Criminaliteit vergeleken tussen de Utrechtse krachtwijken Ondiep en Hoograven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Criminaliteit vergeleken tussen de Utrechtse krachtwijken Ondiep en Hoograven"

Transcriptie

1 Criminaliteit vergeleken tussen de Utrechtse krachtwijken Ondiep en Hoograven Mogelijke verklaringen voor verschillen in het aantal woning, en auto inbraken Johan van Erp Myrte Janssen Erik van de Kamp Manu van der Linden Buurten: problemen en hun aanpak Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht Aantal woorden: 4912

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanleiding Probleemstelling en casus Leeswijzer 4 2. Context Theorie Broken windows theory Social disorganization theory Beleid Ondiep Hoograven 9 3. Onderzoeksopzet Dataverzameling Data-analyse Reflectie op onderzoeksmethode Resultaten Hypothese Hypothese Hypothese Hypothese Hypothese Deelvraag Conclusie en beleidsadvies Conclusie Beleidsadvies Literatuurlijst 18 Bijlage 1 Observatieschema s 20 Bijlage 2 Selectie foto s fysieke disorder 23 Bijlage 3 Samenvatting interview Wijkcentrum Zuid 24 2

3 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Alles bijeengenomen zijn er geen robuuste gunstige effecten vast te stellen van het krachtwijkenbeleid op de veiligheid en de leefbaarheid in de buurt (Permentier, Kullberg & Van Noije, 2013: 14). In 2007 heeft de toenmalig minister voor wonen, wijken en integratie, Ella Vogelaar, de zogenoemde krachtwijken in het leven geroepen (Tweede Kamer, ). Dit is gebeurd onder de noemer Van probleemwijk naar prachtwijk. Het doel van het project is een positieve ontwikkeling inzetten in wijken met aanzienlijke leefbaarheidsproblemen (Tweede Kamer, ). Uit het kamerstuk (Tweede Kamer, ) blijkt dat het kabinet zich hierbij richt op wonen, werken, leren, integreren en veiligheid. Voor het bepalen van de krachtwijken is er gebruik gemaakt van feitelijke gegevens over sociaal-economische en fysieke achterstanden. Daarnaast zijn de oordelen van bewoners meegenomen over leefbaarheidsproblemen in relatie tot sociaal-economische problemen en over fysieke problemen. De wijken met de grootste cumulatie van achterstanden en problemen ten opzichte van het landelijke gemiddelde zijn geselecteerd (Tweede Kamer, ). 1.2 Probleemstelling en casus Uit bovenstaande schets blijkt reeds dat krachtwijken te maken kunnen hebben met leefbaarheidsproblemen. De mate van criminaliteit is een dergelijk leefbaarheidsprobleem (Kempkens & Wittebrood, 2000). Uit het bovenstaande citaat blijkt dat het krachtwijkenbeleid niet heeft gezorgd voor een verbetering van de veiligheid en de leefbaarheid in wijken. Dit concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in het rapport werk aan de wijk (Permentier et al., 2013). Uit dit rapport blijkt dat voor de meeste indicatoren, met betrekking tot de veiligheid en leefbaarheid, geldt dat het verschil tussen de krachtwijken en de zogenoemde referentiewijken niet minder groot is geworden (Permentier et al., 2013). Dit suggereert dat het krachtwijkenbeleid niet effectief is in het tegengaan van criminaliteit, het verbeteren van de veiligheid en de leefbaarheid. In dit onderzoek staat het criminaliteitsprobleem in de krachtwijken centraal. Voor de effectiviteit van het beleid is het van belang dat het beleid inspeelt op de oorzaken van het probleem. Onderzoek naar mogelijke oorzaken van de relatief hoge mate van criminaliteit in de krachtwijken is vanwege deze reden beleidsrelevant. In deze paper worden twee krachtwijken in Utrecht geanalyseerd op verschillende factoren die een rol kunnen spelen in het verklaren van de mate van criminaliteit. In deze 3

4 paper wordt onder criminaliteit het aantal geregistreerde woning- en auto-braken verstaan. Er wordt in dit onderzoek specifiek gekeken naar de buurten Hoograven en Ondiep. Het is interessant deze buurten te onderzoeken aangezien het krachtwijken in dezelfde stad betreffen. Opvallend is dat de buurt Ondiep in Utrecht een door het rijk geselecteerde krachtwijk is (Tweede Kamer, ). Hoograven in Utrecht draagt ook het label krachtwijk, deze is echter opgelegd door de gemeente en wordt niet als zodanig erkend door het Rijk (Gemeente Utrecht, 2012). In de gemeente Utrecht hebben de krachtwijken eigen wijkactieplannen, hierin zijn onder andere strategieën voor het verminderen van de criminaliteit opgenomen (Gemeente Utrecht, 2012). Tussen de krachtwijken onderling zijn er echter verschillen in de mate van criminaliteit te vinden. In Ondiep is er meer criminaliteit dan in Hoograven, het criminaliteitscijfer per 1000 inwoners is in Ondiep 73 en in Hoograven 62.9 (WistUdata, 2013). Als we specifiek kijken naar woning- en autokraken ontstaat er een meer genuanceerd beeld. In Ondiep zijn er 23.9 woninginbraken per 1000 woningen en 10.5 autokraken per 1000 inwoners. In Hoograven gaat het om 22.1 woninginbraken per 1000 woningen en 13.1 autokraken per 1000 inwoners (WistUdata, 2013). Interessant is om te kijken door welke factoren deze verschillen verklaard kunnen worden en of het beleid in beide buurten inspeelt op de oorzaken van deze vormen van criminaliteit. Hiernaast wordt er in beide buurten verschillend beleid gevoerd om criminaliteit tegen te gaan, het is dan ook interessant om te bekijken of de buurten mogelijk iets van elkaar kunnen leren op het gebied van veiligheid. De onderzoeksvraag die centraal staat in deze paper luidt als volgt: Hoe kan het verschil in criminaliteit tussen de krachtwijken Ondiep en Hoograven worden verklaard?. Om deze onderzoeksvraag zo volledig mogelijk te beantwoorden zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 1. Welke factoren kunnen van invloed zijn op de criminaliteit? 2. In hoeverre verschillen de buurten op de factoren die van invloed kunnen zijn op de criminaliteit? 3. Welk beleid voert de gemeente om criminaliteit tegen te gaan in beide buurten? 1.3 Leeswijzer Allereerst wordt in hoofdstuk twee de context beschreven. Hiervoor wordt een theoretisch kader gegeven en het bestaande beleid voor beide buurten wordt beschreven. In dit hoofdstuk zullen deelvraag één en drie centraal staan. Vervolgens wordt in hoofdstuk drie de 4

