Jeugdonderzoek De gezondheid van Drentse jongeren 12 t/m 18 jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jeugdonderzoek 2008. De gezondheid van Drentse jongeren 12 t/m 18 jaar"

Transcriptie

1 Jeugdonderzoek 2008 De gezondheid van Drentse jongeren 12 t/m 18 jaar

2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 De opvallende vier 7 Inleiding 8 Fysieke gezondheid en verzuim 10 Gezond gewicht, voeding en bewegen 16 Seksuele gezondheid 22 Psychische gezondheid 26 Mishandeling, geestelijk, lichamelijk en seksueel 34 Roken, alcohol en drugs 38 Begrippenlijst 42 Over het onderzoek 43 Dankwoord 43 Colofon 45

3 In Drenthe zijn gemeenten en tal van andere organisaties dagelijks bezig met de gezondheid en het welzijn van jongeren. Om steeds weer maatwerk te kunnen bieden, hebben ze daarvoor kennis nodig over de Drentse jongere. Het is een taak van de GGD Drenthe om die kennis te bieden. Daarom doen wij regelmatig onderzoek naar jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. De belangrijkste resultaten van ons laatste onderzoek leest u in dit rapport. Voorwoord Er wonen meer dan veertigduizend jongeren in Drenthe. Investeren in hun gezondheid betekent investeren in onze toekomst. Met de uitkomsten van ons onderzoek geven we inzicht in de gezondheid van de Drentse jeugd. Wij bieden u in dit rapport niet alleen de cijfers, we hebben ze ook in hun context geplaatst. Dat konden we doen mede dankzij de inbreng van onze ketenpartners en de Jongerenraad Drenthe. Zo vormt ons rapport een solide basis voor het gezondheids- en jeugdbeleid in Drenthe en biedt het genoeg mogelijkheden voor instellingen om hun aanpak te formuleren. Daarbij is samenwerking steeds weer het sleutelwoord. Alleen met een integrale aanpak kunnen we echt wat betekenen voor de Drentse jongeren. Ik dank alle betrokken organisaties voor hun inbreng en ik heb er vertrouwen in dat we ook in de toekomst de handen ineen kunnen slaan voor een gezonde Drentse jeugd. Het complete jongerenonderzoek 2008 kunt u downloaden op Thea van Schaik Sectorhoofd jeugdgezondheidszorg GGD Drenthe 4 5

4 De opvallende vier Drentse jongeren van 12 tot 18 jaar 185% drinkt vooral in het weekeinde Op zo n weekenddag drinkt een kwart van hen 7 glazen of meer en vindt dat heel normaal 3 Bijna 9% heeft een seksuele ervaring met iemand gehad zonder dat ze dat zelf wilden % is in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek gepest 22% heeft al eens seks gehad Daarvan vrijt meer dan de helft onveilig 6 7

5 Inleiding In het najaar van 2008 startte de GGD Drenthe een De GGD Drenthe kan hierbij helpen. len weten naar welke professionele uitputtend te beschrijven, omdat groot onderzoek. Het doel: zoveel mogelijk te weten komen over de gezondheid van Drentse jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Ruim zevenduizend In de uitvoering kunnen gemeenten en het onderwijs rekenen op de inzet van tal van partnerorganisaties. De gemeente vervult hierbij een regierol, hulp ze kunnen doorverwijzen. Het onderwijs vervult in veel van onze adviezen een centrale rol. We beseffen dat er veel verantwoordelijkheid er in Drenthe steeds weer nieuw aanbod bijkomt. Tot slot vindt u informatie over de gebruikte methode en een overzicht van allen die zich Drentse jongeren deden mee. U leest de belangrijkste resultaten en aanbevelingen in dit rapport. Gemeenten schrijven beleid om de de GGD kan de gemeente daarin ondersteunen. Samenwerking is toverwoord ligt bij de scholen. Om hun belangrijke positie ten opzichte van jongeren ten volle te benutten, raden wij hen aan optimaal gebruik te maken van de samenwerking met de ketenpart- samen met de GGD Drenthe voor het onderzoek hebben ingezet. We hopen dat dit rapport bijdraagt aan het welzijn van de Drentse gezondheid en het welzijn van hun Hoe we ook verder gaan, het uit- ners, de gemeente en de GGD. jongeren. Vragen, opmerkingen en inwoners te kunnen waarborgen. Dat gangspunt is steeds dat het welzijn aanvullingen zijn van harte welkom kunnen zij alleen doen op basis van van de jongeren centraal staat. Jon- Voor de Drentse gemeenten is via goede informatie. Het is de wettelijke geren hoeven niet geproblematiseerd samenwerking het toverwoord. taak van de GGD Drenthe om de te worden en we kunnen ze zeker Niet alleen moeten ze steeds weer gemeente te voorzien van gegevens aanspreken op hun verantwoordelijk- de handen ineen slaan met andere over de gezondheid van de Drentse heid. Het is aan de omgeving van de organisaties, de GGD Drenthe en het bevolking. Daarom verzorgen wij jongeren om ze positief en weerbaar onderwijs. Ook de samenwerking elke vier jaar onderzoeken naar op te laten groeien. Jongeren komen tussen de eigen afdelingen is van verschillende bevolkingsgroepen. In vaak niet zelf naar buiten met hun groot belang. Een door de afdeling het najaar van 2008 onderzochten problemen, maar uiten ze wel in hun volksgezondheid bedachte maat- wij jongeren in de leeftijd van 12 tot gedrag. Het is zaak om hier oog regel om beweging te stimuleren, en met 18 jaar. De resultaten van voor te hebben en om op tijd in te maakt bijvoorbeeld meer kans als ons onderzoek en onze aanbevelin- grijpen. Natuurlijk hebben ouders ruimtelijke ordening de aanleg van gen hebben we gebundeld in een en verzorgers hierin een grote rol, zij fietspaden of speelvelden bevordert. provinciaal rapport, tabellenboeken en adviezen voor gemeenten en zijn immers primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinde- Over dit rapport scholen. Voor u ligt de samenvatting, ren. Scholen, gemeenten en andere In de volgende hoofdstukken leest u met een overzicht van de belangrijk- instanties kunnen hen als dat nodig meer over de fysieke gezondheid en ste uitkomsten en adviezen. is ondersteunen. Het is belangrijk dat verzuim, gezond gewicht, voeding Gemeente heeft de regie we in onze aanpak aansluiten bij het positieve gedrag van ouders en zo- en bewegen, seksuele gezondheid, psychische gezondheid en de De Drentse bevolking bestaat voor veel mogelijk met hen samenwerken. invloed van mantelzorg, pesten en bijna negen procent bijna Ook huisartsen, docenten en men- onveiligheid, mishandeling en het inwoners - uit jongeren in de leeftijd toren horen en zien veel waar ze iets gebruik van tabak, alcohol en drugs. van 12 tot en met 18 jaar. Met onze mee kunnen doen. Voor docenten In elk hoofdstuk leest u de feiten op rapporten en adviezen beschikbaar en mentoren is het van belang dat ze een rij, gevolgd door de door ons kunnen gemeenten en scholen aan weten op welke signalen ze kunnen aanbevolen aanpak. In sommige de slag om hun gezondheidsbeleid letten. Ook moeten ze weten hoe hoofdstukken noemen we voorbeel- en jeugdbeleid bij te stellen en aan ze hun scholieren op hun gedrag en den van interventies, programma s te vullen. Daarbij kiezen zij zelf welke hun problemen kunnen aanspreken. en bestaande initiatieven. We heb- adviezen ze wel of niet overnemen. Tot slot is het van belang dat scho- ben ervoor gekozen om deze niet 8 9

6 Je krijgt er gewoon koppijn van! Hoofdstuk Fysieke gezondheid en verzuim

7 Jongeren in Drenthe voelen zich in het algemeen gezond. Dat is belangrijk, want wie zich lichamelijk niet gezond voelt, voelt zich vaak ook geestelijk niet gezond. Dit heeft weer invloed op het gedrag. Gezondheidsklachten zijn immers een reden om meer zorg te vragen en meer te verzuimen van school. Jongeren kunnen zo in een negatieve spiraal raken. Het is belangrijk deze vicieuze cirkel te voorkomen of te doorbreken en verzuim zo vroeg mogelijk aan te pakken. Fysieke gezondheid en verzuim De feiten het onderzoek niet naar school zijn De meeste jongeren vinden dat ze geweest vanwege ziekte. Drentse een goede gezondheid hebben. jongeren hebben veel last van astma, Meisjes ervaren hun gezondheid bronchitis, migraine of ernstige minder positief hoofdpijn. Ook zijn veel jongeren Een op de zeven jongeren heeft vlak voor het onderzoek nog naar last van astma of bronchitis, al dan de huisarts geweest. We hebben de niet vastgesteld door de huisarts. jongeren in het onderzoek niet gevraagd naar de reden van het ziekte- Ook een op de zeven leerlingen geeft aan last te hebben van verzuim of waarom ze contact met migraine of regelmatige ernstige de huisarts hadden, het blijft dus hoofdpijn gissen naar een verklaring. Willen we Van de leerlingen met een chronische ziekte of aandoening is 11% en artsenbezoek van jongeren, dan meer weten over het ziekteverzuim sterk en 51% licht belemmerd bij zullen we hier nader onderzoek naar het uitvoeren van dagelijkse bezigheden gemeenten kan de GGD een derge- moeten doen. In opdracht van de 38% van de leerlingen is in de 4 lijk onderzoek uitvoeren. weken voorafgaand aan het onderzoek wel eens thuis gebleven Gemeenten vanwege ziekte Gemeenten zijn medeverantwoordelijk voor de omstandigheden 43% van de leerlingen heeft in de 3 maanden voorafgaand aan het waaronder chronisch zieke jongeren onderzoek contact gehad met de opgroeien. Die verantwoordelijkheid huisarts. Voor VWO-leerlingen was geeft de gemeente vorm via de Wet dit zelfs 57% maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Veel gemeenten hebben een De aanpak Wmo-raad of -platform in het leven De meeste jongeren geven aan geroepen, met daarin vertegenwoordigers van belangenorganisaties. Via dat zij zich gezond voelen. Het valt wel op dat veel jongeren kort voor deze raden hebben ook jongeren met een beperking of chronische aandoening inspraak- en adviesrecht. Daarnaast kunnen gemeenten iets doen aan de omgeving van jongeren. Zo hebben gemeenten genoeg instrumenten in handen om ervoor te zorgen dat het binnenklimaat van scholen goed gereguleerd is. Dit kan aanzienlijk schelen bij astma- en bronchitisklachten. Dit geldt ook voor nieuw- en verbouw van woningen. Onderwijs Het is belangrijk om ziekteverzuim onder jongeren goed in beeld te hebben en te houden. Jongeren hebben meer dan andere leeftijdsgroepen te maken met risicofactoren op het gebied van leefstijl, thuissituatie en psychosociaal welbevinden. Problemen moeten op tijd worden gesignaleerd en er moet een goed georganiseerde zorgstructuur zijn. Het onderwijs speelt hierin een cruciale rol. De afgelopen jaren is er op scholen voor voortgezet onderwijs hard gewerkt aan een goed verzuimprotocol. De registratie van verzuim staat hierin centraal. Scholen hebben leerlingen die spijbelen daardoor goed in beeld. De achtergronden en de frequentie van ziekteverzuim zijn echter vaak niet systematisch in kaart gebracht. In de praktijk blijkt dat juist het op tijd inschakelen van hulp of begeleiding langdurig schoolverzuim kan voorkomen. Zorg Advies Teams (ZAT) zijn een goed hulpmiddel in de begeleiding van leerlingen met herhaald en langdurig ziekteverzuim. Deze ZATs worden op veel scholen voor voortgezet onderwijs al ingezet, maar nog niet op alle MBO-scholen. Ons dringende advies is om ook op alle MBO-scholen ZATs te gaan realiseren. Verder raden wij scholen aan om hun verzuimbeleid en hun verzuimprotocol jaarlijks te evalueren en te toetsen of de gestelde doelen worden bereikt. Een verdere terugdringing van het ziekteverzuim vraagt om inzage in de achtergronden en aanscherping van het verzuimbeleid. Ook deelnemende organisaties, zoals de jeugdgezondheidszorg, (school)maatschappelijk werk en de gemeente (leerplichtambtenaar) hebben hierin een taak. Jongeren kunnen meer last hebben van bijvoorbeeld astma, bronchitis en hoofdpijn als het binnenmilieu van de school niet goed is. Ventileren en goed schoonmaken helpen al. De GGD Drenthe kan scholen verder ondersteunen bij het meten van het binnenmilieu en de luchtkwaliteit. Op basis van deze gegevens dragen we adviezen en oplossingen aan ter verbetering van het binnenmilieu. Ketenpartners Voor informatie, een overzicht van passend aanbod, advies en ondersteuning kunnen jongeren met een beperking of chronische ziekte terecht bij het WMOloket van hun gemeente. Ook kunnen ze contact opnemen met MEE Drenthe. Huisartsen en medewerkers in de jeugdgezondheidszorg hebben een rol in de voorlichting, vroegsignalering en doorverwijzing bij klachten aan de luchtwegen. Zij hebben bij hoofdpijn ook aandacht voor mogelijke psychische aspecten

8 Laat mij maar voetballen... Hoofdstuk Gezond gewicht, voeding en bewegen

9 Gezond gewicht, voeding Een gezond gewicht Met de Body Mass Index kun je eenvoudig uitrekenen of iemand een gezond gewicht heeft. De BMI reken je uit door het gewicht in kilo s te delen door de lengte in meters in het kwadraat (massa/ lengte²). Voor volwassen geldt een BMI tussen 18,5 en 25 als gezond. Voor kinderen in de groei is er niet één vaste waarde, deze is afhankelijk van de leeftijd van het kind. en bewegen In het gezondheidsbeleid is er vaak veel aandacht voor overgewicht. Uit onze cijfers blijkt dat veel Drentse jongeren ook kampen met ondergewicht. Het doel in gezondheidsbeleid is altijd een gezond gewicht. De feiten Gezond gewicht 9% van de jongeren rapporteert overgewicht of obesitas* Jongens hebben vaker overgewicht dan meisjes. Meisjes hebben vaker ondergewicht Het percentage jongeren met overgewicht neemt toe met de leeftijd Overgewicht komt vaker voor bij VMBO-basisleerlingen Leerlingen met overgewicht worden vaker gepest 12% van de leerlingen heeft ondergewicht Ondergewicht komt vaker voor bij 12 t/m 14 jarigen Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt het percentage jongeren met ondergewicht af In 2004 was er bij 9% van de leerlingen uit klas 2 en klas 4 sprake van overgewicht Voeding Een kwart van alle leerlingen ontbijt niet elke dag. 85% ontbijt minstens 5 x per week. Naarmate jongeren ouder worden, wordt het ontbijt vaker overgeslagen Ook meisjes slaan het ontbijt vaker over dan jongens Onder de VMBO-basisleerlingen is het percentage leerlingen dat nooit ontbijt het grootst (12%) Ruim 60% van alle leerlingen eet minstens 6 dagen per week groente. 82% minstens 5 x per week Bijna eenderde van de leerlingen eet elke dag fruit Meisjes eten meer fruit dan jongens 15 t/m 18 jarigen eten minder fruit dan 12 t/m 14 jarigen De Drentse cijfers komen overeen met de landelijke cijfers Bewegen Slechts 13% van de leerlingen voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, landelijk voldoet 15% van de 12 t/m 17 jarigen aan deze norm** Een kwart van de leerlingen beweegt in de zomer iedere dag tenminste 1 uur per dag. Een op de vijf leerlingen doet dit 6 dagen per week. In de winter zijn deze percentages lager Leerlingen met een hoger opleidingsniveau voldoen minder vaak aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen dan leerlingen met een lager opleidingsniveau* Bijna drie kwart van de leerlingen is lid van een sportclub Meer dan de helft van de jongeren kijkt elke dag televisie, een kwart tenminste 6 dagen per week tenminste 2 uur per dag Meer dan de helft van de jongeren zit elke dag buiten schooltijd achter de computer, internet of spelcomputer, één op de zes jongeren tenminste 6 dagen per week 3 uur De aanpak We streven naar een gezond gewicht voor alle Drentse jongeren. Daarin slagen we alleen als alle betrokken instanties de handen ineen slaan. Overgewicht Overgewicht is een belangrijk gezondheidsprobleem in Nederland. In de afgelopen 25 jaar is het aantal mensen met overgewicht aanzienlijk gestegen. Daarom is het onderwerp een speerpunt van landelijk beleid. Overgewicht komt meestal door een leefpatroon waarbij er geen goede balans is tussen energie-inname (voeding) en energieverbruik (lichamelijke activiteit). Gedragsaspecten van zowel de jongere als van de ouders, leeftijdsgenoten en rolmodellen spelen hierin een belangrijke rol. Daarnaast maakt het uit of de fysieke omgeving uitnodigt tot bewegen en sporten en het maken van gezonde keuzes. Het beïnvloeden van gedrag staat centraal in de bestrijding van overgewicht. Succesvolle activiteiten om overgewicht te voorkomen en te bestrijden staan nooit op zichzelf, maar worden altijd in samenhang aangeboden. Overgewicht en ondergewicht Overgewicht Overgewicht kan leiden tot suikerziekte type 2, hart- en vaatziekten, gewrichtsproblemen en leverafwijkingen. Vooral ernstig overgewicht gaat samen met een slechtere gezondheid, meer huisartscontacten, meer schoolverzuim vanwege ziekte en meer chronische aandoeningen. Jongeren met overgewicht worden bovendien vaak gepest. Een lage zelfwaardering, eenzaamheid, verdriet en gespannenheid zijn vaak het gevolg. Ondergewicht Een te laag gewicht kan risico s voor de gezondheid met zich meebrengen, omdat het vaak samengaat met ondervoeding. Jongeren met een te laag gewicht voelen zich sneller lusteloos en moe. Ondergewicht wordt veroorzaakt door verminderde eetlust, moeite met eten, verstoorde stofwisseling, anorexia nervosa, boulimie, extreem lijnen en chronische ziekte. Een mogelijke verklaring is dat jongeren tussen de 12 en 14 jaar in de groeispurt zitten en dat er sprake is van een tijdelijke fase van ondergewicht. Ook moeten deze activiteiten voor een langere periode worden ingezet. Daarbij geldt: hoe vroeger we beginnen, hoe beter. In de aanpak moeten daarom ook de ouders betrokken worden. Naast gezonde voeding en voldoende beweging moet er aandacht zijn voor de weerbaarheid van het kind en de opvoedingsvaardigheden van de ouders. Voor de doelgroep van ons jeugdonderzoek - jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar worden in Drenthe nog weinig specifieke acties ingezet. De landelijke handleiding preventie overgewicht (2006) biedt gemeenten en ketenpartners een overzicht van de mogelijkheden. In Drenthe ontbreekt een goed aanbod voor kinderen met obesitas. Dit belemmert de jeugdartsen jongeren en hun ouders te verwijzen naar de kinderarts. GGD Drenthe biedt graag aan om met andere ketenpartners de mogelijkheden te verkennen om een passend aanbod voor kinderen met obesitas te realiseren. Het is dan wel belangrijk dat dit aanbod structureel gefinancierd wordt door de ziektekostenverzekeraars. Ondergewicht De aanpak van ondergewicht is veel meer gericht op het individu. Het op tijd signaleren van ondergewicht is belangrijk. Verder moet de juiste diagnose van de oorzaak worden gesteld en moeten het advies en het hulpaanbod op maat worden aan geboden. Vooral eetstoornissen zoals boulimia en anorexia nervosa vergen een specialistische behandeling. Accare en GGz Drenthe bieden een persoonlijke aanpak bij de *In ons onderzoek hebben jongeren zelf hun lengte en gewicht opgegeven. Op basis van deze gegevens is hun Body Mass Index uitgerekend. Uit onderzoek blijkt dat het aantal jongeren met overgewicht veel lager is op basis van zelfrapportage, dan als jongeren door een onderzoeker worden gemeten en gewogen. Jongeren hebben de neiging hun gewicht te onderschatten en hun lengte juist te overschatten. **Volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) moeten jongeren onder de 18 jaar in de zomer en in de winter dagelijks 1 uur matig intensief bewegen. Hierbij moeten de activiteiten minimaal twee maal per week gericht zijn op verbetering of handhaving van lichamelijke fitheid. *Meer leerlingen van VMBO-basis zijn normactief (15%) in vergelijking met VWO en HAVO leerlingen (11%)

10 preventie en behandeling van ernstig ondergewicht. Gemeenten Het bevorderen van een gezond gewicht en het terugdringen van overgewicht is opgenomen in lokaal beleid. Dit sluit aan bij landelijk beleid, zoals Kiezen voor gezond leven (2006), het Nationaal Actieplan Sport en bewegen en het actieplan Energie in balans van het Convenant Overgewicht. Ook de Handleiding preventie van overgewicht en de daarbij behorende leeflijn bieden houvast bij het maken van gemeentelijk beleid. Wij juichen toe dat gemeenten - in de uitwerking van hun nota Volksgezondheid - de regie op zich nemen voor de collectieve preventie van overgewicht. Diverse Drentse gemeenten organiseren al samenwerking en afstemming van verschillende initiatieven. Gemeenten kunnen ook een lokaal actieprogramma opzetten met partnerorganisaties die zich bezig houden met sport en bewegen, voeding, zorg en welzijn*. Het streven naar gezond gewicht beperkt zich immers niet tot regelgeving, voorlichting of dieet. Ook zaken als de inrichting van school- en sportkantines, groenvoorzieningen, en de nabijheid van sporthal of trainingsveld zijn van belang. Een dergelijke integrale aanpak die zich richt op het gezin, de wijk en de buurt, de school en de sportclub is effectiever dan een afzonderlijke aanpak. Daarnaast verdient een intersectorale benadering aanbeveling, waarin de gemeente beleidsterreinen zoals zorg, welzijn, onderwijs, ruimtelijke ordening, sport en recreatie, verkeer en vervoer onderling afstemt. Onderwijs Door structurele voorlichting in voedingsgewoonten en lichaamsbeweging bereiken we het grootste effect. Ook blijft sport- en bewegingsstimulering noodzakelijk, bijvoorbeeld als onderdeel van het lesprogramma op school. De GGD adviseert scholen gebruik te maken van goede landelijke programma s. Bij de keuze voor interventies is het van belang deze af te stemmen op de specifieke doelgroepen. Zo zijn bijvoorbeeld leerlingen op het VMBO zwaarder dan hun leeftijdsgenoten op de HAVO en het VWO, maar leerlingen van het VMBO bewegen weer meer. De GGD Drenthe biedt Drentse scholen intensieve begeleiding in het project De Gezonde School. Binnen dit project is er veel aandacht voor gezond gewicht en bewegen. Binnen de Gezonde School Methode worden scholen begeleid in het gefaseerd opzetten van een gezondheidsbeleid binnen de school. Hiermee kunnen scholen op systematische wijze gezond gedrag bevorderen. De gemeente kan ervoor kiezen om dit project te financieren. Naast educatie hebben scholen ook de juiste positie om gewichtsproblemen en eetstoornissen bij hun leerlingen te signaleren. In de praktijk hebben mentoren en docenten lichamelijke opvoeding hiervoor bij uitstek een geschikte functie. Dan hebben zij wel handvatten nodig om te weten waar ze op moeten letten. Wij adviseren scholen daarom hun docenten te trainen in het bespreekbaar maken van dit soort lastige onderwerpen bij hun leerlingen. Daarnaast is het belangrijk dat scholen tijdig onderkennen wanneer ze via bijvoorbeeld de Zorg Advies Teams door kunnen verwijzen naar professionele hulp. De landelijke overheid, het middenen kleinbedrijf, de ondernemingsorganisatie VNO-NCW, zorgverzekeraars, het Nederlands Olympisch Comité (NOC*NSF) en vakorganisaties hebben het Convenant Overgewicht getekend. Hierin wordt een aantal prioriteiten genoemd voor het onderwijs, zoals aandacht voor gezonde voeding en bewegen, een meer centrale plaats voor voedingsleer, het bevorderen van een gezonde keuze in het aanbod van schoolkantines in het voortgezet onderwijs, het stimuleren van sport en bewegen in en rondom de school en het belang van ouders als opvoeder bij het leren van een gezonde leefstijl. Gezonde kantine De kantine van het Gomarus College in Assen ging in 2008 op de gezonde toer. Zo gezond zelfs dat de school de Stimuleringsprijs De Gezonde Schoolkantine van het Voedingscentrum won. Samen met de GGD Drenthe zorgde het Gomarus College voor een gezonder en aantrekkelijker aanbod in de schoolkantine. De school legt met het prijzengeld onder andere een moestuin aan voor de leerlingen. Ketenpartners In de provincie Drenthe zijn instellingen actief in de preventie van overgewicht en het bevorderen van gezond gewicht. De Centra voor Jeugd en Gezin, SportDrenthe, Progez, Nisb, Icare en diëtisten, maar ook lokale partijen zoals sportscholen en fysiotherapeuten houden zich dagelijks bezig met voeding en bewegen. Daarnaast zijn er overkoepelende organen actief, zoals de Werkgroep uitvoeringsplannen preventie overgewicht en het Provinciaal platform preventie overgewicht. Doel van deze initiatieven is de aanpak van overgewicht in een brede publiek-private samenwerking. Juist deze samenwerking vergroot het effect van de aanpak. De gemeente heeft hierin een regierol, met name ten aanzien van afstemming van de diverse initiatieven. Een veelbelovende aanpak van overgewicht (EPODE) die in Frankrijk al succesvol is gebleken, wordt nu vertaald naar de Drentse situatie. Partners in de Centra voor Jeugd en Gezin hebben een taak in de signalering en begeleiding van jongeren met een afwijkend gewicht, zowel op individueel als op collectief niveau. Voor de begeleiding van kinderen met ongezond gewicht zijn verschillende veelbelovende programma s beschikbaar, waarvan een paar al in Drenthe worden toegepast. Ouders Een deel van de Drentse jongeren eet niet dagelijks een ontbijt, groente of fruit. Daarnaast zitten jongeren meerdere uren per dag achter TV en computer. Vanzelfsprekend hebben ouders een taak in de begeleiding van hun kinderen naar gezonde volwassenen. Als kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan, wordt de grip van ouders op het voedingspatroon en het gedrag ten aanzien van eten en bewegen natuurlijk minder dan in de periode ervoor, maar ouders moeten hun invloed niet onderschatten. Het is belangrijk dat ouders letten op een evenwichtige voeding, een goed ontbijt en voldoende lichaamsbeweging, waarbij zij zelf het goede voorbeeld geven. Betrokkenheid van ouders bij de gezondgewichtprogramma s van hun kinderen is cruciaal voor het slagen. *Bijvoorbeeld SportDrenthe, Icare, de Diëtheek, de GGD Drenthe en lokale organisaties

11 Wij vertrouwen elkaar, dus condooms zijn niet nodig Hoofdstuk Seksuele gezondheid

12 Seksuele gezondheid Jongeren experimenteren met seks en relaties. Seks is leuk, maar heeft ook minder leuke kanten. Angst, schuldgevoel, schaamte en onjuiste opvattingen hebben invloed op hoe jongeren seksualiteit ervaren. Wie onveilig vrijt kan bovendien een seksueel overdraagbare aandoening oplopen of onbedoeld zwanger raken. Al met al is het belangrijk dat Drentse jongeren goed voorgelicht worden. Riskant seksueel gedrag Veel Drentse jongeren vertonen riskant seksueel gedrag: zij hebben regelmatig seksuele gemeenschap zonder adequate bescherming. Doordat deze jongeren vrijen zonder condoom of ander anticonceptiemiddel heeft meer dan de helft onveilige seks gebruikt 15% nooit een condoom gebruikt slechts eenderde de pil en het condoom samen vrijen lageropgeleiden vaker onveilig vergeleken bij hogeropgeleiden lopen ze risico op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) en onbedoelde zwangerschap. Uit ons onderzoek blijkt dat seksueel risicogedrag vaak samengaat met alcohol- en cannabisgebruik. Drentse jongeren die roken, drinken en/of cannabis gebruiken: hebben vaker geslachtsgemeenschap gehad gebruiken minder vaak condooms kunnen zich minder vaak herinneren De feiten of ze condooms hebben gebruikt. Het condoomgebruik onder jongeren altijd meestal soms vrijwel nooit nooit Van de Drentse jongeren heeft 22% al eens geslachtsgemeenschap gehad. Dit aantal ligt lager dan de landelijke cijfers. Van de 12- tot 14- jarigen heeft 5% (landelijk onderzoek 2005: 7%) al eens geslachtgemeenschap gehad en 34% (landelijk 42%) van de 15- tot 18-jarigen. Evenveel meisjes als jongens hebben seks gehad. De aanpak Seksuele gezondheid van jongeren is de verantwoordelijkheid van de jongeren zelf, maar ook van hun ouders, gemeenten, scholen en professionals. Om riskant seksueel gedrag bij jongeren aan te pakken en de seksuele gezondheid te 14,7% bevorderen is een combinatie van 47,2% Van de Drentse jongeren die al eens activiteiten op verschillende niveaus 9,5% 11,6% geslachtsgemeenschap hebben gehad: heeft meer dan de helft seks met één persoon heeft 18% tot nu toe seks met vier personen of meer het meest effectief. Gemeenten De GGD Drenthe adviseert gemeenten om actief jeugdbeleid en lokaal gezondheidsbeleid te ontwikkelen over seksualiteit. In het gemeentebeleid moet er structurele aandacht zijn voor zorgvuldige informatieverstrekking, positieve relationele en seksuele vorming en veilig vrijen. Daarnaast is goede, laagdrempelige hulpverlening in elke gemeente van belang. In de uitwerking van dit beleid staat de gemeente niet alleen. Scholen, het jongerenwerk, het Centrum Seksuele Gezondheid Noord- Nederland en de GGD Drenthe worden hierbij graag betrokken. Wij raden gemeenten aan om te kiezen voor een gecombineerde aanpak en haar ketenpartners hierin te faciliteren. Enerzijds is er een breed aanbod nodig voor alle jongeren gericht op een gezonde seksuele ontwikkeling. Anderzijds is specifieke aandacht belangrijk voor risicogroepen en hulpverlening aan individuele jongeren. Wisselwerking tussen dit aanbod is essentieel. De gemeente heeft hierin een centrale regiefunctie. Onderwijs Voorlichting en educatie op het gebied van seksualiteit is een belangrijke taak voor het onderwijs. Het is belangrijk dat seksuele en relationele vorming verankerd is in het beleid van het basis- en voortgezet onderwijs. Wij adviseren continue vorming op dit gebied aan kinderen van vier tot achttien jaar. Aangezien 9% van de jongeren aangeeft ooit een ongewenste seksuele ervaring te hebben gehad, zouden weerbaarheidstrainingen een belangrijk onderdeel moeten zijn van het beleid. De GGD Drenthe ondersteunt scholen in hun keuze voor een passende methode via het Loket Gezonde School. Een goed voorbeeld van een programma voor het basisonderwijs is Relaties en Seksualiteit van het gezondheidsinstituut NIGZ. Voor het VMBO is het programma Lang leve de Liefde beschikbaar. Voor het MBO en het praktijkonderwijs moeten er nog geschikte programma s worden ontwikkeld. Ketenpartners Jongeren moeten weten waar ze terecht kunnen bij vragen over anticonceptie, onbedoelde zwangerschap en soa. Deze hulp moet laagdrempelig zijn. De huisarts speelt hierin een belangrijke rol. Het spreekuur van Sense Noord Nederland is het alternatief dat GGD Drenthe biedt aan jongeren die vragen hebben over seksualiteit en seksueel geweld, maar behoefte hebben aan anonimiteit. Via de internetsite aan geboden door de GGD-en van Groningen, SENSE voor seksuele gezondheid Friesland en Drenthe kunnen jongeren anoniem goede informatie vinden. Ook het jongerenwerk heeft vooral in de contacten met lageropgeleiden en allochtone jongeren een taak in de signalering, voorlichting en doorverwijzing. Ouders en jongeren kunnen altijd terecht op de spreekuren van de Centra voor Jeugd en Gezin voor informatie en advies. Ouders Ook ouders hebben ondersteuning nodig om hun kinderen goed voor te kunnen lichten. Er is aandacht nodig voor seksuele en relationele vorming als onderdeel van opvoedondersteuning aan ouders en verzorgers. De nieuwe Centra voor Jeugd en Gezin kunnen hier een rol in spelen, bijvoorbeeld door het organiseren van ouderavonden. SENSE Noord Nederland is het centrum voor seksuele gezondheid in Friesland, Groningen en Drenthe. Jongeren tot 25 jaar kunnen er gratis en anoniem terecht met vragen over soa, zwangerschap, anticonceptie en seksualiteit. SENSE helpt met gesprekken, eventueel lichamelijk en aanvullend onderzoek, behandeladviezen, recepten of een doorverwijzing naar een specialist. 17,0% 22 23

Rapportage. GO Jeugd 2012. Gezondheidsonderzoek onder jongeren van 12 tot en met 18 jaar uitgevoerd door GGD Fryslân

Rapportage. GO Jeugd 2012. Gezondheidsonderzoek onder jongeren van 12 tot en met 18 jaar uitgevoerd door GGD Fryslân Rapportage GO Jeugd 2012 Gezondheidsonderzoek onder jongeren van 12 tot en met 18 jaar uitgevoerd door GGD Fryslân Inhoudsopgave Hoe gezond is de Friese jeugd?... 4 1. Inleiding... 5 2. Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Lokaal rapport. gemeente Terneuzen. J.M.J. van Schaik, L.M. de Bruijne, H.J. Bos

Lokaal rapport. gemeente Terneuzen. J.M.J. van Schaik, L.M. de Bruijne, H.J. Bos Lokaal rapport gemeente Terneuzen J.M.J. van Schaik, L.M. de Bruijne, H.J. Bos Goes, mei 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Belangrijkste bevindingen... 4 Inleiding... 6 1. De inwoners van Terneuzen... 8 2. Van

Nadere informatie

Op weg naar een gezonder Someren. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011

Op weg naar een gezonder Someren. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Op weg naar een gezonder Someren Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 1 Op weg naar een gezonder Someren Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 R. Horbach, S. van den Berg, GGD

Nadere informatie

Op weg naar een gezonder Son en Breugel. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011

Op weg naar een gezonder Son en Breugel. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Op weg naar een gezonder Son en Breugel Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 1 Op weg naar een gezonder Son en Breugel Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 P.F.J. van Bree,

Nadere informatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie Voor een gezond Bussum Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015 Kerngegevens Projectleider Afdeling Gert-Jan Vreeke Samenlevingszaken 3 Datum november 2011 3 Behandeling Planstatus Projectnummer Opdrachtgever

Nadere informatie

GEZONDHEID IN DRIMMELEN

GEZONDHEID IN DRIMMELEN Lokaal gezondheidsbeleid Gemeente Drimmelen 2008 2011 concept GEZONDHEID IN DRIMMELEN Made, 13 oktober 2008 Concept -nota vgz 2008 2011 Gezondheid in Drimmelen 1 Inhoudsopgave Gezondheid in Drimmelen lokaal

Nadere informatie

Op weg naar een gezonder Veldhoven. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011

Op weg naar een gezonder Veldhoven. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Op weg naar een gezonder Veldhoven Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 1 Op weg naar een gezonder Veldhoven Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 M.E. de Kok, M.J.M. van Duijnhoven,

Nadere informatie

Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011

Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011 Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Rapport in het kort...5 Hoofdstuk 1 Zo kunnen we de gezondheid

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 *D13.0064* D13.0064 Nota lokaalgezondheidsbeleid Koggenland 2013 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Leeswijzer 4 1 Terugblik 5 1.1 Alcohol en drugs 5 1.2 Roken 6 1.3 Overgewicht

Nadere informatie

CONCEPT NOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID 2009-2012 GEMEENTE TYNAARLO. Vastgesteld door de Raad van de gemeente Tynaarlo d.d.

CONCEPT NOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID 2009-2012 GEMEENTE TYNAARLO. Vastgesteld door de Raad van de gemeente Tynaarlo d.d. CONCEPT NOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID 2009-2012 GEMEENTE TYNAARLO Vastgesteld door de Raad van de gemeente Tynaarlo d.d. 1 Inleiding De raad moet 1 x per 4 jaar een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Gezondheid 2. Gemeentelijke verantwoordelijkheden 2.1. De Wet publieke gezondheid 2.2. De Wet maatschappelijke ondersteuning 2.3.

Nadere informatie

Nota lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016

Nota lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016 Gemeenteblad 513 De raad van de gemeente Voorst; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 december 2013, nummer Z-12-02423_2013-47760; Besluit vast te stellen de: Nota lokaal gezondheidsbeleid

Nadere informatie

BELEIDSNOTA. Lokaal gezondheidsbeleid gemeente Aalten 2014-2017 'van ziekte en zorg' naar 'gezondheid en gedrag'

BELEIDSNOTA. Lokaal gezondheidsbeleid gemeente Aalten 2014-2017 'van ziekte en zorg' naar 'gezondheid en gedrag' Lokaal gezondheidsbeleid gemeente Aalten 2014-2017 'van ziekte en zorg' naar 'gezondheid en gedrag' Auteur Lotte Vorwerg Functie Beleidsmedewerker W&O Datum 1 april 2014 BELEIDSNOTA Lokaal gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Natuurlijk Gezond! Nota en actieprogramma 2010-2013

Natuurlijk Gezond! Nota en actieprogramma 2010-2013 Natuurlijk Gezond! Nota en actieprogramma gezondheidsbeleid Bloemendaal 2010-2013 Datum: 11 september 2009 Naam ambtenaar: Pauline Veldkamp Corsanummer: 2009025075 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gezonde Stad Kadernota Gezondheidsbeleid Rotterdam 2011-2014

Gezonde Stad Kadernota Gezondheidsbeleid Rotterdam 2011-2014 Gezonde Stad Kadernota Gezondheidsbeleid Rotterdam 2011-2014 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 6 Inleiding 8 1. Gezonde Basis 14 Een gezonde start in het leven 14 Gezond opgroeien 15 Centra voor Jeugd

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan genezen

Voorkomen is beter dan genezen Voorkomen is beter dan genezen Preventief werken aan gezondheid via: - de leefstijl - de sociale en fysieke leefomgeving - de beschikbaarheid van gezondheidszorgvoorzieningen Borculo, Maart 2013 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoe gezond is en leeft de jeugd in Houten. Bevindingen van de jeugdgezondheidszorg en Schoolkracht.

Hoe gezond is en leeft de jeugd in Houten. Bevindingen van de jeugdgezondheidszorg en Schoolkracht. Hoe gezond is en leeft de jeugd in Houten Bevindingen van de jeugdgezondheidszorg en Schoolkracht. Hoe gezond is en leeft de jeugd? Clothilde Bun en Françoise Schütz Juni 2008 Dit is een publicatie van:

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Breda Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Aanpak van overgewicht bij jongeren in Almelo Nota van bevindingen

Aanpak van overgewicht bij jongeren in Almelo Nota van bevindingen Aanpak van overgewicht bij jongeren in Almelo Nota van bevindingen De samenwerkende jeugdinspecties: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie van het Onderwijs Inspectie jeugdzorg Inspectie Openbare

Nadere informatie

Fit en weerbaar de toekomst in

Fit en weerbaar de toekomst in Nota Volksgezondheid 2011-2014, 2014, Duurzaam gezond! Fit en weerbaar de toekomst in Duurzaam Gezond Wordversie definitief 1 2 Voorwoord 'Als het maar gezond is', is de wens van iedere aanstaande ouder

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant Nota gezondheidsbeleid regio Midden-Brabant 2014-2015 Gemeente Dongen Gemeente Gilze en Rijen Gemeente Goirle Gemeente Heusden Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Loon op Zand Gemeente Oisterwijk Gemeente Tilburg

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid 2008-2011. Vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg volksgezondheid dd. 27 maart 2008

Nota gezondheidsbeleid 2008-2011. Vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg volksgezondheid dd. 27 maart 2008 Vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg volksgezondheid dd. 27 maart 2008 Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Zeevang Maart 2008 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2011 ; v B E S L U I T :

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2011 ; v B E S L U I T : Volksgezondheidsnota Gemeente Halderberge 2012 2015 Vastgesteld door de gemeenteraad op 9 februari 2012 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Revius E-MOVO 2013-2014 Wijk bij Duurstede

Revius E-MOVO 2013-2014 Wijk bij Duurstede Zo gezond is uw school! Schoolprofiel Revius E-MOVO 2013-2014 Wijk bij Duurstede HOE GEZOND IS UW SCHOOL? Waarom dit schoolprofiel? Om goed schoolgezondheidsbeleid te maken is inzicht nodig in de gezondheid,

Nadere informatie

Schoolprofiel Kalsbeek College, locatie Schilderspark te Woerden

Schoolprofiel Kalsbeek College, locatie Schilderspark te Woerden Schoolprofiel Kalsbeek College, locatie Schilderspark te Woerden Schooljaar -2012 GGD Midden-Nederland 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 4 Kenmerken onderzochte leerlingen... 5 Gezinssituatie...

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Gezondheid in kaart. Ridderkerk

Gezondheid in kaart. Ridderkerk Gezondheid in kaart Ridderkerk Inhoud Inleiding 4 2 De inwoners van Ridderkerk 7 3 Kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid 2 4 Tot slot 28 Literatuur, gegevensbronnen en websites 29 Definities 3

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid Doetinchem 2013-2016 Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag in een gezonde leefomgeving

Lokaal gezondheidsbeleid Doetinchem 2013-2016 Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag in een gezonde leefomgeving Lokaal gezondheidsbeleid Doetinchem 2013-2016 Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag in een gezonde leefomgeving Doetinchem Januari 2013 1 Voorwoord De Raad voor volksgezondheid en zorg (RVZ) zei

Nadere informatie