Wie kent de veelpleger?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie kent de veelpleger?"

Transcriptie

1 Achtergronden van ALLE veelplegers binnen het werkgebied van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

2 Voorwoord Een Veiligheidshuis biedt een platform voor instellingen, justitieel en niet- justitieel, om samen te werken, afspraken te maken en informatie te delen binnen de daarvoor geldende privacykaders. Het voordeel van zo n netwerk is dat complexe ketens aan elkaar verbonden kunnen worden maar ook dat op één plek veel informatie voorhanden is. Enige jaren terug is het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf benaderd om mee te werken aan het landelijk meerjarenonderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) over Nazorg voor ex-gedetineerden dat wij hier voor tien gemeenten coördineren en uitvoeren. Het onderzoek was geïnitieerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het doel was en is om meerjarig de resultaten onder de loep te leggen van het ingezette beleid ten aanzien van deze doelgroep. Op het moment dat een dergelijk verzoek komt zie je de voordelen van een netwerk als een Veiligheidshuis. De werkwijze rondom dit thema heeft een forse doorontwikkeling doorgemaakt de afgelopen jaren, partners kennen elkaar en daardoor was en is het betrekkelijk eenvoudig om informatie te genereren voor een onderzoek als het WODC. We hebben destijds goede gegevens en ook goede resultaten kunnen laten zien wat betreft onze aanpak van Nazorg, deze is eerder gepresenteerd in de brochure Verwijs de vraag, niet de cliënt: Nazorg (ex) gedetineerden, ontwikkelingen en cijfers De wijze waarop het WODC de nazorgcliënten onder de loep legde heeft me aan het denken gezet. De focus lag in dit geval op degenen die specifiek uit detentie kwamen, maar er is een brede groep die veel strafbare feiten pleegt, die voor veel overlast zorgt maar die niet integraal in beeld is: de veelplegers. Een wijdverbreid misverstand is dat een Veiligheidshuis alle veelplegers integraal in beeld heeft. Dat is niet zo. Bij de huidige beleidskeuzen en werkwijzen ligt de focus op een beperkte groep zeer actieve veelplegers in de justitiële veelplegeraanpak en daarnaast krijgen we ze in beeld wanneer ze eventueel uit detentie komen of wanneer ze pleger zijn van huiselijk geweld. 1

3 De methode van het WODC leende zich uitstekend voor het in beeld brengen van alle veelplegers en daarmee is Shirley van de Laar, Criminologe, aan de slag gegaan. Geen geselecteerde groep, nee, alle veelplegers in Noordoost -Brabant zijn in beeld gebracht en de gegevens die zij verzameld heeft zijn naar mijn mening heel waardevol en verrassend op een aantal punten. Ze bieden in ieder geval veel houvast voor verder onderzoek maar ook vooral voor verder beleid. Beleid dat zich meer kan richten op de preventie waardoor voorkomen kan worden dat die veelpleger doorgaat als draaideurcrimineel. Met dit onderzoek doe ik een oproep aan bestuurders en betrokken organisaties om te kijken wat er verbeterd kan worden in de ketensamenwerking. Nieuw of aangepast beleid lijkt geld te kosten maar levert ten aanzien van deze doelgroep op den duur op. Daar ben ik van overtuigd en eerder onderzoek heeft dat ook aangetoond. Becijferd is dat een veelpleger de maatschappij jaarlijks tonnen kost en daarnaast heeft Peter Nelissen in een jarenlang onderzoek gericht op veelplegers voorgerekend dat iedere euro inzet bij deze doelgroep drie euro oplevert voor de maatschappij. Met die gedachte wil ik dit onderzoek presenteren. Er is nog veel winst te behalen. Mede namens Shirley van de Laar Msc, De directeur van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf, Annemieke de Winter de Groot MSc 2

4 Inhoudsopgave Voorwoord...1 Inhoudsopgave...3 Casus Jaap: een typerend voorbeeld van een veelpleger...4 Samenvatting...6 Hoofdstuk 1. Inleiding...12 Hoofdstuk 2. Methode...14 Hoofdstuk 3. Casusoverleg veelplegers...18 Hoofdstuk 4. Aantal veelplegers in beeld Omvang van de veelplegerpopulaties Veelplegers in beeld Harde kern jongere uit beeld...23 Hoofdstuk 5. Achtergrondkenmerken van de veelplegerpopulaties Statische achtergrondkenmerken Vergelijking van de statische achtergrondkenmerken met landelijke en regionale cijfers Dynamische achtergrondkenmerken Buurt- en wijkkenmerken Soort delictgedrag Problemen op de leefgebieden...36 Hoofdstuk 6. Conclusie...40 Begripsbepalingen...46 Bijlagen

5 Het leven van Jaap, een typerend voorbeeld van een veelpleger Vaak zien we bij veelplegers uiteenlopende problematieken op verschillende leefgebieden. Deze combinaties van problemen leiden naar uitzichtloze situaties waar de veelplegers zelf vaak niet meer uitkomen. Hieronder is typerend verhaal van een veelpleger beschreven. Jaap is een man van eind in de twintig die sinds kort bij zijn nieuwe vriendin is ingetrokken. Hiervoor woonde hij overal en nergens. Meestal kon hij wel bij zijn vader, moeder of vrienden terecht, maar een eigen woning heeft Jaap nooit gehad. Ondanks zijn nieuwe vriendin gaat het niet zo goed met Jaap. Bij de politie staat hij te boek als veelpleger en ook op geestelijk, relationeel en financieel gebied spelen er problemen. Jaap zijn verhaal start al in zijn jeugdige jaren. Als kind vertoonde Jaap veel problemen op school; hij kon niet stilzitten, had moeite zich te concentreren en vertoonde veel spijbelgedrag. Hij werd overgeplaatst naar een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen buiten zijn eigen woonplaats, waar hij ZMOK-onderwijs is gaan volgen. Jaap had het niet alleen moeilijk op school. Er was sprake van een moeilijke en ongezonde thuissituatie met veel spanningen. Zijn ouders zijn op zijn twaalfde na een jarenlange relatie die werd gekenmerkt door huiselijk geweld gescheiden. Zijn chronisch zieke vader had een zware alcoholverslaving wat in combinatie met zijn depressieve moeder leidde tot veel agressie in huis. Het was eerder regel dan uitzondering dat Jaap met zijn oudere broer aan hun lot werden overgelaten. Een stabiele gezinsituatie en veilige thuishaven waren er zodoende niet. Nadat Jaap het speciale middelbare onderwijs had afgerond is hij begonnen aan een LBO opleiding. Dit viel Jaap zwaarder dan gedacht en hij haakte dan ook snel af. Hij vond een baantje in de bouw, maar was deze ook zo weer kwijt. Hij bleef moeite houden met het behouden van een baan en voorzag zichzelf via illegale activiteiten van een inkomen tijdens periodes zonder werk. Hier rolde Jaap gemakkelijk in met behulp van zijn oudere broer die zich al jaren in het criminele circuit bevond. Doordat Jaap niet met geld om kan gaan bouwde hij ondanks zijn inkomsten chronische schulden op. Dankzij zijn opvoeding kent Jaap geen begrenzingen en daarnaast kost zijn drugsverslaving hem veel geld. 4

6 Al op zeer jonge leeftijd, op zijn 14 e jaar, is Jaap met behulp van verkeerde vrienden gaan experimenteren met harddrugs. Een gezond netwerk van vrienden heeft hij nooit opgebouwd, onder andere doordat de school buiten zijn eigen woonplaats lag. Ondanks dat de drugs zorgen voor meer rust bij zijn hyperactiviteitproblemen wil hij graag van zijn verslaving af. Door spanningen binnen zijn huidige relatie met zijn vriendin met een borderline stoornis vindt Jaap het echter erg moeilijk zijn problemen op te lossen. Tot slot zijn bij Jaap verschillende persoonlijkheidsstoornissen gediagnosticeerd en blijkt Jaap over een laag intelligentieniveau te beschikken. Door de vele faalervaringen in zijn leven is ook zijn zelfbeeld afgenomen. Hij heeft vaak geprobeerd zijn leven anders in te richten, maar deels door eigen behoeftebevrediging en deels door onvermogen blijkt hij niet in staat zijn problemen actief aan te pakken. Zulk een schrijnend verhaal als hierboven is niet uitzonderlijk binnen de groep veelplegers. Vaak zien we dat in de jeugd al sprake is van een moeilijke en ongezonde thuissituatie met veel spanningen. Ouders die op een vervelende manier zijn gescheiden, huiselijk geweld, een moeder met een borderline stoornis en/of een vader met alcoholverslavingsproblemen etc. Een stabiele gezinssituatie en veilige thuishaven zijn vaak het eerste gebrek waar veel veelplegers in hun jeugd mee kampen. Daarnaast is van begrenzing door de ouders vaak geen sprake geweest en zijn criminele familieleden geen uitzondering op de regel. Vervolgens zien we op school veel problemen, zoals concentratieproblemen en spijbelgedrag, en wordt er vaak geen gezond netwerk van vrienden opgebouwd. De moeilijk hanteerbare kinderen zien we vaak op speciaal onderwijs geplaatst voor moeilijk opvoedbare kinderen, het zogehete ZMOK-onderwijs. Helaas gaat het bij de vervolgopleiding vaak fout en is het aandeel schoolverlaters zonder startkwalificatie onder de veelplegers zeer hoog. Vervolgens zien we op andere leefgebieden, waar ook de nazorg aan (ex-)gedetineerden zich op richt, vele problemen zoals het ontbreken van een (geschikte) huisvesting, het ontbreken van inkomen of werk, het hebben van psychische en/of verslavingsproblematiek, relatieproblemen en schulden. In het dit onderzoek zal onder andere in kaart worden gebracht in hoeverre problemen zoals hierboven geschetst zich voordoen bij de totale populatie veelplegers in het werkgebied van het Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf. 5

7 Samenvatting In dit onderzoek zijn op basis van justitiële en niet-justitiële gegevensbronnen de kenmerken en achtergronden van de veelplegers uit het werkgebied van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf beschreven. Deze samenvatting beoogd in het kort een aantal bevindingen weer te geven uit het onderzoek en te komen tot aanbevelingen. In de navolgende hoofdstukken wordt veel dieper ingegaan op de diverse aspecten van de veelplegers en na ieder item treft u een samenvatting aan van de meest opvallende zaken. De totale veelplegerpopulatie kan worden onderverdeeld in drie categorieën: de harde kern jongere (18+), de veelpleger en de zeer actieve veelpleger. De centrale vraag die in het onderzoek is gesteld luidt: Welke kenmerken hebben meerderjarige (niet geprioriteerde) veelplegers, wonende in de districten Maasland en Maas en Leijgraaf in 2011 en ten aanzien van welke leefgebieden kunnen betrokken partners verbonden aan het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf een aanvullend aanbod 1 doen? 1. Wat is bij betrokken partners bekend over de aard en de omvang van de veelplegerpopulaties? In totaal bevinden zich 297 personen op de veelplegerlijst, waarvan 37 harde kern jongeren (18+), 215 veelplegers en 45 zeer actieve veelplegers. Een belangrijk gegeven is dat iemand het etiket veelpleger krijgt op basis van het aantal processen verbaal en derhalve veelal alleen bekend zijn bij justitiële partners. Een beperkt deel komt integraal in beeld (zie hierna). Een veelpleger kan veel processen verbaal op zijn naam hebben maar hij/zij hoeft niet per definitie op het moment van meten veel overlast te veroorzaken. Vaak is er echter wel sprake van complexe problematiek die kan leiden tot nieuwe strafbare feiten en/of overlast. Aanbeveling 1. Bij de groep veelplegers is vaak sprake van complexe problematiek die verder reiken dan enkel de processen verbaal. Het Openbaar Bestuur zou zich moeten beraden op een integrale aanpak die breder is dan de huidige. De veronderstelling is dat het preventief investeren op een aantal leefgebieden veel criminaliteit en overlast kan voorkomen. 1 Met aanvullend aanbod wordt gedoeld op een werkwijze buiten de reguliere werkwijze van de partners binnen het veiligheidshuis om. 6

8 2. Hoeveel veelplegers zijn (integraal) in het onderzochte peiljaar (2011) in beeld in het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf en hoeveel zijn er bij de individuele partners bekend? Het RVML heeft 31 procent van de totale veelplegerpopulatie in het peiljaar 2011 in beeld gehad; in het justitiële veelplegersoverleg (9%) in het overleg huiselijk geweld (8%) en in het overleg nazorg (21%). Opvallend is de verdeling van het aantal te bespreken veelplegers per district binnen het veelplegersoverleg. Dit door het ongeveer gelijke aantal veelplegers per district en het hogere aantal besproken veelplegers in het nazorgoverleg uit district Maasland in vergelijking met district Maas en Leijgraaf. Er zou door betreffende organisaties nader kunnen worden ingezoomd op de verdeelsleutel bij het veelplegersoverleg. Ook is het interessant te achterhalen hoe het komt dat we meerdere veelplegers uit district Maasland terugzien op de agenda van het nazorgoverleg. Mogelijk speelt het preventieve adoptiesysteem van district Maas en Leijgraaf, waarbij een top 45 van veelplegers intensief wordt gevolgd door wijkagenten en politieadoptanten, een rol bij het geconstateerde verschil in instroom in het nazorgoverleg. Extern, dat wil zeggen bij individuele partners, is in het peiljaar ,1% van de veelplegers in beeld geweest. De meeste veelplegers zijn (uiteraard) door Stichting Reclassering Nederland gezien middels toezicht of het opstellen van een onderzoeksrapportage. De overige partners hebben echter relatief maar weinig veelplegers in beeld gehad, wat zorgwekkend is gezien de vele problematieken onder de veelplegers. Aanbeveling 2 Het verdient aanbeveling binnen de justitiële keten om te kijken naar de geconstateerde verschillen binnen het werkgebied t.a.v. de veelplegers. Zowel naar de verschillen in instroom per district in het veelplegersoverleg als de uitstroom van het aantal veelplegers per district richting nazorgoverleg. Aanbeveling 3 Een groot deel van de totale veelplegerpopulatie is enkel in beeld bij de justitiële organisaties. Met name het Openbaar Bestuur zal zich moeten bezinnen in hoeverre zij een breder integraal zicht willen hebben en houden op de genoemde doelgroep. 7

9 3. Is de harde kern jongere voldoende in beeld? De kunstmatige knip tussen 18- en 18+ zorgt ervoor dat de minderjarige veelplegers bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd in een vacuüm belanden met betrekking tot het integraal volgen van deze problematische groep. Het aantal vereiste antecedenten bij volwassen veelpleger categorieën is voor deze jonge groep veelplegers vaak nog te hoog. Met het concept harde kern jongere (12-24 jaar), waarbij een lager aantal antecedenten is vereist, is dit probleem voorheen al gedeeltelijk opgelost. Tot voor kort waren de harde kern jongeren vanaf jaar integraal in beeld en kwamen zij aan bod bij het overleg minderjarige veelplegers. Door herzien beleid is de integrale aanpak ten aanzien van deze doelgroep echter weggevallen. Waar het eerst zorgelijk was dat deze doelgroep buiten beeld raakte wanneer zij de leeftijdgrens van 25 jaar hadden bereikt 2, is het extra zorgelijk om te constateren dat deze groep vanaf 18 jaar niet meer integraal wordt gevolgd, tenzij zij weer voldoen aan de definitie zeer actieve veelpleger (10 antecedenten in 5 jaar, waarvan 1 in het peiljaar, zie definitie) of in beeld komen via het nazorgoverleg. De vraag is in hoeverre partners dit een al dan niet gewenste situatie vinden. Willen we ons bij de verplegeraanpak specifiek richten op repressie bij veelplegers die al een lange criminele carrière achter de rug hebben? Of willen we ons richten op secundaire preventie, waarbij preventieve maatregelen bij criminele jongvolwassenen een verdere opbouw van de criminele carrière dienen te voorkomen? Geconstateerd werd dat maar over een relatief kleine groep harde kern jongeren (56%) een rapportage van de reclassering in IRIS 3 voorhanden was. Het vraagt om een verklaring dat juist van deze groep jonge veelplegers de leefsituatie niet in kaart is gebracht. Mogelijk zou de overgang van de Jeugdreclassering naar Reclassering Nederland ten aanzien van deze groep jongvolwassenen beter geborgd kunnen worden. Wat daarbij kan meespelen is dat tot nu toe de 18+ harde kern jongeren besproken werden in het jeugdoverleg waarbij Reclassering Nederland niet participeert. De vraag die gesteld mag worden is of ten aanzien van deze doelgroep een andere aanpak nodig is. 2 Zorgelijk zijn de uit het oog geraakte harde kern jongeren wanneer zij de leeftijdgrens van 25 jaar hebben bereikt. Het aantal vereiste antecedenten op het strafblad is (te)veel voor deze jonge groep veelplegers is, waardoor de kans groot is dat zij niet in de veelplegers categorie voor volwassen komen. 3 IRIS is het het Integraal Reclasserings Informatie Systeem van Stichting Reclassering Nederland. 8

10 Aanbeveling 4 Investeren in de harde kern jongeren is een belangrijk aandachtspunt. Het integraal in beeld houden van deze groep nadat ze 18 zijn geworden als ook de inzet van (andere) partners die juist belangrijk zijn wanneer jongeren volwassen worden is een aandachtspunt. 4. Hoe ziet het gemiddelde profiel van een veelpleger er uit qua statische achtergrondkenmerken? Het gemiddelde profiel van een veelpleger is in het onderzochte gebied: Een autochtone man van 37 jaar, die voor het eerst op zijn 17 e met de politie in aanraking komt en die 22 processen verbaal met 40 hoofdzakelijk vermogensdelicten zonder geweld heeft opgedaan tijdens zijn criminele loopbaan. Interessant is te bekijken of er verschillende groepen veelplegers bestaan, zoals drugsgebruikers en psychisch gestoorde personen, die allen een eigen aanpak behoeven. Met de verzamelde onderzoeksgegevens is het zeker mogelijk dit nader te onderzoeken. Aanbeveling 5 Indien gewenst kunnen de verkregen onderzoeksgegevens nader geanalyseerd worden om specifiekere kenmerken van de veelplegers te krijgen. 5. Wat is opvallend bij de dynamische achtergrondkenmerken? Het opleidingsniveau van de veelplegers is laag. Hierbij is het opvallend en zorgwekkend dat meer dan de helft van de veelplegers zijn opleiding vroegtijdig heeft afgebroken (of helemaal geen opleiding heeft gevolgd). Hiermee hebben velen hun kansen op de arbeidsmarkt verkleind. Als we gaan kijken naar de arbeidspositie van de veelplegers zien we dan ook dat veel veelplegers geen (vaste) baan hebben; 70 procent is werkloos of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. Er is een grote samenhang tussen vroegtijdig schoolverlaten en delinquent gedrag. De veronderstelling is dat met behulp van een afgeronde opleiding de kans op de arbeidsmarkt wordt vergroot, waardoor een latere criminele carrière kan worden voorkomen. Aanbeveling 6 Investeren in zowel schoolverzuim als het investeren op een startkwalificatie ten aanzien van deze doelgroep kan op termijn de positie op de arbeidsmarkt vergroten en crimineel gedrag voorkomen. 9

11 6. Wat is bekend over de veelplegers in relatie tot wijkkenmerken? Bij het onderzoek is voor één gemeente - in dit geval de gemeente Oss - gekeken of er een verband is tussen wijken en het aantal veelplegers, woonachtig in die wijk. Er blijkt een sterke correlatie te bestaan tussen bepaalde wijken en het aandeel veelplegers. Aanbeveling 7 Het is voor een vervolgonderzoek interessant te bekijken of de gevonden correlatie tussen bepaalde wijken en het aandeel veelplegers ook geldt in de andere gemeenten binnen het werkgebied van het RVML. Het uiteindelijke doel zou moeten zijn om te kijken of gebiedsgericht werken extra mogelijkheden zou bieden. 7. In hoeverre spelen er specifieke problemen bij veelplegers? Veelplegers zijn veelal personen met meervoudige problemen op het gebied van huisvesting, inkomen, schulden, relatie, psyche en verslaving. Ondanks de vele meervoudige problemen hebben maar relatief weinig partners, justitieel of niet-justitieel, de veelplegers in zorg gehad in het peiljaar. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn gelegen in het feit dat een veelpleger in aanvang ook alleen een justitiële titel is. Een breder zorgaanbod zou gedaan kunnen worden wanneer de ketensamenwerking tussen justitiële en niet-justitiële partners meer integraal opgepakt zou worden. Aanbeveling 8 Het verdient aanbeveling om te bekijken waarom de gemiddelde veelpleger, ondanks de meervoudige problematiek nog betrekkelijk weinig in al dan niet justitiële of vrijwillige zorg zit. Aanbeveling 9 Problemen op de leefgebieden inkomen, huisvesting, schulden en zorg vormen een risico voor recidive. De veronderstelling is dat investeren in deze leefgebieden criminaliteit vermindert 4. Door een meer integrale aanpak van de meervoudige problemen bij veelplegers zouden de problemen effectiever en efficiënter kunnen worden aangepakt. 4 Ministerie van Justitie. (2010). Werkboek Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden. Vereniging van de Nederlandse Gemeenten, Den Haag. 10

12 8. In hoeverre is er aandacht nodig voor het IQ? Slechts zelden bleek een IQ resultaat voorhanden in IRIS (bij een derde), terwijl het gemiddeld zeer lage opleidingsniveau van de totale veelplegerpopulatie wel doet vermoeden dat er vaak sprake kan zijn van een (licht) verstandelijke beperking. In de praktijk zou het betekenen dat organisaties als MEE en Dichterbij een grote(re) rol zouden kunnen spelen in het begeleiden van veelplegers met een (licht) verstandelijke beperking. De hier uit voortvloeiende vraag is hoe meer structureel in beeld kan worden gebracht of er sprake is van een beperking en hoe onderzoek daarnaar in de ketensamenwerking zou kunnen worden ingebouwd. Een logisch moment zou zijn wanneer (Jeugd) Reclassering een uitgebreide rapportage moet uitbrengen na aanhouding. Meer kennis over een (licht) verstandelijke beperking geeft andere begeleidingsmogelijkheden en een beter aansluitende aanpak welke tot betere resultaten kan leiden. Zaken als het opleggen van interventies, scholing, arbeidstoeleiding, behandeling, straffen en nog fundamenteler, alle vormen van communicatie en omgang met deze personen zullen mogelijk op een andere manier dienen te worden opgepakt Aanbeveling 10 In een vroegtijdig stadium testen van het vermoeden van een (licht) verstandelijke beperking geeft in de verdere aanpak andere en meer mogelijkheden. Het verdient aanbeveling dat Stichting MEE, Dichterbij en (Jeugd) Reclassering gezamenlijk kijken naar dit thema. 11

13 Hoofdstuk 1. Inleiding Veilig wonen en leven zijn belangrijke zaken die burgers van een gemeentebestuur en overige relevante partners verwachten. Criminaliteit, overlast en gevoelens van onveiligheid hebben een grote invloed op de leefbaarheid in stad en dorp. Problemen op het gebied van deze sociale veiligheid kunnen het best worden opgelost door vroegtijdig ingrijpen, preventieve actie(s) en een gezamenlijk optreden van diverse instanties (Visiedocument RVML, 2011). Het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf biedt een platform waarbinnen deze taken uiteen kunnen worden gezet en kunnen worden gecoördineerd. Het is een instrument dat door gemeenten, Openbaar Ministerie, Politie en overige partners wordt ingezet om sociale onveiligheid aan te pakken. De groep veelplegers 5 is een relatief kleine groep daders die verantwoordelijk is voor een groot gedeelte van de totale overlast en criminaliteit en daardoor zorgt voor hoge maatschappelijke kosten 6 en gevoelens van onveiligheid. Mede hierdoor werd in het landelijke veiligheidsprogramma, gestart onder het kabinet Balkenende 1 en in de opvolgers daarvan, de aanpak van veelplegers/stelselmatige daders als speerpunt benoemd. In het veiligheidsprogramma werden een aantal maatregelen aangekondigd om recidive door veelplegers te voorkomen, respectievelijk te verminderen. Enkele van die maatregelen waren het intensiveren van de reïntegratie en toezicht op ex-gedetineerden en het verbeteren van de nazorg voor verslaafden en of criminelen met een psychiatrische problematiek. De gedachte is dat een intensieve aanpak van veelplegers een aanzienlijke reductie in de criminaliteit en onveiligheidsgevoelens met zich mee kan brengen. Binnen het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf wordt op het gebied van nazorg nauw samengewerkt tussen ketenpartners om criminaliteitsrecidive te voorkomen. Voor veelplegers is er daarnaast een speciaal justitieel casusoverleg operationeel met als doel een net om de veelpleger te sluiten zodat deze met dwang/drang en (met name binnen het justitieel kader vallende) zorg wordt bewogen tot ander gedrag en minder recidive. Het gegeven dat er bij deze dadergroep, in vergelijking met delinquenten die eenmalig delicten plegen, meerdere risicofactoren een rol spelen maakt deze problematiek zeer complex en 5 Voor de definitie en criteria van veelplegers, zie pagina Onderzoek laat zien dat een Veelpleger de maatschappij op jaarbasis tussen de en , - kost (Novius Adviesgroep voor Informatie en organisatie, Maatschappelijke effecten Stichting Exodus Utrecht, 2009). Elke euro die wordt geïnvesteerd in de aanpak van zeer actieve veelplegers betaalt zich terug in een kostenbesparing voor de maatschappij van ruim 3 euro. Uit Vastpakken en niet meer loslaten: een onderzoek naar de werkwijze en effectiviteit van zes Limburgse Veiligheidshuizen door P.Ph. Nelissen, Maastricht

14 tegelijkertijd interessant voor nazorg. Bij die aanpak zijn immers een groot aantal andere partners dan justitiële partners betrokken. Te denken valt aan gemeentelijke partners (woningbouwverenigingen en sociale zaken) en overige zorgpartners zoals maatschappelijk werk, GGZ, MEE en het Verdihuis. Echter, een veelpleger komt pas bij nazorg in beeld wanneer er sprake is van een detentie. Hier is uiteraard niet altijd sprake van. Daarnaast kunnen niet alle delinquenten die zijn aangemerkt als veelpleger worden besproken in het casusoverleg veelplegers. Slechts 30 van de 297 veelplegers in het werkgebied van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf kunnen op de agenda van het veelplegersoverleg worden geplaatst. 7 Om duidelijkheid te scheppen in de complexe problematiek is besloten om alle veelplegers in het werkgebied van het RVML duidelijk in kaart te brengen en risicofactoren te onderzoeken die mogelijk verband houden met de totstandkoming en ontwikkeling van delinquent gedrag. Aan de hand van de vergaarde informatie kan mogelijk verder beleid worden ontwikkeld ten aanzien van veelplegers, om zo een reductie in de criminaliteit en onveiligheidsgevoelens te bewerkstelligen. Het onderzoek speelt in op de in het hiervoor omschreven probleem; de behoefte om duidelijkheid te scheppen in de complexe problematiek van veelplegers. Het onderzoek is oriënterend van aard en beoogt een bijdrage te leveren aan de kennis omtrent de risicofactoren van crimineel gedrag bij volwassen veelplegers wonende in de districten die behoren tot het werkgebied van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf (RVML), district Maasland en district Maas en Leijgraaf. De risicofactoren houden zowel achtergrondkenmerken (statische factoren) in als situaties op leefgebieden waar de nazorg aan (ex-)gedetineerden zich op richt (dynamische factoren). Inzicht in risicofactoren is van belang, omdat kennis hierover kan zorgen voor de ontwikkeling van een meer passend nazorgaanbod voor veelplegers. Tevens biedt deze kennis de betrokken gemeenten en partners uit het werkgebied van het RVML inzichten op welke leefgebieden zij deze dadergroep eventueel nog een aanbod zou kunnen doen, vergelijkbaar met die van de nazorgaanpak. 7 Zie pagina 18 voor meer uitleg over de prioritering van de 30 veelplegers voor het casusoverleg. 13

15 De centrale vraag die in het onderzoek zal worden beantwoord is: Welke kenmerken hebben meerderjarige (niet geprioriteerde) veelplegers, wonende in de districten Maasland en Maas en Leijgraaf in 2011 en ten aanzien van welke leefgebieden kunnen betrokken partners verbonden aan het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf een aanvullend aanbod 8 doen? De volgende hoofd- en deelvragen zullen worden beantwoord: 1. Hoeveel veelplegers zijn er in beeld? 1. Hoeveel veelplegers zijn er in het district Maasland en Maas en Leijgraaf 9? 2. Welk percentage van de veelplegers kan per district worden bestempeld als zeer actieve veelpleger, harde kern jongere 18+ en vaakpleger? 3. Welk percentage van de veelplegers is er per district bij het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf en integraal in beeld? 4. Welke criteria worden toegepast bij het selecteren van veelplegers voor het casusoverleg veelplegers? 2. Welke kenmerken hebben de veelplegers? 5. Welke achtergrondkenmerken hebben de veelplegers? 6. Wat voor soort delictgedrag vertonen de veelplegers? 7. Op welke leefgebieden spelen er problemen bij de veelplegers? Hoofdstuk 2. Methode Participanten Het onderzoek beperkt zicht tot meerderjarige (18+) veelplegers wonende in district Maasland en district Maas en Leijgraaf 9. Het identificeren van veelplegers geschiedt op basis van definities zoals die door het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn samengesteld. Via het Herkenningsdienstsysteem (HKS) zal worden vastgesteld wie er met een crimineel antecedent in aanraking is gekomen met de politie en aangemerkt kan worden als veelpleger. 8 Met aanvullend aanbod wordt gedoeld op een werkwijze buiten de reguliere werkwijze van het veiligheidshuis om. 9 District Maasland: gemeente Oss, Maasdonk, Bernheze. District Maas en Leijgraaf: gemeente Uden, Landerd, Veghel, Boekel, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Boxmeer, Sint Anthonis. 14

16 Procedure Op basis van politieregistratiegegevens zal worden nagegaan welke personen voldoen aan de definitie veelpleger, zeer actieve veelpleger en harde kern jongere (18 +). Vervolgens zal worden nagegaan hoeveel personen van de veelplegerslijsten op het moment van meten (oktober 2011) worden besproken in een overleg binnen het RVML (casusoverleg veelplegers, nazorg ex-gedetineerden of huiselijk geweld). Aan de hand van deze gegevens kan het percentage veelplegers welke in beeld zijn bij het Regionaal Veiligheidshuis worden berekend. Verder zal worden nagegaan hoeveel personen van de lijst op het moment van meten onder toezicht staan of in zorg zijn bij ketenpartners. Met behulp hiervan kan worden berekend hoeveel veelplegers er integraal in beeld zijn. De volgende partners hebben deelgenomen: Stichting Aanzet, Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk, GGZ, Stichting Reclassering Nederland, Novadic-Kentron, MEE, Verdihuis, Vivaan, Politie (Noord-Brabant). De achtergrondkenmerken van de dadergroep zal worden verkregen aan de hand van politieregistratiegegevens en via het gemeentelijk inkijksysteem Suwinet. Tevens zullen via het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kenmerken van de bevolkingsopbouw worden opgevraagd, om te kunnen zien in welke mate de verdeling van achtergronden scheef is in vergelijking tot de verdeling in de bevolking. Informatie over problemen op diverse leefgebieden zal worden verkregen aan de hand van het registratiesysteem van de Reclassering; het Integraal Reclasserings Informatie Systeem (IRIS). Er zullen gegevens uit IRIS worden opgevraagd om te bekijken op welke leefgebieden er een problematiek bestaat en behoefte is aan zorg. Met behulp van deze informatie kan worden bekeken op welke leefgebieden door de relevante organisaties (al dan niet binnen het RVML) aan de veelplegers eventueel nog een aanbod kan worden gedaan, vergelijkbaar met die van de nazorgaanpak. Herkenningsdienstsysteem (HKS) en het Integraal Reclasserings Informatie Systeem (IRIS) HKS bevat alle gegevens van processen-verbaal (pv s) en gepleegde misdrijven van verdachten van een misdrijf. Het landelijke bronbestand bevat ook de losse misdrijven die onder de pv s vallen. Het is een samenvoeging van alle lokale politieregiobestanden. In IRIS worden de dossiers bijgehouden van volwassenen die in aanraking zijn gekomen met één van de drie reclasseringsorganisaties: de Stichting Reclassering Nederland (SRN), het Leger des Heils (LDH) en de stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland (SVG). In principe komt iedereen die in voorlopige hechtenis heeft gezeten in aanraking met de 15

17 reclassering. IRIS bevat informatie over de gesignaleerde problematiek, het opgestelde plan van aanpak, toezicht en re-integratieprogramma s. De uit bovenstaande systemen verkregen cijfers dienen met enige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. HKS bevat, uiteraard, alleen veelplegers die met hun gedrag onder de aandacht van de politie komen. Daarnaast kunnen we door registratieachterstanden gegevens missen. Voor de mate van problematiek bij de veelplegers geldt dat dit een dynamisch gegeven is, dat wil zeggen dat het een momentopname is die kan veranderen. De laatst bekende situatie blijft in het systeem staan en wordt bij een volgende registratie overgeschreven. Daarnaast hoeft niet alles verplicht te worden ingevuld in IRIS door de reclasseringswerker, waardoor er onbekende waarden kunnen voorkomen. Inhoud en opbouw rapportage De rapportage bevat voornamelijk beschrijvende informatie over de totale veelplegerpopulatie. Voordat de resultaten worden beschreven zal in hoofdstuk 3 eerst uitleg worden gegeven over de inhoud van het casuïstiek overleg veelplegers binnen het RVML. In hoofdstuk 4 zullen percentages en aantallen worden gepresenteerd over de omvang van de veelplegerpopulaties en de omvang van de veelplegers die in beeld zijn, zowel intern en extern. In hoofdstuk 5 zal dieper op de achtergronden van de veelplegers worden ingegaan en zullen achtereenvolgens de statische achtergrondkenmerken, de dynamische achtergrondkenmerken, de buurt- en wijkkenmerken, het soort delictgedrag en de problematieken op de leefgebieden worden beschreven. Tevens zullen een aantal kenmerken worden afgezet tegen de bevolkingsstatistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de landelijke cijfers over de kenmerken van veelplegers 10.Tot slot zal een conclusie en discussie volgen met de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. 10 Tollenaar, N. & Laan, A.N. van der (2011). Monitor Veelplegers Trends in de populatie zeer actieve veelplegers uit de periode WODC, Den Haag. 16

18 17

19 Hoofdstuk 3. Casusoverleg veelplegers Het Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf is in 2007 gestart met het casuïstiek overleg veelplegers voor de districten Maasland en Maas & Leijgraaf 11. In het overleg brengen verschillende netwerk- en ketenpartners van het RVML hun expertise in, worden er concrete afspraken gemaakt en wordt het verloop teruggekoppeld. Doordat de groep veelplegers zich kenmerkt door vele problemen op het gebied van inkomen, schulden, huisvestiging, psychische stoornissen, verslavingsproblemen etc. wordt de door de politie deels verzamelde informatie aangevuld door de partners in het casusoverleg. Met deze informatie kan een integraal en persoonsgericht plan van aanpak (PGA) worden gemaakt om de voorkomende problemen aan te pakken. Tegelijkertijd wordt er vanuit strafrechtelijke hoek per casus een veelplegerdocument aangemaakt. Met behulp van het veelplegerdocument kan de rechtbank worden bewogen tot het ten uitvoer leggen van een PGA binnen het strafrechterlijk kader. Daarnaast dient het veelplegerdocument als benodigde documentatie voor het eventueel vorderen van een Wet plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD). Blok 1. Definitie verschillende soorten veelplegers Veelplegers Personen die keer op keer in aanraking komen met de politie worden aangeduid als veelplegers. Een veelpleger wordt gedefinieerd als een delinquent die in zijn gehele criminele verleden tien processen-verbaal heeft, waarvan één in het laatste jaar. Een zeer actieve veelpleger is een delinquent die in de laatste vijf jaar tien processen verbaal op zijn naam heeft geschreven, waarvan minstens één in het laatste jaar. Deze laatste groep veelplegers komen in aanmerking voor toepassing van de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD). Een harde kern jongere is een jongere in de leeftijd van 12 t/m 24 jaar, die in het peiljaar twee zware delicten heeft gepleegd en bovendien in de jaren daarvoor drie antecedenten heeft. Het kan ook een jongere betreffen die in het peiljaar tenminste drie zware delicten heeft gepleegd. 11 In 2007 was er sprake van drie politiedistricten: district Maasland, De Leijgraaf en het Land van Cuijk. Na de gewijzigde districtsindeling m.i.v is er sprake van twee districten. De driedeling in de praktijk wordt gehandhaafd in de subregio s Maasland, Uden-Veghel en Cuijk-Boxmeer. 18

20 Op grond van hun criminele verleden kunnen veelplegers sinds de in 2004 ingevoerde ISD maatregel voor maximaal twee jaar worden gedetineerd, ondanks het delict niet in relatie staat met de duur van deze straf. 12 Door de langere insluiting kan een gericht justitieel reïntegratietraject worden aangeboden en kunnen zij beter worden begeleid bij hun terugkeer naar de samenleving. Voor het casusoverleg veelplegers worden per jaar 10 veelplegers geselecteerd per gehanteerd district binnen het RVML. District Maas en Leijgraaf wordt door het RVML nog steeds gezien als twee lossen districten (Uden/Veghel en Cuijk/Boxmeer), waardoor in dit district 20 veelplegers worden geselecteerd. Werknemers van de politie werkzaam binnen het Veiligheidshuis bespreken samen met de Chefs Operationele Zaken (teamleiders) welke veelplegers er op de lijst komen. Deze chefs verkrijgen informatie van wijkagenten. Uiteraard worden veelplegers die zich in detentie bevinden niet op de lijst geplaatst. De criteria die worden toegepast bij het selecteren van veelplegers voor het Veelplegersoverleg houden in: 1. Het voldoen aan de definitie van een zeer actieve veelpleger 2. Gevoel van ernst /aanstormend talent door wijkagenten/chefs 3. De mate van overlast door de veelpleger 4. Of er niet elders aandacht aan de veelpleger wordt geschonken Er zijn echter altijd uitzonderingen mogelijk op bovenstaande criteria. De Chef Operationele Zaken bepaalt uiteindelijk wie op de lijst terecht komt. Welk criteriapunt zwaarder weegt wordt per geval afgewogen. Ketenpartners binnen het casusoverleg veelplegers: Openbaar Ministerie Politie Novadic-Kentron Reclassering Nederland Nazorgcoördinator 12 Zie bijlage 1 voor de voorwaarden van de ISD-maatregel. 19

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Er is een nieuwe groep van jonge, zeer actieve veelplegers die steeds vaker met de politie in aanraking komt / foto: Pallieter de Boer. Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Jongere veelplegers roeren zich

Nadere informatie

Samenwerking tussen en in de Veiligheidshuizen

Samenwerking tussen en in de Veiligheidshuizen Samenwerking tussen en in de Veiligheidshuizen Factsheet s-hertogenbosch Mill en Sint Hubert Sint- Michielsgestel Sint Anthonis Voorwoord Een nieuwe fase is aangebroken voor de Veiligheidshuizen, zowel

Nadere informatie

Monitor 2007 Veelplegers Twente

Monitor 2007 Veelplegers Twente Monitor 27 Twente A. Kruize J. Snippe M. van Zwieten B. Bieleman COLOFON Stichting INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 971 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam:

Nadere informatie

Kadernota. Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Kadernota. Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Kadernota 2015 Jaarlijks wordt door de gemeenschappelijke regelingen en organisaties die aanverwant zijn een toekomstperspectief gepresenteerd aan de betrokken gemeenten en deze nota gaat in op de ontwikkelingen

Nadere informatie

Monitor 2006 veelplegers Twente

Monitor 2006 veelplegers Twente Monitor 2006 Twente A. Kruize J. Snippe M. van Zwieten B. Bieleman Monitor 2006 Veelplegers Twente Mei 2007 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON Stichting INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

Ketens risicojeugd sluitend verbinden Avans 7 april 2011

Ketens risicojeugd sluitend verbinden Avans 7 april 2011 Ketens risicojeugd sluitend verbinden Avans 7 april 2011 Wat is het Veiligheidshuis? Een samenwerking van vele partners onder de regie van 12 gemeenten. Het koppelen van zorg aan repressie. Richt zich

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

Feiten & Achtergronden. Aanpak veelplegers. December 2006/F&A 6806

Feiten & Achtergronden. Aanpak veelplegers. December 2006/F&A 6806 Aanpak veelplegers December 2006/F&A 6806 Ministerie van Justitie Directie Voorlichting Schedeldoekshaven 100 Postbus 20301 2500 EH Den Haag T 070 370 68 50 F 070 370 75 94 E voorlichting@minjus.nl http://www.justitie.nl

Nadere informatie

Monitor 2013 Veelplegers Twente

Monitor 2013 Veelplegers Twente Monitor 213 Veelplegers Twente A. Kruize J. Snippe B. Bieleman 1. Inleiding Het thema veelplegers blijft actueel en is één van de speerpunten van beleid. Voor een goede beleidsvorming en -uitvoering voor

Nadere informatie

Aandeel van de meest frequent vervolgde daders in de strafzaken van

Aandeel van de meest frequent vervolgde daders in de strafzaken van Samenvatting De problematiek van de veelplegers staat momenteel hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Er is een wetsvoorstel ingediend om deze categorie delinquenten beter aan te kunnen pakken.

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

Monitor 2010 Veelplegers Twente

Monitor 2010 Veelplegers Twente Monitor 2010 Veelplegers Twente J. Snippe G. Wolters B. Bieleman Bij diverse organisaties is het thema één van de speerpunten van beleid. Ook in het kader van het Grote Steden Beleid (GSB) is er aandacht

Nadere informatie

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Ervaringen uit de praktijk Korte introductie over het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf. Regionalisering: De theorie. Regionalisering:

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond, doel en onderzoeksvragen

Samenvatting. Achtergrond, doel en onderzoeksvragen Samenvatting Achtergrond, doel en onderzoeksvragen Eén van de manieren van het ministerie van Veiligheid en Justitie om de hoge recidive onder ex-gedetineerden omlaag te brengen is door al tijdens detentie

Nadere informatie

Samenvatting Tabel a Enkele achtergronden van ex-gedetineerden uitgestroomd tussen 1996 en 1999

Samenvatting Tabel a Enkele achtergronden van ex-gedetineerden uitgestroomd tussen 1996 en 1999 Samenvatting Welke recidive volgt er op de gevangenisstraffen die in ons land worden opgelegd? Ondanks een forse toename van het aantal beschikbare plaatsen heeft het Nederlands gevangeniswezen moeite

Nadere informatie

Feiten en Achtergronden. Sanctietoepassing voor volwassenen. Terugdringen recidive door persoonsgerichte aanpak en nadruk op nazorg

Feiten en Achtergronden. Sanctietoepassing voor volwassenen. Terugdringen recidive door persoonsgerichte aanpak en nadruk op nazorg Sanctietoepassing voor volwassenen Terugdringen recidive door persoonsgerichte aanpak en nadruk op nazorg Oktober 2008 / F&A 8880 Ministerie van Justitie Directie Voorlichting Schedeldoekshaven 100 Postbus

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot instemming met de deelname aan het project Nazorg aan ex-gedetineerden.

Onderwerp: Voorstel tot instemming met de deelname aan het project Nazorg aan ex-gedetineerden. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot instemming met de deelname aan het project Nazorg aan ex-gedetineerden. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 18 november 2008 Aanleiding In maart

Nadere informatie

Monitor 2009 Veelplegers Twente

Monitor 2009 Veelplegers Twente Monitor 29 Veelplegers Twente J. Snippe G. Wolters B. Bieleman Bij diverse organisaties is het thema één van de speerpunten van beleid. Ook in het kader van het Grote Steden Beleid (GSB) is er aandacht

Nadere informatie

Belangrijkste bevindingen

Belangrijkste bevindingen Samenvatting In dit rapport worden inzichten verschaft in achtergronden van geregistreerde zeer actieve volwassen veelplegers en jeugdige veelplegers. Het onderzoek gaat uit van twee cohorten ( en ). Voor

Nadere informatie

Samenvatting. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier

Samenvatting. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier Samenvatting Om de relatief hoge recidive onder ex-gedetineerden te verminderen, wordt in het kader van re-integratie al tijdens detentie begonnen met het werken aan de problematiek van gedetineerden.

Nadere informatie

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ?

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ? Samenvatting Het terugdringen van de jeugdcriminaliteit is een belangrijk thema van het beleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Met het beleidsprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit is de aanpak

Nadere informatie

Samenvatting. Tabel a Onderzoeksaantallen recidivemetingen ex-pupillen JJI uitgesplitst naar wettelijk kader

Samenvatting. Tabel a Onderzoeksaantallen recidivemetingen ex-pupillen JJI uitgesplitst naar wettelijk kader Welke strafrechtelijke recidive volgt er op opnames in justitiële jeugdinrichtingen? In de justitiële jeugdinrichtingen (JJI s) vindt opvang plaats van jongeren in voorlopige hechtenis en wordt uitvoering

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond, doel en onderzoeksvragen

Samenvatting. Achtergrond, doel en onderzoeksvragen Samenvatting Achtergrond, doel en onderzoeksvragen Voor de tweede keer heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) de situatie van (ex-)gedetineerden op de gebieden identiteitsbewijs,

Nadere informatie

Raadsvergadering : 15 december Agendapunt : 10. Onderwerp : Nazorg ex-gedetineerden

Raadsvergadering : 15 december Agendapunt : 10. Onderwerp : Nazorg ex-gedetineerden Raadsvergadering : 15 december 2008 Agendapunt : 10 Onderwerp : Nazorg ex-gedetineerden Samenvatting voorstel In maart 2006 heeft het Ministerie van Justitie aan alle gemeenten in Nederland verzocht om

Nadere informatie

Samenvatting. Onderzoeksvragen

Samenvatting. Onderzoeksvragen Samenvatting Om de relatief hoge recidive onder (ex-)gedetineerden terug te dringen, wordt al tijdens detentie gewerkt aan re-integratie. Een belangrijk onderdeel van het re-integratiebeleid is het werken

Nadere informatie

5. CONCLUSIES ONDERZOEK

5. CONCLUSIES ONDERZOEK 5. CONCLUSIES ONDERZOEK In dit hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek gepresenteerd. Achtereenvolgens worden de definitie van het begrip risicojongeren, de profielen en de registraties besproken.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE

VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE toelichting op werkwijze en resultaten in 2010 ten behoeve van gemeente Gulpen-Wittem ronde tafel 17 maart 2011 inhoud van deze presentatie wat doet het Veiligheidshuis Kerkrade?

Nadere informatie

Flevomonitor Annemieke Benschop & Dirk J Korf. Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Bonger Reeks

Flevomonitor Annemieke Benschop & Dirk J Korf. Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Bonger Reeks Annemieke Benschop & Dirk J Korf Flevomonitor 2012 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld 26 Bonger Reeks FLEVOMONITOR 2012 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop & Dirk J. Korf Dit onderzoek

Nadere informatie

Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden

Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden In 2013 heeft het Veiligheidshuis Haaglanden de nieuwe focuswerkwijze geïntroduceerd. Met de nieuwe werkwijze zetten we de capaciteit

Nadere informatie

Monitor Veelplegers 2016

Monitor Veelplegers 2016 Factsheet 2016-4 Monitor Veelplegers 2016 Trends in de populatie zeer actieve veelplegers uit de periode 2003 tot en met 2014 Auteurs: M.G.J.C. Beerthuizen, N. Tollenaar, A.M. van der Laan Juni 2016 Mensen

Nadere informatie

Kadernota en begroting 2018

Kadernota en begroting 2018 Kadernota en begroting 2018 Jaarlijks wordt door de gemeenschappelijke regelingen en organisaties die aanverwant zijn een toekomstperspectief gepresenteerd aan de betrokken gemeenten en deze nota gaat

Nadere informatie

De uitvoering van het jeugdstrafrecht

De uitvoering van het jeugdstrafrecht Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet De uitvoering van het jeugdstrafrecht 1 De uitvoering van het jeugdstrafrecht 2 Inleiding Deze

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Monitor 2005 veelplegers Twente

Monitor 2005 veelplegers Twente Monitor 2005 veelplegers Twente Mei 2006 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON Stichting INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor

Nadere informatie

2011 Veelplegers Twente

2011 Veelplegers Twente CO LO F O N Monitor St. I NTRAVAL Postadres Postbus 1781 971 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen: St. Jansstraat 2C Telefoon 5-313 4 52 Fax 5-312 75 26 Kantoor Rotterdam:

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

Nazorgproblematiek en recidive van kortgestrafte gedetineerden

Nazorgproblematiek en recidive van kortgestrafte gedetineerden Factsheet 2010-2 Nazorgproblematiek en recidive van kortgestrafte gedetineerden Auteurs: G. Weijters, P.A. More, S.M. Alma Juli 2010 Aanleiding Een aanzienlijk deel van de Nederlandse gedetineerden verblijft

Nadere informatie

veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting

veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting Jaarrapportage 2010 1 Bijna 60% meer trajecten gerealiseerd dan afgesproken Veiligheidshuis op stoom in 2010

Nadere informatie

Monitor. alcohol en middelen

Monitor. alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor www.utrecht.nl/gggd alcohol en middelen www.utrecht.nl/volksgezondheid Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht - 2012 1 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht,

Nadere informatie

Monitor veelplegers Samenvatting van de resultaten

Monitor veelplegers Samenvatting van de resultaten a Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum WODC-recidivestudies Fact sheet 26-12 Monitor veelplegers Samenvatting van de resultaten Augustus 26 N. Tollenaar, S. el Harbachi, R.F. Meijer, G.L.A.M.

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Jeroen Nieuweboer Allochtonen in, en voelen zich minder thuis in Nederland dan allochtonen elders in Nederland. Marokkanen, Antillianen

Nadere informatie

Inzicht in de opbrengsten en effecten van Veiligheidshuizen

Inzicht in de opbrengsten en effecten van Veiligheidshuizen Rendementsanalyse Inzicht in de opbrengsten en effecten van Veiligheidshuizen Basismonitor waarmee VH zelf hun effectiviteit kunnen (laten) meten - Stappenmeter om meer zicht te krijgen op de samenwerking

Nadere informatie

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen Inhoud kort verloop hoe werkt het Veiligheidshuis/organigram doelstelling/doelgroepen/partners financiële vertaling kaders feiten per gemeente casus

Nadere informatie

Misdrijven en opsporing

Misdrijven en opsporing 4 Misdrijven en opsporing R.J. Kessels en W.T. Vissers In 2015 registreerde de politie 960.000 misdrijven, 4,6% minder dan in 2014. Sinds 2007 is de geregistreerde criminaliteit met ruim een kwart afgenomen.

Nadere informatie

Veiligheidshuis Regio Utrecht. Jaarverslag Veiligheidshuis Regio Utrecht

Veiligheidshuis Regio Utrecht. Jaarverslag Veiligheidshuis Regio Utrecht Veiligheidshuis Regio Utrecht Jaarverslag - 2016 Veiligheidshuis Regio Utrecht april 2017 Het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) - dat zijn we samen - Het VHRU is een samenwerkingsverband waarin gemeenten,

Nadere informatie

Omvang van verschillende sanctiegroepen; volwassen en jeugdige daders met minstens één strafzaak afgedaan in 1997

Omvang van verschillende sanctiegroepen; volwassen en jeugdige daders met minstens één strafzaak afgedaan in 1997 Welke recidive volgt er op de sancties die in Nederland worden opgelegd? Het Nederlandse strafrecht kent een uitgebreid pakket aan straffen en maatregelen, maar we weten niet goed welke uitstroomresultaten

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen door persoonsgerichte aanpak naar gedragsverandering Emile Curfs Plv Manager veiligheidshuis www.veiligheidshuisheerlen.nl Veiligheidshuis: Het Veiligheidshuis is

Nadere informatie

Criminele carrières van autochtone en allochtone jongeren

Criminele carrières van autochtone en allochtone jongeren , :1),1";), Criminele carrières van autochtone en allochtone jongeren Een cijfermatige verkenning op grond van een selectie uit bestaande gegevens Marisca Brouwers Peter van der Laan april 1997 Justitie

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling 1. Kindermishandeling Kindermishandeling is 'elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte

Nadere informatie

Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op , Sociëteit De Witte, te Den Haag

Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op , Sociëteit De Witte, te Den Haag Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op 30-8-2005, Sociëteit De Witte, te Den Haag Dames en heren, De Minister zei het al: de recidivecijfers zijn zorgwekkend. Van de

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2005

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2005 Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2005 METINGEN 2001, 2002, 2003 EN 2004 B. Bieleman A. Kruize C. Ogier SAMENVATTING Om meer inzicht te krijgen in het aantal dak- en thuislozen en zichtbare alcohol-

Nadere informatie

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch Omvang, kenmerken en meldingen O&S oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding Plan Plan van van Aanpak Aanpak Huiselijk Geweld Geweld Inhoud

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Huiselijk geweld in Limburg

Huiselijk geweld in Limburg Huiselijk geweld in Limburg De Limburgse Gezondheidsenquête Inleiding In het kader van het landelijke pilot-project Vrouwenveiligheidsindex (VVI) hebben de gezamenlijke Limburgse GGD en een extra rapportage

Nadere informatie

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 Aantal dossiers* algemeen maatschappelijk werk (AMW) 4 Aantal korte kontakten* AMW 4 Bereik van AMW 5 De hulpverleningscijfers

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Potentiële Voortijdig Schoolverlaters in Nederland Toelichting bij de tabellen

Potentiële Voortijdig Schoolverlaters in Nederland Toelichting bij de tabellen Potentiële Voortijdig Schoolverlaters in Nederland Toelichting bij de tabellen Definitie Voortijdig schoolverlaters zijn leerlingen tot 23 jaar die het (reguliere) onderwijs verlaten zonder dat zij een

Nadere informatie

Daar doen we het voor! Opbrengsten en effecten van verslavingsreclassering. Samenvatting

Daar doen we het voor! Opbrengsten en effecten van verslavingsreclassering. Samenvatting Daar doen we het voor! Opbrengsten en effecten van verslavingsreclassering Samenvatting VVerwey- Jonker Instituut Samenvatting De Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) wil de maatschappelijke relevantie

Nadere informatie

Samenvatting. Doel. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier

Samenvatting. Doel. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier Samenvatting Op 1 april 2014 is het adolescentenstrafrecht (ASR) in werking getreden. Met het adolescentenstrafrecht beoogt de wetgever een flexibele toepassing van het jeugden volwassenenstrafrecht rond

Nadere informatie

Fact sheet Volwassenencriminaliteit en risicofactoren

Fact sheet Volwassenencriminaliteit en risicofactoren Fact sheet Volwassenencriminaliteit en risicofactoren nummer 1 juni 2012 Categorieën/doelgroepen First offender: een persoon van 18 jaar of ouder die voor het eerst in aanraking is gekomen met Justitie.

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Presentatie door Paul Beekman, ketenmanager, op 18 november 2010 2009 Veiligheidshuis West-Veluwe Valei pagina 1 van xx Inhoud van de presentatie. Landelijke ontwikkelingen;

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING Zedendelicten vormen een groot maatschappelijk probleem met ernstige gevolgen voor zowel het slachtoffer als voor de dader. Hoewel de meeste zedendelicten worden gepleegd door

Nadere informatie

Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen

Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen Martijn Souren Ongeveer 7 procent van de werknemers met een verleent zelf mantelzorg. Ze maken daar slechts in beperkte mate gebruik van aanvullende

Nadere informatie

Raad voor de rechtshandhaving. JAARPLAN en BEGROTING 2015

Raad voor de rechtshandhaving. JAARPLAN en BEGROTING 2015 Raad voor de rechtshandhaving JAARPLAN en BEGROTING 2015 De hieronder genoemde inspecties worden in de landen Curaçao, Sint Maarten en de BESeilanden uitgevoerd. Aanpak van de bestrijding van ATRAKO s

Nadere informatie

Samenvatting. factoren betreft), en scoren zij anders waar het gaat om het soort en de

Samenvatting. factoren betreft), en scoren zij anders waar het gaat om het soort en de Samenvatting Dit onderzoek richt zich op het verband tussen de aanwezigheid van risico- en protectieve factoren en de latere ontwikkeling van delinquent gedrag in een groep risicojongeren. De volgende

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Inleiding Deze factsheet heeft betrekking op de uitvoering van het jeugdstrafrecht na de invoering

Nadere informatie

VEILIGHEIDSHUIS IJSSELLAND INFORMATIE VOOR PARTNERS VERBINDT STRAF EN ZORG

VEILIGHEIDSHUIS IJSSELLAND INFORMATIE VOOR PARTNERS VERBINDT STRAF EN ZORG VEILIGHEIDSHUIS IJSSELLAND INFORMATIE VOOR PARTNERS VERBINDT STRAF EN ZORG Kansen om op hun eigen (lage) zelfredzaamheidsniveau mee te kunnen doen en te participeren in de samenleving. Als het nodig is,

Nadere informatie

Toezicht op zorg aan kwetsbare groepen. Heleen Buijze Senior inspecteur

Toezicht op zorg aan kwetsbare groepen. Heleen Buijze Senior inspecteur Toezicht op zorg aan kwetsbare groepen Heleen Buijze Senior inspecteur 22 april 2010 SGZ 2010: Vernieuwend toezicht in twee speerpunten 1. Effectiviteit van gemeentelijk gezondheidsbeleid gericht op het

Nadere informatie

Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen Een onderzoek naar prevalentie

Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen Een onderzoek naar prevalentie Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen Een onderzoek naar prevalentie C.J. Leemrijse M.Bongers M. Nielen W. Devillé ISBN 978-90-6905-995-2 http://www.nivel.nl nivel@nivel.nl Telefoon 030 2 729 700 Fax

Nadere informatie

Gemengd Amsterdam * in cijfers*

Gemengd Amsterdam * in cijfers* Gemengd Amsterdam * in cijfers* Tekst: Leen Sterckx voor LovingDay.NL Gegevens: O + S Amsterdam, bewerking Annika Smits Voor de viering van Loving Day 2014 op 12 juni a.s. in de Balie in Amsterdam, dat

Nadere informatie

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen.

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. ADHD Wachtkamerspecial Onderbehandeling van ADHD bij allochtonen: kinderen en volwassenen N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. Inleiding

Nadere informatie

Nadere uitwerking definitieve Vsv Cijfers voor regio 36b

Nadere uitwerking definitieve Vsv Cijfers voor regio 36b Onderwerp Van toepassing voor Opgesteld door Nadere uitwerking definitieve Vsv Cijfers 29-21 voor regio 36b Regio Brabant Noord Oost 36b R. Nijhuis Datum 2 december 211 Nieuwe VSV ers schooljaar 29-21

Nadere informatie

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 1. Aanleiding en afbakening Het ministerie van SZW heeft CBS gevraagd door het combineren van verschillende databestanden meer inzicht te geven in de omvang en kenmerken

Nadere informatie

Pensioenaanspraken in beeld

Pensioenaanspraken in beeld Pensioenaanspraken in beeld Deel 2: aanspraken naar herkomst, sociaaleconomische categorie en type Deel 2: huishouden Elisabeth Eenkhoorn, Annelie Hakkenes-Tuinman en Marije van de Grift De pensioenopbouw

Nadere informatie

Forensische zorg en LVB. Een beter leven in een veilige maatschappij

Forensische zorg en LVB. Een beter leven in een veilige maatschappij Forensische zorg en LVB Een beter leven in een veilige maatschappij Position Paper Forensische zorg en LVB: Een beter leven in een veilige maatschappij November 2017 Een hogere kwaliteit van bestaan voor

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Inleiding Dit memo heeft betrekking op de uitvoering van het jeugdstrafrecht na de invoering

Nadere informatie

Uitleg en verdieping CBS data infographic Participatie zonder Startkwalificatie

Uitleg en verdieping CBS data infographic Participatie zonder Startkwalificatie Uitleg en verdieping CBS data infographic Participatie zonder Startkwalificatie DOOR- EN UITSTROOM UIT PRAKTIJKONDERWIJS, VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS EN ENTREE-OPLEIDINGEN (COHORT 2013/14, 2014/15 EN

Nadere informatie

Rapportage 1 e halfjaar 2016 Veilig Thuis Noordoost Brabant

Rapportage 1 e halfjaar 2016 Veilig Thuis Noordoost Brabant Rapportage 1 e halfjaar 2016 Veilig Thuis Noordoost Brabant Op 1 januari 2016 is Veilig Thuis overgegaan op het registratiesysteem Clavis. De cijfers die uit deze rapportage voortkomen, komen uit de registratie

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Monitor Veelplegers. N. Tollenaar R.F. Meijer G.L.A.M. Huijbrechts M. Blom S. el Harbachi

Monitor Veelplegers. N. Tollenaar R.F. Meijer G.L.A.M. Huijbrechts M. Blom S. el Harbachi Monitor Veelplegers Jeugdige en zeer actieve volwassen veelplegers in kaart gebracht augustus 2007 N. Tollenaar R.F. Meijer G.L.A.M. Huijbrechts M. Blom S. el Harbachi Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Nadere informatie

Samenvatting. Aard en omvang van geweld

Samenvatting. Aard en omvang van geweld Samenvatting Dit rapport doet verslag van het onderzoek naar huiselijk en publiek geweld. Het omvat drie deelonderzoeken, alle gericht op het beschrijven van geweld en geweldplegers. Doelstelling van het

Nadere informatie

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners?

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners? Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun? Martijn Souren en Harry Bierings Autochtonen voelen zich veel meer thuis bij de mensen in een autochtone buurt dan in een buurt met 5 procent of meer niet-westerse

Nadere informatie

6 secondant #6 december 2010. Groot effect SOV/ISD-maatregel

6 secondant #6 december 2010. Groot effect SOV/ISD-maatregel 6 secondant #6 december 21 Groot effect SOV/ISD-maatregel Selectieve opsluiting recidivisten werkt Crimi-trends Een langere opsluiting van hardnekkige recidivisten heeft een grote bijdrage geleverd aan

Nadere informatie

Kadernota Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Kadernota Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Kadernota 2017 Jaarlijks wordt door de gemeenschappelijke regelingen en organisaties die aanverwant zijn een toekomstperspectief gepresenteerd aan de betrokken gemeenten en deze nota gaat in op de ontwikkelingen

Nadere informatie

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Artikelen Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Martijn Souren en Jannes de Vries Onder laagopgeleide vrouwen is de bruto arbeidsparticipatie aanzienlijk

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

SAMENVATTING. Inleiding

SAMENVATTING. Inleiding SAMENVATTING Inleiding De Wet tijdelijk huisverbod (Wth) is op 1 januari 2009 in werking getreden. Met een huisverbod kan een (potentiële) pleger van huiselijk geweld tien dagen uit huis worden geplaatst.

Nadere informatie

6 Samenvatting en conclusies

6 Samenvatting en conclusies 6 Samenvatting en conclusies De politieregio s Twente en Zuid-Holland Zuid hebben vanaf januari 2006 een pilot uitgevoerd voor de duur van een half jaar waarin zij bij alle geregistreerde gevallen van

Nadere informatie

Signaal Rapport. Monitor IMAR 2006

Signaal Rapport. Monitor IMAR 2006 Signaal Rapport Monitor IMAR 2006 Plan van Aanpak Impuls Marokkaanse Risicojongeren 2006-2009 MONITOR IMAR 2006 INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 1 Demografie 3 1.1 Aantal Marokkaanse Hagenaars van 12 tot en met

Nadere informatie

Jaarrapportage 2009. Veiligheidshuis Midden-Limburg

Jaarrapportage 2009. Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2009 Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2009 Veiligheidshuis Midden-Limburg Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Veiligheidshuis Midden-Limburg, versie

Nadere informatie