1. Samenvatting vreemdelingen, A WBZ-verzekering en ziektekostenverzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Samenvatting vreemdelingen, A WBZ-verzekering en ziektekostenverzekering"

Transcriptie

1 versie april 2008 Vreemdelingen, verblijfsrecht, AWBZ-verzekering en Zorgverzekeringswet Verplicht een zorgverzekering te sluiten is degene die van rechtswege verzekerd is ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Uitgezonderd van deze verzekeringsplicht zijn militairen in werkelijke dienst en gemoedsbezwaarden (art. 2 Zorgverzekeringswet [Zvw]). 1. Samenvatting vreemdelingen, A WBZ-verzekering en ziektekostenverzekering A WBZ-verzekerd en verplicht een zorgverzekering te sluiten Mensen met een niet-nederlandse nationaliteit (vreemdelingen) moeten aan twee voorwaarden voldoen om zorgverzekeringsplichtig te zijn, zij moeten: 1) een verblijfsvergunning hebben (zie bij kader 2 AWBZ-verzekerde vreemdelingen) en 2) ingezetene zijn of geen ingezetene zijn, doch ter zake van in Nederland in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbelasting is onderworpen. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, is die vreemdeling AWBZ-verzekerd en dus verplicht een zorgverzekering te sluiten. Hij is dat met ingang van de datum afgifte verblijfsvergunning. De Immigratie- en Naturalisatiedienst lino) verleent de verblijfsvergunning over het algemeen met terugwerkende kracht tot datum aanvraag vergunning. De verzekeringsplicht voor de Zvw ontstaat echter niet met terugwerkende kracht tot datum aanvraag vergunning maar met ingang van de datum afgifte verblijfsvergunning. (Zie hetgeen hierover is opgenomen op blz. 6.) Niet rechtmatig verblijvende vreemdelingen, dwz Illegalen, zijn uitgesloten van de sociale zorgverzekeringen fa WBZ-verzekering en Zvw-plicht}. A WBZ-verzekerde vreemdelingen Vreemdelingen zijn alleen AWBZ-verzekerd als zij rechtmatig in Nederland verblijven als bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e of I, van de Vreemdelingenwet 2000 en aan de overige voorwaarden voor AWBZ-verzekering voldoen. Verder is in de artikelen 9a, 10 en 11 van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 uitbreiding gegeven aan de kring van verzekerde vreemdelingen voor de volksverzekeringen waaronder de AWBZ (zie het kader onder 2). Niet A WBZ-verzekerd en wat dan? Op welke ziektekostenverzekering zijn vreemdelingen die een aanvraag hebben ingediend voor een verblijfsvergunning en in afwachting zijn van de beslissing op die vergunning (in procedure zijn) aangewezen. Er zijn twee mogelijkheden. Ziektekostenregeling Justitie (Rva/Rvb) Specifieke groepen vreemdelingen in procedure (bijvoorbeeld asielzoekers of gezinsherenigers/ gezinsvormers) hebben over het algemeen dekking van kosten van medische verstrekkingen overeenkomstig een door het ministerie van Justitie te treffen (ziektekosten)regeling. Particuliere ziektekostenverzekering (niet zijnde een zorgverzekering) Deze vreemdelingen zijn aangewezen op een particuliere ziektekostenverzekering (niet zijnde een zorgverzekering), zoals die door enkele ziektekostenverzekeringsmaatschappijen wordt aangeboden of in de vorm van een reis(ziektekostenlverzekering. Postbus EJ DEN HAAG Telefoon (070) Fax (070) Bezoekadres: Parnassusplein VX DEN HAAG Correspondentie uitsluitend richten aan het postadres met vermelding van de datum en het kenmerk van deze brief. Internetadres:

2 Ministerie van Volksgezondheid. Welzijn en Sport 2 I Hierna is een uitwerking en toelichting over ziektekostenverzekeringen en -regelingen opgenomen. I 2. A WBZ-verzekerde vreemdelingen Grosso modo kunnen vreemdelingen AWBZ-verzekerd zijn als zij naar omstandigheden beoordeeld in Nederland woonachtig zijn en in het bezit zijn van een: verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier; verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd regulier; verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel; verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd asiel; document voor EU/EER-onderdanen; toelating ogv het Associatiebesluit 1/80 EEG/Turkije, arbeid specifiek. Op grond van het Bub zijn verder nog AWBZ-verzekerd vreemdelingen die: in het bezit zijn van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel (rechtmatig verblijf in de zin van artikel 8. onder c, Vw 2000, ongeacht of die vreemdeling als ingezetene kan worden beschouwd) (art. 9a Bub); na rechtmatig verblijf in de zin van artikel 8, onder a t/m e, of I, Vw 2000 voor de beëindiging van het rechtmatig verblijf een aanvraag hebben ingediend om voortgezette toelating dan wel die na intrekking van de toelating in de zin van art. 8, onder a t/m e, of I, Vw 2000 tijdig bezwaar of beroep heeft ingesteld tegen die intrekking (art 10 Bub) in deze beide gevallen tot op die aanvraag is beslist; in overeenstemming met de Wet arbeid vreemdelingen arbeid in dienstbetrekking verrichten uit hoofde waarvan zij aan de loonbelasting zijn onderworpen en zij rechtmatig verblijf houden in de zin van artikel 8, onder f t/m k, Vw 2000 (art. 11 Bub). Dit is onder andere de vreemdeling (met mvv of niet mvv-plichtig) die hier met een tewerkstellingsvergunning mag werken en die in een eerste aanvraagprocedure zit voor een verblijfsvergunning asiel of regulier. Zo nodig in afwijking van artikel 5 AWBZ en de daarop berustende bepalingen wordt als AWBZverzekerde aangemerkt de persoon van wie de AWBZ-verzekering voortvloeit uit de toepassing van bepalingen van een verdrag of van een besluit van een volkenrechtelijke organisatie). Verplicht A WBZ-verzekerd (am. 5 en 5b A WBZ) is degene die: Artikel 5 AWBZ a. ingezetene is; b. geen ingezetene is, doch ter zake van in Nederland in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbelasting is onderworpen. Het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 (Bub) voegt categorieën mensen toe of sluit categorieën mensen uit van de volksverzekeringen, waartoe de AWBZ behoort. De volksverzekeringen (waaronder de AWBZ) verstaan onder ingezetene degene die in Nederland 'woont'. Of iemand in Nederland 'woont' wordt naar feiten en omstandigheden beoordeeld. Beoordeling vindt plaats aan de hand van feitelijke omstandigheden in het concrete geval waarin enerzijds de juridische (rechtmatig verblijf), economische (voorzien in levensonderhoud) en sociale bindingen (o.a. familiebanden, woonruimte) met Nederland een rol spelen en anderzijds, de

