Mechanisatie van het landschapsbeheer Werktuigen voor het beheer van opgaande kleine landschapselementen, (oever)bermen en recreatiepaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mechanisatie van het landschapsbeheer Werktuigen voor het beheer van opgaande kleine landschapselementen, (oever)bermen en recreatiepaden"

Transcriptie

1 Mechanisatie van het landschapsbeheer Werktuigen voor het beheer van opgaande kleine landschapselementen, (oever)bermen en recreatiepaden Delarue, S. Willem, J. Innovatie- en Kenniscentrum (IKC) Groenmanagement (KATHO-HIVB) 31 augustus 2006

2 Mechanisatie van het landschapsbeheer Werktuigen voor het beheer van opgaande kleine landschapselementen, (oever)bermen en recreatiepaden Delarue S. Willem J. Innovatie- en Kenniscentrum (IKC) Groenmanagement (KATHO-HIVB) 31 augustus

3 Delarue, S. & Willem, J Mechanisatie van het landschapsbeheer. Werktuigen voor het beheer van opgaande kleine landschapselementen, (oever)bermen en recreatiepaden. IKC Groenmanagement, i.o.v. InterregIII en provincie West-Vlaanderen. 92p. Dit project vormt een deelprogramma van het Frans-Vlaamse InterregIII-project: Landschap zonder grenzen: een kwaliteitsimpuls en kwam tot stand met de steun van de EU (Interreg III) en provincie West- Vlaanderen en vormt een samenwerking tussen het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels, het Regionaal Landschap IJzer en Polder, het Provinciaal Centrum voor Landbouw en Milieu (Proclam) en het Innovatie- en Kenniscentrum (IKC) Groenmanagement (KATHO-HIVB). Stuurgroep: Kelly Mermuys (Proclam), Henk Schaut (Regionaal Landschap IJzer en Polder), Dirk Cuvelier (Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels), Luk Dombrecht (Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels), Filip Boury (provincie West-Vlaanderen), Wouter Vuylsteke (provincie West-Vlaanderen). Correspondentieadres: KATHO-HIVB IKC Groenmanagement Wilgenstraat 32 B-8800 Roeselare (t) (f) (e) (http) Fotoverantwoording: Fotografen: Luk Dombrecht, Jan Vande Walle, Luk Nuytten, Iwan Decorte, Johny Willem & Stefanie Delarue. Overige foto s afkomstig van websites leveranciers of constructeurs of achteraan vermelde bronnen. Dit document wenst een overzicht te geven van de verschillende types werktuigen die bij de mechanisatie van het landschapsbeheer kunnen ingezet worden. Naar wens van de opdrachtgevers zijn ook constructeurs en/of verdelers van machines opgenomen. De auteurs hebben de voor hen beschikbare informatie in dit document opgenomen. Indien u eventuele aanvullingen wenst te maken, kunt u zich wenden tot het correspondentieadres. Wanneer informatie over kostprijs en productiviteit is opgenomen, dan is die gestandaardiseerd volgens de vermelde bronnen. Dit document vormt een momentopname. Alle opgenomen gegevens ook de vermelde contactgegevens zijn onderhevig aan veranderingen. 3

4 Inhoudstafel Inhoudstafel...4 Samenvatting Mechanisatie landschapsbeheer binnen Regionale Landschappen provincie West-Vlaanderen Aanleiding Doelstellingen Kanttekening: beperkingen mechanisatie landschapsbeheer Leeswijzer Werkwijze Algemeen Deskresearch Bezoek gespecialiseerde beurzen Organisatie DemoDag Beheer van hagen, heggen, houtkanten en houtwallen Klepelmaaier (klepelrotor) Snoeibalk met schijfmaaiers Heggenslagmaaier Heggenschaar Snoeibalk met cirkelzagen Aanbevelingen Constructeurs en verdelers Beheer van knotbomen Hydraulische knipschaar Hydraulische tang met kettingzaag Enkelvoudige cirkelzaag Constructeurs en verdelers Verwerking van snoeiresten Aandachtspunten aankoop houtversnipperaars Messenschijf of trommel? Welke capaciteit? Welke aandrijving? Welke uitvoering? Geluidsniveau? Veiligheid? Machines met kleine capaciteit (< 10cm) Machines met grote capaciteit (> 10cm) Het invoermechanisme Houtversnipperaars met messenschijf versnippering en meskeuze De uitvoer van het gehakseld materiaal Constructeurs en verdelers Maaibeheer De schijvenmaaier Gebruiksmogelijkheden Bouw en werking Veiligheid Productiviteit Voor- en nadelen Aanbevelingen

5 6.2 De trommelmaaier Gebruiksmogelijkheden Bouw en werking Veiligheid Productiviteit Voor- en nadelen Aanbevelingen De cirkel(slag)maaier Bouw, werking en gebruik Veiligheid Productiviteit Voor- en nadelen Aanbevelingen De klepelmaaier Gebruiksmogelijkheden Bouw en werking Klepelmaaieruitvoeringen Grasafvoer Veiligheid Voor- en nadelen Aanbevelingen Spiraalmulchmaaier Maaibalk Gebruiksmogelijkheden Bouw en werking Voor- en nadelen Aanbevelingen Verzamelen en ruimen maaisel Cirkelschudders en wiersmachines Maaisel ruimen Constructeurs en verdelers maaiwerktuigen Bestrijdingsmiddelenvrij onkruidbeheer Situering Soorten verhardingen Onkruidgroei Mechanische onkruidbestrijding Vegen Borstelen Rotorkopeg Thermische onkruidbestrijding Branden Heetwatermethode met of zonder schuim Stomen Aanbevelingen Verdelers Bronnen Bijlagen

6 Samenvatting Binnen de provincie West-Vlaanderen is de afgelopen tien jaar sterk geïnvesteerd in de uitbouw van het landschap. Daarbij werden de bestaande kleine landschapselementen (KLE s) uitgebreid met nieuwe hagen, houtkanten en bomenrijen, zowel op openbaar als particulier domein. Binnen Vlaamse inrichtingsprojecten werden naast de KLE s ook oeverstroken en recreatieve padennetwerken aangelegd. Het beheer van veel van deze elementen komt ten laste van gemeenten en particulieren met de steun van de provincie en het Vlaamse Gewest. De regionale landschappen coördineren de beheerstaken. Omwille van het toegenomen werkvolume en het efficiënt gebruik van beschikbare middelen is een mechanisatie van het landschapsbeheer aangewezen. Een advisering over de werktuigen die bij deze mechanisatie kunnen ingezet worden, vormt het uitgangspunt van deze publicatie, om zo de huidige en potentiële planners en uitvoerders van het beheer te informeren bij aankoop of huur. Deze publicatie geeft dan ook een overzicht van de werktuigen die inzetbaar zijn voor het beheer van opgaande houtige kleine landschapselementen, evenals voor bermbeheer en voor het onderhoud van het recreatief netwerk. Daarbij worden de verschillende beheerstoestellen besproken, waarbij bouw, uitvoeringen, werking, inzetbaarheid en aanbevelingen voor aankoop/huur worden behandeld. Een overzicht van constructeurs en/of verdelers van de werktuigen is telkens opgenomen. De werktuigen worden behandeld in de hoofdstukken beheer van hagen, heggen, houtkanten en houtwallen, beheer van knotbomen, verwerking van snoeiresten, maaibeheer en bestrijdingsmiddelenvrij onkruidbeheer. Gezien het machinepark voortdurend evolueert, en er bij uitbreiding van de beheersactiviteiten nieuwe vragen kunnen rijzen betreffende de mechanisatie van het landschapsbeheer, werd er van bij het begin van het project gestreefd naar de ontwikkeling van een herhaalbare werkwijze voor het opsporen van het meest geschikte werktuig voor het gevraagde beheer. In deze publicatie worden hiervoor de nodige richtlijnen meegegeven. Naast voorliggende publicatie werd binnen het project ook een demonstratiedag georganiseerd. Deze DemoDag liet diverse werktuigen voor landschapsbeheer aan het werk zien en wist een uitgebreid en divers publiek te bereiken, wat duidelijk wijst op een nood aan dergelijke informatie. Bij dit project wordt ook de kanttekening gemaakt dat mechanisatie binnen de huidige inrichting van het betreffende gebied en met de momenteel voorhanden zijnde werktuigen en machines niet altijd even goed toepasbaar blijkt te zijn. Bij de inrichting van het gebied moet dan ook gestreefd worden naar een hogere efficiëntie van het beheer en moeten de nodige maatregelen getroffen worden om gemechaniseerd beheer haalbaar te maken: de bereikbaarheid en de oppervlakte van de te beheren stukken moet aangepast worden en de potentiële beheerstaken moeten zoveel als mogelijk beperkt worden. Dit project vormt een deelprogramma van het Frans-Vlaamse InterregIII-project: Landschap zonder grenzen: een kwaliteitsimpuls en kwam tot stand met de steun van de EU (Interreg III) en provincie West- Vlaanderen. 6

7 1 Mechanisatie landschapsbeheer binnen Regionale Landschappen provincie West- Vlaanderen 1.1 Aanleid i n g De laatste tien jaar is in de provincie West-Vlaanderen veel geïnvesteerd in landschapsontwikkeling. Dit gebeurde zowel door het Vlaamse Gewest, de provincie als de gemeenten. Achterstallig beheer werd uitgevoerd en nieuwe hagen, houtkanten en bomenrijen werden aangeplant, zowel op openbaar als privaat terrein. In Vlaamse inrichtingsprojecten recente ruilverkavelingen, land- en natuurinrichtingen werden zowel kleine landschapselementen (KLE s), (oever)bermen en wandelpaden aangelegd. Recreatieve padennetwerken werden uitgebouwd in landschappelijk aantrekkelijke gebieden. Het beheer van veel van deze elementen komt ten laste van gemeenten en particulieren met de steun van de provincie en het Vlaamse Gewest. De regionale landschappen coördineren de beheerstaken. Bij de opstart van die beheerscoördinatie werd het beheer van hagen, heggen en houtkanten de eerste jaren veelal manueel uitgevoerd, voornamelijk door sociale tewerkstellingsplaatsen. Omwille van het toegenomen werkvolume en efficiënt gebruik van de beschikbare middelen is echter mechanisatie van het beheer aangewezen, zowel van de KLE s, oeverstroken als padennetwerken. Daarbij willen de provincie West-Vlaanderen en de West-Vlaamse Regionale Landschappen de huidige en potentiële uitvoerders van het beheer sociale tewerkstellingsplaatsen, landbouwers, gemeenten, aannemers, loonwerkers, de provincie zelf en particulier geïnteresseerden adviseren. De aankoop van beheersmachines is immers een dure zaak en daarom is het wenselijk vooraf over goede informatie te beschikken om zodoende de juiste, beheersaangepaste aankoop- en/of huurkeuzes te kunnen maken. Tevens willen de opdrachtgevers via deze advisering meer uitvoerders bij het beheer betrekken en de deelname aan landschaps- en agrarisch natuurbeheer verder stimuleren. Daarom wensen de provincie West-Vlaanderen en zijn partners een overzicht te krijgen van de op de markt aanwezige machines voor het uitvoeren van het geschetste landschapsbeheer. De inventarisatie gebeurt in het kader van een grensoverschrijdend Europees InterregIII-project Landschap zonder grenzen: een kwaliteitsimpuls, een Frans-Vlaams deelprogramma. 1.2 D o e l s te l l i n g e n Doelstellingen studie Mechanisatie landschapsbeheer : (i) Overzicht van machines inzetbaar voor het onderhoud van volgende KLE s: hagen, heggen, houtkanten en knotbomen (ii) Overzicht van machines voor het beheer van oeverstroken (5 à 10 m breed) en bermen: maaien en afvoer van groenresten (iii) Overzicht van machines voor onderhoud van smalle wandelpaden (maximum 3 m breed): houtige elementen die doorgang belemmeren verwijderen, oneffenheden wegwerken, bestrijdingsmiddelenvrij onkruidbeheer etc. Naast de eerste fase van de opdracht, inventarisatie van de beschikbare types beheersmachines, wordt binnen de opdracht ook een demonstratiemoment ingelast. 7

8 1.3 Kantte k e n i n g : b e p e r k i n g e n mechanis a tie l a n d s c h a p s b e h e e r Mechanisatie verhoogt de efficiëntie van het beheer: er is een besparing op arbeid, een verlaagd risico op arbeidsongevallen en ook de capaciteit van het beheer verhoogt. Die efficiëntieverhoging is echter niet in elke terreinsituatie geldend. Bijvoorbeeld in het geval van enkele recente ruilverkavelingen onder het beheer van de regionale landschappen van West-Vlaanderen zijn de te beheren stukken sterk versnipperd; zij zijn vaak vrij klein in oppervlakte en veelal moeilijk te bereiken. Hierbij kunnen kleinere machines zoals werktuigen gekoppeld aan een eenasser wel ingezet worden, maar is het moeilijk of weinig interessant om groter materieel in te zetten. De landschapsinrichting zal dus ook rekening moeten houden met een mechanisatie van het beheer. Enerzijds moeten de beheerstaken zoveel als mogelijk beperkt worden bijvoorbeeld bij de aanleg van paden kiezen voor verhardingen die geen of nauwelijks kruidgroei kennen, anderzijds moeten de bereikbaarheid en de oppervlakte van de te beheren stukken zo ingetekend worden dat mechanisatie van het beheer efficiënt kan uitgevoerd worden en zo ook interessant wordt voor de (potentiële) uitvoerders. Daarnaast is er niet altijd voor elke soort beheer een aangepast en geschikt toestel op de markt. Een goede afstemming tussen de wensen van de beheerders en de constructeurs is aangewezen. Het is ook wenselijk meer vergelijkend onderzoek tussen de diverse types toestellen en de merken onderling uit te voeren op het vlak van operationele kosten, beheersresultaten, werksnelheid etc. Zo kunnen de beheerders een betere afweging maken bij de aankoop of inzet van de werktuigen én kunnen de toestellen verder geoptimaliseerd worden. 1.4 L e e s w i j z e r In hoofdstuk 2 Werkwijze wordt de werkwijze gepresenteerd en komt de informatieverzameling aan bod. Vanaf hoofdstuk 3 komen de diverse beheerstypes aan bod. Daarbij worden de verschillende beheerstoestellen besproken, waarbij bouw, uitvoeringen, werking, inzetbaarheid en aanbevelingen voor aankoop/huur worden behandeld. Een overzicht van constructeurs en/of verdelers van de werktuigen is ook opgenomen. Hoofdstuk 3 Beheer van hagen, heggen, houtkanten en houtwallen behandelt de werktuigen die kunnen ingezet worden voor het beheer van opgaande houtige elementen. In hoofdstuk 4 Beheer van knotbomen worden drie werktuigen besproken die vanuit de bosbouw mogelijk inzetbaar zijn voor het knotbeheer. Voor de verwerking van de snoeiresten afkomstig van het beheer van hagen, heggen, houtkanten, houtwallen en knotbomen tot houtsnippers wordt in hoofdstuk 5 Verwerking van snoeiresten advies over houtversnipperaars gegeven. In hoofdstuk 6 Maaibeheer worden diverse maaitoestellen besproken, net als een kort overzicht van werktuigen die kunnen ingezet worden voor het verzamelen en ruimen van het maaisel. Dit hoofdstuk heeft betrekking op het beheer van wandelpaden en bermen. Hoofdstuk 7 Bestrijdingsmiddelenvrij onkruidbeheer start met een situering van het decreet houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest (21 december 2001), waarbij openbare diensten hun pesticidengebruik moeten afbouwen tegen 1 januari Daarna volgt een inleiding tot de opdeling in soorten verhardingen en onkruidklassen om tenslotte de mechanische en thermische bestrijdingsmethoden en toestellen te bespreken. 8

9 2 Werkwijze 2.1 Algeme e n Bij deze studie is op verschillende manieren informatie verzameld. Enerzijds is gespecialiseerde vakliteratuur geraadpleegd, anderzijds is de informatie beschikbaar via constructeurs en verdelers ook in deze studie verwerkt. Daarnaast zijn ook vakbeurzen bezocht, een in binnenland en een in het buitenland. Omdat deze studie tot doel heeft de huidige uitvoerders van het beheer te informeren en adviseren bij aankoop of verhuur van beheersmachines en ook potentiële uitvoerders over de lijn wil trekken, werd ook een druk bijgewoond demonstratiemoment ingericht, de DemoDag. Meer vindt u hierover terug in de betreffende paragrafen. Gezien het machinepark voortdurend evolueert, en er bij uitbreiding van de beheersactiviteiten nieuwe vragen kunnen rijzen betreffende de mechanisatie van het landschapsbeheer, werd er van bij het begin van het project gestreefd naar de ontwikkeling van een herhaalbare werkwijze voor het opsporen van het meest geschikte werktuig voor het gevraagde beheer. Vanuit de toegepaste werkwijze worden de meest geschikte bronnen geselecteerd om de opdrachtgevers in staat te stellen zelf de nodige informatie te verzamelen voor de mechanisatie van het landschapsbeheer. De opdrachtgevers wensen diverse uitvoerders in te schakelen voor het landschapsbeheer: eigen overheidsdiensten, gemeenten, landbouwers, loonwerkers, sociale tewerkstellingsplaatsen, tuinaannemers etc. Elke doelgroep voert een apart aankoopbeleid. Zo opteren sociale tewerkstellingsplaatsen eerder voor kleiner materieel, terwijl de doelgroep landbouwers vooral zal geïnteresseerd zijn in werktuigen die op hun bestaand landbouwmaterieel kunnen gekoppeld worden of een aanvulling vormen op de werktuigen die zij reeds voorhanden hebben en veelal zowel in landschapsbeheer als in hun landbouwactiviteiten kunnen ingezet worden. Deze studie geeft dan ook een algemene beschrijving van de in te zetten werktuigtypes, zonder zich te beperken tot een uitvoering. 2.2 D e s k r e s e a r c h Om een overzicht te verkrijgen over de beschikbare werktuigen werd gespecialiseerde vakliteratuur en informatie verkregen via constructeurs en verdelers via brochures en websites geraadpleegd. Uit de geraadpleegde bronnen kunnen wij voor toekomstige advisering volgende literatuur aanbevelen: Een basiswerk dat nog steeds actueel is, hoewel een eerste uitgave reeds in 1993 verscheen, is Groenwerk, een gezamenlijke uitgave van Alterra, het Expertisecentrum LNV, IPC Groene Ruimte en Elsevier Bedrijfsinformatie (met Spijker, J.H. als projectleider van deze serie). De uitgave is opgesplitst in verschillende delen die zijn verschenen tussen 1993 en 2000: Persoonlijkheidsbescherming (1), Groenrestproducten(2), Kruiden op verharding (3), Bermbeheer (4), Graslanden (5), Natuurvriendelijke oevers (6), Stads- en Laanbomen (7), Bosaanleg (8), Bosverjonging (9), Houtoogst (10), Milieu (11), Sport- en Recreatievelden (12) en Werktuigen (zonder nummer). Dit praktijkboek voor bos, natuur en stedelijk groen beschrijft per thema de nodige achtergrondinformatie, de beheersmaatregelen en de in te zetten middelen, waarbij de werktuigen uitgebreid besproken worden. Tuin en Park Techniek (www.tuinenparktechniek.nl, een tijdschrift van Agrimedia B.V.) is een aan te raden tijdschrift voor al wie op de hoogte wil blijven van de recentste ontwikkelingen op vlak van mechanisatietechniek voor landschapsbeheer, openbaar groen en tuinen. Als gespecialiseerd tijdschrift bieden zij goede overzichtsartikels waarbij per type werktuig de verschillende merken naast elkaar 9

10 gezet worden, werktuigrapporten waarbij gebruikers bevraagd worden en een evaluatie van het toestel gepubliceerd worden, posters waarbij de nieuwste machines worden getest en doorgelicht en de meest recente innovaties op vlak van mechanisatie. Ook Tuin & Landschap (een tijdschrift van Reed Business Information, publiceert af en toe een evaluatie of overzichtsartikel van werktuigen en machines, zij het beperkter. De merken/constructeurs van de werktuigen werden in kaart gebracht via: Bezoek aan beurzen ( 2.3) Beschikbare vakliteratuur Om voor elk merk een verdeler op te lijsten werden volgende bronnen geraadpleegd: Bezoek aan beurzen ( 2.3) Beschikbare vakliteratuur Websites en/of brochures constructeurs Fedagrim Gids 2006 (www.fedagrim.be) Agritica (www.agritica.com) Gouden Gids Bij de vermelding van de verdelers werd getracht om in eerste instantie een Belgische firma te vermelden. Indien die volgens de beschikbare bronnen niet aanwezig was, dan is een buitenlandse verdeler vermeld. 2.3 Bezoek g e s p e c i a l i s e e r d e b e u r z e n Vakbeurzen vormen de ideale gelegenheid om de meeste recente innovaties aan het werk te zien en een overzicht te krijgen van de beschikbare machines en werktuigen, waarbij een vergelijking tussen de verschillende constructeurs meteen mogelijk is. In het kader van dit project werd in juni 2005 het Demopark in Eisenach (Duitsland, bezocht. Dit is de grootste Europese openluchtexpositie waar machines en werktuigen voor tuinieren, landschaps- en natuurbeheer en openbaar groenbeheer getoond en gedemonstreerd worden. Dit vormt zeker een aanrader voor prospectie bij aankoop van beheerstoestellen. In december 2005 werd Agribex (Brussel, bezocht, het Internationaal Salon voor Landbouw, Veeteelt, Tuin en Groene Zones. In de sector Tuin & Groene Zones kan men een groot aantal Belgische en internationale constructeurs en verdelers terugvinden. Daarnaast kan men ook de klassieke landbouwwerktuigen die ook in het landschapsbeheer kunnen ingeschakeld worden bekijken. Ook deze beurs is een bezoek waard. Hieronder worden een aantal vakbeurzen opgelijst die interessant zijn om op de hoogte te blijven van het marktaanbod: Demogroen (Brussel, richt zich op tuin-, park- en bosbeheer. Demodagen Recreatie en Groen (Papendal-Nederland, GaLaBau (Nürnberg-Duitsland, een grote vakbeurs voor het ontwerp, de aanleg en het beheer van openbaar groen en landschap. Scandinavische landen richten zich sterk op werktuigen voor bosbouw, die ook in het landschapsbeheer kunnen toegepast worden. Elmia Wood in Zweden vormt de grootste vakbeurs rond bosbouw (Vaggeryd-Zweden, 10

11 2.4 O r g a n i s a tie D e m o D a g Om met deze studie meteen ook praktijkgericht naar buiten te treden, werd op 30 mei 2006 de DemoDag ingericht (Figuur 1 en Bijlage 1). Binnen de setting van Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels in Zillebeke (Ieper), waar elk beheerstype aanwezig is, werden verschillende toestellen gedemonstreerd: Beheer van knotbomen: o Enkelvoudige cirkelzaag o Hydraulische knipschaar Beheer van hagen en heggen: o Klepelrotor o Snoeibalk met cirkelzagen/schijfmaaiers o Heggenslagmaaier o Heggenschaar Bestrijdingsmiddelenvrij onkruidbeheer: o Handmatige brandtoestellen o Rotorkopeg o Onkruidborstels Maaibeheer: o Compacte klepelmaaier o Klepelmaaier op hydraulische arm met afzuigsysteem o Standaard klepelmaaier in diverse uitvoeringen met hooglossysteem (Figuur 2) o Zijklepelmaaier Verwerking snoeiresten: o Houterversnipperaars met eigen motor o Houtversnipperaar voor grote capaciteit met kraaninvoer Deze demonstraties werden binnen een vast parcours ingericht waarbij gidsen en de betrokken firma s of organisaties telkens een korte inleiding gaven over inzetbaarheid en werking van de toestellen. Daarnaast was er ook een beperkte infobeurs van een aantal firma s en organisaties aanwezig. Met deze DemoDag werden zowel de planners als de uitvoerders van het beheer bereikt. Het publiek bestond uit provinciale en gemeentelijke groen- en technische diensten, intercommunales, landbouworganisaties, Westtoer en leerkrachten en leerlingen technisch onderwijs en ook een delegatie van de Noord-Franse partners binnen het InterregIII-project. Een bezoekersaantal van 160 mensen op deze low-profile demonstratiedag wijst op een grote interesse en de noodzaak aan informatie over beheerswerktuigen. 11

12 Figuur 1 Bericht uit Het Nieuwsblad over de DemoDag (editie West-Vlaanderen, 31/05/2006) Figuur 2 Tijdens de DemoDag werden onder andere getrokken klepelmaaiers met hooglossysteem gedemonstreerd. 12

Mechanisatie van het landschapsbeheer Werktuigen voor het beheer van opgaande kleine landschapselementen, (oever)bermen en recreatiepaden

Mechanisatie van het landschapsbeheer Werktuigen voor het beheer van opgaande kleine landschapselementen, (oever)bermen en recreatiepaden Mechanisatie van het landschapsbeheer Werktuigen voor het beheer van opgaande kleine landschapselementen, (oever)bermen en recreatiepaden Delarue, S. Willem, J. Innovatie- en Kenniscentrum (IKC) Groenmanagement

Nadere informatie

Verkenning biomassaketens Moubeek- Vloethemveld

Verkenning biomassaketens Moubeek- Vloethemveld Pieter Verdonckt T 051/ 27 33 82 pieter.verdonckt@inagro.be Expert houtige biomassa Inagro vzw Maatschappij en Leefomgeving Willem Boeve T 051/27 33 79 willem.boeve@inagro.be Expert valorisatie maaisel

Nadere informatie

BOEREN BOUWEN AAN HET LANDSCHAP Streven naar kwaliteitsvol agrarisch landschap

BOEREN BOUWEN AAN HET LANDSCHAP Streven naar kwaliteitsvol agrarisch landschap Samenwerking Voor Agrarisch Landschap context beheer van oeverzones constructie van de maaier SVAL en doelstellingen Project naar aangepast oeverbeheer ideeën en participatie Vande Ryse Luc Samenwerken

Nadere informatie

Provinciaal blad 2009, 49

Provinciaal blad 2009, 49 Provinciaal blad 2009, 49 ISSN 0920-105X Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10 november 2009, nr. 2009INT251102, tot wijziging van Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie

Nadere informatie

Verslag Solabio Dijkendag Assenede (B) 24 juni 2011

Verslag Solabio Dijkendag Assenede (B) 24 juni 2011 Verslag Solabio Dijkendag Assenede (B) 24 juni 2011 Deze dijkendag werd georganiseerd door de Provinciale Landbouwkamer Oost Vlaanderen en Stichting Landschapsbeheer Zeeland in het kader van het project

Nadere informatie

Inhoud. Doelstelling. Vernieuwend door combinatie succesfactoren. Werkpakketten & activiteiten WP1: Projectmanagement 27/02/2015 2

Inhoud. Doelstelling. Vernieuwend door combinatie succesfactoren. Werkpakketten & activiteiten WP1: Projectmanagement 27/02/2015 2 2 (Be)Levende Landschappen Projectvoorstel aangemeld bij Interreg Vlaanderen-Nederland Inhoud Doelstelling en aanpak Pilootgebieden & Partnerschap Pilootgebied Bels Lijntje Financiële aspecten Projectaanvraag

Nadere informatie

Reductie van bestrijdingsmiddelen

Reductie van bestrijdingsmiddelen Reductie van bestrijdingsmiddelen Greet Tijskens Velt 12 november 2010 België en verkoop aan particulieren federale wetgeving Volksgezondheid - splitsing erkenning januari 2010 - professioneel gebruik

Nadere informatie

Houtige landschapselementen in de bedrijfsvoering. Verscheidenheid in voorkomen. Hakhout en knotbeheer door landbouw. Hout als energiebron

Houtige landschapselementen in de bedrijfsvoering. Verscheidenheid in voorkomen. Hakhout en knotbeheer door landbouw. Hout als energiebron ENERGIE HOUTI G E L ANDSCHAP SEL EM ENTEN STUDIEDAG Landbouw & Energiegewassen Luc Vande Ryse 9 juni 2007 Energie uit houtige landschapselementen houtige landschapselementen & energie: een oud gebruik?

Nadere informatie

ORGANISATIE van de MUSKUSRATTENBESTRIJDING in de PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

ORGANISATIE van de MUSKUSRATTENBESTRIJDING in de PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Dienst Waterlopen ORGANISATIE van de MUSKUSRATTENBESTRIJDING in de PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Wetgeving Volgens de wet van 2 april 1971 en latere uitvoeringsbesluiten zijn de eigenaar en de gebruiker verplicht

Nadere informatie

1. Aankoop grond in Reukens

1. Aankoop grond in Reukens Advies van GNOP-commissie voor de uitvoering van een aantal projecten met betrekking tot de uitbouw en verbetering van een ecologisch netwerk binnen de gemeente Aartselaar. Het oprichten van een GNOP-commissie

Nadere informatie

(HOLLE) WEGEN BEHEREN. Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren TRAGE WEGEN

(HOLLE) WEGEN BEHEREN. Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren TRAGE WEGEN (HOLLE) WEGEN BEHEREN Regionaal landschap Holle wegen Beheer Beheerders Een blauwdruk? Vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren Samenwerking Natuur Herstel landschap Educatie Landbouw Recreatie Behoud

Nadere informatie

Donderdag 6 oktober Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Donderdag 6 oktober Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Donderdag 6 oktober 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Persconferentie Mid-term review ECO² - Boortmeerbeek (enkel het gesproken woord telt) Mijnheer

Nadere informatie

ECOlogie X ECOnomie =

ECOlogie X ECOnomie = Symposium biodiversiteit Antwerpen Agrarisch natuur en landschapsbeheer als economische activiteit Kansen creëren voor landbouw, natuur en landschap Sven Defrijn ECOlogie X ECOnomie = Samenwerking tussen

Nadere informatie

TOELICHTING PROJECT HEERLIJKE HEULEBEEK. Stefaan Verreu - Leiedal GTO Heulebeek, 26 januari 2017

TOELICHTING PROJECT HEERLIJKE HEULEBEEK. Stefaan Verreu - Leiedal GTO Heulebeek, 26 januari 2017 TOELICHTING PROJECT HEERLIJKE HEULEBEEK Stefaan Verreu - Leiedal GTO Heulebeek, 26 januari 2017 2005: Opgave Heulebeek als groene corridor binnen een verstedelijkte regio Kortrijk Intercommunale Leiedal

Nadere informatie

Perceelswerken NU! Tope Tegoare Oproep 2014 SUBSIDIEREGLEMENT

Perceelswerken NU! Tope Tegoare Oproep 2014 SUBSIDIEREGLEMENT Landinrichtingsproject Jabbeke Wingene Inrichtingsplan Groenhove Vrijgeweid Perceelswerken NU! Tope Tegoare Oproep 2014 SUBSIDIEREGLEMENT Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wie kan de subsidie aanvragen?... 2

Nadere informatie

De landbouwer als landschapsbouwer. 4. De landbouwer als landschapsbouwer ICT-opdracht ehorizon

De landbouwer als landschapsbouwer. 4. De landbouwer als landschapsbouwer ICT-opdracht ehorizon 4. De landbouwer als ICT-opdracht ehorizon Bedrijf: Steven Vanhecke - Oude Burkelslag 10-9990 Maldegem 4.1 Richtlijnen voor de begeleidende leerkracht Een belangrijk doel in de derde graad van het secundair

Nadere informatie

Kansen creëren voor landbouw, natuur en landschap

Kansen creëren voor landbouw, natuur en landschap Trefdag Landbouw en milieu Proclam 25/11/2010 Workshop natuur- en landschapszorg door boeren Kansen creëren voor landbouw, natuur en landschap Sven Defrijn ECOlogie X ECOnomie = Rurale ondernemers creëren

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement kleine landschapselementen

Gemeentelijk subsidiereglement kleine landschapselementen Gemeentelijk subsidiereglement kleine landschapselementen Hoofdstuk 1 definities en afbakening Artikel 1 Het gemeentebestuur van de gemeente Pittem verbindt er zich toe dat de aanvrager een toelage bekomt

Nadere informatie

ONKRUIDBESTRIJDING DOOR GEMEENTEN SINDS HET DECREET VAN 2001

ONKRUIDBESTRIJDING DOOR GEMEENTEN SINDS HET DECREET VAN 2001 SINDS HET DECREET VAN 001 ir. Jos De Wael VERBOD OP GEBRUIK PESTICIDEN Vanaf 1 januari 015 geldt voor alle openbare diensten (e.a.) een verbod om in de open lucht pesticiden te gebruiken. Vlaanderen loopt

Nadere informatie

Werk voor en door landbouwers. Wim Commers

Werk voor en door landbouwers. Wim Commers Werk voor en door landbouwers Wim Commers Agenda 1. Wat is agro aanneming 2. Ontstaan Agrobeheergroep Agronatuurbeheer Zemst 3. Activiteiten Beheer bos van Aa Landschapswerken 4. Toekomstvisie Wat is agro

Nadere informatie

L21GRR014 Onderhouden met werktuigen en machines. Extra toelichting en vragen maken hoofdstuk 1: Inleiding

L21GRR014 Onderhouden met werktuigen en machines. Extra toelichting en vragen maken hoofdstuk 1: Inleiding L21GRR014 Onderhouden met werktuigen en machines Extra toelichting en vragen maken hoofdstuk 1: Inleiding Techniek Met techniek wordt bedoeld: alle tuin en parkmachines Indeling van machines kan op basis

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

Colloquium erfgoed WO1 Workshop Frontzate. Frank Debeil, VLM W-Vl. 2 maart 2012

Colloquium erfgoed WO1 Workshop Frontzate. Frank Debeil, VLM W-Vl. 2 maart 2012 Colloquium erfgoed WO1 Workshop Frontzate Frank Debeil, VLM W-Vl. 2 maart 2012 Inrichtingsplan oude spoorwegbedding Nieuwpoort Diksmuide Nieuwpoort Richtplan landinrichtingsproject De Westhoek Oude spoorwegbedding

Nadere informatie

Hoeveel houtige biomassa komt er (in potentie) uit bos, landschap en de bebouwde omgeving?

Hoeveel houtige biomassa komt er (in potentie) uit bos, landschap en de bebouwde omgeving? Hoeveel houtige biomassa komt er (in potentie) uit bos, landschap en de bebouwde omgeving? Martijn Boosten Demonstratie oogst en verwerking biomassa 3 juli 2014, Rosmalen Stichting Probos Kennisinstituut

Nadere informatie

1. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: "de VTC");

1. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: de VTC); Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 30/2011 van 14 september 2011 Betreft: Aanvraag tot uitbreiding van de machtiging 10/2011 van het Agentschap

Nadere informatie

ORGANISATIE VAN DE BESTRIJDING in de provincie West-Vlaanderen. Samenwerking met de gemeenten en de polderbesturen

ORGANISATIE VAN DE BESTRIJDING in de provincie West-Vlaanderen. Samenwerking met de gemeenten en de polderbesturen ORGANISATIE VAN DE BESTRIJDING in de provincie West-Vlaanderen Samenwerking met de gemeenten en de polderbesturen Coördinatie door de provincie Het biotoop van de muskusrat is het water en derhalve gemeente-

Nadere informatie

vzw Kempens Landschap

vzw Kempens Landschap vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging In 1997 werd vzw Kempens Landschap opgericht om landschap en

Nadere informatie

Toepassing van natuurtechnische milieubouw en

Toepassing van natuurtechnische milieubouw en Toepassing van natuurtechnische milieubouw en Via een certificaat kennis opbouwen Lien van Besien Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Inhoud 1. Principes van natuurtechnische milieubouw

Nadere informatie

Naam emailadres@natuurlijkezaken.nl. Een nieuw merk voor de zakelijke diensten

Naam emailadres@natuurlijkezaken.nl. Een nieuw merk voor de zakelijke diensten Naam emailadres@natuurlijkezaken.nl Een nieuw merk voor de zakelijke diensten Even voorstellen Wat is Natuurlijke Zaken? Een nieuw merk voor de zakelijke diensten van Landschap Noord-Holland Samenvoeging

Nadere informatie

Verbod chemische onkruidbestrijding op verhardingen -Informatieblad-

Verbod chemische onkruidbestrijding op verhardingen -Informatieblad- Verbod chemische onkruidbestrijding op verhardingen -Informatieblad- Inleiding Voor de bestrijding van onkruiden op verharding worden in Nederland momenteel methoden toegepast die vallen onder de hoofdcategorieën:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Raadsvoorstel Vergadering: : 28 april 2008 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering : 14 april 2008 Portefeuillehouder : L.C.J. Lijmbach Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Aan de raad,

Nadere informatie

bosgroepen en regionale landschappen

bosgroepen en regionale landschappen Briefadvies bosgroepen en regionale landschappen Bosgroepen en regionale landschappen Datum van goedkeuring 18 december 2014 Volgnummer 2014 42 Coördinator + e-mailadres Co-auteur + e-mailadres Kathleen

Nadere informatie

Agro-beheersgroepen Boereninitiatief in boerenhand Boer, natuur en landschap worden er beter van!

Agro-beheersgroepen Boereninitiatief in boerenhand Boer, natuur en landschap worden er beter van! module 10 Agro-beheersgroepen Boereninitiatief in boerenhand Boer, natuur en landschap worden er beter van! inhoud module 10 van idee naar project (Eco²) van project naar praktijk pilootprojecten opstart

Nadere informatie

Duurzaam gebruik van pesticiden op bedrijventerreinen

Duurzaam gebruik van pesticiden op bedrijventerreinen Opbouw Duurzaam gebruik van pesticiden op bedrijventerreinen ECOnext 17 april 2014 Adelheid Vanhille 1. Historiek Pesticidenreductiedecreet en besluit Europese richtlijn Duurzaam Gebruik Pesticiden Decreet

Nadere informatie

Landbouwdiensten en beleid. Hoe zijn deze diensten op vandaag georganiseerd in Vlaanderen?

Landbouwdiensten en beleid. Hoe zijn deze diensten op vandaag georganiseerd in Vlaanderen? Landbouwdiensten en beleid. Hoe zijn deze diensten op vandaag georganiseerd in Vlaanderen? Evy Mettepenningen Guido Van Huylenbroeck 1 Overzicht 1.Instrumenten voor de vergoeding van groene en blauwe diensten

Nadere informatie

Landschap levert energie!

Landschap levert energie! Landschap levert energie! Inspiratie en input: 1. MIP2 Limburgs groen voor een Groene Economie 2. Energiebos.nl 3. Groen Goud uit Landschapsonderhoud 4. Biomassalland Borgman Beheer Advies B.V. - Jeroen

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap. Subsidie voor investering en functieverandering

Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap. Subsidie voor investering en functieverandering Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap Subsidie voor investering en functieverandering 1 De subsidie U heeft grond in gebruik en wilt deze geschikt maken voor (agrarisch) natuurbeheer. Of u beheert

Nadere informatie

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ede, t.a.v. mevrouw D.W. Vreugdenhil, wethouder, Postbus 9022, 6710 HK Ede.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ede, t.a.v. mevrouw D.W. Vreugdenhil, wethouder, Postbus 9022, 6710 HK Ede. Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ede, t.a.v. mevrouw D.W. Vreugdenhil, wethouder, Postbus 9022, 6710 HK Ede. Ede, 4 november 2015. betreft: vierde advies van de begeleidingsgroep

Nadere informatie

Kwaliteiten huidige- en plansituatie t.o.v. streefwaarden. Schaal

Kwaliteiten huidige- en plansituatie t.o.v. streefwaarden. Schaal 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kwaliteiten huidige- en plansituatie t.o.v. streefwaarden identiteit Toegang verleden Schaal natuur Verbinding Duurzaam huidig 18.56 8.63 7.1 46.82 10.18 0 - plan 19.94 8.63 8.16

Nadere informatie

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer voorschriften art. 1: natuurgebied VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften 1. bestemmingsvoorschriften Onderhavige zone wordt bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de

Nadere informatie

Landinrichting Inrichtingsplan Groenhove Vrijgeweid

Landinrichting Inrichtingsplan Groenhove Vrijgeweid Landinrichting Inrichtingsplan Groenhove Vrijgeweid Milieuraad Torhout 02/12/2013 Projectleider Eva Verstraete 1 Inhoud Het inrichtingsplan Groenhove Vrijgeweid Maatregelen rond mobiliteit Maatregelen

Nadere informatie

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (2001), Statistiek van de aangesloten vennootschappen jaar 2000, 68 p. Begin juni

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ VACATURES : ADVISEUR DATA, STUDIES & ADVIES ADVISEUR ONDERNEMERSCHAP & BEDRIJFSINFRASTRUCTUUR ADVISEUR TRANSPORT & LOGISTIEK

BIJLAGE BIJ VACATURES : ADVISEUR DATA, STUDIES & ADVIES ADVISEUR ONDERNEMERSCHAP & BEDRIJFSINFRASTRUCTUUR ADVISEUR TRANSPORT & LOGISTIEK BIJLAGE BIJ VACATURES : ADVISEURDATA,STUDIES&ADVIES ADVISEURONDERNEMERSCHAP&BEDRIJFSINFRASTRUCTUUR ADVISEURTRANSPORT&LOGISTIEK 1. ALGEMENEDOELSTELLINGENBINNENPOMWEST VLAANDEREN InhetkadervandeuitvoeringvanzijnmissieenvisiedientdePOMWest

Nadere informatie

reijrink heijmans landschappelijk inpassingsplan druisdijk 10 alphen LAND S CHAPS I N R I C H T I N G werkdocument: vormverandering bouwblok

reijrink heijmans landschappelijk inpassingsplan druisdijk 10 alphen LAND S CHAPS I N R I C H T I N G werkdocument: vormverandering bouwblok landschappelijk inpassingsplan druisdijk 10 alphen werkdocument: vormverandering bouwblok opdrachtgever: J A M Leijten Druisdijk 10 5131 NP Alphen-Chaam datum: 25-11-2013 versie: definitief REIJRINK-HEIJMANS

Nadere informatie

Regionale landschappen, bosgroepen en stadslandschappen

Regionale landschappen, bosgroepen en stadslandschappen Regionale landschappen, bosgroepen en stadslandschappen Frederik Demeyere Minaraad 28 november 2016 1 IJzer en Leie 2 Financieel: Sinds 01/01/2014 werden de regionale landschappen en de bosgroepen overgedragen

Nadere informatie

Bijlage 6. Cursusplan

Bijlage 6. Cursusplan Bijlage 6 Cursusplan Cursusplan Inleiding Het cursusplan heeft als doel de (potentiële) gebruikers ervan te stimuleren tot deelname aan het landschapsbeheer door het overzichtelijk presenteren van het

Nadere informatie

The Power To Perform

The Power To Perform The Power to perform Kiezen voor Votex is een verantwoorde keuze Votex is sinds 1922 dé Nederlandse fabrikant van machines die gebruikt worden voor het beheer en onderhoud van openbaar groen. Daarnaast

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 10 MAART 1999. - Omzendbrief OW98/4 betreffende aanleg van riolen langs gewestwegen. - Deelname in de kosten door de administratie Wegen en Verkeer (AWV). - Trefwoorden

Nadere informatie

Verband tussen werkzaamheden (bij aanleg en onderhoud) en afval.

Verband tussen werkzaamheden (bij aanleg en onderhoud) en afval. BBL niveau 3, schooljaar 2015-2016 BPV opdrachten bij module Onderhoudsplan 1. Afvalverwerking Je kunt aangeven wat het belang is van het gescheiden verwerken van verschillende soorten afval en de hierop

Nadere informatie

Was word tabel Natuurbeheerplan 2017 ontwerp Natuurbeheerplan tekstdeel

Was word tabel Natuurbeheerplan 2017 ontwerp Natuurbeheerplan tekstdeel Was word tabel Natuurbeheerplan 2017 ontwerp Natuurbeheerplan 2018 tekstdeel Algemeen: Overal waar 2017 stond is dit aangepast naar 2018 Natuurnetwerk Nederland is afgekort tot NNN. Specifiek per pagina:

Nadere informatie

BEHEEROVEREENKOMSTEN. Sebastiaan Hanoulle Bedrijfsplanner Heuvelland-Poperinge-Vleteren

BEHEEROVEREENKOMSTEN. Sebastiaan Hanoulle Bedrijfsplanner Heuvelland-Poperinge-Vleteren BEHEEROVEREENKOMSTEN Sebastiaan Hanoulle Bedrijfsplanner Heuvelland-Poperinge-Vleteren LANDBOUW + NATUUR i.p.v. landbouw vs. natuur 13/03/2017 2 Beheerovereenkomsten Wat? Vrijwillig Overeenkomst VLM -

Nadere informatie

30/09/2010. Inrichten en aanleggen volgens de regels Steven Clays, Trage Wegen vzw. Overzicht van de presentatie

30/09/2010. Inrichten en aanleggen volgens de regels Steven Clays, Trage Wegen vzw. Overzicht van de presentatie Titelblad Steven 30/09/ Inrichten en aanleggen volgens de regels Steven Clays, Trage Wegen vzw Overzicht van de presentatie Vergunningen Normalisatie Concrete ervaringen en vragen - Welke partijen moeten

Nadere informatie

Dossier Groene ruimte

Dossier Groene ruimte Dossier Groene ruimte Basis Kennis over natuur, groen, water en grond Werken met gereedschappen en veiligheid Communicatie met klanten, gasten, omstanders Werkzaamheden in de groene ruimte AVO Profiel

Nadere informatie

Intergemeentelijke (samen)werking rond landschappelijk erfgoed vanuit regionale landschappen: een vergelijking 17 mei Lovendegem

Intergemeentelijke (samen)werking rond landschappelijk erfgoed vanuit regionale landschappen: een vergelijking 17 mei Lovendegem Intergemeentelijke (samen)werking rond landschappelijk erfgoed vanuit regionale landschappen: een vergelijking 17 mei 2016 - Lovendegem Regionaal Landschap Meetjesland vzw Bestaande samenwerking (geen

Nadere informatie

KLE: steun en subsidies door het bos de bomen

KLE: steun en subsidies door het bos de bomen KLE: steun en subsidies door het bos de bomen Overzicht Vlaanderen (BO, VLIF, etc) Provincie (RLP&Z etc) Gemeentelijk (Cataloog etc) 8/08/2017 2 Vlaanderen: Kleine landschapselementen Onderhoud via beheerovereenkomsten

Nadere informatie

Toekomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer rond Winterswijk. Jan Stronks

Toekomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer rond Winterswijk. Jan Stronks Toekomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer rond Winterswijk Jan Stronks Stand van zaken huidig landschap Bos en natuur in de plus! Agrarisch cultuurlandschap sterk in de min: Natuurwaarde holt achteruit

Nadere informatie

NAUTISCHE PAREL. Comfortabel wonen en recreëren aan het water Ketelhaven - Dronten

NAUTISCHE PAREL. Comfortabel wonen en recreëren aan het water Ketelhaven - Dronten NAUTISCHE PAREL Comfortabel wonen en recreëren aan het water Ketelhaven - Dronten INHOUD PRESENTATIE Inleiding: een korte terugblik. Plan Nautische Parel: Visualisatie Programma Doelgroep Haalbaarheid

Nadere informatie

ECO² Landschappelijke buffering in de Gentse Kanaalzone

ECO² Landschappelijke buffering in de Gentse Kanaalzone 1 ECO² Landschappelijke buffering in de Gentse Kanaalzone 28 januari 2010 Stefan De Brabander Sylvie Fosselle 1 Inhoud Situering Fundamenten Landschapsontwikkeling in ECO² Financiering landschapsontwikkeling

Nadere informatie

Vrijdag 19 november 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR ECO²: Boomplantactie Gentse Kanaalzone

Vrijdag 19 november 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR ECO²: Boomplantactie Gentse Kanaalzone Vrijdag 19 november 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR ECO²: Boomplantactie Gentse Kanaalzone Welkom in de Gentse Kanaalzone! Het gebied rond de Gentse

Nadere informatie

Regionaal Landschap Zuid-Hageland & BACTERIEVUUR. Infoavond 29/03/2017

Regionaal Landschap Zuid-Hageland & BACTERIEVUUR. Infoavond 29/03/2017 Regionaal Landschap Zuid-Hageland & BACTERIEVUUR Infoavond 29/03/2017 Agenda 1. Inleiding: Voorstelling RLZH historiek 2. Informeren - sensibiliseren Artikels & Folder Cursussen & Infoavonden Advies op

Nadere informatie

Steunpunt duwobo. provincie West-Vlaanderen: voorstelling

Steunpunt duwobo. provincie West-Vlaanderen: voorstelling Steunpunt duwobo provincie West-Vlaanderen: voorstelling Wat is het steunpunt duwobo? Steunpunt duurzaam wonen en bouwen Gegroeid vanuit de transitiearena duurzaam wonen en bouwen (Vlaams platform) Naar

Nadere informatie

natuur in Gent monitoring 1999-2014

natuur in Gent monitoring 1999-2014 natuur in Gent monitoring 1999-2014 Natuurmonitoring waarom? Halen we de doelstellingen van het RSG en het groenstructuurplan? (Hoe) moeten we bijsturen? Natuurmonitoring waarom? Halen we de doelstellingen

Nadere informatie

7 Bestrijdingsmiddelenvrij onkruidbeheer

7 Bestrijdingsmiddelenvrij onkruidbeheer 7 Bestrijdingsmiddelenvrij onkruidbeheer 7.1 Si tu e r i n g Volgens het decreet houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest (21 december

Nadere informatie

Boeren rond Brussel Kansen en bedreigingen voor voedselproductie in de Vlaamse Rand. Voorstelling resultaten landbouwstudie 12 mei 2015

Boeren rond Brussel Kansen en bedreigingen voor voedselproductie in de Vlaamse Rand. Voorstelling resultaten landbouwstudie 12 mei 2015 Boeren rond Brussel Kansen en bedreigingen voor voedselproductie in de Vlaamse Rand Voorstelling resultaten landbouwstudie 12 mei 2015 Inhoud Achtergrond Hoe zijn we te werk gegaan? Landbouw in de Vlaamse

Nadere informatie

Dag van de Rivierbeek Vlaamse Landmaatschappij

Dag van de Rivierbeek Vlaamse Landmaatschappij Dag van de Rivierbeek Vlaamse Landmaatschappij Dag van de Rivierbeek Inrichtingsprojecten Vlaamse Landmaatschappij Stroomgebied Rivierbeek gelegen binnen 4 landinrichtingsprojecten: Randstedelijk Gebied

Nadere informatie

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES De provincies willen waardevolle landbouwgebieden en natuurterreinen verder ontwikkelen. Staring Advies kan eigenaren van agrarische bedrijven en

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009-821- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 33 van 7

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Versie 01.07.2015 Aanleiding Hoe kwam dit initiatief tot stand? N aar aanleiding van de dodelijke verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 5765 25 oktober 2016 Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, PZH-2016-566437829, tot vaststelling van het openstellingsbesluit

Nadere informatie

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP Versie 1.0 Wouter van Kuipers 7 7 2008 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Inleiding... 2 3 Probleemgebied... 3 3.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Intentieverklaring biomassa uit bos, natuur, landschap en de houtketen

Intentieverklaring biomassa uit bos, natuur, landschap en de houtketen Intentieverklaring biomassa uit bos, natuur, landschap en de houtketen Ondergetekenden: 1. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw G. Verburg, handelend als bestuursorgaan, hierna

Nadere informatie

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o.

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o. 4 - Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o. t Hl i ifi ; : i :>! ui 5 /,,,,,, Wm > mmffl i f r.-v : i. 1,1 I : Het landschap in Brabant is vandaag de dag

Nadere informatie

Wie is er bang van de paardenbloem?

Wie is er bang van de paardenbloem? Wie is er bang van de paardenbloem? Pesticidenvrij beheer in Sint-Niklaas Veerle Stuer, Afdelingshoofd milieu 09/03/2016 Wegen pesticidenvrij, Brussel Inleiding DDT W.O.II malaria, gewasbescherming 1972:

Nadere informatie

Landbouw in de stad en in de stadsrand ontwikkelen

Landbouw in de stad en in de stadsrand ontwikkelen Landbouw in de stad en in de stadsrand ontwikkelen Actie 1: commerciële landbouw Doelstellingen: 1 De kennis over stedelijke landbouw ontwikkelen Een strategisch standpunt identificeren over het haalbare

Nadere informatie

Werkblad. Landschappelijke elementen. Concept!!!

Werkblad. Landschappelijke elementen. Concept!!! Werkblad Landschappelijke elementen Concept!!! Dit is een voorblad van een werkblad waaraan nog gewerkt wordt. Sommige onderdelen zijn goed uitgewerkt, andere minder. Alterra-WERKBLADLandschappelijkeElementen.doc

Nadere informatie

nr. 631 van DANIËLLE VANWESENBEECK datum: 6 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Springplank naar zelfstandige - Resultaten

nr. 631 van DANIËLLE VANWESENBEECK datum: 6 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Springplank naar zelfstandige - Resultaten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 631 van DANIËLLE VANWESENBEECK datum: 6 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Springplank naar zelfstandige - Resultaten Sinds 1

Nadere informatie

Praktijkdagen trage wegen Praktijkvoorbeelden uit de Westhoek Frank Debeil, Vlaamse Landmaatschappij

Praktijkdagen trage wegen Praktijkvoorbeelden uit de Westhoek Frank Debeil, Vlaamse Landmaatschappij Praktijkdagen trage wegen Praktijkvoorbeelden uit de Westhoek Frank Debeil, Vlaamse Landmaatschappij Sint-Andries, di. 12 okt. 2010 1 Praktijkvoorbeelden uit de Westhoek 2 Inhoud voorstelling Vlaamse Landmaatschappij

Nadere informatie

Leembodem, kan op enkele plaatsen zeer nat zijn. Overwegend vrij droog. Stapelplaats aanwezig.

Leembodem, kan op enkele plaatsen zeer nat zijn. Overwegend vrij droog. Stapelplaats aanwezig. Perceel 5: Zwevegem Avelgem Spiere-Helkijn ID 5.1 DOMEINEN EN LOCATIE Mortagnebos TOEZICHTHOUDEND AMBTENAAR Yvan Desseyn, boswachter GSM: 0479/62 01 17 e-mail: yvan.desseyn@lne.vlaanderen.be BESCHRIJVING

Nadere informatie

Beleidsregels Snippergroen (Vastgesteld bij besluit van 15 juli 2014 en gewijzigd bij besluit van 3 februari 2015)

Beleidsregels Snippergroen (Vastgesteld bij besluit van 15 juli 2014 en gewijzigd bij besluit van 3 februari 2015) Beleidsregels Snippergroen (Vastgesteld bij besluit van 15 juli 2014 en gewijzigd bij besluit van 3 februari 2015) 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding beleidsregels snippergroen Deze beleidsregels zijn opgesteld

Nadere informatie

kleine landschapselementen

kleine landschapselementen KLE kleine landschapselementen Hoofdstuk 2 Inhoudsopgave: hagen, heggen, houtkanten en houtwallen natuurwaarde landbouwwaarde aanleg beheer bomenrijen en solitaire bomen natuurwaarde landbouwwaarde aanleg

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; collegebesluit nr. 01/505 20 december 2001 Besluit houdende een overeenkomst bij onderhandelingsprocedure betreffende de dienstverlening door het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw

Nadere informatie

Subsidies voor landschap & natuur

Subsidies voor landschap & natuur Gemeente Aalten Subsidies voor landschap & natuur Versterking landschap De provincie Gelderland en de gemeente Aalten streven naar een gevarieerder, aantrekkelijker en beter beleefbaar landschap. Vandaar

Nadere informatie

Landschapsbeheer met landbouwers

Landschapsbeheer met landbouwers Landschapsbeheer met landbouwers Inspiratiedag Beheerlijke bermen, RLM Eeklo, 15 juni 2016 Vande Ryse Luc Provincie Oost-Vlaanderen, dienst Landbouw en Platteland Stimuli voor landschapsbeheer dienst Landbouw

Nadere informatie

Samen werken aan Vlaanderens Mooiste Landschap

Samen werken aan Vlaanderens Mooiste Landschap Samen werken aan Vlaanderens Mooiste Landschap Landschapsloket Vlaamse Ardennen RLVA, ECO² en Toerisme Vlaamse Ardennen starten een ambitieus nieuw project in de Vlaamse Ardennen. Wij willen SAMEN werken

Nadere informatie

Checklist.

Checklist. Wandelnetwerk Zeeland Checklist www.zeeland.nl Checklist Wandelnetwerk Zeeland De inzet van het Wandelnetwerk Zeeland is drieledig, namelijk het ontsluiten van het platteland voor de wandelaar, de realisatie

Nadere informatie

288445/ gebruik chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest

288445/ gebruik chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest Valkenswaard Lokaal t.a.v. de heer F. Emmerik V de VA LKENSWAAR.D \ \\ Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 oemeente(5>valkenswaard.nl www. alkenswaard.nl Uw

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1;

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1; 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 tot goedkeuring en instelling van het landinrichtingsproject Zwinpolders (B.S., 14 juli 2016, I : 10 d. na publicatie) De Vlaamse Regering, Gelet op

Nadere informatie

REPORTAGE: SPEELTERREIN KOUDE KEUKEN (BRUGGE)

REPORTAGE: SPEELTERREIN KOUDE KEUKEN (BRUGGE) NOTA REPORTAGE: SPEELTERREIN KOUDE KEUKEN (BRUGGE) Datum: 1 augustus 2007 REPORTAGE: SPEELTERREIN KOUDE KEUKEN (BRUGGE) 1 augustus 2007 pagina 1 > 5 1 Speelterrein Koude Keuken (Brugge) 1.1 KORT In t kort

Nadere informatie

Piekberging Haarlemmermeer

Piekberging Haarlemmermeer Nieuwsbrief Piekberging Haarlemmermeer Nr. 2 - Juli 2011 Klankbordgroep In de klankbordgroep worden belanghebbenden uit het gebied geïnformeerd over de voortgang van het project. Ideeën over de invulling

Nadere informatie

Pesticidenreductie. Wetgevend kader: historiek

Pesticidenreductie. Wetgevend kader: historiek Pesticidenreductie - Wetgevend kader - Alternatieve technieken - Welke afwijkingen zijn mogelijk - Aangevraagde afwijking: case UZA Wetgevend kader: historiek 2001, 2004 en 2008: Vlaams pesticidenreductie-besluit

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het behoud van de poldergraslanden en de andere historische permanente graslanden

Voorstel van resolutie. betreffende het behoud van de poldergraslanden en de andere historische permanente graslanden stuk ingediend op 1440 (2011-2012) Nr. 1 20 januari 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de heren Dirk Van Mechelen, Marc Vanden Bussche en Bart Tommelein, mevrouw Mercedes Van Volcem, de heer Karlos

Nadere informatie

Welkom. Trees from Traffic. Met de steun van het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Welkom. Trees from Traffic. Met de steun van het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Welkom Trees from Traffic Met de steun van het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Programma 10u00: Inleiding Schepen Jan Van der Velpen 10u20: beheer

Nadere informatie

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 De grafische sector in West-Vlaanderen Foto: : Febelgra Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES De grafische sector is zeer divers. Grafische bedrijven

Nadere informatie

Handleiding bij: controle nieuwe perceelsregistratie

Handleiding bij: controle nieuwe perceelsregistratie Handleiding bij: controle nieuwe perceelsregistratie Wat staat er in deze handleiding? Dienst Regelingen heeft de grenzen van uw geregistreerde percelen aangepast en gekeken of de percelen in hun geheel

Nadere informatie

Inagro en de Provincie West-Vlaanderen bouwen nieuwe onderzoeksserre op het dak van de Reo Veiling

Inagro en de Provincie West-Vlaanderen bouwen nieuwe onderzoeksserre op het dak van de Reo Veiling Inagro vzw Ieperseweg 87 8800 Beitem T 051 27 32 00 F 051 24 00 20 E info@inagro.be PERSBERICHT Inagro en de Provincie West-Vlaanderen bouwen nieuwe onderzoeksserre op het dak van de Reo Veiling De Provincie

Nadere informatie

Jeugdmonitor Zeeland. Werkplan: Startnotitie primair onderwijs

Jeugdmonitor Zeeland. Werkplan: Startnotitie primair onderwijs Jeugdmonitor Zeeland Werkplan: Startnotitie primair onderwijs 2014 1 VOORWOORD JEUGDMONITOR ZEELAND De Jeugdmonitor Zeeland biedt beleidsmakers voor de Zeeuwse jeugd de mogelijkheid om statistische en

Nadere informatie

Onkruidbestrijding op verhardingen. Een zoektocht naar niet chemische alternatieven

Onkruidbestrijding op verhardingen. Een zoektocht naar niet chemische alternatieven Onkruidbestrijding op verhardingen Een zoektocht naar niet chemische alternatieven Aanleiding - Brief staatssecretaris Wilma Mansveld - Aangenomen motie m.b.t. gifvrije onkruidbestrijding (11 november

Nadere informatie

agrarisch aannemingswerk module 10

agrarisch aannemingswerk module 10 agrarisch aannemingswerk module 10 module 10 Boeren weten van aanpakken! uitbouw in Vlaanderen via inhoud module 10 situering basisdoelstellingen agro aanneming omkadering agro aanneming voordelen van

Nadere informatie

Milieutrefdag 4 juni Natuur en Bos in mijn gemeente

Milieutrefdag 4 juni Natuur en Bos in mijn gemeente Milieutrefdag 4 juni 2009 Natuur en Bos in mijn gemeente Natuurbeheer in Vlaanderen Natuurgebieden in Vlaanderen Vlaamse natuurreservaten Erkende natuurreservaten: in het bijzonder van terreinbeherende

Nadere informatie