Amendementen 2010/2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amendementen 2010/2011"

Transcriptie

1 1

2 19 DECEMBER AMENDEMENT LEGESVERORDENING - NLP, CDA, VL Aangenomen AMENDMENT SCHULDHULPVERLENING - VVD, SP,VL Verworpen AMENDEMENT PREVENTIE IN WIJKEN - SP Verworpen AMENDEMENT MAATREGELEN VERORDENING - FL Verworpen. 28 NOVEMBER AMENDEMENT FINANCIELE ONDERBOUWING GLASVEZELRING STADSRING LEEUWARDEN - CDA, VV, NLP, SP, FL, CU, FNP Aangenomen 10 NOVEMBER AMENDEMENT VEILIGHEIDSAANPAK EN GEZINSCOACHING VVD, CDA Verworpen AMENDEMENT DEMPING FLUCTUATIES IN TARIEVEN HEFFINGEN CDA, PVDA, PGL. 11 Aangenomen AMENDEMENT LAGERE AFVALSTOFFENHEFFING VOOR ALLE LEEUWARDERS CDA, VVD, NLP, CU Verworpen AMENDEMINT W&I FNP Verworpen JUNI AMENDEMENT CULTURELE OMVORMING VVD, SP, D66, VL Verworpen AMENDEMENT CULTUUR - NLP Verworpen AMENDEMENT NIJLANSDYK 4 PALGROENLINKS, SP, FNP, VL Aangenomen APRIL AMENDEMENT DUBIEUZE DEBITEUREN Verworpen AMENDEMENT BUDGETOVERHEVELING SP Verworpen MAART AMENDEMENT DETAILHANDEL STRUCTUURVISIE DE ZUIDLANDEN VVD, PVDA, NLP, CU, SP Aangenomen AMENDEMENT GEKWALIFICEERDE MEERDERHEIDSREGEL REFERENDUMVERORDENING CDA, VVD, CU Verworpen AMENDEMENT REFERENDUMVERORDENING 2011 PALGROENLINKS, SP, D66, VL Aangenomen AMENDEMENT VRAAGSTELLING REFERENDUMVERORDENING CDA, VVD, CU Verworpen AMENDEMENT ONDERSTEUNING DEFINITIEF VERZOEK NLP, SP, D66, VL Verworpen AMENDEMENT INZAKE ARTIKEL 5 INLEIDEND VERZOEK NLP, D66, SP, VL Verworpen AMENDEMENT SHOWROOMS OOSTZIJDE OVERIJSSELSELAAN - PVDA

3 Aangenomen MAART AMENDEMENT LEEUWARDEN INTERNATIONAAL - PALGROENLINKS, CU EN VL Aangenomen JANUARI AMENDEMENT SLUITINGSTIJDEN PARACOMMERCIËLE HORECA PVDA, PGL, CDA, VVD, NLP, D66, FNP, SP, VL Aangenomen AMENDEMENT OVERGANGSRECHT SLUITINGSTIJDEN DECONCENTRATIEGEBIEDEN VVD, PVDA, CDA, NLP, SP, D66, PGL Aangenomen AMENDEMENT GELDIGHEIDSDUUR GEDOOGVERKLARING VVD, PVDA, PGL Aangenomen AMENDEMENT OPENINGSTIJDEN COFFEESHOPS PGL, D66, PVDA, SP, FNP, VL Aangenomen AMENDEMENT TERUGDRINGING AANTAL COFFEESHOPS CDA, NLP, CU Verworpen AMENDEMENT OPENINGSTIJDEN COFFEESHOPS CDA, NLP, CU Verworpen AMENDEMENT BIBOB VL, CU Verworpen AMENDEMENT ENERGIEPARK NIEUW STROOMLAND PVDA, PGL, CDA, VVD, CU, SP Aangenomen DECEMBER AMENDEMENT LEX SILENCIO POSITIVO VVD, D66, FNP, SP Aangenomen AMENDEMENT MOSQUITO WEG SP, PGL, FNP Verworpen AMENDEMENT VOORWAARDEN GEBRUIK MOSQUITO PGL, SP, FNP Verworpen AMENDEMENT INVOEREN PRECARIOBELASTING OP KABELS EN LEIDINGEN VVD, FNP, CU Verworpen AMENDEMENT GARANTSTELLING CAMBUUR PVDA, VVD, NLP Aangenomen AMENDEMENT TEKST UITGAVEN WMO VOORZIENINGEN SP Verworpen AMENDEMENT PGB-VERGOEDING COLLECTIEF VRAAGAFHANKELIJK VERVOER VVD, CDA, D66 53 Verworpen NOVEMBER AMENDEMENT WIARDA VVD, FNP Verworpen AMENDEMENT DE ZUIDLANDEN SP Verworpen AMENDEMENT 4A - INVOEREN PRECARIOBELASTING WOONSCHEPEN PVDA, PGL, CDA AMENDEMENT 6 CULTUUREDUCATIE VVD, D Verworpen AMENDEMENT 7 DIERENAMBULANCE VVD, CU, VL Aangenomen AMENDEMENT 8 EVENEMENTEN VVD, PVDA, CDA Aangenomen AMENDEMENT 9 VEILIGHEID VVD, PVDA, CDA Aangenomen AMENDEMENT 10 ONKRUIDONDERHOUD VVD Verworpen AMENDEMENT 11 ROERENDE ZAAK BELASTING - VVD, VL, FNP Verworpen

4 AMENDEMENT 12 TEGENBEGROTING VVD Verworpen AMENDEMENT 13 WIFI PRINSENTUIN VVD, PVDA, CDA, FNP Aangenomen AMENDEMENT 15 AFSCHAFFEN INTERNETVERBINDING RAADSLEDEN PGL Verworpen AMENDEMENT 16 - ONKRUIDBEHEER: EERST DISCUSSIE EN AFWEGING ALTERNATIEVEN PGL, PVDA, CU, D66, SP, VL Aangenomen AMENDEMENT 17A ONTWIKKELING BMX-FIETSCROSSBAAN LEEUWARDEN - PGL Verworpen AMENDEMENT 19 BEPERKING AANPASSING STADSHAL CDA, VVD, CU, PGL, PVDA, VL, NLP, FNP, SP Aangenomen AMENDEMENT 21A - CONTINUERING ZAKGELDPROJECT CDA, PVDA, VVD, PGL, CU Aangenomen AMENDEMENT 22 VERKEERSVEILIGHEID CDA, VVD, CU, PVDA, PGL Aangenomen AMENDEMENT 24 STIMULERINGSFONDS ECONOMISCHE PARTICIPATIE - NLP Ingetrokken AMENDEMENT 31A PARNAS D66, CU Verworpen AMENDEMENT 32 STADSHAL D Verworpen AMENDEMENT 37 RTV MERCURIUS CU Verworpen AMENDEMENT 41 PARKEERTARIEVEN SP EN CU Verworpen AMENDEMENT 42 SPORTINZET SP EN CU Verworpen AMENDEMENT 44 TARIEFSDIFFERENTIATIE AFVALSTOFFENHEFFING SP, D66, FNP Aangenomen AMENDEMENT 50 VOEDSELBANK - PVDA, CDA, PGL Aangenomen OKTOBER SEPTEMBER JUNI APRIL AMENDEMENT REGENWATEROPVANG/RIOLERING PAL/GL EN CU Ingetrokken MAART JANUARI AMENDEMENT FIETSENDIEFSTAL PAL/GL, VVD, CDA, FNP Verworpen DECEMBER NOVEMBER AMENDEMENT ONTMOETINGSPLAATS IN DE STAD PAL/GL EN NLP Verworpen AMENDEMENT INVORDERING BIJSTANDSFRAUDE PAL/GL EN CU Verworpen

5 19 december AMENDEMENT: LEGESVERORDENING NLP, CDA, VL Aangenomen Met 32 stemmen voor en 5 tegen Tegen: VVD Toelichting amendement: Om de opbrengsten op het niveau van de kosten te krijgen moeten de bouwleges met ingang van 1 januari 2012 worden verhoogd. Het College stelt voor om aanvragers van kleine bouwaanvragen (tot een bedrag van 7500) vanaf 1 januari 2012 geen bouwleges meer te vragen. We vinden dit geen goed signaal. Ook kleine bouwaanvragen brengen kosten met zich mee en het is redelijk dat belanghebbenden een bijdrage leveren aan de kosten die de gemeente moet maken. Overigens is van alleen Rotterdam bekend dat zij geen leges in rekening brengt voor kleine bouwaanvragen. Verreweg de meeste gemeenten doen dit wel. Met dit amendement wordt de situatie dat ook leges worden geheven over kleine bouwaanvragen gehandhaafd. De totale opbrengst van de bouwleges blijft met dit amendement ongewijzigd. De gemeenteraad van Leeuwarden besluit: Artikel van de legesverordening Leeuwarden 2012 te wijzigen conform onderstaande tekst. Bouwactiviteiten Het tarief bedraagt,indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, indien de bouwkosten minder bedragen dan : 2,2% van de bouwkosten met een minimum van indien de bouwkosten meer bedragen dan maar minder dan , ,00 vermeerderd met 2,08% van de bouwkosten die meer bedragen dan indien de bouwkosten meer bedragen dan maar minder dan ,00 vermeerderd met 1,98% van de bouwkosten die meer bedragen dan indien de bouwkosten meer bedragen dan vermeerderd met 1,88% van de bouwkosten die meer bedragen dan ,00 5

6 19 december AMENDEMENT SCHULDHULPVERLENING VVD, SP, VL Verworpen Met 7 stemmen voor, 30 stemmen tegen Voor: VVD, SP, VL De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 19 december 2011, behandelende het beleidskader In Eigen Hand : Schuldhulpverlening Nieuwe Stijl, Overwegende dat: Het beleidskader een herijking van het schuldhulpverleningsbeleid betreft, waarin zowel financieel als inhoudelijk te weinig keuzes worden gemaakt; Het college overweegt om aan sommige burgers geen aanbod schuldhulpverlening, budgetbeheer of budgetcoaching meer te doen; Alle partijen vinden dat er geen wachtlijst en weigering van trajecten voor burgers door professionele schuldhulpverlening moet zijn; De kosten van budgetbeheer en budgetcoaching kostenneutraal aan burgers in rekening gebracht moet worden; De kosten voor deze trajecten volgens uw begroting in 2012 afnemen, terwijl de instroom toeneemt vanwege de economische crisis; Besluit: Het beleidskader In Eigen Hand schuldhulpverlening nieuwe stijl vast te stellen, onder de voorwaarde dat aan iedereen een aanbod wordt gedaan; Dat de ketenpartners de signaalfunctie uitoefenen, en vervolgens meteen de professionals als de KBNL en SVO inschakelen voor de schuldregelingen; Geen wachtlijsten en weigering van trajecten te accepteren, maar concrete en professionele invulling van de loketfunctie te vinden; Mogelijke extra kosten (tot maximaal E in 2012 E in 2013) te dekken uit het ISI; De raad uiterlijk eind 2012 te informeren over dit nieuwe preventieve schuldhulpverleningsbeleid en de slagingspercentages daarvan. 19 december

7 AMENDEMENT PREVENTIE IN WIJKEN SP Verworpen Met 6 stemmen voor en 31 stemmen tegen Voor: SP, VVD De Raad van de Gemeente Leeuwarden in vergadering bijeen op 19 december 2011, behandelende het voorstel veiligheidsbeleid , overwegende dat: De bezuinigingen op het veiligheidsbeleid erg fors zijn; Hierdoor vele belangrijke zaken niet meer uitgevoerd kunnen worden; Met name preventie van zaken hierdoor in het nauw komen; Het wenselijk is preventie waar mogelijk te behouden om problemen op lange termijn te voorkomen; Besluit: De preventie in wijken in 2012 en 2013 te continueren; De jaarlijkse kosten van te dekken uit het ISI 19 December

8 AMENDEMENT MAATREGELEN VERORDENING VL Verworpen Verworpen met 1 stem voor en 36 tegen. Voor: VL De Raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op maandag 19 December Behandelende verordening tot wijziging van de maatregelen verordening WWB, IOAW en IOAZ Leeuwarden. overwegende dat; 1. extra strenge maatregelen automatisch voor nieuwe problemen zorgen 2. harder straffen vaak niet helpt en belonen wel 3. er meer nadruk zou moeten liggen op een coachende dienst dan op een straffende dienst 4. het wel een goed zaak is dat door vereenvoudiging van het sanctiestelsel op een eerste overtreding van een lichte verplichting, volstaan wordt met het geven van een schriftelijke waarschuwing., immers dat betekent een versoepeling ten opzichte van het huidige sanctie regime. 5. het op zijn plaats is om bij zeer ernstige misdragingen: verbaal geweld, discriminatie zaakgericht fysiek geweld, intimidatie en mensgericht fysiek geweld de sancties te verzwaren. 6. het college voor het overige krachtens de huidige verordening voldoende middelen heeft voor een effectief handhavingsbeleid. De raad van de gemeente Leeuwarden besluit: de Verordening tot wijziging van de Maatregelenverordening WWB, IOAW en IOAZ gewijzigd vast te stellen conform de bijgevoegde tabel. 28 november

9 AMENDEMENT FINANCIELE ONDERBOUWING GLASVEZELRING STADSRING LEEUWARDEN CDA, VVD, NLP, SP, VL, CU, FNP AANGENOMEN Aangenomen met 35 stemmen voor en 1 stem tegen. Tegen: PvdA De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 28 november 2011; Behandelend het agendapunt Verlengen huurcontract en activering glasvezelring Stadsring Leeuwarden Overwegende dat; - Het gemeentelijke aandeel in de investeringskosten is gedekt uit het SIOF. Het ligt derhalve voor de hand dat de activering dan ook ten gunste van dezelfde bron komt. - Een structurele jaarlijkse toevoeging (door het verschil in de kapitaallasten en huuropbrengsten) in de algemene middelen te prefereren is boven een incidentele storting. Besluit het raadsbesluit aan te passen als volgt: Besluit: 1. De boekwaarde van het glasvezelnetwerk te activeren. 2. De kapitaallast (afschrijvingkosten en rentekosten) van ,00 jaarlijks structureel ten laste te brengen van de algemene middelen. 3. De huuropbrengsten ook structureel ten bate van de algemene middelen te brengen. 4. De nog openstaande vordering op de stichting beheer stadsring Leeuwarden van ,00 af te boeken. 5. Het vrijgevallen bedrag (boekwaarde) ,00 terug te storten in het SIOF. 9

10 10 november AMENDEMENT VEILIGHEIDSAANPAK EN GEZINSCOACHING VVD, CDA Verworpen Verworpen met 10 stemmen voor en 27 stemmen tegen. Voor: VVD, CDA De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 7 november 2011, behandelende de begroting 2012, Overwegende dat: 1. de gemeente Leeuwarden jaarlijks minder geld van het Rijk ontvangt in het kader van het Grote Steden Beleid voor het lokale veiligheidsbeleid; 2. het Rijk van mening is dat processen minder bureaucratisch vormgegeven kunnen worden en dat daarmee geld kan worden bespaard. Het terugbrengen van bureaucratische rompslomp lovenswaardig en noodzakelijk is maar ook tijd kost; 3. de korting op de budgetten nu al wel rechtstreeks invloed lijken te hebben op het project Radar dat bestaat uit een vorm van gezinscoaching gericht op crisis-situaties; 4. naar de mening van de gemeente de gezinscoaching van Radar uitstekend functioneert; 5. de gemeentelijk geregisseerde keten-aanpak tussen bijvoorbeeld: jongerenwerk, straatcoaches, politie en jeugdzorg bij deze interventie-methode zeer veel baat heeft; 6. het garanderen van een veilige leefomgeving, zeker wanneer er ook kinderen en jongeren en huiselijk geweld in het spel zijn, een belangrijke kerntaak van een gemeente is; 7. het college voorstelt om de resterende veiligheidsmiddelen deels in te zetten voor de uitvoering van het meldpunt overlast, wat gezien mag worden als een regulier meldpunt in het kader van de gemeentelijke dienstverlening (ook onderhoud openbare ruimte); 8. het college in de memorie van antwoord aangeeft voor 2012 slechts 1 arbeidsplaats van de bestaande 1,5 te kunnen financieren waardoor het project beperkter wordt doorgezet; 9. in tijden van beperkte middelen voor veiligheidsbeleid, deze bij voorrang ingezet dienen te worden voor projecten die in directe zin bijdragen aan fysieke en sociale veiligheid. Besluit: 1. de gezinscoaching zoals uitgevoerd door Radar in 2012 volledig in stand te houden; 2. het bedrag van euro uit de middelen voor sociaal-maatschappelijke ontwikkeling aan te vullen met de veiligheidsmiddelen die gereserveerd werden voor Meldpunt Overlast ( euro) en deze post te verwijzen naar de reguliere bedrijfsvoering; 3. de aanpak te integreren in de interventie-teams voor gezinnen zoals het college voorstelt in de memorie van antwoord (blad 16) om daarmee een kosten-besparing te bereiken. 10

11 AMENDEMENT DEMPING FLUCTUATIES IN TARIEVEN HEFFINGEN CDA, PvdA, PGL Aangenomen Aangenomen met 33 stemmen voor en 4 stemmen tegen. Tegen: NLP De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 7 november 2011, behandelende de begroting 2012, Overwegende dat: 1. uitgangspunt voor de vaststelling van de tarieven van de heffingen is, dat deze tarieven voor 100% kostendekkend zijn; 2. de Reserve Egalisatie heffingen het saldo van de baten en lasten is van de heffingen na ommekomst van een belastingjaar; 3. het saldo van de reserve Egalisatie heffingen het volgend belastingjaar wordt teruggeven of verrekend in de tarieven van de heffingen; 4. de inwoners van Leeuwarden op deze manier kunnen worden geconfronteerd met een excessief hoge stijging van tarieven ten opzichte van het vorig belastingjaar; 5. in 2012 een bedrag van wordt onttrokken aan de Reserve egalisatie heffingen, waardoor de tarieven van de afvalstoffen gemiddeld met 4,2% dalen; 6. hierdoor de tarieven van de afvalstoffenheffing in 2013 ten opzichte van 2012 naar verwachting met 9% zullen stijgen; 7. de inwoners van Leeuwarden op deze manier worden geconfronteerd in 2013 met een hoge stijging van tarieven afvalstoffenheffing (9%) t.o.v Besluit: 1. de Reserve Egalisatie Afvalstoffenheffing te verrekenen in de tarieven van de afvalstoffenheffing in 2012 en 2013, waardoor de tarieven geleidelijker wijzigen; 2. rekening te houden met 100% kostendekkende tarifering; 3. bij de belastingverordening in december 2011 met een aanvullend voorstel te komen voor een generieke regeling voor demping van fluctuaties in de tarieven van heffingen; 4. Deze generieke regeling na goedkeuring raad op te nemen in de financiële verordening. En gaat over tot de orde van de dag. 11

12 AMENDEMENT LAGERE AFVALSTOFFENHEFFING VOOR ALLE LEEUWARDERS CDA, VVD, NLP, CU Verworpen Dit amendement is verworpen 16 stemmen voor en 21 stemmen tegen. Voor: CDA, VVD, NLP, CU. De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 7 november 2011, behandelende de begroting 2012, Overwegende dat: 1. de gemeenteraad in 2010 heeft besloten de tariefdifferentiatie in de afvalstoffenheffing te wijzigen naar een verhouding 1: 1,5 in twee jaar (2010: 1, : 1, : 1,5.); 2. alle inwoners van Leeuwarden kunnen profiteren van een dalende afvalstoffenheffing in verband met de afgesloten lange termijn-contracten met partner Omrin; 3. de gewijzigde tariefdifferentiatie in de afvalstoffenheffing in 2011 heeft geleid tot een tariefsdaling voor zowel eenpersoonshuishoudens als meerpersoonshuishoudens waarbij de eenpersoonshuishoudens door de wijziging dubbel hebben kunnen profiteren; 4. de begroting laat zien dat in 2012 bij ongewijzigd beleid de daling van de tarieven zich alleen doorzet bij de eenpersoonshuishoudens waardoor meerpersoonshuishoudens niet langer delen in de algehele kostenreductie waarmee zij worden benadeeld; 5. de gewijzigde tariefdifferentiatie in 2011 te billijken valt omdat deze meer recht doet aan de grote omvang van de groep eenpersoonshuishoudens in onze gemeente; 6. de afvalstoffenheffing niet gebaseerd is op een doorbelasting van het gebruik van de voorziening, maar op een collectief bestrijden van de kosten van het verwerken van afval; 7. het verschil tussen het door eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens te betalen bedrag per wooneenheid in 2012 zou oplopen naar 83,81 euro per jaar; 8. wijziging van de tariefdifferentiatie budgettair neutraal doorgevoerd kan worden; 9. de invoering van de DIFTAR systematiek door het college en de raad is uitgesteld. Besluit: 1. de in 2011 gewijzigde tariefdifferentiatie van 1 : 1,3 in stand te houden; 2. de voor 2012 voorziene verdere wijziging naar een verhouding 1 : 1,5 niet te effectueren. 12

13 Amendemint W&I FNP Verworpen Dit amendement is verworpen met 1 stem voor en 36 stemmen tegen. Voor: FNP De rie fan de gemeente Ljouwert byelkoar op moandei 7/10 novimber 2011, dy t de begrutting fan de gemeente Ljouwert oer it jier 2012 besprekt, Oerweagende dat: - It kolleezje in doelstelling hat fan 12 miljoen struktureel besunigjen ein 2014; - no, nei ien jier dêr noch mar de helte fan oer is; - de FNP tinkt dat sûnder yngripen de oare helte yn 2012 fuort raant ; - sjoen de ûnwisse tiden it wol fan belang is dizze buffer oerein te hâlden; - soks in ekstra strukturele besuniging freget fan 6 miljoen yn 2012; - dêrneist 2 miljoen om oer en 14 de al ferlerne 6 miljoen yn te heljen; - de eardere wethâlder finânsjes oplossing fan in tekoart yn it program sels socht; - dat neffens de FNP soks ek allinnich yn it program 5 Wurk en ynkommen kin; - dat net kin op de Ynkommen foarsjennings (bystân) fanwegen de wetlike taak; - wol op Earmoede belied, 0,5 miljoen troch fan 120 % werom nei 105% te gean; - de oare 7,5 miljoen ta lêste komt fan Arbeidsmerke en sosjale yntegraasje. Beslút: - Foar miljoen struktureel te besunigjen op it program Wurk en ynkommen. en giet oer ta de oarder fan de dei. 13

14 27 juni Amendement Culturele omvorming VVD, SP, D66, VL Verworpen Verworpen met 8 stemmen voor en 27 stemmen tegen. De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 27 juni 2011, behandelende het visiedocument Omvorming Kunst en Cultuur in Leeuwarden, Overwegende dat: - In het visiedocument Omvorming Kunst en Cultuur in Leeuwarden verzelfstandiging en talentontwikkeling voor jong en oud onvoldoende is gewaarborgd; - Diverse partijen het belang van een cultureel centrum onderstrepen; - Alle partijen groot belang hechten aan constructief overleg tussen het college en de culturele instellingen; - Op basis van diverse al afgeronde onderzoeken een toekomstvisie voor de gehele culturele infrastructuur ontbreekt; - Het alternatieve plan Kunstplein een goede oplossing biedt voor diverse knelpunten in het visiedocument; de kwaliteit van cultuureducatie in een doorlopende leerlijn blijft gewaarborgd en de frictiekosten beperkt blijven; - In Kunstplein geen aparte marketeer (ad ,-) gefinancierd wordt; - Het visiedocument niet uitgaat van het gehele geoormerkte budget voor cultuureducatie (ad ,- ) van 10,90 per kind voor vier jaar; - De voorgestelde begroting visiedocument ad ,- leidend is voor de middelen bestemd voor cultuureducatie; Besluit: - Het alternatieve plan Kunstplein in goed overleg met de huidige organisatie voor cultuureducatie (namelijk de Stichting Parnas) vorm te geven; - De subsidie van ,- aan de Stichting Parnas (inclusief commissie GML) per 2013 te beëindigen en de begrote frictiekosten van ,- in te zetten; - Vanaf 2013 het voorgestelde begrotingsbedrag van ,- (min ,-) in te zetten (samen met de geoormerkte basisschoolgelden) voor cultuureducatie; - De gewenste gezamenlijke huisvesting concreet te faciliteren, en de kritische opdracht mee te geven om externe commerciële aanbieders te huisvesten; - Totale middelen tot een bedrag van ,- uit Full Sustainable City middelen te trekken, waarbij duurzame culturele investeringen ook renderend zijn; - Een toekomstvisie voor de gehele culturele infrastructuur voor de begroting van 2012 aan de raad voor te leggen; 14

15 Amendement Cultuur - NLP Verworpen Verworpen met 4 stemmen voor en 31 stemmen tegen. Het voorliggende raadsbesluit te vervangen door: Nummer JdeW DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN; BESLUIT: de reactie- en antwoordnota voor kennisgeving aan te nemen; het Visiedocument Cultuur vorm je samen als uitgangspunt te nemen voor de nadere uitwerking van het toekomstig beleid. 15

16 Amendement Nijlansdyk 4 PalGroenLinks, SP, FNP, VL Aangenomen Aangenomen met 22 stemmen voor en 13 stemmen tegen. De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 27 juni 2011, behandelende het agendapunt Aanpak van het pand Nijlânsdyk 4, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2011 (kenmerk dp), overwegende dat: het oude lts-gebouw aan de Nijlânsdyk 4 op dit moment uitstekend functioneert als accommodatie voor jongerenhuisvesting en broedplaats voor creatieve bedrijvigheid en als zodanig een bijdrage biedt aan de levendigheid in de vergijzende wijk Nijlân; de tijdelijk gebouwenbeheerder Carex heeft aangeboden de totale gasrekening voor haar rekening te nemen, onder voorwaarde dat zij het gebouw nog tenminste twee jaar kunnen blijven beheren; de Stichting Arendstuin, als vertegenwoordiger van de huidige gebruikers, heeft aangeboden alle overige exploitatielasten, uitgezonderd de onroerendzaakbelasting en de rioolheffing, voor haar rekening te nemen; de gemeente in dat geval per saldo niet langer bijdraagt aan de exploitatielasten van dit complex; BESLUIT: een krediet beschikbaar te stellen voor het object Nijlânsdyk 4 van voor de reeds gemaakte exploitatiekosten; het onder 1. genoemde krediet te dekken uit de verwachte (her-)ontwikkelopbrengst; de begroting van het dienstjaar 2011 overeenkomstig dit besluit te wijzigen; en het college van b en w opdracht te geven: voor 1 augustus 2011 voor tenminste twee jaar een tijdelijk beheer- en gebruikerscontract af te sluiten met Carex waarin de in de overwegingen genoemde toezeggingen worden vastgelegd, tenzij er aantoonbaar sprake is van precedentwerking; in het kader van het wijkactieplan voor Nijlân de hiervoor genoemde twee jaar te gebruiken voor een onderzoek naar de (her-)ontwikkelmogelijkheden van het gebouw dan wel de grond en de raad hier te zijner tijd over te rapporteren. 16

17 26 april Amendement Dubieuze debiteuren Verworpen Voor stemden de fracties van VVD, FNP, VL De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 26 april 2011 behandelende de Jaarstukken 2010, Overwegende dat: - Het college vanuit de voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren 1,9 miljoen wil laten vrijvallen; - Dit wordt ingegeven door een nieuwe werkwijze voor de bijstandsdebiteuren; - In de nieuwe werkwijze wordt gewerkt met percentages oninbaar per jaar dat de vordering open staat, waarbij dezelfde percentages worden gebruikt als bij de belastingdebiteuren; - Het onduidelijk en onwaarschijnlijk is dat de percentages voor bijstandsdebiteuren hetzelfde zijn als voor de belastingdebiteuren; - Het daardoor onzeker is of het correct is dat er 1,9 miljoen vrijvalt uit de voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren; - Het rekeningresultaat daardoor positief wordt beïnvloed, hetgeen niet (volledig) correct is; - De accountant bij haar controle constateerde dat er nog geen ervaring is met de nieuwe systematiek waardoor een afwijking waarschijnlijk is en het daardoor als een onzekerheid aanmerkt; - De kans op een negatieve afwijking alsnog dus zeer reëel moet worden geacht; - Het saldo van de bestemmingsreserve Dienstverlening ,- bedraagt en het college voorstelt deze over te hevelen van 2010 naar 2011; - De activiteiten waarvoor deze middelen bedoeld zijn en beschikbaar gesteld zijn door de raad, uitgevoerd zijn het budget dus zou moeten vrijvallen. Besluit - De voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren met ,- te verhogen. - De reserve dienstverlening niet over te hevelen, maar dit bedrag vrij te laten vallen en in te zetten voor een storting in de voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren. - Het college op te dragen om in 2011 te komen met realistische percentages voor de oninbaarheid van de bijstandsdebiteuren en bij de Programmabegroting 2012 te komen met een adequate onderbouwing voor de hoogte van de voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren; 17

18 Amendement Budgetoverheveling SP Verworpen Voor stemden de fracties van SP, CU en VVD Amendement Budgetoverheveling Programma Dienstverlening De Raad van de Gemeente Leeuwarden in vergadering bijeen op 26 april 2011, behandelende de Jaarstukken 2010, overwegende dat: - In de periode 2007 t/m 2010 een bedrag van beschikbaar was gesteld voor de verbetering van de dienstverlening voor de gemeente Leeuwarden; - ultimo 2010 van dit bedrag nog een bedrag resteerde van en is toegevoegd aan het budgetoverheveling; - het volledige bedrag niet is uitgegeven door vertragingen in de uitvoering en nu in de periode uitgegeven gaat worden; - van het bedrag van op dit moment pas gereserveerd is voor concrete uitgaven ten behoeve van het Programma Dienstverlening; Besluit: - Het bedrag van dat niet gereserveerd is voor enige uitgave te verwijderen uit de budgetoverheveling Programma Dienstverlening en dit bedrag ten gunste te laten komen aan de algemene reserve. 18

19 28 maart Amendement Detailhandel structuurvisie De Zuidlanden VVD, PvdA, NLP, CU, SP Aangenomen Dit amendement is aangenomen met 25 stemmen voor en 12 stemmen tegen. Tegen stemden de fracties van PGL, CDA en D66. De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 28 maart 2011, behandelende de Structuurvisie en grondexploitatie De Zuidlanden 2010, Overwegende dat: - De binnenstad van Leeuwarden van cruciaal belang is voor de aantrekkelijkheid en de economie van Leeuwarden; - Leeuwarden het koopcentrum is en moet blijven van Fryslan, ook in provinciaal beleid; - De gemeenteraad gaat voor Leeuwarden Beste Binnenstad 2015 en we ook veel investeren in het centrum; - Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van detailhandel niet concurrerend mogen zijn voor de binnenstad van Leeuwarden c.q. daar geen bedreiging voor mogen vormen; - Nieuwe ontwikkelingen complementair moeten zijn aan de bestaande detailhandelstructuur, met name aan het stadscentrum van Leeuwarden; - In de Structuurvisie De Zuidlanden 2010 teksten staan opgenomen die teveel ruimte bieden aan detailhandel in De Zuidlanden; - De gemeenteraad heeft uitgesproken geen megasuper te willen in De Zuidlanden en daarnaast zeer terughoudend te willen omgaan met detailhandel in De Zuidlanden in relatie tot de binnenstad; - De door het college voorgestelde alternatieve tekst nog teveel ruimte laat; - De GDV-locatie Winkelpark De Centrale nog niet is afgerond en er in de afgelopen jaren verschillende initiatieven voor detailhandel zijn geopperd buiten de binnenstad; - Er behoefte is aan een actuele, integrale nieuwe detailhandelsvisie als onderlegger voor nieuwe ontwikkelingen. Besluit: 1. De tekst in de structuurvisie op pagina 23 onderdeel Werpsterhoek ( De ligging van Werpsterhoek t/m mag betekenen voor de Binnenstad ) te vervangen door: De ligging van Werpsterhoek aan de kruising van snelwegen, de stadsentree en de nabijheid van het toekomstig voorstation maken de locatie uniek. Een zichtlocatie die de stad nu nog ontbeert en die onderscheidend is in de regio. Dit is de plek waar Leeuwarden zijn ambitie om de regiofunctie van Leeuwarden te versterken en verder te ontwikkelen waar kan maken. De functionele en stedenbouwkundige uitwerking zal pas gestart worden wanneer zich ontwikkelkansen aandienen en nadat de Haak om Leeuwarden is aangelegd. Tot die tijd wordt volstaan met een ruimtelijke reservering. Er is een sterke samenhang met (het moment van) aanleg van het station Werpsterhoek. 19

20 Programmatisch kan op termijn een breed scala van stedelijke functies op de Werpsterhoek een plaats krijgen. Daarbij is te denken aan specifieke kantoren, sport, in het noordelijk deel ook woningbouw, perifere detailhandel (PDV) en in uitzonderlijke gevallen ook GDV. Een invulling met bijvoorbeeld een mega super is echter niet aan de orde. Het BRO-rapport uit 2009 ziet kansen voor een thematische invulling. In het te ontwikkelen bestemmingsplan voor dit gebied wordt GDV niet bij recht toegestaan, maar uitsluitend in uitzonderlijke gevallen als ontheffingsmogelijkheid waarbij de gemeenteraad wordt geraadpleegd en de mening van de meerderheid van de raad doorslaggevend is voor het college. In ieder geval zal vooraf onderzoek altijd moeten aantonen dat de ontwikkeling aanvullend is op en niet concurrerend is met de positie van de binnenstad. 2. De tekst inclusief mogelijkheid GDV/PDV op pagina 7 en pagina 15 te vervangen door: inclusief mogelijkheid PDV en in uitzonderlijke gevallen GDV (zie pagina 23). 3. Het college van B&W opdracht te geven om te komen tot een integrale, nieuwe detailhandelsvisie voor Leeuwarden in nauw overleg met betrokken partijen in de gemeente. Deze detailhandelsvisie is gericht op een toekomstbestendige sterke detailhandelsstructuur, passend bij de functie van Leeuwarden binnen Fryslan waarbij het centrum van Leeuwarden de hoogste prioriteit heeft waar geen afbreuk aan zal worden gedaan. Deze detailhandelsvisie zal tevens stoelen op actuele distributie planologische onderzoeken waarbij inzichtelijk wordt gemaakt wat de kansen én de bedreigingen voor de stad en haar verschillende (detailhandels) functies zijn. 20

Amendementen 2010/2011

Amendementen 2010/2011 1 26 APRIL 2011... 4 110426 AMENDEMENT DUBIEUZE DEBITEUREN... 5 Verworpen... 5 110426 AMENDEMENT BUDGETOVERHEVELING SP... 6 Verworpen... 6 28 MAART 2011... 7 110328 AMENDEMENT DETAILHANDEL STRUCTUURVISIE

Nadere informatie

Moties/amendementen 2010/2011

Moties/amendementen 2010/2011 1 28 MAART 2011... 7 110328 MOTIE BREDE SCHOLEN PVDA, D66, CDA, SP, CU, PGL... 7 110328 AMENDEMENT DETAILHANDEL STRUCTUURVISIE DE ZUIDLANDEN VVD, PVDA, NLP, CU, SP... 8 110328 AMENDEMENT GEKWALIFICEERDE

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 22 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 22 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-072 Houten, 22 oktober 2013 Onderwerp: Actualisering APV; bepalingen paracommerciële instellingen Beslispunten: 1. In de Algemene plaatselijke verordening bepalingen

Nadere informatie

Nr.: 06-61 Diemen, 29 augustus 2006 Onderwerp: Vaststelling van de 1 e wijziging van de Legesverordening en tarieventabel 2006. Aan de gemeenteraad.

Nr.: 06-61 Diemen, 29 augustus 2006 Onderwerp: Vaststelling van de 1 e wijziging van de Legesverordening en tarieventabel 2006. Aan de gemeenteraad. RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT Nr.: 06-61 Diemen, 29 augustus 2006 Onderwerp: Vaststelling van de 1 e wijziging van de Legesverordening en tarieventabel 2006 Aan de gemeenteraad. Gevraagd raadsbesluit De 1

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot:

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011 Agendapunt Onderwerp 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: I. tot vaststelling van de geamendeerde Programmabegroting

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd.

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 28 januari 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Portefeuillehouder Wethouder P. Depla. Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 november 2009

Portefeuillehouder Wethouder P. Depla. Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 november 2009 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 2 december 2009 / 218/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Einde kalenderjaar 2009 Onderwerp Eenmalig rioolaansluitingsrecht 2010 Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014. i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645

Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014. i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645 m Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014 i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645 DRANK- EN HORECAVERORDENING 2014 Verordening afdeling 8a model-apv: bijzondere bepalingen over horecabedrijven

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010. De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; gelet op 229, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet ; B e s l u i t : vast te stellen de: eerste

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 9 Onderwerp: Grondslag rioolheffing Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 279 Informant: G.

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10. RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010 Rv. nr.: 09.0158 B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.0091 Naam programma +onderdeel: Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad Onderwerp Verordening Wsw-raad Nota van B&W Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. P. Haker Telefoon 5114039 E-mail: phaker@haarlem.nl Reg.nr. SZW/BB/2008/84084 Bijlage A B & W-vergadering van 13 mei

Nadere informatie

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel Nieuwegein m Gemeenteraad % c r- - :. - -. r$ Q 2 013-302 Onderwerp Openstellen Duikeendtunnel Datum 13 september 2013 Raadsvoorstel Afdeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Budget voor uitvoeren

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren.

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren. Vergadering Raad 04-07-2013 Tijd: 00:00-00:00 Voorzitter: 1 Opening De voorzitter opent de vergadering. 2 Vragenhalfuurtje raadsleden Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B02.OOT Voorstel uitwijk en bijstand samen met Dongen en Loon op Zand Ongeveer 3 x per jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen de gemeente Waalwijk en het

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09 Ag nr. : Onderwerp Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de verordeningen/besluiten betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2010 (aanvulling). Voorstel Door vaststelling van de verordeningen/besluiten,

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Overzicht van amendementen en moties, betrekking. hebbende op de raadsvergadering van 9 juli 2015 PERSPECTIEFNOTA 2016-2019. Korte omschrijving

Overzicht van amendementen en moties, betrekking. hebbende op de raadsvergadering van 9 juli 2015 PERSPECTIEFNOTA 2016-2019. Korte omschrijving 01 SGP/ Meijer Amend. De auto is geen melkkoe 1; tariefsverhoging parkeerheffing De voorgenomen verhoging van de parkeertarieven in Ede Centrum niet door te voeren en de daarbij geprognosticeerde opbrengst

Nadere informatie

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien.

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien. rv 86 Gemeentelijke Belastingdienst nr. 0008140 RIS 73637_000330 Den Haag, 24 maart 2000 Aan de gemeenteraad Wijziging Legesverordening. De inwerkingtreding van de herziene Wet op de Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 3 september 2014 4 november 2014 Tarieventabel 2015 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In dit artikel wordt verstaan onder: de faculteit: het van overheidswege gefinancierde gedeelte van de

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber Spelregels Jongerengemeenteraad 19 februari 2015 Er zijn 2 onderwerpen (agendapunten): - Veiligheid - Openings- en sluitingstijden van de horeca Regels van de vergadering - Ieder onderwerp/ agendapunt

Nadere informatie

Raadsvoorstel 123. Gemeenteraad. Vergadering 4 december 2012

Raadsvoorstel 123. Gemeenteraad. Vergadering 4 december 2012 Raadsvoorstel 123 Onderwerp : invoering van een Ondernemersfonds onder gelijktijdige verhoging OZB nietwoningen in Helmond. B&W vergadering : 30 oktober 2012 Dienst / afdeling : SE.EC Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

verseonnr 152489 tarief 2016

verseonnr 152489 tarief 2016 verseonnr 152489 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 11 Sliedrecht, 14 september 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012 Burgemeester Röell 12CV000171 Benoeming tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (trouwambtenaar) De heer A.R. Stolk benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode als

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen Raadsbesluit nr. 22 Betreft: Vaststellen Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo De raad van de gemeente Tynaarlo;

Nadere informatie

Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007

Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging

Nadere informatie

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396 Zaaknummer : 65344 Raadsvergaderin : 2 december 2014 Agendapunt : g Commissie : Bestuur Onderwerp : Informerende nota coffeeshop Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

26 SEPTEMBER 2011... 6 18 JULI 2011... 7 27 JUNI 2011... 8 23 MEI 2011... 15 30 MEI 2011... 18 26 APRIL 2011... 22 28 MAART 2011...

26 SEPTEMBER 2011... 6 18 JULI 2011... 7 27 JUNI 2011... 8 23 MEI 2011... 15 30 MEI 2011... 18 26 APRIL 2011... 22 28 MAART 2011... 1 26 SEPTEMBER 2011... 6 110926 MOTIE MEER OPENBAAR GROEN, MINDER REGELS PALGROENLINKS, PVDA, CDA, CU... 6 Aangenomen... 6 18 JULI 2011... 7 110718 MOTIE VERRUIMING GEBRUIK PARKEERGARAGE OOSTERSTRAAT RAADSBREED...

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer Registratienummer raad 6755 Behorend bij het Burgemeester-advies met registratienummer 6087 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de gemeente

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006 / 158/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 oktober 2006

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006 / 158/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 oktober 2006 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006 / 158/2006 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 oktober 2006 Onderwerp rijbewijzen Programma / Programmanummer Burger & Bestuur / 9110

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

besluit: vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Heerde 2009

besluit: vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Heerde 2009 Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 13 oktober 2009; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 47 van de Wet werk en bijstand, artikel 12 van de

Nadere informatie

Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, 5-11-2013 Onderwerp: Actualisering legesverordening + tarieventabel 2014

Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, 5-11-2013 Onderwerp: Actualisering legesverordening + tarieventabel 2014 Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, 5-11-2013 Onderwerp: Actualisering legesverordening + tarieventabel 2014 Aan de raad. Beslispunten De geactualiseerde Legesverordening 2014

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 24-02-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 24-02-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. ONT Aanpassing verordening voorzieningen huisvesting onderwijs De Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra zijn onlangs gewijzigd in verband met de overheveling van de taak en het

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

RIS121988_13-DEC-2004

RIS121988_13-DEC-2004 Gemeente Den Haag rv 229 Gemeentelijke Belastingdienst GBD/2004.24467 RIS 121988_ 041210 RIS121988_13-DEC-2004 Den Haag, 16 november 2004 Aan de gemeenteraad Wijziging Legesverordening 1998. In het raadsvoorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan Titel BOA Oostzaan Nummer 10 / 49 Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Inzet BOA Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 4-2014. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 16 januari 2014

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 4-2014. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 16 januari 2014 enlijst B&W Smallingerland - week 4-2014 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 16 januari 2014 Ont. 1. 958914 Omgevingsvergunning verbouw showroom tot bedrijfswoning De Kolken 56 te Drachten Het college heeft op

Nadere informatie

Nadere toelichting Op 15 april 2010 presenteert de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân (RKC) haar rapport inzake het grondbeleid in Achtkarspelen.

Nadere toelichting Op 15 april 2010 presenteert de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân (RKC) haar rapport inzake het grondbeleid in Achtkarspelen. Aan de Gemeenteraad Raad Status 3 februari 2011 Besluitvormend Onderwerp Advies controlecommissie over rapport Rekenkamercommissie inzake grondbeleid Punt no. 6 Korte toelichting De controlecommissie heeft

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 514989 1. Inleiding Op 15 juli 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het tijdelijk plaatsen klaslokaalcabines bij de Rehobothschool, voor

Nadere informatie

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000 D E RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 augustus 2008; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding GEMEENTE 5* BEUNINGEN Onderwerp Wijziging APV en leges evenementen Raadsvergadering 14 juli 2015 Nummer(agenda) Commissie 1 Fin en AZ Registratienummer BW15.00354 Datum 1 juli 2015 Registratiecode ui in

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 157518 Datum: 1 juni 2015 Programma : Sport Blad: 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G. van Beurkering-Huijbregts

Nadere informatie

64809 Woon- en leefomgeving Ruimte dhr. H.C.V. Veldhuijsen N.E.C. Versteegh n.versteeah@odru.nl/ 088 022 5123

64809 Woon- en leefomgeving Ruimte dhr. H.C.V. Veldhuijsen N.E.C. Versteegh n.versteeah@odru.nl/ 088 022 5123 Raadsvoorstel gs % Gcmcente *Zl IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer Programma Cluster Portefeuillehouder: Informatie bij E-mail/tel.nr. 64809 Woon- en leefomgeving

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college,

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college, Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W Datum: 16 juni 2015 Betreft: duurzaamheidslening Geacht college, Op 30 oktober 2014 is tijdens de programmabegroting 2015 een motie van het

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

Lange termijn agenda voor de gemeenteraad periode 2011-2014

Lange termijn agenda voor de gemeenteraad periode 2011-2014 Lange termijn agenda voor de gemeenteraad periode -2014 Eerste periode 2013 Planning Portefeuille November 2013 Notitie Verkeersveiligheid 4 e kwartaal 2012 Koster SOB/ROI Informerende brief naar de raad

Nadere informatie

De Stichting Centrum Management Grave, hierna te noemen de Stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer G.J.

De Stichting Centrum Management Grave, hierna te noemen de Stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer G.J. Uitvoeringsovereenkomst Centrummanagement Grave Gemeente Grave Stichting Centrum Management Grave Ondergetekenden, de gemeente Grave, in deze vertegenwoordigd door de heer A.M.H. Roolvink, burgemeester

Nadere informatie

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet)

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015 Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012 Lijst nr. 48 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012 PUBLIEKSDIENST Aanwijzingsbesluiten veiligheidsrisicogebied in Apeldoorn Voorstel

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 3 september 2014 4 november 2014 Berekening

Nadere informatie

Agenda Besluit in de Raad

Agenda Besluit in de Raad Datum: 20 JUNI 2012 Tijd: 20.00 uur Locatie: gemeentehuis/ raadszaal Agenda Besluit in de Raad Tijd Onderwerp met toelichting Portefeuillehouder 20.00 uur Vragenhalfuurtje van 20.00 uur Gelegenheid voor

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN)

Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN) Registratiekenmerk: Datum vergadering: Agendapunt: Onderwerp: Portefeuillehouder: Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN) Aan: De raad

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Borger-Odoorn 2016

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Borger-Odoorn 2016 Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Borger-Odoorn 2016 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Raadslid.nu

Regiobijeenkomst Raadslid.nu Regiobijeenkomst Raadslid.nu thema: de nieuwe Drank- en Horecawet @raadslidnu De (nieuwe) Drank- en Horecawet De raad aan zet! www.handhavingdhw.nl Programma Inleiding: De mogelijkheden van de (nieuwe)

Nadere informatie

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Nachtwinkels Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees / H. Bruls Samenvatting Bij raadsbesluit van 20 november 2013 is de Verordening Winkeltijden Nijmegen

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Intern document 2014/10084 behorende bij B&W nota 2014/10024 Colofon Uitgave Mei 2014 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA

Nadere informatie

Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven

Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven Leeswijzer Naar aanleiding van de recente behandeling van bewonersinitiatieven in de afgelopen vergadering en daarbuiten

Nadere informatie

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4922934 Aan : Gemeenteraad Datum : 10 maart 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILPUNT Wij

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen.

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen. Raadsvergadering, 19 november 2013 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Paracommercie Nr.: 20131112 10 RV Agendapunt: 10 Datum: 22 oktober 2013 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Tjapko

Nadere informatie

E E R H U G O. De Raad wordt verzocht om de normatieve grondexploitatie van de Horst vast te stellen

E E R H U G O. De Raad wordt verzocht om de normatieve grondexploitatie van de Horst vast te stellen -Raadsver&s Jvï,g 2 ü f "l- 'P O Besluit: Voorstelnummer: E E R H U G O R D Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp Aan de Raad, 14 2007-017 normatieve grondexploitatie de Horst Y*T?V- V--X vv3'* v /--' \ M 's

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 55 10 Agendapunt: ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 57 55 10 Agendapunt: ONDERWERP RAD: RAD151125 woensdag 25 november 215 BW: BW15113 raad gemeentevoorstel Vergadering van de gemeenteraad van 25 november 215 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar : Bertus Brinkman

Nadere informatie

HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening bestuursrechtelijke geldschulden

HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening bestuursrechtelijke geldschulden Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening bestuursrechtelijke geldschulden Van: Het college van B&W van 6 november 2012 Doel: Toelichting: Besluiten Voorliggende besluitvorming

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 08-08-2006 Onderwerp: Wijziging Legesverordening Steenwijkerland 2006. Conceptbesluit: De raad voorstellen de Legesverordening Steenwijkerland

Nadere informatie

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht; Onderwerp: Referendumverordening 2006 De gemeenteraad van Haaksbergen; gelezen het initiatiefvoorstel van de fractie D66 van 9 januari 2006; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de Algemene

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 15 december 2015 RV/15/00633 19 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.W. Schipper, fractie VVD

Nadere informatie

Burgerinitiatief - Model raadsvoorstel

Burgerinitiatief - Model raadsvoorstel Burgerinitiatief - Model raadsvoorstel Bijlage 1, behorende bij de Verordening burgerinitiatief Alkmaar 2015 agendapunt bijlage nr. : [door griffie in te vullen] : [door griffie in te vullen] Raadsvergadering:

Nadere informatie

Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid

Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid Inhoud 1. inleiding a. huidig coffeeshopbeleid b. regionale afspraken c. aanleiding blauwe nota d. doel van de blauwe nota 2. opdracht raad a. opdrachtomschrijving

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen

Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen Aan de Gemeenteraad Raad : 14 december 2006 Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen Status : Besluitvormend Punt no. : 20 Korte toelichting: Gelet op onze financiële situatie voor 2007 is rekening

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 februari 2016. Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 februari 2016. Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 23 februari 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00157 Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De huidige contracten voor de veegwerkzaamheden

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Compensatie sportverenigingen betreffende investeringen kleedaccommodaties buitensport Reg.nummer: STZ/JOS 2012/255019

Raadsstuk. Onderwerp: Compensatie sportverenigingen betreffende investeringen kleedaccommodaties buitensport Reg.nummer: STZ/JOS 2012/255019 Raadsstuk Onderwerp: Compensatie sportverenigingen betreffende investeringen kleedaccommodaties buitensport Reg.nummer: STZ/JOS 2012/255019 1. Inleiding Op 26 januari 2012 heeft de raad ingestemd met het

Nadere informatie