Special. Samenwerken in de bouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Special. Samenwerken in de bouw"

Transcriptie

1 Special Samenwerken in de bouw In het vakblad Aannemer verschenen diverse publicaties van Alfa-medewerkers, waarin samenwerken tussen aannemers centraal staat. Deze informatie willen wij u niet onthouden. Daarom vindt u in deze special de artikelen die onze medewerkers schreven. In deze stukken staan tips en valkuilen zodat u goed voorbereid de samenwerking aan kunt gaan.

2 Special: Samenwerken in de bouw Samenwerken, maar hoe dan? Regelmatig spreek ik aannemers die samenwerken met andere aannemers. Vrijwel steeds is hun ervaring, op zijn zachtst gezegd, niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Die gesprekken zijn voor ons aanleiding geweest om in het vakblad Aannemer uitgebreid in te gaan op het samenwerken in de bouw. Sterker nog, dit vakblad heeft in de editie van september 2005 samenwerken in de bouw als thema gekozen. In de editie van november 2005 is daar zelfs nog een forse schep bovenop gedaan met het thema fusie De artikelen geven een goed overzicht van de problematiek waarmee u te maken kunt krijgen als u met een andere aannemer wil samenwerken of fuseren. En vergis u niet, de artikelen zijn zonder uitzondering op de praktijk gebaseerd. Betekent dit dat samenwerken of fusie in de bouw meestal fout afloopt? Nee, dat mag de conclusie niet zijn. Wel willen wij u wijzen op de drempels waarover anderen al gestruikeld zijn. Samenwerken is met andere woorden méér dan een handdruk. Als u samenwerken of een fusie overweegt en na het lezen van deze special daarover nadere informatie wenst, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Wij maken graag een afspraak met u. Voor een Alfa-vestiging bij u in de buurt verwijs ik naar het achterblad van deze special. A. van Vliet Alfa Branchekantoor Bouw T: in de bouw. 2

3 Thema EIGENZINNIG Wanneer aannemers spreken over samenwerking met collega-bouwbedrijven druipen de clichés er gauw van af. Win-win-situaties, synergie en efficiency zijn steekwoorden in het relaas van een bouwondernemer die zijn heil bij een collega zoekt. De praktijk is dat een tijdelijk samenwerkingsverband veelal ingegeven wordt door de marktsituatie; het samen opereren is in feite meer noodzaak dan vrije wil. Een matig gevulde orderportefeuille, omzeteisen bij aanbestedingen, benodigde specialismen of het grote ondernemersrisico drijft bouwbedrijven bij elkaar in de armen. De eigenzinnige ondernemer begeeft zich dan wel in een constant spanningsveld, waarin hij naast partner in een verbond, vooral zakenman en beheerder van zijn eigen winkel is. Samenwerken is dus meer dan samen werken. V A L K U I L E N B I J S A M E N W E R K E N Méér dan een HANDDRUK Samenwerking is een goede manier om de eigen marktpositie te versterken. De totstandkoming van een bouwcombinatie of tijdelijke samenwerking met een collega-aannemer heeft veel voeten in de aarde en is maatwerk. Wat zijn de valkuilen? Kan worden samengewerkt in een vennootschap onder firma of is daar toch een BV voor nodig? TEKST: F.J. KERKHOF FB, ALFA ACCOUNTANTS EN ADVISEURS FOTO: EDDY BUITING Samenwerkings verbanden Samenwerkingsverbanden bestaan in allerlei soorten en maten. Zo kan de samenwerking bestaan uit de gezamenlijke inkoop of uitwisseling van personeel en materieel. Een verdergaande vorm van samenwerken is het gezamenlijk uitvoeren van een bouwproject. Met name deze laatste vorm vereist deskundige begeleiding. Een ferme handdruk is niet voldoende. Cultuur Een belangrijk aandachtspunt is de bedrijfscultuur. Hoe verder de samenwerking gaat, hoe belangrijker bij elkaar passende bedrijfsculturen zijn. Kleine ergernissen over en weer kunnen uitgroeien tot een moeilijk overbrugbare tweedeling. De praktijk bewijst het. Bedrijfsonderzoek Hoe zit het met de financiële draagkracht van uw compagnon? Voor een geslaagde samenwerking is het niet voldoende af te gaan op de blauwe ogen van de collega-aannemer. Bedenk dat een groot project vaak ook grote risico s met zich meebrengt. Het is daarom van groot belang elkaars financiële draagkracht te (laten) beoordelen en wel vóórdat de samenwerking tot stand komt. Hoe diepgaander de samenwerking, hoe groter de noodzaak. Voorbeeld Een viertal aannemers besluit gezamenlijk in te schrijven op een groot bouwproject. Gezien de haast die er in de praktijk altijd lijkt te zijn, wordt geen onderzoek verricht naar elkaars financiële draagkracht. Om dit project niet te missen besluiten de aannemers zeer scherp te calculeren. Het resultaat is er naar, het project wordt het viertal gegund. Maar laat nu net dit project op een teleurstelling uitlopen. De nog openstaande en direct opeisbare schulden zijn opgelopen tot euro. De schuldeisers besluiten verhaal te halen op de aannemers. Eén van de aannemers blijkt echter niet over voldoende vermogen te beschikken om zijn deel van de schuld te voldoen. De andere drie aannemers kunnen niet anders dan ook dat deel betalen. Natuurlijk hebben de drie aannemers nu een vordering op de vierde aannemer. Het is echter nog maar de vraag of deze vordering ooit geïnd kan worden. Het komt voor dat samenwerkende aannemers, naast bedrijfsonderzoek, over en weer zekerheden stellen ter ondersteuning van hun onderlinge verhoudingen. Deze zekerheidstelling moet overigens niet eindigen als het project is afgerond. Ook na afronding van het bouwproject kunnen immers nog vorderingen van derden ontstaan door gebreken in het gerealiseerde project. Overeenkomst Een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst is van groot belang, of het nu gaat om gezamenlijke 6 Aannemer / september 2005 foto: Jan Willem Schouten 3

