EVIDENCE BASED CANNABISPREVENTIE IN VLAANDEREN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EVIDENCE BASED CANNABISPREVENTIE IN VLAANDEREN"

Transcriptie

1 EVIDENCE BASED CANNABISPREVENTIE IN VLAANDEREN Een overzicht van preventiestrategieën en mogelijkheden tot gezondheidsgerelateerde evaluatie op bevolkingsniveau Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Nele Matthys 1 Prof dr Guido Van Hal 2 Prof dr Philippe Beutels 3 1 Navorser, Universiteit Antwerpen/Universitair Wetenschappelijk Instituut voor Drugproblemen 2 Docent aan de Universiteit Antwerpen, Ondervoorzitter Universitair Wetenschappelijk Instituut voor Drugproblemen 3 Docent aan de Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen Campus Drie Eiken Epidemiologie en Sociale Geneeskunde Universiteitsplein 1 - B-2610 Wilrijk

2 Druk: Reprografie Campus Drie Eiken, Universiteit Antwerpen Copyright: Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. ISBN: februari

3 DANKWOORD Dit onderzoek was geen gemakkelijke, maar wel een zeer boeiende opdracht. Tijdens de voorbereidingen van dit onderzoeksrapport, was de hulp van verscheidene personen essentieel om het huidige resultaat te bekomen. In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar Prof. dr. Guido Van Hal, de promotor van dit werk, voor de talrijke raadgevingen, de ondersteuning en de nodige feedback. Ook Prof. dr. Philippe Beutels wil ik ontzettend danken voor zijn bijdrage aan dit onderzoek. Verder wil ik mijn oprechte dank uitspreken voor de nuttige informatie en feedback die ik heb gekregen van verscheidene contactpersonen: Ilse Bernaert, Bernard Bruggeman, Marijs Geirnaert, Kristl Habils, Ivo Hooghe, Prof. dr. Philippe Jorens, Rik Prenen, Peer van der Kreeft, Wim Vanspringel en Tom Warmoes. Deze contactpersonen zijn uiteraard niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit onderzoeksrapport, die verantwoordelijkheid berust volledig bij de auteurs. Tot slot wil ik graag de leden van de stuurgroep bedanken voor het opvolgen en bijsturen van het onderzoek, hun advies en hun kritische vragen: Luc Vuylsteke de Laps en Alexander Witpas, medewerkers van Inge Vervotte, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 3

4 Inhoudstafel Inleiding, onderzoeksdoel- en opzet... 1 Hoofdstuk 1. Epidemiologische situatie... 4 Inleiding Prevalentie van cannabisgebruik Vlaamse bevolking Cannabisgebruik in het Vlaamse gewest Ooit-gebruik Recent gebruik Ecstasy- en amfetaminegebruik in het Vlaamse gewest Vlaamse jongeren Cannabisgebruik Ooit-gebruik Occasioneel/regelmatig gebruik Andere illegale drugs dan cannabis Mortaliteit, morbiditeit en vraag naar behandeling Mortaliteit Druggerelateerde sterfte: definitie Druggerelateerde sterfte in België Druggerelateerde sterfte in Vlaanderen Morbiditeit Evolutie van THC-concentraties in cannabis in Europa Psychische schade door cannabisgebruik Psychische schade door druggebruik: algemeen A. Probleemgebruik B. Psychische symptomen en klachten ten gevolge van probleemgebruik Acute psychische (negatieve) effecten van cannabisgebruik Chronische psychische schade ten gevolge van cannabisgebruik A. Probleemgebruik van cannabis Afhankelijkheid Misbruik Prevalentie probleemgebruik B. Psychische stoornissen ten gevolge van Cannabisgebruik Psychose Schizofrenie Stemmingsstoornissen Lichamelijke schade door cannabisgebruik Acute lichamelijke effecten van cannabis Chronische lichamelijke effecten van cannabis Vraag naar behandeling

5 Besluit Hoofdstuk 2. Drugpreventie: theoretisch kader Modellen van druggebruik/misbruik Het drie M-model Model van Tones Modellen van (drug)preventie Medisch model van preventie Model met de welzijnsbenadering Preventiemodel van De Cauter Besluit Hoofdstuk 3. Drugpreventiestrategieën Inleiding Middelengerichte preventiestrategieën Proscriptieve model Aanvaardingsmodel Persoonsgerichte preventiestrategieën Persoonsgerichte preventiestrategieën naar algemene doelgroepen A. Sensibiliseren B. Informeren C. Aanleren van persoonlijke en sociale vaardigheden Persoonsgerichte preventiestrategieën gericht naar specifieke (risico)groepen Omgevingsgerichte preventiestrategieën Het sociaal-ecologisch model Het empowerment model Een mix van preventiestrategieën is noodzakelijk Besluit Hoofdstuk 4. Drugpreventie in Vlaanderen Organisatorisch preventielandschap Federaal niveau Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Vlaams niveau Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) De Sleutel Leefsleutels Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie vzw (VIG) Provinciaal niveau Regionaal en lokaal niveau Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG s) Logo s

6 2. Drugpreventieprojecten om de vraag in te perken in Vlaanderen Initiatieven van VAD Sectorale preventie Onderwijs Arbeid Jeugdwerk Uitgaansleven Sport Welzijnwerk Lokaal beleid Telefonische hulplijn Schoolgerichte drugpreventieve programma s Beschrijving Evaluaties DOS MEGA Leefsleutels Unplugged voor de eerste graad: EU-DAP project Conclusie Preventiestrategie Besluit Hoofdstuk 5. Evidence based drugpreventie Inleiding Terminologie Effectiviteit Evaluatie De evidence Amerikaanse bias Resultaten van effectevaluatiestudies School based interventies Algemene resultaten van effectevaluaties Effectieve ingrediënten Aanbevelingen door het EMCDDA Familie based interventies Massamedia interventies Gemeenschapsinterventies Gebrek aan Europese evaluaties Problemen bij evaluatieonderzoek van drugpreventie Algemene problemen Evalueren van een preventiestrategie Effecten inzake gezondheidswinst/schade Methodologische problemen Evidence based drugpreventie in Vlaanderen Initiatieven van VAD Cahier. Evaluatie: een thema in de kijker

7 Ginger: monitoring van activiteiten VIG: effectiviteit en evaluatie van gezondheidspromotie Effectevaluatie van drugpreventie op federaal niveau Vlaamse (drug)preventieve projecten die op evidence zijn gebaseerd Besluit Hoofdstuk 6. Mogelijkheden tot analyse Inleiding Omvang van het probleem Impact van interventies Modelleren van drug- en cannabisgebruik Gegevensverzameling Effectiviteit van preventieve maatregelen ten aanzien van cannabisgebruik Experimenteel onderzoek Randomised controlled trial (RCT) Non-randomised controlled trial Observationeel onderzoek Cohortstudie Case-control studie Cross-sectioneel onderzoek Leeftijdsspecifieke gezondheidseffecten (morbiditeit en mortaliteit) van cannabisgebruik Experimenteel onderzoek RCT Non-randomised controlled trial Observationeel onderzoek Cohortstudies Case-control studies Cross-sectioneel onderzoek Prevalentie en incidentie van gebruik Levensverwachting en mortaliteit, alle oorzaken en door druggebruik Interventiekosten Directe behandelingskosten Indirecte productiviteitskosten Indirecte controle kosten Besluit Eindconclusies Bibliografie Bijlage... 7

8 INLEIDING, ONDERZOEKSDOEL- EN OPZET Het voorkómen van gezondheidsschade en het realiseren van gezondheidswinst zijn de centrale doelstellingen van het Vlaamse preventiebeleid (Vervotte, 2004). Middelenpreventie tracht dus de gezondheidsschade die samenhangt met middelengebruik te voorkómen en de gezondheid te bevorderen. Aangezien zowel legale als illegale drugs gezondheidsschade met zich kunnen meebrengen, maakt de sector middelenpreventie geen onderscheid tussen legale en illegale drugs. Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gezin, Mevrouw Vervotte (2004), stelt in de Beleidsnota van dan ook het volgende over middelengebruik: Onder middelen verstaan we tabak, alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie (o.a. antidepressiva, slaap- en kalmeermiddelen, ) en gokken. Alcohol en tabak zijn legaal en zelfs maatschappelijk ingeburgerd. Dit neemt niet weg dat ze tot de meest verspreide, meest schadelijke en snelst verslavende middelen behoren. Onze bekommernis is dat mensen zich bewust worden van de gezondheidsrisico s van het gebruik van middelen (p ). De studie Evidence based cannabispreventie in Vlaanderen werd gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap. Het onderzoek werd uitgevoerd door het autonoom interuniversitair instituut UWiD (Universitair Wetenschappelijk instituut voor Drugproblemen), onder leiding van promotor Prof. dr. G. Van Hal en co-promotor Prof. dr. P. Beutels, beiden van Universiteit Antwerpen. Het werd opgevolgd en gestuurd door twee medewerkers van het Kabinet van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, namelijk L. Vuylsteke de Laps (raadgever gezondheidspreventie) en A. Witpas (administratief medewerker). Deze stuurgroep fungeerde als klankbord voor de onderzoeker. Dit onderzoeksproject startte in maart 2005 en liep tot half november Het oorspronkelijk doel van dit onderzoek, zoals geformuleerd in de overeenkomst met de Vlaamse Overheid, was tweedelig. De eerste doelstelling was een overzicht te maken van de effectieve preventiestrategieën op het gebied van middelengebruik, met een duiding van de criteria gehanteerd om de effectiviteit te beoordelen. Hiervoor zou enerzijds een overzicht van de recente wetenschappelijke literatuur omtrent evidence based werken rond drugs en middelen worden gepresenteerd en anderzijds zou een inventaris worden gemaakt van de drugpreventiestrategieën toegepast in Vlaanderen en Nederland met een analyse van hun ontwikkeling, implementatie en evaluatie. De tweede doelstelling was een methode te ontwikkelen die toelaat om een berekening te maken van de effecten inzake gezondheidswinst die kunnen verwacht worden wanneer deze strategieën zouden geïmplementeerd worden in Vlaanderen. Het resultaat zou moeten kunnen worden uitgedrukt in een kwantificeerbare eenheid, die onderlinge vergelijking mogelijk maakt (bijv. vermijdbare sterfte, Quality Adjusted Life Years (QALY s),...). Hiervoor zou een gezondheidseconomische analyse moeten worden gemaakt waarbij de verschillende preventiestrategieën in een matrix tegenover elkaar zouden worden geplaatst en waarbij de potentiële gezondheidswinst zou worden vergeleken. Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van meerdere kwalitatieve onderzoekstechnieken. Ten eerste werd hoofdzakelijk gedurende de eerste fase, maar ook gedurende het hele onderzoek een literatuurstudie uitgevoerd. Ten tweede werden (semi-gestructureerde) interviews afgenomen van diverse sleutelfiguren (o.a. van programmaverantwoordelijken en deskundigen rond drugpreventie). Ten derde werd zoveel mogelijk grijze literatuur betrokken. De geraadpleegde documenten betroffen onder meer ongepubliceerde evaluatierapporten van drugpreventieprogramma s, beleidsen andere documenten die informatie konden verschaffen over het onderzoeksthema. Gedurende het onderzoek, en meer bepaald gedurende de literatuur- en documentenstudie en tijdens het afnemen en verwerken van de interviews, werd duidelijk dat het oorspronkelijk opzet van het onderzoek niet kon worden uitgevoerd. 1

9 Naar aanleiding van een aantal vaststellingen werd besloten om het onderzoek bij te sturen. Hieronder worden de belangrijkste bijsturingen vermeld. Uit praktische overwegingen (beperkt tijd- en geldbudget) werd er voor gekozen slechts in te zoomen op Vlaanderen en niet op Nederland. Het is echter aangeraden om de Nederlandse situatie wel te bestuderen in verder onderzoek hieromtrent. - Opdat een berekening zou kunnen worden gemaakt van de gezondheidswinst die zou kunnen worden verwacht door drugpreventie, moet eerst de gezondheidsschade door middelengebruik in kaart worden gebracht. Middelengebruik is echter een veelomvattende term. Opnieuw omwille van praktische redenen, is het onmogelijk in dit onderzoek alle middelen op te nemen. De focus van dit onderzoek ligt daarom op de preventie van cannabisgebruik/misbruik. Immers, wat betreft de legale middelen alcohol en tabak, bestaan reeds aanbevelingen voor preventiestrategieën op Europees niveau. Voorbeelden zijn de projecten Tobacco-free Europe en European Alcohol Action Plan van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organisation of WHO). Er zijn op Europees niveau echter geen duidelijke richtlijnen voor de preventie van illegale drugs. Daarom werd er in samenspraak met de opdrachtgevers voor gekozen in dit onderzoek cannabis als focus te nemen. Cannabis blijkt immers de meest gebruikte illegale drug te zijn in Vlaanderen. Dus als er gezondheidsschade door cannabisgebruik is, is er - wat de illegale drugs betreft - potentieel het meeste gezondheidswinst (op populatieniveau) te halen. Maar liefst 8,7% van de Vlaamse bevolking heeft ooit cannabis gebruikt. Deze drug is ook heel populair bij Vlaamse jongeren: een kwart van de jongeren uit het secundair onderwijs geeft aan ooit cannabis te hebben gebruikt. Vragen omtrent de preventie van cannabisgebruik rijzen dan ook. - Verder bleek het onmogelijk om aan de hand van de voorhanden zijnde gegevens een evaluatiemethode te ontwikkelen die zou toelaten om een berekening te maken van de effecten inzake gezondheidswinst die zouden kunnen verwacht worden wanneer preventiestrategieën worden geïmplementeerd in Vlaanderen. Daarom zullen slechts mogelijkheden tot analyse worden aangereikt. Aangezien drugpreventie een vorm van gezondheidspromotie is, is het belangrijk deze studie te kaderen binnen de discussie die internationaal wordt gevoerd rond evidence based gezondheidspromotie. In het boek Evaluation in health promotion. Principles and perspectives van de World Health Organization (WHO) (Rootman et al., 2001), wordt het derde hoofdstuk ( What counts as evidence: issues and debates van McQueen en Anderson) gewijd aan deze discussie. Het komt erop neer dat er, binnen de gezondheidspromotie, nog geen consensus is over wat men als evidence erkent en hoe deze kan worden bekomen. Vanuit het beleid is de vraag naar kwantitatieve, epidemiologische indicatoren van de effecten van gezondheidspromotie groot. Men wil de effecten uitgedrukt zien in termen van morbiditeit en mortaliteit, de uitkomstmaten van het medisch model. Omdat gezondheidspromotie veel complexer is dan medische interventies, acht de praktijk dit niet haalbaar. Binnen de gezondheidspromotiesector wil men dan ook afstappen van de methodologie van het medisch model en is men op zoek naar een valabele alternatieve methodologie. Hierbij zit men echter nog in de ontwikkelingsfase, zo werd bevestigd op een recent symposium in Vlaanderen en recente conferenties in Nederland rond evidence based health promotion *. Aangezien de focus van dit onderzoek - op vraag van de opdrachtgevers - expliciet ligt op de effecten van drugpreventie in termen van gezondheidswinst op bevolkingsniveau, * In Vlaanderen werd op 8 oktober 2004 het symposium Evidence based gezondheidspromotie: praktijk, beleid en onderzoek georganiseerd door het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie (VIG) (cfr. In Nederland werden in de loop van 2003 en 2004 vier conferenties rond New Health Promotion georganiseerd door de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Rotterdam en het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) (cfr. De verslagen van die conferenties zijn gepubliceerd in een boek van Saan en de Haes (2005). 2

10 zal de aandacht in dit rapport hoofdzakelijk gaan naar kwantitatieve indicatoren. Er zal weinig aandacht worden besteed aan kwalitatieve indicatoren, maar het belang hiervan wordt geenszins ontkend. Tot slot wordt benadrukt dat de focus ligt op de gezondheidsgerelateerde effecten van druggebruik (i.c. cannabisgebruik). De (mogelijks positieve) invloed van cannabisgebruik op de welzijnsbeleving van individuele gebruikers, komt in dit onderzoek niet aan bod. Het uiteindelijke onderzoeksrapport telt zes hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt de (probleem)situatie rond cannabisgebruik in Vlaanderen geschetst aan de hand van een aantal epidemiologische gegevens. Vervolgens wordt aandacht besteed aan preventie zelf. In het tweede hoofdstuk wordt druggebruik/misbruik theoretisch gekaderd. In het derde hoofdstuk worden de actuele preventiestrategieën besproken. Het vierde hoofdstuk handelt over drugpreventie in Vlaanderen. Hierbij wordt enerzijds aandacht besteed aan het organisatorisch landschap van drugpreventie in Vlaanderen. Anderzijds wordt stilgestaan bij concrete drugpreventieprojecten in Vlaanderen. In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op het evidence based karakter van drugpreventie. Wat is evidence? Welke evidence is voorhanden? en Hoe komt men tot evidence? zijn vragen waarop in dit hoofdstuk een antwoord wordt gezocht. Tot slot worden in het zesde hoofdstuk mogelijkheden tot analyse aangereikt. In het eerste hoofdstuk is de focus op cannabis gemakkelijker aan te houden dan in de volgende hoofdstukken. De meeste preventieve interventies en strategieën rond middelenmisbruik leggen immers de nadruk op tabak, alcohol, illegale drugs of een combinatie van deze middelen. Net als Cuijpers (2002c), hebben we in de internationale literatuur rond drugpreventie, geen preventieve interventies gevonden die uitsluitend op cannabisgebruik waren gericht. Daarom zal drugpreventie in het algemeen worden besproken, focussend op cannabisgebruik waar mogelijk. 3

11 HOOFDSTUK 1: EPIDEMIOLOGISCHE SITUATIE Inleiding De epidemiologische situatie van het cannabisfenomeen in Vlaanderen wordt in dit hoofdstuk besproken aan de hand van de indicatoren die door het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) 1 hieromtrent als prioritair werden aangeduid (www.emcdda.eu.int). Die sleutelindicatoren zijn: - prevalentie van druggebruik onder de algemene bevolking (en bij jongeren); - gevolgen van druggebruik op de gezondheid: mortaliteit en morbiditeit gekoppeld aan druggebruik; - prevalentie van druggerelateerde infectieziektes 2 ; - prevalentie van probleemgebruik 3 en - vraag naar behandeling van druggebruikers. Om een objectief beeld te schetsen van het cannabisfenomeen, geven we allereerst productinformatie van deze drug. Cannabis is een hallucinogene drug, afkomstig van de hennepplant ofwel de cannabis sativa (Hall en Solowij, 1998; Van de Vloet, n.d.; Van Tichelt et al., 2005). De hennepplant bevat een groot aantal psychoactieve cannabinoïden, maar het meest werkzame psychoactieve bestanddeel is 9 -tetra-hydrocannabinol (THC). De bloemknoppen van de vrouwelijke hennepplant bevatten de hoogste concentraties THC. De twee meest voorkomende cannabisproducten zijn marihuana en hasj. Marihuana wordt verkregen door de bladeren en bloemen van de vrouwelijke hennepplant te drogen en hasj wordt bekomen door de hars van de vrouwelijke hennepplant samen te persen tot blokjes. Over het algemeen wordt cannabis gerookt omdat dit de gemakkelijkste manier is om het hallucinogene effect te verkrijgen. Meestal wordt de marihuana of hasj vermengd met tabak en zo gerold tot een joint. Het kan ook puur worden gerookt in speciale pijpjes. Cannabis kan eveneens worden gegeten (bijv. space cake ) en gedronken (een aftreksel als thee). Het effect van cannabis hangt af van de THC-concentratie in het cannabisproduct, de gebruikte hoeveelheid, de omgeving en de ervaring van de gebruiker. 1 Het EMCDDA of het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugverslaving (EWDD) is het centrale informatiepunt rond drugs en drugverslaving van de Europese Unie (EU). Het instituut, gefinancierd uit de algemene begroting van de EU, werd in 1993 opgericht en is gevestigd in Lissabon. Het heeft als taak objectieve en betrouwbare informatie omtrent het drugsfenomeen in de Europese Unie te verstrekken aan de lidstaten (www.emcdda.eu.int). 2 Dit slaat op de prevalentie en incidentie van HIV, hepatitis B en C bij intraveneuze druggebruikers. Aangezien cannabis niet intraveneus wordt gebruikt, is dit hier niet van toepassing. 3 Het probleemgebruik van cannabis wordt niet als aparte indicator behandeld, maar komt aan bod bij de indicator morbiditeit ten gevolge van cannabisgebruik. 4

12 1. Prevalentie van cannabisgebruik De prevalentie van druggebruik in een populatie is moeilijk na te gaan. De meest haalbare manier blijkt onderzoek te doen bij (representatieve) steekproeven. De gegevens die hieronder worden gepresenteerd zijn hoofdzakelijk afkomstig van dergelijke onderzoeken Vlaamse bevolking In België wordt naar de gezondheid en de gezondheidsdeterminanten van de bevolking gepeild aan de hand van de Gezondheidsenquête door middel van interview. Een representatieve steekproef van meer dan Belgen wordt hierbij bevraagd. Dit onderzoek is reeds drie maal op touw gezet, namelijk in 1997, in 2001 en in De Gezondheidsenquête door middel van het interview omvat sinds 2001 vragen omtrent het illegale druggebruik. De resultaten van 2004 zijn bij het schrijven van dit rapport nog niet beschikbaar. De gegevens die hieronder worden gepresenteerd, zijn dan ook gebaseerd op de Gezondheidsenquête van 2001 (Demarest et al., 2002) Cannabisgebruik in het Vlaamse Gewest Ooit-gebruik Net zoals in de meeste West-Europese landen (EMCDDA, 2004), blijkt ook in Vlaanderen cannabis de meest gebruikte illegale drug te zijn. In 2001 heeft 8,7% van de Vlaamse bevolking van 15 jaar of ouder ooit cannabis gebruikt. Bij vrouwen is de prevalentie van druggebruik (6,8%) lager dan bij mannen (10,8%). Bij vrouwen is het ooit-gebruik van cannabis het hoogst in de leeftijdscategorie jaar (17,3%) en neemt vanaf de leeftijd van 25 jaar geleidelijk af. Bij de mannen is het ooit-gebruik het hoogst in de leeftijdscategorieën jaar (22,9%) en jaar (23,9%) (zie figuur 1.1). Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe groter de kans op ooit-gebruik van cannabis. Figuur 1.1. Prevalentie (%) van ooit-cannabisgebruik bij mannen en vrouwen volgens leeftijd, Vlaams Gewest, 2001 (Demarest et al., 2002, p. 1044) 5

13 Recent gebruik Bij de bevolking van het Vlaamse Gewest van 15 jaar of ouder blijkt 1,9% recent (de maand voorafgaand aan de enquête) cannabis te hebben gebruikt 4. Zowel bij mannen als bij vrouwen wordt de hoogste prevalentiewaarde van recent cannabisgebruik teruggevonden in de leeftijdscategorie jaar, met name respectievelijk 9,0% en 2,9%. Vanaf de leeftijd van 25 jaar neemt het aantal personen dat recent cannabis gebruikte sterk af (zie figuur 1.2). Figuur 1.2. Prevalentie (%) van recent cannabisgebruik bij mannen en vrouwen volgens leeftijd, Vlaams Gewest, 2001 (Demarest et al., 2002, p. 1045) Ecstasy- en amfetaminegebruik in het Vlaamse Gewest De Gezondheidsenquête van 2001 peilt eveneens naar het ecstasy- en amfetaminegebruik. Ter vergelijking worden de cijfers hieromtrent weergegeven. De percentages van ooit-gebruik en recent gebruik liggen opmerkelijk lager dan bij cannabisgebruik. In het Vlaamse Gewest geeft 1,6% van de bevolking van 15 jaar of ouder aan ooit ecstasy en/of amfetamines te hebben gebruikt. Ook hier ligt de prevalentie bij vrouwen (1,2%) lager dan bij mannen (2,0%). Het ooit-gebruik is zowel voor mannen als voor vrouwen het hoogst bij de leeftijdsklasse jaar, met respectievelijk 5,3% en 3,1% (zie figuur 1.3). Figuur 1.3. Prevalentie (%) van experimenteel ecstasy en/of Amfetaminegebruik bij mannen en vrouwen volgens leeftijd, Vlaams Gewest, 2001 (Demarest et al., 2002, p. 1045) Slechts 0,2% van de Vlaamse bevolking heeft recent (de voorbije maand) ecstasy en/of amfetamines gebruikt. 4 Wegens tijdsgebrek, zal in dit onderzoeksrapport niet worden ingegaan op het profiel van de Vlaamse cannabisgebruikers. De geïnteresseerde lezers worden hiervoor doorverwezen naar de Vlaamse studie van Decorte et al. (2003). Hierin komen de patronen van cannabisgebruik bij ervaren gebruikers aan bod. 6

14 1.2. Vlaamse jongeren De voorbije jaren peilden verscheidene onderzoeken naar het illegaal druggebruik van de schoolgaande bevolking. Grootschalige onderzoeken 5 zijn met name: - de VAD-leerlingenbevraging (Kinable, 2004b); - de Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) studie (Vereecken en Maes, 2002); - het European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) onderzoek (Hibell, et al. 2004) en - het Jongeren en Welzijn onderzoek van de Rodin Stichting 6 (Patesson et al., 2003). De eerste twee vermelde onderzoeken hebben slechts betrekking op Vlaanderen, de laatste twee op geheel België. De Donder (2004) bespreekt de resultaten van elk van deze onderzoeken afzonderlijk. Uit al deze onderzoeken komt naar voor dat het gebruik van cannabis zowel wat betreft ooit-gebruik, gebruik voorbije jaar als regelmatig gebruik samenhangt met geslacht (relatief meer jongens dan meisjes gebruiken cannabis), met leeftijd (het percentage gebruikers stijgt met de leeftijd) en met opleiding (relatief minder leerlingen uit het ASO gebruiken cannabis dan leerlingen uit het TSO en BSO) Cannabisgebruik Ooit-gebruik Bij de VAD-bevraging tijdens het schooljaar geeft zo n kwart (24,6%) van de bevraagde leerlingen uit het secundair onderwijs aan ooit cannabis te hebben gebruikt (Kinable, 2004b). Het ooit-gebruik neemt sterk toe met de leeftijd. Terwijl slechts 7,6% van de jongste leerlingen ooit cannabis heeft gebruikt, loopt dit op tot 30,5% van de jarigen en tot bijna de helft (47,2%) van de oudste groep leerlingen. Ook bij de HBSC-studie wordt vastgesteld dat een vierde (25,9%) van de bevraagde leerlingen uit het secundair onderwijs ooit cannabis heeft gebruikt (Vereecken & Maes, 2002). Er hebben duidelijk meer jongens (30,0%) dan meisjes (21,6%) met cannabis geëxperimenteerd. Uit het ESPAD onderzoek blijkt dat één op drie (32,6%) van de Belgische jarigen reeds experimenteel cannabis heeft gebruikt (Hibell et al., 2004). Het onderzoek van de Rodin-Stichting bevroeg Belgische jongeren van jaar. 13,7% van de bevraagde jongeren had ooit cannabis gebruikt. Ook hier wordt een duidelijk verschil gevonden tussen de geslachten: meer jongens dan meisjes hebben ooit cannabis gebruikt, respectievelijk 18,4% en 13,9%. Wanneer enkel de jongeren ouder dan 13 jaar in de analyse betrokken worden, lopen deze percentages op tot 28,3% bij de jongens en 21,3% bij de meisjes (Patesson et al., 2003). Met het oog op preventie, is het interessant te vermelden dat de leeftijd van eerste gebruik voor alle illegale drugs bij de meeste respondenten van de ESPAD studie jaar bedraagt (Hibell et al., 2004). De meeste cannabisgebruikers kregen de drugs aangeboden van een vriend of een kameraad, zo blijkt uit het Jongeren en Welzijn onderzoek (Patesson et al., 2003). 5 Hier worden slechts onderzoeken besproken die betrekking hebben op geheel Vlaanderen of België. Andere grootschalige onderzoeken zijn: het Euregionaal Jongerenonderzoek in Limburg (Provincie Limburg, 2003), het Sociaal en Gezondheidsonderzoek in Antwerpen (SEGO II) (Jespers et al., 2004) en het onderzoek van De Sleutel naar de risico- en protectieve factoren in verband met middelengebruik in West-Vlaanderen, Oost- Vlaanderen en de Nederlandse provincie Zeeland (Lombaert, 2005). 6 Hierbij moet opgemerkt worden dat de Rodin Stichting sterke banden heeft met de tabaksindustrie. Het preventiefonds dat zij beheert wordt sinds 2002 vrijwillig gespijsd door de tabaksindustrie (jaarlijks 1,8 miljoen euro). De WHO en andere gezondheidsorganisaties raden om evidente redenen elke samenwerking met de tabaksindustrie in het kader van preventieprogramma s af (www.desleutel.be; Toch blijken de gehanteerde methodologie en de gevonden resultaten van dit onderzoek niet (substantieel) af te wijken van de andere onderzoeken die hier worden besproken. 7

15 Occasioneel/regelmatig gebruik Verder blijkt uit de VAD-leerlingenbevraging dat 14,9% van de ondervraagde leerlingen het voorbije jaar cannabis gebruikte: 5,7% deed dit minstens 1 keer per week en de overige 9,3% deed dit minder vaak (Kinable, 2004b). Zo n 14% van de bevraagde jongeren bij de HBSC-studie had de afgelopen maand cannabis gebruikt, 17,0% van de jongens en 10,6% van de meisjes (Vereecken & Maes, 2002). Van de jarige Belgische jongeren die in het ESPAD onderzoek werden bevraagd had 26,7% cannabis gebruikt het voorbije jaar (31,9% van de jongens en 21,9% van de meisjes). 16,7% had de voorbije maand cannabis gebruikt (20,3% van de jongens en 13,4% van de meisjes) (Hibell et al., 2004). Het laatstejaars gebruik van cannabis bij de jarigen is nihil in het Jongeren en Welzijn onderzoek. Van de jongeren ouder dan 13 jaar blijkt 19,7% van de jongens en 13,3% van de meisjes het voorbije jaar cannabis te hebben gebruikt (Patesson et al., 2003) Andere illegale drugs dan cannabis In de VAD-studie geeft zo n 6% van de bevraagde jongeren aan ooit met andere illegale drugs dan cannabis te hebben geëxperimenteerd en zo n 3% gebruikte het voorbije jaar. Het gaat hierbij hoofdzakelijk over ecstasy, cocaïne en amfetamines (Kinable, 2004b). Van de jarige Belgische jongeren geeft zo n 8% aan geëxperimenteerd te hebben met andere illegale drugs dan cannabis (Hibell et al., 2004). 2. Mortaliteit, morbiditeit en vraag naar behandeling 2.1. Mortaliteit Druggerelateerde sterfte: definitie Gegevens omtrent druggerelateerd overlijden kunnen in het algemeen worden teruggevonden in drie types van bronnen, met name: algemene overlijdensregisters, speciale registers en andere (meestal cohort) studies (Jossels & Sartor, 2004). Het algemene overlijdensregister, bijgehouden door het Nationaal Instituut van de Statistiek (NIS), is de enige bron die in België voorhanden is. Dit overlijdensregister bevat informatie over de onmiddellijke en onderliggende oorzaak van elk overlijden, gecodeerd volgens de International Classification of Diseases (ICD-) codes 7. In België moet namelijk bij elk overlijden een overlijdenscertificaat (Model III C) 8 worden ingevuld door een arts. Wanneer alle overlijdenscertificaten worden samengevoegd, ontstaat een belangrijke databank met gegevens omtrent alle sterfgevallen. De kwaliteit van de Nationale Databank Mortaliteit is echter niet optimaal (Gadeyne en Deboosere, 2002). Enerzijds is dit te wijten aan het feit dat het certificaat minstens vijf stappen 9 doorloopt voordat het wordt opgenomen in een centraal en definitief computerbestand. Bij elke stap kan een fout in het bestand sluipen. Anderzijds blijkt dat niet alle certificaten correct zijn ingevuld. Onderzoek naar de belangrijkste sterfteoorzaken van de Gewesten bracht regionale verschillen aan het licht die eerder het gevolg lijken van verschillen in registratie en/of codering dan van reële geografische tendensen (Gadeyne en Deboosere, 2002, p. 15). 7 Vòòr 1998 werd gecodeerd volgens ICD-9, vanaf 1998 werd gecodeerd volgens ICD Uitzondering: bij het overlijden van een kind jonger dan 1 jaar, moet het Model III D worden gebruikt. 9 De vijf stappen die een sterftecertificaat achtereenvolgens doorloopt, zijn: de geneesheer, de gemeente, de Provinciale Gezondheidsinspectie, de Gemeenschap en tot slot het NIS (Gadeyne en Deboosere, 2002; Jossels en Sartor, 2004). 8

16 Het EMCDDA heeft in de Drug-related deaths (DRD-) Standard richtlijnen opgesteld omtrent de definitie van druggerelateerde sterfte (EMCDDA, 2002). Er worden drie verschillende selecties onderscheiden, elk bestaande uit bepaalde ICD-codes. Op die manier kunnen de druggerelateerde overlijdens in de nationale mortaliteitsdatabanken worden opgespoord. Bij selectie A wordt druggerelateerd overlijden eerder eng gedefinieerd, terwijl selectie C de breedste definitie van druggerelateerd overlijden omvat. Schematisch kunnen de selecties als volgt worden voorgesteld: Figuur 1.4. Schematische voorstelling van de EMCDDA-selecties van druggerelateerd overlijden (Jossels & Sartor, 2004, p. 36) Hierbij moet worden opgemerkt dat zelfs in de breedste selectie (Selectie C), lang niet alle overlijdens waarbij een drug als oorzaak kan worden geduid, worden opgenomen. Zo bijvoorbeeld zal een overlijden door longkanker als gevolg van het roken van cannabis, of een sterfte veroorzaakt door het rijden onder invloed, nooit als druggerelateerd worden erkend volgens deze definities. De mindere kwaliteit van de Nationale Databank Mortaliteit en de enge definitie(s) van druggerelateerd overlijden, moeten in het achterhoofd worden gehouden bij het interpreteren van onderstaande gegevens. Interessant is hier ook te vermelden dat er niet zoiets bestaat als een overdosis cannabis : voor zover bekend, kan geen enkel overlijden rechtstreeks worden toegeschreven aan een overdosis THC (Hall en Solowij, 1998) Druggerelateerde sterfte in België Omwille van administratieproblemen wat betreft de registratie in het Waalse Gewest, dateren de recentste beschikbare gegevens op nationaal niveau van Jossels en Sartor (2004) analyseerden de druggerelateerde overlijdens in België voor de periode van 1987 tot 1997 volgens de Selectie B (zie tabel 1.1). Hierbij is het belangrijk te vermelden dat ook overlijdens ten gevolge van legale drugs (medicatie) bij de druggerelateerde overlijdens worden geteld. Er werden in deze periode 890 drugdoden geregistreerd: 651 mannen (73,1%) en 239 vrouwen (26,9%). Geen van deze overlijdens is toe te schrijven aan het gebruiken van cannabis. Uit tabel 1.1 blijkt verder dat het aantal drugdoden steeg van 1987 tot Opvallend is de plotse stijging die zich voordeed in 1993: het aantal drugdoden verdubbelde ten opzichte van Hieruit kan echter niet met zekerheid worden besloten dat het aantal druggerelateerde overlijdens ook effectief toeneemt. Er zijn andere mogelijke verklaringen. Zo bijvoorbeeld zou het kunnen dat artsen zich meer bewust zijn van druggerelateerde oorzaken, dat er een betere detectie is van druggebruik of dat de algemene kwaliteit van het overlijdenscertificaat is verbeterd (De Donder, 2004). 9

17 Tabel 1.1. Druggerelateerde sterfte in België volgens geslacht, Jaar Aantal Drugsdoden Absolute aantal Man Relatieve aantal (%) Absolute aantal Vrouw Relatieve aantal (%) ,8 7 41, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Totaal Tot slot blijkt uit de studie van Jossels en Sartor (2004) dat 62,5% van de personen die sterven ten gevolge van druggebruik, tot de leeftijdscategorie jaar behoort. Het aantal sterfgevallen neemt gestaag af vanaf 30 jaar Druggerelateerde sterfte in Vlaanderen Voor Vlaanderen worden de mortaliteitsgegevens verwerkt in een jaarlijks rapport: Gezondheidsindicatoren Vlaanderen. De meest recente editie heeft betrekking op de periode (Cloots et al., 2004). In 2002 stierven in Vlaanderen 2,8 mannen per en 2,3 vrouwen per ten gevolge van druggebruik. De meerderheid van de druggerelateerde sterfte is te wijten aan het gebruik van meerdere middelen tezelfdertijd: twee op drie drugdoden stierven door multiple gebruik. De tweede belangrijkste groep zijn de legale sedatieven (slaap- en kalmeringsmiddelen) (zie figuur 1.5). De belangrijkste oorzaak van sterfte door drugs is zelfmoord. Zo was, de voorbije 5 jaar, 70% tot 85% van de druggerelateerde sterfte bij vrouwen in feite zelfmoord, bij mannen is dit 50% tot 55%. Zelfs als geen rekening wordt gehouden met de zelfmoorden, dan eist multiple gebruik nog steeds het meeste slachtoffers. 10 Het is niet duidelijk welke EMCDDA-selectie werd gebruikt om druggerelateerde sterfte te definiëren. 10

18 Figuur 1.5. Procentuele verdeling druggerelateerde sterfte naar middelengebruik, met en zonder zelfmoord, mannen en vrouwen, Vlaams Gewest, (Cloots et al., 2004, p. 128) 2.2. Morbiditeit De ware gezondheidsschade door druggebruik in het algemeen en door cannabisgebruik in het bijzonder, kan niet worden afgeleid uit de statistieken van de druggerelateerde mortaliteit. Ten eerste worden door de mindere kwaliteit van de Nationale Databank Mortaliteit en de enge definitie van druggerelateerde sterfte, lang niet alle overlijdens waarbij een drug als oorzaak kan worden geduid, opgenomen in deze mortaliteitstatistieken. Ten tweede kan druggebruik (i.c. cannabisgebruik) ook tot ziekte leiden (zij het in sommige gevallen met de dood tot gevolg). Omdat cannabis een zekere verdovende werking heeft, wordt de drug soms als medicijn gebruikt. Omtrent dit medicinaal cannabisgebruik bestaat heel wat controverse. Aangezien de groep medicinaal cannabisgebruikers zeer klein is, zal het gezondheidseffect van medicinaal cannabisgebruik op populatieniveau verwaarloosbaar klein zijn. Hier wordt dan ook niet dieper op ingegaan. De morbiditeit veroorzaakt door cannabisgebruik komt hieronder aan bod. Echter, de relatie tussen druggebruik en ziekte is niet altijd gemakkelijk vast te stellen 11. Er bestaat dus nog heel wat onzekerheid omtrent de negatieve gevolgen voor de gezondheid van cannabisgebruik. Onderzoek naar de effecten van cannabis is zeker in vergelijking met tabak een jong onderzoeksveld en het duurt enkele decennia voordat de nodige klinische observeerbare data beschikbaar zijn om conclusies te kunnen trekken (Ramström, 2004). Bovendien is het effect van cannabis afhankelijk van het THC-gehalte: hoe hoger de dosis, hoe groter het effect (Mensinga, 2004). Vaak wordt gesuggereerd dat de THCconcentratie in cannabisproducten de voorbije decennia is toegenomen. Indien dit het geval is, dan rijst de vraag welke effecten die krachtigere cannabissoorten hebben op de gezondheid. Vandaar wordt de evolutie van de THC-concentratie in cannabisproducten hier eerst onder de loep genomen. 11 Een belangrijke uitzondering is de relatie tussen intraveneus druggebruik en HIV/AIDS. In België wordt het aantal HIV-besmettingen zorgvuldig bijgehouden. Vanaf het begin van de epidemie tot 31 december 2004 werden tussen en personen besmet met HIV onder hen hebben het AIDS stadium bereikt. De voorbije drie jaar ( ) bleef het aandeel intraveneus druggebruik als waarschijnlijke overdrachtswijze van HIV-besmetting constant op 6,0% (Sasse en Defraye, 2005). 11

19 Aan de hand van verscheidene recente literatuuroverzichten omtrent gezondheidsproblemen veroorzaakt door cannabisgebruik die werden opgespoord, worden hieronder de belangrijkste negatieve gevolgen gepresenteerd 12. Eerst komt de psychische schade door cannabisgebruik aan bod, vervolgens de lichamelijke schade. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen acute en chronische gevolgen Evolutie van THC-concentraties in cannabis in Europa De sterkte van cannabis wordt grotendeels bepaald door de hoeveelheid THC die de drugs bevat. Cannabis analyseren om de THC-concentratie te bepalen, wordt echter bemoeilijkt door allerlei factoren (King et al., 2004). Zo bijvoorbeeld verschilt de THCconcentratie in hasj en marihuana (afkomstig van dezelfde hennepplant), kan de THCconcentratie in verschillende stalen van dezelfde marihuana verschillen, neemt de THCconcentratie af door oxidatie als men cannabisproducten bewaart en zijn er allerlei methodologische problemen (grote variaties in methoden van steekproeftrekking en in de analysemethoden in verschillende laboratoria en landen). Vaak wordt gesuggereerd dat cannabis steeds krachtiger wordt, of met andere woorden, dat de (gemiddelde) THC-concentratie in cannabis een stijgende trend kent. De noodzakelijke gegevens hieromtrent ontbreken, waardoor deze uitspraak bewezen, noch ontkracht kan worden. De beschikbare Europese gegevens omtrent de THC-concentraties in cannabis werden verzameld door King et al. (2004), in opdracht van het EMCDDA. Ze baseerden zich op de beschikbare literatuur, de nationale Reitox jaarverslagen van de EU-landen 13 en op informatie verkregen van Europese experts rond drugtesten. In het rapport wordt op basis van die gegevens het volgende geconcludeerd: The conclusion of this report is that there have been modest changes in THC levels that are largely confined to the relatively recent appearance on the market of intensively cultivated domestically produced cannabis. Cannabis of this type is typically more potent, although it is also clear that the THC content of cannabis products in general is extremely variable and that there have always been some samples that have had a high potency. A clear need exists to develop monitoring systems that can assess the market share of different cannabis products and track changes over time. Currently this information is to a great extent lacking. This is important, as a concern exists that hydroponically produced cannabis grown in the EU may be increasing its market share (p. 16). Hierbij moet worden opgemerkt dat voor de meeste landen slechts gegevens werden gevonden van ten vroegste De vraag blijft dus of de gemiddelde THC-concentratie in cannabisproducten enkele decennia geleden niet beduidend lager was dan nu. 12 Ondanks het feit dat het een jong onderzoeksveld is en er weinig conclusies kunnen worden getrokken, is al veel literatuur voorhanden. Het is (door tijdsgebrek) onmogelijk hiervan een exhaustief overzicht te geven. De geïnteresseerde lezer verwijzen we door naar Kalant et al. (1999) en Ramström (2004). 13 Elke EU-lidstaat heeft zijn eigen Focal Point. Alle Focal Points samen vormen het Europese REITOX (Réseau Européen d'information sur les Drogues et les Toxicomanies) -netwerk dat druggerelateerde informatie doorspeelt aan het EMCDDA. Het schrijven van een jaarverslag over de drugsituatie in eigen land, is één van de taken van de Focal Points. Het Belgian Information Reitox Network (BIRN) is het Belgisch netwerk van organisaties werkzaam rond drugs en drugverslaving. In dit netwerk wordt het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) als nationaal Focal Point bijgestaan door 4 Sub-Focal Points die de gewesten of gemeenschappen vertegenwoordigen. VAD is het Vlaamse Sub-Focal Point. Het WIV publiceert jaarlijks het Belgian National Report on Drugs en geeft dit door aan het EMCDDA (zie Leurquin et al., 2000; Sleiman en Sartor, 2002; Sleiman, 2003, 2004). 12

20 King et al. (2004) schreven de stijgende trend die in sommige landen wordt waargenomen toe aan het feit dat er meer binnenshuis gekweekte cannabis wordt geconsumeerd in vergelijking met geïmporteerde (buitenshuis gekweekte) cannabis. Immers: Herbal cannabis produced by intensive indoor methods (e.g. hydroponic systems with artificial lighting, propagation by cutting and control of day length) usually has higher THC levels than imported material [ ] (p. 13). en The available data do not show any long-term marked upward trend in the potency of herbal cannabis or cannabis resin imported into Europe (p. 14). Dat binnenshuis gekweekte marihuana sterker is dan geïmporteerde, heeft verscheidene oorzaken: [ ] genetic (selected seed varieties and cultivation of female plants), environmental (cultivation technique, prevention of fertilisation and seed production); and freshness (production sites are close to the consumer and storage degradation of THC is avoided) (King et al., 2004, p. 13). In zowat alle Europese landen wordt wel binnenshuis gekweekte marihuana geconsumeerd, maar de geïmporteerde (niet-binnenshuis gekweekte) cannabis domineert de markt. De enige uitzondering is Nederland. Geschat wordt dat zowat de helft van de geconsumeerde cannabis in Nederland binnenshuis gekweekte marihuana (met een relatief hoge THC-concentratie) is. Daardoor ligt de gemiddelde THCconcentratie in cannabis in Nederland hoger dan in de andere Europese landen. Information on potency trends and the relative consumption of different products in a particular country can be combined to give the overall trend in THC levels as perceived by the average user. Termed the effective potency, it is derived by weighting the potency of each product by its fractional share of the market and then summing the individual values. The effective potency in nearly all countries has remained quite stable for many years around 6-8%. The only exception has been the Netherlands where, by , it had reached 16% (King et al., 2004, p. 14). In Nederland analyseert het Trimbos-instituut sinds 1999 systematisch stalen van cannabisproducten (Niesink et al., 2004). Interessant hierbij is dat doordat die stalen werden gekocht in Nederlandse coffeeshops het mogelijk is een onderscheid te maken tussen (binnenshuis gekweekte) Nederwiet/hasj en buitenlandse wiet/hasj 14. Tabel 1.2. Gemiddelde THC-concentratie (%), , Nederland, Analyseresultaten van het Trimbos-instituut (Niesink et al., 2004) Marihuana Hasj Nederwiet Buitenlandse Nederhasj Buitenlandse wiet hasj ,6 5,0 20,7 11, ,3 5,1 16,0 12, ,2 6,6 33,0 17, ,0 6,2 35,8 16, ,3 7,0 39,2 18,2 Uit bovenstaande tabel blijkt dat de Nedercannabis inderdaad sterker is dan de buitenlandse cannabis. Tevens blijkt dat de THC-concentraties in zowel de Nedercannabis als de buitenlandse cannabis, de voorbije vijf jaar zijn toegenomen. In tegenstelling tot wat King et al. (2004) aannamen, blijkt dus dat de THC-concentratie in geïmporteerde 14 Wiet is een ander woord voor marihuana. 13

De ASSIST screeningstest bij eerstejaarsstudenten te Leuven

De ASSIST screeningstest bij eerstejaarsstudenten te Leuven ICHO vzw Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding (K.U.Leuven Universiteit Gent Universiteit Antwerpen Vrije Universiteit Brussel) De ASSIST screeningstest bij eerstejaarsstudenten te Leuven

Nadere informatie

VOORSTUDIE SOFTDRUGSGEBRUIK JONGEREN ROTTERDAM

VOORSTUDIE SOFTDRUGSGEBRUIK JONGEREN ROTTERDAM VOORSTUDIE SOFTDRUGSGEBRUIK JONGERENROTTERDAM VOORSTUDIE SOFTDRUGSGEBRUIK JONGEREN ROTTERDAM S. Biesma, H. Naayer, B. Bieleman INTRAVAL Groningen - Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781

Nadere informatie

ALCOHOL. d o s s ier alc ohol

ALCOHOL. d o s s ier alc ohol ALCOHOL d o s s ier alc ohol Colofon Auteur David Möbius, stafmedewerker VAD Redactie Frieda Matthys, voorzitter VAD Marijs Geirnaert, directeur VAD Else De Donder, stafmedewerker VAD Fred Laudens, stafmedewerker

Nadere informatie

Problematisch alcoholgebruik bij ouderen: een kwalitatieve studie in de eerste lijn

Problematisch alcoholgebruik bij ouderen: een kwalitatieve studie in de eerste lijn Problematisch alcoholgebruik bij ouderen: een kwalitatieve studie in de eerste lijn Laure-Ann Quenon, Universiteit Gent Promotor: Prof. dr. Mirko Petrovic, Universiteit Gent Co-promotor: Dr. Tom Declercq,

Nadere informatie

WILLY DE MAERE FABIENNE HARIGA FRÉDERIQUE BARTHOLEYNS MARK VANDERVEKEN

WILLY DE MAERE FABIENNE HARIGA FRÉDERIQUE BARTHOLEYNS MARK VANDERVEKEN FREE CLINIC VZW MODUS VIVENDI ASBL UNIVERSITÉ LIBRE BRUXELLES, ECOLE DES SCIENCES CRIMINOLOGIQUES LÉON CORNIL UNIVERSITÉ CATHOLIQUE LOUVAIN, DÉPARTEMENT DE CRIMINOLOGIE ET DE DROIT PÉNAL GEZONDHEID EN

Nadere informatie

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA NL JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA Mededeling Deze uitgave is eigendom van het Europees Waarnemingscentrum

Nadere informatie

Onderzoek aantal verslaafden

Onderzoek aantal verslaafden Directie Strategie en Projecten Afdeling Onderzoek en Statistiek mei 2002 Inhoudsopgave 1 Probleemstelling 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doel 3 1.3 Probleemstelling 3 1.4 Aanpak van het onderzoek 3 2 Bevindingen

Nadere informatie

Jaarverslag over de stand van de drugsproblematiek in de Europese Unie

Jaarverslag over de stand van de drugsproblematiek in de Europese Unie ISSN 1609-6177 2001 Jaarverslag over de stand van de drugsproblematiek in de Europese Unie E.W.D.D. Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving NL Mededeling Deze uitgave is eigendom van

Nadere informatie

ZELFHULP. dossier effectiviteit van zelfhulp

ZELFHULP. dossier effectiviteit van zelfhulp ZELFHULP dossier effectiviteit van zelfhulp Colofon Auteur Else De Donder, stafmedewerker VAD Verantwoordelijke uitgever F. Matthys, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel wettelijk depotnummer: D/2010/6030/29

Nadere informatie

Scriptie neergelegd tot het behalen van de graad van Licentiaat in de Pedagogische Wetenschappen, optie Orthopedagogiek

Scriptie neergelegd tot het behalen van de graad van Licentiaat in de Pedagogische Wetenschappen, optie Orthopedagogiek FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Academiejaar 2007-2008 Exploratief onderzoek naar externaliserend probleemgedrag en druggebruik bij jongeren tussen de 14 en 16 jaar in het buitengewoon

Nadere informatie

ACTIEPLAN. over tabak, alcohol en drugs 2009-2015. ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

ACTIEPLAN. over tabak, alcohol en drugs 2009-2015. ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Stuk 2155 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 6 maart 2009 ACTIEPLAN over tabak, alcohol en drugs 2009-2015 ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 5448

Nadere informatie

Drugs in Cijfers III

Drugs in Cijfers III Drugs in Cijfers III REEKS WETENSCHAP EN MAATSCHAPPIJ Drugs in Cijfers III Onderzoek naar de overheidsuitgaven voor het drugsbeleid in België Freya VANDER LAENEN Brice DE RUYVER Johan CHRISTIAENS Delfine

Nadere informatie

STERKE WIET EEN ONDERZOEK NAAR BLOWGEDRAG, SCHADELIJKHEID EN AFHANKELIJKHEID VAN CANNABIS

STERKE WIET EEN ONDERZOEK NAAR BLOWGEDRAG, SCHADELIJKHEID EN AFHANKELIJKHEID VAN CANNABIS STERKE WIET EEN ONDERZOEK NAAR BLOWGEDRAG, SCHADELIJKHEID EN AFHANKELIJKHEID VAN CANNABIS Dirk J. Korf Marije Wouters Annemieke Benschop Patrick van Ginkel Dit onderzoek is uitgevoerd door het Criminologisch

Nadere informatie

dossier combigebruik V.U.: S. Ansoms Vanderlindentraat 15 1030 Brussel wettelijk depotnummer D/2004/6030/ 23

dossier combigebruik V.U.: S. Ansoms Vanderlindentraat 15 1030 Brussel wettelijk depotnummer D/2004/6030/ 23 V.U.: S. Ansoms Vanderlindentraat 15 1030 Brussel wettelijk depotnummer D/2004/6030/ 23 1+1=2 dossier combigebruik Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel

Nadere informatie

Richtlijn voor de preventie van alcohol en drug misbruik bij adolescenten (herziening van de finale versie)

Richtlijn voor de preventie van alcohol en drug misbruik bij adolescenten (herziening van de finale versie) Richtlijn voor de preventie van alcohol en drug misbruik bij adolescenten (herziening van de finale versie) Namens de ADAPTE-youth project groep Auteurs: Trudy Bekkering, Mieke Autrique, David Möbius,

Nadere informatie

Middelengebruik bij de Vlaamse huisarts.

Middelengebruik bij de Vlaamse huisarts. FACULTEIT GENEESKUNDE EN FARMACIE Eindwerk voorgelegd voor het behalen van de Master na Master in de Huisartsgeneeskunde. Middelengebruik bij de Vlaamse huisarts. Freya Saeys Promotor: Prof. Dr. H. Cammu,

Nadere informatie

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG 2004 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN NL JAARVERSLAG 2004 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN Mededeling Deze uitgave

Nadere informatie

ACTIEPLAN TABAK, ALCOHOL EN DRUGS 1 2008-2015

ACTIEPLAN TABAK, ALCOHOL EN DRUGS 1 2008-2015 ACTIEPLAN TABAK, ALCOHOL EN DRUGS 1 2008-2015 1 Met drugs wordt in deze tekst illegale drugs bedoeld. INHOUD 1. Visietekst met daarin de gezondheidsdoelstellingen zoals geformuleerd op de gezondheidsconferentie

Nadere informatie

Nationale Drug Monitor

Nationale Drug Monitor Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2010 Trimbos-instituut, Utrecht, 2011 14255-NDM Jaarbericht 2010.indd 1 09-06-11 13:12 Colofon Projectleiding Mw. dr. M.W. van Laar Redactie Mw. dr. M.W. van Laar 1 Dhr.

Nadere informatie

dossier vroeginterventie

dossier vroeginterventie V.U.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel dossier vroeginterventie Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel T 02 423 03 33 F 02 423 03 34 vad@vad.be

Nadere informatie

Bijlage 2. Anneke van Wamel Esther Croes Maaike van Vugt Sonja van Rooijen. Prevalentie, zorgaanbod, effectiviteit en trends in de verslavingszorg

Bijlage 2. Anneke van Wamel Esther Croes Maaike van Vugt Sonja van Rooijen. Prevalentie, zorgaanbod, effectiviteit en trends in de verslavingszorg Bijlage 1 Bijlage 2 Anneke van Wamel Esther Croes Maaike van Vugt Sonja van Rooijen Prevalentie, zorgaanbod, effectiviteit en trends in de verslavingszorg Achtergrondstudie in opdracht van het College

Nadere informatie

Het gebruik van illegale drugs

Het gebruik van illegale drugs Het gebruik van illegale drugs Lydia Gisle Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 53 E-mail :

Nadere informatie

Richtlijn Screening, assessment en behandeling van jongeren met drugmisbruik (herziening van de finale versie)

Richtlijn Screening, assessment en behandeling van jongeren met drugmisbruik (herziening van de finale versie) Richtlijn Screening, assessment en behandeling van jongeren met drugmisbruik (herziening van de finale versie) Namens de ADAPTE-youth project groep Auteurs: Trudy Bekkering, Karen Smets, Martine Goossens,

Nadere informatie

De sociale gevolgen van verslaving

De sociale gevolgen van verslaving De sociale gevolgen van verslaving Een state of the art studie naar verstoring van sociale relaties, schooluitval, dakloosheid, schulden en huiselijk geweld als gevolg van alcohol- of drugsverslaving Alice

Nadere informatie

Hartfalen: epidemiologie, risicofactoren en toekomst

Hartfalen: epidemiologie, risicofactoren en toekomst Hartfalen: epidemiologie, risicofactoren en toekomst RIVM rapport 260401006/2012 P.M. Engelfriet R.T. Hoogenveen M.J.J.C. Poos A. Blokstra P.H.M. van Baal W.M.M. Verschuren Hartfalen: epidemiologie, risicofactoren

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 7 FEBRUARI 1996 BELEIDSBRIEF. Drugnota

VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 7 FEBRUARI 1996 BELEIDSBRIEF. Drugnota Stuk 214 (1995-1996) Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 7 FEBRUARI 1996 BELEIDSBRIEF Drugnota ingediend door mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Universiteit Gent Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Academiejaar 2010-2011

Universiteit Gent Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Academiejaar 2010-2011 Universiteit Gent Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Academiejaar 2010-2011 DRUGHULPVERLENING EN BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND, EEN ONDERSTEUNENDE SAMENWERKING? Masterproef neergelegd tot het

Nadere informatie

Alternatieven voor de aanpak van drugs

Alternatieven voor de aanpak van drugs Alternatieven voor de aanpak van drugs Achtergrondstudie ten behoeve van een actieplan 2014 Stichting Maatschappij en Veiligheid Louis Couperusplein 2 Den Haag www.maatschappijenveiligheid.nl Inhoud...

Nadere informatie

Nationale Drug Monitor. Jaarbericht 2011

Nationale Drug Monitor. Jaarbericht 2011 Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2011 20 11 Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2011 Trimbos-instituut Utrecht, 2012 Colofon Projectleiding Mw. dr. M.W. van Laar Redactie Mw. dr. M.W. van Laar 1 Dhr.

Nadere informatie