ARBOCONVENANT UITZENDBRANCHE (ABU-CAO), inzake de aanpak van arbopreventie, ziekteverzuim en vroegtijdige reïntegratie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARBOCONVENANT UITZENDBRANCHE (ABU-CAO), inzake de aanpak van arbopreventie, ziekteverzuim en vroegtijdige reïntegratie"

Transcriptie

1 ARBOCONVENANT UITZENDBRANCHE (ABU-CAO), inzake de aanpak van arbopreventie, ziekteverzuim en vroegtijdige reïntegratie Den Haag, 20 augustus 2003

2 Ondergetekenden, De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer drs. M. Rutte, hierna te noemen: de overheid enerzijds en Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. J.A. Kamps, voorzitter FNV Bondgenoten, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. T. van der Kolk, voorzitter Dienstenbond CNV, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G. F. van Linden, arbeidsvoorwaardencoördinator De Unie, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer W.M.M. Engels, coördinator arbeidsvoorwaarden hierna te noemen: sociale partners anderzijds, alsmede het UWV, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw mr. A.G. Dümig, lid van de Raad van Bestuur, Verder te noemen: partijen arboconvenant Uitzendbranche (ABU-CAO) 2

3 Overwegende dat, goede arbeidsomstandigheden bijdragen aan de vermindering van gezondheidsschade, ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid, alsmede aan een verbetering van de motivatie en productiviteit van werknemers; de regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden werkgevers verplicht algemeen zorg te dragen voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers; verdere verbetering van de arbeidsomstandigheden, verzuimbegeleiding en vroegtijdige reïntegratie via maatwerk op bedrijfstakniveau en in individuele bedrijven tot stand moet komen; uitzendorganisaties, die werknemers tijdelijk ter beschikking stellen van inlenende bedrijven, als formele werkgever mede een verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot arbopreventiebeleid en maatregelen gericht op de uitzendkrachten; bovengenoemde uitzendorganisaties bij de huidige wet- en regelgeving tevens een belang hebben (voor fase 1 & 2), dan wel verantwoordelijk zijn (voor fase 3 & 4), in afstemming met de uitvoeringsorganisatie of arbodienst, voor een effectieve verzuimaanpak en vroegtijdige reïntegratie in het eerste ziektejaar; daarnaast ook inlenende bedrijven, onder wier leiding en toezicht de werkzaamheden van de uitzendkracht feitelijk worden uitgevoerd, op grond van de Arbowet 1998 met betrekking tot deze doelgroep een goed arbobeleid moeten voeren; maatregelen zo dicht mogelijk bij de bron het meest effectief zijn; het toenmalige kabinet Kok II in het regeerakkoord voor de periode extra geld beschikbaar heeft gesteld voor convenanten die leiden tot: i) een reductie van het aantal werknemers dat is blootgesteld aan de arbeidsrisico's tillen, geluid, RSI, werkdruk, kwarts, OPS en allergenen, en/of ii) een brede toepassing van maatregelen die zo dicht mogelijk bij de bron worden aangewend; iii) reductie van het ziekteverzuim en de WAO-instroom; de organisaties op 21 mei 2001 met de toenmalige staatssecretaris de intentieverklaring inzake de aanpak van arbopreventie, ziekteverzuim en vroegtijdige reïntegratie van zieke werknemers in de uitzendbranche hebben gesloten om te komen tot het afsluiten van het Arboconvenant Uitzendbranche (ABU-CAO) zoals bedoeld in de nota Arboconvenanten nieuwe stijl: beleidsstrategie voor de komende vier jaar ( ) ; komen het volgende overeen: arboconvenant Uitzendbranche (ABU-CAO) 3

4 DEFINITIES Artikel 1 werkgever: een werkgever, zoals bedoeld in artikel 1, eerste en tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998; werknemer: een werknemer, zoals bedoeld in artikel 1, eerste en tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998; branchebegeleidingscommissie (BBC): een commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de ondertekenende partijen, ingesteld bij de vaststelling van de intentieverklaring inzake de aanpak van arbopreventie, ziekteverzuim en vroegtijdige reïntegratie van zieke werknemers in de Uitzendbranche, aangevuld met UWV, ten behoeve van de totstandkoming, aansturing en begeleiding van het convenant, zoals bedoeld in artikel 9 van dit convenant; nulmeting: meting waarbij de uitgangssituatie wordt vastgesteld met betrekking tot de afspraken uit het convenant over vermindering van het ziekteverzuim en de WAO-instroom en over te nemen maatregelen. Deze meting dient als referentiepunt voor het meten van de effecten die behaald worden met het uitvoeren van de afspraken uit onderhavig convenant; arboconvenant: vierpartijenovereenkomst op bedrijfstakniveau tussen werkgeversvertegenwoordigers, werknemersvertegenwoordigers, UWV en de overheid over het verminderen van arbeidsrisico s en het terugdringen van het ziekteverzuim en de WAO-instroom in de uitzendbranche (ABU-CAO); Plan van Aanpak: bijlage die onlosmakelijk deel uitmaakt van het convenant, met (minimaal) een begroting en afspraken over implementatie en monitoring van de voorgenomen maatregelen; arbeidsplaats: elke plaats die in verband met het verrichten van arbeid wordt of pleegt te worden gebruikt (Arbeidsomstandighedenwet 1998, Art. 1, derde lid, onder g) arboconvenant Uitzendbranche (ABU-CAO) 4

5 KWANTITATIEVE DOELSTELLINGEN Artikel 2 1. Partijen stellen zich met betrekking tot arbopreventie het volgende ten doel ten aanzien van bedrijven die zijn aangesloten bij de ABU: a) uiterlijk 1juli 2006 zijn alle uitzendbureaus bekend met de in het kader van dit arboconvenant ontwikkelde arbochecklist (in het bijzonder over wanneer de arbochecklist toegepast moet worden) en 90% van de uitzendbureaus passen deze toe daar waar relevant; b) uiterlijk 1 juli 2006 is arboinstructie gegeven aan uitzendkrachten in het kader van de pilot Aarboinstructie, zoals bedoeld in hoofdstuk 2.5 van het Plan van Aanpak; c) uiterlijk 1 juli 2006 hebben alle intercedenten die vanaf de datum van ondertekening van dit convenant zijn ingestroomd bij uitzendbureaus die zijn aangesloten bij de ABU, een opleiding gevolgd volgens de nieuwe eindtermen. 2. Partijen stellen zich met betrekking tot verzuimreductie ten doel het verzuimpercentage van alle uitzendkrachten (fase 1 & 2 en fase 3 & 4) met 1 procentpunt te reduceren per 1 juli 2006, ten opzichte van het gemiddelde verzuimpercentage in Voor het verzuimpercentage van fase 1 & 2 worden UWV-cijfers voor het verzuim bij de ABUleden gebruikt. Voor fase 3 & 4 gelden de verzuimpercentages van de arbodiensten als informatiebron 1. Deze doelstelling wordt gecorrigeerd voor veranderingen in het landelijk verzuimpercentage, bijvoorbeeld door conjunctureel bepaalde stijging of daling van het verzuim. 3. Op het gebied van een reductie van de WAO-instroom stellen partijen zich ten doel uiterlijk 1 juli 2006 een reductie te hebben bereikt van 15 procent van het aantal mensen dat 52 weken ziek is, als aandeel van het aantal ziekmeldingen, ten opzichte van Als informatiebron geldt de rapportage van UWV over de sector uitzend. Per jaar streven partijen naar een reductie met 5 procent van het aantal mensen dat 52 weken ziek is, ten opzichte van het aantal ziekmeldingen. OVERIGE DOELSTELLINGEN Artikel 3 Partijen stellen zich ten doel om maatregelen op de volgende vijf onderwerpen, verbetering verzuimgegevens, verbetering informatievoorziening over arbo aan uitzendkrachten, verbetering verzuimbegeleiding uitzendkrachten, reductie WAO-instroom en contact met inleners, zoals omschreven in de artikelen 4, 5 en 6 van onderhavig convenant, uiterlijk op 1 juli 2006 te hebben gerealiseerd. 1 Wanneer het project verbetering verzuimregistratie meer betrouwbare gegevens uit andere bronnen zal opleveren, zullen die worden gebruikt als parameter. arboconvenant Uitzendbranche (ABU-CAO) 5

6 arboconvenant Uitzendbranche (ABU-CAO) 6

7 MAATREGELEN Algemeen Artikel 4 1. Om de in artikel 2 en 3 genoemde doelstellingen te realiseren, verplichten partijen zich uitvoering te geven aan het Plan van Aanpak, dat onlosmakelijk deel uitmaakt van onderhavig convenant. 2. Met betrekking tot het onderwerp verbetering verzuimgegevens zijn de volgende activiteiten in het Plan van Aanpak opgenomen: a) het vergelijkbaar maken van verzuimgegevens; b) het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar een verzuimsystematiek in de uitzendbranche, zoals omschreven in hoofdstuk 1 van het Plan van Aanpak; c) het uitwerken van de aanbevelingen van de haalbaarheidsstudie in de vorm van pilots en de uitrol daarvan bij een positieve evaluatie. 3. Met betrekking tot het onderwerp verbetering informatievoorziening over arbo aan uitzendkrachten zijn de volgende activiteiten in het Plan van Aanpak opgenomen: a) voorlichting over het belang van goede informatievoorziening aan uitzendkrachten, zoals omschreven in hoofdstuk 2 van het Plan van Aanpak; b) ontwikkeling en verspreiding van instrumenten voor de intake van inleners door de intercedent, waaronder een branchebrochure, arbochecklist en inwerktools voor inleners, zoals omschreven in hoofdstuk 2 van het Plan van Aanpak; c) het uitvoeren van een pilot arboinstructie, zoals omschreven in hoofdstuk 2 van het Plan van Aanpak; d) stimulering van scholing van intercedenten en kader van uitzendbureaus, zoals omschreven in hoofdstuk 2 van het Plan van Aanpak. 4. Met betrekking tot het onderwerp verbetering verzuimbegeleiding uitzendkrachten zijn de volgende activiteiten in het Plan van Aanpak opgenomen: a) de landelijke opschaling van de (effectieve onderdelen van) de pilot Samen meer, verzuim minder, zoals omschreven in hoofdstuk 3 van het Plan van Aanpak; b) het opstellen van een Service Level Agreement met een aantal arbodiensten, zoals omschreven in hoofdstuk 3 en 4 van het Plan van Aanpak. 5. Met betrekking tot het onderwerp reductie WAO-instroom zijn de volgende activiteiten in het Plan van Aanpak opgenomen: a) het vergroten van het inzicht in de aard, oorzaken en effectieve remedies tegen verzuim wegens psychische klachten, zoals omschreven in hoofdstuk 4 van het Plan van Aanpak; b) het opstellen van een protocol handelingen bij psychisch verzuim voor UWV, zoals omschreven in hoofdstuk 4 van het Plan van Aanpak; c) monitoring van de invulling die UWV geeft aan zijn arborol voor uitzendkrachten fase 1 & 2, zoals omschreven in hoofdstuk 4 van het Plan van Aanpak; arboconvenant Uitzendbranche (ABU-CAO) 7

8 d) ondersteuning van uitzendbureaus bij de contractering van arbodiensten; e) het uitvoeren van een pilot reïntegratiebegeleiding van uitzendkrachten fase 1 & 2 na zes weken verzuim, zoals omschreven in hoofdstuk 4 van het Plan van Aanpak. 6. Met betrekking tot het onderwerp contact met inleners zijn de volgende activiteiten in het Plan van Aanpak opgenomen (hoofdstuk 5): a) activiteiten met andere BBC s; b) contact met inlenende bedrijven via kader- en OR-leden van de vakorganisaties; c) contact tussen uitzendbureaus en inleners, gericht op arbo en reïntegratie. 7. Met betrekking tot het onderwerp monitoring zijn de volgende activiteiten in het Plan van Aanpak opgenomen (hoofdstuk 7): a) een eindmeting; b) een jaarlijkse tussenmeting van de stand van zaken. arboconvenant Uitzendbranche (ABU-CAO) 8

9 Communicatie Artikel 5 1. Om de in artikel 2 genoemde doelstellingen te realiseren, verplichten partijen zich het convenant met gerichte communicatie te ondersteunen. Daartoe is in het Plan van Aanpak (hoofdstuk 6) de afspraak opgenomen dat partijen een communicatiebureau opdracht zullen geven om een communicatieplan op te stellen voor de communicatie gedurende de gehele looptijd van het convenant. 2. De volgende activiteiten maken deel uit van het communicatieplan: a) het gericht geven van voorlichting ter bevordering van de bewustwording bij werkgevers en werknemers van het belang van arbopreventie-, verzuim- en reïntegratiebeleid, leidend tot kennis over de wettelijke plichten, verantwoordelijkheden en de kosten en baten van goed beleid; b) het gericht geven van voorlichting aan werkgevers en werknemers over de instrumenten om invulling te geven aan goed arbobeleid, leidend tot gebruik van de instrumenten die vanuit het convenant hiervoor worden aangereikt; c) het monitoren van afspraken over voorlichting in de tussen- en eindmeting van het arboconvenant, zoals bedoeld in artikel 10. Betrokkenheid werknemersvertegenwoordigingen Artikel 6 1. Om de in artikel 2 en 3 genoemde doelstellingen te realiseren, verplichten partijen zich de op bedrijfsniveau aanwezige werknemersvertegenwoordigingen (WVT en) actief bij de implementatie van het Plan van Aanpak te betrekken, in het bijzonder bij de maatregelen op bedrijfsniveau. Hiertoe bespreken WVT en werkgever minstens één keer per jaar de consequenties van het arboconvenant voor de eigen organisatie, conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). 2. Partijen spreken af WVT en op de volgende wijze te betrekken bij de implementatie: a) het vormgeven van structureel contact tussen uitzendwerkgever en WVT over implementatie van convenantafspraken, waaronder de kwaliteit van de arbodienstverlening en afspraken met arbodiensten; b) het in gezamenlijk overleg en op termijn uitvoeren van een bewustwordingscampagne over de afspraken uit het convenant richting WVT en van de belangrijkste inlenende sectoren en bedrijven en hun achterban, zoals omschreven in hoofdstuk 5 van het Plan van Aanpak;. c) het monitoren van afspraken over betrokkenheid van WVT en in de tussen- en eindmeting van het arboconvenant, zoals bedoeld in artikel 10. arboconvenant Uitzendbranche (ABU-CAO) 9

10 ROL VAN DE ARBEIDSINSPECTIE Artikel 7 De Arbeidsinspectie zal in alle gevallen en volgens het daarvoor geldende handhavingsbeleid handhaven op de bestaande wettelijke normen en zal reageren op meldingen van klachten of ongevallen. Tevens zal de Arbeidsinspectie te allen tijde optreden bij constatering van misstanden. BEKENDMAKING Artikel 8 1. De werkgevers- en werknemersorganisaties informeren hun leden zo spoedig mogelijk na de ondertekening van onderhavig convenant door middel van publicaties in hun periodieken over het convenant in het algemeen en over de afspraken van het convenant, zoals bedoeld in artikel 4, in het bijzonder. 2. De tekst van onderhavig convenant wordt zo spoedig mogelijk na ondertekening gepubliceerd in de Staatscourant. BBC Artikel 9 1. De BBC bestaat uit vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, UWV en de overheid. Iedere ondertekenende partij benoemt maximaal twee leden in de BBC. 2. De BBC komt uiterlijk binnen twee maanden na ondertekening van onderhavig convenant bijeen. Bij deze bijeenkomst wordt bepaald of de BBC in de tot dan toe gebruikelijke samenstelling wordt voortgezet, dan wel dat voor een nieuwe samenstelling wordt gekozen. Indien de BBC in een nieuwe samenstelling verder gaat, dienen in elk geval alle ondertekenende partijen vertegenwoordigd te zijn. 3. De BBC kan, indien nodig en gewenst, uit haar midden werkgroepen instellen voor de behandeling van afzonderlijke onderwerpen. 4. Gedurende de looptijd van het convenant vergadert de BBC ten minste tweemaal per jaar, en verder zo vaak als nodig wordt geacht. arboconvenant Uitzendbranche (ABU-CAO) 10

11 5. De BBC bepaalt de wijze waarop de evaluatie, bedoeld in artikel 15 van dit convenant, wordt uitgevoerd. 6. De BBC wijst conform art. 7 van de Subsidieregeling convenanten arbeidsomstandigheden (Stcrt. 1999, 187) een rechtspersoon aan, die optreedt als opdrachtgever van de in art. 4 omschreven activiteiten. 7. De BBC beslist bij welke van haar taken en bevoegdheden de inzet van externe deskundigen of een extern projectbureau noodzakelijk is. MONITORING Artikel Gedurende de looptijd van het convenant bepalen partijen in augustus 2004 en augustus 2005 aan de hand van de resultaten van monitoronderzoek de feitelijke voortgang en toetsen die aan de doelstellingen, bedoeld in artikel 2 en 3. De eindmeting zal worden gedaan aan de hand van standaard vragenlijsten, die overeenkomen met relevante onderdelen van de lijsten die gebruikt zijn voor de nulmeting Aard en oorzaken ziekteverzuim uitzendbranche van Ecorys/NEI. Tevens worden de analyses van de gegevens op telkens eenduidige wijze uitgevoerd. Op deze wijze wordt daadwerkelijke vergelijking van de resultaten op de verschillende momenten mogelijk, waardoor conclusies getrokken kunnen worden over de voortgang. 2. De resultaten van de eindmeting worden vastgelegd in een onderzoeksrapport, dat wordt gepubliceerd in de zogenaamde SZW Arboconvenantenreeks van uitgeverij Reed Elsevier (Reed Business Information BV). De gegevens van de nulmeting worden beschikbaar gesteld aan het bureau dat de uiteindelijke evaluatie van de doeltreffendheid van de convenantenaanpak als geheel zal gaan uitvoeren. 3. Indien partijen vaststellen dat de voortgang aanmerkelijk achterblijft bij de doelstelling, beraadt de BBC zich over welke maatregelen noodzakelijk worden geacht om de voortgang in lijn te brengen met de doelstelling en bevordert de BBC dat deze maatregelen worden uitgevoerd. arboconvenant Uitzendbranche (ABU-CAO) 11

12 FINANCIERING Artikel De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt voor de uitvoering en evaluatie van dit convenant een bedrag van maximaal ,--(incl. BTW) ter beschikking. De ABU stelt voor de uitvoering en evaluatie van dit convenant een bedrag van maximaal ,-- (incl. BTW) ter beschikking. Sociale partners (ABU, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie) stellen voor de uitvoering en evaluatie van dit convenant vanuit de scholingsgelden een bedrag van maximaal ,-- (incl. BTW) ter beschikking. 2. Voor de uitvoering van de activiteiten genoemd in artikel 3 van de Subsidieregeling convenanten arbeidsomstandigheden (Stcrt. 1999, 187) draagt de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij aan de kosten, met inachtneming van de in deze subsidieregeling vastgelegde voorwaarden en criteria, met inachtneming van het onder lid 1 vermelde subsidieplafond. 3. Voor de totale kosten van de in het Plan van Aanpak opgenomen activiteiten kan binnen het kader van de Subsidieregeling convenanten arbeidsomstandigheden tot een maximum van 50% subsidie worden verstrekt. De totale subsidie voor activiteiten in de convenantfase is begrensd tot 50% van de totale in het Plan van Aanpak geraamde kosten, echter, tot het maximale subsidiebedrag zoals genoemd onder lid Voor de toepassing van het vorige lid worden slechts die activiteiten in aanmerking genomen die tot subsidiëring kunnen leiden. Bestaande projecten en individuele bedrijfsinvesteringen worden niet in aanmerking genomen. 5. De financiering van de afzonderlijke activiteiten is vastgelegd in een van het Plan van Aanpak onlosmakelijk onderdeel uitmakende begroting. De begroting volgt de indeling van het Plan van Aanpak en is op jaarbasis opgesteld. 6. De partijen dragen er zorg voor dat conform het bepaalde in artikel 7 van de Subsidieregeling convenanten arbeidsomstandigheden als subsidieaanvrager zal optreden de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). 7. De subsidieaanvraag in het kader van de Subsidieregeling convenanten arbeidsomstandigheden wordt ingediend met behulp van het Aanvraagformulier Subsidieregeling convenanten arbeidsomstandigheden, vergezeld van een door de BBC goedgekeurde subsidieplanning. 8. Uiterlijk drie maanden nadat het convenant tot stand is gekomen wordt door de BBC een activiteitenplanning opgesteld ter nadere invulling van het Plan van Aanpak en de daarin opgenomen begroting. De subsidieaanvragen worden ingediend op basis van deze activiteitenplanning en conform de daarvoor door SZW verstrekte uitvoeringsregels Subsidies arboconvenanten. arboconvenant Uitzendbranche (ABU-CAO) 12

13 RELATIE TOT CAO Artikel 12 Partijen bevorderen dat betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties in de eerstvolgende na in werking treden van dit convenant af te sluiten CAO, voorzieningen treffen die de maatregelen zoals genoemd in artikel 4 lid 3 gericht op verbetering van de informatievoorziening over arbo aan uitzendkrachten en daarbij horende arbotrainingen, de maatregelen zoals genoemd in artikel 4 lid 4 gericht op verbetering van verzuimbegeleiding van uitzendkrachten en daarbij horende verplichtingen van werkgever en werknemer/uitzendkrachten en de maatregelen, zoals genoemd in artikel 4 lid 5 gericht op de reductie van de WAO-instroom ondersteunen naar de uitvoering hiervan. Daaronder worden begrepen mogelijke financiële prikkels voor zowel werknemers als werkgevers ter bevordering van de effecten van ingezet beleid op grond van dit convenant. INWERKINGTREDING EN LOOPTIJD Artikel 13 Dit convenant treedt in werking onmiddellijk na ondertekening door alle convenantpartijen en eindigt op 1 juli WIJZIGING OF VOORTIJDIGE BEEINDIGING Artikel De BBC treedt in overleg over de noodzaak van wijziging van dit convenant indien: a) de verplichtingen uit dit convenant niet worden nagekomen; b) er zich onvoorziene omstandigheden voordoen (waaronder in elk geval begrepen wijzigingen in wet- en regelgeving) die van dien aard zijn dat het convenant redelijkerwijs niet kan worden voortgezet; c) door anderen dan de convenantpartijen de wens te kennen wordt gegeven om tot dit convenant toe te treden. 2. De BBC treedt in overleg over uitbreiding van dit convenant wanneer door één van de convenantpartijen een aanvullend onderwerp wordt voorgedragen voor opname in het convenant. 3. De BBC komt in vergadering bijeen voor overleg als bedoeld in lid 1 binnen zes weken nadat een partij de wens daartoe schriftelijk heeft kenbaar gemaakt. Indien het overleg niet binnen een termijn van vier weken tot overeenstemming heeft geleid, is elke partij gerechtigd het convenant schriftelijk op te zeggen. arboconvenant Uitzendbranche (ABU-CAO) 13

14 4. De BBC kan unaniem besluiten de termijn van vier weken, bedoeld in lid 3, te verlengen, tot een maximum van twaalf weken. EVALUATIE EN VERVOLG Artikel De partijen evalueren na beëindiging van het convenant en in elk geval vóór 1 december 2006 de uitvoering en de resultaten van onderhavig convenant. De resultaten van deze evaluatie worden neergelegd in een onderzoeksrapport en gepubliceerd in de zogenaamde SZW Arboconvenantenreeks van Reed Elsevier (Reed Business Information BV). 2. De bij dit convenant betrokken partijen treden uiterlijk 1 oktober 2006 in overleg over een mogelijk vervolg op dit convenant. arboconvenant Uitzendbranche (ABU-CAO) 14

15 De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,. (M. Rutte) Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU),. (J.A. Kamps) FNV Bondgenoten, De Unie, (H. T. van der Kolk). (W. M. M. Engels) Dienstenbond CNV, UWV,.. (G. F. van Linden) (mw. A.G. Dümig) arboconvenant Uitzendbranche (ABU-CAO) 15

ARBOCONVENANT SUIKERVERWERKENDE INDUSTRIE EN SUIKERWERK- EN CHOCOLADEVERWERKENDE INDUSTRIE. inzake RSI, Werkdruk en Vroegtijdige reïntegratie

ARBOCONVENANT SUIKERVERWERKENDE INDUSTRIE EN SUIKERWERK- EN CHOCOLADEVERWERKENDE INDUSTRIE. inzake RSI, Werkdruk en Vroegtijdige reïntegratie ARBOCONVENANT SUIKERVERWERKENDE INDUSTRIE EN SUIKERWERK- EN CHOCOLADEVERWERKENDE INDUSTRIE inzake RSI, Werkdruk en Vroegtijdige reïntegratie Ondergetekenden, De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

ARBOCONVENANT. LINNENVERHUUR-, WASSERIJ- en TEXTIELREINIGINGSBEDRIJVEN INZAKE

ARBOCONVENANT. LINNENVERHUUR-, WASSERIJ- en TEXTIELREINIGINGSBEDRIJVEN INZAKE ARBOCONVENANT LINNENVERHUUR-, WASSERIJ- en TEXTIELREINIGINGSBEDRIJVEN INZAKE fysieke belasting, werkdruk, klimaat, geluid, biologische agentia, cytostatica en arbo-infrastructuur Den Bosch, 21 november

Nadere informatie

Arboplusconvenant Contractcatering

Arboplusconvenant Contractcatering SZW inzake verzuim- en reïntegratiebeleid, werkdruk en lichamelijke belasting Zeist, 30 maart 2005 Ondergetekenden, de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, handelend als bestuursorgaan,

Nadere informatie

Komen het volgende overeen:

Komen het volgende overeen: SZW Arboconvenant Afbouw en Onderhoud inzake fysieke belasting, kwartsstof, afgeschermd buitenschilderwerk, en het bevorderen van vroegtijdige reïntegratie Ondergetekenden, De Staatssecretaris van Sociale

Nadere informatie

Intentieverklaring Arbeidsomstandigheden Schoonmaak- en reinigingssector

Intentieverklaring Arbeidsomstandigheden Schoonmaak- en reinigingssector Intentieverklaring Arbeidsomstandigheden Schoonmaak- en reinigingssector Ondergetekenden, De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer drs. J.F. Hoogervorst, hierna te noemen: de overheid

Nadere informatie

ARBOCONVENANT SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBRANCHE

ARBOCONVENANT SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBRANCHE ARBOCONVENANT SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBRANCHE INZAKE fysieke belasting (tillen, RSI), werkdruk (psychosociale belasting), oplosmiddelen en allergenen, biologische agentia, cytostatica en arbobeleid,

Nadere informatie

Arboconvenant zorgverzekeraars inzake RSI, werkdruk en bevordering vroegtijdige reïntegratie 2003-2006

Arboconvenant zorgverzekeraars inzake RSI, werkdruk en bevordering vroegtijdige reïntegratie 2003-2006 SZW Arboconvenant zorgverzekeraars inzake RSI, werkdruk en bevordering vroegtijdige reïntegratie 2003-2006 Den Haag, 9 december 2003 Ondergetekenden, De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Meubelindustrie ARBOCONVENANT

Meubelindustrie ARBOCONVENANT . ARBOCONVENANT Meubelindustrie inzake het verminderen van de blootstelling aan fysieke belasting en oplosmiddelen en het bevorderen van vroegtijdige reïntegratie Oirschot, 09-10-2002 Ondergetekenden,

Nadere informatie

Arboconvenant meubelindustrie

Arboconvenant meubelindustrie SZW Arboconvenant meubelindustrie Arboconvenant meubelindustrie inzake het verminderen van de blootstelling aan fysieke belasting en oplosmiddelen en het bevorderen van vroegtijdige reïntegratie Ondergetekenden,

Nadere informatie

Arboplusconvenant primair en voortgezet onderwijs inzake reïntegratie, verzuimbeleid en agressie en geweld

Arboplusconvenant primair en voortgezet onderwijs inzake reïntegratie, verzuimbeleid en agressie en geweld SZW Arboplusconvenant primair en voortgezet onderwijs inzake reïntegratie, verzuimbeleid en agressie en geweld Ondergetekenden, De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer H.A.L.

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer drs. M. Rutte,

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer drs. M. Rutte, Ondergetekenden, De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer drs. M. Rutte, hierna te noemen: de overheid enerzijds en Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Bakkerijgrondstoffen

Nadere informatie

Convenant bevordering transparantie markt voor reïntegratie- en arbodienstverlening

Convenant bevordering transparantie markt voor reïntegratie- en arbodienstverlening Convenant bevordering transparantie markt voor reïntegratie- en arbodienstverlening 9 maart 2005 Convenant bevordering transparantie markt voor reïntegratie- en arbodienstverlening Partijen: - Werknemersorganisaties,

Nadere informatie

ARBOCONVENANT POLITIE

ARBOCONVENANT POLITIE ARBOCONVENANT POLITIE Den Haag, 16 augustus 2001 Convenant inzake de aanpak van psychische belasting en ziekteverzuim in de sector Politie Ondergetekenden, De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

ARBOCONVENANT Arboconvenant Uitzendbranche - Eindevaluatie ARBO CONVENANT. Arboconvenant Uitzendbranche. Eindevaluatie

ARBOCONVENANT Arboconvenant Uitzendbranche - Eindevaluatie ARBO CONVENANT. Arboconvenant Uitzendbranche. Eindevaluatie ARBOCONVENANT Arboconvenant Uitzendbranche - Eindevaluatie ARBO CONVENANT Philip de Jong (APE) Krista Visscher (APE) Thijs Viertelhauzen (ECORYS Ned. BV) Peter Donker van Heel (ECORYS Ned. BV) Arboconvenant

Nadere informatie

Convenant inzake samenwerking met in het Register Normering Arbeid opgenomen NEN-4400-1 gecertificeerde uitzendondernemingen en (onder)aannemers bij

Convenant inzake samenwerking met in het Register Normering Arbeid opgenomen NEN-4400-1 gecertificeerde uitzendondernemingen en (onder)aannemers bij Convenant inzake samenwerking met in het Register Normering Arbeid opgenomen NEN-4400-1 gecertificeerde uitzendondernemingen en (onder)aannemers bij het verstrekken van sofi-nummers aan buitenlandse werknemers

Nadere informatie

CAO voorlichting en handhaving in de uitzendbranche

CAO voorlichting en handhaving in de uitzendbranche CAO-vragen? Neem contact op met de SNCU! SNCU Postbus 9438 3007 AK Rotterdam Telefoon algemeen: 0180-642-530 Fax: 0180-642-539 E-mail: info@sncu.nl Helpdesk: 0800-7008 (gratis) www.sncu.nl www.meldenhelpt.nl

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA 'S GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA 'S GRAVENHAGE Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA 'S GRAVENHAGE Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld?

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Werkt u met een uitzendonderneming of bent u dat binnenkort van plan? Dan is

Nadere informatie

...NOG LANG NIET UITGESPEELD

...NOG LANG NIET UITGESPEELD Nieuwsbrief 14MSV3:Opmaak 1 7/9/07 12:16 PM Page 1...NOG LANG NIET UITGESPEELD De evaluatie van het Arbo(plus)convenant De highlights van het congres Gezond Uitgeven!... nog lang niet uitgespeeld Gezond

Nadere informatie

Den Haag, 28 november 2000 Pagina 1 van 18 pagina s

Den Haag, 28 november 2000 Pagina 1 van 18 pagina s Deelconvenant Arbo- en verzuimbeleid psychische belasting (werkdruk) Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (HOO) Den Haag, 28 november 2000 Pagina 1 van 18 pagina s DEELCONVENANT ARBO- en VERZUIMBELEID

Nadere informatie

Convenant Naleving cao en arbeidswet- en regelgeving op bouwprojecten van de gemeente Rotterdam

Convenant Naleving cao en arbeidswet- en regelgeving op bouwprojecten van de gemeente Rotterdam Convenant Naleving cao en arbeidswet- en regelgeving op bouwprojecten van de gemeente Rotterdam 24 februari 2014 De ondergetekenden: 1. De gemeente Rotterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Wethouder

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20939 15 juli 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 juli 2015, nr. 2015-0000164789,

Nadere informatie

Inleiding. De volgende vijf onderzoeksthema s stonden centraal

Inleiding. De volgende vijf onderzoeksthema s stonden centraal 1 Inleiding Onderzoek Eind 2012 hebben de werkgevers en vakbonden vertegenwoordigd in de ROM AStri Beleidsonderzoek en advies opdracht gegeven voor een onderzoek naar de kosten en de opbrengsten van de

Nadere informatie

Mantelovereenkomst Eigenrisicodragen ZW. Algemene Bond Uitzendondernemingen & Acture, Boval en FlexCom4

Mantelovereenkomst Eigenrisicodragen ZW. Algemene Bond Uitzendondernemingen & Acture, Boval en FlexCom4 Mantelovereenkomst Eigenrisicodragen ZW Algemene Bond Uitzendondernemingen & Acture, Boval en FlexCom4 INHOUDSOPGAVE pagina Algemene bepalingen 4-5 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Doel van de overeenkomst

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

Arboconvenant politie

Arboconvenant politie SZW Arboconvant politie Convant inzake de aanpak van psychische belasting ziekteverzuim in de sector Politie Ondergetekd, De Staatssecretaris van Sociale Zak Werkgelegheid, de heer drs. J.F. Hoogervorst,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33286 25 november 2014 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 november 2014, 2014-0000102276,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7154 12 maart 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 maart 2014, nr. DT&V/beleid/2013/UIT-1108,

Nadere informatie

CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio)

CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio) CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio) Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de RMCcontactgemeente van de RMC-regio ( ) en onderstaande onderwijsinstellingen inzake het terugdringen

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

Fact sheet avv-loze periode ABU-cao

Fact sheet avv-loze periode ABU-cao Fact sheet avv-loze periode ABU-cao INLEIDING De CAO voor Uitzendkrachten (hierna nader te noemen de ABU-CAO ) is op dit moment niet algemeen verbindend verklaard. Dit wordt ook wel de avv-loze periode

Nadere informatie

SOCIAAL CONVENANT. Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon. November 2011

SOCIAAL CONVENANT. Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon. November 2011 SOCIAAL CONVENANT Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon November 2011 De werkgever: Stichting Trajectum: Raad van Bestuur De heer J.Martini. Raad van Bestuur B. Groeneweg Zwolle, d.d.. Zwolle, d.d...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN. is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN. is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN Tussen de ondergetekenden: I. (1) Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA); (2) Associatie van Ketenapotheken (ASKA) en als partijen ter werkgeverszijde;

Nadere informatie

ONTWERP- VERKLARING INZAKE REÏNTEGRATIE BIJ GEDEELTELIJKE ARBEIDSGESCHIKTHEID D.D. 1 DECEMBER 2005

ONTWERP- VERKLARING INZAKE REÏNTEGRATIE BIJ GEDEELTELIJKE ARBEIDSGESCHIKTHEID D.D. 1 DECEMBER 2005 Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 fax 070-3499 796 ONTWERP- VERKLARING INZAKE REÏNTEGRATIE BIJ GEDEELTELIJKE ARBEIDSGESCHIKTHEID D.D. 1 DECEMBER 2005 De in de Stichting

Nadere informatie

Convenant. va n. Fraudehel pdes k. n 1. aan

Convenant. va n. Fraudehel pdes k. n 1. aan 0FRAU DEH ELPDESK. ni Convenant inzake de informatie-overdracht va n Fraudehel pdes k. n 1 aan het Bureau Financieel Toezicht Convenant Fraudehelpdesk - Bureau Financieel Toezicht 1 mei 2015 Bureau BUREAU

Nadere informatie

Deelconvenant consument en vrije tijd

Deelconvenant consument en vrije tijd CONVENANT GEZOND GEWICHT 2010-2014 Deelconvenant consument en vrije tijd PARTIJEN, - het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (hierna: CBL), te dezen vertegenwoordigd door zijn voorzitter de heer K.L.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. Arboconvenant Openbare bibliotheken

PLAN VAN AANPAK. Arboconvenant Openbare bibliotheken PLAN VAN AANPAK BEHORENDE BIJ Arboconvenant Openbare bibliotheken INZAKE FYSIEKE BELASTING, WERKDRUK EN VERZUIMBEGELEIDING 1 INLEIDING Voor u ziet u het Plan van Aanpak bij het arboconvenant sector Openbare

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

SAMENVATTING EINDEVALUATIE ARBOCONVENANT KOEK EN SNOEP

SAMENVATTING EINDEVALUATIE ARBOCONVENANT KOEK EN SNOEP SAMENVATTING EINDEVALUATIE ARBOCONVENANT KOEK EN SNOEP In opdracht van de branchebegeleidingscommissie (BBC) heeft Regioplan de eindevaluatie uitgevoerd van het Arboconvenant Suikerverwerkende Industrie

Nadere informatie

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen.

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen. VERSIE januari 2011 OVEREENKOMST INZAKE AANVRAAG ESF SUBSIDIES 2007-2013 AANVRAAGTIJDVAK FEBRUARI 2011 De Ondergetekenden: De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), gezeteld te Den Haag, aan

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 8 Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Met ingang van 1 juli 2012 is het Ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

CAO SOCIAAL FONDS TANKSTATIONS

CAO SOCIAAL FONDS TANKSTATIONS CAO SOCIAAL FONDS TANKSTATIONS 1 JANUARI 2004 tot en met 31 DECEMBER 2008 INHOUDSOPGAVE Preambule 2 Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Duur, verlenging & beëindiging van deze CAO 3 Artikel 3 Wijziging(en)

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied.

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied. April 2010 Nieuwsbrief Arbo Inhoudsopgave Website gezondverbond.nl Nieuwe rubriek op de website: In de praktijk Workshop OR-leden aan de slag met de Arbocatalogus, 11 mei 2010 Verbond attendeert arbodiensten

Nadere informatie

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015?

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Door Carolina Verspuij, trainer/adviseur Arbeid en Gezondheid SBI Formaat, 10/06/2015. Dit artikel is gepubliceerd door Werk en Veiligheid, Kerckebosch. Minister

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AV/IR/2003/20105. Datum 10 maart 2003

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AV/IR/2003/20105. Datum 10 maart 2003 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a DEN HAAG Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext PARTIJEN: a) Euronext Amsterdam N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Cees Vermaas, bestuursvoorzitter,

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Uitzendbeding Multi Craft bv

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Uitzendbeding Multi Craft bv Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding Pagina 1 van 13 Contactgegevens Multi Craft BV h.o.d.n. Multicraft Uitzendbureau Hoofdkantoor Adres: Peperstraat 134 1502 AL Zaandam Tel: 075

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 32b van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 32b van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5380 9 april 2010 Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie 30 maart 2010 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe accountants, accountantsorganisaties en (mede)beleidsbepalers daarvan en (ii) financiële ondernemingen en (mede)beleidsbepalers

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Kenmerk 185265. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014;

Kenmerk 185265. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; Kenmerk 185265 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op de artikelen 6, tweede lid, 10c en 10d van de Participatiewet; overwegende

Nadere informatie

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 30 909 Regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel

Nadere informatie

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 514 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 april 2014 Bijgaand treft u het rapport

Nadere informatie

CONVENANT PREVENTIE GEHOORSCHADE MUZIEKSECTOR. Inleiding:

CONVENANT PREVENTIE GEHOORSCHADE MUZIEKSECTOR. Inleiding: CONVENANT PREVENTIE GEHOORSCHADE MUZIEKSECTOR Inleiding: De partijen onderkennen gehoorschade door te harde muziek als een breed maatschappelijk probleem, met gezondheids- en sociale problemen en kosten

Nadere informatie

Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen

Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.4.93 Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen bronnen Antwoord staatssecretaris SZW d.d. 27.4.2011 op Kamervragen, Vergaderjaar 2010-2011, 2354 Een aantal

Nadere informatie

Toepasselijkheid leverings-, dienstverlenings en betalingsvoorwaarden WML

Toepasselijkheid leverings-, dienstverlenings en betalingsvoorwaarden WML VOORWAARDEN TER ZAKE DE DETACHERING VAN WERKNEMERS VAN DE DIVISIE INDUSTRIE VAN DE DIENST WERKBEDRIJF VOOR GESUBSIDIEERDE ARBEID, ACTI- VERING EN TRAJECTEN MIDDEN-LANGSTRAAT (WML) (te citeren als: DETACHE-

Nadere informatie

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

CONVENANT MET BETREKKING TOT DE SCHEIDING VAN RISICO S VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE BLOEDVOORZIENINGSORGANISATIE

CONVENANT MET BETREKKING TOT DE SCHEIDING VAN RISICO S VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE BLOEDVOORZIENINGSORGANISATIE CONVENANT MET BETREKKING TOT DE SCHEIDING VAN RISICO S VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE BLOEDVOORZIENINGSORGANISATIE Partijen, - de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Nadere informatie

Hét Nedasco Inkomenseminar Brengt de inkomensmarkt naar grote hoogte!

Hét Nedasco Inkomenseminar Brengt de inkomensmarkt naar grote hoogte! Hét Nedasco Inkomenseminar Brengt de inkomensmarkt naar grote hoogte! Opbouw Pakket Offertetool inkomen Schadebehandeling Ontwikkeling Concept Keuzevrijheid: modulaire opbouw Snelheid: direct premie berekenen

Nadere informatie

Uitzendovereenkomst Wiertz Personeelsdiensten (fase B, Bepaalde tijd) Partijen:

Uitzendovereenkomst Wiertz Personeelsdiensten (fase B, Bepaalde tijd) Partijen: «(EF:qrcode)» Uitzendovereenkomst Wiertz Personeelsdiensten (fase B, Bepaalde tijd) Partijen: 1. De uitzendonderneming : Wiertz Personeelsdiensten B.V. kantoor houdende te : Kerkrade adres : Kloosterraderstraat

Nadere informatie

Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan

Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan De gemeente Den Haag, Spui 70, Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. S. Dekker, wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken

Nadere informatie

GROEPSDETACHERINGSVOORWAARDEN WEENER XL

GROEPSDETACHERINGSVOORWAARDEN WEENER XL GROEPSDETACHERINGSVOORWAARDEN WEENER XL INHOUDSOPGAVE 1 Definities 2 Leiding en begeleiding 3 CAO en arbeidsvoorwaarden 4 Functie 5 Beoordeling functioneren en ontwikkeling 6 Arbeidsomstandigheden 7 Treffen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Verzamelbrief Arbobalans en enige arboonderwerpen

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Verzamelbrief Arbobalans en enige arboonderwerpen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol

Samenwerkingsprotocol Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code 1 Samenwerkingsprotocol tussen de Consumentenautoriteit en de Stichting Reclame Code Partijen: 1. De Staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten 1 RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten tussen de Staat der Nederlanden en de gemeente...betreffende het verrichten van loketdiensten door de gemeente...in het

Nadere informatie

CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011

CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011 CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011 Partijen bij de CAO Kinderopvang, te weten: Maatschappelijk Ondernemers Groep, gevestigd te Utrecht De Branchevereniging Ondernemers

Nadere informatie

STICHTING VAN DE ARBEID. Aan decentrale cao-partijen. Geachte mevrouw, mijnheer,

STICHTING VAN DE ARBEID. Aan decentrale cao-partijen. Geachte mevrouw, mijnheer, Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK DEN HAAG Aan decentrale cao-partijen 070-3 499 577 070-3 499 796 info@stvda.nl www.stvda.nl Den Haag : 30 juni 2015 Ons kenmerk : S.A.5.015.00 EH/JS Uw kenmerk

Nadere informatie

ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG

ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG FCB, april 2009 Inhoud 1. Wat is een Arbocatalogus? 2. De Arbocatalogus en de Arbowet 3. De Arbocatalogus en de RI&E 4. Verantwoordelijkheden van de werkgever, de

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 Subsidieregeling personele gevolgen Wmo 2008

Veelgestelde vragen Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 Subsidieregeling personele gevolgen Wmo 2008 Veelgestelde vragen Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 Subsidieregeling personele gevolgen Wmo 2008 Wat is het doel van de subsidie? Mede ter uitvoering van de motie van Geel

Nadere informatie

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht P TraD HoLLAND SML09-30 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving Registration ummer PZH-2009-209435 (DOS-2009-0001943) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

kenmerk 752842 De ondergetekenden:

kenmerk 752842 De ondergetekenden: Verlengd Convenant inzake de Samenwerking tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Financiën, d.d. Vil april 2015 kenmerk 752842 De ondergetekenden: - Namens de

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht?

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten kan grote gevolgen hebben voor uitzendkrachten

Nadere informatie

Horeca Verzuimloket. Voorwaardennummer V003-12

Horeca Verzuimloket. Voorwaardennummer V003-12 Horeca Verzuimloket Voorwaardennummer V003-12 Deze voorwaarden vormen een aanvulling op de Basisvoorwaarden van de door verzekeringnemer bij de maatschappij gesloten module ziekteverzuim in de mantelovereenkomst

Nadere informatie

DETACHERINGSVOORWAARDEN Weener XL

DETACHERINGSVOORWAARDEN Weener XL DETACHERINGSVOORWAARDEN Weener XL INHOUDSOPGAVE 1 Definities 2 Leiding en begeleiding 3 CAO en arbeidsvoorwaarden 4 Functie 5 Beoordeling functioneren en ontwikkeling 6 Arbeidsomstandigheden 7 Treffen

Nadere informatie

Gelet op de uitkomsten van de evaluatie van het op 13 februari 2013 ondertekende convenant;

Gelet op de uitkomsten van de evaluatie van het op 13 februari 2013 ondertekende convenant; Convenant houdende afspraken over de samenwerking in het kader van de verbetering van de bestrijding van zorgfraude: Voortzetting Bestuurlijk Overleg Integriteit Zorgsector De ondergetekenden, Gelet op

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving en beleid rond ziekte en arbeidsongeschiktheid sinds 2002

Nieuwe regelgeving en beleid rond ziekte en arbeidsongeschiktheid sinds 2002 Nieuwe regelgeving en beleid rond ziekte en arbeidsongeschiktheid sinds 2002 1 Inleiding Deze bijlage bevat een overzicht van nieuwe regelgeving en beleid rond ziekte, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29620 21 oktober 2013 Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 10 oktober 2013 Het bestuur

Nadere informatie

III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN

III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de definities die zijn opgenomen in de statuten. Verder wordt in aanvulling of afwijking daarvan verstaan onder:

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris,

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris, CONVENANT Kinderen doen mee! Partijen, De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris, Het College van

Nadere informatie

De werkafspraken hebben vooralsnog alleen betrekking op geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet.

De werkafspraken hebben vooralsnog alleen betrekking op geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet. Werkafspraken tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie), de stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en de Keuringsraad Openbare Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) over de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Stichting van de Arbeid. Informatiesessie Pilot vangnetter MBO

Stichting van de Arbeid. Informatiesessie Pilot vangnetter MBO Stichting van de Arbeid Informatiesessie Pilot vangnetter MBO 3 juni 2012 Inhoud presentatie 1) IWI-rapport en motie Vermeij (2010) 2) Intrekking wetsvoorstel anticumulatie WW- ZW en Evaluatie WIA (2011)

Nadere informatie

VERANDERINGEN IN DE UITZEND CAO'S IN DE WET WERK EN ZEKERHEID IN 2015

VERANDERINGEN IN DE UITZEND CAO'S IN DE WET WERK EN ZEKERHEID IN 2015 VERANDERINGEN IN DE UITZEND CAO'S IN DE WET WERK EN ZEKERHEID IN 2015 Het komende jaar staat in het teken van veranderingen op het gebied van flexibele arbeidsrelaties. Deze worden enerzijds ingegeven

Nadere informatie

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus FNV Woordenlijst Woordenboekje: jargon rond Arbowet en arbocatalogus arbeidshygiënische strategie arbeidsinspectie arbeidsrisico arbo arbobeleid arbobeleidsregels

Nadere informatie

OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort

OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort Cultuurconvenant 2009 2012 OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuurorgaan,

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 maart 2003, Directie Sociale Verzekeringen, nr SV/A&L/2003/17748, houdende regels omtrent

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Werkplan CWP 2006-2007 en Arbeidsgehandicaptenmonitor 2004

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Werkplan CWP 2006-2007 en Arbeidsgehandicaptenmonitor 2004 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur)

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) Zoetermeer, 10 december 2015 ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. Fonds: Pensioenfonds

Nadere informatie

Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten

Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten De Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten Partijen, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, dr. R.H.A. Plasterk,

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit de Inspectie voor de Gezondheidszorg Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit de Inspectie voor de Gezondheidszorg Afspraken tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over de wijze

Nadere informatie

Artikel 1.6 Providers Door het Inretail Verzuimloket gecontracteerde dienstverleners voor interventies.

Artikel 1.6 Providers Door het Inretail Verzuimloket gecontracteerde dienstverleners voor interventies. Voorwaardennummer V001-13 Inretail Verzuimloket Dit voorwaardenblad vormt een aanvulling op de Basisvoorwaarden van de door verzekeringnemer bij de maatschappij gesloten Ziekengeldverzekering met Daggelddekking

Nadere informatie