5 onderzoeksopzet beschreven, dus de wijze waarop data is verzameld en hoe deze wordt geanalyseerd. In hoofdstuk vier staat deelvraag twee centraal, hier volgen de resultaten van de beschreven analyses. Op deze manier kunnen er in hoofdstuk vijf conclusies worden getrokken over de aansluiting tussen het beleid en de mogelijke oorzaken. Aan de hand van deze conclusies worden suggesties gegeven om de effectiviteit van het beleid te vergroten. Aanvullend zijn in de bijlagen de codeerschema s en foto s van disorder in beide buurten te vinden. Eveneens is hier een samenvatting van een interview terug te vinden. 5

6 2. Context 2.1 Theorie In deze paragraaf staat de eerste deelvraag Welke factoren kunnen van invloed zijn op de criminaliteit? centraal. Er worde twee centrale theorieën, namelijk de social disorganization theory en de broken windows theory, besproken. Op basis van deze theorieën en de daaruit voortkomende factoren die van invloed kunnen zijn op criminaliteit, zullen hypothesen worden geformuleerd Broken windows theory De broken windows theory gaat uit van het idee dat disorder leidt tot ongewenst gedrag, waaronder criminaliteit (Wilson & Kelling, 1982). Disorder kan zowel fysiek als sociaal van aard zijn. Fysieke disorder is bijvoorbeeld de aanwezigheid van zwerfvuil op straat. Sociale disorder is bijvoorbeeld de aanwezigheid van hangjongeren (Wilson et al., 1982; Ross, 2001). Disorder kan de mate waarin normen worden nageleefd beïnvloeden. Normoverschrijdend gedrag, zoals criminaliteit, zou vaker voorkomen in buurten waar sprake is van veel disorder (Wilson et al., 1982). Wilson en Kelling, mede-grondleggers van de broken windows theory, verklaren het verband tussen disorder en criminaliteit door erop te wijzen dat mensen sociale wezens zijn. Omdat we sociale wezens zijn vergelijken we ons eigen gedrag met het gedrag van anderen in de directe sociale omgeving om te ontdekken wat gewenst sociaal gedrag is (Wilson et al., 1982). Ook bij absentie van eventuele normgevers gebruikt de mens prikkels uit de omgeving om een idee te krijgen van sociale normen. Concreet voorbeeld is een gebroken ruit, dit kan opgevat worden als tolerantie van disordelijk gedrag. Wanneer deze ruit niet wordt gerepareerd zal dit volgens Wilson et al. (1982) op den duur de naleving van normen beïnvloeden. Problemen zullen accumuleren en de mate van criminaliteit en disorder zullen toenemen (Wilson et al., 1982). Op basis van deze redenering is de volgende hypothese opgesteld: Hypothese 1: In een buurt waar meer disorder aanwezig is, zullen er meer woning- en auto inbraken zijn Social disorganization theory Het centrale idee van de social disorganization theory is dat de criminaliteit in een buurt niet direct veroorzaakt wordt door disorder, maar dat beiden worden beïnvloed door eenzelfde 6

7 mechanisme (Shaw & McKay, 1942; Sampson & Raudenbush, 1999) Er wordt verondersteld dat een hoge mate van sociale controle en sociale cohesie in een buurt van aanzienlijk belang is bij het reguleren van gedrag (Sampson, Raudenbush & Earls, 1997; Morenoff, Sampson & Raudenbush, 2001). Dit mechanisme wordt collective efficacy genoemd. Hierbij is het van belang dat men vertrouwen heeft dat er ingegrepen wordt bij normoverschrijdend gedrag (Sampson et al., 1999). Ook Bursik (1988) stelt dat informele sociale controle en sociale cohesie in buurten belangrijk is bij het vormen van collectieve waarden rondom gewenst gedrag en daarmee van belang bij het beheersen van ongewenst gedrag, waaronder criminaliteit en de vorming van disorder. Buurten die gekenmerkt worden door gebrekkige informele sociale controle en sociale cohesie zijn volgens Bursik (1988) gedesorganiseerd. Deze desorganisatie stelt bewoners van een buurt niet in staat om een gemeenschapsstructuur te creëren met collectieve waarden en normen om sociale controle te handhaven (Bursik, 1988: ). Er liggen volgens Sampson et al. (1997) drie voorspellers ten grondslag aan de mate van collective efficacy. Ten eerste is dit de lage economische status van de inwoners in een buurt, ten tweede de etnische heterogeniteit en ten slotte de residentiële mobiliteit (Sampson et al., 1997). Wanneer een of meerdere van deze voorwaarden slecht scoort, is er minder collective efficacy, hetgeen leidt tot meer criminaliteit en disorder (Sampson et al., 1997). De eerste hypothese op basis van de social disorganization theory luidt als volgt: Hypothese 2: Naarmate er in een buurt minder collective efficacy is, zullen er meer auto- en woning inbraken zijn. De eerste twee voorspellers van collective efficacy hangen sterk samen, omdat etnische minderheden vaak een lage sociaal economische status hebben. Volgens Sampson et al. (1997) zijn mensen met een lage sociaal economische status en met een etnische achtergrond minder goed in staat tot collectieve acties. Waardoor het lastig is om erop toe te zien dat normen in de buurt worden nageleefd. In buurten waar veel mensen met een lage sociaal economische status en/of etnische minderheden wonen, zal er daarom minder sociale controle en het daarmee samenhangende collective efficacy zijn. Hetgeen tot gevolg heeft dat er in deze buurten meer criminaliteit is dan in buurten met een hoge mate van collective efficacy (Sampson et al., 1997). Op basis van deze redenering van Sampson et al. (1997) kunnen de volgende hypothesen geformuleerd worden: 7

8 Hypothese 3: In een buurt met een hogere concentratie etnische minderheden, zullen er meer woning, en auto inbraken zijn. Hypothese 4: In een buurt met een hogere concentratie van mensen met een lage sociaal economische status, zullen er meer woning- en auto inbraken zijn. De derde voorspeller van collective efficacy is de mate van residentiële mobiliteit (Sampson et al., 1997). Als er in een buurt veel verhuizingen zijn en mensen dus voor relatief korte tijd in de buurt wonen, worden er minder hechte sociale netwerken opgebouwd. Hierdoor is er in buurten met veel verhuizingen minder informele sociale controle. Kortom, als er een hoge mate van residentiële mobiliteit is in een buurt, zal er minder collective efficacy zijn, waardoor er meer criminaliteit wordt gepleegd in de buurt (Sampson et al., 1997). Dit leidt tot de laatste hypothese: Hypothese 5: In een buurt met meer residentiële mobiliteit, zullen er meer woning- en auto inbraken zijn. 2.3 Beleid Binnen de Gemeente Utrecht zijn voor de krachtwijken wijkactieplannen opgesteld met een strategie voor de benodigde aanpak (Gemeente Utrecht, 2012). De wijkactieplannen zijn gebaseerd op een probleemanalyse van de specifieke buurt en een inventarisatie van wat er al gebeurt. Op basis van deze wijkactieplannen werken gemeente, corporaties, bewoners en andere organisaties samen (Gemeente Utrecht, 2012). Het wijkactieplan voor Ondiep heet Dorp in de stad en het plan voor Hoograven heet Hoograven in de lift. De wijkactieplannen zijn voor het eerst opgesteld in 2008 (Gemeente Utrecht, 2012). Op basis van deze actieplannen kan de deelvraag Welk beleid voert de gemeente om criminaliteit tegen te gaan in beide buurten? worden beantwoord Ondiep Uit het wijkactieplan van Ondiep blijkt dat er relatief veel kwetsbare bewoners wonen vanwege werkloosheid, armoede, gebrekkige gezondheid, laag opleidingsniveau en/ of sociaal isolement. In delen van de buurt staat de leefbaarheid en veiligheid onder druk (Wijkservicecentrum Noordwest, 2012). Veiligheid is terug te vinden in een van de vier speerpunten. Uit het actieplan blijkt dat via groepsaanpak steeds gerichter wordt ingezet op 8

9 criminele en overlastgevende jongeren, waarbij de jongeren worden begeleid bij scholing, werk en activiteiten (Wijkservicecentrum Noordwest, 2012). Jongeren worden bij strafbare feiten aangepakt, daarnaast wordt er begeleiding geboden aan jongeren en hun gezinnen na detentie. Bovendien wordt er extra ingezet op activiteiten voor en coaching van jongeren (Wijkservicecentrum Noordwest, 2012). Verder is de inzet van het veiligheidsbeleid voor de komende jaren gericht op woninginbraak, autokraak, geweld en jongerenoverlast. Hierbij is een goede informatiewisseling tussen de diverse partners, het werken met de principes van de vreedzame buurt op basisscholen en het verhogen van de meldingsbereidheid van bewoners noodzakelijk (Wijkservicecentrum Noordwest, 2012). Samenvattend kan worden gesteld dat het wijkactieplan van Ondiep inspeelt op diverse vormen van criminaliteit en onveiligheidgevoelens van de bewoners. Er worden echter weinig concrete maatregelen in het wijkactieplan genoemd om de woning- en auto inbraken tegen te gaan in de buurt Hoograven Uit het wijkactieplan van Hoograven blijkt dat, zoals eerder aangegeven, Hoograven door gemeente Utrecht is toegevoegd aan het lijstje van krachtwijken. Door veranderingen in het economisch perspectief zal de buurt Hoograven als eerste worden gelaten, wat in het actieplan voor reeds terug te zien is in het feit dat nog maar beperkte extra gemeentelijke middelen beschikbaar worden gesteld (Wijkbureau Zuid, 2012). Wat betreft veiligheid gaat het in het actieplan met name om het verbeteren van de veiligheid van de openbare ruimte. Vanuit het leefbaarheids- en veiligheidsbudget wordt integraal buurtbeheer mogelijk gemaakt. Dit betreft inbraakpreventie, jongerenactiviteiten, beheer van de openbare ruimte en activiteiten ter bevordering van de gezondheid en leefbaarheid (Wijkbureau Zuid, 2012). Het wijkveiligheidsprogramma richt zich op woninginbraak, autokraak, jongerenoverlast en geweld. Het is onder andere de bedoeling de meldingsbereidheid van bewoners te verhogen (Wijkbureau Zuid, 2012). Op basis van het wijkactieplan van Hoograven kan eenzelfde conclusie worden getrokken als op basis van het wijkactieplan van Ondiep. Er geldt wederom dat het beleid inspeelt op diverse vormen van criminaliteit, onder andere woning- en auto inbraken, maar dat er weinig concrete maatregelen blijken uit het wijkactieplan. Een verschil met het wijkactieplan van Ondiep is dat er in Hoograven ook wordt gestreefd naar het verbeteren van de veiligheid van de openbare ruimte, hetgeen niet naar voren komt uit het wijkactieplan van Ondiep. 9

10 3. Onderzoeksopzet 3.1 Dataverzameling Voor het toetsen van de hypothesen wordt er gebruik gemaakt van drie soorten data, namelijk secundaire data, observaties en een interview. Voor secundaire data is er gebruik gemaakt van WistUdata, een online systeem met gegevens over wonen, veiligheid, werk et cetera in Utrecht (Gemeente Utrecht, 2013). Aangezien de maatregelen in de wijkactieplannen voor de periode zijn gebaseerd op gegevens uit 2011, wordt in dit onderzoek eveneens gebruik gemaakt van data over Voor het toetsen van de hypothesen op basis van de social disorganization theory wordt er gekeken naar het percentage allochtonen (hypothese 3), het percentage huishoudens met een laag inkomen en uitkeringsontvangers in beide buurten. Het percentage huishoudens met een laag inkomen is gebaseerd op een koopkracht die gelijk staat aan een bijstandsuitkering voor een alleenstaande (WistUdata, 2013). Het percentage uitkeringsontvangers is gebaseerd op het aantal mensen dat jonger is dan 65 jaar en een of meerdere uitkeringen ontvangt. Hierbij kan het gaan om een bijstandsuitkering, werkloosheidsuitkering of arbeidsongeschiktheids-uitkering (WistUdata, 2013). Zowel het percentage met een laag inkomen als het percentage met een uitkering wordt gebaseerd op 2010, aangezien hierover geen gegevens beschikbaar zijn van Er wordt gekeken naar het percentage huishoudens met een laag inkomen en uitkeringsontvangers, omdat er geen concretere data beschikbaar is over de sociaal economische status van de buurt. Een groot aandeel mensen met een laag inkomen en/ of het ontvangen van een uitkering suggereert dat er veel mensen met een lage sociaal economische status in de buurt wonen (hypothese 4). Verder wordt er aan de hand van de social disorganization theory gekeken naar de mate residentiële mobiliteit (hypothese 5). Om hier uitspraak over te kunnen doen wordt er gekeken naar het percentage bewoners dat korter dan één jaar in de buurt woont. Het percentage bewoners dat zich verantwoordelijk voelt voor de buurt en het percentage bewoners dat vindt dat ze onvoldoende sociale contacten hebben, zijn indicatoren van de mate van sociale controle en sociale cohesie in de buurt. Daarom wordt er naar deze percentages gekeken om een uitspraak te kunnen doen over de mate van collective efficacy in beide buurten (hypothese 2). Voor het toetsen van de hypothese op basis van de broken windows theory (hypothese 1) wordt er gebruik gemaakt van systematische observaties in beide buurten. Deze observaties zijn uitgevoerd volgens de zogenaamde SSO-methode van Sampson et al. (1999). Er is eerst een codeerschema opgesteld, waardoor de waargenomen disorder kan worden vertaald naar 10

11 kwantificeerbare gegevens. Vervolgens is er in beide buurten op twee tijdstippen geobserveerd door twee observatoren. Bij het observeren voor dit onderzoek is gelet op fysieke disorder. Hier is bewust voor gekozen omdat sociale disorder meer op toevalligheden gebaseerd is dan fysieke disorder. Graffiti of glas op straat kan er op elk moment van de dag zijn, terwijl hangjongeren bijvoorbeeld met name laat in de middag of in de avond aanwezig zullen zijn. In de buurten is er geobserveerd bij meerdere faceblocks, verschillende zichtpunten, zoals omschreven door Sampson et al. (1999). Tijdens het observeren hebben de observanten onafhankelijk van elkaar het codeerschema ingevuld. De geobserveerde fysieke wanorde bestaat uit: sigaretten, zwerfvuil, een stapel zwerfvuil of een vuilniszak, glas, se alcoholflesjes/ blikjes, graffiti, verlaten of vernielde auto s, wietzakjes, kapotte openbare voorzieningen en vuurwerkresten. De ingevulde observatieschema s zijn terug te vinden in bijlage 1. Aanvullend wordt er gebruik gemaakt van een interview met Wijkcentrum Zuid, waar Hoograven onder valt. Een samenvatting van dit interview is terug te vinden in bijlage 3. Wijkcentrum Noordwest, waar Ondiep onder valt, heeft helaas aangegeven niet mee te kunnen werken aan het onderzoek. 3.2 Data-analyse De secundaire data betreft beschrijvende data en geeft een overzicht van de verschillen tussen de buurten op mogelijke oorzaken van criminaliteit. Hiervoor worden gegevens over de buurten naast elkaar gezet. De systematische observaties zijn eerst bruikbaar gemaakt voor analyse. De vier observatieschema s per buurt zijn gebruikt om tot een gemiddelde te komen voor elke soort fysieke disorder per buurt. Vervolgens zijn de gemiddelden voor de verschillende soorten disorder bij elkaar opgeteld om tot één variabele van fysieke disorder te komen per buurt. Op deze manier is het mogelijk een t-toets uit te voeren, om zo het verschil in fysieke disorder tussen de buurten te analyseren. Aangezien niet elke vorm van fysieke disorder even erg is, is er gebruik gemaakt van wegingen. Kapotte openbare voorzieningen wordt als zwaarste gewogen (1), gevolgd door graffiti (0.8), afvalhopen (0.6), alcoholflesjes/ blikjes (0.4), afval en vuurwerkresten (0.2) en tot slot sigarettenpeuken (0.1). Door de uitkomsten van beide soorten data kunnen de hypothesen worden getoetst, op basis waarvan de tweede deelvraag kan worden beantwoord. Ter aanvulling worden citaten uit het interview gebruikt. 11

12 3.5 Reflectie op onderzoeksmethode De secundaire data uit WistUdata wordt als betrouwbaar gezien, daar deze jaarlijks op professionele wijze worden verkregen. Het is echter de vraag hoe valide deze gegevens zijn voor dit onderzoek. De data is immers met andere doeleinden verzameld, waardoor er mogelijk andere dingen worden gemeten dan wat optimaal zou zijn voor het onderzoek. Dit is onder andere terug te zien in het feit dat niet alle gegevens over 2011 bekend zijn, waardoor eveneens naar 2010 wordt gekeken. Bovendien zijn er meer ideale gegevens te bedenken dan de nu gebruikte gegevens. Ondanks deze problemen is de data wel bruikbaar voor het onderzoek, er zijn voldoende indicatoren beschikbaar om de hypothesen te toetsen. Bij de conclusies dient echter een slag om de arm te worden gehouden, gezien de validiteit niet optimaal is. Tevens is het van belang dat er rekening wordt gehouden met het ontbreken van een statistische analyse van de secundaire data. Er wordt slechts gebruik gemaakt van beschrijvende data, waardoor er geen significante verbanden kunnen worden aangetoond. De resultaten kunnen slechts verbanden tussen de bepaalde factoren en de criminaliteit suggereren, maar niet bevestigen. Vanwege deze redenen dienen de resultaten van dit onderzoek met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. De observaties brengen een risico wat betreft betrouwbaarheid met zich mee. Om hiervoor te controleren is het belangrijk te analyseren in welke mate er overeenstemming tussen de observaties bestaat. Zo wordt er inzicht verschaft in de reproduceerbaarheid van de data (Cohen, 1960). De interreliablity rate voor Ondiep is 0.89, voor Hoograven is deze Dit betekent dat de observaties van fysieke wanorde voor beide buurten uitstekend scoren op betrouwbaarheid (Landis & Koch, 1977). Daarnaast zijn de observaties valide, er is gemeten wat voor dit onderzoek nodig is. Het interview met Wijkcentrum Zuid wordt eveneens als betrouwbaar beschouwd. Doordat de vragen vooraf zijn opgesteld kan het interview gemakkelijk worden gereproduceerd. Aangezien het interview specifiek voor dit onderzoek is afgenomen, worden de validiteit en bruikbaarheid hoog geacht. 12

13 4. Resultaten In dit hoofdstuk worden de vijf hypothesen getoetst en wordt het antwoord op de tweede deelvraag geformuleerd In hoeverre verschillen de buurten op de factoren die van invloed kunnen zijn op de criminaliteit?. 4.1 Hypothese 1 Uit de t-toets, op basis van de systematische observaties, blijkt dat er een significant verschil in fysieke disorder bestaat tussen Ondiep en Hoograven. In Ondiep is er meer fysieke disorder dan in Hoograven (t(402)=21.87, p<.001). Zie bijlage 1 voor beeldmateriaal van verschillende soorten fysieke disorder in beide buurten. Tijdens het interview met Wijkcentrum Zuid is naar voren gekomen dat het beleid in Hoograven zich specifiek richt op het tegengaan van fysieke disorder. Er is onder andere gezegd Door proactief de graffiti van openbare plekken te verwijderen en zaken als speeltuinen aan te pakken, door ze op te knappen, hopen we met weinig financiële middelen de wijk weer wat meer aanzien te geven. We hopen dat als de wijk volledig is opgeknapt, de drempel om vernieling aan te brengen is verhoogd. Daarnaast hopen we het imago en de beeldvorming van de wijk te verbeteren. Bij de probleemstelling is reeds naar voren gekomen dat er in Ondiep meer criminaliteit is dan in Hoograven. Hierbij zijn er in Ondiep inderdaad meer woninginbraken (23.9 per 1000 woningen) dan in Hoograven (22.1 per 1000 woningen). Het aantal autokraken ligt in Ondiep echter lager (10.5 per 1000 inwoners) dan in Hoograven (13.1 per 1000 inwoners). Hypothese 1 wordt dus deels bevestigd; in een buurt waar meer disorder aanwezig is, zijn er meer woninginbraken. Er zijn echter niet meer autokraken. 4.2 Hypothese 2 Tabel 1 geeft weer dat er in Ondiep relatief gezien iets minder collective efficacy is dan in Hoograven. In Ondiep voelen minder mensen zich verantwoordelijk voor de buurt (83,4 procent) dan in Hoograven (87,5 procent). Daarnaast hebben in Ondiep relatief iets meer mensen het gevoel onvoldoende sociale contacten te hebben (9,2 procent) ten opzichte van Hoograven (8,35 procent). In het interview is naar voren gekomen dat wordt gepoogd de collective efficacy te verbeteren in Hoograven; Door als gemeente te helpen hopen we dat de inwoners actief te krijgen, zodat ze in de toekomst zelf meer initiatief zullen nemen. We nemen hierin als gemeente wel het voortouw, maar hopen daarmee de inwoners weer verantwoordelijk te krijgen. 13

14 Hypothese 2 wordt deels bevestigd. Naarmate er in een buurt minder collective efficacy is, zijn er meer woninginbraken. Er vinden niet meer autokraken plaats. 4.3 Hypothese 3 Uit tabel 1 blijkt dat er in Hoograven met 36,5 procent een hogere concentratie etnische minderheden is dan in Ondiep met 32,7 procent. Gezien de criminaliteitscijfers wordt hypothese 3 slechts deels bevestigd. In een buurt met een hogere concentratie etnische minderheden, zijn er meer autokraken. Er zijn niet meer woninginbraken. 4.4 Hypothese 4 In tabel 1 is te zien dat er in Ondiep relatief meer inwoners zijn met een lage sociaal economische status dan in Hoograven. In Ondiep zijn er relatief meer huishoudens met een laag inkomen (14,1 procent) dan in Hoograven (7,45 procent). Hetzelfde geldt voor het aantal uitkeringsontvangers (20,7 procent in Ondiep en 13,4 procent in Hoograven). Hypothese 4 wordt hiermee deels bevestigd. In een buurt met een hogere concentratie van inwoners met een lage sociaal economische status, zijn er meer woninginbraken. Er zijn echter niet meer autokraken. 4.5 Hypothese 5 Tabel 1 laat zien dat er in Ondiep relatief meer residentiële mobiliteit is dan in Hoograven. In Ondiep wonen er relatief meer mensen korter dan één jaar (17,7 procent) dan in Hoograven (12,1 procent). Hypothese 5 wordt daarom deels bevestigd. In een buurt met meer residentiële mobiliteit, zijn er meer woninginbraken. Er vinden niet meer autokraken plaats. In een buurt met meer residentiële mobiliteit, zullen er meer woning- en auto inbraken zijn. Tabel 1. Beschrijvende data Ondiep en Hoograven Ondiep Hoograven % verantwoordelijk voor buurt % onvoldoende sociale contacten % allochtonen % huishoudens met laag inkomen a % uitkeringsontvangers a % verblijfsduur <1 jaar a Deze data is gebaseerd op 2010 i.p.v Bron: WistUdata,

15 4.6 Deelvraag 2 In antwoord op de tweede deelvraag kan worden gesteld dat de buurten verschillen op alle factoren die van invloed kunnen zijn op criminaliteit. De verschillen lijken het grootst met betrekking tot fysieke disorder en sociaal economische status. Wat betreft het percentage allochtonen, residentiële mobiliteit en collective efficacy zijn de verschillen kleiner. 15

16 5. Conclusie en beleidsadvies 5.1 Conclusie Uit het rapport Werk aan de wijk van het SCP blijkt dat het krachtwijkenbeleid niet heeft geleid tot een verbetering van de veiligheid en leefbaarheid in de wijken (Permentier et al., 2013). Dit suggereert dat het krachtwijkenbeleid niet effectief is in het tegengaan van criminaliteit. Om advies uit te kunnen brengen voor het verbeteren van dit beleid is het van belang te kijken naar de oorzaken van criminaliteit. In dit onderzoek is getracht een antwoord te geven op de onderzoeksvraag Hoe kan het verschil in mate van woning en auto inbraken tussen de krachtwijken Ondiep en Hoograven worden verklaard?. Op basis van twee theorieën, de social disorganization theory en de broken windows theory, zijn verschillende factoren naar voren gekomen die mogelijk de mate van woning- en auto inbraken kunnen verklaren. Aan de hand van deze factoren is gekeken naar de verschillen tussen Ondiep en Hoograven. In antwoord op de onderzoeksvraag kan worden gesteld dat er verschillende verklaringen zijn voor autokraken en woninginbraken. Op basis van dit onderzoek lijkt het hogere aantal woninginbraken in Ondiep te kunnen worden verklaard door meer disorder, minder collective efficacy, meer mensen met een lage sociaal economische status en meer residentiële mobiliteit. Het hogere aantal autokraken in Hoograven kan mogelijk worden verklaard door relatief meer etnische minderheden in de buurt. Deze conclusie suggereert dat er aan de verschillende vormen van criminaliteit andere verklaringen ten grondslag liggen. De broken windows theory wordt bevestigd voor woninginbraken. Voor de social disorganization theory worden alle factoren bevestigd voor woninginbraken, behalve de concentratie etnische minderheden. Deze wordt bevestigd voor autokraken. Zoals in hoofdstuk twee naar voren is gekomen, wordt er in Hoograven met het beleid ingespeeld op het verbeteren van de openbare ruimte. De bevindingen suggereren dat het beleid op dit gebied effectief is, gezien er relatief weinig fysieke disorder is waargenomen in Hoograven. Verder is het lastig iets te zeggen over de effectiviteit van het beleid in beide buurten, aangezien er weinig concrete maatregelen in de wijkactieplannen staan. Daarom worden er in de volgende paragraaf meer concrete beleidsaanbevelingen gedaan. 5.2 Beleidsadvies Op basis van de bevindingen luidt het advies voor Ondiep allereerst een voorbeeld te nemen aan het beleid in Hoograven om het aantal woninginbraken te verlagen. Daarin wordt specifiek aandacht besteed aan het opwaarderen van de openbare ruimte (Wijkbureau Zuid, 16

17 2012). Zoals uit het interview blijkt wordt fysieke disorder proactief verwijderd en worden openbare plekken opgeknapt. Op deze manier kan met weinig financiële middelen de fysieke disorder worden verminderd. Hierdoor krijgt de buurt meer aanzien, waardoor de drempel voor nieuwe fysieke disorder mogelijk wordt verhoogd. Aangezien het na eenmalig ingrijpen niet klaar is, is het geen duurzame opsing. Het is echter wel goedkoop. Om meer collective efficacy in Ondiep te ontlokken verdient het de aanbeveling vier keer per jaar een buurtbijeenkomst te organiseren, dit kan bijvoorbeeld een buurtbarbecue zijn. Op deze manier zal er mogelijk meer sociale cohesie in de buurt ontstaan, wat leidt tot meer collective efficacy. Een voordeel van deze maatregel is dat het niet erg duur is en relatief weinig tijd kost. Het is wel een maatregel die blijvend aandacht verdiend, het is niet direct een duurzame opsing. De sociale cohesie die hieruit voortkomt t mogelijk ook de nadelen van een lage sociaal economische status en residentiele mobiliteit op. Door de sociale cohesie kan de norm voor ingrijpen bij verkeerd gedrag beter worden gedeeld. Daarnaast leiden de bijeenkomsten ertoe dat de buurtbewoners elkaar kennen, zelfs wanneer er veel verhuizingen plaatsvinden. Hierdoor weten ze wie in de buurt thuis horen en wie niet. Aanvullend kan er worden nagedacht over het opnieuw inrichten van delen van de buurt door professionals, met behulp van bewoners. Hierbij kan worden gedacht aan zaken als een speeltuin. Door de burgerparticipatie kan dit leiden tot een sterkere onderlinge band, aangezien ze samen iets vorm hebben gegeven voor hun buurt. Daarnaast ontstaat er mogelijk meer trots van de buurtbewoners over de buurt, waardoor zij zich mogelijk meer in zetten voor hun buurt. Deze maatregel is duurder en intensiever dan de bijeenkomsten maar leidt waarschijnlijk tot een duurzamere uitkomst. Op basis van de bevindingen luidt het advies voor Hoograven eveneens te kiezen voor het opnieuw inrichten van delen van de buurt door professionals, met behulp van burgers, om het aantal autokraken te verlagen. De burgerparticipatie kan leiden tot een sterkere onderlinge band, doordat ze samen de buurt vormgeven. Hierbij kunnen de bewoners zich trotser gaan voelen over de buurt, met mogelijk meer inzet voor de buurt als gevolg. De sociale cohesie die hieruit voortkomt t mogelijk ook de nadelen van een hoge concentratie van allochtonen op. Autochtonen en allochtonen in de buurt krijgen zo mogelijk meer gedeelde normen over wat gepast is en wanneer dient te worden ingegrepen. Deze maatregel is prijzig en intensief maar leidt waarschijnlijk tot een duurzame uitkomst. Het resultaat is immers blijvend. Een andere mogelijkheid is het toepassen van meningsbeleid, dit is in onze ogen echter overdreven in dit geval. 17

18 6. Literatuurlijst Bursik, R.J. (1988). Social disorganization theories of crime and delinquency: Problems and prospects. Criminology, 26, Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and Psychological Measurement, 20, Gemeente Utrecht, (2012). Wijkactieplannen. Opgeroepen op 7 januari 2014, van Gemeente Utrecht, (2013). Cijfers en feiten zoeken. Opgeroepen op 12 januari 2014, van Kempkens, L. & Wittebrood, K. (2000). Wonen, criminaliteit en leefbaarheid. Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, 6, Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33, Morenoff, J.D., Sampson, R.J. & Raudenbush, S.W. (2001). Neighborhood Inequality, Collective Efficacy, and the Spacial Dynamics of Urban Violence. Criminology, 39, Permentier, M., Kullberg, J., & Noije, L. van. (2013). Werk aan de wijk. Een quasiexperimentele evaluatie van het krachtwijkenbeleid. Den Haag: SCP. Raudenbush, S.W. & Sampson, R.J. (1999). Ecometrics: Toward a Science of Assessing Ecological Settings, with Application to the Systematic Social Observation of Neighborhoods. Social Methodology, 29, Ross, C. E. & Mirowsky, J. (2001) Neighborhood Disadvantage, Disorder, and Health. Journal of Health and Social Behavior, 42, pp Sampson, R.J., Raudenbush, S.W. & Earls, F. (1997). Neighborhoods and Violent Crime: A Multilevel Study of Collective Efficacy. Science, 227, Sampson, R. J., & Raudenbusch, S.W. (1999). Systematic social observation of public spaces: a new look at disorder in urban neighborhoods. American Journal of Sociology, 105, Shaw, C.R. & McKay, H.D. (1942). Juvenile Delinquency in Urban Areas. Chicago: University of Chicago Press. Tweede Kamer , , nr. 1. Tweede Kamer , XVIII, nr. 3. Wijkbureau Zuid, (2012). Hoograven in de lift. Wijkactieprogramma Programma krachtwijken. Utrecht: Wijkbureau Zuid. 18

19 Wijkservicecentrum Noordwest, (2012). Ondiep. Dorp in de stad. Wijkactieprogramma Programma krachtwijken. Utrecht: Wijkservicecentrum Noordwest. Wilson, J.Q. & Kelling G., (1982). Broken Windows. The police and neighborhood safety. The Atlantic Magazine, WistUdata, (2013). Buurtgegevens Ondiep en Hoograven. Opgeroepen op 14 januari 2014, van 19

20 Bijlage 1 Observatieschema s Ondiep: Observatieschema 1, observator 1 Ondiep Sigaretten Zwerfvuil Zwerfvuil stapel Glas Alcoholfles/ blik Graffiti Auto's Wiet Openb. Voorz. Vuurwerk Aardbeistraat >20 Nieuwlichtstraat >20 Ondiep >20 Boerhaavelaan Sparstraat >20 17 >20 Rietstraat >20 9 >20 Amandelstraat >20 Elsstraat > Vijgboomstraat >20 Omloop >20 Openb. dronken Ruzies Prostitutie Drugs Observatieschema 1, observator 2 Ondiep Sigaretten Zwerfvuil Zwerfvuil stapel Glas Alcoholfles/ blik Graffiti Auto's Wiet Openb. Voorz. Vuurwerk Aardbeistraat >20 Nieuwlichtstraat >20 Ondiep >20 Boerhaavelaan Sparstraat >20 17 >20 Rietstraat >20 8 >20 Amandelstraat >20 Elsstraat > Vijgboomstraat >20 Omloop >20 Ondiep Hangjongeren Hang-volw. Zwervers Openb. drinken Aardbeistraat 5 Nieuwlichtstraat 1 3 Ondiep Boerhaavelaan Sparstraat Rietstraat Amandelstraat Elsstraat Vijgboomstraat Omloop Ondiep Hangjongeren Hang-volw. Zwervers Openb. drinken Aardbeistraat 5 Nieuwlichtstraat 1 3 Ondiep Boerhaavelaan Sparstraat Rietstraat Amandelstraat Elsstraat Vijgboomstraat Omloop Openb. dronken Ruzies Prostitutie Drugs Observatieschema 2, observator 1 Ondiep Sigaretten Zwerfvuil Zwerfvuil stapel Glas Alcoholfles/ blik Graffiti Auto's Wiet Openb. Voorz. Vuurwerk Aardbeistraat >20 Nieuwlichtstraat >20 Ondiep >20 Boerhaavelaan Sparstraat >20 Rietstraat >20 Amandelstraat >20 Elsstraat > Vijgboomstraat >20 Omloop > >20 20

De belangrijkste prijseffecten vinden plaats binnen 250 meter van de investeringslocatie.

De belangrijkste prijseffecten vinden plaats binnen 250 meter van de investeringslocatie. Er is de afgelopen decennia fors geïnvesteerd in zogenoemde krachtwijken. De investeringen waren vooral gericht op het verbeteren van de socialewoningvoorraad. Als het krachtwijkenbeleid tot aantrekkelijker

Nadere informatie

WijkWijzer Deel 1: de problemen

WijkWijzer Deel 1: de problemen WijkWijzer Deel 1: de problemen Ondiep, Utrecht overlast dronken mensen overlast door drugsgebruik overlast jongeren vernieling openbare werken rommel op straat overlast van omwonenden auto-inbraak fietsendiefstal

Nadere informatie

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners?

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners? Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun? Martijn Souren en Harry Bierings Autochtonen voelen zich veel meer thuis bij de mensen in een autochtone buurt dan in een buurt met 5 procent of meer niet-westerse

Nadere informatie

Kanaleneiland Leert! Waar staan we en hoe gaan we verder? Wat gaat goed en wat kan beter?

Kanaleneiland Leert! Waar staan we en hoe gaan we verder? Wat gaat goed en wat kan beter? Kanaleneiland Leert! Waar staan we en hoe gaan we verder? Wat gaat goed en wat kan beter? Aanpak gaat door Duurzame verbeteringen vergt lange adem Programma van 10 jaar: 2008-2017 Zoeken naar meer bundeling

Nadere informatie

buurtprofiel Schrijverswijk

buurtprofiel Schrijverswijk buurtprofiel Schrijverswijk bevolking De buurt Schrijverswijk in de wijk Veenendaal-Noordwest telde in 2016 1.420 inwoners; dat is ruim 2% van de Veenendaalse bevolking. Jongeren zijn oververtegenwoordigd:

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Analyse van de cursus De Kunst van het Zorgen en Loslaten. G.E. Wessels

Analyse van de cursus De Kunst van het Zorgen en Loslaten. G.E. Wessels Analyse van de cursus De Kunst van het Zorgen en Loslaten G.E. Wessels Datum: 16 augustus 2013 In opdracht van: Stichting Informele Zorg Twente 1. Inleiding Het belang van mantelzorg wordt in Nederland

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Sociale cohesie vermindert overlast in arme wijken

Sociale cohesie vermindert overlast in arme wijken Sociale cohesie vermindert overlast in arme wijken Machiel van Dijk en Myrthe de Jong Veel achterstandswijken in Nederland kampen met problemen als kleine criminaliteit en asociaal gedrag. Desondanks zijn

Nadere informatie

Kanskaart voor Lunetten. de wijkproblematiek in kaart gebracht

Kanskaart voor Lunetten. de wijkproblematiek in kaart gebracht Kanskaart voor Lunetten de wijkproblematiek in kaart gebracht Atlas voor gemeenten Postbus 9627 3506 GP UTRECHT T 030 2656438 F 030 2656439 E info@atlasvoorgemeenten.nl I www.atlasvoorgemeenten.nl Atlas

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II Opgave 2 Rondhangen Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3 en tabel 1. Inleiding De Kamer ontvangt elk jaar een rapportage van de minister van Justitie over de voortgang van de aanpak van problematische

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht 2016 De Monitor Sociale Kracht: 7 pijlers Participatie De Monitor Sociale Kracht gaat uit van de beredeneerde veronderstelling dat de sociale kracht van

Nadere informatie

Wijkraadpleging 2006 Utrecht-Noordoost

Wijkraadpleging 2006 Utrecht-Noordoost Wijkraadpleging 2006 Utrecht-Noordoost Rapportage: DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2007 Projectnummer 265 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Wat vinden bewoners het belangrijkste in Noordoost 3 3 Wijkspecifieke aspecten

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers Utrecht.nl/onderzoek Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 5 Sociale infrastructuur

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 186 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan

Nadere informatie

gegevens analyseren Welk onderzoekmodel gebruik je? Quasiexperiment ( 5.5) zonder controle achtergronden

gegevens analyseren Welk onderzoekmodel gebruik je? Quasiexperiment ( 5.5) zonder controle achtergronden een handreiking 71 hoofdstuk 8 gegevens analyseren Door middel van analyse vat je de verzamelde gegevens samen, zodat een overzichtelijk beeld van het geheel ontstaat. Richt de analyse in de eerste plaats

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Impactmeting: een 10 stappenplan

Impactmeting: een 10 stappenplan Impactmeting: een 10 stappenplan Stap 1: De probleemanalyse De eerste stap in een impactmeting omvat het formuleren van de zogenaamde probleemanalyse welke tot stand komt door antwoord te geven op de volgende

Nadere informatie

Gemeente Breda. Subjectieve onveiligheid. Individuele en buurtkenmerken onderzocht. Juni 2015

Gemeente Breda. Subjectieve onveiligheid. Individuele en buurtkenmerken onderzocht. Juni 2015 Gemeente Breda Subjectieve onveiligheid Individuele en buurtkenmerken onderzocht Juni 2015 Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek en Informatie e-mail: onderzoek@breda.nl www.kenjestadbreda.nl Publicatienummer:

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt s op de arbeidsmarkt Moniek Coumans De arbeidsdeelname van alleenstaande moeders is lager dan die van moeders met een partner. Dit verschil hangt voor een belangrijk deel samen met een oververtegenwoordiging

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Samenvatting. Doelstelling

Samenvatting. Doelstelling Samenvatting In 2003 hebben de ministeries van Justitie, Financiën, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Algemene Zaken de afspraak gemaakt dat het ministerie van Justitie het voortouw zal nemen

Nadere informatie

Analyse veiligheidsbeleving 2015

Analyse veiligheidsbeleving 2015 Analyse veiligheidsbeleving 2015 een notitie van Onderzoek Juni 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 0302861350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Eenheid Veiligheid

Nadere informatie

Burgerpeiling Discriminatie

Burgerpeiling Discriminatie Burgerpeiling Discriminatie Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Marije Hofland Telefoonnummer : 0570-69 3317 Mail : m.hofland@deventer.nl 1 Inleiding De Gemeente Deventer voert om de twee jaar een

Nadere informatie

Wijkweerbaarheid. Essay

Wijkweerbaarheid. Essay Tekst: Eva Bosch en Wenda Doff Essay Wijkweerbaarheid Publieke familiariteit, socialisatie en de reputatie van een wijk lijken een rol te spelen bij de bereidheid van bewoners zich in te zetten voor de

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen.

