Parkzoom. afstudeerrapport deeluitwerking regionaal bedrijventerrein Apeldoorn Zuid. Yolanda Smulders Tuinarchitectuur - deeltijdopleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parkzoom. afstudeerrapport deeluitwerking regionaal bedrijventerrein Apeldoorn Zuid. Yolanda Smulders Tuinarchitectuur - deeltijdopleiding"

Transcriptie

1 Parkzoom afstudeerrapport deeluitwerking regionaal bedrijventerrein Apeldoorn Zuid Yolanda Smulders Tuinarchitectuur - deeltijdopleiding

2 COLOFON Auteur Yolanda Smulders Opdrachtgever Hogeschool Van Hall Larenstein Afdeling Tuin- & Landschapsinrichting Larensteinselaan 26a 6882 CV VELP Afstudeerbegeleiders Johan Vlug Willem Verhoeven Marc Goudswaard Datum 04 juni 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Deze uitgave is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld.

3 parkzoom deeluitwerking masterplan regionaal bedrijventerrein Apeldoorn Zuid

4 4

5 Voorwoord Voor u ligt mijn afstudeerrapport van de deeluitwerking van het masterplan dat onderdeel uitmaakt van de afstudeeropdracht van de bachelor-opleiding Tuinarchitectuur van de studierichting Tuin- en landschapsinrichting van de Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp. In het rapport Parkzoom: combinatie van werken en recreëren is reeds een uitgebreide toelichting gegeven op het masterplan. Die toelichting tezamen met het rapport dat hier voor u ligt geeft dan ook een totaalbeeld van het ontwerpproces. De stappen van de visie tot en met de uitwerking naar detailniveau. Gedurende de afgelopen weken is duidelijk geworden dat deze afstudeeropdracht veel meer is dan toepassen van de kennis die je de afgelopen drie jaar hebt opgedaan. Het afgelopen jaar is nog een geweldig leerproces geweest. Ik voel dat ik weer meer kennis en inzichten heb gekregen. Een uitgebreide reflectie is opgenomen in de bijlage van dit rapport. Met veel plezier heb ik gewerkt aan deze opdracht. De prettige en prikkelende begeleidingen van Johan Vlug, Willem Verhoeven en Marc Goudswaard hebben daar zeker aan bijgedragen. Ik wil hun daarvoor hartelijk danken. Veel leesplezier. Yolanda Smulders 5

6 6

7 Inhoudsopgave 1. Inleiding Algemeen Terugblik masterplan en onderzoek Leeswijzer Deeluitwerking masterplan Algemeen Plantoelichting op hoofdlijnen Beeldkwaliteit bedrijfsgebouwen Visie op beplanting en materiaal Randen Algemeen Noordrand Zuidrand Beplanting zuidrand Werkgebieden Parkzone Algemeen Randen parkzone Beplanting noordrand parkzone Beplanting zuidrand parkzone Parkzone met knooppunt Heideveld Beplanting heideveld Grondlichamen parkzone Wadi parkzone Literatuurlijst Algemeen Boeken Internetbronnen Dictaten, powerpoints Algemeen Bedrijfsstraten Beplanting bedrijfsstraten Bijlage 1. Technische details 2. Raming 3. Reflectie 7

8 8

9 1 Inleiding 1.1 Algemeen Dit rapport is een vervolg op het masterplan en toont een uitwerking van een deelgebied. Naast een plankaart met een toelichting op hoofdlijnen is het plan ontrafelt in drie zones, te weten randen, werkgebieden en parkzone. Verschillende planonderdelen worden nader toegelicht en gevisualiseerd. 1.2 Terugblik masterplan en onderzoek Om het masterplan op een goede wijze verder door te ontwikkelen is, na aanleiding van het uitgevoerde onderzoek naar de meerwaarde van bedrijventerreinen, de oorspronkelijke gedachtegang kritisch getoetst. De conclusies en aanbevelingen van het onderzoek hebben de visie verder aangescherpt. De aanscherping is met name geënt op het integreren van meerdere functies in een rand of gebied. De visie op het plangebied luidt als volgt. Er dient een transformatie plaats te vinden van een agrarisch gebied naar een gebied dat als schakel fungeert tussen stad en landschap. Een gebied waarin wordt gewerkt en gerecreëerd. Belangrijk is de inrichting van het bedrijventerrein als totaal en de individuele inrichting van de bedrijfskavels op een dusdanige manier dat de ruimtelijke kwaliteiten van het terrein en de omgeving versterkt worden. Kortom een goede combinatie en interactie geven aan bedrijvigheid, recreatie en natuur in het plangebied. Voor de uitwerking van de parkzone betekent dit dat meerdere functies opgenomen worden in dit gebied, te weten waterberging, ecologie, recreatie. De parkzone krijgt een centraal punt. Dit knooppunt draagt bij aan de oriëntatie van de bezoeker en krijgt een duidelijk eigen karakter en meerdere functies. Laat de opgenomen routes onderdeel uitmaken van het gebied en zorg voor een wisselend beeld om de beleving te versterken. Zorg dat het karakter van de route ondersteund wordt door het materiaalgebruik. 1.3 Leeswijzer Na deze inleiding volgt in hoofdstuk 2 een terugblik op het masterplan en het onderzoek. In hoofdstuk 3 wordt een plantoelichting gegeven op de deeluitwerking met daarin de uitgangspunten voor de inrichting. Hoofdstuk 4 zoomt in op de overgangen van het bedrijventerrein naar het landschap. De vormgeving van deze overgangen met een uitwerking van materialen en beplanting wordt nader toegelicht. In hoofdstuk 5 is de uitwerking van de bedrijfsstraten te zien. Hoofdstuk 6 geeft een beeld van de parkzone met de daarbij behorende uitwerking, materialen en beplantingen. In hoofdstuk 7 is een literatuurlijst opgenomen, Tot slot zijn in de bijlage de technische profielen en de raming opgenomen. En een reflectie op het leerproces van de laatste periode van de afstudeerfase. Concreet betekent dit voor de uitwerking van de randen van het bedrijventerrein dat deze randen/overgangen beleefbaar gemaakt moeten worden. Gebruik hoogteverschillen om deze beleving te vergroten. Zet ecologisch groen in om de overgangen onderdeel te laten uitmaken van de omgeving. 9

10 10

11 De plantoelichting 2.1 Algemeen In dit hoofdstuk wordt de ontwerpplattegrond op hoofdlijnen toegelicht. De afzonderlijke zones van het plan worden verder in dit rapport gedetailleerder beschreven en gevisualiseerd. Verder zijn in dit hoofdstuk uitgangspunten opgenomen voor de architectuur en wordt een visie gegeven op beplanting en materiaal. 2.2 Plantoelichting op hoofdlijnen De hoofdopzet van het bedrijventerrein bestaat uit twee bedrijfseilanden en een parkzone. Aan de noordzijde is een eiland met de representatieve zijde naar het landschap gericht. Het karakter van deze rand is open. Aan de zuidzijde is een eiland dat naar binnen gericht is en heeft derhalve een besloten rand naar het landschap De structuur van het plan kenmerkt zich verder door een sterke oost-west oriëntatie. Deze richting komt voort uit de nog zichtbare ontginningslijnen in het landschap, De ruimtelijke structuur kenmerkt zich door een grote mate van openheid op de bedrijfseilanden en in de parkzone. De parkzone heeft een duidelijk zichtbaar knooppunt in het midden van deze zone. De randen van het park benadrukken de richting en versterken de open structuur. De bedrijfseilanden zijn open maar hebben door de boomstructuur een duidelijke relatie met elkaar en de parkzone. ruimtelijke structuur een duidelijke relatie met elkaar door de bomenstructuur. Het grondvlak is sterk verbonden met het landschap. Het landschap stroomt als het ware het bedrijventerrein in en verspreid zich rondom de eilanden. Het concept van de eilanden is herkenbaar doordat de eilanden 50cm boven maaiveld zijn gelegen. Echter de bedrijven hebben een directe relatie met de openbare ruimte omdat ze duidelijk een onderdeel uitmaken van de inrichting. De zuidrand Deze rand benadrukt het introverte karakter van het zuidereiland. Een stevige groenstructuur begrenst het bedrijventerrein maar versterkt het coulissenlandschap aan de kant van het beekbergsewoud. Deze rand is meer dan een groene buffer. Door de gevarieerde samenstelling van de rand en de toegankelijkheid is deze rand een aantrekkelijke overgang naar het landschap met meerdere functies. Werkgebieden Binnen de werkgebieden is het ruime groene karakter van het bedrijventerrein voelbaar. De openbare ruimte dringt diep daarin door in de vorm van brede grasbermen. De auto s worden op de kavels geparkeerd zodat het groene karakter optimaal blijft. Parkzone De parkzone is de centrale groene zone op het bedrijventerrein met een open karakter. Door de zone lopen recreatieve routes, aansluitend op het bestaande netwerk voor fietsers en wandelaar. De recreatieve routes liggen los van de infrastructuur. De zone heeft een opvallend centraal punt. Dit knooppunt ingericht als een heide refereert aan het oorspronkelijke landschap voor de ontginningen. Het park is verder begrensd door twee verschillende randen die tezamen met de grondlichamen de structuur dragen van het park. 11