3 3 bindingen met het land van herkomst. Zorgverzekeraars moeten iedere verzekeringsplichtige accepteren die zich aanmeldt voor de nieuwe zorgverzekering, ongeacht leeftijd, geslacht of gezondheid. De beoordeling of iemand AWBZ-verzekerde is en dus verplicht een zorgverzekering te sluiten ligt bij de zorgverzekeraar. Voor meer zekerheid over de vraag of er verzekering is voor de volksverzekeringen, kan iemand een verklaring van verzekering (stand verzekering volksverzekeringen) vragen aan de Sociale verzekeringsbank, Kantoor Verzekeringen, Postbus 357, 1180 AJ Amstelveen. Een vreemdeling die in Nederland 'woont' is AWBZ-verzekerd als hij rechtmatig in Nederland verblijf geniet als bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e of I, van de Vreemdelingenwet 2000 (zie bijlage I). Dit is geregeld in artikel 5 van de AWBZ (zie bijlage 11). In artikel 5 AWBZ is verder opgenomen dat in afwijking van het eerste of tweede lid van dat artikel uitbreiding kan worden gegeven aan de kring AWBZ-verzekerde vreemdelingen voor zover het betreft: a. vreemdelingen die rechtmatig in Nederland arbeid verrichten dan wel hebben verricht; b. vreemdelingen die, na in Nederland rechtmatig verblijf te hebben genoten als bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e of I, van de Vreemdelingenwet 2000, tijdig toelating in aansluiting op dat verblijf hebben aangevraagd, dan wel bezwaar hebben gemaakt of beroep hebben ingesteld tegen de intrekking van het besluit tot toelating, totdat op die aanvraag, dat bezwaar of dat beroep is beslist. In het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 is dit verder uitgewerkt in de artikelen 9a, 10 en 11 (zie bijlage 11). In artikel 5b van de AWBZ is bepaald dat zo nodig in afwijking van artikel 5 AWBZ en de daarop berustende bepalingen als verzekerde wordt aangemerkt de persoon van wie de verzekering op grond van de AWBZ voortvloeit uit de toepassing van bepalingen van een verdrag of van een besluit van een volkenrechtelijke organisatie (AWBZ, art. 5b, aanhef en onder a). Vanaf 1 mei 2006 zijn de verblijfsdocumenten voor personen met de nationaliteit van een deel van de EU/EER-lidstaten' of Zwitserland afgeschaft. Sinds die datum moeten deze personen zich wel, als zij langer dan drie maanden in Nederland (willen) verblijven, inschrijven bij de IND. Als deze mensen vijf jaar of langer legaal in Nederland verblijven, hebben zij recht op een verblijfsdocument 'Duurzaam verblijf burgers van de Unie'. Voor een aantal van de nieuw toegetreden EU-lidstaten geldt het bovenstaande niet en blijft het aanvragen van een verblijfsdocument mogelijk. Als de hiervoor bedoelde personen zich niet inschrijven bij de IND, heeft dat geen gevolgen voor het verblijfsrecht in Nederland. Personen uit een EU- of EER-lidstaat of Zwitserland mogen op grond van het EG-Verdrag in Nederland verblijven. Zij hebben voldoende aan een geldig paspoort of ander identiteitsbewijs. Een zorgverzekeraar kan om vast te stellen of een EU/EER-onderdaan of onderdaan van Zwitserland AWBZ-verzekerd is volstaan betrokkene die zich als AWBZ-verzekerde aanmeldt, een kopie te vragen van een geldig document voor grensoverschrijding (zoals een paspoort). De zorgverzekeraars zijn van deze procedure bij aanmelding van EU/EER-onderdanen op de hoogte. 1 EU-lidstaten waarvoor dit geldt zijn: België, (Griekse deel van) Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Vooralsnog geldt deze werkwijze niet voor de onderdanen van Polen, Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Slovenië of Slowakije.

4 Ministerie van Volksgezondheid. Welzijn en Sport 4 3. Vreemde/in en uit es/oten van AWBZ-verzekering Grosso modo zijn van AWBZ-verzekering uitgesloten vreemdelingen die een aanvraag hebben ingediend voor een verblijfsvergunning en in afwachting zijn van de beslissing op (dwz in procedure zijn): verblijfsvergunning bepaalde tijd regulier, tenzij deze vreemdelingen recht hebben op verstrekkingen ogv Rvb, artt. 2, lid 1, onder c en 2a; aanvraag voortgezet verblijf, ontijdige aanvraag; Uitgesloten van de A WBZ maar vallend onder Rva Daarnaast zijn van AWBZ-verzekering uitgesloten de hierna genoemde groep vreemdelingen die een aanvraag hebben ingediend en in afwachting zijn van de beslissing op: verblijfsvergunning bepaalde tijd asiel; Deze mensen vallen echter onder de Justitie Rva ziektekostenregeling. Ook vreemdelingen van wie uitzetting op grond van artikel 64 Vw 2000 achterwege blijft zolang het gelet op de gezondheidstoestand van de vreemdeling of die van een van zijn gezinsleden niet verantwoord is om te reizen, vallen onder de Rva ziektekostenregeling. Uitgesloten van de A WBZ maar vallend onder Rvb Onder de Rvb vallen o.a. de volgende vreemdelingen: Vreemdeling die in aansluiting op het doen van aangifte of die aangifte heeft gedaan van overtreding van artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht (en) een aanvraag heeft ingediend voor een verblijfsvergunning regulier (on)bepaalde tijd of die in afwachting is van de beslissing op een bezwaarschrift of beroepschrift (Rvb art. 2, eerste lid, onder a of bi. Vreemdeling (partner of gezinslid) die met een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) naar Nederland komt en vervolgens hier een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd aanvraagt in het kader van gezinshereniging of gezinsvorming (Rvb, art. 2, eerste lid, onder cl. Deze regeling geldt ook voor degenen die zijn vrijgesteld van het mvv-vereiste. De persoon waarbij aanvrager verblijft dient te beschikken over voldoende middelen van bestaan (Rvb, art. 2a).2 Een samen met tenminste één ouder of verzorger in NI verblijvende minderjarige vreemdeling waarvoor een aanvraag voor een verblijfsvergunning is gedaan of die in afwachting is van de beslissing op bezwaar of beroepschrift (Rvb, art. 2, eerste lid, onder el. Rvb biedt voor deze groep echter alleen een financiële toelage. Uitgesloten van de A WBZ en aangewezen op sociale ziektekostenverzekering land van herkomst dan wel regeling volkenrechtelijke organisatie In artikel 5b van de AWBZ is bepaald dat zo nodig in afwijking van artikel 5 AWBZ en de daarop berustende bepalingen niet als verzekerde wordt aangemerkt de persoon op wie op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie de wetgeving van een andere mogendheid van toepassing is (AWBZ, art. 5b, aanhef en onder bi. 2 Door deze inkomenseis (waaraan overigens niet in alle gevallen hoeft te worden voldaan) komen slechts heel weinig gezinsherenigers/gezinsvormers voor verstrekkingen agv de Rvb in aanmerking. (N.B. Rvb-aanvraag moet worden ingediend binnen 2 weken na ontstaan van dat recht.)

5 5 Asielzoekers en vreemdelingen die aangifte doen ogvart. 273f WS, gezinsherenigers/-vormers en Justitie Rva/Rvb ziektekostenregelingen Rva Asielzoekers en daarmee gelijkgestelde categorieën (als bedoeld in artikel 3, derde en vierde lid van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 [Rva 2005] (Stcrt. 2005, nr. 24] (zie bijlage IV) hebben recht op opvang waaronder, onder meer, de dekking van de kosten van medische verstrekkingen overeenkomstig een daartoe door het ministerie van Justitie getroffen ziektekostenregeling. Dit betreft grosso modo medische zorg overeenkomstig het Zvw-pakket en AWBZ-zorg. De opvang in een opvangvoorziening geldt over het algemeen alleen voor de mensen waarop de regeling van toepassing is en daaraan gelijkgestelden die niet beschikken over voldoende middelen om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. De Rva 2005 heeft alleen betrekking op de centrale opvang van asielzoekers. De opvang van asielzoekers die in de decentrale opvang verblijven in door de gemeente ter beschikking gestelde woonruimten, tot het moment dat zij een verblijfsvergunning krijgen danwel afgewezen worden, is gebaseerd op de Regeling opvang asielzoekers (ROA). Deze regeling wordt pas ingetrokken indien geen asielzoekers meer gehuisvest zijn in zogenaamde ROA-woningen. De ziektekostenregeling van deze categorie is overeenkomstig de Rva 2005 ziektekostenregeling. Vreemdelingen bij wie een verbod op uitzetting op grond van artikel 64 Vw 2000 is vastgesteld hebben, nadat uitstel van vertrek is verleend aanspraak op opvang van het COA. Daarbij hoort dan ook de ziektekostenregeling. Rvb Naast de Rva 2005 is er een regeling die voorziet in de dekking van de kosten van medische verstrekkingen onder andere voor vreemdelingen die zich beraden op het doen van aangifte van een overtreding van artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht (vrouwenhandel) en vreemdelingen die aangifte van een dergelijke overtreding hebben gedaan. Het betreft de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb). Daarnaast komen voor de Rvb in aanmerking de partner of het gezinslid, die met een mvv naar NI komt en vervolgens hier een vvr bepaalde tijd aanvraagt in het kader van gezinshereniging of gezinsvorming. Deze regeling geldt ook voor degenen die zijn vrijgesteld van het mvv-vereiste. De persoon waarbij deze vreemdelingen verblijven dient te beschikken over voldoende middelen van bestaan. Dit betekent een inkomenseis van 120% van de bijstandsnorm. Door deze inkomenseis (waaraan overigens niet in alle gevallen hoeft te worden voldaan) komen slechts heel weinig gezinsherenigers/gezinsvormers voor verstrekkingen ogv de Rvb in aanmerking. (N.B. Rvb-aanvraag moet worden ingediend binnen 2 weken na ontstaan van dat recht.) 4. Uitgesloten van A WBZ en Zvw en geen recht op Justitie Rva/Rvb regeling Vreemdelingen die een aanvraag hebben ingediend voor (dwz in procedure zijn) en in afwachting zijn van de beslissing op een: verblijfsvergunning bepaalde tijd regulier tenzij deze vreemdelingen recht hebben op verstrekkingen ogv Rvb, artt. 2, lid 1 i onder c en 2a (zie hetgeen hierover is opgenomen in onderdeel 3); voortgezet verblijf, ontijdige aanvraag. Zijzijn aangewezen op een particuliere ziektekostenverzekering (niet zijnde zorgverzekering) Deze mensen zijn aangewezen op een particuliere ziektekostenverzekering (niet zijnde een zorgverzekering) of zij moeten in het land van herkomst een reis(ziektekosten)verzekering sluiten.

6 6 Uitzondering A WBZ-verzekering en geen recht op Justitie Rva/Rvb regeling van vreemdelingen met mvv-vereiste en vreemdelingen zonder mvv-vereiste Een deel van de vreemdelingen die naar Nederland komt moet in beginsel in het bezit zijn van een geldig document voor grensoverschrijding voorzien van een geldige machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). Een mvv moet zijn aangevraagd en verstrekt door de Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in het land van zijn herkomst of het land van zijn bestendig verblijf. Dit is een land waar de vreemdeling gerechtigd is om langer dan drie maanden te verblijven op grond van een verblijfstitel. De mvv wordt verleend om legale binnenkomst in Nederland mogelijk te maken voor een vreemdeling die een verblijf langer dan drie maanden in Nederland beoogt. Niet iedere vreemdeling is verplicht in het land van herkomst een mvv aan te vragen. Vrijgesteld van het vereiste van een geldig mvv zijn onder andere gemeenschapsonderdanen, mensen die in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning op grond van het Associatiebesluit 1/80 van de Associatieraad EEG/Turkije. Wat betreft het verzekerd zijn voor de volksverzekeringen is er geen verschil tussen vreemdelingen met een mvv en vreemdelingen die zonder mvv Nederland mogen binnenkomen en die een aanvraag voor een verblijfsvergunning indienen. Beide groepen zijn uitgezonderd van AWBZverzekering en beide groepen zijn dus niet verzekeringsplichtig voor de Zvw. Deze vreemdelingen zijn aangewezen op een particuliere ziektekostenverzekering (niet zijnde een zorgverzekering) of zij moeten in het land van herkomst een reis(ziektekosten)verzekering sluiten. Een beperkte groep vreemdelingen die een aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd heeft gedaan kan een beroep doen op de Rvb-regeling van Justitie (zie onderdeel 3). Verlenen verblijfsvergunning Justitie (datum verlening is over het algemeen datum aanvraag) Wordt de verblijfsvergunning verleend, dan werkt deze over het algemeen terug tot en met de dag waarop betrokkene de verblijfsvergunning heeft aangevraagd (datum verlening verblijfsrecht is datum aanvraag). Verzekering volksverzekeringen (datum afgifte vergunning) Verzekering voor de volksverzekeringen komt als ook aan de andere voorwaarden voor verzekering voor de volksverzekeringen ('wonen') wordt voldaan tot stand met ingang van datum afgifte vergunning. Of iemand in Nederland 'woont' (ingezetene is) wordt naar feiten en omstandigheden beoordeeld. Beoordeling vindt plaats aan de hand van feitelijke omstandigheden in het concrete geval waarin enerzijds de juridische (rechtmatig verblijf) met Nederland een rol spelen en anderzijds, de bindingen met het land van herkomst. N.B. Dit is dus niet de datum waarop Justitie de verblijfsvergunning verleent (met over het algemeen terugwerkende kracht tot en met de dag aanvraag verblijfsvergunning) zoals hierboven aangegeven. Voor het vaststellen van verzekering volksverzekering is er jurisprudentie over datum verzekering volksverzekeringen met ingang datum afgifte vergunning voor met name toekennen van kinderbijslag (één van de volksverzekeringen). Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directie Zorgverzekeringen, Afdeling Verzekeringen en Verdragen april 2008, mvu

7 7 Bijlage I bij notitie vreemdelingen, verblijfsrecht, AWBZ-verzekering en Zvw Schema art. 8 Vw 2000 en b"b 1/1 ehorend e zie. ktekostenverzek' enng b'" IJ wonen,/ zie. ktekostenrege mg Vw 2000 rechtmatig verblijf op grond dat wil zeggen: Ziektekostenverzekering bij artikel van de Vreemdelingenwet 'wonen'iziektekostenregeling art 8, onder a op grond van een verblijfs- verblijfsvergunning AWBZ verzekerd en dus vergunning voor bepaalde voor bepaalde tijd Zvw-plichtig tijd als bedoeld in artikel 14 regulier art. 8, onder b op grond van een verblijfs- verblijfsvergunning AWBZ verzekerd en dus vergunning voor voor onbepaalde Zvw-plichtig onbepaalde tijd als bedoeld tijd regulier in artikel 20 art. 8, onder c op grond van een verblijfs- verblijfsvergunning AWBZ verzekerd en dus vergunning voor bepaalde voor bepaalde tijd Zvw-plichtig tijd als bedoeld in artikel 28 asiel art. 8, onder d op grond van een verblijfs- verblijfsvergunning AWBZ verzekerd en dus vergunning voor voor onbepaalde Zvw-plichtig onbepaalde tijd als bedoeld tijd asiel in artikel 33 art. 8, onder e als AWBZ verzekerd en dus gemeenschapsonderdaan Zvw-plichtig. zolang deze onderdaan verblijf houdt op grond van Uitzondering hierop: een regeling krachtens het ingezetene heeft uitsluitend Verdrag tot oprichting van rente (pensioen) uit ander de Europese Gemeenschap EU-land en is verdragsdan wel de Overeenkomst gerechtigd, dan recht op betreffende de Europese Nederlandse woonlandpakket Economische Ruimte ten laste van dat andere EUland. art. 8, onder f in afwachting van de Art. 14: Aanvraag Aangewezen op een beslissing op een aanvraag verblijfsvergunning particuliere tot het verlenen van de regulier bepaalde ziektekostenverzekering verblijfsvergunning, tijd Een aantal categorieën 3 kan bedoeld in de artikelen 14 in aanmerking komen voor en 28, terwijl bij of verstrekkingen uit de Rvb 4, krachtens deze wet dan wel waaronder dekking medische op grond van een kosten rechterlijke beslissing uitzetting van de aanvrager Art. 28: aanvraag Medische zorg ogv Regeling achterwege dient te blijven verblijfsvergunning verstrekkingen asielzoekers totdat op de aanvraag is asiel bepaalde tijd en andere categorieën beslist vreemdelingen r 3 Dit zijn momenteel o.a.: slachtofffers van mensenhandel, slachtoffers van eergerelateerd geweld, vreemdelingen die in het kader van gezinshereniging/-vorming met een mvv naar Nederland zijn gekomen en niet over voldoende middelen beschikken (bijvoorbeeld omdat zij van het middelenvereiste zijn vrijgesteld) 4 Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen

8 8 art. 8, onder g in afwachting van de Art. 20: aanvraag Dit is een vreemdeling die beslissing op een aanvraag verblijfsvergunning reeds verblijfsvergunning tot het verlenen van de regulier voor regulier voor bepaalde tijd verblijfsvergunning, onbepaalde tijd heeft. Indien ingezetene: bedoeld in de artikelen 20 AWBZ verzekert en dus Zvwen 33, of tot het verlengen plichtig. van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning, Art. 33: aanvraag Dit is een vreemdeling die bedoeld in de artikelen 14 verblijfsvergunning reeds verblijfsvergunning en 28, of een wijziging asiel voor asiel heeft voor bepaalde tijd: ervan, terwijl bij of onbepaalde tijd Indien ingezetene AWBZkrachtens deze wet of op verzekerd en dus Zvwgrond van een rechterlijke plichtig. beslissing uitzetting van de aanvrager achterwege dient Verlengen Dit zijn vreemdelingen die te blijven totdat op de geldigheidsduur reeds verblijfsvergunning aanvraag is beslist verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd dan wel bedoeld in art. 14 verblijfsvergunning asiel of art. 28 terwijl bepaalde tijd hebben en die uitzetting vergunningen willen achterwege dient verlengen: Indien ingezetene te blijven AWBZ-verzekerd en dus Zvw-plichtig art. 8, onder h in afwachting van de Bezwaar / beroep beslissing op een tegen afwijzende bezwaarschrift of een beschikking op: beroepschrift, terwijl bij of 1. aanvraag 1. Aangewezen op krachtens deze wet of op verblijfsvergunning particuliere grond van een rechterlijke regulier bepaalde ziektekostenverzekering. Ook beslissing uitzetting van de tijd art. 14 hier geldt voor bepaalde aanvrager achterwege dient categorieën dat zij in te blijven totdat op het aanmerking kunnen komen bezwaarschrift of het voor verstrekkingen uit de beroepschrift is beslist Rvb (zie hiervoor bij art. 8, onder f) 2. aanvraag 2. Medische zorg ogv verblijfsvergunning Regeling verstrekkingen asiel bepaalde tijd asielzoekers en andere art. 28 categorieën vreemdelingen. 3. aanvraag 3. Dit is vreemdeling met verblijfsvergunning verblijfsvergunning regulier regulier bepaalde tijd; Indien onbepaalde tijd ingezetene AWBZ-verzekerd art. 20 en dus Zvw-plichtig 4. aanvraag 4. Dit is vreemdeling met

9 9 verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd art Dit is vreemdeling die na rechtmatig verblijf met verblijfsvergunning bezwaar /beroep instelt. Blijft AWBZ- verzekerd en dus Zvwplichtig ogv Bub, art of 5.bezwaar/ beroep tegen intrekking vd verschillende verblijfsvergunning en verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd. Indien ingezetene AWBZ-verzekerd en dus Zvw-plichtig art. 8, onder i gedurende de vrije termijn, Dit zijn toeristen I Ziektekostenverzekering in bedoeld in artikel 12, zakenreizigers of land van herkomst zolang het verblijf van de vrachtwagen- overeenkomstig het daar vreemdeling bij of chauffeurs geldende (soc.zekerheids)- krachtens artikel 12 is systeem toegestaan art. 8, onder j indien tegen de uitzetting Vreemdeling wiens Medische zorg ogv Regeling beletselen bestaan als uitzetting ogv art. verstrekkingen asielzoekers bedoeld in artikel achterwege en andere categorieën blijft. vreemdelingen art. 8, onder k gedurende de periode Dit zijn Medische zorg ogv Regeling waarin de vreemdeling door vreemdelingen die verstrekkingen bepaalde Onze Minister in de zich beraden op categorieën vreemdelingen gelegenheid wordt gesteld het doen van aangifte te doen van aangifte van overtreding van artikel overtreding 273a van het Wetboek van genoemd art. WvS Strafrecht (vrouwenhandel) art. 8, onder I indien de vreemdeling toelating ogv AWBZ-verzekerd en Zvwverblijfsrecht ontleent aan gemelde besluit plichtig het Associatiebesluit 1/80 van de Associatieraad EEG/Turkije Of iemand in Nederland 'woont' (ingezetene is) wordt naar feiten en omstandigheden beoordeeld. Beoordeling vindt plaats aan de hand van feitelijke omstandigheden in het concrete geval waarin enerzijds de juridische (rechtmatig verblijf) met Nederland een rol spelen en anderzijds, de bindingen met het land van herkomst. Voor een vreemdeling komt verzekering voor de volksverzekeringen tot stand, als ook aan de andere voorwaarden voor verzekering daarvoor ('wonen in de zin van de volksverzekeringen') wordt voldaan, met ingang van de datum van afgifte van de vergunning. 5 Bub: Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999

