Nota Kwaliteitsbijdrages Buitengebied, 1e wijziging. Behorende bij aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota Kwaliteitsbijdrages Buitengebied, 1e wijziging. Behorende bij aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied."

Transcriptie

1 Nota Kwaliteitsbijdrages Buitengebied, 1e wijziging. Behorende bij aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied.

2 Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 2

3 NOTA KWALITEITSBIJDRAGES BUITENGEBIED 1 e wijziging Behorende bij aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied. Datum: maart 2012 Opgesteld door: Nummer: Team Ruimtelijke Ontwikkeling, gemeente Nederweert. NL.IMRO.0946.SVbgb2012-VA02. Vastgesteld door de gemeenteraad van Nederweert op 27 maart Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 3

4 Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 4

5 Inhoudsopgave. 1. Inleiding Kwaliteitsbijdrage per ontwikkeling. 2.1 algemeen Relatie met bestemmingsplan buitengebied Motivering per soort ontwikkeling Borging kwaliteitsbijdrages Kwaliteitsbijdrage per ontwikkeling Projecten kwaliteitsbijdrage Fondsen. 19 Bijlagen 23 Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 5

6 Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 6

7 1. Inleiding. Deze nota kwaliteitsbijdrages maakt onderdeel uit van de aanvullende Structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied. In de aanvullende Structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied is weergegeven welke ontwikkelingen in het buitengebied mogelijk zijn en in welke gebieden deze ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. In de uitvoeringsparagraaf van de aanvullende Structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied is aangegeven dat ter compensatie van aantasting van de waarden van het buitengebied compensatie dient plaats te vinden in de vorm van een kwaliteitsbijdrage danwel, indien dit niet mogelijk is, door storting van een bijdrage in een fonds. Deze nota kwaliteitsbijdrages buitengebied bevat de concrete uitwerking van de diverse vormen van kwaliteitsbijdrages die in het kader van de aanvullende Structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied worden gevraagd. Daarnaast verschaft deze nota inzicht in de wijze waarop de fondsen gevormd worden en welke projecten hiermee worden gefinancierd. De Nota Kwaliteitsbijdrages buitengebied is gelijktijdig met de aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied door de raad vastgesteld en heeft dezelfde status als de structuurvisie. Omdat de verwachting is dat de hoogte van de kwaliteitsbijdrages en projectenlijst regelmatig geactualiseerd dient te worden, is er voor gekozen om deze in een afzonderlijke nota op te nemen zodat deze eenvoudig en snel door de gemeenteraad kan worden aangepast. Algemeen geldt dat er een samenhang is tussen de rode ontwikkelingen (nieuwe bebouwing in het buitengebied) en de kwaliteitsbijdrages. Bij rode ontwikkelingen is er aantasting van het buitengebied. De mate van aantasting is per gebied verschillend en afhankelijk van de waarden in het gebied. In het agrarisch gebied zijn minder landschappelijke waarden aanwezig dan in het agrarisch gebied met de waarden openheid/essen/ontwikkelingszone groen. De aantasting van de waarden dient te worden gecompenseerd. De mate van compensatie is afhankelijk van de rode ontwikkeling en het gebied waar de rode ontwikkeling plaatsvindt. Rode ontwikkelingen die thuis horen in het buitengebied zoals uitbreiding van agrarische bedrijven en gebiedseigen toerisme en recreatie dienen met name te compenseren in het gebied. De compensatie is veelal lager bij rode ontwikkelingen die thuis horen in het buitengebied, zoals uitbreiding van agrarische bedrijven en gebiedseigen toerisme en recreatie. Rode ontwikkelingen die ook in de kern of op bedrijventerreinen kunnen plaatsvinden, zoals de bouw van solitaire woningen of de uitbreiding van niet-agrarische bedrijven, dienen een hogere compensatie te leveren. Daarnaast geldt dat naarmate het landschap meer waarden heeft die aangetast worden, dat de compensatie hoger is. In de aanvullende structuurvisie Nieuwe bebouwing in het buitengebied is per module aangegeven in welk gebied de ontwikkelingen kunnen plaatsvinden en waarom. In deze nota kwaliteitsbijdrages is vervolgens gemotiveerd aangegeven hoe hoog de compensatie dient te zijn. Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 7

8 2. Kwaliteitsbijdrages per ontwikkeling Algemeen. In de aanvullende Structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied wordt in de hoofdstukken 5.1 tot en met 5.10 aangegeven welke nieuwe rode ontwikkelingen in het buitengebied mogelijk zijn: landgoederen, toerisme en recreatie, agrarische bedrijven, niet-agrarische bedrijven, bedrijventerreinen en woningbouw. In de structuurvisie wordt aangegeven welke ontwikkelingen binnen welke gebieden en voorwaarden mogelijk zijn. Een rode ontwikkeling in het buitengebied tast de waarde van het buitengebied aan. Als compensatie voor deze aantasting dient er een kwaliteitsbijdrage te worden geleverd. De kwaliteitsbijdrages die per ontwikkeling gevraagd worden, zijn in deze nota kwaliteitsbijdrages buitengebied opgenomen. In beginsel is uitgegaan van de drempelwaarden zoals deze in het provinciale Limburgs Kwaliteitsmenu (LKM) zijn opgenomen. Voor een onderbouwing van deze kwaliteitsbijdrages wordt in beginsel verwezen naar de drempelwaarden zoals die zijn opgenomen in het LKM Relatie bestemmingsplan Buitengebied Nederweert. Daar waar het bestemmingsplan 'Buitengebied Nederweert' al een regeling heeft voor nieuwe bebouwing in het buitengebied, wordt verwezen naar het bestemmingsplan en is deze nota niet van toepassing Motivering per soort ontwikkeling. 2.3.a. Landgoederen. In het LKM wordt als drempelwaarde voor de oprichting van landgoederen (zowel nieuwe bebouwing als in bestaande bebouwing) de ontwikkeling van 2,5 tot 10 ha. (afhankelijk van de situatie) groen voorgesteld (zie paragraaf van de aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied). Deze drempelwaarde wordt voldoende geacht, zeker gezien het feit dat de ontwikkeling van een nieuw landgoed slechts zeer zelden voorkomt. 2.3.b. Toerisme en recreatie. In het LKM en de aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied wordt een onderscheid gemaakt tussen gebiedseigen en niet-gebiedseigen toerisme en recreatie. Voor gebiedseigen recreatie en toerisme is in het LKM als drempelwaarde 5x de te realiseren verharding en bebouwing in nieuw groen opgenomen. Voor niet-gebiedseigen toerisme en recreatie dient een financiële bijdrage van 25,- per m² bedrijfsvloeroppervlak te worden geleverd. Deze drempelwaarden zijn in beginsel als uitgangspunt genomen. In het geval van gebiedseigen recreatie en toerisme kunnen zich situaties voordoen waarin de realisatie van groen op de locatie zelf niet voor de hand ligt (b.v. in open gebieden) danwel niet mogelijk is terwijl de realisatie van gebiedseigen recreatie en toerisme wel wenselijk wordt geacht. In dat geval kan er gekozen worden voor een geldelijke bijdrage in een fonds. Voor de bepaling van de omvang van de bijdrage wordt aangesloten bij de nota Voorbeelden kwaliteitsgroen Provinciale Ontwikkelingszone Groene Waarden van november 2005 van de provincie Limburg. In deze nota wordt onderbouwd aangegeven dat de gemiddelde kosten voor het ontwikkelen van 1 ha. groen ,- bedragen. Dit komt overeen met een bedrag van 5,- per m² te ontwikkelen groen. Bij een realisatie van 5 x m² verharding en bebouwing in groen dient derhalve compensatie plaats te vinden van 25,- per te ontwikkelen m² verharding en bebouwing. Dit bedrag wordt gebruikt voor compensatie in groen. Omdat gebiedseigen recreatieve ontwikkelingen een bijdrage dienen te leveren die vergelijkbaar is met 25,- per m², wordt de bijdrage van niet-gebiedseigen ontwikkelingen verhoogt van 25,- naar 50,- per m². Een niet-gebiedseigen ontwikkeling hoeft immers niet noodzakelijkerwijs plaats te vinden in het buitengebied. De recreant maakt in dat geval geen gebruik van dat buitengebied. De aantasting Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 8

9 van het buitengebied is bij een niet-gebiedseigen ontwikkeling derhalve groter dan bij een gebiedseigen ontwikkeling, waardoor een hogere compensatie wordt gerechtvaardigd. 2.3.c. Agrarische bedrijven en glastuinbouw. Agrarische bedrijven (intensieve veehouderij, glastuinbouw, akkerbouw, grondgebonden bedrijven, tuinbouw) horen in beginsel thuis in het buitengebied. Bij uitbreiding van deze bedrijven is de Bouwblok op maat-plus (BOM+) methode van toepassing. Deze methode is opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert. Om de BOM+ methode te objectiveren, is voor de toepassing van de regeling een rekenmethode opgenomen. Op deze manier kan de hoogte van een bijdrage worden bepaald. De BOM+ bijdrage wordt gerelateerd aan de uitbreiding van het bedrijf. Hoe groter de uitbreiding van het bouwvlak, hoe hoger de bijdrage. In landschappelijk waardevol gebieden is de bijdrage hoger dan in agrarisch gebied en in het LOG omdat in die gebieden de aantasting van het landschap groter is. Om de m2 bijdrage om te kunnen rekenen naar een financiële bijdrage, is gebruik gemaakt van een gemiddelde prijs voor de realisatie van groen. Deze gemiddelde prijs is gebaseerd op methode van de Bosgroep (zie bijlage 10). De rekenmethode wordt alleen toegepast voor de kwaliteitsbijdrages op basis van het basispakket plus en basispakket extra uit het bestemmingsplan 'Buitengebied Nederweert'. Het basispakket (landschappelijke inpassing van het bedrijf en afkoppeling van het hemelwater) blijft voor alle bedrijven van toepassing. Dit is maatwerk en valt buiten het groen dat op basis van de rekenmethode als extra bijdrage moet worden geleverd. Op basis van deze overwegingen wordt de BOM+ regeling uit het bestemmingsplan 'Buitengebied Nederweert' wordt als volgt toegepast: - Basispakket is van toepassing voor alle uitbreidingen van bouwblokken. - Voor basispakket plus en basispakket extra wordt in beginsel uitgegaan van compensatie in natuur. Deze wordt als volgt berekend: Tot referentiemaat Boven referentiemaat Agrarisch gebied - 10% van het totale bouwvlak Agrarisch gebied esdorpen 15% van het totale bouwvlak 20% van het totale bouwvlak Agrarisch gebied 15% van het totale bouwvlak 20% van het totale bouwvlak ontwikkelingszone groen Agrarisch gebied open gebied 10% van het totale bouwvlak 15% van het totale bouwvlak LOG - 10% van het totale bouwvlak - Indien realisatie van natuur niet mogelijk is op eigen gronden, kan een alternatieve bijdrage worden geleverd conform de bijdrages die zijn genoemd in het bestemmingsplan 'Buitengebied Nederweert'. De hoogte hiervan wordt berekend door de te realiseren m2 groen te vermenigvuldigen met 6,50. - Indien geen enkele kwaliteitsbijdrage gerealiseerd kan worden op eigen terrein, kan het bedrag in het fonds voor natuur en landschap worden gestort. Voor bedrijven waarmee voor 27 maart 2012 afspraken zijn gemaakt over de kwaliteitsbijdrage, blijven de gemaakte afspraken gelden. Een afspraak dient minimaal te zijn vastgesteld in een principe uitspraak van het college van B&W. In de aanvullende Structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied wordt de vestiging van één glastuinbouwbedrijf in het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) mogelijk gemaakt indien er sprake is van ketensamenwerking met een intensieve veehouderij. In dat geval zullen er afspraken op maat worden gemaakt die vergelijkbaar zijn met de sloop van 2x het glas dat gerealiseerd wordt. Omdat er binnen de gemeente Nederweert weinig glas aanwezig is, is het mogelijk om een alternatieve kwaliteitsbijdrage uit te werken die hiermee vergelijkbaar is. Op het moment dat een initiatief zich aandient, zal deze bijdrage verder worden uitgewerkt waarbij aanpassing van deze nota kwaliteitsbijdrages noodzakelijk is. Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 9

10 2.3.d Uitbreiding bedrijventerrein. Voor uitbreiding van bedrijventerreinen in het buitengebied is in het LKM een drempelwaarde van 5,- per m² opgenomen. Zoals uit de aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied blijkt, is uitbreiding van bedrijventerreinen slechts zeer beperkt op 2 locaties toegestaan. Het gaat in beide gevallen om het (stedenbouwkundig) afronden van 2 bestaande bedrijventerreinen met maximaal 1 bedrijf per terrein. Vanwege deze beperkte uitbreiding, zal de aantasting van het buitengebied beperkt zijn. Een bijdrage van 5,- per m² wordt derhalve voldoende geacht. 2.3.e. Niet-agrarische bedrijven in het buitengebied. Voor niet-agrarische bedrijven in het buitengebied die willen uitbreiden is in het LKM een drempelwaarde van 35,- per m² opgenomen. In het bestemmingsplan buitengebied is een regeling opgenomen voor de uitbreiding van nietagrarische bedrijven. Indien een bedrijf nog verder wil uitbreiden, en dit ook planologisch mogelijk is, maakt de aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied onderscheid tussen twee situaties: Uitbreiding boven het percentage dat het bestemmingsplan toelaat maar binnen het bestemmingsvlak: hiervoor gelden de afwegingscriteria die bij de ontheffing in het bestemmingsplan zijn opgenomen. Op grond van het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert dient er een kwaliteitsbijdrage te worden geleverd. In het bestemmingsplan staan er mogelijkheden voor beschreven zoals landschappelijke inpassing, sloop of ontwikkeling van groen. Om de hoeveelheid van deze kwaliteitsbijdrage te kunnen kwantificeren wordt aangesloten bij de drempelwaarde zoals deze is opgenomen in het LKM: 35,- per m² bestemd bedrijfsterrein. Uitbreiding van het bestemmingsvlak van het bedrijf: uitbreiding van het bestemmingsvlak is in beginsel alleen toegestaan als het bedrijf geen mogelijkheden heeft om te verplaatsen naar een bedrijventerrein of (kern)winkelgebied. Het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert biedt hier geen mogelijkheden voor zodat dan de structuurvisie van toepassing is. In dat geval zal per m² nieuw bestemmingsvlak een bijdrage moeten worden geleverd van 35,- per m² (drempelwaarde van de provincie). Indien er zeer groot verhard oppervlakte wordt gerealiseerd binnen het nieuwe bestemmingsvlak, waardoor de bijdrage onevenredig hoog wordt, wordt bezien of er maatwerk kan worden geleverd. In dat geval zal er ook een aangepast bestemming worden toegepast zoals verkeersdoeleinden of onbebouwd terrein. Het is dan niet de bedoeling dat dit terrein op termijn bebouwd wordt. 2.3.f. Woningen in het buitengebied. In het LKM wordt voor nieuwe woningen uitgegaan van een drempelwaarde van 100,- per m² uitgeefbare grond/nieuwe woonbestemming. Voor uitbreiding van bestaande woningen is in het LKM geen drempelwaarde opgenomen. In de aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied is aangegeven dat er zeer terughoudend wordt omgegaan met het realiseren van nieuwe woningen in het buitengebied. Het realiseren van nieuwe woningen wordt alleen nog maar toegestaan indien dit nodig is om een ruimtelijke ontwikkeling te stimuleren die meerwaarde heeft voor het buitengebied. In de praktijk betekent dit dat het bouwen van nieuwe woningen in de meeste gevallen zal worden toegepast in samenhang met sloop van (agrarische) bedrijfsgebouwen. In het LKM is aangegeven dat de sloop van een bedrijfsgebouw een waarde vertegenwoordigd van 25,- per m² te slopen bebouwing. Uit informatie van sloopbedrijven is gebleken dat dit een reëel bedrag is van de sloopkosten. Uitgaande van de realisatie van een bouwkavel van 500 m² zou een bijdrage geleverd moeten worden van ,- (drempelbedrag provincie). Deze bijdrage kan geleverd worden uit bijvoorbeeld de sloop van 2000 m² bebouwing (2000 x 25,- = ). De Ruimte voor Ruimte-regeling, die in het verleden is toegepast, ging uit van sloop van 1000 m² per bouwkavel. De drempelwaarden zoals aangegeven in het LKM zijn derhalve hoger dan bij toepassing van de Ruimte voor Ruimte-regeling. Er is derhalve geen grond om een hoger bedrag op te nemen dan de drempelwaarde uit het LKM. 2.3.g. Uitbreiding woongebieden. Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 10

11 Voor uitbreiding van de woongebieden is in het LKM een bedrag van 5,- per m² exploitatiegebied als drempelwaarde opgenomen. Uitbreiding van woongebieden aansluitend aan de rode contour vindt in de regel plaats omdat dit vanuit volkshuisvestelijk oogpunt gewenst is danwel omdat dit om landschappelijke redenen wenselijk is. Daarnaast geldt voor deze uitbreiding van de kernen dat tevens de nota kostenverhaal (vastgesteld op 9 november 2010) van toepassing is. Een verhoging van het bedrag van 5,- van de provincie is derhalve niet wenselijk h. Natuurbegraafplaats. De natuurbegraafplaats kan als nieuwbouw van een commerciële maatschappelijke voorziening worden gekwalificeerd. Er wordt een kwaliteitsbijdrage van 15,00 per m2 bebouwing en verharding opgenomen. Dit bedrag is afgeleid van de bijdrage voor gebiedseigen toerisme en recreatie ( 25,00 per m2) en verlaagd omdat het om een voorziening met een maatschappelijk karakter gaat Borging kwaliteitsbijdrages. De aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied en deze nota kwaliteitsbijdrages gaan er van uit dat de kwaliteitsbijdrage in beginsel gerealiseerd wordt door de initiatiefnemer van de rode ontwikkeling. Om juridisch te borgen dat de kwaliteitsbijdrages worden uitgevoerd, zal er een privaatrechtelijke overeenkomst worden afgesloten waarin afspraken worden gemaakt over de uitvoering van kwaliteitsbijdrages. Daar waar dat juridisch mogelijk is zal de uitvoering van de kwaliteitsbijdrage worden opgenomen in een planologische maatregel of omgevingsvergunning. De overeenkomsten en afspraken worden gemonitord via een register. Dat geldt ook voor de bijdrages die in een fonds worden gestort. In de registers wordt opgenomen welke kwaliteitsbijdrages geleverd worden. In hoofdstuk 9 van de aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied is weergegeven hoe met de controle en handhaving van de kwaliteitsbijdrages wordt omgegaan. 2.5 Overzicht kwaliteitsbijdrages bij ruimtelijke ontwikkelingen. In onderstaand overzicht is weergegeven welke kwaliteitsbijdrage wordt gevraagd bij welke ruimtelijke ontwikkeling. Hierbij is rekening gehouden met de mate waarop de rode ontwikkeling past in het buitengebied, inbreuk op het landschap en het gebied waar de rode ontwikkeling plaatsvindt. De kwaliteitsbijdrage die in het overzicht wordt genoemd, dienen te worden besteed aan de projecten zoals deze genoemd worden onder hoofdstuk 3 van deze nota. De initiatiefnemers kunnen in beginsel zelf kiezen aan welk project ze een bijdrage willen leveren. Hierbij zijn zaken zoals eigendom of uitvoerbaarheid van belang. Bij een aantal ontwikkelingen is het verplicht om de kwaliteitsbijdrage in een groene ontwikkeling te leveren, deze zijn genoemd in onderstaand overzicht. Indien de initiatiefnemer niet zelf een kwaliteitsbijdrage kan leveren, zal deze in een fonds moeten worden gestort. De gemeente bepaalt in dat geval welke projecten hiermee worden gerealiseerd (zie hoofdstuk 4). Onderstaand schema dient in samenhang te worden gelezen met de schema s van de paragrafen 5.1 tot en met 5.9 uit de aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied. Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 11

12 Ontwikkeling Natuurgebied Agrarisch gebied met waarden Landgoed. Ontwikkeling van groen in combinatie met nieuwe bebouwing buiten het natuurgebied (zie bij agrarisch gebied met waarden en agrarisch gebied). Nieuwe bebouwing, waarvan max. 4 wooneenheden: 10 ha. Bestaande bebouwing waarvan max. 4 wooneenheden: 5 ha. Per extra wooneenheden: 2,5 ha. Agrarisch gebied Nieuwe bebouwing, waarvan max. 4 wooneenheden: 10 ha. Bestaande bebouwing waarvan max. 4 wooneenheden: 5 ha. Per extra wooneenheden: 2,5 ha. LOG - Nieuwe gebiedseigen recreatie (nieuwe bebouwing) niet zijnde solitaire vakantiewoningen Compensatie van: 5x m² nieuwe verharding en bebouwing in natuur, landschap of flora en fauna danwel 25,- per m² bebouwing en verharding Compensatie van: 5x m² nieuwe verharding en bebouwing in natuur, landschap of flora en fauna danwel 25,- per m² bebouwing en verharding Compensatie van: 5x m² nieuwe verharding en bebouwing in natuur, landschap of flora en fauna danwel 25,- per m² bebouwing en verharding - Uitbreiding bestaande gebiedseigen recreatie boven 25% van het bebouwde oppervlak binnen het bestemmingsvlak danwel uitbreiding van bestemmingsvlak Compensatie van: 5x m² nieuwe verharding en bebouwing in natuur, landschap of flora en fauna danwel 25,- per m² bebouwing en verharding Compensatie van: 5x m² nieuwe verharding en bebouwing in natuur, landschap of flora en fauna danwel 25,- per m² bebouwing en verharding Compensatie van: 5x m² nieuwe verharding en bebouwing in natuur, landschap of flora en fauna danwel 25,- per m² bebouwing en verharding - NIeuwvestiging nietgebiedseigen T&R - 50,- per m² bvo 50,- per m² bvo Agrarische nieuwvestiging Uitbreiding agrarische bedrijven. - In beginstel niet toegestaan. BOM+-regeling bestemmingsplan 'Buitengebied Nederweert' en In beginsel niet toegestaan. BOM+-regeling bestemmingsplan 'Buitengebied Nederweert' en BOM+-regeling bestemmingsplan 'Buitengebied Nederweert' en 2.3.c van deze nota. BOM+-regeling bestemmingsplan 'Buitengebied Nederweert' en Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 12

13 2.3.c van deze nota. 2.3.c van deze nota. 2.3.c van deze nota. Ontwikkeling Natuurgebied Agrarisch gebied met waarden Agrarisch gebied LOG Nieuwvestiging glastuinbouw uitbreiding glastuinbouw Landschappelijke inpassing via de BOM+-principes zoals deze zijn opgenomen in het bestemmingsplan 'Buitengebied Nederweert'. In beginsel sloop van 2x glasopstand die wordt gerealiseerd. Tot 3 ha: BOM+ op basis van bestemmingsplan 'Buitengebied Nederweert' en 2.3. c van deze nota. Tussen 3 en 5 ha: In beginsel sloop van 2x glasopstand die wordt gerealiseerd. Een vergelijkbare kwaliteitsbijdrage is mogelijk Tot 3 ha: BOM+ op basis van bestemmingsplan 'Buitengebied Nederweert' en 2.3. c. van deze nota. Tussen 3 en 5 ha: In beginsel sloop van 2x glasopstand die wordt gerealiseerd. Een vergelijkbare kwaliteitsbijdrage is mogelijk - Uitbreiding bedrijventerrein Uitbreiding bebouwing Solitaire bedrijfsvestigingen binnen bestemmingsvlak boven percentage bestemmingsplan. Uitbreiding bestemmingsvlak solitaire bedrijfsvestigingen Nieuwe (solitaire) woningen Niet toegestaan Niet toegestaan 5,- per m² bestemd - Kwaliteitsbijdrage op basis van bestemmingsplan buitengebied Nederweert twv 35,- per nieuw te bouwen m² - 35,- per m² bestemd bedrijventerrein ,- Per m² uitgeefbare grond. bedrijventerrein. Kwaliteitsbijdrage op basis van bestemmingsplan buitengebied Nederweert twv 35,- per nieuw te bouwen m² 35,- per m² bestemd bedrijventerrein. 100,- Per m² uitgeefbare grond. Niet toegestaan Projectmatige woningbouw in uitleggebieden - - 5,- Per m² exploitatiegebied tbv natuur, cultuurhistorie landschap of flora en fauna. Appartementen: 25,- - Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 13

14 Natuurbegraafplaats 15,00 Per m² verharding en bebouwing. 15,00 Per m² verharding en bebouwing. per m² uitgeefbare b.v.o. Tevens bijdrage op basis van Nota kostenverhaal d.d. 9 november Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 14

15 3. Projecten kwaliteitsbijdragen Algemeen. Op de kaart Projecten behorende bij de aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied, is een overzicht weergegeven van mogelijke projecten die uitgevoerd kunnen worden op basis van de structuurvisie en de nota kwaliteitsbijdrages. Uitgangspunt van de aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied is dat initiatiefnemers de onder 2.3. vermelde kwaliteitsbijdrages zelf realiseren. De hoogte van de bijdrage wordt dan bepaald aan de hand van het onder 2.3 vermelde ha. groen of bedrag. Op het moment dat zelfrealisatie niet mogelijk is, dient de bijdrage in een fonds te worden gestort. De projecten die uit het fonds worden gefinancierd worden vermeld onder hoofdstuk 4. In de projectenlijst is opgenomen: - onder welke categorie een project valt - korte beschrijving van het project - indicatieve planning en begroting - wie het project uitvoert 3.2. Sloop. Een van de kwaliteitsbijdrages die in het kader van de structuurvisie geleverd kan worden, is sloop van bebouwing. Op grond van het LKM kan hiervoor een waarde van 25,- per m2 voor worden ingerekend. Dit is een richtlijn. Indien wordt aangetoond dat de sloop aanmerkelijk duurder is, b.v. door aanwezigheid van asbest, kunnen er afspraken op maat worden gemaakt. De waarde van 25,00 per m2 gesloopte bebouwing wordt alleen toegekend in de bestemmingen agrarische gebied met waarden en natuur. In de bestemming agrarisch gebied wordt een lagere waarde toegekend, nl. 15,00 per m2, om op die manier sloop in landschappelijke waardevolle gebieden te stimuleren. Dat betekent dat de toegekende waarde voor sloop in agrarisch gebied in de meeste gevallen niet kostendekkend zal zijn Aanleg groen en natuur. Om de waarde van de aanleg van groen en natuur te kunnen waarderen heeft de Bosgroep in 2004 een rapport uitgebracht inclusief kostprijzen per natuurdoeltype. Zij hebben voor de inrichtingskosten gebruik gemaakt van normkosten volgens de GWW-systematiek (Reed business information, 2005), in samenhang met de laatste versie van het Normenboek Natuur, Bos & Landschap (Alterra/WUR) en aangevuld met ervaringscijfers. Deze normcijfers zijn geactualiseerd (peildatum 1 januari 2010) waarbij enerzijds de kostencomponent functieschade is geactualiseerd op basis van het huidige prijspeil voor agrarische grond en de waarde van natuurgronden. Hiervoor is een provinciaal gemiddelde prijs gehanteerd, ongeacht de regio of ligging. Anderzijds is de kostencomponent inrichting (inclusief beheer en algemene kosten) geïndexeerd op basis van prijsindexcijfers van het CBS. De genoemde prijzen zijn normen uitgaande van kwalitatief goed werk en materiaal. Wanneer de hoogte van de tegenprestatie bekend is worden deze normen gebruikt om te bepalen hoeveel ha natuur van welke natuurdoeltype gerealiseerd dient te worden. In de projectenlijst is per natuurdoeltype aangegeven wat de gemiddelde kosten zijn, uitgaande van bovengenoemd rapport. Bij actualisatie van de nota kwaliteitsbijdrages wordt het gemeentelijke Natuuroverleg om advies gevraagd voor het benoemen van de projecten. Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 15

16 Project Bijdrage aan Indicatieve planning en indicatie van de kosten Natuur. Inrichtingsplan Sarsven en de Banen. (bron: integrale gebiedsuitwerking Sarsven en de Banen) Inrichtingsplan Sarsven en de Banen. (bron: integrale gebiedsuitwerking Sarsven en de Banen) Landschap, flora en fauna. Vochtig hooiland Visschensteert (bron: Kwaliteitsplan natuur en landschap). Natte heide Wellenstein/Schoorkuilen. (bron: Kwaliteitsplan natuur en landschap). Ecologische verbindingszone Weerterbos/De Kievit/Wetering/Groote Peel (bron: Kwaliteitsplan natuur en landschap). Hooiland en Poelen Weerterbos. (bron: Kwaliteitsplan natuur en landschap). Venherstel Bloemerstraat. (bron: Kwaliteitsplan natuur en landschap). Venherstel Kanaaldijk. (bron: Kwaliteitsplan natuur en landschap). Ecologische verbindingszone Mensgerichte natuur Leemkuilen Vochtig hooiland met poelen (zie bijlage 1). Herstel vochtige heide in verbindingsgebied tussen Wellenstein en Schoorkuilen (zie bijlage 2). Creëren van een verbindingszone tussen de natuurgebieden en versterken van nieuwe leefgebieden in agrarisch gebied (zie bijlage 3). Uitbreiden leefgebieden voor flora en fauna (zie bijlage 4). Opschonen vennen (zie bijlage 5). Ven als stepping Stone tussen Weerterbos en Groote Peel (zie bijlage 6). Kosten gemeente: ,00 Planning: 2014 Kosten gemeente: ,00 Planning: Kosten: ,- per 0,075 ha. Planning: afhankelijk van particulier initiatief. Kosten: ,- per ha. Planning: afhankelijk van particulier initiatief. Kosten: ,- per ha. Planning: afhankelijk van particulier initiatief. Kosten: ,- per ha. Planning: afhankelijk van particulier initiatief. Kosten: ,- per 0,075 ha. Planning: afhankelijk van particulier initiatief. Kosten: ,- per 0,075 ha. Planning: afhankelijk van particulier initiatief. Uitvoering door DLG, Gemeente. DLG, gemeente, Eigenaar van de gronden. Eigenaar van de gronden. Eigenaar van de gronden. Eigenaar van de gronden. Eigenaar van de gronden. Eigenaar van de gronden. Project Bijdrage aan Indicatieve Uitvoering door planning en indicatie van de kosten Vleermuisbunkers. Gereed maken bunkers Kosten ca. 2500,- Eigenaar van de bunkers Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 16

17 Inrichtingsplan Sarsven en de Banen. (bron: integrale gebiedsuitwerking Sarsven en de Banen) Water Tungelroysebeek (bron: Integrale gebiedsuitwerking Tungelroysebeek). Oude Graaf Dal van de Aa Neerpeelbeek Cultuurhistorie Cultuurhistorisch waardevolle objecten. Inrichtingsplan Sarsven en de Banen. (bron: integrale gebiedsuitwerking Sarsven en de Banen) langs de Zuid Willemsvaart voor vleermuizen. Inrichten landschapsmaatregelen. Beekherstel en recreatieve routestructuren voorzover hiervoor geen of onvoldoende middelen beschikbaar zijn vanuit rijk of provincie. Beekherstel en recreatieve routestructuren voorzover hiervoor geen of onvoldoende middelen beschikbaar zijn vanuit rijk of provincie. Beekherstel en recreatieve routestructuren voorzover hiervoor geen of onvoldoende middelen beschikbaar zijn vanuit rijk of provincie. Beekherstel en recreatieve routestructuren voorzover hiervoor geen of onvoldoende middelen beschikbaar zijn vanuit rijk of provincie. Verbetering aan de omgeving van cultuurhistorische objecten. Reconstructie grafheuvel/urnenveld tot 5000,- per bunker. Planning: afhankelijk van initiatieven. Kosten: ,00 Planning: Kosten: ,- Planning: Kosten: ,- Planning: Kosten: ,- Planning: onbekend. Kosten: ,- Planning: 2011/2012. Kosten verschillen per situatie. Planning is afhankelijk van initiatieven. Kosten: ,- Planning: Project Bijdrage aan Indicatieve planning en indicatie van de kosten Inrichtingsplan Sarsven en de Banen. Speelhutten Houtsberg. Kosten: 4.000,00 Planning: (Rijkswaterstaat). Gemeente, DLG Waterschap Peel en Maasvallei. Waterschap Peel en Maasvallei. Waterschap Peel en Maasvallei. Waterschap Peel en Maasvallei. Eigenaar cultuurhistorisch object. Gemeente, DLG, Eigenaar. Uitvoering door Gemeente, DLG, SLL Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 17

18 (bron: integrale gebiedsuitwerking Sarsven en de Banen) Inrichtingsplan Sarsven en de Banen. (bron: integrale gebiedsuitwerking Sarsven en de Banen) Sloop Sloop stallen/overige bedrijfsgebouwen na bedrijfsbeëindiging. Sloop glasopstand na bedrijfsbeëindiging. Recreatieve routestructuren. Inrichtingsplan Sarsven en de Banen. (bron: integrale gebiedsuitwerking Sarsven en de Banen) Beleefbaarheid cultuurhistorie Sarsven en de Banen. Sloop voormalige bedrijfsgebouwen Kosten: 7.500,00 Planning: Sloopkosten a 25,- per m² in agrarisch gebied met waarden en natuur. Indien er asbest aanwezig is en de kosten aantoonbaar hoger zijn, kan een hoger bedrag worden ingerekend. Sloopkosten a 15,00 per m2 in agrarisch gebied. Sloop glasopstand Sloopkosten a 4,- per m² Versterking recreatieve routestructuren en objecten. Kosten: ,00 Planning: Gemeente, DLG, SLL Eigenaar gebouwen. Eigenaar glasopstand. Gemeente, DLG, SLL Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 18

19 4. Fondsen. In de aanvullende Structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied wordt de mogelijkheid geboden om, indien compensatie niet op eigen kavel of elders in de gemeente Nederweert kan plaatsvinden, een bijdrage in een fonds te storten. Aan het fonds worden projecten gekoppeld. Op deze wijze is duidelijk op welke wijze de bijdrages in het fonds worden besteed. 4.1 Fonds voor natuur, water en landschap. Op basis van het LKM en de aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied, zal een groot deel van de kwaliteitsbijdrages aan maatregelen op gebied van natuur, water en landschap moeten worden besteed. Indien een kwaliteitsbijdrage niet op eigen terrein kan worden gerealiseerd, is er een mogelijkheid tot storten van een bijdrage in een fonds voor natuur, water en landschap. De verwachting is dat er jaarlijks ca ,00 tot ,00 in het fonds zal worden gestort. Gezien de hoogte van dit bedrag is er voor gekozen om jaarlijks een beperkt aantal projecten uit de lijst in hoofdstuk 3 aan te wijzen die met het fonds worden gerealiseerd. Op het moment dat deze projecten zijn gerealiseerd, kan de nota kwaliteitsbijdrages worden aangepast en kunnen er nieuwe projecten met het fonds worden gerealiseerd. Uitvoering van de projecten kan gebeuren door de gemeente, provincie, terreinbeherende instanties of het IKL. Via een projectenregister zullen de uitgaves van het fonds worden verantwoord. Voor de periode zullen met dit fonds zullen de volgende projecten in het kader van het inrichtingsplan Sarsven en de Banen worden uitgevoerd volgens planning van dat project. Detailkaarten van de maatregelen uit het inrichtingsplan Sarsven en de Banen zijn opgenomen in bijlagen 8, 9 en 10. Hieronder een overzicht van de ligging van maatregelen 1 tot en met 4. De overige maatregelen liggen verspreid op meerdere plekken in het gebied. En zijn aangegeven op de kaarten in de bijlagen. Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 19

20 1. Mensgerichte natuur Leemkuilen Het gebied Leemkuilen is vroeger gebruikt voor de winning van leem. Doordat het maaiveld van dit gebied relatief laag ligt, zal het grondwater, na uitvoering van de planmaatregelen, dicht onder maaiveld komen. Daardoor zal dit gebiedje niet meer geschikt zijn als landbouwgrond. Binnen het plan is het daarom logisch om hier extra natuur aan te leggen. Het gebiedje biedt door de ligging nabij Nederweert-Eind een goede mogelijkheid om te koppelen aan een plaatselijk ommetje. Middels de inrichting van het gebied worden de cultuurhistorische waarden zichtbaar gemaakt, worden de potenties voor natte natuur geoptimaliseerd en ontstaat er nabij de kern van Eind een divers en goed toegankelijk wandelgebied. Getracht wordt dit in samenspraak met Eynderhoof en Stichting Limburgs Landschap vorm te geven. De fondsbijdrage is bedoeld voor het gemeentelijk aandeel in de kosten, deze is geraamd op , Ecologische verbindingszone Visschensteert Voor de typische flora en fauna van de natte natuurgebieden is het intensief gebruikte landbouwgebied een barrière om te migreren van het ene natuurgebied naar het andere. Met name tussen de natuurgebieden Vlakwater/Leveroyse Dijk en de Zoom is er sprake van een grote barrière in de vorm van ruim 2 kilometer lengte aan intensieve landbouw. In het plan is ruimte gemaakt voor de aanleg van een verbindingszone in de vorm van een stepping stone. Ten behoeve van de realisatie hiervan wordt er in totaal 5,3 ha landbouwgrond, die in de toekomst toch te nat zal worden voor landbouw, omgezet naar natuur. Deze verbindingszone, met een lengte van ca. 550 m., zal tot een diepte van gemiddeld ca. 40 cm afgegraven worden. In de breedterichting van de verbindingszone ontstaat een overgang van droog (bereikbaarheidspad van de waterloop) via moerassig naar het open water van de Vissensteert. In de lengterichting wordt veel variatie aangebracht door het beurtelings afgraven van smalle en brede delen langs de beekloop, variatie in diepte van het afgraven en variatie in de taluds (van steilrand tot zeer flauw). Ook wordt via het onderhoud gestreefd naar een grote variatie in begroeiing, van grazig tot ruigtes. Opgaande (struik-) begroeiing wordt beperkt tot maximaal 10% van de oppervlakte. De vrijkomende grond kan worden verwerkt op laaggelegen landbouwpercelen in de omgeving. De fondsbijdrage is bedoeld voor het gemeentelijk aandeel in de kosten, deze is geraamd op , Reconstructie grafheuvel/urnenveld nabij Eind 40 Nabij de Ijsboerderij Gommers (Eind 40) zal een grafheuvel / urnenveld gereconstrueerd worden. In de buurt van het Sarsven is een dergelijk urnenveld tijdens een archeologische vooronderzoek aangetroffen. Door het urnenveld te herstellen wordt een stukje geschiedenis weer zichtbaar in de streek. De fondsbijdrage is bedoeld voor het gemeentelijk aandeel in de kosten, deze is geraamd op , Speelhutten dagcamping Houtsberg De dagcamping dient ook meer een verwijzing te hebben naar het verleden. Op het terrein is het wenselijk om enkele hutjes te bouwen die een verwijzing hebben naar de vroegere hutten van de jagers-verzamelaars. De fondsbijdrage is bedoeld voor het gemeentelijk aandeel in de kosten, deze is geraamd op 4.000, Beleefbaarheid cultuurhistorie Sarsven en de Banen Binnen het knopenlopensysteem zal op een aantal plekken aandacht worden geschonken aan de rijke cultuurhistorie in het gebied. Dit zal vooral gebeuren in het gebied tussen Nederweert-Eind en de dagcamping. De bedoeling is dat op diverse plekken aan de wandelroutes herkenbare taferelen Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 20

DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL

DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL Bekijk op https://www.youtube.com/watch?v=pgyczqy-krm voor het herinirichtingplan Sarsven en De Banen. Begin vorige eeuw kwamen plantenliefhebbers uit het hele land al naar

Nadere informatie

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Ruimte voor Limburg Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 361 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT

Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT Uden, juni 2009 Inhoudsopgave blz 1. Inleiding 3 2. Stimuleren ontwikkelingen in het landelijk gebied

Nadere informatie

Inrichting Straelensbroek/ Straelens Schuitwater

Inrichting Straelensbroek/ Straelens Schuitwater Uitgangssituatie Algemeen Inrichting Straelensbroek/ Straelens Schuitwater Projectnummer: 2008_009 Projectnaam: Inrichting Straelensbroek/Straelens Schuitwater PMJP: B1 Inrichting verworven EHS Natuurdoel:

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied

Bestemmingsplan buitengebied Bestemmingsplan buitengebied Voorontwerp Informatieavond dinsdag 26 juni 2012 Wat is een bestemmingsplan? Plan met regels over het gebruik van de ruimte Waar en hoe mag wat worden gebouwd? Welke functies

Nadere informatie

REKENMETHODE COMPENSATIE FUNCTIEVERANDERINGEN BUITENGEBIED

REKENMETHODE COMPENSATIE FUNCTIEVERANDERINGEN BUITENGEBIED NOTITIE REKENMETHODE COMPENSATIE FUNCTIEVERANDERINGEN BUITENGEBIED Aanleg en onderhoud van wandelpaden Aanleg en beheer van nieuwe natuur Aanleg, herstel beheer van landschapselementen Restauratie monumentale

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing.

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing. Wijzigingen nieuw en huidig Rood voor Rood beleid In het nieuwe Rood voor Rood beleid 2015 zijn een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van het in 2011 vastgestelde beleid. Dit betreffen wijzigingen

Nadere informatie

Praktijkgids Zuinig Ruimtegebruik

Praktijkgids Zuinig Ruimtegebruik Praktijkgids Zuinig Ruimtegebruik In Limburg wonen ruim 1,1 miljoen inwoners in een gebied dat zo n 2.200 km² groot is. Het gebied wordt niet groter, al is er in de dynamiek van onze samenleving voortdurend

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

CDA Zundert. Thema avond. Bestemmingsplan buitengebied

CDA Zundert. Thema avond. Bestemmingsplan buitengebied CDA Zundert Thema avond Bestemmingsplan buitengebied programma Presentatie 15 minuten pauze Gelegenheid tot het stellen van vragen Einde officieel programma Gelegenheid tot het bekijken van de plankaarten

Nadere informatie

Regeling Kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Sint-Oedenrode. Oedenrode

Regeling Kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Sint-Oedenrode. Oedenrode Regeling Kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Sint-Oedenrode Oedenrode Inleiding Uit de provinciale Verordening Ruimte kan worden opgemaakt dat ontwikkelingen die passen bij de aard, schaal

Nadere informatie

Hatertse en Overasseltse Vennen

Hatertse en Overasseltse Vennen Hatertse en Overasseltse Vennen Maatregelplan aanpak verdroging en natuur Harro Kraal Waterschap Rivierenland Beleid Rijksbeleid TOP-gebieden EHS Provinciaal Waterhuishoudingsplan Actiegebieden Waterberging

Nadere informatie

Structuurvisie kwaliteitsbijdrage gemeente Roermond. 16 februari 2012

Structuurvisie kwaliteitsbijdrage gemeente Roermond. 16 februari 2012 Structuurvisie kwaliteitsbijdrage gemeente Roermond 16 februari 2012 1 Inleiding en procedure Medio 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond besloten een thematische

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Opdrachtgever: gemeente Tilburg Maart 2009 Antonie van Diemenstraat 20 5018 CW Tilburg 013-5802237 Eac@home.nl Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Landschappeijke Inpassing

Landschappeijke Inpassing Landschappeijke Inpassing Dassemussestraat 7 te Chaam 25 November 2013 Batterijstraat Inhoudsopgave 1 5396 NT Lithoijen (oss) 0412-48 48 22 info@pasmaat.com www.pasmaat.com Berekening kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

PREMATURE ONTWIKKELINGEN LANDELIJK GEBIED

PREMATURE ONTWIKKELINGEN LANDELIJK GEBIED PREMATURE ONTWIKKELINGEN LANDELIJK GEBIED In de aanloop naar het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan Landelijk Gebied is er een aantal plannen gepresenteerd welke mogelijk in de planperiode van dit

Nadere informatie

zorg voor ons landschap

zorg voor ons landschap Rosendael 2a 6891 DA Rozendaal www.landschapsbeheergelderland.nl zorg voor ons landschap Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG): Stichting met ideële doelstelling. Missie: Zorg voor een vitaal, beleefbaar

Nadere informatie

: landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo. Advies. Inleiding. Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas

: landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo. Advies. Inleiding. Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas Advies : landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas Ter attentie van Projectnummer : Commissie LKM : 211x05071 Opgesteld door

Nadere informatie

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Onderwerp Projectnummer : 211x07059 Datum : 30 januari 2015 : Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Van : Esther de Graaf & Ruud Tak BLAD 1 Bij het toestaan van een ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZONNEBLOEMENPARK N329 OSS

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZONNEBLOEMENPARK N329 OSS RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZONNEBLOEMENPARK N329 OSS Gemeente Oss, juli 2015 1 Inleiding Tussen Oss en Berghem ligt een agrarisch gebied dat vrijwel volledig ingesloten is door bebouwing. Door het open karakter

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries Gemeente Tynaarlo November 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Artikel X Wonen. X.2 Bouwregels

Artikel X Wonen. X.2 Bouwregels Artikel X Wonen X.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. wonen; b. aan huis verbonden beroepen; c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen -

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

INLEIDING. 3 BjflO. Hoofdstuk 1

INLEIDING. 3 BjflO. Hoofdstuk 1 INLEIDING De gemeente Drimmelen heeft van de heer Rasenberg het verzoek ontvangen om het rundveehouderijbedrijf aan de Zandstraat 5 te Hooge Zwaluwe te mogen verplaatsen naar een perceel aan de Zonzeelseweg

Nadere informatie

Harderbos en Harderbroek verbonden

Harderbos en Harderbroek verbonden Harderbos en Harderbroek verbonden De Ganzenweg is een verbinding voor mensen, maar een barrière voor dieren. Er ligt al een faunapassage onderdoor. De route daar naar toe is voor dieren nog niet ideaal.

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 4106385 B&W verg. : 9 december 2014 Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan '3 woningen Maliskampsestraat 61 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan betreft een ontwerp

Nadere informatie

Zwart Water_Inrichting Schaapsen Diepbroek incl. sanering stortlocaties

Zwart Water_Inrichting Schaapsen Diepbroek incl. sanering stortlocaties Uitgangssituatie Algemeen Zwart Water_Inrichting Schaapsen Diepbroek incl. sanering stortlocaties Projectnummer: 2009_015 Projectnaam: Zwart Water_Inrichting Schaaps- en diepbroek incl sanering stort 1

Nadere informatie

ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente. 2e ontwerpatelier. locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug

ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente. 2e ontwerpatelier. locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente 2e ontwerpatelier locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug 5 locatiesin beeld Proces Principes waterwinning Bestaande

Nadere informatie

Taxatie in het kader van de Landschapsinvesteringsregeling (LIR) Lagemierdseweg 10-12 en 14a,

Taxatie in het kader van de Landschapsinvesteringsregeling (LIR) Lagemierdseweg 10-12 en 14a, 1 Taxatie in het kader van de Landschapsinvesteringsregeling (LIR) Lagemierdseweg 10-12 en 14a, 5085 NC Esbeek. Aanvrager: Van Dal Vastgoed B.V., Lagemierdseweg 10, 5085 NC Esbeek. 31 maart 2015. 2 Opdracht:

Nadere informatie

percelen cultuurgrond

percelen cultuurgrond percelen cultuurgrond gelegen aan de Cromvoirtsedijk te Cromvoirt, ter grootte van 4.77.90 ha Koopsom: Nader overeen te komen Inhoud Kadastrale informatie Omschrijving Bestemmingsplan Verordening Ruimte

Nadere informatie

VAB-bijeenkomst bedrijfsbeëindiging

VAB-bijeenkomst bedrijfsbeëindiging Hoe breng / houd ik het bedrijf op waarde? VAB-bijeenkomst bedrijfsbeëindiging Hoe breng/houd ik mijn bedrijf op waarde? Blijven wonen en gebouwen afbreken? Hoe breng/houd ik mijn bedrijf op waarde? Blijven

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT vzw Een onafhankelijke organisatie gedragen door vrijwilligers grootste natuurbeschermingsorganisate in Vlaanderen eind 2001 opgericht

Nadere informatie

2014-0030225. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van

2014-0030225. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van J. Verkuyl Kaagweg 35 2157 LH Abbenes Omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen betreffende ontwerpbestemmingspian Molenweg 53/ 53a te Haarle en

Onderwerp: Zienswijzen betreffende ontwerpbestemmingspian Molenweg 53/ 53a te Haarle en 12INK080O6 III II III HM Burgemeester en Wethouders van (i EM F.BNTE H ELLEND()()RN Beband.: 0 AUG 20IÍ Hellendoorn Postbus 200 7440 AE Nijverdal AI B Stuk Tľd'w.: We[kļ2L Kopie nan: ArchiĽľ DI N. reeksį

Nadere informatie

Kadastrale kaart met omgevingskaart

Kadastrale kaart met omgevingskaart Kadastrale kaart met omgevingskaart Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: asc 156 157 158 159 Eckbergweg 0 m 10 m 50 m 12345 25 Deze kaart is noordgericht Perceelnummer Huisnummer Vastgestelde kadastrale

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Verordening Ruimte ontwerp wijzigingsbesluit ONTWERP VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING RUIMTE Provinciale Staten van Zuid-Holland; Gelezen het

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

Taxatie in het kader van de Landschapsinvesteringsregeling (LIR) Lage Mierdseweg 10-12 en 14a,

Taxatie in het kader van de Landschapsinvesteringsregeling (LIR) Lage Mierdseweg 10-12 en 14a, 1 Taxatie in het kader van de Landschapsinvesteringsregeling (LIR) Lage Mierdseweg 10-12 en 14a, 5085 NC Esbeek. Aanvrager: Van Dal Vastgoed B.V., Lage Mierdseweg 10, 5085 NC Esbeek. 20 mei 2016. 2 Opdracht:

Nadere informatie

Beleid. Investering Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO)

Beleid. Investering Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) Beleid Investering Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) 1 Inhoud Begripsbepalingen 1. Inleiding 4 2. Kwaliteitsdoelen en toetsingskaders 4 2.1 Provinciaal beleid 4 2.2 Gemeentelijk beleid 5 3. Reikwijdte

Nadere informatie

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012 Structuurvisie Losser Commissie Ruimte 24 april 2012 Doel en status nwro verplicht gemeenten een structuurvisie op te stellen waarin het ruimtelijk beleid in hoofdzaak vastligt en de samenhang met andere

Nadere informatie

VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP. PROJECTPLAN TENNET 2e FASE

VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP. PROJECTPLAN TENNET 2e FASE VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP PROJECTPLAN TENNET 2e FASE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1 PROJECT 1: LANDSCHAPSWANDELROUTE... 4 Verbinding tussen Tennet-landschapsprojecten 1.1 Inleiding 1.2 Eindbeeld 1.3

Nadere informatie

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING, BEHOREND BIJ DE AANGEVRAAGDE VERGUNNING OMG-12-181 Voor de inrichting en het gebruik van een evenemententerrein in deelgebied De Druppels, tegenover Wagenweg 22/24 te Oudkarspel

Nadere informatie

Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State. Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Gemeente Nijmegen, januari 2016.

Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State. Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Gemeente Nijmegen, januari 2016. Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit Gemeente Nijmegen, januari 2016 Inleiding De Raad van State vraagt om nadere motivering dat de voorziene ontwikkeling

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 1.1. Het project 3 2. Beschrijving huidige en

Nadere informatie

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer voorschriften art. 1: natuurgebied VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften 1. bestemmingsvoorschriften Onderhavige zone wordt bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay)

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) 30 oktober 2013 Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) Inhoudsopgave blz 1. 2. 3. Achtergrond 3 Doelgroep van beleid 3 Huisvestingsmogelijkheden binnen het beleid 3 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Pina Dekker Gemeente Ooststellingwerf, beleidsmedewerker en ondersteunend lid van de werkgroep Es van Tronde. Deze notitie

Nadere informatie

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG 1 Algemeen De uitbreiding van het plangebied met de locatie Boomsweg omvat deels een nieuwe ontwikkelingslocatie, Boomsweg 12, en deels het overnemen van

Nadere informatie

WAARDERING PER BESTEMMING. Bepaling "normwaarden" ten behoeve van nieuwe bestemmingen in het buitengebied Rijssen-Holten

WAARDERING PER BESTEMMING. Bepaling normwaarden ten behoeve van nieuwe bestemmingen in het buitengebied Rijssen-Holten WAARDERING PER BESTEMMING Bepaling "normwaarden" ten behoeve van nieuwe bestemmingen in het buitengebied Rijssen-Holten Uitgebracht aan: Gemeente Rijssen-Holten, Mevrouw W. Weis en mevrouw A. Brinkhuis

Nadere informatie

Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel.

Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel. Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel. Op de locatie is reeds jarenlang een agrarisch bedrijf aanwezig. Binnen het bedrijf wordt melkrundvee

Nadere informatie

Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg. Partijen:

Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg. Partijen: Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg Partijen: 1. De gemeente Roermond, ten dezen vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer H.M.J.M. van Beers, de gemeente Roermond ingevolge

Nadere informatie

Structuurvisie kwaliteitsverbetering van het landschap

Structuurvisie kwaliteitsverbetering van het landschap Structuurvisie kwaliteitsverbetering van het landschap 28 april 2015 Ontwerp ter inzage: 21 november 2014 t/m 2 januari 2015 Vastgesteld: 28 april 2015 2 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding: Structuurvisie

Nadere informatie

Bijlage 1: Ambitie en kader

Bijlage 1: Ambitie en kader BIJLAGEN Bijlage 1: Ambitie en kader Provincie Fryslân In de provinciale Verordening Romte is aangegeven dat bij een ruimtelijk plan voor het landelijk gebied rekening moet worden gehouden met de herkenbaarheid

Nadere informatie

Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting

Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting In deze bijlage zijn voorbeeld planregels met betrekking tot archeologie en cultuurhistorie opgenomen voor nieuwe bestemmingsplannen in de gemeente

Nadere informatie

Bermenplan Assen. Definitief

Bermenplan Assen. Definitief Definitief Opdrachtgever: Opdrachtgever: Gemeente Assen Gemeente Mevrouw Assen ing. M. van Lommel Mevrouw M. Postbus van Lommel 30018 Noordersingel 940033 RA Assen 9401 JW T Assen 0592-366911 F 0592-366595

Nadere informatie

Meer doelbereik met minder geld

Meer doelbereik met minder geld Meer doelbereik met minder geld Hoe meet je dat? 28-10-2014, Vincent Linderhof Aanleiding Bron: Waterschap 2012 nr. 10, p. 22 23 Combineren: waarom? Synergievoordelen: goedkoper doelen realiseren Wegnemen

Nadere informatie

Compensatieplan Meerdink

Compensatieplan Meerdink Compensatieplan Meerdink Inleiding De heer Meerdink heeft het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk gevraagd om de agrarische bestemming Meester Meinenweg 29 te wijzigen in de bestemming

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN Versie 2, d.d. 18 augustus 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker Inhoud 1.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting

Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting Pos Service Holland BV 19 februari 2013 Ontwerp A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. PLANNING & TRANSPORT

Nadere informatie

Realiseer uw eigen droomhuis in Riel

Realiseer uw eigen droomhuis in Riel Realiseer uw eigen droomhuis in Riel Op een unieke locatie aan de rand van natuurgebied De Regte Heide bieden wij twee ruime en exclusieve bouwkavels aan AKKERWEG - RIEL LIGGING BOUWKAVELS Riel De bouwkavels

Nadere informatie

Onderbouwing voor het aanpassen van de Verordening ruimte nabij de woonwijk Ruitersbos

Onderbouwing voor het aanpassen van de Verordening ruimte nabij de woonwijk Ruitersbos Onderbouwing voor het aanpassen van de Verordening ruimte nabij de woonwijk Ruitersbos Doel notitie Onderbouwing voor het aanpassen van de provinciale regelgeving uit de Verordening Ruimte door de gebiedsaanduiding

Nadere informatie

Integraal ontwikkelingsprogramma Landgoed De Utrecht

Integraal ontwikkelingsprogramma Landgoed De Utrecht Designator author 21 August 2007 1 Integraal ontwikkelingsprogramma Landgoed De Utrecht 21 August 2007 Designator author 1 Designator author 21 August 2007 2 Voorgeschiedenis Overleg tussen Brabants Particulier

Nadere informatie

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied Memo AAN VAN Raadsleden M. Bonouvrié ONDERWERP Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied DATUM 11 september 2012 REGISTRATIENUMMER 1101280/4283 Geachte raadsleden, Naar

Nadere informatie

Agrarisch bedrijf. Agrarisch. bouw- en nokhoogten nokhoogten 5. De Bocht in Aanpassen

Agrarisch bedrijf. Agrarisch. bouw- en nokhoogten nokhoogten 5. De Bocht in Aanpassen 1. Gemert-Bakel Buitengebied herziening, april 2012; bestaande uit tien ontwikkelingen Adres Plan Oude bestemming Nieuwe bestemming 1. Milschot 36 in De Aanpassing bouwblok, Agrarisch bedrijf Agrarisch

Nadere informatie

Het herverkavelingsproces

Het herverkavelingsproces Herverkaveling Het herverkavelingsproces Om het landelijk gebied ook in de toekomst vitaal te houden, worden gebieden opnieuw ingericht. Hoe de nieuwe inrichting van een gebied er uit moet zien, staat

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN De Holendrechter- en Bullewijkerpolder als ontbrekende schakel

Nadere informatie

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beschrijving initiatief

Nadere informatie

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept a Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Colofon Deze samenvatting is een uitgave van de

Nadere informatie

Stedenbouwkundig Plan Kiekensterrein - onze zienswijze -

Stedenbouwkundig Plan Kiekensterrein - onze zienswijze - Stedenbouwkundig Plan Kiekensterrein - onze zienswijze - Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder 23 september 2015 Stedenbouwkundig Plan Kiekensterrein Het Stedenbouwkundig Plan is door de gemeente

Nadere informatie

Onderwerp Uitwerking vastgestelde amendementen Bestemmingsplan Buitengebied 2010

Onderwerp Uitwerking vastgestelde amendementen Bestemmingsplan Buitengebied 2010 Raadsinformatiebrief Onderwerp Uitwerking vastgestelde amendementen Bestemmingsplan Buitengebied 2010 Inleiding/aanleiding Op 29 september 2010 heeft uw raad het bestemmingsplan Buitengebied gewijzigd

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

VIER MODELLEN. Bouwstenen. Een meer uitgebreide beschrijving van de bouwstenen en informatie over het beheer vindt u in de bijlage.

VIER MODELLEN. Bouwstenen. Een meer uitgebreide beschrijving van de bouwstenen en informatie over het beheer vindt u in de bijlage. 2 VIER MODELLEN In dit hoofdstuk beschrijven we vier verschillende inrichtingsmodellen: Kleinschalig landschap, Moeraszone, Nat kralensnoer en Droog kralensnoer. In extra informatiepagina s geven we aan

Nadere informatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 31920 Vergunningverlening natuur- en milieuwetgeving Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Uitvoeringskader Rood voor rood met gesloten beurs in Overijssel

Uitvoeringskader Rood voor rood met gesloten beurs in Overijssel Uitvoeringskader Rood voor rood met gesloten beurs in Overijssel Versie december 2006 Uitvoeringskader Rood voor Rood met gesloten beurs, versie december 2006 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Inhoudelijk

Nadere informatie

Beoogde uitbreiding zandwinning Netterden. Datum: woensdag 23 oktober 2013. Netterden Zand en Grind BV. Inleiding

Beoogde uitbreiding zandwinning Netterden. Datum: woensdag 23 oktober 2013. Netterden Zand en Grind BV. Inleiding Onderwerp: Beoogde uitbreiding zandwinning Netterden Datum: woensdag 23 oktober 2013 Van: Inleiding Netterden Zand en Grind BV Voorliggende notitie vormt een uitwerking van de kennismaking van de raden

Nadere informatie

Verkavelingspatroon Regelmatige blokverkaveling (door houtwallen omgeven)

Verkavelingspatroon Regelmatige blokverkaveling (door houtwallen omgeven) 4.5 Landduinen Landschapskenmerken Reliëfvorm Mozaïek van hogere zandduinen meestal bebost en lager en vlakker gelegen vennen en schrale graslanden Water Lage grondwaterstanden Bodem Zandgronden Wegenpatroon

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Betreft Actualisatie locatieonderzoek natuurwaarden 1 Aanleiding In 2007 is door Grontmij het Locatieonderzoek natuurwaarden Projectlocatiegebied

Nadere informatie

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1 C.G.M. Neppelenbroek Overlekergouw 3 1151 CX Broek in Waterland Aangetekend Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag Broek in Waterland, 25 juli 2013 Betreft: Waterland

Nadere informatie

stedenbouwkundige / landschappelijke ontwikkeling met een gesaneerde vuilstort VERKEER PLANKAART WENSBEELD structuurschets d.d.

stedenbouwkundige / landschappelijke ontwikkeling met een gesaneerde vuilstort VERKEER PLANKAART WENSBEELD structuurschets d.d. PLANKAART WENSBEELD diverse opties auto entrees fiets- en wandelnetwerk informele landelijke wegen (karrespoor van asfalt) eenvoudige smalle fietspaden (zoals parallel aan Zuidereinde) - nb omwille van

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

Notitie zienswijze ontwerpbestemmingsplan Benneveld - Bennevelderstraat-Almaatsweg

Notitie zienswijze ontwerpbestemmingsplan Benneveld - Bennevelderstraat-Almaatsweg Notitie zienswijze ontwerpbestemmingsplan Benneveld - Bennevelderstraat-Almaatsweg Zienswijze: Stichting Univé Rechtshulp namens de bewoner(s) van het perceel Almaatsweg 11, Benneveld Ad 1. Appellant geeft

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Park Vliegbasis Soesterberg

Park Vliegbasis Soesterberg Plannen voor Vliegbasis Soesterberg (2009-2012) Aan de ruimtelijke planvorming voor de Vliegbasis Soesterberg is de afgelopen jaren hard gewerkt door de betrokken overheden en verschillende gebiedspartijen.

Nadere informatie

Gebiedsavond Bodegraven-Noord

Gebiedsavond Bodegraven-Noord Gebiedsavond Bodegraven-Noord Programma 20.00 u Welkom door Jan Leendert van den Heuvel 20.10u Presentatie over schetsontwerp voor Bodegraven-Noord 20.30u Korte pauze, vragen inventariseren 20.45u Tafelgesprekken

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS

Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS Betreft Actualisatie natuurcompensatieplan Waalre-Noord Fase 1 1 Algemeen De gemeente Waalre is voornemens woningbouw te realiseren

Nadere informatie

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal Inhoud presentatie Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal 1. Aanleiding 2. Het gebied 3. Doel van het project 4. Ontwerpproces en uitdagingen 5. Voorbeelden Frank Gerritsen, projectmanager

Nadere informatie

Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus

Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus 9 juni 2011 0 Inleiding Op 10 mei 2011 heeft de raad de motie Quickscan locaties Huis van de Watersport aangenomen. Onderdeel van de motie is het uitvoeren van

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT Het ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen Ambacht heeft vanaf 19 april 2012, gedurende een periode

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSPLAN LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN. Gemeente Someren. Project 6: Beekdal Sterkselse Aa

ONTWIKKELINGSPLAN LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN. Gemeente Someren. Project 6: Beekdal Sterkselse Aa ONTWIKKELINGSPLAN LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN Gemeente Someren Datum: 9 november 2001 Project: 119-4 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Someren VOORWOORD Door het college van Burgemeester & Wethouders

Nadere informatie

Ontwikkelingen Ruimtelijke Ordening en paardenhouderij. Yvonne Verhagen Adviseur RO en Milieu Specialist Paarden

Ontwikkelingen Ruimtelijke Ordening en paardenhouderij. Yvonne Verhagen Adviseur RO en Milieu Specialist Paarden Ontwikkelingen Ruimtelijke Ordening en paardenhouderij Yvonne Verhagen Adviseur RO en Milieu Specialist Paarden Specialisten ROMB ZLTO Advies Complete begeleiding bij bedrijfsontwikkeling vanaf 1e idee,

Nadere informatie