Amendementenbundel Politiek Kernpunten Programma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amendementenbundel Politiek Kernpunten Programma 2014-2018"

Transcriptie

1 Amendementenbundel Politiek Kernpunten Programma

2 Pagina 4 Amendement Nr. 1 Indiener: Twente na Een woning op pagina 4 Woningcorporaties dienen zich enkel te richten op hun kerntaak; het aanbieden van sociale huurwoningen. Zij zullen niet meer worden toegestaan deel te nemen in risicovolle beleggingen en derivaten. Amendement Nr. 2 Er moet op pagina 4 maand gebeuren op pagina 4 In bovenstaande stelling wordt er beroep gedaan op inkomensafhankelijke huurprijzen. JOVD Rijnmond is principieel tegen enige vorm van inkomensafhankelijke prijzen. Tevens suggereert de zinsnede "aansporen te verhuizen" een dwangmiddel van de overheid. Wij zijn van mening dat het de individu vrij staat te leven in een huisvesting waar hij wil. Amendement Nr. 3 Indiener: Zwolle e.o. In plaats van op pagina 4 maand gebeuren op pagina 4 Het scheefwonen tegengaan is een goede zaak, maar om dit specifiek te bewerkstelligen door een absolute stijging van de huur met 50 euro is te specifiek, en in sommige gevallen mogelijk te laag om bewoners te stimuleren om een andere huurwoning/koopwoning te betrekken.

3 Amendement Nr. 4 Indiener: Zwolle e.o. Niet zelfstandige op pagina 4 zelfstandige studentenwoningen. op pagina 4 Op bullet point 5 wordt al aangegeven dat de JOVD streeft naar een geleidelijke afschaffing van de huurtoeslag. Dit is compleet in contradictie met deze bullet point, waar juist wordt gestreefd naar meer huurtoeslag. Dit leidt tot meer bureaucratie, meer regels en meer kosten voor een minimaal resultaat. Amendement Nr. 5 Indiener: Rijk van Nijmegen c.a. Niet zelfstandige studentenwoningen op pagina 4 met zelfstandige studentenwoningen op pagina 4 Inhoudelijke onderbouwing Ten eerste vraag ik me af waarom we een gelijk speelveld voor niet zelfstandige studentenwoningen zouden willen creëren met zelfstandige studentenwoningen? Er is een essentieel verschil tussen niet zelfstandige studentenwoningen en zelfstandige studentenwoningen, zoals de naam al suggereert. Dit standpunt zou betekenen dat in één studentenhuis 8 of 9 keer huurtoeslag zou moeten worden uitgekeerd. Hetgeen mij brengt tot het volgende punt: Waar moet het geld vandaan komen? Daarnaast is het toezicht vanuit gemeenten op de exacte hoeveelheid onzelfstandige studentenwoningen op één adres onvoldoende om fraude met huurtoeslag tegen te gaan. En daar nog bovenop vergroot deze maatregel verschillen in de samenleving op een ongewenste manier; een alleenstaande bijstandsmoeder met een thuiswonend werkend kind dat boven de bijverdiengrens aan inkomsten binnenkrijgt heeft geen recht op huurtoeslag, maar een student op een kamertje van 300,- euro in de maand wel? Het is niet wenselijk dit standpunt in het PKP op te nemen.

4 Amendement Nr. 6 Indiener: Marco Nijweide De JOVD streeft op pagina 4 de huurtoeslag op pagina 4 Bij het vierde bullit point staat dat De JOVD streeft naar geleidelijke afschaffing van de huurtoeslag. Je kan niet enerzijds zeggen dat je als JOVD voor een geleidelijke afschaffeling is van de huurtoeslag en anderzijds voor huurtoeslag voor een bepaalde groep van individuen in de samenleving. Dit is inconsequent. Amendement Nr. 7 Mocht de op pagina 4 woning zorgen. op pagina 4 In de eerste zin van bulletpoint 6 wordt geopperd om de vrije markt te laten doorbreken in de huizenmarkt en de corporaties een halt toe te roepen, terwijl in de zin van "Mocht de-" de macht aan de corporaties worden teruggegeven, in verband met het door de corporatie - en niet door de vrije markt - aangewezen vervangende woning. Amendement Nr. 8 Indiener: JOVD Zwolle e.o. Het geld op pagina 4 te maken. op pagina 4 Inhoudelijke onderbouwing Om het geld dat wordt verdiend door de verkoop van corporatiewoningen ten alle tijden te investeren in renovatie en isolatie van huidige woningen is een te beperkende maatregel. Als de woningen aan de wettelijke normen voldoen, is er geen reden om dit geld niet te gebruiken voor de eventuele aanschaf van nieuwe woningen of andere zaken binnen de corporatie.

5 Amendement Nr. 9 na te maken. op pagina 4 De vergunningen voor deze taken dienen te worden afgeschaft. De bureaucratie achter deze plannen vormen nog steeds een hinder. Daarom moet er een versoepeling dan wel afschaffing van de vergunningen voor deze acties komen om de verbouwingen en isolaties als nog goedkoper en rendabeler te maken. Doorstroming is belangrijk, en met versoepeling wordt het proces van renovatie en isolatie versneld. Amendement Nr. 10 Indiener: JOVD Twente Welstandscommissies worden op pagina 4 een welstandscommissie. op pagina 4 Amendement Nr. 11 na een welstandscommissie. op pagina 4 De overheid dient soepel om te gaan met bestemmingsplannen van gemeenten om leegstand tegen te gaan. In Nederland staan zeer veel bedrijfspanden, voornamelijk in binnensteden, leeg. Van deze panden kunnen prima woningen gemaakt worden, echter kan dit niet omdat het bestemmingsplan van de gemeente verbiedt om het pand een andere functie te geven. Er moet een versoepeld bestemmingsplanbeleid ingevoerd worden om de leegstand tegen te gaan.

6 Pagina 5 Amendement Nr. 12 Indiener: Groningen Traag verkeer hoop Nederlanders. Inhoudelijke onderbouwing De essentie van deze zin sluit niet aan op de rest van alinea. Hierdoor ontbreekt de toegevoegde waarde van deze inleidende zin. Amendement Nr. 13 Indiener: Zwolle e.o. Een vorm kunnen bieden. Rekeningrijden. Dit is in de politiek een veelbesproken onderwerp geweest, maar keer op keer is aangetoond dat het idee in de praktijk compleet onhaalbaar en onwenselijk is. Dit is bovendien veel te specifiek voor een PKP. Amendement Nr. 14 Indiener Marco Nijweide Een vorm kunnen bieden Een vorm van rekeningrijden in heel Nederland zou hier oplossing kunnen bieden waarbij de wegenbelasting afgeschaft wordt. Rekeningrijden op alleen bepaalde stukken in Nederland brengt veel bureaucratische rompslomp met zich mee. De JOVD spreekt zich uit voor een heldere keuze. Uiteraard kan er dan gekeken worden om bepaalde dal uren ingevoerd kunnen worden en tijdens spitsuren er een hoger tarief gesteld wordt.

7 Amendement Nr. 15 Indiener: Hart van Brabant Het is het verkeer. Inhoudelijke onderbouwing Hier wordt een toevoeging aan de Nederlandse regelgeving voorgesteld, die enkel op subjectieve basis gebaseerd is. Bovendien wordt bij een dergelijk inhaalverbod enkel rekening gehouden met het belang van de Nederlandse automobilist, terwijl de belangen van de logistieke sector opzij worden geschoven. Amendement Nr. 16 Indiener: Groningen Het is het verkeer Inhoudelijke onderbouwing Een inhaalverbod voor vrachtwagens zal niet leiden tot minder ergernissen in het verkeer. Zo zullen minder zwaar beladen vrachtwagens en lege vrachtwagens onnodig worden opgehouden. Bovendien is het niet duidelijk of dit verbod dan ook moet gelden voor campers en andere voertuigen met een gewicht zwaarder dan kilo (afgeleid van vrachtwagens). Amendement Nr. 17 Indiener: Groningen na baan krijgen Zonder dat omwonenden hierbij disproportioneel in hun woongenot gestoord worden. Inhoudelijke onderbouwing Ondanks het feit dat mensen die in de buurt van een luchthaven wonen een zekere mate van overlast voor lief moeten nemen, zal er altijd rekening moeten worden gehouden met deze personen. Het mag niet zo zijn dat door een intensivering van het vliegverkeer de omgeving ongeschikt wordt om te wonen.

8 Amendement Nr. 18 Indiener: Marco Nijweide De aanleg van van overheidssubsidie. De aanleg van een nieuwe luchthaven dient economisch rendabel te zijn en als private partijen het economische nut hiervan inzien moeten ze de mogelijkheid geboden worden dit initiatief te ontplooien. De JOVD is tegen de bouw van nieuwe luchthavens die afhankelijk zijn van overheidssubsidie en ziet het daarom niet als een overheidstaak maar over te laten aan de markt. Op het moment dat de overheid zich gaat inmengen bij het bouwen van vliegvelden krijg je te maken met een paar zaken waar de overheid geen beslissing in kan nemen en een ondernemer beter. Return on Investment, een ondernemer zal risico s nemen als hij voldoende ruimte ziet hiervoor dat de mogelijkheden hiertoe zijn. Overheidsbestuurders op welk niveau ook zullen nooit de persoonlijke financiele consequenties ondervinden en daardoor i.p.v. prestatiegericht, prestigericht zijn. Amendement Nr. 19 Indiener: Twente De aanleg van overheidssubsidie De Rijksoverheid gaat een overkoepelende visie op luchthavens ontwikkelen. Zij houdt hier nadrukkelijk rekening met de mogelijkheid tot het exploiteren door private partijen van kleine vliegvelden, zoals Airport Twente. Amendement Nr. 20 Indiener: Twente Om meer het vervoersaspect. Om meer concurrentie op het spoor te bewerkstelligen dienen alle NS-stations in beheer van nieuwe NV te komen. Deze NV zal overheidseigendom blijven en zich richten op het commercieel exploiteren van de treinstations. Dit stelt alternatieve aanbieders van spoorwegvervoer in staat om eerlijker met de NS concurreren. De NS beperkt zich tot het vervoersaspect.

9 Amendement Nr. 21 Indiener: Marco Nijweide Om meer concurrentie ProRail te komen wijzigen in Om meer concurrentie op het spoor te bewerkstelligen worden alle NS-stations geprivatiseerd. Inhoudelijke toelichting. Inhoudelijke onderbouwing Om er zorg voor te dragen dat er geen oneerlijke concurrentie is omdat de NS momenteel het monopolie om de stations heeft kunnen marktpartijen dit overkopen en wordt er meer vrij baan gegeven voor ondernemerschap. Amendement Nr. 22 Indiener: Marco Nijweide ProRail wordt ministerie van Infrastructuur & Milieu wijzigen in Prorail wordt geprivatiseerd en zal samen met andere aanbieders van spoorwegonderhoud in de toekomst dingen naar opdrachten bij de spoorwegvervoerders. Inhoudelijke toelichting: Op het moment dat ProRail weer in overheidshanden valt gaan wij de fouten van het verleden herhalen door zaken te nationaliseren. Op het moment dat je een monopolist hebt die in handen is van de overheid zullen problemen op het spoor minder effectief opgelost worden en zal dit verdere innovatie in de weg zitten. Werkt ProRail niet naar behoren kan de vervoersmaatschappij een andere inhuren. Doordat er de gelegenheid tot competitie werkt dit een verbetering van het onderhoud van spoorwegen in Nederland in de hand. Dit zie je in Japan waar het volledig in handen van de markt is. Amendement Nr. 23 Indiener: Zwolle e.o. Prorail wordt & Milieu. Vanaf 2015 worden er strengere eisen aan Prorail gesteld. Met deze strengere eisen is er op dit moment geen noodzaak tot het integreren van Prorail binnen het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Tevens is de overheid al 100% aandeelhouder van Prorail en om het weer een overheidsinstantie te maken zal een minimaal effect hebben, maar zal wel leiden tot aanvullende kosten en bureaucratie.

10 Pagina 6 Amendement Nr. 24 Indiener: Marco Nijweide na te verstevigen op pagina 6 De JOVD is tegen netneutraliteit. Dit tast de vrijheid van het internet aan. Inhoudelijke toelichting: De JOVD ziet geen rol voor de overheid weggelegt als het de markt gaat reguleren op het internet, dit is een aantasting van ondernemersvrijheid en keuzevrijheid van het individu. Amendement Nr. 25 CO2 op pagina 6 Uitstootgassen CO2 is niet de enige natuurvervuiler onder de uitstootgassen. Gassen als drijfgas, methaan en andere schadelijke stoffen moeten ook aangepakt worden. Amendement Nr. 26 Indiener: Zwolle e.o. De uitgifte op pagina 6 wel lokaal. op pagina 6 Inhoudelijke onderbouwing De causale verbanden die in deze alinea staan zijn onjuist. Daarnaast zijn wij voor een uitgifte van bouwgrond op lokaal niveau, aangezien de lokale overheid een beter beeld heeft van de wensen en benodigdheden van de omgeving dan een ambtenaar in Den Haag.

11 Amendement Nr. 27 Indiener: Zwolle e.o. na te maken. op pagina 6 Lokale overheid krijgt betere mogelijkheden om het bestemmingsplan te wijzigen uit praktische overwegingen zodat het bestemmingplan kan voldoen aan de hedendaagse behoeften. Inhoudelijke onderbouwing De leegstand van bedrijfsgebouwen en tekort aan woningen heeft aangetoond dat bestemmingsplannen niet altijd overeenkomen met de wensen van de samenleving. Door betere mogelijkheden te krijgen kan de lokale overheid het bestemmingsplan wijzigen zodat eventuele overschotten of tekorten worden opgelost zonder dat het bestemmingsplan dit belemmert.

12 Pagina 7 Amendement Nr. 28 Indiener: Groningen Energie moet op pagina 7 en schoon. op pagina 7 Energie moet betaalbaar en altijd beschikbaar zijn, en bij voorkeur hernieuwbaar en schoon. Amendement Nr. 29 na boven windenergie. op pagina 7 De Nederlandse overheid dient de brandstofaccijnzen af te stemmen met andere landen. Nederlanders aan de grensstreken vertrekken nu naar buurlanden om bezine te halen. We dienen de concurrentiepositie van Nederland op brandstofgebied te verbeteren. Daarom dient er geconcurreerd te worden met het buitenland. Zelfs voor de leegloop van de grensgebieden is dit gunstig. Amendement Nr. 30 Indiener: Zwolle e.o. Het woord Tussenoplossing in bullet point 4 op pagina 7 te wijzigingen in Oplossing Kernenergie hoeft tegenwoordig niet meer slechts een tussenoplossing te zijn. Naast de enorme voorraden op dit moment delfbare Uranium en Thorium die op dit moment naar schatting de wereld voor de komende 1000 jaar van energie kunnen voorzien, zijn er nog grotere voorraden op plekken die op dit moment nog niet bereikbaar zijn. Daarnaast is het met de ontwikkeling van kweekreactoren mogelijk het radioactief afval dat ontstaat om te zetten in plutonium, wat opnieuw gebruikt kan worden binnen de kernreactoren. Op die manier is kernenergie een vorm van hernieuwbare energie. Een energiebron die ons zeker voor de aankomende millennia kan voorzien van elektriciteit is toch meer dan een ''tussenoplossing.

13 Amendement Nr. 31 na hernieuwbare bronnen. op pagina 7 Ook energie uit hernieuwbare bronnen dient primair aan de markt overgelaten te worden. De energiemarkt moet aan de vrije markt worden overgelaten. Dat geldt ook voor energie uit hernieuwbare bronnen. Er zal, met het schaars worden van grondstof, vanzelf een punt komen waarop duurzame energie goedkoper is dan fossiele energie.

14 Pagina 8 Amendement Nr. 32 na dat oplevert. op pagina 8 De rechten van de verdachte dient echter niet meer verder beperkt te worden. De extra veiligheid die de overheid momet leveren moet niet ten koste gaan van de rechten van de verdachte. Niet zelden worden verdachten onterecht schuldig bevonden doordat het Openbaar Ministerie in een tunnelvisie verkeert. De rechten van de verdachte dient net als de rest van de burgers gewaarborgd worden als eis voor de legitimiteit van onze democratische rechtsstaat Amendement Nr. 33 na dat oplevert. op pagina 8 Persoonlijke veiligheid Het wapenbezit in Nederland dient versoepelt te worden. Iedere burger met een Nederlandse nationaliteit, die 18 jaar of ouder is, die medisch en psychisch gezond is en die geen strafblad heeft, heeft het recht op het bezit van een vuistvuurwapen ter verdediging van huis en haard. Deze wapens mogen nimmer op straat gedragen worden met uitzondering van de voorwaarden gesteld in Wet Wapen en Munitie onder het kopje "vervoer". Veiligheid begint bij zelfverdediging. Noodweer en andere rechtvaardigings- en schulduitsluitingsgronden die bij wet zijn geregeld dienen te worden gewaarborgd. Dit begint al bij het recht op zelfverdediging. Echter in de huidige situatie blijkt maar al te vaak dat natuurlijke personen niet in staat zijn zich te verdedigen tegen (georganiseerde) misdaad. Het is daarom belangrijk dat iedereen zijn of haar geliefden en huis daartegen op een efficiente manier tegen kan beschermen. Het huidige wapenbeleid is te streng, en een van de strengste van de wereld. Amendement Nr. 34 Indiener: Twente na hun aangifte op pagina 8 De politie neemt ondersteunend personeel aan, zodat agenten met tijd hebben voor opsporing.

15 Amendement Nr. 35 na hun aangifte. op pagina 8 De politie moet op meer plekken een bureau hebben. Hierbij moet er gebruikt gemaakt worden van andere gebouwen dan de politiebureaus, zoals een loket in een gemeentehuis of in gebouwen van de private sector. De aangiftebereidheid is een psychologisch gegeven. Slachtoffers vinden het vaak lastig om aangifte te doen. Internet wordt nog vaak als onpersoonlijk, en voor de groter wordende oudere generatie is ver reizen naar een centraal gelegen politiebureau geen optie. Om de kosten te besparen introduceren wij het gebruik van bestaande openbare plekken of bekende gebouwen, waar in ieder geval de wijkagent een plek heeft om zaken te behandelen. Amendement Nr. 36 na bestrijding hiervan. op pagina 8 Echter dient privacy wel gewaarborgd te worden. Daarom moet bij elke opsporingsverzoek dat tegen de privacy van de verdachte indruist, toestemming zijn van de rechter-commissaris. Er moet uitgekeken worden dat er geen 1984-praktijken ontstaan. De politie moet nooit onbeperkte macht ontvangen, daardoor moet, in dit geval, de rechter-commissaris, blijvend toezicht houden op bijzondere opsporingsbevoegdheden die tegen de grondrechten ingaan. In casu dus recht op privacy. Dit moet extra benadrukt worden in de tekst. Amendement Nr. 37 Indiener: Hart van Brabant Maandenlange wachten op pagina 8 dit probleem. op pagina 8 Maandenlange wachten voordat een zaak bij de rechter kan voorkomen en de toepassing van strafbeschikking zijn symptomen van dit probleem. Het kwijtraken van dossiers is een tamelijk vaag gevolg van de bezuinigingen op de rechterlijke macht. Een duidelijker voorbeeld lijkt bijvoorbeeld het inzetten van de strafbeschikking.

16 Amendement Nr. 38 De positie geschaad wordt. Op pagina 8 De rechter beslist niet anders vanwege een verklaring van het slachtoffer. Als dit systeem psychologische werking heeft op het verwerken van wat hun is overkomen, zien wij daar geen probleem in. Voor de rechtsgang heeft het verder geen gevolg. Tevens is er al eerder benadrukt dat de rechten van de verdachte blijvend gewaarborgd dienen te worden. Daarom is dit punt irrelevant. Amendement Nr. 39 Indiener: Zwolle e.o. Het moet op pagina 8 voeten komen. op pagina 8 : De rechters houden rekening met de vervroegde vrijstelling in de strafmaat die ze opleggen aan de delinquent. Daarnaast verdwijnt er door het afschaffen van deze maatregel de prikkel voor de gedetineerde om zich in te spannen voor resocialisatie. Amendement Nr. 40 Het moet op pagina 8 voeten komen op pagina 8 Na tweederde te hebben uitgezeten van de straf, beoordeelt de rechter of de deliquent in aanmerking kan komen voor een invrijheidsstelling. De eisen voor deze beoordeling dienen te worden verzwaard en worden uitgebreid. Inhoudelijke onderbouwing Sinds Volkert van der G. (moordenaar Pim Fortuyn) blijkt maar weer hoe makkelijk een verdachte na twee derde uitzitten, op straat staat, zonder verdere beperkingen. Vervroegde invrijheidstelling zou een privilege en geen recht moeten zijn. Bij de huidige maximale gevangenisstraf van 30 jaar (dus 20 jaar uitzitten), wordt de kloof tussen levenslang en 30 jaar te groot, bij een té vanzelfsprekende vervroegde invrijheidstelling.

17 Amendement Nr. 41 na worden behandeld op pagina 8 In geval iemand tot zowel gevangenisstraf als tbs veroordeeld is, dient de tbs meteen aan te vangen. Op dit moment vangt in een dergelijke situatie de tbs pas aan nadat de veroordeelde 1/3 van zijn celstraf heeft uitgezeten. Dit frustreert de kansen op behandeling van de geesteszieke delinquent. Het vergeldingsaspect komt, hoewel formeel geen straf maar een maatregel, ook in een tbs-kliniek voldoende aan bod.

18 Pagina 9 Amendement Nr. 42 Indiener: Twente Cameratoezicht in op pagina 9 de leidraad. op pagina 9 Amendement Nr. 43 na hierbij de leidraad. op pagina 9 Privaat gemaakte camerabeelden kunnen door het OM ten behoeve van de opsporing worden gebruikt. Het OM dient ruim baan te worden gegeven, totdat aan de opsporingsnoodzaak is voldaan. Private opsporing die naming en sharing bevatten, dienen verboden te worden. De JOVD is tegen een publieke schandpaal. Inhoudelijke onderbouwing Het gebeurt vaak genoeg dat burgers beelden van een verdachte op internet plaatsen, zonder rekening te houden met zijn privacy, laat staan dat de verdachte onherkenbaar in beeld is. Wij zijn van mening dat deze vorm van heksenjacht een ondermijning is van de rechten van de verdachte, en dient verboden te worden. Amendement Nr. 44 Indiener: Rijk van Nijmegen c.a Wetten die de op pagina 9 bruikbaarheid en urgentie op pagina 9 Wetten die de privacy of andere burgerrechten inperken moeten standaard na vijf jaar onderworpen worden aan een evaluatie van bruikbaarheid en urgentie. Inhoudelijke onderbouwing Een wet eindigen om vervolgens te evalueren is omslachtig en nutteloos. Een beter alternatief zou zijn om de wet na 5 jaar te toetsen aan zijn nut en naderhand te bepalen of de wet geschrapt moet worden of niet. Als blijkt dat een wet zijn taak voldoet dan moet deze na het eindigen op nieuw ingesteld worden, dit is onnodig en omslachtig.

19 Amendement Nr. 45 Indiener: Hart van Brabant na de kwaliteit. op pagina 9 Ook is de JOVD voorstander van gereguleerde thuisteelt en particuliere verkoop van wiet aan coffeeshops. Een onderdeel van het huidige probleem is het verbod van de verkoop van wiet aan coffeeshops. Zodoende is het voor coffeeshopeigenaar bijzonder lastig om legaal geteelde wiet te verkopen. Met de voorgestelde toevoeging wordt zodoende zowel de thuisteelt van wiet als de verkoop aan coffeeshops legaal gemaakt. Op die wijze wordt de zwarte markt volledig buitenspel gezet. Amendement Nr. 46 De JOVD op pagina 9 crystal meth op pagina 10 Het druist tegen liberale waarden in om een genotsmiddel te verbieden voor de burger. Harddrugs zijn vaak alleen voor de gebruiker schadelijk. Het is aan ieder toegestaan om zelf invulling te geven aan zijn of haar leven. Bovendien is ondanks een verbod altijd de aanwezigheid van deze harddrugs. Er zal geen verhoogde drugsgebruik komen gezien de verslaafden nu al aan hun drugs kunnen komen, zelfs op medicinaal niveau. Maatschappelijke kosten dienen gedekt te worden door een accijns.

20 Pagina 10 Amendement Nr. 47 na: en crystal meth. Op pagina 10 Het volgende toe te voegen: Tweegevecht Misdrijven zonder slachtoffer zijn geen misdrijven, dit betekent onder andere dat het tweegevecht (duel) niet strafbaar moet zijn. Daarbij dienen de volgende regels in acht te worden genomen 1. Van te voren moet er met de betrokken partijen een overeenkomst met de regels worden gesloten zonder last. 2. Het tweegevecht dient op een besloten plaats te gebeuren. 3. De eventuele ziektekosten of begrafeniskosten worden door de betrokken partijen betaald. Het Openbaar Ministerie is gerechtigd om onderzoek te doen naar het tweegevecht om misdaad uit te sluiten. Misdrijven zonder slachtoffer zijn geen misdrijven. Het tweegevecht is een dispuut die op een eervolle manier kan worden beslecht. Echter gaat het te ver om de verdachten later te vervolgen volgens de klassieke geweldsen moordbepalingen, omdat beide partijen er mee instemmen. Amendement Nr. 48 De JOVD op pagina 10 gebruikelijk is. op pagina 10 De JOVD ziet in dat vuurwerk een gevaar is voor mensen, maar er dient geen snel verbod te komen. Daarom moet afsteken van vuurwerk gereguleerd worden met 2 beperkingen: 1. Het mag alleen tussen 31 december 18:00 uur en 1 januari 03:00 uur. 2. De gemeente moeten in staat zijn om gebiedsbeperkingen in te stellen waar geen vuurwerk afgestoken mag worden. De maatschappelijkeschade moet de overheid verhalen via accijnzen op vuurwerk. Verbod op vuurwerk is niet wat wij als liberaal beschouwen. Afsteken dient gehandhaafd te blijven. We kunnen afsteken wel ontmoedigen. Om de omstanders te beschermen dienen eerst de aansteektijden gewijzigd te worden. Veel ongelukken gebeuren als omstanders de laatste boodschappen doen of de hond uit laten. Daarom moet de tijd later plaatsvinden. Daarnaast kan via gebiedsverboden de kwetsbare gebieden beschermd worden. Ook kunnen er accijnzen op het zeer goedkope knalvuurwerk, die de schade van de samenleving zal vergoeden.

21 Amendement Nr. 49 Indiener: Rijk van Nijmegen c.a D meeste slachtoffers op pagina 10 die het afsteken op pagina 10 Dit is een feitelijk onjuistheid. Uit cijfers van veiligheidnl en de NOS blijkt dat het sinds 2008 niet meer is voorgekomen dat het percentage vuurwerkslachtoffers omstanders hoger was dan het percentage slachtoffers dat zelf had afgestoken. Zelfs in die jaren lagen de cijfers dicht bij elkaar en waren er nog percentages waarvan het onbekend was of ze zelf af hadden gestoken of omstander waren. (Pagina 19 evallen% pdf)

22 Pagina 11 Amendement Nr. 50 De JOVD beschouwt.. op pagina 11 van toegevoegde waarde. op pagina 11 Indiener: Rijk van Nijmegen c.a. De JOVD beschouwt referenda, zowel op landelijk als lokaal niveau, meestal niet van toegevoegde waarde. In een regeerperiode kan er veel veranderen. Politici maken concessies naar andere partijen om de samenwerking te bevorderen, wat kan betekenen dat de standpunten waarmee ze ten tijde van de verkiezing zijn verkozen, (inhoudelijk) veranderen. Neem bijvoorbeeld het veranderen van de nationale munteenheid naar de euromunt. Dat was een beslissing die de politici niet alleen konden en wilden maken. In dit voorbeeld zouden wij als JOVD ers een referendum van toegevoegde waarde moeten zien, aangezien wij er allemaal mee te maken hebben en we hier niet uitgesproken voor hebben kunnen kiezen ten tijde van de verkiezing. Amendement Nr. 51 Indiener: Rijk van Nijmegen c.a na te verkrijgen. op pagina 11 toe te voegen: Als er gedurende de regeringsperiode een beslissing moet worden genomen waar alle Nederlandse burgers gevolgen van zullen ondervinden, die niet in het regeerakkoord is opgenomen, is het voor de JOVD een mogelijkheid om een éénmalig, nationaal referendum te laten plaatsvinden. Op deze manier kunnen burgers tussentijds aangeven wat zij vinden van een bepaalde situatie. In een regeerperiode kan er veel veranderen. Politici maken concessies naar andere partijen om de samenwerking te bevorderen, wat kan betekenen dat de standpunten waarmee ze ten tijde van de verkiezing zijn verkozen, (inhoudelijk) veranderen. Neem bijvoorbeeld het veranderen van de nationale munteenheid naar de euromunt. Dat was een beslissing die de politici niet alleen konden en wilden maken. In dit voorbeeld zouden wij als JOVD ers een referendum van toegevoegde waarde moeten zien, aangezien wij er allemaal mee te maken hebben en we hier niet uitgesproken voor hebben kunnen kiezen ten tijde van de verkiezing. Amendement Nr. 52 Indiener: Twente na Stem invloed op pagina 11 De JOVD stelt dat een partij die minder dan 3% van het aantal geldig uitgebrachte stemmen gehaald heeft geen aanspraak kan maken op zetels.

23 Amendement Nr. 53 Indiener: Hart van Brabant De JOVD op pagina 11 extra zeggenschap op pagina 11 Te schrappen Een volksvertegenwoordiger moet kunnen spreken en stemmen zonder last of ruggepraak. Het is heel eng als een fractie een grote druk op een volksvertegenwoordiger kan uitoefenen onder de dreiging dat hij uit de fractie wordt gezet als hij het ergens niet mee eens is. Dit tornt aan de vrijheid van een volksvertegenwoordiger. Amendement Nr. 54 Indiener: Twente De JOVD op pagina 11 extra zeggenschap. op pagina 11 Amendement Nr. 55 na extra zeggenschap. op pagina 11 Netto-ontvangers zouden niet moeten stemmen, met uitzondering van 65-plussers en mensen die op een andere manier hun bijdrage aan de samenleving leveren of hebben geleverd. Het kan niet zo zijn dat hele groepen mensen de hoogte van hun eigen uitkering kunnen bepalen en dat zij enkel kiesrecht hebben op grond van het feit dat zij Nederlander zijn. Wie lid is van een vereniging moet ook zijn contributie betalen voor hij mag stemmen. Het is logisch dat mensen die belang hebben bij de overheid, zoals uitkeringstrekkers, niet over de omvang van die overheid mogen beslissen.

24 Amendement Nr. 56 na extra zeggenschap. op pagina 11 Alleen mensen met de Nederlandse nationaliteit mogen stemmen, ook bij de gemeenteraadsverkiezingen. Nu is het zo dat een ingezetene in Nederland, zonder de Nederlandse nationaliteit, mag stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen als hij hier vijf jaar woont of burger is van een andere Europese lidstaat. Dit moet verandert worden naar Nederlanders met een Nederlandse nationaliteit, zowel actief als op passief kiesrecht niveau. Amendement Nr. 57 Indiener: Groningen De JOVD op pagina 11 het Koningshuis. op pagina 11 Deze zin is nietszeggend door het woordje kan en is daarnaast niet relevant in de context van het betreffende bulletpoint. Amendement Nr. 58 De JOVD wil het 'terugzendrecht' op pagina 11 'Chambre de Reflexion' op pagina 12 De Eerste Kamer dient geen marionet van de Tweede Kamer te worden. Wanneer de verkiezingen van beide Kamers tegerlijk plaatsvinden, kan het zo zijn dat de Kamers dezelfde samenstelling krijgen. Het nadeel is dat het kabinet een ongekende macht krijgt. Het doorvoeren van wetten wordt dan te makkelijk. De kracht van de Eerste Kamer is, dat de wetten worden getoetst met een andere politieke samenstelling, dus ook met een andere blik. Dat vanwege dit systeem minder wetten worden doorgevoerd is niet het uitgangspunt. Kwaliteit boven kwantiteit.

25 Pagina 12 Amendement Nr. 59 Indiener: Twente Altijd als op pagina 12 als een ware Chambre de Reflexion op pagina 12 De verkiezing van de Eerste Kamer der Staten Generaal dient eens per vier jaar plaats te vinden, ongeacht de situatie in het politieke landschap. Amendement Nr. 60 De JOVD kiest voor afschaffing op pagina 12 ministerie van Infrastructuur & Milieu op pagina 12 De provincies en de waterschappen zijn de meest efficiente bestuurslagen in de gedecentraliseerde eenheidsstaat. Het feit dat de burger nooit wat merkt van deze bestuurslagen, is omdat zij hun werk juist goed uitvoeren. De provincie ten eerste, vormt een medium tussen de overheid en de honderden gemeenten. Het waterschap is de oudste bestuurslaag in Nederland die met een hoge deskundigheid opereert. Er dient democratisch om te gaan worden met het beheer van water gezien het feit dat Nederland zo klein is en altijd afwegingen gemaakt moeten worden hoe met water om moet worden gegaan. Het belang van waterschappen is groot. Amendement Nr. 61 Indiener: Twente De JOVD op pagina 12 zaken vallen. op pagina 12 De provincie blijft als bestuurslaag gehandhaafd. Echter zal er een heroverweging plaatsvinden omtrent het takenpakket van de Provincie.

Voorwoord. Beste JOVD ers,

Voorwoord. Beste JOVD ers, Politiek Kernpunten Programma 2014-2018 1 Voorwoord Beste JOVD ers, Bij het schrijven van dit Politiek Kernpunten Programma (PKP) is getracht om de naam eer aan te doen. Dit document is zeker geen visie

Nadere informatie

DE NEDERLANDSE BURGER PARTIJ. Partijprogramma De Nederlandse Burger Partij

DE NEDERLANDSE BURGER PARTIJ. Partijprogramma De Nederlandse Burger Partij DE NEDERLANDSE BURGER PARTIJ Partijprogramma De Nederlandse Burger Partij 1 DNBP is een democratische burger partij die de belangen van het volk behartigd en voor burger doelen zal streven. Daarnaast wil

Nadere informatie

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Samenwerken... 5 Overheidsparticipatie... 5 Initiatief en ideeën samenleving... 5 De wijken

Nadere informatie

Partijprogramma Afdeling Utrecht 2014-2018

Partijprogramma Afdeling Utrecht 2014-2018 Partijprogramma Afdeling Utrecht 2014-2018 Manifest voor een duurzaam, veilig en toekomstbestendig Utrecht Voorwoord - Waarom Nederland Duurzaam? Geachte lezer, Voor u ligt het verkiezingsprogramma van

Nadere informatie

PARTIJPROGRAMMA. Normen en waarden, solidariteit en kameraadschap, het creëren van gemeenschapszin, daar waar samen belangrijker is dan individueel.

PARTIJPROGRAMMA. Normen en waarden, solidariteit en kameraadschap, het creëren van gemeenschapszin, daar waar samen belangrijker is dan individueel. PARTIJPROGRAMMA Beste volksgenoot, De Nationale Alliantie is een democratische nationalistische politieke partij opgericht op 12 november 2003. Een partij die vanuit het dienstbaarheidprincipe handelt

Nadere informatie

Piratenpartij Amsterdam. Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Piratenpartij Amsterdam. Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Piratenpartij Amsterdam Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Gemeenteraadsverkiezingen 2014 1 Inhoudsopgave Pag. 4 Voorwoord Pag. 6 Wat is de Piratenpartij? Waar staan wij voor? Waar komen wij vandaan?

Nadere informatie

PROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN GRONINGEN 2014

PROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN GRONINGEN 2014 PROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN GRONINGEN 2014 PROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN GRONINGEN 2014 PIRATENPARTIJ v. 1.0 INHOUDSOPGAVE PROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN GRONINGEN 2014 PROGRAMMA Voorwoord

Nadere informatie

Politieke Motiebundel JOVD Najaarscongres 10 en 11 november 2012 Noordwijkerhout

Politieke Motiebundel JOVD Najaarscongres 10 en 11 november 2012 Noordwijkerhout Politieke Motiebundel JOVD Najaarscongres 10 en 11 november 2012 Noordwijkerhout Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Tante in Marokko en die komt Indiener: JOVD Utrecht e.o. De JOVD bijeen in vergadering

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

Programma van de Democratische Partij Nederland

Programma van de Democratische Partij Nederland Programma van de Democratische Partij Nederland (versie 3.1) De standpunten van het programma staan hieronder op alfabet weergegeven: A4 - A - Natuur is belangrijk. De natuur is een fundamenteel deel van

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Richtingwijzers... 4 1.1.1 Vertrouw op de eigen kracht van mensen... 4 1.1.2 Denk en handel internationaal... 4 1.1.3 Beloon prestatie

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF!

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! 7 mei 2010. Voorlopige versie: Opmaak en voorblad worden nog binnen 48 uur onder handen genomen. 2 3 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Inleiding

Nadere informatie

Politieke Resolutiebundel JOVD Voorjaarscongres 2012 21 en 22 april 2012 te Dalfsen

Politieke Resolutiebundel JOVD Voorjaarscongres 2012 21 en 22 april 2012 te Dalfsen JOVD Politiek Commissariaat Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Politieke Resolutiebundel JOVD Voorjaarscongres 2012 21 en 22 april 2012 te Dalfsen 1 Resolutie Europa Ingediend door: Timo Roeleveld

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF!

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! 7 mei 2010. Voorlopige versie 1 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Onderwijs 5 Hoofdstuk 2: Wonen 8 Hoofdstuk 3:

Nadere informatie

Politiek Programma JS in de PvdA Versie Najaarscongres 2010

Politiek Programma JS in de PvdA Versie Najaarscongres 2010 Politiek Programma JS in de PvdA Versie Najaarscongres 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Beginselen... 3 0.1 Waarom beginselen?... 3 0.2 Ons ideaal... 3 0.3 Beginselen... 3 0.4 Kenmerken van de samenleving...

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede

Nadere informatie

Heel Nederland Heel NL

Heel Nederland Heel NL Heel Nederland Heel NL Verkiezingsprogramma 2010 tijd voor vertrouwen! Inhoudsopgave 1.0 Eensgezind op weg naar een mooie toekomst 4 1.1 Heel Nederland wil dat 5 1.2 Samen leven is samen verder 5 2.0 Onze

Nadere informatie

Vooruitzien. Christelijk-sociaal perspectief

Vooruitzien. Christelijk-sociaal perspectief Vooruitzien Christelijk-sociaal perspectief Verkiezingsprogramma ChristenUnie - Inhoudsopgave Inhoudsopgave Kiezen voor de samenleving investeren in vertrouwen Een christelijk-sociaal antwoord op de uitdagingen

Nadere informatie

33493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)

33493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) 33493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) Nr. 25 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 5 juni 2013 De vaste

Nadere informatie

e PNVD is een humaan-liberale partij: de overheid regelt basisvoorzieningen en voorkomt dat individuen op door hen ongewenste wijze te maken krijgen

e PNVD is een humaan-liberale partij: de overheid regelt basisvoorzieningen en voorkomt dat individuen op door hen ongewenste wijze te maken krijgen e PNVD is een humaan-liberale partij: de overheid regelt basisvoorzieningen en voorkomt dat individuen op door hen ongewenste wijze te maken krijgen met anderen die in hun wereld treden. Verder moet de

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG OVER: Wijziging Electriciteitswet, Gaswet en Warmtewet Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Werken aan woonwagenlocaties

Werken aan woonwagenlocaties www.vrom.nl Werken aan woonwagenlocaties Handreiking voor gemeenten: over beleid en handhaven Werken aan woonwagenlocaties Handreiking voor gemeenten: over beleid en handhaven Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

De verkiezingsprogramma s vergeleken: focus op de stad

De verkiezingsprogramma s vergeleken: focus op de stad De verkiezingsprogramma s vergeleken: focus op de stad Dave van Ooijen Den Haag, 22 augustus 2012 Vergelijking tussen de verkiezingsprogramma s op stedelijke thema s ter voorbereiding van het nationaal

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Wat is een stem waard? DE GROENEN. Partijprogramma 2004. Vastgesteld te Zwolle op 3 april 2004 door het 33 e partijcongres van De Groenen

Wat is een stem waard? DE GROENEN. Partijprogramma 2004. Vastgesteld te Zwolle op 3 april 2004 door het 33 e partijcongres van De Groenen Wat is een stem waard? DE GROENEN Partijprogramma 2004 Vastgesteld te Zwolle op 3 april 2004 door het 33 e partijcongres van De Groenen Inleiding 3 1. Samenleving: samen leven 3 2. Bestuurlijke vernieuwing:

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten Nu vooruit Open stad Ruimte maken Ruimte laten Inhoudsopgave 04 Nu vooruit Voorwoord Alexander Pechtold 06 Open stad Ruimte maken, ruimte laten 08 Burger en Stad Minder inspraak, meer samenspraak 24 Gezondheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

De toepassing van herstelbemiddeling binnen het strafrecht

De toepassing van herstelbemiddeling binnen het strafrecht De toepassing van herstelbemiddeling binnen het strafrecht Initiatiefnota van het lid Recourt 25 november 2014 Inleiding De laatste decennia is geprobeerd om de positie van het slachtoffer in het strafproces

Nadere informatie