Wie is wie? In het volwassenenonderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie is wie? In het volwassenenonderwijs"

Transcriptie

1 Wie is wie? In het volwassenenonderwijs Vademecum voor directeurs Schooljaar Status document Versie 5 november 2012 Het document wordt jaarlijks geüpdate in functie van het nieuwe schooljaar!

2 Inhoud 1. De centrale diensten van het GO! De administratieve diensten De afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel (OOP) De afdeling Infrastructuur (INFRA) De afdeling Financiën (FIN) De afdeling Algemene zaken (AZ) De pedagogische begeleidingsdienst De centrale adviescommissies van het GO! De permanente adviescommissie Volwassenenonderwijs (VO) De ad hoc adviescommissie Hoger beroepsonderwijs (HBO) Andere relevante adviescommissies De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) Situering volwassenenonderwijs GO! vertegenwoordiging binnen de VLOR Overleg met de overheid Informeel overleg met de overheidsadministratie Informeel overleg met de inspectie Formeel overleg De stuurgroep volwassenenonderwijs & kennis- en expertiseontwikkeling in het VO De directeursvereniging DIRVOGO De consortia Volwassenenonderwijs Pagina 2

3 1. De centrale diensten van het GO! Het geheel van de administratieve en pedagogische diensten van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap staat onder de leiding van Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder GO!. Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder tel De administratieve diensten De afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel (OOP) De werking van de afdeling OOP omvat drie kernactiviteiten: beleidsvoorbereidend werk, de gekozen beleidsopties verdedigen en de instellingen en scholengroepen helpen zich strategisch te positioneren. De afdeling staat onder de leiding van Marc Smets, afdelingshoofd. Marc Smets, afdelingshoofd tel Binnen de afdeling staan een aantal functionele eenheden borg voor een meer gespecialiseerde ondersteuning. Directeurs volwassenenonderwijs hebben het vaakst contact met de sectoren Niet-leerplichtonderwijs (NLO) en Personeelsaangelegenheden (PER). Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de sectoren NLO en PER. Het integrale ondersteuningsaanbod van de sectoren NLO en PER, alsook van de sectoren Contractueel personeel (COP), Bijzondere maatregelen (BM), Internationalisering (INT) en Coördinatie regelgeving (CR) t.a.v. het volwassenenonderwijs is opgenomen in het document Ondersteuningsaanbod voor centra volwassenenonderwijs ; versie oktober 2012 (klik hiertoe op: saanbod%20oop%20-%20vwo%20-%20versie%20oktober% doc). De sector Niet-leerplichtonderwijs (NLO) De leden van de sector NLO geven ondersteuning op de diverse onderwijsorganisatorische aspecten van het Volwassenenonderwijs en het Hoger Beroepsonderwijs. Binnen de sector NLO wordt nieuwe of gewijzigde regelgeving gescreend op opportuniteiten en valkuilen. In overleg met de centrale adviescommissies (zie verder) en diverse stakeholders bewerkstelligt de sector dat er standpunten ontwikkeld worden met betrekking tot het volwassenenonderwijs en het hoger beroepsonderwijs en dat deze standpunten in diverse overlegorganen verdedigd worden. De sector bouwt haar dienstverlening uit via het bundelen en ter beschikking stellen van expertise en via het aanreiken van oplossingen-op-maat (vraaggestuurd) en het strategisch stimuleren van vragen. De sector doet dit onder meer door middel van de organisatie van informatierondes en de publicatie van aanbevelingen en veelgestelde vragen bij de toepassing van de regelgeving (FAQ s). Pagina 3

4 Contactpersonen NLO Daisy Denolf, adjunct van de directeur tel gsm Christophe Moles le Bailly, deskundige tel Valerie Zacharski, pedagogisch medewerker tel De sector Personeelsaangelegenheden (PER) Het PER-team geeft ondersteuning op diverse personeelsaangelegenheden. Denk hierbij onder meer aan: administratieve loopbaan, tijdelijke aanstelling, vaste benoeming, reaffectatie en wedertewerkstelling. Contactpersonen PER Hilde Eloot, adjunct van de directeur (coördinatie + specifiek: vacantverklaring & benoeming) tel Lise Vandecan, adjunct van de directeur (specifiek: reaffectatie, wedertewerkstelling en evaluatieprocedure) An Meeussen, adjunct van de directeur (specifiek:tijdelijke Aanstellingen en TADD) De afdeling Infrastructuur (INFRA) De afdeling Infrastructuur staat in voor grote infrastructuurwerken, DBFM/PPS en patrimoniumbeheer (kopen/verkopen van gronden en/of gebouwen, huren en verhuren, zakelijke rechten). De afdeling is deels centraal gevestigd in Brussel en deels in dienstgebouwen te Hasselt en Gent. De opmaak van een bouwplanning in functie van de grote infrastructuurswerken gebeurt op basis van voorstellen van de scholengroepen. Na advies van de centrale adviescommissie Infrastructuur beslist de Raad over de effectieve planning. Pagina 4

5 Afdelingshoofd Infra Dirk Ferlin, afdelingshoofd tel De afdeling Financiën (FIN) De afdeling Financiën staat in voor: Interne boekhouding en begroting, consolidatie, budgettair toezicht en adviesverlening, dotatiebeheer en infobeheer, financieel toezicht en verificatie, het Datacentrum. Afdelingshoofd FIN Els Vermeulen, afdelingshoofd tel De ICT-dienst en de dienst Communicatie situeren zich eveneens binnen de afdeling FIN. Beide diensten ressorteren onder het afdelingshoofd FIN. Contactpersoon ICT-dienst Jan Buytaert, ICT-manager tel Contactpersoon COM Hilde Brems, communicatiedirecteur GO! tel De afdeling Algemene zaken (AZ) De afdeling Algemene Zaken huisvest onder meer de juridische dienst en de onderzoekscel. Afdelingshoofd AZ Dirk Mechelaere, afdelingshoofd tel Meer info over de administratieve diensten via: Pagina 5

6 1.2 De pedagogische begeleidingsdienst Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap beschikt over twee pedagogische diensten: de pedagogische begeleidingsdienst met inbegrip van GO! Nascholing en de permanente ondersteuningscel van de centra voor leerlingenbegeleiding. De pedagogische diensten bieden externe ondersteuning aan de onderwijsinstellingen, ontwikkelen initiatieven om de onderwijskwaliteit van de instellingen te bevorderen en stimuleren de initiatieven die de beroepsbekwaamheid van de personeelsleden van de instellingen versterken. De pedagogische diensten staan onder de leiding van Luc De Man, adviseur-coördinator. Luc De Man, adviseur-coördinator tel Het begeleidingsteam volwassenenonderwijs binnen de pedagogische begeleidingsdienst werkt zowel vraag- als aanbodgestuurd rond onder meer gecombineerd leren, evaluatiebeleid, competentieontwikkelend leren en werken met portfolio. Dat kan via lerende netwerken, studiedagen of bijvoorbeeld trajectbegeleiding. Daarbij volgt het team belangrijke trends en werkt het evidence-based (ondersteuningsaanbod: ngsplan/pages/default.aspx). Contactpersonen PBD Hilde De Meyer, pedagogisch adviseur tel gsm Bart Horemans, extra begeleider Volwassenenonderwijs Koen Bollaert, pedagogisch begeleider en opvolging HBO GO! Nascholing als onderdeel van de pedagogische begeleidingsdienst organiseert opleidingen en nascholingsprogramma's voor directeurs, middenkader, onderwijzend en ander personeel van het GO!. Het stelt daartoe ieder schooljaar een planning op en werkt meer en meer vraaggestuurd. Het ondersteunt algemene beleidsinitiatieven en de prioriteiten en accenten van het eigen net. Het aanbod van GO! Nascholing wordt geregeld aangepast. U kunt het raadplegen via Contactpersoon NAS Andries Valcke, coördinator GO! Nascholing tel Meer info via Pagina 6

