Afstudeerscriptie. Vrijwillige toelichting van informatie in de jaarrekening van vastgoedondernemingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afstudeerscriptie. Vrijwillige toelichting van informatie in de jaarrekening van vastgoedondernemingen"

Transcriptie

1 Afstudeerscriptie Vrijwillige toelichting van informatie in de jaarrekening van vastgoedondernemingen De bijdrage van de Best Practice Recommendations van de European Public Real Estate Association Amsterdam School of Real Estate Opleiding: Master in Real Estate Jaargang: 2008/2010 Auteur: Sidney Herwig Begeleider en beoordelaar: drs. J.P.L.M. op t Veld Tweede beoordelaar: drs. G.A. Vos Datum verdediging: 4 november 2010 pagina 1

2 Inhoudsopgave Abstract 3 Hoofdstuk 1 Inleiding Terreinverkenning Probleemstelling en afbakening European Public Real Estate Association (EPRA) Adviesvraag Onderzoeksmethode Leeswijzer 16 Hoofdstuk 2 Institutioneel en theoretisch kader van vrijwillige informatieverstrekking Informatie-asymmetrie en agency theorie Doel en functie van de jaarrekening Eerder empirisch onderzoek naar transparantie en vrijwillige informatieverstrekking _ Onderzoek naar transparantie en vrijwillige informatieverstrekking bij vastgoedondernemingen Onderzoek naar transparantie en (vrijwillige) informatieverstrekking op de koers van aandelen van ondernemingen Conclusie 32 Hoofdstuk 3 Dataset en methode van onderzoek Dataset Maatstaf vrijwillige informatieverstrekking Maatstaf stock performance Statistische methode en toetsingsprocedure Conclusie 43 Hoofdstuk 4 Resultaten van het onderzoek Beschrijvende statistieken Resultaten van het onderzoek Resultaten van het interview Conclusie 53 Hoofdstuk 5 Conclusie, beperkingen, suggesties en aanbeveling Conclusie Beperkingen en suggesties Aanbevelingen in relatie tot de adviesvraag 58 Literatuurlijst 61 Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Criteria literatuuronderzoek 64 Maatstaf vrijwillige toelichting van informatie in de jaarrekening 65 Overzicht van de onderzochte jaarrekeningen over het boekjaar Overzicht van de onderzochte jaarrekeningen over het boekjaar 2009 en de bijbehorende score van vrijwillige informatieverstrekking 72 Overzicht van de onderzochte jaarrekeningen over het boekjaar 2009 en de bijbehorende stock performance per 30 juni pagina 2

3 Abstract In de financiële verslaggeving kan een onderscheid worden gemaakt tussen interne informatieverschaffing en externe informatieverschaffing. Externe informatieverschaffing is gericht tot derden buiten de onderneming, zoals beleggers, banken, crediteuren en de belastingdienst. Voorbeelden van externe informatieverschaffing zijn de jaarrekening, persberichten en emissieprospectussen. Door scheiding van leiding en eigendom bij ondernemingen is er sprake van informatiebehoefte bij de verschaffers van kapitaal. Er is voor de ondernemingsleiding en aandeelhouders een continue spanning tussen enerzijds verstrekken van meer informatie om de informatie-asymmetrie te verlagen en anderzijds voorzichtigheid te betrachten om niet teveel concurrentiegevoelige informatie prijs te geven. De jaarrekening is één van de hulpmiddelen die gebruikt wordt om tussen beide partijen deze informatiestroom op gang te brengen. Het verminderen van de informatie-asymmetrie zal de vermogenskosten voor de onderneming verlagen en daardoor de waarde van de onderneming doen verhogen. In deze scriptie staat het vrijwillig verstrekken van informatie op basis van de Best Practices Recommendations (BPR s) van de European Public Real Estate Association (EPRA) in de jaarrekening 2009 door Europese beursgenoteerde vastgoedondernemingen centraal. De BPR s geven een leidraad voor de toelichting in de jaarrekening van Europese beursgenoteerde ondernemingen om zodoende uniformiteit en vergelijkbaarheid na te streven. Er zal kwantitatief worden getoetst of het verstrekken van vrijwillige informatie uit de BPR s in de jaarrekening de stock performance van de onderneming positief beïnvloedt, waarbij in het bijzonder zal worden geanalyseerd welke vrijwillig te verstrekken informatie uit de BPR s het meest relevant is. In het onderzoek zijn 45 ondernemingen geselecteerd die 83% beslaan van de totale marktkapitalisatie van alle Europese beursgenoteerde vastgoedondernemingen. De analyse is uitgevoerd met behulp van een correlatie- en pagina 3

4 regressieanalyse en geverifieerd door middel van een door mij gehouden interview met een analist. De mate van vrijwilligheid vanuit de BPR s is bepaald door deze te vergelijken met de verplichtingen op basis van de International Financial Reporting Standards. De mate van vrijwilligheid is door mij meetbaar gemaakt door deze om te zetten in een tabel met een bepaalde te behalen score. De tabel kent 44 deelvragen, verdeeld over 9 specifieke thema s uit de jaarrekening en de indeling van de BPR s. Het toekennen van de punten per onderneming heeft plaatsgevonden door middel van een uitgebreide analyse, tekstueel en cijfermatig, van de jaarrekeningen 2009 van de geselecteerde ondernemingen. De maatstaf voor stock performance is geconcretiseerd door vast te stellen in hoeverre de individuele onderneming een lagere discount of premie heeft, gemeten als afwijking tussen de beurskoers en intrinsieke waarde per 30 juni 2010, ten opzichte van het gemiddelde van de in de steekproef geselecteerde ondernemingen. Op basis van de uitgevoerde analyse is er een statistisch significante positieve correlatie vastgesteld tussen de mate van vrijwillige informatieverstrekking op basis van de BPR s en de stock performance. De correlatie bedraagt 0,5548. Op basis hiervan concludeer ik dat ondernemingen met een hoge score op de vrijwillige toelichting van de Best Practices Recommendations een lagere discount of een premie hebben ten opzichte van de gemiddelde discount van alle Europese beursgenoteerde vastgoedondernemingen. Een vijftal elementen uit de BPR s blijken op basis van correlatie- en regressieanalyse en het interview met de analist - in hoge mate bij te dragen aan de transparantie en daarmee de verbetering van de stock performance. Dit betreft de mate waarin de onderneming een toelichting geeft op haar strategie, de uiteenzetting van de additionele performance ratio s, de gedetailleerde analyse van enkele kerngegevens op pandniveau, de toelichting van de samenstelling en ervaring van de directie en het pagina 4

5 toezichthoudende orgaan alsmede de voorgestelde presentatiewijze in de winst-enverliesrekening. Mijn advies aan de EPRA is dan ook dat er meer handreikingen moeten komen voor de strategieparagraaf. Allereerst zou de best practice moeten worden om er een aparte paragraaf voor op te stellen. Daarnaast zou men meer inzicht moeten geven in de wijze waarop de onderneming de strategie meetbaar heeft gemaakt en de mate waarin de strategie in het jaar is behaald en wat de ambitie is voor het komende jaar. Dit zou inzichtelijk kunnen worden gemaakt met behulp van bijvoorbeeld de kritieke prestatie indicatoren die het managent gebruikt om de organisatie te monitoren. Het gebruik van de performance ratio s dient in meerdere mate gestimuleerd te worden, waarbij deze een plaats dienen te krijgen in de jaarrekening. Van belang hierbij is tevens het opnemen van een verloopoverzicht welke inzicht geeft in de verschillen tussen de grondslagen zoals gehanteerd onder IFRS en EPRA. Als laatste adviseer ik de EPRA om een standaard format te ontwikkelen voor de verantwoording op pandniveau van enkele kerngegevens zoals de werkelijke huuropbrengst, de marktwaarde, leegstand, etc. De Best Practices Recommendations zijn voldoende duidelijk op het gebied van de toelichting van de samenstelling en ervaring van de directie en het toezichthoudende orgaan alsmede de voorgestelde presentatiewijze in de winst-en-verliesrekening. Op dit gebied kan de EPRA niets ander doen dan ondernemingen stimuleren dit toe te passen door hier veel aandacht voor te vragen en de voordelen duidelijk te maken. De belangrijkste beperkingen van het onderzoek zijn gelegen in de gekozen eenvoudige, subjectieve maatstaf van vrijwillige informatieverstrekking en stock performance, de beperktheid in de gehanteerde informatiebronnen waarin de pagina 5

6 informatie is opgenomen, de analyse van 45 beursgenoteerde ondernemingen en het buiten beschouwing laten van persoonlijke motieven van de ondernemingsleiding om bepaalde vrijwillige informatie al dan niet te verstrekken. In mijn onderzoek richt ik mij niet op de kwaliteit van de verstrekte vrijwillige informatie en slechts in zeer beperkte mate op de informatiebehoefte van gebruikers van de jaarrekening. Daarmee zegt dit onderzoek niets over de volledigheid van verstrekte informatie en de juistheid ervan. Mijn onderzoek draagt bij aan de bredere literatuur op het gebied van vrijwillige informatieverstrekking en transparantie en meer in het bijzonder de rol van de BPR s in dit kader. Er is tot aan dit onderzoek nog geen verband onderzocht tussen de BPR s en de stock performance van ondernemingen. Mijn onderzoek bevestigd dat het vrijwillig toelichten van de BPR s loont voor de ondernemingsleiding. In een vervolgstudie kan aan bovengenoemde beperkingen nadere aandacht worden gegeven door bijvoorbeeld een additionele maatstaf voor de kwaliteit te ontwikkelen of een breder onderzoek uit te voeren op basis van interviews met gebruikers van de jaarrekening. pagina 6

7 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Terreinverkenning De belangrijkste doelstellingen van de jaarrekening zijn verantwoording en informatieverstrekking 1. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen interne informatieverschaffing en externe informatieverschaffing. Interne informatieverschaffing is bedoeld om de ondernemingsleiding van informatie te voorzien en om daarmee sturing te kunnen geven aan de organisatie, zowel strategisch als operationeel. Bij interne informatieverschaffing kan men denken aan een ondernemingsplan, budgetten en periode managementinformatie. Externe informatieverschaffing is gericht tot derden buiten de onderneming, zoals beleggers, banken, crediteuren en de belastingdienst. Voorbeelden van externe informatieverschaffing zijn de jaarrekening, persberichten en emissieprospectussen. Twee belangrijke verschillen tussen de beide informatiestromen zijn dat interne informatie geheel toegespitst wordt op de wensen van de gebruiker van deze informatie, terwijl externe informatie veelal een pluriform karakter heeft. Een belangrijk onderdeel van de externe informatieve functie is het ondersteunen van de gebruiker bij het opstellen van een financiële analyse om zodoende een inschatting te kunnen maken van de toekomstige ontwikkelingen van de onderneming. De informatie uit de jaarrekening en het jaarverslag vormen een basis voor deze (financiële) toekomstprojecties 2. Daarnaast is er van nature een belang bij de onderneming om zo min mogelijk externe informatie te verstrekken aan derden uit angst concurrentiegevoelige informatie prijs te geven, terwijl dit belang niet aanwezig is bij interne informatieverschaffing. 1 Epe, P, Koetzier,W, (1995) Jaarverslaggeving, Groningen, Wolters-Noordhoff, pagina Zie ook Het Financieele Dagblad van 2 juni Door middel van een enquête is onderzocht dat tweederde van de professionele beleggers niet-financiële informatie van beursfondsen inmiddels even belangrijk vindt als financiële informatie. Het jaarverslag en de jaarrekening blijven volgens het onderzoek de eerste informatiebron voor beleggers. pagina 7

8 De tegenstrijdigheid van informatieverschaffing door de onderneming en informatiebehoefte van de externe gebruiker kan ook breder worden bekeken, waarbij de vraag dient te worden gesteld wat de plaats is van de onderneming in onze huidige maatschappij. Welke rol vervult zij en welke belangen zijn hiermee gemoeid? Onderdeel van deze belangen is bijvoorbeeld werkgelegenheid, maar ook van belang is een stabiele economische verhouding tussen leveranciers, afnemers en de onderneming. Afspraken ten aanzien van levering en betaling van goederen en diensten dienen te worden nagekomen, maar ook dienen geldverstrekkers zekerheid te hebben dat hun risicodragende kapitaalverstrekking op een verantwoorde wijze wordt gebruikt. Ondermijning van deze basisprincipes van de handel kan het vertrouwen van crediteuren, afnemers, banken en aandeelhouders schaden en mogelijk in verdere mate het economische vertrouwen in een solide economisch stelsel van een land ondermijnen. Bepaalde informatiestromen tussen onderneming en gebruiker lossen zich van nature op. Een bank zal immers niet bereid zijn krediet te verschaffen aan een onderneming zonder dat de onderneming een ondernemingsplan overlegt en bereid is periodiek (financiële) informatie te overleggen aan de bank. De vraag is echter of alle belanghebbenden deze druk kunnen uitoefenen op de onderneming. De wetgever vond dat dit niet in voldoende mate mogelijk was en heeft, mede op basis van Europese wetgeving, een bepaalde mate van standaardisatie afgedwongen in de door ondernemingen te verstrekken externe informatie. Zo dienen ondernemingen die kapitaal van derden willen aantrekken een prospectus op te stellen waarin op gedetailleerde wijze een uiteenzetting wordt gegeven van onder andere de ondernemingsdoelstellingen en financiële prestaties 3. 3 Dit dient te gebeuren op grond van de Wet op het financieel toezicht. pagina 8

9 Daarnaast rust er op de directie en Raad van Commissarissen van een onderneming de plicht zich periodiek te verantwoorden in de vorm van een jaarverslag 4 en een jaarrekening 5. De plicht tot het opmaken van de jaarrekening rust in beginsel op het bestuur van de vennootschap 6. De Raad van Commissarissen heeft een toezichthoudende rol en ondertekent de jaarrekening samen met het bestuur 7. In de jaarrekening en het jaarverslag leggen zij aan de aandeelhouders rekening en verantwoording 8 af over het gevoerde strategische en financiële beleid. Het deponeren van deze gegevens bij de Kamer van Koophandel 9 levert voor leveranciers en afnemers inzicht in onder andere de liquiditeit en solvabiliteit van de onderneming. De vereisten waaraan een jaarverslag en jaarrekening dienen te voldoen zijn vastgelegd in Titel 9 Boek 2 BW 10. Zoals hiervoor aangegeven dient de onderneming niet te worden beschouwd als een op zichzelf staande, afgebakende eenheid. Zij functioneert in onze maatschappij, waardoor de onderneming ook de aandacht heeft van een breder maatschappelijk publiek. In meerdere mate wordt onderkend dat het jaarverslag en de jaarrekening door de directie en de Raad van Commissarissen gebruikt moeten worden voor het afleggen van verantwoording aan dat bredere publiek. Zo wordt steeds vaker door ondernemingen, waaronder TNT N.V. en Royal Dutch Shell plc. 11, verantwoording afgelegd over de plaats van de onderneming in het 4 In artikel 2:391 BW wordt een nadere omschrijving gegeven van het begrip jaarverslag. In de praktijk wordt hier veelal het directieverslag mee bedoeld. 5 Het begrip jaarrekening wordt in artikel 2:361 lid 1 BW nader uitgewerkt als de enkelvoudige jaarrekening die bestaat uit de balans en de winst-en-verliesrekening met de toelichting, en de geconsolideerde jaarrekening. Het jaarverslag, de jaarrekening en de overige gegevens worden samen veelal het jaarverslag, de jaarstukken of jaarrapport genoemd. In deze scriptie zullen de termen jaarverslag en jaarrekening gebruikt worden indien over de individuele documenten wordt gesproken, terwijl het begrip jaarrapport of jaarstukken wordt gebruikt indien over het geheel wordt gesproken. 6 Artikel 2:101 lid 1 en 2:210 lid 1 BW. 7 Artikel 2:101 lid 2 en 2:110 lid 2 BW. 8 H. Beckman, Jaarrekening en Verantwoording, Ondernemingsrecht , p Artikel 2:394 lid 1 BW. 10 Artikel 2:391 BW regelt de vereisten van het jaarverslag en de artikelen 2:360 tot en met 2:390 BW geven nadere invulling aan de algemene regels voor de presentatie en toelichting in de jaarrekening. 11 Zie voor TNT N.V. het Corporate Responsibility report 2009 op <www.group.tnt.com> en voor Royal Dutch Shell plc The Shell Sustainability Report 2009 op <www.shell.com>. pagina 9

10 maatschappelijk bestel en de wijze waarop zij op maatschappelijk verantwoorde wijze de exploitatie van de onderneming uitvoert 12. De vraag is uiteraard tot hoever de ondernemingsleiding wil gaan bij het vrijwillig verstrekken van informatie. De ondernemingsleiding zal een zekere bereidheid hebben deze informatie te verstrekken om de gebruiker van de jaarrekening inzicht te geven in haar organisatie en zodoende de informatie-asymmetrie te verminderen tussen de ondernemingsleiding en de belanghebbende. Het verminderen van de informatieasymmetrie zal de vermogenskosten voor de onderneming verlagen en daardoor de waarde van de onderneming doen verhogen. Daarentegen is het niet onwaarschijnlijk dat de ondernemingsleiding een zekere mate van terughoudendheid zal betrachten, daar het prijsgeven van veel en vooral gedetailleerde informatie ook zal worden gebruikt door haar concurrenten, afnemers en leveranciers. In de context van de jaarrekening kan de toelichting in de jaarrekening worden gezien als de wijze waarop de ondernemingsleiding informatie verschaft aan externe partijen. De wijze waarop en de mate waarin de informatie dient te worden verschaft ligt voor een deel vast in weten regelgeving. Naast de verplichte toelichtingvereisten kan er sprake zijn van vrijwillige informatieverstrekking. Hiervan is sprake indien de ondernemingsleiding vrijwillig extra informatie verschaft aan externe partijen. In deze scriptie staat het vrijwillig verstrekken van informatie in de jaarrekening door Europese beursgenoteerde vastgoedbeleggers centraal. Er zal worden getoetst of het verstrekken van vrijwillige informatie in de jaarrekening door de ondernemingsleiding de stock performance van de onderneming positief beïnvloedt, waarbij in het 12 Zie ook de Vastgoedmarkt van 20 juli 2010 waarin volgens ING de performance van onroerend goed fondsen niet langer alleen meer wordt gemeten op basis van financiële risico s en rendementen maar ook in toenemende mate duurzaamheid als factor wordt meegewogen in de totale performance van de ondernemingen. pagina 10

11 bijzonder zal worden geanalyseerd welke vrijwillig te verstrekken informatie daarbij het meest relevant is. 1.2 Probleemstelling en afbakening Onderzoek naar de mate van vrijwillige informatieverstrekking valt binnen het domein van bredere begrippen die worden aangeduid met informatieverstrekking in de jaarrekening en transparantie. Deze scriptie is geschreven met het doel een bijdrage te leveren aan de huidige kennis omtrent vrijwillige informatieverstrekking en transparantie in de jaarrekening in het algemeen en in het bijzonder met betrekking tot informatieverstrekking en transparantie door Europese beursgenoteerde vastgoedbeleggers in relatie tot de Best Practices Recommendations ( BPR s ) van de European Public Real Estate Association ( EPRA ). Met de komst van IFRS in 2005 en de BPR s van de EPRA is er meer discussie ontstaan over de vrijwillige toelichting van informatie in de jaarrekening. Is het wel noodzakelijk om vrijwillige informatieverstrekking af te dwingen met behulp van nieuwe regelgeving of is er een bepaalde mate van vrijwillige verstrekking door ondernemingen, omdat zij hiertoe worden gedwongen door bijvoorbeeld de vermogensmarkt en kan daarmee vrijwillige informatieverstrekking zich in de toekomst verder ontwikkelen door zelfregulering? De probleemstelling die ik in deze scriptie uitwerk luidt: Draagt vrijwillige informatieverstrekking vanuit de BPR s in de jaarrekening van Europese beursgenoteerde vastgoedondernemingen bij aan een betere stock performance van die ondernemingen en welke vrijwillig verstrekte informatie uit de BPR s draagt daaraan volgens analisten het meest bij? Om de probleemstelling op een gestructureerde wijze uit te werken, zal ik de deze opdelen in een aantal deelvragen. De eerste deelvraag heeft betrekking op de vraag pagina 11

12 wat onder vrijwillige informatieverstrekking moet worden verstaan. Om te kunnen toetsen wat er nu als extra informatie kan worden aangemerkt, dient in kaart te worden gebracht wat wettelijk verplicht is omtrent het toelichten van informatie in de jaarrekening en het jaarverslag. Wet- en regelgeving vormt hierbij de maatstaf. Nadat bepaald is welke informatie als vrijwillig kan worden gezien, dient dit te worden uitgedrukt in een maatstaf met een score welke de mate van vrijwillige informatieverstrekking uitdrukt. De wijze waarop deze maatstaf wordt uitgewerkt vormt de tweede deelvraag. De derde deelvraag gaat in op de wijze waarop de stock performance kan worden gemeten. De vierde deelvraag heeft betrekking op het aantal te onderzoeken jaarrekeningen en de periode waarover het onderzoek dient plaats te vinden. Uitgangspunt hierbij is om een steekproef te nemen die representatief is voor de totale populatie. De laatste deelvraag heeft betrekking op de te kiezen (statistische) methode van onderzoek. De methode dient het verband uit te drukken tussen de benoemde maatstaf voor de stock performance en de score van vrijwillige informatieverstrekking. Zoals reeds uit de probleemstelling blijkt, beperkt de scriptie zich tot Europese beursgenoteerde vastgoedondernemingen en de vrijwillige informatieverstrekking op basis van de BPR s van de EPRA. 1.3 European Public Real Estate Association (EPRA) De EPRA is een in 1999 naar Nederlands recht opgerichte vereniging met haar standplaats in België welke: strives to establish best practices in accounting, reporting and corporate governance, to provide high-quality information to investors and to create a framework for debate and decision-making on the issues that determine the future of the sector. pagina 12

13 De meer dan 200 ondernemingen die lid zijn van deze vereniging profiteren van uitgevoerde onderzoeken, indices, evenementen en andere nieuwsberichten. De EPRA wordt aangestuurd door een Management Board en Executive Board. Er zijn daarnaast diverse werkgroepen ingesteld met experts uit de sector. Voor deze scriptie is de EPRA Accounting & Reporting Committee de belangrijkste. Volgens de EPRA Accounting & Reporting Committee hebben de BPR s tot doel: To provide a framework for: - Specific additional guidance for real estate companies within the IFRS framework; - Uniform performance reporting and presentation between real estate companies; and - Additional disclosure guidance Deze BPR s vormen daarmee een goede basis om vast te stellen wat de mate van vrijwillige informatieverstrekking is door Europese beursgenoteerde ondernemingen. 1.4 Adviesvraag De gekozen probleemstelling in de vorige paragraaf is een afgeleide van de adviesvraag die ik wil beantwoorden. De adviesvraag is gericht aan de ondernemingsleiding van Europese beursgenoteerde vastgoedondernemingen en de EPRA Reporting & Accounting Committee die de BPR s vaststellen. De adviesvraag richt zich op de volgende onderdelen: (a) Loont het voor de ondernemingsleiding van Europese beursgenoteerde vastgoedondernemingen om vrijwillig informatie te verschaffen op basis van de BPR s? (b) Indien vraag (a) positief beantwoord wordt, welke vrijwillige informatie uit de BPR s zou de ondernemingsleiding moeten verstrekken? pagina 13

14 (c) Op welke aspecten zouden BPR s verder uitgebreid of aangescherpt moeten worden? 1.5 Onderzoeksmethode In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de gekozen onderzoeksmethode. Onder een onderzoeksmethode verstaan Verschuren en Doorewaard 13 het geheel van met elkaar samenhangende vragen rondom het vergaren van relevant materiaal, alsmede de verwerking van dit materiaal tot antwoorden op de gestelde probleemstelling. In deze scriptie werk ik mijn probleemstelling uit in de vorm van een bureauonderzoek en een interview. Aan de hand van de bestudeerde literatuur, het verrichte onderzoek van jaarrekeningen over het boekjaar 2009 en een interview met een analist tracht ik tot een uitwerking te komen van mijn probleemstelling en adviesvraag. Het voordeel van een bureauonderzoek is dat de mogelijkheid bestaat om in een korte periode een integraal beeld te verkrijgen van de te onderzoeken objecten. Het nadeel van een bureauonderzoek is de mate waarin de uitkomst een algemene geldigheid kent. Het nadeel van alleen interviews en/of enquêtes ten opzichte van een onderzoek op basis van jaarrekeningen is de minder objectieve informatie die het oplevert. In de antwoorden van de ondervraagden zal altijd een bepaalde neiging verscholen zitten om het meest wenselijke antwoord te formuleren op de gestelde vraag, gestimuleerd 13 Verschuren, P en Doorewaard, H., (2002) Het ontwerpen van een onderzoek, Utrecht, Lemma B.V., pagina 47. pagina 14

15 doordat men op de hoogte is van het onderwerp van het onderzoek. Daarnaast kent de schriftelijke enquête een hoog risico van non-respons. In deze scriptie onderzoek ik of er een verband is tussen de mate van vrijwillige informatieverstrekking op grond van de BPR s in de jaarrekening van een onderneming en de stock performance van dezelfde onderneming. Uit de door mij uitgevoerde literatuurstudie is gebleken dat een dergelijke analyse nog niet heeft plaatsgevonden, waardoor mijn onderzoek bijdraagt aan de bestaande literatuur in het kader van vrijwillige informatieverstrekking en transparantie. Om het verband te onderzoeken gebruik ik een correlatie- en regressieanalyse. De correlatieanalyse geeft inzicht in het soort verband dat er bestaat tussen de variabelen en de mate waarin dit verband aanwezig is. De regressieanalyse geeft inzicht in de invloed van meerdere variabelen tegelijkertijd. In deze scriptie operationaliseer ik de variabelen die nodig zijn in de statistische analyse, waarbij mijn bijdrage voornamelijk ligt in de operationalisering van de mate van vrijwillige informatieverstrekking op basis van de BPR s. Ik ontwikkel hiervoor een score op 44 deelvragen, verdeeld over enkele thema s op basis van de indeling van de jaarrekeningen en de BPR s. De toekenning van punten per onderneming komt tot stand door het uitvoeren van een uitgebreide analyse van de jaarrekeningen 2009 van de door mij geselecteerde Europese beursgenoteerde ondernemingen. Hiertoe worden 45 jaarrekeningen integraal doorgenomen, zowel tekstueel als cijfermatig om vast te stellen of bepaalde informatie wel of niet wordt opgenomen in de (toelichting) op de jaarrekening. Ik verifieer de uitkomst van mijn onderzoek met behulp van een door mij uitgevoerd interview met een analist. De beperking van een onderzoek op basis van een jaarrekening is dat getracht wordt een verklaring te geven voor een verschijnsel op basis van enkele specifieke pagina 15

16 kenmerken van de organisatie, terwijl de beslissing om vrijwillige informatie te verstrekken eveneens kunnen worden beïnvloed door persoonlijke motieven van de ondernemingsleiding. Doordat dit een onderzoek betreft dat specifiek gericht is op het boekjaar 2009 en een bepaald aantal Europese beursgenoteerde vastgoedondernemingen bestaat de mogelijkheid dat dit voor volgende jaren of voor andere, niet-beursgenoteerde bedrijven niet van toepassing is. 1.6 Leeswijzer In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de verdere opbouw van deze scriptie. Hoofdstuk twee heeft als onderwerp het institutioneel en theoretisch kader van vrijwillige informatieverstrekking en geeft een nadere uiteenzetting van de begrippen informatie-asymmetrie en agency theorie. Daarnaast is een literatuurstudie uitgevoerd naar de stand van het onderzoek naar enerzijds vrijwillige informatieverstrekking door vastgoedondernemingen en anderzijds onderzoek naar vrijwillige informatieverstrekking in relatie tot de beurskoers van ondernemingen. Het doel van dit hoofdstuk is om inzicht te krijgen in uitgevoerd onderzoek naar vrijwillige informatieverstrekking door vastgoedondernemingen zodat ik kan bepalen op welke wijze mijn onderzoek een aanvulling hierop is en vast te stellen wat het effect van vrijwillige informatieverstrekking is op de beurskoers van ondernemingen. In hoofdstuk drie is een gedetailleerde opzet van het onderzoek beschreven. Op basis van bestaande wet- en regelgeving en de BPR s van de EPRA kan worden bepaald wat vrijwillig te verstrekken informatie is in de jaarrekening (eerste deelvraag). Op basis hiervan zal een maatstaf voor waardering van vrijwillige informatieverstrekking worden opgesteld ter beantwoording van de tweede deelvraag. Tevens zal de maatstaf pagina 16

17 voor de stock performance nader worden uitgewerkt (deelvraag drie). De laatste deelvraag (vier) wordt in dit hoofdstuk beantwoord door de selectie te maken van de te onderzoeken jaarrekeningen over het boekjaar In dit hoofdstuk zal eveneens de bespreking van de dataset aan bod komen. In hoofdstuk vier vindt de toetsing plaats van de in hoofdstuk drie beschreven hypothese en worden de resultaten van het onderzoek beschreven. Bij het toetsen zal gebruik worden gemaakt van een correlatie- en regressieanalyse (deelvraag vijf). De uitkomsten van mijn onderzoek zullen worden geverifieerd met behulp van een door mij gehouden interview met een analist. Het hoofdstuk zal worden afgesloten met een evaluatie van het onderzoek in relatie tot de probleemstelling. Hoofdstuk vijf is het afsluitende hoofdstuk van deze scriptie waarin de conclusies, aanbevelingen en beperkingen van het onderzoek zijn opgenomen. Daarnaast wordt ingegaan op de gevolgen van mijn onderzoek voor de wet- en regelgeving, de praktijk en toekomstige onderzoeken naar vrijwillige informatie. In dit hoofdstuk zal tevens de adviesvraag worden beantwoord. pagina 17

18 Hoofdstuk 2 Institutioneel en theoretisch kader van vrijwillige informatieverstrekking In dit hoofdstuk geef ik een theoretische uiteenzetting van de achtergrond van het afleggen van verantwoording, hoe transparantie daarin een rol speelt en wat de factoren zijn die de ondernemingsleiding stuurt om al dan niet vrijwillig informatie te verstrekken in een verantwoording. In paragraaf 2.1 zet ik het algemene kader van de noodzaak tot afleggen van verantwoording uiteen door middel van het toelichten van de begrippen informatie-asymmetrie en de agency theorie. In paragraaf 2.2 zal verder worden ingegaan op het doel en de functie van de jaarrekening als onderdeel van het afleggen van verantwoording door de ondernemingsleiding. In paragraaf 2.3 ga ik in op wetenschappelijk literatuur gericht op transparantie en vrijwillige informatieverstrekking. Dit is opgesplitst in literatuur die specifiek ingaat op uitgevoerd onderzoek bij vastgoedondernemingen in relatie tot transparantie (paragraaf 2.3.1) en literatuur die een verband legt tussen de aandelenkoers en transparantie (paragraaf 2.3.2). Het doel van dit hoofdstuk is te komen tot een analyse van de stand van de literatuur van transparantie in relatie tot vastgoedondernemingen, de theoretische factoren die van invloed zijn op het verstrekken van vrijwillige informatie en de relatie tussen transparantie en aandelenkoersen. Deze achtergrond is noodzakelijk voor de begripsvorming in de volgende hoofdstukken. 2.1 Informatie-asymmetrie en agency theorie Indien een onderneming wordt gedreven in de vorm van een naamloze of besloten vennootschap zal in een groot deel van de gevallen het bestuur van de onderneming niet gelijk zijn aan de eigenaren van de onderneming. De noodzaak eigendom en leiding te scheiden wordt veelal veroorzaakt doordat de onderneming een zodanige omvang heeft bereikt dat financiering door een beperkte groep aandeelhouders en de eventuele hulp van een externe financiële instelling, zoals een bank, niet meer pagina 18

19 afdoende is. Indien de onderneming expansiewensen heeft, zal zij genoodzaakt zijn aanvullend kapitaal aan te trekken om deze investeringen te financieren. Een dergelijke scheiding van eigendom en leiding gaat gepaard met informatieasymmetrie. Volgens Healy & Palepu is de vraag naar (financiële) informatie het gevolg van een combinatie van enerzijds informatie-asymmetrie en anderzijds agency conflicten tussen de ondernemingsleiding en aandeelhouders 14. Het leerstuk informatieasymmetrie heeft betrekking op de informatieongelijkheid tussen ondernemingsleiding en aandeelhouders. Volgens Scott (1997) zijn er twee typen informatie-asymmetrie te onderscheiden. De eerste betreft adverse selection. Hierbij bestaat er verschil in informatie tussen de (potentiële) belegger en de leiding van de onderneming. De ondernemingsleiding beschikt over informatie die de (potentiële) belegger niet heeft (inside information). De (potentiële) belegger heeft een bepaalde onzekerheid ten aanzien van enerzijds de huidige activiteiten en gebeurtenissen in de onderneming en anderzijds de toekomstige verwachtingen en ontwikkelingen van de onderneming. De (potentiële) belegger is in die situatie slechts bereid te investeren in de organisatie tegen een lagere prijs of een hoger rendement (information risk premium) om zodoende deze onzekerheid financieel te compenseren. Door het verstrekken van geloofwaardige informatie zal de (potentiële) belegger eerder bereid zijn te investeren in de onderneming tegen een hogere prijs of een lager rendement. Easley en O Hara (2004) hebben een onderzoek verricht naar deze information risk premium en constateren dat het vereiste rendement toeneemt bij minder openbare informatie. De (potentiële) belegger wil gecompenseerd worden voor het risico dat hij niet alle informatie heeft 14 P.M. Healy and K.G. Palepu, Information asymmetry, corporate disclosure and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature, Journal of Accounting and Economics, , p pagina 19

20 en dus niet zeker weet of hij in de juiste onderneming tegen het juiste rendement investeert. De tweede variant die Scott bespreekt is moral hazard. Hierbij gaat het om informatie die een belegger niet heeft ten aanzien van de inzet van de ondernemingsleiding. Als gevolg van de scheiding tussen eigendom en leiding van de organisatie is het voor de verstrekker van vermogen niet duidelijk of de leiding zich maximaal inzet (managerial effort) voor de doelstelling van de belegger. De agency-theorie gaat in op de scheiding tussen eigendom en leiding van een onderneming en wel specifiek op het contract 15 tussen de ondernemingsleiding en de verschillende externe en interne partijen die onderling belangentegenstellingen kennen. Hierbij is het de bedoeling om tot een efficiënt contract te komen dat de belangentegenstellingen vermindert en alle partijen stimuleert om tot een maximaal resultaat voor allen te komen. Eén van de doelstellingen van de ondernemingsleiding is waardemaximalisatie van de onderneming. Hierbij wordt onder waarde verstaan de contante waarde van de toekomstige vrije kasstromen; als disconteringsvoet wordt de vermogenskostenvoet gebruikt. De vermogenskostenvoet is het gewogen gemiddelde van de kostenvoeten van de (verschillende) vermogensvormen binnen de onderneming 16. De verschaffer van vreemd vermogen wordt doorgaans een vast rentebedrag in het vooruitzicht gesteld. De verschaffers van het eigen vermogen ontvangen enerzijds een koersrendement en anderzijds een vergoeding in de vorm van dividend, welke afhankelijk is van het behaalde resultaat. De uitwerking van de informatie-asymmetrie 15 Het woord contract dient hier te worden gelezen in het licht van de Amerikaanse, rechtseconomisch georiënteerde contracts-theory. 16 A.B. Dorsman, Vermogensstructuur en vermogensmarkt, Deventer: Kluwer Bedrijfsinformatie 1997, p 18. pagina 20

Externe verslaggeving van fondsenwervende instellingen transparant?

Externe verslaggeving van fondsenwervende instellingen transparant? Externe verslaggeving van fondsenwervende instellingen transparant? Een onderzoek naar de verslaggeving in het algemeen, de wijzigingen in RJ 650 Fondsenwervende instellingen en de gevolgen hiervan voor

Nadere informatie

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds?

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden tot het structureren van één privaat vastgoedfonds voor zowel private als institutionele

Nadere informatie

INDICATOREN VOOR TRANSPARANTIE: Bij Nederlandse deelnemers van de Transparantie Benchmark

INDICATOREN VOOR TRANSPARANTIE: Bij Nederlandse deelnemers van de Transparantie Benchmark INDICATOREN VOOR TRANSPARANTIE: Bij Nederlandse deelnemers van de Transparantie Benchmark Master scriptie, MscBA, specialisatie Accountancy Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz Ver huld Vastgoed Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen C.C. Arendz Elk systeem kan succesvol zijn als de betrokken mensen bekwaam en integer zijn en verantwoording willen afleggen

Nadere informatie

De waardering van beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen

De waardering van beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen De waardering van beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen Thesis ter afronding van de MSRE opleiding aan de Amsterdam School of Real Estate van drs. J.A.L. Bouma RA Eerste beoordelaar: Tweede beoordelaar:

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Externe verslaggeving

Externe verslaggeving Externe verslaggeving Prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA Prof. dr. R.G.A. Vergoossen RA Achtste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen/Amsterdam Omslagillustratie:

Nadere informatie

Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht.

Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht. Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht. Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) uitgevoerd door Shareholder Support Prof. dr.

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Het investeringsstatuut. In control of het schip in

Het investeringsstatuut. In control of het schip in Het investeringsstatuut In control of het schip in Naam student: Toon van Hulten Email: toonvanhulten@hotmail.com Masterscriptie: Master of Science in Real Estate Begeleider: prof. dr. Johan Conijn Tweede

Nadere informatie

TOEPASSING VAN HET DUALE ACCOUNTING SYSTEEM IN NEDERLAND

TOEPASSING VAN HET DUALE ACCOUNTING SYSTEEM IN NEDERLAND TOEPASSING VAN HET DUALE ACCOUNTING SYSTEEM IN NEDERLAND HEEFT HET NAAST ELKAAR BESTAAN VAN DE IFRS-STANDAARD EN DE DUTCH GAAP-STANDAARD ER TOE GELEID DAT DE JAARREKENINGEN VAN NEDERLANDSE ONDERNEMINGEN

Nadere informatie

Vastgoedfondsen en risicoanalyses conform de AIFM-richtlijn

Vastgoedfondsen en risicoanalyses conform de AIFM-richtlijn Vastgoedfondsen en risicoanalyses conform de AIFM-richtlijn Scriptie van de MSRE opleiding Amsterdam School of Real Estate (ASRE) Auteur: mr. drs. M.F. van Berge Henegouwen (Martijn) 2 februari 2015 Eerste

Nadere informatie

In Balans 2013. Toezicht Financiële Verslaggeving

In Balans 2013. Toezicht Financiële Verslaggeving In Balans 2013 Toezicht Financiële Verslaggeving Oktober 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Inleiding 5 2 Outlook 7 3 Aandachtspunten uit reguliere desktopreviews 12 4 Aandachtspunten themaonderzoeken 2013

Nadere informatie

Vastgoedfondsen analyse tools op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

Vastgoedfondsen analyse tools op een rij, een vergelijkend waren onderzoek. Vastgoedfondsen analyse tools op een rij, een vergelijkend waren onderzoek. Wordt door het gebruik van de huidige analyse tools de kennis asymmetrie van de belegger in niet beursgenoteerde vastgoedfondsen

Nadere informatie

Een objectieve fondsvergelijking voor vastgoed-cv s

Een objectieve fondsvergelijking voor vastgoed-cv s Een objectieve fondsvergelijking voor vastgoed-cv s bruto aanvangsrendement en de Total Expense Ratio Universiteit van Amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie Afdeling Business

Nadere informatie

TREASURY BIJ WONINGCORPORATIES

TREASURY BIJ WONINGCORPORATIES TREASURY BIJ WONINGCORPORATIES Naarden, 1 februari 2002 I N H O U D INHOUD 2 INHOUDSOPGAVE... 2 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES... 3 2. AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Financiële

Nadere informatie

DE JAARREKENING 'VAN VASTGOEDBELEGGINGS- INSTELLINGEN INFORMATIE VOOR FONDSWAARDERING. Drs. H.D. Grönloh RA MRE

DE JAARREKENING 'VAN VASTGOEDBELEGGINGS- INSTELLINGEN INFORMATIE VOOR FONDSWAARDERING. Drs. H.D. Grönloh RA MRE DE JAARREKENING 'VAN VASTGOEDBELEGGINGS- INSTELLINGEN INFORMATIE VOOR FONDSWAARDERING Drs. H.D. Grönloh RA MRE Drs. G.J. Kapiteyn RBA P.S. van den Berg RA CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG

Nadere informatie

De accountant en zijn continuïteitsvoorspelling

De accountant en zijn continuïteitsvoorspelling Nivra-Nyenrode opleiding master Accountancy De accountant en zijn continuïteitsvoorspelling Patrick de Wit Studentnummer: 20022 Datum verdediging: 29 januari 2010 1 Nivra-Nyenrode opleiding master Accountancy

Nadere informatie

De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19

De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19 De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19 De bepaling van financiële veronderstellingen en de verwerking van actuariële resultaten in de jaarrekening S.J. de Ridder Erasmus

Nadere informatie

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Risicomanagement Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Nyenrode School of Accountancy & Controlling opleiding Master Accountancy Door : Patrick Schouten Studentnummer : 980723 Datum

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Moderne Portefeuille Theorie & Indirect Beursgenoteerd Onroerend Goed

Moderne Portefeuille Theorie & Indirect Beursgenoteerd Onroerend Goed Moderne Portefeuille Theorie & Indirect Beursgenoteerd Onroerend Goed Jan Willem Vis Amsterdam School of Real Estate Masteropleiding MSRE Investment Begeleider: dhr. P. De Haas Voorwoord Ondanks een schaarste

Nadere informatie

Syllabus VastgoedCert - Werkkamer Bedrijfsmatig Vastgoed Hercertificering 2014

Syllabus VastgoedCert - Werkkamer Bedrijfsmatig Vastgoed Hercertificering 2014 Syllabus VastgoedCert - Werkkamer Bedrijfsmatig Vastgoed Hercertificering 2014 Inhoudsopgave VOORWOORD... 4 INSTRUCTIE BIJ HET GEBRUIK VAN DEZE SYLLABUS... 5 LEERDOELEN WERKKAMER BEDRIJFSMATIG VASTGOED...

Nadere informatie

Verantwoord vastgoedbezit door gemeenten

Verantwoord vastgoedbezit door gemeenten ASRE MsRE-thesis drs. S.D.G. Mac Gillavry Amersfoort, 30 januari 2006 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Samenvatting 2 1 Onderzoeksopzet 4 1.1 Inleiding 4 1.2 De huidige situatie van het gemeentelijk vastgoed

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

De opkomst van de REIT in Europa

De opkomst van de REIT in Europa De opkomst van de REIT in Europa Momenteel is er veel aandacht voor vastgoedaandelen. Een van de oorzaken is de opkomst van de fiscaal transparante REIT structuur. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan

Nadere informatie

Corporate governance: van compliance naar in control

Corporate governance: van compliance naar in control A1500 1 Corporate governance: van compliance naar in control L.L. Spoor RA 1 en dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA 2 1 Inleiding A1500 3 2 Historische ontwikkeling van corporate governance A1500 4 3 Principes,

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Eigen vermogen bij fondsenwervende instellingen?

Eigen vermogen bij fondsenwervende instellingen? Eigen vermogen bij fondsenwervende instellingen? I I I I NIVRA-Nijenrode doctoraal Infonnation Management Afstudeerrichting Accountancy P.J.M. Weustink: Studentnummer: 903019 Eerste examinator: L.H. Stonn

Nadere informatie