Gemeente s Hertogenbosch en regio s Hertogenbosch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente s Hertogenbosch en regio s Hertogenbosch"

Transcriptie

1

2 Gemeente s Hertogenbosch en regio s Hertogenbosch Jaarverantwoording 2013 In dit document treft u de jaarverantwoording aan van de gemeente s Hertogenbosch en de regio s Hertogenbosch. Het betreft hier de door de gemeente gefinancierde zorg en preventie. Deze is voorzien van een accountantsverklaring, die u separaat toegezonden wordt. De zorg die de Novadic-Kentron Groep in 2013 geleverd heeft vanuit de AWBZ, de ZVW en de forensische zorg wordt verantwoord in het maatschappelijk jaardocument zorg. Eind 2013 is 'Zorgbeschrijving 2014 Novadic-Kentron Groep geschreven. Deze geeft u een helder beeld en duidelijk overzicht van de totale Novadic-Kentron Groep. In mei is het jaarbericht uitgegeven met de highlights van het afgelopen jaar. Zowel Zorgbeschrijving 2014 als de complete jaarverslaglegging kunt u terugvinden op Gemeentelijke jaarverantwoording s Hertogenbosch en regio s Hertogenbosch

3 De Novadic-Kentron Groep De Novadic-Kentron Groep ondersteunt iedereen die last heeft van een verslaving, of vragen heeft die daarmee samenhangen. We proberen verslavingen te voorkomen, behandelen cliënten die ervan willen herstellen of ondersteunen hen bij het leven met een verslaving. In deze omschrijving zijn drie woorden te herkennen; voorkomen, herstellen en ondersteunen. De drie domeinen van de Novadic-Kentron Groep zijn de praktische uitvoering van deze woorden. Deze domeinen zijn: Leefstijl en Preventie, Verslavingszorg en Maatschappelijke Steun. Advies en inschrijving is de toegang tot deze domeinen. In deze jaarverantwoording leest u hoe wij producten uit deze domeinen door uw financiering hebben kunnen uitvoeren ten dienste van uw inwoners. Vanuit het beleidskader De Sociale kracht van de Stad is de maatschappelijk opdracht van de gemeente s Hertogenbosch vertaald in een aantal doelstellingen en vastgelegd in de programmabegroting. In enkele woorden gaat het erom dat elke bewoner zo zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan het maatschappelijk leven. Met de uitgangspunten van de De Sociale kracht van de stad zijn voor 2013 met alle grote welzijnsindstellingen in de gemeente s Hertogenbosch afspraken gemaakt. De opdrachten voor Novadic-Kentron waren uiteenlopend van aard. De domeinen volgend, worden in dit verslag deze opdrachten beschreven. Advies en inschrijving Informatie, aanmelding en adviespunt Informatie, aanmelding en advies - de zorgtoeleiding van de Novadic-Kentron Groep - kreeg een kleiner budget in 2013 om haar taken uit te kunnen voeren. Hiermee werd voldaan aan de bezuiningsopdracht. In 2013 heeft de afdeling Advies en Inschrijving zich verder ontwikkeld, tot een professionele, gastvrije en klantvriendelijke voordeur. Telefonisch en online adviseert deze afdeling, op uniforme wijze, potentiële cliënten, verwijzers, naastbetrokkenen en ketenpartners. Door een efficiënte en effectieve manier van werken is de bereikbaarheid en de afhandeling van deze afdeling zeer goed te noemen. Werd begin van dat jaar 50% van de bellers binnen 30 seconden te woord gestaan was dit aan het eind van het jaar gestegen tot bij na 90%. Potentiële cliënten kunnen zich tijdens een telefoongesprek inschrijven voor een intakegesprek. De cliënt kan hierbij zijn voorkeur aangeven betreffende tijd en dag. Om op efficiënte wijze tot een gedegen inschrijving te komen, wordt er gebruik gemaakt van gestandaardiseerde triage-instrumenten. De afdeling Advies en inschrijving blijft tot aan het intakegesprek het aanspreekpunt voor een potentiële cliënt. Gemeentelijke jaarverantwoording s Hertogenbosch en regio s Hertogenbosch

4 Op een herkenbare wijze, is deze afdeling bereikbaar voor de regio s Hertogenbosch. Daarnaast zijn de lokale aanmeldspreekuren in s Hertogenbosch en Boxtel blijven bestaan. Van belang voor de herkenbaarheid van verslavingszorg voor zowel (toekomstige) cliënten als netwerkpartners in de stad en in de regio. Het afgelopen jaar zijn er op twee momenten cliënttevredenheidsonderzoeken gehouden. De uitkomsten waren in beide gevallen, ondanks de beperkte respons, positief te noemen. De afdeling ontvangt - naast aanmeldingen voor hulp - veel vragen van mensen die zich zorgen maken over alcohol- en druggebruik van hun partner, ouders of kinderen. Deze mensen worden in contact gebracht met preventiewerkers van Leefstijl en Preventie. In 2013 zijn er in de regio s Hertogenbosch 635 aanmeldingen geweest, die geleid hebben tot 459 inschrijvingen bij onze ambulante en klinische hulpverlening. Dit is een toename van 154 aanmeldingen ten opzichte van Deze toename leidde niet tot veel meer inschrijvingen voor klinische opname of ambulante begeleidingen. Dit was een toename van 13 inschrijvingen. Vanaf medio 2013 is een deel toegeleid naar de BasisGGZ. In totaal waren er, afgelopen jaar 1118 cliënten in de regio s Hertogenbosch in behandeling bij Novadic-Kentron. Dit is vrijwel gelijk gebleven met het voorgaande jaar. Een meer gedetailleerd overzicht van de hulpvragen in 2013 is te vinden in de tabellen aan het eind van deze rapportage. Gemeentelijke jaarverantwoording s Hertogenbosch en regio s Hertogenbosch

5 Leefstijl en Preventie Leefstijl en Preventie richt zich op het voorkomen van problemen, het oplossen van lichte problemen via een online behandeling en via consulenten in de huisartsenpraktijk en training en coaching van professionals. Vanuit dit domein wordt de BasisGGZ vormgegeven waarbij de zorg dichter bij de burgers gebracht wordt (in de wijk, online) en hen daardoor meer handvatten te bieden om voor zichzelf en voor elkaar te kunnen zorgen. Naast de vormgeving van de BasisGGZ verzorgen medewerkers preventie- en voorlichtingsactiviteiten voor een breed publiek, vrijwilligersorganisaties, instellingen in (jeugd)zorg en onderwijs. Zij werken outreachend in de wijk en in het uitgaansleven. Meer dan 75% is direct of via intermediairen gericht op jongeren. De afgelopen jaren is de aandacht in toenemende mate uitgegaan naar ouderen en alcoholgebruik. Preventie De politieke aandacht voor preventie is op dit moment groot: men wil de gezondheid van burgers verbeteren en zo de kosten van de zorg in de hand houden en maatschappelijke uitval voorkomen. In de regel kun je stellen dat voorkomen altijd beter is dan behandelen. Risicovol gebruik van genotmiddelen kan een negatieve invloed hebben op de zelfredzaamheid van burgers waardoor de participatiemogelijkheden worden belemmerd. Bij risicogroepen zijn deze gevaren nog groter. Onze interventies sluiten aan bij de eigen situatie en de mogelijkheden van de doelgroep en op het betrekken van de omgeving. Het doel daarbij is gedragsbeïnvloeding en -verandering én het vergroten van de weerbaarheid en zelfredzaamheid. Handreikingen en oplossingen worden zoveel mogelijk gevonden in de eigen omgeving. Dit sluit goed aan bij een van de leidende principes van Novadic-Kentron: Community Reinforcement Approach (CRA). Hoe eerder je er bij bent, hoe meer resultaat je boekt 1 De CRA-behandeling (Community Reinforcement Approach) richt zich op het ontwikkelen van een nieuwe leefstijl die meer beloning geeft dan middelengebruik. CRA is gebaseerd op de aanname dat bekrachtigers uit de sociale omgeving van grote invloed zijn en bepalen of het gebruik van alcohol en/ of drugs wordt voorgezet. CRA richt zich dan ook primair op bekrachtigers in de fysieke omgeving, zoals het gezin, woonomgeving, vrienden, vrijetijdsbesteding, werk, ed. Gemeentelijke jaarverantwoording s Hertogenbosch en regio s Hertogenbosch

6 Regionale ontwikkelingen Het Regionaal Preventie Programma heeft vanaf 2013 een andere invulling gekregen. De driejarige programmaperiode waarin de partners Reinier van Arkel, de GGD en Novadic-Kentron gezamenlijk de drie speerpunten hebben getrokken is omgezet in een samenwerking op programmapunten en afstemming over inhoud en verantwoordelijkheden. Het overleg met de regiogemeentes is minder intensief geworden. Het RPP heeft bijgedragen tot een goede samenwerking en tot een aantal inhoudelijke en organisatorische verbeteringen, met name op de thema s alcohol en jongeren, depressie en alcohol en ouderen. De transformatie van het sociale domein en de daarmee samenhangende transities beïnvloeden opnieuw de bestaande samenwerkingsrelaties en daarmee ook de positionering van verslavingspreventie. We verwachten veel van de samenwerking met de frontlijnteams die ook preventief werken (preventieve functie toebedacht hebben gekregen). We willen vroegtijdig ontwikkelingen en trends signaleren, ondersteunen bij een aanpak en het verergeren van problemen helpen voorkomen. Vaak komen problemen met middelengebruik pas aan het licht als het te laat is. Bijvoorbeeld bij meldingen van drugs-/alcoholincidenten of -overlast, of bij ernstige gezondheidsproblemen (zoals verslaving). Dit vraagt om een directe aanpak, bij voorkeur in de wijk of op de vindplaats. Een belangrijke ontwikkeling hierin is ook de BasisGGZ die nadrukkelijk wil aansluiten op wijknetwerken waarin met name de huisarts/poh-ggz een centrale rol zal gaan krijgen. Daarnaast constateren we een toename van vragen van burgers die rechtstreeks een beroep op onze organisatie doen via Advies en Inschrijving. Dit zijn voor het merendeel (bezorgde) ouders, maar ook vaak intermediairen. Rondom genotmiddelen blijkt nog steeds een groot taboe te bestaan. Deze burgers worden doorgaans niet bereikt door de bestaande netwerken Vanaf 1 januari 2013 is de Drank- en Horeca Wet (DHW) gewijzigd en zijn de taken overgeheveld van het rijk naar de gemeenten. Iedere gemeente moest voor 1 januari 2014 beschikken over een drank- en horecaverordening, bijvoorbeeld door wijzigingen aan te brengen in de APV. Tevens moeten gemeenten uiterlijk 1 juli 2014 een preventie- en handhavingsplan alcohol vaststellen. Dit plan bevat onder andere het beleid betreffende de preventie van alcoholgebruik (onder jongeren) en de handhaving van de wet. Novadic- Kentron heeft hierbij advies gegeven. Samen met gemeente(n), GGD, politie en andere netwerkpartners wordt de problematiek in een gemeente of regio besproken en worden afspraken gemaakt over passende interventies. De samenwerking binnen het regionaal alcoholmatigingsprogramma Think Before You Drink is op dit punt belangrijk. Het gaat om een regionale en integrale aanpak Gemeentelijke jaarverantwoording s Hertogenbosch en regio s Hertogenbosch

7 In algemene zin zien we dat ontwikkelingen in de genotmiddelenmarkt (andere dan alcohol) die landelijk spelen ook in de regio s Hertogenbosch herkenbaar zijn, Uitgaan gebeurt de laatste jaren meer en meer op party s en festivals. Dance, dat in de jaren 80 onder de noemer house alleen populair was in een beperkte groep, werd steeds meer mainstream. Niet toevallig is parallel aan deze ontwikkelingen onder stevige stappers het gebruik van vooral XTC (ecstasy) genormaliseerd. Dat wil zeggen dat het gebruik van XTC als volstrekt normaal wordt beschouwd. Onterecht heeft dit middel in deze groep vaak het imago van een veilige drug. De uitdaging zal zijn dit beeld te veranderen, zonder dat gebruikers overstappen op andere drugs, zoals nieuwe psychoactieve stoffen. Dat de prijzen van XTC bovendien laag zijn en de beschikbaarheid groot is, heeft vermoedelijk ook bijgedragen aan de populariteit van dit middel onder partygangers. Dat alles is niet zonder gevolgen. Afgelopen jaren nam het aantal ernstige, levensbedreigende en vermoedelijk ook het aantal fatale drugsincidenten toe, helaas ook in s Hertogenbosch. Medio 2013 hebben we in nauwe samenwerking met de gemeente s Hertogenbosch, de GGD en andere partners snel en adequaat een XTC-alert campagne uitgevoerd. Het uitgaanspubliek, de scholen en andere vindplaatsen zijn actief geinformeerd, waarin zelfs de Bossche burgemeester een bijdrage heeft geleverd. Hoewel incidenten nooit helemaal te voorkomen zijn geeft dit wel het belang aan van een preventie en monitoring systeem voor party-drugs en andere middelen ten bate van de publieke gezondheid en veiligheid,. Onderstaande trends en ontwikkelingen zijn of worden gesignaleerd door medewerkers van de afdeling PVA (Preventie, Voorlichting en Advies) van Novadic-Kentron, die werkzaam zijn in de regio s Hertogenbosch. Zij komen dit tegen in hun werk op straat, in het uitgaan of in de ketensamenwerking. De signalen worden gedeeld en bespreekbaar gemaakt in relevant overleg en er wordt in voorkomende gevallen gericht op ingezet. - De beleving van jongeren over het eigen gebruik van alcohol, soft- en/of harddrugs lijkt te veranderen. De gevaren worden minder ingezien. Zij bagatelliseren de risico s ervan terwijl hun omgeving (ouders en school) juist veel zorgen hebben. Een stijgend aantal ouders richt zich met opvoedingsvragen, gerelateerd aan drugsgebruik, tot Novadic-Kentron. Ook vanuit scholen in de regio komen er veel vragen met betrekking tot hun zorgen over het drugsgebruik van de leerlingen bij onze organisatie terecht. Veel jongeren die cannabis gebruiken hebben moeite met de juiste keuzes maken (bijvoorbeeld voor een opleiding) en/of zijn juist heel ontevreden over de keuzes die ze hebben gemaakt. Dit leidt in veel gevallen tot voortijdig schooluitval. Jongeren hulp bieden bij het maken van de juiste keuzes is dan ook aan te bevelen. - De crisis en de daarmee samenhangende jeugdwerkloosheid pakken extra hard uit voor jongeren die weinig andere bezigheden in hun leven hebben dan buiten rondhangen en cannabis of andere middelen gebruiken. Jongeren komen ook moeilijker aan een baan dan voorheen. Sommigen hebben hun studie afgemaakt en anderen niet. Doordat ze geen baan kunnen vinden hangen ze vaker ergens op straat en is er dus meer gelegenheid cannabis of andere drugs te gebruiken. Het is Gemeentelijke jaarverantwoording s Hertogenbosch en regio s Hertogenbosch

8 lastig deze cirkel te doorbreken. We zien jongeren op straat die thuis weinig of geen regels en/of grenzen mee hebben gekregen. Hierdoor zien ze in cannabisgebruik minder snel gevaar en loopt het sneller uit de hand. - Steeds vaker zien we ook meisjes op straat hangen en ook veel of overmatig drugs gebruiken. Dit is een trend die ook landelijk gesignaleerd wordt. - In het onderwijs en de vrije tijdssfeer zien wij veel jongeren die het afgelopen jaar vooral meer problematisch zijn gaan gamen. Jongeren geven dit vaak niet zelf aan maar mentoren, loopbaanbegeleiders of ouders komen met (opvoed)vragen. - Er zijn ook meer vragen gekomen voor directe voorlichtingen op de leefgroepen waar een doelgroep met een lichte verstandelijke beperking (LVB) aanwezig is. Ook stijgt de vraag naar deskundigheid voor de begeleiders maar vooral ook het aantal vragen over hoe om te gaan met middelengebruik buiten de woonsetting en het vroegtijdig signaleren van problemen. Hier gaat het veelal om gamen, blowen, alcohol en speed. Bijvoorbeeld bij De la Salle (Koraalgroep, Boxtel) waar in het kader van de transitie jeugdzorg gewerkt wordt aan het opstellen van zorgarrangementen voor jongeren. Maar ook hier wordt de noodzaak van preventief werken steeds duidelijker. Outreachende preventie/veldwerk is selectieve preventie op het grensvlak met geïndiceerde preventie. Voor een aantal interventies is in 2013 de start gemaakt met een vernieuwing van methodiek. Met name het straatwerk, de interventies op hanggroepen waarbij gebruik wordt gemaakt van de inzet van peers en het implementeren van de methodiek Moti4, waarin risicojongeren worden gemotiveerd en toegeleid naar zorg, zijn in 2013 uitgewerkt om in 2014 verder te implementeren. Deze ontwikkelingen en trends laten op zich zien dat de inzet vanuit verslavingspreventie toegevoegde waarde biedt voor jongeren, intermediairen, ouders en ook in de samenwerking met ketenpartners, o.a. met instellingen die zich richten op het aanbod voor complexe doelgroepen. Jongeren, Onderwijs en Vrije tijd Het onderwijs en de vrijetijdssituaties zijn onverminderd geschikte vindplaatsen voor preventieactiviteiten. Voorlichtingsactiviteiten voor de doelgroep, deskundigheidsbevordering en consultatie voor professionals en vroegsignalering kunnen integraal worden ingezet. Middelengebruik en onderwijs gaan niet samen. Het gebruik kan een negatieve invloed hebben op de schoolprestaties en kan schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten bevorderen. Dit zal op termijn de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatiemogelijkheden beperken. Daarom is investeren in preventie en vroegsignalering nodig en is structurele samenwerking met het voortgezet onderwijs te prefereren boven het invliegen na incidenten. Een korte lijn en een bekend gezicht dragen bij aan een klimaat van elkaar snel vinden en adequaat ingrijpen. Gemeentelijke jaarverantwoording s Hertogenbosch en regio s Hertogenbosch

9 We hebben met een groot aantal scholen structurele samenwerkingsafspraken. Zowel in s Hertogenbosch als in de andere gemeenten van de regio. Activiteiten in het onderwijs worden in nauwe en goede samenwerking met de GGD Hart voor Brabant uitgevoerd. Waarbij de aandacht voor alcohol een centrale plaats inneemt. Ook is in 2013 de vraag om zogenaamde gastlessen groot. Vaak meer dan dat er capaciteit is. Bij iedere aanvraag wordt dan ook nadrukkelijk afgewogen welke doelstellingen en effecten er behaald kunnen worden. Veelal is een afweging of een school werk met jongeren die een (ver)hoog(d) risico hebben om met alcohol of andere drugs in de problemen te raken. Naast gastlessen uitvoeren worden ook docenten gemotiveerd een actieve rol te nemen. Docenten ervaren gastlessen dan ook vaak als een soort learning on the job. Een enkele maal maken we gebruik van ervaringswerkers in gastlessen. In s Hertogenbosch hebben we gastlessen vormgegeven voor onder andere de Rietlanden, de Rijzert, Koning Willem 1 College-AKADroom en de Rebound. In de regiogemeenten bijvoorbeeld op het Maurick-college en de Zwengel (Herlaarhof) in Vught en het Jacob Roelandtlyceum in Boxtel. Naast gastlessen in het onderwijs worden er voorlichtingen voor jongeren verzorgd in de setting vrije tijd en in samenwerking met jeugdhulpverlening. Net als in het onderwijs wordt afgewogen over het te verwachten rendement. In 2013 zijn er onder andere voorlichtingen verzorgd in s Hertogenbosch bij jongerencentrum de Poort, het TOM-project, de Oosterpoort. Daarnaast enkele voorlichtende activiteiten bij specialistisch orthopedagogisch behandelcentrum instelling De La Salle in Boxtel. Het betreft hier de doelgroep jongeren met een licht verstandelijke beperking. In samenwerking met Divers ( s Hertogenbosch) is vormgegeven aan alcohol- en ander druggebruik in naschoolse-activteiten ( Afterskool ) voor kinderen met een Marrokaanse achtergrond uit de Graafsewijk. Daarnaast is op initiatief van het Wijkteam Helftheuvel een voorlichtende activiteit voor jonge jeugd in de wijk Kruiskamp Schutskamp uitgevoerd. De gemeente 's Hertogenbosch heeft de ambitie om alle door hen gesubsidieerde initiatieven op gebied van gezondheid (psychosociaal-fysiek) voor het voortgezet onderwijs meer gecoördineerd aan te bieden. Het voortgezet onderwijs geeft aan dat de huidige wijze van aanbieden door de diverse instellingen, te weinig samenhang heeft, verwarrend is en daardoor zelfs averechts werkt. Daarnaast kan het aanbod meer vraaggericht aangeboden worden en leerlingen moeten een duidelijke actieve rol hierin krijgen. In 2013 hebben de aanbieders waaronder Novadic-Kentrom een werkgroep gevormd (onder regie van de gemeente 's Hertogenbosch waaruit eind 2013 Power-UP! is ontstaan. Novadic-Kentron is een actieve partner. Het RPP is in 2012 afgesloten maar de beide trajecten hierin hebben een vervolg gekregen in Naast het traject Alcohol 55+ (ouderen) het traject Vroegsinaleren van jongeren (18-23 jaar) met verhoogde kans op alcoholproblenmatiek. Dit traject gaat in samenwerking met het Koning Willem 1 College. Er zijn voor medewerkers van deze school deskundigheidsbevorderingen verzorgd rondom het thema vroegsignaleren van middelenproblematiek van leerlingen. Bii dit thema behoort een digitale module Vroegsignaleren van middelenproblematiek voor medewerkers in het middelbaar beroepsonderwijs (Trimbosinstituut). Hieraan kon in het schooljaar nog gratis deelgenomen kon worden. Het Koning Willem I College was de tweede grootste afnemer Gemeentelijke jaarverantwoording s Hertogenbosch en regio s Hertogenbosch

10 van dit product in Nederland. Evaluatie van de deelnemers aan de digitale module en de face to face deskundigheidsbevordering was zeer positief. Deze evaluaties zijn uitgevoerd door het Koning Willem I College in samenwerking met het Trimbos. Helaas is het in schooljaar door landelijke bezuinigingen niet meer mogelijk om gratis aan de digitale module Vroegsignalering middelenproblematiek deel te nemen. Het Koning Willem I College onderschrijft het belang maar op de begroting voor bijscholing zijn de kosten voor deze module in helaas niet mee opgenomen. Er wordt aan gewerkt dit wel voor het schooljaar te doen. Ouders in de Branding van het Koning Willem I College is een jaarlijks terugkerende activiteit voor de ouders van leerlingen maar ook andere geïnteresseerden. Al voor het vijfde jaar op rij hebben we hieraan deelgenomen. Het thema alcohol en andere drugs staat centraal in een workshop. Samen met studenten leerlingen van de theateropleiding wordt dit thema in de workshop vormgegeven. Chatservice Novadic-Kentron neemt deel aan de landelijke Chatservice die in nauwe samenwerking met landelijke verslavingszorginstellingen en Trimbos wordt uitgevoerd. Door dit samenwerkingsinitiatief kan deze service zeer kosteneffectief worden uitgevoerd. Het Trimbos instituut heeft de Landelijke Chatservice geëvalueerd (Jaarbericht landelijke chatservice 2013 ). Hierin komt onder andere naar vormen dat: het aantal chats in 2013 met 16% toegenomen, een chat gemiddeld enkele kleine twintig minuten duurt en meer dan de helft van de chatters (55%) jonge vrouwen zijn. Lokale gezondheidsbevordering en alcoholmatiging Think Bfore You Drink (TBYD) Het regionale alcoholmatigingsproject Think Before You Drink heeft in 2013 in alle gemeenten van de regio vorm gekregen. In voorbereiding op de verdere invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet (ndhw) heeft Novadic-Kentron een aantal gemeentes geadviseerd met betrekking tot de vertaling van het handhavings- en preventieplan naar de lokale situatie. Onder de paraplu van TBYD is er een Model Handhavings- en Preventieplan opgesteld dat begin 2014 onder de gemeenten wordt verspreid. De verhoging van de leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar zal ook in 2014 de nodige aandacht vragen. De interventie Uit met ouders is op dit thema aangepast en ook in deze regio georganiseerd. Vanuit TBYD wordt, in nadrukkelijke samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin, lokale horeca, GGD Hart voor Brabant en gemeente, deze interventie over uitgaan door jongeren uitgevoerd. Voor Uit met ouders krijgen alle ouders met kinderen in de leeftijd jaar een uitnodigingsbrief van hun gemeente. Bijgevoegd bij deze brief wordt TBYD-informatie en alcohol- en opvoedingsinformatie. Daarnaast worden regionale en lokale de media nadrukkelijk uitgenodigd aandacht te besteden aan de avond en het thema alcoholmatiging. Het geheel van deze interventies maakt dat het indirecte bereik nog groter is dan het toch al aanzienlijk aantal deelnemende ouders. 'Uit met ouders' is een product dat mede door Gemeentelijke jaarverantwoording s Hertogenbosch en regio s Hertogenbosch

11 Novadic-Kentron is ontwikkeld en al jaren in Eindhoven en Breda werd uitgevoerd, en in 2013 ook met veel succes in s Hertogenbosch (twee maal) en de regio Oss. Daarbij heeft de gemeente het voortvarend aangepakt en werd de samenwerking binnen dit project als erg positief ervaren en dat verstevigt ook op andere terreinen het vertrouwen in elkaars expertise en samenwerking. In de zomer van 2013 hebben we onder de titel Wat kies jij? samen met de GGD uitvoering gegeven aan de zomercampagne van Think Before You Drink. Novadic-Kentron heeft hiervoor de Alcohol X-perts ingezet. Een team van jonge vrijwilligers werd in voorjaar 2013 opgeleid tot Alcohol X-perts om tijdens verschillende evenementen met andere jongeren in gesprek te gaan over alcohol. De X-perts waren te vinden in: Sint-Michielsgestel en Berlicum (Sint-Michielsgestel), s Hertogenbosch, Nieuwkuijk (Heusden). Naast jongeren werden bij deze activiteiten ook veel ouders benaderd. Leerstraf Alcohol De leerstraf Alcohol is inmiddels een integraal onderdeel van TBYD, de samenwerking met Halt rond de leerstraf loopt goed. In s Hertogenbosch zien we een toename van de aanvragen van individuele Halt-trajecten voor jongeren die geen baat bij het groepsaanbod hebben. Er zijn hieover aanvullende afspraken gemaakt met Halt. In het groepsaanbod is de complexiteit van problematiek toegenomen. Hierop is geanticipeerd in de uitvoering. In 2014 wordt het effectonderzoek naar deze interventie afgerond en gepubliceerd. Ouderen en alcohol (Alcohol 55+) In toenemende mate wordt ook de leeftijdsgroep 55+ vanuit preventief oogpunt belangrijk. Naast interventies en voorlichting bij onder andere ouderenorganisaties was in het oogspringend het (mini-)symposium Gezond ouder worden en alcohol. Dit symposium werd georganiseerd voor medewerkers van instellingen en collega's in netwerken (ouderenadviseurs, eerste lijn, mantelzorgers) uit de regio's s Hertogenbosch en Oss. Dit goed bezochte symposium (60 deelnemers) werd eind mei gehouden. Uit de evaluatie kwamen vrijwel unaniem positieve reacties. Naar aanleiding van dit symposium zijn we door verschillende instellingen (waaronder Vivent en Brabantzorg) benaderd om medewerkers verder te informeren rondom dit onderwerp in hun werk. Bijvoorbeeld in de relatie naar mantelzorgers. Het thema Alcohol 55+ zal ook in 2014 veel aandacht krijgen, waarbij we vooral naar de aansluiting willen zoeken met de basisstructuur in het sociale domein. Gemeentelijke jaarverantwoording s Hertogenbosch en regio s Hertogenbosch

12 Verslavingspreventie zal zich in toenemende mate profileren als een generalistische specialist die vanuit een nabije werkwijze andere professionals kan ondersteunen, teams met generalistische professionals kan versterken en bij specifieke middelengerelateerde problematiek zelf interventies uitvoeren. De vorming van de (sociale) wijkteams zoals bijvoorbeeld in West en Noord ( s Hertogenbosch) worden nadrukkelijk gevolgd. Opvoedingsondersteuning Jongeren komen eerder en gemakkelijker met genotmiddelen in aanraking dan een aantal jaar geleden. Ouders hebben een verantwoordelijkheid om probleemgebruik bij hun kind(eren) te voorkomen. Een belangrijk deel van de vragen voor opvoedingsondersteuning komt van ouders die Novadic-Kentron via Advies en Inschrijving rechtstreeks benaderen. We zien hierin een forse stijging. Een groot deel van deze vragen komt van ouders die uit behoefte aan anonimiteit/schaamte geen beroep willen doen op de reguliere hulp. Het gaat vaak om heel specifieke vragen. Wanneer in de media meer aandacht wordt besteed aan middelengebruik en -problematiek of bij incidenten zien we een duidelijke toename van het aantal vragen. Op aanvraag worden ouderbijeenkomsten en individuele oudergesprekken georganiseerd onder begeleiding van preventiewerkers. Via telefonische en face-to-face gesprekken wordt geluisterd naar ouders en wordt hen informatie en advies gegeven over onder andere het bespreekbaar maken van het onderwerp. We proberen daar waar mogelijk deze oudergesprekken te combineren met kindgesprekken. De situaties waarin de ouders verkeren, vragen vaak om meerdere gesprekken. Zo is er bijvoorbeeld regelmatig sprake van bijkomende problematiek als autisme, ADHD, PDD-NOS. Vragen over gamegedrag, computer- en/of telefoongebruik zijn toegenomen. Binnen deze gesprekken staat naast kennisvergroting, bewustwording en gedragsverandering ook de communicatie tussen ouder en kind centraal staat. Middelenmisbruik of -afhankelijkheid komt zelden alleen, er zijn bijna altijd verbanden met andere levensgebieden. Intensieve samenwerking in de keten is dus cruciaal voor een succesvolle aanpak. Het gaat dan om: het realiseren van korte lijnen tussen CJG, jeugdhulpverlening etc. en Novadic-Kentron, elkaar snel weten te vinden en snel kunnen inspelen op vragen. Naast deze gesprekken hebben we ook een groot aantal activiteiten in samenwerking met netwerkpartners georganiseerd. In de voorbereidingen en uitvoering van 'Uit met ouders in s Hertogenbosch (Parade) hebben we een belangrijk aandeel geleverd. Een zeer groot succes. Zowel in aantal deelnemers als in waardering (evaluaties). Uit met ouders is zowel in het voorjaar als najaar uitgevoerd. Beide keren overtrof het aanmeldingen het aantal deelnemersplaatsen ruimschoots. Gemeentelijke jaarverantwoording s Hertogenbosch en regio s Hertogenbosch

13 In week van de opvoeding (thema: Spelenderwijs ) hebben we onder andere een ouder-kind (12 jaar en ouder) thema-avond uitgevoerd in de vorm van de quiz Ik hou van holland..., ik hou van pubers. Dit gebeurde samen met Juvans (Jeugd Preventie Programma), Divers en GGD onder coördinatie van het. Een geslaagd evenement voor ouders en hun kinderen over de onderwerpen alcohol en andere drugs, sexualiteit, zelfvertrouwen. In deze zelfde Week van de Opvoeding bij Perron 3 in Rosmalen heeft een Novadic-Kentron een informatie stand bemand. Het was een druk bezochte avond, mede door de inbreng van de spreker, Steven Pont (schrijver van opvoedingsboeken). Driemaal per jaar worden we uitgenodigd om een avond rondom alcohol, andere drugs en gamen te verzorgen in de pubercursus van Topaze (instelling voor jeugdhulpverlening) in Schijndel. Dit is een aanvullend en ondersteunend aanbod voor ouders waarvan de kinderen in een behandeltraject zitten (bijvoorbeeld op zorgboerderijen in Frankrijk). Problematisch middelengebruik is een van de problemen waar deze jongeren mee kampen. Hiermee stellen we ouders in staat om zelf de regie weer op te pakken en ondersteunen we hen in het omgaan met hun gebruikende kinderen. Homeparty is een theoretisch goed onderbouwde interventie voor oudervoorlichting en ondersteuning. Er zijn Homeparties uitgevoerd in Heusden en Helvoirt. Deze vorm van ouderparticipatie is zeer laagdrempelig. De ouders kennen elkaar via hun kinderen die vaak een vriendenclub vormen. Op deze manier wordt het voor ouders eenvoudiger gemaakt om collectieve afspraken te maken. Bijvoorbeeld over het stellen van grenzen in het uitgaan en alcoholgebruik. In december 2013 hebben we een ouderavond verzorgd voor Turkse vrouwen in de moskee te Drunen. Onderwerp was cannabisgebruik en opvoedingsvaardigheden. Een Turkse collega van de GGD heeft het initiatief voor deze avond genomen en gezamenlijk met de preventiewerker uitgevoerd. Deskundigheidsbevordering De vraag naar deskundigheidsbevordering is aan het veranderen. We zien een tendens van kennisoverdracht over middelen en signaleren en bespreekbaar maken naar concrete adviezen in het vergroten van de handelingsvaardigheden in de eigen werksetting. Er is vooral vraag naar kortdurende trainingen met een hoog praktisch gehalte. Verder krijgen we veel individuele consultatievragen van professionals; deze vragen zijn vaak aanleiding voor een trainingsaanbod. Het aantal deskundigheidsbevorderingen is boven het vooraf geplande (geoffreerde) aantal uitgekomen. Gemeentelijke jaarverantwoording s Hertogenbosch en regio s Hertogenbosch

14 Een aantal voorbeelden van deskundigheidsbevordering in deze regio: Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft ons gevraagd voor kinderartsen een voorlichtingsbijeenkomst te verzorgen. Naast het onderwerp alcoholproblematiek bij jongeren is er ook aandacht besteed aan gebruik van andere drugs, vroegsignalering en eventuele verwijzing en samenwerkingsmogelijkheden met Novadic-Kentron (pedagogische ondersteuning). Als vervolg op deze bijeenkomst hebben wij de kinderartsen ondersteund betreffende protocollering bij alcoholintoxicaties in het Jeroen Bosch ziekenhuis. In 2014 lopen deze activiteiten door. Er is een deskundigheidsbevordering verzorgd voor medewerkers van Het Fasehuis (Topaze, Den Dungen), de thema s middelenkennis en signaleren en begeleiden zijn daar aan de orde geweest. Het team van woonbegeleiders van jeugdhulpverleningsinstelling De Oosterpoort in s Hertogenbosch, is ondersteuning geboden bij beleidsontwikkeling rond handhaving op de groepen en teamsamenwerking. Dit is een voorloper van een mogelijk in 2014 op te zetten scholingstraject. Er is niet alleen deskundigheidsbevordering uitgevoerd waarbij de doelgroep jongeren centraal stond. Voor medewerkers en bestuursleden van de gezamenlijk organisaties voor sociale activering in s Hertogenbosch (BOSA) en de gemeente hebben we een dagdeel verzorgd over verslavingsproblematiek en samenwerkingsmogelijkheden met Novadic-Kentron. Hierbij stond een meer gemarginaliseerde doelgroep centraal. Kinderen Verslaafde Ouders (KVO) In 2013 heeft de uitvoering van het KVO-aanbod in de regio s Hertogenbosch knelpunten ondervonden. Deze werden mede veroorzaakt door reoganisatieontwikkelingen bij zowel Reinier van Arkel als bij Novadic-Kentron. Dit resulteerde in minder uitvoering van het gezamenlijke groepsaanbod dan was begroot. Reinier van Arkel heeft haar collectieve preventie taken overgeheveld naar Ypse. Dit proces is van invloed geweest. Bij Novadic-Kentron speelde enige tijd minder beschikbaarheid van personeel Individuele vragen van verwijzers en van ouders hebben we wel adequaat kunnen oppakken. Hierdoor hebben we een veel hoger aantal individuele casussen kunnen ondersteunen en begeleiden. Eind 2013 hebben beide organisaties de samenwerking herzien en opnieuw in de steigers gezet waardoor we in 2014 op volle kracht kunnen doorstarten. Voor een stevige inbedding in de lokale structuur en om de toegang te verlagen willen we in 2014 meer gaan samenwerken met partners als Juvans. Daarnaast willen we in het kader van de transities jeugd ook dit aanbod steviger funderen op de vindplaatsen in de wijken bijvoorbeeld via de sociale wijkteams. Gemeentelijke jaarverantwoording s Hertogenbosch en regio s Hertogenbosch

15 Outreachende preventie / veldwerk Een belangrijke taakstelling van het preventieteam van Novadic-Kentron is het benaderen van jongeren in hun eigen leefomgeving die zich door hun genotmiddelengebruik een risicovolle leefstijl eigen gemaakt hebben of dreigen te maken. In de regio s- Hertogenbosch wordt opvolging gegeven aan alle signalen van ketenpartners waarin sprake is van drank- of ander druggebruik. De preventiewerker is ondersteunend aan het netwerk om samen te zorgen voor het tegengaan van escalatie van overlast en een juiste doorgeleiding naar hulpverlening. We werken samen in het benaderen van (jeugd)groepen en van daaruit benaderen we ook individuele jongeren die een vraag hebben over middelengebruik. Veelal echter hebben deze nog geen hulpvraag en nog geen inzicht of besef van de gevolgen van middelengebruik. Door onze specifieke benadering op straat kunnen we toch vaak het gesprek op gang krijgen met het resultaat dat jongeren hun gebruik reduceren en in een aantal gevallen zelf stoppen. Een algemene trend is dat er minder hanggroepen of jeugdgroepen zich manifesteren in de publieke ruimte, zo ook in de regio s Hertogenbosch. Via straatwerk is uitgevoerd in Boxtel in samenwerking met het jongerenwerk Re-Newt, waarbij we ook de bus hebben ingezet. Verder is er straatwerk geweest in Engelen, Vught en Rosmalen in samenwerking met jongerenwerk Divers. In Vught is er een businzet geweest bij het jongerencentrum. In s Hertogenbosch zijn we met straatwerk actief geweest in de wijken Muntel-Vliert en Maaspoort. Daarnaast zijn er drie dagen ingezet om uitgaanspubliek te alarmeren en informeren in het kader van het XTC-alert in juni In de weken daarna hebben we nog enkele monitorbezoeken gedaan in het uitgaanscircuit in s Hertogenbosch. We zijn actief ingegaan op signalen uit Sint- Michielsgestel, Schijndel en in Helvoirt. We hebben er met jongerenwerkers situatie verkend en samenwerkingsmogelijkheden afgesproken. Dit krijgt mogelijk een vervolg in Ten slotte hebben we preventieactiviteiten verricht in de coffeeshop Chip n Dale in s Hertogenbosch. Tijdens deze bezoeken aan jongerencentra, zorginstellingen, scholen en hanggroepen op straat hebben we 460 info-en adviesgesprekken met jongeren gehad over middelengebruik. Deze instellingen zijn in Boxtel La Salle en Baanderherencollege, de Jongeren Opvang en Begeleiding, Tom-project, Rebound, Yop-project, Kamers met Kansen, Oosterpoort, Divers en diverse jongerencentra in de wijken zoals de Poort en 4West. Ook via Juvans en politie zijn jongeren verwezen. De laagdrempeligheid van deze gesprekken, de werker kan naar de betreffende instelling toe en er hoeft nog geen eigen bijdrage betaald te worden, wordt door de jongeren erg gewaardeerd. Een jongere is door deze gesprekken sneller geneigd om hulp te zoeken. De vraag naar deze gesprekken is daarom erg groot en daardoor is het aantal ook overschreden. Gemeentelijke jaarverantwoording s Hertogenbosch en regio s Hertogenbosch

16 Het doel van deze gesprekken is snel in beeld te krijgen in welke fase van het middelengebruik de jongere zit. Via de inzet van evidence-based methodes als Wiet-check en Moti-4, motiveren we jongeren om het gebruik te reduceren. Daarmee dragen we er aan bij dat doorverwijzing binnen de hulp vaak niet (meer) nodig is en dat de jongere geen aanspraak hoeft te maken op de tweedelijnszorg. Zestien jongeren zijn wel doorverwezen naar de zorg, waarbij opvallend is dat een aantal jongeren ernstige psychiatrische- en verslavingsproblematiek heeft. Complexiteit doelgroep en hulpvraag De stijgende lijn in het aantal vragen met betrekking tot de doelgroep licht verstandelijk beperkte (LVB) jongeren met zwaardere problematiek zet zich dit jaar door. Het zijn vrijwel altijd complexe casussen waar deze vragen uit voortkomen. De stijging bevestigt ons het beeld dat een groeiende groep LVB-jongeren te maken heeft met een (beginnend) verslavingsprobleem. Vanuit verschillende instellingen op dit gebied zoals De La Salle (Boxtel) en vanuit Homerun traject coördinatie van Humanitas ( s Hertogenbosch) komen vragen voor individuele gesprekken en voorlichtingen. Doelgroep LVB-jongeren zal net als in 2013 ook in 2014 onze nadrukkelijke aandacht krijgen. We streven, anticiperend op de ontwikkeling van de transitie jeugd. naar intensivering van de samenwerking met specialistische jeugdzorginstellingen. We streven hierin naar snel en vindplaatsgericht interveniëren met een matched care aanpak. Moti-4 De stap naar reguliere (drugs-) hulpverlening is voor veel jongeren te groot. Ook al zouden ze er veel baat bij hebben. Voor deze jongeren kan Moti-4 wellicht een manier zijn om inzicht te krijgen in eigen gebruik en daardoor dit gebruik te minderen of stoppen. Moti-4 is een geprotocolliseerde interventie bestaande uit maximaal vier individuele gesprekken van een uur. In deze regio hebben 25 jongeren meegedaan met de Moti-4. In 2013 hebben naast Novadic-Kentron ook enkele andere organisaties de Moti-4 ingezet. Al deze trajecten zijn onderdeel van een effectiviteitesonderzoek onder leiding van MondriaanGGZ in Limburg. De voorlopige uitkomsten zijn positief. Ketensamenwerking Outreachende preventiewerker/ veldwerkers werken met veel verschillende instellingen samen; met jongerenwerkers, maatschappelijk werkers, jeugdagenten en jeugdpreventiewerkers. Deze samenwerking wordt door ons actief gezocht. In 2013 is de samenwerking met de Oosterpoort geïntensiveerd. Door het intensiveren hiervan zijn er meer vragen van medewerkers gekomen over individuele casussen, toeleidingen, casusbesprekingen en vragen voor deskundigheidsbevordering en beleidsadvies. Ketensamenwerking zal nog belangrijker worden in de komende jaren, zeker met het oog op de transitie van de jeugdzorg. Gemeentelijke jaarverantwoording s Hertogenbosch en regio s Hertogenbosch

17 Testservice Drugs Information Monitoring System (DIMS) Het overlijden van een jongere uit s Hertogenbosch door gebruik van PMMA heeft duidelijk effect gehad op de stijging van het aantal bezoekers van DIMS Testservice. Met de waarschuwingscampagne in het Bossche uitgaansleven over de aanwezigheid van PMMA in huidige XTC en de extra gevaren hiervan, hebben we ca. 450 jongeren bereikt. Hierbij kwam hulp van samenwerkende instellingen als Divers. Bij de DIMS Testservice zijn in s Hertogenbosch in 2013 driehonderd bezoekers geweest. Bezoekers kunnen bij de Testservice anoniem hun middelen laten testen. Daarbij wijzen we gebruikers op de risico s van het middel en kunnen we eventueel doorverwijzen naar de hulpverlening. De DIMS Testservice is onderdeel van een netwerk van testservices door heel Nederland. Met de verkregen informatie uit het testen van de door consumenten aangeboden synthetische drugs is er in Nederland een actueel beeld van de drugsmarkt. Er kan daardoor snel gereageerd worden wanneer er bepaalde middelen op de markt een acute bedreiging vormen voor de gezondheid. Zoals in de zomer van 2013 rondom PMMA in XTC. Gemeentelijke jaarverantwoording s Hertogenbosch en regio s Hertogenbosch

18 Verslavingszorg en Maatschappelijke Steun Het domein Verslavingszorg richt zich op behandeling van matige en ernstige vormen van verslaving. Vaak is hierbij ook sprake van bijkomende problemen zoals bijvoorbeeld psychische aandoeningen of een (licht) verstandelijke beperking. De invulling van de zorg is multidisciplinair en zeer divers (online, ambulant en klinisch). Immers het aantal doelgroepen (jeugd, volwassen, cliënten met dubbele diagnose) van dit domein loopt uiteen. De ondersteuning van sociaal kwetsbare mensen, met problemen van langdurige aard op meerdere levensgebieden is van groot belang. In het domein Maatschappelijk Steun staan deze mensen centraal. Het verbeteren van de kwaliteit van leven is ons doel hierin. We focussen ons binnen dit zorgdomein niet zozeer op stoppen met gebruik, maar meer op verbetering van welzijn en gezondheid en op maatschappelijke re-integratie. De mens accepteren met al zijn beperkingen en problematiek, waarbij we kijken naar mogelijkheden en aanwezige competenties. Ook willen we de stigmatisering doorbreken. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om mensen te laten participeren in de wijk waar ze leven (rehabilitatie) en herstellen van sociale netwerken. Bijvoorbeeld door te werken in een moestuin van de wijk, de klussenclub geïnitieerd vanuit woningbouw, schoonhouden van speelplaatsen en parken etcetera. Regionale ontwikkelingen In 2013 zagen we een geleidelijke toename in het aantal aanmeldingen maar tevens ook een toename in wachttijden. Hierop hebben we geanticipeerd door de logistieke processen van de klinisch en ambulante behandeling anders in te richten. We zijn gaan werken met zorgpaden en besteden extra aandacht aan het tijdig afsluiten van trajecten. We voorzien een verdere inkrimping van de verslavingszorg in de tweede lijn. AWBZ transsitie en ambulantisering Afgelopen jaren zijn bij ketenpartners en ook bij Novadic-Kentron zelf bedden afgebouwd en wordt steeds meer behandeling extramuraal ingezet. Dit betekent dat steeds meer cliënten thuis behandeld worden waardoor de thuissituatie en de informele zorg een belangrijke positie gaat innemen. Om deze ontwikkeling te ondersteunen heeft Novadic-Kentron de afgelopen jaren geïnvesteerd in ervaringsdeskundigheid en is lid geworden van de coöperatie Markieza (Academie voor herstel en ervaringsdeskundigheid). Een belangrijk initiatief is dat cliënten die op de wachtlijst staan voor behandeling kunnen deelnemen aan het project Samen wachten waarbij (ex-)cliënten en vrijwilligers de wachtenden ondersteunen en hen alvast voorbereiden op de Gemeentelijke jaarverantwoording s Hertogenbosch en regio s Hertogenbosch

19 behandeling. Een voorlopige meting geeft aan dat de drop-out hierdoor sterk wordt verminderd. Het gevoel van schaamte, eenzaamheid wordt direct besproken zijn onderdeel van het Samen wachten -traject. In 2013 constateren we ook dat het verkrijgen van een AWBZ-indicatie voor een verblijfsvoorziening steeds moeilijker wordt. Deels door de komende overgang van de AWBZ naar de gemeente en deels door de visie dat men zoveel mogelijk in de wijk dient te gaan wonen. Dit is lastig voor de groep die hier nog niet aan toe is en waarbij progressie op de zelfredzaamheidsmatrix ingeschat moet worden als laag. Er moet aandacht blijven voor de groep die echt aangewezen is op dit type zorg en slechts heel langzaam een stapje kan maken in de richting van zelfredzaamheid. In de verdere doorontwikkeling van 0 de lijn ( mantelzorg, preventie) en 1 e lijn (onder andere de wijkteams) wordt matched care een belangrijk principe. Dus de juiste mate van zorg op het juiste moment waarbij enerzijds clienten soms direct terecht kunnen in de tweede lijn maar er ook direct afgeschaald kan worden naar een wijkteam als intensievere zorg niet langer noodzakelijk is. Multi-problematiek Ondanks het feit dat we uitgaan van de eigen kracht van onze cliënten en daar steeds meer de nadruk op leggen, kenmerken onze cliënten zich door een multi-problematiek: soms is het puzzelen om te kunnen ontleden wat er precies aan de hand is, wat het probleem onder het probleem blijkt te zijn, om van hieruit tot een duurzame oplossing te komen. Hiervoor werken we samen Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg (CvTB) en met de ketenpartners. Het CvTB zal hierin de komende tijd nog meer een centrale coördinerende rol op zich nemen. We zien dat veel cliënten een hogere leeftijd bereiken door de betere zorg en daardoor met meer somatische klachten te maken krijgen. De toenemende vraag naar medische ondersteuning is een signaal dat we het komende jaar nader willen onderzoeken. FACT-team Het FACT team gericht op cliënten met complexe problematiek met op de voorgrond verslaving en persoonlijkheidsstoornissen kende in 2013 een verdere professionaliseringsslag met als resultaat een certificering eind december. Na een uitgebreide audit werd het FACT beoordeeld met zeer goed tot uitmuntend. Samenwerken met netwerkpartners Het begeleiden van deze kwetsbare, vaak chronische doelgroep vraagt specialistische kennis, vanwege de psychiatrische, verstandelijke en verslavingsproblematiek. De begeleiding kenmerkt zich door een open, ontvangende manier, makkelijk en snel bereikbaar zijn, positieve feed-back geven en signaleren of meer nodig is dan de begeleiding alleen. Gemeentelijke jaarverantwoording s Hertogenbosch en regio s Hertogenbosch

20 Medische Heroïnebehandeling Medische heroïne behandeling (MHB) is een behandeling bij langdurige, chronische verslavingsproblematiek (heroïne) waarbij gebleken is dat diverse eerdere behandelingen niet succesvol waren. De cliënten die voor MHB in aanmerking komen, maken reeds lange tijd gebruik van de methadonverstrekking. Alle cliënten (maximaal twintig) hebben een trajectplan, waarin veel aandacht is voor sociale activering. In 2013 kende de MHB een nagenoeg volledige bezetting. Gezondheid Het effect van al onze zorg wordt bij al onze cliënten periodiek gemeten, zo ook bij de cliënten van de MHB. We gebruiken hiervoor de tool Routine Outcome Measurement (ROM). De uitkomst van deze ROM wordt gebruikt om het zorgplan te bespreken en te actualiseren. Helaas staat het ROM-systeem (nog) niet toe om voor de totale cliëntengroep van de MHB over 2013 een uitkomst te geven. Over het algemeen zien we dat de cliënten van de MHB een duidelijke verbetering van psychische en lichamelijke gezondheid gedurende het behandeltraject. Onderstaand een aantal voorbeelden waarin er verbetering in gezondheid werd gecontstateerd - Cliënten hebben door het gebruik COPD-klachten. Deze klachten worden minder of verergeren niet. - Bij diverse cliënten is Hepatitis-C vastgesteld tijdens de intake en is gstart met onderzoek en behandeling; - Cliënten die voor deelname aan MHB intraveneus gebruikten (vervuilde spuiten) roken ( chinezen ) nu en hebben geen ontstekingen meer; - Cliënten komen aan in gewicht doordat ze meer rust en dagritme hebben; - Cliënten worden begeleid om actie te ondernemen om naar de tandarts te gaan, eventueel onder begeleiding; - Door het structurele en regelmatige contact worden diverse (gezondheids)klachten eerder gesignaleerd en worden cliënten gemotiveerd zelf of met behulp van de hulpverleners van de MHB actie te ondernemen. Gemeentelijke jaarverantwoording s Hertogenbosch en regio s Hertogenbosch

Gemeente en stadsgewest Breda

Gemeente en stadsgewest Breda Gemeent eenst adgewestbr eda Gemeente en stadsgewest Breda Jaarverantwoording In dit document treft u de jaarverantwoording aan van de gemeentelijk gefinancierde zorg en preventie. Deze is voorzien van

Nadere informatie

erstellen ondersteune oorkomen Novadic-Kentron Groep Zorgbeschrijving

erstellen ondersteune oorkomen Novadic-Kentron Groep Zorgbeschrijving erstellen Novadic-Kentron Groep Zorgbeschrijving oorkomen ondersteune Juli 2014 Novadic-Kentron Groep Zorgbeschrijving Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Verslaving en verslavingszorg 5 2.1 Wat is verslaving?

Nadere informatie

ggz- en verslavingspreventie

ggz- en verslavingspreventie productcatalogus ggz- en verslavingspreventie Productcatalogus GGZ- en Verslavingspreventie Voorwoord Met veel genoegen bieden wij u de productcatalogus GGZ- en Verslavingspreventie aan. Wij zijn trots

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan 2015 Overzicht voorgenomen activiteiten van Platform Kocon Alcohol & Drugs voor het jaar 2015 op het gebied van onderzoek, preventie en handhaving en maatschappelijk herstel in de gemeente

Nadere informatie

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6 meerjarenplan 2015-2017 2 VICTAS / meerjarenplan / 2015-2017 3 1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5 3. missie, visie en kernwaarden 6 4. professionalisering

Nadere informatie

Protocol voor Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren

Protocol voor Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren Anneke Risselada Tim M. Schoenmakers Gerda Rodenburg Liesbeth Naaborgh Protocol voor Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren Versie 2, 2014 1 Protocol

Nadere informatie

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen.

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen. Gemeente Veldhoven Inleiding Voor u ligt de verantwoording over de periode januari 2014 t/m mei 2014 betreffende de inzet van Lumens Veldhoven. Deze verantwoording beschrijft de realisatie, resultaten

Nadere informatie

Op weg naar een veilige en gezonde school

Op weg naar een veilige en gezonde school Op weg naar een veilige en gezonde school Handreiking voor alcoholpreventiebeleid op scholen voortgezet onderwijs in Zuidoost-Brabant november 2010 In kader van: regionaal alcoholproject Laat je niet flessen!

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2002 2003

Voortgangsrapportage 2002 2003 Voortgangsrapportage 2002 2003 Platform Verslavingszorg Katwijk Katwijk, november 2003 Voorwoord --------------------------------------------------------------------------------- 3 Inleiding ------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie Voor een gezond Bussum Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015 Kerngegevens Projectleider Afdeling Gert-Jan Vreeke Samenlevingszaken 3 Datum november 2011 3 Behandeling Planstatus Projectnummer Opdrachtgever

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Auteur: Gemeente Leiden, Afd. Sociaal en Economisch Beleid Versie : definitief

Nadere informatie

GEBIEDSPROGRAMMA 2009 2010 Samen werken aan sociale duurzaamheid regio Veendam, Pekela, Menterwolde

GEBIEDSPROGRAMMA 2009 2010 Samen werken aan sociale duurzaamheid regio Veendam, Pekela, Menterwolde GEBIEDSPROGRAMMA 2009 2010 Samen werken aan sociale duurzaamheid regio Veendam, Pekela, Menterwolde Provincie Groningen Gemeente Veendam Gemeente Pekela Gemeente Menterwolde CMO Groningen 23 juni 2009

Nadere informatie

Naar een integrale aanpak van genotmiddelengebruik door cluster 4 leerlingen van het Voorgezet Speciaal Onderwijs

Naar een integrale aanpak van genotmiddelengebruik door cluster 4 leerlingen van het Voorgezet Speciaal Onderwijs Naar een integrale aanpak van genotmiddelengebruik door cluster 4 leerlingen van het Voorgezet Speciaal Onderwijs Een kortdurend onderzoek in het kader van Klein maar Fijn oktober 2012 Lydian Veldhuis

Nadere informatie

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw -2- Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Leeswijzer 8 Maatschappelijke Dienstverlening 9 CJG en

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren

Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren A gemeente Eindhoven Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren Tussenevaluatie periode januari 2009 - juni 2011 en vervolgaanpak Juni 2011 cvk/qc11016904 Colofon Uitgave Gemeente

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 Oktober 2014 Voorwoord Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en al op jonge leeftijd ten opzichte van jongeren in Europa. In de gemeente

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Gezondheid 2. Gemeentelijke verantwoordelijkheden 2.1. De Wet publieke gezondheid 2.2. De Wet maatschappelijke ondersteuning 2.3.

Nadere informatie

Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel. visie document 201

Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel. visie document 201 Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel visie document 201 ggz nederland inhoudsopgave Vormgeving Case Communicatie, Ede Copyrights GGZ Nederland 2013 Overname van teksten

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Veiligheidsplan 2014 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 toelichting op veranderingen... 3 2 Zorg en veiligheid: organisatie en kaders... 6 2.1 Centrum voor

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Timon Jaarplan 2014 ten behoeve van de provincie Utrecht, de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de gemeente Amsterdam.

Jaarplan 2014. Timon Jaarplan 2014 ten behoeve van de provincie Utrecht, de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de gemeente Amsterdam. Jaarplan 2014 Timon Jaarplan 2014 ten behoeve van de provincie Utrecht, de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de gemeente Amsterdam. Oktober 2013 1 Inhoud Voorwoord... 4 1. Beleid... 5 1.1

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Regionale visie (O)GGZ Midden-Holland 2008-2011

Regionale visie (O)GGZ Midden-Holland 2008-2011 Regionale visie (O)GGZ Midden-Holland 2008-2011 Colofon Deze visie is vastgesteld door het portefeuillehoudersoverleg Wmo van 11 april 2007. De inbreng van diverse mensen, organisaties en platforms, waaronder

Nadere informatie

Handreiking Ondersteuning ouders: Alcohol achter de voordeur

Handreiking Ondersteuning ouders: Alcohol achter de voordeur Handreiking Ondersteuning ouders: Alcohol achter de voordeur Inleiding Het Bestuurlijk Overleg Alcohol (BOA) is eind 2009 in het leven geroepen om op regionaal niveau (Hollands Midden en Midden Holland)

Nadere informatie