7 2. De centrale adviescommissies van het GO! De adviescommissies formuleren zowel adviezen als voorstellen en bereiden standpunten voor in het kader van de belangenbehartiging van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. De adviescommissies vormen een belangrijk instrument in de communicatie tussen de verschillende bestuursniveaus van het GO!. Alle geledingen van het GO! maken deel uit van de adviescommissies. Een commissie bestaat in principe uit 3 leden uit de centrale administratie, 3 leden uit de algemeen directeurs; 3 leden uit de instellingen; 1 lid uit de begeleidingsdienst. Meer info via 2.1 De permanente adviescommissie Volwassenenonderwijs (VO) Voorzitter: Marc Casteleyn, algemeen directeur Scholengroep Mandel & Leie Secretaris: Christophe Moles, deskundige OOP Hilde De Meyer pedagogisch adviseur PBD Dirck Defever algemeen directeur SGR Westhoek Gunther Degroote directeur CVO Leuven-Landen Daisy Denolf adjunct van de directeur OOP Harald De Muynck directeur CVO Brussel Bart Horemans extra begeleider VO PBD Hans Martens directeur CVO Panta Rhei de Avondschool Marc Smets afdelingshoofd OOP Rudy Van Megroot directeur CVO Leerstad Tony Schurmans algemeen directeur SGR Zuid-Limburg Jean-Claude Villijn directeur CVO Avelgem Pagina 7

8 2.2 De ad hoc adviescommissie Hoger beroepsonderwijs (HBO) Voorzitter: Ludo Van de Poel, algemeen directeur Scholengroep Kempen Secretaris: Christophe Moles, deskundige OOP Koen Bollaert pedagogisch begeleider PBD Hilde De Meyer pedagogisch adviseur PBD Koen De Pryck directeur CVO Antwerpen-Zuid Gunther Degroote directeur CVO Leuven-Landen Daisy Denolf adjunct van de directeur OOP Guy Ghysels directeur KTA Vesalius Luc De Man adviseur-coördinator PBD Hans Martens directeur CVO Panta Rhei de Avondschool Marleen Mast directeur CVO Crescendo Marc Smets afdelingshoofd OOP Brecht Vanwynsberghe Denis Vonckers pedagogisch medewerker OOP algemeen directeur SGR Maasland Andere relevante adviescommissies de permanente adviescommissie Algemeen en pedagogisch beleid (APB) voorzitter: Guy Van Lancker, algemeen directeur scholengroep Waasland secretaris: Katherina Broos de permanente adviescommissie Personeelsbeleid (PERS) voorzitter: Ludo Van de Poel, algemeen directeur scholengroep Kempen secretaris: Jan Brewée de permanente adviescommissie Financiën (FIN) voorzitter: Philippe Van Haverbeke, algemeen directeur scholengroep Brugge-Oostkust secretaris: Pieter Dickmans de permanente adviescommissie Infrastructuur (INFRA) voorzitter: Urbain Lavigne, algemeen directeur scholengroep Leuven-Landen-Tienen secretaris: Marc Eyckmans de permanente adviescommissie ICT-Communicatie (ICT-COM) voorzitter: Luc Van Gasse, algemeen directeur scholengroep Rivierenland secretaris: Griet Wauters Pagina 8

9 3. De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) 3.1 Situering volwassenenonderwijs De Vlor beoordeelt en adviseert de beleidsplannen van de overheid en doet zelf voorstellen over het Vlaamse onderwijsbeleid. De Vlor is tevens een overlegforum. Binnen de Vlor is er een Algemene Raad. Er zijn ook vier deelraden (een deelraad per onderwijsniveaus): - de Raad Basisonderwijs; - de Raad Secundair onderwijs; - de Raad Levenlang en Levensbreed Leren (= volwassenenonderwijs + deeltijds kunstonderwijs); - de Raad Hoger Onderwijs. De Algemene Raad behandelt overkoepelende thema s. De deelraden behandelen autonoom de thema s van hun onderwijsniveau. De vijf raden - Algemene Raad en de vier deelraden - hebben elk een bureau dat de raadsvergadering voorbereidt en de procedures vastlegt. Onder de vleugels van de raden werken talrijke commissies en werkgroepen voor specifieke onderwerpen of onderwijsvormen en -sectoren. Organigram Vlor - situering VO Algemene Raad Vast Bureau Commissie HBO5 Commissie OVA 13 sectorcommissies Raad Basisonderwijs Bureau RBao Raad Secundair onderwijs Bureau RSO Raad Hoger Onderwijs Bureau RHO Raad Levenslang en Levensbreed Leren Bureau RLLL Commissies Werkgroepen Commissies Werkgroepen Commissies Werkgroepen Commissie VO Commissie VO+BE Werkgroep Inburgering Werkgroep Trajectbegeleiding Werkgroep Tweedekansleerwegen De leden van de Vlor worden gerangschikt per geleding. De geledingen zijn: de inrichters van onderwijs, de vakbonden & personeel, de sociale en economische organisaties, de verkozen directeurs, de ervaringsdeskundigen, het secretariaat, de gebruikers (= cursisten) en ouders en de centra voor leerlingenbegeleiding. Een Besluit van de Vlaamse Regering regelt de vertegenwoordiging per geleding. Pagina 9

10 3.2 GO! vertegenwoordiging binnen de VLOR Als inrichter van onderwijs is het GO! rechtstreeks vertegenwoordigd binnen de Vlor. Daarnaast zetelen er een aantal personeelsleden van het GO! voor andere geledingen in de Vlor. Hoewel deze laatsten het GO! niet rechtstreeks vertegenwoordigen werden zij voor de volledigheid opgenomen in de onderstaande lijsten. Algemene Raad (AR) Raymonda Verdyck (GO! mandaat; effectief lid) Marc Smets (GO! mandaat, plaatsvervangend) Luc De Man (GO! mandaat; effectief lid) Chris Martens (GO! mandaat; plaatsvervangend) Thimothy Van Raemdonck (GO! ouders; effectief) Eva De Blieck (GO! ouders; plaatsvervangend lid) Nancy Libert (geleding syndicale organisaties) Alexandre De Smedt (geleding directeurs) Vast Bureau Raymonda Verdyck (GO! mandaat; effectief lid) Marc Smets (GO! mandaat, plaatsvervangend) Gunther Degroote (GO! mandaat, effectief lid) Hoger Beroepsonderwijs (HBO5) Luc De Man - geleding GO! Hilde De Meyer - geleding GO! Onderwijs, Vorming en Arbeidsmarkt (OVA) Hilde De Meyer - geleding GO! Commissies ressorterend onder de Algemene Raad Internationaal onderwijs- en vormingsbeleid (IOVB) Jens Vermeersch - geleding GO! De Commissie OVA valt op z n beurt uiteen in 13 sectorcommissies. In de sectorcommissies worden onder meer de opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs geadviseerd. Het GO! wordt er - al dan niet direct - vertegenwoordigd door pedagogisch begeleiders, directeurs en/of docenten & leekrachten. Overzicht sectorcommissies Sectorcommissie Bouw-Hout-Decoratie Sectorcommissie Chemie Sectorcommissie Grafische Technieken Sectorcommissie Handel-Administratie Sectorcommissie Land- en Tuinbouw Sectorcommissie Maritiem Sectorcommissie Mechanica-Electriciteit-Kunststoffen Sectorcommissie Mode Sectorcommissie Personenzorg Sectorcommissie Schoonheidsverzorging Sectorcommissie Textiel Sectorcommissie Toerisme Sectorcommissie Voeding-Hotel Pagina 10

11 Raad Levenslang en Levensbreed Leren (RLLL) Gunther Degroote (GO! mandaat; effectief lid) Daisy Denolf (GO! mandaat; plaatsvervangend) Georgy Baor (geleding syndicale organisaties) Hans Martens (geleding directeurs) Johan Donckers (geleding ervaringsdeskundigen) Bureau RLLL Gunther Degroote (GO! mandaat) Daisy Denolf (GO! mandaat) Commissie Volwassenenonderwijs (COM VO) Commissies ressorterend onder de RLLL Daisy Denolf (GO! mandaat) Robert Stijnen (geleding syndicale organisaties) Elke De Belder (geleding syndicale organisaties) Gemeenschappelijke Commissie Basiseducatie/Volwassenenonderwijs (COM BE/VO) Daisy Denolf (GO! mandaat) Robert Stijnen (geleding syndicale organisaties) Elke De Belder (geleding syndicale organisaties) Onder de commissie VO ressorteren diverse werkgroepen. Werkgroep Inburgering Sophie Van der Avort, coördinator CVO Antwerpen-Zuid Bart Horemans, extra begeleider VO GO! Gert Hurkmans, directeur CVO Taxandria Stany Meskens, directeur CVO Aalst Georgy Baor, adjunct-directeur CVO CTT Genk Meer info via: Pagina 11

