Het jaarverhaal 2010 William Schrikker Groep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het jaarverhaal 2010 William Schrikker Groep"

Transcriptie

1 Het jaarverhaal 2010 William Schrikker Groep

2 Kansen, ook voor kinderen met een beperking! Het jaarverhaal van de William Schrikker Groep [WSG] blikt terug op 2010 en kijkt vooruit naar de komende jaren. Dat gebeurt niet alleen aan de hand van cijfers, gebeurtenissen en feiten, maar ook aan de hand van indrukwekkende verhalen over hen die problemen met zichzelf, hun omgeving en het leven hebben. Deze verhalen laten de positieve effecten van onze hulp op hun dagelijks leven zien. Die effecten worden vooral behaald door de intensieve samenwerking tussen onze medewerkers onderling én met de cliënten. En dat ondanks het feit dat zij niet zelf onze hulp hebben ingeroepen, maar dat deze door de Kinderrechter is opgelegd. De WSG biedt bescherming en hulp aan hen die niet op eigen kracht kansen kunnen zien en benutten. Daar begonnen we mee in 1942, dat deden we in 2010 en dat blijven we doen: het bieden van specialistische zorg voor een speciale doelgroep! Overheidsmaatregelen treffen onze cliënten De komende jaren zijn cruciaal voor onze cliënten. Aangekondigde ingrepen in de organisatie van de jeugdzorg [de zogeheten stelselwijziging] en verreikende bezuinigingen zullen hen extra raken. Het regeerakkoord van 2010 maakt twee zaken duidelijk: door de stelselwijziging wordt de jeugdzorg aan de gemeenten overgedragen én er staan aanzienlijke bezuinigingen in de zorg op stapel. In 2010 is stap voor stap duidelijk geworden welke gevolgen de maatregelen voor onze cliënten kunnen hebben. Ik noem het wegsnijden van het grootste deel van het PGB- budget, de verlaging van de IQ grens voor de AWBZ, het schrappen van de ambulante begeleiding via de AWBZ en de bezuinigingen op de Sociale Werkvoorziening en op het Passend Onderwijs. Verder kan door de overdracht van de LVB jeugdzorg aan de reguliere jeugdzorg specialistische kennis en expertise onthouden worden aan kinderen en ouders. Het is een stapeling van maatregelen, die juist onze cliënten extra raakt. Cliënten bij wie meestal sprake is van een complexe samenloop van lichamelijke, sociale en economische achterstand. Dit alles kan leiden tot een maatschappelijke isolatie van deze groep kinderen en hun ouders! Hulp aan kinderen en ouders met een beperking Wij bieden bescherming aan kinderen die zelf een beperking hebben of van wie de ouders beperkt zijn, in een opvoedsituatie, die zo riskant is dat de kinderrechter een kinderbeschermingsmaatregel moet uitspreken. Ook kan er sprake zijn van een jeugdreclasseringsmaatregel. Deze maatregelen [ondertoezichtstelling, voogdij of jeugdreclassering] worden door ons uitgevoerd. In 50% van de gezinssituaties is de opvoedsituatie dusdanig riskant, dat de kinderrechter ook een machtiging tot uithuisplaatsing uitspreekt. Soms voor korte, vaak voor lange of zelfs onbepaalde tijd. De doelgroep van de WSG is bijzonder kwetsbaar. Het gaat om kinderen die minder weerbaar en makkelijk beïnvloedbaar zijn. Door hun beperking is de kans groter dat ze slachtoffer worden van [seksuele] mishandeling/misbruik of zich laten overhalen tot crimineel gedrag. Ze zijn dan ook veel vaker betrokken bij calamiteiten dan kinderen zonder beperking. Denk aan levensbedreigende situaties, misbruik, weglopen of ontvoering. Tot slot komt ouderschap bij mensen met een verstandelijke beperking steeds vaker voor. Ook dat leidt, in combinatie met andere factoren, dikwijls tot problemen, omdat deze ouders hun gedrag moeilijk aanpassen aan de behoeften van het kind. Principiële keuze voor samenredzaamheid In de afgelopen decennia was het regeringsbeleid gericht op bevordering van de sociale en maatschappelijke participatie van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Tot dan toe werden deze mensen veelal in een instelling geplaatst. De keuze om mensen met een beperking weer te laten deelnemen aan de maatschappij is sociaal zeer gewenst. Bij onze cliënten kan echter lang niet altijd van zelfredzaamheid worden uitgegaan. Immers, hun beperking gaat nooit over, waardoor ze levenslang en levensbreed 2 William Schrikker Groep De William Schrikker Groep [WSG] is landelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van ruim 20 % van alle kinderbeschermingsmaatregelen. Het gaat in totaal om ongeveer kinderen die zijn verdeeld over vijf groepen waarvoor de WSG specifieke deskundigheid biedt: 1. Ernstige lichamelijke handicap of terminale ziekte [ 200 ] 2. Verstandelijke beperking IQ < 60 [ 2500 ] 3. Lichamelijke, visuele, auditieve of meervoudige beperking [ 1000 ] 4. Licht Verstandelijke Beperking in relatie tot Openbare Veiligheid [ 2300 ] 5. Licht Verstandelijke Beperking in combinatie met psychiatrische problematiek [ 4000 ] Samenredzaamheid in de praktijk William Schrikker Expertisecentrum Het William Schrikker Expertisecentrum draagt actief bij aan het ontwikkelen, borgen en overdragen van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werken met kinderen [en hun ouders] met een beperking. Zij vertaalt landelijk ingevoerde methodieken en instrumenten naar methodieken voor onze doelgroep. Daarbij werken we samen met verschillende universiteiten en hogescholen, bijvoorbeeld als medevormgever van het Lectoraat Gehandicaptenzorg-Jeugdzorg. Praktijkkennis en wetenschappelijke kennis komen in het Expertisecentrum samen. Het Expertisecentrum draagt bij aan onderzoek en verzorgt het interne scholingsaanbod, maar levert ook deskundigheidsbevordering aan ketenpartners zoals politie en Centra voor Jeugd en Gezin. William Schrikker Jeugdbescherming De William Schrikker Jeugdbescherming voert ondertoezichtstellingen en voogdijmaatregelen uit en innoveert de landelijk ingevoerde Deltamethodiek met elementen vanuit Signs of Safety. In de uitvoering wordt gebruik gemaakt van zelf ontwikkelde hulpmiddelen voor visuele ondersteuning en aangepaste communicatie, ook specifiek voor allochtone doelgroepen.

3 ondersteuning nodig hebben. In 2010 hebben wij dan ook de principiële keuze gemaakt voor samenredzaamheid. We willen de zorg zó organiseren dat zowel ouders en kinderen als het netwerk [familie en sociale omgeving] betrokken zijn. De bescherming van het kind wordt veel vaker dan voorheen overdragen aan familie, buren en anderen uit de sociale omgeving. Daarop blijven wij echter wel toezicht houden. Dat noemen we samenredzaamheid. We gaan ervan uit dat deze aanpak uiteindelijk zal leiden tot minder uithuisplaatsingen. En als er al een uithuisplaatsing moet plaatsvinden, dan bij voorkeur bij pleegouders, die een tweede thuis aan onze kinderen kunnen bieden. Ons eigen Expertisecentrum is verantwoordelijk voor het [door]ontwikkelen van onze methodieken, voor de opleidings- en deskundigheidsbevordering van onze medewerkers en voor [verder] onderzoek. Sprekende cijfers over gespecialiseerde jeugdzorg Van iedere kinderen in Nederland is bij 1250 sprake van een kinderbeschermingsmaatregel. De ervaring leert dat kinderen die een maatregel opgelegd krijgen per definitie uit een gezin komen waarin meerdere problemen spelen [multiproblem]. De WSG is [gemiddeld] betrokken bij 250 van deze kinderen met een kinderbeschermings- en/of jeugdreclasseringsmaatregel. Weer 125 van deze kinderen zijn uithuis geplaatst. Wij kunnen 40 van deze kinderen een tweede thuis bieden binnen onze eigen pleegzorg voorziening. In totaal bieden wij ruim 20% van alle maatregelhulp in Nederland. Dat betreft zo n kinderen. Een kind: één plan De WSG heeft Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en Pleegzorg onder één dak georganiseerd. De drie werksoorten complementeren elkaar in het aanbod naar onze cliënt. Bij eventuele overlapping in het aanbod is er toch altijd één aanpak. Heeft een cliënt zowel een jeugdbeschermings- als jeugdreclasseringsmaatregel, dan wordt deze door één persoon uitgevoerd. Als er tevens sprake is van Pleegzorg, dan is er ook één plan. Samenwerken De meeste cliënten hebben niet vrijwillig voor de WSG gekozen. Toch vragen we ouders en hun kinderen om te participeren in onze aanpak en onze concrete hulp, begeleiding en ondersteuning. Vanuit deze gedachte heeft de WSG in 2010 een cliëntenambassadeur aangesteld die zich speciaal richt op de belangen van de cliënten. Kernbegrippen daarbij zijn: medezeggenschap, participatie, maar ook: als organisatie leren van klachten. De medezeggenschap en de inbreng van onze cliënten is nu al zeer waardevol gebleken. Zij weten als geen ander wat goed gaat of beter kan. Zij kunnen ons een concrete reflectie geven op onze aanpak en ons handelen. Dus vragen we cliënten om deel te nemen aan de cliëntenraad, de jongerenraad, cliëntenpanels en cliëntentevredenheidsonderzoeken. Ook de Pleegouder Raad geeft ons waardevolle feedback in de vorm van adviezen en aanbevelingen. De Pleegouder Toets laat zien waarover pleegouders tevreden zijn en waar zij verbeteringen zouden willen zien. Dat beeld wordt aangevuld door het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Zo blijven we samen bouwen aan de toekomst. Een toekomst waarin we het kind centraal stellen, bij voorkeur met hun ouders en hun omgeving. Alleen zo kunnen we inhoud geven aan onze mission statement: Kansen, ook voor kinderen met een beperking! Met vriendelijke groet, Peter Kouwenberg Voorzitter Raad van Bestuur William Schrikker Groep Wiliam Schrikker Jeugdreclassering De William Schrikker Jeugdreclassering voert de maatregelen Hulp & Steun en Toezicht & Begeleiding uit. Zij hanteert de Handboekmethode Jeugdreclassering en bijbehorende instrumenten en snijdt die toe op jongeren met een beperking waarbij het gezin nauw wordt betrokken. De Jeugdreclassering heeft een methodiek ontwikkeld voor de zogenaamde Dubbele Maatregel [samenloop van jeugdbescherming en jeugdreclassering] en gebruikt ook hier specifi ek ontwikkelde hulpmiddelen in de communicatie met de jongeren en hun ouders. William Schrikker Pleegzorg De William Schrikker Pleegzorg werkt met landelijk geïmplementeerde methodieken en werkwijzen voor onze doelgroep. Ook ontwikkelt zij samen met het Expertisecentrum adequate instrumenten voor onder meer ouderbegeleiding aan ouders met een beperking en netwerkpleegzorg voor familieverbanden, waarin ouders en/of kinderen een beperking hebben. 3

4 4

5 Een pasgeboren baby weghalen bij de moeder, een onmenselijke noodzaak. Op een verjaardagsvisite begin ik zelden over mijn werk. Het vak gezinsvoogd roept altijd emoties op. Excessen die de krant halen, bepalen de beeldvorming en iedereen heeft een mening. Over de jeugdzorg, over het werk en over mij. Toch twijfel ik geen moment aan mijn inzet en de noodzaak van het werk voor een zeer kwetsbare groep mensen in de maatschappij. Al bijna tien jaar werk ik als gezinsvoogd bij de William Schrikker Jeugdbescherming [WSJ]. Ik kom vanuit de reguliere jeugdzorg. Al vrij snel merkte ik dat het werk voor cliënten van de WSJ echt anders was. Van sommige cliënten is het niveau aanzienlijk lager, dat vraagt om meer tijd en aandacht en om veel geduld. Nieuwe cliënten kunnen erg boos zijn. De kinderrechter legt een maatregel op en ze zitten op mij niet te wachten. Als er morgen bij u een wildvreemde aanbelt die namens de kinderrechter uw kinderen gaat helpen opvoeden, blijft u dan kalm? Als u zelf niet vindt dat er iets verkeerd gaat, als u toch heel erg veel van uw kind houdt? Vanuit die weerstand gaan wij met cliënten werken. Door zelf betrouwbaar te zijn lukt dat, meestal. Veel van de ouders hebben een verstandelijke beperking. Samen met hen probeer ik boven tafel te krijgen wat ze moeilijk vinden en wat ze goed kunnen. Er moet erkenning zijn voor de inzet die ze tonen; vaak is onmacht de oorzaak van de problemen voor het kind en het gezin. Het verdriet bij de ouders is intens. In het begin is het ook belangrijk om de problemen goed te benoemen. Zonder een lang of ingewikkeld verhaal eromheen. Is er sprake van een vervuilde omgeving dan zeg ik: Het is hier vies, dat is niet goed voor uw kind. Hoe krijgen we de boel schoon?. In ons werk herhalen we veel en hebben we een lange adem. We gaan langer door met zoeken of we iets binnen het gezin kunnen bereiken. Helaas gebeurt het ook vaak dat, vanwege de beperking, een verbetering niet tot stand komt. Dan moet ik bespreekbaar maken dat hun kind misschien ergens anders moet gaan wonen. Vanuit hun beperking roepen ouders in boosheid grove dingen. Bij een uithuisplaatsing dreigen ze ook mijn kind weg te halen. In hun beleving pak ik hun kind af en dan willen ze ook mijn kind afpakken. Het gaat in mijn werk niet om die boosheid, maar weten en aanvoelen wanneer het om meer gaat. Is het de onmacht of is het agressie? Het vak gezinsvoogd staat bijna inherent aan het woord dilemma. Je moet het overzicht houden op de situatie, de mogelijkheden zien die er zijn en je handelingen kunnen verantwoorden. Het blijft altijd woekeren met de tijd die je hebt. Je beslissingen raken mensen in de kern van hun leven, zij hebben recht op zorgvuldigheid. In tien jaar jeugdzorg heb ik alles wel eens gezien. Misbruik, geweld, verwaarlozing, verdriet. In verschillende vormen kwam het voorbij. Door mijn werk kan ik een verschil maken voor het kind of het gezin. Begrijpelijk, maar wel erg jammer, hoor je weinig over de zaken in de jeugdzorg die wel goed gaan. Dat zijn er gelukkig heel veel. Annister is voor mij het voorbeeld hoe je vanuit alle tegenslag in het leven, toch kunt werken aan een veilige toekomst voor je kind. Zij is altijd bereid om te gaan voor het belang van haar kind. Dat ik daaraan kan meewerken, daar kan geen slecht krantenartikel tegenop! Nicky de Wolf, gezinsvoogd William Schrikker Jeugdbescherming Laatst heb ik een baby van een aantal uren oud bij haar moeder weggehaald. Alle kinderen zijn al uit huis gehaald. De hele dag weet je dat de moeder aan het bevallen is en ik wacht het moment af waarop ik daar naar toe moet. De ouders weten dat ze het baby tje niet kunnen houden, maar ze weten niet dat ik het dezelfde dag nog weghaal. Dat kunnen we ook niet vooraf vertellen, omdat we dan bang zijn voor de veiligheid van moeder en kind. Op het moment dat moeder mij ziet, veert ze op in het ziekenhuisbed. Ze denkt dat ik haar kom feliciteren. Met de lege Maxicosi in mijn hand loop ik de kamer binnen. Op die dagen is mijn werk heel zwaar. Mijn collega s helpen mij er door heen, we maken dit allemaal mee en weten hoe het voelt. 5

6 6

7 Ik weet dat ik geen slecht mens ben. Nog voordat ik naar de basisschool ging, was ik misbruikt en zo vaak geslagen, tot bewusteloos toe. Mijn vertrouwen in mensen was toen al kapot. Toen ik 7 was, vlogen we naar Nederland waar onze moeder ons gewoon achterliet bij een tante. Ook spraken we geen Nederlands. Haar terugvlucht naar St. Vincent betekende voor mij het begin van een lange weg in de jeugdzorg. Kindertehuizen, internaten, pleeggezinnen [de één beter dan de andere], ik heb het allemaal gezien. Mijn kinderen wenste ik een beter leven toe. Ik raakte jong zwanger. De eerste jaren gingen wel. Maar toen mijn zusje werd vermoord en een ander zusje overleed, ging het heel erg slecht met mij. Mijn huwelijk liep stuk en mijn man vertrok met mijn zoontje naar Suriname [zonder dat ik het wist]. Ik maakte de ene verkeerde keuze na de andere. Veel blowen, drinken, ik leefde van dag tot dag en raakte ook nog eens zwanger. Het drugsgebruik stopte niet. Toen zag ik daar geen kwaad in. Er kwam een plek vrij in een moeder en kind huis waar ik tijdens en na mijn zwangerschap heb gewoond. Als je daar woont, krijg je ook een gezinsvoogd toegewezen en dat was Nicky. Weer hulpverlening. Ik moest er niets van hebben. Nicky was in het begin heel streng. Het voelde alsof zij de baas kwam spelen over mijn kind en over mijn leven. Zo verwaarloosde ik mijzelf en in huis was het een enorme troep. Voor mijn zoon geen goede plek. Ik wilde zo graag zelf voor mijn kinderen zorgen en mijn kind niet achterlaten, maar ik zag pas later dat het niet goed was. En het gaat om hem. Ik mis hem nog altijd heel erg en wil gewoon een moeder zijn die zelf haar kinderen opvoedt. Maar als dat nu niet kan, wil ik de allerbeste zorg voor hem en dat is gelukt. Mijn kind zit bij ontzettend lieve pleegouders. Zij weten dat het mijn kind blijft, dat is zo belangrijk. Er is respect over en weer. Vroeger in het kindertehuis kwam er een pleeggezin op mijn pad waar ik een weekend of vakantie naar toe kon. Het was mijn redding. Zonder hen had ik denk ik niet meer geleefd. Zij zijn mijn familie waar ik naar toe ga, nu ook, met mijn zoontje. Daarom staat mijn pleegmoeder vandaag hier ook bij mij op de foto. Normale dingen heb ik nooit geleerd. Ook ben ik chronisch ziek [ziekte Von Recklinghausen, red.] en daardoor 100% afgekeurd. Je kinderen veel knuffelen is niet voldoende, blijkbaar. Een schoon huis en een vast ritme zijn ook belangrijk. Dat weet ik nu en daar werk ik ook hard aan. Nicky helpt mij daarbij, ik weet dat ik haar wel kan vertrouwen. Annister en Tyrish De kerstperiode is voor mij altijd verschrikkelijk. In die periode is mijn zusje vermoord. Juist op 31 december werd mijn zoon bij mij uit huis gehaald, 6 dagen voor zijn tweede verjaardag. Ik kan niet goed omschrijven hoe dat voelt, alsof je ledematen en hart eruit worden gerukt. Ik werd helemaal gek van verdriet, heb geschreeuwd en gegild. Onder de douche bonkte ik met mijn hoofd tegen de muur om wakker te worden uit deze nachtmerrie. Vanaf het moment dat mijn zoon wegging, ben ik gaan drinken. Een paar dagen lang was ik compleet van de wereld, om niets te voelen. Ik ben gewend aan veel kritiek en dat mensen slecht over mij praten. Mensen denken dat als je slechte dingen doet, je ook een slecht mens bent. Maar ik weet dat ik geen slecht mens ben. Toen de mist in mijn hoofd optrok, ben ik goed gaan nadenken. Samen met Nicky, want daar moet je toch mee verder, ben ik afspraken gaan maken. Nu begrijp ik dat je met boos worden niets opschiet. Daar heeft mijn zoon ook niets aan. 7

8 8

9 Contra-indicatie bij ons? Zelden! In de bijna tien jaar dat ik bij de William Schrikker Pleegzorg [WSP] werk als pleegzorgwerker hebben wij zelden een aanvraag geweigerd. Hoe ingewikkeld de hulpvraag ook is, welke problematiek ook een rol speelt, we gaan er voor. Elk kind wat niet thuis kan wonen, heeft recht op een tweede thuis. De kinderen voor wie wij werken, hebben vaak al heel wat meegemaakt en het verwondert mij elke dag weer hoe onze pleegouders zich volledig inzetten en stabiliteit en rust creëren. Natuurlijk begeleiden wij onze pleegouders intensief, dat is onze expertise. We begeleiden en ondersteunen ze bij het opvangen en opvoeden van pleegkinderen met bijzondere fysieke en psychische problemen. En ondersteunen hen in de omgang met de biologische ouders, ook niet altijd eenvoudig. Elke hulpvraag heeft voor mij dezelfde start. Wil je een kind goed kunnen helpen, dan moeten alle hulpverleners de krachten bundelen. Een groot pluspunt is dat wij met William Schrikker Jeugdbescherming onder één dak zitten. De lijnen zijn kort en je kunt snel overleggen. Samen ga je op zoek naar een goede plek. Door helder te krijgen wat het kind nodig heeft en wat de ouders nodig hebben, kan ik zoeken naar een match met een pleeggezin. Mijn kracht is om te proberen om meteen goed te plaatsen. Dat bereik je met doorvragen, kritisch zijn en duidelijkheid geven over wat je voor het kind zoekt. Als professional beoordeel je of het pleeggezin kan beantwoorden aan de vaak ingewikkelde hulpvraag. Een kind kan alleen goed opgroeien als er een duidelijke plek voor zijn biologische ouders is. Het kan ook zijn dat ouders helemaal niet meer in beeld zijn, dat komen we ook tegen. Maar dan nog moet je pleegouders hebben die de ouders een plek in het leven van het kind weten te geven. In een gezinsonderzoek bij [aspirant]pleegouders is dit ook een groot onderdeel van de vragen. Pleegouders gaan het kind van iemand anders opvoeden. Onze pleegouders kunnen intens van een kind van een ander houden. Zij zijn in staat om dit kind van een ander een hele mooie plek in hun leven te geven. Soms voor altijd. Mijn werk is ook altijd oog hebben voor de draagkracht versus de draaglast binnen een pleeggezin. Omgang met ouders met een beperking vraagt om heel veel geduld. En respect. Dat is lang niet altijd makkelijk. Een omgangsregeling kan op scherp komen te staan. Binnen pleegzorg zijn hechting en loyaliteit kernbegrippen. Mijn taak is het om alle contacten open te houden, om in te voegen, om pleegouders handvatten te geven. Psycho-educatie is onontbeerlijk. Samen met pleegouders kijken achter het gedrag van een kind. Pleegouders inhoudelijk ondersteunen over omgang en kennis van ouders en kinderen met een verstandelijke beperking. Hen informeren over de effecten van het verbreken van het contact met ouders op een kind, op korte en lange termijn. Het gaat niet altijd goed. Na een bezoekregeling kunnen kinderen erg overstuur zijn. Tot op zekere hoogte hoort het erbij met onze doelgroep. Maar als het gaat over gedrag wat er nooit is geweest en vervolgens zit er zeven dagen poep op het plafond, dan bel ik met de gezinsvoogd. Of als na een bezoek van de ouders de gordijnen naar beneden worden getrokken en het behang eraf wordt gescheurd. Of dat kinderen zichzelf gaan krabben. In alle situaties heb ik nog nooit een gezinsvoogd ontmoet met wie ik hierover niet op één lijn kwam. Ik vind dit ook een wezenlijke verantwoordelijkheid van beiden, dat we op zoek zijn naar de consensus. Ik laveer tussen verschillende belangen en situaties. Er is altijd sprake van meerzijdige en meervoudige partijdigheid. Maar het blijft vooral mensenwerk. Zo heb ik meegemaakt dat na tien jaar in hetzelfde pleeggezin een jongen, met een zwaar belast verleden, zijn pleegmoeder in elkaar slaat. Omdat de wasmand op de verkeerde plek stond. De pleegouders van Tyrish zijn bijzondere mensen. De moeder van Tyrish is zo welkom. Zo ontvangen ze haar ook, ze erkennen haar als moeder. Pleegmoeder en moeder hebben samen de afspraak gemaakt dat ze alles kunnen zeggen. Binnen tien minuten na de eerste ontmoeting zei moeder al: Als het goed is voor mijn kind dat hij jou ook mama noemt, vind ik het o.k.. Bij de WSP vinden we dat als een kind, ongeacht de problematiek of [hechting]stoornis, het aankan om in een gezin op te groeien, we dat ook moeten bieden. Dan gaan wij op zoek naar een tweede thuis. Mariet Jansen, pleegzorgwerker Wiliam Schrikker Pleegzorg 9

10 10

11 In het begin dachten we, waar zijn we aan begonnen? Onze vier pleegkinderen komen van de William Schrikker Pleegzorg [WSP]. Al een jaar of tien zijn we pleegouders, eerst regulier en nu bijzondere pleegzorg. Tijdens de STAP-cursus hoorden we voor het eerst van de WSP. Zeker kinderen met een beperking staan moeilijker in het leven. Ik vind ze kwetsbaarder, ze hebben meer zorg nodig. Alles is intensiever. Juist voor deze kinderen is het extra waardevol als ze niet in een instelling hoeven te wonen, waar bijvoorbeeld de leiding kan wisselen. Ze raken daarvan overstuur. Hier in huis houden we daar veel rekening mee. Een van onze pleegkinderen is volledig van slag als niet alles volgens de gewende routine verloopt. De komst van ons eerste pleegkind van de WSP was een enorme ommezwaai. Het was heel zwaar en we hebben ons vaak afgevraagd waar we aan begonnen waren. De constante driftbuien en het vele drammen. Er leek soms geen eind aan te komen. Er waren voor hem zoveel veranderingen, hij kon het allemaal niet meer begrijpen. Het was angst en frustratie. Goed advies van de WSP: volhouden en je niet teveel van commentaar van anderen aantrekken. Dit alles zorgde ervoor dat we langzaam grip kregen, op hem en op de situatie. Het ging allemaal met heel kleine stapjes vooruit. Een paar jaar later werd aan ons gevraagd of wij een crisisopvang konden doen. Voor twee kleintjes. Er werd bij gezegd dat het kinderen waren zonder structuur. Eerst wilden wij niet. Dezelfde avond dachten we al snel: Misschien eentje?. En later besloten we toch om broertje en zusje samen te gaan opvangen. Zo bleven ze bij elkaar en hoefden ze niet gescheiden verder te leven. Als gezin moesten wij door deze uitbreiding heen worden geloodst. Alle kinderen hebben een variëteit aan beperkingen en een diversiteit in hun afkomst. Dit vraagt om veel aandacht, zorg en soms speciale ondersteuning. Zo waren de ouders van deze kinderen erg boos in het begin. Wij zijn daar ver van af gehouden hoor, maar het is beter voor het kind als er toch een redelijk contact met de ouders kan zijn. Op welke manier dan ook. Die boze vader van in het begin, komt nu gewoon hier langs. Het duurde jaren voor hij het kon accepteren, maar nu is er aanvaarding. Hun moeder is helaas plotseling overleden, een groot verdriet. om zich heen, maar voelde ook dat het wonen bij ons beter voor haar was. Die twee meiden groeien echt samen als zusjes op, ze zijn ook van dezelfde leeftijd. Alle kinderen zijn wel eens jaloers op elkaar, mijn dochter ook. Altijd kon ik het sussen door erop te wijzen dat zij later veel meer zou kunnen dan mijn pleegdochter. Doordat de ontwikkeling van mijn dochter ook heel langzaam ging, begon ik aan die uitspraak te twijfelen. Onze dochter bleek ppd-nos te hebben en zal ook haar eigen tempo nemen in het leven. Niet al onze buren zijn even blij met onze keuzes. Een van onze pleegkinderen reed per ongeluk tegen een bumper aan. Hij mag van ons alleen in de straat spelen, maar lijkt uiterlijk gezien groot genoeg om al alleen op de straat te mogen fietsen. Dan gaan wij langs om het toe te lichten. Pleegzorg is een levenswerk, het geeft een enorme voldoening. We zien ons als een gewoon gezin. Een leven met vier bijzondere kinderen in een huiselijke sfeer. Maar er zijn natuurlijk wel wat zaken anders. Zo hebben we meer dan gemiddeld afspraken met scholen of artsen. En is er ook altijd veel uit te leggen aan de omgeving. Voor Tyrish waren wij het derde pleeggezin en hij was totaal niet wat ik verwacht had. We hadden van de pleegouders voor ons een enorme lijst gekregen met alle problemen die er waren. Geen hechting, autisme, onhandelbaar, hij krijste veel, zwakbegaafd. Om er maar een paar te noemen. Wij hebben die lijst naast ons neergelegd en laten het kind, zoals bij al onze kinderen, gewoon zichzelf zijn. Wij zien wel hoe we ermee omgaan. En we stimuleren wat hij wel goed kan. Met Annister was er meteen een goed contact, heel ontspannen. Tyrish gaat binnenkort naar een gewone basisschool. En de vreugde die dat geeft, dat je zo n kind ziet groeien, dat is het geheim van pleegzorg. Andries en Lia Rozenberg Onze pleegkinderen kunnen niet alles goed verwoorden. Soms is het goed zoeken naar wat ze bedoelen. Zo zat ik rondom de Sinterklaasperiode met mijn pleegdochter en eigen dochter op bed. Met een handspeelpop van Sinterklaas. Ik vroeg namens Sinterklaas aan mijn pleegdochter wat ze wilde hebben. Zij antwoordde: Mijn papa en mama, maar dan wel hier en niet meer daar.. Zij wilde zoals elk kind haar ouders 11

12 12

13 Mijn werk is binnenstappen in ellende. De meeste goede ideeën hebben vaak een simpele oorsprong. Wij merkten dat onze jongeren het lastig vonden om met twee personen te werken. In een zaak was er en een gezinsvoogd en een jeugdreclasseringswerker. Twee collega s die soms hetzelfde verhaal toch op een iets andere manier vertelden. Dat zorgde voor verwarring. Veel van onze jongeren hebben een verstandelijke beperking. Hulpverlening moet duidelijk zijn, helder en in hun taal aangereikt worden. De oplossing was inderdaad snel te vinden: wij zijn intern mensen gaan opleiden die zowel kennis en ervaring hadden in het strafrecht en het civiele recht. Bij de William Schrikker Jeugdreclassering werken we sindsdien met de zogenaamde Dubbele Maatregel. En het werkt. In de praktijk zien we dat dit de jongere de duidelijkheid geeft die eerder soms ontbrak. Je wordt begrepen. Ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg. Deze zin kunnen cliënten van mij dromen en ik houd mij er ook aan. Pubers zijn voor mij de ideale groep om mee te werken. Dat gedoe, dat zoeken naar een weg naar volwassenheid. Het ontdekken van de wereld. Het zijn natuurlijk geen lieverdjes. Ze zijn allemaal met justitie in aanraking gekomen. Maar jongeren met een beperking kunnen eigenlijk niet liegen. Ze doen er zo hun best voor, maar het lukt ze maar zelden. Onze jongeren willen vaak wel verbeteren, maar het is zoeken naar wat wel en niet kan. Soms betekent dit letterlijk een jongere aan de hand nemen. Dat deed ik dan ook met een cliënt die niet naar school durfde. Ik heb hem letterlijk aan de hand genomen en ben samen met hem over de schooldrempel gelopen. Samen met de school en andere hulpverleners is het toen in een periode van zes weken gelukt om de angsten bij deze jongen te overwinnen. Hij heeft zijn diploma gehaald en dat was voor ons beiden een bijzondere dag. Vier maanden na zijn diplomauitreiking is deze jongen door een scooterongeluk overleden. Daar denk ik nog vaak aan. Ik heb een collega van een andere instelling tegen een jongere horen zeggen: Weet je wat jij moet doen, jij moet even reflecteren. Je begrijpt toch wel wat ik bedoel. Dat gaat bij onze cliënten niet werken. Natuurlijk zeggen ze dat ze alles begrijpen, het zijn pubers en ze willen niet afgaan. Maar vaak begrijpen ze de meest basale dingen niet. Bij iedereen kijk ik waar het probleem zit. Wat is er aan de hand en hoe gaan we het oplossen? Het is mijn taak om te helpen dit vaak onrustige leven vorm te geven. Om te werken aan een toekomst, aan een perspectief. Bij elke nieuwe zaak stap ik binnen in ellende. Dat is gewoon mijn werk. Daarom vind ik ambulante zorg zo belangrijk. Bij iemand thuis komen, meekijken in de omgeving en helpen vooruit te komen. Ik doe dat met veel inzet, maar wel met twee duidelijke regels: geen gelieg en je zet je in! Gebeurt dat niet, dan zijn er ook consequenties. Wat ik doe is de wereld van de jongere, die ingewikkelde en onoverzichtelijke justitiële wereld, proberen begrijpelijk te maken. Dat ze gaan begrijpen, als ik dit doe dan gebeurt er dat. Dat is in het belang van de jongere, maar ook van de maatschappij. Want ik leer ze om betere keuzes te maken. Als zij dat begrijpen en hoe het werkt, dan heb ik mijn werk goed gedaan. Het is niet mijn taak om keuzes te maken voor mijn cliënt, wel om ze te leren hoe ze een keuze maken en wat de gevolgen zijn. Als je zelf terugdenkt aan hoe je was op je achttiende, zie je nu hoe onvolwassen je eigenlijk nog was. Iedere achttienjarige denkt natuurlijk alles te kunnen, maar vaak is er nog een hoop te leren. Het is frustererend in mijn werk dat sommige jongere op hun achttiende uit beeld raken. Zo zijn de afspraken gemaakt in de zorg, maar ik maak me over sommige oud-cliënten zorgen of ze het wel gaan redden in de maatschappij. Als goede tweede frustratie kijk ik soms letterlijk op tegen een berg administratie. Nog steeds neemt de bureaucratie toe en al die tijd besteed ik liever aan een cliënt. Raymond is een jongen die is opgegroeid in een gezin met veel problemen. Alcoholmisbruik en geweld gingen hand in hand. Hij heeft vier jaar in een behandelinstelling voor LVB-ers gewoond. Daar liep hij telkens weg en ging hij aan de drugs. In één weekend XTC, 5 gram cocaine en andere pillen was geen uitzondering. Ik heb hem meteen geplaatst in gesloten jeugdzorg. Een jongen van veertien zo aan de harddrugs, ik dacht het niet. Daar is hij zeven keer weggelopen. Zeven keer heb ik hem door de politie laten oppakken, terug laten brengen en verteld: Met weglopen los je je problemen niet op, je maakt ze alleen maar groter. Na de zevende keer kwam hij zelf met het idee om hem achter het grote hek te plaatsen en niet meer op semi-open terrein. Dat was het keerpunt. Na jaren heeft hij mij zijn vertrouwen gegeven. En hij kan op me rekenen. Elke dag! Bo Leermakers, medewerker Dubbele Maatregelen William Schrikker Jeugdreclassering 13

14 14

15 Ze zetten me gewoon in de wacht, alsof ik een pop ben. Je kunt me gewoon wegleggen. Vorig jaar heb ik het logo van Ajax op mijn rug laten tatoeëren. Ik ben een rasechte Amsterdammer. Amsterdam is mijn stad. In totaal heb ik nu acht tattoos. Alles waar ik om geef, staat in een tattoo op mijn lijf. Hier in mijn nek staat de overlijdingsdatum van mijn vader, de belangrijkste. Mijn vader is overleden aan een hartstilstand, heel plotseling. De dood van mijn vader heeft veel veranderd voor mij. Tattoos zijn een manier om mezelf te uiten. Ik ben een binnenvetter. Ik kan wel praten, maar niet over mijn eigen problemen, weet je. Dat niet. Eerst loste ik alles op met mijn vuisten, dat is wel veranderd. Met mijn familie heb ik geen contact. Mijn vader had meer kinderen, maar die ken ik niet. Op dit moment woon ik bij mijn moeder. Er worden over mij zoveel beslissingen genomen, maar ík moet met alles verder. Soms moet ik zo lang wachten, dat vind ik wel slecht. Ze zetten me gewoon in de wacht, alsof ik een pop ben. Je kunt me gewoon wegleggen. Over een paar maanden word ik vader van een dochtertje. Ik ga zo goed voor haar zorgen, elke dag! Raymond Op mijn 14de ontmoette ik Bo van de Jeugdreclassering. Ik was toen heel erg boos. Voor de eerste keer uit huis geplaatst, kon hem wel slaan! Toen mijn vader overleden was, werd ik echt gek in mijn hoofd. Van verdriet. Ik ging mensen die belangrijk voor me waren, ontwijken. Heel veel wiet roken. De goede personen niet willen zien, zoals Bo. Ik heb ingebroken en een caravan in de fik gestoken waar nog iemand in zat. Van de plek waar ik toen werd opgesloten, ben ik in totaal 7 keer weggelopen. Dat stopte omdat ik er zelf voor koos om niet meer weg te lopen. Toen ik voor de 7de keer werd teruggebracht, zei ik: Jullie moeten mij de keus niet meer geven om weg te kunnen lopen. Het was ook gewoon vermoeiend allemaal, elke keer weer in die isoleercel. Bo wilde dat het gewoon goed ging met mij. Hij heeft mij echt geholpen door dingen te zeggen waar ik wat aan had. Dat ik zelf mijn eigen ruiten ingooide en zelf moest willen veranderen. Mijn weg liep alleen maar achteruit, ik wilde ook eens vooruit. Bo luistert naar me. Hij laat zien dat ik bij hem overkom, hij weet wat ik zeg. Je ziet dat hij met mij meeleeft en hij zoekt hulp voor me. In de omgeving van de jeugdzorg zie ik wel respect naar mij, maar niet in de wereld daarbuiten. Van niemand. Kijk, je moet me niet testen, dan word ik snel boos. Vroeger had ik dan ook meteen zin om je op je bek te slaan. Nu niet meer. Ik weet niet wat het is, maar iedereen ziet mij nog steeds als agressief. Maar ik heb veel geleerd: helpende woorden en doelen. Het verschil tussen iets doen en eerst denken. Mensen moeten van mij weten dat ik een aardige jongen ben. Ik ben er als je mij nodig hebt. Op mijn werk bij de Albert Heijn kunnen ze altijd op mij rekenen. Ik ben elke dag op tijd en werk hard. Maar je moet me niet in de zeik nemen. Er zijn mensen met macht die van alles over je willen zeggen. Ik laat je zien dat je je macht in je achterzak kunt steken. Gewoon actie. 15

16 Pleeggezin 21% Jeugdbescherming Verblijfplaats jeugdigen JB op 31 december 2010 Overig 12% Thuis 43% Jeugdigen per provincie op 31 december 2010 Jeugdzorg 4% AWBZ 20% Friesland Groningen OTS Voogdij Drenthe Flevoland Gelderland Zeeland Overig [Zwervend] Overijssel Utrecht Z-Holland N-Holland Amsterdam N-Brabant Limburg Rotterdam Haagland 5 jaar 6-7 jaar Duur afgesloten OTS zaken in jaar 8-9 jaar 12 > jaar < 1 jaar Leeftijdsopbouw JB op 31 december jaar jaar 1 jaar jaar OTS Voogdij Jeugdreclassering Aantal jeugdigen JR op 31december 2010 Leeftijdsopbouw jeugdigen JR op 31december jaar 38% 20 > jaar 5% 13 jaar 1% jaar 15 % Drenthe Limburg Zeeland Groningen Friesland Flevoland Gelderland Overijssel N-Brabant Rotterdam Haagland Z-Holland N-Holland Amsterdam Utrecht JR regulier JR in combinatie jaar 41% Pleegzorg Duur plaatsing van alle beëindigde plaatsingen in 2010 op landelijke niveau Duur plaatsing van alle beëindigde plaatsingen in 2010 William Schrikker Pleegzorg 2 jaar > 19% 4 weken - 3 maanden 17% 2 jaar > 25% 4 weken - 3 maanden 9% 2 jaar 19% 1-2 jaar 15% 6-12 maanden 15% 3-6 maanden 14% 2 jaar 29% 1-2 jaar 10% 6-12 maanden 14% 3-6 maanden 14% Aantal jeugdigen in pleegzorg op 31 december 2010 Aantal pleegzorgdagen Realisatie versus financiering in pleegzorgdagen Drenthe Utrecht Groningen Friesland Flevoland Gelderland Overijssel Amsterdam Groningen Friesland Drenthe Gelderland Overijssel Flevoland Utrecht Rotterdam Haaglanden Z-Holland N-Holland Amsterdam Zeeland N-Brabant Limburg Overig Rotterdam Haagland Z-Holland N-Holland N-Brabant Zeeland Limburg opvoedingsvariant hulpverleningsvariant PIP deeltijd Trekkingsrecht Provinciaal gefi nancierd Realisatie 16

17 Samenvatting Jaarrekening 2010 WSG Financiële gegevens Balans per 31 december [na resultaatbestemming] ACTIVA Vaste activa Verbouwing Automatisering Installaties, inventaris, telefoons Vlottenda activa Subsidievorderingen Debiteuren Overige vorderingen Liquide middelen TOTAAL ACTIVA PASSIVA Vrij besteedbaar vermogen Stichtingskapitaal Egalisatiereserve JB/JR Risicoreserve Pleegzorg Langlopende schulden Kortlopende schulden Persoonsgebonden budgetten derden Schulden aan personeel Belastingen en sociale premies Crediteuren Overige schulden TOTAAL PASSIVA Resultatenrekening 2010 WSG BATEN Subsidies Overig baten LASTEN Verzorgingskosten jeugdigen Personeel Huisvestings-/afschrijvingkosten Reiskosten Apparaatskosten Kosten projecten Onttrekking ICT-fonds Exploitatieresultaat Aantal jeugdigen op 31/ Jeugdbescherming groei 6% 11% 11% 14% 13% 9% 12% 14% 13% 5% Jeugdreclassering regulier groei 90% 76% 57% 42% 25% 19% 15% 23% 6% 4% Pleegzorg [full-time] % 10% 6% 11% 10% 0% -5% 7% -1% 17

18 William Schrikker Jeugdbescherming William Schrikker Pleegzorg William Schrikker Jeugdreclassering Colofon Dit jaarverhaal 2010 is een uitgave van de William Schrikker Groep. Concept/Tekst Elvira Draijer William Schrikker Groep Illustraties Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv Postadres Postbus 12685, 1100 AR Amsterdam Expertisecentrum William Schrikker Vormgeving en lay-out Communicatieteam x-hoogte Fotografi e/portretten Winand Stut Sjaak Ramakers Reactie geven? Hoofd communicatie Ad Veen Druk Drukkerij Damen Bezoekadres Dalsteindreef 69 te Diemen T F Website Voor meer informatie over de William Schrikker Groep kijk op

0807 omslag wsj vader en moeder: 12/05 omslag 'Vragen..' 17-04-2008 13:54 Pagina 2

0807 omslag wsj vader en moeder: 12/05 omslag 'Vragen..' 17-04-2008 13:54 Pagina 2 0807 omslag wsj vader en moeder: 12/05 omslag 'Vragen..' 17-04-2008 13:54 Pagina 2 Uw kind uithuis geplaatst? Wat u moet weten! Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 Van de William Schrikker

Nadere informatie

Voogdij. Voor mij? W I L L I A M S C H R I K K E R J E U G D B E S C H E R M I N G

Voogdij. Voor mij? W I L L I A M S C H R I K K E R J E U G D B E S C H E R M I N G 0408 kind Voogd omslag:01/05kindvoogdomslagdgr2 17-04-2008 14:12 Pagina 1 Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 Voogdij. Voor mij? W I L L I A M S C H R I K K E R J E U G D B E S C H E R M

Nadere informatie

Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de

Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 Voogdij Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven speciale jeugdzorg aan kinderen en/of

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4.

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4. Voogdijmaatregel Informatie voor jeugdigen over voogdij Kinderen moeten altijd iemand hebben die het gezag over hen heeft. Dit gezag ligt meestal bij je ouder(s). Maar wat als je ouder(s) overlijden of

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is:

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Mijn gezinsvoogd werkt bij de William Schrikker Jeugdbescherming. Wat een toestand, zeg! Wat gebeurt

Nadere informatie

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Er zijn als het moet Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Onze cliënten Jeugdzorg is er in soorten en maten. De William Schrikker

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming heette vroeger Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Wij dragen bij aan de bescherming van kinderen en daardoor

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan Uw kind gaat naar een pleeggezin Pleegzorg Parlan Voor u en uw zoon of dochter is een plaatsing in een pleeggezin een ingrijpende gebeurtenis. U zit waarschijnlijk vol met vragen en gevoelens en uw kind

Nadere informatie

Ons aanbod. Voor professionals

Ons aanbod. Voor professionals Voor professionals Ons aanbod Een kind dat hulp nodig heeft om veilig op te groeien, staat nooit alleen. Jeugdbescherming Brabant voelt zich verbonden met de toekomst van dat kind. Wij staan voor veiligheid

Nadere informatie

BETREK JE KIND Een kind heeft het recht om te weten

BETREK JE KIND Een kind heeft het recht om te weten BETREK JE KIND Een kind heeft het recht om te weten - Over praten met kinderen met een verstandelijke beperking - Congres NJI 18-11-2013 Suzanne van den Bos MSc inhoudelijk manager / gedragswetenschapper

Nadere informatie

Niet tevreden over de samenwerking?

Niet tevreden over de samenwerking? Niet tevreden over de samenwerking? Heeft u een klacht? Deze folder is bedoeld voor: Kinderen en jongeren Ouders en stiefouders Opa s en oma s Pleegouders Familieleden en andere bekenden die meehelpen

Nadere informatie

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson Meld seksueel misbruik aan de commissie-samson Help ons Mijn naam is Rieke Samson en ik wil je vragen om ons te helpen bij het onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen en jongeren. Zelf ben ik voorzitter

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS)

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS) JEUGDBESCHERMING NOORD Ondertoezichtstelling (OTS) Deze brochure bestaat uit twee delen. Het eerste deel is geschreven voor kinderen, maar zeker ook handig voor ouders om te lezen. Het tweede deel is speciaal

Nadere informatie

Uw beleid + onze jeugdbescherming =

Uw beleid + onze jeugdbescherming = Uw beleid + onze jeugdbescherming = De uitgangspunten van VERVE sluiten volledig aan bij die van uw gemeente: Veiligheid en gezonde ontwikkeling van het kind; Zoveel mogelijk regie bij ouders en een brede

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor kinderen en jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS > vooruitkomen + OUDERS & OPVOEDERS ! Via Bureau Jeugdzorg of uw huisarts bent u bij Rubicon jeugdzorg terecht gekomen. Soms zijn er problemen in het gezin die u niet zelf kunt oplossen. Uw kind is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Voogdij

JEUGDBESCHERMING NOORD. Voogdij JEUGDBESCHERMING NOORD Voogdij Als je ouders niet meer voor jou kunnen beslissen... Informatie voor jongeren Voogdij Als ouders kinderen krijgen, verwachten ze dat ze hun kinderen zelf gaan opvoeden. Totdat

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

William Schrikker Pleegzorg

William Schrikker Pleegzorg Landelijke specialist, met regionale accenten Nieske Selles, pleegmoeder Marion Inghels, pleegzorgwerker 25 mei 2016 Doelgroep van de WSP Wat betekent LVB + bijkomende problematiek Interactieve opdracht

Nadere informatie

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22.

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. PAS OP! Hulp Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. Internet Wil je meer lezen? Kijk op www.jipdenhaag.nl/loverboys En test jezelf op www.loverboytest.nl Dit is een

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is uw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn uw rechten?»»

Nadere informatie

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Info Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Inhoud INHOUD 1. Waar gaat het over 3 2. Aanraken 4 3. Hoe noem jij dat? 5 4. Baas over

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder!

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder! EVEN VOORSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Jouw Belang Jouw ouders bespreken gezamenlijk over én met jou wat jouw belang is. Zodat jouw ouders

Jouw Belang Jouw ouders bespreken gezamenlijk over én met jou wat jouw belang is. Zodat jouw ouders - Dit basis Kindplan kan als onderdeel worden ingevoegd in het ouderschapsplan of los worden gebruikt door ouders al dan niet met hulp van een professional - Ouders ga na de eerste afspraak met een professional

Nadere informatie

Informatie over adoptie en pleegzorg. Zorgen voor een. Chapeau voorzijde _Adoptie.indd :00

Informatie over adoptie en pleegzorg. Zorgen voor een. Chapeau voorzijde _Adoptie.indd :00 Informatie over adoptie en pleegzorg Zorgen voor een Chapeau voorzijde Kop kind voorzijde van een ander 305788_Adoptie.indd 1 10-06-13 15:00 Pleegzorg of adoptie U denkt erover om voor een kind van een

Nadere informatie

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel De Werkwijze Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming bij een Voogdijmaatregel 0208 WSS voogdijmaatregel binn:01/05 WSS-broch. voogd. binn 28-02-2008

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten?

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten? Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Voor wie is deze factsheet bedoeld? Deze factsheet is voor ouders/ verzorgers van kinderen die onder toezicht staan

Nadere informatie

Welkom bij de William Schrikker Groep

Welkom bij de William Schrikker Groep Welkom bij de William Schrikker Groep Deze folder is voor ouders van cliënten van de William Schrikker Groep. Er staat informatie in over ons werk en de verschillende soorten begeleiding die wij geven.

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders. huiselijkgeweldwb.nl 0900 126 26 26. 5 cent per minuut

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders. huiselijkgeweldwb.nl 0900 126 26 26. 5 cent per minuut Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders Grafisch ontwerp: Ontwerpstudio 2 MAAL EE Bij huiselijk geweld tussen (ex-)partners worden kinderen vaak over het hoofd gezien. Toch hebben

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG. SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat

MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG. SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat SGJ Christelijke Jeugdzorg wil er met professionele jeugdzorg aan bijdragen dat kwetsbare kinderen en jongeren zich positief

Nadere informatie

FACTSHEET PLEEGZORG 2012

FACTSHEET PLEEGZORG 2012 FACTSHEET PLEEGZORG 2012 In Nederland worden veel kinderen door familieleden of bekenden opgevoed wanneer dat door omstandigheden in de thuissituatie niet mogelijk is. Bij deze informele zorg is geen jeugdzorg-

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING

VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING VG&O 0-3 VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING VERSIE VOOR PLEEGOUDERS VAN JEUGDIGEN VAN 0 T/M 3 JAAR NAAM JEUGDIGE: GEBOORTEDATUM: GESLACHT: INVULDATUM: MEETMOMENT: DEZE VRAGENLIJST IS INGEVULD DOOR: MAN PLEEGMOEDER

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet ik? Houd je spreekbeurt over GGNet 1 Houd je spreekbeurt over GGNet Krijg je zelf hulp van GGNet Jeugd? Of je vader/moeder/broer(tje)/zus(je) of iemand anders die je kent? Werkt één van je ouders bij GGNet?

Nadere informatie

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz)

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) Waar gaan we het over hebben? Wie ben ik en waarom deze presentatie? Algemeen: beleidsregels en doelgroep Welke zorg valt voor onze doelgroep onder de AWBZ? Hoe wordt

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Voor ouders over de ondertoezichtstelling

Voor ouders over de ondertoezichtstelling Voor ouders over de ondertoezichtstelling Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al:

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al: Niet meer overgeven Vaak is de eerste zin die de klant uitspreekt een aanwijzing voor de hulpvraag. Paula zat nog maar net toen ze zei: ik ben bang om over te geven. Voor deze angst is een mooie naam:

Nadere informatie

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming bij een. Ondertoezichtstelling

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming bij een. Ondertoezichtstelling 0609 brochure OTS def:12/05 binnenwerk 'Werkwijze' 15-06-2009 14:04 Pagina 1 De Werkwijze Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming bij een Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Vrijwillig kader Gedwongen kader Bureau Jeugdzorg Toegang AMK Jeugdbescherming Jeugdreclassering CIT Voorlopige Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals Hulp voor jonge ouders Informatie voor professionals Zorg voor kwetsbare meiden Meiden tussen de 16 en 27 jaar die zwanger zijn, of een kind hebben gekregen, kunnen terecht bij Vitree. Het gaat om kwetsbare

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Voor cliënten Ik red me prima, maar nu mijn zoontje zich niet normaal ontwikkelt weet ik het even niet meer. Mijn beperking vraagt om aanpassingen in huis.

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Je bent jong en je wilt wat!

Je bent jong en je wilt wat! Je bent jong en je wilt wat! Logisch, je voelt je geen sukkel. Je bent jong, je zit vol energie en je wilt eruit halen wat er uit dit leven te halen valt. Plezier maken, feesten en doen waar je zin in

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur 1 Les één Welkom bij deze e-cursus waarin we je zullen laten zien hoe jij groter kunt worden en je problemen kleiner! Zijn er

Nadere informatie

GOED VRIENDJE? FOUT VRIENDJE?

GOED VRIENDJE? FOUT VRIENDJE? Hulp Heb je vragen? Bel dan naar Veilig Thuis, tel.: 0800 2000 Internet Wil je meer lezen? Kijk op www.jipdenhaag.nl En test jezelf op www.loverboytest.nl Dit is een uitgave van JIP Den Haag en Middin.

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij De kinderrechter heeft besloten dat Jeugdbescherming west het gezag over uw kind gaat uitoefenen. Dat wordt voogdij genoemd. Hiervoor kunnen verschillende

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Pleegzorg doe je samen

Pleegzorg doe je samen Kinderen mogen opgroeien in een gezin Pleegzorg doe je samen Informatie voor professionals Kinderen horen thuis, en als dat niet kan: zo thuis mogelijk. Met dit motto geven we bij Lindenhout vorm aan de

Nadere informatie

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders Bij huiselijk geweld tussen (ex) partners worden KINDEREN vaak over het hoofd gezien. Toch hebben zij meer in de gaten dan u denkt. Dit kan

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen

Informatie voor gezinnen Informatie voor gezinnen Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming Regio Amsterdam draagt bij aan de bescherming van kinderen en daardoor aan een blijvend veilige ontwikkeling van kinderen. Kinderen hebben

Nadere informatie

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders Huiselijk geweld is: ruzie maken, schreeuwen, dreigen negeren, vernederen, uitschelden slaan, schoppen, door elkaar schudden dreigen met of

Nadere informatie

Zich van geen kwaad bewust

Zich van geen kwaad bewust Zich van geen kwaad bewust Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 Jeugdreclassering voor gehandicapte jongeren William Schrikker Jeugdreclassering Postadres Postbus 12685 1100 AR Amsterdam

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders

Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders Pleegzorg en De Rading; Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin. Soms zijn er thuis problemen en is het beter als een kind

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen Kollumerland

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

De praktijk van BJZNH. Bijeenkomst gemeenteraden oktober 2013

De praktijk van BJZNH. Bijeenkomst gemeenteraden oktober 2013 De praktijk van BJZNH Bijeenkomst gemeenteraden oktober 2013 Aanmelding Moeder belt de bureaudienst van Bureau Jeugdzorg Noord- Holland om zoon Sam aan te melden: Er is ruzie geweest tussen Sam en moeder

Nadere informatie

KINDEREN LEKKER IN HUN VEL

KINDEREN LEKKER IN HUN VEL KINDEREN LEKKER IN HUN VEL 1. Welkom wij zijn Karin Hallegraeff en Noelle van Delden van Praktijk IKKE Karin stelt zich voor en er komt een foto van Karin in beeld. Noelle stelt zich voor en er komt een

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Video Interactie Begeleiding (VlB) bij de omgangsregeling van verstandelijk beperkte ouders en hun kind(eren) in pleegzorg.

Video Interactie Begeleiding (VlB) bij de omgangsregeling van verstandelijk beperkte ouders en hun kind(eren) in pleegzorg. Video Interactie Begeleiding (VlB) bij de omgangsregeling van verstandelijk beperkte ouders en hun kind(eren) in pleegzorg. Inleiding: Vanaf 2006 heeft de William Schrikker Pleegzorg geëxperimenteerd met

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

De meest gestelde vragen. aan de (gezins)voogden. van de William Schrikker. Jeugdbescherming

De meest gestelde vragen. aan de (gezins)voogden. van de William Schrikker. Jeugdbescherming 0208 omslag 'Vragen..': 12/05 omslag 'Vragen..' 07-02-2008 14:27 Pagina 2 De meest gestelde vragen aan de (gezins)voogden Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Pleegzorg

Perceelbeschrijving Pleegzorg Perceelbeschrijving Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud 1. Pleegzorg... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wat

Nadere informatie

Het verhaal van pleegzorg

Het verhaal van pleegzorg Het verhaal van pleegzorg Welke variatie in pleegzorg is er? Wat is pleegzorg en wat betekent het voor kinderen, ouders, pleegouders en gemeenten? Wat is pleegzorg? Pleegzorg betekent dat een kind gaat

Nadere informatie

gehandicapt pleegkind

gehandicapt pleegkind Is een gehandicapt pleegkind Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 ook welkom? William Schrikker Pleegzorg Pleegzorg voor kinderen met een handicap William Schrikker Pleegzorg Postadres Postbus

Nadere informatie

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1 Zwanger Ik was voor het eerst zwanger. Ik voelde het meteen. Het kon gewoon niet anders. Het waren nog maar een paar cellen in mijn buik. Toch voelde ik het. Deel 1 0-3 maanden zwanger Veel te vroeg kocht

Nadere informatie

OpGroeieN. OpGroeieN. DaT doen We in Best SaMen! Beste Betsy geeft antwoord op al je vragen over opvoeden en opgroeien

OpGroeieN. OpGroeieN. DaT doen We in Best SaMen! Beste Betsy geeft antwoord op al je vragen over opvoeden en opgroeien OpGroeieN OpGroeieN DaT doen We in Best SaMen! DaT doen We in Best SaMen! Beste Betsy geeft antwoord op al je vragen over opvoeden en opgroeien Beste Betsy is het Centrum voor Jeugd en Gezin in Best. Niet

Nadere informatie

Informatie en advies voor ouders

Informatie en advies voor ouders Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders 1 2 Wist u dat de gevolgen van het zien of horen van geweld in het gezin net zo groot zijn als zelf geslagen worden? Ook als het geweld gestopt

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Caroline Penninga-de Lange Je kind in balans

Caroline Penninga-de Lange Je kind in balans Je kind in balans Caroline Penninga-de Lange Je kind in balans Op weg naar emotionele stabiliteit UITGEVERIJ BOEKENCENTRUM ZOETERMEER Van Caroline Penninga-de Lange verschenen eerder bij Uitgeverij Boekencentrum:

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders 657.027-02/Voor ouders 22-08-2003 14:52 Pagina 1 Gaat uw kind bij pleegouders wonen? Informatie voor ouders 657.027-02/Voor ouders 22-08-2003 14:52 Pagina 2 Wat is pleegzorg? Pleegzorg betekent dat uw

Nadere informatie

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik.

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik. De muur Ik heb een muur om me heen. Nou, een muur? Het lijken er wel tien. En niemand is in staat om Over die muur bij mij te komen. Ik laat je niet toe, Want dan zou je zien Hoe kwetsbaar ik ben. Maar

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind.

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind. Tekst: opening Helpdesk Welkom dames en heren, Het doet mij goed om te zien dat er zo veel mensen op deze feestelijke opening van de Helpdesk zijn afgekomen. Dat betekent dat er veel interesse voor is.

Nadere informatie

Partner. Werk en opleiding. Ik wil graag: Ik wil graag:

Partner. Werk en opleiding. Ik wil graag: Ik wil graag: Werk en opleiding Partner Werk gaan zoeken Ander werk vinden Een vaste baan vinden Beter op kunnen schieten met mijn collega s Geen ruzie hebben met mijn baas Werkervaring krijgen (Vaker) vrij nemen Leren

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

De Inner Child meditatie

De Inner Child meditatie De Inner Child meditatie copyright Indra T. Preiss volgens Indra Torsten Preiss copyright Indra T. Preiss Het innerlijke kind Veel mensen zitten met onvervulde verlangens die hun oorsprong hebben in hun

Nadere informatie

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen.

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Kan ik kiezen bij wie ik ga wonen? Is het mijn schuld? Ben ik verplicht om op bezoek te gaan bij papa of mama? Waarom hebben mijn ouders elk een

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 16. Herhaling thema.

Thema Op het werk. Lesbrief 16. Herhaling thema. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 16. Herhaling thema. Wat leert u in deze les? De woorden van les 12, 13, 14 en 15. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente Den Haag

Nadere informatie

EIGEN BLOED Over moeders die hun kind afstaan ter adoptie

EIGEN BLOED Over moeders die hun kind afstaan ter adoptie EIGEN BLOED Ik zie het koppie al, zegt de huisarts tegen de dertienjarige Henny Paniek Ze kwam bij hem vanwege buikpijn Dan gaat alles razendsnel Met een ambulance wordt Henny naar het ziekenhuis gebracht

Nadere informatie