Amendementen 2010/2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amendementen 2010/2011"

Transcriptie

1 1

2 19 DECEMBER AMENDEMENT LEGESVERORDENING - NLP, CDA, VL Aangenomen AMENDMENT SCHULDHULPVERLENING - VVD, SP,VL Verworpen AMENDEMENT PREVENTIE IN WIJKEN - SP Verworpen AMENDEMENT MAATREGELEN VERORDENING - FL Verworpen. 28 NOVEMBER AMENDEMENT FINANCIELE ONDERBOUWING GLASVEZELRING STADSRING LEEUWARDEN - CDA, VV, NLP, SP, FL, CU, FNP Aangenomen 10 NOVEMBER AMENDEMENT VEILIGHEIDSAANPAK EN GEZINSCOACHING VVD, CDA Verworpen AMENDEMENT DEMPING FLUCTUATIES IN TARIEVEN HEFFINGEN CDA, PVDA, PGL. 11 Aangenomen AMENDEMENT LAGERE AFVALSTOFFENHEFFING VOOR ALLE LEEUWARDERS CDA, VVD, NLP, CU Verworpen AMENDEMINT W&I FNP Verworpen JUNI AMENDEMENT CULTURELE OMVORMING VVD, SP, D66, VL Verworpen AMENDEMENT CULTUUR - NLP Verworpen AMENDEMENT NIJLANSDYK 4 PALGROENLINKS, SP, FNP, VL Aangenomen APRIL AMENDEMENT DUBIEUZE DEBITEUREN Verworpen AMENDEMENT BUDGETOVERHEVELING SP Verworpen MAART AMENDEMENT DETAILHANDEL STRUCTUURVISIE DE ZUIDLANDEN VVD, PVDA, NLP, CU, SP Aangenomen AMENDEMENT GEKWALIFICEERDE MEERDERHEIDSREGEL REFERENDUMVERORDENING CDA, VVD, CU Verworpen AMENDEMENT REFERENDUMVERORDENING 2011 PALGROENLINKS, SP, D66, VL Aangenomen AMENDEMENT VRAAGSTELLING REFERENDUMVERORDENING CDA, VVD, CU Verworpen AMENDEMENT ONDERSTEUNING DEFINITIEF VERZOEK NLP, SP, D66, VL Verworpen AMENDEMENT INZAKE ARTIKEL 5 INLEIDEND VERZOEK NLP, D66, SP, VL Verworpen AMENDEMENT SHOWROOMS OOSTZIJDE OVERIJSSELSELAAN - PVDA

3 Aangenomen MAART AMENDEMENT LEEUWARDEN INTERNATIONAAL - PALGROENLINKS, CU EN VL Aangenomen JANUARI AMENDEMENT SLUITINGSTIJDEN PARACOMMERCIËLE HORECA PVDA, PGL, CDA, VVD, NLP, D66, FNP, SP, VL Aangenomen AMENDEMENT OVERGANGSRECHT SLUITINGSTIJDEN DECONCENTRATIEGEBIEDEN VVD, PVDA, CDA, NLP, SP, D66, PGL Aangenomen AMENDEMENT GELDIGHEIDSDUUR GEDOOGVERKLARING VVD, PVDA, PGL Aangenomen AMENDEMENT OPENINGSTIJDEN COFFEESHOPS PGL, D66, PVDA, SP, FNP, VL Aangenomen AMENDEMENT TERUGDRINGING AANTAL COFFEESHOPS CDA, NLP, CU Verworpen AMENDEMENT OPENINGSTIJDEN COFFEESHOPS CDA, NLP, CU Verworpen AMENDEMENT BIBOB VL, CU Verworpen AMENDEMENT ENERGIEPARK NIEUW STROOMLAND PVDA, PGL, CDA, VVD, CU, SP Aangenomen DECEMBER AMENDEMENT LEX SILENCIO POSITIVO VVD, D66, FNP, SP Aangenomen AMENDEMENT MOSQUITO WEG SP, PGL, FNP Verworpen AMENDEMENT VOORWAARDEN GEBRUIK MOSQUITO PGL, SP, FNP Verworpen AMENDEMENT INVOEREN PRECARIOBELASTING OP KABELS EN LEIDINGEN VVD, FNP, CU Verworpen AMENDEMENT GARANTSTELLING CAMBUUR PVDA, VVD, NLP Aangenomen AMENDEMENT TEKST UITGAVEN WMO VOORZIENINGEN SP Verworpen AMENDEMENT PGB-VERGOEDING COLLECTIEF VRAAGAFHANKELIJK VERVOER VVD, CDA, D66 53 Verworpen NOVEMBER AMENDEMENT WIARDA VVD, FNP Verworpen AMENDEMENT DE ZUIDLANDEN SP Verworpen AMENDEMENT 4A - INVOEREN PRECARIOBELASTING WOONSCHEPEN PVDA, PGL, CDA AMENDEMENT 6 CULTUUREDUCATIE VVD, D Verworpen AMENDEMENT 7 DIERENAMBULANCE VVD, CU, VL Aangenomen AMENDEMENT 8 EVENEMENTEN VVD, PVDA, CDA Aangenomen AMENDEMENT 9 VEILIGHEID VVD, PVDA, CDA Aangenomen AMENDEMENT 10 ONKRUIDONDERHOUD VVD Verworpen AMENDEMENT 11 ROERENDE ZAAK BELASTING - VVD, VL, FNP Verworpen

4 AMENDEMENT 12 TEGENBEGROTING VVD Verworpen AMENDEMENT 13 WIFI PRINSENTUIN VVD, PVDA, CDA, FNP Aangenomen AMENDEMENT 15 AFSCHAFFEN INTERNETVERBINDING RAADSLEDEN PGL Verworpen AMENDEMENT 16 - ONKRUIDBEHEER: EERST DISCUSSIE EN AFWEGING ALTERNATIEVEN PGL, PVDA, CU, D66, SP, VL Aangenomen AMENDEMENT 17A ONTWIKKELING BMX-FIETSCROSSBAAN LEEUWARDEN - PGL Verworpen AMENDEMENT 19 BEPERKING AANPASSING STADSHAL CDA, VVD, CU, PGL, PVDA, VL, NLP, FNP, SP Aangenomen AMENDEMENT 21A - CONTINUERING ZAKGELDPROJECT CDA, PVDA, VVD, PGL, CU Aangenomen AMENDEMENT 22 VERKEERSVEILIGHEID CDA, VVD, CU, PVDA, PGL Aangenomen AMENDEMENT 24 STIMULERINGSFONDS ECONOMISCHE PARTICIPATIE - NLP Ingetrokken AMENDEMENT 31A PARNAS D66, CU Verworpen AMENDEMENT 32 STADSHAL D Verworpen AMENDEMENT 37 RTV MERCURIUS CU Verworpen AMENDEMENT 41 PARKEERTARIEVEN SP EN CU Verworpen AMENDEMENT 42 SPORTINZET SP EN CU Verworpen AMENDEMENT 44 TARIEFSDIFFERENTIATIE AFVALSTOFFENHEFFING SP, D66, FNP Aangenomen AMENDEMENT 50 VOEDSELBANK - PVDA, CDA, PGL Aangenomen OKTOBER SEPTEMBER JUNI APRIL AMENDEMENT REGENWATEROPVANG/RIOLERING PAL/GL EN CU Ingetrokken MAART JANUARI AMENDEMENT FIETSENDIEFSTAL PAL/GL, VVD, CDA, FNP Verworpen DECEMBER NOVEMBER AMENDEMENT ONTMOETINGSPLAATS IN DE STAD PAL/GL EN NLP Verworpen AMENDEMENT INVORDERING BIJSTANDSFRAUDE PAL/GL EN CU Verworpen

5 19 december AMENDEMENT: LEGESVERORDENING NLP, CDA, VL Aangenomen Met 32 stemmen voor en 5 tegen Tegen: VVD Toelichting amendement: Om de opbrengsten op het niveau van de kosten te krijgen moeten de bouwleges met ingang van 1 januari 2012 worden verhoogd. Het College stelt voor om aanvragers van kleine bouwaanvragen (tot een bedrag van 7500) vanaf 1 januari 2012 geen bouwleges meer te vragen. We vinden dit geen goed signaal. Ook kleine bouwaanvragen brengen kosten met zich mee en het is redelijk dat belanghebbenden een bijdrage leveren aan de kosten die de gemeente moet maken. Overigens is van alleen Rotterdam bekend dat zij geen leges in rekening brengt voor kleine bouwaanvragen. Verreweg de meeste gemeenten doen dit wel. Met dit amendement wordt de situatie dat ook leges worden geheven over kleine bouwaanvragen gehandhaafd. De totale opbrengst van de bouwleges blijft met dit amendement ongewijzigd. De gemeenteraad van Leeuwarden besluit: Artikel van de legesverordening Leeuwarden 2012 te wijzigen conform onderstaande tekst. Bouwactiviteiten Het tarief bedraagt,indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, indien de bouwkosten minder bedragen dan : 2,2% van de bouwkosten met een minimum van indien de bouwkosten meer bedragen dan maar minder dan , ,00 vermeerderd met 2,08% van de bouwkosten die meer bedragen dan indien de bouwkosten meer bedragen dan maar minder dan ,00 vermeerderd met 1,98% van de bouwkosten die meer bedragen dan indien de bouwkosten meer bedragen dan vermeerderd met 1,88% van de bouwkosten die meer bedragen dan ,00 5

6 19 december AMENDEMENT SCHULDHULPVERLENING VVD, SP, VL Verworpen Met 7 stemmen voor, 30 stemmen tegen Voor: VVD, SP, VL De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 19 december 2011, behandelende het beleidskader In Eigen Hand : Schuldhulpverlening Nieuwe Stijl, Overwegende dat: Het beleidskader een herijking van het schuldhulpverleningsbeleid betreft, waarin zowel financieel als inhoudelijk te weinig keuzes worden gemaakt; Het college overweegt om aan sommige burgers geen aanbod schuldhulpverlening, budgetbeheer of budgetcoaching meer te doen; Alle partijen vinden dat er geen wachtlijst en weigering van trajecten voor burgers door professionele schuldhulpverlening moet zijn; De kosten van budgetbeheer en budgetcoaching kostenneutraal aan burgers in rekening gebracht moet worden; De kosten voor deze trajecten volgens uw begroting in 2012 afnemen, terwijl de instroom toeneemt vanwege de economische crisis; Besluit: Het beleidskader In Eigen Hand schuldhulpverlening nieuwe stijl vast te stellen, onder de voorwaarde dat aan iedereen een aanbod wordt gedaan; Dat de ketenpartners de signaalfunctie uitoefenen, en vervolgens meteen de professionals als de KBNL en SVO inschakelen voor de schuldregelingen; Geen wachtlijsten en weigering van trajecten te accepteren, maar concrete en professionele invulling van de loketfunctie te vinden; Mogelijke extra kosten (tot maximaal E in 2012 E in 2013) te dekken uit het ISI; De raad uiterlijk eind 2012 te informeren over dit nieuwe preventieve schuldhulpverleningsbeleid en de slagingspercentages daarvan. 19 december

7 AMENDEMENT PREVENTIE IN WIJKEN SP Verworpen Met 6 stemmen voor en 31 stemmen tegen Voor: SP, VVD De Raad van de Gemeente Leeuwarden in vergadering bijeen op 19 december 2011, behandelende het voorstel veiligheidsbeleid , overwegende dat: De bezuinigingen op het veiligheidsbeleid erg fors zijn; Hierdoor vele belangrijke zaken niet meer uitgevoerd kunnen worden; Met name preventie van zaken hierdoor in het nauw komen; Het wenselijk is preventie waar mogelijk te behouden om problemen op lange termijn te voorkomen; Besluit: De preventie in wijken in 2012 en 2013 te continueren; De jaarlijkse kosten van te dekken uit het ISI 19 December

8 AMENDEMENT MAATREGELEN VERORDENING VL Verworpen Verworpen met 1 stem voor en 36 tegen. Voor: VL De Raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op maandag 19 December Behandelende verordening tot wijziging van de maatregelen verordening WWB, IOAW en IOAZ Leeuwarden. overwegende dat; 1. extra strenge maatregelen automatisch voor nieuwe problemen zorgen 2. harder straffen vaak niet helpt en belonen wel 3. er meer nadruk zou moeten liggen op een coachende dienst dan op een straffende dienst 4. het wel een goed zaak is dat door vereenvoudiging van het sanctiestelsel op een eerste overtreding van een lichte verplichting, volstaan wordt met het geven van een schriftelijke waarschuwing., immers dat betekent een versoepeling ten opzichte van het huidige sanctie regime. 5. het op zijn plaats is om bij zeer ernstige misdragingen: verbaal geweld, discriminatie zaakgericht fysiek geweld, intimidatie en mensgericht fysiek geweld de sancties te verzwaren. 6. het college voor het overige krachtens de huidige verordening voldoende middelen heeft voor een effectief handhavingsbeleid. De raad van de gemeente Leeuwarden besluit: de Verordening tot wijziging van de Maatregelenverordening WWB, IOAW en IOAZ gewijzigd vast te stellen conform de bijgevoegde tabel. 28 november

9 AMENDEMENT FINANCIELE ONDERBOUWING GLASVEZELRING STADSRING LEEUWARDEN CDA, VVD, NLP, SP, VL, CU, FNP AANGENOMEN Aangenomen met 35 stemmen voor en 1 stem tegen. Tegen: PvdA De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 28 november 2011; Behandelend het agendapunt Verlengen huurcontract en activering glasvezelring Stadsring Leeuwarden Overwegende dat; - Het gemeentelijke aandeel in de investeringskosten is gedekt uit het SIOF. Het ligt derhalve voor de hand dat de activering dan ook ten gunste van dezelfde bron komt. - Een structurele jaarlijkse toevoeging (door het verschil in de kapitaallasten en huuropbrengsten) in de algemene middelen te prefereren is boven een incidentele storting. Besluit het raadsbesluit aan te passen als volgt: Besluit: 1. De boekwaarde van het glasvezelnetwerk te activeren. 2. De kapitaallast (afschrijvingkosten en rentekosten) van ,00 jaarlijks structureel ten laste te brengen van de algemene middelen. 3. De huuropbrengsten ook structureel ten bate van de algemene middelen te brengen. 4. De nog openstaande vordering op de stichting beheer stadsring Leeuwarden van ,00 af te boeken. 5. Het vrijgevallen bedrag (boekwaarde) ,00 terug te storten in het SIOF. 9

10 10 november AMENDEMENT VEILIGHEIDSAANPAK EN GEZINSCOACHING VVD, CDA Verworpen Verworpen met 10 stemmen voor en 27 stemmen tegen. Voor: VVD, CDA De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 7 november 2011, behandelende de begroting 2012, Overwegende dat: 1. de gemeente Leeuwarden jaarlijks minder geld van het Rijk ontvangt in het kader van het Grote Steden Beleid voor het lokale veiligheidsbeleid; 2. het Rijk van mening is dat processen minder bureaucratisch vormgegeven kunnen worden en dat daarmee geld kan worden bespaard. Het terugbrengen van bureaucratische rompslomp lovenswaardig en noodzakelijk is maar ook tijd kost; 3. de korting op de budgetten nu al wel rechtstreeks invloed lijken te hebben op het project Radar dat bestaat uit een vorm van gezinscoaching gericht op crisis-situaties; 4. naar de mening van de gemeente de gezinscoaching van Radar uitstekend functioneert; 5. de gemeentelijk geregisseerde keten-aanpak tussen bijvoorbeeld: jongerenwerk, straatcoaches, politie en jeugdzorg bij deze interventie-methode zeer veel baat heeft; 6. het garanderen van een veilige leefomgeving, zeker wanneer er ook kinderen en jongeren en huiselijk geweld in het spel zijn, een belangrijke kerntaak van een gemeente is; 7. het college voorstelt om de resterende veiligheidsmiddelen deels in te zetten voor de uitvoering van het meldpunt overlast, wat gezien mag worden als een regulier meldpunt in het kader van de gemeentelijke dienstverlening (ook onderhoud openbare ruimte); 8. het college in de memorie van antwoord aangeeft voor 2012 slechts 1 arbeidsplaats van de bestaande 1,5 te kunnen financieren waardoor het project beperkter wordt doorgezet; 9. in tijden van beperkte middelen voor veiligheidsbeleid, deze bij voorrang ingezet dienen te worden voor projecten die in directe zin bijdragen aan fysieke en sociale veiligheid. Besluit: 1. de gezinscoaching zoals uitgevoerd door Radar in 2012 volledig in stand te houden; 2. het bedrag van euro uit de middelen voor sociaal-maatschappelijke ontwikkeling aan te vullen met de veiligheidsmiddelen die gereserveerd werden voor Meldpunt Overlast ( euro) en deze post te verwijzen naar de reguliere bedrijfsvoering; 3. de aanpak te integreren in de interventie-teams voor gezinnen zoals het college voorstelt in de memorie van antwoord (blad 16) om daarmee een kosten-besparing te bereiken. 10

11 AMENDEMENT DEMPING FLUCTUATIES IN TARIEVEN HEFFINGEN CDA, PvdA, PGL Aangenomen Aangenomen met 33 stemmen voor en 4 stemmen tegen. Tegen: NLP De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 7 november 2011, behandelende de begroting 2012, Overwegende dat: 1. uitgangspunt voor de vaststelling van de tarieven van de heffingen is, dat deze tarieven voor 100% kostendekkend zijn; 2. de Reserve Egalisatie heffingen het saldo van de baten en lasten is van de heffingen na ommekomst van een belastingjaar; 3. het saldo van de reserve Egalisatie heffingen het volgend belastingjaar wordt teruggeven of verrekend in de tarieven van de heffingen; 4. de inwoners van Leeuwarden op deze manier kunnen worden geconfronteerd met een excessief hoge stijging van tarieven ten opzichte van het vorig belastingjaar; 5. in 2012 een bedrag van wordt onttrokken aan de Reserve egalisatie heffingen, waardoor de tarieven van de afvalstoffen gemiddeld met 4,2% dalen; 6. hierdoor de tarieven van de afvalstoffenheffing in 2013 ten opzichte van 2012 naar verwachting met 9% zullen stijgen; 7. de inwoners van Leeuwarden op deze manier worden geconfronteerd in 2013 met een hoge stijging van tarieven afvalstoffenheffing (9%) t.o.v Besluit: 1. de Reserve Egalisatie Afvalstoffenheffing te verrekenen in de tarieven van de afvalstoffenheffing in 2012 en 2013, waardoor de tarieven geleidelijker wijzigen; 2. rekening te houden met 100% kostendekkende tarifering; 3. bij de belastingverordening in december 2011 met een aanvullend voorstel te komen voor een generieke regeling voor demping van fluctuaties in de tarieven van heffingen; 4. Deze generieke regeling na goedkeuring raad op te nemen in de financiële verordening. En gaat over tot de orde van de dag. 11

12 AMENDEMENT LAGERE AFVALSTOFFENHEFFING VOOR ALLE LEEUWARDERS CDA, VVD, NLP, CU Verworpen Dit amendement is verworpen 16 stemmen voor en 21 stemmen tegen. Voor: CDA, VVD, NLP, CU. De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 7 november 2011, behandelende de begroting 2012, Overwegende dat: 1. de gemeenteraad in 2010 heeft besloten de tariefdifferentiatie in de afvalstoffenheffing te wijzigen naar een verhouding 1: 1,5 in twee jaar (2010: 1, : 1, : 1,5.); 2. alle inwoners van Leeuwarden kunnen profiteren van een dalende afvalstoffenheffing in verband met de afgesloten lange termijn-contracten met partner Omrin; 3. de gewijzigde tariefdifferentiatie in de afvalstoffenheffing in 2011 heeft geleid tot een tariefsdaling voor zowel eenpersoonshuishoudens als meerpersoonshuishoudens waarbij de eenpersoonshuishoudens door de wijziging dubbel hebben kunnen profiteren; 4. de begroting laat zien dat in 2012 bij ongewijzigd beleid de daling van de tarieven zich alleen doorzet bij de eenpersoonshuishoudens waardoor meerpersoonshuishoudens niet langer delen in de algehele kostenreductie waarmee zij worden benadeeld; 5. de gewijzigde tariefdifferentiatie in 2011 te billijken valt omdat deze meer recht doet aan de grote omvang van de groep eenpersoonshuishoudens in onze gemeente; 6. de afvalstoffenheffing niet gebaseerd is op een doorbelasting van het gebruik van de voorziening, maar op een collectief bestrijden van de kosten van het verwerken van afval; 7. het verschil tussen het door eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens te betalen bedrag per wooneenheid in 2012 zou oplopen naar 83,81 euro per jaar; 8. wijziging van de tariefdifferentiatie budgettair neutraal doorgevoerd kan worden; 9. de invoering van de DIFTAR systematiek door het college en de raad is uitgesteld. Besluit: 1. de in 2011 gewijzigde tariefdifferentiatie van 1 : 1,3 in stand te houden; 2. de voor 2012 voorziene verdere wijziging naar een verhouding 1 : 1,5 niet te effectueren. 12

13 Amendemint W&I FNP Verworpen Dit amendement is verworpen met 1 stem voor en 36 stemmen tegen. Voor: FNP De rie fan de gemeente Ljouwert byelkoar op moandei 7/10 novimber 2011, dy t de begrutting fan de gemeente Ljouwert oer it jier 2012 besprekt, Oerweagende dat: - It kolleezje in doelstelling hat fan 12 miljoen struktureel besunigjen ein 2014; - no, nei ien jier dêr noch mar de helte fan oer is; - de FNP tinkt dat sûnder yngripen de oare helte yn 2012 fuort raant ; - sjoen de ûnwisse tiden it wol fan belang is dizze buffer oerein te hâlden; - soks in ekstra strukturele besuniging freget fan 6 miljoen yn 2012; - dêrneist 2 miljoen om oer en 14 de al ferlerne 6 miljoen yn te heljen; - de eardere wethâlder finânsjes oplossing fan in tekoart yn it program sels socht; - dat neffens de FNP soks ek allinnich yn it program 5 Wurk en ynkommen kin; - dat net kin op de Ynkommen foarsjennings (bystân) fanwegen de wetlike taak; - wol op Earmoede belied, 0,5 miljoen troch fan 120 % werom nei 105% te gean; - de oare 7,5 miljoen ta lêste komt fan Arbeidsmerke en sosjale yntegraasje. Beslút: - Foar miljoen struktureel te besunigjen op it program Wurk en ynkommen. en giet oer ta de oarder fan de dei. 13

14 27 juni Amendement Culturele omvorming VVD, SP, D66, VL Verworpen Verworpen met 8 stemmen voor en 27 stemmen tegen. De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 27 juni 2011, behandelende het visiedocument Omvorming Kunst en Cultuur in Leeuwarden, Overwegende dat: - In het visiedocument Omvorming Kunst en Cultuur in Leeuwarden verzelfstandiging en talentontwikkeling voor jong en oud onvoldoende is gewaarborgd; - Diverse partijen het belang van een cultureel centrum onderstrepen; - Alle partijen groot belang hechten aan constructief overleg tussen het college en de culturele instellingen; - Op basis van diverse al afgeronde onderzoeken een toekomstvisie voor de gehele culturele infrastructuur ontbreekt; - Het alternatieve plan Kunstplein een goede oplossing biedt voor diverse knelpunten in het visiedocument; de kwaliteit van cultuureducatie in een doorlopende leerlijn blijft gewaarborgd en de frictiekosten beperkt blijven; - In Kunstplein geen aparte marketeer (ad ,-) gefinancierd wordt; - Het visiedocument niet uitgaat van het gehele geoormerkte budget voor cultuureducatie (ad ,- ) van 10,90 per kind voor vier jaar; - De voorgestelde begroting visiedocument ad ,- leidend is voor de middelen bestemd voor cultuureducatie; Besluit: - Het alternatieve plan Kunstplein in goed overleg met de huidige organisatie voor cultuureducatie (namelijk de Stichting Parnas) vorm te geven; - De subsidie van ,- aan de Stichting Parnas (inclusief commissie GML) per 2013 te beëindigen en de begrote frictiekosten van ,- in te zetten; - Vanaf 2013 het voorgestelde begrotingsbedrag van ,- (min ,-) in te zetten (samen met de geoormerkte basisschoolgelden) voor cultuureducatie; - De gewenste gezamenlijke huisvesting concreet te faciliteren, en de kritische opdracht mee te geven om externe commerciële aanbieders te huisvesten; - Totale middelen tot een bedrag van ,- uit Full Sustainable City middelen te trekken, waarbij duurzame culturele investeringen ook renderend zijn; - Een toekomstvisie voor de gehele culturele infrastructuur voor de begroting van 2012 aan de raad voor te leggen; 14

15 Amendement Cultuur - NLP Verworpen Verworpen met 4 stemmen voor en 31 stemmen tegen. Het voorliggende raadsbesluit te vervangen door: Nummer JdeW DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN; BESLUIT: de reactie- en antwoordnota voor kennisgeving aan te nemen; het Visiedocument Cultuur vorm je samen als uitgangspunt te nemen voor de nadere uitwerking van het toekomstig beleid. 15

16 Amendement Nijlansdyk 4 PalGroenLinks, SP, FNP, VL Aangenomen Aangenomen met 22 stemmen voor en 13 stemmen tegen. De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 27 juni 2011, behandelende het agendapunt Aanpak van het pand Nijlânsdyk 4, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2011 (kenmerk dp), overwegende dat: het oude lts-gebouw aan de Nijlânsdyk 4 op dit moment uitstekend functioneert als accommodatie voor jongerenhuisvesting en broedplaats voor creatieve bedrijvigheid en als zodanig een bijdrage biedt aan de levendigheid in de vergijzende wijk Nijlân; de tijdelijk gebouwenbeheerder Carex heeft aangeboden de totale gasrekening voor haar rekening te nemen, onder voorwaarde dat zij het gebouw nog tenminste twee jaar kunnen blijven beheren; de Stichting Arendstuin, als vertegenwoordiger van de huidige gebruikers, heeft aangeboden alle overige exploitatielasten, uitgezonderd de onroerendzaakbelasting en de rioolheffing, voor haar rekening te nemen; de gemeente in dat geval per saldo niet langer bijdraagt aan de exploitatielasten van dit complex; BESLUIT: een krediet beschikbaar te stellen voor het object Nijlânsdyk 4 van voor de reeds gemaakte exploitatiekosten; het onder 1. genoemde krediet te dekken uit de verwachte (her-)ontwikkelopbrengst; de begroting van het dienstjaar 2011 overeenkomstig dit besluit te wijzigen; en het college van b en w opdracht te geven: voor 1 augustus 2011 voor tenminste twee jaar een tijdelijk beheer- en gebruikerscontract af te sluiten met Carex waarin de in de overwegingen genoemde toezeggingen worden vastgelegd, tenzij er aantoonbaar sprake is van precedentwerking; in het kader van het wijkactieplan voor Nijlân de hiervoor genoemde twee jaar te gebruiken voor een onderzoek naar de (her-)ontwikkelmogelijkheden van het gebouw dan wel de grond en de raad hier te zijner tijd over te rapporteren. 16

17 26 april Amendement Dubieuze debiteuren Verworpen Voor stemden de fracties van VVD, FNP, VL De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 26 april 2011 behandelende de Jaarstukken 2010, Overwegende dat: - Het college vanuit de voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren 1,9 miljoen wil laten vrijvallen; - Dit wordt ingegeven door een nieuwe werkwijze voor de bijstandsdebiteuren; - In de nieuwe werkwijze wordt gewerkt met percentages oninbaar per jaar dat de vordering open staat, waarbij dezelfde percentages worden gebruikt als bij de belastingdebiteuren; - Het onduidelijk en onwaarschijnlijk is dat de percentages voor bijstandsdebiteuren hetzelfde zijn als voor de belastingdebiteuren; - Het daardoor onzeker is of het correct is dat er 1,9 miljoen vrijvalt uit de voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren; - Het rekeningresultaat daardoor positief wordt beïnvloed, hetgeen niet (volledig) correct is; - De accountant bij haar controle constateerde dat er nog geen ervaring is met de nieuwe systematiek waardoor een afwijking waarschijnlijk is en het daardoor als een onzekerheid aanmerkt; - De kans op een negatieve afwijking alsnog dus zeer reëel moet worden geacht; - Het saldo van de bestemmingsreserve Dienstverlening ,- bedraagt en het college voorstelt deze over te hevelen van 2010 naar 2011; - De activiteiten waarvoor deze middelen bedoeld zijn en beschikbaar gesteld zijn door de raad, uitgevoerd zijn het budget dus zou moeten vrijvallen. Besluit - De voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren met ,- te verhogen. - De reserve dienstverlening niet over te hevelen, maar dit bedrag vrij te laten vallen en in te zetten voor een storting in de voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren. - Het college op te dragen om in 2011 te komen met realistische percentages voor de oninbaarheid van de bijstandsdebiteuren en bij de Programmabegroting 2012 te komen met een adequate onderbouwing voor de hoogte van de voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren; 17

18 Amendement Budgetoverheveling SP Verworpen Voor stemden de fracties van SP, CU en VVD Amendement Budgetoverheveling Programma Dienstverlening De Raad van de Gemeente Leeuwarden in vergadering bijeen op 26 april 2011, behandelende de Jaarstukken 2010, overwegende dat: - In de periode 2007 t/m 2010 een bedrag van beschikbaar was gesteld voor de verbetering van de dienstverlening voor de gemeente Leeuwarden; - ultimo 2010 van dit bedrag nog een bedrag resteerde van en is toegevoegd aan het budgetoverheveling; - het volledige bedrag niet is uitgegeven door vertragingen in de uitvoering en nu in de periode uitgegeven gaat worden; - van het bedrag van op dit moment pas gereserveerd is voor concrete uitgaven ten behoeve van het Programma Dienstverlening; Besluit: - Het bedrag van dat niet gereserveerd is voor enige uitgave te verwijderen uit de budgetoverheveling Programma Dienstverlening en dit bedrag ten gunste te laten komen aan de algemene reserve. 18

19 28 maart Amendement Detailhandel structuurvisie De Zuidlanden VVD, PvdA, NLP, CU, SP Aangenomen Dit amendement is aangenomen met 25 stemmen voor en 12 stemmen tegen. Tegen stemden de fracties van PGL, CDA en D66. De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 28 maart 2011, behandelende de Structuurvisie en grondexploitatie De Zuidlanden 2010, Overwegende dat: - De binnenstad van Leeuwarden van cruciaal belang is voor de aantrekkelijkheid en de economie van Leeuwarden; - Leeuwarden het koopcentrum is en moet blijven van Fryslan, ook in provinciaal beleid; - De gemeenteraad gaat voor Leeuwarden Beste Binnenstad 2015 en we ook veel investeren in het centrum; - Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van detailhandel niet concurrerend mogen zijn voor de binnenstad van Leeuwarden c.q. daar geen bedreiging voor mogen vormen; - Nieuwe ontwikkelingen complementair moeten zijn aan de bestaande detailhandelstructuur, met name aan het stadscentrum van Leeuwarden; - In de Structuurvisie De Zuidlanden 2010 teksten staan opgenomen die teveel ruimte bieden aan detailhandel in De Zuidlanden; - De gemeenteraad heeft uitgesproken geen megasuper te willen in De Zuidlanden en daarnaast zeer terughoudend te willen omgaan met detailhandel in De Zuidlanden in relatie tot de binnenstad; - De door het college voorgestelde alternatieve tekst nog teveel ruimte laat; - De GDV-locatie Winkelpark De Centrale nog niet is afgerond en er in de afgelopen jaren verschillende initiatieven voor detailhandel zijn geopperd buiten de binnenstad; - Er behoefte is aan een actuele, integrale nieuwe detailhandelsvisie als onderlegger voor nieuwe ontwikkelingen. Besluit: 1. De tekst in de structuurvisie op pagina 23 onderdeel Werpsterhoek ( De ligging van Werpsterhoek t/m mag betekenen voor de Binnenstad ) te vervangen door: De ligging van Werpsterhoek aan de kruising van snelwegen, de stadsentree en de nabijheid van het toekomstig voorstation maken de locatie uniek. Een zichtlocatie die de stad nu nog ontbeert en die onderscheidend is in de regio. Dit is de plek waar Leeuwarden zijn ambitie om de regiofunctie van Leeuwarden te versterken en verder te ontwikkelen waar kan maken. De functionele en stedenbouwkundige uitwerking zal pas gestart worden wanneer zich ontwikkelkansen aandienen en nadat de Haak om Leeuwarden is aangelegd. Tot die tijd wordt volstaan met een ruimtelijke reservering. Er is een sterke samenhang met (het moment van) aanleg van het station Werpsterhoek. 19

20 Programmatisch kan op termijn een breed scala van stedelijke functies op de Werpsterhoek een plaats krijgen. Daarbij is te denken aan specifieke kantoren, sport, in het noordelijk deel ook woningbouw, perifere detailhandel (PDV) en in uitzonderlijke gevallen ook GDV. Een invulling met bijvoorbeeld een mega super is echter niet aan de orde. Het BRO-rapport uit 2009 ziet kansen voor een thematische invulling. In het te ontwikkelen bestemmingsplan voor dit gebied wordt GDV niet bij recht toegestaan, maar uitsluitend in uitzonderlijke gevallen als ontheffingsmogelijkheid waarbij de gemeenteraad wordt geraadpleegd en de mening van de meerderheid van de raad doorslaggevend is voor het college. In ieder geval zal vooraf onderzoek altijd moeten aantonen dat de ontwikkeling aanvullend is op en niet concurrerend is met de positie van de binnenstad. 2. De tekst inclusief mogelijkheid GDV/PDV op pagina 7 en pagina 15 te vervangen door: inclusief mogelijkheid PDV en in uitzonderlijke gevallen GDV (zie pagina 23). 3. Het college van B&W opdracht te geven om te komen tot een integrale, nieuwe detailhandelsvisie voor Leeuwarden in nauw overleg met betrokken partijen in de gemeente. Deze detailhandelsvisie is gericht op een toekomstbestendige sterke detailhandelsstructuur, passend bij de functie van Leeuwarden binnen Fryslan waarbij het centrum van Leeuwarden de hoogste prioriteit heeft waar geen afbreuk aan zal worden gedaan. Deze detailhandelsvisie zal tevens stoelen op actuele distributie planologische onderzoeken waarbij inzichtelijk wordt gemaakt wat de kansen én de bedreigingen voor de stad en haar verschillende (detailhandels) functies zijn. 20

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Begroting 2011-2014. Stad met een hart

Begroting 2011-2014. Stad met een hart Begroting 2011-2014 Stad met een hart 2 Begroting 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 4 Inleiding 4 De Amersfoortse begroting 6 2. Financiële toelichting 9 1. De begrotingsramingen 2011-2014

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Coffeeshops in Dordrecht

Coffeeshops in Dordrecht Coffeeshops in Dordrecht Gedoog- en handhavingsbeleid op grond van artikel 13b Opiumwet Auteur J.H. Boogaard Sector Stads Bestuurs Centrum Afdeling Openbare orde en veiligheid Onderwerp Coffeeshopbeleid

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2007 April 2008

JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Jaarstukken 2007 1 Jaarstukken 2007 07 1.1 Inleiding 07 1.1.1 Jaarverslag 07 1.1.2 Jaarrekening 09 1.2 Beleidsmatige

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 32 022 Wijziging van de Drank- en Horecawet met het oog op de terugdringing van het alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcoholgerelateerde

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014 NIEUW EVENWICHT Samen aan zet Coalitieakkoord 2010 2014 De heer W.G.J. Beute, namens de Gemeentebelangen/VVD fractie De heer H. te Kolsté, namens de PvdA fractie Tubbergen, 14 april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Politieke partij: Betreft: Vragen politieke partijen Begroting 2013. Vraagnr.

Politieke partij: Betreft: Vragen politieke partijen Begroting 2013. Vraagnr. Politieke partij: VVD Betreft: Vragen politieke partijen Begroting 2013 Vraagnr. Paginanummer Vraag 1 Blz. 68. WMO Bij de AB in november 2011 is er 1 amendement en zijn er 2 moties ingediend t.a.v. dit

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG Inhoudsopgave PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 AAN DE RAAD... 2 TEGEN DE STROOM IN... 2 ONTWIKKELINGEN... 3 RUIMTE VOOR NIEUWE RAAD... 3 LEESWIJZER...

Nadere informatie

Moties 2012. Motieboek 2012

Moties 2012. Motieboek 2012 Motieboek 2012 1 16 JULI 2012 120716 MOTIE ONDERGRONDSE AFVALCONTRAINERS Verworpen 16 JULI 2012 120716 MOTIE GRAFISCH ATELIER Verworpen 30 MEI 2012 120530 MOTIE STUREN OP FONDSEN Ingetrokken 30 MEI 2012

Nadere informatie

de groeidoelstelling bij te stellen, hoe verhoudt dit zich tot elkaar?

de groeidoelstelling bij te stellen, hoe verhoudt dit zich tot elkaar? 1 2 Vlottrekken woningmarkt College zet met deze begroting opnieuw in op het vlottrekken van de woningmarkt, de Vlottrekken van de woningmarkt is de fomulering, zoals is vastgesteld door de raad in het

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 10 november om 19.30 uur in het stadhuis.

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 10 november om 19.30 uur in het stadhuis. Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 10 november om 19.30 uur in het stadhuis. Afwezig: - Omnummer: 30 pagina 2 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten. 1.

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten. 1. MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding Het voorliggende wetsvoorstel vormt de

Nadere informatie

GEMEENTE WAALWIJK PROGRAMMABEGROTING

GEMEENTE WAALWIJK PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE WAALWIJK PROGRAMMABEGROTING 2006 Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 2 1. Algemeen 1.1 Inleiding 7 1.2 Kerngegevens 9 1.3 Organigram 10 1.4 Van

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2012-2015

PROGRAMMABEGROTING 2012-2015 PROGRAMMABEGROTING 2012-2015 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Leeswijzer... 7 2. Visie... 9 3. srichtlijnen 2012... 11 4. Financiële positie... 13 4.1 Boven 2% - lijst... 13 4.2

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

BEGROTING 2011 DEEL 1

BEGROTING 2011 DEEL 1 BEGROTING 2011 DEEL 1 ALGEMEEN DEEL PARAGRAFEN FINANCIËLE BEGROTING EN TOELICHTINGEN Versie 5 oktober 2010 Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk Benaming

Nadere informatie

Financieel kader drie decentralisaties en Amaryllis

Financieel kader drie decentralisaties en Amaryllis Financieel kader drie decentralisaties en Amaryllis Juni 2014 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 4 2 Uitkomsten meicirculaire 6 3 Uitkomsten marktverkenning 7 4 Het financieel kader 8 4.1 Deelfonds sociaal domein

Nadere informatie

Programmabegroting 2013 C o n c e p t

Programmabegroting 2013 C o n c e p t 2013 Programmabegroting Concept Begroting 2013 gemeente Doetinchem 1 Inhoudsopgave programmabegroting 2013 Paginanummers volgen in originele document Beleidsbegroting 2013 1 Inleiding Leeswijzer 2 Toelichting

Nadere informatie