4 foto: Eddy Buiting Een goede samenwerking is maatwerk. inkoop of een bouwproject. Bij aanvang van een samenwerking is het onderlinge vertrouwen nog grenzeloos. Zodra de eerste rimpels in de samenwerking ontstaan (en die ontstaan altijd) is het handig terug te kunnen vallen op de gemaakte afspraken. Als deze slechts mondeling zijn gemaakt, zal het geheugen selectief blijken te zijn. Als de aannemers vervolgens wordt gevraagd wat is afgesproken over het gerezen probleem, dan krijg je twee volstrekt verschillende antwoorden. Deze situatie kan men voorkomen met een duidelijke en schriftelijk vastgelegde samenwerkingsovereenkomst. De aard van deze overeenkomst hangt af van de rechtsvorm die u kiest voor de samenwerking. Rechtsvorm Ondanks het feit dat de samenwerking slechts een eenmalig bouwproject betreft, moet worden gekeken naar de rechtsvorm van de samenwerking. Meestal wordt gekozen voor de vennootschap onder firma ( v.o.f. ), dan wel de besloten vennootschap ( BV ). Vaak wordt de BV gekozen om de hoofdelijke aansprakelijkheid (die bij de v.o.f. van toepassing is) te ontwijken. Aan de andere kant blijken belangrijke contractspartijen van de BV (zoals de opdrachtgever van het bouwproject en de bank) juist om die reden een borgstelling van de aandeelhouders van de BV te verlangen. Niettemin is het van groot belang nooit met een holdingmaatschappij te participeren in een v.o.f. Doet u dat wel, dan brengt u uw hele concern in de gevarenzone. Een andere belangrijke overweging is de rechtspersoonlijkheid van de BV. De BV is zelfstandig, los van haar aandeelhouders, drager van rechten en plichten. Zij kan bijvoorbeeld eigenaar zijn van materieel. De v.o.f. kan geen eigenaar zijn, zij is transparant. Ten slotte kunnen ook fiscale argumenten een rol spelen. Bij een verlieslijdend bouwproject kan de v.o.f. fiscaal gunstiger zijn dan een BV. De firmanten kunnen dit verlies bijvoorbeeld direct verrekenen met hun eigen winst. Voorbeeld Aannemingsbedrijf Maas BV en Bouwbedrijf Waal BV, beide goed renderend, hebben besloten samen een groter maar risicovol bouwproject uit te voeren. Gezamenlijk richten zij een nieuwe BV op, Maas en Waal BV. Helaas blijkt het bouwproject zeer verliesgevend. Gelukkig blijven Aannemingsbedrijf Maas BV en Bouwbedrijf Waal BV nog wel winstgevend. Het verlies van Maas en Waal BV kan echter niet verrekend worden met de winst van Aannemingsbedrijf Maas BV en Bouwbedrijf Waal BV. Als bij aanvang was gekozen voor een v.o.f. in plaats van een BV, dan was verrekening met de winst van Aannemingsbedrijf Maas BV en Bouwbedrijf Waal BV geen enkel probleem geweest. Maar pas op, daar staat de grotere aansprakelijkheid bij een v.o.f. weer tegenover. Bevoegdheden Tijdens het project moeten er vele (soms financieel belangrijke) afspraken met derden gemaakt worden. Uiteraard kunnen de samenwerkende aannemers niet voortdurend gezamenlijk optreden. Het is daarom noodzakelijk dat de compagnons elkaar de bevoegdheid geven namens de v.o.f. dan wel de BV te handelen. Maar hoe ver mogen de bevoegdheden gaan? In de praktijk wordt dit vaak gekoppeld aan een financiële meetlat. Transacties tot bijvoorbeeld euro mag de ene aannemer zonder goedkeuring van de andere aannemer zelfstandig doen. Daarboven is goedkeuring nodig. Deze derde partij moet op de hoogte zijn van deze beperking. Om de bevoegdheidsbeperking ook naar derden te laten werken is melding daarvan bij de Kamer van Koophandel afdoende. Aannemer / september

5 Fiscaal H E L D E R E S P E L R E G E L S I N A A N D E E L H O U D E R S O V E R E E N K O M S T SAMEN bouwen, goed funderen Aannemers die met elkaar samenwerken doen dat vaak in BV-vorm. Het vastleggen van de afspraken is daarbij van groot belang. Voor de aannemers zelf, maar ook voor de continuïteit van het bedrijf. Voor veel situaties geven de statuten regelingen, maar deze zijn niet standaard op maat. Raadzaam is het om de benodigde aanvullende afspraken vast te leggen in een aandeelhoudersovereenkomst. TEKST: MR. DRS. O. CLOUS FOTO: ARCHIEF AANNEMER Gedeeltelijke samenwerking ( joint-ventures) is een vorm van samenwerken in BV-vorm. Ook kunnen twee eigen bouwbedrijven via een gemeenschappelijke BV worden samengebracht, waarna beide aannemers gezamenlijk verdergaan. Vaak is deze samenwerking een eerste stap in de richting van bedrijfsovername door een van beiden. Welke vorm ook, het vastleggen van afspraken is van groot belang. Veel onderwerpen kunnen worden vastgelegd in de statuten van de gezamenlijke BV. Het kenmerk van afspraken is echter dat ze door voortschrijdend inzicht of gewijzigde omstandigheden worden aangepast. De schriftelijke vastlegging moet dan ook wijzigen. Dat zou een statutenwijziging betekenen. Met een aandeelhoudersovereenkomst bespaart u kosten, de gang naar de notaris en bent u flexibeler. Wie samenwerkingsafspraken vastlegt in een aandeelhoudersovereenkomst, beschikt over heldere spelregels. Stemverhouding Van de stemverhouding uit de statuten mag niet worden afgeweken. Wel kan in de aandeelhoudersovereenkomst worden bepaald dat aandeelhouders hun stem op een vooraf bepaalde wijze zullen gebruiken. Vaak zal de samenwerking zijn gebaseerd op gelijkwaardigheid. Maar wat als bij bijvoorbeeld fifty-fifty verhoudingen de stemmen staken. De aandeelhouders kunnen vastleggen dat zij dan een derde persoon om een bindend advies zullen vragen. Zij stemmen dan, in overeenstemming met dat advies. Om verschil van mening over de aan te wijzen derde te voorkomen, moet ook daarvoor een regeling worden opgenomen. Bij meerdere aandeelhouders kan het gewenst zijn dat belangrijke besluiten worden genomen met een bepaalde meerderheid. Men wil bijvoorbeeld voorkomen dat een kleine aandeelhouder de stemverhoudingen ongewenst kan beïnvloeden. Denk aan belangrijke investeringen of verkoop van bedrijfsmiddelen en -onderdelen. In de aandeelhoudersovereenkomst moet dan worden bepaald dat de aandeelhouders de stemverhoudingen inventariseren, voordat ze er in de algemene aandeelhoudersvergadering over stemmen. Ruzie Helaas leidt samenwerken niet zelden tot ruzie. Of het verschil van inzicht nu gaat over de auto waarin men rijdt of over zakelijke aangelegenheden, men moet op een goede manier van elkaar af kunnen. Wie moet zijn aandelen dan verkopen? Voor het geval de aandeelhouders er helemaal niet uitkomen, kan worden vastgelegd dat beide aandeelhouders dan moeten meewerken aan de verkoop van het bedrijf aan een derde. Overlijden Stel, één van de aandeelhouders overlijdt. Als het goed is, geven de statuten dan de overblijvende aandeelhouder het recht om de aandelen van de erfgenamen over te nemen. Vaak is het niet goed geregeld en heeft de overblijvende aandeelhouder te maken met de weduwe van zijn zakenpartner. Andersom is ook denkbaar. Dat de overblijvende aandeelhouder de aandelen niet wil overnemen. De weduwe blijft er dan mee zitten. Of voor deze situatie een regeling moet worden getroffen, hangt af van de aandeelhouders. In ieder geval moeten ze erover hebben nagedacht bij het aangaan van de samenwerking. Prijsbepaling Bron van onderhandeling en conflict: tegen welke prijs kan een aandeelhouder de aandelen van de ander overnemen? Men kan een prijs vastleggen, maar dat kan leiden tot een onredelijk lage of hoge koopsom. Beter is af te spreken dat de prijs wordt bepaald door een deskundige, op een wijze die is vastgelegd in de aandeelhoudersovereenkomst. Met alleen prijsbepaling hebben de aandeelhouders het niet geregeld. Zij moeten ook een betalingsregeling afspreken. Dividenduitkering Een aannemer heeft zijn bedrijf verkocht aan een BV waarvan hijzelf en een beginnende aannemer aandeelhouder zijn. De gezamenlijke BV is de koopsom schuldig gebleven. De samenwerking werpt haar vruchten af en de beginnende aannemer wil deze plukken door de gezamenlijke BV dividend te laten uitkeren. Is dat redelijk? Of is het redelijker dat de gezamenlijke BV eerst de koopsom aflost? Ook over het dividendbeleid moet men dus afspraken maken. Concurrentie- en relatiebeding Concurrerende activiteiten leggen natuurlijk een bom onder de samenwerking. Met name bij joint-ventures is van cruciaal belang dat de gezamenlijke aandeelhouders niet in hun eigen bedrijf werkzaamheden uitvoeren die de joint-venture zou moeten uitvoeren. Bij een meer volledige samenwerking ligt concurrentie tijdens de rit minder voor de hand, maar is niet ondenkbaar. Een aandeelhouder kan bijvoorbeeld gaan participeren in andere bouwbedrijven. Ook na beëindiging van de samenwerking moet een goede regeling zijn getroffen. Een concurrentiebeding kan worden aangevuld met een relatiebeding, dat een regeling biedt voor het contracteren door de (voormalige) aandeelhouders met opdrachtgevers van de BV. Na al het voorafgaande kan makkelijk uit het oog worden verloren dat samenwerking plaatsvindt in goed onderling vertrouwen. Wordt dit vertrouwen beschaamd, komt aan de samenwerking een abrupt einde of ontstaat er verschil van inzicht over het gewenste beleid, dan zijn heldere spelregels nodig. Dat is in het belang van de aandeelhouders én van het bedrijf. : 59

6 V I E R O R G A N I S A T O R I S C H E B O O S D O E N E R S Voorkom spanning en FRUSTRATIE Waarom kampen veel samenwerkingsverbanden met spanningen, frustraties en minder goede resultaten? Snel wordt er gesproken over botsende culturen. Maar onderzoek wijst uit dat andere oorzaken veel vaker de boosdoeners zijn. SAMENSTELLING: EDDY BUITING Samenwerkings verbanden Botsende culturen kunnen demotiverend werken op de bouwplaats. 1. Gemeenschappelijke doelen en belangen De belangrijkste oorzaak van slechte samenwerking blijkt het feit dat te weinig gemeenschappelijke doelen worden nagestreefd. Partijen hebben te vaak uit elkaar lopende belangen. Een onderaannemer die wordt afgerekend per meter productie heeft een ander belang (vooral productiviteit) dan de aannemer die wordt afgerekend op doorlooptijd, kwaliteit en kosten. Tip: Kijk naar de belangen en zoek naar mogelijkheden om die belangen van beide partijen op een lijn te brengen. Kies bijvoorbeeld voor een constructie waarin beide bedrijven hetzelfde rendement over hun omzet krijgen. Een open boekhouding is hier natuurlijk een voorwaarde. 2.Duidelijke rol- en taakverdeling Als er echt sprake is van overeenkomstige doelen, blijkt de samenwerking vaak te haperen op de rol- en taakverdeling. Veelal is het onduidelijk wie nu wat oppakt. Denk aan de aansturing op de bouwplaats. Wat wordt er van elkaar verwacht? Wie neemt, wie krijgt en wie accepteert de leiding? Tip: Neem vooraf duidelijk door wie wat gaat oppakken en welke verwachtingen hiermee gepaard gaan. Dit voorkomt veel onduidelijkheden. 3. Overeenkomstige werkwijze en methoden De derde bron van slechte samenwerking is dat er te veel meningsverschillen zijn over de wijze waarop een werk wordt voorbereid en uitgevoerd. Juist deze verschillen kunnen leiden tot oeverloze discussies over het gelijk. Tip: Bespreek goed elkaars werkwijzen en bouwmethoden. Kom tot overeenstemming welke men gebruikt voordat de samenwerking start. 4. Botsende culturen Wat is cultuur? Veel gehoorde kreten zijn waarden, normen, omgangsvormen, basisveronderstellingen, etc. Uiteindelijk uit cultuur zich in gedrag en gewoontes. Dit is het stuk wat duidelijk waarneembaar is en juist voor de meeste problemen kan zorgen tussen verschillende bedrijven en mensen. Tip: Scan kort elkaars cultuur. Doe dit met een flink aantal personeelsleden. HOE HERKEN IK EEN BEDRIJFSCULTUUR? Het scannen op het risico van afwijkende verwachtingen, misverstanden, miscommunicatie of onbegrip kan plaatsvinden met behulp van de volgende werkvraag: Wat is duidelijk anders dan bij ons en waar moeten wij zeker rekening mee houden? Het scannen op het risico van verschil van mening, irritatie of bemoeizucht vond plaats met behulp van de volgende werkvraag: Wat vinden wij moeilijk om te accepteren en zouden wij graag snel veranderd willen zien? Zet de uitkomsten van beide vragen naast elkaar en praat erover. Spreek af hoe irritaties kunnen worden voorkomen en wat te doen als ze optreden. 8 Aannemer / september 2005

7 Waarom werken aannemers samen? Uit idealisme, overlevingsdrang, vanwege specialisme of om nieuwe markten aan te boren? Vele soorten motieven zijn denkbaar, maar risicospreiding is een belangrijk motief om een project in combinatie uit te voeren. 1) Risicospreiding Met name bij eigen ontwikkeling kunnen tegenvallers beter in een bouwcombinatie opgevangen worden dan dat de aannemer zelf de wonden moet likken. Winsten kunnen terugvloeien naar deelnemende aannemers. 2) Niet zelfstandig in staat De aannemer beschikt over te weinig (deskundig) personeel of materieel. Er is een ongunstige geografische ligging ten opzichte van het aangenomen bouwwerk of er zijn beperkte financieringsmogelijkheden. 3) Specialisme De opdracht brengt dusdanig veel specialistisch werk met zich mee dat het in de arm nemen van een gespecialiseerde aannemer meer efficiency oplevert dan deze als onderaannemer in te schakelen. 4) Eis van opdrachtgever Opdrachtgevers of aanbestedende diensten kunnen dusdanige eisen stellen dat zij indirect een combinatie verplichten (bijv. ervaring of minimale omzet). 5) Opdrachtverwerving Samen sta je sterker. De concurrentiepositie kan door samenwerking worden verbeterd. Het middenbedrijf kan zichzelf bijvoorbeeld op een hoger plan zetten. Maar ook door verhoging van efficiency binnen bedrijven kan een aannemerscombinatie concurrentietechnisch sterk(er) staan. Aanbevelingen - Onderzoek de bedrijfscultuur van de beoogde compagnon; boven een florerende bv kan een holding met negatief vermogen hangen. - Beoordeel zijn financiële draagkracht. - Zorg voor een samenwerkingsovereenkomst. - Kies een passende rechtsvorm voor de samenwerking. - Participeer nooit met uw holding in een v.o.f. - Zorg voor deskundige begeleiding. - Regel elkaars bevoegdheden om afspraken met derden te maken en meld deze bij de Kamer van Koophandel. HANDIGE SITES EN PUBLICATIES Stichting Bouwresearch heeft met Projectpartnering in de bouw en Samenwerking tussen MKB bouwbedrijven publicaties over samenwerkingsbanden tussen aannemersbedrijven. Kijk voor een publicatie-overzicht op levensfasen/samenwerken Allerlei handige ondernemersinformatie, tips en praktijkverhalen. De werkgeversorganisatie bezit een hoop knowhow. Via haar reguliere kanalen, maar ook bijvoorbeeld via Bouwlokalen (www.bouwlokalen.nl) kunnen ondernemers antwoorden zoeken op vragen over samenwerkingsverbanden. Aannemer / september

8 Thema FUSIE ZONDER RUZIE In het afgelopen septembernummer van Aannemer is Samenwerking aan de orde geweest. De conclusie is duidelijk: samenwerken is maatwerk. Naast overname of tijdelijke samenwerking is fusie het meest gelijkwaardige, permanente samenwerkingsverband. Maar vraag accountants en organisatieadviseurs naar de fusiemogelijkheden van een bedrijf en ze beginnen al te zuchten en te steunen. Want een fusie is de meest complexe en onderschatte vorm van samensmeden die het bouwbedrijf kent. Toch groeit de vraag, uit nood geboren of uit groeiperspectief. Maar weet wat u doet, want het merendeel van de fusiebesprekingen loopt nog altijd spaak, voordat de champagne ontkurkt kan worden. T I P S E N T R U C S VO O R V E R R E GA A N D E SAMENWERKI N G FUSEREN weet wat u doet De meest vergaande vorm van samenwerken is fusie. Twee bedrijven vloeien samen tot één groter bouwbedrijf. Deze fusie vereist advies op vele gebieden. Denk aan het integreren van de IT-systemen en het op elkaar afstemmen van de arbeidsvoorwaarden. Maar minstens even belangrijk is de fiscale begeleiding. T E KST: F R A N K K E R K H O F F B, A L FA A CCO U N TA N TS E N A DV I S E U R S F OTO S: A R C H I E F A A N N E M E R Net als trouwen Bij een fusie besluiten twee min of meer gelijkwaardige bouwbedrijven in de toekomst samen verder door het leven te gaan. Eigenlijk is het net als trouwen, zij het dat nu slechts van een verstandshuwelijk kan worden gesproken. Een zo vergaande vorm van samenwerken vereist natuurlijk het uiterste van de voorbereiding. Trouwen doe je immers ook niet zomaar. Klikken Bij een fusie wordt door adviseurs terecht gewezen op allerlei technische valkuilen en problemen. Maar het draait uiteindelijk toch om de fusiepartners. Tussen hen moet het nu én in de toekomst klikken. De vriendschappelijke band tussen de fusiepartners moet tegen een stootje kunnen. Want van één ding kunt u zeker zijn, uw relatie met uw fusiepartner zal meer dan eens op de proef gesteld worden. Geen bedrijfsovername Een fusie veronderstelt gelijkwaardige partijen. Alleen op die manier kan na de fusie min of meer gelijke zeggenschap ontstaan. Bij doorslaggevende zeggenschap voor één van de fusiepartners is in feite sprake van een bedrijfsovername. Op zichzelf is er niets mis met een overname, maar het vereist een andere insteek. Bij een bedrijfsovername regisseert de overnemer het overnameproces. De overdrager speelt al direct een ondergeschikte rol. Fusie en zeggenschap Na een ideale fusie hebben de fusiepartners ieder vijftig procent zeggenschap in de gefuseerde ondernemingen. Maar helaas is de werkelijkheid zelden ideaal. Zo leidt een verschil in waarde van de samen te voegen ondernemingen al snel tot een verschil in zeggenschap. Zie voorbeeld 1. Om de zeggenschap, ondanks een ongelijk aan- 6 Aannemer / november 2005 foto: Jan Willem Schouten

9 VOORBEELD 1 Holding Baas BV is 100%-aandeelhouder van Bouwbedrijf Baas BV. Holding Boven BV is 100%-aandeelhouder van Aannemer Boven BV. De beide holdingmaatschappijen besluiten dat Bouwbedrijf Baas BV (waarde euro) gaat fuseren met Aannemer Boven BV (waarde euro). De fusiepartners kiezen ervoor zowel Bouwbedrijf Baas BV als Aannemer Boven BV te laten verdwijnen en te vervangen door één nieuwe gezamenlijke BV, Bouwbedrijf Baas Boven Baas BV. De beide holdingmaatschappijen zijn de aandeelhouders in Bouwbedrijf Baas Boven Baas BV. Maar zijn beide aandeelhouder voor 50%? Dit is niet het geval. Door het waardeverschil ontstaat een verschillend aandelenbelang. De mate van zeggenschap is in beginsel volledig gekoppeld aan de grootte van het aandelenbelang. Holding Baas BV heeft dus na de fusie meer zeggenschap in Bouwbedrijf Baas Boven Baas BV dan Holding Boven BV. Wellicht vraagt u zich af waarom dit waardeverschil niet in vorm van een lening wordt opgelost. De reden is duidelijk. De fusie zou dan (omdat de lening groter is dan 10% van de waarde van de uitgereikte aandelen) leiden tot een ongewenste fiscale afrekening over de stille reserves en de goodwill in Bouwbedrijf Baas BV. VOORBEELD 2 THEMA FUSIE De heer Loos is 100%-aandeelhouder en werknemer van Bouwbedrijf BV. De heer Kans is 100%- aandeelhouder en werknemer van Holding BV, welke BV op haar beurt 100%-aandeelhouder van Aannemer BV is. Kans en Loos zijn niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Zij kunnen immers, gezien hun aandelenbelang, hun eigen ontslag tegenhouden. Kans en Loos besluiten hun bedrijven te laten fuseren. Zij kiezen voor het inbrengen van de onderneming (waarde euro) door Bouwbedrijf BV in Aannemer BV (waarde euro) tegen uitreiking van aandelen. Door het verschil in waarde ontvangt Bouwbedrijf BV in ruil voor de ingebrachte onderneming slechts een 30%-belang in Aannemer BV. Na deze fusie kan Loos zijn ontslag op basis van zijn aandelenbelang niet meer tegenhouden. In theorie is dan sprake van een gezagsverhouding tussen Kans en Loos. In de praktijk leidt dit tot verzekeringsplicht bij Loos. delenbelang, toch min of meer gelijkwaardig te maken wordt vaak gekozen voor statutaire regelingen. Zo kunnen de fusiepartners afspreken dat voor het nemen van belangrijke besluiten in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) een vergrote meerderheid (bijvoorbeeld tweederde van de stemmen) noodzakelijk is. Zeggenschap en verzekeringsplicht Een ongelijk aandelenbelang kan, ondanks de visie van de fusiepartners, ook leiden tot verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen van één van hen. Zie voorbeeld 2. De formele gezagsverhouding kan soms voorkomen worden door voor het besluit tot ontslag van een fusiepartner in de statuten een vergrote meerderheid te verlangen. Deze vereiste meerderheid mag echter niet verder gaan dan tweederde deel van de stemmen in de AVA. Dit betekent dat een fusiepartner met een aandelenbelang kleiner dan eenderde, verzekeringsplicht met deze statutaire regeling niet kan ontwijken. Dubbel pand en dubbele inventaris Niet zelden besluiten de fusiepartners de nu gezamenlijke onderneming in het bedrijfspand van één van hen voort te zetten. Als de andere fusiepartner ook in het bezit is van een bedrijfspand ontstaat een probleem. Want wat moet er met dit bedrijfspand gebeuren? Moet de eigenaar het probleem maar zien op te lossen? Meestal kiest men ervoor ook dit pand in de fusie te betrekken. Vervolgens gaan de fusiepartners gezamenlijk proberen het pand te verhuren of te verkopen. Min of meer hetzelfde probleem kan zich voordoen met de inventaris. Ook deze kan gedeeltelijk dubbel en dus overbodig zijn. Wellicht de meest zuivere oplossing is de inventaris (voor de waarde going concern ) volledig in de fusie mee te nemen. Daarna kunnen de fusiepartners de inventaris, voor zover deze overbodig is, verkopen. Waarschijnlijk zal de opbrengst lager zijn dan de going concernwaarde. Dit moet u dan maar beschouwen als fusiekosten. Fiscale aspecten van de fusie Een fusie van twee bedrijven is fiscaal helaas geen neutrale gebeurtenis. Zonder nadere regeling leidt de fusie bijvoorbeeld tot afrekening over de overgedragen goodwill en stille reserves. Zie voorbeeld 3. Geruisloze fusie Het is duidelijk dat een fusie die leidt tot een hoge belastingclaim in de praktijk vrijwel nooit zal worden uitgevoerd. Toch zijn fusies aan de orde van de dag. Blijkbaar zijn er mogelijkheden om de fiscale afrekening te ontwijken. Dit klopt. Sterker nog, het Ministerie van Financiën vindt fusies voor de economie van een zo groot belang dat speciaal daarvoor een geruisloze fusie-mogelijkheid in de Wet op de VOORBEELD 3 Bouwbedrijf West BV gaat fuseren met Aannemer Wind BV. Zij besluiten gezamenlijk een nieuwe BV op te richten, Bouwbedrijf Westenwind BV. Beide dragen hun goed renderende onderneming inclusief de bedrijfspanden over aan deze nieuwe BV. De goodwill in Bouwbedrijf West BV en Bouwbedrijf Wind BV is euro respectievelijk euro. De stille reserve in de bedrijfspanden is euro respectievelijk euro. De werkelijke waarde van de bedrijfspanden is euro respectievelijk euro. Door de overdracht aan Bouwbedrijf Westenwind BV realiseren de fusiepartners, ieder voor zich, een forse winst. De vennootschapsbelastingclaim voor Bouwbedrijf West BV en Bouwbedrijf Wind BV is euro respectievelijk euro. De overdracht van de bedrijfspanden leidt bovendien tot heffing van overdrachtsbelasting (6%). In totaal is Bouwbedrijf Westenwind BV (de verkrijger) euro overdrachtsbelasting verschuldigd. Aannemer / november

10 Thema WAAROM VEEL FUSIES MISLUKKEN Het slagen van een fusie hangt van veel factoren af. Anders gezegd, de fusie kan door veel oorzaken op een debacle uitlopen. De absolute don ts van de fusie: Oogkleppen-syndroom Tijdens het onderhandelen zijn de fusiepartners te veel gericht op de voordelen van de fusie. Ze zijn blind voor de nadelen. Natuurlijk komen deze later, na de fusie, wel aan het licht. Maar dan is het te laat. Er is geen makkelijke weg meer terug. Geen of een slecht due diligence onderzoek De jaarstukken geven een getrouw beeld van een bedrijf. Het is echter niet zo dat uit de jaarstukken alle kenmerken en eigenschappen van een bedrijf blijken. Hiervoor is nader onderzoek, ofwel een due diligence noodzakelijk. Voorkom dat u er na de fusie achter komt dat in het bedrijf van uw fusiepartner nog enkele verborgen gebreken schuilgaan. WAAROM FUSEREN? Aannemers blijken om verschillende, al dan niet goede, redenen te willen fuseren: - Samen is men in staat grotere opdrachten aan te nemen; - Vanwege synergievoordelen, waardoor het rendement van de ondernemingen hoger wordt; - Het is de eerste stap op weg naar een bedrijfsoverdracht; - De concurrenten doen het ook; - Hij vermindert de kwetsbaarheid van het bedrijf door groter te worden. Cultuurverschillen verwaarlozen Iedereen weet dat elk bedrijf een eigen cultuur heeft. Bij een fusie komen twee culturen met elkaar in botsing. Soms is het gevolg niet meer dan blikschade. Zonder een goede inschatting vooraf (én begeleiding achteraf) kan de botsing echter uitlopen op een total loss. Synergievoordelen overschatten De fusiepartners rekenen zich rijk aan alle besparingen in de kosten die de fusie mogelijk gaat maken. Daarbij worden de kosten van de fusie, zoals de juridische begeleiding en de integratie van de IT, juist vaak onderschat. Haast Fusiepartners gunnen zichzelf (én elkaar) vaak niet de tijd die nodig is voor een weloverwogen fusie. Haastige spoed is echter zelden goed. M.a.w. neem de tijd! THEMA FUSIE vennootschapsbelasting is opgenomen. Natuurlijk zijn hier wel nadere voorwaarden aan verbonden. Overdrachtsbelasting In het kader van een fusie kunnen ook onroerende zaken van eigenaar wisselen. In beginsel is de verkrijging van onroerende zaken, zoals een bedrijfspand, belast met overdrachtsbelasting (6%). Ook dit zou een onneembaar obstakel voor een fusie kunnen zijn. Daarom is ook voor de overdrachtsbelasting een fusievrijstelling in de Wet op belastingen van rechtsverkeer opgenomen. Goede structuur Het voorgaande maakt duidelijk dat de fusie ook fiscaal een gecompliceerde gebeurtenis is. Niet zelden wordt de fusie nog verder bemoeilijkt doordat de ondernemingsstructuur van de fusiepartners niet voldoende op de fusie is voorbereid. Aannemers die uit zuinigheid hebben volstaan met één BV bijvoorbeeld. Een fusie is voor hen niet onmogelijk, maar vraagt wel extra (fiscale) begeleiding. Uiteindelijk is deze aannemer dus toch duurder uit. De ondernemingsstructuur is overigens niet slechts voor de fusie van groot belang. Een goede BV-structuur is eigenlijk de Haarlemmerolie voor alle kwalen. Of het nu gaat over bedrijfsopvolging, beperking van de aansprakelijkheid dan wel fusie, een goede BV-structuur is onontbeerlijk. Scheiden doet lijden Een fusie van twee ondernemingen is, hoe dan ook, een zeer ingrijpende gebeurtenis. Technisch is de fusie prima te regelen. Maar twee ondernemers onder één dak gaat helaas niet altijd goed. Het terugkeren naar de oude situatie van twee onafhankelijke bedrijven is een enorme klus. U kunt er zeker van zijn dat deze splitsing ook weer de nodige problemen gaat veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan de huisvesting. Eén van de bedrijfspanden kan immers al, omdat het overbodig was, verhuurd of verkocht zijn. Ook de verdeling van het onderhanden werk en de cliëntenkring zal niet eenvoudig zijn. Dus, een fusie van twee bouwbedrijven is mogelijk en soms zelfs gewenst, maar weet wat u doet! DE IDEALE FUSIE De ideale fusie wordt volgens bemiddelaar Ben Olde Hartman aangegaan door bedrijven die een omzet hebben van 1,5 miljoen euro en een directie die jonger is dan 45 jaar. De perspectieven zijn groei, de cultuur is vormbaar en niet vastgeroest in gedateerde sentimenten. De orderportefeuilles zijn complementair en er is evenwicht in vastgoed, kapitaal, vakmensen en winsten. Het nieuwe bedrijf kan door de fusie nieuwe markten aanboren en/of eerder aanschuiven bij aanbestedingen. De kans dat de fusie daadwerkelijk slaagt is echter maar 25 procent. FUSIE EN IMAGO Het woord fusie lijkt een op het eerste gezicht vriendelijke samensmelting van bedrijven. Een overname klinkt gauw negatief voor het overgenomen bedrijf. Imagotechnisch, dus voor een goede pr naar opdrachtgevers, concurrenten en omgeving, is het gebruiken van het woord fusie aantrekkelijk. Maar ook dan is het waken voor negatieve beeldvorming. Pas op voor de gedachte dat het wel slecht zal gaan met het bedrijf. Maak een goed communicatieplan om dit te voorkomen. Aannemer / november

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Juridische zaken Ken je rechten en plichten

Juridische zaken Ken je rechten en plichten Juridische zaken Ken je rechten en plichten Juridische zaken Ken je rechten en plichten Voorwoord 2 Willem Overbosch Directeur MKB Servicedesk 3 Nederland telt bijna 1.4 miljoen ondernemers. Waarvan ongeveer

Nadere informatie

Juridische zaken voor je bedrijf

Juridische zaken voor je bedrijf ondernemen Juridische zaken voor je bedrijf 2 netwerk notarissen 3 Juridische zaken voor je bedrijf Het juridisch goed vormgeven van bedrijf en privé is in alle fasen belangrijk. 5 Bedrijfsvormen De keuzes

Nadere informatie

Wat kost een drukkerij? En hoe reken je af?

Wat kost een drukkerij? En hoe reken je af? En hoe reken je af? 3 modellen om de prijs van een drukkerij te bepalen Inhoud 1. SAMEN VERDER... - 3-1.1. INPAKKEN EN WEGWEZEN... - 4-1.2. SAMEN WAARDE CREËREN...- 6-1.3. HET ZAKELIJK HUWELIJK...- 8-2.

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I INHOUDSOPGAVE Voorwoord Bedrijfskunde 6 1 Als je bedrijf je leven is 6 2 Vakmanschap en ondernemerschap van de opvolger 7 3 Is de overdrager

Nadere informatie

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen.

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen. ONDERNEMINGSRECHT INLEIDING Dit gedeelte van de site gaat over belangrijke zaken waarmee een ondernemer te maken krijgt. Een ondernemer is de (rechts-)persoon die voor eigen rekening en op eigen naam een

Nadere informatie

Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing. de NOTARIS en. Onder nemings. recht

Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing. de NOTARIS en. Onder nemings. recht Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing de NOTARIS en Onder nemings recht Inhoud Inleiding Rechtsvormen Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid

Nadere informatie

PARTNERS. partners in land- en tuinbouw

PARTNERS. partners in land- en tuinbouw L E S S I DE W PARTNERS partners in land- en tuinbouw VOORWOORD Ook dit jaar zullen weer heel wat bedrijfsleiders hun bedrijf overdragen aan hun (schoon)zoon of (schoon) dochter. In 2014 lanceerde Groene

Nadere informatie

je bedrijf m v even bijpraten met de bedrijfsnotaris

je bedrijf m v even bijpraten met de bedrijfsnotaris Het notariële magazine voor ondernemers je bedrijf m v even bijpraten met de bedrijfsnotaris zakelijk en privé goed regelen opstarten & ondernemen met de flexbv je bedrijf een stap voorwaarts brengen inhoud

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

SCHEIDINGSPROFS ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE

SCHEIDINGSPROFS ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE GEEN ADVOCAAT NODIG KINDEREN EERST S AVONDS EN OP ZATERDAG ONPARTIJDIG VASTE PRIJS TERMIJNEN 010 30 MOGELIJK 70 518 Inhoudsopgave 1 Introductie 2 Samenleefvormen

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf in het familiebedrijf Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Marcel Peek Alexander Thomassen Roberto Flören Albert Jan Thomassen Maarten van Druten ING

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

hoe eigen rijder worden? vakbekwaam verder

hoe eigen rijder worden? vakbekwaam verder hoe eigen rijder worden? vakbekwaam verder Eigen rijder worden, ZPP er transport & de nieuwe WWG Hieronder wil ik je een eerste overzicht geven van wat je te wachten staat als eigen rijder of als je als

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

De Doorstart COLOFON. Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst. Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar

De Doorstart COLOFON. Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst. Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar De Doorstart COLOFON Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst Titel: De Doorstart Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst Uitgave van: Kneppelhout

Nadere informatie

contract + overname kwesties

contract + overname kwesties Bedrijfsoverdracht? Tenminste 30 redenen om er aan te beginnen. Tips nr. 10 Afwachten? De economie kruipt uit het dal. Voorzichtigheid is veelal nog troef, ook bij ondernemers. Doch ondernemen is vooruitzien.

Nadere informatie

Praktisch Bedrijfsrecht

Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Mr. J.W.J. Fiers Tweede druk Praktisch Bedrijfsrecht In de serie Praktisch Recht zijn inmiddels verschenen Praktisch Arbeidsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bestuursprocesrecht

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken

mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen en organisaties die al een juridische procedure hebben lopen bij de civiele rechter

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten het zaken. zak boekje

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten het zaken. zak boekje Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten volledig herziene versie het zaken zak boekje ing Kredietaanvragen Maatschap Fusie De accountant in uw achterzak Wat

Nadere informatie

MEDIATION IN DE PRAKTIJK

MEDIATION IN DE PRAKTIJK MEDIATION IN DE PRAKTIJK WAT HOUDT MEDIATION IN, AAN DE HAND VAN EEN ACHTTAL CASES TON BELKSMA Uitgave van Mediation Alphen aan den Rijn e-mail belksma@mediation.nl Internet www.mediation.nl ISBN nr. 90-9012015-7

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

Bode & partners Scheiden met je hart

Bode & partners Scheiden met je hart Bode & partners Scheiden met je hart Inhoudsopgave Inleiding 1. Introductie 2. Procedure 2.1 Echtscheiding 2.2 Scheiding van tafel en bed 2.3 Geregistreerd partnerschap 3. Emoties 4. Kinderen 4.1 Ouderlijk

Nadere informatie

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS 1 TAAK VAN DE NOTARIS Een blik in het verleden Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond

Nadere informatie