Beleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten bij aanvragen om een omgevingsvergunning 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten bij aanvragen om een omgevingsvergunning 2014"

Transcriptie

1 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Steenbergen. Nr maart 2014 Beleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten bij aanvragen om een omgevingsvergunning 2014 Burgemeester en wethouders van Steenbergen: In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 2014 Overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het bepalen van de bouwkosten bij aanvragen om een omgevingsvergunning\\\; Gelet op het bepaalde in: - De geldende "Legesverordening" van de gemeente Steenbergen; - Algemene wet bestuursrecht; - Gemeentewet; - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Besluiten: vast te stellen de navolgende regeling: Beleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten bij aanvragen om een omgevingsvergunning 2014 Inleiding Op grond van de legesverordening bestaan de leges voor een bouwactiviteit uit een percentage van de bouwkosten van het betreffende bouwplan. De bouwkosten vormen daarmee de maatstaf om de leges te kunnen vaststellen. Om te kunnen bepalen welke grondslag moet worden gebruikt, wordt aan de aanvrager van een omgevingsvergunning verzocht om op het aanvraagformulier een opgave van de bouwkosten van het bouwplan te geven. Om de aannemelijkheid van deze opgave van de bouwkosten te kunnen toetsen is een lijst met eenheidsprijzen ontwikkeld (opgenomen bij deze beleidsregels als: Eenheidsprijzenlijst behorende bij de Beleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten bij aanvragen om een omgevingsvergunning ). De eenheidsprijzenlijst maakt het mogelijk, om voor meest voorkomende bouwplannen te bepalen hoe hoog de gemiddelde/normale bouwkosten zijn. In het navolgende wordt deze uitkomst de normberekening genoemd. Omdat de normberekening een weergave is van de gemiddelde/normale bouwkosten zal de opgave van de bouwkosten hier in de regel iets van afwijken. Binnen bepaalde, hieronder aangegeven grenzen is dit acceptabel. Bij een grotere afwijking zal op basis van een meer gedetailleerde toetsing moeten worden bepaald of de opgave van de bouwkosten aannemelijk zijn. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Onder bouwkosten wordt verstaan de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Ter vaststelling van de voornoemde raming van de kosten worden gehanteerd de Reed Business Information (voorheen Elsevier en Misset) taxatieboekjes voor woningen, agrarische bouwwerken en bedrijfspanden, alsmede de samengestelde eenheidsprijzenlijst, gebaseerd op genoemde taxatieboekjes, een en ander inclusief omzetbelasting. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. Artikel 2 Toepassing eenheidsprijzenlijst 1. Als basis voor de normberekening van de bouwkosten wordt door de medewerkers van afdeling Publiekszaken/vergunningen gebruik gemaakt van de eenheidsprijzenlijst behorende bij deze beleidsregel. 2. Als maatstaf voor de berekening van de leges wordt de opgave van de geraamde bouwkosten gebruikt, tenzij de opgegeven bouwkosten meer dan 10 % afwijken van de normberekening danwel de normberekening van de bouwkosten minder bedragen dan , Indien de opgegeven bouwkosten meer dan 10% afwijken van de normberekening of indien er bij de aanvraag geen opgave van de geraamde bouwkosten wordt gedaan, wordt de nota leges opgelegd op basis van de normberekening. 1

2 4. Als de eenheidsprijs van een bouwwerk- waarvoor een vergunning wordt aangevraagd- in de tabel ontbreekt, stelt de behandelend ambtenaar van Publiekszaken/ vergunningen een bouwkostensom vast. De nota leges wordt opgelegd op basis van deze bouwkostensom. 5. a. Bij de vaststelling van de bouwkosten op grond van het vierde lid wordt gebruik gemaakt van actuele kengetallen van soortgelijke bouwwerken volgens Reed Business Information. b. Bij ontbreken van actuele kengetallen van soortgelijke bouwwerken in Reed Business Information stelt de behandelend ambtenaar van Publiekszaken/vergunningen, op basis van ervaring, een bouwkostensom vast. 6. De berekende bouwkostensom wordt naar beneden afgerond op een heel honderdtal. 7. De leges worden berekend op grond van de normberekening van de bouwkosten. 8. Aan de nota leges wordt een berekening van de bouwkosten toegevoegd. 9. De bedragen genoemd in de eenheidsprijzenlijst behorende bij deze beleidsregels zullen jaarlijks, per 1/1 van het kalenderjaar, worden geïndexeerd met de volle index. 10. De in lid 9 bedoelde indexering zal als basis hebben de Misset BouwKosten indexcijfers (MBKkostenindexcijfers), zoals deze cijfers worden vastgesteld door Reed Business. Artikel 3. Tegenbewijsregeling 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 2 wordt de bouwkosten op een lager bedrag vastgesteld, als deze lagere bouwkostensom door de (gemachtigde van de ) aanvrager tegelijkertijd met de vergunningsaanvraag en met overlegging van bewijsstukken aannemelijk wordt gemaakt. 2. Onder bewijsstukken wordt in dit verband verstaan: een gespecificeerde en volledige begroting (inclusief kopieën van ondergetekende offertes) van de aanneemsom te overleggen zoals bedoeld in de in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werker 1989, UAV 1989, voor het uit te voeren werk, of een uitgewerkte en met bewijsstukken gespecificeerde raming van de bouwkosten als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd, een en ander zoals omschreven in de norm NEN Artikel 4. Bezwaar bouwkostensom Een bezwaar tegen de vastgestelde bouwkostensom wordt beschouwd als een bezwaar tegen een opgelegde nota leges en wordt ook als zodanig in behandeling genomen. Artikel 5. Citeertitel en inwerkingtreding 1. De Beleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten bij aanvragen om een omgevingsvergunning, vastgesteld door het college op 2 januari 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de aanvragen die voor de in lid 2 bedoelde datum zijn ingediend. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking van dit besluit. 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten bij aanvragen om een omgevingsvergunning Steenbergen, Burgemeester en wethouders voornoemd, De secretaris, mr. J.M.W.H. Leloux De burgemeester, J.A.M. Vos Eenheidsprijzenlijst behorende bij de Beleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten bij aanvragen om een omgevingsvergunning 1. Woningen Eenheidsprijzen (2014) 1.1 premie woningwet-woningen (projecten) 212, premie woningwet-woningen 222, Half vrijstaande woningen (projecten) 242, Half vrijstaande woningen 289,95 2

3 1.5 vrijstaande woningen 336, bungalows 473, appartementen sociale woningbouw 272, appartementen vrije sector 282, appartementen boven winkels 276,13 2. Woninguitbreidingen en verbouwingen 2.1 Uitbreiding woonruimte 307, uitbreiding bergruimte garage 132, kelder tot 30 m 3 294, kelder v.a. 30 m3 248, serre (woonruimte) 510, serre (geen woonruimte) 378, verandering woonruimte 121, dakkapel 1.009,62 3. Bijgebouwen. 3.1 Berging/garage met plat dak 135, Berging /garage met kapkonstructie 155, Carport 156, Tuinhuisje (prefab) 181, zwembad 183,72 4 straatmeubilair 4.1 houten schutting/pergola 66, gemetselde tuinmuur 126, Schotelantenne per stuk 1.096, Hout +metselwerk tuinmuur 98,80 5 Bedrijfshallen Gemetselde wandconstructie 5.1 Bedrijfshal tot 3m hoog 103, Bedrijfshal boven de 3m hoog 61, Tussenvloer in de hal extra 135, Bedrijfskantoor in de hal extra 212, kantoorgebouw een bouwlaag 292, kantoorgebouw > een bouwlaag 249,36 6 Systeembouw 6.1 Hal tot m2 277, Hal boven m2 356, Tussenvloer in de hal extra 97, Kantoorvloer in de hal extra 153, Open loods 132, semi-permanente unit 214, Romney loods 22,52 7 overige gebouwen 3

4 7.1 kantoren/showroom/winkel 301, horeca 276, Sporthal 295, kleedgebouwen 259, scholen 268, noodscholen 207, recreatie verblijven 233,10 8. Tuinbouwkassen 8.1 verwarmde kas 45, onverwarmde kas 31,99 9. Varkensstal groen-label 9.1 stal voor fokzeugen en biggen (trad. metselwerk) 438, stal voor vleesvarkens (trad. metselwerk) 374, stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro (trad. metselwerk ) 283, stal voor fokzeugen en biggen (staal en beton) 371, stal voor vleesvarkens (staal en beton) 338, stal voor fokzeugen (staal en beton) 216, Koeienstal groen-label 10.1 stal voor vleeskalveren (trad. metselwerk) 367, grupstal (trad.metselwerk) 316, ligboxenstal (trad.metselwerk) 338, stal voor vleeskalveren (staal en beton) 327, grupstal (staal en beton) 249, ligboxenstal (staal en beton) 271, gedeelte voor melkinrichting, installatie en tank 647, Kippenstal 11.1 vlees kuikens (trad. metselwerk) 216, legkippen (trad.metselwerk) 224, vlees kuikens (beton en staal) 149, legkippen (beton en staal) 172, extra kosten legbatterijen/mestverwijdering 139, Mest-silo /kelders 12.1 Bovengronds van staal en/of hout systeembouw 40, Ondergronds van beton 82, kelder 148, kelder onder het gebouw extra 119,43 13 Overige agr. Bedrijfsgebouwen 13.1 Opslagloods agrarische gewassen 386, opslagloods trad.metselwerk 233, opslagloods (houten gevels) 122, opslagloods (beton gevels) 122,10 4

5 13.5 prefab veldschuur open (stalen gevels) 55, prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels) 99,90 Alle genoemde eenheidsprijzen zijn exclusief BTW Tabel eenheidsprijzen bouwkosten 2014 Bron 1: Bouwkosten.nl Bouwprojecten 2012 van Sdu uitgevers; Bron 2: Prijsindexcijfer Centraal Bureau voor de Statistiek, categorieën nieuwbouw woningen en overige gebouwen; Bron 3: Ervaringscijfers afdeling Publiekszaken-Vergunningen; Bron 4: Eenheidsprijzen buurgemeenten en met Steenbergen vergelijkbare gemeenten. 5

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 6527 23 januari 2015 Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; De raad van de gemeente Nieuwegein; gelezen het voorstel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten (Utrecht) (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 16-12-2014) De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; Verordening individuele studietoeslag 2015 Kenmerk: 184267 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009)

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond, overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen met betrekking tot de verlening van bijzondere

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gezien artikel 4:81, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat duidelijkheid is gewenst over de wijze

Nadere informatie

Beleidsregels verlagen uitkering in verband met de woonsituatie, Participatiewet 2015

Beleidsregels verlagen uitkering in verband met de woonsituatie, Participatiewet 2015 Beleidsregels verlagen uitkering in verband met de woonsituatie, commerciële huur, schoolverlating en inkomsten uit commerciële verhuur Participatiewet 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

BESLUIT: het Utrechts Restauratiefonds (URF).

BESLUIT: het Utrechts Restauratiefonds (URF). GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 203 Nr. Beleidsregel financiering restauratie en energiemaatregelen voor monumenten uit het Utrechts Restauratiefonds (URF) (Besluit van burgemeester en wethouders d.d. 3 september

Nadere informatie

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 12 februari 2010 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Verordening van 10 februari 2010, houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van verbetering van

Nadere informatie

Verordening Haarlemse Stimuleringsregeling Monumenten

Verordening Haarlemse Stimuleringsregeling Monumenten 1 Verordening Haarlemse Stimuleringsregeling Monumenten Verordening nr. STZ/EC2011/359075 Datum in werking: nader in te vullen maand 2012 Hoofdstuk 1 Doelstelling en Begripsbepalingen Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen 2015

Verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Elburg. Nr. 12685 12 februari 2015 Verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen 2015 De raad van de gemeente Elburg; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 917 Voorstel van wet van de leden Duivesteijn en Hofstra tot wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (verruiming en vereenvoudiging

Nadere informatie

Gelet op artikel 160 lid 1 sub e en artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet; Gelet op artikel 2 van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido),

Gelet op artikel 160 lid 1 sub e en artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet; Gelet op artikel 2 van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido), Regeling leningen en garantievoorwaarden 2011 De Raad van de gemeente Katwijk; Gelet op artikel 160 lid 1 sub e en artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet; Gelet op artikel 2 van de Wet financiering decentrale

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Kenmerk: 203114 Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op artikel 147, derde lid van de Gemeentewet, en de artikelen 22a, lid 4 en 5, 27, 28 en 33, lid 4 van de Participatiewet

Nadere informatie

gelet op artikelen 216 en 222 van de Gemeentewet en het aangevuld bekostigingsbesluit gebied Zuiddijk vastgesteld bij raadsbesluit van 25 maart 2004,

gelet op artikelen 216 en 222 van de Gemeentewet en het aangevuld bekostigingsbesluit gebied Zuiddijk vastgesteld bij raadsbesluit van 25 maart 2004, De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 1 december 2005, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 oktober 2005, gelet op artikelen 216 en 222 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 3645 20 januari 2015 Beleidsregel bijzondere bijstand 2015 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond; Gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Verordening minimaregelingen gemeente Leeuwarden 2014

Verordening minimaregelingen gemeente Leeuwarden 2014 Verordening minimaregelingen gemeente Leeuwarden 2014 Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. aanspraak: het recht van belanghebbende op de vergoeding participatiekosten

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012 / A

Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012 / A Bijlage behorende bij ontwerpbesluit nr. 12Rb047 d.d. 31 oktober 2012. Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012 / A Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippen 1. Alle begrippen die in deze

Nadere informatie

gelet op de artikelen 3, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 25, 33, 39 en 40 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning;

gelet op de artikelen 3, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 25, 33, 39 en 40 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning; Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 26 Uitgifte: 26 april 2012 Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 april

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

RIOOLVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN

RIOOLVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN RIOOLVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN INHOUD Afdeling I Begripsomschrijvingen...2 Artikel 1 Begripsbepaling...2 Afdeling II Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 De aansluitvergunning...2 Vergunningsplicht...2

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Gedeputeerde staten van Utrecht; Gelet op artikel 5 van de Stimuleringsregeling subsidies Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht;

Gedeputeerde staten van Utrecht; Gelet op artikel 5 van de Stimuleringsregeling subsidies Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht; Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 1 september 2009, (nr. 2009int247458) houdende nadere regels op grond van de Stimuleringsregeling Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht (Nadere

Nadere informatie

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van kostendekkende griffierechten

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van kostendekkende griffierechten Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van kostendekkende griffierechten Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, Wet Milieubeheer, Woningwet, Bouwverordening en het Bouwbesluit;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, Wet Milieubeheer, Woningwet, Bouwverordening en het Bouwbesluit; AANSLUITVERORDENING RIOLERING GEMEENTE WAALWIJK De raad van de gemeente Waalwijk; Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, Wet Milieubeheer, Woningwet, Bouwverordening

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2014 4 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 4 Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie