JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012

2

3 JAARVERSLAG 2012 VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG JAARVERSLAG De directeur over. 3 De Raad van Commissarissen rapporteert over 8 Aert Swaens over de woningmarkt 17 Aert Swaens over vastgoed 25 Aert Swaens over maatschappelijk presteren 31 Aert Swaens over de samenwerking met haar klanten 35 Aert Swaens bouwt aan de eigen organisatie (ultimo 2012) 36 Aert Swaens over de financiën 42 JAARREKENING Kengetallen 50 Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Toelichtingen 56 Jaarrekening 2012 Woningstichting Aert Swaens

4 2

5 De directeur over. Aert Swaens in 2012 Woningstichting Aert Swaens is een woningcorporatie die in Veldhoven en Waalre ruim woningen beheert. We spelen een actieve rol bij het ontwikkelen van nieuwbouw en maatschappelijk vastgoed. Maatschappelijk presteren staat hoog in ons vaandel en in onze dienstverlenende organisatie staan klanten centraal. We zijn ons bewust van onze maatschappelijke taak en de verwachtingen die de markt, de samenleving en de politiek van ons heeft. Het afgelopen jaar was geen gemakkelijk jaar. Immers het thema van ons ondernemingsplan Samen werken aan wonen met perspectief is in een ander daglicht komen te staan vanwege de actuele ontwikkelingen in de sector en in de samenleving. Een analyse van de huidige omstandigheden en de toekomstverwachtingen bevestigt dit. Het jaar 2012 gaat niet alleen de boeken in als schrikkeljaar, maar ook als laatste jaar van Aert Swaens. Het voorbereiden van de fusie met Domein liep als een rode draad tussen de bedrijven door. Een enorme uitdaging die veel van onze organisatie heeft gevraagd. De dagelijkse bedrijfsuitvoering liep immers gewoon door, en met resultaat! Dit jaarverslag rapporteert hierover in cijfers, mensen en activiteiten. De omstandigheden waarbinnen we dit hebben gedaan, kunnen gerust uitdagend genoemd worden. Een, zeker voor onze sector, onzeker politiek klimaat, gekoppeld aan de aanhoudende economische crisis en uitblijvende duidelijkheid op de woningmarkt zijn hiervan de voornaamste oorzaken. De situatie op de woningmarkt blijft onveranderd lastig. Beschikbare woningen voor onze doelgroepen zijn nog steeds schaars. De aanhoudende crisis, lange onduidelijkheid over maatregelen op de woningmarkt en een stagnerende verkoop van woningen dragen hier niet op een positieve wijze aan bij. Sterker nog, door het uitblijven van investeringen in nieuwe woningen zal deze schaarste op termijn alleen maar groter worden. De invloed van de centrale overheid op ons huishoudboekje maakt dat ook wij geplande investeringen de komende jaren moeten uitstellen of verminderen. Dit was echter in 2012 nog niet van invloed op het realiseren van onze plannen. Op termijn zal niet alleen onze investeringscapaciteit onder druk komen te staan. Dit gaat ook gelden voor de betaalbaarheid van onze woningen. In dit jaarverslag leggen we verantwoording af over de geleverde prestaties en de behaalde resultaten. de belangrijkste resultaten We hebben de afgelopen periode een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan betaalbaar en prettig wonen. Op verschillende plaatsen realiseerden we fraaie en zeker ook bijzondere projecten. In 2012 zijn in totaal 159 woningen opgeleverd waarvan 87 nieuwbouwwoningen en 72 woningen in Zonderwijk, waaraan ingrijpend groot onderhoud is verricht. Van het aantal nieuwbouwwoningen zijn 53 woningen in het project Mira in Veldhoven en 34 woningen in het project Hoogh Waalre gerealiseerd. In uitvoering zijn 41 woningen op de Brabantia-locatie. Ook op de startersmarkt zijn goede resultaten geboekt. Bijna 23% van de vrijgekomen sociale woningen zijn verhuurd aan starters en een deel van de verkochte woningen met Koopgarant zijn aan starters verkocht. In 2012 hebben we 38 bestaande woningen verkocht, 3 meer dan de doelstelling voor dit jaar. 3