12 4. Overleg met de overheid 4.1 Informeel overleg met de overheidsadministratie Het informeel overleg biedt de overheid de mogelijkheid om op een minder formele manier te communiceren over onderwijsgerelateerde materies. Voor het volwassenenonderwijs gebeurt dat door/met het departement Onderwijs en het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS). Voor het GO! neemt naast de sector NLO ook de sector Personeelsaangelegenheden deel aan deze overlegmomenten (in functie van een aantal personeelsproblematieken en interpretaties van bestaande regelgeving). GO! vertegenwoordiging Daisy Denolf, adjunct van de directeur afd. OOP sector NLO Lise Vandecan, adjunct van de directeur afd. OOP sector PER Harald De Muynck, directeur CVO Brussel, woont de vergaderingen van het informeel overleg volwassenenonderwijs bij voor de geleding van de syndicale organisaties. 4.2 Informeel overleg met de inspectie Het informeel overleg biedt de inspectie de mogelijkheid om op een minder formele manier te communiceren over onderwijsgerelateerde materies met de pedagogische begeleidingsdiensten. GO! vertegenwoordiging Hilde De Meyer, pedagogisch begeleider Bart Horemans, extra-begeleider VO Koen Bollaert, pedagogisch begeleider 4.3 Formeel overleg Formeel overleg gebeurt binnen de contouren van het sectorcomité X. De afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel ondersteunt de onderhandelaars van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in de onderhandelingen met de overheid over onderwijsmaterie en personeelsaangelegenheden. Ook het voeren van de onderhandelingen neemt de afdeling grotendeels voor haar rekening. De wijze waarop de afdeling de onderhandelaars ondersteunt is zeer uiteenlopend. De centrale adviescommissies zijn belangrijke organen om de standpunten af te toetsen. GO! vertegenwoordiging Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder Marc Smets, afdelingshoofd OOP Guido Liessens, adjunct van de directeur afd. OOP sector CR Technische ondersteuning VO - Daisy Denolf, adjunct van de directeur afd. OOP sector NLO - Hilde Eloot, adjunct van de directeur afd. OOP sector PER Pagina 12

13 5. De stuurgroep volwassenenonderwijs & kennis- en expertiseontwikkeling in het VO In opvolging van het decreet Volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Vlaamse Regering, de pedagogische begeleidingsdiensten van de vier onderwijsnetten en het Vocvo waarin de opdrachten in het kader van kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs geconcretiseerd werden. Vervolgens werd een protocol van samenwerking tussen de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vocvo afgesloten waarin onder andere de modaliteiten voor de oprichting van de stuurgroep werden beschreven. In het najaar van 2008 werd overgegaan tot de oprichting van de stuurgroep Volwassenenonderwijs. De resultaatsdomeinen van de samenwerkingsovereenkomst situeren zich rond: visieontwikkeling en nieuwe concepten curriculumontwikkeling (opleidingsprofielen en leerplannen) EVC e-leren geletterheid onderwijs aan gedetineerden kwaliteitszorg communicatie Verder vervult de stuurgroep een aantal taken in het kader van: de visitaties van de specifieke lerarenopleiding en de toekomstige visitaties van HBO5- opleidingen; de projecten gecombineerd onderwijs in het kader van het Stimuleringsfonds; het bilateraal samenwerkingsakkoord tussen het Ministerie van Landsverdediging en het Vlaams Ministerie van Onderwijs & Vorming. Binnen kennis- en expertiseontwikkeling neemt e-leren en gecombineerd onderwijs een speciale positie in. De opdrachten die aan het samenwerkingsverband werden toegekend worden geoperationaliseerd via Toll-net. Toll-net is een netwerk van lesgevers, ICTcoördinatoren, directies en pedagogische begeleiders in de volwasseneneducatie. Binnen het netwerk wisselen de leden ervaringen en kennis uit over e-leren en gecombineerd leren. GO! vertegenwoordiging stuurgroep VO effectief lid: Hilde De Meyer, pedagogisch begeleider plaatsvervangend lid: Bart Horemans, extra begeleider Volwassenenonderwijs In de schoot van de stuurgroep werden een werkgroep SLO en een werkgroep HBO opgericht teneinde de CVO s netoverschrijdend te versterken onder meer in hun contacten met Vlir en Vlohra. Pagina 13

