COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 30 mei 2016 tot vrijdag 3 juni 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 30 mei 2016 tot vrijdag 3 juni 2016"

Transcriptie

1 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 30 mei 2016 tot vrijdag 3 juni 2016 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 30 mei u., 15 u.15, 16 u.30, 17 u.45 Terroristische aanslagen 4 - EUR 3 Dinsdag 31 mei uur Financiën en Begroting Plenaire 5 10 u.15 en 14 u.15 Bedrijfsleven u.15 Infrastructuur Congres u.30 Justitie 4 - EUR uur tot 12 uur Politie en Inlichtingen u.30 tot 14 uur Klimaat en Duurzame Ontwikkeling 8 - Vaste Afd u.30 tot 14 uur Handelsrecht 6 - Internat uur, 15 u.15 en 17 uur Panama Papers 4 - EUR uur Landsverdediging u.30 Buitenlandse Betrekkingen u.30 Volksgezondheid Congres 24 Woensdag 01 juni uur en 15 uur Financiën en Begroting 6 - Internat uur en 15 uur Binnenlandse Zaken u. tot 12 u.30, 14 u, 16 u, 18 u. Terroristische aanslagen 4 - EUR 3 10 uur, 14 u.15 en 15 u.30 Volksgezondheid Congres u.30 Bureau 1 31 Na afloop van het Bureau Conferentie van de Voorzitters u.30 Nucleaire veiligheid uur Buitenlandse Betrekkingen 8 - Vaste Afd u.15 Justitie u.15 Sociale Zaken Plenaire /

2 N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste MR : Mouvement Réformateur CD&V : Christen-Democratisch & Vlaams Open Vld : Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a : Socialistische partij anders Ecolo-Groen : Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales Groen cdh : centre démocrate Humaniste VB : Vlaams Belang PTB-GO! : Parti du Travail de Belgique - Gauche d'ouverture DéFI : Démocrate Fédéraliste Indépendant PP : Parti Populaire DOC /000: Parlementair document van de 54e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer DOC /000: Document parlementaire de la 54e législature, suivi du n de base et du n consécutif QRVA : Schriftelijke Vragen en Antwoorden QRVA : Questions et Réponses écrites CRIV : Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft) CRIV : Version Provisiore du Compte Rendu intégral (couverture verte) CRABV : Beknopt Verslag (blauwe kaft) CRABV : Compte Rendu Analytique (couverture bleue) CRIV : Integraal Verslag, links met het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft) CRIV : Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Plenum PLEN : Séance plénière COM : Commissievergadering COM : Réunion de commission MOT : Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier) MOT : Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige) Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van Publications officielles éditées par la Chambre des représentants volksvertegenwoordigers Bestellingen : Commandes : Natieplein 2 Place de la Nation Brussel 1008 Bruxelles Tel. : 02/ Tél. : 02/ Fax : 02/ Fax : 02/ courriel : De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertifieerd papier Les publications sont imprimées exclusivement sur du paier cerifilé FSC

3 - 3 - PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR DE OMSTANDIGHEDEN DIE HEBBEN GELEID TOT DE TERRORISTISCHE AANSLAGEN VAN 22 MAART 2016 IN DE LUCHTHAVEN BRUSSEL-NATIONAAL EN IN HET METROSTATION MAALBEEK TE BRUSSEL, MET INBEGRIP VAN DE EVOLUTIE EN DE AANPAK VAN DE STRIJD TEGEN HET RADICALISME EN DE TERRORISTISCHE DREIGING Maandag 30 mei 2016 om 14 uur, om 15 u.15, om 16 u.30 en om 17 u.45 en woensdag 01 juni 2016 van 10 uur tot 12 u.30, om 14 uur, om 16 uur en om 18 uur (ZAAL NR 4 - EUROPAZAAL) Voorzitter : de heer Patrick Dewael Hoorzittingen over het luik "hulpverlening". Maandag 30 mei 2016 Om 14 uur Hoorzitting met commandant Tanguy du Bus de Warnaffe, Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (BHDBDMH). Om 15 u.15 Hoorzitting met de heer René Dhondt, directeur-generaal van Assuralia (aspect "nazorg"). Om 16 u.30 Hoorzitting met de heer Kurt De Backer, stafmedewerker, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (aspect "nazorg"). Om 17 u.45 Hoorzitting met de heer Renaud Beck, adviseur, dienst slachtofferbejegening van de politie van Brussel (aspect "nazorg"). Woensdag 01 juni 2016 Van 10 uur tot 12 u.30 Vergadering met gesloten deuren Gedachtewisseling met de experts van de onderzoekscommissie.

4 - 4 - Om 14 uur Hoorzitting met: - de heer Jean-Paul Labruyère, tweede commandant van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (BHDBDMH); - luitenant Erik Engels, functionele chef van de centrale 112 van de provincie Vlaams - Brabant. Om 16 uur Hoorzitting met de heer Alain Lefèvre, directeur a.i. van het Federaal Crisiscentrum. Om 18 uur Hoorzitting met de heer Rafaël Schmidt, coördinator hulp- en ziekwagendienst Brussel-Hoofdstad van het Belgische Rode Kruis. (Rapporteurs : mevrouw Laurette Onkelinx, de heren Peter De Roover, Denis Ducarme en Servais Verherstraeten). Samenstelling van de Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven Brussel-Nationaal en in het metrostation Maalbeek te Brussel, met inbegrip van de evolutie en de aanpak van de strijd tegen het radicalisme en de terroristische dreiging : Vaste leden N-VA : Siegfried Bracke, Christoph D'Haese, Peter De Roover, Kristien Van Vaerenbergh, PS : Willy Demeyer, André Frédéric, Laurette Onkelinx, MR : Denis Ducarme, Richard Miller, Philippe Pivin, CD&V : Raf Terwingen, Servais Verherstraeten, Open Vld : Patrick Dewael, Carina Van Cauter, sp.a : Meryame Kitir, Ecolo- Groen : Stefaan Van Hecke, cdh : Georges Dallemagne Plaatsvervangers N-VA : Inez De Coninck, PS : Karine Lalieux, MR : Philippe Goffin, CD&V : Franky Demon, Open Vld : Dirk Janssens, sp.a : Hans Bonte, Ecolo-Groen : Gilles Vanden Burre, cdh : Francis Delpérée

5 - 5 - COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING Dinsdag 31 mei 2016 om 10 uur en woensdag 01 juni 2016 om 10 uur en om 15 uur Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy Dinsdag 31 mei 2016 (ZAAL VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN) Om 10 uur 1. Wetsontwerp tot wijziging van de programmawet van 27 december 2004 en van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken en tot opheffing van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot voorlopige wijziging van de programmawet van 27 december 2004 en van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot voorlopige wijziging van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, nr. 1834/1. 2. Wetsontwerp tot wijziging, met het oog op de omzetting van richtlijn 2013/50/EU en de tenuitvoerlegging van verordening 596/2014, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, en houdende diverse bepalingen, nr. 1835/1. 3. Wetsontwerp dat de minister van Financiën machtigt om leningen toe te staan aan de gemeenschappelijke afwikkelingsraad, nr. 1850/1. 4. Wetsontwerp tot omzetting van diverse bepalingen van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees Parlement en de Raad, nr. 1831/1. 5. Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, nr. 1753/1. 6. Wetsontwerp tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie, nr. 1738/1 tot 4 (art. 1 tot 11 en 18 tot 21). (Tweede lezing, art. 83, Rgt).

6 - 6 - Woensdag 01 juni 2016 (ZAAL NR 6 - INTERNATIONALE ZAAL) Om 10 uur 1. Voortzetting van de agenda van dinsdagmorgen. 2. Samengevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (Veerle Wouters) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat het indienen van een bezwaarschrift betreft, nr. 211/1. - Wetsvoorstel (Peter Vanvelthoven, Dirk Van der Maelen) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat het indienen van een bezwaarschrift betreft, nr. 434/1. - Wetsvoorstel (Raf Terwingen, Roel Deseyn) tot optimalisering van de werking van de fiscale bemiddelingsdienst, nr. 607/1. - Wetsvoorstel (Carina Van Cauter, Luk Van Biesen) tot schorsing van de administratieve geschillenprocedure in geval van fiscale bemiddeling, nr. 861/1. - Wetsvoorstel (Christian Brotcorne, Benoît Dispa) tot wijziging van artikel 375 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, nrs. 201/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteurs : de heer Benoît Piedboeuf en mevrouw Veerle Wouters). 3. Samengevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (Peter Dedecker, Veerle Wouters, Hendrik Vuye) tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten wat de benoeming van de leden van het directiecomité betreft, nrs. 654/1 en 2. Advies van de Raad van State. - Wetsvoorstel (Peter Dedecker, Veerle Wouters, Johan Klaps) tot invoering van vereisten inzake deskundigheid, onpartijdigheid en professionele betrouwbaarheid voor bestuurders van coöperatieve vennootschappen die participeren in de financiële sector, nrs. 788/1 en 2. Advies van de Raad van State. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Luk Van Biesen). 4. Samengevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (Ahmed Laaouej, Peter Vanvelthoven, Stéphane Crusnière, Dirk Van der Maelen, Alain Mathot, Frédéric Daerden) houdende een verschuiving van de belastingdruk, teneinde de inkomsten uit arbeid minder en die uit kapitaal meer te belasten, nrs. 380/1 en 2. Advies van het Rekenhof. - Wetsvoorstel (Georges Gilkinet, Meyrem Almaci, Jean-Marc Nollet, Kristof Calvo, Stefaan Van Hecke, Wouter De Vriendt, Muriel Gerkens) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, tot instelling van een degressieve belasting op de meerwaarden, nrs. 557/1 en 2. Advies van de Raad van State. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Luk Van Biesen). 5. Wetsvoorstel (Ahmed Laaouej, Laurette Onkelinx, Stéphane Crusnière, Alain Mathot) tot instelling van een belasting op de grote vermogens, nrs. 770/1 en 2. ( Advies van het Rekenhof. Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Vanessa Matz).

7 Samengevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (Daniel Bacquelaine, Kattrin Jadin, Gilles Foret, Emmanuel Burton, Vincent Scourneau, Benoît Piedboeuf, Olivier Chastel, Gautier Calomne) tot wijziging van artikel 145/35 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in verband met de belastingvermindering betreffende de opvangkosten voor kinderen met een handicap, nrs. 71/1 tot 9. Advies van de Raad van State en van het Rekenhof. Amendement van mevrouw Jadin. - Wetsvoorstel (Christian Brotcorne, Benoît Dispa, Vanessa Matz) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de zorg voor kinderen met een handicap te honoreren, nrs. 204/1 tot 6. Advies van de Raad van State en van het Rekenhof. Amendement van de heren Brotcorne en Dispa. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Stéphane Crusnière). 7. Voorstel van resolutie (Caroline Cassart-Mailleux, Richard Miller, Denis Ducarme, Benoît Piedboeuf, Olivier Chastel, Roel Deseyn, Gautier Calomne, Vincent Scourneau) over het verlaagd btw-tarief voor digitale boeken, nrs. 1067/1 tot 3. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Georges Gilkinet). 8. Wetsvoorstel (Roel Deseyn, Raf Terwingen, Eric Van Rompuy, Griet Smaers, Luk Van Biesen) tot invoering van een uitzondering van roerende voorheffing voor lokale overheden bij verrichtingen zonder winstoogmerk, nrs. 655/1 tot 3. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Ahmed Laaouej). Advies van de Raad van State en van het Rekenhof. 9. Samengevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (Luk Van Biesen, Benoît Piedboeuf, Benoît Dispa) tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft, nrs. 477/1 tot 3. - Wetsvoorstel (Veerle Wouters) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft, nr. 98/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Ahmed Laaouej. 10. Wetsvoorstel (Carina Van Cauter, Luk Van Biesen, Sabien Lahaye-Battheu, Benoît Piedboeuf) betreffende de belastingvrije som voor kinderen in geval van co-ouderschap, nrs. 860/1 tot 4. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Roel Deseyn). Advies van het Rekenhof. 11. Samengevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (Peter Vanvelthoven, Hans Bonte, David Geerts, Dirk Van der Maelen) tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, wat betreft de regeling inzake de belastingvrije som voor personen met een handicap, nr. 1408/1. - Wetsvoorstel (Christian Brotcorne, Benoît Dispa) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde op fiscaal vlak beter rekening te houden met de zorgbehoevendheid van de senioren, nrs. 212/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Stéphane Crusnière). 12. Wetsvoorstel (Peter Vanvelthoven, David Geerts, Karin Jiroflée, Meryame Kitir, Karin Temmerman, Fatma Pehlivan, Alain Top, Johan Vande Lanotte, Ann Vanheste) tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat betreft de verlaging van het btw-tarief op de levering van elektriciteit aan huishoudelijke afnemers, nr. 1807/1.

8 Wetsvoorstel (Georges Gilkinet, Meyrem Almaci, Stefaan Van Hecke, Muriel Gerkens, Jean-Marc Nollet, Kristof Calvo) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde misbruik inzake verrekenprijzen te bestrijden, nr. 587/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Ahmed Laaouej). 14. Samengevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (Christian Brotcorne, Benoît Dispa) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het stimuleren van het bedrijfsmecenaat, nrs. 209/1 en 2. - Wetsvoorstel (Karine Lalieux, Alain Mathot, Özlem Özen, Fabienne Winckel) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, teneinde cultureel mecenaat te bevorderen, nr. 1650/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Ahmed Laaouej). 15. Wetsvoorstel (Benoît Dispa, Benoît Lutgen, Catherine Fonck, Vanessa Matz) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ter bevordering van investeringen in de reële economie, nrs. 819/1 tot 4. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Ahmed Laaouej). Advies van het Rekenhof. 16. Wetsvoorstel (Marco Van Hees, Raoul Hedebouw) tot instelling van een miljonairstaks, nr. 1389/1. Om 15 uur Wetsontwerp houdende de aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar In te dienen door de regering. - Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar In te dienen door de regering. - Aanpassing van de begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar Algemene toelichting, nr. (Inleidende uiteenzettingen van de minister van Financiën en de minister van Begroting). 18. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de Panama Papers" (nr ). - Vraag van de heer Kristof Calvo aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de onderzoeken naar aanleiding van de Panama Papers" (nr ). 19. Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "het college fraudebestrijding" (nr ). 20. Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de octrooiaftrek" (nr ). 21. Vraag van de heer David Clarinval aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de verdeling van de verschillende bedrijfscategorieën" (nr ). 22. Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de Panama taskforce" (nr ). 23. Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "het register van uiteindelijk begunstigden" (nr ). 24. Vraag van de heer Luk Van Biesen aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de e-services" (nr ).