6 De verkoop van nieuwe vrije sector woningen blijft een zorgpunt. Om deze reden hebben we in het project Beltz te Aalst de 18 onverkochte woningen omgezet van koop naar huur en allen zijn toen verhuurd. Bijzondere doelgroepen hebben altijd op onze aandacht mogen rekenen. Aert Swaens onderschrijft in toenemende mate de noodzaak om voor bijzondere doelgroepen iets te betekenen. Zo zijn projecten in voorbereiding en in uitvoering genomen met verschillende zorgpartners, waar Aert Swaens veelvuldig mee samenwerkt. Eind 2011 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de initiatiefnemers om een project op te starten voor het huisvesten van jong volwassenen met een autistische beperking. Het betreft een project van 24 wooneenheden en is een initiatief van de stichtingen JOVO en Woondroom, de gemeente Veldhoven en Aert Swaens. Realisatie staat gepland voor 2013 en oplevering voor begin In 2012 is in samenwerking met de gemeente en de RSZK gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijke ontwikkeling van een woonzorg complex ter plaatse van het plangebied Leuskenhei te Veldhoven. Het betreft hier zorgplaatsen in de intramurale sfeer. Tenslotte onderzoekt, op verzoek van de gemeente Veldhoven, Aert Swaens de haalbaarheid van het realiseren van een zorgcluster in Oerle. Aert Swaens geeft klantwaarde betekenis door o.a. de kwaliteit van de dienstverlening op niveau van minimaal het KWH-label uit te voeren. In 2012 is er opnieuw een KWH-meting op alle labelonderdelen geweest met een gemiddelde score van 7,9. In de KWH-Prestatie-index zijn de scores van alle 180 deelnemende corporaties vergeleken en scoort Aert Swaens een verdienstelijke 39e plaats. Ook de betrokkenheid van onze huurders bij onderhoudsprojecten en samenwerking met bewoners bij leefbaarheidsprojecten hebben we het afgelopen jaar op meerdere plaatsen inhoudelijk vorm gegeven en met succes. Een goede samenwerking met onze belanghouders vinden wij van groot belang. Zo is bijv. met de gemeenten Waalre en Veldhoven intensief samengewerkt bij het wegwerken van de achterstand bij het huisvesten van statushouders, en met succes. In beide gemeenten zijn de trajecten om te komen tot een actualisering van de prestatieafspraken nog niet tot een afronding kunnen komen. We zijn van mening, dat daarvoor eerst het fundament, zoals een geactualiseerde woonvisie, moet worden gelegd. Samen met de beide gemeenten wordt hier nog aan gewerkt. Duurzaamheid vinden we ontzettend belangrijk. We hebben dit jaar weer een aantal stappen in de juiste richting gezet en we blijven dat de komende jaren ook doen. In 2009 is het energiebeleid voor de bestaande voorraad opgesteld. Belangrijkste doelstelling is het beperken van de woonlasten voor onze huurders. Volgens onze ondernemingsdoelstelling moet eind 2012 voor de gehele voorraad het energielabel gemiddeld label C zijn. Deze doelstelling is inmiddels gerealiseerd. In 2012 heeft Aert Swaens actief deelgenomen aan het uitwerken van een studie naar het realiseren van een duurzaam bouwconcept in bestaand bezit voor een 10-tal woningen. Hierbij zijn de voordelen van ketensamenwerking nadrukkelijk verkend en beoordeeld. Deze samenwerking bestaat uit een consortium van bedrijven die allen actief zijn in projectverband ter bevordering van het Energie Neutraal Wonen In Brainport (ENWIB). Rondom het begrip duurzaamheid en energie worden in dit verband veel initiatieven genomen waar Aert Swaens bij betrokken is of wordt. Een eerder initiatief is door dit consortium in het kader van het project Energyhouse in 2010 ontwikkeld. 4

7 stabiele bedrijfsvoering De kernactiviteit van Aert Swaens is het beheren en bouwen van woningen voor de doelgroep van beleid. Het is van groot belang, dat deze activiteiten ook voor de langere termijn gewaarborgd zijn. Dit betekent, dat de continuïteit van onze bedrijfsvoering gegarandeerd moet zijn. Het bedrijfsresultaat is positief en bedraagt ,-. Na aftrek van de renteverplichting bedraagt het resultaat -/ ,- en na verrekening van de vennootschapsbelasting die we niet hoeven te betalen bedraagt het resultaat -/ ,-. Door de invoering van de nieuwe RJ645 hebben we een drietal nieuwe posten moeten verwerken in de Winst- & Verliesrekening. Het betreft de afschrijvingen materiele vaste activa op bedrijfswaarde, de vastgoedbeleggingen en de vrijval van de ongerealiseerde reserve. Dit zorgt voor een negatief effect op het jaarresultaat van ,-. De jaarcijfers laten zien dat er sprake is van een stabiele bedrijfsvoering en dat Aert Swaens financieel nog gezond is. Natuurlijk moeten we in de huidige markt nieuwe investeringen goed afwegen en de kostenstructuur zorgvuldig bewaken. De voorgenomen overheidsmaatregelen dwingen ons om de komende tijd voldoende dekking te vinden voor een dreigende tekort van ca. 14,5 miljoen in de komende 5 jaar. Investeringsprogramma op koers In 2012 zijn 87 nieuwe woningen opgeleverd in het betaalbaar segment. De plannen voor grootonderhoud aan 360 woningen in Zonderwijk lopen op schema. In voorbereiding zijn nog 410 woningen, waarvan 37 nieuwbouw in het betaalbaar segment en 373 woningen grootonderhoud op verschillende locaties. Alle activiteiten betreffen het sociale segment. We zijn op een gepaste wijze trots dat we ondanks de voortdurende crisis ons investeringsprogramma overeind kunnen houden.. samenwerking met FCB Bonaire Op nadrukkelijk verzoek van het Ministerie voor Wonen en Aedes zijn we een samenwerking aangegaan voor drie jaar met onze collega-corporatie Fundashon Cas Bonairiano (FCB) op Bonaire. In deze samenwerking hebben we ook in 2012 voortgang geboekt. De samenwerking tussen Aert Swaens en FCB is gericht op kennisdeling en het professionaliseren van de volkshuisvesting ter plaatste. We investeren dus niet. Langzaam maar zeker begint de samenwerking zijn vruchten af te werpen en worden belangrijke resultaten behaald, zoals: Woonvisie: in samenwerking met lokale partners via o.a. workshop opgesteld, unaniem vastgesteld door eilandsraad en getekend door OLB en FCB; Prestatieafspraken: in samenwerking met lokale partners via o.a. workshop opgesteld, unaniem vastgesteld door eilandsraad en getekend door OLB en FCB; Bemiddeling bij financiering voor nieuwbouw 101 woningen gerealiseerd en start nieuwbouw; Instellen stuurgroep integrale wijkaanpak met OLB en FCB; Beschikkingen van BZK voor leefbaarheidsprojecten, beheer en toekenningstructuur uitwerken; Convenant perspectief op verantwoord wonen. Ontwikkelen van een sociaal vangnet en wegwerken huurachterstanden is daarmee een breed gedragen vraagstuk en niet exclusief een FCB-probleem; Huisvesting jongeren in samenwerking met Jong Bonaire; Ondersteuning en professionalisering interne werkorganisatie op de gebieden Financiën (Begroting, Jaarrekening, waardering, vermogen, kasstromen, incasso huurachterstanden), 5

