Amendementen 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amendementen 2010/2011"

Transcriptie

1 1

2 19 DECEMBER AMENDEMENT LEGESVERORDENING - NLP, CDA, VL Aangenomen AMENDMENT SCHULDHULPVERLENING - VVD, SP,VL Verworpen AMENDEMENT PREVENTIE IN WIJKEN - SP Verworpen AMENDEMENT MAATREGELEN VERORDENING - FL Verworpen. 28 NOVEMBER AMENDEMENT FINANCIELE ONDERBOUWING GLASVEZELRING STADSRING LEEUWARDEN - CDA, VV, NLP, SP, FL, CU, FNP Aangenomen 10 NOVEMBER AMENDEMENT VEILIGHEIDSAANPAK EN GEZINSCOACHING VVD, CDA Verworpen AMENDEMENT DEMPING FLUCTUATIES IN TARIEVEN HEFFINGEN CDA, PVDA, PGL. 11 Aangenomen AMENDEMENT LAGERE AFVALSTOFFENHEFFING VOOR ALLE LEEUWARDERS CDA, VVD, NLP, CU Verworpen AMENDEMINT W&I FNP Verworpen JUNI AMENDEMENT CULTURELE OMVORMING VVD, SP, D66, VL Verworpen AMENDEMENT CULTUUR - NLP Verworpen AMENDEMENT NIJLANSDYK 4 PALGROENLINKS, SP, FNP, VL Aangenomen APRIL AMENDEMENT DUBIEUZE DEBITEUREN Verworpen AMENDEMENT BUDGETOVERHEVELING SP Verworpen MAART AMENDEMENT DETAILHANDEL STRUCTUURVISIE DE ZUIDLANDEN VVD, PVDA, NLP, CU, SP Aangenomen AMENDEMENT GEKWALIFICEERDE MEERDERHEIDSREGEL REFERENDUMVERORDENING CDA, VVD, CU Verworpen AMENDEMENT REFERENDUMVERORDENING 2011 PALGROENLINKS, SP, D66, VL Aangenomen AMENDEMENT VRAAGSTELLING REFERENDUMVERORDENING CDA, VVD, CU Verworpen AMENDEMENT ONDERSTEUNING DEFINITIEF VERZOEK NLP, SP, D66, VL Verworpen AMENDEMENT INZAKE ARTIKEL 5 INLEIDEND VERZOEK NLP, D66, SP, VL Verworpen AMENDEMENT SHOWROOMS OOSTZIJDE OVERIJSSELSELAAN - PVDA

3 Aangenomen MAART AMENDEMENT LEEUWARDEN INTERNATIONAAL - PALGROENLINKS, CU EN VL Aangenomen JANUARI AMENDEMENT SLUITINGSTIJDEN PARACOMMERCIËLE HORECA PVDA, PGL, CDA, VVD, NLP, D66, FNP, SP, VL Aangenomen AMENDEMENT OVERGANGSRECHT SLUITINGSTIJDEN DECONCENTRATIEGEBIEDEN VVD, PVDA, CDA, NLP, SP, D66, PGL Aangenomen AMENDEMENT GELDIGHEIDSDUUR GEDOOGVERKLARING VVD, PVDA, PGL Aangenomen AMENDEMENT OPENINGSTIJDEN COFFEESHOPS PGL, D66, PVDA, SP, FNP, VL Aangenomen AMENDEMENT TERUGDRINGING AANTAL COFFEESHOPS CDA, NLP, CU Verworpen AMENDEMENT OPENINGSTIJDEN COFFEESHOPS CDA, NLP, CU Verworpen AMENDEMENT BIBOB VL, CU Verworpen AMENDEMENT ENERGIEPARK NIEUW STROOMLAND PVDA, PGL, CDA, VVD, CU, SP Aangenomen DECEMBER AMENDEMENT LEX SILENCIO POSITIVO VVD, D66, FNP, SP Aangenomen AMENDEMENT MOSQUITO WEG SP, PGL, FNP Verworpen AMENDEMENT VOORWAARDEN GEBRUIK MOSQUITO PGL, SP, FNP Verworpen AMENDEMENT INVOEREN PRECARIOBELASTING OP KABELS EN LEIDINGEN VVD, FNP, CU Verworpen AMENDEMENT GARANTSTELLING CAMBUUR PVDA, VVD, NLP Aangenomen AMENDEMENT TEKST UITGAVEN WMO VOORZIENINGEN SP Verworpen AMENDEMENT PGB-VERGOEDING COLLECTIEF VRAAGAFHANKELIJK VERVOER VVD, CDA, D66 53 Verworpen NOVEMBER AMENDEMENT WIARDA VVD, FNP Verworpen AMENDEMENT DE ZUIDLANDEN SP Verworpen AMENDEMENT 4A - INVOEREN PRECARIOBELASTING WOONSCHEPEN PVDA, PGL, CDA AMENDEMENT 6 CULTUUREDUCATIE VVD, D Verworpen AMENDEMENT 7 DIERENAMBULANCE VVD, CU, VL Aangenomen AMENDEMENT 8 EVENEMENTEN VVD, PVDA, CDA Aangenomen AMENDEMENT 9 VEILIGHEID VVD, PVDA, CDA Aangenomen AMENDEMENT 10 ONKRUIDONDERHOUD VVD Verworpen AMENDEMENT 11 ROERENDE ZAAK BELASTING - VVD, VL, FNP Verworpen

4 AMENDEMENT 12 TEGENBEGROTING VVD Verworpen AMENDEMENT 13 WIFI PRINSENTUIN VVD, PVDA, CDA, FNP Aangenomen AMENDEMENT 15 AFSCHAFFEN INTERNETVERBINDING RAADSLEDEN PGL Verworpen AMENDEMENT 16 - ONKRUIDBEHEER: EERST DISCUSSIE EN AFWEGING ALTERNATIEVEN PGL, PVDA, CU, D66, SP, VL Aangenomen AMENDEMENT 17A ONTWIKKELING BMX-FIETSCROSSBAAN LEEUWARDEN - PGL Verworpen AMENDEMENT 19 BEPERKING AANPASSING STADSHAL CDA, VVD, CU, PGL, PVDA, VL, NLP, FNP, SP Aangenomen AMENDEMENT 21A - CONTINUERING ZAKGELDPROJECT CDA, PVDA, VVD, PGL, CU Aangenomen AMENDEMENT 22 VERKEERSVEILIGHEID CDA, VVD, CU, PVDA, PGL Aangenomen AMENDEMENT 24 STIMULERINGSFONDS ECONOMISCHE PARTICIPATIE - NLP Ingetrokken AMENDEMENT 31A PARNAS D66, CU Verworpen AMENDEMENT 32 STADSHAL D Verworpen AMENDEMENT 37 RTV MERCURIUS CU Verworpen AMENDEMENT 41 PARKEERTARIEVEN SP EN CU Verworpen AMENDEMENT 42 SPORTINZET SP EN CU Verworpen AMENDEMENT 44 TARIEFSDIFFERENTIATIE AFVALSTOFFENHEFFING SP, D66, FNP Aangenomen AMENDEMENT 50 VOEDSELBANK - PVDA, CDA, PGL Aangenomen OKTOBER SEPTEMBER JUNI APRIL AMENDEMENT REGENWATEROPVANG/RIOLERING PAL/GL EN CU Ingetrokken MAART JANUARI AMENDEMENT FIETSENDIEFSTAL PAL/GL, VVD, CDA, FNP Verworpen DECEMBER NOVEMBER AMENDEMENT ONTMOETINGSPLAATS IN DE STAD PAL/GL EN NLP Verworpen AMENDEMENT INVORDERING BIJSTANDSFRAUDE PAL/GL EN CU Verworpen

5 19 december AMENDEMENT: LEGESVERORDENING NLP, CDA, VL Aangenomen Met 32 stemmen voor en 5 tegen Tegen: VVD Toelichting amendement: Om de opbrengsten op het niveau van de kosten te krijgen moeten de bouwleges met ingang van 1 januari 2012 worden verhoogd. Het College stelt voor om aanvragers van kleine bouwaanvragen (tot een bedrag van 7500) vanaf 1 januari 2012 geen bouwleges meer te vragen. We vinden dit geen goed signaal. Ook kleine bouwaanvragen brengen kosten met zich mee en het is redelijk dat belanghebbenden een bijdrage leveren aan de kosten die de gemeente moet maken. Overigens is van alleen Rotterdam bekend dat zij geen leges in rekening brengt voor kleine bouwaanvragen. Verreweg de meeste gemeenten doen dit wel. Met dit amendement wordt de situatie dat ook leges worden geheven over kleine bouwaanvragen gehandhaafd. De totale opbrengst van de bouwleges blijft met dit amendement ongewijzigd. De gemeenteraad van Leeuwarden besluit: Artikel van de legesverordening Leeuwarden 2012 te wijzigen conform onderstaande tekst. Bouwactiviteiten Het tarief bedraagt,indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, indien de bouwkosten minder bedragen dan : 2,2% van de bouwkosten met een minimum van indien de bouwkosten meer bedragen dan maar minder dan , ,00 vermeerderd met 2,08% van de bouwkosten die meer bedragen dan indien de bouwkosten meer bedragen dan maar minder dan ,00 vermeerderd met 1,98% van de bouwkosten die meer bedragen dan indien de bouwkosten meer bedragen dan vermeerderd met 1,88% van de bouwkosten die meer bedragen dan ,00 5

6 19 december AMENDEMENT SCHULDHULPVERLENING VVD, SP, VL Verworpen Met 7 stemmen voor, 30 stemmen tegen Voor: VVD, SP, VL De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 19 december 2011, behandelende het beleidskader In Eigen Hand : Schuldhulpverlening Nieuwe Stijl, Overwegende dat: Het beleidskader een herijking van het schuldhulpverleningsbeleid betreft, waarin zowel financieel als inhoudelijk te weinig keuzes worden gemaakt; Het college overweegt om aan sommige burgers geen aanbod schuldhulpverlening, budgetbeheer of budgetcoaching meer te doen; Alle partijen vinden dat er geen wachtlijst en weigering van trajecten voor burgers door professionele schuldhulpverlening moet zijn; De kosten van budgetbeheer en budgetcoaching kostenneutraal aan burgers in rekening gebracht moet worden; De kosten voor deze trajecten volgens uw begroting in 2012 afnemen, terwijl de instroom toeneemt vanwege de economische crisis; Besluit: Het beleidskader In Eigen Hand schuldhulpverlening nieuwe stijl vast te stellen, onder de voorwaarde dat aan iedereen een aanbod wordt gedaan; Dat de ketenpartners de signaalfunctie uitoefenen, en vervolgens meteen de professionals als de KBNL en SVO inschakelen voor de schuldregelingen; Geen wachtlijsten en weigering van trajecten te accepteren, maar concrete en professionele invulling van de loketfunctie te vinden; Mogelijke extra kosten (tot maximaal E in 2012 E in 2013) te dekken uit het ISI; De raad uiterlijk eind 2012 te informeren over dit nieuwe preventieve schuldhulpverleningsbeleid en de slagingspercentages daarvan. 19 december

7 AMENDEMENT PREVENTIE IN WIJKEN SP Verworpen Met 6 stemmen voor en 31 stemmen tegen Voor: SP, VVD De Raad van de Gemeente Leeuwarden in vergadering bijeen op 19 december 2011, behandelende het voorstel veiligheidsbeleid , overwegende dat: De bezuinigingen op het veiligheidsbeleid erg fors zijn; Hierdoor vele belangrijke zaken niet meer uitgevoerd kunnen worden; Met name preventie van zaken hierdoor in het nauw komen; Het wenselijk is preventie waar mogelijk te behouden om problemen op lange termijn te voorkomen; Besluit: De preventie in wijken in 2012 en 2013 te continueren; De jaarlijkse kosten van te dekken uit het ISI 19 December

8 AMENDEMENT MAATREGELEN VERORDENING VL Verworpen Verworpen met 1 stem voor en 36 tegen. Voor: VL De Raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op maandag 19 December Behandelende verordening tot wijziging van de maatregelen verordening WWB, IOAW en IOAZ Leeuwarden. overwegende dat; 1. extra strenge maatregelen automatisch voor nieuwe problemen zorgen 2. harder straffen vaak niet helpt en belonen wel 3. er meer nadruk zou moeten liggen op een coachende dienst dan op een straffende dienst 4. het wel een goed zaak is dat door vereenvoudiging van het sanctiestelsel op een eerste overtreding van een lichte verplichting, volstaan wordt met het geven van een schriftelijke waarschuwing., immers dat betekent een versoepeling ten opzichte van het huidige sanctie regime. 5. het op zijn plaats is om bij zeer ernstige misdragingen: verbaal geweld, discriminatie zaakgericht fysiek geweld, intimidatie en mensgericht fysiek geweld de sancties te verzwaren. 6. het college voor het overige krachtens de huidige verordening voldoende middelen heeft voor een effectief handhavingsbeleid. De raad van de gemeente Leeuwarden besluit: de Verordening tot wijziging van de Maatregelenverordening WWB, IOAW en IOAZ gewijzigd vast te stellen conform de bijgevoegde tabel. 28 november

9 AMENDEMENT FINANCIELE ONDERBOUWING GLASVEZELRING STADSRING LEEUWARDEN CDA, VVD, NLP, SP, VL, CU, FNP AANGENOMEN Aangenomen met 35 stemmen voor en 1 stem tegen. Tegen: PvdA De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 28 november 2011; Behandelend het agendapunt Verlengen huurcontract en activering glasvezelring Stadsring Leeuwarden Overwegende dat; - Het gemeentelijke aandeel in de investeringskosten is gedekt uit het SIOF. Het ligt derhalve voor de hand dat de activering dan ook ten gunste van dezelfde bron komt. - Een structurele jaarlijkse toevoeging (door het verschil in de kapitaallasten en huuropbrengsten) in de algemene middelen te prefereren is boven een incidentele storting. Besluit het raadsbesluit aan te passen als volgt: Besluit: 1. De boekwaarde van het glasvezelnetwerk te activeren. 2. De kapitaallast (afschrijvingkosten en rentekosten) van ,00 jaarlijks structureel ten laste te brengen van de algemene middelen. 3. De huuropbrengsten ook structureel ten bate van de algemene middelen te brengen. 4. De nog openstaande vordering op de stichting beheer stadsring Leeuwarden van ,00 af te boeken. 5. Het vrijgevallen bedrag (boekwaarde) ,00 terug te storten in het SIOF. 9

10 10 november AMENDEMENT VEILIGHEIDSAANPAK EN GEZINSCOACHING VVD, CDA Verworpen Verworpen met 10 stemmen voor en 27 stemmen tegen. Voor: VVD, CDA De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 7 november 2011, behandelende de begroting 2012, Overwegende dat: 1. de gemeente Leeuwarden jaarlijks minder geld van het Rijk ontvangt in het kader van het Grote Steden Beleid voor het lokale veiligheidsbeleid; 2. het Rijk van mening is dat processen minder bureaucratisch vormgegeven kunnen worden en dat daarmee geld kan worden bespaard. Het terugbrengen van bureaucratische rompslomp lovenswaardig en noodzakelijk is maar ook tijd kost; 3. de korting op de budgetten nu al wel rechtstreeks invloed lijken te hebben op het project Radar dat bestaat uit een vorm van gezinscoaching gericht op crisis-situaties; 4. naar de mening van de gemeente de gezinscoaching van Radar uitstekend functioneert; 5. de gemeentelijk geregisseerde keten-aanpak tussen bijvoorbeeld: jongerenwerk, straatcoaches, politie en jeugdzorg bij deze interventie-methode zeer veel baat heeft; 6. het garanderen van een veilige leefomgeving, zeker wanneer er ook kinderen en jongeren en huiselijk geweld in het spel zijn, een belangrijke kerntaak van een gemeente is; 7. het college voorstelt om de resterende veiligheidsmiddelen deels in te zetten voor de uitvoering van het meldpunt overlast, wat gezien mag worden als een regulier meldpunt in het kader van de gemeentelijke dienstverlening (ook onderhoud openbare ruimte); 8. het college in de memorie van antwoord aangeeft voor 2012 slechts 1 arbeidsplaats van de bestaande 1,5 te kunnen financieren waardoor het project beperkter wordt doorgezet; 9. in tijden van beperkte middelen voor veiligheidsbeleid, deze bij voorrang ingezet dienen te worden voor projecten die in directe zin bijdragen aan fysieke en sociale veiligheid. Besluit: 1. de gezinscoaching zoals uitgevoerd door Radar in 2012 volledig in stand te houden; 2. het bedrag van euro uit de middelen voor sociaal-maatschappelijke ontwikkeling aan te vullen met de veiligheidsmiddelen die gereserveerd werden voor Meldpunt Overlast ( euro) en deze post te verwijzen naar de reguliere bedrijfsvoering; 3. de aanpak te integreren in de interventie-teams voor gezinnen zoals het college voorstelt in de memorie van antwoord (blad 16) om daarmee een kosten-besparing te bereiken. 10

11 AMENDEMENT DEMPING FLUCTUATIES IN TARIEVEN HEFFINGEN CDA, PvdA, PGL Aangenomen Aangenomen met 33 stemmen voor en 4 stemmen tegen. Tegen: NLP De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 7 november 2011, behandelende de begroting 2012, Overwegende dat: 1. uitgangspunt voor de vaststelling van de tarieven van de heffingen is, dat deze tarieven voor 100% kostendekkend zijn; 2. de Reserve Egalisatie heffingen het saldo van de baten en lasten is van de heffingen na ommekomst van een belastingjaar; 3. het saldo van de reserve Egalisatie heffingen het volgend belastingjaar wordt teruggeven of verrekend in de tarieven van de heffingen; 4. de inwoners van Leeuwarden op deze manier kunnen worden geconfronteerd met een excessief hoge stijging van tarieven ten opzichte van het vorig belastingjaar; 5. in 2012 een bedrag van wordt onttrokken aan de Reserve egalisatie heffingen, waardoor de tarieven van de afvalstoffen gemiddeld met 4,2% dalen; 6. hierdoor de tarieven van de afvalstoffenheffing in 2013 ten opzichte van 2012 naar verwachting met 9% zullen stijgen; 7. de inwoners van Leeuwarden op deze manier worden geconfronteerd in 2013 met een hoge stijging van tarieven afvalstoffenheffing (9%) t.o.v Besluit: 1. de Reserve Egalisatie Afvalstoffenheffing te verrekenen in de tarieven van de afvalstoffenheffing in 2012 en 2013, waardoor de tarieven geleidelijker wijzigen; 2. rekening te houden met 100% kostendekkende tarifering; 3. bij de belastingverordening in december 2011 met een aanvullend voorstel te komen voor een generieke regeling voor demping van fluctuaties in de tarieven van heffingen; 4. Deze generieke regeling na goedkeuring raad op te nemen in de financiële verordening. En gaat over tot de orde van de dag. 11

12 AMENDEMENT LAGERE AFVALSTOFFENHEFFING VOOR ALLE LEEUWARDERS CDA, VVD, NLP, CU Verworpen Dit amendement is verworpen 16 stemmen voor en 21 stemmen tegen. Voor: CDA, VVD, NLP, CU. De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 7 november 2011, behandelende de begroting 2012, Overwegende dat: 1. de gemeenteraad in 2010 heeft besloten de tariefdifferentiatie in de afvalstoffenheffing te wijzigen naar een verhouding 1: 1,5 in twee jaar (2010: 1, : 1, : 1,5.); 2. alle inwoners van Leeuwarden kunnen profiteren van een dalende afvalstoffenheffing in verband met de afgesloten lange termijn-contracten met partner Omrin; 3. de gewijzigde tariefdifferentiatie in de afvalstoffenheffing in 2011 heeft geleid tot een tariefsdaling voor zowel eenpersoonshuishoudens als meerpersoonshuishoudens waarbij de eenpersoonshuishoudens door de wijziging dubbel hebben kunnen profiteren; 4. de begroting laat zien dat in 2012 bij ongewijzigd beleid de daling van de tarieven zich alleen doorzet bij de eenpersoonshuishoudens waardoor meerpersoonshuishoudens niet langer delen in de algehele kostenreductie waarmee zij worden benadeeld; 5. de gewijzigde tariefdifferentiatie in 2011 te billijken valt omdat deze meer recht doet aan de grote omvang van de groep eenpersoonshuishoudens in onze gemeente; 6. de afvalstoffenheffing niet gebaseerd is op een doorbelasting van het gebruik van de voorziening, maar op een collectief bestrijden van de kosten van het verwerken van afval; 7. het verschil tussen het door eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens te betalen bedrag per wooneenheid in 2012 zou oplopen naar 83,81 euro per jaar; 8. wijziging van de tariefdifferentiatie budgettair neutraal doorgevoerd kan worden; 9. de invoering van de DIFTAR systematiek door het college en de raad is uitgesteld. Besluit: 1. de in 2011 gewijzigde tariefdifferentiatie van 1 : 1,3 in stand te houden; 2. de voor 2012 voorziene verdere wijziging naar een verhouding 1 : 1,5 niet te effectueren. 12

13 Amendemint W&I FNP Verworpen Dit amendement is verworpen met 1 stem voor en 36 stemmen tegen. Voor: FNP De rie fan de gemeente Ljouwert byelkoar op moandei 7/10 novimber 2011, dy t de begrutting fan de gemeente Ljouwert oer it jier 2012 besprekt, Oerweagende dat: - It kolleezje in doelstelling hat fan 12 miljoen struktureel besunigjen ein 2014; - no, nei ien jier dêr noch mar de helte fan oer is; - de FNP tinkt dat sûnder yngripen de oare helte yn 2012 fuort raant ; - sjoen de ûnwisse tiden it wol fan belang is dizze buffer oerein te hâlden; - soks in ekstra strukturele besuniging freget fan 6 miljoen yn 2012; - dêrneist 2 miljoen om oer en 14 de al ferlerne 6 miljoen yn te heljen; - de eardere wethâlder finânsjes oplossing fan in tekoart yn it program sels socht; - dat neffens de FNP soks ek allinnich yn it program 5 Wurk en ynkommen kin; - dat net kin op de Ynkommen foarsjennings (bystân) fanwegen de wetlike taak; - wol op Earmoede belied, 0,5 miljoen troch fan 120 % werom nei 105% te gean; - de oare 7,5 miljoen ta lêste komt fan Arbeidsmerke en sosjale yntegraasje. Beslút: - Foar miljoen struktureel te besunigjen op it program Wurk en ynkommen. en giet oer ta de oarder fan de dei. 13

14 27 juni Amendement Culturele omvorming VVD, SP, D66, VL Verworpen Verworpen met 8 stemmen voor en 27 stemmen tegen. De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 27 juni 2011, behandelende het visiedocument Omvorming Kunst en Cultuur in Leeuwarden, Overwegende dat: - In het visiedocument Omvorming Kunst en Cultuur in Leeuwarden verzelfstandiging en talentontwikkeling voor jong en oud onvoldoende is gewaarborgd; - Diverse partijen het belang van een cultureel centrum onderstrepen; - Alle partijen groot belang hechten aan constructief overleg tussen het college en de culturele instellingen; - Op basis van diverse al afgeronde onderzoeken een toekomstvisie voor de gehele culturele infrastructuur ontbreekt; - Het alternatieve plan Kunstplein een goede oplossing biedt voor diverse knelpunten in het visiedocument; de kwaliteit van cultuureducatie in een doorlopende leerlijn blijft gewaarborgd en de frictiekosten beperkt blijven; - In Kunstplein geen aparte marketeer (ad ,-) gefinancierd wordt; - Het visiedocument niet uitgaat van het gehele geoormerkte budget voor cultuureducatie (ad ,- ) van 10,90 per kind voor vier jaar; - De voorgestelde begroting visiedocument ad ,- leidend is voor de middelen bestemd voor cultuureducatie; Besluit: - Het alternatieve plan Kunstplein in goed overleg met de huidige organisatie voor cultuureducatie (namelijk de Stichting Parnas) vorm te geven; - De subsidie van ,- aan de Stichting Parnas (inclusief commissie GML) per 2013 te beëindigen en de begrote frictiekosten van ,- in te zetten; - Vanaf 2013 het voorgestelde begrotingsbedrag van ,- (min ,-) in te zetten (samen met de geoormerkte basisschoolgelden) voor cultuureducatie; - De gewenste gezamenlijke huisvesting concreet te faciliteren, en de kritische opdracht mee te geven om externe commerciële aanbieders te huisvesten; - Totale middelen tot een bedrag van ,- uit Full Sustainable City middelen te trekken, waarbij duurzame culturele investeringen ook renderend zijn; - Een toekomstvisie voor de gehele culturele infrastructuur voor de begroting van 2012 aan de raad voor te leggen; 14

15 Amendement Cultuur - NLP Verworpen Verworpen met 4 stemmen voor en 31 stemmen tegen. Het voorliggende raadsbesluit te vervangen door: Nummer JdeW DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN; BESLUIT: de reactie- en antwoordnota voor kennisgeving aan te nemen; het Visiedocument Cultuur vorm je samen als uitgangspunt te nemen voor de nadere uitwerking van het toekomstig beleid. 15

16 Amendement Nijlansdyk 4 PalGroenLinks, SP, FNP, VL Aangenomen Aangenomen met 22 stemmen voor en 13 stemmen tegen. De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 27 juni 2011, behandelende het agendapunt Aanpak van het pand Nijlânsdyk 4, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2011 (kenmerk dp), overwegende dat: het oude lts-gebouw aan de Nijlânsdyk 4 op dit moment uitstekend functioneert als accommodatie voor jongerenhuisvesting en broedplaats voor creatieve bedrijvigheid en als zodanig een bijdrage biedt aan de levendigheid in de vergijzende wijk Nijlân; de tijdelijk gebouwenbeheerder Carex heeft aangeboden de totale gasrekening voor haar rekening te nemen, onder voorwaarde dat zij het gebouw nog tenminste twee jaar kunnen blijven beheren; de Stichting Arendstuin, als vertegenwoordiger van de huidige gebruikers, heeft aangeboden alle overige exploitatielasten, uitgezonderd de onroerendzaakbelasting en de rioolheffing, voor haar rekening te nemen; de gemeente in dat geval per saldo niet langer bijdraagt aan de exploitatielasten van dit complex; BESLUIT: een krediet beschikbaar te stellen voor het object Nijlânsdyk 4 van voor de reeds gemaakte exploitatiekosten; het onder 1. genoemde krediet te dekken uit de verwachte (her-)ontwikkelopbrengst; de begroting van het dienstjaar 2011 overeenkomstig dit besluit te wijzigen; en het college van b en w opdracht te geven: voor 1 augustus 2011 voor tenminste twee jaar een tijdelijk beheer- en gebruikerscontract af te sluiten met Carex waarin de in de overwegingen genoemde toezeggingen worden vastgelegd, tenzij er aantoonbaar sprake is van precedentwerking; in het kader van het wijkactieplan voor Nijlân de hiervoor genoemde twee jaar te gebruiken voor een onderzoek naar de (her-)ontwikkelmogelijkheden van het gebouw dan wel de grond en de raad hier te zijner tijd over te rapporteren. 16

17 26 april Amendement Dubieuze debiteuren Verworpen Voor stemden de fracties van VVD, FNP, VL De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 26 april 2011 behandelende de Jaarstukken 2010, Overwegende dat: - Het college vanuit de voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren 1,9 miljoen wil laten vrijvallen; - Dit wordt ingegeven door een nieuwe werkwijze voor de bijstandsdebiteuren; - In de nieuwe werkwijze wordt gewerkt met percentages oninbaar per jaar dat de vordering open staat, waarbij dezelfde percentages worden gebruikt als bij de belastingdebiteuren; - Het onduidelijk en onwaarschijnlijk is dat de percentages voor bijstandsdebiteuren hetzelfde zijn als voor de belastingdebiteuren; - Het daardoor onzeker is of het correct is dat er 1,9 miljoen vrijvalt uit de voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren; - Het rekeningresultaat daardoor positief wordt beïnvloed, hetgeen niet (volledig) correct is; - De accountant bij haar controle constateerde dat er nog geen ervaring is met de nieuwe systematiek waardoor een afwijking waarschijnlijk is en het daardoor als een onzekerheid aanmerkt; - De kans op een negatieve afwijking alsnog dus zeer reëel moet worden geacht; - Het saldo van de bestemmingsreserve Dienstverlening ,- bedraagt en het college voorstelt deze over te hevelen van 2010 naar 2011; - De activiteiten waarvoor deze middelen bedoeld zijn en beschikbaar gesteld zijn door de raad, uitgevoerd zijn het budget dus zou moeten vrijvallen. Besluit - De voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren met ,- te verhogen. - De reserve dienstverlening niet over te hevelen, maar dit bedrag vrij te laten vallen en in te zetten voor een storting in de voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren. - Het college op te dragen om in 2011 te komen met realistische percentages voor de oninbaarheid van de bijstandsdebiteuren en bij de Programmabegroting 2012 te komen met een adequate onderbouwing voor de hoogte van de voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren; 17

18 Amendement Budgetoverheveling SP Verworpen Voor stemden de fracties van SP, CU en VVD Amendement Budgetoverheveling Programma Dienstverlening De Raad van de Gemeente Leeuwarden in vergadering bijeen op 26 april 2011, behandelende de Jaarstukken 2010, overwegende dat: - In de periode 2007 t/m 2010 een bedrag van beschikbaar was gesteld voor de verbetering van de dienstverlening voor de gemeente Leeuwarden; - ultimo 2010 van dit bedrag nog een bedrag resteerde van en is toegevoegd aan het budgetoverheveling; - het volledige bedrag niet is uitgegeven door vertragingen in de uitvoering en nu in de periode uitgegeven gaat worden; - van het bedrag van op dit moment pas gereserveerd is voor concrete uitgaven ten behoeve van het Programma Dienstverlening; Besluit: - Het bedrag van dat niet gereserveerd is voor enige uitgave te verwijderen uit de budgetoverheveling Programma Dienstverlening en dit bedrag ten gunste te laten komen aan de algemene reserve. 18

19 28 maart Amendement Detailhandel structuurvisie De Zuidlanden VVD, PvdA, NLP, CU, SP Aangenomen Dit amendement is aangenomen met 25 stemmen voor en 12 stemmen tegen. Tegen stemden de fracties van PGL, CDA en D66. De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 28 maart 2011, behandelende de Structuurvisie en grondexploitatie De Zuidlanden 2010, Overwegende dat: - De binnenstad van Leeuwarden van cruciaal belang is voor de aantrekkelijkheid en de economie van Leeuwarden; - Leeuwarden het koopcentrum is en moet blijven van Fryslan, ook in provinciaal beleid; - De gemeenteraad gaat voor Leeuwarden Beste Binnenstad 2015 en we ook veel investeren in het centrum; - Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van detailhandel niet concurrerend mogen zijn voor de binnenstad van Leeuwarden c.q. daar geen bedreiging voor mogen vormen; - Nieuwe ontwikkelingen complementair moeten zijn aan de bestaande detailhandelstructuur, met name aan het stadscentrum van Leeuwarden; - In de Structuurvisie De Zuidlanden 2010 teksten staan opgenomen die teveel ruimte bieden aan detailhandel in De Zuidlanden; - De gemeenteraad heeft uitgesproken geen megasuper te willen in De Zuidlanden en daarnaast zeer terughoudend te willen omgaan met detailhandel in De Zuidlanden in relatie tot de binnenstad; - De door het college voorgestelde alternatieve tekst nog teveel ruimte laat; - De GDV-locatie Winkelpark De Centrale nog niet is afgerond en er in de afgelopen jaren verschillende initiatieven voor detailhandel zijn geopperd buiten de binnenstad; - Er behoefte is aan een actuele, integrale nieuwe detailhandelsvisie als onderlegger voor nieuwe ontwikkelingen. Besluit: 1. De tekst in de structuurvisie op pagina 23 onderdeel Werpsterhoek ( De ligging van Werpsterhoek t/m mag betekenen voor de Binnenstad ) te vervangen door: De ligging van Werpsterhoek aan de kruising van snelwegen, de stadsentree en de nabijheid van het toekomstig voorstation maken de locatie uniek. Een zichtlocatie die de stad nu nog ontbeert en die onderscheidend is in de regio. Dit is de plek waar Leeuwarden zijn ambitie om de regiofunctie van Leeuwarden te versterken en verder te ontwikkelen waar kan maken. De functionele en stedenbouwkundige uitwerking zal pas gestart worden wanneer zich ontwikkelkansen aandienen en nadat de Haak om Leeuwarden is aangelegd. Tot die tijd wordt volstaan met een ruimtelijke reservering. Er is een sterke samenhang met (het moment van) aanleg van het station Werpsterhoek. 19

20 Programmatisch kan op termijn een breed scala van stedelijke functies op de Werpsterhoek een plaats krijgen. Daarbij is te denken aan specifieke kantoren, sport, in het noordelijk deel ook woningbouw, perifere detailhandel (PDV) en in uitzonderlijke gevallen ook GDV. Een invulling met bijvoorbeeld een mega super is echter niet aan de orde. Het BRO-rapport uit 2009 ziet kansen voor een thematische invulling. In het te ontwikkelen bestemmingsplan voor dit gebied wordt GDV niet bij recht toegestaan, maar uitsluitend in uitzonderlijke gevallen als ontheffingsmogelijkheid waarbij de gemeenteraad wordt geraadpleegd en de mening van de meerderheid van de raad doorslaggevend is voor het college. In ieder geval zal vooraf onderzoek altijd moeten aantonen dat de ontwikkeling aanvullend is op en niet concurrerend is met de positie van de binnenstad. 2. De tekst inclusief mogelijkheid GDV/PDV op pagina 7 en pagina 15 te vervangen door: inclusief mogelijkheid PDV en in uitzonderlijke gevallen GDV (zie pagina 23). 3. Het college van B&W opdracht te geven om te komen tot een integrale, nieuwe detailhandelsvisie voor Leeuwarden in nauw overleg met betrokken partijen in de gemeente. Deze detailhandelsvisie is gericht op een toekomstbestendige sterke detailhandelsstructuur, passend bij de functie van Leeuwarden binnen Fryslan waarbij het centrum van Leeuwarden de hoogste prioriteit heeft waar geen afbreuk aan zal worden gedaan. Deze detailhandelsvisie zal tevens stoelen op actuele distributie planologische onderzoeken waarbij inzichtelijk wordt gemaakt wat de kansen én de bedreigingen voor de stad en haar verschillende (detailhandels) functies zijn. 20

Amendementen 2010/2011

Amendementen 2010/2011 1 26 APRIL 2011... 4 110426 AMENDEMENT DUBIEUZE DEBITEUREN... 5 Verworpen... 5 110426 AMENDEMENT BUDGETOVERHEVELING SP... 6 Verworpen... 6 28 MAART 2011... 7 110328 AMENDEMENT DETAILHANDEL STRUCTUURVISIE

Nadere informatie

Moties/amendementen 2010/2011

Moties/amendementen 2010/2011 1 28 MAART 2011... 7 110328 MOTIE BREDE SCHOLEN PVDA, D66, CDA, SP, CU, PGL... 7 110328 AMENDEMENT DETAILHANDEL STRUCTUURVISIE DE ZUIDLANDEN VVD, PVDA, NLP, CU, SP... 8 110328 AMENDEMENT GEKWALIFICEERDE

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2012 NR.: 19

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2012 NR.: 19 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2012 NR.: 19 Officiële naam regeling: Referendumverordening Provincie Limburg 2012 Citeertitel: Referendumverordening Provincie Limburg 2012 Naam ingetrokken regeling: Verordening

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

De tarieven zijn gebaseerd op de paragraaf lokale heffingen zoals opgenomen in de programmabegroting

De tarieven zijn gebaseerd op de paragraaf lokale heffingen zoals opgenomen in de programmabegroting Aan de gemeenteraad 17 november 2009 Gemeentestukken: 2009-275 Onderwerp: Belastingverordeningen 1. Voorstel Wij stellen u voor de hieronder genoemde belastingverordeningen vast te stellen. A. Verordening

Nadere informatie

Loes Peters 3417

Loes Peters 3417 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Loes Peters 3417 Loes.Peters@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder Egbert Buiter onderwerp Verordening Paracommercie

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond Ondergetekenden, De gemeente Roermond,vertegenwoordigd krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

J. Goossens raad november 2013

J. Goossens raad november 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email J. Goossens 040 2083571 jgo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Programmabegroting 2014-2017. 13raad00542 7 november 2013

Nadere informatie

Raadsvergadering 6 / 8 november november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD VERWORPEN INGETROKKEN

Raadsvergadering 6 / 8 november november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD VERWORPEN INGETROKKEN Raadsvergadering 6 / 8 november 2012 13 november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD 1 ste Onderwerp indiener A120098/1 PvdA Begroot budget inhuur externen A120098/2 PvdA Budget Rekenkamercommissie A120098/5 D66

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door:

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door: Agenda Gemeenteraad Vervolg besluitvormende raadsvergadering van 21 april 2015 Uitnodiging voor de vergadering op woensdag 22 april 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 12

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/6

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/6 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-2-2016 Nummer voorstel: 2016/6 Voor raadsvergadering d.d.: 08-03-2016 Agendapunt: 9 Onderwerp:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 februari 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven BBVnr:

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven BBVnr: Raadsvoorstel Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven 2017 Portefeuillehouder: Keuzenkamp - van Emmerik, T. e-mailadres opsteller: k.djodikromo@bar-organisatie.nl Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Onderwerp : Wijziging legesverordening m.b.t. legesheffing planologische procedures Nr.: 04/3A Commissie (naam en datum) : Omgeving, 19 januari 2004 Datum raadsvergadering : 29 januari 2004 Samenvatting

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad,

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad, Agendapunt : 11 Voorstelnummer : 06-33 Raadsvergadering : 29 juni 2010 Naam opsteller : Sipke Diepbrink Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 22 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 22 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-072 Houten, 22 oktober 2013 Onderwerp: Actualisering APV; bepalingen paracommerciële instellingen Beslispunten: 1. In de Algemene plaatselijke verordening bepalingen

Nadere informatie

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima.

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima. rv 143 Dienst Publiekszaken PBS/2013.199 RIS 265775_131029 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake vaststellen Verordening op de heffing en invordering van leges met betrekking tot de dienstverlening

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 8 juni 2017 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 18 mei 2017 De notulen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10. RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010 Rv. nr.: 09.0158 B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.0091 Naam programma +onderdeel: Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

D66 INITIATIEFVOORSTEL HAAGSE REFERENDUMVERORDENING

D66 INITIATIEFVOORSTEL HAAGSE REFERENDUMVERORDENING rv 307 RIS 91131_011108 D66 INITIATIEFVOORSTEL HAAGSE REFERENDUMVERORDENING 8 november 2001 Robert van Lente Albert van der Zalm Arthur van Buitenen 1 Inleiding Op vrijdag 28 september 2001 heeft de commissie

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 6 juli 2017 1. 17 7 6345 Behandeling jaarrekening 2016 Door de fracties worden onderstaande

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 9 Onderwerp: Grondslag rioolheffing Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 279 Informant: G.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09 Ag nr. : Onderwerp Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de verordeningen/besluiten betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2010 (aanvulling). Voorstel Door vaststelling van de verordeningen/besluiten,

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Legesverordening omgevingsvergunning 2013.

Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Legesverordening omgevingsvergunning 2013. Datum 4 oktober 2016 Registratienummer RIS295193 Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Legesverordening omgevingsvergunning 2013. Toelichting Voor het college

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Vergunningen, Toezicht en Handhaving Houten, L.S.A. van den (Leonard) Kenmerk 16.508837 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 22 december 2016 Jaargang en nummer 2016

Nadere informatie

Nr.: 06-61 Diemen, 29 augustus 2006 Onderwerp: Vaststelling van de 1 e wijziging van de Legesverordening en tarieventabel 2006. Aan de gemeenteraad.

Nr.: 06-61 Diemen, 29 augustus 2006 Onderwerp: Vaststelling van de 1 e wijziging van de Legesverordening en tarieventabel 2006. Aan de gemeenteraad. RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT Nr.: 06-61 Diemen, 29 augustus 2006 Onderwerp: Vaststelling van de 1 e wijziging van de Legesverordening en tarieventabel 2006 Aan de gemeenteraad. Gevraagd raadsbesluit De 1

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd.

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 28 januari 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

Samenvatting: Voorgesteld wordt de Legesverordening met de bijbehorende tarieventabel vast te stellen

Samenvatting: Voorgesteld wordt de Legesverordening met de bijbehorende tarieventabel vast te stellen Raadsvoorstel Nummer: 159479 Behandeld door: A. van de Kamp Agendapunt: 14 22 november 2016 Onderwerp: Vaststellen legesverordening 2017 met bijbehorende legestabel. Geachte raad, Samenvatting: Voorgesteld

Nadere informatie

: 12 december : wethouder B. Bonnema

: 12 december : wethouder B. Bonnema R16.00048 E bprrv Littenseradiel : 12 december 2016 : Gemeentelijke belastingen, heffingen en tarieven : wethouder B. Bonnema : De raad besluit : 1. de belastingen, de heffingen en de tarieven overeenkomstig

Nadere informatie

Inleiding: Om in 2010 de belastingheffing mogelijk te maken voor de gewijzigde tarieven dienen de verordeningen vastgesteld te worden.

Inleiding: Om in 2010 de belastingheffing mogelijk te maken voor de gewijzigde tarieven dienen de verordeningen vastgesteld te worden. RAADSVOORSTEL status: A Agendapunt: 11 Onderwerp: Verordeninjg OZB 2010, 2e wijziging legesverordening 2009, Legesverordening 2010. Commissie: 7-12-2009, nr. 14 Raadsvoorstel: 17-11-2009, nr. 196 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 5 november 2013 Agendanummer: 5b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595-447777 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

Besluitenlijst. van de vergadering van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 20 oktober 2004 om uur in het stadhuis.

Besluitenlijst. van de vergadering van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 20 oktober 2004 om uur in het stadhuis. Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 20 oktober 2004 om 16.00 uur in het stadhuis. "24. Renovatie en Ontwikkeling Goffertbad 203/2004 Raadsvoorstel d.d. 20

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Raadsvoorstel: 2014-1172 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem 2014 1. Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Datum: 31 maart 2014 Portefeuillehouder: A.C. Barske Raadsbijeenkomst: 6 mei

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014. i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645

Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014. i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645 m Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014 i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645 DRANK- EN HORECAVERORDENING 2014 Verordening afdeling 8a model-apv: bijzondere bepalingen over horecabedrijven

Nadere informatie

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. G.H.J. Weierink : L. Evers

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. G.H.J. Weierink : L. Evers (gewijzigd) RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 3 december 2013 : 16 december 2013 Documentnr. Zaaknummer : : Portefeuillehouder Verantwoordelijk

Nadere informatie

Voorstel besluit Vastgesteld wordt de "verordening tot wijziging van de legesverordening Steenwijkerland 2003" (1-e wijziging)

Voorstel besluit Vastgesteld wordt de verordening tot wijziging van de legesverordening Steenwijkerland 2003 (1-e wijziging) Raadsvoorstel nr. : 2002/181 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 17 december 2002 Agendapunt : 21 Steenwijk, 3 december 2002. Onderwerp: Aanpassing legesverordening m.b.t. bouwleges Voorstel besluit

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot:

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011 Agendapunt Onderwerp 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: I. tot vaststelling van de geamendeerde Programmabegroting

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012 Burgemeester Röell 12CV000171 Benoeming tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (trouwambtenaar) De heer A.R. Stolk benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode als

Nadere informatie

Bijlage 12 Toelichting aanpassing OZB-tarieven 2012 Bijlage 13 Kostendekkendheid legesverordening, marktgelden en grafrechten 2012

Bijlage 12 Toelichting aanpassing OZB-tarieven 2012 Bijlage 13 Kostendekkendheid legesverordening, marktgelden en grafrechten 2012 Voorstel aan : Gemeenteraad van 19 december 2011 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 6 december 2011 Nummer : Onderwerp : Wijziging Belastingverordeningen voor 2012 Bijlage(n) : Bijlage 1 t/m 11

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007

Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 1 : Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de door de gemeente Leiderdorp geheven belastingen, heffingen en leges. De paragraaf geeft

Nadere informatie

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Toelichting

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Toelichting Raadsvoorstel nr. : 2002/175 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 17 december 2002 Agendapunt : 6 Steenwijk, 3 december 2002. Onderwerp: Subsidieverordening Peuterspeelzaalwerk Voorstel besluit Instemmen

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010. De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; gelet op 229, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet ; B e s l u i t : vast te stellen de: eerste

Nadere informatie

Portefeuillehouder Wethouder P. Depla. Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 november 2009

Portefeuillehouder Wethouder P. Depla. Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 november 2009 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 2 december 2009 / 218/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Einde kalenderjaar 2009 Onderwerp Eenmalig rioolaansluitingsrecht 2010 Programma / Programmanummer

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Te nemen besluit Vaststellen van de Legesverordening 2015 en de Verordening marktgeld 2015.

GEMEENTE OLDEBROEK. Te nemen besluit Vaststellen van de Legesverordening 2015 en de Verordening marktgeld 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel van het college aan de raad Raadsvergadering d.d. 18 december 2014 Agendapunt 06-14 Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de Legesverordening 2015 en de Verordening marktgeld

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 28 november 2016

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 28 november 2016 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 28 november 2016 Onderwerp: Belastingverordeningen 2017 Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Besluit Commissie én Raad Vaststellen belastingverordeningen en bijbehorende tarieven-verordeningen

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad Onderwerp Verordening Wsw-raad Nota van B&W Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. P. Haker Telefoon 5114039 E-mail: phaker@haarlem.nl Reg.nr. SZW/BB/2008/84084 Bijlage A B & W-vergadering van 13 mei

Nadere informatie

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel Nieuwegein m Gemeenteraad % c r- - :. - -. r$ Q 2 013-302 Onderwerp Openstellen Duikeendtunnel Datum 13 september 2013 Raadsvoorstel Afdeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Budget voor uitvoeren

Nadere informatie

Legesverordening 2011 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING

Legesverordening 2011 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING 1 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen,

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

: 6e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV): sluitingstijden horeca

: 6e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV): sluitingstijden horeca Raad : 5 oktober 2004 Agendanr. : Doc.nr : B200410086 Afdeling: : Bestuursondersteuning RAADSVOORSTEL Onderwerp : 6e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV): sluitingstijden horeca Inleiding

Nadere informatie

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima.

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima. Gemeente Den Haag rv 126 Dienst Publiekszaken PBS/2015.184 RIS 286867_151027 Voorstel van het college inzake wijziging van de verordening op de heffing en invordering van leges met betrekking tot de dienstverlening

Nadere informatie

Decentrale regelgeving

Decentrale regelgeving Decentrale regelgeving Overheidsorganisatie Gemeente Lansingerland Organisatie die de regeling Gemeente Lansingerland vaststelt Vastgesteld door Gemeenteraad Titel regelgeving Verordening Interactieve

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren.

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren. Vergadering Raad 04-07-2013 Tijd: 00:00-00:00 Voorzitter: 1 Opening De voorzitter opent de vergadering. 2 Vragenhalfuurtje raadsleden Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart 2015 P. Scholtens De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 52 459116 2 5712360 - Geachte heer, mevrouw, Met

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0077 Rv. nr.: 10.0077 B&W-besluit d.d.: 27-4-2010 B&W-besluit nr.: 10.0478 Naam programma +onderdeel: Programma nummer 6 Stedelijke Ontwikkeling (product 810.02 Lokaal Ruimtelijk ordeningsbeleid)

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raad 23 februari februari Wob-verzoek informatie DEVO Burger en Bestuur

RAADSVOORSTEL. Raad 23 februari februari Wob-verzoek informatie DEVO Burger en Bestuur RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 23 februari 2017 Afdeling Strategie & Control Voorstelnummer 182166 Datum 14 februari 2017 Onderwerp Programma Wob-verzoek informatie DEVO Burger en Bestuur Inlichtingen bij

Nadere informatie

Registratienummer: Besluit omgevingsvergunning Elswoutshoek

Registratienummer: Besluit omgevingsvergunning Elswoutshoek Registratienummer: 2016003300 Besluit omgevingsvergunning Elswoutshoek Op 22 mei 2015 is namens de heer J.W. Slewe te Overveen een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de activiteit handelen in

Nadere informatie

\ Raadsvoorstel Zaak 24560

\ Raadsvoorstel Zaak 24560 \ Raadsvoorstel Zaak 24560 Onderwerp: Belastingverordeningen 2016 Openbaarheid: Portefeuillehouder: Openbaar Wethouder Leunissen Datum Raad: 17-12-2015 Nummer: \ Samenvatting Jaarlijks dienen voor 1 januari

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B02.OOT Voorstel uitwijk en bijstand samen met Dongen en Loon op Zand Ongeveer 3 x per jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen de gemeente Waalwijk en het

Nadere informatie

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 10 november 2010 onderwerp: Verordening Rioolheffing 2011 bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, Voor u ligt het voorstel tot

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : 09 Datum : 23 september 2013 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien.

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien. rv 86 Gemeentelijke Belastingdienst nr. 0008140 RIS 73637_000330 Den Haag, 24 maart 2000 Aan de gemeenteraad Wijziging Legesverordening. De inwerkingtreding van de herziene Wet op de Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 11 Sliedrecht, 14 september 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel

Nadere informatie

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan.

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-113 Onderwerp Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Aan de raad, Onderwerp

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering: 7 ^JPJ 2012 Besluit: oünrv roing ivoorstalnummer,

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 juni 2016. De heer K. van Harten (fractie van de ChristenUnie) is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

De vergadering is op 6 november na agendapunt 9 geschorst. Op 10 november heeft de raad de vergadering weer vervolgt.

De vergadering is op 6 november na agendapunt 9 geschorst. Op 10 november heeft de raad de vergadering weer vervolgt. Vergadering Gemeenteraad 06-11-2008 Plaats: Raadszaal Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 6 NOVEMBER 2008 1 Opening De vergadering is op 6 november na agendapunt

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

2017D25309 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D25309 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D25309 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Onderwerp 1e wijziging Verordening Leges 2013 Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma

Onderwerp 1e wijziging Verordening Leges 2013 Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Onderwerp 1e wijziging Verordening Leges 2013 Volgnr. 2013-031 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Ambtenaar F. van den Hoogen Afdeling Ruimtelijke Ordening Datum voorstel 11 juni 2013 Opiniërende

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 157518 Datum: 1 juni 2015 Programma : Sport Blad: 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G. van Beurkering-Huijbregts

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : Datum : 23 september 2012 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord

Nadere informatie

Overzicht van amendementen en moties, betrekking. hebbende op de raadsvergadering van 9 juli 2015 PERSPECTIEFNOTA 2016-2019. Korte omschrijving

Overzicht van amendementen en moties, betrekking. hebbende op de raadsvergadering van 9 juli 2015 PERSPECTIEFNOTA 2016-2019. Korte omschrijving 01 SGP/ Meijer Amend. De auto is geen melkkoe 1; tariefsverhoging parkeerheffing De voorgenomen verhoging van de parkeertarieven in Ede Centrum niet door te voeren en de daarbij geprognosticeerde opbrengst

Nadere informatie

Onderwerp Eerste wijziging van de Legesverordening Besluitvormend

Onderwerp Eerste wijziging van de Legesverordening Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 28 januari 2014 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2014_BW_00051 Onderwerp Eerste wijziging van de Legesverordening 2014 - vormend Beknopte samenvatting In de wijziging

Nadere informatie

Aan de raad. No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013

Aan de raad. No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013 Onderwerp: Algemene

Nadere informatie