Wet Werk & Zekerheid: De nieuwe ontslagprocedure via UWV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet Werk & Zekerheid: De nieuwe ontslagprocedure via UWV"

Transcriptie

1 Wet Werk & Zekerheid: De nieuwe ontslagprocedure via UWV 19 mei 2015 mr. J. Meijer, Manager Arbeids- en Ontslagrecht Landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening

2 Programma Hoofdlijnen ontslagrecht per 1 juli 2015 Snelheid versus kwaliteit De procedurele wijzigingen bij bedrijfseconomische ontslag per 1 juli 2015 Toetsingskader bedrijfseconomisch ontslag nu en straks Toetsingskader ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid nu en straks Verklaring slechte financiële situatie voor kleine werkgevers (Overbruggingsregeling transitievergoeding)

3 Hoofdlijnen ontslagrecht per 1 juli 2015 Modernisering ontslagrecht per 1 juli 2015, handhaving van de preventieve toetsing van ontslag Ontslagrecht wordt geregeld in één wet: het Burgerlijk Wetboek (BW) Buitengewoon Besluit Arbeidsverhouding 1945 vervalt Ontslagbesluit vervalt per 1 juli 2015; wordt vervangen door twee Ministeriële regelingen: één die de inrichting van de UWV-ontslagprocedure regelt ( Regeling UWV ontslagprocedure ) en één met de uitwerking van de materiële toetsingscriteria voor bedrijfseconomisch ontslag ( Ontslagregeling ). De laatste wordt ook het kader voor de rechter.

4 Hoofdlijnen ontslagrecht per 1 juli 2015 Wederzijds goedvinden Ontbinding (kantonrechter) Opzegging (UWV) Cao-commissie Alle redenen Alleen persoonlijke redenen Bedrijfseconomisch Langdurig a.o. Alleen bedrijfseconomisch Schriftelijk vast te leggen Ontbinding of weigering Toestemming of weigering Toestemming of weigering

5 Hoofdlijnen ontslagrecht per 1 juli 2015 UWV Kantonrechter Toestemming Weigering Binnen 2 maanden Verzoekschrift Wg: ontbinding Wn: herstel dienstverband/billijke vergoeding Hof Beroep Geen schorsende werking Cassatie Hoge Raad

6 Snelheid versus kwaliteit Enerzijds moet UWV het merendeel van de ontslagaanvragen binnen 4 weken afhandelen, anderzijds wordt de drempel voor werkgever en werknemer om UWV-besluiten ter toetsing aan de rechter voor te leggen lager. Hier zit een spanningsveld Hoe gaat UWV de gewenste snelheid realiseren? Hoe gaat UWV de gewenste kwaliteit realiseren?

7 Veranderingen UWV-procedure (1) Indiening digitale aanvraag: Beoordeling op compleetheid < 2 werkdagen Bij incompleetheid kan wg aanvullen < 8 dagen Verlenging termijn alleen onder bijzonder omstandigheden Niet gecompleteerd, dan niet in behandeling nemen (art 4:5 Awb) Wel compleet, dan < 2 werkdagen verzoek om verweer (14 dagen) Meestal volstaat 1 ronde van hoor en wederhoor, mede door uitvoerige uitvraag wg in voorfase Zo niet, dan 2 e ronde van hoor en wederhoor (7 dagen) UWV kan partijen verzoeken om aanvullende gegevens en bescheiden binnen een door UWV te bepalen termijn. Eventueel deskundigenadvies door de UWV-divisie Sociaal Medische Zaken (SMZ) Reactietermijn wg en wn op advies SMZ is 7 dagen

8 Veranderingen UWV-procedure (2) Ontslagadviescommissie (OAC): In het kader van versnelling procedure zullen rol en inzet OAC drastisch veranderen Bij bedrijfseconomische reden: geen OAC, tenzij onduidelijkheid over toepassing van de regels of behoefte aan (sector)specifieke kennis OAC-leden Bij langdurige arbeidsongeschiktheid: geen OAC, want advisering intern bij UWV/SMZ

9 Veranderingen UWV-procedure (3) Beschikking, toestemming om op te zeggen Geldigheidsduur toestemming: 4 weken (thans maximaal 8 weken!), art. 7:671a, lid 6 BW Wederindiensttredingsvoorwaarde wordt in wet zelf opgenomen art. 7:681 lid 1 sub d (werkgever) en sub e (uitzendwerkgever), BW. Werknemer kan rechter verzoeken opzegging te vernietigen of billijke vergoeding toe te kennen bij schending voorwaarde UWV vermeldt proceduretijd in de beschikking (te rekenen vanaf dag na datum ontvangst volledige aanvraag) Wg kan proceduretijd van opzegtermijn aftrekken, mits er minimaal 1 maand opzegtermijn resteert (art. 7:672 lid 4 BW)

10 Veranderingen UWV-procedure (4) Opzegverboden UWV mag geen toestemming geven als er een opzegverbod is Zie 7:670, eerste t/m vierde en tiende lid, Boek 7 BW tenzij redelijkerwijs mag worden verwacht dat opzegverbod binnen 4 weken na de dag van beslissing UWV niet meer geldt Wg moet dat aannemelijk maken (bijv. verklaring bedrijfsarts)

11 Veranderingen UWV-procedure (5) Overige procedurele bepalingen: In geval van een verzoek om toestemming voor ontslag op een andere grond dan bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid, is UWV niet bevoegd Als weigering toestemming op voorhand vaststaat, zal de aanvraag niet voor verweer aan wn worden voorgelegd Verlenging termijnen mogelijk onder bijzondere omstandigheden: conform huidig uitstelbeleid hfdst 3 Beleidsregels Ontslagtaak UWV In geval van bezwaar wg of wn tegen doorzending vertrouwelijke gegevens naar wederpartij, worden deze gegevens niet bij beoordeling betrokken Vertaling Samenvatting

12 Toetsingskader bedrijfseconomisch ontslag Aannemelijk moet worden gemaakt dat: arbeidsplaatsen komen te vervallen vanwege bedrijfsbeëindiging dan wel dat structureel -dat wil zeggen over een toekomstige periode van ten minste 26 weken bezienarbeidsplaatsen komen te vervallen vanwege bedrijfseconomische omstandigheden waardoor maatregelen moeten worden getroffen voor een doelmatige bedrijfsvoering de juiste volgorde voor ontslag is vastgesteld (afspiegelingsbeginsel) er geen mogelijkheden zijn de voor ontslag in aanmerking komende werknemer(s) binnen een redelijke termijn, eventueel met behulp van scholing, te herplaatsen naar een andere passende functie binnen de onderneming of groep

13 Bedrijfseconomische redenen (1) Het moet gaan om een structureel (d.w.z. over een toekomstige periode van 26 weken bezien) verval van arbeidsplaatsen. Periode van 26 weken vangt aan op de dag van de beslissing UWV of Kantonrechter Huidige subgronden bedrijfseconomische redenen (slechte financiële situatie, werkvermindering etc.) worden gehandhaafd Het besluit tot ontslag moet noodzakelijk zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering Werkgever moet beslissingsruimte hebben, teneinde voortbestaan onderneming op langere termijn te borgen. Dit vergt een zekere terughoudendheid bij de toets van de bedrijfseconomische redenen. Werkgever moet zich wèl verantwoorden tegenover UWV

14 Bedrijfseconomische redenen (2) Géén ontslagvergunning bij uitbesteding van werkzaamheden uitsluitend met als doel om wn-ers met een aovk voor onbepaalde tijd te vervangen door personen niet werkzaam o.b.v. aovk voor onbepaalde tijd of vervanging van werknemers door goedkopere arbeidskrachten Daar waar arbeidsplaatsen vervallen als gevolg van fluctuaties in het werkaanbod moet wg aannemelijk maken dat de werkzaamheden in een substantiële mate niet kunnen worden verricht en een andere inrichting van de werkzaamheden niet tot de mogelijkheden behoort

15 Ontslagvolgorde: afspiegeling Afspiegeling is en blijft het uitgangspunt, aangezien het willekeur voorkomt en het de motivering door de wg over de ontslagkeuze overbodig maakt Het afspiegelingsbeginsel is van toepassing indien en voor zover binnen een categorie van uitwisselbare functies het aantal arbeidsplaatsen wordt ingekrompen Uitgangspunt is dat de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies vóór en ná de inkrimping verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk blijft

16 Afspiegeling: Uitgangspunten (1) Bij een bedrijfseconomisch ontslag dient de werkgever -per categorie van uitwisselbare functies waarbinnen het aantal arbeidsplaatsen wordt ingekrompen- in de navolgende volgorde van medewerkers afscheid te nemen: Uitzendkrachten, gedetacheerden, ingeleende werknemers van andere bedrijfsvestigingen of van een ander bedrijf en oproepkrachten/werknemers met een nul-urencontract, voor zover werkzaam in functies waarin wordt ingekrompen. Aannemelijk moet zijn dat hij oproepkrachten niet meer oproept, dan wel tot het minimum waartoe hij juridisch verplicht is (min-max) Tijdelijke werknemers waarvan het contract 26 weken na datum indiening aanvraag of op een eerdere datum van rechtswege eindigt. Dus ongeacht of zij volgens het afspiegelingsbeginsel voor ontslag in aanmerking komen AOW-gerechtigden

17 Afspiegeling: Uitgangspunten (2) Tijdelijke werknemers waarvan het contract na meer dan 26 weken na datum indiening ontslagaanvraag van rechtswege eindigt + de werknemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd. Uitgangspunt is derhalve dat aan vaste werknemers een grotere rechtsbescherming toekomt dan aan flexibele medewerkers. De aard van het dienstverband/arbeidsrelatie is daarmee een belangrijke factor bij de ontslagvolgorde.

18 Onderneming of bedrijfsvestiging Regelgeving wijzigt inhoudelijk niet, formulering wel Uitgangspunt is afspiegeling per onderneming, tenzij Bedrijfsvestigingen, dan afspiegeling per bedrijfsvestiging Omstandigheden, dan samen nemen ondernemingen of bedrijfsvestigingen Bedrijfsvestiging: onderdeel van een onderneming dat in de maatschappij als zelfstandige eenheid is te herkennen en waar sprake is van een interne zelfstandige bedrijfsvoering

19 Uitwisselbare functies Begrip uitwisselbare functies wijzigt inhoudelijk Een functie is uitwisselbaar met een andere functie, indien: De functies vergelijkbaar zijn voor zover het betreft de inhoud van de functies, de voor de functie vereiste kennis, vaardigheden en competenties, en de tijdelijke of structurele aard van de functie; en Het niveau van de functie en de bij de functie behorende beloning gelijkwaardig zijn. Deze factoren worden in onderling samenhang beoordeeld.

20 Afwijkingsmogelijkheden van afspiegeling (1) Afwijking tot ten hoogste 10% van de afspiegeling (met een minimum van 1 werknemer) als bij CAO of regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan is verklaard dat van deze mogelijkheid gebruik kan worden gemaakt. Restrictie: afwijking mag niet leiden tot meer ontslagen in leeftijdsgroep 15 tot 25 jaar en 55 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd! Voorwaarden: 1. aannemelijk moet zijn dat de wn bovengemiddeld functioneert dan wel naar verwachting in de toekomst zich bovengemiddeld zal ontwikkelen; 2. de werknemers zijn periodiek beoordeeld; daarbij is steeds aangegeven of wn bovengemiddeld functioneert of zich bovengemiddeld ontwikkelt; 3. Voor alle werknemers moet kenbaar zijn gemaakt dat zij bij bovengemiddeld functioneren/ontwikkelen buiten beschouwing kunnen worden gelaten bij toepassing afspiegeling 4. Aan alle werknemers moeten dezelfde kansen zijn geboden.

21 Afwijkingsmogelijkheden van afspiegeling (2) Overige afwijkingsmogelijkheden afspiegeling: Hardheidsclausule (als wn werkzaam is onder toezicht en leiding van een derde) Onmisbare werknemer Werknemer met een arbeidsbeperking (quotumregeling) Als een werknemer voor ontslag in aanmerking komt wegens het vervallen van een loonkostensubsidie die de werkgever voor die werknemer ontving. Opzegverbod Gevolg van een succesvol beroep op één van de afwijkingsmogelijkheden: in beginsel komt binnen de betreffende leeftijdsgroep de eerstvolgende werknemer met het kortste dienstverband voor ontslag in aanmerking!

22 Herplaatsing (1) Mogelijkheid van herplaatsing van een wn wordt bezien aan de hand van passende vacatures die er bij een wg zijn of mogelijkerwijs binnen afzienbare tijd gaan komen Daarbij worden, net zoals thans het geval is, ook eventuele andere vestigingen, respectievelijk ondernemingen die deel uitmaken van een groep (concern), betrokken Scholing (nieuw): wg heeft plicht wn te scholen als herplaatsing op een passende functie daardoor mogelijk is. Wel redelijkheidsoordeel ivm duur opleiding, kosten en financiële draagkracht wg. Passende functie: functie die aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van een werknemer, of waarvoor hij binnen een redelijke termijn met behulp van scholing geschikt zal kunnen zijn

23 Herplaatsing (2) Indien en voor zover wns met aovk voor bepaalde tijd, ingeleend personeel of oproepkrachten een functie bekleden, die passend is voor wn wiens arbeidsplaats komt te vervallen, kan het zijn dat zij voor laatstgenoemde wn plaats moeten maken, tenzij het werkzaamheden van niet structurele aard (d.w.z. met een duur van minder dan 26 weken) betreft Redelijke termijn voor herplaatsing is gelijk aan de voor de wn in acht te nemen wettelijke opzegtermijn (7:672, lid 2, BW), zónder aftrek van de proceduretijd, dan wel 26 weken ingeval het een wn met een arbeidshandicap betreft. Termijn gaat lopen vanaf datum beslissing!

24 Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid Artikel 7:669, derde lid, onderdeel b, BW en 7:671a, eerste lid, BW Er is een redelijke grond voor ontslag in geval van langdurige ziekte of gebreken van de werknemer waardoor hij niet meer in staat is de bedongen arbeid te verrichten, mits: het opzegverbod bij ziekte niet meer van toepassing is; aannemelijk is dat binnen 26 weken geen herstel zal optreden of binnen deze periode de bedongen arbeid ook niet in aangepaste vorm kan worden verricht herplaatsing in een andere functie, al dan niet met behulp van scholing, binnen een redelijke termijn niet tot de mogelijkheden behoort.

25 Transitievergoeding kleine werkgevers (art. 7:673d) Overbruggingsregeling tot 2020 voor kleine werkgevers (<25 werknemers). Arbeidsverleden vóór 1 mei 2013 blijft buiten beschouwing. Geldt alleen bij ontslag vanwege een slechte financiële situatie. Cumulatieve eisen: A. het netto resultaat van de onderneming van de werkgever moet over de 3 boekjaren voorafgaand aan het boekjaar waarin de aovk eindigt of niet wordt voortgezet kleiner zijn geweest dan nul. B. de waarde van het eigen vermogen van de onderneming van de werkgever was aan het einde van het boekjaar, voorafgaand aan het boekjaar waarin de aovk eindigt of niet wordt voortgezet, negatief (maw waarde activa < waarde passiva). C. de kortlopende schulden van de onderneming van de werkgever moeten in verhouding tot de liquide middelen onevenredig hoog zijn. Van een dergelijke slechte liquiditeitspositie is doorgaans sprake als de zogenoemde current ratio < 1. Rol voor UWV bij beoordeling slechte financiele situatie kleine werkgever i.h.k.v. overbruggingsregeling transitievergoeding

De ontslagtaak van UWV na invoering van de Wet Werk en Zekerheid

De ontslagtaak van UWV na invoering van de Wet Werk en Zekerheid De ontslagtaak van UWV na invoering van de Wet Werk en Zekerheid AJD-congres, 28 november 2014 mr. J. Meijer, Manager Arbeids- en Ontslagrecht Landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening Programma

Nadere informatie

Overzicht updates WWZ. Flexmaatregelen

Overzicht updates WWZ. Flexmaatregelen Flexmaatregelen 1) Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding 1 en Regeling looncomponenten en arbeidsduur 2 : Loonbegrip aanzegvergoeding: Bruto uurloon x arbeidsduur per maand

Nadere informatie

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. WWZ van A tot Z Inleiding Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, brengt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpende veranderingen aan op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht

Nadere informatie

S O C I A A L R E C H T

S O C I A A L R E C H T Nummer 1 9 Januari 2013 Pagina 19 HOOFDARTIKEL SOCIAAL RECHT Mw. mr. W. Hafkamp- Van der Zwaard, Houtiioff Buruma, Amsterdam Het nieuwe ontslagrecht: toekomst of werkelijkheid? 14-007 Geschreven door:

Nadere informatie

Bijlage 6 bij de cao APG Groep. Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties

Bijlage 6 bij de cao APG Groep. Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties Bijlage 6 bij de cao APG Groep Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties Inhoud BIJLAGE 6 BIJ DE CAO APG GROEP... 1 HOOFDSTUK 1 DEFINITIES... 4 ARTIKEL 1. WERKGEVER...

Nadere informatie

Seminar 20 november 2014. Gevolgen Wet Werk en Zekerheid

Seminar 20 november 2014. Gevolgen Wet Werk en Zekerheid Seminar 20 november 2014 Gevolgen Wet Werk en Zekerheid Programma Wet Werk en Zekerheid Tranche 1 Flexbepalingen Tranche 2 Ontslagrecht Dreigend ontslag Re-integratiekosten Praktijkvoorbeelden (casus)

Nadere informatie

De regels rondom het beëindigen van een arbeidsovereenkomst

De regels rondom het beëindigen van een arbeidsovereenkomst De regels rondom het beëindigen van een arbeidsovereenkomst HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! Maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst 4 1.1 Afloop door bepaalde

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen stand makkelijker aanpassen aan de dynamiek in de afzetmarkt als werknemers goed in staat zijn elders nieuw werk te vinden. Duurzame arbeidsrelaties

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is voor een deel op 1 januari 2015 in werking getreden en de belangrijkste wijzigingen op 1 juli 2015. De Wwz geldt uitsluitend voor het bijzonder

Nadere informatie

OR UPTODATE. Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900

OR UPTODATE. Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900 OR UPTODATE Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900 Achtergronden Discussie over ontslagrecht: economen juristen Probleem insiders outsiders Doorgeschoten bescherming? Bereidheid aanbieden vast

Nadere informatie

Cliëntenseminar Lente op de Zuidas. 31 maart 2015

Cliëntenseminar Lente op de Zuidas. 31 maart 2015 Cliëntenseminar Lente op de Zuidas 31 maart 2015 WWZ Wijzigingen per 1 januari 2015 Aanzegtermijn Wijzigingen per 1 juli 2015 en 1 januari 2016 Ketenregeling Proeftijd Scholingsverplichting Vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. GroenWest. concept

SOCIAAL PLAN. GroenWest. concept SOCIAAL PLAN GroenWest concept Datum: 30-04-2014 Op basis van onderhandelingsresultaat d.d. 22-04-2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten... 5 3. Definities... 6 4. Plaatsingsprocedure...

Nadere informatie

ontslagprocedure UWV werkbedrijf 15-12-09 18:07 Pagina 1 Ontslagprocedure UWV WERKbedrijf Beleidsregels en regelgeving

ontslagprocedure UWV werkbedrijf 15-12-09 18:07 Pagina 1 Ontslagprocedure UWV WERKbedrijf Beleidsregels en regelgeving ontslagprocedure UWV werkbedrijf 15-12-09 18:07 Pagina 1 Ontslagprocedure UWV WERKbedrijf Beleidsregels en regelgeving ontslagprocedure UWV werkbedrijf 15-12-09 18:07 Pagina 2 ontslagprocedure UWV werkbedrijf

Nadere informatie

Wat er niet in de Ontslagregeling staat

Wat er niet in de Ontslagregeling staat Focus 1189 Wat er niet in de Ontslagregeling staat En de gevolgen daarvan Jaap van Slooten 1 De parlementaire behandeling van de Wet werk en zekerheid die op 1 juli aanstaande in werking treedt maakte

Nadere informatie

Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg

Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doel... 5 1.3 Uitgangspunten... 5 1.4 Looptijd... 6 1.5 Werkingssfeer... 6 1.6 Cumulatie van aanspraken...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014

SOCIAAL PLAN. Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014 SOCIAAL PLAN Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014 Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 6 a) Werkgever... 6 b) Werknemer...

Nadere informatie

Wetsvoorstel flexibele arbeid

Wetsvoorstel flexibele arbeid Wetsvoorstel flexibele arbeid Audit І Tax І Advisory Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Wijziging ontslagrecht 3 3. Werkloosheidswet 6 4. Flexibele Arbeid 7 5. Wet beperking Ziekteverzuim

Nadere informatie

Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014

Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014 Principe akkoord Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014 01-03-2014 tot 01-01-2015 voor ledenraadpleging van de vakbonden op 18 maart 2014 Addendum 18 februari

Nadere informatie

Sociaal Plan. 20 maart 2015 tot 1 januari 2016

Sociaal Plan. 20 maart 2015 tot 1 januari 2016 Sociaal Plan 20 maart 2015 tot 1 januari 2016 Sociaal Plan Amstelring De ondergetekenden: Werkgever Stichting Amstelring Groep, gevestigd te Amsterdam, hierna Amstelring, enerzijds, en De vakorganisaties

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015 De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen Arbeidsrecht De door de overheid vastgestelde regels betreffende arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers.

Nadere informatie

18. ONMISBARE WERKNEMER

18. ONMISBARE WERKNEMER 18. ONMISBARE WERKNEMER Inleiding Bij het bepalen van de ontslagvolgorde (welke werknemer komt bij een ontslag op bedrijfseconomische gronden als eerste voor ontslag in aanmerking) moet het afspiegelingsbeginsel

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

News Update Labour & Employment

News Update Labour & Employment In deze News Update: Klik op de titel om door te gaan naar het hele artikel Het wetsvoorstel 'Werk en zekerheid'; een update... 2 Het wetsvoorstel 'Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden';

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid Bijeenkomst Bouwend Nederland 4 februari 2014 Saskia Breukels (AWVN advocaten) Astrid Zuidinga (AWVN advocaten) Ian Lendering (AWVN afdeling belonen) Jan Mathies (AWVN juridische

Nadere informatie

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU Analyse Wet werk en zekerheid door ABU De Wet werk en zekerheid is afgelopen vrijdag 29 november bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is het wetsvoorstel ook openbaar geworden. Hieronder kunt u een link

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN MGL 1-11-2013 tot en met 31-12-2015

SOCIAAL PLAN MGL 1-11-2013 tot en met 31-12-2015 SOCIAAL PLAN MGL 1-11-2013 tot en met 31-12-2015 Pagina 1 HOOFDSTUK 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 2 DEFINITIES....3 HOOFDSTUK 3 ALGEMENE BEPALINGEN....8 HOOFDSTUK 4 EERSTE TWEE WEKEN VAN BOVENTALLIGHEIDFASE....10

Nadere informatie

Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen

Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen BEDRIJVEN IN MOEILIJKHEDEN Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen Een onderneming verkeert in financiele problemen en er bestaat een acute noodzaak om het bedrijf uit de gevarenzone

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht ten gevolge van de Wet werk en zekerheid Dit overzicht is met zorg opgesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33286 25 november 2014 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 november 2014, 2014-0000102276,

Nadere informatie