Nota Kwaliteitsbijdrages Buitengebied, 1e wijziging. Behorende bij aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota Kwaliteitsbijdrages Buitengebied, 1e wijziging. Behorende bij aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied."

Transcriptie

1 Nota Kwaliteitsbijdrages Buitengebied, 1e wijziging. Behorende bij aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied.

2 Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 2

3 NOTA KWALITEITSBIJDRAGES BUITENGEBIED 1 e wijziging Behorende bij aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied. Datum: maart 2012 Opgesteld door: Nummer: Team Ruimtelijke Ontwikkeling, gemeente Nederweert. NL.IMRO.0946.SVbgb2012-VA02. Vastgesteld door de gemeenteraad van Nederweert op 27 maart Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 3

4 Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 4

5 Inhoudsopgave. 1. Inleiding Kwaliteitsbijdrage per ontwikkeling. 2.1 algemeen Relatie met bestemmingsplan buitengebied Motivering per soort ontwikkeling Borging kwaliteitsbijdrages Kwaliteitsbijdrage per ontwikkeling Projecten kwaliteitsbijdrage Fondsen. 19 Bijlagen 23 Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 5

6 Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 6

7 1. Inleiding. Deze nota kwaliteitsbijdrages maakt onderdeel uit van de aanvullende Structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied. In de aanvullende Structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied is weergegeven welke ontwikkelingen in het buitengebied mogelijk zijn en in welke gebieden deze ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. In de uitvoeringsparagraaf van de aanvullende Structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied is aangegeven dat ter compensatie van aantasting van de waarden van het buitengebied compensatie dient plaats te vinden in de vorm van een kwaliteitsbijdrage danwel, indien dit niet mogelijk is, door storting van een bijdrage in een fonds. Deze nota kwaliteitsbijdrages buitengebied bevat de concrete uitwerking van de diverse vormen van kwaliteitsbijdrages die in het kader van de aanvullende Structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied worden gevraagd. Daarnaast verschaft deze nota inzicht in de wijze waarop de fondsen gevormd worden en welke projecten hiermee worden gefinancierd. De Nota Kwaliteitsbijdrages buitengebied is gelijktijdig met de aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied door de raad vastgesteld en heeft dezelfde status als de structuurvisie. Omdat de verwachting is dat de hoogte van de kwaliteitsbijdrages en projectenlijst regelmatig geactualiseerd dient te worden, is er voor gekozen om deze in een afzonderlijke nota op te nemen zodat deze eenvoudig en snel door de gemeenteraad kan worden aangepast. Algemeen geldt dat er een samenhang is tussen de rode ontwikkelingen (nieuwe bebouwing in het buitengebied) en de kwaliteitsbijdrages. Bij rode ontwikkelingen is er aantasting van het buitengebied. De mate van aantasting is per gebied verschillend en afhankelijk van de waarden in het gebied. In het agrarisch gebied zijn minder landschappelijke waarden aanwezig dan in het agrarisch gebied met de waarden openheid/essen/ontwikkelingszone groen. De aantasting van de waarden dient te worden gecompenseerd. De mate van compensatie is afhankelijk van de rode ontwikkeling en het gebied waar de rode ontwikkeling plaatsvindt. Rode ontwikkelingen die thuis horen in het buitengebied zoals uitbreiding van agrarische bedrijven en gebiedseigen toerisme en recreatie dienen met name te compenseren in het gebied. De compensatie is veelal lager bij rode ontwikkelingen die thuis horen in het buitengebied, zoals uitbreiding van agrarische bedrijven en gebiedseigen toerisme en recreatie. Rode ontwikkelingen die ook in de kern of op bedrijventerreinen kunnen plaatsvinden, zoals de bouw van solitaire woningen of de uitbreiding van niet-agrarische bedrijven, dienen een hogere compensatie te leveren. Daarnaast geldt dat naarmate het landschap meer waarden heeft die aangetast worden, dat de compensatie hoger is. In de aanvullende structuurvisie Nieuwe bebouwing in het buitengebied is per module aangegeven in welk gebied de ontwikkelingen kunnen plaatsvinden en waarom. In deze nota kwaliteitsbijdrages is vervolgens gemotiveerd aangegeven hoe hoog de compensatie dient te zijn. Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 7

8 2. Kwaliteitsbijdrages per ontwikkeling Algemeen. In de aanvullende Structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied wordt in de hoofdstukken 5.1 tot en met 5.10 aangegeven welke nieuwe rode ontwikkelingen in het buitengebied mogelijk zijn: landgoederen, toerisme en recreatie, agrarische bedrijven, niet-agrarische bedrijven, bedrijventerreinen en woningbouw. In de structuurvisie wordt aangegeven welke ontwikkelingen binnen welke gebieden en voorwaarden mogelijk zijn. Een rode ontwikkeling in het buitengebied tast de waarde van het buitengebied aan. Als compensatie voor deze aantasting dient er een kwaliteitsbijdrage te worden geleverd. De kwaliteitsbijdrages die per ontwikkeling gevraagd worden, zijn in deze nota kwaliteitsbijdrages buitengebied opgenomen. In beginsel is uitgegaan van de drempelwaarden zoals deze in het provinciale Limburgs Kwaliteitsmenu (LKM) zijn opgenomen. Voor een onderbouwing van deze kwaliteitsbijdrages wordt in beginsel verwezen naar de drempelwaarden zoals die zijn opgenomen in het LKM Relatie bestemmingsplan Buitengebied Nederweert. Daar waar het bestemmingsplan 'Buitengebied Nederweert' al een regeling heeft voor nieuwe bebouwing in het buitengebied, wordt verwezen naar het bestemmingsplan en is deze nota niet van toepassing Motivering per soort ontwikkeling. 2.3.a. Landgoederen. In het LKM wordt als drempelwaarde voor de oprichting van landgoederen (zowel nieuwe bebouwing als in bestaande bebouwing) de ontwikkeling van 2,5 tot 10 ha. (afhankelijk van de situatie) groen voorgesteld (zie paragraaf van de aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied). Deze drempelwaarde wordt voldoende geacht, zeker gezien het feit dat de ontwikkeling van een nieuw landgoed slechts zeer zelden voorkomt. 2.3.b. Toerisme en recreatie. In het LKM en de aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied wordt een onderscheid gemaakt tussen gebiedseigen en niet-gebiedseigen toerisme en recreatie. Voor gebiedseigen recreatie en toerisme is in het LKM als drempelwaarde 5x de te realiseren verharding en bebouwing in nieuw groen opgenomen. Voor niet-gebiedseigen toerisme en recreatie dient een financiële bijdrage van 25,- per m² bedrijfsvloeroppervlak te worden geleverd. Deze drempelwaarden zijn in beginsel als uitgangspunt genomen. In het geval van gebiedseigen recreatie en toerisme kunnen zich situaties voordoen waarin de realisatie van groen op de locatie zelf niet voor de hand ligt (b.v. in open gebieden) danwel niet mogelijk is terwijl de realisatie van gebiedseigen recreatie en toerisme wel wenselijk wordt geacht. In dat geval kan er gekozen worden voor een geldelijke bijdrage in een fonds. Voor de bepaling van de omvang van de bijdrage wordt aangesloten bij de nota Voorbeelden kwaliteitsgroen Provinciale Ontwikkelingszone Groene Waarden van november 2005 van de provincie Limburg. In deze nota wordt onderbouwd aangegeven dat de gemiddelde kosten voor het ontwikkelen van 1 ha. groen ,- bedragen. Dit komt overeen met een bedrag van 5,- per m² te ontwikkelen groen. Bij een realisatie van 5 x m² verharding en bebouwing in groen dient derhalve compensatie plaats te vinden van 25,- per te ontwikkelen m² verharding en bebouwing. Dit bedrag wordt gebruikt voor compensatie in groen. Omdat gebiedseigen recreatieve ontwikkelingen een bijdrage dienen te leveren die vergelijkbaar is met 25,- per m², wordt de bijdrage van niet-gebiedseigen ontwikkelingen verhoogt van 25,- naar 50,- per m². Een niet-gebiedseigen ontwikkeling hoeft immers niet noodzakelijkerwijs plaats te vinden in het buitengebied. De recreant maakt in dat geval geen gebruik van dat buitengebied. De aantasting Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 8

9 van het buitengebied is bij een niet-gebiedseigen ontwikkeling derhalve groter dan bij een gebiedseigen ontwikkeling, waardoor een hogere compensatie wordt gerechtvaardigd. 2.3.c. Agrarische bedrijven en glastuinbouw. Agrarische bedrijven (intensieve veehouderij, glastuinbouw, akkerbouw, grondgebonden bedrijven, tuinbouw) horen in beginsel thuis in het buitengebied. Bij uitbreiding van deze bedrijven is de Bouwblok op maat-plus (BOM+) methode van toepassing. Deze methode is opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert. Om de BOM+ methode te objectiveren, is voor de toepassing van de regeling een rekenmethode opgenomen. Op deze manier kan de hoogte van een bijdrage worden bepaald. De BOM+ bijdrage wordt gerelateerd aan de uitbreiding van het bedrijf. Hoe groter de uitbreiding van het bouwvlak, hoe hoger de bijdrage. In landschappelijk waardevol gebieden is de bijdrage hoger dan in agrarisch gebied en in het LOG omdat in die gebieden de aantasting van het landschap groter is. Om de m2 bijdrage om te kunnen rekenen naar een financiële bijdrage, is gebruik gemaakt van een gemiddelde prijs voor de realisatie van groen. Deze gemiddelde prijs is gebaseerd op methode van de Bosgroep (zie bijlage 10). De rekenmethode wordt alleen toegepast voor de kwaliteitsbijdrages op basis van het basispakket plus en basispakket extra uit het bestemmingsplan 'Buitengebied Nederweert'. Het basispakket (landschappelijke inpassing van het bedrijf en afkoppeling van het hemelwater) blijft voor alle bedrijven van toepassing. Dit is maatwerk en valt buiten het groen dat op basis van de rekenmethode als extra bijdrage moet worden geleverd. Op basis van deze overwegingen wordt de BOM+ regeling uit het bestemmingsplan 'Buitengebied Nederweert' wordt als volgt toegepast: - Basispakket is van toepassing voor alle uitbreidingen van bouwblokken. - Voor basispakket plus en basispakket extra wordt in beginsel uitgegaan van compensatie in natuur. Deze wordt als volgt berekend: Tot referentiemaat Boven referentiemaat Agrarisch gebied - 10% van het totale bouwvlak Agrarisch gebied esdorpen 15% van het totale bouwvlak 20% van het totale bouwvlak Agrarisch gebied 15% van het totale bouwvlak 20% van het totale bouwvlak ontwikkelingszone groen Agrarisch gebied open gebied 10% van het totale bouwvlak 15% van het totale bouwvlak LOG - 10% van het totale bouwvlak - Indien realisatie van natuur niet mogelijk is op eigen gronden, kan een alternatieve bijdrage worden geleverd conform de bijdrages die zijn genoemd in het bestemmingsplan 'Buitengebied Nederweert'. De hoogte hiervan wordt berekend door de te realiseren m2 groen te vermenigvuldigen met 6,50. - Indien geen enkele kwaliteitsbijdrage gerealiseerd kan worden op eigen terrein, kan het bedrag in het fonds voor natuur en landschap worden gestort. Voor bedrijven waarmee voor 27 maart 2012 afspraken zijn gemaakt over de kwaliteitsbijdrage, blijven de gemaakte afspraken gelden. Een afspraak dient minimaal te zijn vastgesteld in een principe uitspraak van het college van B&W. In de aanvullende Structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied wordt de vestiging van één glastuinbouwbedrijf in het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) mogelijk gemaakt indien er sprake is van ketensamenwerking met een intensieve veehouderij. In dat geval zullen er afspraken op maat worden gemaakt die vergelijkbaar zijn met de sloop van 2x het glas dat gerealiseerd wordt. Omdat er binnen de gemeente Nederweert weinig glas aanwezig is, is het mogelijk om een alternatieve kwaliteitsbijdrage uit te werken die hiermee vergelijkbaar is. Op het moment dat een initiatief zich aandient, zal deze bijdrage verder worden uitgewerkt waarbij aanpassing van deze nota kwaliteitsbijdrages noodzakelijk is. Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 9

10 2.3.d Uitbreiding bedrijventerrein. Voor uitbreiding van bedrijventerreinen in het buitengebied is in het LKM een drempelwaarde van 5,- per m² opgenomen. Zoals uit de aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied blijkt, is uitbreiding van bedrijventerreinen slechts zeer beperkt op 2 locaties toegestaan. Het gaat in beide gevallen om het (stedenbouwkundig) afronden van 2 bestaande bedrijventerreinen met maximaal 1 bedrijf per terrein. Vanwege deze beperkte uitbreiding, zal de aantasting van het buitengebied beperkt zijn. Een bijdrage van 5,- per m² wordt derhalve voldoende geacht. 2.3.e. Niet-agrarische bedrijven in het buitengebied. Voor niet-agrarische bedrijven in het buitengebied die willen uitbreiden is in het LKM een drempelwaarde van 35,- per m² opgenomen. In het bestemmingsplan buitengebied is een regeling opgenomen voor de uitbreiding van nietagrarische bedrijven. Indien een bedrijf nog verder wil uitbreiden, en dit ook planologisch mogelijk is, maakt de aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied onderscheid tussen twee situaties: Uitbreiding boven het percentage dat het bestemmingsplan toelaat maar binnen het bestemmingsvlak: hiervoor gelden de afwegingscriteria die bij de ontheffing in het bestemmingsplan zijn opgenomen. Op grond van het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert dient er een kwaliteitsbijdrage te worden geleverd. In het bestemmingsplan staan er mogelijkheden voor beschreven zoals landschappelijke inpassing, sloop of ontwikkeling van groen. Om de hoeveelheid van deze kwaliteitsbijdrage te kunnen kwantificeren wordt aangesloten bij de drempelwaarde zoals deze is opgenomen in het LKM: 35,- per m² bestemd bedrijfsterrein. Uitbreiding van het bestemmingsvlak van het bedrijf: uitbreiding van het bestemmingsvlak is in beginsel alleen toegestaan als het bedrijf geen mogelijkheden heeft om te verplaatsen naar een bedrijventerrein of (kern)winkelgebied. Het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert biedt hier geen mogelijkheden voor zodat dan de structuurvisie van toepassing is. In dat geval zal per m² nieuw bestemmingsvlak een bijdrage moeten worden geleverd van 35,- per m² (drempelwaarde van de provincie). Indien er zeer groot verhard oppervlakte wordt gerealiseerd binnen het nieuwe bestemmingsvlak, waardoor de bijdrage onevenredig hoog wordt, wordt bezien of er maatwerk kan worden geleverd. In dat geval zal er ook een aangepast bestemming worden toegepast zoals verkeersdoeleinden of onbebouwd terrein. Het is dan niet de bedoeling dat dit terrein op termijn bebouwd wordt. 2.3.f. Woningen in het buitengebied. In het LKM wordt voor nieuwe woningen uitgegaan van een drempelwaarde van 100,- per m² uitgeefbare grond/nieuwe woonbestemming. Voor uitbreiding van bestaande woningen is in het LKM geen drempelwaarde opgenomen. In de aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied is aangegeven dat er zeer terughoudend wordt omgegaan met het realiseren van nieuwe woningen in het buitengebied. Het realiseren van nieuwe woningen wordt alleen nog maar toegestaan indien dit nodig is om een ruimtelijke ontwikkeling te stimuleren die meerwaarde heeft voor het buitengebied. In de praktijk betekent dit dat het bouwen van nieuwe woningen in de meeste gevallen zal worden toegepast in samenhang met sloop van (agrarische) bedrijfsgebouwen. In het LKM is aangegeven dat de sloop van een bedrijfsgebouw een waarde vertegenwoordigd van 25,- per m² te slopen bebouwing. Uit informatie van sloopbedrijven is gebleken dat dit een reëel bedrag is van de sloopkosten. Uitgaande van de realisatie van een bouwkavel van 500 m² zou een bijdrage geleverd moeten worden van ,- (drempelbedrag provincie). Deze bijdrage kan geleverd worden uit bijvoorbeeld de sloop van 2000 m² bebouwing (2000 x 25,- = ). De Ruimte voor Ruimte-regeling, die in het verleden is toegepast, ging uit van sloop van 1000 m² per bouwkavel. De drempelwaarden zoals aangegeven in het LKM zijn derhalve hoger dan bij toepassing van de Ruimte voor Ruimte-regeling. Er is derhalve geen grond om een hoger bedrag op te nemen dan de drempelwaarde uit het LKM. 2.3.g. Uitbreiding woongebieden. Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 10

11 Voor uitbreiding van de woongebieden is in het LKM een bedrag van 5,- per m² exploitatiegebied als drempelwaarde opgenomen. Uitbreiding van woongebieden aansluitend aan de rode contour vindt in de regel plaats omdat dit vanuit volkshuisvestelijk oogpunt gewenst is danwel omdat dit om landschappelijke redenen wenselijk is. Daarnaast geldt voor deze uitbreiding van de kernen dat tevens de nota kostenverhaal (vastgesteld op 9 november 2010) van toepassing is. Een verhoging van het bedrag van 5,- van de provincie is derhalve niet wenselijk h. Natuurbegraafplaats. De natuurbegraafplaats kan als nieuwbouw van een commerciële maatschappelijke voorziening worden gekwalificeerd. Er wordt een kwaliteitsbijdrage van 15,00 per m2 bebouwing en verharding opgenomen. Dit bedrag is afgeleid van de bijdrage voor gebiedseigen toerisme en recreatie ( 25,00 per m2) en verlaagd omdat het om een voorziening met een maatschappelijk karakter gaat Borging kwaliteitsbijdrages. De aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied en deze nota kwaliteitsbijdrages gaan er van uit dat de kwaliteitsbijdrage in beginsel gerealiseerd wordt door de initiatiefnemer van de rode ontwikkeling. Om juridisch te borgen dat de kwaliteitsbijdrages worden uitgevoerd, zal er een privaatrechtelijke overeenkomst worden afgesloten waarin afspraken worden gemaakt over de uitvoering van kwaliteitsbijdrages. Daar waar dat juridisch mogelijk is zal de uitvoering van de kwaliteitsbijdrage worden opgenomen in een planologische maatregel of omgevingsvergunning. De overeenkomsten en afspraken worden gemonitord via een register. Dat geldt ook voor de bijdrages die in een fonds worden gestort. In de registers wordt opgenomen welke kwaliteitsbijdrages geleverd worden. In hoofdstuk 9 van de aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied is weergegeven hoe met de controle en handhaving van de kwaliteitsbijdrages wordt omgegaan. 2.5 Overzicht kwaliteitsbijdrages bij ruimtelijke ontwikkelingen. In onderstaand overzicht is weergegeven welke kwaliteitsbijdrage wordt gevraagd bij welke ruimtelijke ontwikkeling. Hierbij is rekening gehouden met de mate waarop de rode ontwikkeling past in het buitengebied, inbreuk op het landschap en het gebied waar de rode ontwikkeling plaatsvindt. De kwaliteitsbijdrage die in het overzicht wordt genoemd, dienen te worden besteed aan de projecten zoals deze genoemd worden onder hoofdstuk 3 van deze nota. De initiatiefnemers kunnen in beginsel zelf kiezen aan welk project ze een bijdrage willen leveren. Hierbij zijn zaken zoals eigendom of uitvoerbaarheid van belang. Bij een aantal ontwikkelingen is het verplicht om de kwaliteitsbijdrage in een groene ontwikkeling te leveren, deze zijn genoemd in onderstaand overzicht. Indien de initiatiefnemer niet zelf een kwaliteitsbijdrage kan leveren, zal deze in een fonds moeten worden gestort. De gemeente bepaalt in dat geval welke projecten hiermee worden gerealiseerd (zie hoofdstuk 4). Onderstaand schema dient in samenhang te worden gelezen met de schema s van de paragrafen 5.1 tot en met 5.9 uit de aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied. Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 11

12 Ontwikkeling Natuurgebied Agrarisch gebied met waarden Landgoed. Ontwikkeling van groen in combinatie met nieuwe bebouwing buiten het natuurgebied (zie bij agrarisch gebied met waarden en agrarisch gebied). Nieuwe bebouwing, waarvan max. 4 wooneenheden: 10 ha. Bestaande bebouwing waarvan max. 4 wooneenheden: 5 ha. Per extra wooneenheden: 2,5 ha. Agrarisch gebied Nieuwe bebouwing, waarvan max. 4 wooneenheden: 10 ha. Bestaande bebouwing waarvan max. 4 wooneenheden: 5 ha. Per extra wooneenheden: 2,5 ha. LOG - Nieuwe gebiedseigen recreatie (nieuwe bebouwing) niet zijnde solitaire vakantiewoningen Compensatie van: 5x m² nieuwe verharding en bebouwing in natuur, landschap of flora en fauna danwel 25,- per m² bebouwing en verharding Compensatie van: 5x m² nieuwe verharding en bebouwing in natuur, landschap of flora en fauna danwel 25,- per m² bebouwing en verharding Compensatie van: 5x m² nieuwe verharding en bebouwing in natuur, landschap of flora en fauna danwel 25,- per m² bebouwing en verharding - Uitbreiding bestaande gebiedseigen recreatie boven 25% van het bebouwde oppervlak binnen het bestemmingsvlak danwel uitbreiding van bestemmingsvlak Compensatie van: 5x m² nieuwe verharding en bebouwing in natuur, landschap of flora en fauna danwel 25,- per m² bebouwing en verharding Compensatie van: 5x m² nieuwe verharding en bebouwing in natuur, landschap of flora en fauna danwel 25,- per m² bebouwing en verharding Compensatie van: 5x m² nieuwe verharding en bebouwing in natuur, landschap of flora en fauna danwel 25,- per m² bebouwing en verharding - NIeuwvestiging nietgebiedseigen T&R - 50,- per m² bvo 50,- per m² bvo Agrarische nieuwvestiging Uitbreiding agrarische bedrijven. - In beginstel niet toegestaan. BOM+-regeling bestemmingsplan 'Buitengebied Nederweert' en In beginsel niet toegestaan. BOM+-regeling bestemmingsplan 'Buitengebied Nederweert' en BOM+-regeling bestemmingsplan 'Buitengebied Nederweert' en 2.3.c van deze nota. BOM+-regeling bestemmingsplan 'Buitengebied Nederweert' en Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 12

13 2.3.c van deze nota. 2.3.c van deze nota. 2.3.c van deze nota. Ontwikkeling Natuurgebied Agrarisch gebied met waarden Agrarisch gebied LOG Nieuwvestiging glastuinbouw uitbreiding glastuinbouw Landschappelijke inpassing via de BOM+-principes zoals deze zijn opgenomen in het bestemmingsplan 'Buitengebied Nederweert'. In beginsel sloop van 2x glasopstand die wordt gerealiseerd. Tot 3 ha: BOM+ op basis van bestemmingsplan 'Buitengebied Nederweert' en 2.3. c van deze nota. Tussen 3 en 5 ha: In beginsel sloop van 2x glasopstand die wordt gerealiseerd. Een vergelijkbare kwaliteitsbijdrage is mogelijk Tot 3 ha: BOM+ op basis van bestemmingsplan 'Buitengebied Nederweert' en 2.3. c. van deze nota. Tussen 3 en 5 ha: In beginsel sloop van 2x glasopstand die wordt gerealiseerd. Een vergelijkbare kwaliteitsbijdrage is mogelijk - Uitbreiding bedrijventerrein Uitbreiding bebouwing Solitaire bedrijfsvestigingen binnen bestemmingsvlak boven percentage bestemmingsplan. Uitbreiding bestemmingsvlak solitaire bedrijfsvestigingen Nieuwe (solitaire) woningen Niet toegestaan Niet toegestaan 5,- per m² bestemd - Kwaliteitsbijdrage op basis van bestemmingsplan buitengebied Nederweert twv 35,- per nieuw te bouwen m² - 35,- per m² bestemd bedrijventerrein ,- Per m² uitgeefbare grond. bedrijventerrein. Kwaliteitsbijdrage op basis van bestemmingsplan buitengebied Nederweert twv 35,- per nieuw te bouwen m² 35,- per m² bestemd bedrijventerrein. 100,- Per m² uitgeefbare grond. Niet toegestaan Projectmatige woningbouw in uitleggebieden - - 5,- Per m² exploitatiegebied tbv natuur, cultuurhistorie landschap of flora en fauna. Appartementen: 25,- - Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 13

14 Natuurbegraafplaats 15,00 Per m² verharding en bebouwing. 15,00 Per m² verharding en bebouwing. per m² uitgeefbare b.v.o. Tevens bijdrage op basis van Nota kostenverhaal d.d. 9 november Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 14

15 3. Projecten kwaliteitsbijdragen Algemeen. Op de kaart Projecten behorende bij de aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied, is een overzicht weergegeven van mogelijke projecten die uitgevoerd kunnen worden op basis van de structuurvisie en de nota kwaliteitsbijdrages. Uitgangspunt van de aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied is dat initiatiefnemers de onder 2.3. vermelde kwaliteitsbijdrages zelf realiseren. De hoogte van de bijdrage wordt dan bepaald aan de hand van het onder 2.3 vermelde ha. groen of bedrag. Op het moment dat zelfrealisatie niet mogelijk is, dient de bijdrage in een fonds te worden gestort. De projecten die uit het fonds worden gefinancierd worden vermeld onder hoofdstuk 4. In de projectenlijst is opgenomen: - onder welke categorie een project valt - korte beschrijving van het project - indicatieve planning en begroting - wie het project uitvoert 3.2. Sloop. Een van de kwaliteitsbijdrages die in het kader van de structuurvisie geleverd kan worden, is sloop van bebouwing. Op grond van het LKM kan hiervoor een waarde van 25,- per m2 voor worden ingerekend. Dit is een richtlijn. Indien wordt aangetoond dat de sloop aanmerkelijk duurder is, b.v. door aanwezigheid van asbest, kunnen er afspraken op maat worden gemaakt. De waarde van 25,00 per m2 gesloopte bebouwing wordt alleen toegekend in de bestemmingen agrarische gebied met waarden en natuur. In de bestemming agrarisch gebied wordt een lagere waarde toegekend, nl. 15,00 per m2, om op die manier sloop in landschappelijke waardevolle gebieden te stimuleren. Dat betekent dat de toegekende waarde voor sloop in agrarisch gebied in de meeste gevallen niet kostendekkend zal zijn Aanleg groen en natuur. Om de waarde van de aanleg van groen en natuur te kunnen waarderen heeft de Bosgroep in 2004 een rapport uitgebracht inclusief kostprijzen per natuurdoeltype. Zij hebben voor de inrichtingskosten gebruik gemaakt van normkosten volgens de GWW-systematiek (Reed business information, 2005), in samenhang met de laatste versie van het Normenboek Natuur, Bos & Landschap (Alterra/WUR) en aangevuld met ervaringscijfers. Deze normcijfers zijn geactualiseerd (peildatum 1 januari 2010) waarbij enerzijds de kostencomponent functieschade is geactualiseerd op basis van het huidige prijspeil voor agrarische grond en de waarde van natuurgronden. Hiervoor is een provinciaal gemiddelde prijs gehanteerd, ongeacht de regio of ligging. Anderzijds is de kostencomponent inrichting (inclusief beheer en algemene kosten) geïndexeerd op basis van prijsindexcijfers van het CBS. De genoemde prijzen zijn normen uitgaande van kwalitatief goed werk en materiaal. Wanneer de hoogte van de tegenprestatie bekend is worden deze normen gebruikt om te bepalen hoeveel ha natuur van welke natuurdoeltype gerealiseerd dient te worden. In de projectenlijst is per natuurdoeltype aangegeven wat de gemiddelde kosten zijn, uitgaande van bovengenoemd rapport. Bij actualisatie van de nota kwaliteitsbijdrages wordt het gemeentelijke Natuuroverleg om advies gevraagd voor het benoemen van de projecten. Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 15

16 Project Bijdrage aan Indicatieve planning en indicatie van de kosten Natuur. Inrichtingsplan Sarsven en de Banen. (bron: integrale gebiedsuitwerking Sarsven en de Banen) Inrichtingsplan Sarsven en de Banen. (bron: integrale gebiedsuitwerking Sarsven en de Banen) Landschap, flora en fauna. Vochtig hooiland Visschensteert (bron: Kwaliteitsplan natuur en landschap). Natte heide Wellenstein/Schoorkuilen. (bron: Kwaliteitsplan natuur en landschap). Ecologische verbindingszone Weerterbos/De Kievit/Wetering/Groote Peel (bron: Kwaliteitsplan natuur en landschap). Hooiland en Poelen Weerterbos. (bron: Kwaliteitsplan natuur en landschap). Venherstel Bloemerstraat. (bron: Kwaliteitsplan natuur en landschap). Venherstel Kanaaldijk. (bron: Kwaliteitsplan natuur en landschap). Ecologische verbindingszone Mensgerichte natuur Leemkuilen Vochtig hooiland met poelen (zie bijlage 1). Herstel vochtige heide in verbindingsgebied tussen Wellenstein en Schoorkuilen (zie bijlage 2). Creëren van een verbindingszone tussen de natuurgebieden en versterken van nieuwe leefgebieden in agrarisch gebied (zie bijlage 3). Uitbreiden leefgebieden voor flora en fauna (zie bijlage 4). Opschonen vennen (zie bijlage 5). Ven als stepping Stone tussen Weerterbos en Groote Peel (zie bijlage 6). Kosten gemeente: ,00 Planning: 2014 Kosten gemeente: ,00 Planning: Kosten: ,- per 0,075 ha. Planning: afhankelijk van particulier initiatief. Kosten: ,- per ha. Planning: afhankelijk van particulier initiatief. Kosten: ,- per ha. Planning: afhankelijk van particulier initiatief. Kosten: ,- per ha. Planning: afhankelijk van particulier initiatief. Kosten: ,- per 0,075 ha. Planning: afhankelijk van particulier initiatief. Kosten: ,- per 0,075 ha. Planning: afhankelijk van particulier initiatief. Uitvoering door DLG, Gemeente. DLG, gemeente, Eigenaar van de gronden. Eigenaar van de gronden. Eigenaar van de gronden. Eigenaar van de gronden. Eigenaar van de gronden. Eigenaar van de gronden. Project Bijdrage aan Indicatieve Uitvoering door planning en indicatie van de kosten Vleermuisbunkers. Gereed maken bunkers Kosten ca. 2500,- Eigenaar van de bunkers Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 16

17 Inrichtingsplan Sarsven en de Banen. (bron: integrale gebiedsuitwerking Sarsven en de Banen) Water Tungelroysebeek (bron: Integrale gebiedsuitwerking Tungelroysebeek). Oude Graaf Dal van de Aa Neerpeelbeek Cultuurhistorie Cultuurhistorisch waardevolle objecten. Inrichtingsplan Sarsven en de Banen. (bron: integrale gebiedsuitwerking Sarsven en de Banen) langs de Zuid Willemsvaart voor vleermuizen. Inrichten landschapsmaatregelen. Beekherstel en recreatieve routestructuren voorzover hiervoor geen of onvoldoende middelen beschikbaar zijn vanuit rijk of provincie. Beekherstel en recreatieve routestructuren voorzover hiervoor geen of onvoldoende middelen beschikbaar zijn vanuit rijk of provincie. Beekherstel en recreatieve routestructuren voorzover hiervoor geen of onvoldoende middelen beschikbaar zijn vanuit rijk of provincie. Beekherstel en recreatieve routestructuren voorzover hiervoor geen of onvoldoende middelen beschikbaar zijn vanuit rijk of provincie. Verbetering aan de omgeving van cultuurhistorische objecten. Reconstructie grafheuvel/urnenveld tot 5000,- per bunker. Planning: afhankelijk van initiatieven. Kosten: ,00 Planning: Kosten: ,- Planning: Kosten: ,- Planning: Kosten: ,- Planning: onbekend. Kosten: ,- Planning: 2011/2012. Kosten verschillen per situatie. Planning is afhankelijk van initiatieven. Kosten: ,- Planning: Project Bijdrage aan Indicatieve planning en indicatie van de kosten Inrichtingsplan Sarsven en de Banen. Speelhutten Houtsberg. Kosten: 4.000,00 Planning: (Rijkswaterstaat). Gemeente, DLG Waterschap Peel en Maasvallei. Waterschap Peel en Maasvallei. Waterschap Peel en Maasvallei. Waterschap Peel en Maasvallei. Eigenaar cultuurhistorisch object. Gemeente, DLG, Eigenaar. Uitvoering door Gemeente, DLG, SLL Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 17

18 (bron: integrale gebiedsuitwerking Sarsven en de Banen) Inrichtingsplan Sarsven en de Banen. (bron: integrale gebiedsuitwerking Sarsven en de Banen) Sloop Sloop stallen/overige bedrijfsgebouwen na bedrijfsbeëindiging. Sloop glasopstand na bedrijfsbeëindiging. Recreatieve routestructuren. Inrichtingsplan Sarsven en de Banen. (bron: integrale gebiedsuitwerking Sarsven en de Banen) Beleefbaarheid cultuurhistorie Sarsven en de Banen. Sloop voormalige bedrijfsgebouwen Kosten: 7.500,00 Planning: Sloopkosten a 25,- per m² in agrarisch gebied met waarden en natuur. Indien er asbest aanwezig is en de kosten aantoonbaar hoger zijn, kan een hoger bedrag worden ingerekend. Sloopkosten a 15,00 per m2 in agrarisch gebied. Sloop glasopstand Sloopkosten a 4,- per m² Versterking recreatieve routestructuren en objecten. Kosten: ,00 Planning: Gemeente, DLG, SLL Eigenaar gebouwen. Eigenaar glasopstand. Gemeente, DLG, SLL Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 18

19 4. Fondsen. In de aanvullende Structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied wordt de mogelijkheid geboden om, indien compensatie niet op eigen kavel of elders in de gemeente Nederweert kan plaatsvinden, een bijdrage in een fonds te storten. Aan het fonds worden projecten gekoppeld. Op deze wijze is duidelijk op welke wijze de bijdrages in het fonds worden besteed. 4.1 Fonds voor natuur, water en landschap. Op basis van het LKM en de aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied, zal een groot deel van de kwaliteitsbijdrages aan maatregelen op gebied van natuur, water en landschap moeten worden besteed. Indien een kwaliteitsbijdrage niet op eigen terrein kan worden gerealiseerd, is er een mogelijkheid tot storten van een bijdrage in een fonds voor natuur, water en landschap. De verwachting is dat er jaarlijks ca ,00 tot ,00 in het fonds zal worden gestort. Gezien de hoogte van dit bedrag is er voor gekozen om jaarlijks een beperkt aantal projecten uit de lijst in hoofdstuk 3 aan te wijzen die met het fonds worden gerealiseerd. Op het moment dat deze projecten zijn gerealiseerd, kan de nota kwaliteitsbijdrages worden aangepast en kunnen er nieuwe projecten met het fonds worden gerealiseerd. Uitvoering van de projecten kan gebeuren door de gemeente, provincie, terreinbeherende instanties of het IKL. Via een projectenregister zullen de uitgaves van het fonds worden verantwoord. Voor de periode zullen met dit fonds zullen de volgende projecten in het kader van het inrichtingsplan Sarsven en de Banen worden uitgevoerd volgens planning van dat project. Detailkaarten van de maatregelen uit het inrichtingsplan Sarsven en de Banen zijn opgenomen in bijlagen 8, 9 en 10. Hieronder een overzicht van de ligging van maatregelen 1 tot en met 4. De overige maatregelen liggen verspreid op meerdere plekken in het gebied. En zijn aangegeven op de kaarten in de bijlagen. Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 19

20 1. Mensgerichte natuur Leemkuilen Het gebied Leemkuilen is vroeger gebruikt voor de winning van leem. Doordat het maaiveld van dit gebied relatief laag ligt, zal het grondwater, na uitvoering van de planmaatregelen, dicht onder maaiveld komen. Daardoor zal dit gebiedje niet meer geschikt zijn als landbouwgrond. Binnen het plan is het daarom logisch om hier extra natuur aan te leggen. Het gebiedje biedt door de ligging nabij Nederweert-Eind een goede mogelijkheid om te koppelen aan een plaatselijk ommetje. Middels de inrichting van het gebied worden de cultuurhistorische waarden zichtbaar gemaakt, worden de potenties voor natte natuur geoptimaliseerd en ontstaat er nabij de kern van Eind een divers en goed toegankelijk wandelgebied. Getracht wordt dit in samenspraak met Eynderhoof en Stichting Limburgs Landschap vorm te geven. De fondsbijdrage is bedoeld voor het gemeentelijk aandeel in de kosten, deze is geraamd op , Ecologische verbindingszone Visschensteert Voor de typische flora en fauna van de natte natuurgebieden is het intensief gebruikte landbouwgebied een barrière om te migreren van het ene natuurgebied naar het andere. Met name tussen de natuurgebieden Vlakwater/Leveroyse Dijk en de Zoom is er sprake van een grote barrière in de vorm van ruim 2 kilometer lengte aan intensieve landbouw. In het plan is ruimte gemaakt voor de aanleg van een verbindingszone in de vorm van een stepping stone. Ten behoeve van de realisatie hiervan wordt er in totaal 5,3 ha landbouwgrond, die in de toekomst toch te nat zal worden voor landbouw, omgezet naar natuur. Deze verbindingszone, met een lengte van ca. 550 m., zal tot een diepte van gemiddeld ca. 40 cm afgegraven worden. In de breedterichting van de verbindingszone ontstaat een overgang van droog (bereikbaarheidspad van de waterloop) via moerassig naar het open water van de Vissensteert. In de lengterichting wordt veel variatie aangebracht door het beurtelings afgraven van smalle en brede delen langs de beekloop, variatie in diepte van het afgraven en variatie in de taluds (van steilrand tot zeer flauw). Ook wordt via het onderhoud gestreefd naar een grote variatie in begroeiing, van grazig tot ruigtes. Opgaande (struik-) begroeiing wordt beperkt tot maximaal 10% van de oppervlakte. De vrijkomende grond kan worden verwerkt op laaggelegen landbouwpercelen in de omgeving. De fondsbijdrage is bedoeld voor het gemeentelijk aandeel in de kosten, deze is geraamd op , Reconstructie grafheuvel/urnenveld nabij Eind 40 Nabij de Ijsboerderij Gommers (Eind 40) zal een grafheuvel / urnenveld gereconstrueerd worden. In de buurt van het Sarsven is een dergelijk urnenveld tijdens een archeologische vooronderzoek aangetroffen. Door het urnenveld te herstellen wordt een stukje geschiedenis weer zichtbaar in de streek. De fondsbijdrage is bedoeld voor het gemeentelijk aandeel in de kosten, deze is geraamd op , Speelhutten dagcamping Houtsberg De dagcamping dient ook meer een verwijzing te hebben naar het verleden. Op het terrein is het wenselijk om enkele hutjes te bouwen die een verwijzing hebben naar de vroegere hutten van de jagers-verzamelaars. De fondsbijdrage is bedoeld voor het gemeentelijk aandeel in de kosten, deze is geraamd op 4.000, Beleefbaarheid cultuurhistorie Sarsven en de Banen Binnen het knopenlopensysteem zal op een aantal plekken aandacht worden geschonken aan de rijke cultuurhistorie in het gebied. Dit zal vooral gebeuren in het gebied tussen Nederweert-Eind en de dagcamping. De bedoeling is dat op diverse plekken aan de wandelroutes herkenbare taferelen Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 20

Nota kwaliteit. Achtergrond

Nota kwaliteit. Achtergrond Nota kwaliteit Achtergrond In de structuurvisie is opgenomen dat bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied alleen mogelijk zijn wanneer deze een bijdrage leveren aan kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL

DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL Bekijk op https://www.youtube.com/watch?v=pgyczqy-krm voor het herinirichtingplan Sarsven en De Banen. Begin vorige eeuw kwamen plantenliefhebbers uit het hele land al naar

Nadere informatie

Informatieavond DORPSRAAD MIDDELAAR EN PLASMOLEN

Informatieavond DORPSRAAD MIDDELAAR EN PLASMOLEN Informatieavond DORPSRAAD MIDDELAAR EN PLASMOLEN Bestemmingsplan - Kent aan gronden binnen plangebied een bestemming toe (Wonen, Bedrijf, Agrarisch) - Per bestemming bouw- en gebruiksregels op maat - Flexibiliteitsbepalingen

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND 1. INLEIDING Aanleiding De gemeente Schagen is voornemens om het bedrijventerrein Kolksluis langs de Koning Willem II-weg in t Zand

Nadere informatie

Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen

Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen Beleidskader Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen In het buitengebied 1. Inleiding Het Streekplan Gelderland (2005) biedt nieuwe beleidsruimte voor

Nadere informatie

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Ruimte voor Limburg Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 361 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl

Nadere informatie

Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT

Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT Uden, juni 2009 Inhoudsopgave blz 1. Inleiding 3 2. Stimuleren ontwikkelingen in het landelijk gebied

Nadere informatie

Verzoek wijziging bestemmingsplan

Verzoek wijziging bestemmingsplan Verzoek wijziging bestemmingsplan Percelen Rucphen O 225 en O 433 Ruimtelijke onderbouwing kwaliteitsverbetering omgeving Rozenven Inleiding Sinds 2011 is Vereniging Natuurmonumenten eigenaar van natuurgebied

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Inrichting Straelensbroek/ Straelens Schuitwater

Inrichting Straelensbroek/ Straelens Schuitwater Uitgangssituatie Algemeen Inrichting Straelensbroek/ Straelens Schuitwater Projectnummer: 2008_009 Projectnaam: Inrichting Straelensbroek/Straelens Schuitwater PMJP: B1 Inrichting verworven EHS Natuurdoel:

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied

Bestemmingsplan buitengebied Bestemmingsplan buitengebied Voorontwerp Informatieavond dinsdag 26 juni 2012 Wat is een bestemmingsplan? Plan met regels over het gebruik van de ruimte Waar en hoe mag wat worden gebouwd? Welke functies

Nadere informatie

REKENMETHODE COMPENSATIE FUNCTIEVERANDERINGEN BUITENGEBIED

REKENMETHODE COMPENSATIE FUNCTIEVERANDERINGEN BUITENGEBIED NOTITIE REKENMETHODE COMPENSATIE FUNCTIEVERANDERINGEN BUITENGEBIED Aanleg en onderhoud van wandelpaden Aanleg en beheer van nieuwe natuur Aanleg, herstel beheer van landschapselementen Restauratie monumentale

Nadere informatie

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn memo aan: van: c.c.: Inge Eising Gemeente Utrechtse Heuvelrug Mariël Gerritsen Pieter Birkhoff Van Wijnen Groep N.V. datum: 14 december 2015 betreft: Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg

Nadere informatie

Gebiedvisie op het. buitengebied van de. gemeente Drimmelen

Gebiedvisie op het. buitengebied van de. gemeente Drimmelen Gebiedvisie op het buitengebied van de gemeente Drimmelen Door de ZLTO Afdeling Drimmelen Gebiedsvisie voor de gemeente Drimmelen Vanuit de ZLTO-afdeling Drimmelen is het idee gekomen om in navolging van

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing.

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing. Wijzigingen nieuw en huidig Rood voor Rood beleid In het nieuwe Rood voor Rood beleid 2015 zijn een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van het in 2011 vastgestelde beleid. Dit betreffen wijzigingen

Nadere informatie

Middelburg Loods Muidenweg. Wijzigingsplan

Middelburg Loods Muidenweg. Wijzigingsplan Middelburg Loods Muidenweg Wijzigingsplan Wijzigingsplan Loods Muidenweg Middelburg identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0687.BPWBGMMUI ON01 23 02 2015 ontwerp projectnummer:

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Leudal Postbus ZG Heythuysen. Geacht College,

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Leudal Postbus ZG Heythuysen. Geacht College, Bergs Advies B.V. Leveroyseweg 9a 6093 NE Heythuysen Telefoon (0475) 49 44 07 Fax (0475) 49 23 63 E-mail info@bergsadvies.nl Internet www.bergsadvies.nl BIC code: RABONL2U IBAN: NL76RABO0144217414 K.v.K.

Nadere informatie

Wijzigingsplan Landgoed De Horst

Wijzigingsplan Landgoed De Horst Gemeente Leusden Wijzigingsplan Landgoed De Horst Nota zienswijzen Maart 2016 Kenmerk 0327-06-N03 Projectnummer 0327-06 Nota zienswijzen Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Ingediende zienswijzen 2 3. Aanpassingen

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Waarde Ontwikkelingszone groen

Waarde Ontwikkelingszone groen Waarde Ontwikkelingszone groen Ja 1 Onderbouwing 1. De gronden zijn bestemd voor agrarisch met waarden natuur & landschap, waterstaat stroomvoerend regime en waarde - maasheggen. Het kappen van bos is

Nadere informatie

N.v.t. Nee (art. 5) Natuur. Riet en Ruigte. Stadsweide Roermond. Maaien. Waterstaat Stroomvoerend rivierbed. Nee (art. 9) N.v.t. Natuur. Nee (art.

N.v.t. Nee (art. 5) Natuur. Riet en Ruigte. Stadsweide Roermond. Maaien. Waterstaat Stroomvoerend rivierbed. Nee (art. 9) N.v.t. Natuur. Nee (art. ONDERWERP Bestemmingsplan check DO 9 DATUM 21-03-2016 VAN Simone Loohuizen In uiterwaarde 9 is het volgende bestemminsplan vigerend: Bestemmingsplan, aan de noordkant van de uiterwaarde In tabel 1 is per

Nadere informatie

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Bijlage 3 Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Artikel 2.1 - Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 1. Een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk

Nadere informatie

Beleidsnotitie nieuwe denkrichting Vrijkomende (Agrarische) Bebouwing (VAB) in het buitengebied

Beleidsnotitie nieuwe denkrichting Vrijkomende (Agrarische) Bebouwing (VAB) in het buitengebied Beleidsnotitie nieuwe denkrichting Vrijkomende (Agrarische) Bebouwing (VAB) in het buitengebied 1. Inleiding In het buitengebied is een groot aantal voormalige agrarische locaties en woningen waar veel

Nadere informatie

Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert

Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert Nummer : 11-03.2015 Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert Korte inhoud : Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om een opslagloods bij een agrarisch

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT 30 augustus 2016 vastgesteld 52-027 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Op 15 januari 2010 is er een

Nadere informatie

GEMEENTE SON EN BREUGEL

GEMEENTE SON EN BREUGEL GEMEENTE SON EN BREUGEL Bestemmingsplan Buitengebied; Driehoek 7 Toelichting NL.IMRO.0848.BP813BUITENGEBIED-VA01/ Vastgesteld Projectnr. 021-012 / 19 december 2013 INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 3 2. BESTAANDE

Nadere informatie

Hatertse en Overasseltse Vennen

Hatertse en Overasseltse Vennen Hatertse en Overasseltse Vennen Maatregelplan aanpak verdroging en natuur Harro Kraal Waterschap Rivierenland Beleid Rijksbeleid TOP-gebieden EHS Provinciaal Waterhuishoudingsplan Actiegebieden Waterberging

Nadere informatie

Notitie. Milieu Drielanden-West

Notitie. Milieu Drielanden-West Notitie Contactpersoon Martijn Gerritsen Datum 20 januari 2011 Kenmerk N001-4748116EMG-evp-V01-NL Inleiding Deze notitie beschrijft de wijze waarop milieu onderdeel uit kan maken van de nota van uitgangspunten

Nadere informatie

CDA Zundert. Thema avond. Bestemmingsplan buitengebied

CDA Zundert. Thema avond. Bestemmingsplan buitengebied CDA Zundert Thema avond Bestemmingsplan buitengebied programma Presentatie 15 minuten pauze Gelegenheid tot het stellen van vragen Einde officieel programma Gelegenheid tot het bekijken van de plankaarten

Nadere informatie

Structuurvisie kwaliteitsbijdrage gemeente Roermond. 16 februari 2012

Structuurvisie kwaliteitsbijdrage gemeente Roermond. 16 februari 2012 Structuurvisie kwaliteitsbijdrage gemeente Roermond 16 februari 2012 1 Inleiding en procedure Medio 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond besloten een thematische

Nadere informatie

Nota van zienswijzen behorende bij het bestemmingsplan Kinderdagverblijf Rodenweg 3 te Mill.

Nota van zienswijzen behorende bij het bestemmingsplan Kinderdagverblijf Rodenweg 3 te Mill. Nota van zienswijzen behorende bij het bestemmingsplan Kinderdagverblijf Rodenweg 3 te Mill. 1 Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan Kinderdagverblijf Rodenweg 3 te Mill heeft vanaf woensdag 26 februari

Nadere informatie

Bijlage: beoordeling duurzame locatie

Bijlage: beoordeling duurzame locatie Bijlage: beoordeling duurzame locatie Het bedrijf is gelegen in een verwevingsgebied. In een verwevingsgebied is een bouwblokvergroting voor intensieve veehouderijen toegestaan indien het bedrijf is gelegen

Nadere informatie

LIGGING. topografische kaart. ligging in het veld

LIGGING. topografische kaart. ligging in het veld LIGGING Recreatiebedrijf Landgoed Moerslag 32 is gesitueerd ten zuiden van de kern Moerslag. Zie de markering in de topografische kaart hieronder en de luchtfoto rechts. topografische kaart ligging in

Nadere informatie

Landschappeijke Inpassing

Landschappeijke Inpassing Landschappeijke Inpassing Dassemussestraat 7 te Chaam 25 November 2013 Batterijstraat Inhoudsopgave 1 5396 NT Lithoijen (oss) 0412-48 48 22 info@pasmaat.com www.pasmaat.com Berekening kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Regeling Kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Sint-Oedenrode. Oedenrode

Regeling Kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Sint-Oedenrode. Oedenrode Regeling Kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Sint-Oedenrode Oedenrode Inleiding Uit de provinciale Verordening Ruimte kan worden opgemaakt dat ontwikkelingen die passen bij de aard, schaal

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK GEMEENTE OLDEBROEK STRUCTUURVISIE PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK 188197 Inhoudsopgave 1 Beleidskader 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Beleidsmatige aspecten 5 2 Toetsingskader

Nadere informatie

Bestemmingsplan Enkelbestemming Beoordeling

Bestemmingsplan Enkelbestemming Beoordeling ONDERWERP Bestemmingsplan check DO 42 Zoetepasweiden ONZE REFERENTIE 078791258 0.2 DATUM 19-1-2016 VAN Wouter Nijhof In uiterwaarde 42 Zoetepasweiden is het volgende bestemminsplannen vigerend: Bestemmingsplan

Nadere informatie

1. Eindhovenseweg 39 Boxtel

1. Eindhovenseweg 39 Boxtel 1. Eindhovenseweg 39 Boxtel Ontwikkeling Realisatie van een bed&breakfast of kleinschalig motel, alsmede het bestemmingsplan in overeenstemming brengen met de vergunde situatie op het gebied van de bestaande

Nadere informatie

Praktijkgids Zuinig Ruimtegebruik

Praktijkgids Zuinig Ruimtegebruik Praktijkgids Zuinig Ruimtegebruik In Limburg wonen ruim 1,1 miljoen inwoners in een gebied dat zo n 2.200 km² groot is. Het gebied wordt niet groter, al is er in de dynamiek van onze samenleving voortdurend

Nadere informatie

zorg voor ons landschap

zorg voor ons landschap Rosendael 2a 6891 DA Rozendaal www.landschapsbeheergelderland.nl zorg voor ons landschap Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG): Stichting met ideële doelstelling. Missie: Zorg voor een vitaal, beleefbaar

Nadere informatie

Bijlage 1: kwaliteitsverbetering

Bijlage 1: kwaliteitsverbetering Bijlage 1: kwaliteitsverbetering Aanleiding De kwaliteit van het landelijk gebied is belangrijk voor een hoogwaardig leef- en vestigingsklimaat en draagt daardoor bij aan de economische ontwikkeling van

Nadere informatie

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Opdrachtgever: gemeente Tilburg Maart 2009 Antonie van Diemenstraat 20 5018 CW Tilburg 013-5802237 Eac@home.nl Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Groenschets. Ten behoeve van nieuwbouw woning. Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas September 2013

Groenschets. Ten behoeve van nieuwbouw woning. Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas September 2013 Groenschets Ten behoeve van nieuwbouw woning Familie Soberjé P/A Venrayseweg 115 5961 AE Horst Locatie woning Lindweg langs nummer 7 077-3981683 Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas September 2013 1.

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED ALPHEN-CHAAM, WIJZIGING DASSEMUSSESTRAAT 7

ONTWERPBESLUIT WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED ALPHEN-CHAAM, WIJZIGING DASSEMUSSESTRAAT 7 ONTWERPBESLUIT WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED ALPHEN-CHAAM, WIJZIGING DASSEMUSSESTRAAT 7 Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Inrichtingsplan verbindingszone Weerribben-Wieden Deelgebied Noordmanen, versie 1.2

Inrichtingsplan verbindingszone Weerribben-Wieden Deelgebied Noordmanen, versie 1.2 Inrichtingsplan verbindingszone Weerribben-Wieden Deelgebied Noordmanen, versie 1.2 Dit inrichtingsplan is een schets van de door Staatsbosbeheer wenselijk geachte situatie voor de verbindingszone tussen

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Korte samenvatting voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied

Korte samenvatting voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Korte samenvatting voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied De basisfuncties zijn landschap, landbouw, natuur en water. Toegevoegde functies zijn wonen werken en recreatie. Basisfuncties De basisfuncties

Nadere informatie

Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren

Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren ONTWERP Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Inleiding Initiatiefnemer heeft een agrarisch bouwvlak aan Leveroyseweg 14 te Heythuysen. Op deze locatie worden varkens gehouden op extensieve wijze.

Nadere informatie

bestemmingsplan Buitengebied reparatie 2011 Kamperen bij de boer toelichting gemeente Gulpen-Wittem

bestemmingsplan Buitengebied reparatie 2011 Kamperen bij de boer toelichting gemeente Gulpen-Wittem bestemmingsplan Buitengebied reparatie 2011 Kamperen bij de boer toelichting gemeente Gulpen-Wittem vastgesteld, 31 mei 2012 status: vastgesteld datum: 31 mei 2012 projectnummer: 101510R.2014 adviseur:

Nadere informatie

Harderbos en Harderbroek verbonden

Harderbos en Harderbroek verbonden Harderbos en Harderbroek verbonden De Ganzenweg is een verbinding voor mensen, maar een barrière voor dieren. Er ligt al een faunapassage onderdoor. De route daar naar toe is voor dieren nog niet ideaal.

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZONNEBLOEMENPARK N329 OSS

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZONNEBLOEMENPARK N329 OSS RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZONNEBLOEMENPARK N329 OSS Gemeente Oss, juli 2015 1 Inleiding Tussen Oss en Berghem ligt een agrarisch gebied dat vrijwel volledig ingesloten is door bebouwing. Door het open karakter

Nadere informatie

: landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo. Advies. Inleiding. Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas

: landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo. Advies. Inleiding. Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas Advies : landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas Ter attentie van Projectnummer : Commissie LKM : 211x05071 Opgesteld door

Nadere informatie

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Onderwerp Projectnummer : 211x07059 Datum : 30 januari 2015 : Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Van : Esther de Graaf & Ruud Tak BLAD 1 Bij het toestaan van een ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

: Ruud Tak. MEMO/Landschappelijke inpassing uitbreiding Roekenbosch te Blitterswijk 1. 1 artikel 3.1. Verordening ruimte provincie Brabant 2014

: Ruud Tak. MEMO/Landschappelijke inpassing uitbreiding Roekenbosch te Blitterswijk 1. 1 artikel 3.1. Verordening ruimte provincie Brabant 2014 Onderwerp : Landschappelijke inpassing uitbreiding Roekenbosch te Blitterswijk Projectnummer : 211x07649 Datum : 22 mei 2015, aangepaste versie van 25 maart 2015. Van : Ruud Tak Bij het toestaan van een

Nadere informatie

Zwart Water_Inrichting Schaapsen Diepbroek incl. sanering stortlocaties

Zwart Water_Inrichting Schaapsen Diepbroek incl. sanering stortlocaties Uitgangssituatie Algemeen Zwart Water_Inrichting Schaapsen Diepbroek incl. sanering stortlocaties Projectnummer: 2009_015 Projectnaam: Zwart Water_Inrichting Schaaps- en diepbroek incl sanering stort 1

Nadere informatie

Onderwerp: Aankoop van kassencomplex met woonhuis van fam. Van Oijen, Tuinbouwweg 31 in Haarsteeg

Onderwerp: Aankoop van kassencomplex met woonhuis van fam. Van Oijen, Tuinbouwweg 31 in Haarsteeg Samenvatting: Inleiding: Met fam. Van Oijen is overeenstemming bereikt over de aankoop van hun kassencomplex met woonhuis aan de Tuinbouwweg 31. Afweging: De aankoop van het glastuinbouwbedrijf aan de

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

Artikel X Wonen. X.2 Bouwregels

Artikel X Wonen. X.2 Bouwregels Artikel X Wonen X.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. wonen; b. aan huis verbonden beroepen; c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen -

Nadere informatie

Bijlage 1 Nadere toelichting cultuurhistorie en archeologie

Bijlage 1 Nadere toelichting cultuurhistorie en archeologie Bijlage 1 Nadere toelichting cultuurhistorie en archeologie In onderstaand kader is een uitsnede van de cultuurhistorische waardenkaart van provincie Noord-Brabant opgenomen. Voor de locatie aan de Kerkstraat

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Natuurcompensatieplan aanleg gasontvangststation nabij Halfweg (gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude)

Natuurcompensatieplan aanleg gasontvangststation nabij Halfweg (gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude) 1 Natuurcompensatieplan aanleg gasontvangststation nabij Halfweg (gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude) Opdrachtgever Stedin, Rotterdam Referentie Heijden, E. van der 2015. Natuurcompensatieplan aanleg

Nadere informatie

1. Streekplan Brabant in balans

1. Streekplan Brabant in balans 1. Streekplan Brabant in balans Het plangebied is gelegen in de AHS-landschap; subzone leefgebied dassen en voor een deel (duinrand) binnen de GHS-natuur. De Interimstructuurvisie Noord-Brabant Brabant

Nadere informatie

PREMATURE ONTWIKKELINGEN LANDELIJK GEBIED

PREMATURE ONTWIKKELINGEN LANDELIJK GEBIED PREMATURE ONTWIKKELINGEN LANDELIJK GEBIED In de aanloop naar het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan Landelijk Gebied is er een aantal plannen gepresenteerd welke mogelijk in de planperiode van dit

Nadere informatie

Gulpen-Wittem, 7 juli 2006 Portefeuillehouder Wethouder Bormans Bijlagen divers Afdeling BP Ons Kenmerk

Gulpen-Wittem, 7 juli 2006 Portefeuillehouder Wethouder Bormans Bijlagen divers Afdeling BP Ons Kenmerk RAADSVOORSTEL Nr. BP/017 Aan de Raad van de gemeente Gulpen-Wittem Gulpen-Wittem, 7 juli 2006 Portefeuillehouder Wethouder Bormans Bijlagen divers Afdeling BP Ons Kenmerk ONDERWERP: Bestemmingsplan "Ruimte-voor-Ruimte"

Nadere informatie

Bijlage beschrijving modules gemeentelijk kwaliteitsmenu

Bijlage beschrijving modules gemeentelijk kwaliteitsmenu Bijlage beschrijving modules gemeentelijk kwaliteitsmenu Gebiedseigen recreatie en toerisme (kleinschalig) Het LKM definieert gebiedseigen recreatie en toerisme als recreatieve en toeristische functies

Nadere informatie

INLEIDING. 3 BjflO. Hoofdstuk 1

INLEIDING. 3 BjflO. Hoofdstuk 1 INLEIDING De gemeente Drimmelen heeft van de heer Rasenberg het verzoek ontvangen om het rundveehouderijbedrijf aan de Zandstraat 5 te Hooge Zwaluwe te mogen verplaatsen naar een perceel aan de Zonzeelseweg

Nadere informatie

percelen cultuurgrond

percelen cultuurgrond percelen cultuurgrond gelegen aan de Cromvoirtsedijk te Cromvoirt, ter grootte van 4.77.90 ha Koopsom: Nader overeen te komen Inhoud Kadastrale informatie Omschrijving Bestemmingsplan Verordening Ruimte

Nadere informatie

ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente. 2e ontwerpatelier. locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug

ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente. 2e ontwerpatelier. locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente 2e ontwerpatelier locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug 5 locatiesin beeld Proces Principes waterwinning Bestaande

Nadere informatie

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 november 2016, afdeling FLO, 819F8D33;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 november 2016, afdeling FLO, 819F8D33; Besluit Provinciale Staten van Utrecht; Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 november 2016, afdeling FLO, 819F8D33; Gelezen het concept van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 4106385 B&W verg. : 9 december 2014 Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan '3 woningen Maliskampsestraat 61 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan betreft een ontwerp

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries Gemeente Tynaarlo November 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

VAB-bijeenkomst bedrijfsbeëindiging

VAB-bijeenkomst bedrijfsbeëindiging Hoe breng / houd ik het bedrijf op waarde? VAB-bijeenkomst bedrijfsbeëindiging Hoe breng/houd ik mijn bedrijf op waarde? Blijven wonen en gebouwen afbreken? Hoe breng/houd ik mijn bedrijf op waarde? Blijven

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen. Polder Nieuw-Lekkerland

Nota van Inlichtingen. Polder Nieuw-Lekkerland Nota van Inlichtingen Polder Nieuw-Lekkerland Status: Definitief Datum: 27 juli 2017 1. Kunnen er, met het huidige plan, toeslagrechten worden aangevraagd voor deze hectares waar dan nog gras groeit voor

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer voorschriften art. 1: natuurgebied VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften 1. bestemmingsvoorschriften Onderhavige zone wordt bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de

Nadere informatie

Toelichting. vastgesteld 23 februari Meeuwisdijk 9

Toelichting. vastgesteld 23 februari Meeuwisdijk 9 Toelichting vastgesteld 23 februari 2016 Meeuwisdijk 9 Hoofdstuk 1 Inleiding Het perceel Meeuwisdijk 9 in het noordelijk buitengebied van Etten-Leur heeft in het geldende bestemmingsplan Buitengebied (2013)

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Datum: 7 april 2014 Projectgegevens: ROB01-0252620-01B TEK01-0252620-01A Identificatienummer:

Nadere informatie

Actualisatie globaal exploitatieplan Driessen

Actualisatie globaal exploitatieplan Driessen Actualisatie globaal exploitatieplan Driessen 2017 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Aanleiding voor de actualisatie van het globaal exploitatieplan 2. Plangebied en ruimtegebruik 3. Kosten exploitatiegebied

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Vossenstraat 81 Doetinchem Ihkv functieverandering agrarisch naar natuur.

Ruimtelijke onderbouwing Vossenstraat 81 Doetinchem Ihkv functieverandering agrarisch naar natuur. Ruimtelijke onderbouwing Vossenstraat 81 Doetinchem Ihkv functieverandering agrarisch naar natuur. Project : Ruimtelijke onderbouwing Vossenstraat 81, Doetinchem Datum : 21 juni 2013 Status : Definitief

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

Nr. Element Werkzaamheden Bestemmingsplan Bestemming Beoordeling

Nr. Element Werkzaamheden Bestemmingsplan Bestemming Beoordeling ONDERWERP Bestemmingsplan check DO 22 Venlo ONZE REFERENTIE 078791243 0.7 DATUM 07-04-2016 VAN Wouter Nijhof In uiterwaarde 22 Venlo is het volgende bestemminsplan vigerend: Bestemmingsplan In de tabel

Nadere informatie

Kan de gemeente aantonen dat er wordt voldaan aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit?

Kan de gemeente aantonen dat er wordt voldaan aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit? Bijlage Vragenlijst Definitie Bestemmingsplan: Bestemmingsplan buitengebied Bunnik 2011 1 Op bladzijde 29 van het bestemmingsplan staat: Bij niet-agrarische bedrijven in het buitengebied en op verspreide

Nadere informatie

1. Uitbreiding EHS met 73 ha door particuliere natuurrealisatie

1. Uitbreiding EHS met 73 ha door particuliere natuurrealisatie Versie 25/08 Voor de voorselectie dient te worden voldaan aan de volgende criteria 1. Uitbreiding EHS met 73 ha door particuliere natuurrealisatie - u dient eigenaar of erfpachter van de gronden in de

Nadere informatie

Taxatie in het kader van de Landschapsinvesteringsregeling (LIR) Lagemierdseweg 10-12 en 14a,

Taxatie in het kader van de Landschapsinvesteringsregeling (LIR) Lagemierdseweg 10-12 en 14a, 1 Taxatie in het kader van de Landschapsinvesteringsregeling (LIR) Lagemierdseweg 10-12 en 14a, 5085 NC Esbeek. Aanvrager: Van Dal Vastgoed B.V., Lagemierdseweg 10, 5085 NC Esbeek. 31 maart 2015. 2 Opdracht:

Nadere informatie

Realiseer uw eigen droomhuis in Riel

Realiseer uw eigen droomhuis in Riel Realiseer uw eigen droomhuis in Riel Op een unieke locatie aan de rand van natuurgebied De Regte Heide bieden wij u drie zeer ruime en exclusieve bouwkavels aan LIGGING BOUWKAVELS Riel De bouwkavels zijn

Nadere informatie

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Gemeente Tynaarlo Oktober 2011 NL.IMRO.1730.PBWatermolendijk3-0401 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de Structuurvisie (d.d. 16 november 2011) Wijdemeren "Beheerste ontwikkeling met behoud van het goede".

Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de Structuurvisie (d.d. 16 november 2011) Wijdemeren Beheerste ontwikkeling met behoud van het goede. www.vriendenvanhetgooi.nl Aan B&W van de gemeente Wijdemeren Cc gemeenteraad Wijdemeren Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht, Per email: postbus@wijdemeren.nl Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de

Nadere informatie

Landgoed De Lage Lier

Landgoed De Lage Lier Advisering landschappelijke inpassing Landgoed De Lage Lier BONGERSLANDSCHAP september 2013 BONGERSLANDSCHAP Eikendreef 65 6581 PC Malden Telefoon 06-10813077 info@bongerslandschap.nl www.bongerslandschap.nl

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Verordening Ruimte ontwerp wijzigingsbesluit ONTWERP VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING RUIMTE Provinciale Staten van Zuid-Holland; Gelezen het

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 1.1. Het project 3 2. Beschrijving huidige en

Nadere informatie

KERNGEGEVENS Dienst Landelijk Gebied (DLG) onderzoekt de mogelijkheden voor een nieuw landgoed en maakt het ontwerp

KERNGEGEVENS Dienst Landelijk Gebied (DLG) onderzoekt de mogelijkheden voor een nieuw landgoed en maakt het ontwerp KERNGEGEVENS Dienst Landelijk Gebied (DLG) onderzoekt de mogelijkheden voor een nieuw landgoed en maakt het ontwerp Opdrachtgever Bureau Beheer Landbouwgronden DLG/BBL werkt samen met Gemeente Buren, Provincie

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie