Wie kent de veelpleger?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie kent de veelpleger?"

Transcriptie

1 Achtergronden van ALLE veelplegers binnen het werkgebied van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

2 Voorwoord Een Veiligheidshuis biedt een platform voor instellingen, justitieel en niet- justitieel, om samen te werken, afspraken te maken en informatie te delen binnen de daarvoor geldende privacykaders. Het voordeel van zo n netwerk is dat complexe ketens aan elkaar verbonden kunnen worden maar ook dat op één plek veel informatie voorhanden is. Enige jaren terug is het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf benaderd om mee te werken aan het landelijk meerjarenonderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) over Nazorg voor ex-gedetineerden dat wij hier voor tien gemeenten coördineren en uitvoeren. Het onderzoek was geïnitieerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het doel was en is om meerjarig de resultaten onder de loep te leggen van het ingezette beleid ten aanzien van deze doelgroep. Op het moment dat een dergelijk verzoek komt zie je de voordelen van een netwerk als een Veiligheidshuis. De werkwijze rondom dit thema heeft een forse doorontwikkeling doorgemaakt de afgelopen jaren, partners kennen elkaar en daardoor was en is het betrekkelijk eenvoudig om informatie te genereren voor een onderzoek als het WODC. We hebben destijds goede gegevens en ook goede resultaten kunnen laten zien wat betreft onze aanpak van Nazorg, deze is eerder gepresenteerd in de brochure Verwijs de vraag, niet de cliënt: Nazorg (ex) gedetineerden, ontwikkelingen en cijfers De wijze waarop het WODC de nazorgcliënten onder de loep legde heeft me aan het denken gezet. De focus lag in dit geval op degenen die specifiek uit detentie kwamen, maar er is een brede groep die veel strafbare feiten pleegt, die voor veel overlast zorgt maar die niet integraal in beeld is: de veelplegers. Een wijdverbreid misverstand is dat een Veiligheidshuis alle veelplegers integraal in beeld heeft. Dat is niet zo. Bij de huidige beleidskeuzen en werkwijzen ligt de focus op een beperkte groep zeer actieve veelplegers in de justitiële veelplegeraanpak en daarnaast krijgen we ze in beeld wanneer ze eventueel uit detentie komen of wanneer ze pleger zijn van huiselijk geweld. 1

3 De methode van het WODC leende zich uitstekend voor het in beeld brengen van alle veelplegers en daarmee is Shirley van de Laar, Criminologe, aan de slag gegaan. Geen geselecteerde groep, nee, alle veelplegers in Noordoost -Brabant zijn in beeld gebracht en de gegevens die zij verzameld heeft zijn naar mijn mening heel waardevol en verrassend op een aantal punten. Ze bieden in ieder geval veel houvast voor verder onderzoek maar ook vooral voor verder beleid. Beleid dat zich meer kan richten op de preventie waardoor voorkomen kan worden dat die veelpleger doorgaat als draaideurcrimineel. Met dit onderzoek doe ik een oproep aan bestuurders en betrokken organisaties om te kijken wat er verbeterd kan worden in de ketensamenwerking. Nieuw of aangepast beleid lijkt geld te kosten maar levert ten aanzien van deze doelgroep op den duur op. Daar ben ik van overtuigd en eerder onderzoek heeft dat ook aangetoond. Becijferd is dat een veelpleger de maatschappij jaarlijks tonnen kost en daarnaast heeft Peter Nelissen in een jarenlang onderzoek gericht op veelplegers voorgerekend dat iedere euro inzet bij deze doelgroep drie euro oplevert voor de maatschappij. Met die gedachte wil ik dit onderzoek presenteren. Er is nog veel winst te behalen. Mede namens Shirley van de Laar Msc, De directeur van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf, Annemieke de Winter de Groot MSc 2

4 Inhoudsopgave Voorwoord...1 Inhoudsopgave...3 Casus Jaap: een typerend voorbeeld van een veelpleger...4 Samenvatting...6 Hoofdstuk 1. Inleiding...12 Hoofdstuk 2. Methode...14 Hoofdstuk 3. Casusoverleg veelplegers...18 Hoofdstuk 4. Aantal veelplegers in beeld Omvang van de veelplegerpopulaties Veelplegers in beeld Harde kern jongere uit beeld...23 Hoofdstuk 5. Achtergrondkenmerken van de veelplegerpopulaties Statische achtergrondkenmerken Vergelijking van de statische achtergrondkenmerken met landelijke en regionale cijfers Dynamische achtergrondkenmerken Buurt- en wijkkenmerken Soort delictgedrag Problemen op de leefgebieden...36 Hoofdstuk 6. Conclusie...40 Begripsbepalingen...46 Bijlagen

5 Het leven van Jaap, een typerend voorbeeld van een veelpleger Vaak zien we bij veelplegers uiteenlopende problematieken op verschillende leefgebieden. Deze combinaties van problemen leiden naar uitzichtloze situaties waar de veelplegers zelf vaak niet meer uitkomen. Hieronder is typerend verhaal van een veelpleger beschreven. Jaap is een man van eind in de twintig die sinds kort bij zijn nieuwe vriendin is ingetrokken. Hiervoor woonde hij overal en nergens. Meestal kon hij wel bij zijn vader, moeder of vrienden terecht, maar een eigen woning heeft Jaap nooit gehad. Ondanks zijn nieuwe vriendin gaat het niet zo goed met Jaap. Bij de politie staat hij te boek als veelpleger en ook op geestelijk, relationeel en financieel gebied spelen er problemen. Jaap zijn verhaal start al in zijn jeugdige jaren. Als kind vertoonde Jaap veel problemen op school; hij kon niet stilzitten, had moeite zich te concentreren en vertoonde veel spijbelgedrag. Hij werd overgeplaatst naar een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen buiten zijn eigen woonplaats, waar hij ZMOK-onderwijs is gaan volgen. Jaap had het niet alleen moeilijk op school. Er was sprake van een moeilijke en ongezonde thuissituatie met veel spanningen. Zijn ouders zijn op zijn twaalfde na een jarenlange relatie die werd gekenmerkt door huiselijk geweld gescheiden. Zijn chronisch zieke vader had een zware alcoholverslaving wat in combinatie met zijn depressieve moeder leidde tot veel agressie in huis. Het was eerder regel dan uitzondering dat Jaap met zijn oudere broer aan hun lot werden overgelaten. Een stabiele gezinsituatie en veilige thuishaven waren er zodoende niet. Nadat Jaap het speciale middelbare onderwijs had afgerond is hij begonnen aan een LBO opleiding. Dit viel Jaap zwaarder dan gedacht en hij haakte dan ook snel af. Hij vond een baantje in de bouw, maar was deze ook zo weer kwijt. Hij bleef moeite houden met het behouden van een baan en voorzag zichzelf via illegale activiteiten van een inkomen tijdens periodes zonder werk. Hier rolde Jaap gemakkelijk in met behulp van zijn oudere broer die zich al jaren in het criminele circuit bevond. Doordat Jaap niet met geld om kan gaan bouwde hij ondanks zijn inkomsten chronische schulden op. Dankzij zijn opvoeding kent Jaap geen begrenzingen en daarnaast kost zijn drugsverslaving hem veel geld. 4

6 Al op zeer jonge leeftijd, op zijn 14 e jaar, is Jaap met behulp van verkeerde vrienden gaan experimenteren met harddrugs. Een gezond netwerk van vrienden heeft hij nooit opgebouwd, onder andere doordat de school buiten zijn eigen woonplaats lag. Ondanks dat de drugs zorgen voor meer rust bij zijn hyperactiviteitproblemen wil hij graag van zijn verslaving af. Door spanningen binnen zijn huidige relatie met zijn vriendin met een borderline stoornis vindt Jaap het echter erg moeilijk zijn problemen op te lossen. Tot slot zijn bij Jaap verschillende persoonlijkheidsstoornissen gediagnosticeerd en blijkt Jaap over een laag intelligentieniveau te beschikken. Door de vele faalervaringen in zijn leven is ook zijn zelfbeeld afgenomen. Hij heeft vaak geprobeerd zijn leven anders in te richten, maar deels door eigen behoeftebevrediging en deels door onvermogen blijkt hij niet in staat zijn problemen actief aan te pakken. Zulk een schrijnend verhaal als hierboven is niet uitzonderlijk binnen de groep veelplegers. Vaak zien we dat in de jeugd al sprake is van een moeilijke en ongezonde thuissituatie met veel spanningen. Ouders die op een vervelende manier zijn gescheiden, huiselijk geweld, een moeder met een borderline stoornis en/of een vader met alcoholverslavingsproblemen etc. Een stabiele gezinssituatie en veilige thuishaven zijn vaak het eerste gebrek waar veel veelplegers in hun jeugd mee kampen. Daarnaast is van begrenzing door de ouders vaak geen sprake geweest en zijn criminele familieleden geen uitzondering op de regel. Vervolgens zien we op school veel problemen, zoals concentratieproblemen en spijbelgedrag, en wordt er vaak geen gezond netwerk van vrienden opgebouwd. De moeilijk hanteerbare kinderen zien we vaak op speciaal onderwijs geplaatst voor moeilijk opvoedbare kinderen, het zogehete ZMOK-onderwijs. Helaas gaat het bij de vervolgopleiding vaak fout en is het aandeel schoolverlaters zonder startkwalificatie onder de veelplegers zeer hoog. Vervolgens zien we op andere leefgebieden, waar ook de nazorg aan (ex-)gedetineerden zich op richt, vele problemen zoals het ontbreken van een (geschikte) huisvesting, het ontbreken van inkomen of werk, het hebben van psychische en/of verslavingsproblematiek, relatieproblemen en schulden. In het dit onderzoek zal onder andere in kaart worden gebracht in hoeverre problemen zoals hierboven geschetst zich voordoen bij de totale populatie veelplegers in het werkgebied van het Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf. 5

7 Samenvatting In dit onderzoek zijn op basis van justitiële en niet-justitiële gegevensbronnen de kenmerken en achtergronden van de veelplegers uit het werkgebied van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf beschreven. Deze samenvatting beoogd in het kort een aantal bevindingen weer te geven uit het onderzoek en te komen tot aanbevelingen. In de navolgende hoofdstukken wordt veel dieper ingegaan op de diverse aspecten van de veelplegers en na ieder item treft u een samenvatting aan van de meest opvallende zaken. De totale veelplegerpopulatie kan worden onderverdeeld in drie categorieën: de harde kern jongere (18+), de veelpleger en de zeer actieve veelpleger. De centrale vraag die in het onderzoek is gesteld luidt: Welke kenmerken hebben meerderjarige (niet geprioriteerde) veelplegers, wonende in de districten Maasland en Maas en Leijgraaf in 2011 en ten aanzien van welke leefgebieden kunnen betrokken partners verbonden aan het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf een aanvullend aanbod 1 doen? 1. Wat is bij betrokken partners bekend over de aard en de omvang van de veelplegerpopulaties? In totaal bevinden zich 297 personen op de veelplegerlijst, waarvan 37 harde kern jongeren (18+), 215 veelplegers en 45 zeer actieve veelplegers. Een belangrijk gegeven is dat iemand het etiket veelpleger krijgt op basis van het aantal processen verbaal en derhalve veelal alleen bekend zijn bij justitiële partners. Een beperkt deel komt integraal in beeld (zie hierna). Een veelpleger kan veel processen verbaal op zijn naam hebben maar hij/zij hoeft niet per definitie op het moment van meten veel overlast te veroorzaken. Vaak is er echter wel sprake van complexe problematiek die kan leiden tot nieuwe strafbare feiten en/of overlast. Aanbeveling 1. Bij de groep veelplegers is vaak sprake van complexe problematiek die verder reiken dan enkel de processen verbaal. Het Openbaar Bestuur zou zich moeten beraden op een integrale aanpak die breder is dan de huidige. De veronderstelling is dat het preventief investeren op een aantal leefgebieden veel criminaliteit en overlast kan voorkomen. 1 Met aanvullend aanbod wordt gedoeld op een werkwijze buiten de reguliere werkwijze van de partners binnen het veiligheidshuis om. 6

8 2. Hoeveel veelplegers zijn (integraal) in het onderzochte peiljaar (2011) in beeld in het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf en hoeveel zijn er bij de individuele partners bekend? Het RVML heeft 31 procent van de totale veelplegerpopulatie in het peiljaar 2011 in beeld gehad; in het justitiële veelplegersoverleg (9%) in het overleg huiselijk geweld (8%) en in het overleg nazorg (21%). Opvallend is de verdeling van het aantal te bespreken veelplegers per district binnen het veelplegersoverleg. Dit door het ongeveer gelijke aantal veelplegers per district en het hogere aantal besproken veelplegers in het nazorgoverleg uit district Maasland in vergelijking met district Maas en Leijgraaf. Er zou door betreffende organisaties nader kunnen worden ingezoomd op de verdeelsleutel bij het veelplegersoverleg. Ook is het interessant te achterhalen hoe het komt dat we meerdere veelplegers uit district Maasland terugzien op de agenda van het nazorgoverleg. Mogelijk speelt het preventieve adoptiesysteem van district Maas en Leijgraaf, waarbij een top 45 van veelplegers intensief wordt gevolgd door wijkagenten en politieadoptanten, een rol bij het geconstateerde verschil in instroom in het nazorgoverleg. Extern, dat wil zeggen bij individuele partners, is in het peiljaar ,1% van de veelplegers in beeld geweest. De meeste veelplegers zijn (uiteraard) door Stichting Reclassering Nederland gezien middels toezicht of het opstellen van een onderzoeksrapportage. De overige partners hebben echter relatief maar weinig veelplegers in beeld gehad, wat zorgwekkend is gezien de vele problematieken onder de veelplegers. Aanbeveling 2 Het verdient aanbeveling binnen de justitiële keten om te kijken naar de geconstateerde verschillen binnen het werkgebied t.a.v. de veelplegers. Zowel naar de verschillen in instroom per district in het veelplegersoverleg als de uitstroom van het aantal veelplegers per district richting nazorgoverleg. Aanbeveling 3 Een groot deel van de totale veelplegerpopulatie is enkel in beeld bij de justitiële organisaties. Met name het Openbaar Bestuur zal zich moeten bezinnen in hoeverre zij een breder integraal zicht willen hebben en houden op de genoemde doelgroep. 7

9 3. Is de harde kern jongere voldoende in beeld? De kunstmatige knip tussen 18- en 18+ zorgt ervoor dat de minderjarige veelplegers bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd in een vacuüm belanden met betrekking tot het integraal volgen van deze problematische groep. Het aantal vereiste antecedenten bij volwassen veelpleger categorieën is voor deze jonge groep veelplegers vaak nog te hoog. Met het concept harde kern jongere (12-24 jaar), waarbij een lager aantal antecedenten is vereist, is dit probleem voorheen al gedeeltelijk opgelost. Tot voor kort waren de harde kern jongeren vanaf jaar integraal in beeld en kwamen zij aan bod bij het overleg minderjarige veelplegers. Door herzien beleid is de integrale aanpak ten aanzien van deze doelgroep echter weggevallen. Waar het eerst zorgelijk was dat deze doelgroep buiten beeld raakte wanneer zij de leeftijdgrens van 25 jaar hadden bereikt 2, is het extra zorgelijk om te constateren dat deze groep vanaf 18 jaar niet meer integraal wordt gevolgd, tenzij zij weer voldoen aan de definitie zeer actieve veelpleger (10 antecedenten in 5 jaar, waarvan 1 in het peiljaar, zie definitie) of in beeld komen via het nazorgoverleg. De vraag is in hoeverre partners dit een al dan niet gewenste situatie vinden. Willen we ons bij de verplegeraanpak specifiek richten op repressie bij veelplegers die al een lange criminele carrière achter de rug hebben? Of willen we ons richten op secundaire preventie, waarbij preventieve maatregelen bij criminele jongvolwassenen een verdere opbouw van de criminele carrière dienen te voorkomen? Geconstateerd werd dat maar over een relatief kleine groep harde kern jongeren (56%) een rapportage van de reclassering in IRIS 3 voorhanden was. Het vraagt om een verklaring dat juist van deze groep jonge veelplegers de leefsituatie niet in kaart is gebracht. Mogelijk zou de overgang van de Jeugdreclassering naar Reclassering Nederland ten aanzien van deze groep jongvolwassenen beter geborgd kunnen worden. Wat daarbij kan meespelen is dat tot nu toe de 18+ harde kern jongeren besproken werden in het jeugdoverleg waarbij Reclassering Nederland niet participeert. De vraag die gesteld mag worden is of ten aanzien van deze doelgroep een andere aanpak nodig is. 2 Zorgelijk zijn de uit het oog geraakte harde kern jongeren wanneer zij de leeftijdgrens van 25 jaar hebben bereikt. Het aantal vereiste antecedenten op het strafblad is (te)veel voor deze jonge groep veelplegers is, waardoor de kans groot is dat zij niet in de veelplegers categorie voor volwassen komen. 3 IRIS is het het Integraal Reclasserings Informatie Systeem van Stichting Reclassering Nederland. 8

10 Aanbeveling 4 Investeren in de harde kern jongeren is een belangrijk aandachtspunt. Het integraal in beeld houden van deze groep nadat ze 18 zijn geworden als ook de inzet van (andere) partners die juist belangrijk zijn wanneer jongeren volwassen worden is een aandachtspunt. 4. Hoe ziet het gemiddelde profiel van een veelpleger er uit qua statische achtergrondkenmerken? Het gemiddelde profiel van een veelpleger is in het onderzochte gebied: Een autochtone man van 37 jaar, die voor het eerst op zijn 17 e met de politie in aanraking komt en die 22 processen verbaal met 40 hoofdzakelijk vermogensdelicten zonder geweld heeft opgedaan tijdens zijn criminele loopbaan. Interessant is te bekijken of er verschillende groepen veelplegers bestaan, zoals drugsgebruikers en psychisch gestoorde personen, die allen een eigen aanpak behoeven. Met de verzamelde onderzoeksgegevens is het zeker mogelijk dit nader te onderzoeken. Aanbeveling 5 Indien gewenst kunnen de verkregen onderzoeksgegevens nader geanalyseerd worden om specifiekere kenmerken van de veelplegers te krijgen. 5. Wat is opvallend bij de dynamische achtergrondkenmerken? Het opleidingsniveau van de veelplegers is laag. Hierbij is het opvallend en zorgwekkend dat meer dan de helft van de veelplegers zijn opleiding vroegtijdig heeft afgebroken (of helemaal geen opleiding heeft gevolgd). Hiermee hebben velen hun kansen op de arbeidsmarkt verkleind. Als we gaan kijken naar de arbeidspositie van de veelplegers zien we dan ook dat veel veelplegers geen (vaste) baan hebben; 70 procent is werkloos of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. Er is een grote samenhang tussen vroegtijdig schoolverlaten en delinquent gedrag. De veronderstelling is dat met behulp van een afgeronde opleiding de kans op de arbeidsmarkt wordt vergroot, waardoor een latere criminele carrière kan worden voorkomen. Aanbeveling 6 Investeren in zowel schoolverzuim als het investeren op een startkwalificatie ten aanzien van deze doelgroep kan op termijn de positie op de arbeidsmarkt vergroten en crimineel gedrag voorkomen. 9

11 6. Wat is bekend over de veelplegers in relatie tot wijkkenmerken? Bij het onderzoek is voor één gemeente - in dit geval de gemeente Oss - gekeken of er een verband is tussen wijken en het aantal veelplegers, woonachtig in die wijk. Er blijkt een sterke correlatie te bestaan tussen bepaalde wijken en het aandeel veelplegers. Aanbeveling 7 Het is voor een vervolgonderzoek interessant te bekijken of de gevonden correlatie tussen bepaalde wijken en het aandeel veelplegers ook geldt in de andere gemeenten binnen het werkgebied van het RVML. Het uiteindelijke doel zou moeten zijn om te kijken of gebiedsgericht werken extra mogelijkheden zou bieden. 7. In hoeverre spelen er specifieke problemen bij veelplegers? Veelplegers zijn veelal personen met meervoudige problemen op het gebied van huisvesting, inkomen, schulden, relatie, psyche en verslaving. Ondanks de vele meervoudige problemen hebben maar relatief weinig partners, justitieel of niet-justitieel, de veelplegers in zorg gehad in het peiljaar. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn gelegen in het feit dat een veelpleger in aanvang ook alleen een justitiële titel is. Een breder zorgaanbod zou gedaan kunnen worden wanneer de ketensamenwerking tussen justitiële en niet-justitiële partners meer integraal opgepakt zou worden. Aanbeveling 8 Het verdient aanbeveling om te bekijken waarom de gemiddelde veelpleger, ondanks de meervoudige problematiek nog betrekkelijk weinig in al dan niet justitiële of vrijwillige zorg zit. Aanbeveling 9 Problemen op de leefgebieden inkomen, huisvesting, schulden en zorg vormen een risico voor recidive. De veronderstelling is dat investeren in deze leefgebieden criminaliteit vermindert 4. Door een meer integrale aanpak van de meervoudige problemen bij veelplegers zouden de problemen effectiever en efficiënter kunnen worden aangepakt. 4 Ministerie van Justitie. (2010). Werkboek Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden. Vereniging van de Nederlandse Gemeenten, Den Haag. 10

12 8. In hoeverre is er aandacht nodig voor het IQ? Slechts zelden bleek een IQ resultaat voorhanden in IRIS (bij een derde), terwijl het gemiddeld zeer lage opleidingsniveau van de totale veelplegerpopulatie wel doet vermoeden dat er vaak sprake kan zijn van een (licht) verstandelijke beperking. In de praktijk zou het betekenen dat organisaties als MEE en Dichterbij een grote(re) rol zouden kunnen spelen in het begeleiden van veelplegers met een (licht) verstandelijke beperking. De hier uit voortvloeiende vraag is hoe meer structureel in beeld kan worden gebracht of er sprake is van een beperking en hoe onderzoek daarnaar in de ketensamenwerking zou kunnen worden ingebouwd. Een logisch moment zou zijn wanneer (Jeugd) Reclassering een uitgebreide rapportage moet uitbrengen na aanhouding. Meer kennis over een (licht) verstandelijke beperking geeft andere begeleidingsmogelijkheden en een beter aansluitende aanpak welke tot betere resultaten kan leiden. Zaken als het opleggen van interventies, scholing, arbeidstoeleiding, behandeling, straffen en nog fundamenteler, alle vormen van communicatie en omgang met deze personen zullen mogelijk op een andere manier dienen te worden opgepakt Aanbeveling 10 In een vroegtijdig stadium testen van het vermoeden van een (licht) verstandelijke beperking geeft in de verdere aanpak andere en meer mogelijkheden. Het verdient aanbeveling dat Stichting MEE, Dichterbij en (Jeugd) Reclassering gezamenlijk kijken naar dit thema. 11

13 Hoofdstuk 1. Inleiding Veilig wonen en leven zijn belangrijke zaken die burgers van een gemeentebestuur en overige relevante partners verwachten. Criminaliteit, overlast en gevoelens van onveiligheid hebben een grote invloed op de leefbaarheid in stad en dorp. Problemen op het gebied van deze sociale veiligheid kunnen het best worden opgelost door vroegtijdig ingrijpen, preventieve actie(s) en een gezamenlijk optreden van diverse instanties (Visiedocument RVML, 2011). Het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf biedt een platform waarbinnen deze taken uiteen kunnen worden gezet en kunnen worden gecoördineerd. Het is een instrument dat door gemeenten, Openbaar Ministerie, Politie en overige partners wordt ingezet om sociale onveiligheid aan te pakken. De groep veelplegers 5 is een relatief kleine groep daders die verantwoordelijk is voor een groot gedeelte van de totale overlast en criminaliteit en daardoor zorgt voor hoge maatschappelijke kosten 6 en gevoelens van onveiligheid. Mede hierdoor werd in het landelijke veiligheidsprogramma, gestart onder het kabinet Balkenende 1 en in de opvolgers daarvan, de aanpak van veelplegers/stelselmatige daders als speerpunt benoemd. In het veiligheidsprogramma werden een aantal maatregelen aangekondigd om recidive door veelplegers te voorkomen, respectievelijk te verminderen. Enkele van die maatregelen waren het intensiveren van de reïntegratie en toezicht op ex-gedetineerden en het verbeteren van de nazorg voor verslaafden en of criminelen met een psychiatrische problematiek. De gedachte is dat een intensieve aanpak van veelplegers een aanzienlijke reductie in de criminaliteit en onveiligheidsgevoelens met zich mee kan brengen. Binnen het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf wordt op het gebied van nazorg nauw samengewerkt tussen ketenpartners om criminaliteitsrecidive te voorkomen. Voor veelplegers is er daarnaast een speciaal justitieel casusoverleg operationeel met als doel een net om de veelpleger te sluiten zodat deze met dwang/drang en (met name binnen het justitieel kader vallende) zorg wordt bewogen tot ander gedrag en minder recidive. Het gegeven dat er bij deze dadergroep, in vergelijking met delinquenten die eenmalig delicten plegen, meerdere risicofactoren een rol spelen maakt deze problematiek zeer complex en 5 Voor de definitie en criteria van veelplegers, zie pagina Onderzoek laat zien dat een Veelpleger de maatschappij op jaarbasis tussen de en , - kost (Novius Adviesgroep voor Informatie en organisatie, Maatschappelijke effecten Stichting Exodus Utrecht, 2009). Elke euro die wordt geïnvesteerd in de aanpak van zeer actieve veelplegers betaalt zich terug in een kostenbesparing voor de maatschappij van ruim 3 euro. Uit Vastpakken en niet meer loslaten: een onderzoek naar de werkwijze en effectiviteit van zes Limburgse Veiligheidshuizen door P.Ph. Nelissen, Maastricht

14 tegelijkertijd interessant voor nazorg. Bij die aanpak zijn immers een groot aantal andere partners dan justitiële partners betrokken. Te denken valt aan gemeentelijke partners (woningbouwverenigingen en sociale zaken) en overige zorgpartners zoals maatschappelijk werk, GGZ, MEE en het Verdihuis. Echter, een veelpleger komt pas bij nazorg in beeld wanneer er sprake is van een detentie. Hier is uiteraard niet altijd sprake van. Daarnaast kunnen niet alle delinquenten die zijn aangemerkt als veelpleger worden besproken in het casusoverleg veelplegers. Slechts 30 van de 297 veelplegers in het werkgebied van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf kunnen op de agenda van het veelplegersoverleg worden geplaatst. 7 Om duidelijkheid te scheppen in de complexe problematiek is besloten om alle veelplegers in het werkgebied van het RVML duidelijk in kaart te brengen en risicofactoren te onderzoeken die mogelijk verband houden met de totstandkoming en ontwikkeling van delinquent gedrag. Aan de hand van de vergaarde informatie kan mogelijk verder beleid worden ontwikkeld ten aanzien van veelplegers, om zo een reductie in de criminaliteit en onveiligheidsgevoelens te bewerkstelligen. Het onderzoek speelt in op de in het hiervoor omschreven probleem; de behoefte om duidelijkheid te scheppen in de complexe problematiek van veelplegers. Het onderzoek is oriënterend van aard en beoogt een bijdrage te leveren aan de kennis omtrent de risicofactoren van crimineel gedrag bij volwassen veelplegers wonende in de districten die behoren tot het werkgebied van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf (RVML), district Maasland en district Maas en Leijgraaf. De risicofactoren houden zowel achtergrondkenmerken (statische factoren) in als situaties op leefgebieden waar de nazorg aan (ex-)gedetineerden zich op richt (dynamische factoren). Inzicht in risicofactoren is van belang, omdat kennis hierover kan zorgen voor de ontwikkeling van een meer passend nazorgaanbod voor veelplegers. Tevens biedt deze kennis de betrokken gemeenten en partners uit het werkgebied van het RVML inzichten op welke leefgebieden zij deze dadergroep eventueel nog een aanbod zou kunnen doen, vergelijkbaar met die van de nazorgaanpak. 7 Zie pagina 18 voor meer uitleg over de prioritering van de 30 veelplegers voor het casusoverleg. 13

15 De centrale vraag die in het onderzoek zal worden beantwoord is: Welke kenmerken hebben meerderjarige (niet geprioriteerde) veelplegers, wonende in de districten Maasland en Maas en Leijgraaf in 2011 en ten aanzien van welke leefgebieden kunnen betrokken partners verbonden aan het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf een aanvullend aanbod 8 doen? De volgende hoofd- en deelvragen zullen worden beantwoord: 1. Hoeveel veelplegers zijn er in beeld? 1. Hoeveel veelplegers zijn er in het district Maasland en Maas en Leijgraaf 9? 2. Welk percentage van de veelplegers kan per district worden bestempeld als zeer actieve veelpleger, harde kern jongere 18+ en vaakpleger? 3. Welk percentage van de veelplegers is er per district bij het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf en integraal in beeld? 4. Welke criteria worden toegepast bij het selecteren van veelplegers voor het casusoverleg veelplegers? 2. Welke kenmerken hebben de veelplegers? 5. Welke achtergrondkenmerken hebben de veelplegers? 6. Wat voor soort delictgedrag vertonen de veelplegers? 7. Op welke leefgebieden spelen er problemen bij de veelplegers? Hoofdstuk 2. Methode Participanten Het onderzoek beperkt zicht tot meerderjarige (18+) veelplegers wonende in district Maasland en district Maas en Leijgraaf 9. Het identificeren van veelplegers geschiedt op basis van definities zoals die door het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn samengesteld. Via het Herkenningsdienstsysteem (HKS) zal worden vastgesteld wie er met een crimineel antecedent in aanraking is gekomen met de politie en aangemerkt kan worden als veelpleger. 8 Met aanvullend aanbod wordt gedoeld op een werkwijze buiten de reguliere werkwijze van het veiligheidshuis om. 9 District Maasland: gemeente Oss, Maasdonk, Bernheze. District Maas en Leijgraaf: gemeente Uden, Landerd, Veghel, Boekel, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Boxmeer, Sint Anthonis. 14

16 Procedure Op basis van politieregistratiegegevens zal worden nagegaan welke personen voldoen aan de definitie veelpleger, zeer actieve veelpleger en harde kern jongere (18 +). Vervolgens zal worden nagegaan hoeveel personen van de veelplegerslijsten op het moment van meten (oktober 2011) worden besproken in een overleg binnen het RVML (casusoverleg veelplegers, nazorg ex-gedetineerden of huiselijk geweld). Aan de hand van deze gegevens kan het percentage veelplegers welke in beeld zijn bij het Regionaal Veiligheidshuis worden berekend. Verder zal worden nagegaan hoeveel personen van de lijst op het moment van meten onder toezicht staan of in zorg zijn bij ketenpartners. Met behulp hiervan kan worden berekend hoeveel veelplegers er integraal in beeld zijn. De volgende partners hebben deelgenomen: Stichting Aanzet, Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk, GGZ, Stichting Reclassering Nederland, Novadic-Kentron, MEE, Verdihuis, Vivaan, Politie (Noord-Brabant). De achtergrondkenmerken van de dadergroep zal worden verkregen aan de hand van politieregistratiegegevens en via het gemeentelijk inkijksysteem Suwinet. Tevens zullen via het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kenmerken van de bevolkingsopbouw worden opgevraagd, om te kunnen zien in welke mate de verdeling van achtergronden scheef is in vergelijking tot de verdeling in de bevolking. Informatie over problemen op diverse leefgebieden zal worden verkregen aan de hand van het registratiesysteem van de Reclassering; het Integraal Reclasserings Informatie Systeem (IRIS). Er zullen gegevens uit IRIS worden opgevraagd om te bekijken op welke leefgebieden er een problematiek bestaat en behoefte is aan zorg. Met behulp van deze informatie kan worden bekeken op welke leefgebieden door de relevante organisaties (al dan niet binnen het RVML) aan de veelplegers eventueel nog een aanbod kan worden gedaan, vergelijkbaar met die van de nazorgaanpak. Herkenningsdienstsysteem (HKS) en het Integraal Reclasserings Informatie Systeem (IRIS) HKS bevat alle gegevens van processen-verbaal (pv s) en gepleegde misdrijven van verdachten van een misdrijf. Het landelijke bronbestand bevat ook de losse misdrijven die onder de pv s vallen. Het is een samenvoeging van alle lokale politieregiobestanden. In IRIS worden de dossiers bijgehouden van volwassenen die in aanraking zijn gekomen met één van de drie reclasseringsorganisaties: de Stichting Reclassering Nederland (SRN), het Leger des Heils (LDH) en de stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland (SVG). In principe komt iedereen die in voorlopige hechtenis heeft gezeten in aanraking met de 15

17 reclassering. IRIS bevat informatie over de gesignaleerde problematiek, het opgestelde plan van aanpak, toezicht en re-integratieprogramma s. De uit bovenstaande systemen verkregen cijfers dienen met enige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. HKS bevat, uiteraard, alleen veelplegers die met hun gedrag onder de aandacht van de politie komen. Daarnaast kunnen we door registratieachterstanden gegevens missen. Voor de mate van problematiek bij de veelplegers geldt dat dit een dynamisch gegeven is, dat wil zeggen dat het een momentopname is die kan veranderen. De laatst bekende situatie blijft in het systeem staan en wordt bij een volgende registratie overgeschreven. Daarnaast hoeft niet alles verplicht te worden ingevuld in IRIS door de reclasseringswerker, waardoor er onbekende waarden kunnen voorkomen. Inhoud en opbouw rapportage De rapportage bevat voornamelijk beschrijvende informatie over de totale veelplegerpopulatie. Voordat de resultaten worden beschreven zal in hoofdstuk 3 eerst uitleg worden gegeven over de inhoud van het casuïstiek overleg veelplegers binnen het RVML. In hoofdstuk 4 zullen percentages en aantallen worden gepresenteerd over de omvang van de veelplegerpopulaties en de omvang van de veelplegers die in beeld zijn, zowel intern en extern. In hoofdstuk 5 zal dieper op de achtergronden van de veelplegers worden ingegaan en zullen achtereenvolgens de statische achtergrondkenmerken, de dynamische achtergrondkenmerken, de buurt- en wijkkenmerken, het soort delictgedrag en de problematieken op de leefgebieden worden beschreven. Tevens zullen een aantal kenmerken worden afgezet tegen de bevolkingsstatistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de landelijke cijfers over de kenmerken van veelplegers 10.Tot slot zal een conclusie en discussie volgen met de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. 10 Tollenaar, N. & Laan, A.N. van der (2011). Monitor Veelplegers Trends in de populatie zeer actieve veelplegers uit de periode WODC, Den Haag. 16

18 17

19 Hoofdstuk 3. Casusoverleg veelplegers Het Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf is in 2007 gestart met het casuïstiek overleg veelplegers voor de districten Maasland en Maas & Leijgraaf 11. In het overleg brengen verschillende netwerk- en ketenpartners van het RVML hun expertise in, worden er concrete afspraken gemaakt en wordt het verloop teruggekoppeld. Doordat de groep veelplegers zich kenmerkt door vele problemen op het gebied van inkomen, schulden, huisvestiging, psychische stoornissen, verslavingsproblemen etc. wordt de door de politie deels verzamelde informatie aangevuld door de partners in het casusoverleg. Met deze informatie kan een integraal en persoonsgericht plan van aanpak (PGA) worden gemaakt om de voorkomende problemen aan te pakken. Tegelijkertijd wordt er vanuit strafrechtelijke hoek per casus een veelplegerdocument aangemaakt. Met behulp van het veelplegerdocument kan de rechtbank worden bewogen tot het ten uitvoer leggen van een PGA binnen het strafrechterlijk kader. Daarnaast dient het veelplegerdocument als benodigde documentatie voor het eventueel vorderen van een Wet plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD). Blok 1. Definitie verschillende soorten veelplegers Veelplegers Personen die keer op keer in aanraking komen met de politie worden aangeduid als veelplegers. Een veelpleger wordt gedefinieerd als een delinquent die in zijn gehele criminele verleden tien processen-verbaal heeft, waarvan één in het laatste jaar. Een zeer actieve veelpleger is een delinquent die in de laatste vijf jaar tien processen verbaal op zijn naam heeft geschreven, waarvan minstens één in het laatste jaar. Deze laatste groep veelplegers komen in aanmerking voor toepassing van de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD). Een harde kern jongere is een jongere in de leeftijd van 12 t/m 24 jaar, die in het peiljaar twee zware delicten heeft gepleegd en bovendien in de jaren daarvoor drie antecedenten heeft. Het kan ook een jongere betreffen die in het peiljaar tenminste drie zware delicten heeft gepleegd. 11 In 2007 was er sprake van drie politiedistricten: district Maasland, De Leijgraaf en het Land van Cuijk. Na de gewijzigde districtsindeling m.i.v is er sprake van twee districten. De driedeling in de praktijk wordt gehandhaafd in de subregio s Maasland, Uden-Veghel en Cuijk-Boxmeer. 18

20 Op grond van hun criminele verleden kunnen veelplegers sinds de in 2004 ingevoerde ISD maatregel voor maximaal twee jaar worden gedetineerd, ondanks het delict niet in relatie staat met de duur van deze straf. 12 Door de langere insluiting kan een gericht justitieel reïntegratietraject worden aangeboden en kunnen zij beter worden begeleid bij hun terugkeer naar de samenleving. Voor het casusoverleg veelplegers worden per jaar 10 veelplegers geselecteerd per gehanteerd district binnen het RVML. District Maas en Leijgraaf wordt door het RVML nog steeds gezien als twee lossen districten (Uden/Veghel en Cuijk/Boxmeer), waardoor in dit district 20 veelplegers worden geselecteerd. Werknemers van de politie werkzaam binnen het Veiligheidshuis bespreken samen met de Chefs Operationele Zaken (teamleiders) welke veelplegers er op de lijst komen. Deze chefs verkrijgen informatie van wijkagenten. Uiteraard worden veelplegers die zich in detentie bevinden niet op de lijst geplaatst. De criteria die worden toegepast bij het selecteren van veelplegers voor het Veelplegersoverleg houden in: 1. Het voldoen aan de definitie van een zeer actieve veelpleger 2. Gevoel van ernst /aanstormend talent door wijkagenten/chefs 3. De mate van overlast door de veelpleger 4. Of er niet elders aandacht aan de veelpleger wordt geschonken Er zijn echter altijd uitzonderingen mogelijk op bovenstaande criteria. De Chef Operationele Zaken bepaalt uiteindelijk wie op de lijst terecht komt. Welk criteriapunt zwaarder weegt wordt per geval afgewogen. Ketenpartners binnen het casusoverleg veelplegers: Openbaar Ministerie Politie Novadic-Kentron Reclassering Nederland Nazorgcoördinator 12 Zie bijlage 1 voor de voorwaarden van de ISD-maatregel. 19

Daar doen we het voor!

Daar doen we het voor! Daar doen we het voor! Opbrengsten en effecten van verslavingsreclassering Inge Bakker Bas Tierolf Vita Los Daar doen we het voor! Opbrengsten en effecten van verslavingsreclassering Inge Bakker Bas Tierolf

Nadere informatie

gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering

gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering Auteurs Nadja Jungmann Anneke Menger Marc Anderson David Stam Datum 2 juli 2014 Hogeschool Utrecht, 2014

Nadere informatie

Jeugdcrimineel. en dan? Bron: H. Wiltschut, Den Engh Hoe worden jeugdcriminelen gestraft en werken deze straffen?

Jeugdcrimineel. en dan? Bron: H. Wiltschut, Den Engh Hoe worden jeugdcriminelen gestraft en werken deze straffen? Jeugdcrimineel en dan? Bron: H. Wiltschut, Den Engh Hoe worden jeugdcriminelen gestraft en werken deze straffen? Student: M.G. Bos & R. Bottema Profiel: Cultuur en maatschappij School: Comenius College

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

(H)echte sociale bindingen?

(H)echte sociale bindingen? (H)echte sociale bindingen? Een onderzoek naar de sociale bindingen van migrantenjongeren en hun gedrag in het licht van de sociale controle theorie van Hirschi Bachelorscriptie Bestuurskunde Begeleider:

Nadere informatie

10 jaargangen PIJ-ers Kenmerken en Veranderingen

10 jaargangen PIJ-ers Kenmerken en Veranderingen 10 jaargangen PIJ-ers Kenmerken en Veranderingen 10 jaargangen PIJ-ers Kenmerken en Veranderingen Datum december 2008 Dr. E.F.J.M. Brand Dr. A.A. van den Hurk Informatieanalyse en Documentatie 1 2 Colofon

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT UITVAL OF ZELFREGIE? EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT ARMOEDE EN PARTICIPATIE CREATING TOMORROW

Nadere informatie

Zeg me wie je vrienden zijn

Zeg me wie je vrienden zijn Zeg me wie je vrienden zijn Leden Redactieraad Programma Politie en Wetenschap Voorzitter: Leden: prof.dr. P.B. Boorsma Hoogleraar Openbare Financiën Universiteit Twente prof.dr. H. G. van de Bunt Hoogleraar

Nadere informatie

Jonge delinquenten van 16-23 jaar met een lichte verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik J. van der Nagel en R.

Jonge delinquenten van 16-23 jaar met een lichte verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik J. van der Nagel en R. 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Doel en opzet 9 1.2 Definities 10 1.3 Leeswijzer 11 Hoofdstuk 2 Delinquentie, LVB en middelengebruik: samenhang en omvang van de groep 13 2.1

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Typologie voor een strategische aanpak van multiprobleemgezinnen in Rotterdam

Typologie voor een strategische aanpak van multiprobleemgezinnen in Rotterdam Typologie voor een strategische aanpak van multiprobleemgezinnen in Rotterdam Een studie in het kader van Klein maar Fijn - CEPHIR Auteurs: Dr. Majone Steketee Dr. Myriam Vandenbroucke Juni 2010 Typologie

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Capelle aan den IJssel Utrecht, januari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Plan van aanpak risicojongeren tot 23 jaar. Problematiek Marokkaans-Nederlandse jongeren

Plan van aanpak risicojongeren tot 23 jaar. Problematiek Marokkaans-Nederlandse jongeren Plan van aanpak risicojongeren tot 23 jaar Problematiek Marokkaans-Nederlandse jongeren A gemeente Eindhoven Plan van aanpak risico Jongeren tot 23 jaar 2009-2010 Problematiek Marokkaans-Nederlandse jongeren

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie

Onderzoek naar de lokale aanpak van 12-minners. Jonger dan 12 of 12-minner? 1

Onderzoek naar de lokale aanpak van 12-minners. Jonger dan 12 of 12-minner? 1 Jonger dan 12 of 12-minner? Onderzoek naar de lokale aanpak van 12-minners Samenwerkend Toezicht Jeugd Jonger dan 12 of 12-minner? 1 Inhoud Interviews Annelies Kooiman over het gebruik van de signaleringskaart

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid. casuïstiek Groningen

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid. casuïstiek Groningen Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid casuïstiek Groningen Utrecht, april 2015 Binnen Samenwerkend Toezicht Jeugd werken vijf rijksinspecties samen, te weten: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN Van papier naar werkelijkheid Datum: 21 mei 2014 Advies: KOM/004/2014 Gemeentelijke preventie van kindermishandeling van papier naar werkelijkheid De Kinderombudsman

Nadere informatie

www.sellevanderwoude.nl

www.sellevanderwoude.nl PERSPECTIEF OP WERK PERSPECTIEF OP WERK Onderzoek naar het arbeidsperspectief in relatie tot de uitstroombestemming van leerlingen uit het praktijkonderwijs 12 juni 2015 Drs. Selle L. van der Woude www.sellevanderwoude.nl

Nadere informatie

15 jaar PIJ-ers in beeld. Kenmerken en veranderingen van jeugdigen die de PIJ-maatregel opgelegd kregen in de periode 1995-2010

15 jaar PIJ-ers in beeld. Kenmerken en veranderingen van jeugdigen die de PIJ-maatregel opgelegd kregen in de periode 1995-2010 15 jaar PIJ-ers in beeld Kenmerken en veranderingen van jeugdigen die de PIJ-maatregel opgelegd kregen in de periode 1995-2010 Colofon Afzendgegevens Dienst Justitiële Inrichtingen Analyse, Strategie

Nadere informatie

Vrijwillig maar niet vrijblijvend! Richting aan vrijwilligersbeleid in het kader van sanctietoepassing

Vrijwillig maar niet vrijblijvend! Richting aan vrijwilligersbeleid in het kader van sanctietoepassing Vrijwillig maar niet vrijblijvend! Richting aan vrijwilligersbeleid in het kader van sanctietoepassing Advies d.d. 8 juni 2010 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Aanleiding en context voor dit advies 9 Opbouw

Nadere informatie

Eind goed, al goed? De leefsituatie van jongeren een jaar na vertrek uit een justitiële behandelinrichting

Eind goed, al goed? De leefsituatie van jongeren een jaar na vertrek uit een justitiële behandelinrichting Eind goed, al goed? De leefsituatie van jongeren een jaar na vertrek uit een justitiële behandelinrichting L. Boendermaker Onderzoek en Beleid, nr. 167 Samenvatting en conclusies Dit rapport vormt de afsluiting

Nadere informatie

Kinderen met een handicap in Tel

Kinderen met een handicap in Tel Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick Oudenampsen Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick

Nadere informatie

De Harde Kern Aanpak MOgroep Utrecht, september 2007

De Harde Kern Aanpak MOgroep Utrecht, september 2007 De Harde Kern Aanpak MOgroep Utrecht, september 2007 Colofon De Harde Kern Aanpak Uitgave MOgroep Admiraal Helfrichlaan 1 Postbus 3332 3502 GH Utrecht telefoon: 030 298 34 34 fax: 030 298 34 37 www.mogroep.nl

Nadere informatie

Aanpak van Marokkaans-Nederlandse 12-minners

Aanpak van Marokkaans-Nederlandse 12-minners Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aanpak van Marokkaans-Nederlandse 12-minners Wegwijzer voor en door gemeenten Inhoudsopgave Inleiding 02 Het probleem van vroeg risicogedrag 03

Nadere informatie

Diversiteit in transitie

Diversiteit in transitie Diversiteit in transitie Aandacht voor effectief bereik van migrantengezinnen in de transitie van de jeugdzorg Adviesrapport november 2014 Hans Bellaart 2 Diversiteit in transitie In h o u d 1. Inleiding

Nadere informatie

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Gezin in Balans Terug in het gezin en terug in de samenleving Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1. Waar werkt Gezin

Nadere informatie

Tussen flaneren en schofferen

Tussen flaneren en schofferen Tussen flaneren en schofferen Tussen flaneren en schofferen Een constructieve aanpak van het fenomeen hangjongeren Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Tussen flaneren en schofferen Een constructieve

Nadere informatie