14 vertegenwoordiging werkgroep SLO effectieve leden plaatsvervangende leden Hilde De Meyer, pedagogisch begeleider Lut Lippeveld, directeur CVO De Oranjerie Bart Horemans, extra-begeleider VO Marleen Mast, directeur CVO Crescendo Ann De Maeyer, directeur Horito vertegenwoordiging werkgroep HBO effectieve leden plaatsvervangende leden Hilde De Meyer, pedagogisch begeleider Harald De Muynck, directeur CVO Brussel Marleen Mast, directeur CVO Crescendo Hans Martens, directeur CVO Panta Rhei Koen De Pryck, directeur CVO Antwerpen-Zuid Koen Bollaert, pedagogisch begeleider Lut Lippeveld, directeur CVO De Oranjerie Stany Meskens, directeur CVO Aalst Liesbet Smids, adjunct-directeur CVO Step Hasselt Rudy Van Megroot, directeur CVO Leerstad Lokeren 6. De directeursvereniging DIRVOGO Dirvogo staat voor Directeursvereniging Volwassenenonderwijs van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. De vereniging stelt volgende doelstellingen voorop: - het verdedigen van de belangen van het volwassenenonderwijs van het GO!; - het verdedigen van de beroepsbelangen van haar leden; - het behandelen van pedagogische, onderwijskundige en organisatorische onderwerpen; - het bevorderen van de professionaliteit van haar leden; - het optreden als overlegorgaan. De vereniging doet dit onder meer via het voorbereiden van de vergaderingen van de centrale adviescommissie volwassenenonderwijs en het organiseren van studiedagen met good practices. Contactpersonen Dirvogo Veerle Schelstraete, directeur CVO Ivo Brugge voorzitter Dirvogo tel Lut Lippeveld, directeur CVO De Oranjerie ondervoorzitter Dirvogo tel Marleen Boonaert, adjunct-directeur CVO Panta Rhei de Avondschool secretaris/penningmeester Dirvogo tel Meer info via: Pagina 14

15 7. De consortia Volwassenenonderwijs Het volwassenenonderwijslandschap is ingedeeld in dertien werkingsgebieden. Binnen elk werkingsgebied bestaat een gestructureerd, regionaal samenwerkingsverband tussen Centra voor Volwassenenonderwijs en het Centrum voor Basiseducatie, met name het consortium volwassenenonderwijs. Het consortium volwassenenonderwijs heeft zes doelstellingen die vooral gericht zijn op samenwerking, kwaliteitsverbetering en professionalisering: 1. het aanbod van opleidingen die door de centra georganiseerd worden, optimaliseren en op elkaar afstemmen; 2. de samenwerking en afstemming met andere publieke verstrekkers van opleidingen voor volwassenen nastreven; 3. knelpunten, behoeften en oplossingen inzake opleidingen voor volwassenen signaleren aan de overheid; 4. als intermediair aanspreekpunt fungeren tussen de centra en andere opleidingsverstrekkers en socioculturele en sociaaleconomische actoren; 5. de dienstverlening optimaliseren voor de cursisten in de centra; 6. alle mogelijke vormen van samenwerking tussen de centra stimuleren en ondersteunen. Deze doelstellingen zijn verder geconcretiseerd in opdrachten: 1. het realiseren van de doelstellingen; 2. het opmaken van een vijfjaarlijks opleidingsplan voor het werkingsgebied; 3. het organiseren van een ombudsdienst voor de cursisten van alle centra binnen het werkingsgebied; 4. het afsluiten van een samenwerkingsprotocol met de Huizen van het Nederlands die een werking hebben binnen het werkingsgebied van het consortium volwassenenonderwijs; 5. het verlenen van advies over de aanvragen van de Centra voor Volwassenenonderwijs voor het verkrijgen van bijkomende onderwijsbevoegdheid; 6. het verlenen van advies over de aanvragen van de Centra voor volwassenenonderwijs voor het aanwenden van leraarsuren en ambten opgericht op basis van de puntenenveloppe in bijkomende vestigingsplaatsen; 7. het cordineren en ondersteunen van de centra bij de organisatie van duale trajecten en gentegreerd leren; 8. het cordineren en ondersteunen van de centra bij de uitwerking van een onderwijs- en vormingsbehoeften van gedetineerden en de begeleiding van het onderwijstraject van gedetineerden; 9. het uitvoeren van alle opdrachten die een centrumbestuur apart aan het consortium volwassenenonderwijs toewijst of die de centra gezamenlijk aan het consortium volwassenenonderwijs toewijzen. Aan elk van bovenvermelde opdracht zijn resultaatsverbintenissen gekoppeld. Meer info via: Pagina 15

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 DE VLAAMSE REGERING, Op gezamenlijk voorstel van de leden van de Vlaamse Regering; Na beraadslaging,

Nadere informatie

VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK

VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK De beginnende leraar in het (buitengewoon) basisonderwijs, (buitengewoon) secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, basiseducatie en deeltijds kunstonderwijs VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK Directie en

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Drie adviezen over onderwijsbestuur: degelijk onderwijsbestuur, doortastend onderwijstoezicht en duurzame onderwijsrelaties Nr. 20060353/877, oktober

Nadere informatie

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken Inhoudsopgave Woord vooraf... 2 Taal als bindmiddel... 4 1 Een concept voor een Vlaams talenbeleid... 7 1.1 Zwak of sterk

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

Advies over de talennota "De lat hoog voor talen in iedere school"

Advies over de talennota De lat hoog voor talen in iedere school ADVIES Algemene Raad 11 januari 2007 AR/PCA/ADV/006 Advies over de talennota "De lat hoog voor talen in iedere school" VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN 4, 1000 BRUSSEL WWW. VLOR.BE Advies over de talennota

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

Opleiden in de school

Opleiden in de school Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Voorwoord Onderwijsinstellingen voor primair en voortgezet onderwijs en bve-instellingen

Nadere informatie

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Wout Frees Bart De Peuter Prof. dr. Trui Steen Rapport 04

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Ontwikkel de toekomst

Ontwikkel de toekomst Ontwikkel de toekomst Het kan beter voor kinderen, voor ouders, voor de samenleving van nu en voor de samenleving van de toekomst. Brondocument september 2014 1 Inhoudsopgave Preambule 3 Gezamenlijke visie

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? De Europese Unie in het kort Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie is onderdeel van een reeks waarin in duidelijke

Nadere informatie

Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum

Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum Studiegids 12 13 Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 MISSIE... 4 DOELSTELLING... 4 DE KEMPELSTUDENT... 5 DE KEMPELMEDEWERKER... 5 IDENTITEIT... 6 INTERACTUM...

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

Op weg naar een IKC 1

Op weg naar een IKC 1 Op weg naar een IKC 1 Inhoudsopgave Inleiding Om de ontwikkeling van brede scholen in het primair- en voortgezet onderwijs te stimuleren, richtte het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Nadere informatie

VAN HANDELINGSPLANNING TOT HANDELINGSPLAN IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS

VAN HANDELINGSPLANNING TOT HANDELINGSPLAN IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs VAN HANDELINGSPLANNING TOT HANDELINGSPLAN IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS Inhoud 2 Inleiding...3 1 Ontwikkelingsdoelen in het buitengewoon onderwijs...4

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk Een onderzoek naar de kwaliteit van de professionele bacheloropleiding Sociaal werk aan de Hogeschool PXL www.vluhr.be Brussel - februari 2015 DE ONDERWIJSVISITATIE

Nadere informatie

Verslag over de doorlichting van VIA-1 te Tienen

Verslag over de doorlichting van VIA-1 te Tienen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina 1 Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN Inhoudstafel Hoe het allemaal begon Een proces van verandering Alle handen op één buik Werkgroep 14 2017 - Evalueren en vooruitblikken Jongeren eerst Welkom!

Nadere informatie

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Hbo-master Management of Development Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein 6 juli 2006 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1

Nadere informatie

Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp Memorie van toelichting

Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp Memorie van toelichting Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeu DECREET BETREFFENDE DE RECHTSPOSITIE VAN DE MINDERJARIGE IN DE INTEGRALE JEUGDHULP COLOFON Verantwoordelijke uitgever Marc Morris

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie