2. Multi-Actor Multicriteria-Analyse (MAMCA)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Multi-Actor Multicriteria-Analyse (MAMCA)"

Transcriptie

1 Een multi-actor multicriteria-analyse binnen de case Klein-Brabant ORDERin F Eindrapport Werkpakket 3 Joachim Hollevoet, Astrid De Witte en Cathy Macharis (MOSI-T, Vrije Universiteit Brussel) 1. Inleiding De toenemende suburbanisatie in Vlaanderen, met zijn typische lintbebouwing, heeft geleid tot een sterk gefragmenteerd ruimtelijk landschap waar verplaatsingspatronen zeer diffuus en geïndividualiseerd zijn geworden. Vlaanderen beschikt over een zeer dicht spoornetwerk met goede tussen-stedelijke verbindingen. Daarnaast is er, in de meeste gevallen, ook een voldoende uitgewerkt lokaal transportsysteem met openbaar vervoer in de vorm van bussen of trams (op gemeente- of stadsniveau). Maar, voor verplaatsingen op deze tussenschaal, die vanaf hier verder als 'regionale' verplaatsingen zullen worden aangeduid, is geen of een te beperkt performant openbaar vervoer, als alternatief voor de wagen, beschikbaar. Omwille van een toenemende mate in suburbanisatie is er binnen deze regionale gebieden een stijgend aandeel in mobiliteitsverplaatsingen die door het ontbreken van degelijk openbaar vervoer hoofdzakelijk met de wagen worden afgelegd. Dit leidt tot een verhoogde congestie, met een groeiende negatieve impact op mens, milieu, economie en maatschappij (= leefbaarheid) als gevolg. Omwille van deze beperkt geordende ruimtelijke structuur waarin veel verplaatsingen plaatsvinden, is het bestrijden van congestie (en de daarmee samengaande negatieve effecten), en het aanzetten tot het gebruik van andere vervoersmodi dan de wagen, een moeilijk te realiseren doelstelling. Binnen het ORDERin F-project (Organizing Rhizomic DEvelopment along a Regional pilot network in Flanders), wordt een regionaal openbaar vervoersysteem ontworpen; een zogeheten light-railsysteem, dat een bijdrage tot de oplossing van de huidige mobiliteit- en milieuproblemen zou moeten bieden. Nieuwe afzonderlijke openbaar vervoer-'tracks' (of een opwaardering van bestaande tracks ) binnen de Vlaamse suburbane regio kunnen een garantie bieden op punctueel vervoer dat als volwaardig alternatief kan dienen naast het gebruik van de wagen. Dit kan op langere termijn bijdragen tot het herstructureren van het ruimtelijke landschap langsheen deze nieuwe/opgewaardeerde verplaatsingscorridor, en zo op een actieve manier bijdragen tot verdere duurzame ruimtelijke ontwikkeling en ordening. Ook zal op die manier het verplaatsingsgedrag wijzigen door het voorzien van een hoogwaardig openbaar vervoersysteem in combinatie met een gewijzigde ruimtelijke ordening. Het is vrij waarschijnlijk dat de ontwikkeling van een (nieuw of opgewaardeerd) openbaar vervoersnetwerk niet alleen een sociale impact zal hebben en een mogelijke shift teweeg zal brengen in verplaatsingsmodi (van wagen OV of van andere verplaatsingsmodi OV), maar daarnaast ook economische en ecologische gevolgen zal hebben. Het evalueren van nieuwe beleidsplannen of projecten is uitermate belangrijk bij het correct analyseren van de probleemstelling en de mogelijke oplossingen aangereikt door nieuwe beleidsplannen. Binnen deze studie werd specifiek binnen de ruime regio Klein-Brabant onderzocht wat de mogelijke toekomstige tracés kunnen zijn voor een hoogwaardig lightrailsysteem op basis van ontwerpend onderzoek, uitgevoerd door OSA, KU Leuven.

2 Het gebruik van de multi-actor multicriteria-analyse (= MAMCA) als evaluatietool, is binnen deze studie een geschikte methode (Macharis, 2000). Binnen de multi-actor multicriteria-analyse worden drie toekomstige light-railscenario s op regionale schaal, op basis van input van de betrokken actoren, met elkaar vergeleken en geëvalueerd. Het vergelijken van deze scenario s toont niet alleen de huidige gebreken of minpunten en de sterktes van de verschillende tracés, maar ook hoe een toekomstig openbaar vervoerscenario de huidige gebreken kan wegwerken en sterktes ten volle kan benutten. Het gebruik van een MAMCA kan enerzijds helpen bij het in kaart brengen van de betrokken stakeholders bij een grootschalig openbaar vervoerproject en ook in de doelstellingen van de betrokken stakeholders. Rekening houden met de specifieke doelstellingen van de actoren kan de verdere ontwikkeling van een nieuw openbaar vervoersysteem enkel maar op een positieve manier beïnvloeden. Daarnaast kan een MAMCA een antwoord bieden op de vraag met welke aspecten men ten volle rekening dient te houden bij de uitwerking en implementatie van een light-railsysteem binnen de (ruime) regio Klein-Brabant (voor meer info over het studiegebied, zie verder). 2. Multi-Actor Multicriteria-Analyse (MAMCA) Tegenwoordig neemt het belang toe om toekomstige plannen en/of projecten grondig te evalueren vooraleer men overgaat tot effectieve investeringen. In geval van grootschalige openbaar vervoerprojecten of plannen, zoals het ORDERin F-project, geldt dit evenzeer. In dit geval gaat het specifiek om een ex-ante evaluatie van een infrastructuurproject met verregaande effecten op economisch, sociaal, ecologisch, ruimtelijk, etc. niveau, alsook op de volksgezondheid. Bij het nemen van beslissingen omtrent dergelijke beleidsmaatregelen of investeringen, is stakeholder-participatie van cruciaal belang. Stakeholder-input kan een verhoogd inzicht geven op bepaalde mobiliteitsproblemen hetgeen kan leiden tot een verbeterde kennis en visie van de huidige situatie. Een multi-actor multicriteria-analyse (= MAMCA) wordt uitgevoerd binnen de case Klein-Brabant om drie verschillende scenario s te gaan toetsen aan doelstellingen of objectieven, geselecteerd door stakeholders. De regio Klein-Brabant wordt gezien als een peri-urbane regio, een regio tussen de typisch Vlaamse suburbane regio en het platteland. De redenen om binnen deze regio een regionaal OV-systeem te gaan voorzien zijn velerlei (zie inleiding). Het doel binnen deze studie is om een kaderwerk te gaan schetsen door een light-railsysteem als een lineaire structuur binnen het landschap te implementeren zodanig dat hierop ontwikkeling kan plaatsgrijpen. Binnen deze context is het belangrijk hoe ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening gedefiniëerd worden en hoe hiermee binnen de drie scenario s omgesprongen wordt. De MAMCA zal de sterktes en zwaktes aangeven van de scenario s, op basis van de objectieven van de betrokken stakeholders. De MAMCA-methodologie heeft reeds zijn nut bewezen binnen verschillende transportgerelateerde beslissingsproblemen. De methodologie werd reeds gebruikt binnen de keuze voor de locatie van een intermodale terminal (Macharis, 2000), binnen een studie om een keuze te rechtvaardigen voor verschillende afvaltransport-alternatieven binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Macharis & Boel, 2004), voor de keuze van de locatie van een nieuwe HST-terminal (Meeus et al., 2004), en voor nog veel andere projecten. Voor een volledig overzicht van de theorie en toepassingen van de MAMCAmethodologie verwijzen we graag naar Macharis et al. (2009). Figuur 1 geeft een overzicht van de verschillende stappen binnen een multi-actor multicriteria-analyse.

3 Figuur 1: Voorstelling van de multi-actor multicriteria-analyse aan de hand van verschillende stappen (Macharis, 2000; Macharis, 2004). Stap 1 bestaat uit het definiëren van het probleem en het identificeren van de alternatieven of scenario s. Het verschil met de klassieke MCA bestaat erin dat de stakeholders al vanaf het begin betrokken worden via een stakeholder-analyse (stap 2). De stakeholders spelen een cruciale rol in het identificeren van de criteria, die hier de doelstellingen van de betrokken actoren weerspiegelen (stap 3). Binnen dezelfde stap worden (door de betrokken stakeholders zelf) aan de verschillende criteria of doelstellingen, gewichten toegekend. Op die manier krijgt men inzicht in de mate van belangrijkheid van de afzonderlijke criteria. In stap 4, worden voor ieder criterium, één of meerdere indicatoren geselecteerd en opgesteld. Deze indicatoren laten toe om de verschillende scenario s te laten scoren op elk van deze criteria. Dit gebeurt door elk scenario, geïdentificeerd in stap 1, te toetsen volgens haar prestatie op ieder criterium. Dit kan zowel op een direct kwantitatieve of kwalitatieve (hoog/medium/laag) manier gebeuren. Na deze vier voorgaande stappen, volgt er nu een tweede grote fase, de synthetische (exploitatie) fase, waar alle doelstellingen worden geaggregeerd. Dit gebeurt in drie stappen: er wordt een globale evaluatiematrix opgesteld en uitgerekend, die de bijdrage van ieder alternatief aan de doelstellingen van de stakeholders aggregeert (stap 5). Daarna wordt de keuze of rangschikking van de verschillende alternatieven weergegeven, door het toepassen van een multi-criteria-analyse techniek. Op die manier kunnen de sterktes en de zwaktes van de alternatieven worden geïllustreerd (stap 6). Tenslotte kan hierbij ook een sensitiviteitsanalyse worden toegepast, om de stabiliteit van het resultaat te testen. In de laatste stap (stap 7) volgt dan de effectieve implementatie of beleidskeuze. In de volgende sectie worden de verschillende stappen van de MAMCA toegepast, specifiek op de Case-studie Klein-Brabant binnen het ORDERin F-project.

4 3. Multi-actor multicriteria-analyse binnen de case Klein- Brabant De MAMCA-aanpak tracht de meningen van betrokken stakeholders binnen de implementatie van een nieuw/opgewaardeerd regionaal openbaar vervoersysteem in Vlaanderen samen te brengen. Hierna volgen de verschillende stappen van de MAMCA toegepast op dit probleem. Stap 1: Het definiëren van de verschillende scenario s In een eerste stap is het belangrijk om de verschillende scenario s dieper te gaan bestuderen en te vergelijken. In welke punten verschillen ze in essentie van elkaar en op welke manier (aan de hand van criteria of objectieven) kan men ze gaan vergelijken. Wat volgt is een overzicht van de verschillende scenario s/alternatieven binnen de case Klein-Brabant. In dit geval zijn de verschillende scenario s eigenlijk drie lange termijn scenario s voor het regionaal openbaar vervoer. Eerst en vooral is het belangrijk om voldoende inzicht te verkrijgen in de drie verschillende scenario s. Hieronder zijn de scenario s kort weergegeven met de voornaamste kenmerken/parameters die elk scenario specifiek vorm geven. Scenario 1 Infrastructuurgebonden scenario Scenario gebaseerd op huidig spooraanbod Binnen dit scenario wordt de aanleg van een light-railsysteem voornamelijk gestuurd door gebruik te maken van de aanwezige spoorlijnen in combinatie met de heropwaardering van oude/vroeger gebruikte spoorlijnen (heden ten dage braakliggend) binnen deze regio. Het betreft met name een transformatie van het heavy-rail -netwerk tot een light-railsysteem. Reeds bestaande of aanwezige infrastructuur wordt hierbij gezien als basis om het (light-rail)netwerk vorm te geven, hetgeen een groot voordeel oplevert qua investeringskosten. Een positief gegeven aan dit scenario is dat er geen of weinig nadeel of schade naar ruimtelijke of landschappelijke structuren ontstaat (de infrastructuur is namelijk al aanwezig en in de meeste gevallen goed onderhouden). Ook op het vlak van milieu-impact en gepaard gaand habitatverlies scoort dit scenario dus goed. Er zal binnen dit scenario een sterke trend naar een densifiëring en verstedelijking rond knooppunten of stations ontstaan, die voorheen minder in gebruik of minder ontwikkeld waren. Dit heeft een positief effect op de leefbaarheid in deze buurten. Bepaalde stations hebben namelijk hun aantrekking op de nabije omgeving verloren, maar tegelijkertijd zorgt dit (zij het op een beperkt aantal plaatsen) voor een groot potentieel aan (her)ontwikkeling. Bijkomend voordeel aan dit systeem is dat het zal zorgen voor een verhoogde connectiviteit en bereikbaarheid en dat dit ook een gunstig effect zal teweegbrengen op de economische activiteiten in die regio. Een mogelijk nadeel hierbij is dat de aanwezige spoorlijnen heavy-railtracks zijn die ook voor mogelijke hinder op de nabije omgeving kunnen zorgen. Daarnaast moet blijken of er voldoende vraag is naar verplaatsingen die gemaakt kunnen worden door de aanleg van dit systeem en dient als kanttekening aangegeven te worden dat het ontwikkelingspotentieel voor bepaalde plaatsen allicht vrij gelimiteerd is. Figuur 2 geeft een visueel zicht op scenario 1.

5 Figuur 2: Visueel zicht van scenario 1 Kernwoorden scenario 1: Infrastructuurgebonden Opwaardering bestaande/minder gebruikte (braakliggende) spoorlijnen Heropwaardering (oude) stations(buurten) Verstedelijking en ontwikkeling rond knooppunten: beperkte nieuwe ontwikkelingsmogelijheden Scenario 2 Vraagvolgend scenario - Scenario gebaseerd op huidige mobiliteit Het tweede scenario omvat een vraagvolgend scenario dat voornamelijk gebaseerd is op huidige verplaatsingen en verplaatsingspatronen. Het is een mobiliteitsgestuurd scenario waarbij het bestaande (snel)busaanbod als vertrekpunt genomen wordt en waarbij bestudeerd wordt wat de uitbreidingsmogelijkheden naar de aanleg van een light-railnetwerk (in termen van verhoogd reizigerspotentieel) zijn. Concreet komt het erop neer dat bepaalde buslijnen in de regio, op plaatsen waar een groot potentieel is, vertramd zullen worden (zie kaart voor een overzicht van de vertramde buslijnen). Een groot voordeel aan dit scenario is dat het gebaseerd is op reizigerspotentieel en dat een hoge zichtbaarheid gegarandeerd wordt door stopplaatsen op historisch gegroeide en bekende plaatsen te voorzien wat het gebruik en het succes ervan garandeert. Een bedenking hierbij is dat er binnen dit scenario een verminderde mogelijkheid is om de bestaande configuratie, in termen van ruimtelijke ordening, te gaan wijzigen. Daarnaast

6 kan het ook zijn dat een te beperkte doorstroming van het systeem zal plaatsvinden waardoor een minder performant (in termen van snelheid) systeem zal ontstaan in vergelijking met het eerste scenario. Gezien één van de voornaamste redenen voor investeringen in het openbaar vervoer draait rond het verbeteren van reistijden, dient hier voldoende aandacht aan te worden geschonken. Enkele voordelen die kunnen ontstaan binnen de gemeenten waar de light-rail passeert: een ontwikkeling aan verhoogde snelheid (= economisch sterkere positie), verminderde congestie en aldus beter leefmilieu, etc. Figuur 3 geeft een visueel zicht op scenario 2. Figuur 3: Visueel zicht van scenario 2 Kernwoorden scenario 2: Mobiliteitsgestuurd Vraagvolgend Vertrammings -scenario Reizigerspotentieel als basis Beperkt ontwikkelingspotentieel naar nieuwe ontwikkeling, wel herontwikkeling mogelijk

7 Scenario 3 Ruimtelijk gestuurd scenario Scenario gebaseerd op aanwezige waterstromen Het derde scenario tenslotte, is volledig anders dan de twee voorgaande. Het is niet gebaseerd op aanwezige infrastructuur of op verplaatsingspatronen, maar wel op de ruimtelijke ontwikkeling van de aanleg van een nieuw light-railsysteem. Binnen dit scenario komt het erop neer dat een extra ruimtelijke laag aan het landschap wordt toegevoegd in de vorm van een light-railsysteem. Dit zorgt in grote mate voor een groot ontwikkelingspotentieel. Binnen de case van Klein-Brabant kiezen we binnen dit scenario om een traject uit te werken dat sterk vervlochten is met het hydrologische landschap en de polder gemeenten in die regio. Op die manier zal de historische rol van watergebonden en polderdorpen het ruimtelijke landschap versterken in de richting van een meer coherent systeem. Stopplaatsen zullen worden voorzien op plaatsen waar er naast een duidelijk reizigerspotentieel ook een ontwikkelingspotentieel mogelijk is. De aanwezige industrieën/bedrijven/nijverheden in die zone kunnen zowel gebruik maken van de aanwezige watergebonden infrastructuur om transportactiviteiten te organiseren, als van het light-railsysteem als transportmodus. Dit verhoogt de mogelijkheden naar een duurzaam transportsysteem op langere termijn en gaat ongecontrolleerde dispersie verder tegen. Daarnaast kan er een belangrijke rol weggelegd worden om oude industriële sites (brownfields) te gaan opwaarderen en te herontwikkelen tot woon- en werkgebieden. Figuur 4 geeft een visueel zicht op scenario 3. Figuur 4: Visueel zicht van scenario 3

8 Kernwoorden scenario 3: Sterk ontwikkelingspotentieel Nieuwe aanleg infrastructuur Extra ruimtelijke laag Aanwezige waterstromen als guidance Figuur 5 vat de drie scenario s samen en geeft een zicht op welke gemeenten specifiek betrokken zijn bij een bepaald scenario, of meerdere scenario s. Figuur 5: Overzicht van de drie onderzochte toekomstige openbaar vervoertracés (Grijsgroen = scenario 1, Rood = scenario 2, Blauw = scenario 3). Deze drie scenario s, ontworpen door OSA (KU Leuven), worden door het consortium van ORDERin F (meer specifiek door overleg tussen OSA - BUUR - MOSI-T) gebruikt voor de verdere multi-actor multicriteria-analyse.

9 Stap 2: Stakeholder analyse Het is essentieel dat de belangen en wensen van de verschillende stakeholders of actoren, binnen deze regio, worden geïdentificeerd. Stakeholders zijn personen of instanties die een bepaald belang hebben in het project, of die een gevolg ondervinden van een bepaalde beslissing genomen binnen dit project. Dit kan een financieel, sociaal of ander type van belang zijn afhankelijk van het type stakeholder. Stakeholder analyse is een belangrijk hulpmiddel om te weten met wiens meningen men rekening dient te houden voor het evalueren van bepaalde projecten. Voor het bepalen en selecteren van de stakeholders wordt voornamelijk naar de probleemsituatie binnen de context van de voorgestelde scenario s gekeken. Hierbij komt men tot een identificatie van volgende stakeholders (Figuur 6): Vlaamse Overheidsdiensten OV-operatoren Gemeenten regio Klein-Brabant Stap 3a: Het bepalen van de criteria Figuur 6: Stakeholders Vanuit de input van verschillende stakeholders, bekomen tijdens de ondervraging van de actoren (juli september 2012), werd de vertaalslag gemaakt naar een 11-tal criteria die van belang zijn binnen de context van een light-railsysteem in de regio Klein- Brabant. Een dieper inzicht in deze criteria is van belang om de verschillende scenario s correct te beoordelen. De keuze en definitie van de criteria is gebaseerd op de geïdentificeerde doelstellingen (van de stakeholders) en de doelen van de beschouwde alternatieven. Voor het opstellen van de criteria werd overleg gepleegd met verschillende projectpartners en daarnaast met externe experten. Met de gewonnen informatie van de stakeholders kan een hiërarchische beslissingsboom worden opgesteld. Binnen de MAMCA-methodologie kan gebruik gemaakt worden van gelijkaardige criteria voor verschillende stakeholdergroepen (Macharis et al., 2010) of specifieke criteria voor elke stakeholder groep (Macharis et al., 2004). Binnen deze analyse werd de laatste methode gebruikt: aan de hand van een stakeholder-enquête werd aan elke stakeholder-groep gevraagd welke verschillende criteria een belangrijke rol spelen binnen deze context.

10 Figuur 7: Overzicht criteria die een rol spelen bij de betrokken stakeholders. Uit bovenstaande figuur (Figuur 7) valt af te leiden dat de implementatie van een light railsysteem binnen de Vlaamse context tal van verschillende bekommernissen geeft zowel aspecten op een sociaal, economisch, ecologisch als op een technisch niveau komen aan bod. Een beschrijving van de criteria volgt onder stap 4. Stap 3b: Het bepalen van de gewichten Naast het bevragen en selecteren van doelstellingen of criteria belangrijk voor de stakeholders, is het ook doorslaggevend om hen te bevragen naar hun voorkeur voor de verschillende criteria, aan de hand van het geven van gewichten. Binnen deze analyse maakt men hiervoor gebruik van een paarsgewijze vergelijking, ontwikkeld door Saaty (1980). Aan de hand van een vragenlijst, werden de gewichten bekomen voor de geselecteerde criteria (juli september 2012). Dit werd bevraagd op de manier weergegeven in figuur 8, waar elke stakeholder de mogelijkheid had om zijn/haar voorkeur te geven tussen een specifiek paar van criteria. Voorbeeld afweging criteria: Binnen de stakeholdergroep Gemeenten wordt de volgende vraag voorgelegd aan de betrokken stakeholders Welke van de twee voorgestelde objectieven/criteria, Integratie met ander OV of Reizigerspotentieel, is meer belangrijk binnen uw gemeente?

11 Figuur 8: Aan de hand van een paarsgewijze vergelijking van een specifiek paar van criteria werd een inzicht bekomen in de relatieve belangrijkheid van alle criteria voor elke stakeholder. Figuren 9, 10 en 11 geven de resultaten van de verdeling van de gewichten, en van de geselecteerde criteria door elke stakeholder, op gemeenteniveau. Figuur 9: Overzicht geselecteerde criteria en gewichten (in %) per stakeholder op gemeenteniveau.

12 Figuur 10: Overzicht geselecteerde criteria en gewichten (in %) per stakeholder op gemeenteniveau. Figuur 11: Overzicht geselecteerde criteria en gewichten (in %) per stakeholder op gemeenteniveau. Uit de interviews met stakeholders, waarbij de belangen door bovenstaande figuren (Figuur 9, 10 en 11) worden weergegeven, kunnen we concluderen dat op gemeenteniveau veel belang wordt gehecht aan gelijkaardige criteria. Tabel 1 geeft een overzicht van deze belangrijke criteria; enerzijds door het aantal keer dat het door de gemeenten werd geselecteerd weer te geven en anderzijds van het

13 aantal keer dat het in de top 2 van belangrijkste criteria te vinden is (volgens gegeven gewicht). Criterium # keer geselecteerd/ 10 gemeenten # keer in top 2 van belangrijkste criteria (max. = 10) Natuur & Landschap 8 5 Verkorten reizigerstijd 7 4 Duurzaam ontwikkelen 9 3 Integratie ander OV 10 2 Tabel 1: Selectie aantal belangrijke criteria op gemeenteniveau Uit bovenstaande tabel (tabel 1) kunnen we concluderen dat het criterium natuur & landschap als zijnde zeer belangrijk wordt ervaren op gemeenteniveau. Het wordt namelijk in 8 (van de 10) gevallen geselecteerd door de stakeholders, en komt bovendien 5 keer voor in de top 2 van de belangrijkste criteria. Hieruit kunnen we aannemen dat het voor de stakeholdergroep gemeenten regio Klein-Brabant van belangrijke waarde is dat een nieuw of opgewaardeerd OV-systeem niet zorgt voor het verder aansnijden of doorsnijden van waardevolle natuurgebieden, of landschappelijk waardevolle gebieden. Omwille van dit criterium is het dus van groot belang dat een nieuw systeem zich zoveel mogelijk binnen het bestaande ruimtelijke weefsel bevindt. Dit criterium is uiteraard gelinkt met het bekend Not-In-My-BackYard -syndroom (NIMBY). Gemeenten willen vermijden dat nieuwe infrastructuur bepaalde wijken of zones binnen de gemeentegrenzen doorkruist met bijkomende negatieve impact zoals geluidshinder, visuele hinder, als gevolg. Binnen het sterk versnipperde Vlaamse landschap blijkt dit telkens, vaak terecht, een struikelblok te worden voor nieuwe grootschalige infrastructuurwerken. Het belang van dit criterium geeft ook aanleiding tot verder onderzoek om dit aspect verder mee te nemen bij de berekening van externe effecten binnen de maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) bij de waardering van ecosysteemdiensten. Daarnaast kunnen we ook vaststellen dat de integratie van het nieuwe systeem met ander openbaar vervoer door alle gemeenten als belangrijk werd bevonden, hetgeen aangeeft dat er op huidig moment een gebrek is aan een goede integratie tussen de verschillende openbaar vervoerslagen (lokaal, regionaal en nationaal). Een systeem dat vanuit die optiek een vlotte overstap mogelijk kan maken en op die manier de wachttijden van reizigers aanzienlijk kan verminderen, scoort dan ook zeer goed voor dit criterium en zou een belangrijke trigger kunnen zijn om het aandeel OV in de modal split te verhogen. In tegenstelling hiermee merken we op dat integratie met het autoverkeer als minder belangrijk wordt gezien bij de bevraagde gemeenten (slechts 4 keer op tien geselecteerd). Naast de twee reeds vermelde criteria blijkt ook dat het verkorten van de reizigerstijd en het duurzaam ontwikkelen ook heel belangrijk zijn. Op gemeenteniveau wordt nog vaak gefocust op een systeem waarbij een grote winst te boeken valt op het vlak van reizigerstijd, hetgeen in de realiteit niet zo evident blijkt. Door ervoor te zorgen dat meer mensen gebruik kunnen maken van het systeem (= meer haltes) kan het namelijk zijn dat ondanks een performanter (lees: sneller) OV-systeem, de winst geboekt op het vlak van reizigerstijd niet spectaculair groot zal zijn. Hierbij dient de afweging te worden gemaakt tussen extra strategisch goede haltes (met bijhorend reizigers- en/of ontwikkelingspotentieel) en het verkorten van de reizigerstijd. Extra reistijdwinst kan hier geboekt worden door een frequentieverhoging door te voeren, en op die manier het aanbod betrouwbaarder te maken. Het criterium duurzaam ontwikkelen lijkt ook aan te geven dat er op gemeenteniveau actief wordt nagedacht om bepaalde beleidsdomeinen zoals stedenbouw, ruimtelijke planning in combinatie met mobiliteit wegens de nauwe link geïntegreerd te behandelen. Gemeenten binnen deze regio willen dus, volgens deze

14 bevraging, actief een bijdrage leveren om (toekomstig) landgebruik op een duurzame manier in te plannen. Figuur 12: Overzicht geselecteerde criteria en gewichten (in %) per stakeholder voor de OVoperatoren. Voor de OV-operatoren, De Lijn en NMBS Mobility, is het duidelijk dat het criterium reizigerspotentieel het belangrijkste criterium is (voor beide OV-operatoren meer dan 40%, figuur 12). Dit is een voor de hand liggende keuze binnen deze stakeholdergroep. Daarnaast is, net als bij de gemeenten, het aspect integratie met ander OV van groot belang voor beide, ook doordat dit een verhoogd gebruik van openbaar vervoer in de hand zou moeten werken. Wegens het regionale karakter waarbinnen het lightrailsysteem wordt gepland is een vlotte overstap een belangrijke voorwaarde om succes te garanderen. Voor NMBS Mobility spelen ook de investeringskosten een grote rol bij de uitwerking van een nieuw light-railnetwerk. Tenslotte kunnen we ook afleiden uit de selectie van criteria van beide OV-operatoren dat NMBS Mobility wél bepaalde ruimtelijke aspecten (zoals duurzaam ontwikkelen en natuur & landschap ) belangrijk acht in de uitwerking van een nieuw systeem. Dit komt misschien wegens het spoorgebonden karakter (en de grotere impact op het ruimtelijk weefsel) van dit nieuwe voorgestelde OV-systeem, iets waar De Lijn allicht minder voeling mee heeft. Figuur 13: Overzicht geselecteerde criteria en gewichten (in %) per stakeholder voor de Vlaamse Overheidsdiensten.

15 Op het niveau van de Vlaamse Overheidsdiensten blijkt dat afhankelijk van welk departement bevraagd werd criteria geselecteerd werden die sterk gelinkt zijn aan het beleidsdomein van het departement in kwestie (Figuur 13). Zo werden er door het departement LNE (Leefmilieu, Natuur & Energie) enkel criteria geselecteerd met betrekking op het leefmilieu en het klimaat, met een voorkeur voor de meer lokale milieu-aspecten (zoals natuur & landschap en lokaal milieu ). Departement MOW (Mobiliteit en Openbare Werken) is voornamelijk geïnteresseerd in het reizigerspotentieel en het departement RWO (Ruimtelijke Ordening,Woonbeleid en Onroerend Erfgoed) in duurzaam ontwikkelen en ontsluiten van onbediende zones. De combinatie van deze drie departementen geeft een goed beeld van wat er door de Vlaamse Overheid belangrijk wordt gevonden bij het ontwikkelen en implementeren van een nieuw OV-systeem (= light-railnetwerk) binnen de regio Klein-Brabant. Op basis van de input van de verschillende overheidsdiensten is het mogelijk om de verschillende alternatieven tegen elkaar af te wegen. Stap 4: Criteria, indicatoren en meetmethoden. In deze stap worden voor de reeds bepaalde objectieven (= criteria) uit stap 3 één of meerdere indicatoren toegekend. De verschillende scenario s worden op die manier voor elk criterium geëvalueerd met behulp van de indicatoren, die aan de hand van een meetmethode of schatting kunnen aangeven hoe goed (of hoe slecht) een bepaald scenario scoort voor een specifiek criterium. In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van alle criteria en indicatoren die helpen bij de verdere analyse van de drie scenario s. Deze tabel werd opgesteld na de bevragingen met de verschillende stakeholders. Ter verduidelijking: voor elk van de drie scenario s kan bijvoorbeeld voor het criterium reizigerspotentieel worden nagegaan op welke manier elk scenario bijdraagt op het vlak van reizigerspotentieel binnen een specifieke gemeente. Dit kan worden gemeten aan de hand van het aantal omwonenden nabij een OV-halte, samen met andere factoren zoals werkgelegenheid,etc. per scenario en de potentiële toekomstige groei van verplaatsingen voor elk scenario (zie tabel 2). Een indicator kan direct kwantitatief zijn (bijvoorbeeld vermeden aantal autokilometers) of kwalitatief (scores op een ordinale schaal: hoog/medium/laag) voor criteria die moeilijker uit te drukken zijn in cijfers. Het gebruik van indicatoren laat toe om de verschillende scenario s te beoordelen op de talrijke criteria, hetgeen uiteindelijk een rangschikking geeft van de verschillende scenario s (op basis van de onderzochte criteria). Eens men dit voor de verschillende scenario s uitgevoerd heeft, kan men overgaan tot de algemene analyse en ordening (stap 5).

16 Criterium/Doelstelling Beschrijving/Definitie Indicator/Meetmethode 1. Ruimtelijk ontwikkelingspotentieel: duurzaam ontwikkelen De ontwikkeling rond haltes, aansluitend op het nieuwe/opgewaardeerde OV-systeem dient volgens volgend stappenplan te gebeuren (in volgorde van belangrijkheid): 1. Activiteiten binnen de reeds bebouwde ruimte onderbrengen. 2. Maximaal hergebruik van goed gelegen ruimte (= brownfields, verlaten industrieterreinen, etc.). 3. Pas indien de eerste twee niet kunnen worden voldaan kan men open ruimte gaan aansnijden en dat op een recycleerbare manier (= status quo tussen bebouwd en onbebouwd ondersteunen). Indicator: ontwikkelingspotentieel (dynamiek van de regio) en wijze van ontwikkelen (duurzaamheid). Meetmethode adhv score op beide indicatoren. 2. Verkorten reizigerstijd In-Voertuig-Tijd (OV) Indicator: gemiddeld aantal knelpunten (bochten of gelijkvloerse kruisingen met andere infrastructuur) per km bepaald tracé (= maatstaf voor reizigerstijd). 3. Investeringskosten Het minimaliseren van de investeringskosten noodzakelijk voor een nieuw of opgewaardeerd regionaal OV-systeem 4. Reizigerspotentieel Rekening houden met een systeem geënt op het huidige reizigerspotentieel (met voldoende # bewoners nabij haltes, # functies rond haltes) 5. Ruimtelijke ordening: opwaarderen dienstverlening Ruimtelijke ordening: ontsluiten van onbediende zones Opwaarderen van de dienstverlening op plaatsen van bestaande concentraties; huidig aanbod verder optimaliseren, met blijvend effect op RO volgend OVsysteem Ontsluiten van ontwikkelingen die vroeger niet goed bediend werden met OV, invoeren nieuwe OV-corridors/assen, met blijvend effect op RO sturend OV-systeem Indicator: kostprijs investering. Meetmethode: schatting investeringskosten per scenario. Indicator: reizigerspotentieel in nabijheid van haltes (wonen en werken). Meetmethode: GIS. Indicator: toekomstig OVaanbod/huidig OV-aanbod. Meetmethode: berekening in % Indicator: toekomstig OVaanbod/huidig OV-aanbod. Meetmethode: berekening in %

17 6. Integratie op verschillende niveaus: verknoping collectief vervoer + duurzame multimodaliteit 7. Integratie met individueel autoverkeer Verknoping met ander (lokaal, bus en nationaal, trein) openbaar vervoer, verminderen wachttijden, vlot overstappen mogelijk maken, nodige voorzieningen voor fietsverkeer, etc. (STOPprincipe) Verknoping met autoverkeer (park & ride etc.), vlot OV-verkeer vanuit dergelijke park & rides mogelijk maken 8. Veiligheid Verhogen van de verkeerveiligheid en spoorveiligheid op kritieke punten 9. Milieu lokaal Geluid, fijn stof, luchtverontreiniging = lokale emissies zoveel mogelijk terugdringen 10. Milieu globaal/klimaat Klimaatemissies (CO 2) zoveel mogelijk beperken 11. Natuur & Landschap Ruimtebeslag en versnippering, doorsnijden van waardevolle gebieden en ecosystemen tegengaan Indicator: nabijheid en aansluiting op diverse vormen van OV, en actieve modi. Meetmethode adhv roos, in combinatie met criterium 7 Indicator: nabijheid en aansluiting op diverse vormen van wegverkeer. Meetmethode adhv roos, in combinatie met criterium 6 Indicator: type OV-net (bestaand tegenover toekomstig) Indicator: # vermeden autokilometers + geluidsimpact Indicator: klimaatkost tracé, ook in relatie met criterium duurzaam ontwikkelen Indicator: doorsnijden van waardevolle gebieden (natuur & landschap). Meetmethode: GIS. Tabel 2: Overzicht gekozen criteria (met indicatoren) light rail-systeem binnen Klein-Brabant. Figuur 14 kan het analyseren van de verschillende scenario s per criterium aan de hand van een indicator en meetmethode wat meer verduidelijken. Op deze figuur is het reizigerspotentieel per scenario te zien voor de gemeente Willebroek (grijsgroene lijn = scenario 1, rood = scenario 2 en blauw = scenario 3). Aan de hand van het aantal omwonenden en aantal functies nabij een toekomstige OV-halte kan het reizigerspotentieel voor de drie scenario s binnen deze gemeente gemeten worden, met behulp van een GIS-toepassing. Binnen dit voorbeeld zien we dat scenario 1 beter scoort dan de andere twee, en dat scenario 3 beter scoort dan scenario 2. Op die manier wordt de analyse doorgevoerd voor elk criterium geselecteerd door de gemeenten op gemeenteniveau. Op het niveau van de OV-operatoren en Vlaamse Overheidsdiensten gebeurde dit aan de hand van de gemiddelde berekeningen op gemeenteniveau.

18 Figuur 14: Te verwachten reizigerspotentieel voor de drie toekomstige light-railscenario s binnen de gemeente Willebroek. Als ander voorbeeld over de manier waarop de verschillende scenario s geanalyseerd worden kan gekeken worden naar het criterium natuur en landschap. Binnen dit aspect is het van cruciaal belang om het doorsnijden of aansnijden van waardevolle natuuren/of landschappelijk waardevolle gebieden zoveel mogelijk te beperken. Opnieuw kan men aan de hand van een GIS-toepassing onderzoeken in welke mate een bepaald OVtracé een zeker waardevol gebied doorkruist. Onderstaande figuur (figuur 15) toont hierbij de situatie voor de gemeente Kruibeke. De waardevolle gebieden binnen deze gemeente zijn in het grijsgroen aangeduid en hier zien we dat twee scenario s (scenario 2 en scenaro 3) door deze gemeente lopen. Uit de figuur valt af te leiden dat scenario 3 (= blauw scenario) minder goed scoort dan scenario 2 (= rood scenario) omwille van een grotere doorsnijding van waardevol gebied, en dus een grotere negatieve impact op dit criterium. Een kenmerkend aspect voor tal van gemeenten binnen deze regio is dat er specifieke polders aanwezig zijn die een zeker waardevol karakter vertonen. Dit biedt tegelijk ook de mogelijkheid om nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken.

19 Figuur 15: Te verwachten doorsnijding binnen waardevolle natuur en landschap voor twee toekomstige light-railscenario s binnen de gemeente Kruibeke. Stap 5: Algemene analyse en ordening In deze meer synthetiserende stap worden alle objectieven van de verschillende stakeholders aan de hand van de gekozen indicatoren (en hiervoor gebruikte meetmethoden) verder geanalyseerd in een evaluatie-matrix. Op die manier kunnen de verschillende scenario s gerangschikt worden (door middel van het geven van scores volgens de vooropgestelde indicatoren). Voor elke stakeholder wordt er dan een specifieke MCDA (= Multi-Criteria Decision Analysis ) doorgevoerd. Dit gebeurt aan de hand van de software Expert Choice. In dit pakket gebruikt men de AHP-methode (= Analytical Hierarchy Process) (Saaty, 1980). In deze methode wordt een paarsgewijze vergelijking doorgevoerd waarbij de evaluatie van de verschillende scenario s gebeurde door het consortium OSA - BUUR - MOSI-T en waarbij op een wetenschappelijke, objectieve wijze de verschillende scenario s vergeleken werden aan de hand van de stakeholderinput. Deze techniek heeft als voordeel dat de uitkomst gevisualiseerd kan worden. In stap 6 wordt er op het niveau van de stakeholders zelf een voorstelling gemaakt van het scoren van de scenario s.

20 Stap 6: Resultaten In deze stap worden de resultaten van de analyse weergegeven. Het is reeds voldoende duidelijk dat afhankelijk van welke actor werd bevraagd, een specifiek scenario naar voren komt als meest te wensen toekomstig scenario op basis van de onderzochte criteria. In wat volgt bespreken we de resultaten per stakeholder op het niveau van de geselecteerde objectieven. Meer belangrijk dan de rangschikking van de verschillende scenario s is het inzicht dat men bekomt uit de criteria waarmee men rekening dient te houden bij de uitwerking van een light-railsysteem, alsook met de visie van de verschillende types stakeholders. Hieronder ziet men de vergelijking van de drie verschillende scenario s vanuit het oogpunt van de verschillende stakeholders. Achtereenvolgens worden de Vlaamse Overheidsdiensten, de OV-operatoren en de gemeenten (binnen de onderzochte regio) weergegeven. De hoogte van de verschillende balken geeft de belangrijkheid weer van een bepaald criterium ten opzichte van een ander criterium. Figuur 16 tot figuur 21 geven aldus een overzicht van de gekozen objectieven en hun bijdrage tot een bepaald scenario voor de verschillende stakeholders binnen de Vlaamse Overheidsdiensten en OV-operatoren. De linkeras van onderstaande figuren stelt de belangrijkheid, in procenten, van een bepaald objectief voor (= hoogte van de balken bij elk criterium), terwijl de rechteras de score weergeeft (in procenten) van een bepaald scenario op basis van de onderzochte criteria van de betrokken stakeholder. Nadien gaan we dieper in op de bijdrage van de geselecteerde criteria tot een bepaald scenario voor de verschillende gemeenten binnen de regio Klein-Brabant. 1. Vlaamse Overheidsdiensten Figuur 16: Inzicht in de verschillende scenario s en criteria van de stakeholder LNE, Vlaamse Overheid. Figuur 16 toont dat het infrastructuurgebonden scenario het best scoort op de criteria geselecteerd door de stakeholder Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE). Dit komt voornamelijk omdat meer ecologische criteria geselecteerd werden, die sowieso beter scoren binnen een scenario waar geen nieuwe infrastructuur wordt aangelegd (leidend tot bijkomstige geluidshinder en CO 2-uitstoot). Daarnaast worden er binnen dit scenario een beperkt aantal waardevolle gebieden (natuur en landschap) doorsneden. Als men ten volle rekening wil houden met een beperkte impact op het leefmilieu en op de

2. Multi-Actor Multicriteria-Analyse (MAMCA)

2. Multi-Actor Multicriteria-Analyse (MAMCA) MAMCA binnen Vlaamse context ORDERin F Eindrapport Werkpakket 3 Joachim Hollevoet, Astrid De Witte en Cathy Macharis (MOSI-T, Vrije Universiteit Brussel) 1. Inleiding De toenemende suburbanisatie in Vlaanderen

Nadere informatie

Handleiding voor kostenbatenanalyses. domein. Opdrachtgever: Ministerie van VROM. ECORYS i.s.m. Verwey-Jonker Instituut

Handleiding voor kostenbatenanalyses. domein. Opdrachtgever: Ministerie van VROM. ECORYS i.s.m. Verwey-Jonker Instituut Handleiding voor kostenbatenanalyses in het sociale domein Opdrachtgever: Ministerie van VROM ECORYS i.s.m. Verwey-Jonker Instituut Rotterdam, april 2008 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006 AD Rotterdam

Nadere informatie

Investeringen bereikbaarheid. Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio Amsterdam

Investeringen bereikbaarheid. Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio Amsterdam Investeringen bereikbaarheid Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio Amsterdam Investeringen bereikbaarheid Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio

Nadere informatie

VESTIGINGSGEDRAG VAN BEDRIJVEN IN VLAANDEREN EEN ANALYSE IN FUNCTIE VAN HET RUIMTELIJK ECONOMISCH BELEID

VESTIGINGSGEDRAG VAN BEDRIJVEN IN VLAANDEREN EEN ANALYSE IN FUNCTIE VAN HET RUIMTELIJK ECONOMISCH BELEID VESTIGINGSGEDRAG VAN BEDRIJVEN IN VLAANDEREN EEN ANALYSE IN FUNCTIE VAN HET RUIMTELIJK ECONOMISCH BELEID Prof. dr. Peter Cabus Eline Horemans i.s.m. Prof. dr. Wim Vanhaverbeke september 2008 Onderzoeksgroep

Nadere informatie

1. Inleiding...2. 2. Luik 1 : De LAMBIT-databank...2. 2.1. Inleiding... 2 2.2. Methode... 2 2.3. Resultaten... 7 2.4. Besluiten en aanbevelingen...

1. Inleiding...2. 2. Luik 1 : De LAMBIT-databank...2. 2.1. Inleiding... 2 2.2. Methode... 2 2.3. Resultaten... 7 2.4. Besluiten en aanbevelingen... 1 Inhoud 1. Inleiding...2 2. Luik 1 : De LAMBIT-databank...2 2.1. Inleiding... 2 2.2. Methode... 2 2.3. Resultaten... 7 2.4. Besluiten en aanbevelingen... 10 3. Luik 2 : De LAMBIT-enquête... 10 3.1. Inleiding...

Nadere informatie

Toepassing van. een vereenvoudigd afwegingsinstrument. bij keuzes op het terrein van. fysieke veiligheid

Toepassing van. een vereenvoudigd afwegingsinstrument. bij keuzes op het terrein van. fysieke veiligheid Toepassing van een vereenvoudigd afwegingsinstrument bij keuzes op het terrein van fysieke veiligheid 23 november 2012 bv maakt deel uit van de dutch group en is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Verslag Belgische Inspiratiemeeting Mobiliteitsmanagement Tools voor een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid in steden en gemeenten

Verslag Belgische Inspiratiemeeting Mobiliteitsmanagement Tools voor een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid in steden en gemeenten Verslag Belgische Inspiratiemeeting Mobiliteitsmanagement Tools voor een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid in steden en gemeenten Brussel, 19 maart 2013 De vierde editie van de Belgische inspiratiemeeting

Nadere informatie

IT FUNDAMENTEN Een balans na 2 jaar ABC DigiBouw EEN INITIATIEF VAN : [ 1 ]

IT FUNDAMENTEN Een balans na 2 jaar ABC DigiBouw EEN INITIATIEF VAN : [ 1 ] IT FUNDAMENTEN Een balans na 2 jaar ABC DigiBouw EEN INITIATIEF VAN : [ 1 ] Inhoudstabel Woord vooraf... 3 1. Aannemers begeleiden en coachen - ABC DigiBouw... 4 1.1. Advies en ondersteuning voor de bouwsector

Nadere informatie

PRIORITEREN VAN egovernment

PRIORITEREN VAN egovernment Spoor egovernment PRIORITEREN VAN egovernment Davy JANSSEN Sabine ROTTHIER Kris SNIJKERS Rapport D/2004/10106/020 januari 2004 Algemeen secretariaat - Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek BESTUURLIJKE ORGANISATIE

Nadere informatie

Marktonderzoeksrapport Onderzoeksproject: ééndagsreizen met de autocar

Marktonderzoeksrapport Onderzoeksproject: ééndagsreizen met de autocar Academiejaar 2013-2014 Marktonderzoeksrapport Onderzoeksproject: ééndagsreizen met de autocar Berkvens Stijn Liessens Joran Vandendijk Kim Wijnen Klaas Opleiding: Bachelor in de toegepaste economische

Nadere informatie

Preventief werken aan verkeersveiligheid

Preventief werken aan verkeersveiligheid Preventief werken aan verkeersveiligheid Een leidraad voor steden en gemeenten Helmut Paris Stephan Van den Broucke KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Onderzoeksgroep voor Gezondheidspsychologie 2006 Inhoudsoverzicht

Nadere informatie

stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied

stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied inhoud INLEIDING 5 1 Waarom zorg

Nadere informatie

Iedere locatie krijgt de bereikbaarheid die zij verdient

Iedere locatie krijgt de bereikbaarheid die zij verdient Uitgave Raad voor Verkeer en Waterstaat Jan van Nassaustraat 125, 2596 BS Den Haag Postbus 90653, 2509 LR Den Haag Telefoon 070 351 96 25 Telefax 070-351 96 26 E-mail secretariaat@raadvenw.nl www.raadvenw.nl

Nadere informatie

De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement

De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement D/2006/3241/197 V O O r w o o r d Als leidend ambtenaar bent u niet alleen

Nadere informatie

Benchmarking en kwaliteitsmanagement voor openbaar vervoer 1

Benchmarking en kwaliteitsmanagement voor openbaar vervoer 1 Benchmarking en kwaliteitsmanagement voor openbaar vervoer 1 Voor gebruik van het volgende materiaal: Het doel van PORTAL is de toepassing van het onderzoek van de EU resultaten op het gebied van lokaal

Nadere informatie

Maatschappelijke waarden ALGEMEEN INHOUD Technisch: Wettelijk: Organisatorisch: Bestuurlijk:

Maatschappelijke waarden ALGEMEEN INHOUD Technisch: Wettelijk: Organisatorisch: Bestuurlijk: Maatschappelijke waarden ALGEMEEN Gelet op de brede definitie van duurzaamheid binnen Traduvem ligt het voor de hand de prioriteiten, naast de wensen van de gebruiker, ook vanuit de maatschappelijke waarden

Nadere informatie

HOORZITTING. over de mogelijke verbreding van de Brusselse ring VERSLAG

HOORZITTING. over de mogelijke verbreding van de Brusselse ring VERSLAG Stuk 2032 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 12 januari 2009 HOORZITTING over de mogelijke verbreding van de Brusselse ring VERSLAG namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie uitgebracht

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Maatschappelijk rendement in het sociale domein

Maatschappelijk rendement in het sociale domein Maatschappelijk rendement in het sociale domein Een handreiking voor opdrachtgevers van MKBA s Opgesteld door: LPBL Op verzoek van: BZK Concept december 2010 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Denken in maatschappelijk

Nadere informatie

Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht

Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht 2013 PAGE 1 Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht PAGE 2 Een

Nadere informatie

Door de bollen het bos zien

Door de bollen het bos zien Door de bollen het bos zien Een onderzoek naar een nieuwe lay-out voor Africalla L.M. van Silfhout Bachelor Thesis, Universiteit Twente Technische bedrijfskunde Africalla ii Door de bollen het bos zien

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

OPSTELLEN VAN EEN DRAAIBOEK MET BETREKKING TOT DE ROL VAN DE FEDERALE OVERHEID ALS LAUNCHING CUSTOMER VAN ELEKTRISCHE MOBILITEIT IN BELGIË

OPSTELLEN VAN EEN DRAAIBOEK MET BETREKKING TOT DE ROL VAN DE FEDERALE OVERHEID ALS LAUNCHING CUSTOMER VAN ELEKTRISCHE MOBILITEIT IN BELGIË OPSTELLEN VAN EEN DRAAIBOEK MET BETREKKING TOT DE ROL VAN DE FEDERALE OVERHEID ALS LAUNCHING CUSTOMER VAN ELEKTRISCHE MOBILITEIT IN BELGIË EINDRAPPORT 20/11/12 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN DIESTSESTEENWEG

Nadere informatie

[MAATSCHAPPELIJKE IMPACT] Autonome voertuigen. Kenniscentrum Bureau NoorderRuimte. A. Velzen

[MAATSCHAPPELIJKE IMPACT] Autonome voertuigen. Kenniscentrum Bureau NoorderRuimte. A. Velzen 2013 Kenniscentrum Bureau NoorderRuimte A. Velzen Autonome voertuigen [MAATSCHAPPELIJKE IMPACT] [ Om mensen mee te krijgen in de wereld, is men altijd benieuwd naar het antwoord op de vraag: Whats in it

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

Lagere lasten voor de doelgroep, hogere kosten voor de overheid? Het verband tussen administratieve lasten en beheerskosten. > Rapport 2009/10106/004

Lagere lasten voor de doelgroep, hogere kosten voor de overheid? Het verband tussen administratieve lasten en beheerskosten. > Rapport 2009/10106/004 Lagere lasten voor de doelgroep, hogere kosten voor de overheid? Het verband tussen administratieve lasten en beheerskosten > Rapport 2009/10106/004 > Matthys Jeroen, Rommel Jan & Verhoest Koen ii Inhoudstafel

Nadere informatie

CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V.

CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V. Een onderzoek naar kennis, succes- en faalfactoren Draagvlak van het instrument energievisie bij gemeenten Eindrapport Rapportnummer: 0224 Drs. M.T.P.G.M. Dahm Drs. M. Dullens Drs. D.S. Mayenburg Drs.

Nadere informatie

Project Faseplan Hotspots Genk-Zuid en regio Menen van humane biomonitoringresultaten naar beleidsacties. Eindrapport

Project Faseplan Hotspots Genk-Zuid en regio Menen van humane biomonitoringresultaten naar beleidsacties. Eindrapport Project Faseplan Hotspots Genk-Zuid en regio Menen van humane biomonitoringresultaten naar beleidsacties Eindrapport Bert Morrens, Dries Coertjens en Ilse Loots Universiteit Antwerpen Ann Colles, Elly

Nadere informatie

VERHANDELBARE MOBILITEITS- RECHTEN: HAALBAARHEID, SOCIO-ECONOMISCHE EFFECTIVITEIT EN MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK

VERHANDELBARE MOBILITEITS- RECHTEN: HAALBAARHEID, SOCIO-ECONOMISCHE EFFECTIVITEIT EN MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK PODO II VERHANDELBARE MOBILITEITS- RECHTEN: HAALBAARHEID, SOCIO-ECONOMISCHE EFFECTIVITEIT EN MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK L. VEREECK, J.P. BRANS, T. ASPERGES, I. VLEUGELS ALGEMENE VRAAGSTELLINGEN EN MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie