwerken 2013 Uitgave Ontwerp vormgeving Drukwerk FNV Zelfstandigen 2013 Ida Rouwenhorst, Amsterdam Digitaal FNV Zelfstandigen FNV

Nadere informatie

Advieswijzer. Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop. 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop. 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Belastingclaims bij bedrijfsoverdracht... 3 1.1 Wordt een onderneming

Nadere informatie

1 Waarom de AA-Accountant?

1 Waarom de AA-Accountant? Bedrijfsovername Inleiding Wilt u een onderneming starten? Overweeg dan eens het kopen van een bedrijf. Een bedrijfsovername biedt veel voordelen. U hebt al een goede startpositie, een basis waar u op

Nadere informatie

levingscontract Informatie over samenwonen

levingscontract Informatie over samenwonen etsamen levingscontract Informatie over samenwonen Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service zijn de kernwoorden

Nadere informatie

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Introductie van de flex-bv Per 1

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2 GBE3.2 (FE) les 4 programma Wat is een fusie Bedrijfsoverdracht en bedrijfsfusie Bedrijfsfusie Juridische fusie Een fusie is het samengaan van twee meer ondernemingen die daarna als economische eenheid

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOON (ex art.73a Fw.) : Aannemingsbedrijf Perdok B.V. KvK Noord-Nederland nr

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOON (ex art.73a Fw.) : Aannemingsbedrijf Perdok B.V. KvK Noord-Nederland nr OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOON (ex art.73a Fw.) nummer : 1 d.d. : 19 december 2012 in het faillissement van : Aannemingsbedrijf Perdok B.V. gevestigd te gemeente Delfzijl, kantoorhoudend

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) In het faillissement van (hierna: Moria), gevestigd te Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland

Nadere informatie

PERSONEN VENNOOTSCHAPPEN

PERSONEN VENNOOTSCHAPPEN PERSONEN VENNOOTSCHAPPEN Versie PV2017/3.1 Juridische aspecten van personenvennootschappen Dit document behandelt in kort bestek de juridische aspecten van personenvennootschappen. Een personenvennootschap

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf J. Walraven

Nadere informatie

Wat kost een drukkerij? En hoe reken je af?

Wat kost een drukkerij? En hoe reken je af? En hoe reken je af? 3 modellen om de prijs van een drukkerij te bepalen Inhoud 1. SAMEN VERDER... - 3-1.1. INPAKKEN EN WEGWEZEN... - 4-1.2. SAMEN WAARDE CREËREN...- 6-1.3. HET ZAKELIJK HUWELIJK...- 8-2.

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 8

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 8 Inkomstenbelasting winst 8 programma Bijzonderheden overdracht onderneming Van eenmanszaak naar vof voorbehoud stille reserves buitenvennootschappelijk vermogen afrekenen buiten de boeken om ingroeiregeling

Nadere informatie

Inhoud. 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 2 Spelregels om te trouwen. Inhoud

Inhoud. 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 2 Spelregels om te trouwen. Inhoud Inhoud 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 1.1. INLEIDING.................................................... 1 1.1.1. Welke vorm van samenleven past bij u?..................... 1 1.1.2. Dat speelt

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 30 januari 2015 Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Taft-Oscar B.V. (hierna:

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper,

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [ ], (statutair) gevestigd [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Fiscaal voorsorteren naar een bedrijfsoverdracht

Fiscaal voorsorteren naar een bedrijfsoverdracht Fiscaal voorsorteren naar een bedrijfsoverdracht Fiscale tips voor het verkoopproces Mr Roelof Oldenziel Accountants + Adviesgroep Los Spacelab 12 3824 MR AMERSFOORT Tel. 033-460 38 38 www.los.nl Wat is

Nadere informatie

NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT

NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT 1. In 2012 voldoet mevrouw Klappers NIET aan het urencriterium. Mevrouw Klappers kan in 2012... (1)... doteren aan de oudedagsreserve en... (2)... gebruik

Nadere informatie

Inleiding. Als gevolg van de vergrijzing doen veel ondernemers binnenkort afstand van hun bedrijf. Overweegt u een bedrijfsovername,

Inleiding. Als gevolg van de vergrijzing doen veel ondernemers binnenkort afstand van hun bedrijf. Overweegt u een bedrijfsovername, Bedrijfsovername Inleiding Als gevolg van de vergrijzing doen veel ondernemers binnenkort afstand van hun bedrijf. Overweegt u een bedrijfsovername, dan is de tijd nu rijp. countant in. Van de voorbereiding

Nadere informatie

Fiscale Advisering proefexamen / zitting middag

Fiscale Advisering proefexamen / zitting middag OPGAVE 1 Klazine Jansen (35) en volledig gezond startte 8 jaar geleden haar veganistisch restaurant Het enige alternatief in de vorm van een eenmanszaak. Het restaurant is gehuisvest in een oud tolhuis,

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf J. Walraven

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.18/16/122 NL:TZ:0000006392:F001 31-05-2016 mr. S. Vos mr. P Molema Algemeen Gegevens onderneming Esla Chaletbouw B.V. Activiteiten

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/461 NL:TZ:0000007582:F001 09-08-2016 mr. M. Telderman mr. A.M. Koene Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap

Nadere informatie

Examen Accountancypraktijk voor gevorderden najaar 2010

Examen Accountancypraktijk voor gevorderden najaar 2010 Examen Accountancypraktijk voor gevorderden => Beschikbare tijd: 3 uur => Gebruik van een rekenmachine is toegestaan, gebruik van de syllabus of andere literatuur is niet toegestaan => Specificeer de uitwerkingen

Nadere informatie

2010: , : , : ,00

2010: , : , : ,00 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 7 Datum : 14 augustus 2014 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : F 13/4 (18) Datum uitspraak : 8 januari 2013 Curator Rechter-commissaris Activiteiten onderneming :

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht binnen de familie Het proces van opvolging wordt vaak onderschat

Bedrijfsoverdracht binnen de familie Het proces van opvolging wordt vaak onderschat Voor een bedrijfsopvolging binnen de familie zijn er fiscale faciliteiten Bedrijfsoverdracht binnen de familie Het proces van opvolging wordt vaak onderschat Er komt een moment waarop u uw onderneming

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Merci Diamant B.V., statutair gevestigd te Zaandam,

Nadere informatie

De 10 belangrijkste aandachtpunten:

De 10 belangrijkste aandachtpunten: Per 1 oktober 2012 wordt de wetgeving voor BV s ingrijpend vernieuwd. In deze brief informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen uit de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (de zogenaamde

Nadere informatie

Bas Schipper. notaris en estate-planner. Starters Event Rabobank. 29 oktober 2016 Rabobank te Groenlo

Bas Schipper. notaris en estate-planner. Starters Event Rabobank. 29 oktober 2016 Rabobank te Groenlo Bas Schipper notaris en estate-planner Starters Event Rabobank 29 oktober 2016 Rabobank te Groenlo 1 In welk juridisch jasje wordt de onderneming gegoten? Rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid; het juridische

Nadere informatie

Bijlage 5 Uitwerking samenwerkingsvormen Overzicht samenwerkingsvormen Samenwerkingsvormen Afspraken maken over Redenen samenwerking

Bijlage 5 Uitwerking samenwerkingsvormen Overzicht samenwerkingsvormen Samenwerkingsvormen Afspraken maken over Redenen samenwerking Bijlage 5 Uitwerking samenwerkingsvormen In de praktijk bestaan er diverse vormen van samenwerking. In onderstaande tabel worden de verschillende vormen van samenwerken weergegeven. Vervolgens worden deze

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF B.V.?

EENMANSZAAK OF B.V.? EENMANSZAAK OF B.V.? Inleiding Dit memorandum beoogt ondernemers informatie te verschaffen over twee hoofdvormen waarin een onderneming kan worden gedreven: de eenmanszaak en de B.V., en de keuze tussen

Nadere informatie

Checklist Deelnemingsvrijstelling

Checklist Deelnemingsvrijstelling Checklist Deelnemingsvrijstelling Wie een (persoonlijke) holding bezit met daarin aandelen in een werkmaatschappij, zal al snel achter het belang van de deelnemingsvrijstelling komen. De deelnemingsvrijstelling

Nadere informatie

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV PARTIJEN: 1. Stichting Prioriteit DIM Vastgoed, statutair gevestigd te Breda,

Nadere informatie

Kies de juiste rechtsvorm

Kies de juiste rechtsvorm Kies de juiste rechtsvorm Rechtsvormen zijn de verschillende vormen waaruit je kunt kiezen als je een bedrijf inschrijft bij de Kamer van Koophandel. De vorm die u kiest is toegespitst op uw situatie.

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/17/292 NL:TZ:0000013976:F001 13-06-2017 Mr. F.R.H. Kuiper mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming Besloten Vennootschap (B.V.)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 7 maart 2014 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 7 januari 2014 Curator: mr S. van Gessel R-C: mr L.T. de Jonge Activiteiten

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf E. Hoogeweg

Nadere informatie

OPEN VRAGEN 1. Welke ondernemingsvorm komt het meest voor in Nederland en wat zouden daarvoor de belangrijkste redenen kunnen zijn?

OPEN VRAGEN 1. Welke ondernemingsvorm komt het meest voor in Nederland en wat zouden daarvoor de belangrijkste redenen kunnen zijn? Vragen hoofdstuk 3: De onderneming nader bekeken OPEN VRAGEN 1. Welke ondernemingsvorm komt het meest voor in Nederland en wat zouden daarvoor de belangrijkste redenen kunnen zijn? 2. Noem minimaal drie

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.13/15/357 NL:TZ:0000001318:F001 01-09-2015 mr. M. Eefting mr. MJE Geradts Algemeen Gegevens onderneming OV nummer 1 in KEI = feitelijk

Nadere informatie

Bedrijfsopvolging, een parcours met hindernissen

Bedrijfsopvolging, een parcours met hindernissen Bedrijfsopvolging, een parcours met hindernissen Koos Tersteeg Adviseur LTO Noord Advies Bedrijfsopvolging Bedrijfsbeëindiging Waar gaat het over? Bedrijfsopvolging De overgang (en voortzetting) van een

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012 Gegevens onderneming : Frank van der Voort Bouw en Vormgeving B.V. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) In het faillissement van (hierna: Moria), gevestigd te Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Gooi-,

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

Enquête: 10 vragen voor de BV

Enquête: 10 vragen voor de BV Enquête: 10 vragen voor de BV Het Ministerie van Economische Zaken heeft, in samenwerking met Jong Management en het Platform Zelfstandige Ondernemers, een enquête gehouden onder een aantal leden van deze

Nadere informatie

1 Waarom een accountant?

1 Waarom een accountant? Bedrijfsoverdracht Inleiding Als gevolg van de vergrijzing stoppen veel ondernemers binnenkort met hun onderneming. Wellicht bent u één van hen. U kunt besluiten om uw onderneming te staken, maar u kunt

Nadere informatie

levingscontract Informatie over samenwonen

levingscontract Informatie over samenwonen etsamen levingscontract Informatie over samenwonen Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service zijn de kernwoorden

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) In het faillissement van (hierna: Moria), gevestigd te Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/62 NL:TZ:0000010965:F001 07-02-2017 Mr.drs. M. Hoogendoorn mr. Lablans Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Wat betekent de Flex B.V. voor u? 28 oktober 2014

Wat betekent de Flex B.V. voor u? 28 oktober 2014 Wat betekent de Flex B.V. voor u? 28 oktober 2014 Mr. Peter de Lepper dlb notaris Bergen op Zoom 1 Te behandelen onderwerpen: kapitaalvermindering winstrecht-/stemrechtloos versus certificering aandelen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 7 augustus 2015 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 28 april 2015 Curator: mr. J. van Oijen R-C: mr. M.L. Trippenzee-Braaksma

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 oktober 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 oktober 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 oktober 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V.

Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V. Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V. Sprekers Mr. M.J.G. Kleine Punte Notariskantoor Sprang-Capelle Raadhuisplein 4a Sprang-Capelle J.F. Hettema Hettema Interim Controlling www.hettemainterimcontrolling.nl

Nadere informatie

Welke DGA heeft straks pensioen?

Welke DGA heeft straks pensioen? Welke DGA heeft straks pensioen? WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Pensioen: een serieuze aangelegenheid De directeur grootaandeelhouder is geen werknemer in de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 januari 2015 Rechtbank Den Haag Team Insolventies (P2 1101) T.a.v. De Edelachtbare Vrouwe mr. M.M.F. Holtrop Prins Clauslaan 60 2595 AJ 'S-GRAVENHAGE FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

Bogaerts & Groenen advocaten

Bogaerts & Groenen advocaten Bogaerts & Groenen advocaten l Nummer 6 Datum l 17 mei 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73a Fw Dit verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag Gegevens onderneming Vogelshof Holding B.V.

Nadere informatie

Werken voor loon of voor winst? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 4 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 1.9 en 1.

Werken voor loon of voor winst? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 4 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 1.9 en 1. Werken voor loon of voor winst? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 4 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 1.9 en 1.10 Als jij een baan hebt naast je schoolwerk, ben je waarschijnlijk

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 19 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 19 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 19 november 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 2 mei 2011. Faillissementsnummer : F11.54 Datum uitspraak : 8 februari 2011

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 2 mei 2011. Faillissementsnummer : F11.54 Datum uitspraak : 8 februari 2011 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 2 mei 2011 Gegevens onderneming : J&T Reiniging B.V. Faillissementsnummer : F11.54 Datum uitspraak : 8 februari 2011 Rechter-commissaris : mr. D.R. van der

Nadere informatie

Fusies en overnames. Fusies en overnames

Fusies en overnames. Fusies en overnames Fusies en overnames Fusies en overnames 1. Fusies & overnames 2. Motivaties 3. Adviesrecht 4. Stappenplan 5. Facetten 6. Faalfactoren fusies 7. Faalfactoren medezeggenschap 8. Advies (procedure) 1 Fusies

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN Vanaf 2010 kan overlijden met vererving van aandelen in een eigen B.V. met beleggingsvermogen (waaronder verhuurd onroerend goed) tot een onverwachte

Nadere informatie

Stappenplan bedrijfsoverdracht

Stappenplan bedrijfsoverdracht Stappenplan bedrijfsoverdracht t.b.v. verkoper FASE 1: ORIËNTATIE 1 Wat wilt u precies overdragen? Het hele bedrijf? Het onroerend goed? Wordt de onderneming na overdracht voortgezet? 2 Hoe lang blijft

Nadere informatie

Kennisbijeenkomst Bedrijfsoverdracht. 16 mei 2013

Kennisbijeenkomst Bedrijfsoverdracht. 16 mei 2013 Kennisbijeenkomst Bedrijfsoverdracht 16 mei 2013 Van bedrijf naar kapitaal Vóór en na de bedrijfsoverdracht drsj.j.a. Knol, 06-8197 2288 Agenda 1. Verkoop klaar maken van uw onderneming 2. Bedrijf verkocht:

Nadere informatie

A. Ondernemer en huwelijk

A. Ondernemer en huwelijk A. Ondernemer en huwelijk Iedere ondernemer die met een partner samen woont, is vrij om zijn of haar in komen te innen en om een bankrekening te openen. Het maakt daarbij niets uit voor welke samenlevingsvorm

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 juni 2014 Gegevens onderneming : Proper Alarmsystemen

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek bedrijfsoverdracht familiebedrijven. 20 juni 2012

Uitkomsten onderzoek bedrijfsoverdracht familiebedrijven. 20 juni 2012 Uitkomsten onderzoek bedrijfsoverdracht familiebedrijven 20 juni 2012 Samenvatting De waardering van het familiebedrijf vormt een belangrijk obstakel bij de overdracht van de onderneming. Vooral de waardering

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/17/320 NL:TZ:0000014477:F001 11-07-2017 mr. Y.C.M. Heruer mr. C.P. Lunter Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FISCALE SIGNALEN OPINIE: ONHANDIGE WETGEVING

FISCALE SIGNALEN OPINIE: ONHANDIGE WETGEVING FISCALE SIGNALEN Jaargang 2010, nummer 1 In het eerste nummer van onze nieuwsbrief in 2010 geven wij een aantal signalen die voor u van belang kunnen zijn. Geheel fiscaal zijn deze signalen deze keer niet.

Nadere informatie

(Geadviseerde verwerkingstijd 160 minuten)

(Geadviseerde verwerkingstijd 160 minuten) Opgave 1 (Geadviseerde verwerkingstijd 160 minuten) Jaap de Vries heeft twee jaar geleden (2007) in het dorpje Leuvenheim samen met zijn oud studiegenoot Piet van Buren een Accountantskantoor opgezet.

Nadere informatie

Whitepaper. Harmoniseren van arbeidsvoorwaarden Het recept voor één arbeidsvoorwaardenpakket

Whitepaper. Harmoniseren van arbeidsvoorwaarden Het recept voor één arbeidsvoorwaardenpakket Whitepaper Harmoniseren van arbeidsvoorwaarden Het recept voor één arbeidsvoorwaardenpakket Mei 2015 1662358 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Waarom harmoniseren?... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 11 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 11 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 11 november 2014 Faillissement : RCL B.V. Faillissementsnummer : F.05/14/922 Datum uitspraak : 23 september 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

Alles onder Controle!

Alles onder Controle! Alles onder Controle! Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet 20 oktober 2009 Onderwerpen Bedrijfsopvolging in Nederland Inkomstenbelasting Successiewet Bedrijfsopvolging in België Samenloop Nederland

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

Uw bedrijf verkopen? Taxatie. Overnameprijs UW BEDRIJF VERKOPEN? DAAROM EEN ACCOUNTANT

Uw bedrijf verkopen? Taxatie. Overnameprijs UW BEDRIJF VERKOPEN? DAAROM EEN ACCOUNTANT Uw bedrijf verkopen? risatie Taxatie Overnameprijs UW BEDRIJF VERKOPEN? DAAROM EEN ACCOUNTANT mei 2013 UW BEDRIJF VERKOPEN? DAAROM EEN ACCOUNTANT Deze brochure is speciaal bedoeld voor ondernemers die

Nadere informatie

1-11-2012. Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Workshop overdracht KNGF. Overnames. Booming business?? Programma

1-11-2012. Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Workshop overdracht KNGF. Overnames. Booming business?? Programma Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht 30 oktober 2012 Henri Brom T: 06-54200497 E: hgtbrom@mkbadviseurs.nl Senior Adviseur Opvolging en Overdracht Workshop overdracht KNGF Programma Inleiding Fasen

Nadere informatie

VRAGENLIJST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST/BIJZONDERE BEPALINGEN STATUTEN

VRAGENLIJST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST/BIJZONDERE BEPALINGEN STATUTEN VRAGENLIJST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST/BIJZONDERE BEPALINGEN STATUTEN I. Inleiding De wet gaat er bij B.V./N.V. van uit dat de aandeelhouders enkel kapitaal verschaffen en wel door het doen van de bij

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 2016 is de nieuwe Regeling aanwijzing directeurgrootaandeelhouder

Met ingang van 1 januari 2016 is de nieuwe Regeling aanwijzing directeurgrootaandeelhouder 2016 WHITEPAPER Verzekeringsplicht DGA Niet verzekerd of dubbel verzekerd? Wijziging verzekeringsplicht directeur-grootaandeelhouder (DGA) en echtgenote Inhoud Pagina 1 Regeling aanwijzing DGA Wijzigingen

Nadere informatie

Uitnodiging. HLB OndernemersCafé 7 november 2011. Ondernemend, net als u. www.hlb-van-daal.nl

Uitnodiging. HLB OndernemersCafé 7 november 2011. Ondernemend, net als u. www.hlb-van-daal.nl Uitnodiging HLB OndernemersCafé 7 november 2011 Ondernemend, net als u Nieuw bv-recht: Welke kansen biedt het u? Op 1 oktober 2012 wordt een geheel nieuwe wettelijke regeling voor de bv van kracht, de

Nadere informatie

Nummer: 8 Datum: 28 februari 2014

Nummer: 8 Datum: 28 februari 2014 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 28 februari 2014 Gegevens onderneming : Aannemersbedrijf Moonen Sassenheim B.V. Faillissementsnummer : F10/603 Datum uitspraak : 10 augustus 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/62 NL:TZ:0000010965:F001 07-02-2017 Mr.drs. M. Hoogendoorn mr. Lablans Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie