Nota Kwaliteitsbijdrages Buitengebied, 1e wijziging. Behorende bij aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota Kwaliteitsbijdrages Buitengebied, 1e wijziging. Behorende bij aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied."

Transcriptie

1 Nota Kwaliteitsbijdrages Buitengebied, 1e wijziging. Behorende bij aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied.

2 Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 2

3 NOTA KWALITEITSBIJDRAGES BUITENGEBIED 1 e wijziging Behorende bij aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied. Datum: maart 2012 Opgesteld door: Nummer: Team Ruimtelijke Ontwikkeling, gemeente Nederweert. NL.IMRO.0946.SVbgb2012-VA02. Vastgesteld door de gemeenteraad van Nederweert op 27 maart Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 3

4 Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 4

5 Inhoudsopgave. 1. Inleiding Kwaliteitsbijdrage per ontwikkeling. 2.1 algemeen Relatie met bestemmingsplan buitengebied Motivering per soort ontwikkeling Borging kwaliteitsbijdrages Kwaliteitsbijdrage per ontwikkeling Projecten kwaliteitsbijdrage Fondsen. 19 Bijlagen 23 Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 5

6 Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 6

7 1. Inleiding. Deze nota kwaliteitsbijdrages maakt onderdeel uit van de aanvullende Structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied. In de aanvullende Structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied is weergegeven welke ontwikkelingen in het buitengebied mogelijk zijn en in welke gebieden deze ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. In de uitvoeringsparagraaf van de aanvullende Structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied is aangegeven dat ter compensatie van aantasting van de waarden van het buitengebied compensatie dient plaats te vinden in de vorm van een kwaliteitsbijdrage danwel, indien dit niet mogelijk is, door storting van een bijdrage in een fonds. Deze nota kwaliteitsbijdrages buitengebied bevat de concrete uitwerking van de diverse vormen van kwaliteitsbijdrages die in het kader van de aanvullende Structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied worden gevraagd. Daarnaast verschaft deze nota inzicht in de wijze waarop de fondsen gevormd worden en welke projecten hiermee worden gefinancierd. De Nota Kwaliteitsbijdrages buitengebied is gelijktijdig met de aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied door de raad vastgesteld en heeft dezelfde status als de structuurvisie. Omdat de verwachting is dat de hoogte van de kwaliteitsbijdrages en projectenlijst regelmatig geactualiseerd dient te worden, is er voor gekozen om deze in een afzonderlijke nota op te nemen zodat deze eenvoudig en snel door de gemeenteraad kan worden aangepast. Algemeen geldt dat er een samenhang is tussen de rode ontwikkelingen (nieuwe bebouwing in het buitengebied) en de kwaliteitsbijdrages. Bij rode ontwikkelingen is er aantasting van het buitengebied. De mate van aantasting is per gebied verschillend en afhankelijk van de waarden in het gebied. In het agrarisch gebied zijn minder landschappelijke waarden aanwezig dan in het agrarisch gebied met de waarden openheid/essen/ontwikkelingszone groen. De aantasting van de waarden dient te worden gecompenseerd. De mate van compensatie is afhankelijk van de rode ontwikkeling en het gebied waar de rode ontwikkeling plaatsvindt. Rode ontwikkelingen die thuis horen in het buitengebied zoals uitbreiding van agrarische bedrijven en gebiedseigen toerisme en recreatie dienen met name te compenseren in het gebied. De compensatie is veelal lager bij rode ontwikkelingen die thuis horen in het buitengebied, zoals uitbreiding van agrarische bedrijven en gebiedseigen toerisme en recreatie. Rode ontwikkelingen die ook in de kern of op bedrijventerreinen kunnen plaatsvinden, zoals de bouw van solitaire woningen of de uitbreiding van niet-agrarische bedrijven, dienen een hogere compensatie te leveren. Daarnaast geldt dat naarmate het landschap meer waarden heeft die aangetast worden, dat de compensatie hoger is. In de aanvullende structuurvisie Nieuwe bebouwing in het buitengebied is per module aangegeven in welk gebied de ontwikkelingen kunnen plaatsvinden en waarom. In deze nota kwaliteitsbijdrages is vervolgens gemotiveerd aangegeven hoe hoog de compensatie dient te zijn. Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 7

8 2. Kwaliteitsbijdrages per ontwikkeling Algemeen. In de aanvullende Structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied wordt in de hoofdstukken 5.1 tot en met 5.10 aangegeven welke nieuwe rode ontwikkelingen in het buitengebied mogelijk zijn: landgoederen, toerisme en recreatie, agrarische bedrijven, niet-agrarische bedrijven, bedrijventerreinen en woningbouw. In de structuurvisie wordt aangegeven welke ontwikkelingen binnen welke gebieden en voorwaarden mogelijk zijn. Een rode ontwikkeling in het buitengebied tast de waarde van het buitengebied aan. Als compensatie voor deze aantasting dient er een kwaliteitsbijdrage te worden geleverd. De kwaliteitsbijdrages die per ontwikkeling gevraagd worden, zijn in deze nota kwaliteitsbijdrages buitengebied opgenomen. In beginsel is uitgegaan van de drempelwaarden zoals deze in het provinciale Limburgs Kwaliteitsmenu (LKM) zijn opgenomen. Voor een onderbouwing van deze kwaliteitsbijdrages wordt in beginsel verwezen naar de drempelwaarden zoals die zijn opgenomen in het LKM Relatie bestemmingsplan Buitengebied Nederweert. Daar waar het bestemmingsplan 'Buitengebied Nederweert' al een regeling heeft voor nieuwe bebouwing in het buitengebied, wordt verwezen naar het bestemmingsplan en is deze nota niet van toepassing Motivering per soort ontwikkeling. 2.3.a. Landgoederen. In het LKM wordt als drempelwaarde voor de oprichting van landgoederen (zowel nieuwe bebouwing als in bestaande bebouwing) de ontwikkeling van 2,5 tot 10 ha. (afhankelijk van de situatie) groen voorgesteld (zie paragraaf van de aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied). Deze drempelwaarde wordt voldoende geacht, zeker gezien het feit dat de ontwikkeling van een nieuw landgoed slechts zeer zelden voorkomt. 2.3.b. Toerisme en recreatie. In het LKM en de aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied wordt een onderscheid gemaakt tussen gebiedseigen en niet-gebiedseigen toerisme en recreatie. Voor gebiedseigen recreatie en toerisme is in het LKM als drempelwaarde 5x de te realiseren verharding en bebouwing in nieuw groen opgenomen. Voor niet-gebiedseigen toerisme en recreatie dient een financiële bijdrage van 25,- per m² bedrijfsvloeroppervlak te worden geleverd. Deze drempelwaarden zijn in beginsel als uitgangspunt genomen. In het geval van gebiedseigen recreatie en toerisme kunnen zich situaties voordoen waarin de realisatie van groen op de locatie zelf niet voor de hand ligt (b.v. in open gebieden) danwel niet mogelijk is terwijl de realisatie van gebiedseigen recreatie en toerisme wel wenselijk wordt geacht. In dat geval kan er gekozen worden voor een geldelijke bijdrage in een fonds. Voor de bepaling van de omvang van de bijdrage wordt aangesloten bij de nota Voorbeelden kwaliteitsgroen Provinciale Ontwikkelingszone Groene Waarden van november 2005 van de provincie Limburg. In deze nota wordt onderbouwd aangegeven dat de gemiddelde kosten voor het ontwikkelen van 1 ha. groen ,- bedragen. Dit komt overeen met een bedrag van 5,- per m² te ontwikkelen groen. Bij een realisatie van 5 x m² verharding en bebouwing in groen dient derhalve compensatie plaats te vinden van 25,- per te ontwikkelen m² verharding en bebouwing. Dit bedrag wordt gebruikt voor compensatie in groen. Omdat gebiedseigen recreatieve ontwikkelingen een bijdrage dienen te leveren die vergelijkbaar is met 25,- per m², wordt de bijdrage van niet-gebiedseigen ontwikkelingen verhoogt van 25,- naar 50,- per m². Een niet-gebiedseigen ontwikkeling hoeft immers niet noodzakelijkerwijs plaats te vinden in het buitengebied. De recreant maakt in dat geval geen gebruik van dat buitengebied. De aantasting Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 8

9 van het buitengebied is bij een niet-gebiedseigen ontwikkeling derhalve groter dan bij een gebiedseigen ontwikkeling, waardoor een hogere compensatie wordt gerechtvaardigd. 2.3.c. Agrarische bedrijven en glastuinbouw. Agrarische bedrijven (intensieve veehouderij, glastuinbouw, akkerbouw, grondgebonden bedrijven, tuinbouw) horen in beginsel thuis in het buitengebied. Bij uitbreiding van deze bedrijven is de Bouwblok op maat-plus (BOM+) methode van toepassing. Deze methode is opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert. Om de BOM+ methode te objectiveren, is voor de toepassing van de regeling een rekenmethode opgenomen. Op deze manier kan de hoogte van een bijdrage worden bepaald. De BOM+ bijdrage wordt gerelateerd aan de uitbreiding van het bedrijf. Hoe groter de uitbreiding van het bouwvlak, hoe hoger de bijdrage. In landschappelijk waardevol gebieden is de bijdrage hoger dan in agrarisch gebied en in het LOG omdat in die gebieden de aantasting van het landschap groter is. Om de m2 bijdrage om te kunnen rekenen naar een financiële bijdrage, is gebruik gemaakt van een gemiddelde prijs voor de realisatie van groen. Deze gemiddelde prijs is gebaseerd op methode van de Bosgroep (zie bijlage 10). De rekenmethode wordt alleen toegepast voor de kwaliteitsbijdrages op basis van het basispakket plus en basispakket extra uit het bestemmingsplan 'Buitengebied Nederweert'. Het basispakket (landschappelijke inpassing van het bedrijf en afkoppeling van het hemelwater) blijft voor alle bedrijven van toepassing. Dit is maatwerk en valt buiten het groen dat op basis van de rekenmethode als extra bijdrage moet worden geleverd. Op basis van deze overwegingen wordt de BOM+ regeling uit het bestemmingsplan 'Buitengebied Nederweert' wordt als volgt toegepast: - Basispakket is van toepassing voor alle uitbreidingen van bouwblokken. - Voor basispakket plus en basispakket extra wordt in beginsel uitgegaan van compensatie in natuur. Deze wordt als volgt berekend: Tot referentiemaat Boven referentiemaat Agrarisch gebied - 10% van het totale bouwvlak Agrarisch gebied esdorpen 15% van het totale bouwvlak 20% van het totale bouwvlak Agrarisch gebied 15% van het totale bouwvlak 20% van het totale bouwvlak ontwikkelingszone groen Agrarisch gebied open gebied 10% van het totale bouwvlak 15% van het totale bouwvlak LOG - 10% van het totale bouwvlak - Indien realisatie van natuur niet mogelijk is op eigen gronden, kan een alternatieve bijdrage worden geleverd conform de bijdrages die zijn genoemd in het bestemmingsplan 'Buitengebied Nederweert'. De hoogte hiervan wordt berekend door de te realiseren m2 groen te vermenigvuldigen met 6,50. - Indien geen enkele kwaliteitsbijdrage gerealiseerd kan worden op eigen terrein, kan het bedrag in het fonds voor natuur en landschap worden gestort. Voor bedrijven waarmee voor 27 maart 2012 afspraken zijn gemaakt over de kwaliteitsbijdrage, blijven de gemaakte afspraken gelden. Een afspraak dient minimaal te zijn vastgesteld in een principe uitspraak van het college van B&W. In de aanvullende Structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied wordt de vestiging van één glastuinbouwbedrijf in het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) mogelijk gemaakt indien er sprake is van ketensamenwerking met een intensieve veehouderij. In dat geval zullen er afspraken op maat worden gemaakt die vergelijkbaar zijn met de sloop van 2x het glas dat gerealiseerd wordt. Omdat er binnen de gemeente Nederweert weinig glas aanwezig is, is het mogelijk om een alternatieve kwaliteitsbijdrage uit te werken die hiermee vergelijkbaar is. Op het moment dat een initiatief zich aandient, zal deze bijdrage verder worden uitgewerkt waarbij aanpassing van deze nota kwaliteitsbijdrages noodzakelijk is. Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 9

10 2.3.d Uitbreiding bedrijventerrein. Voor uitbreiding van bedrijventerreinen in het buitengebied is in het LKM een drempelwaarde van 5,- per m² opgenomen. Zoals uit de aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied blijkt, is uitbreiding van bedrijventerreinen slechts zeer beperkt op 2 locaties toegestaan. Het gaat in beide gevallen om het (stedenbouwkundig) afronden van 2 bestaande bedrijventerreinen met maximaal 1 bedrijf per terrein. Vanwege deze beperkte uitbreiding, zal de aantasting van het buitengebied beperkt zijn. Een bijdrage van 5,- per m² wordt derhalve voldoende geacht. 2.3.e. Niet-agrarische bedrijven in het buitengebied. Voor niet-agrarische bedrijven in het buitengebied die willen uitbreiden is in het LKM een drempelwaarde van 35,- per m² opgenomen. In het bestemmingsplan buitengebied is een regeling opgenomen voor de uitbreiding van nietagrarische bedrijven. Indien een bedrijf nog verder wil uitbreiden, en dit ook planologisch mogelijk is, maakt de aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied onderscheid tussen twee situaties: Uitbreiding boven het percentage dat het bestemmingsplan toelaat maar binnen het bestemmingsvlak: hiervoor gelden de afwegingscriteria die bij de ontheffing in het bestemmingsplan zijn opgenomen. Op grond van het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert dient er een kwaliteitsbijdrage te worden geleverd. In het bestemmingsplan staan er mogelijkheden voor beschreven zoals landschappelijke inpassing, sloop of ontwikkeling van groen. Om de hoeveelheid van deze kwaliteitsbijdrage te kunnen kwantificeren wordt aangesloten bij de drempelwaarde zoals deze is opgenomen in het LKM: 35,- per m² bestemd bedrijfsterrein. Uitbreiding van het bestemmingsvlak van het bedrijf: uitbreiding van het bestemmingsvlak is in beginsel alleen toegestaan als het bedrijf geen mogelijkheden heeft om te verplaatsen naar een bedrijventerrein of (kern)winkelgebied. Het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert biedt hier geen mogelijkheden voor zodat dan de structuurvisie van toepassing is. In dat geval zal per m² nieuw bestemmingsvlak een bijdrage moeten worden geleverd van 35,- per m² (drempelwaarde van de provincie). Indien er zeer groot verhard oppervlakte wordt gerealiseerd binnen het nieuwe bestemmingsvlak, waardoor de bijdrage onevenredig hoog wordt, wordt bezien of er maatwerk kan worden geleverd. In dat geval zal er ook een aangepast bestemming worden toegepast zoals verkeersdoeleinden of onbebouwd terrein. Het is dan niet de bedoeling dat dit terrein op termijn bebouwd wordt. 2.3.f. Woningen in het buitengebied. In het LKM wordt voor nieuwe woningen uitgegaan van een drempelwaarde van 100,- per m² uitgeefbare grond/nieuwe woonbestemming. Voor uitbreiding van bestaande woningen is in het LKM geen drempelwaarde opgenomen. In de aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied is aangegeven dat er zeer terughoudend wordt omgegaan met het realiseren van nieuwe woningen in het buitengebied. Het realiseren van nieuwe woningen wordt alleen nog maar toegestaan indien dit nodig is om een ruimtelijke ontwikkeling te stimuleren die meerwaarde heeft voor het buitengebied. In de praktijk betekent dit dat het bouwen van nieuwe woningen in de meeste gevallen zal worden toegepast in samenhang met sloop van (agrarische) bedrijfsgebouwen. In het LKM is aangegeven dat de sloop van een bedrijfsgebouw een waarde vertegenwoordigd van 25,- per m² te slopen bebouwing. Uit informatie van sloopbedrijven is gebleken dat dit een reëel bedrag is van de sloopkosten. Uitgaande van de realisatie van een bouwkavel van 500 m² zou een bijdrage geleverd moeten worden van ,- (drempelbedrag provincie). Deze bijdrage kan geleverd worden uit bijvoorbeeld de sloop van 2000 m² bebouwing (2000 x 25,- = ). De Ruimte voor Ruimte-regeling, die in het verleden is toegepast, ging uit van sloop van 1000 m² per bouwkavel. De drempelwaarden zoals aangegeven in het LKM zijn derhalve hoger dan bij toepassing van de Ruimte voor Ruimte-regeling. Er is derhalve geen grond om een hoger bedrag op te nemen dan de drempelwaarde uit het LKM. 2.3.g. Uitbreiding woongebieden. Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 10

11 Voor uitbreiding van de woongebieden is in het LKM een bedrag van 5,- per m² exploitatiegebied als drempelwaarde opgenomen. Uitbreiding van woongebieden aansluitend aan de rode contour vindt in de regel plaats omdat dit vanuit volkshuisvestelijk oogpunt gewenst is danwel omdat dit om landschappelijke redenen wenselijk is. Daarnaast geldt voor deze uitbreiding van de kernen dat tevens de nota kostenverhaal (vastgesteld op 9 november 2010) van toepassing is. Een verhoging van het bedrag van 5,- van de provincie is derhalve niet wenselijk h. Natuurbegraafplaats. De natuurbegraafplaats kan als nieuwbouw van een commerciële maatschappelijke voorziening worden gekwalificeerd. Er wordt een kwaliteitsbijdrage van 15,00 per m2 bebouwing en verharding opgenomen. Dit bedrag is afgeleid van de bijdrage voor gebiedseigen toerisme en recreatie ( 25,00 per m2) en verlaagd omdat het om een voorziening met een maatschappelijk karakter gaat Borging kwaliteitsbijdrages. De aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied en deze nota kwaliteitsbijdrages gaan er van uit dat de kwaliteitsbijdrage in beginsel gerealiseerd wordt door de initiatiefnemer van de rode ontwikkeling. Om juridisch te borgen dat de kwaliteitsbijdrages worden uitgevoerd, zal er een privaatrechtelijke overeenkomst worden afgesloten waarin afspraken worden gemaakt over de uitvoering van kwaliteitsbijdrages. Daar waar dat juridisch mogelijk is zal de uitvoering van de kwaliteitsbijdrage worden opgenomen in een planologische maatregel of omgevingsvergunning. De overeenkomsten en afspraken worden gemonitord via een register. Dat geldt ook voor de bijdrages die in een fonds worden gestort. In de registers wordt opgenomen welke kwaliteitsbijdrages geleverd worden. In hoofdstuk 9 van de aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied is weergegeven hoe met de controle en handhaving van de kwaliteitsbijdrages wordt omgegaan. 2.5 Overzicht kwaliteitsbijdrages bij ruimtelijke ontwikkelingen. In onderstaand overzicht is weergegeven welke kwaliteitsbijdrage wordt gevraagd bij welke ruimtelijke ontwikkeling. Hierbij is rekening gehouden met de mate waarop de rode ontwikkeling past in het buitengebied, inbreuk op het landschap en het gebied waar de rode ontwikkeling plaatsvindt. De kwaliteitsbijdrage die in het overzicht wordt genoemd, dienen te worden besteed aan de projecten zoals deze genoemd worden onder hoofdstuk 3 van deze nota. De initiatiefnemers kunnen in beginsel zelf kiezen aan welk project ze een bijdrage willen leveren. Hierbij zijn zaken zoals eigendom of uitvoerbaarheid van belang. Bij een aantal ontwikkelingen is het verplicht om de kwaliteitsbijdrage in een groene ontwikkeling te leveren, deze zijn genoemd in onderstaand overzicht. Indien de initiatiefnemer niet zelf een kwaliteitsbijdrage kan leveren, zal deze in een fonds moeten worden gestort. De gemeente bepaalt in dat geval welke projecten hiermee worden gerealiseerd (zie hoofdstuk 4). Onderstaand schema dient in samenhang te worden gelezen met de schema s van de paragrafen 5.1 tot en met 5.9 uit de aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied. Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 11

12 Ontwikkeling Natuurgebied Agrarisch gebied met waarden Landgoed. Ontwikkeling van groen in combinatie met nieuwe bebouwing buiten het natuurgebied (zie bij agrarisch gebied met waarden en agrarisch gebied). Nieuwe bebouwing, waarvan max. 4 wooneenheden: 10 ha. Bestaande bebouwing waarvan max. 4 wooneenheden: 5 ha. Per extra wooneenheden: 2,5 ha. Agrarisch gebied Nieuwe bebouwing, waarvan max. 4 wooneenheden: 10 ha. Bestaande bebouwing waarvan max. 4 wooneenheden: 5 ha. Per extra wooneenheden: 2,5 ha. LOG - Nieuwe gebiedseigen recreatie (nieuwe bebouwing) niet zijnde solitaire vakantiewoningen Compensatie van: 5x m² nieuwe verharding en bebouwing in natuur, landschap of flora en fauna danwel 25,- per m² bebouwing en verharding Compensatie van: 5x m² nieuwe verharding en bebouwing in natuur, landschap of flora en fauna danwel 25,- per m² bebouwing en verharding Compensatie van: 5x m² nieuwe verharding en bebouwing in natuur, landschap of flora en fauna danwel 25,- per m² bebouwing en verharding - Uitbreiding bestaande gebiedseigen recreatie boven 25% van het bebouwde oppervlak binnen het bestemmingsvlak danwel uitbreiding van bestemmingsvlak Compensatie van: 5x m² nieuwe verharding en bebouwing in natuur, landschap of flora en fauna danwel 25,- per m² bebouwing en verharding Compensatie van: 5x m² nieuwe verharding en bebouwing in natuur, landschap of flora en fauna danwel 25,- per m² bebouwing en verharding Compensatie van: 5x m² nieuwe verharding en bebouwing in natuur, landschap of flora en fauna danwel 25,- per m² bebouwing en verharding - NIeuwvestiging nietgebiedseigen T&R - 50,- per m² bvo 50,- per m² bvo Agrarische nieuwvestiging Uitbreiding agrarische bedrijven. - In beginstel niet toegestaan. BOM+-regeling bestemmingsplan 'Buitengebied Nederweert' en In beginsel niet toegestaan. BOM+-regeling bestemmingsplan 'Buitengebied Nederweert' en BOM+-regeling bestemmingsplan 'Buitengebied Nederweert' en 2.3.c van deze nota. BOM+-regeling bestemmingsplan 'Buitengebied Nederweert' en Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 12

13 2.3.c van deze nota. 2.3.c van deze nota. 2.3.c van deze nota. Ontwikkeling Natuurgebied Agrarisch gebied met waarden Agrarisch gebied LOG Nieuwvestiging glastuinbouw uitbreiding glastuinbouw Landschappelijke inpassing via de BOM+-principes zoals deze zijn opgenomen in het bestemmingsplan 'Buitengebied Nederweert'. In beginsel sloop van 2x glasopstand die wordt gerealiseerd. Tot 3 ha: BOM+ op basis van bestemmingsplan 'Buitengebied Nederweert' en 2.3. c van deze nota. Tussen 3 en 5 ha: In beginsel sloop van 2x glasopstand die wordt gerealiseerd. Een vergelijkbare kwaliteitsbijdrage is mogelijk Tot 3 ha: BOM+ op basis van bestemmingsplan 'Buitengebied Nederweert' en 2.3. c. van deze nota. Tussen 3 en 5 ha: In beginsel sloop van 2x glasopstand die wordt gerealiseerd. Een vergelijkbare kwaliteitsbijdrage is mogelijk - Uitbreiding bedrijventerrein Uitbreiding bebouwing Solitaire bedrijfsvestigingen binnen bestemmingsvlak boven percentage bestemmingsplan. Uitbreiding bestemmingsvlak solitaire bedrijfsvestigingen Nieuwe (solitaire) woningen Niet toegestaan Niet toegestaan 5,- per m² bestemd - Kwaliteitsbijdrage op basis van bestemmingsplan buitengebied Nederweert twv 35,- per nieuw te bouwen m² - 35,- per m² bestemd bedrijventerrein ,- Per m² uitgeefbare grond. bedrijventerrein. Kwaliteitsbijdrage op basis van bestemmingsplan buitengebied Nederweert twv 35,- per nieuw te bouwen m² 35,- per m² bestemd bedrijventerrein. 100,- Per m² uitgeefbare grond. Niet toegestaan Projectmatige woningbouw in uitleggebieden - - 5,- Per m² exploitatiegebied tbv natuur, cultuurhistorie landschap of flora en fauna. Appartementen: 25,- - Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 13

14 Natuurbegraafplaats 15,00 Per m² verharding en bebouwing. 15,00 Per m² verharding en bebouwing. per m² uitgeefbare b.v.o. Tevens bijdrage op basis van Nota kostenverhaal d.d. 9 november Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 14

15 3. Projecten kwaliteitsbijdragen Algemeen. Op de kaart Projecten behorende bij de aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied, is een overzicht weergegeven van mogelijke projecten die uitgevoerd kunnen worden op basis van de structuurvisie en de nota kwaliteitsbijdrages. Uitgangspunt van de aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied is dat initiatiefnemers de onder 2.3. vermelde kwaliteitsbijdrages zelf realiseren. De hoogte van de bijdrage wordt dan bepaald aan de hand van het onder 2.3 vermelde ha. groen of bedrag. Op het moment dat zelfrealisatie niet mogelijk is, dient de bijdrage in een fonds te worden gestort. De projecten die uit het fonds worden gefinancierd worden vermeld onder hoofdstuk 4. In de projectenlijst is opgenomen: - onder welke categorie een project valt - korte beschrijving van het project - indicatieve planning en begroting - wie het project uitvoert 3.2. Sloop. Een van de kwaliteitsbijdrages die in het kader van de structuurvisie geleverd kan worden, is sloop van bebouwing. Op grond van het LKM kan hiervoor een waarde van 25,- per m2 voor worden ingerekend. Dit is een richtlijn. Indien wordt aangetoond dat de sloop aanmerkelijk duurder is, b.v. door aanwezigheid van asbest, kunnen er afspraken op maat worden gemaakt. De waarde van 25,00 per m2 gesloopte bebouwing wordt alleen toegekend in de bestemmingen agrarische gebied met waarden en natuur. In de bestemming agrarisch gebied wordt een lagere waarde toegekend, nl. 15,00 per m2, om op die manier sloop in landschappelijke waardevolle gebieden te stimuleren. Dat betekent dat de toegekende waarde voor sloop in agrarisch gebied in de meeste gevallen niet kostendekkend zal zijn Aanleg groen en natuur. Om de waarde van de aanleg van groen en natuur te kunnen waarderen heeft de Bosgroep in 2004 een rapport uitgebracht inclusief kostprijzen per natuurdoeltype. Zij hebben voor de inrichtingskosten gebruik gemaakt van normkosten volgens de GWW-systematiek (Reed business information, 2005), in samenhang met de laatste versie van het Normenboek Natuur, Bos & Landschap (Alterra/WUR) en aangevuld met ervaringscijfers. Deze normcijfers zijn geactualiseerd (peildatum 1 januari 2010) waarbij enerzijds de kostencomponent functieschade is geactualiseerd op basis van het huidige prijspeil voor agrarische grond en de waarde van natuurgronden. Hiervoor is een provinciaal gemiddelde prijs gehanteerd, ongeacht de regio of ligging. Anderzijds is de kostencomponent inrichting (inclusief beheer en algemene kosten) geïndexeerd op basis van prijsindexcijfers van het CBS. De genoemde prijzen zijn normen uitgaande van kwalitatief goed werk en materiaal. Wanneer de hoogte van de tegenprestatie bekend is worden deze normen gebruikt om te bepalen hoeveel ha natuur van welke natuurdoeltype gerealiseerd dient te worden. In de projectenlijst is per natuurdoeltype aangegeven wat de gemiddelde kosten zijn, uitgaande van bovengenoemd rapport. Bij actualisatie van de nota kwaliteitsbijdrages wordt het gemeentelijke Natuuroverleg om advies gevraagd voor het benoemen van de projecten. Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 15

16 Project Bijdrage aan Indicatieve planning en indicatie van de kosten Natuur. Inrichtingsplan Sarsven en de Banen. (bron: integrale gebiedsuitwerking Sarsven en de Banen) Inrichtingsplan Sarsven en de Banen. (bron: integrale gebiedsuitwerking Sarsven en de Banen) Landschap, flora en fauna. Vochtig hooiland Visschensteert (bron: Kwaliteitsplan natuur en landschap). Natte heide Wellenstein/Schoorkuilen. (bron: Kwaliteitsplan natuur en landschap). Ecologische verbindingszone Weerterbos/De Kievit/Wetering/Groote Peel (bron: Kwaliteitsplan natuur en landschap). Hooiland en Poelen Weerterbos. (bron: Kwaliteitsplan natuur en landschap). Venherstel Bloemerstraat. (bron: Kwaliteitsplan natuur en landschap). Venherstel Kanaaldijk. (bron: Kwaliteitsplan natuur en landschap). Ecologische verbindingszone Mensgerichte natuur Leemkuilen Vochtig hooiland met poelen (zie bijlage 1). Herstel vochtige heide in verbindingsgebied tussen Wellenstein en Schoorkuilen (zie bijlage 2). Creëren van een verbindingszone tussen de natuurgebieden en versterken van nieuwe leefgebieden in agrarisch gebied (zie bijlage 3). Uitbreiden leefgebieden voor flora en fauna (zie bijlage 4). Opschonen vennen (zie bijlage 5). Ven als stepping Stone tussen Weerterbos en Groote Peel (zie bijlage 6). Kosten gemeente: ,00 Planning: 2014 Kosten gemeente: ,00 Planning: Kosten: ,- per 0,075 ha. Planning: afhankelijk van particulier initiatief. Kosten: ,- per ha. Planning: afhankelijk van particulier initiatief. Kosten: ,- per ha. Planning: afhankelijk van particulier initiatief. Kosten: ,- per ha. Planning: afhankelijk van particulier initiatief. Kosten: ,- per 0,075 ha. Planning: afhankelijk van particulier initiatief. Kosten: ,- per 0,075 ha. Planning: afhankelijk van particulier initiatief. Uitvoering door DLG, Gemeente. DLG, gemeente, Eigenaar van de gronden. Eigenaar van de gronden. Eigenaar van de gronden. Eigenaar van de gronden. Eigenaar van de gronden. Eigenaar van de gronden. Project Bijdrage aan Indicatieve Uitvoering door planning en indicatie van de kosten Vleermuisbunkers. Gereed maken bunkers Kosten ca. 2500,- Eigenaar van de bunkers Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 16

17 Inrichtingsplan Sarsven en de Banen. (bron: integrale gebiedsuitwerking Sarsven en de Banen) Water Tungelroysebeek (bron: Integrale gebiedsuitwerking Tungelroysebeek). Oude Graaf Dal van de Aa Neerpeelbeek Cultuurhistorie Cultuurhistorisch waardevolle objecten. Inrichtingsplan Sarsven en de Banen. (bron: integrale gebiedsuitwerking Sarsven en de Banen) langs de Zuid Willemsvaart voor vleermuizen. Inrichten landschapsmaatregelen. Beekherstel en recreatieve routestructuren voorzover hiervoor geen of onvoldoende middelen beschikbaar zijn vanuit rijk of provincie. Beekherstel en recreatieve routestructuren voorzover hiervoor geen of onvoldoende middelen beschikbaar zijn vanuit rijk of provincie. Beekherstel en recreatieve routestructuren voorzover hiervoor geen of onvoldoende middelen beschikbaar zijn vanuit rijk of provincie. Beekherstel en recreatieve routestructuren voorzover hiervoor geen of onvoldoende middelen beschikbaar zijn vanuit rijk of provincie. Verbetering aan de omgeving van cultuurhistorische objecten. Reconstructie grafheuvel/urnenveld tot 5000,- per bunker. Planning: afhankelijk van initiatieven. Kosten: ,00 Planning: Kosten: ,- Planning: Kosten: ,- Planning: Kosten: ,- Planning: onbekend. Kosten: ,- Planning: 2011/2012. Kosten verschillen per situatie. Planning is afhankelijk van initiatieven. Kosten: ,- Planning: Project Bijdrage aan Indicatieve planning en indicatie van de kosten Inrichtingsplan Sarsven en de Banen. Speelhutten Houtsberg. Kosten: 4.000,00 Planning: (Rijkswaterstaat). Gemeente, DLG Waterschap Peel en Maasvallei. Waterschap Peel en Maasvallei. Waterschap Peel en Maasvallei. Waterschap Peel en Maasvallei. Eigenaar cultuurhistorisch object. Gemeente, DLG, Eigenaar. Uitvoering door Gemeente, DLG, SLL Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 17

18 (bron: integrale gebiedsuitwerking Sarsven en de Banen) Inrichtingsplan Sarsven en de Banen. (bron: integrale gebiedsuitwerking Sarsven en de Banen) Sloop Sloop stallen/overige bedrijfsgebouwen na bedrijfsbeëindiging. Sloop glasopstand na bedrijfsbeëindiging. Recreatieve routestructuren. Inrichtingsplan Sarsven en de Banen. (bron: integrale gebiedsuitwerking Sarsven en de Banen) Beleefbaarheid cultuurhistorie Sarsven en de Banen. Sloop voormalige bedrijfsgebouwen Kosten: 7.500,00 Planning: Sloopkosten a 25,- per m² in agrarisch gebied met waarden en natuur. Indien er asbest aanwezig is en de kosten aantoonbaar hoger zijn, kan een hoger bedrag worden ingerekend. Sloopkosten a 15,00 per m2 in agrarisch gebied. Sloop glasopstand Sloopkosten a 4,- per m² Versterking recreatieve routestructuren en objecten. Kosten: ,00 Planning: Gemeente, DLG, SLL Eigenaar gebouwen. Eigenaar glasopstand. Gemeente, DLG, SLL Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 18

19 4. Fondsen. In de aanvullende Structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied wordt de mogelijkheid geboden om, indien compensatie niet op eigen kavel of elders in de gemeente Nederweert kan plaatsvinden, een bijdrage in een fonds te storten. Aan het fonds worden projecten gekoppeld. Op deze wijze is duidelijk op welke wijze de bijdrages in het fonds worden besteed. 4.1 Fonds voor natuur, water en landschap. Op basis van het LKM en de aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied, zal een groot deel van de kwaliteitsbijdrages aan maatregelen op gebied van natuur, water en landschap moeten worden besteed. Indien een kwaliteitsbijdrage niet op eigen terrein kan worden gerealiseerd, is er een mogelijkheid tot storten van een bijdrage in een fonds voor natuur, water en landschap. De verwachting is dat er jaarlijks ca ,00 tot ,00 in het fonds zal worden gestort. Gezien de hoogte van dit bedrag is er voor gekozen om jaarlijks een beperkt aantal projecten uit de lijst in hoofdstuk 3 aan te wijzen die met het fonds worden gerealiseerd. Op het moment dat deze projecten zijn gerealiseerd, kan de nota kwaliteitsbijdrages worden aangepast en kunnen er nieuwe projecten met het fonds worden gerealiseerd. Uitvoering van de projecten kan gebeuren door de gemeente, provincie, terreinbeherende instanties of het IKL. Via een projectenregister zullen de uitgaves van het fonds worden verantwoord. Voor de periode zullen met dit fonds zullen de volgende projecten in het kader van het inrichtingsplan Sarsven en de Banen worden uitgevoerd volgens planning van dat project. Detailkaarten van de maatregelen uit het inrichtingsplan Sarsven en de Banen zijn opgenomen in bijlagen 8, 9 en 10. Hieronder een overzicht van de ligging van maatregelen 1 tot en met 4. De overige maatregelen liggen verspreid op meerdere plekken in het gebied. En zijn aangegeven op de kaarten in de bijlagen. Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 19

20 1. Mensgerichte natuur Leemkuilen Het gebied Leemkuilen is vroeger gebruikt voor de winning van leem. Doordat het maaiveld van dit gebied relatief laag ligt, zal het grondwater, na uitvoering van de planmaatregelen, dicht onder maaiveld komen. Daardoor zal dit gebiedje niet meer geschikt zijn als landbouwgrond. Binnen het plan is het daarom logisch om hier extra natuur aan te leggen. Het gebiedje biedt door de ligging nabij Nederweert-Eind een goede mogelijkheid om te koppelen aan een plaatselijk ommetje. Middels de inrichting van het gebied worden de cultuurhistorische waarden zichtbaar gemaakt, worden de potenties voor natte natuur geoptimaliseerd en ontstaat er nabij de kern van Eind een divers en goed toegankelijk wandelgebied. Getracht wordt dit in samenspraak met Eynderhoof en Stichting Limburgs Landschap vorm te geven. De fondsbijdrage is bedoeld voor het gemeentelijk aandeel in de kosten, deze is geraamd op , Ecologische verbindingszone Visschensteert Voor de typische flora en fauna van de natte natuurgebieden is het intensief gebruikte landbouwgebied een barrière om te migreren van het ene natuurgebied naar het andere. Met name tussen de natuurgebieden Vlakwater/Leveroyse Dijk en de Zoom is er sprake van een grote barrière in de vorm van ruim 2 kilometer lengte aan intensieve landbouw. In het plan is ruimte gemaakt voor de aanleg van een verbindingszone in de vorm van een stepping stone. Ten behoeve van de realisatie hiervan wordt er in totaal 5,3 ha landbouwgrond, die in de toekomst toch te nat zal worden voor landbouw, omgezet naar natuur. Deze verbindingszone, met een lengte van ca. 550 m., zal tot een diepte van gemiddeld ca. 40 cm afgegraven worden. In de breedterichting van de verbindingszone ontstaat een overgang van droog (bereikbaarheidspad van de waterloop) via moerassig naar het open water van de Vissensteert. In de lengterichting wordt veel variatie aangebracht door het beurtelings afgraven van smalle en brede delen langs de beekloop, variatie in diepte van het afgraven en variatie in de taluds (van steilrand tot zeer flauw). Ook wordt via het onderhoud gestreefd naar een grote variatie in begroeiing, van grazig tot ruigtes. Opgaande (struik-) begroeiing wordt beperkt tot maximaal 10% van de oppervlakte. De vrijkomende grond kan worden verwerkt op laaggelegen landbouwpercelen in de omgeving. De fondsbijdrage is bedoeld voor het gemeentelijk aandeel in de kosten, deze is geraamd op , Reconstructie grafheuvel/urnenveld nabij Eind 40 Nabij de Ijsboerderij Gommers (Eind 40) zal een grafheuvel / urnenveld gereconstrueerd worden. In de buurt van het Sarsven is een dergelijk urnenveld tijdens een archeologische vooronderzoek aangetroffen. Door het urnenveld te herstellen wordt een stukje geschiedenis weer zichtbaar in de streek. De fondsbijdrage is bedoeld voor het gemeentelijk aandeel in de kosten, deze is geraamd op , Speelhutten dagcamping Houtsberg De dagcamping dient ook meer een verwijzing te hebben naar het verleden. Op het terrein is het wenselijk om enkele hutjes te bouwen die een verwijzing hebben naar de vroegere hutten van de jagers-verzamelaars. De fondsbijdrage is bedoeld voor het gemeentelijk aandeel in de kosten, deze is geraamd op 4.000, Beleefbaarheid cultuurhistorie Sarsven en de Banen Binnen het knopenlopensysteem zal op een aantal plekken aandacht worden geschonken aan de rijke cultuurhistorie in het gebied. Dit zal vooral gebeuren in het gebied tussen Nederweert-Eind en de dagcamping. De bedoeling is dat op diverse plekken aan de wandelroutes herkenbare taferelen Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 20

Glastuinbouw Sleeuwijk Inrichtingsplan

Glastuinbouw Sleeuwijk Inrichtingsplan Glastuinbouw Sleeuwijk Inrichtingsplan In opdracht van: Al-licht van Oord b.v. en Gebr. van de Heuvel Stadhoudershoef 6 4273 XZ Hank Uitgevoerd door: ZLTO Advies Ing. F.C.J.L. Klomp-Pullens MSc Specialist

Nadere informatie

bestemmingsplan Golfbaan Eyckenduyn gemeente Peel en Maas datum: 17 juni 2013 projectnummer: 404632R.2001 adviseur: Rnu/Rve

bestemmingsplan Golfbaan Eyckenduyn gemeente Peel en Maas datum: 17 juni 2013 projectnummer: 404632R.2001 adviseur: Rnu/Rve bestemmingsplan Golfbaan Eyckenduyn gemeente Peel en Maas status: ontwerp datum: 17 juni 2013 projectnummer: 404632R.2001 adviseur: Rnu/Rve 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Ligging plangebied

Nadere informatie

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor m.e.r.-beoordeling Definitief Opdrachtgever: Bestuurscommissie Dwingelderveld Grontmij Nederland bv Assen,

Nadere informatie

t Satersloo, Saasveld Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht

t Satersloo, Saasveld Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht t Satersloo, Saasveld Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht Opdrachtgever: Resort t Satersloo B.V. Projectnr: ARC017 Rapportnr: 10-022 Datum: 06-09-2013 Kragten t Satersloo, Saasveld Aanmeldingsnotitie

Nadere informatie

INRICHTINGSVISIE ESSCHE STROOM

INRICHTINGSVISIE ESSCHE STROOM INRICHTINGSVISIE ESSCHE STROOM Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2. De opgave voor de Essche Stroom 7 3. Uitgangspunten voor de inrichtingsvisie 17 4 Het beekdalsysteem: verleden, heden en toekomst 21 5 Flexibele

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Vastgesteld. Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de realisatie van Herberg de Lindehoeve Horsterweg 49-51 Grubbenvorst

Vastgesteld. Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de realisatie van Herberg de Lindehoeve Horsterweg 49-51 Grubbenvorst Vastgesteld Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de realisatie van Herberg de Lindehoeve Horsterweg 49-51 Grubbenvorst Vastgesteld Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de realisatie van Herberg

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal Gemeente Halderberge. Rapport I Bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf II. Toelichting en voorschriften

Gemeente Roosendaal Gemeente Halderberge. Rapport I Bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf II. Toelichting en voorschriften Gemeente Roosendaal Gemeente Halderberge nummer X.127x00036.2550 datum 28 nov 2003 concept april 2003 voorontwerp ontwerp november 2003 vaststelling Rapport I Bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen. Gemeente Nuenen

Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen. Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Bijlage Datum: September 2010 Projectgegevens:

Nadere informatie

Meer doen in minder gebieden. Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen

Meer doen in minder gebieden. Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen Meer doen in minder gebieden Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen Meer doen in minder gebieden Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen 1 Inhoud bladzijde 1

Nadere informatie

Gemeente Gemert-Bakel. Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11

Gemeente Gemert-Bakel. Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11 Gemeente Gemert-Bakel Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Bestemmingsplan Delden-Zuid, herziening Strookappe 15. Fase: vastgesteld

Bestemmingsplan Delden-Zuid, herziening Strookappe 15. Fase: vastgesteld Bestemmingsplan Delden-Zuid, herziening Strookappe 15 Fase: vastgesteld Rapport Bestemmingsplan Delden-Zuid, herziening Strookappe 15 Gemeente Hof van Twente projectnaam identificatienummer Bestemmingsplan

Nadere informatie

Goedereede. Kerk Preekhillaan. bestemmingsplan. adviseurs ruimtelijke ordening

Goedereede. Kerk Preekhillaan. bestemmingsplan. adviseurs ruimtelijke ordening Goedereede Kerk Preekhillaan bestemmingsplan adviseurs ruimtelijke ordening Goedereede Kerk Preekhillaan bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0511.GDRKerk10-BP30

Nadere informatie

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Definitief Grontmij Nederland bv Assen, 13 februari 2009 Verantwoording Titel : Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Projectnummer : 262874 Datum : 13 februari 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Bestemmingsplan Heiakker

Bestemmingsplan Heiakker Bestemmingsplan Heiakker Inhoud: Inhoud: Toelichting Bijlage Voorschriften Kaart 060415 blad 1 en blad 2 Procedure: 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 05 december 2006 Vastgesteld door de Raad d.d. 03

Nadere informatie

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Inhoud: Bijlage Voorschriften Kaart Procedure: Terinzagelegging t.b.v. de inspraak d.d. 8 november 2004 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 11 juli 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht

Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht AAder stadsadvies Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht NL.IMRO.1892.BpMiddelweg12Mrd-Va01 26 maart 2013 Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht Woonhuis dhr. R. Stout NL.IMRO.1892.BpMiddelweg12Mrd-Va01

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Rijnbandijk 163 te Maurik GEMEENTE BUREN

Ruimtelijke Onderbouwing Rijnbandijk 163 te Maurik GEMEENTE BUREN Ruimtelijke Onderbouwing Rijnbandijk 163 te Maurik GEMEENTE BUREN Planstatus: ontwerp (definitief) Datum: 19 november 2012 Contactpersoon Buro SRO: M. de Weerd E. Marsman Kenmerk Buro SRO: SR120063 3 Buro

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Rijnbandijk 163 te Maurik GEMEENTE BUREN

Ruimtelijke Onderbouwing Rijnbandijk 163 te Maurik GEMEENTE BUREN Ruimtelijke Onderbouwing Rijnbandijk 163 te Maurik GEMEENTE BUREN Planstatus: ontwerp (definitief) Datum: 19 november 2012 Contactpersoon Buro SRO: M. de Weerd E. Marsman Kenmerk Buro SRO: SR120063 3 Buro

Nadere informatie

TOELICHTING Bestemmingsplan Kerkstraat 41

TOELICHTING Bestemmingsplan Kerkstraat 41 TOELICHTING Bestemmingsplan Kerkstraat 41 Planstatus: Vastgesteld Datum: 28 februari 2012 Plan identificatie: NL.IMRO.1719.5bp11Kerkstraat41-vg01 Auteur: Ir. C.C.F. Mureau Opdrachtgever: De heer Dudok

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing

Ruimtelijke Onderbouwing Ruimtelijke Onderbouwing Loods voor Golf Duinzicht kavel E2024 Groenendaal 9A, 2244BK Wassenaar Ontwerp 4 december 2013 Pagina 1 van 24 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ligging

Nadere informatie

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente projectnaam identificatienummer Bestemmingsplan Bovenbergweg 4 te Markelo NL.IMRO.1735.BGxBovenbergw-VS10

Nadere informatie

Gemeente Dinkelland Bestemmingsplan Buitengebied 2010

Gemeente Dinkelland Bestemmingsplan Buitengebied 2010 Gemeente Dinkelland Bestemmingsplan Buitengebied 2010 Gemeente Dinkelland Bestemmingsplan Buitengebied 2010 Code 04-12-02 / 18-02-10 GEMEENTE DINKELLAND 04-12-02 /18-02-10 BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding 2. HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4

HOOFDSTUK 1 Inleiding 2. HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4 Toelichting Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Inleiding 2 HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4 HOOFDSTUK 3 Beleidslijnen 5 3.1 Rijksbeleid 5 3.2

Nadere informatie

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURELE RELATIE TUSSEN MILIEUEFFECTRAPPORTAGE EN BESLUITVORMING VIA HET BESTEMMINGSPLAN 3 2

Nadere informatie

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht. Voorontwerp

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht. Voorontwerp Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht 26 juli 2011 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen- Ambacht Inhoud: - - Regels - Verbeelding

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:500 Datum: 11 augustus 2014 Projectgegevens: TOE01-0252775-01B

Nadere informatie

PLANMER BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED WATERLAND 2013 EN BESTEMMINGSPLAN MARKEN 2013

PLANMER BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED WATERLAND 2013 EN BESTEMMINGSPLAN MARKEN 2013 PLANMER BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED WATERLAND 2013 EN BESTEMMINGSPLAN MARKEN 2013 PLANMER BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED WATERLAND 2013 EN BESTEMMINGSPLAN MARKEN 2013 CODE 1112116 / GEMEENTERAAD / 11 APRIL

Nadere informatie

Nieuwe landgoederen. Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG

Nieuwe landgoederen. Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG Nieuwe landgoederen Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG Gemeente Utrechtse Heuvelrug gemeentelijk projectleider: de heer M. Andrlik Beleidskader

Nadere informatie

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN 4 2011$ TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN Plan: `Molenweg 17 Stramproy Behoort bij besluit van de raad van Weert van 25 september 2013, nummer RAD-000857 De griffier Plan IDN: NL.IMRO.0988.BPMolenweg17-VG01!

Nadere informatie