12

13 13

14 sculpturaal, eenvoud, materiaal en kleur sculpturaal, eenvoud, materiaal en kleur zorgvuldige detaillering accenten bedrijfsnaam meeontwerpen in de gevel materialen en kleuren 2.3 Beeldkwaliteit bedrijfsgebouwen De beeldtaal van de gebouwen is een essentieel onderdeel van de beeldkwaliteit van het totale bedrijventerrein. De richtlijnen en referentiebeelden voor de bebouwing zijn inspirerend en sturend bedoeld voor de nader uit te werken architectuur van de afzonderlijke invullingen. Bouwmassa bebouwing minimaal 60% in rooilijn rooilijn voorgevel 5.0 meter van kavelgrens hoekkavels; gebouwen op hoek plaatsen kantoor inpandig, geen losse unit geen overstekken bouwhoogte 7.50 meter voor kavels aan de rand, meter overige kavels sculpturale gebouwen Materiaal- en kleurgebruik hoeveelheid materiaal beperken; eenvoud materiaal in baksteen, hout, metaal/staal, grijs/bruintinten zorgvuldige detaillering entree en accenten Reclame geen losse reclamezuilen logo/bedrijfsnaam meeontwerpen met de gevel Erfafscheiding uniform zwart spijlenhekwerk plaatsing hekwerk 8.0 meter van kavelgrens bij direct contact openbare ruimte plaatsing hekwerk op kavelgrens naastliggend perceel of achterzijde perceel 14

15 2.4 Visie op beplanting en materiaal Zowel de visie op beplanting als materiaal kenmerkt zich door contrast. Beplanting Er is een contrast tussen de beplanting van de randen, de werkgebieden en de parkzone. De bindende factor voor het gehele bedrijventerrein is het gras. Beplanting randen: in harmonie met de omgeving De beplanting van de randen krijgt een natuurlijke uitstraling die aansluit bij de omgeving. Dit wordt gerealiseerd door toepassing van inheemse soorten. De ruimtelijke structuur van de randbeplanting verschilt sterk. De noordrand krijgt een open karakter terwijl de zuidrand een dichte structuur nodig heeft met een horizontale en verticale gelaagdheid. Materiaal werkgebieden: stoer, sober en industrieel De werkgebieden krijgen een stoere industriële uitstraling. Er wordt onderscheid gemaakt in materiaal en/of kleur tussen rijbanen en inritten voor de herkenbaarheid van functies. De rijbanen worden opgesloten in betonnen banden. De verlichtingsarmaturen hebben een industriële look. Materiaal parkzone: strak landelijk raffinement De materialen in deze zone hebben een landelijke uitstraling, maar zijn verfijnd ten opzichte van natuurlijke materialen. Er wordt onderscheid gemaakt in materiaal voor de verschillende routes. Op de volgende pagina s zijn de beplantingsvisie en de materiaalvisie middels referentiebeelden weergegeven. Per zone is de beplanting en het materiaal gegroepeerd. Op deze wijze krijg je een duidelijk beeld van de verschillende sferen. Beplanting werkgebieden: eenvoud met accent De werkgebieden hebben een open karakter. Een strakke uitstraling van beplanting is gewenst zodat de gebouwen niet ondergeschikt zijn aan de beplanting. De noord-zuid assen krijgen een verticaal accent zodat de eilanden worden opgehangen in de ruimtelijke structuur van het plangebied. Beplanting parkzone: weelderig met sterke herkenning De beplanting krijgt een weelderige sfeer. Fijne textuur in combinatie met een beperkt kleurenpallet. Accentbeplanting door textuur en kleur. De ruimtelijke structuur van de beplanting benadrukt met name de openheid. Materiaal Er is een subtiel contrast tussen het materiaalgebruik van de randen, de werkgebieden en de parkzone. De bindende factor voor het gehele bedrijventerrein is het gras. Materiaal randen: landelijke eenvoud De recreatieve voorzieningen in de randen krijgen een landelijke uitstraling. Voetpaden zijn struinpaden. Informatieborden en bankjes hebben een natuurlijke uitstraling. 15

16 RANDEN in harmonie met de omgeving referenties visie beplanting WERKGEBIEDEN stoere eenvoud referenties visie beplanting PARKZONE landelijk raffinement een zacht randje referenties visie beplanting 16

17 referenties visie materiaal referenties visie materiaal referenties visie materiaal 17

18 18

19 De randen 3.1 Algemeen In dit hoofdstuk zijn de overgangen van het regionaal bedrijventerrein Apeldoorn Zuid naar het omliggende landschap nader toegelicht. Het betreft twee typen overgangen. De rand van de noordelijk gelegen bedrijfseilanden en de rand van de zuidelijk gelegen bedrijfseilanden. De noordrand is geen wezenlijk onderdeel van de deeluitwerking. Echter een gedetailleerder profi el is opgenomen in paragraaf 3.2 Noordrand tezamen met een visie voor de zone tussen snelweg en bedrijventerrein. De zuidrand is verder uitgewerkt qua profi lering en beplanting. Verdere toelichting hierop wordt gegeven in paragraaf 3.3 Zuidrand. afbeelding 1: positie randen bedrijventerrein Apeldoorn Zuid 19

20 3.2 Noordrand De bedrijven aan de noordzijde van de groenzone zijn gericht op de omgeving. Voor de bedrijven gevestigd aan de buitenrand betekent dit dat deze zich presenteren naar het landschap. Om een harde confrontatie tussen bedrijfsgebouwen en het landschap te voorkomen is gezocht naar een zachte overgang. Deze zachte overgang is gerealiseerd door het ontwerp van een grondlichaam dat vanaf het maaiveld middels een flauw talud oploopt naar 2.0 meter. Op deze manier wordt een harde confrontatie tussen de bedrijfsgebouwen en het landschap voorkomen zonder de bedrijven te verstoppen (zie afbeelding 2). Het grondlichaam is begroeid met gras. Het gras wordt doorgetrokken in de bedrijfsstraten teneinde een duidelijke relatie te leggen met het groene tapijt van het landschap. De zone tussen de snelweg en het bedrijventerrein is geen onderdeel van de deeluitwerking maar is wel essentieel voor de beleving van het bedrijventerrein voor een passant. afbeelding 2: doorsnede overgang noordzijde bedrijventerrein naar landschap Deze bufferzone wordt ingezet als recreatief gebied voor met name de bewoners. Het grondlichaam vormt tezamen met het talud van de snelweg de structuurdragers van deze zone. De totale rand is nog niet verder uitgewerkt, maar de beëindiging van het grondlichaam kan zich vormen naar structuren van het landschap, bijv. bestaande sloten, verkavelingslijnen. Op deze manier gaat deze grondwal nog meer deel uitmaken van het landschap. En is het niet meer een rechte lijn in het landschap die het einde van het bedrijventerrein benadrukt. Het karakter van de zone moet refereren aan het bestaande landschap. Graslanden, houtsingels en kleine boomgroepen worden ingezet voor de herinrichting van dit gebied. Om dit gebied beleefbaar te maken worden struinpaden aangelegd. Afbeelding 3 is een referentie hoe een dergelijke zone er uit kan zien. afbeelding 3: referentiebeeld zone tussen snelweg en noordrand bedrijventerrein 20

21 3.3 Zuidrand De ontwerpgedachte achter deze rand is om het introverte karakter van deze eilanden te versterken door rondom een stevige groene buffer aan te leggen. Tevens zal deze groene rand het aangrenzende coulissenlandschap extra versterken voor de passanten in het landschap. Het hoogteverschil met de bedrijfskavels wordt middels een grastalud ondervangen. Om de rand meer te laten zijn dan een groene camouflerende wand wordt de overgang zachter gemaakt. Door toevoeging van een zoom met gradiëntverschillen en het realiseren van een ecologische oever aan de zuidzijde van de bestaande sloot krijgt de overgang in relatie met het achterliggende coulissenlandschap meer betekenis. De grens tussen rand en landschap vervaagt waardoor de overgang is opgenomen in het beeld van de omgeving. De overgang is nu in ecologisch opzicht veel interessanter gemaakt. Door variatie in reliëf, hoog en laag, open en afbeelding 4: doorsnede overgang zuidzijde bedrijventerrein naar landschap dicht ontstaat er een aantrekkelijke rand met een verhoogde ecologische waarde voor flora en fauna (vogels, insecten). Om de recreatieve waarde te vergroten is een graspad aangelegd. Lopend tussen de zoom en de sloot met de houtsingel in de rug ervaar je het landschap intenser. 21

22 Beplanting Sfeer beplanting Een natuurlijke uitstraling zodat deze groene overgangszone naar het landschap geen gebiedsvreemd element wordt. Het gebruik van inheemse soorten en soorten die behoren tot de potentieel natuurlijke vegetatie voor deze standplaats zijn noodzakelijk om dit doel te kunnen bereiken. Functie beplanting De houtsingel is functioneel bedoeld als groene buffer tussen het bedrijventerrein en het landschap. Echter de houtsingel versterkt ook het omringende landschap aangezien houtsingels één van de dragers zijn van de ruimtelijke structuur in het gebied. Daarnaast is er ook een belangrijke ecologische functie. Door de variatie in gelaagdheid (zowel horizontaal als verticaal) en de gradiëntverschillen in de zoom is deze overgang aantrekkelijk gemaakt voor zowel flora als fauna. Door deze variatie heeft de overgang een hoge natuurwaarden en is hierdoor ook voor de visuele beleving aantrekkelijk. Sortiment en aanleg In afbeelding 5 is het sortiment en de aanleg in een principestrook weergegeven. De zoom wordt dun ingezaaid met een grasmengsel (bermo 3). De ruigten en zoomvegetatie zullen na enkele jaren tot ontwikkeling komen. Afbeelding 6 geeft inzicht in menging, leverantiemaat en kwaliteit, maar laat ook de belevingswaarde van de houtsingel zien gedurende het jaar. Beheer en tijd Beheer houtsingel. 1x 5-10 jaar dunnen voor een geleidelijke natuurlijke verjonging en een gevarieerde leeftijdsopbouw. 1x 3-4 jaar verspreid afzetten van heesters m.n. aan de rand. Beheer zoom. Extensief maaibeheer toepassen. In het begin 2x per jaar (juni/ september) teneinde het proces van het verschralen van de bodem te versnellen. Maaisel afvoeren. Daarna 1x per 2-3 jaar maaien en afvoeren (september). Ecologisch aspect bevorderen door af en toe stukken over te slaan en het volgend jaar te maaien dit t.b.v. insecten die in de zoomvegetatie overwinteren. afbeelding 5: principestrook houtsingel + zoom Een goede indruk van het eindbeeld is na 3-5 jaar waar te nemen (zie afbeelding 8). 22

23 afbeelding 6: bloeischema houtsingel + zoom afbeelding 7: gelaagde opbouw (horizontaal en verticaal) afbeelding 8: streefbeeld vooraanzicht 23

24 24

25 De werkgebieden 4.1 Algemeen In dit hoofdstuk wordt de inrichting van de bedrijfsstraat op het noordereiland beschreven. De inrichting van de bedrijfsstraat op het zuidereiland heeft dezelfde uitgangspunten echter de bomen ontbreken. 4.2 Bedrijfsstraten De bedrijfsstraten kenmerken zich door een eenvoudige uitstraling. Brede grasstroken die doorlopen tot aan de voet van het gebouw. In de grasberm is ook een wadi opgenomen. Deze wadi zorgt voor een horizontale geleding van de straat. De wadi vangt het water op dat van de daken komt (nadere beschrijving over de waterstructuur is te lezen in hoofdstuk 5). De bedrijfsstraten die haaks op de parkzone staan worden begeleid door bomen. Deze bomen zijn onderdeel van de ruimtelijke structuur van het bedrijventerrein. Deze bomen verbinden het noordereiland met het zuidereiland. Om dit duidelijk te maken dienen de bomen een verticaal element te zijn in de straten. Ze steken boven de gebouwen uit. Beschrijving van de beplanting in deze bedrijfsstraat staat beschreven in paragraaf De bedrijfskavels liggen 50cm hoger dan het maaiveld. Hiermee wordt het stedenbouwkundig concept van bedrijfseilanden duidelijk zichtbaar gemaakt. De overgang naar de openbare ruimte komt middels een betonnen muur tot uitdrukking. Deze muur onderbreekt even de grasstroken maar blijft wel als een doorlopende band rond de eilanden aanwezig. Op deze manier wordt de kavelgrens benadrukt terwijk de indruk wordt gewekt dat de gebouwen in de openbare ruimte staan. De fysieke begrenzing van het perceel middels een hekwerk volgt 3.0 meter achter de bebouwingslijn. afbeelding 1: interne bedrijfsstraten bedrijventerrein Apeldoorn Zuid 25

26 26 afbeelding 2: doorsnede bedrijfsstraat met bomen op noordereiland

27 De bedrijfsstraten worden verlicht door middel van een armatuur met een gebogen mast (zie referentiebeeld paragraaf 2.4). De lichtpunthoogte bedraagt 6.0 meter. Een lichtopbrengstberekening heeft nog niet plaatsgevonden maar er wordt gerekend met afstand is 2x lichtpunthoogte. De lichtmasten worden aan één zijde van de rijbaan geplaatst. Er wordt onderscheid gemaakt in materialisering tussen de rijbaan en de inritten. De rijbaan wordt geasfalteerd en voorzien van betonnen molgoten. Het water afkomstig van de rijbaan wordt via het riool afgevoerd. De inritten van twee kavels worden naast elkaar gelegd om zo te veel doorsnijdingen van de grasstroken te voorkomen, De inritten worden uitgevoerd met een hellingbaan in betonstenen. De inrit wordt ingesloten in een schanskorvenkeermuur met antraciete vulling. Op deze manier wordt duidelijk aangegeven waar de inritten zich bevinden en krijgt de toegang naar het bedrijfskavel meer stevigheid. De wadi wordt fysiek onderbroken, echter functioneel blijft de wadi intact. afbeelding 3: visualisatie bedrijfsstraat afbeelding 4: uitwerking B inritten bedrijfskavels 27

28 Beplanting Sfeer beplanting De beplanting in de bedrijfsstraten straalt eenvoud uit, maar krijgt wel een opvallend accent. De straten hebben een open ruimtelijke structuur. Een subtiele horizontale geleding is aangebracht door het verschil in beheer tussen grasbermen en wadi. In de noord-zuid verbindingen is een verticaal accent toegevoegd. Functie beplanting De populieren hebben een functie als begeleiding van de straat. Maar in de ruimtelijke structuur van het plan zorgen deze verticale elementen ook voor de verbinding van de noordereilanden met de zuidereilanden. Hiermee worden ze één van de structuurdragers van het plangebied. De ruime graszones geven de straat een rustige uitstraling en versterken hierdoor de aanwezigheid van de bedrijfsgebouwen. De wadi heeft als functie het infiltreren van het regenwater in de grond. Bij een lage beplanting zal de infiltratie het beste geschieden. Echter de wadi heeft ook een begeleidingsfunctie. De vegetatie in de wadi zal daarom gevarieerder mogen zijn. Door beheersmaatregelen kan dit worden bewerkstelligd. Sortiment en aanleg In afbeelding 5 is het sortiment en de aanleg in een principestrook weergegeven. De bermen worden ingezaaid met een grasmengsel (bermo 3). De wadi wordt ingezaaid met een ander type grasmengsel dat beter geschikt is voor wisselende omstandigheden (nat-vocht-droog). De ruigten en zoombegroeiing zullen na enkele jaren tot ontwikkeling komen. Afbeelding 6 geeft inzicht in menging, leverantiemaat en kwaliteit, maar geeft ook een beeld van de belevingswaarde van de bedrijfsstraat. Beheer en tijd Beheer bomen. De populieren hebben geen bijzondere zorg nodig. Een controle van 1x per 2 jaar is wenselijk. Beheer grasberm. Door een juiste keuze van het grasmengsel zal de groei trager verlopen. Een maaibeheer van 1 tot 2x per jaar volstaat dan. afbeelding 5: principestrook bedrijfsstraat 28

29 afbeelding 6: bloeischema bedrijfsstraat Beheer wadi. De wadi krijgt een gevarieerdere vegetatie en daardoor is 2x per jaar maaien voldoende. Bij voorkeur het maaisel enkele dagen laten na te rijpen, wat de verspreiding van zaden bevordert. Een goede indruk van het eindbeeld is na 3-5 jaar waar te nemen (zie afbeelding 7 en 8). afbeelding 7: streefbeeld vooraanzicht populieren afbeelding 7: streefbeeld vooraanzicht wadi 29

30 30

31 De parkzone 55.1 Algemeen In dit hoofdstuk wordt de parkzone van het regionaal bedrijventerrein Apeldoorn Zuid beschreven. Informatie over de twee randen van de parkzone is opgenomen in paragraaf 5.2 randen parkzone. In paragraaf 5.3 wordt het knooppunt van de parkzone nader toegelicht. De waterstructuur met de wadiprofi elen wordt in paragraaf 5.4 beschreven. 5.2 Randen parkzone De parkzone kent twee randen. Deze twee randen zijn zeer verschillend van karakter. Dit wordt bepaald door de positionering van de bedrijven op de kavels. Aan de noordrand staan de bedrijven aan het park en bij de zuidrand grenzen de achterzijde van de kavels aan de parkzone. De bedrijven van het noordereiland manifesteren zich naar de parkzone toe. De bedrijven staan, net zoals bij de bedrijfsstraten beschreven, met hun voeten in het gras. De overgang tussen private en openbare ruimte wordt ervaren door een betonnen muur van 50cm hoog. Voor de passanten in de parkzone zullen de bedrijven via een semi-transparant scherm van berken zichtbaar zijn. De bedrijven maken onderdeel uit van de parkzone maar zullen niet voor 100% het beeld van de noordrand bepalen. Op de volgende pagina is dit gevisualiseerd in een doorsnede en een uitwerking van de overgang bedrijfskavel naar openbare ruimte. afbeelding 1: parkzone met de parkonderdelen bedrijventerrein Apeldoorn Zuid 31

32 afbeelding 2: doorsnede noordrand parkzone met berkenberm, hoofdontsluiting en voetpad Op afbeelding 2 is de doorsnede te zien van de overgang bedrijfskavel naar parkzone met daarin de hoofdontsluiting en een voetpad. De hoofdontsluiting wordt in de hele zone begeleid door de berken. De hoofdontsluiting is door zijn ligging onderdeel van de parkzone. Ook vanuit de auto is de beleving van deze ruimte voelbaar. Het voetpad aan deze zijde van de parkzone is een voetpad dat onderdeel uitmaakt van een regionaal netwerk. Dit voetpad verbindt de kanaalzone met de groene wig. Op afbeelding 3 is een uitwerking te zien van de overgang bedrijfskavel naar openbare ruimte. Doordat het hekwerk voorzien van klimplanten 3.0 meter achter de bebouwingslijn is geplaatst en het gras doorloopt, komen de bedrijven optisch los in de groenzone te staan. De rand met split rondom het gebouw voorkomt dat het gras tegen het gebouw aan komt te liggen. Dit geeft een verzorgder beeld afbeelding 3: uitwerking A noordrand parkzone 32

33 De zuidrand van het park heeft een heel ander karakter. Om een sterke parkrand te maken die het park begrenst en die de richting van het park benadrukt is gekozen voor een schanskorvenmuur van 1.50 meter hoog. Deze muur loopt schuin omhoog. Deze vorm in combinatie met deze hoogte zorgen ervoor dat het geen massieve wand wordt. Vervolgens worden heesters tussen de muur en de kavelgrens geplaatst om zo het zicht te ontnemen op de achterzijde van de bedrijfskavel. De beplanting zal voor een groot deel het karakter van deze rand gaan bepalen. De beplanting zal zorgdragen voor een sterke beleving van deze rand in alle seizoenen. Meer uitleg hierover op pagina 36 en 37. afbeelding 4: doorsnede zuidrand parkzone; overgang bedrijfskavel naar openbare ruimte 33

34 Beplanting Sfeer beplanting Een semi-transparant scherm met een dynamische sfeer. Afwisseling in open en dichte plekken spelen een spel met de schaduw. Een fijne textuur maar door de kracht van de herhaling wordt er een sterk beeld neergezet. Een fijne textuur en de karakteristieke witte basten roepen een mystiek beeld op, Door de kracht van de herhaling wordt er een sterk beeld neergezet. Functie beplanting De functie van de beplanting is benadrukken van de hoofdstructuur van de parkzone, en daarnaast een begeleiding van de hoofdontsluiting. Sortiment en aanleg In afbeelding 5 is het sortiment en de aanleg in een principestrook weergegeven. De bermen worden ingezaaid met een grasmengsel. Afbeelding 6 geeft inzicht in menging, leverantiemaat en kwaliteit, maar geeft ook een beeld van de belevingswaarde van de berkenzone. Beheer en tijd Het beheer van de bomen bestaat uit het opkronen tot 4.50 meter aan de straatzijde (bij overlast). Controle hierop 1-2 per jaar. Beheer grasberm. Door een juiste keuze van het grasmengsel zal de groei trager verlopen. Een maaibeheer van 1x per jaar volstaat dan. Het maaibeheer is intensiever vanwege de positie van de bomen. Een goede indruk van het eindbeeld is na 3-5 jaar waar te nemen (zie afbeelding 7). De grasberm zal een onregelmatig patroon laten zien. Plekken met meer en minder gras, hogere en lagere delen. Dit beeld is wenselijk en geeft dynamiek aan deze berkenstrook. afbeelding 5: principestrook bedrijfsstraat 34

35 afbeelding 6: bloeischema berkenberm afbeelding 7: streefbeeld vooraanzicht berkenberm 35

36 Beplanting Sfeer beplanting De beplanting moet een robuuste, krachtige en natuurlijke uitstraling hebben. De rand met beplanting is de begrenzing van de parkzone en de beplanting moet dit ondersteunen. Een sterk beeld in de verschillende seizoenen draagt hiertoe bij. Cornus stolonifera Flaviramea Cornus alba Kesselringii Functie beplanting De rand met heesters is functioneel bedoeld als groene buffer tussen de achterzijde van de bedrijfsgebouwen en de rand van de parkzone. Ook in de winter zal deze functie aanwezig zijn aangezien de cornussen dicht vertakt zijn. Naast een functionele functie is er een belangrijk visuele functie voor deze beplanting. De rand kent heel duidelijk twee gezichten. Het beeld in de zomer is wezenlijk anders dan het beeld in de winter. Het winterbeeld is een opvallende verschijning en geeft de parkzone in deze periode een bijzondere allure. (zie afbeelding 10 en 11). Sortiment en aanleg In afbeelding 8 is het sortiment en de aanleg in een principestrook weergegeven. Afbeelding 9 geeft inzicht in menging, leverantiemaat en kwaliteit, maar laat ook de belevingswaarde van de parkrand zien gedurende het jaar. Beheer en tijd De cornussen hebben geen bijzondere snoei nodig. Aan te raden is om 1x per 2 jaar de oudere takken te snoeien om te voorkomen dat de wintertakken op den duur kleur gaan verliezen. Een goede indruk van het eindbeeld is na 2-3 jaar waar te nemen. Cornus alba Sibirica referentie winterbeeld afbeelding 8: principestrook rand parkzone 36

BEELDKWALITEITSPLAN BEDRIJVENTERREIN GOUWEPOORT

BEELDKWALITEITSPLAN BEDRIJVENTERREIN GOUWEPOORT BEELDKWALITEITSPLAN BEDRIJVENTERREIN GOUWEPOORT April 2015 1.1 Ligging van het plangebied en ruimtelijke relaties De situatie aan de zuidzijde van Zierikzee is jarenlang in ruimtelijke zin onsamenhangend

Nadere informatie

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg Bedrijvenpark Noord Surfplas Bedrijvenpark zuid Bedrijventerrein T58 Bedrijvenpark te midden van groen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 Inhoudsopgave 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 3- Algemene ontwikkelcriteria 6 3.1 Bebouwingsvorm 6 3.2 Architectuur, kleur en materiaalgebruik

Nadere informatie

De stedenbouwkundige supervisor gebruikt de beide BKP s als toetsingskader voor de bouwplannen van de nieuw te vestigen bedrijven.

De stedenbouwkundige supervisor gebruikt de beide BKP s als toetsingskader voor de bouwplannen van de nieuw te vestigen bedrijven. tranche 03a Beeldkwaliteit op kavelniveau Het beeldkwaliteitsplan-op-kavelniveau is een aanvulling op het beeldkwaliteitsplan-op-hoofdlijnen. In dit beeldkwaliteitsplan staan per kavel de eisen uitgeschreven.

Nadere informatie

Bermenplan Assen. Definitief

Bermenplan Assen. Definitief Definitief Opdrachtgever: Opdrachtgever: Gemeente Assen Gemeente Mevrouw Assen ing. M. van Lommel Mevrouw M. Postbus van Lommel 30018 Noordersingel 940033 RA Assen 9401 JW T Assen 0592-366911 F 0592-366595

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Afbeelding: luchtfoto met plangebied 1. Architectuur 2. Openbare ruimte 3. Erfafscheidingen Inhoud Naam deelgebied Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan zw/w sfeerfoto pagina

Nadere informatie

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen. Zaagmolen

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen. Zaagmolen KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen Zaagmolen KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Inhoud Beeldkwaliteit Kavelpaspoorten Projectnummer : 11008-001 Bestand : 11008-001-19 Datum : 30 september

Nadere informatie

Aanvullende aanwijzingen en randvoorwaarden voor het deelplan In de Luwte II - Drachtstervaart

Aanvullende aanwijzingen en randvoorwaarden voor het deelplan In de Luwte II - Drachtstervaart Aanvullende aanwijzingen en randvoorwaarden voor het deelplan In de Luwte II - Drachtstervaart Het deelplan In de Luwte II omvat het middelste eiland van de drie eilanden aan de Drachtstervaart. In het

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

de balije utrecht Rijke cultuurhistorie en parken leiden tot ongewone vinexwijk

de balije utrecht Rijke cultuurhistorie en parken leiden tot ongewone vinexwijk de balije utrecht Rijke cultuurhistorie en parken leiden tot ongewone vinexwijk De Balije Rijke cultuurhistorie en parken leiden tot ongewone vinexwijk Wie op de A12 rijdt ter hoogte van Leidsche Rijn

Nadere informatie

Beeldkwaliteitscriteria bedrijventerrein Tonsel

Beeldkwaliteitscriteria bedrijventerrein Tonsel Beeldkwaliteitscriteria bedrijventerrein Tonsel Inleiding In mei 2005 is het beeldkwaliteitplan voor het bedrijvenpark Tonsel vastgesteld. Inmiddels is een deel van het bedrijventerrein ontwikkeld. Voor

Nadere informatie

Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein

Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein Natuurzones T58-Boschkens Goirle-Tilburg Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein Natuurzones T58-Boschkens Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein

Nadere informatie

Visie op de Twellose Beek

Visie op de Twellose Beek Visie op de Twellose Beek Verantwoording Colofon Titel Visie op de Twellose Beek Opdrachtgever Waterschap Veluwe Projectleider Theo van der Horn Auteur(s) Annemieke Helder-Feijen Annemarijne van Nieuwenhuijzen

Nadere informatie

GEMEENTE KRIMPENERWAARD. nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase)

GEMEENTE KRIMPENERWAARD. nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase) GEMEENTE KRIMPENERWAARD nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase) Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB BREDA telefoon: 076-5225262 internet: email:

Nadere informatie

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route RUIMTELIJKE ANALYSE 1868 2007 Historische route Over het eiland loopt een deel van een eeuwenoude route tussen Oosterhout (centrum) en Den Hout. Eén van de belangrijkste structuurbepalende elementen op

Nadere informatie

Nieuwbouw Schaapskooi, Zuilichem

Nieuwbouw Schaapskooi, Zuilichem Nieuwbouw Schaapskooi, Zuilichem Opdrachtgever: de heer Van Veen projectnummer: 292.12.00.00.00 Onderwerp: Landschappelijke inpassing Schaapskooi Opmerking: Zuilichem Datum: 17-10-2012 Initiatief De heer

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Heuvelse Hof Waalre Openbare ruimte en bebouwing

Beeldkwaliteitplan Heuvelse Hof Waalre Openbare ruimte en bebouwing 12 juli 2012 Beeldkwaliteitplan Heuvelse Hof Waalre Openbare ruimte en bebouwing Projectontwikkelaar Stedenbouwkundig bureau Architectenbureau Inventarisatie Stedenbouwkundig plan Beeldkwaliteit openbare

Nadere informatie

Ontsluiting Relaties met omgeving Water Duurzaamheid Sociaal Groen

Ontsluiting Relaties met omgeving Water Duurzaamheid Sociaal Groen Ontsluiting De ontsluiting van Oostindie vindt plaats via een verlenging van de Auwemalaan, met een rotonde. Deze weg loopt centraal door de wijken via de zuidwest-zijde er weer uit. In de wijk is een

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Bedrijventerrein Kop van Broeklanden, Hardenberg

Beeldkwaliteitsplan. Bedrijventerrein Kop van Broeklanden, Hardenberg Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein Kop van Broeklanden, Hardenberg 1 2 Gemeente Hardenberg Grontmij Nederland bv Arnhem, maart 2009 3 4 Inhoud 1 Inleiding 2 Planopzet 3 Richtlijnen beeldkwaliteit 7 9

Nadere informatie

PLAATSNAAM. Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel

PLAATSNAAM. Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel gaardenhage, PROJECTTITEL de maten PLAATSNAAM arnhem Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel Gaarden en...... Hagen Gaardenhage, De Maten Duurzaam landschappelijk raamwerk

Nadere informatie

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Daalkampen II 030.00.02.45.20.00 3 augustus 2012 32 woningen in groenzone Beeldkwaliteitsplan, Daalkampen II - 32 woningen in groenzone 030.00.02.45.20.00 3 augustus

Nadere informatie

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen.

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen. ligging plangebied 4a Boschkens, Goirle Context In juli 2014 is voor fase 4a in Boschkens een nieuw verkavelingsplan opgesteld bestaande uit volgende programma: - 30 rijwoningen, sociale huur, kavelgrootte

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel status: definitief datum: 17 november 2014 projectnummer: 202630R.2015 adviseurs: Wle / Jke Gemeente Maasdriel Image 2010 2013 GOOGLE

Nadere informatie

Gemeente Reusel - de Mierden. Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel

Gemeente Reusel - de Mierden. Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel Gemeente Reusel - de Mierden Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel Documentatiepagina Opdrachtgever(s): Crijns Rentmeesters Titel rapport: Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel te Reusel - de Mierden Rapporttype: Rapportnummer:

Nadere informatie

NATTE ECO ZONE SCHUYTGRAAF BEELDENBOEK

NATTE ECO ZONE SCHUYTGRAAF BEELDENBOEK NATTE ECO ZONE SCHUYTGRAAF BEELDENBOEK NATTE ECOZONE SCHUYTGRAAF Inleiding 3 Ontwerp 5 Water 7 Randen en oevers 9 Eilanden 13 Verbindingen 17 Gebruik 21 Beplanting 25 I n h o u d NATTE ECOZONE SCHUYTGRAAF

Nadere informatie

Routing Delft - Delftse Hout Delft

Routing Delft - Delftse Hout Delft Routing Delft - Delftse Hout Delft Drie routes verbinden centrum en buitengebied A13 stedelijke as 1:10.000 natuuras Delftse Hout educatieve as Werkboek Buro Lubbers 1304 Delftse Hout Drie assen tussen

Nadere informatie

Uitwerking landschapsplan. Landschapsplan A13/A16 Rotterdam Versie F mei 2015

Uitwerking landschapsplan. Landschapsplan A13/A16 Rotterdam Versie F mei 2015 6. Uitwerking landschapsplan Landschapsplan A13/A16 Rotterdam Versie F mei 2015 69 Deelgebied 2: Intermezzo Detail aansluiting Ankie Verbeek-Ohrlaan Deelgebied 1: Polder Deelgebied 3: Bos en Rotte Detail

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem. terreinindeling voormalige marechaussee kazerne aan de Thomas a kempislaan 102 te Arnhem

Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem. terreinindeling voormalige marechaussee kazerne aan de Thomas a kempislaan 102 te Arnhem Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem Dit document verbindt de terreinindeling van de voormalige Marechaussee Kazerne aan de Thomas a Kempislaan met gemeentelijke kaders die er zijn voor deze Kazerne.

Nadere informatie

Geriefbos Gilze-Rijen. Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap

Geriefbos Gilze-Rijen. Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Geriefbos Gilze-Rijen Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Geriefbos Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Op uitnodiging van de gemeente heeft Buro Lubbers

Nadere informatie

overzicht zadeldaken 24

overzicht zadeldaken 24 24 overzicht zadeldaken 4.3 Zadeldak In de eerste (en grootste) hoofdgroep hebben woningen een zadeldak. Deze woningen kunnen uit één of twee bouwlagen met een kap bestaan. Om het dorpse karakter en een

Nadere informatie

Beeldkwaliteitkader Westpark Groningen

Beeldkwaliteitkader Westpark Groningen Beeldkwaliteitkader Westpark Groningen juli 2008 Westpark Westpark; een mozaïek van parkkamers Voorbeeld thematisering stadsparken 2000 Westpark is een park in ontwikkeling. Het park ligt op een tarraberging

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8. Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg.

BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8. Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg. BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8 Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg Lagendijk 11 1911 MT Uitgeest Opgesteld door: architectenburo Cees van

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein 't Oosterveld

Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein 't Oosterveld Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein 't Oosterveld Gemeente Hengelo, april 2008 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 AANLEIDING 3 1.2 DOEL 3 1.3 LIGGING EN BEGRENZING PLANGEBIED 4 2 VERKAVELING 5 2.1 ALGEMEEN

Nadere informatie

3. HET BEBOUWINGSBEELD VAN RIETWIJK ZUID

3. HET BEBOUWINGSBEELD VAN RIETWIJK ZUID 3. HET BEBOUWINGSBEELD VAN RIETWIJK ZUID 3.1. Inleiding De bebouwingsregels voor Rietwijk dienen een aantal doelen. In de eerste plaats moeten de regels recht doen aan de uitgangspunten van het Masterplan.

Nadere informatie

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe is de eerste naoorlogse uitbreidingswijk van Cuijk, een dorp aan de Maas. De wijk vormt de noordoostzijde van het huidige dorp, op de grens met het buitengebied.

Nadere informatie

3.2.1 Dorpskarakteristiek

3.2.1 Dorpskarakteristiek 3.2 De Glind Wegbeplanting en bosjes in het kampenlandschap Recreatieve voorzieningen in de kern Oorspronkelijk bestond de Glind uit een verzameling boerderijen Beperkte nieuwbouw vindt plaats waarbij

Nadere informatie

hoek bosstraat-smallestraat Nieuw-dijk

hoek bosstraat-smallestraat Nieuw-dijk hoek bosstraat-smallestraat Nieuw-dijk beeldkwaliteitplan mei 2013 nieuw erf Nieuw-Dijk colofon SAB bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T

Nadere informatie

Bijlage 4. Landschapsplan Marina Beach, Croonen Adviseurs, 20 november 2013

Bijlage 4. Landschapsplan Marina Beach, Croonen Adviseurs, 20 november 2013 Bijlage 4 Landschapsplan Marina Beach, Croonen Adviseurs, 20 november 2013 landschapsplan marina beach Terneuzen Inpassing recreatiepark in omgeving 20 november 2013 Marinabeach Terneuzen Inpassing recreatiepark

Nadere informatie

BEELDKWALITEITS PARAGRAAF HOEK MOLENBERGLAAN ST. FRANCISCUSWEG HEERLEN

BEELDKWALITEITS PARAGRAAF HOEK MOLENBERGLAAN ST. FRANCISCUSWEG HEERLEN BEELDKWALITEITS PARAGRAAF HOEK MOLENBERGLAAN ST. FRANCISCUSWEG HEERLEN Janssen de Jong Projectontwikkeling inex architecten 11.11.2013 Janssen de Jong Projectontwikkeling - inexarchitecten INHOUDSOPGAVE:

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Afbeelding: luchtfoto met plangebied 1. Architectuur 2. Openbare ruimte 3. Erfafscheidingen Inhoud Naam deelgebied Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan zw/w sfeerfoto pagina

Nadere informatie

Inpassingsplan (zie legenda pagina 65)

Inpassingsplan (zie legenda pagina 65) Inpassingsplan (zie legenda pagina 65) Schaal: 1:4000 93 5.3.4 Transformatiezone - Oeverbos Doorsnede Kanteldijk 5 Inpassing Rietputten Overjarig riet Rietputten 94 Maassluissedijk huidige situatie Impressie

Nadere informatie

Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost

Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost(vastgesteld) Inhoudsopgave Bijlagen bij regels Bijlage 1 Beeldkwaliteitsplan

Nadere informatie

PLAATSNAAM. Wonen in een collectief landschapspark aan een beekje in Gemert Slogan

PLAATSNAAM. Wonen in een collectief landschapspark aan een beekje in Gemert Slogan woonpark PROJECTTITEL de stroom PLAATSNAAM gemert Wonen in een collectief landschapspark aan een beekje in Gemert Slogan BEEKDAL PRIKK beekdal prikkers BOMEN PLEKK bomen plekken RAND = ROUTE WONE rand-route

Nadere informatie

Zonnepark HVS Goes ENECO Landschappelijke inpassing identificatie Planstatus projectnummer: datum: status: 040550.20160211.00 08-12- 2016 definitief opdrachtleider: Ir J.J. van den Berg auteur: Ir. J.J.

Nadere informatie

Wijkgroenplan Leidsche Rijn

Wijkgroenplan Leidsche Rijn Wijkgroenplan Leidsche Rijn www.utrecht.nl Uitwerking Waterwinpark 8 september 2016 Wensen voor een fleuriger Waterwinpark - meer kleur en ecologische waarde - meer bomen - aanvullende wensen trapveld

Nadere informatie

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INLEIDING Dit inrichtingsvoorstel - beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op de locatie aan de Akkerweg 6 te Riel. Deze locatie is gelegen ten

Nadere informatie

Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State. Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Gemeente Nijmegen, januari 2016.

Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State. Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Gemeente Nijmegen, januari 2016. Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit Gemeente Nijmegen, januari 2016 Inleiding De Raad van State vraagt om nadere motivering dat de voorziene ontwikkeling

Nadere informatie

beeldkwaliteitplan de Swaan concept Wagenweg 2 november 2013

beeldkwaliteitplan de Swaan concept Wagenweg 2 november 2013 beeldkwaliteitplan de Swaan concept Wagenweg 2 november 2013 vogelvlucht kaart 1860 Diepsmeerpolder met onderscheidende verkaveling in omringend landschap aanleiding en procedure Aanleiding Speelpark de

Nadere informatie

GEMEENTE BRONCKHORST

GEMEENTE BRONCKHORST GEMEENTE BRONCKHORST Bestemmingsplan Vorden, Ruurloseweg-Enkweg Bijlage: Beeldkwaliteitsplan Vorden, Ruurloseweg-Enkweg Beeldkwaliteitsplan Vorden, Ruurloseweg Enkweg In aanvulling op de welstandsnota

Nadere informatie

Architectuur visie: Deze architectuur visie stelt zich tot doel om de kwaliteit van de bebouwing vast te leggen middels tekst en referentiebeelden.

Architectuur visie: Deze architectuur visie stelt zich tot doel om de kwaliteit van de bebouwing vast te leggen middels tekst en referentiebeelden. 1 Beeldkwaliteitplan Algemene informatie Project : Ontwikkeling bedrijventerrein Schelpenhoek te Hoorn. Betreft : Architectuur visie m.b.t. de bebouwing. Lokatie : Bedrijventerrein Schelpenhoek in de gemeente

Nadere informatie

CAMPUS-park Delft TU Noord

CAMPUS-park Delft TU Noord TU Noord klimaatadaptatie & gebiedsontwikkeling - Kanaalweg 2 SCHIE DUWO Botanische Tuin OPGAVE KLIMAATADAPTATIE In het kader van het project Klimaatadaptatie Delft is een studie verricht naar de gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Ruimtelijk kwaliteitsplan Uitbreiding bungalowpark Hoge Hexel. Bruine Hoopsweg te Wierden

Ruimtelijk kwaliteitsplan Uitbreiding bungalowpark Hoge Hexel. Bruine Hoopsweg te Wierden Ruimtelijk kwaliteitsplan Uitbreiding bungalowpark Hoge Hexel Bruine Hoopsweg te Wierden Ruimtelijk kwaliteitsplan Uitbreiding bungalowpark Hoge Hexel Bruine Hoopsweg te Wierden Opdrachtgever: BJZ.NU

Nadere informatie

LOCATIE VOORMALIGE RENBAANSCHOOL

LOCATIE VOORMALIGE RENBAANSCHOOL P l e k v o o r i d e e ë n Beeldkwaliteitsplan LOCATIE VOORMALIGE RENBAANSCHOOL RENBAANSTRAAT TE NOORDWOLDE 267.00.02.06.00 18 november 2015 2 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 05 1.2 Stedenbouwkundig

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset. Concept 20-10-2011

BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset. Concept 20-10-2011 BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset Concept 20-10-2011 Inleiding Achtergrond / ligging Voor de beide scholen voor speciaal onderwijs de Duisterhoutschool

Nadere informatie

Den Bergh te Boxtel Beeldkwaliteitplan

Den Bergh te Boxtel Beeldkwaliteitplan Den Bergh te Boxtel Beeldkwaliteitplan 1 juni 2011 Beeldkwaliteitplan Den Bergh behorende bij bestemmingsplan Den Bergh inhoudsopgave aanleiding en doel luchtfoto plangebied stedenbouwkundig plan uitgangspunten

Nadere informatie

BEELDKWALITEITS PLAN DE ERVEN TE ROCKANJE GEMEENTE WESTVOORNE OKTOBER 2017

BEELDKWALITEITS PLAN DE ERVEN TE ROCKANJE GEMEENTE WESTVOORNE OKTOBER 2017 BEELDKWALITEITS PLAN DE ERVEN TE ROCKANJE GEMEENTE WESTVOORNE OKTOBER 2017 2 BEELDKWALITEITSPLAN DE ERVEN ROCKANJE INLEIDING EN DOEL: Dit beeldkwaliteitsplan heeft als doel om de gemeente Westvoorne te

Nadere informatie

Welstandsparagraaf 17 Deventerpoort CONCEPT

Welstandsparagraaf 17 Deventerpoort CONCEPT Welstandsparagraaf 17 Deventerpoort CONCEPT Deventerpoort mogelijke verkaveling ligging deelgebied Programma De bestaande bebouwing kent een variatie van gehuurde, gepachte en eigen panden van ondernemers.

Nadere informatie

Vlissingen. Ontwikkelingen Jacoba van Beierenweg 25, Vlissingen. Stedenbouwkundig plan 061802.009185.00 02-04-2013

Vlissingen. Ontwikkelingen Jacoba van Beierenweg 25, Vlissingen. Stedenbouwkundig plan 061802.009185.00 02-04-2013 Vlissingen Ontwikkelingen Jacoba van Beierenweg 25, Vlissingen Stedenbouwkundig plan identificatie planstatus projectnummer: datum: 061802.009185.00 02-04-2013 projectleider: opdrachtgever: ing. J.C.C.M.

Nadere informatie

KIJKDUIN FINEST OF OCKENBURGH STEDENBOUW, LANDSCHAP & BEELDKWALITEIT

KIJKDUIN FINEST OF OCKENBURGH STEDENBOUW, LANDSCHAP & BEELDKWALITEIT KIJKDUIN FINEST OF OCKENBURGH STEDENBOUW, LANDSCHAP & BEELDKWALITEIT 2 I KIJKDUIN, FINEST OF OCKENBURGH INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE PLANGEBIED IN OMGEVING 6 MASTERPLAN KIJKDUIN 8 LOCATIE 10 AMBITIE 16 SFEER

Nadere informatie

3.9 Zwartebroek. Eendrachtstraat: oude ontginningsas. Slagenlandschap benadrukt door elzen. 122 Kwaliteit door diversiteit

3.9 Zwartebroek. Eendrachtstraat: oude ontginningsas. Slagenlandschap benadrukt door elzen. 122 Kwaliteit door diversiteit 3.9 Zwartebroek Beeld in Zwartebroek herinnert aan het verleden Oude, karakteristieke boerderij 3.9.1 Dorpskarakteristiek Zwartebroek dankt zijn ontstaan aan de aanwezigheid van veen. Door de natte omstandigheden

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Kop IJsselveld

Beeldkwaliteitsplan. Kop IJsselveld Beeldkwaliteitsplan Kop IJsselveld Status: Definitief Datum: 1 juli 2013 Beeldkwaliteitsplan Kop IJsselveld 2 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beeldkwaliteitsplan 3 1.3 Opbouw beeldkwaliteitsplan

Nadere informatie

5. BEELDKWALITEIT BEELDKWALITEIT ZONE A: GROENE WERKKAMERS. het concept van de groene werkkamers. bebouwing

5. BEELDKWALITEIT BEELDKWALITEIT ZONE A: GROENE WERKKAMERS. het concept van de groene werkkamers. bebouwing Stedenbouwkundig Plan BEELDKWALITEIT ZONE A: GROENE WERKKAMERS 5. BEELDKWALITEIT het concept van de groene werkkamers Beeldkwaliteitconcept: De groene werkkamers zetten in op herkenbaarheid en kleinschaligheid.

Nadere informatie

: landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo. Advies. Inleiding. Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas

: landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo. Advies. Inleiding. Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas Advies : landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas Ter attentie van Projectnummer : Commissie LKM : 211x05071 Opgesteld door

Nadere informatie

Piet Hein kavel te Goes

Piet Hein kavel te Goes Piet Hein kavel te Goes Stedenbouwkundige randvoorwaarden 151215 BIJLAGE 2 1 Bestaande situatie De Piet Hein kavel ligt aan de zuidrand van de oude binnenstad in een omgeving met deels kleinschalige oudere

Nadere informatie

Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2

Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2 Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2 1 2 Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2 Dit is het kavelpaspoort voor de vrije kavels 1 en 2 in Doornsteeg, Nijkerk. Vrije kavels 1 en 2 in de zuidwesthoek van

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Emmen, Oude Meerdijk

Beeldkwaliteitplan Emmen, Oude Meerdijk Beeldkwaliteitplan Emmen, Oude Meerdijk Project: Beeldkwaliteitplan Emmen, Oude Meerdijk Opdrachtgever: Gemeente Emmen Opsteller: Compositie 5 stedenbouw bv Datum: 21 maart 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

beeldkwaliteitplan bedrijventerrein Uitgave beeldkwaliteitplan versie 2, juli 2011 BAANSTEE Noord

beeldkwaliteitplan bedrijventerrein Uitgave beeldkwaliteitplan versie 2, juli 2011 BAANSTEE Noord beeldkwaliteitplan bedrijventerrein Uitgave beeldkwaliteitplan versie 2, juli 2011 BAANSTEE Noord Uitgave beeldkwaliteitplan versie 2, juli 2011 zie voor meer informatie over bedrijventerrein Baanstee

Nadere informatie

Ontwerp beeldkwalititeitplan. St.-Annaparochie. Ulbe van Houtenlocatie VOGELVLUCHT. 2 april 2015

Ontwerp beeldkwalititeitplan. St.-Annaparochie. Ulbe van Houtenlocatie VOGELVLUCHT. 2 april 2015 Ontwerp beeldkwalititeitplan St.-Annaparochie VOGELVLUCHT Ulbe van Houtenlocatie 2 april 2015 Ulbe van Houtenstraat Schetsontwerp stedenbouwkundig plan 13 november 2014 Inleiding Dit beeldkwaliteitplan

Nadere informatie

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen Zaagmolen KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Inhoud Beeldkwaliteit Kavelpaspoorten Projectnummer : 11008-001 Bestand : 11008-001-19 Datum : 30 september

Nadere informatie

, voorzitter. , griffier

, voorzitter. , griffier Beeldkwaliteitplan Heinkenszand Over de Dijk, fase III, deelgebieden Oostelijk woongebied en Clara s Pad september 2008 Vastgesteld door de raad van de gemeente Borsele bij besluit van 4 september 2008,

Nadere informatie

GEBIEDSBESCHRIJVING Vijf gebieden in Amersfoort Noordoost voor bestemmingsplan Bedrijventerreinen

GEBIEDSBESCHRIJVING Vijf gebieden in Amersfoort Noordoost voor bestemmingsplan Bedrijventerreinen GEBIEDSBESCHRIJVING Vijf gebieden in Amersfoort Noordoost voor bestemmingsplan Bedrijventerreinen Ecologisch Adviesbureau Viridis Inventarisatie Bedrijventerreinen Amersfoort Noordoost In opdracht van:

Nadere informatie

Rieteiland oost. Het kleinste eiland van IJburg: rustig, natuurlijk en groen

Rieteiland oost. Het kleinste eiland van IJburg: rustig, natuurlijk en groen Rieteiland oost amsterdam Het kleinste eiland van IJburg: rustig, natuurlijk en groen Rieteiland Oost Het kleinste eiland van IJburg: rustig, natuurlijk en groen Rieteiland Oost is misschien wel het meest

Nadere informatie

Grijzegrubben II. Beeldkwaliteitplan voor 4 woningen. Gemeente Nuth

Grijzegrubben II. Beeldkwaliteitplan voor 4 woningen. Gemeente Nuth Grijzegrubben II Beeldkwaliteitplan voor 4 woningen Gemeente Nuth BRO Boxtel Postbus 4 5280 AA Boxtel Bosscheweg 107 Boxtel T +31 (0)411 85 04 00 F +31 (0)411 85 04 01 E info@bro.nl Opdrachtgever(s):

Nadere informatie

Inrichtingsvisie. Manpadslaangebied Heemstede. 5 juni 2014

Inrichtingsvisie. Manpadslaangebied Heemstede. 5 juni 2014 Inrichtingsvisie Manpadslaangebied Heemstede 5 juni 2014 colofon opdrachtgever Kerngroep Manpadslaangebied ontwerp Karres en Brands Landschapsarchitecten bv Oude Amersfoortseweg 123 1212 AA Hilversum www.karresenbrands.nl

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp 't Pierik fase 2 Govert Flinckstraat 31 - postbus 1158-8001 BD Zwolle 038-4216800 13 november 2008 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp t Pierik fase 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Woon- en werklocatie Hardal

Beeldkwaliteitsplan. Woon- en werklocatie Hardal Beeldkwaliteitsplan Woon- en werklocatie Hardal December 2012 2 INHOUD 1. Intro 4 2. Planomschrijving 6 3. De toetsingscriteria 8 Criteria 9 Criteria 10 Materialisering 11 Referentiebeelden 12 3 1. Intro

Nadere informatie

DE SCHANS II UITGIFTENVOORWAARDEN & BEELDKWALITEITSPLAN. Alphen aan den Rijn DECEMBER 2002 STAD MET BIJZONDERE BEDRIJVEN

DE SCHANS II UITGIFTENVOORWAARDEN & BEELDKWALITEITSPLAN. Alphen aan den Rijn DECEMBER 2002 STAD MET BIJZONDERE BEDRIJVEN DE SCHANS II UITGIFTENVOORWAARDEN & BEELDKWALITEITSPLAN DECEMBER 2002 K H A N D E K A R S T A D S O N T W E R P - B E N T H U I Z E N Alphen aan den Rijn STAD MET BIJZONDERE BEDRIJVEN INHOUD 2 Inleiding

Nadere informatie

beschrijving plankaart.

beschrijving plankaart. 06. plan. "Op en langs het voormalige tracé van de A9 wordt de vrijkomende ruimte gebruikt om nieuwe hoogwaardige woongebieden te realiseren binnen de bebouwde kom van Badhoevedorp. Deze gebieden krijgen

Nadere informatie

gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven

gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven februari 2010 gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven inhoud 1. Inleiding 2. Het ruimtelijk plan voor de uitbreiding

Nadere informatie

Beeldkwaliteitscriteria voor ontwikkelgebieden bedrijventerrein Tonsel

Beeldkwaliteitscriteria voor ontwikkelgebieden bedrijventerrein Tonsel Beeldkwaliteitscriteria voor ontwikkelgebieden bedrijventerrein Tonsel Inleiding In mei 2005 is het beeldkwaliteitplan voor het bedrijvenpark Tonsel vastgesteld. Inmiddels is een deel van het bedrijventerrein

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan 5 woningen aan de Molendijk. Ammerzoden

Beeldkwaliteitplan 5 woningen aan de Molendijk. Ammerzoden Beeldkwaliteitplan 5 woningen aan de Molendijk Ammerzoden Titel: Beeldkwaliteitplan 5 woningen aan de Molendijk, Ammerzoden Status: Concept Rapportnummer: 211x07924-bkp-20161223 BRO Boxtel Datum: 23-02-2016

Nadere informatie

Toelichting plan Hoge Wei, Oosterhout

Toelichting plan Hoge Wei, Oosterhout Toelichting plan Hoge Wei, Oosterhout Wei Ligging Hoge te Oosterhout Stedenbouwkundig plan Hoge Wei, Oosterhout Toelichting stedenbouwkundig plan Hoge Wei, Oosterhout - Het plangebied is erg grillig qua

Nadere informatie

Natuurontwikkelingsplan, Beerens BV. Pastoorsmast 3 en 5 te Nuenen. Rapportnummer

Natuurontwikkelingsplan, Beerens BV. Pastoorsmast 3 en 5 te Nuenen. Rapportnummer Natuurontwikkelingsplan, Beerens BV Pastoorsmast 3 en 5 te Nuenen Rapportnummer 14-0220 www.starobv.nl Natuurontwikkelingsplan, Beerens BV Pastoorsmast 3 en 5 te Nuenen juni 2015 Rapportnummer: 14-0220

Nadere informatie

profielenboek versie 2017 duurzaam bedrijventerrein Noord BAANSTEE

profielenboek versie 2017 duurzaam bedrijventerrein Noord BAANSTEE profielenboek versie 2017 duurzaam bedrijventerrein BAANSTEE Noord bedrijventerrein Baanstee Noord - toekomstige impressie Baanstee Noord Baanstee Oost Baanstee West 4 N24 de Koog 02 profielenboek versie

Nadere informatie

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Analyse en aanbevelingen - Gemaakt als onderdeel van het beoordelingskader voor ontwikkelingsrichtingen voor het Suikerunieterrein - 6 mei 2010

Nadere informatie

Erfadvies Hogeveldseweg Echteld Gemeente Neder-Betuwe. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden 2016

Erfadvies Hogeveldseweg Echteld Gemeente Neder-Betuwe. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden 2016 Erfadvies Hogeveldseweg Echteld Gemeente Neder-Betuwe Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden 2016 Erfadvies Hogeveldseweg Echteld Gemeente Neder-Betuwe COLOFON In opdracht van: Laurent van Manen Behandelend

Nadere informatie

Wieringenrandmeer - wieringen. Ontwerp voor het masterplan en het beeldkwaliteitsplan voor een nieuw woonlandschap in de kop van Noord-Holland.

Wieringenrandmeer - wieringen. Ontwerp voor het masterplan en het beeldkwaliteitsplan voor een nieuw woonlandschap in de kop van Noord-Holland. Wieringenrandmeer - wieringen Ontwerp voor het masterplan en het beeldkwaliteitsplan voor een nieuw woonlandschap in de kop van Noord-Holland. Ontwerp voor het masterplan en het beeldkwaliteitsplan voor

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Het Laar, Wekerom

beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Het Laar, Wekerom beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Het Laar, Wekerom beeldkwaliteitsplan 0.0 COLOFON B e e l d k w a l i t e i t s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n H e t L a a r, W e k e r o m G e m e e n t e

Nadere informatie

Advies landschappelijke inpassing oefenterrein Crescendo

Advies landschappelijke inpassing oefenterrein Crescendo huisadviseurschap libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit hoge der a 5 9712 ac groningen t 050 3126545 f 050 3123362 info@libau.nl www.libau.nl Advies landschappelijke inpassing oefenterrein

Nadere informatie

Stedenbouwkundige en architectonische toelichting ( )

Stedenbouwkundige en architectonische toelichting ( ) Stedenbouwkundige en architectonische toelichting (09-06-2016) Stedenbouwkundige opzet van Stepekolk. Stepekolk is ten zuiden van de Veste gelegen en vormt de overgang van het cultuurhistorisch agrarisch

Nadere informatie

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M.

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M. Landgoed De Hattert Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas Datum : 1 oktober 2010 Auteur Opdrachtgever : Ir. L.J.A.M. van Nierop : P. van Kempen VOORWOORD In opdracht van de heer

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN PLAN WELLINK ZWOLLE GEMEENTE OOST GELRE ROBHL

STEDENBOUWKUNDIGPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN PLAN WELLINK ZWOLLE GEMEENTE OOST GELRE ROBHL STEDENBOUWKUNDIGPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN PLAN WELLINK ZWOLLE GEMEENTE OOST GELRE INLEIDING In het bestemmingsplan Buurtschap Zwolle 2011 is de toekomstige woningbouw op de voormalige locatie van Wellink

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Plek voor ideeën e Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Beeldkwaliteitsplan Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Zuidpolder Bedrijventerrein Zuidpolder Beeldkwaliteit Ee E mn m e n s e mei 2011

Zuidpolder Bedrijventerrein Zuidpolder Beeldkwaliteit Ee E mn m e n s e mei 2011 Zuidpolder Bedrijventerrein Zuidpolder Beeldkwaliteit Eemnes mei 2011 Zuidpolder 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Beeldkwaliteit 1.2 Procedure 2. Stedenbouwkundige opzet 2.1 Plangebied 2.2 Ruimtelijke

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Flevopoort, algemene toelichting

Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Flevopoort, algemene toelichting Juni 2005 Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Flevopoort, algemene toelichting Richtlijnen bedrijventerrein Flevopoort Stedenbouwkundig uitgangspunt voor het formuleren van richtlijnen voor bebouwing

Nadere informatie