10 10 Bijlage II bij notitie vreemdelingen, verblijfsrecht, AWBZ-verzekering en Zvw Vreemdelingenwet 2000, artikel 8 Hoofdstuk 3. Verblijf Afdeling 1. Rechtmatig verblijf Artikel 8 De vreemdeling heeft in Nederland uitsluitend rechtmatig verblijf: a. op grond van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14; b. op grond van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd als bedoeld in artikel 20; c. op grond van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 28; d. op grond van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd als bedoeld in artikel 33; e. als gemeenschapsonderdaan zolang deze onderdaan verblijf houdt op grond van een regeling krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap dan wel de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte; f. in afwachting van de beslissing op een aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning, bedoeld in de artikelen 14 en 28, terwijl bij of krachtens deze wet dan wel op grond van een rechterlijke beslissing uitzetting van de aanvrager achterwege dient te blijven totdat op de aanvraag is beslist; g. in afwachting van de beslissing op een aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning, bedoeld in de artikelen 20 en 33, of tot het verlengen van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning, bedoeld in de artikelen 14 en 28, of een wijziging ervan, terwijl bij of krachtens deze wet of op grond van een rechterlijke beslissing uitzetting van de aanvrager achterwege dient te blijven totdat op de aanvraag is beslist; h. in afwachting van de beslissing op een bezwaarschrift of een beroepschrift, terwijl bij of krachtens deze wet of op grond van een rechterlijke beslissing uitzetting van de aanvrager achterwege dient te blijven totdat op het bezwaarschrift of het beroepschrift is beslist; i. gedurende de vrije termijn, bedoeld in artikel 12, zolang het verblijf van de vreemdeling bij of krachtens artikel 12 is toegestaan; j. indien tegen de uitzetting beletselen bestaan als bedoeld in artikel 64; k. gedurende de periode waarin de vreemdeling door Onze Minister in de gelegenheid wordt gesteld aangifte te doen van overtreding van artikel 273a van het Wetboek van Strafrecht; I. indien de vreemdeling verblijfsrecht ontleent aan het Associatiebesluit 1/80 van de Associatieraad EEG/Turkije.

11 Ministerie van Volksgezondheid. Welzijn en Sport 11 Bijlage 111 bij notitie vreemdelingen, verblijfsrecht, AWBZ-verzekering en Zvw AWBZ Artikel 5 1. Verzekerd overeenkomstig de bepalingen van deze wet is degene, die: a. ingezetene is; b. geen ingezetene is, doch ter zake van in Nederland in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbelasting is onderworpen. 2. In afwijking van het eerste lid zijn vreemdelingen die niet rechtmatig in Nederland verblijf genieten als bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e en I, van de Vreemdelingenwet 2000, niet verzekerd Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan, in afwijking van het eerste lid, uitbreiding dan wel beperking worden gegeven aan de kring der verzekerden. In die algemene maatregel van bestuur kan aan het College zorgverzekeringen worden opgedragen op een aanvraag van een belanghebbende die bij de algemene maatregel van bestuur van de verzekering ingevolge deze wet is uitgezonderd, een verklaring af te geven dat hij niet verzekerd is. 4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan, in afwijking van het eerste en tweede lid, uitbreiding worden gegeven aan de kring der verzekerden voor zover het betreft: a. vreemdelingen die rechtmatig in Nederland arbeid verrichten dan wel hebben verricht; b. vreemdelingen die, na in Nederland rechtmatig verblijf te hebben genoten als bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e en I, van de Vreemdelingenwet 2000, tijdig toelating in aansluiting op dat verblijf hebben aangevraagd, dan wel bezwaar hebben gemaakt of beroep hebben ingesteld tegen de intrekking van het besluit tot toelating, totdat op die aanvraag, dat bezwaar of dat beroep is beslist. Artikel5b Zo nodig in afwijking van artikel 5 en de daarop berustende bepalingen: a. wordt als verzekerde aangemerkt de persoon van wie de verzekering op grond van deze wet voortvloeit uit de toepassing van bepalingen van een verdrag of van een besluit van een volkenrechtelijke organisatie; b. wordt niet als verzekerde aangemerkt de persoon op wie op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie de wetgeving van een andere mogendheid van toepassing is. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 (Bub) Bub Artikel 9a. Vreemdelingen met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel Een vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijft, in de zin van artikel 8, onder c, van de Vreemdelingenwet 2000, is, ongeacht of hij als ingezetene kan worden beschouwd, verzekerd op grond van de volksverzekeringen met ingang van de dag waarop positief op de verblijfsvergunningsaanvraag wordt beschikt. Bub Artikel 10. Vreemdelingen in Nederland wonend 1. Verzekerd op grond van de volksverzekeringen is de in Nederland wonende vreemdeling die na rechtmatig in Nederland verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 8, onder a tot en met e, of I, van de Vreemdelingenwet 2000: a. voor de beëindiging van dit verblijf een aanvraag heeft ingediend om voortgezette toelating; of b. binnen de termijn, genoemd in artikel 69, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, of, buiten die termijn, in geval artikel 6.11 van de Algemene wet bestuursrecht toepassing heeft gevonden,

12 Ministerie van Volksgezondheid. Welzijn en Sport 12 bezwaar heeft gemaakt of beroep heeft ingesteld tegen intrekking van de toelating in de zin van artikel 8, onder a tot en met e, of I, van de Vreemdelingenwet De verzekering op grond van het eerste lid eindigt zodra: a. onherroepelijk op de aanvraag, het bezwaar of het beroep is beslist; of b. de uitzetting van de vreemdeling is gelast, tenzij die uitzetting ingevolge de Vreemdelingenwet 2000 of op grond van een rechterlijke beslissing achterwege dient te blijven. Bub Artikel 11. Vreemdelingen rechtmatig verblijf houdend in Nederland 1. Verzekerd op grond van de volksverzekeringen is de vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijf houdt in de zin van artikel 8, onder f tot en met k, van de Vreemdelingenwet 2000 indien hij in overeenstemming met de Wet arbeid vreemdelingen arbeid in dienstbetrekking verricht uit hoofde waarvan hij aan de loonbelasting is onderworpen. 2. De vreemdeling, bedoeld in het eerste lid, blijft verzekerd op grond van de volksverzekeringen indien hij uit hoofde van het verrichten van arbeid als bedoeld in het eerste lid, recht heeft op betaling van loon als bedoeld in artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek of recht heeft op een uitkering op grond van de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, alsmede indien de arbeid, bedoeld in het eerste lid, tijdelijk is onderbroken als gevolg van verlof, staking of uitsluiting.

Vreemdelingen en (sociale) ziektekostenverzekeringen in Nederland

Vreemdelingen en (sociale) ziektekostenverzekeringen in Nederland Vreemdelingen en (sociale) ziektekostenverzekeringen in Nederland Verplicht een zorgverzekering te sluiten is degene die van rechtswege verzekerd is ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 309 Besluit van 14 mei 1998 tot wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2009:BK9140

ECLI:NL:CRVB:2009:BK9140 ECLI:NL:CRVB:2009:BK9140 Instantie Datum uitspraak 15-12-2009 Datum publicatie 14-01-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 07-6222 WWB Bestuursrecht

Nadere informatie

180. BIJSTAND AAN VREEMDELINGEN

180. BIJSTAND AAN VREEMDELINGEN 180. BIJSTAND AAN VREEMDELINGEN 1. ALGEMEEN 1.1 Intro Artikel 11 WWB geeft aan dat in een aantal gevallen de hier te lande verblijvende vreemdeling met de Nederlander wordt gelijkgesteld. Hierdoor is aanspraak

Nadere informatie

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Telefax (070) 340 78 34 Publieksvoorlichting:

Nadere informatie

Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999

Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 Besluit van 24 december 1998 tot vaststelling van een maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 6, derde lid, van de Algemene

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:3478

ECLI:NL:CRVB:2014:3478 ECLI:NL:CRVB:2014:3478 Uitspraak 14/5824 WWB-VV 27 oktober 2014 Centrale Raad van Beroep Voorzieningenrechter Uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening Partijen: [Verzoekster]te [woonplaats] (verzoekster)

Nadere informatie

Informatie over de rechten en plichten van asielzoekers in relatie tot het hoger onderwijs

Informatie over de rechten en plichten van asielzoekers in relatie tot het hoger onderwijs Informatie over de rechten en plichten van asielzoekers in relatie tot het hoger onderwijs auteur: Albert de Voogd UAF, 9 oktober 2015 Hoe verloopt een asielaanvraag? Een vreemdeling die asiel wil aanvragen

Nadere informatie

De Vrouwenopvang. MS/DS/FA/JJ/09u.002285. Geachte mevrouw, geachte heer,

De Vrouwenopvang. MS/DS/FA/JJ/09u.002285. Geachte mevrouw, geachte heer, Antwoordnummer 10275, 2280 WB Rijswijk Centraal Orgaan opvang asielzoekers Uitvoeringsorganisatie Rvb De Vrouwenopvang telefoon (0800) 020 10 51 fax (070) 37 27 686 postadres antwoordnummer 10275 2280

Nadere informatie

Vestigingsverdragen. Nederlands-Duits Vestigingsverdrag. sdu J&F -- VC (april 1995, Aanv. 13)

Vestigingsverdragen. Nederlands-Duits Vestigingsverdrag. sdu J&F -- VC (april 1995, Aanv. 13) Vestigingsverdragen Vestigingsverdragen Het Europees Vestigingsverdrag Toepassingsgebied van het Verdrag Praktisch belang Voorrechten uit het Verdrag Uitwerking in art. 103 Vb Aantekening in de identiteitspapieren

Nadere informatie

5 Machtiging tot voorlopig verblijf

5 Machtiging tot voorlopig verblijf Machtiging tot voorlopig verblijf A415.1 5 Machtiging tot voorlopig verblijf 5.1 Inleiding De machtiging tot voorlopig verblijf is in art. 1 Vreemdelingenwet als volgt omschreven: het door een Nederlandse

Nadere informatie

Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing is

Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing is Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing is B6 Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing

Nadere informatie

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering?

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 2 Inhoudsopgave 1. Nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari

Nadere informatie

Procedure identificatieplicht

Procedure identificatieplicht Procedure identificatieplicht In dit document wordt stap voor stap uitgelegd wat er van u wordt verwacht in het geval van het vaststellen van de identiteit van de medewerker. 1. Vraag de medewerker een

Nadere informatie

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee Aanvraag Verzekeringen verklaring (E) 101 Korte inleidende tekst, deze mag maximaal 4 regels in beslag nemen. De subtitel die Met dit formulier vraagt u een verklaring aan waarmee uw werknemers kunnen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 5 oktober 2004, nummer 2004/59, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000. De Minister

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden ABU / 06A Lees eerst deze pagina voordat u begint met invullen. Wie kan dit formulier gebruiken en waarvoor? Dit

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

Verwerking Overeenkomst EG-Zwitserse Bondsstaat in Vc 2000

Verwerking Overeenkomst EG-Zwitserse Bondsstaat in Vc 2000 JU Verwerking Overeenkomst EG-Zwitserse Bondsstaat in Vc 2000 Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire TBV 2003/18 Aan: de Korpschefs Politieregio s de Korpsbeheerders Politieregio s de Bevelhebber

Nadere informatie

Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering

Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering Informatie voor mensen met een uitkering of pensioen Wanneer u een uitkering of pensioen hebt en naar het buitenland verhuist, heeft dat gevolgen voor

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 276 Besluit van 7 juni 2006, houdende een wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 in verband

Nadere informatie

Verblijfsrechtelijke gevolgen van. (tijdelijk) verblijf buiten Nederland

Verblijfsrechtelijke gevolgen van. (tijdelijk) verblijf buiten Nederland Verblijfsrechtelijke gevolgen van (tijdelijk) verblijf buiten Nederland B2 1 Verblijfsrechtelijke gevolgen van (tijdelijk) verblijf buiten Nederland Inleiding Militaire dienstplicht en detentie buiten

Nadere informatie

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland In artikel 1e van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen is vastgesteld dat voor een vreemdeling die in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening

Nadere informatie

Op grond van artikel 17, tweede lid, Vreemdelingenwet 2000 voorgestelde wijzigingen van artikel 3.71 Vreemdelingenbesluit 2000:

Op grond van artikel 17, tweede lid, Vreemdelingenwet 2000 voorgestelde wijzigingen van artikel 3.71 Vreemdelingenbesluit 2000: Op grond van artikel 17, tweede lid, Vreemdelingenwet 2000 voorgestelde wijzigingen van artikel 3.71 Vreemdelingenbesluit 2000: Artikel 3.71 Vreemdelingenbesluit 2000 wordt gewijzigd als volgt: Artikel

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Waarom deze brochure? Deze brochure is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Omtzigt (CDA) over verzekerbaarheid (2060717910).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Omtzigt (CDA) over verzekerbaarheid (2060717910). Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 008 500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DZ-K-U-778438 5 juli

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kant (SP) over de inkomensachteruitgang van remigranten (2050609700).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kant (SP) over de inkomensachteruitgang van remigranten (2050609700). Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DBO-K-U-2669635

Nadere informatie

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2011/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad teneinde haar

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 12, tweede lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 12, tweede lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers; STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 850 24 november 2008 Regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 12 november 2008, nr. 5557004/08, houdende bepalingen

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 663 Wet van 15 december 2011 tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement

Nadere informatie

Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: wat betekent dat voor u?

Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: wat betekent dat voor u? Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: wat betekent dat voor u? Uw asielaanvraag is ingewilligd. U krijgt een verblijfsvergunning asiel. Dit staat in de beschikking van de IND, die u hebt gekregen.

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstatc 201106725/1/V1. Datum uitspraak: 3 juli 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op het

Nadere informatie

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir I 'J~ ~ ~ :-.~? Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir Omzendbrief betreffende de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering voor Belgisch sociaal verzekerden met:

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2011/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad teneinde haar

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Europese octrooiaanvragen

Europese octrooiaanvragen Vereenigde Octrooibureaux N.V. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Postbus 87930 2508 DH Den Haag Telefoon 070 416 67 11 Telefax 070 416 67 99 patent@vereenigde.com trademark@vereenigde.com legal@vereenigde.com

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11720 30 juni 2011 Regeling van de Minister voor Immigratie en Asiel van 27 juni 2011, nr. 5701102/11, houdende wijziging

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Velden met een zijn verplicht. I. Gezinsuitkeringen CONTEXT: Gezinsuitkeringen worden over het algemeen uit de belastingen gefinancierd

Nadere informatie

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Inhoud Inleiding 3 Rechtmatig verblijf 4 Hoe werkt de Koppelingswet? 4 Om welke voorzieningen gaat het? 5 Zijn er ook

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33704 29 november 2013 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2013, kenmerk 169401-113162-Z,

Nadere informatie

Rechtspositie vrouwen in het vreemdelingenbeleid

Rechtspositie vrouwen in het vreemdelingenbeleid JU Rechtspositie vrouwen in het vreemdelingenbeleid Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire Onderdeel: Directie Beleid Datum: 8 december 2000 Ons kenmerk: 5028233/00/IND Code: TBV 2000/25 Juridische

Nadere informatie

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming Aanvraag Internationale detachering Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving (E)101/A1 voor zelfstandigen en directeuren grootaandeelhouder (DGA) Met dit formulier vraagt u een verklaring

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal. Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM Sector bestuursrecht zaaknummer: AWB 11/2308 WWB uitspraak van de meervoudige kamer in de zaak tussen [eiseres], wonende te [woonplaats], eiseres, gemachtigde mr. W.G. Fischer,

Nadere informatie

Vreemdelingencirculaire 2000 Deel A Modellen

Vreemdelingencirculaire 2000 Deel A Modellen 1 Vreemdelingencirculaire 2000 Deel A Modellen Versies 1 geldend per 1 april 2013 MigratieWeb ve13000666 Bijgewerkt sinds tekst per 1 januari 2013 (ve13000300) met WBV 2013/4 (ve13000622). [ Voor Bonaire,

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstatc 201206551/1/V3. Datum uitspraak: 5 september 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Aanvullende informatie op deze brochure van mei 2006 Nieuw telefoonnummer Per 1 januari 2007 is het klachtennummer gewijzigd. Het nieuwe nummer is: 070 779 5440. Roemenië en Bulgarije

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 12691 24 augustus 2009 Besluit van de Minister van Justitie van 24 juli 2009, nr. 2009/18, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Dit formulier Dit formulier is voor studenten met recht op studiefinanciering die alleen, of samen met een partner, een kind verzorgen en een toeslag

Nadere informatie

Bijlage 3. Legeswijzer voor de IND. Versie juli 2011

Bijlage 3. Legeswijzer voor de IND. Versie juli 2011 Bijlage 3 Legeswijzer voor de IND Versie juli 2011 Aanvraag verblijfsvergunning met mvv voor hetzelfde verblijfsdoel als waarvoor een verblijfsvergunning wordt aangevraagd > zie tarieflijst A Aanvraag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 4 februari 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 4 februari 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Bijlage A19 Protocol Naleving Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

Bijlage A19 Protocol Naleving Wet arbeid vreemdelingen (Wav) Bijlage A19 Protocol Naleving Wet arbeid vreemdelingen (Wav) Dit protocol beoogt een handleiding te zijn voor het identificeren van eigen personeel en personeel van derden en heeft als doel naleving van

Nadere informatie

Legeswijzer voor de IND

Legeswijzer voor de IND Legeswijzer voor de IND Versie augustus 2012 Aanvraag verblijfsvergunning met mvv voor hetzelfde verblijfsdoel als waarvoor een verblijfsvergunning wordt aangevraagd > zie tarieflijst A Aanvraag verblijfsvergunning

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Inleiding Verblijf in de vrije termijn Visa voor kort verblijf Uitgevers (november )

Inleiding Verblijf in de vrije termijn Visa voor kort verblijf Uitgevers (november ) 1 Inleiding Verblijf in de vrije termijn Paspoort-, visum- of mw-vereiste Vrijstelling van paspoort-, visum- of mw-vereiste Ontheffing van paspoort-, visum- of mw-vereiste Verplichtingen in verband met

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B in deze vertegenwoordigd door F te G tegen C en E beide te D Zaak : Ingangsdatum zorgverzekering Zaaknummer : 2009.02141 Zittingsdatum : 10 februari 2010 1/5 Geschillencommissie

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 BERICHTEN UGA 8501 KORTRIJK-HEULE Tel. 056 36 32 00 Fax 056 35 60 96 E-mail: sales@uga.be januari 2006 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 INSCHRIJVING IN DE KIEZERSLIJSTEN VAN NIET-BELGISCHE BURGERS I. NIET-BELGISCHE

Nadere informatie

Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA)

Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA) Internationale detachering Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA) Met dit formulier vraagt u een verklaring

Nadere informatie

Rapport. Datum: 16 juli 2007 Rapportnummer: 2007/154

Rapport. Datum: 16 juli 2007 Rapportnummer: 2007/154 Rapport Datum: 16 juli 2007 Rapportnummer: 2007/154 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst aan hen geen bewijs van rechtmatig verblijf heeft verstrekt terwijl zij rechtmatig

Nadere informatie

4 Gevallen waarin uitzetting achterwege blijft

4 Gevallen waarin uitzetting achterwege blijft L Gevallen waarin uitzetting achterwege blijft A614.2 4 Gevallen waarin uitzetting achterwege blijft In een aantal gevallen mag geen uitzetting plaatsvinden of moet deze worden opgeschort op grond van

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Regelingen en voorzieningen CODE 6.6.1.38 Verblijf in Nederland brochure bronnen brochure 'Verblijf in Nederland', uitgave IND oktober 2012 Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 475 Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van

Nadere informatie

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 4 2. Een werknemer uit het buitenland laten overkomen in het kort 4 3. Voorwaarden 5 4. Documenten 5 5.

Nadere informatie

Gedurende de bedenktijd wordt het vertrek van het vermoedelijke slachtoffer van mensenhandel uit Nederland opgeschort.

Gedurende de bedenktijd wordt het vertrek van het vermoedelijke slachtoffer van mensenhandel uit Nederland opgeschort. B8/3 Slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel 3.1 Beleidsregels Voor zover indicaties van mensenhandel zich voordoen bij een vreemdeling die via Schiphol Nederland inreist zijn de bevoegdheden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 3, derde lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 3, derde lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 65549 16 november 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 30 oktober 2017, nummer 2132996,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 201 26 238 Wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking

Nadere informatie

Bij besluit van 4 maart 2010 heeft het college het door [appellant] hiertegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij besluit van 4 maart 2010 heeft het college het door [appellant] hiertegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. LJN: BP2096, Raad van State, 201003640/1/H2 Datum uitspraak: 26-01-2011 Datum publicatie: 26-01-2011 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Bij besluit van 5

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 9 maart 2005, nummer 2005/9, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 De Minister

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34233 28 november 2014 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 november 2014, kenmerk 680920-128478-Z,

Nadere informatie

TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd

TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd WWW.SVB.NL TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd 9030NO/0106 Inhoudsopgave TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND, 2 TOCH IN NEDERLAND VERZEKERD De verklaring (E)101: praktisch hulpmiddel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 341 Besluit van 5 juli 2001, houdende regels over de tegemoetkoming in onderwijsbijdrage en schoolkosten (Besluit tegemoetkoming onderwijsbijdrage

Nadere informatie

Datum 26 november 2015 Onderwerp De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

Datum 26 november 2015 Onderwerp De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

OPENBARE ORDE VOOR GEVORDERDEN - SVMA - 27 MAART 2015 WIJZIGINGEN VERBLIJFSBESCHERMING VEELPLEGERS

OPENBARE ORDE VOOR GEVORDERDEN - SVMA - 27 MAART 2015 WIJZIGINGEN VERBLIJFSBESCHERMING VEELPLEGERS OPENBARE ORDE VOOR GEVORDERDEN - SVMA - 27 MAART 2015 WIJZIGINGEN VERBLIJFSBESCHERMING VEELPLEGERS Marianne Wiersma wiersma@wybenga-advocaten.nl 010-214 00 00 / 06 15 07 46 15 VERLENGING & INTREKKING VV

Nadere informatie

T WEEDE K AMER DER STATEN-G ENERAAL

T WEEDE K AMER DER STATEN-G ENERAAL T WEEDE K AMER DER STATEN-G ENERAAL 2 Vergaderjaar 2007-2008 31 249 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verstrekking van bijdragen aan zorgaanbieders die inkomsten derven ten gevolge

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 549 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met nationale visa en enkele andere onderwerpen Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf

B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf 7 Klemmende redenen van humanitaire aard Indien de vreemdeling niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf op grond van artikel 3.50

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2008:BC1824

ECLI:NL:CRVB:2008:BC1824 ECLI:NL:CRVB:2008:BC1824 Instantie Datum uitspraak 02-01-2008 Datum publicatie 15-01-2008 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 07-319 WW Bestuursrecht

Nadere informatie

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF Vanaf 1 september 2011 Moeten cursisten die voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar) bij inschrijving het bewijs leveren te beschikken over de Belgische nationaliteit

Nadere informatie

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren Dit document beoogt de strafrechtelijke consequenties voor de verblijfsrechtelijke positie van een vreemdeling

Nadere informatie

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers IMMIGRATIE IN DE EU Bron: Eurostat, 2014, tenzij anders aangegeven De gegevens verwijzen naar niet-eu-burgers van wie de vorige gewone verblijfplaats in een land buiten de EU lag en die al minstens twaalf

Nadere informatie

Europees Arrestatiebevel

Europees Arrestatiebevel Europees Arrestatiebevel Managementgegevens over de periode: Het jaar 009 Inhoudsopgave Gevraagde wettelijke gegevens op basis van artikel 70 van de Overleveringswet pagina. Het aantal ontvangen EAB's

Nadere informatie

VISUM KORT VERBLIJF IN NEDERLAND

VISUM KORT VERBLIJF IN NEDERLAND VISUM KORT VERBLIJF IN NEDERLAND 1 WAAROM DEZE BROCHURE? 2 2 VOOR WIE IS DEZE BROCHURE? 2 3 WANNEER MAG U IN NEDERLAND VERBLIJVEN? 3 4 WELKE DOCUMENTEN HEEFT U NODIG? 3 5 WANNEER HEEFT U EEN VISUM NODIG?

Nadere informatie

Europees Aanhoudingsbevel. Managementgegevens over de periode: Jaar 2011

Europees Aanhoudingsbevel. Managementgegevens over de periode: Jaar 2011 Europees Aanhoudingsbevel Managementgegevens over de periode: Jaar 0 Inhoudsopgave Gevraagde wettelijke gegevens op basis van artikel 70 van de Overleveringswet pagina. Het aantal ontvangen EAB's 4. Het

Nadere informatie

CENTRALE RAAD VAN BEROEP

CENTRALE RAAD VAN BEROEP CENTRALE RAAD VAN BEROEP KBW 1994/1 U I T S P R A A K in het geding tussen: het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, appellant, en A., wonende te B., gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Onder

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel

Slachtoffers van mensenhandel Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van mensenhandel met een bijzondere geprivilegieerde status, dan wel als gemeenschapsonderdaan In te vullen door het COA Versie 4.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding

Nadere informatie

Europees Aanhoudingsbevel

Europees Aanhoudingsbevel Europees Aanhoudingsbevel Managementgegevens over de periode: Het jaar 00 Inhoudsopgave Gevraagde wettelijke gegevens op basis van artikel 70 van de Overleveringswet pagina. Het aantal ontvangen EAB's

Nadere informatie

Richtlijn van de Raad d.d. 21 mei 1973, nr. 73/148/EEG, Pb EG 1973, nr. L1 72.

Richtlijn van de Raad d.d. 21 mei 1973, nr. 73/148/EEG, Pb EG 1973, nr. L1 72. C14-6 Richtlijn inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van onderdanen van de Lid-Staten binnen de Gemeenschap ter zake van vestiging en verrichten van diensten (73/148/EEG)

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Gezinsherenigers/gezinsvormers

Gezinsherenigers/gezinsvormers Aanvraagformulier Rvb Gezinsherenigers/gezinsvormers In te vullen door het COA Versie 3.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2016. Beleidsregel 1. Begripsbepalingen Beleidsregel 2.

Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2016. Beleidsregel 1. Begripsbepalingen Beleidsregel 2. Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2016. Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland van dinsdag 22 januari 2008 en de op 11 november

Nadere informatie