8 Techniek (MJOB en Projecten) en Verhuur (beleid op diverse onderdelen, woonwensenonderzoek, introductie voorraadbeleid etc.);.. het fusieproces De rode draad werd in het begin al genoemd. Het jaar stond voor een groot deel in het teken van de voorgenomen fusie met Domein. Beide organisaties willen in een sterk veranderende omgeving de rol van maatschappelijk betrokken en klantgedreven corporatie vasthouden en versterken in de gemeenten waar zij nu actief zijn. Voldoende schaalgrootte is hierbij onontbeerlijk. Begin 2012 bereikten we met het tekenen van de intentieverklaring de eerste belangrijke mijlpaal. Tijdens de maanden die volgenden, is er door beide organisaties hard gewerkt om deze fusie verder tot stand te brengen. Er is een gezamenlijk ondernemingsplan opgesteld, de meerwaarde van de nieuwe organisatie is bepaald en het boekenonderzoek werd zonder verrassingen afgesloten. Beide Raden van Commissarissen gaven goedkeuring aan het voornemen tot fusie, evenals de Ondernemingsraden. De betrokken gemeenten werd om een zienswijze gevraagd en zonder uitzondering leidde dit tot positieve resultaten. Ook beide huurdersorganisaties hebben een positief advies afgegeven. In november werd het officiële verzoek tot fusie goedgekeurd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De geplande juridische fusiedatum van 1 januari 2013 hebben we hiermee ook gehaald. De integratie van beide organisaties vindt halverwege 2013 plaats. Vanaf dat moment zijn we echt thuis! Tenslotte kunnen we vaststellen dat onze financiële positie goed is, maar het effect van de crisis en het totaalpakket aan overheidsmaatregelen ons aanzienlijk gaan beperken in de investeringsmogelijkheden. Tegelijkertijd staat de betaalbaarheid van het wonen voor de primaire doelgroep behoorlijk onder druk. Daarmee wordt het een grote uitdaging voor de nieuwe organisatie thuis om de volkshuisvestelijke taken naar behoren te kunnen uitvoeren. kunnen we vaststellen dat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ruimschoots hebben waargemaakt en dit ook in de nieuwe organisatie thuis mee nemen. We zijn open en transparant, we werken volgens de principes van goed bestuur, we passen de governancecode voor woningcorporaties toe en we onderschrijven de Aedescode. Integriteit zit in onze genen en daardoor hanteren wij al langere tijd in- en extern een integriteitcode en beschikken we over een klokkenluiderregeling. kunnen we vaststellen dat onze medewerkers in hoge mate betrokken zijn bij de ontwikkelingen van Aert Swaens en een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het succesvolle fusietraject. Zij hebben het afgelopen jaar veel inzet en flexibiliteit getoond. Ook onze belanghouders en relaties hebben veel inzet getoond om samen met ons de doelstellingen en resultaten te behalen. Daarvoor ben ik hen veel dank verschuldigd; zonder hun inbreng was dit alles niet mogelijk geweest. hebben wij overeenkomstig onze statuten en doelstelling alle middelen in het verslagjaar uitsluitend besteed in het belang van de volkshuisvesting. 6

9 Ir. E.J.M. de Groot directeur-bestuurder 7

10 De Raad van Commissarissen rapporteert over fusie met Domein Aert Swaens is op 1 januari 2013 gefuseerd met Domein uit Eindhoven tot Woonstichting thuis. Inmiddels beschikt thuis ook over een nieuwe Raad van Commissarissen. De onderstaande paragraaf beschrijft de situatie zoals deze in 2012 heeft gefunctioneerd. governance en zijn toezichthoudende taak Governancecode Voor Aert Swaens zijn de beginselen van behoorlijk bestuur belangrijk. We hechten aan transparantie, afleggen van verantwoording, onafhankelijk toezicht en we hebben de Governancecode Woningcorporaties zo goed mogelijk geïmplementeerd. Hiervoor is medio 2010 uit de leden van de RvC een werkgroep Governance en integriteit (WGI) samengesteld die, samen met het bestuur, de implementatie en de bewaking van de governancecode voor woningcorporaties heeft begeleidt. De Governancecode geeft aan hoe een corporatie bestuurd moet worden en bevat regels voor het functioneren van het bestuur en de Raad van Commissarissen (RvC). De enige afwijkingen op dit moment bij Aert Swaens op de code zijn: De bestuurder van Aert Swaens is in 2006 in overleg met de RvC niet voor een periode van 4 jaar benoemd, maar voor onbepaalde tijd. De RvC heeft echter te allen tijde de bevoegdheid om de bestuurder te schorsen of te ontslaan. De RvC heeft in 2012 een remuneratiecommissie ingesteld. De beoordeling en beloning van de bestuurder wordt door de voorzitter en vicevoorzitter binnen de kaders van de sectorbrede beloningscode voor bestuurders uitgevoerd en één keer per jaar besproken en geëvalueerd binnen de RvC als geheel. De afspraken tussen RvC en bestuurder over de resultaten zijn vastgelegd in een bestuursopdracht. In het jaarverslag wordt de beloning van de bestuurder verantwoord. Voor de werving en selectie van commissarissen wordt op basis van een vastgestelde procedure en een geactualiseerde profielschets tijdelijk een selectiecommissie samengesteld uit de RvC. Volgens de governancecode is hiervoor ook geen permanente commissie noodzakelijk. De taken van deze commissie zijn wel overeenkomstig de bepalingen uit de governancecode. Begin 2012 heeft de RvC besloten om de financiele commissie de status van auditcommissie te geven. Deze commissie bespreekt met de directie de uitgangspunten bij de jaarverslaglegging, de begroting en de accountantscontrole, de parameters voor de bedrijfswaardeberekeningen en het treasurybeleid. De bevindingen van de financiële commissie worden als advies aan de RvC gepresenteerd. Begin 2012 heeft de RvC eveneens het besluit genomen om een officiële commissie Governance in te stellen. In haar jaarverslag beschrijft Aert Swaens hoe zij de principes van goed bestuur in de praktijk brengt: de werkwijze, de beloning, het risicomanagement, het interne kwaliteits- en managementcontrolsysteem en beoordeling door de accountant daarvan. De leden van de Raad van Commissarissen zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders bij Woningcorporaties (VTW). Bovendien onderschrijven ze de Aedescode. 8

11 De Governancestructuur In de governancestructuur bij Aert Swaens zijn de beginselen van behoorlijk bestuur belangrijk. We beschikken over toezichtkaders en de RvC gebruikt toetsingskaders bij het afleggen van verantwoording en het uitoefenen van onafhankelijk toezicht. Toezichtkaders De taken en bevoegdheden van de RvC en het bestuur zijn vastgelegd in de statuten. De RvC beschikt over een reglement d.d. 31 oktober 2006, waarin nadere regels zijn vastgelegd over aftreden en herbenoeming, taken van de RvC, honorering RvC, besluitvorming, benoeming en overleg met de accountant en overleg met de OR en de Centrale Bewonersraad. Bij besluit van de RvC is dit reglement aangepast aan de herziene Governancecode en in de vergadering van 8 maart 2012 opnieuw vastgesteld. De RvC beschikt over een profielschets voor commissarissen bij Aert Swaens (laatst vastgesteld d.d. 8 juni 2011), die voorafgaande aan een traject van openbare werving en selectie wordt geactualiseerd. Met de bestuurder zijn resultaatafspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in een bestuursopdracht d.d. 28 april De RvC ziet er op toe, dat de activiteiten van Aert Swaens voldoen aan de kaders zoals die zijn vastgelegd in het BBSH en de Woningwet. Toetsingskaders De RvC heeft in overleg met de bestuurder op verschillende beleidsterreinen kaders vastgesteld waarmee de RvC zijn toezichthoudende taak inhoudelijk kan uitvoeren. Op het beleidsterrein van de volkshuisvesting en de organisatie zijn deze kaders vastgelegd in het Ondernemingsplan , het Jaarplan en de Begroting. Met de bestuurder zijn de resultaatgerichte afspraken vastgelegd in een Bestuursopdracht. Op het beleidsterrein van financiën en continuïteit zijn deze kaders vastgelegd in het Treasurystatuut (vastgesteld d.d. 2 april 2009) en Treasuryjaarplan, de financiële toetsingskaders voor investeringen (notitie toetsingskader en sturingselementen d.d. 1 april 2010) en de financiële meerjarenplanning. Jaarlijks wordt beoordeeld of de diverse toetsingkaders nog valide zijn, in 2012 is dat opnieuw gebeurt en heeft dat niet geleid tot bijstelling. Daarnaast hanteert de RvC het strategisch vastgoedbeleid en de wensportefeuille als toetsingskader voor de verdere ontwikkeling van de woningportefeuille van Aert Swaens. Voor de aanbesteding van bouwkundige werkzaamheden is een aanbestedingsbeleid vastgesteld d.d 3 februari 2011 met instemming van de RvC. Ten slotte beschikt Aert Swaens over een integriteitcode (laatst vastgesteld d.d. 22 november 2011 ) en een klokkenluidersregeling (laatst vastgesteld d.d. 6 november 2007) waaraan zowel het handelen van Aert Swaens als het handelen van haar relaties wordt getoetst. Taakopvatting en verantwoording De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken van Aert Swaens en de met haar verbonden ondernemingen en staat het bestuur met raad ter zijde. De RvC houdt onder andere toezicht op: realisatie van de doelstellingen van de corporatie; realisatie van de volkshuisvestelijke opgaven; strategie en risico s verbonden aan de activiteiten van de corporatie; opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen; kwaliteitsbeleid; kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording; financieel verslaggevingproces; naleving van toepasselijke wet- en regelgeving; naleving van de principes van governance. 9

12 Dit toezicht strekt zich tevens integraal uit tot en met de corporatie verbonden BV-structuur. Besluiten en bespreekpunten In het afgelopen jaar is de RvC elf keer in een officiële vergadering bijeen geweest, dat is inclusief de extra bijeenkomsten in verband met de voorgenomen fusie tussen Aert Swaens en Domein uit Eindhoven. Aan alle reguliere vergaderingen werd deelgenomen door de directeur-bestuurder en de adjunct-directeur. Afhankelijk van de onderwerpen werden ook medewerkers en managers uitgenodigd om deel te nemen aan de vergadering. De Raad heeft zich periodiek mondeling en schriftelijk door de directeur-bestuurder laten informeren over de maatschappelijke en financiële resultaten in relatie tot de beoogde doelen, relevante externe ontwikkelingen en de doorkijk naar de toekomst. De informatie van het bestuur vindt plaats door middel van een directieverslag en de kwartaalrapportages. Daarnaast heeft de voorzitter tussen de vergaderingen van de Raad periodiek overleg met de directeur-bestuurder. Andere belangrijke informatiemomenten zijn o.a. het overleg met de externe accountant, het jaarlijks overleg met de Ondernemingsraad, deelname aan bijeenkomsten van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW), waarbij de leden van de Raad zijn aangesloten. De RvC constateert dat, voor wat betreft de operationele bedrijfsprocessen bij Aert Swaens, de zaak goed op orde is. Hierdoor heeft de RvC meer ruimte en mogelijkheden om samen met het bestuur op een proactieve wijze aandacht te besteden aan strategische vraagstukken als gevolg van ontwikkelingen in de woningmarkt en de financiële wereld en het gevolg van de veranderingen in het rijksbeleid. In verband met de fusie is begin 2012 een klankbordgroep ingesteld die namens de Raad van Commissarissen het fusieproces van nabij heeft begeleid. De klankbordgroep bestond uit de beide voorzitters en een lid van de beide auditcommissies. De klankbordgroep heeft adviezen uitgebracht voor de samenstelling van de Raad van Commissarissen na fusie en de diverse commissies. Ingevolge het advies van de klankbordgroep is door de Raden van Commissarissen van Domein en Aert Swaens besloten 3 leden uit beide raden deel te laten nemen aan de nieuwe Raad en een nieuwe voorzitter te werven. De Remuneratiecommissie in oprichting heeft een voorstel gemaakt voor de werving van een nieuwe voorzitter en de beloning van de commissarissen na fusie. Er is veelvuldig stilgestaan bij de voor- en nadelen inzake het fusietraject en het proces juridische aanvraag en toestemming bij het Ministerie van Binnenlandse zaken. De Raad van Commissarissen heeft in verband met de fusie de volgende besluiten goedgekeurd: de intentieverklaring fusie; mandatering van de heer Kemps inzake het due diligence onderzoek; het ondernemingsplan en meerwaardenotitie fusieorganisatie; formele aanvraag tot goedkeuring fusie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken; statuten fusieorganisatie; besturingsmodel inclusief portefeuilleverdeling; fusievoorstel; benoeming Raad van Commissarissen fusieorganisatie; keuze accountant en fiscaal adviseur fusieorganisatie; begroting 2013 fusieorganisatie. 10

13 Naast de fusiebesluiten heeft de RvC aan de volgende onderwerpen bijzondere aandacht besteed: de CFV-informatie (CIP) en beoordelingen, de borgingsruimte WSW, het Treasury-jaarplan en fiscaliteiten; gevoeligheidsanalyse derivatenportefeuille; de gevolgen van het EU-dossier, scenarioplanningen en toekomststrategie voor Aert Swaens (met Domein als fusiepartner) en de vernieuwing van de Bestuursopdracht; het toetsingskader en sturingselementen, de financieringsstrategie, interim-controle; de resultaten Aedex 2011; beleidsnotitie Governance & Integriteit verschillende beleidsonderdelen van de strategische vastgoedportefeuille, verkoop bestaande woningen in Zonderwijk, diverse fasedocumenten van verschillende projecten inclusief samenwerkingsovereenkomsten, financiele afwikkelingen van diverse projecten; goedkeuring Jaarverslag en Begroting, het jaarverslag van de OKC (geschillenregeling); de samenwerking met de collega-corporatie op Bonaire en de beoordeling van de directeurbestuurder. Overleg met management en OR Een delegatie van de RvC heeft het afgelopen jaar twee maal apart overleg gevoerd met de Ondernemingsraad (OR). De RvC heeft kennisgenomen van het jaarverslag van de OR. Bij de studiebijeenkomsten over de actuele ontwikkelingen was ook het managementteam uitgenodigd. Functioneren RvC Jaarlijks evalueren we de eigen rol, de werkwijze van de RvC en de resultaten. Evalueren doen we collectief. We stellen ons daarbij de volgende vragen: Hebben we nog het juiste beeld van de rol en taak van de commissaris bij Aert Swaens? Vullen we onze rol inhoudelijk goed in? Bieden we voldoende tegenwicht aan de bestuurder met behoud van een constructieve relatie? Zijn we een goede teamgenoot? Tonen we voldoende inzet qua tijd en zijn we voldoende geëquipeerd om onze verantwoordelijkheid te nemen? Opleiding en scholing door de RvC Naast de reguliere vergaderingen worden er jaarlijks twee studiebijeenkomsten voor de RvC georganiseerd. In het voorjaar van 2012 stond de bijeenkomst in het teken van de gevolgen van de EU-beschikking. Samen met deskundigen is gesproken over de gevolgen van de ministeriele regeling voor woningcorporaties alsmede over de financieringsaspecten in het veranderende speelveld. De studiebijeenkomst in het najaar is benut als extra RvC-vergadering die geheel in het teken stond van de ontwikkelingen rondom het Brabantiaterrein en het fusiebesluit met Domein. Verder hebben leden van de RvC deelgenomen aan diverse symposia en studiebijeenkomsten voor toezichthouders, waaronder: VTW-bijeenkomsten; Ernst & Young masterclass voor leden van de Raad van Commissarissen van woningcorporaties. Integriteit Als eigentijdse woningcorporatie staan we midden in de samenleving en dragen we een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daar past openheid, transparantie en integriteit bij. Voor iedereen moet duidelijk zijn welke waarden voor Aert Swaens belangrijk zijn en welke 11

14 gedragslijnen daarbij horen. Integriteit zit in de genen van de bedrijfscultuur. Vandaar dat we ook het ongeschreven en zo natuurlijke beleid zichtbaar hebben gemaakt in een integriteitcode en een klokkenluiderregeling. Deze zijn op de website beschikbaar. Integriteit is een onderwerp dat ook met grote regelmaat op verschillende momenten besproken is binnen de organisatie. Soms gebeurt dat in het kader van de interne controle, soms naar aanleiding van praktijkvoorbeelden. De dilemma s worden dan besproken. De integriteitcode is in november 2011 op enkele onderdelen aangepast en met instemming van de OR vastgesteld door de RvC. Onafhankelijkheid Alle leden van de RvC voldoen aan de criteria van onafhankelijkheid zoals deze in de governancecode voor woningcorporaties is vastgesteld. Er is geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen bij adviezen, standpuntbepaling of besluitvorming. Risicobeheersing De RvC hecht veel waarde aan een goede interne risicobeheersing en controle. In de kwartaalrapportages worden we hierover geïnformeerd. Daarnaast vindt periodieke bijstelling plaats van de risicoanalyse en scenarioberekeningen. Gezien de omvangrijke investeringen maken we sinds 2009 gebruik van het programma WALS. Dit is een krachtige toepassing voor het doorrekenen van de financiële positie en het maken van risicoanalyses. De meerjarenbegroting is door een externe adviseur getoetst. Gebleken is dat deze een betrouwbaar beeld geeft en recht doet aan het voorzichtigheidsbeginsel. Jaarlijks worden rond de zomerperiode de begrotingsuitgangspunten met de RvC besproken en worden de consequenties van gewijzigd beleid in beeld gebracht. Dit maakt dat we goed grip hebben op de financiële positie van Aert Swaens. Verantwoording door bestuurder Tijdens elke vergadering legt de bestuurder via een directieverslag aan de RvC verantwoording af over het gevoerde beleid. Ieder kwartaal ontvangen we een bedrijfsrapportage (PBR). Naast financiële, zijn vooral inhoudelijke prestaties onderdeel van de verantwoording. Het directieverslag bevat informatie over ontwikkelingen op het gebied van missie, visie, strategie en beleid. De PBR is ingericht volgens het INK-model en legt de relatie met de voorgenomen doelstellingen en resultaten uit het vastgestelde jaarplan van Aert Swaens en de bestuursopdracht. Financiële mogelijkheden Jaarlijks wordt de ontwikkeling van de belangrijkste financiële ratio s voor de komende tien jaren beoordeeld. Er is een meerjareninvesteringsbegroting opgesteld, die door de RvC is goedgekeurd. In deze meerjarenbegroting is ook rekening gehouden met ingrepen in het kader van het strategisch vastgoedbeleid en het energiebeleid. De RvC volgt de ontwikkelingen op de woningmarkt nauwgezet en kritisch, omdat het verloop van het voorgenomen verkoopprogramma voor bestaande en nieuwe woningen mede van invloed is op het investeringsprogramma. In de audit commissie worden de belangrijkste beslissingen inzake bedrijfswaarden, vastgoedwaardering en investeringen kritisch doorgenomen met het bestuur en voorzien van een advies aan de voltallige RvC. Vastgesteld is dat Aert Swaens op het gebied van investeren scherp aan de wind vaart, waardoor de financiële mogelijkheden in het eigen werkgebied optimaal worden benut. Er wordt sterk gestuurd op kasstromen en waardeontwikkeling. Nieuwe investeringen worden in eerste instantie getoetst op effecten ten aanzien van de kasstromen (ICR). Daarnaast wordt getoetst op ondermeer de BAR (Bruto AanvangsRendement), overeenkomstig het toetsingskader met stuurelementen. 12

15 Rol accountant De externe accountant wordt benoemd door de RvC. Ernst & Young is benoemd voor de periode tot en met De accountant participeert 1-2 keer per jaar in de vergadering van de RvC. Tot de belangrijkste onderwerpen van gesprek behoren de bevindingen en controleresultaten inzake de jaarrekening, marktontwikkelingen en financieringspositie, de waarderingsgrondslag van de activa in de balans, de bedrijfswaarde, de integrale vennootschapsbelasting en veranderende wet- en regelgeving. Verder constateerde de accountant dat de organisatie van Aert Swaens sterk in beweging is. De aangepaste organisatie heeft geleid tot een positieve bijdrage aan de verdere professionalisering. Het honorarium van de accountant voor de controle van de commerciële jaarrekening inclusief Dpi/Dvi bedraagt ,- incl. BTW. Dit is exclusief eventuele aanvullende werkzaamheden. Samenstelling Als onderdeel van het fusiebesluit is bepaald dat de leden van de RvC hun zetel per fusiedatum van 1 januari 2013 beschikbaar stellen. Voor de nieuwe fusieorganisatie is door de Raden van Commissarissen van Aert Swaens en Domeins besloten 3 leden uit beide raden deel te laten nemen aan de nieuwe Raad en een nieuwe voorzitter te werven. De Remuneratiecommissie in oprichting heeft een voorstel gemaakt voor de werving van een nieuwe voorzitter en de beloning van de commissarissen na fusie. De samenstelling van de RvC tot en met 31 december 2012 is als volgt: Naam Functie Geboorte jaar Achtergrond Eerste benoeming Aftredend per eind Mr. J.J.P.M. Storimans - Veldhoven voorzitter 1943 Notariaat W.G.A. de Kort RA 1 Veldhoven lid 1954 Accountancy Prof. dr. ir. L.A.M. van Dongen lid 1954 Technisch Eindhoven Mw. M.A.E.J. van Eijndhoven lid 1953 Bestuurlijk Bergeijk Ing. C.J. Kemps - Eindhoven lid 1948 Vastgoed Drs. Mw. M.G.P.G. Elings 1 - Veldhoven lid 1962 Zorg Huurderszetel. Per 1 januari 2012 is Mr. R.B.J.M. van der Linden benoemd als adviseur RvC gezien zijn juridische achtergrond en zijn betrokkenheid bij het lopende fusieonderzoek. De vacature is in verband met de fusie niet ingevuld. De samenstelling van de RvC van de fusieorganisatie thuis is per 1 januari 2013 als volgt: Naam Functie Geboorte jaar Achtergrond Eerste benoeming Herbenoeming/ Aftredend per eind W. Ligtvoet Nuenen voorzitter 1947 Bestuurlijk/ juridisch Mw. A.M.H. Buskes - Eindhoven lid 1954 Sociaal maatsch. P. Silvis - Lieshout lid 1954 financieel H.E.H.M. Salemink - Best lid 1960 Bouwkunde/ bedrijfskunde Prof. dr. ir. L.A.M. van Dongen lid 1954 Technisch Eindhoven Ing. C.J. Kemps - Eindhoven lid 1948 Vastgoed Drs. Mw. M.G.P.G. Elings 1 - Veldhoven lid 1962 Zorg

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening

Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening 2012 Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2. Verslag van de bestuurder 6 2.1 Ontwikkelingen om ons heen 6 2.1.1 Landelijk 6 2.1.2 Regionaal 6 2.1.3 Gemeente Putten

Nadere informatie

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Woerden, 12 april 2010 2 Algemene

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Jaarverslag 2011 WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER 6 juni 2012 Jaarverslag 2011 Inhoud VOORWOORD DIRECTIE... 4 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 5 INLEIDING... 5 TOEZICHT HOUDEN... 5 RAAD VAN TOEZICHT ALS WERKGEVER

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. samen vieren. duurzaam bouwen en onderhouden. zo deden wij het SAMEN JAAR. grote veranderingen

Jaarverslag 2014. samen vieren. duurzaam bouwen en onderhouden. zo deden wij het SAMEN JAAR. grote veranderingen Jaarverslag 2014 samen vieren zo deden wij het SAMEN 100 JAAR duurzaam bouwen en onderhouden grote veranderingen 2 1 Voorwoord... 6 2 Bestuurder brengt verslag uit... 7 2.1 Terugblik op jubileumjaar 2014...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 22 april 2014 Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. Algemene gegevens 2 2. Voorwoord directie 3 3. Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

Volkshuisvestingsverslag & Jaarrekeningen 2011

Volkshuisvestingsverslag & Jaarrekeningen 2011 Volkshuisvestingsverslag & Jaarrekeningen 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 Inleiding 5 Algemeen 5 Statuten en Reglement 6 Toezichtkader en inzicht op basis van informatievoorziening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen 2 Ymere jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Jaarverslag 1. Voorwoord 5 2. Bericht van de Raad van Bestuur 9 3. Verslag van de Raad van Commissarissen 19 4. Strategie, ontwikkelingen en beleid 35 5. Bezit 43

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Compleet met financieel verslag. zichtbaar resultaat

JAARVERSLAG 2014. Compleet met financieel verslag. zichtbaar resultaat JAARVERSLAG 2014 014 Compleet met financieel verslag zichtbaar resultaat Inhoud Voorwoord 4 DEEL 1: OVER ZVH 1.1 Rol en werkwijze 7 1.2 Samenstelling en deskundigheid raadsleden 7 1.3 Bijeenkomsten 8 1.4

Nadere informatie

Samen vooruit. Jaarverslag 2012

Samen vooruit. Jaarverslag 2012 Samen vooruit Jaarverslag 2012 Samen vooruit Het jaar 2012 was het derde jaar van ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen. In dit beleidsplan willen we doorgroeien naar een eigentijds betrokken partner.

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens

Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE... 4 INLEIDING... 5 JAARREKENING 2014...46 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING...51 ENKELVOUDIGE JAARREKENING...96

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland

Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland Inhoud ALGEMENE GEGEVENS... 5 VOORWOORD... 6 VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN... 7 Governance... 8 Inhoud van het toezicht... 9 Verantwoording... 11 Samenstelling

Nadere informatie

Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013

Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Deel A Jaarverslag 2013 Hoofdstuk 1. Governance

Nadere informatie

WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN

WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN Jaarverslag 2014 WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN Stichting De Leeuw van Putten Oostkade 16, 3201 AM Postbus 818 3200 AT Spijkenisse Telefoon (0181) 601333 Fax (0181)

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie

Van Alckmaer. Highlights. Jaarverslag 2012

Van Alckmaer. Highlights. Jaarverslag 2012 Van Alckmaer Highlights Jaarverslag 2012 Voorwoord 2012 was in veel opzichten een roerig jaar voor de corporatiewereld. De crisis is volop voelbaar, de huizenmarkt is totaal ingestort en het nieuwe kabinet

Nadere informatie

Stichting Woningbouw Slochteren. Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde

Stichting Woningbouw Slochteren. Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde Jaarstukken 2014 Stichting Woningbouw Slochteren Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde Telefoon: (0598) 42 15 38 Fax: (0598) 42 15 80 Kantoortijden: maandag t m donderdag van 08.00 16.30 uur vrijdag

Nadere informatie

ALGEMEEN. Bedrijfstakcode Woningcorporaties : N.R.V. nr. 2760

ALGEMEEN. Bedrijfstakcode Woningcorporaties : N.R.V. nr. 2760 Jaarstukken 2014 ALGEMEEN Naam toegelaten instelling : Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Gevestigd te : Vlaardingen Adres : Stadhouderslaan 181, 3136 BM Postadres : Postbus 206, 3130 AE Telefoon

Nadere informatie

Skylge Jaarverslag 2010

Skylge Jaarverslag 2010 Skylge Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 van het bestuur van Woningstichting de Veste 5 Jaarverslag 2010 van de Raad van Commissarissen Woningstichting de Veste 7 Skylge 10 Herstructurering vordert naar

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord...5. Jaarrekening. Grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening 52. Toelichting op de geconsolideerde balans 65

Inhoud Voorwoord...5. Jaarrekening. Grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening 52. Toelichting op de geconsolideerde balans 65 Inhoud Voorwoord...5 Hoofdstuk 1 Veranderde tijden...7 Hoofdstuk 2 Onze mensen maken t verschil...11 Hoofdstuk 3 Onze klanten krijgen kwaliteit...15 Hoofdstuk 4 Wonen voor iedereen...19 Hoofdstuk 5 Prijs

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Print het jaarverslag. Naar de inhoudsopgave

Jaarverslag 2010. Print het jaarverslag. Naar de inhoudsopgave Welkom bij het jaarverslag 2010 van Waardwonen. Via de interactieve inhoudsopgave kunt u door de inhoud navigeren. Door te klikken op: keert u weer terug naar de inhoudsopgave. U kunt het jaarverslag printen

Nadere informatie

Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid

Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid Jaarverslag Wonen Meerssen 2014 Colofon Jaarverslag 2014 Wonen Meerssen Eindredactie Wonen Meerssen Realisatie Wonen Meerssen Ontwerp Wonen Meerssen Fotografie

Nadere informatie

2010 Foto s in dit verslag >> Colofon Financiële gegevens Eindredactie Fotografie Concept en vormgeving Druk

2010 Foto s in dit verslag >> Colofon Financiële gegevens Eindredactie Fotografie Concept en vormgeving Druk jaarverslag 2010 1 2 3 4 5 Foto s in dit verslag 1 Multifunctioneel gebouw De Keyzer 2 Masira, Nieuw West 6 7 14 9 12 8 10 11 13 17 15 16 18 3 Kinderdagverblijf Darwinhof, Zandvoort 4 Jonge starters op

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening Trudo Jaarverslag 2010 Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening 1 Algemene gegevens Plaats van vestiging: Torenallee 34 5617 BD Eindhoven Postadres: Postbus 360 5600 AJ Eindhoven Telefoonnummer: 040 235

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013 Woningstichting Goed Wonen Verslagjaar 2013 2 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 1 JAARVERSLAG VAN DIRECTIE EN BESTUUR 3 2 VERKLARINGEN 5 2.1. Verklaring van het bestuur 5 2.2. Verklaring van de Raad

Nadere informatie

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Jaarverslag Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 2014 JAARVERSLAG 2014 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Stichting Woongoed Zeeuws- Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen

Nadere informatie