9 Vraag van de heer Alain Mathot aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de reactie van de FOD Financiën op de gebeurtenissen van 22 maart jongstleden" (nr ). 26. Vraag van de heer Alain Mathot aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de fiscale regeling voor kinderen ten laste" (nr ). 27. Vraag van de heer Alain Mathot aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de investeringen van de kredietinstellingen naar Belgisch recht" (nr ). 28. Vraag van de heer Alain Mathot aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de belastingaangifte 2016" (nr ). 29. Vraag van de heer Peter Dedecker aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "ARCO" (nr ). 30. Vraag van de heer Luk Van Biesen aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "het Antwerp World Diamond Centre (AWDC)" (nr ). 31. Vraag van de heer Dirk Van der Maelen aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de beslissingsbevoegdheid van de centrumdirecteur GO bij bezwaarschriften" (nr ). 32. Vraag van de heer Luk Van Biesen aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de belastingteruggaven op verkeerde rekeningnummers" (nr ). 33. Vraag van de heer Luk Van Biesen aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de formulieren voor de belastingaangifte" (nr ). 34. Vraag van de heer Luk Van Biesen aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de terugbetalingen van belastingteruggaven" (nr ). 35. Vraag van de heer Marco Van Hees aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de nieuwe methodes voor de invordering van belasting" (nr ). 36. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "een mogelijke herschikking van de Griekse schuld" (nr ). - Vraag van de heer Stéphane Crusnière aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de vergadering van de eurogroep van 24 mei over de financiële hulp voor Griekenland" (nr ). 37. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "het Duitse pensioen voor Belgische collabor- - Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het Duitse pensioen voor Belgische collaborateurs onder het naziregime" (nr ). (Het antwoord zal worden gegeven door de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude). - Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de belasting op de door Duitsland aan Belgische ex-ss'ers uitgekeerde pensioenen" (nr ). 38. Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de resultaten van de BBI" (nr ).

10 Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de nieuwe regeling met betrekking tot de deeleconomie" (nr ). 40. Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de door de diamantsector betaalde belastingen" (nr ). 41. Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de slapende tegoeden die aan de Deposito- en Consignatiekas worden gestort" (nr ). 42. Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de overeenkomst tussen Oostenrijk en de schuldeisers van HETA ASSET RESOLUTION AG" (nr ). 43. Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de contractvoorwaarden en de opdrachtbrief van de nieuwe CEO van Dexia" (nr ). 44. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de aan de belastingaangifte 2016 toegevoegde brief van de minister over de taxshift" (nr ). - Vraag van de heer Robert Van de Velde aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "het schrijven bij de belastingaangifte" (nr ). - Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de brief die u hebt meegestuurd met de belastingaangifte 2016" (nr ). - Vraag van de heer Marco Van Hees aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de reclame voor de taxshift" (nr ). 45. Vraag van mevrouw Caroline Cassart-Mailleux aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de uitbreiding van het toepassingsgebied van het verlaagde btw-tarief tot digitale kennis- of cultuurdragers" (nr ). 46. Vraag van de heer Michel de Lamotte aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "het belasten van de deeleconomie tegen een tarief van 10 procent" (nr ). 47. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Gautier Calomne aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de problemen met de verzending van de voorstellen van vereenvoudigde aangifte" (nr ). - Vraag van de heer Stéphane Crusnière aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de fouten van de FOD Financiën bij de verzending van de voorstellen van vereenvoudigde aangifte" (nr ). 48. Vraag van de heer Philippe Pivin aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de ontwapening van de douaniers van het regionale team Toezicht, controle en vaststellingen (TCV) op Brussels Airport" (nr ). 49. Vraag van de heer Benoît Dispa aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de steunmaatregelen voor bedrijven en kmo's na de aanslagen" (nr ).

11 Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de fiscale behandeling van ter beschikking gestelde hulpmiddelen aan politiemedewerkers" (nr ). 51. Vraag van de heer Benoît Dispa aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de kosten van de crowdfundingplatforms" (nr ). 52. Vraag van de heer Benoît Dispa aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de besparingen bij de FOD Financiën" (nr ). 53. Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de ontmoeting van de minister met vertegenwoordigers van de werknemers van de FOD Financiën" (nr ). 54. Vraag van de heer Alain Mathot aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "een eventuele belastingvermindering bij de aankoop van een elektrische fiets" (nr ). Samenstelling van de Commissie voor de Financiën en de Begroting : Vaste leden N-VA : Peter Dedecker, Robert Van de Velde, Hendrik Vuye, Veerle Wouters, PS : Stéphane Crusnière, Ahmed Laaouej, Alain Mathot, MR : Gautier Calomne, Benoît Piedboeuf, Vincent Scourneau, CD&V : Roel Deseyn, Eric Van Rompuy, Open Vld : Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen, sp.a : Peter Vanvelthoven, Ecolo-Groen : Georges Gilkinet, cdh : Benoît Dispa Plaatsvervangers N-VA : Peter Buysrogge, Inez De Coninck, Peter De Roover, Bart De Wever, Johan Klaps, PS : Frédéric Daerden, Emir Kir, Eric Massin, Sébastian Pirlot, MR : Olivier Chastel, Philippe Goffin, Kattrin Jadin, Damien Thiéry, CD&V : Hendrik Bogaert, Griet Smaers, Jef Van den Bergh, Open Vld : Patricia Ceysens, Carina Van Cauter, sp.a : Karin Temmerman, Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen : Meyrem Almaci, Jean-Marc Nollet, cdh : Michel de Lamotte, Catherine Fonck Niet-stemgerechtigde leden VB : Barbara Pas, PTB-GO! : Marco Van Hees, DéFI : Olivier Maingain

12 COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW Dinsdag 31 mei 2016 om 10 u.15 en om 14 u.15 (ZAAL NR 5 - BENEDENVERDIEPING) Voorzitter : de heer Jean-Marc Delizée Om 10 u Wetsontwerp tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie (partim artikelen 12 tot 17), nrs. 1738/5 en 6. (Tweede lezing, art. 83, Rgt.). 2. Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake economie - In te dienen door de regering. 3. Wetsvoorstel (Patricia Ceysens, Griet Smaers, Vincent Van Quickenborne, Leen Dierick, Peter Dedecker) tot wijziging van het Wetboek van economisch recht met het oog op de invoering van de panoramavrijheid, nrs. 1484/5 en 6. (Tweede lezing, art. 83, Rgt.). Om 14 u Wetsvoorstel (Peter Dedecker, Bert Wollants, Rita Gantois, Werner Janssen, Johan Klaps) tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten wat de vrijstelling van professionelen van de Auvibel-heffing betreft, nr. 657/1. (Rapporteur : mevrouw Fabienne Winckel). - Hoorzitting met de heren Kris Blancke, Wim Vanlaer en Gauthier Claeyssens, vertegenwoordigers van de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging. Samenstelling van de Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw : Vaste leden N-VA : Rita Gantois, Werner Janssen, Johan Klaps, Bert Wollants, PS : Paul-Olivier Delannois, Jean-Marc Delizée, Fabienne Winckel, MR : Caroline Cassart-Mailleux, Benoît Friart, Kattrin Jadin, CD&V : Leen Dierick, Griet Smaers, Open Vld : Patricia Ceysens, Nele Lijnen, sp.a : Ann Vanheste, Ecolo-Groen : Gilles Vanden Burre, cdh : Michel de Lamotte Plaatsvervangers N-VA : Rita Bellens, Christoph D'Haese, Inez De Coninck, Peter Dedecker, Veerle Wouters, PS : Nawal Ben Hamou, Laurent Devin, Ahmed Laaouej, Karine Lalieux, Alain Mathot, MR : Emmanuel Burton, Gautier Calomne, David Clarinval, Vincent Scourneau, CD&V : Sarah Claerhout, Nathalie Muylle, Jef Van den Bergh, Open Vld : Egbert Lachaert, Vincent Van Quickenborne, Tim Vandenput, sp.a : Maya Detiège, Johan Vande Lanotte, Ecolo- Groen : Kristof Calvo, Jean-Marc Nollet, cdh : Benoît Dispa, Vanessa Matz Niet-stemgerechtigd lid PP : Aldo Carcaci

13 COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN Dinsdag 31 mei 2016 om 10 u.15 (CONGRESZAAL - HUIS DER PARLEMENTSLEDEN - 3DE VERDIEPING) Voorzitter : mevrouw Karine Lalieux Gegarandeerde minimale dienstverlening. Uiteenzetting van vier mogelijke scenario's door : - de heer Etienne de Ganck, Algemeen directeur Transport NMBS; - de heer Jan De Geijselaer, General Manager Center of Expertise HR Rail; - mevrouw Ann Billiau, Algemeen directeur Traffic Management Infrabel. Samenstelling van de Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven : Vaste leden N-VA : Inez De Coninck, Peter Dedecker, Daphné Dumery, Wouter Raskin, PS : Laurent Devin, Emir Kir, Karine Lalieux, MR : Emmanuel Burton, Jean-Jacques Flahaux, Gilles Foret, CD&V : Jef Van den Bergh, Veli Yüksel, Open Vld : Sabien Lahaye-Battheu, Nele Lijnen, sp.a : David Geerts, Ecolo-Groen : Marcel Cheron, cdh : Isabelle Poncelet Plaatsvervangers N-VA : An Capoen, Christoph D'Haese, Koenraad Degroote, Yoleen Van Camp, Bert Wollants, PS : Julie Fernandez Fernandez, Gwenaëlle Grovonius, Eric Massin, Daniel Senesael, MR : David Clarinval, Sybille de Coster-Bauchau, Benoît Piedboeuf, Philippe Pivin, CD&V : Roel Deseyn, Veerle Heeren, Stefaan Vercamer, Open Vld : Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen, Tim Vandenput, sp.a : Karin Temmerman, Alain Top, Ecolo-Groen : Stefaan Van Hecke, Gilles Vanden Burre, cdh : Benoît Lutgen, Vanessa Matz Niet-stemgerechtigd lid VB : Jan Penris

14 COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE Dinsdag 31 mei 2016 om 10 u.30 en woensdag 01 juni 2016 om 14 u.15 Voorzitter : de heer Philippe Goffin Dinsdag 31 mei 2016 (ZAAL NR 4 - EUROPAZAAL) Om 10 u Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand, nr. 1819/1. Toegevoegde wetsvoorstellen: - Wetsvoorstel (Olivier Maingain, Véronique Caprasse) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde te voorzien in een vaste vergoeding van de advocaten voor de door hen verleende juridische tweedelijnsbijstand, nr. 154/1. - Wetsvoorstel (Olivier Maingain, Véronique Caprasse) tot wijziging van de artikelen 508/5, 4, en 508/8 van het Gerechtelijk Wetboek, nr. 156/1. - Wetsvoorstel (Özlem Özen, Eric Massin, Karine Lalieux) tot wijziging van de artikelen 508/5 en 508/8 van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de kwaliteit van de juridische bijstand, nr. 258/1. - Wetsvoorstel (Raf Terwingen, Roel Deseyn) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 met betrekking tot de vergoedingen voor juridische tweedelijnsbijstand, nr. 637/1. - Wetsvoorstel (Goedele Uyttersprot, Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Kristien Van Vaerenbergh) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft de beperking per aanvrager van het aantal dossiers in het kader van de tweedelijnsbijstand, nr. 1409/1. - Wetsvoorstel (Sophie De Wit) tot oprichting van een fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, nr. 1851/1. 2. Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 29 februari 2016 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2016, nr. 1843/1. 3. Wetsvoorstel (Hendrik Vuye, Laurette Onkelinx, Françoise Schepmans, Servais Verherstraeten, Patrick Dewael, Karin Temmerman, Catherine Fonck, Muriel Gerkens) tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie wat de samenstelling van de Federale Controle en Evaluatiecommissie betreft, nr. 1419/1. 4. Wetsvoorstel (Peter De Roover, Laurette Onkelinx, Denis Ducarme, Els Van Hoof, Patrick Dewael, Meryame Kitir, Catherine Fonck, Anne Dedry) tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek wat de samenstelling van de Nationale Evaluatiecommissie zwangerschapsafbreking betreft, nr. 1735/1. 5. Wetsvoorstel (Sonja Becq, Philippe Goffin, Egbert Lachaert, Raf Terwingen, Sarah Smeyers, Carina Van Cauter) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de berekening van de waarde van het vruchtgebruik betreft, nrs. 1825/1 en 2.

15 Regeling van de werkzaamheden : - verzoek van Ecolo-Groen tot de oprichting van een subcommissie "Familierecht"; - verzoek van Ecolo-Groen om de minister van Justitie te horen over het Masterplan III voor de gevangenissen; - uitnodiging van OVB-AVOCATS.be over het wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand. Woensdag 01 juni 2016 (ZAAL NR 2-1STE ONDERVOORZITTERSCHAP) Om 14 u Vraag van mevrouw Sophie De Wit aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de vernielingen aangebracht aan het kabinet van de minister van Justitie" (nr ). (Het antwoord zal worden gegeven door de minister van Justitie). 2. Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de minister van Justitie over "de foutenmarge bij de botscans voor vermeend minderjarige asielzoekers" (nr ). 3. Vraag van de heer Emir Kir aan de minister van Justitie over "het aantal ernstige geweldplegingen of sexueel geweld in de opvangcentra die het voorwerp hebben uitgemaakt van vervolging in 2015" (nr ). Samenstelling van de Commissie voor de Justitie : Vaste leden N-VA : Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot, Kristien Van Vaerenbergh, PS : Eric Massin, Laurette Onkelinx, Özlem Özen, MR : Gautier Calomne, Gilles Foret, Philippe Goffin, CD&V : Sonja Becq, Raf Terwingen, Open Vld : Egbert Lachaert, Carina Van Cauter, sp.a : Johan Vande Lanotte, Ecolo-Groen : Stefaan Van Hecke, cdh : Christian Brotcorne Plaatsvervangers N-VA : Christoph D'Haese, Koenraad Degroote, Daphné Dumery, Johan Klaps, Hendrik Vuye, PS : Paul-Olivier Delannois, Willy Demeyer, Ahmed Laaouej, Karine Lalieux, MR : Benoît Friart, Luc Gustin, Philippe Pivin, Stéphanie Thoron, CD&V : Griet Smaers, Els Van Hoof, Servais Verherstraeten, Open Vld : Katja Gabriëls, Dirk Janssens, Sabien Lahaye-Battheu, sp.a : David Geerts, Karin Jiroflée, Ecolo-Groen : Marcel Cheron, Benoit Hellings, cdh : Francis Delpérée, Vanessa Matz Niet-stemgerechtigd lid DéFI : Olivier Maingain

16 BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET DE BEGELEIDING VAN HET VAST COMITÉ P EN HET VAST COMITÉ I Dinsdag 31 mei 2016 van 11 uur tot 12 uur (ZAAL NR 1 - VOORZITTERSCHAP) Voorzitter : de heer Siegfried Bracke Vergadering met gesloten deuren Verslagen van toezichtsonderzoeken van de Vaste Comités P en I. Samenstelling van de Bijzondere Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité P en het Vast Comité I : Vaste leden N-VA : Peter Buysrogge, Peter De Roover, Koenraad Degroote, PS : André Frédéric, Laurette Onkelinx, MR : Denis Ducarme, Philippe Pivin, CD&V : Franky Demon, Servais Verherstraeten, Open Vld : Patrick Dewael, sp.a : Hans Bonte, Ecolo-Groen : Gilles Vanden Burre, cdh : Vanessa Matz

17 BIJZONDERE COMMISSIE 'KLIMAAT EN DUURZAME ONTWIKKELING' Dinsdag 31 mei 2016 van 12 u.30 tot 14 uur (ZAAL NR 8 - VASTE AFDELINGEN - 3DE VERDIEPING) Voorzitter : de heer Bert Wollants Het Duurzame Ontwikkelingsbeleid in België. Gedachtewisseling met: - de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling; - mevrouw Magda Aelvoet, voorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO); - de heer Dieter Vander Beke, directeur van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO). Er wordt voor broodjes gezorgd. Samenstelling van de Bijzondere commissie 'Klimaat en Duurzame Ontwikkeling' : Vaste leden N-VA : Werner Janssen, Yoleen Van Camp, Valerie Van Peel, Bert Wollants, PS : Julie Fernandez Fernandez, Daniel Senesael, Fabienne Winckel, MR : David Clarinval, Luc Gustin, Kattrin Jadin, CD&V : Leen Dierick, Nathalie Muylle, Open Vld : Patricia Ceysens, Dirk Janssens, sp.a : Peter Vanvelthoven, Ecolo-Groen : Jean-Marc Nollet, cdh : Benoît Lutgen Plaatsvervangers N-VA : Rita Bellens, Inez De Coninck, Rita Gantois, N, PS : Stéphane Crusnière, André Frédéric, Karine Lalieux, MR : Emmanuel Burton, Jean-Jacques Flahaux, Stéphanie Thoron, CD&V : Jef Van den Bergh, Els Van Hoof, Open Vld : Nele Lijnen, Ine Somers, sp.a : Karin Temmerman, Ecolo-Groen : Kristof Calvo, cdh : Michel de Lamotte

18 COMMISSIE VOOR HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT Dinsdag 31 mei 2016 van 12 u.30 tot 14 uur (ZAAL NR 6 - INTERNATIONALE ZAAL) Voorzitter : de heer David Clarinval Wetsvoorstel (Servais Verherstraeten, Leen Dierick, Patricia Ceysens, Dirk Janssens, Benoît Friart, Philippe Goffin, David Clarinval, Vincent Scourneau) tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997 en tot invoering van het Centraal Register Solvabiliteit, nrs. 1779/1 en 2. (Rapporteur : mevrouw Goedele Uyttersprot). Hoorzitting met : - de heer Thomas Van Houtte, voorzitter van de rechtbank van Koophandel van Antwerpen; - de heer Dejan Savatic, voorzitter van de rechtbank van koophandel van Waals Brabant; - mevrouw Paulette Vercauteren, voorzitter van de Unie der Rechters in Handelszaken van België; - de heer Johan Van Driessche, Orde van Vlaamse Balies; - de heer Xavier Van Gils, "Ordre des Barreaux francophones et germanophone de Belgique"; - de heer Serge Dobbelaere, voorzitter, Nationale Federatie van griffiers van hoven en rechtbanken; - de heer Franky Hulpia, Nationale Federatie van griffiers van hoven en rechtbanken. Er wordt voor broodjes gezorgd. Samenstelling van de Commissie voor Handels- en Economisch Recht : Vaste leden N-VA : Daphné Dumery, Werner Janssen, Goedele Uyttersprot, Brecht Vermeulen, PS : Jean-Marc Delizée, Ahmed Laaouej, Laurette Onkelinx, MR : David Clarinval, Benoît Friart, Vincent Scourneau, CD&V : Leen Dierick, Servais Verherstraeten, Open Vld : Patricia Ceysens, Dirk Janssens, sp.a : Ann Vanheste, Ecolo-Groen : Muriel Gerkens, cdh : Francis Delpérée Plaatsvervangers N-VA : Rita Bellens, Bart De Wever, Sophie De Wit, Zuhal Demir, Robert Van de Velde, PS : Paul-Olivier Delannois, Karine Lalieux, Özlem Özen, Fabienne Winckel, MR : Emmanuel Burton, Philippe Goffin, Luc Gustin, Benoît Piedboeuf, CD&V : Griet Smaers, Raf Terwingen, Jef Van den Bergh, Open Vld : Katja Gabriëls, Luk Van Biesen, Carina Van Cauter, sp.a : Hans Bonte, Meryame Kitir, Ecolo-Groen : Meyrem Almaci, Marcel Cheron, cdh : Benoît Dispa, Vanessa Matz

19 BIJZONDERE COMMISSIE "INTERNATIONALE FISCALE FRAUDE/PANAMA PAPERS" Dinsdag 31 mei 2016 om 13 uur, om 15 u.15 en om 17 uur (ZAAL NR 4 - EUROPAZAAL) Voorzitter : de heer Ahmed Laaouej Om 13 uur Hoorzitting met : - de heer Philippe Masset, CEO Degroof/Petercam; - mevrouw Katia Wastchenko, Head of Group Tax Degroof/Petercam; - de heer Gilles Firmin, Chief Risk Officer Degroof/Petercam; - de heer Jonny Van De Casteele - Director Private Banking Brussels Degroof/Petercam. Om 15 u.15 Hoorzitting met : - de heer Johan Thijs, CEO KBC; - de heer Erwin Schoeters, general manager Retail & Private Banking KBC; - de heer Dag Wyntin, general manager Fiscaliteit en Kostenbeheer KBC. Om 17 uur Hoorzitting met : - de heer Maxime Jadot, CEO BNP Paribas Fortis; - de heer Yves Verdingh, fiscaal departement BNP Paribas Fortis; - de heer Stéphane Vermeire, private banking and wealth management BNP Paribas Fortis. (Rapporteurs: de heren Robert Van de Velde, Vincent Scourneau, Benoît Dispa en Peter Vanvelthoven). Samenstelling van de Bijzondere commissie "internationale fiscale fraude/panama Papers" : Vaste leden N-VA : Peter Dedecker, Johan Klaps, Robert Van de Velde, Brecht Vermeulen, PS : Stéphane Crusnière, Ahmed Laaouej, Eric Massin, MR : Gautier Calomne, Benoît Piedboeuf, Vincent Scourneau, CD&V : Roel Deseyn, Eric Van Rompuy, Open Vld : Katja Gabriëls, Luk Van Biesen, sp.a : Peter Vanvelthoven, Ecolo-Groen : Georges Gilkinet, cdh : Benoît Dispa Plaatsvervangers N-VA : Sophie De Wit, PS : Frédéric Daerden, MR : Benoît Friart, CD&V : Griet Smaers, Open Vld : Ine Somers, sp.a : Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen : Kristof Calvo, cdh : Christian Brotcorne Niet-stemgerechtigde leden VB : Jan Penris, PTB-GO! : Marco Van Hees, DéFI : Olivier Maingain, PP : Aldo Carcaci

20 COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING Dinsdag 31 mei 2016 om 14 uur (ZAAL NR 1 - VOORZITTERSCHAP) Voorzitter : mevrouw Karolien Grosemans 1. Regeling van de werkzaamheden. 2. Interpellatie (*) van de heer Stéphane Crusnière tot de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken over "MONUSCO en mogelijke logistieke steun door België aan het verkiezingsproces in de DRC" (nr. 140). 3. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Wouter De Vriendt aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de vervanging van de jachtvliegtuigen" (nr ). - Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de uitspraken van de Amerikaanse senator John McCain over het F-35-programma" (nr ). 4. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "het gebruik van drones voor bewakingsopdrachten" (nr ). - Vraag van de heer Veli Yüksel aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de inzet van drones voor bewakingsopdrachten in de haven van Antwerpen" (nr ). - Vraag van de heer Sébastian Pirlot aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "het gebruik van B-Hunterdrones om de haven van Antwerpen te bewaken" (nr ). 5. Vraag van de heer Alain Top aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de Belgische Systema-centra" (nr ). 6. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Gautier Calomne aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de staat van het patrimonium van het Koninklijk Museum van het Leger" (nr ). - Vraag van de heer Gautier Calomne aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de staat van het patrimonium van het Koninklijk Museum van het Leger" (nr ). - Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de toekomst van het Koninklijk Legermuseum (KLM) op zijn Brusselse site" (nr ). 7. Vraag van de heer Paul-Olivier Delannois aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de toekomst van de militaire activiteiten in Doornik" (nr ). 8. Vraag van de heer Veli Yüksel aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de naamlinten op uniformen en het gebruik van sociale media bij militairen" (nr ). 9. Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "een mogelijke 'versterkte aanwezigheid' van de NAVO in Oost-Europa" (nr ).

21 Samengevoegde interpellatie (*) en vragen : - Interpellatie van de heer Sébastian Pirlot tot de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken over "de militairen die in de gevangenissen ter versterking worden ingezet" (nr. 145). - Vraag van de heer Alain Top aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "bijkomende humanitaire ondersteuning in de gevangenissen" (nr ). - Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "het inzetten van militairen in de gevangenissen" (nr ). 11. Vraag van de heer Éric Thiébaut aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de bescherming van de kerninstallaties" (nr ). 12. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Alain Top aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de buitenlandse legermissies" (nr ). - Vraag van de heer Sébastian Pirlot aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de missies in het buitenland" (nr ). 13. Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de toekomst van de Lemahieu-kazerne te Ieper" (nr ). 14. Vraag van de heer Sébastian Pirlot aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "het door de regering beloofde extra budget voor veiligheid" (nr ). 15. Vraag van de heer Daniel Senesael aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de door Duitsland aan Belgische voormalige SS'ers uitgekeerde pensioenen" (nr ). 16. Vraag van de heer Sébastian Pirlot aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de betrekkingen tussen de NAVO en Rusland" (nr ). 17. Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "het vermogen van België om de NAVO-opdrachten uit te voeren" (nr ). 18. Vraag van de heer Damien Thiéry aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "het taalevenwicht bij Defensie" (nr ). 19. Vraag van mevrouw Renate Hufkens aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de nieuwe wielerpiste op het militaire domein te Heverlee"(nr ). 20. Vraag van de heer Peter Buysrogge aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de Belgische toetreding tot het "NATO Cooperative Cyber Defence Center of Excellence" (CCDCOE)" (nr ). 21. Vraag van de heer Peter Buysrogge aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de vervanging van de vloot van de marine" (nr ). 22. Vraag van de heer Peter Buysroggeaan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de vraag van Italië voor een NAVO-zeeblokkade voor de Libische kust" (nr ). 23. Vraag van de heer Benoit Hellings aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de onthullingen van het Amerikaanse "Government Accountability Office (GAO)" over de extreem verouderde staat van het informaticamateriaal van het "Strategic Automated Command and Controll System" dat het gebruik van de Amerikaanse kernwapens coördineert" (nr ).

22 Samenstelling van de Commissie voor de Landsverdediging : Vaste leden N-VA : Rita Bellens, Peter Buysrogge, Karolien Grosemans, Renate Hufkens, PS : Julie Fernandez Fernandez, Sébastian Pirlot, Eric Thiébaut, MR : Denis Ducarme, Richard Miller, Damien Thiéry, CD&V : Wouter Beke, Veli Yüksel, Open Vld : Dirk Van Mechelen, Tim Vandenput, sp.a : Alain Top, Ecolo-Groen : Benoit Hellings, cdh : Georges Dallemagne Plaatsvervangers N-VA : Rita Gantois, Peter Luykx, Wouter Raskin, Kristien Van Vaerenbergh, Jan Vercammen, PS : Philippe Blanchart, Stéphane Crusnière, Gwenaëlle Grovonius, Özlem Özen, MR : Emmanuel Burton, Jean-Jacques Flahaux, Gilles Foret, Benoît Friart, CD&V : Roel Deseyn, Veerle Heeren, Stefaan Vercamer, Open Vld : Nele Lijnen, Annemie Turtelboom, Luk Van Biesen, sp.a : David Geerts, Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen : Wouter De Vriendt, Evita Willaert, cdh : Francis Delpérée, Vanessa Matz (*) Spreektijd : Indiener : 10 min. (2e en volgende : 5 min.) - Regering : min. Replieken : elke indiener : 5 min. - max. 3 sprekers : 5 min. elk

23 COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN Dinsdag 31 mei 2016 om 14 u.30 en woensdag 01 juni 2016 om 14 uur Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen Dinsdag 31 mei 2016 (ZAAL NR 2-1STE ONDERVOORZITTERSCHAP) Om 14 u.30 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, nr. 1818/1. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : mevrouw An Capoen). Woensdag 01 juni 2016 (ZAAL NR 8 - VASTE AFDELINGEN - 3DE VERDIEPING) Om 14 uur Jaarthema 3 : Centraal-Afrika. Hoorzitting met : - de heer Carl Michiels, voorzitter van BTC; - mevrouw Valérie Arnould, Egmontinstituut; - de heer Pieter-Jan Hamels, vertegenwoordiger van CNCD ; - mevrouw Nadia Nsayi, beleidsmedewerkster Grote Meren Broederlijk Delen-Pax Christi; - mevrouw Axelle Fisher, Commissie Justitie en Vrede. (Rapporteurs : mevrouw Rita Bellens en mevrouw Fatma Pehlivan). Samenstelling van de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen : Vaste leden N-VA : Rita Bellens, An Capoen, Peter De Roover, Peter Luykx, PS : Philippe Blanchart, Stéphane Crusnière, Gwenaëlle Grovonius, MR : Jean-Jacques Flahaux, Kattrin Jadin, Richard Miller, CD&V : Sarah Claerhout, Els Van Hoof, Open Vld : Annemie Turtelboom, Tim Vandenput, sp.a : Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen : Wouter De Vriendt, cdh : Georges Dallemagne Plaatsvervangers N-VA : Karolien Grosemans, Johan Klaps, Koen Metsu, Yoleen Van Camp, Brecht Vermeulen, PS : Nawal Ben Hamou, Frédéric Daerden, Özlem Özen, Sébastian Pirlot, MR : Denis Ducarme, Philippe Goffin, Benoît Piedboeuf, N, CD&V : Leen Dierick, Raf Terwingen, Veli Yüksel, Open Vld : Patricia Ceysens, Patrick Dewael, Dirk Van Mechelen, sp.a : Maya Detiège, Fatma Pehlivan, Ecolo-Groen : Benoit Hellings, Evita Willaert, cdh : Francis Delpérée, Vanessa Matz Niet-stemgerechtigd lid DéFI : Véronique Caprasse

24 COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING Dinsdag 31 mei 2016 om 14 u.30 en woensdag 01 juni 2016 om 10 uur, om 14 u.15 en om 15 u.30 (CONGRESZAAL - HUIS DER PARLEMENTSLEDEN - 3DE VERDIEPING) Voorzitter : mevrouw Muriel Gerkens Dinsdag 31 mei 2016 om 14 u.30 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr.78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen enerzijds en tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 anderzijds, nr. 1848/1. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Nathalie Muylle). De vergadering kan worden verlengd. Woensdag 01 juni 2016 Om 10 uur 1. Vraag van de heer Jean-Marc Delizée aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "kinderarmoede en het Fonds voor participatie en sociale activering van de OCMW's" (nr. 9164). 2. Vraag van de heer Gautier Calomne aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "het delen van huisgemaakte maaltijden via internet of social media" (nr. 9838). 3. Vraag van mevrouw Katja Gabriëls aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "het Sociaal Verwarmingsfonds" (nr ). 4. Vraag van mevrouw Nawal Ben Hamou aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de hygiënenormen in schoonheidsinstituten" (nr ). 5. Vraag van mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de controle van weigeringen inzake recht op maatschappelijke integratie" (nr ). 6. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de dringende medische hulp die verstrekt wordt aan illegalen" (nr ). - Vraag van mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de verduidelijking van de notie dringend karakter in het kader van dringende medische hulp" (nr ).

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2016 tot vrijdag 14 oktober 2016

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2016 tot vrijdag 14 oktober 2016 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2016 tot vrijdag 14 oktober 2016 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Woensdag

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 7 september 2015 tot vrijdag 11 september 2015

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 7 september 2015 tot vrijdag 11 september 2015 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 7 september 2015 tot vrijdag 11 september 2015 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRةSENTANTS

CHAMBRE DES REPRةSENTANTS DOC 54 0003/007 DOC 54 0003/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRةSENTANTS DE BELGIQUE 28 mei 2015 28 mai 2015 (Ter vervanging van de lijst van 23/04/2015 - En remplacement de

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 077 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 077 DE BELGIQUE QRVA 54 077 QRVA 54 077 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 11 tot 15 april 2016 ONTWERPAGENDA WAAROVER DE KAMER ZICH MOET UITSPREKEN 25/03/2016 118 2 DINSDAG 12 april 2016

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 17 tot 21 oktober 2016 13/10/2016 159 2 DONDERDAG 20 oktober 2016 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 7 maart 2016 tot vrijdag 11 maart 2016

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 7 maart 2016 tot vrijdag 11 maart 2016 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 7 maart 2016 tot vrijdag 11 maart 2016 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 7 maart

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0002/016 DOC 54 0002/016 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 maart 2017 9 mars 2017 (Ter vervanging van de lijst van 12/01/2017 - En remplacement

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0003/016 DOC 54 0003/016 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 maart 2017 9 mars 2017 (Ter vervanging van de lijst van 12/01/2017 - En remplacement

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 081 QRVA 54 081 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 4 mei 2015 tot vrijdag 8 mei 2015

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 4 mei 2015 tot vrijdag 8 mei 2015 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 4 mei 2015 tot vrijdag 8 mei 2015 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 4 mei 2015

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 096 QRVA 54 096 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 095 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 092 QRVA 54 092 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 091 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 079 QRVA 54 079 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 039 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 039 DE BELGIQUE QRVA 54 039 QRVA 54 039 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 122 QRVA 54 122 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 54 084 QRVA 54 084 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 54 097 QRVA 54 097 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 113 QRVA 54 113 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 083 QRVA 54 083 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 117 QRVA 54 117 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 119 QRVA 54 119 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 087 QRVA 54 087 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 123 QRVA 54 123 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 085 QRVA 54 085 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 januari 2017 tot vrijdag 13 januari 2017

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 januari 2017 tot vrijdag 13 januari 2017 Maandag 09 januari 2017 14 uur en na afloop van de hoorzitting Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 januari 2017 tot vrijdag 13 januari 2017

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 094 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 124 QRVA 54 124 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 103 QRVA 54 103 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 112 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 099 QRVA 54 099 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 111 QRVA 54 111 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 18 januari 2016 tot vrijdag 22 januari 2016

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 18 januari 2016 tot vrijdag 22 januari 2016 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 18 januari 2016 tot vrijdag 22 januari 2016 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Dinsdag 19

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 105 QRVA 54 105 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 13 juni 2016 tot vrijdag 17 juni 2016

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 13 juni 2016 tot vrijdag 17 juni 2016 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 13 juni 2016 tot vrijdag 17 juni 2016 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 13 juni

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 127 QRVA 54 127 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 130 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 098 QRVA 54 098 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 078 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 27 juni 2016 tot vrijdag 1 juli 2016

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 27 juni 2016 tot vrijdag 1 juli 2016 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 27 juni 2016 tot vrijdag 1 juli 2016 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 27 juni

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 128 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 089 QRVA 54 089 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 107 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 093 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 26 tot 30 januari 2015 22/01/2015 032 2 DONDERDAG 29 januari 2015 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerp Wetsontwerp

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 15 mei 2017 tot vrijdag 19 mei 2017

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 15 mei 2017 tot vrijdag 19 mei 2017 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 15 mei 2017 tot vrijdag 19 mei 2017 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 15 mei 2017

Nadere informatie

- Rapporteur : de heer Benoît Hellings. - Er werd een amendement ingediend door mevrouw Grovonius en Pehlivan en de heren Hellings en Crusnière.

- Rapporteur : de heer Benoît Hellings. - Er werd een amendement ingediend door mevrouw Grovonius en Pehlivan en de heren Hellings en Crusnière. Commissies Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 2, 3, 8, 13, 14 en 15 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 23 februari 2015 tot vrijdag 27 februari 2015

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 23 februari 2015 tot vrijdag 27 februari 2015 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 23 februari 2015 tot vrijdag 27 februari 2015 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Dinsdag

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 april 2017 tot vrijdag 21 april 2017

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 april 2017 tot vrijdag 21 april 2017 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 april 2017 tot vrijdag 21 april 2017 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Dinsdag 18 april

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES. Voorzitter : mevrouw Nahima Lanjri MAANDAG 19, DINSDAG 20, WOENSDAG 21, DONDERDAG 22 EN VRIJDAG 23 JANUARI 2015

COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES. Voorzitter : mevrouw Nahima Lanjri MAANDAG 19, DINSDAG 20, WOENSDAG 21, DONDERDAG 22 EN VRIJDAG 23 JANUARI 2015 Commissies COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES Voorzitter : mevrouw Nahima Lanjri MAANDAG 19, DINSDAG 20, WOENSDAG 21, DONDERDAG 22 EN VRIJDAG 23 JANUARI 2015 Vergaderingen met gesloten deuren Individueel

Nadere informatie

- De commissie heeft mevrouw Laurette Onkelinx als eerste ondervoorzitter en de heer Luc Gustin als tweede ondervoorzitter benoemd.

- De commissie heeft mevrouw Laurette Onkelinx als eerste ondervoorzitter en de heer Luc Gustin als tweede ondervoorzitter benoemd. Commissies COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN Voorzitter : de heer Peter De Roover Aanwijzing van de ondervoorzitters (Rgt., art. 19.3, vierde lid). - De

Nadere informatie

(Rapporteurs : mevrouw Laurette Onkelinx, de heren Peter De Roover, Denis Ducarme en Servais Verherstraeten).

(Rapporteurs : mevrouw Laurette Onkelinx, de heren Peter De Roover, Denis Ducarme en Servais Verherstraeten). Commissies PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR DE OMSTANDIGHEDEN DIE HEBBEN GELEID TOT DE TERRORISTISCHE AANSLAGEN VAN 22 MAART 2016 IN DE LUCHTHAVEN BRUSSEL-NATIONAAL EN IN

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 6 februari 2017 tot vrijdag 10 februari 2017

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 6 februari 2017 tot vrijdag 10 februari 2017 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 6 februari 2017 tot vrijdag 10 februari 2017 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 16 januari 2017 tot vrijdag 20 januari 2017

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 16 januari 2017 tot vrijdag 20 januari 2017 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 16 januari 2017 tot vrijdag 20 januari 2017 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 16

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 18 mei 2015 tot vrijdag 22 mei 2015

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 18 mei 2015 tot vrijdag 22 mei 2015 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 18 mei 2015 tot vrijdag 22 mei 2015 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Dinsdag 19 mei 2015

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 065 QRVA 54 065 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 066 QRVA 54 066 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 januari 2015 tot vrijdag 16 januari 2015

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 januari 2015 tot vrijdag 16 januari 2015 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 januari 2015 tot vrijdag 16 januari 2015 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 12

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 053 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 053 DE BELGIQUE QRVA 54 053 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 067 QRVA 54 067 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 27 tot 31 mei 2013 23/05/2013 176 2 DONDERDAG 30 mei 2013 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen en wetsvoorstellen

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 14 november 2016 tot vrijdag 18 november 2016

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 14 november 2016 tot vrijdag 18 november 2016 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 14 november 2016 tot vrijdag 18 november 2016 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 059 QRVA 54 059 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Voorzitter : de heer Patrick Dewael MAANDAG 13 FEBRUARI Luik Radicalisme

Voorzitter : de heer Patrick Dewael MAANDAG 13 FEBRUARI Luik Radicalisme Commissies PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR DE OMSTANDIGHEDEN DIE HEBBEN GELEID TOT DE TERRORISTISCHE AANSLAGEN VAN 22 MAART 2016 IN DE LUCHTHAVEN BRUSSEL-NATIONAAL EN IN

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 040 QRVA 54 040 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0393/001 DOC 54 0393/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 7 oktober 2014 7 octobre 2014 VOORSTEL tot

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 070 QRVA 54 070 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER DOC 54 2384/001 DOC 54 2384/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 23 maart 2017 23 mars 2017 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 21 november 2016 tot vrijdag 25 november 2016

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 21 november 2016 tot vrijdag 25 november 2016 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 21 november 2016 tot vrijdag 25 november 2016 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 131 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 131 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 131 QRVA 53 131 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 041 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 041 DE BELGIQUE QRVA 54 041 QRVA 54 041 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 098 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 098 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 098 QRVA 53 098 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 038 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 038 DE BELGIQUE QRVA 54 038 QRVA 54 038 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 071 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 158 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 158 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 158 QRVA 53 158 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 095 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 095 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 095 QRVA 53 095 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 042 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 042 DE BELGIQUE QRVA 54 042 QRVA 54 042 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 075 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN BV 50 COM 266 BV 50 COM 266 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN 12-07 - 2000 namiddag 2 BV 50

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 139 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 139 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 139 QRVA 53 139 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 09-12-2013 N-VA : Nieuw-Vlaamse

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 137 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 137 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 137 QRVA 53 137 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 25-11-2013 N-VA : Nieuw-Vlaamse

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 maart 2014 tot vrijdag 21 maart 2014

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 maart 2014 tot vrijdag 21 maart 2014 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 maart 2014 tot vrijdag 21 maart 2014 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 17 maart

Nadere informatie

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN BV 50 COM 199 BV 50 COM 199 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN 16-05 - 2000 ochtend 2 BV 50 COM

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 13 februari 2017 tot vrijdag 17 februari 2017

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 13 februari 2017 tot vrijdag 17 februari 2017 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 13 februari 2017 tot vrijdag 17 februari 2017 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 132 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 132 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 132 QRVA 53 132 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 111 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 111 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 111 QRVA 53 111 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 070 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 070 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden SESSION DE LA 5 LÉGISLATURE ZITTING VAN DE 5 ZITTINGSPERIODE N-VA :

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 058 QRVA 54 058 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 074 QRVA 54 074 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 069 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 069 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 069 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 054 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 054 DE BELGIQUE QRVA 54 54 QRVA 54 54 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 156 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 156 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 156 QRVA 53 156 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 133 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 133 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 133 QRVA 53 133 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 154 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 154 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 154 QRVA 53 154 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 153 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 153 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 153 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 22 april 2013 tot vrijdag 26 april 2013

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 22 april 2013 tot vrijdag 26 april 2013 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 22 april 2013 tot vrijdag 26 april 2013 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 22 april

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 oktober 2016 tot vrijdag 21 oktober 2016

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 oktober 2016 tot vrijdag 21 oktober 2016 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 oktober 2016 tot vrijdag 21 oktober 2016 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 17

Nadere informatie

Sociale Zaken. Actuele vragen aan de regering : http://www.dekamer.be/doc/ccri/pdf/53/ic397.pdf

Sociale Zaken. Actuele vragen aan de regering : http://www.dekamer.be/doc/ccri/pdf/53/ic397.pdf Commissies Europese Aangelegenheden FEDERAAL ADVIESCOMITÉ VOOR EUROPESE AANGELEGENHEDEN Voorzitters : de heren André Flahaut en Philippe Mahoux (S) MAANDAG 13 FEBRUARI 2012 Het werkprogramma van de Europese

Nadere informatie