JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012

2

3 JAARVERSLAG 2012 VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG JAARVERSLAG De directeur over. 3 De Raad van Commissarissen rapporteert over 8 Aert Swaens over de woningmarkt 17 Aert Swaens over vastgoed 25 Aert Swaens over maatschappelijk presteren 31 Aert Swaens over de samenwerking met haar klanten 35 Aert Swaens bouwt aan de eigen organisatie (ultimo 2012) 36 Aert Swaens over de financiën 42 JAARREKENING Kengetallen 50 Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Toelichtingen 56 Jaarrekening 2012 Woningstichting Aert Swaens

4 2

5 De directeur over. Aert Swaens in 2012 Woningstichting Aert Swaens is een woningcorporatie die in Veldhoven en Waalre ruim woningen beheert. We spelen een actieve rol bij het ontwikkelen van nieuwbouw en maatschappelijk vastgoed. Maatschappelijk presteren staat hoog in ons vaandel en in onze dienstverlenende organisatie staan klanten centraal. We zijn ons bewust van onze maatschappelijke taak en de verwachtingen die de markt, de samenleving en de politiek van ons heeft. Het afgelopen jaar was geen gemakkelijk jaar. Immers het thema van ons ondernemingsplan Samen werken aan wonen met perspectief is in een ander daglicht komen te staan vanwege de actuele ontwikkelingen in de sector en in de samenleving. Een analyse van de huidige omstandigheden en de toekomstverwachtingen bevestigt dit. Het jaar 2012 gaat niet alleen de boeken in als schrikkeljaar, maar ook als laatste jaar van Aert Swaens. Het voorbereiden van de fusie met Domein liep als een rode draad tussen de bedrijven door. Een enorme uitdaging die veel van onze organisatie heeft gevraagd. De dagelijkse bedrijfsuitvoering liep immers gewoon door, en met resultaat! Dit jaarverslag rapporteert hierover in cijfers, mensen en activiteiten. De omstandigheden waarbinnen we dit hebben gedaan, kunnen gerust uitdagend genoemd worden. Een, zeker voor onze sector, onzeker politiek klimaat, gekoppeld aan de aanhoudende economische crisis en uitblijvende duidelijkheid op de woningmarkt zijn hiervan de voornaamste oorzaken. De situatie op de woningmarkt blijft onveranderd lastig. Beschikbare woningen voor onze doelgroepen zijn nog steeds schaars. De aanhoudende crisis, lange onduidelijkheid over maatregelen op de woningmarkt en een stagnerende verkoop van woningen dragen hier niet op een positieve wijze aan bij. Sterker nog, door het uitblijven van investeringen in nieuwe woningen zal deze schaarste op termijn alleen maar groter worden. De invloed van de centrale overheid op ons huishoudboekje maakt dat ook wij geplande investeringen de komende jaren moeten uitstellen of verminderen. Dit was echter in 2012 nog niet van invloed op het realiseren van onze plannen. Op termijn zal niet alleen onze investeringscapaciteit onder druk komen te staan. Dit gaat ook gelden voor de betaalbaarheid van onze woningen. In dit jaarverslag leggen we verantwoording af over de geleverde prestaties en de behaalde resultaten. de belangrijkste resultaten We hebben de afgelopen periode een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan betaalbaar en prettig wonen. Op verschillende plaatsen realiseerden we fraaie en zeker ook bijzondere projecten. In 2012 zijn in totaal 159 woningen opgeleverd waarvan 87 nieuwbouwwoningen en 72 woningen in Zonderwijk, waaraan ingrijpend groot onderhoud is verricht. Van het aantal nieuwbouwwoningen zijn 53 woningen in het project Mira in Veldhoven en 34 woningen in het project Hoogh Waalre gerealiseerd. In uitvoering zijn 41 woningen op de Brabantia-locatie. Ook op de startersmarkt zijn goede resultaten geboekt. Bijna 23% van de vrijgekomen sociale woningen zijn verhuurd aan starters en een deel van de verkochte woningen met Koopgarant zijn aan starters verkocht. In 2012 hebben we 38 bestaande woningen verkocht, 3 meer dan de doelstelling voor dit jaar. 3

6 De verkoop van nieuwe vrije sector woningen blijft een zorgpunt. Om deze reden hebben we in het project Beltz te Aalst de 18 onverkochte woningen omgezet van koop naar huur en allen zijn toen verhuurd. Bijzondere doelgroepen hebben altijd op onze aandacht mogen rekenen. Aert Swaens onderschrijft in toenemende mate de noodzaak om voor bijzondere doelgroepen iets te betekenen. Zo zijn projecten in voorbereiding en in uitvoering genomen met verschillende zorgpartners, waar Aert Swaens veelvuldig mee samenwerkt. Eind 2011 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de initiatiefnemers om een project op te starten voor het huisvesten van jong volwassenen met een autistische beperking. Het betreft een project van 24 wooneenheden en is een initiatief van de stichtingen JOVO en Woondroom, de gemeente Veldhoven en Aert Swaens. Realisatie staat gepland voor 2013 en oplevering voor begin In 2012 is in samenwerking met de gemeente en de RSZK gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijke ontwikkeling van een woonzorg complex ter plaatse van het plangebied Leuskenhei te Veldhoven. Het betreft hier zorgplaatsen in de intramurale sfeer. Tenslotte onderzoekt, op verzoek van de gemeente Veldhoven, Aert Swaens de haalbaarheid van het realiseren van een zorgcluster in Oerle. Aert Swaens geeft klantwaarde betekenis door o.a. de kwaliteit van de dienstverlening op niveau van minimaal het KWH-label uit te voeren. In 2012 is er opnieuw een KWH-meting op alle labelonderdelen geweest met een gemiddelde score van 7,9. In de KWH-Prestatie-index zijn de scores van alle 180 deelnemende corporaties vergeleken en scoort Aert Swaens een verdienstelijke 39e plaats. Ook de betrokkenheid van onze huurders bij onderhoudsprojecten en samenwerking met bewoners bij leefbaarheidsprojecten hebben we het afgelopen jaar op meerdere plaatsen inhoudelijk vorm gegeven en met succes. Een goede samenwerking met onze belanghouders vinden wij van groot belang. Zo is bijv. met de gemeenten Waalre en Veldhoven intensief samengewerkt bij het wegwerken van de achterstand bij het huisvesten van statushouders, en met succes. In beide gemeenten zijn de trajecten om te komen tot een actualisering van de prestatieafspraken nog niet tot een afronding kunnen komen. We zijn van mening, dat daarvoor eerst het fundament, zoals een geactualiseerde woonvisie, moet worden gelegd. Samen met de beide gemeenten wordt hier nog aan gewerkt. Duurzaamheid vinden we ontzettend belangrijk. We hebben dit jaar weer een aantal stappen in de juiste richting gezet en we blijven dat de komende jaren ook doen. In 2009 is het energiebeleid voor de bestaande voorraad opgesteld. Belangrijkste doelstelling is het beperken van de woonlasten voor onze huurders. Volgens onze ondernemingsdoelstelling moet eind 2012 voor de gehele voorraad het energielabel gemiddeld label C zijn. Deze doelstelling is inmiddels gerealiseerd. In 2012 heeft Aert Swaens actief deelgenomen aan het uitwerken van een studie naar het realiseren van een duurzaam bouwconcept in bestaand bezit voor een 10-tal woningen. Hierbij zijn de voordelen van ketensamenwerking nadrukkelijk verkend en beoordeeld. Deze samenwerking bestaat uit een consortium van bedrijven die allen actief zijn in projectverband ter bevordering van het Energie Neutraal Wonen In Brainport (ENWIB). Rondom het begrip duurzaamheid en energie worden in dit verband veel initiatieven genomen waar Aert Swaens bij betrokken is of wordt. Een eerder initiatief is door dit consortium in het kader van het project Energyhouse in 2010 ontwikkeld. 4

7 stabiele bedrijfsvoering De kernactiviteit van Aert Swaens is het beheren en bouwen van woningen voor de doelgroep van beleid. Het is van groot belang, dat deze activiteiten ook voor de langere termijn gewaarborgd zijn. Dit betekent, dat de continuïteit van onze bedrijfsvoering gegarandeerd moet zijn. Het bedrijfsresultaat is positief en bedraagt ,-. Na aftrek van de renteverplichting bedraagt het resultaat -/ ,- en na verrekening van de vennootschapsbelasting die we niet hoeven te betalen bedraagt het resultaat -/ ,-. Door de invoering van de nieuwe RJ645 hebben we een drietal nieuwe posten moeten verwerken in de Winst- & Verliesrekening. Het betreft de afschrijvingen materiele vaste activa op bedrijfswaarde, de vastgoedbeleggingen en de vrijval van de ongerealiseerde reserve. Dit zorgt voor een negatief effect op het jaarresultaat van ,-. De jaarcijfers laten zien dat er sprake is van een stabiele bedrijfsvoering en dat Aert Swaens financieel nog gezond is. Natuurlijk moeten we in de huidige markt nieuwe investeringen goed afwegen en de kostenstructuur zorgvuldig bewaken. De voorgenomen overheidsmaatregelen dwingen ons om de komende tijd voldoende dekking te vinden voor een dreigende tekort van ca. 14,5 miljoen in de komende 5 jaar. Investeringsprogramma op koers In 2012 zijn 87 nieuwe woningen opgeleverd in het betaalbaar segment. De plannen voor grootonderhoud aan 360 woningen in Zonderwijk lopen op schema. In voorbereiding zijn nog 410 woningen, waarvan 37 nieuwbouw in het betaalbaar segment en 373 woningen grootonderhoud op verschillende locaties. Alle activiteiten betreffen het sociale segment. We zijn op een gepaste wijze trots dat we ondanks de voortdurende crisis ons investeringsprogramma overeind kunnen houden.. samenwerking met FCB Bonaire Op nadrukkelijk verzoek van het Ministerie voor Wonen en Aedes zijn we een samenwerking aangegaan voor drie jaar met onze collega-corporatie Fundashon Cas Bonairiano (FCB) op Bonaire. In deze samenwerking hebben we ook in 2012 voortgang geboekt. De samenwerking tussen Aert Swaens en FCB is gericht op kennisdeling en het professionaliseren van de volkshuisvesting ter plaatste. We investeren dus niet. Langzaam maar zeker begint de samenwerking zijn vruchten af te werpen en worden belangrijke resultaten behaald, zoals: Woonvisie: in samenwerking met lokale partners via o.a. workshop opgesteld, unaniem vastgesteld door eilandsraad en getekend door OLB en FCB; Prestatieafspraken: in samenwerking met lokale partners via o.a. workshop opgesteld, unaniem vastgesteld door eilandsraad en getekend door OLB en FCB; Bemiddeling bij financiering voor nieuwbouw 101 woningen gerealiseerd en start nieuwbouw; Instellen stuurgroep integrale wijkaanpak met OLB en FCB; Beschikkingen van BZK voor leefbaarheidsprojecten, beheer en toekenningstructuur uitwerken; Convenant perspectief op verantwoord wonen. Ontwikkelen van een sociaal vangnet en wegwerken huurachterstanden is daarmee een breed gedragen vraagstuk en niet exclusief een FCB-probleem; Huisvesting jongeren in samenwerking met Jong Bonaire; Ondersteuning en professionalisering interne werkorganisatie op de gebieden Financiën (Begroting, Jaarrekening, waardering, vermogen, kasstromen, incasso huurachterstanden), 5

8 Techniek (MJOB en Projecten) en Verhuur (beleid op diverse onderdelen, woonwensenonderzoek, introductie voorraadbeleid etc.);.. het fusieproces De rode draad werd in het begin al genoemd. Het jaar stond voor een groot deel in het teken van de voorgenomen fusie met Domein. Beide organisaties willen in een sterk veranderende omgeving de rol van maatschappelijk betrokken en klantgedreven corporatie vasthouden en versterken in de gemeenten waar zij nu actief zijn. Voldoende schaalgrootte is hierbij onontbeerlijk. Begin 2012 bereikten we met het tekenen van de intentieverklaring de eerste belangrijke mijlpaal. Tijdens de maanden die volgenden, is er door beide organisaties hard gewerkt om deze fusie verder tot stand te brengen. Er is een gezamenlijk ondernemingsplan opgesteld, de meerwaarde van de nieuwe organisatie is bepaald en het boekenonderzoek werd zonder verrassingen afgesloten. Beide Raden van Commissarissen gaven goedkeuring aan het voornemen tot fusie, evenals de Ondernemingsraden. De betrokken gemeenten werd om een zienswijze gevraagd en zonder uitzondering leidde dit tot positieve resultaten. Ook beide huurdersorganisaties hebben een positief advies afgegeven. In november werd het officiële verzoek tot fusie goedgekeurd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De geplande juridische fusiedatum van 1 januari 2013 hebben we hiermee ook gehaald. De integratie van beide organisaties vindt halverwege 2013 plaats. Vanaf dat moment zijn we echt thuis! Tenslotte kunnen we vaststellen dat onze financiële positie goed is, maar het effect van de crisis en het totaalpakket aan overheidsmaatregelen ons aanzienlijk gaan beperken in de investeringsmogelijkheden. Tegelijkertijd staat de betaalbaarheid van het wonen voor de primaire doelgroep behoorlijk onder druk. Daarmee wordt het een grote uitdaging voor de nieuwe organisatie thuis om de volkshuisvestelijke taken naar behoren te kunnen uitvoeren. kunnen we vaststellen dat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ruimschoots hebben waargemaakt en dit ook in de nieuwe organisatie thuis mee nemen. We zijn open en transparant, we werken volgens de principes van goed bestuur, we passen de governancecode voor woningcorporaties toe en we onderschrijven de Aedescode. Integriteit zit in onze genen en daardoor hanteren wij al langere tijd in- en extern een integriteitcode en beschikken we over een klokkenluiderregeling. kunnen we vaststellen dat onze medewerkers in hoge mate betrokken zijn bij de ontwikkelingen van Aert Swaens en een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het succesvolle fusietraject. Zij hebben het afgelopen jaar veel inzet en flexibiliteit getoond. Ook onze belanghouders en relaties hebben veel inzet getoond om samen met ons de doelstellingen en resultaten te behalen. Daarvoor ben ik hen veel dank verschuldigd; zonder hun inbreng was dit alles niet mogelijk geweest. hebben wij overeenkomstig onze statuten en doelstelling alle middelen in het verslagjaar uitsluitend besteed in het belang van de volkshuisvesting. 6

9 Ir. E.J.M. de Groot directeur-bestuurder 7

10 De Raad van Commissarissen rapporteert over fusie met Domein Aert Swaens is op 1 januari 2013 gefuseerd met Domein uit Eindhoven tot Woonstichting thuis. Inmiddels beschikt thuis ook over een nieuwe Raad van Commissarissen. De onderstaande paragraaf beschrijft de situatie zoals deze in 2012 heeft gefunctioneerd. governance en zijn toezichthoudende taak Governancecode Voor Aert Swaens zijn de beginselen van behoorlijk bestuur belangrijk. We hechten aan transparantie, afleggen van verantwoording, onafhankelijk toezicht en we hebben de Governancecode Woningcorporaties zo goed mogelijk geïmplementeerd. Hiervoor is medio 2010 uit de leden van de RvC een werkgroep Governance en integriteit (WGI) samengesteld die, samen met het bestuur, de implementatie en de bewaking van de governancecode voor woningcorporaties heeft begeleidt. De Governancecode geeft aan hoe een corporatie bestuurd moet worden en bevat regels voor het functioneren van het bestuur en de Raad van Commissarissen (RvC). De enige afwijkingen op dit moment bij Aert Swaens op de code zijn: De bestuurder van Aert Swaens is in 2006 in overleg met de RvC niet voor een periode van 4 jaar benoemd, maar voor onbepaalde tijd. De RvC heeft echter te allen tijde de bevoegdheid om de bestuurder te schorsen of te ontslaan. De RvC heeft in 2012 een remuneratiecommissie ingesteld. De beoordeling en beloning van de bestuurder wordt door de voorzitter en vicevoorzitter binnen de kaders van de sectorbrede beloningscode voor bestuurders uitgevoerd en één keer per jaar besproken en geëvalueerd binnen de RvC als geheel. De afspraken tussen RvC en bestuurder over de resultaten zijn vastgelegd in een bestuursopdracht. In het jaarverslag wordt de beloning van de bestuurder verantwoord. Voor de werving en selectie van commissarissen wordt op basis van een vastgestelde procedure en een geactualiseerde profielschets tijdelijk een selectiecommissie samengesteld uit de RvC. Volgens de governancecode is hiervoor ook geen permanente commissie noodzakelijk. De taken van deze commissie zijn wel overeenkomstig de bepalingen uit de governancecode. Begin 2012 heeft de RvC besloten om de financiele commissie de status van auditcommissie te geven. Deze commissie bespreekt met de directie de uitgangspunten bij de jaarverslaglegging, de begroting en de accountantscontrole, de parameters voor de bedrijfswaardeberekeningen en het treasurybeleid. De bevindingen van de financiële commissie worden als advies aan de RvC gepresenteerd. Begin 2012 heeft de RvC eveneens het besluit genomen om een officiële commissie Governance in te stellen. In haar jaarverslag beschrijft Aert Swaens hoe zij de principes van goed bestuur in de praktijk brengt: de werkwijze, de beloning, het risicomanagement, het interne kwaliteits- en managementcontrolsysteem en beoordeling door de accountant daarvan. De leden van de Raad van Commissarissen zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders bij Woningcorporaties (VTW). Bovendien onderschrijven ze de Aedescode. 8

11 De Governancestructuur In de governancestructuur bij Aert Swaens zijn de beginselen van behoorlijk bestuur belangrijk. We beschikken over toezichtkaders en de RvC gebruikt toetsingskaders bij het afleggen van verantwoording en het uitoefenen van onafhankelijk toezicht. Toezichtkaders De taken en bevoegdheden van de RvC en het bestuur zijn vastgelegd in de statuten. De RvC beschikt over een reglement d.d. 31 oktober 2006, waarin nadere regels zijn vastgelegd over aftreden en herbenoeming, taken van de RvC, honorering RvC, besluitvorming, benoeming en overleg met de accountant en overleg met de OR en de Centrale Bewonersraad. Bij besluit van de RvC is dit reglement aangepast aan de herziene Governancecode en in de vergadering van 8 maart 2012 opnieuw vastgesteld. De RvC beschikt over een profielschets voor commissarissen bij Aert Swaens (laatst vastgesteld d.d. 8 juni 2011), die voorafgaande aan een traject van openbare werving en selectie wordt geactualiseerd. Met de bestuurder zijn resultaatafspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in een bestuursopdracht d.d. 28 april De RvC ziet er op toe, dat de activiteiten van Aert Swaens voldoen aan de kaders zoals die zijn vastgelegd in het BBSH en de Woningwet. Toetsingskaders De RvC heeft in overleg met de bestuurder op verschillende beleidsterreinen kaders vastgesteld waarmee de RvC zijn toezichthoudende taak inhoudelijk kan uitvoeren. Op het beleidsterrein van de volkshuisvesting en de organisatie zijn deze kaders vastgelegd in het Ondernemingsplan , het Jaarplan en de Begroting. Met de bestuurder zijn de resultaatgerichte afspraken vastgelegd in een Bestuursopdracht. Op het beleidsterrein van financiën en continuïteit zijn deze kaders vastgelegd in het Treasurystatuut (vastgesteld d.d. 2 april 2009) en Treasuryjaarplan, de financiële toetsingskaders voor investeringen (notitie toetsingskader en sturingselementen d.d. 1 april 2010) en de financiële meerjarenplanning. Jaarlijks wordt beoordeeld of de diverse toetsingkaders nog valide zijn, in 2012 is dat opnieuw gebeurt en heeft dat niet geleid tot bijstelling. Daarnaast hanteert de RvC het strategisch vastgoedbeleid en de wensportefeuille als toetsingskader voor de verdere ontwikkeling van de woningportefeuille van Aert Swaens. Voor de aanbesteding van bouwkundige werkzaamheden is een aanbestedingsbeleid vastgesteld d.d 3 februari 2011 met instemming van de RvC. Ten slotte beschikt Aert Swaens over een integriteitcode (laatst vastgesteld d.d. 22 november 2011 ) en een klokkenluidersregeling (laatst vastgesteld d.d. 6 november 2007) waaraan zowel het handelen van Aert Swaens als het handelen van haar relaties wordt getoetst. Taakopvatting en verantwoording De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken van Aert Swaens en de met haar verbonden ondernemingen en staat het bestuur met raad ter zijde. De RvC houdt onder andere toezicht op: realisatie van de doelstellingen van de corporatie; realisatie van de volkshuisvestelijke opgaven; strategie en risico s verbonden aan de activiteiten van de corporatie; opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen; kwaliteitsbeleid; kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording; financieel verslaggevingproces; naleving van toepasselijke wet- en regelgeving; naleving van de principes van governance. 9

12 Dit toezicht strekt zich tevens integraal uit tot en met de corporatie verbonden BV-structuur. Besluiten en bespreekpunten In het afgelopen jaar is de RvC elf keer in een officiële vergadering bijeen geweest, dat is inclusief de extra bijeenkomsten in verband met de voorgenomen fusie tussen Aert Swaens en Domein uit Eindhoven. Aan alle reguliere vergaderingen werd deelgenomen door de directeur-bestuurder en de adjunct-directeur. Afhankelijk van de onderwerpen werden ook medewerkers en managers uitgenodigd om deel te nemen aan de vergadering. De Raad heeft zich periodiek mondeling en schriftelijk door de directeur-bestuurder laten informeren over de maatschappelijke en financiële resultaten in relatie tot de beoogde doelen, relevante externe ontwikkelingen en de doorkijk naar de toekomst. De informatie van het bestuur vindt plaats door middel van een directieverslag en de kwartaalrapportages. Daarnaast heeft de voorzitter tussen de vergaderingen van de Raad periodiek overleg met de directeur-bestuurder. Andere belangrijke informatiemomenten zijn o.a. het overleg met de externe accountant, het jaarlijks overleg met de Ondernemingsraad, deelname aan bijeenkomsten van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW), waarbij de leden van de Raad zijn aangesloten. De RvC constateert dat, voor wat betreft de operationele bedrijfsprocessen bij Aert Swaens, de zaak goed op orde is. Hierdoor heeft de RvC meer ruimte en mogelijkheden om samen met het bestuur op een proactieve wijze aandacht te besteden aan strategische vraagstukken als gevolg van ontwikkelingen in de woningmarkt en de financiële wereld en het gevolg van de veranderingen in het rijksbeleid. In verband met de fusie is begin 2012 een klankbordgroep ingesteld die namens de Raad van Commissarissen het fusieproces van nabij heeft begeleid. De klankbordgroep bestond uit de beide voorzitters en een lid van de beide auditcommissies. De klankbordgroep heeft adviezen uitgebracht voor de samenstelling van de Raad van Commissarissen na fusie en de diverse commissies. Ingevolge het advies van de klankbordgroep is door de Raden van Commissarissen van Domein en Aert Swaens besloten 3 leden uit beide raden deel te laten nemen aan de nieuwe Raad en een nieuwe voorzitter te werven. De Remuneratiecommissie in oprichting heeft een voorstel gemaakt voor de werving van een nieuwe voorzitter en de beloning van de commissarissen na fusie. Er is veelvuldig stilgestaan bij de voor- en nadelen inzake het fusietraject en het proces juridische aanvraag en toestemming bij het Ministerie van Binnenlandse zaken. De Raad van Commissarissen heeft in verband met de fusie de volgende besluiten goedgekeurd: de intentieverklaring fusie; mandatering van de heer Kemps inzake het due diligence onderzoek; het ondernemingsplan en meerwaardenotitie fusieorganisatie; formele aanvraag tot goedkeuring fusie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken; statuten fusieorganisatie; besturingsmodel inclusief portefeuilleverdeling; fusievoorstel; benoeming Raad van Commissarissen fusieorganisatie; keuze accountant en fiscaal adviseur fusieorganisatie; begroting 2013 fusieorganisatie. 10

13 Naast de fusiebesluiten heeft de RvC aan de volgende onderwerpen bijzondere aandacht besteed: de CFV-informatie (CIP) en beoordelingen, de borgingsruimte WSW, het Treasury-jaarplan en fiscaliteiten; gevoeligheidsanalyse derivatenportefeuille; de gevolgen van het EU-dossier, scenarioplanningen en toekomststrategie voor Aert Swaens (met Domein als fusiepartner) en de vernieuwing van de Bestuursopdracht; het toetsingskader en sturingselementen, de financieringsstrategie, interim-controle; de resultaten Aedex 2011; beleidsnotitie Governance & Integriteit verschillende beleidsonderdelen van de strategische vastgoedportefeuille, verkoop bestaande woningen in Zonderwijk, diverse fasedocumenten van verschillende projecten inclusief samenwerkingsovereenkomsten, financiele afwikkelingen van diverse projecten; goedkeuring Jaarverslag en Begroting, het jaarverslag van de OKC (geschillenregeling); de samenwerking met de collega-corporatie op Bonaire en de beoordeling van de directeurbestuurder. Overleg met management en OR Een delegatie van de RvC heeft het afgelopen jaar twee maal apart overleg gevoerd met de Ondernemingsraad (OR). De RvC heeft kennisgenomen van het jaarverslag van de OR. Bij de studiebijeenkomsten over de actuele ontwikkelingen was ook het managementteam uitgenodigd. Functioneren RvC Jaarlijks evalueren we de eigen rol, de werkwijze van de RvC en de resultaten. Evalueren doen we collectief. We stellen ons daarbij de volgende vragen: Hebben we nog het juiste beeld van de rol en taak van de commissaris bij Aert Swaens? Vullen we onze rol inhoudelijk goed in? Bieden we voldoende tegenwicht aan de bestuurder met behoud van een constructieve relatie? Zijn we een goede teamgenoot? Tonen we voldoende inzet qua tijd en zijn we voldoende geëquipeerd om onze verantwoordelijkheid te nemen? Opleiding en scholing door de RvC Naast de reguliere vergaderingen worden er jaarlijks twee studiebijeenkomsten voor de RvC georganiseerd. In het voorjaar van 2012 stond de bijeenkomst in het teken van de gevolgen van de EU-beschikking. Samen met deskundigen is gesproken over de gevolgen van de ministeriele regeling voor woningcorporaties alsmede over de financieringsaspecten in het veranderende speelveld. De studiebijeenkomst in het najaar is benut als extra RvC-vergadering die geheel in het teken stond van de ontwikkelingen rondom het Brabantiaterrein en het fusiebesluit met Domein. Verder hebben leden van de RvC deelgenomen aan diverse symposia en studiebijeenkomsten voor toezichthouders, waaronder: VTW-bijeenkomsten; Ernst & Young masterclass voor leden van de Raad van Commissarissen van woningcorporaties. Integriteit Als eigentijdse woningcorporatie staan we midden in de samenleving en dragen we een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daar past openheid, transparantie en integriteit bij. Voor iedereen moet duidelijk zijn welke waarden voor Aert Swaens belangrijk zijn en welke 11

14 gedragslijnen daarbij horen. Integriteit zit in de genen van de bedrijfscultuur. Vandaar dat we ook het ongeschreven en zo natuurlijke beleid zichtbaar hebben gemaakt in een integriteitcode en een klokkenluiderregeling. Deze zijn op de website beschikbaar. Integriteit is een onderwerp dat ook met grote regelmaat op verschillende momenten besproken is binnen de organisatie. Soms gebeurt dat in het kader van de interne controle, soms naar aanleiding van praktijkvoorbeelden. De dilemma s worden dan besproken. De integriteitcode is in november 2011 op enkele onderdelen aangepast en met instemming van de OR vastgesteld door de RvC. Onafhankelijkheid Alle leden van de RvC voldoen aan de criteria van onafhankelijkheid zoals deze in de governancecode voor woningcorporaties is vastgesteld. Er is geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen bij adviezen, standpuntbepaling of besluitvorming. Risicobeheersing De RvC hecht veel waarde aan een goede interne risicobeheersing en controle. In de kwartaalrapportages worden we hierover geïnformeerd. Daarnaast vindt periodieke bijstelling plaats van de risicoanalyse en scenarioberekeningen. Gezien de omvangrijke investeringen maken we sinds 2009 gebruik van het programma WALS. Dit is een krachtige toepassing voor het doorrekenen van de financiële positie en het maken van risicoanalyses. De meerjarenbegroting is door een externe adviseur getoetst. Gebleken is dat deze een betrouwbaar beeld geeft en recht doet aan het voorzichtigheidsbeginsel. Jaarlijks worden rond de zomerperiode de begrotingsuitgangspunten met de RvC besproken en worden de consequenties van gewijzigd beleid in beeld gebracht. Dit maakt dat we goed grip hebben op de financiële positie van Aert Swaens. Verantwoording door bestuurder Tijdens elke vergadering legt de bestuurder via een directieverslag aan de RvC verantwoording af over het gevoerde beleid. Ieder kwartaal ontvangen we een bedrijfsrapportage (PBR). Naast financiële, zijn vooral inhoudelijke prestaties onderdeel van de verantwoording. Het directieverslag bevat informatie over ontwikkelingen op het gebied van missie, visie, strategie en beleid. De PBR is ingericht volgens het INK-model en legt de relatie met de voorgenomen doelstellingen en resultaten uit het vastgestelde jaarplan van Aert Swaens en de bestuursopdracht. Financiële mogelijkheden Jaarlijks wordt de ontwikkeling van de belangrijkste financiële ratio s voor de komende tien jaren beoordeeld. Er is een meerjareninvesteringsbegroting opgesteld, die door de RvC is goedgekeurd. In deze meerjarenbegroting is ook rekening gehouden met ingrepen in het kader van het strategisch vastgoedbeleid en het energiebeleid. De RvC volgt de ontwikkelingen op de woningmarkt nauwgezet en kritisch, omdat het verloop van het voorgenomen verkoopprogramma voor bestaande en nieuwe woningen mede van invloed is op het investeringsprogramma. In de audit commissie worden de belangrijkste beslissingen inzake bedrijfswaarden, vastgoedwaardering en investeringen kritisch doorgenomen met het bestuur en voorzien van een advies aan de voltallige RvC. Vastgesteld is dat Aert Swaens op het gebied van investeren scherp aan de wind vaart, waardoor de financiële mogelijkheden in het eigen werkgebied optimaal worden benut. Er wordt sterk gestuurd op kasstromen en waardeontwikkeling. Nieuwe investeringen worden in eerste instantie getoetst op effecten ten aanzien van de kasstromen (ICR). Daarnaast wordt getoetst op ondermeer de BAR (Bruto AanvangsRendement), overeenkomstig het toetsingskader met stuurelementen. 12

15 Rol accountant De externe accountant wordt benoemd door de RvC. Ernst & Young is benoemd voor de periode tot en met De accountant participeert 1-2 keer per jaar in de vergadering van de RvC. Tot de belangrijkste onderwerpen van gesprek behoren de bevindingen en controleresultaten inzake de jaarrekening, marktontwikkelingen en financieringspositie, de waarderingsgrondslag van de activa in de balans, de bedrijfswaarde, de integrale vennootschapsbelasting en veranderende wet- en regelgeving. Verder constateerde de accountant dat de organisatie van Aert Swaens sterk in beweging is. De aangepaste organisatie heeft geleid tot een positieve bijdrage aan de verdere professionalisering. Het honorarium van de accountant voor de controle van de commerciële jaarrekening inclusief Dpi/Dvi bedraagt ,- incl. BTW. Dit is exclusief eventuele aanvullende werkzaamheden. Samenstelling Als onderdeel van het fusiebesluit is bepaald dat de leden van de RvC hun zetel per fusiedatum van 1 januari 2013 beschikbaar stellen. Voor de nieuwe fusieorganisatie is door de Raden van Commissarissen van Aert Swaens en Domeins besloten 3 leden uit beide raden deel te laten nemen aan de nieuwe Raad en een nieuwe voorzitter te werven. De Remuneratiecommissie in oprichting heeft een voorstel gemaakt voor de werving van een nieuwe voorzitter en de beloning van de commissarissen na fusie. De samenstelling van de RvC tot en met 31 december 2012 is als volgt: Naam Functie Geboorte jaar Achtergrond Eerste benoeming Aftredend per eind Mr. J.J.P.M. Storimans - Veldhoven voorzitter 1943 Notariaat W.G.A. de Kort RA 1 Veldhoven lid 1954 Accountancy Prof. dr. ir. L.A.M. van Dongen lid 1954 Technisch Eindhoven Mw. M.A.E.J. van Eijndhoven lid 1953 Bestuurlijk Bergeijk Ing. C.J. Kemps - Eindhoven lid 1948 Vastgoed Drs. Mw. M.G.P.G. Elings 1 - Veldhoven lid 1962 Zorg Huurderszetel. Per 1 januari 2012 is Mr. R.B.J.M. van der Linden benoemd als adviseur RvC gezien zijn juridische achtergrond en zijn betrokkenheid bij het lopende fusieonderzoek. De vacature is in verband met de fusie niet ingevuld. De samenstelling van de RvC van de fusieorganisatie thuis is per 1 januari 2013 als volgt: Naam Functie Geboorte jaar Achtergrond Eerste benoeming Herbenoeming/ Aftredend per eind W. Ligtvoet Nuenen voorzitter 1947 Bestuurlijk/ juridisch Mw. A.M.H. Buskes - Eindhoven lid 1954 Sociaal maatsch. P. Silvis - Lieshout lid 1954 financieel H.E.H.M. Salemink - Best lid 1960 Bouwkunde/ bedrijfskunde Prof. dr. ir. L.A.M. van Dongen lid 1954 Technisch Eindhoven Ing. C.J. Kemps - Eindhoven lid 1948 Vastgoed Drs. Mw. M.G.P.G. Elings 1 - Veldhoven lid 1962 Zorg

16 Hoofd- en nevenfuncties Alle nevenfuncties van de commissarissen zijn bekend bij de huidige Raad van Commissarissen en directeur-bestuurder. Er is geen sprake van tegenstrijdige belangen en er zijn geen meldingen van onregelmatigheden. Naam Hoofd- en nevenfuncties Mr. J.J.P.M. Storimans Hoofdfunctie: Gepensioneerd notaris Nevenfuncties: Parochiebestuur Heilige Drie-eenheid Voorzitter Stg. Inloophuis De Eik W.G.A. de Kort RA Hoofdfunctie: Registeraccountant te Veldhoven Nevenfuncties: Penningmeester Muziekschool Veldhoven Secretaris/penningmeester Stg. Pastoor Vekemansfonds Prof.dr.ir. L.A.M. van Dongen Hoofdfunctie: Directeur NedTrain Fleet Services Nevenfuncties: Arbiter Raad van Arbitrage Metaalnijverheid Voorzitter Stichting Railsport Lid Raad van Toezicht Spoorwegmuseum Deeltijdhoogleraar Maintenance Engineering, Universiteit Twente M.A.E.J. van Eijndhoven Hoofdfunctie: Voormalig bestuurder van lokale overheid Nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen Rabobank Bergeijk Vicevoorzitter Raad van Toezicht MEE Zuidoost Brabant Lid Raad van Commissarissen Conquest Lid Raad van Toezicht Stg. Speciaal Onderwijs Eindhoven Voorzitter district De Kempen van het Rode Kruis Voorzitter GOW Welzijnswerk Voorzitter Lokale Partij Bergeijk Ing. C.J. Kemps Hoofdfunctie: Ondernemer Nevenfuncties: Lid commissie Onderscheidingen van Aedes Penningmeester VTV Groen Gennep Drs. M.G.P.G. Elings Hoofdfunctie: Praktijk voor medische keuringen in Oisterwijk en Veldhoven Oncologisch arts Amphia Ziekenhuis Breda Nevenfuncties: Lid Dagelijks Bestuur van het pensioenfonds voor verloskundigen Adviseur Stg. Platform Gehandicapten Veldhoven Bestuurder Amarantiusstichting, beheerder legaat t.b.v. verstandelijk gehandicapten Lid Raad van Toezicht van Severinus Lid Raad van Toezicht Christiaan Huygens College Eindhoven Scen-arts regio Oost Brabant de werkgeversrol De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor een goed bestuur. De RvC heeft statutair de bevoegdheid tot benoeming, schorsing, ontslag en jaarlijkse evaluatie van het bestuur. Ook in 2012 was het bestuur in handen van de heer ir. E.J.M. de Groot. De voorzitter 14

17 en vicevoorzitter hebben gemiddeld iedere zes weken overleg met de directeur-bestuurder. In dit overleg worden de lopende zaken besproken en wordt de agenda voor de RvC- vergadering voorbereid. De nevenfuncties van onze directeur-bestuurder zijn: Arbiter bij de Raad van Arbitrage voor de bouw (op voordracht van Aedes). Plaatsvervangend lid Provinciale Omgevingscommissie (POC - op voordracht van Aedes). Bestuurslid van het Veldhovens Ondernemers Contact; Lid van de Raad van Toezicht bij de stichting glasvezel Veldhoven. Bestuurslid Bouwsocieteit Zuid-Oost Brabant. De uitoefening van de nevenfuncties heeft de toestemming van de RvC. Vergoedingen komen ten gunste van Aert Swaens. aansprakelijkheidverzekering en honorering Voor het bestuur, het managementteam en alle leden van onze RvC is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten en de commissarissen zijn bij reguliere uitvoering van hun toezicht gevrijwaard van eventuele aansprakelijkheden. De leden van de RvC ontvangen een vaste vergoeding. Een lid ontvangt 7.000,- per jaar en de voorzitter ontvangt ,- per jaar. Daarnaast ontvangen de RvC leden 1.000,- indien ze zitting nemen in een of meerdere aanvullende commissies. In 2012 werd in totaal ,- uitbetaald. Deze honorering voor de leden en de voorzitter is conform de adviestabel honorering toezichthouders VTW. Er is geen sprake van overige vergoedingen en/of faciliteiten. De beloning van de directeur-bestuurder vindt plaats op basis van de beloningscode voor bestuurders woningcorporaties. Het bruto jaarsalaris bedroeg in ,67, dat is inclusief vakantiegeld en bruto vergoedingen. Daarnaast wordt een bescheiden representatievergoeding verstrekt en beschikt de directeur-bestuurder over een auto van de zaak, waarvoor naast de fiscale bijtelling ook een eigen bijdrage wordt betaald. De pensioenregeling met bijbehorende premieverdeling is conform de CAO Woondiensten. In overleg met pensioendeskundigen (waaronder het SPW) zijn afspraken gemaakt met de directeur-bestuurder over zijn aanvullend pensioen. Op basis van berekeningen is de regeling getroffen dat de directeur-bestuurder vanaf september 2011 over een maximale periode van 5 jaar een bijdrage ontvangt van 1.000,- bruto per maand, zolang het dienstverband wordt voortgezet in de genoemde 5 jaren. Met deze regeling wordt de afspraak uit de arbeidsovereenkomst ingevuld en vervalt de eerder getroffen pensioenvoorziening van ,-. Het salaris overeenkomstig de WNT definitie ziet er als volgt uit: Bestuurder: E.J.M. de Groot Periodiek betaalde beloningen , ,85 Beloning betaalbaar op termijn , ,56 Fiscale bijtelling auto van de zaak , ,00 Eigen bijdrage auto van de zaak -/ ,04 -/ ,04 Levensloopregeling , ,00 Crisisheffing n.v.t. n.v.t. Totaal , ,37 15

18 jaarverslag 2012 De RvC kijkt met grote tevredenheid terug op de prestaties die Aert Swaens in het afgelopen jaar heeft geleverd. Wij vinden dat er op een goede wijze invulling is gegeven aan de missie zoals die is omschreven in het ondernemingsplan. Bovendien is het de organisatie gelukt om binnen 1 jaar een juridische fusie te realiseren. De Raad bedankt hiervoor de directie, het managementteam en alle medewerkers. De raad verleent decharge aan de RvC-leden van de verdwijnende stichting Woningstichting Aert Swaens, de RvC-leden van de fusieorganisatie thuis en het Bestuur. W. Ligtvoet (voorzitter) A.M.H. Buskes P. Silvis H.E.H.M. Salemink L.A.M. van Dongen C.J. Kemps M.G.P.G. Elings

19 Aert Swaens over de woningmarkt Kenmerkende ontwikkelingen in de woningmarkt het afgelopen jaar zijn o.a. de aangekondigde hervormingen in de renteaftrek bij hypotheken, de prijsdaling van de koopwoningen, de inperking van financieringsmogelijkheden voor woningaankoop en de sterk stijgende huurprijzen. Dit heeft veel onzekerheid onder woonconsumenten veroorzaakt en heeft het gebrek aan vertrouwen bij woonconsumenten versterkt. Aert Swaens ervaart hier ook de gevolgen van. De economische crisis is ook in 2012 nog steeds een belangrijke factor op de woningmarkt. Mensen ervaren een onzekerheid over behoud van hun baan, vanwege de spanning op de arbeidsmarkt. In de koopwoningmarkt blijft het aantal transacties ver achter bij voorgaande jaren. Als gevolg hiervan vindt er nog maar weinig doorstroming plaats richting een koopwoning. Ook de huurders die wellicht een verhuizing overwegen nemen een afwachtende houding aan. Het aantal mutaties loopt terug en de doorstroming stagneert. Wij verwachten niet dat de sterke verhoging van huurprijzen de juiste impuls is voor het op gang brengen van de doorstroming. Het effect van deze ontwikkelingen zien we vooral bij starters en aan de huishoudens met een middeninkomen die moeizaam aan passende woonruimte kunnen komen. De nieuwbouwproductie stagneert. Woningen die oorspronkelijk gebouwd zijn voor de verkoop worden omgezet naar huurwoningen en nieuwe projecten worden pas gestart bij voldoende voorverkoop. Binnen Aert Swaens wordt nieuwbouw zo veel als mogelijk, strategisch ingezet voor starters, senioren, doorstromers en bijzondere doelgroepen. Daarnaast worden, vanwege stagnerende verkoop, nieuwbouwappartementen, naar de huur omgeklapt. Een andere trend in de woningmarkt is de steeds kritischer wordende woonconsument. Met name in het koopsegment is het een vragersmarkt geworden. Er is ruime keus en de consument kan geduldig wachten op een voor hem/haar passend aanbod. Dit leidt tot een langere verkooptijd en lagere prijzen. Ook in de huurmarkt leidt dit tot een afwachtende houding van de consument, dalende mutatiegraad en een kritische houding t.o.v. de prijs/kwaliteit verhouding van de huurwoning. Positief is dat Aert Swaens in 2012 haar doelstelling ten aanzien van het verkopen van bestaand bezit behaald heeft. Tegen het einde van het jaar hebben meer verkopen plaatsgevonden dan we hadden verwacht. Dit wordt verklaard door kopers die nog wilden profiteren van de oude hypotheekregels zonder verplichting om af te lossen. 17

20 Aert Swaens over verhuur Woningportefeuille Op 31 december 2012 heeft Aert Swaens woningen in de reguliere verhuur. Hierbij is kamerverhuur buiten beschouwing gelaten. In 2012 zijn 83 nieuwe huurwoningen opgeleverd, één maatschappelijk vastgoed, geen woningen gesloopt en 38 woningen uit het bestaand bezit-verkocht. Daarnaast beschikken we over 56 kamers en 21 ruimten voor sociaal-maatschappelijke functies. In het SRE-gebied is bepaald dat maandhuur tot 561,98 betaalbaar is (prijspeil 2012). De woningvoorraad van Aert Swaens bestaat voor 85,2% uit een huurprijs lager dan 561,98. Slechts 14,8% heeft een huurprijs die hoger ligt. Circa 2,5% van de huurwoningen heeft een huurprijs hoger dan 681,02; de nieuwe grens per 1 januari 2013 uit het EUdossier. We constateren een groeiende behoefte aan huurwoningen in de prijscategorie van 550,- tot 850,-, ook als resultante van het EU-besluit voor de huursector en de ministeriële beschikking hieromtrent per 1 januari Woonruimteverdeelsysteem Het gehanteerde aanbodmodel voor de sociale huurwoningen voorziet erin dat de kandidaat met de langste inschrijftijd in principe de woning krijgt toegewezen. Voor betaalbare eengezinswoningen gold gedurende 2012 een inkomencriterium van maximaal ,- bruto per jaar. Tenminste 90% van de vrijkomende woningen met een huurprijs tot en met 664,66 per maand moet worden toegewezen aan huurders met een inkomen tot ,-. Voor de overige 10% van de toewijzingen van de vrijkomende woningen met een huur tot en met 664,66 per maand mag de corporatie zelf beleid vaststellen. Bij Aert Swaens wordt de 10% ruimte benut voor woningzoekenden met inkomens tot ,-. Hiervoor komen alleen woningen met een huur van boven 600,- netto per maand in aanmerking. In 2012 is 91,4% van de vrijkomende woningen passend, volgens EU criteria, toegewezen. Woningzoekenden en verhuizingen Eind 2012 bedraagt het aantal ingeschreven woningzoekenden In totaal wisselden 283 woningen van huurder en kwamen er 83 extra huurwoningen bij door nieuwbouw, waarvan er in direct zijn verhuurd. De mutatiegraad in het bestaande bezit in 2012 komt uit op 7,0% tegen een mutatiegraad van 8,1% in Het aantal mensen dat op enig moment actief op zoek is naar een woning bedraagt ruim 938. In totaal kwamen 366 woningen voor verhuur beschikbaar. Gemiddeld reageren 51 woningzoekenden per advertentie; in 2011 waren er nog gemiddeld 63 reacties op een advertentie. De gemiddelde inschrijftijd voor eengezinswoningen bedraagt in Veldhoven ongeveer 11 jaar en in Waalre circa 8 jaar, voor appartementen bedraagt de gemiddelde inschrijftijd globaal 7 jaar in Veldhoven en 4 jaar in Waalre. Starters in de woningmarkt In Veldhoven streven we er naar om 20% van het vrijkomend woningaanbod toe te wijzen aan starters. Uiteindelijk hebben we in ,9% toegewezen aan deze doelgroep. Weigeringen In de reguliere verhuur blijft het aantal weigeringen hoog, dit gebeurde het afgelopen jaar 219 keer. De gemiddelde weigeringgraad bedraagt 60%. De meeste weigeringen komen voor bij de kleine etagewoningen, studio s en seniorenappartementen met 1 slaapkamer en bij tijdelijke verhuur in combinatie met de kwaliteit van de woning en appartementen met weinig tot geen buitenruimte. De indruk bestaat dat de klant zich onvoldoende vooraf oriënteert op de geadverteerde woning. Daarom denken we na over eventuele aanpassingen die leiden tot een lagere weigeringsgraad zonder dat we daarbij de keuzemogelijkheid beperken. Een van de 18

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland

Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland September 2015 1 Inhoud 1 Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Wettelijk kader investeringsstatuut 1.3 Doel investeringsstatuut 1.4 Governance 1.5 Vaststelling, goedkeuring

Nadere informatie

Remuneratierapport thuis 2015

Remuneratierapport thuis 2015 Remuneratierapport thuis 2015 Vastgesteld op 27 januari 2016 door de Raad van Commissarissen thuis Inleiding Goed maatschappelijk ondernemerschap is een essentiële voorwaarde voor het vertrouwen dat de

Nadere informatie

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree Profiel Raad van Commissarissen Rentree Rentree verhuurt circa 3800 woningen en zakelijke ruimtes in Deventer; in de oude binnenstad, in bestaande wijken en in nieuwbouwwijken. Rentree bouwt aan de toekomst

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Helpt Elkander Nuenen Algemeen profiel Raad van Toezicht Het hoofddoel van de RvT is toezicht te houden

Nadere informatie

Woningstichting Berg en Terblijt

Woningstichting Berg en Terblijt Woningstichting Berg en Terblijt Investeringsstatuut 1. Inleiding Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. De nieuwe Woningwet geeft bij de governance aspecten ook extra aandacht aan verbindingen

Nadere informatie

Klager vraagt zich af wat de status is van de besluiten die door de RvC in die periode zijn genomen.

Klager vraagt zich af wat de status is van de besluiten die door de RvC in die periode zijn genomen. Klacht 2: Ten tijde van de schorsing van de toenmalige directeur van WSN hebben de commissarissen X en Y tijdelijk (van 16 april 2014 tot 21 oktober 2014) het bestuur van WSN waargenomen. Genoemde commissarissen

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Reglement voor de Raad van Commissarissen Reglement voor de Raad van Commissarissen Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit Reglement ( het Reglement ) is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC)

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER december 2014 DE ORGANISATIE Woonstichting is een toegelaten instelling met als statutair werkgebied de gemeente Lelystad. heeft 8.700 woningen (ongeveer 30% van de

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

Toezichtsverslag 2011

Toezichtsverslag 2011 Toezichtsverslag 2011 De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op de strategische koers van de organisatie. In dit hoofdstuk legt de Raad van Toezicht van Wovesto verantwoording af over

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT FidesWonen Versie 1.0 Sommelsdijk, 24 april 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit statuut is conform artikel 39 van de statuten vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 8 februari 2017 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 2 2 Aanleiding en inleiding... 3 3 Toezichtskader...

Nadere informatie

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Bijlage B TBV-matrix Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Toelichting TBV-matrix T = toezicht (dit gebeurt achteraf) = goedkeuren (dit gebeurt vooraf) B = besluit A = adviesbevoegdheid Verdeling

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW

Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW 12-3-2017 Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet-

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Programma 20.00 Welkom 20.05 Inleidingen Gevolgen Woningwet voor wonen in Valkenswaard Woningmarktontwikkelingen Valkenswaard Resultaten Woningbelang

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Algemeen (conform governancecode 2006) De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Directiestatuut. Stichting MeerWonen

Directiestatuut. Stichting MeerWonen Directiestatuut Stichting MeerWonen Dit directiestatuut is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 7 april 2015 van de gezamenlijke raden van commissarissen van Woningstichting Alkemade en Woningstichting

Nadere informatie

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Artikel 1 Functie Reglement 1. Dit Reglement geeft nadere voorschriften, welke de statutair-directeur

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

Notitie Pas toe of leg uit

Notitie Pas toe of leg uit Notitie Pas toe of leg uit Deze notitie is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering Bestuur en RvT d.d.10 april 2015. Gelijk met de vaststelling van deze notitie is ook de Governancecode Het Grootslag

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Woonbron 2015

Reglement Raad van Commissarissen Woonbron 2015 1. Definities: 1.1. Governancecode: Governancecode Woningcorporaties 2011 1.2. Reglement: Dit reglement, dat is gebaseerd op de artikel 12.4 van de statuten van stichting Woonbron. 12.4 statuten 1.3. Bewonersorganisatie:

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 221/2008 21 oktober 2008 STZ/wwgz 08/167856 Beantwoording vragen van de heer P.G.M. Elbers inzake de verkoop van 183 huurwoningen Bloemenbuurt Aan de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Reikwijdte en vaststelling. 2 Taken 2.1 Algemeen 2.2 Toezicht 2.3 Advies

Inhoudsopgave. 1 Reikwijdte en vaststelling. 2 Taken 2.1 Algemeen 2.2 Toezicht 2.3 Advies Reglement voor de Raad van Commissarissen van Wonen Zuidwest Friesland 10/6/2016 Inhoudsopgave 1 Reikwijdte en vaststelling 2 Taken 2.1 Algemeen 2.2 Toezicht 2.3 Advies 3 Samenstelling en profiel, benoeming,

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

15 november 2012. Investeringsstatuut Maasvallei

15 november 2012. Investeringsstatuut Maasvallei 15 november 2012 Investeringsstatuut Maasvallei Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Beleid en strategie 3 3 Processen 4 4 Strategische samenwerking en verbindingen 4 5 Risicobeheersing 5 6 Financiën 5 6.1 Financieel

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING)

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) RvC 23-10-2014; pt. 9 TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) Vastgesteld d.d. 23-10-2014 DE ORGANISATIE is een ondernemende, maatschappelijk gedreven en ambitieuze

Nadere informatie

Toezichtvisie l escaut woonservice

Toezichtvisie l escaut woonservice Toezichtvisie l escaut woonservice De maatschappelijke context waarbinnen woningcorporaties acteren is de afgelopen jaren erg aan dynamiek onderhevig. Meer dan voorheen ligt er een grotere nadruk op de

Nadere informatie

Actium en de governance code woningcorporaties

Actium en de governance code woningcorporaties Actium en de governance code woningcorporaties Actium heeft zich met ingang van juli 2008 verbonden aan de governance code woningcorporaties. In deze tekst wordt uiteengezet op welke wijze Actium zich

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur FUNCTIEPROFIEL Lid Raad van Commissarissen bij Idealis PublicSpirit mevrouw drs. J. Goudsmit directeur april 2014 Organisatie & context Idealis is een woningcorporatie en dé studentenhuisvester voor Wageningen

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

1. Principes die ten grondslag liggen aan de profielschets voor de Leden van de Raad van Commissarissen alsmede algemeen kwaliteitsprofiel

1. Principes die ten grondslag liggen aan de profielschets voor de Leden van de Raad van Commissarissen alsmede algemeen kwaliteitsprofiel Rollen en Profielen Raad van Commissarissen Woningstichting Nijkerk Dit memorandum is tot stand gekomen in gezamenlijk overleg van de Raad van Commissarissen van Woningstichting Nijkerk (WSN) op 17 december

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen, profiel financieel-economisch. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen, profiel financieel-economisch. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur FUNCTIEPROFIEL Lid Raad van Commissarissen, profiel financieel-economisch bij Idealis PublicSpirit mevrouw drs. J. Goudsmit directeur Juni 2014 Organisatie & context Idealis is een woningcorporatie en

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 JANUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Financiën

Reglement Auditcommissie Financiën Bijlage A (bij Reglement Werkwijze Raad van Commissarissen Stichting Mitros) Reglement Auditcommissie Financiën Gezien door de Directie d.d. 30 augustus 2016 Vastgesteld door RvC d.d. 14 september 2016

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Governancestructuur Wooncompagnie

Governancestructuur Wooncompagnie Governancestructuur Wooncompagnie Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Principes en uitwerking Wooncompagnie 3 1 1 Inleiding Wooncompagnie onderschrijft het belang van een deugdelijk ondernemingsbestuur, waaronder

Nadere informatie

VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN

VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Casade en de met haar verbonden onderneming

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN LID RAAD VAN COMMISSARISSEN profiel Juridisch - Vastgoed April 2017 HCG / TK DE ORGANISATIE Stichting is een woningcorporatie met ruim 9.500 verhuureenheden in Beverwijk, Heemskerk en Wijk aan Zee. richt

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT over het verslagjaar 2014 Woningbouwvereniging Bergopwaarts te Deurne

REMUNERATIERAPPORT over het verslagjaar 2014 Woningbouwvereniging Bergopwaarts te Deurne REMUNERATIERAPPORT over het verslagjaar 2014 Woningbouwvereniging Bergopwaarts te Deurne Opgesteld door de Remuneratiecommissie van Bergopwaarts en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 31 maart

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Woningbouwvereniging Anna Paulowna. Investeringsstatuut. Versienummer: Datum: 7 maart Woningbouwvereniging Anna Paulowna

Woningbouwvereniging Anna Paulowna. Investeringsstatuut. Versienummer: Datum: 7 maart Woningbouwvereniging Anna Paulowna Investeringsstatuut Versienummer: 2017.01 Datum: 7 maart 2017 1 INLEIDING onderschrijft zo veel mogelijk de Governancecode voor Woningcorporaties. In deze code is extra aandacht voor verbindingen en risico

Nadere informatie

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept Prestatieafspra ken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Gemeente Assen n oncept Colofon Assen, december 2016 Status: definitief 07 12 2016 Prestatieafspraken

Nadere informatie

toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting.

toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting. BESTUURSREGLEMENT STICHTING VOLKSHUISVESTINGSGROEP WOONCOMPAGNIE, Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van Wooncompagnie op 27 augustus 2014 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op.

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Verslag van huurdersbijeenkomst van Woningbouwvereniging Oudewater Datum: 11 mei 2016 Plaats: PGO Zalencentrum Westsingel 2 te Oudewater

Verslag van huurdersbijeenkomst van Woningbouwvereniging Oudewater Datum: 11 mei 2016 Plaats: PGO Zalencentrum Westsingel 2 te Oudewater Verslag van huurdersbijeenkomst van Woningbouwvereniging Oudewater Datum: 11 mei 2016 Plaats: PGO Zalencentrum Westsingel 2 te Oudewater Aanwezig: Huurders: De heer Van der Klis (Pr. Margrietstraat 125)

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA Vastgesteld op 26 juni 2013 Pagina 1 van 8 Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Woontij

Investeringsstatuut Stichting Woontij Investeringsstatuut Stichting Woontij 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedures en besluitvorming 4 3. Organisatorische toets 5 4. Strategische koers 5 5. Financiële toets 6 6. Risicotoets 8 7. Partnerselectie

Nadere informatie

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Platform Wonen Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Donderdag 24 november 2016 Thuisvester Visie Tien keuzes strategische visie Woningwet: Belangrijkste

Nadere informatie

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe.

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Sedert december 2006 is het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe opnieuw georganiseerd en wel middels het

Nadere informatie