1. Samenvatting vreemdelingen, A WBZ-verzekering en ziektekostenverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Samenvatting vreemdelingen, A WBZ-verzekering en ziektekostenverzekering"

Transcriptie

1 versie april 2008 Vreemdelingen, verblijfsrecht, AWBZ-verzekering en Zorgverzekeringswet Verplicht een zorgverzekering te sluiten is degene die van rechtswege verzekerd is ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Uitgezonderd van deze verzekeringsplicht zijn militairen in werkelijke dienst en gemoedsbezwaarden (art. 2 Zorgverzekeringswet [Zvw]). 1. Samenvatting vreemdelingen, A WBZ-verzekering en ziektekostenverzekering A WBZ-verzekerd en verplicht een zorgverzekering te sluiten Mensen met een niet-nederlandse nationaliteit (vreemdelingen) moeten aan twee voorwaarden voldoen om zorgverzekeringsplichtig te zijn, zij moeten: 1) een verblijfsvergunning hebben (zie bij kader 2 AWBZ-verzekerde vreemdelingen) en 2) ingezetene zijn of geen ingezetene zijn, doch ter zake van in Nederland in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbelasting is onderworpen. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, is die vreemdeling AWBZ-verzekerd en dus verplicht een zorgverzekering te sluiten. Hij is dat met ingang van de datum afgifte verblijfsvergunning. De Immigratie- en Naturalisatiedienst lino) verleent de verblijfsvergunning over het algemeen met terugwerkende kracht tot datum aanvraag vergunning. De verzekeringsplicht voor de Zvw ontstaat echter niet met terugwerkende kracht tot datum aanvraag vergunning maar met ingang van de datum afgifte verblijfsvergunning. (Zie hetgeen hierover is opgenomen op blz. 6.) Niet rechtmatig verblijvende vreemdelingen, dwz Illegalen, zijn uitgesloten van de sociale zorgverzekeringen fa WBZ-verzekering en Zvw-plicht}. A WBZ-verzekerde vreemdelingen Vreemdelingen zijn alleen AWBZ-verzekerd als zij rechtmatig in Nederland verblijven als bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e of I, van de Vreemdelingenwet 2000 en aan de overige voorwaarden voor AWBZ-verzekering voldoen. Verder is in de artikelen 9a, 10 en 11 van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 uitbreiding gegeven aan de kring van verzekerde vreemdelingen voor de volksverzekeringen waaronder de AWBZ (zie het kader onder 2). Niet A WBZ-verzekerd en wat dan? Op welke ziektekostenverzekering zijn vreemdelingen die een aanvraag hebben ingediend voor een verblijfsvergunning en in afwachting zijn van de beslissing op die vergunning (in procedure zijn) aangewezen. Er zijn twee mogelijkheden. Ziektekostenregeling Justitie (Rva/Rvb) Specifieke groepen vreemdelingen in procedure (bijvoorbeeld asielzoekers of gezinsherenigers/ gezinsvormers) hebben over het algemeen dekking van kosten van medische verstrekkingen overeenkomstig een door het ministerie van Justitie te treffen (ziektekosten)regeling. Particuliere ziektekostenverzekering (niet zijnde een zorgverzekering) Deze vreemdelingen zijn aangewezen op een particuliere ziektekostenverzekering (niet zijnde een zorgverzekering), zoals die door enkele ziektekostenverzekeringsmaatschappijen wordt aangeboden of in de vorm van een reis(ziektekostenlverzekering. Postbus EJ DEN HAAG Telefoon (070) Fax (070) Bezoekadres: Parnassusplein VX DEN HAAG Correspondentie uitsluitend richten aan het postadres met vermelding van de datum en het kenmerk van deze brief. Internetadres:

2 Ministerie van Volksgezondheid. Welzijn en Sport 2 I Hierna is een uitwerking en toelichting over ziektekostenverzekeringen en -regelingen opgenomen. I 2. A WBZ-verzekerde vreemdelingen Grosso modo kunnen vreemdelingen AWBZ-verzekerd zijn als zij naar omstandigheden beoordeeld in Nederland woonachtig zijn en in het bezit zijn van een: verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier; verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd regulier; verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel; verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd asiel; document voor EU/EER-onderdanen; toelating ogv het Associatiebesluit 1/80 EEG/Turkije, arbeid specifiek. Op grond van het Bub zijn verder nog AWBZ-verzekerd vreemdelingen die: in het bezit zijn van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel (rechtmatig verblijf in de zin van artikel 8. onder c, Vw 2000, ongeacht of die vreemdeling als ingezetene kan worden beschouwd) (art. 9a Bub); na rechtmatig verblijf in de zin van artikel 8, onder a t/m e, of I, Vw 2000 voor de beëindiging van het rechtmatig verblijf een aanvraag hebben ingediend om voortgezette toelating dan wel die na intrekking van de toelating in de zin van art. 8, onder a t/m e, of I, Vw 2000 tijdig bezwaar of beroep heeft ingesteld tegen die intrekking (art 10 Bub) in deze beide gevallen tot op die aanvraag is beslist; in overeenstemming met de Wet arbeid vreemdelingen arbeid in dienstbetrekking verrichten uit hoofde waarvan zij aan de loonbelasting zijn onderworpen en zij rechtmatig verblijf houden in de zin van artikel 8, onder f t/m k, Vw 2000 (art. 11 Bub). Dit is onder andere de vreemdeling (met mvv of niet mvv-plichtig) die hier met een tewerkstellingsvergunning mag werken en die in een eerste aanvraagprocedure zit voor een verblijfsvergunning asiel of regulier. Zo nodig in afwijking van artikel 5 AWBZ en de daarop berustende bepalingen wordt als AWBZverzekerde aangemerkt de persoon van wie de AWBZ-verzekering voortvloeit uit de toepassing van bepalingen van een verdrag of van een besluit van een volkenrechtelijke organisatie). Verplicht A WBZ-verzekerd (am. 5 en 5b A WBZ) is degene die: Artikel 5 AWBZ a. ingezetene is; b. geen ingezetene is, doch ter zake van in Nederland in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbelasting is onderworpen. Het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 (Bub) voegt categorieën mensen toe of sluit categorieën mensen uit van de volksverzekeringen, waartoe de AWBZ behoort. De volksverzekeringen (waaronder de AWBZ) verstaan onder ingezetene degene die in Nederland 'woont'. Of iemand in Nederland 'woont' wordt naar feiten en omstandigheden beoordeeld. Beoordeling vindt plaats aan de hand van feitelijke omstandigheden in het concrete geval waarin enerzijds de juridische (rechtmatig verblijf), economische (voorzien in levensonderhoud) en sociale bindingen (o.a. familiebanden, woonruimte) met Nederland een rol spelen en anderzijds, de

3 3 bindingen met het land van herkomst. Zorgverzekeraars moeten iedere verzekeringsplichtige accepteren die zich aanmeldt voor de nieuwe zorgverzekering, ongeacht leeftijd, geslacht of gezondheid. De beoordeling of iemand AWBZ-verzekerde is en dus verplicht een zorgverzekering te sluiten ligt bij de zorgverzekeraar. Voor meer zekerheid over de vraag of er verzekering is voor de volksverzekeringen, kan iemand een verklaring van verzekering (stand verzekering volksverzekeringen) vragen aan de Sociale verzekeringsbank, Kantoor Verzekeringen, Postbus 357, 1180 AJ Amstelveen. Een vreemdeling die in Nederland 'woont' is AWBZ-verzekerd als hij rechtmatig in Nederland verblijf geniet als bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e of I, van de Vreemdelingenwet 2000 (zie bijlage I). Dit is geregeld in artikel 5 van de AWBZ (zie bijlage 11). In artikel 5 AWBZ is verder opgenomen dat in afwijking van het eerste of tweede lid van dat artikel uitbreiding kan worden gegeven aan de kring AWBZ-verzekerde vreemdelingen voor zover het betreft: a. vreemdelingen die rechtmatig in Nederland arbeid verrichten dan wel hebben verricht; b. vreemdelingen die, na in Nederland rechtmatig verblijf te hebben genoten als bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e of I, van de Vreemdelingenwet 2000, tijdig toelating in aansluiting op dat verblijf hebben aangevraagd, dan wel bezwaar hebben gemaakt of beroep hebben ingesteld tegen de intrekking van het besluit tot toelating, totdat op die aanvraag, dat bezwaar of dat beroep is beslist. In het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 is dit verder uitgewerkt in de artikelen 9a, 10 en 11 (zie bijlage 11). In artikel 5b van de AWBZ is bepaald dat zo nodig in afwijking van artikel 5 AWBZ en de daarop berustende bepalingen als verzekerde wordt aangemerkt de persoon van wie de verzekering op grond van de AWBZ voortvloeit uit de toepassing van bepalingen van een verdrag of van een besluit van een volkenrechtelijke organisatie (AWBZ, art. 5b, aanhef en onder a). Vanaf 1 mei 2006 zijn de verblijfsdocumenten voor personen met de nationaliteit van een deel van de EU/EER-lidstaten' of Zwitserland afgeschaft. Sinds die datum moeten deze personen zich wel, als zij langer dan drie maanden in Nederland (willen) verblijven, inschrijven bij de IND. Als deze mensen vijf jaar of langer legaal in Nederland verblijven, hebben zij recht op een verblijfsdocument 'Duurzaam verblijf burgers van de Unie'. Voor een aantal van de nieuw toegetreden EU-lidstaten geldt het bovenstaande niet en blijft het aanvragen van een verblijfsdocument mogelijk. Als de hiervoor bedoelde personen zich niet inschrijven bij de IND, heeft dat geen gevolgen voor het verblijfsrecht in Nederland. Personen uit een EU- of EER-lidstaat of Zwitserland mogen op grond van het EG-Verdrag in Nederland verblijven. Zij hebben voldoende aan een geldig paspoort of ander identiteitsbewijs. Een zorgverzekeraar kan om vast te stellen of een EU/EER-onderdaan of onderdaan van Zwitserland AWBZ-verzekerd is volstaan betrokkene die zich als AWBZ-verzekerde aanmeldt, een kopie te vragen van een geldig document voor grensoverschrijding (zoals een paspoort). De zorgverzekeraars zijn van deze procedure bij aanmelding van EU/EER-onderdanen op de hoogte. 1 EU-lidstaten waarvoor dit geldt zijn: België, (Griekse deel van) Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Vooralsnog geldt deze werkwijze niet voor de onderdanen van Polen, Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Slovenië of Slowakije.

4 Ministerie van Volksgezondheid. Welzijn en Sport 4 3. Vreemde/in en uit es/oten van AWBZ-verzekering Grosso modo zijn van AWBZ-verzekering uitgesloten vreemdelingen die een aanvraag hebben ingediend voor een verblijfsvergunning en in afwachting zijn van de beslissing op (dwz in procedure zijn): verblijfsvergunning bepaalde tijd regulier, tenzij deze vreemdelingen recht hebben op verstrekkingen ogv Rvb, artt. 2, lid 1, onder c en 2a; aanvraag voortgezet verblijf, ontijdige aanvraag; Uitgesloten van de A WBZ maar vallend onder Rva Daarnaast zijn van AWBZ-verzekering uitgesloten de hierna genoemde groep vreemdelingen die een aanvraag hebben ingediend en in afwachting zijn van de beslissing op: verblijfsvergunning bepaalde tijd asiel; Deze mensen vallen echter onder de Justitie Rva ziektekostenregeling. Ook vreemdelingen van wie uitzetting op grond van artikel 64 Vw 2000 achterwege blijft zolang het gelet op de gezondheidstoestand van de vreemdeling of die van een van zijn gezinsleden niet verantwoord is om te reizen, vallen onder de Rva ziektekostenregeling. Uitgesloten van de A WBZ maar vallend onder Rvb Onder de Rvb vallen o.a. de volgende vreemdelingen: Vreemdeling die in aansluiting op het doen van aangifte of die aangifte heeft gedaan van overtreding van artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht (en) een aanvraag heeft ingediend voor een verblijfsvergunning regulier (on)bepaalde tijd of die in afwachting is van de beslissing op een bezwaarschrift of beroepschrift (Rvb art. 2, eerste lid, onder a of bi. Vreemdeling (partner of gezinslid) die met een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) naar Nederland komt en vervolgens hier een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd aanvraagt in het kader van gezinshereniging of gezinsvorming (Rvb, art. 2, eerste lid, onder cl. Deze regeling geldt ook voor degenen die zijn vrijgesteld van het mvv-vereiste. De persoon waarbij aanvrager verblijft dient te beschikken over voldoende middelen van bestaan (Rvb, art. 2a).2 Een samen met tenminste één ouder of verzorger in NI verblijvende minderjarige vreemdeling waarvoor een aanvraag voor een verblijfsvergunning is gedaan of die in afwachting is van de beslissing op bezwaar of beroepschrift (Rvb, art. 2, eerste lid, onder el. Rvb biedt voor deze groep echter alleen een financiële toelage. Uitgesloten van de A WBZ en aangewezen op sociale ziektekostenverzekering land van herkomst dan wel regeling volkenrechtelijke organisatie In artikel 5b van de AWBZ is bepaald dat zo nodig in afwijking van artikel 5 AWBZ en de daarop berustende bepalingen niet als verzekerde wordt aangemerkt de persoon op wie op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie de wetgeving van een andere mogendheid van toepassing is (AWBZ, art. 5b, aanhef en onder bi. 2 Door deze inkomenseis (waaraan overigens niet in alle gevallen hoeft te worden voldaan) komen slechts heel weinig gezinsherenigers/gezinsvormers voor verstrekkingen agv de Rvb in aanmerking. (N.B. Rvb-aanvraag moet worden ingediend binnen 2 weken na ontstaan van dat recht.)

5 5 Asielzoekers en vreemdelingen die aangifte doen ogvart. 273f WS, gezinsherenigers/-vormers en Justitie Rva/Rvb ziektekostenregelingen Rva Asielzoekers en daarmee gelijkgestelde categorieën (als bedoeld in artikel 3, derde en vierde lid van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 [Rva 2005] (Stcrt. 2005, nr. 24] (zie bijlage IV) hebben recht op opvang waaronder, onder meer, de dekking van de kosten van medische verstrekkingen overeenkomstig een daartoe door het ministerie van Justitie getroffen ziektekostenregeling. Dit betreft grosso modo medische zorg overeenkomstig het Zvw-pakket en AWBZ-zorg. De opvang in een opvangvoorziening geldt over het algemeen alleen voor de mensen waarop de regeling van toepassing is en daaraan gelijkgestelden die niet beschikken over voldoende middelen om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. De Rva 2005 heeft alleen betrekking op de centrale opvang van asielzoekers. De opvang van asielzoekers die in de decentrale opvang verblijven in door de gemeente ter beschikking gestelde woonruimten, tot het moment dat zij een verblijfsvergunning krijgen danwel afgewezen worden, is gebaseerd op de Regeling opvang asielzoekers (ROA). Deze regeling wordt pas ingetrokken indien geen asielzoekers meer gehuisvest zijn in zogenaamde ROA-woningen. De ziektekostenregeling van deze categorie is overeenkomstig de Rva 2005 ziektekostenregeling. Vreemdelingen bij wie een verbod op uitzetting op grond van artikel 64 Vw 2000 is vastgesteld hebben, nadat uitstel van vertrek is verleend aanspraak op opvang van het COA. Daarbij hoort dan ook de ziektekostenregeling. Rvb Naast de Rva 2005 is er een regeling die voorziet in de dekking van de kosten van medische verstrekkingen onder andere voor vreemdelingen die zich beraden op het doen van aangifte van een overtreding van artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht (vrouwenhandel) en vreemdelingen die aangifte van een dergelijke overtreding hebben gedaan. Het betreft de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb). Daarnaast komen voor de Rvb in aanmerking de partner of het gezinslid, die met een mvv naar NI komt en vervolgens hier een vvr bepaalde tijd aanvraagt in het kader van gezinshereniging of gezinsvorming. Deze regeling geldt ook voor degenen die zijn vrijgesteld van het mvv-vereiste. De persoon waarbij deze vreemdelingen verblijven dient te beschikken over voldoende middelen van bestaan. Dit betekent een inkomenseis van 120% van de bijstandsnorm. Door deze inkomenseis (waaraan overigens niet in alle gevallen hoeft te worden voldaan) komen slechts heel weinig gezinsherenigers/gezinsvormers voor verstrekkingen ogv de Rvb in aanmerking. (N.B. Rvb-aanvraag moet worden ingediend binnen 2 weken na ontstaan van dat recht.) 4. Uitgesloten van A WBZ en Zvw en geen recht op Justitie Rva/Rvb regeling Vreemdelingen die een aanvraag hebben ingediend voor (dwz in procedure zijn) en in afwachting zijn van de beslissing op een: verblijfsvergunning bepaalde tijd regulier tenzij deze vreemdelingen recht hebben op verstrekkingen ogv Rvb, artt. 2, lid 1 i onder c en 2a (zie hetgeen hierover is opgenomen in onderdeel 3); voortgezet verblijf, ontijdige aanvraag. Zijzijn aangewezen op een particuliere ziektekostenverzekering (niet zijnde zorgverzekering) Deze mensen zijn aangewezen op een particuliere ziektekostenverzekering (niet zijnde een zorgverzekering) of zij moeten in het land van herkomst een reis(ziektekosten)verzekering sluiten.

6 6 Uitzondering A WBZ-verzekering en geen recht op Justitie Rva/Rvb regeling van vreemdelingen met mvv-vereiste en vreemdelingen zonder mvv-vereiste Een deel van de vreemdelingen die naar Nederland komt moet in beginsel in het bezit zijn van een geldig document voor grensoverschrijding voorzien van een geldige machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). Een mvv moet zijn aangevraagd en verstrekt door de Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in het land van zijn herkomst of het land van zijn bestendig verblijf. Dit is een land waar de vreemdeling gerechtigd is om langer dan drie maanden te verblijven op grond van een verblijfstitel. De mvv wordt verleend om legale binnenkomst in Nederland mogelijk te maken voor een vreemdeling die een verblijf langer dan drie maanden in Nederland beoogt. Niet iedere vreemdeling is verplicht in het land van herkomst een mvv aan te vragen. Vrijgesteld van het vereiste van een geldig mvv zijn onder andere gemeenschapsonderdanen, mensen die in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning op grond van het Associatiebesluit 1/80 van de Associatieraad EEG/Turkije. Wat betreft het verzekerd zijn voor de volksverzekeringen is er geen verschil tussen vreemdelingen met een mvv en vreemdelingen die zonder mvv Nederland mogen binnenkomen en die een aanvraag voor een verblijfsvergunning indienen. Beide groepen zijn uitgezonderd van AWBZverzekering en beide groepen zijn dus niet verzekeringsplichtig voor de Zvw. Deze vreemdelingen zijn aangewezen op een particuliere ziektekostenverzekering (niet zijnde een zorgverzekering) of zij moeten in het land van herkomst een reis(ziektekosten)verzekering sluiten. Een beperkte groep vreemdelingen die een aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd heeft gedaan kan een beroep doen op de Rvb-regeling van Justitie (zie onderdeel 3). Verlenen verblijfsvergunning Justitie (datum verlening is over het algemeen datum aanvraag) Wordt de verblijfsvergunning verleend, dan werkt deze over het algemeen terug tot en met de dag waarop betrokkene de verblijfsvergunning heeft aangevraagd (datum verlening verblijfsrecht is datum aanvraag). Verzekering volksverzekeringen (datum afgifte vergunning) Verzekering voor de volksverzekeringen komt als ook aan de andere voorwaarden voor verzekering voor de volksverzekeringen ('wonen') wordt voldaan tot stand met ingang van datum afgifte vergunning. Of iemand in Nederland 'woont' (ingezetene is) wordt naar feiten en omstandigheden beoordeeld. Beoordeling vindt plaats aan de hand van feitelijke omstandigheden in het concrete geval waarin enerzijds de juridische (rechtmatig verblijf) met Nederland een rol spelen en anderzijds, de bindingen met het land van herkomst. N.B. Dit is dus niet de datum waarop Justitie de verblijfsvergunning verleent (met over het algemeen terugwerkende kracht tot en met de dag aanvraag verblijfsvergunning) zoals hierboven aangegeven. Voor het vaststellen van verzekering volksverzekering is er jurisprudentie over datum verzekering volksverzekeringen met ingang datum afgifte vergunning voor met name toekennen van kinderbijslag (één van de volksverzekeringen). Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directie Zorgverzekeringen, Afdeling Verzekeringen en Verdragen april 2008, mvu

7 7 Bijlage I bij notitie vreemdelingen, verblijfsrecht, AWBZ-verzekering en Zvw Schema art. 8 Vw 2000 en b"b 1/1 ehorend e zie. ktekostenverzek' enng b'" IJ wonen,/ zie. ktekostenrege mg Vw 2000 rechtmatig verblijf op grond dat wil zeggen: Ziektekostenverzekering bij artikel van de Vreemdelingenwet 'wonen'iziektekostenregeling art 8, onder a op grond van een verblijfs- verblijfsvergunning AWBZ verzekerd en dus vergunning voor bepaalde voor bepaalde tijd Zvw-plichtig tijd als bedoeld in artikel 14 regulier art. 8, onder b op grond van een verblijfs- verblijfsvergunning AWBZ verzekerd en dus vergunning voor voor onbepaalde Zvw-plichtig onbepaalde tijd als bedoeld tijd regulier in artikel 20 art. 8, onder c op grond van een verblijfs- verblijfsvergunning AWBZ verzekerd en dus vergunning voor bepaalde voor bepaalde tijd Zvw-plichtig tijd als bedoeld in artikel 28 asiel art. 8, onder d op grond van een verblijfs- verblijfsvergunning AWBZ verzekerd en dus vergunning voor voor onbepaalde Zvw-plichtig onbepaalde tijd als bedoeld tijd asiel in artikel 33 art. 8, onder e als AWBZ verzekerd en dus gemeenschapsonderdaan Zvw-plichtig. zolang deze onderdaan verblijf houdt op grond van Uitzondering hierop: een regeling krachtens het ingezetene heeft uitsluitend Verdrag tot oprichting van rente (pensioen) uit ander de Europese Gemeenschap EU-land en is verdragsdan wel de Overeenkomst gerechtigd, dan recht op betreffende de Europese Nederlandse woonlandpakket Economische Ruimte ten laste van dat andere EUland. art. 8, onder f in afwachting van de Art. 14: Aanvraag Aangewezen op een beslissing op een aanvraag verblijfsvergunning particuliere tot het verlenen van de regulier bepaalde ziektekostenverzekering verblijfsvergunning, tijd Een aantal categorieën 3 kan bedoeld in de artikelen 14 in aanmerking komen voor en 28, terwijl bij of verstrekkingen uit de Rvb 4, krachtens deze wet dan wel waaronder dekking medische op grond van een kosten rechterlijke beslissing uitzetting van de aanvrager Art. 28: aanvraag Medische zorg ogv Regeling achterwege dient te blijven verblijfsvergunning verstrekkingen asielzoekers totdat op de aanvraag is asiel bepaalde tijd en andere categorieën beslist vreemdelingen r 3 Dit zijn momenteel o.a.: slachtofffers van mensenhandel, slachtoffers van eergerelateerd geweld, vreemdelingen die in het kader van gezinshereniging/-vorming met een mvv naar Nederland zijn gekomen en niet over voldoende middelen beschikken (bijvoorbeeld omdat zij van het middelenvereiste zijn vrijgesteld) 4 Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen

8 8 art. 8, onder g in afwachting van de Art. 20: aanvraag Dit is een vreemdeling die beslissing op een aanvraag verblijfsvergunning reeds verblijfsvergunning tot het verlenen van de regulier voor regulier voor bepaalde tijd verblijfsvergunning, onbepaalde tijd heeft. Indien ingezetene: bedoeld in de artikelen 20 AWBZ verzekert en dus Zvwen 33, of tot het verlengen plichtig. van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning, Art. 33: aanvraag Dit is een vreemdeling die bedoeld in de artikelen 14 verblijfsvergunning reeds verblijfsvergunning en 28, of een wijziging asiel voor asiel heeft voor bepaalde tijd: ervan, terwijl bij of onbepaalde tijd Indien ingezetene AWBZkrachtens deze wet of op verzekerd en dus Zvwgrond van een rechterlijke plichtig. beslissing uitzetting van de aanvrager achterwege dient Verlengen Dit zijn vreemdelingen die te blijven totdat op de geldigheidsduur reeds verblijfsvergunning aanvraag is beslist verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd dan wel bedoeld in art. 14 verblijfsvergunning asiel of art. 28 terwijl bepaalde tijd hebben en die uitzetting vergunningen willen achterwege dient verlengen: Indien ingezetene te blijven AWBZ-verzekerd en dus Zvw-plichtig art. 8, onder h in afwachting van de Bezwaar / beroep beslissing op een tegen afwijzende bezwaarschrift of een beschikking op: beroepschrift, terwijl bij of 1. aanvraag 1. Aangewezen op krachtens deze wet of op verblijfsvergunning particuliere grond van een rechterlijke regulier bepaalde ziektekostenverzekering. Ook beslissing uitzetting van de tijd art. 14 hier geldt voor bepaalde aanvrager achterwege dient categorieën dat zij in te blijven totdat op het aanmerking kunnen komen bezwaarschrift of het voor verstrekkingen uit de beroepschrift is beslist Rvb (zie hiervoor bij art. 8, onder f) 2. aanvraag 2. Medische zorg ogv verblijfsvergunning Regeling verstrekkingen asiel bepaalde tijd asielzoekers en andere art. 28 categorieën vreemdelingen. 3. aanvraag 3. Dit is vreemdeling met verblijfsvergunning verblijfsvergunning regulier regulier bepaalde tijd; Indien onbepaalde tijd ingezetene AWBZ-verzekerd art. 20 en dus Zvw-plichtig 4. aanvraag 4. Dit is vreemdeling met

9 9 verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd art Dit is vreemdeling die na rechtmatig verblijf met verblijfsvergunning bezwaar /beroep instelt. Blijft AWBZ- verzekerd en dus Zvwplichtig ogv Bub, art of 5.bezwaar/ beroep tegen intrekking vd verschillende verblijfsvergunning en verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd. Indien ingezetene AWBZ-verzekerd en dus Zvw-plichtig art. 8, onder i gedurende de vrije termijn, Dit zijn toeristen I Ziektekostenverzekering in bedoeld in artikel 12, zakenreizigers of land van herkomst zolang het verblijf van de vrachtwagen- overeenkomstig het daar vreemdeling bij of chauffeurs geldende (soc.zekerheids)- krachtens artikel 12 is systeem toegestaan art. 8, onder j indien tegen de uitzetting Vreemdeling wiens Medische zorg ogv Regeling beletselen bestaan als uitzetting ogv art. verstrekkingen asielzoekers bedoeld in artikel achterwege en andere categorieën blijft. vreemdelingen art. 8, onder k gedurende de periode Dit zijn Medische zorg ogv Regeling waarin de vreemdeling door vreemdelingen die verstrekkingen bepaalde Onze Minister in de zich beraden op categorieën vreemdelingen gelegenheid wordt gesteld het doen van aangifte te doen van aangifte van overtreding van artikel overtreding 273a van het Wetboek van genoemd art. WvS Strafrecht (vrouwenhandel) art. 8, onder I indien de vreemdeling toelating ogv AWBZ-verzekerd en Zvwverblijfsrecht ontleent aan gemelde besluit plichtig het Associatiebesluit 1/80 van de Associatieraad EEG/Turkije Of iemand in Nederland 'woont' (ingezetene is) wordt naar feiten en omstandigheden beoordeeld. Beoordeling vindt plaats aan de hand van feitelijke omstandigheden in het concrete geval waarin enerzijds de juridische (rechtmatig verblijf) met Nederland een rol spelen en anderzijds, de bindingen met het land van herkomst. Voor een vreemdeling komt verzekering voor de volksverzekeringen tot stand, als ook aan de andere voorwaarden voor verzekering daarvoor ('wonen in de zin van de volksverzekeringen') wordt voldaan, met ingang van de datum van afgifte van de vergunning. 5 Bub: Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999

10 10 Bijlage II bij notitie vreemdelingen, verblijfsrecht, AWBZ-verzekering en Zvw Vreemdelingenwet 2000, artikel 8 Hoofdstuk 3. Verblijf Afdeling 1. Rechtmatig verblijf Artikel 8 De vreemdeling heeft in Nederland uitsluitend rechtmatig verblijf: a. op grond van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14; b. op grond van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd als bedoeld in artikel 20; c. op grond van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 28; d. op grond van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd als bedoeld in artikel 33; e. als gemeenschapsonderdaan zolang deze onderdaan verblijf houdt op grond van een regeling krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap dan wel de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte; f. in afwachting van de beslissing op een aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning, bedoeld in de artikelen 14 en 28, terwijl bij of krachtens deze wet dan wel op grond van een rechterlijke beslissing uitzetting van de aanvrager achterwege dient te blijven totdat op de aanvraag is beslist; g. in afwachting van de beslissing op een aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning, bedoeld in de artikelen 20 en 33, of tot het verlengen van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning, bedoeld in de artikelen 14 en 28, of een wijziging ervan, terwijl bij of krachtens deze wet of op grond van een rechterlijke beslissing uitzetting van de aanvrager achterwege dient te blijven totdat op de aanvraag is beslist; h. in afwachting van de beslissing op een bezwaarschrift of een beroepschrift, terwijl bij of krachtens deze wet of op grond van een rechterlijke beslissing uitzetting van de aanvrager achterwege dient te blijven totdat op het bezwaarschrift of het beroepschrift is beslist; i. gedurende de vrije termijn, bedoeld in artikel 12, zolang het verblijf van de vreemdeling bij of krachtens artikel 12 is toegestaan; j. indien tegen de uitzetting beletselen bestaan als bedoeld in artikel 64; k. gedurende de periode waarin de vreemdeling door Onze Minister in de gelegenheid wordt gesteld aangifte te doen van overtreding van artikel 273a van het Wetboek van Strafrecht; I. indien de vreemdeling verblijfsrecht ontleent aan het Associatiebesluit 1/80 van de Associatieraad EEG/Turkije.

11 Ministerie van Volksgezondheid. Welzijn en Sport 11 Bijlage 111 bij notitie vreemdelingen, verblijfsrecht, AWBZ-verzekering en Zvw AWBZ Artikel 5 1. Verzekerd overeenkomstig de bepalingen van deze wet is degene, die: a. ingezetene is; b. geen ingezetene is, doch ter zake van in Nederland in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbelasting is onderworpen. 2. In afwijking van het eerste lid zijn vreemdelingen die niet rechtmatig in Nederland verblijf genieten als bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e en I, van de Vreemdelingenwet 2000, niet verzekerd Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan, in afwijking van het eerste lid, uitbreiding dan wel beperking worden gegeven aan de kring der verzekerden. In die algemene maatregel van bestuur kan aan het College zorgverzekeringen worden opgedragen op een aanvraag van een belanghebbende die bij de algemene maatregel van bestuur van de verzekering ingevolge deze wet is uitgezonderd, een verklaring af te geven dat hij niet verzekerd is. 4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan, in afwijking van het eerste en tweede lid, uitbreiding worden gegeven aan de kring der verzekerden voor zover het betreft: a. vreemdelingen die rechtmatig in Nederland arbeid verrichten dan wel hebben verricht; b. vreemdelingen die, na in Nederland rechtmatig verblijf te hebben genoten als bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e en I, van de Vreemdelingenwet 2000, tijdig toelating in aansluiting op dat verblijf hebben aangevraagd, dan wel bezwaar hebben gemaakt of beroep hebben ingesteld tegen de intrekking van het besluit tot toelating, totdat op die aanvraag, dat bezwaar of dat beroep is beslist. Artikel5b Zo nodig in afwijking van artikel 5 en de daarop berustende bepalingen: a. wordt als verzekerde aangemerkt de persoon van wie de verzekering op grond van deze wet voortvloeit uit de toepassing van bepalingen van een verdrag of van een besluit van een volkenrechtelijke organisatie; b. wordt niet als verzekerde aangemerkt de persoon op wie op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie de wetgeving van een andere mogendheid van toepassing is. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 (Bub) Bub Artikel 9a. Vreemdelingen met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel Een vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijft, in de zin van artikel 8, onder c, van de Vreemdelingenwet 2000, is, ongeacht of hij als ingezetene kan worden beschouwd, verzekerd op grond van de volksverzekeringen met ingang van de dag waarop positief op de verblijfsvergunningsaanvraag wordt beschikt. Bub Artikel 10. Vreemdelingen in Nederland wonend 1. Verzekerd op grond van de volksverzekeringen is de in Nederland wonende vreemdeling die na rechtmatig in Nederland verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 8, onder a tot en met e, of I, van de Vreemdelingenwet 2000: a. voor de beëindiging van dit verblijf een aanvraag heeft ingediend om voortgezette toelating; of b. binnen de termijn, genoemd in artikel 69, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, of, buiten die termijn, in geval artikel 6.11 van de Algemene wet bestuursrecht toepassing heeft gevonden,

12 Ministerie van Volksgezondheid. Welzijn en Sport 12 bezwaar heeft gemaakt of beroep heeft ingesteld tegen intrekking van de toelating in de zin van artikel 8, onder a tot en met e, of I, van de Vreemdelingenwet De verzekering op grond van het eerste lid eindigt zodra: a. onherroepelijk op de aanvraag, het bezwaar of het beroep is beslist; of b. de uitzetting van de vreemdeling is gelast, tenzij die uitzetting ingevolge de Vreemdelingenwet 2000 of op grond van een rechterlijke beslissing achterwege dient te blijven. Bub Artikel 11. Vreemdelingen rechtmatig verblijf houdend in Nederland 1. Verzekerd op grond van de volksverzekeringen is de vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijf houdt in de zin van artikel 8, onder f tot en met k, van de Vreemdelingenwet 2000 indien hij in overeenstemming met de Wet arbeid vreemdelingen arbeid in dienstbetrekking verricht uit hoofde waarvan hij aan de loonbelasting is onderworpen. 2. De vreemdeling, bedoeld in het eerste lid, blijft verzekerd op grond van de volksverzekeringen indien hij uit hoofde van het verrichten van arbeid als bedoeld in het eerste lid, recht heeft op betaling van loon als bedoeld in artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek of recht heeft op een uitkering op grond van de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, alsmede indien de arbeid, bedoeld in het eerste lid, tijdelijk is onderbroken als gevolg van verlof, staking of uitsluiting.

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 5 oktober 2004, nummer 2004/59, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000. De Minister

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/7)

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/7) JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/7) Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 30 januari 2006, nr. 2006/7, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

Nadere informatie

Premieheffing. Volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale aspecten

Premieheffing. Volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale aspecten Premieheffing. Volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale aspecten 1 Premieheffing. Volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale

Nadere informatie

Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30)

Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30) SUPPLEMENT Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30) Bij deze Staatscourant hoort een supplement Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30) Dit supplement is gratis verkrijgbaar voor abonnees op de Staatscourant.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10662 17 juni 2011 Besluit van de Minister voor Immigratie en Asiel van 10 juni 2011, nummer WBV 2011/8, houdende wijziging

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Handleiding E-formulieren

Handleiding E-formulieren Handleiding E-formulieren 2006 INHOUD Inleiding 3 E 104 E 106 Verklaring betreffende de samentelling van tijdvakken van verzekering, arbeid of wonen Verklaring betreffende het recht op verstrekkingen wegens

Nadere informatie

AWBZ-zorg in het buitenland

AWBZ-zorg in het buitenland AWBZ-zorg in het buitenland Hoe globaal is ons zorgstelsel Notitie betreffende AWBZ-zorg in het buitenland Den Haag, mei 2007 Inhoudsopgave Aanleiding.. 3 Hoofdstuk 1. Wie heeft aanspraak op AWBZ-zorg

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel English version This application form is also available in English. Please call 0900 1234561 ( 0,10 per minute plus any additional

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2007/29)

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2007/29) JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2007/29) Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 4 oktober 2007, nummer 2007/29, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000. De Staatssecretaris

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning zonder MVV of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag verblijfsvergunning zonder MVV of wijziging verblijfsdoel Aanvraag verblijfsvergunning zonder MVV of wijziging verblijfsdoel M35A / 06A Lees eerst deze pagina en de toelichting op de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning of wijziging beperking zonder MVV

Aanvraag verblijfsvergunning of wijziging beperking zonder MVV Justitie Ministerie van Justitie Immigratie- en Naturalisatiedienst Aanvraag verblijfsvergunning of wijziging beperking zonder MVV Lees eerst deze pagina en de achterkant van dit formulier voordat u begint

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/11/2013

Datum van inontvangstneming : 28/11/2013 Datum van inontvangstneming : 28/11/2013 12/1176 A WBZ-P Centrale Raad van Beroep Meervoudige kamer Entrée 1 7 Ct1ii;(I.-,'--" '-!r,*,0-' l!.ï;~;:;d.0,:;;~; 9':~ Verzoek aan het Hof van Justitie van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 420 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december

Nadere informatie

Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2004 2006

Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2004 2006 Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 5 juli 2006 Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2004 2006 Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 2006. Bronvermelding

Nadere informatie

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 2013-2014

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 2013-2014 REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 2013-2014 De Regeling Inschrijving en Collegegeld van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is gebaseerd op de artikelen 7.32 tot en met

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid.

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. Voor de fiscale aspecten zie de PDF de mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de fiscaliteit.

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Een werknemer naar Nederland laten komen

Een werknemer naar Nederland laten komen Een werknemer naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een werknemer naar Nederland laten komen? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen moet u voor hem een verblijfsvergunning aanvragen,

Nadere informatie

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015 REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015 De Regeling Inschrijving en Collegegeld van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is gebaseerd op de artikelen 7.31a

Nadere informatie

Tandarts Uitgebreid. Tandarts Uitgebreid. Inhoud van de polis

Tandarts Uitgebreid. Tandarts Uitgebreid. Inhoud van de polis Tandarts Uitgebreid Tandarts Uitgebreid Inhoud van de polis 1 Begripsomschrijvingen 2 Prestatiewijze en dekking 3 Omvang van de dekking 4 Uitsluitingen 5 Algemeen 6 Premie 7 Premiebetaling en onderbreking

Nadere informatie

Tandarts Basis. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Tandarts Basis. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Tandarts Basis Polisvoorwaarden Inhoud van de polis 1 Begripsomschrijvingen 2 Prestatiewijze en dekking 3 Omvang van de dekking 4 Uitsluitingen 5 Algemeen 6 Premie 7 Premiebetaling en onderbreking van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34313 10 december 2013 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 december 2013, nr.

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv (overgangsrecht)

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv (overgangsrecht) Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv (overgangsrecht) Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen. Hoe vult u dit formulier in? Dit formulier bestaat

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centrum indicatiestelling zorg uit Driebergen. Datum: 21 april 2011. Rapportnummer: 2011/123

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centrum indicatiestelling zorg uit Driebergen. Datum: 21 april 2011. Rapportnummer: 2011/123 Rapport Rapport betreffende een klacht over het Centrum indicatiestelling zorg uit Driebergen. Datum: 21 april 2011 Rapportnummer: 2011/123 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Besluit van 23 november 2000 tot uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 (Vreemdelingenbesluit 2000)

Besluit van 23 november 2000 tot uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 (Vreemdelingenbesluit 2000) Aliens Decree Besluit van 23 november 2000 tot uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 (Vreemdelingenbesluit 2000) Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen Afdeling 1. Definitiebepalingen Artikel 1.1 (I, J)

Nadere informatie

Addendum WFt Schadeverzekeringen particulier

Addendum WFt Schadeverzekeringen particulier Addendum WFt Schadeverzekeringen particulier Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft

Nadere informatie