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen. rapport WistUdata, 11-5-2017 bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk gepresenteerd over diverse onderwerpen. Bevolking Op 1 januari 2017 telt 27.163 inwoners. Ten opzichte van 2004 steeg

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Levendige straten. Y. Seyah. J. Oude Groeniger. E. Yazgili. A. Roorda. W. Boersma. M. Spijker. R. Bottema. M. Pijpker. K. Offringa

Levendige straten. Y. Seyah. J. Oude Groeniger. E. Yazgili. A. Roorda. W. Boersma. M. Spijker. R. Bottema. M. Pijpker. K. Offringa Nulmeting veiligheid en leefbaarheid zeven straten aandachtswijken Groningen Levendige straten J. Oude Groeniger A. Roorda M. Spijker M. Pijpker Y. Seyah E. Yazgili W. Boersma R. Bottema K. Offringa COLOFON

Nadere informatie

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Jeroen Nieuweboer Allochtonen in, en voelen zich minder thuis in Nederland dan allochtonen elders in Nederland. Marokkanen, Antillianen

Nadere informatie

Welkom allemaal, Mijn naam is Jasper van Houten. Ik zal vandaag het onderzoek presenteren naar de rol van sociaal kapitaal in het

Welkom allemaal, Mijn naam is Jasper van Houten. Ik zal vandaag het onderzoek presenteren naar de rol van sociaal kapitaal in het Welkom allemaal, Mijn naam is Jasper van Houten. Ik zal vandaag het onderzoek presenteren naar de rol van sociaal kapitaal in het statusverwervingsproces. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/45808 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Bosma, A.Q. Title: Targeting recidivism : an evaluation study into the functioning

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) 163 Samenvatting (Summary in Dutch) Er zijn slechts beperkte financiële middelen beschikbaar voor publieke voorzieningen en publiek gefinancierde diensten. Als gevolg daarvan zijn deze voorzieningen en

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Hoe kan de veiligheidsbeleving op de Sluisjesdijk worden verbeterd?

Hoe kan de veiligheidsbeleving op de Sluisjesdijk worden verbeterd? Hoe kan de veiligheidsbeleving op de Sluisjesdijk worden verbeterd? Klik om de ondertitelstijl van het model te bewerken Team A Joy van Huijssteeden Tommy van Remunt Milou Giesen Lotte van den Akker Priscilla

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Omgevingscondities: Evaluatieoordelen: Uiteindelijke score:

Omgevingscondities: Evaluatieoordelen: Uiteindelijke score: Analyse van de wijk Grote Waal Noord De Leefbaarometer is in opdracht van het Rijk ontwikkeld en is tot stand gebracht door bureau RIGO en Stichting Atlas voor Gemeenten ontwikkelt. (Voor gegevens zie

Nadere informatie

Samenvatting. Auteur: Anno Droste Co-auteurs: Karien Dekker, Jessica Tissink

Samenvatting. Auteur: Anno Droste Co-auteurs: Karien Dekker, Jessica Tissink ÉÉN KIND, ÉÉN GEZIN, TWEE STELSELWIJZIGINGEN Een onderzoek naar de succesfactoren van samenwerking tussen onderwijs en gemeenten ten aanzien van de verbinding tussen passend onderwijs en jeugdzorg. Auteur:

Nadere informatie

Opgave 1 Heeft het vrijwilligerswerk toekomst?

Opgave 1 Heeft het vrijwilligerswerk toekomst? Opgave 1 Heeft het vrijwilligerswerk toekomst? Bij deze opgave horen tekst 1 en 2 en de tabellen 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje. Inleiding In Nederland zijn ruim 4 miljoen mensen actief in het vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Op welke wijze kan de overheid bewoners faciliteren om de weerbaarheid van hun wijk te verhogen?

Op welke wijze kan de overheid bewoners faciliteren om de weerbaarheid van hun wijk te verhogen? Op welke wijze kan de overheid bewoners faciliteren om de weerbaarheid van hun wijk te verhogen? Jelmer Joustra (5611733) Universiteit Utrecht Scriptiebegeleider: Drs. J.A. Pach Tweede lezer: Dr. S. De

Nadere informatie

De ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving VEEL MONITOREN, WEINIG EENDUIDIGHEID

De ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving VEEL MONITOREN, WEINIG EENDUIDIGHEID SECONDANT #1 MAART 2011 53 De ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving VEEL MONITOREN, WEINIG EENDUIDIGHEID door Maartje Timmermans en Miranda Witvliet De auteurs werken als onderzoeker bij

Nadere informatie

DATA-ANALYSEPLAN (20/6/2005)

DATA-ANALYSEPLAN (20/6/2005) DATA-ANALYSEPLAN (20/6/2005) Inleiding De manier waarop data georganiseerd, gecodeerd en gescoord (getallen toekennen aan observaties) worden en welke technieken daarvoor nodig zijn, dient in het ideale

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Methode en selectie

1 Inleiding. 2 Methode en selectie 1 Inleiding In de CPB Policy Brief over de positie van de middeninkomens op de woningmarkt (CPB, 2016) spelen subsidies in de verschillende segmenten van de woningmarkt een belangrijke rol als verklaring

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting kwantitatieve analyse ACM van de loterijmarkt

Bijlage 1 Toelichting kwantitatieve analyse ACM van de loterijmarkt Bijlage 1 Toelichting kwantitatieve analyse ACM van de loterijmarkt 1 Aanpak analyse van de loterijmarkt 1. In het kader van de voorgenomen fusie tussen SENS (o.a. Staatsloterij en Miljoenenspel) en SNS

Nadere informatie

37,1 40, , overlast dak- en thuislozen, gestoorde personen Veiligheid -7,7% -3,8% -6,2% 36,9

37,1 40, , overlast dak- en thuislozen, gestoorde personen Veiligheid -7,7% -3,8% -6,2% 36,9 2016 Veiligheid incidenten en misdrijven Het aantal incidenten en misdrijven ligt in de Drechtsteden iets boven het landelijke gemiddelde. Maar het verschil wordt kleiner. Waar het cijfer in landelijk

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Overzicht van de criminaliteit in Nederland

Overzicht van de criminaliteit in Nederland Overzicht van de criminaliteit in Nederland Organisatie: Team Create Auteurs: Pim Delfos Joost de Ruijter Swendley Sprott Zahay Boukich Hoye Lam Overzicht van de criminaliteit in Nederland Organisatie:

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Conclusie. Over de relatie tussen laaggeletterdheid en armoede. Ingrid Christoffels, Pieter Baay (ecbo) Ineke Bijlsma, Mark Levels (ROA)

Conclusie. Over de relatie tussen laaggeletterdheid en armoede. Ingrid Christoffels, Pieter Baay (ecbo) Ineke Bijlsma, Mark Levels (ROA) Conclusie Over de relatie tussen laaggeletterdheid en armoede Ingrid Christoffels, Pieter Baay (ecbo) Ineke Bijlsma, Mark Levels (ROA) ecbo - De relatie tussen laaggeletterdheid en armoede A 1 conclusie

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

Rondhangen en jeugdcriminaliteit

Rondhangen en jeugdcriminaliteit Samenvatting Samenvatting hoe vele Jongelingen loopen der rinckelroyen langhs de straten ( ) Wat isser dickwils in den laten avont / ende tot / ja over den middernacht / aldertel gewoel / gejaegh / gedraef

Nadere informatie

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht Factsheet Sportparticipatie in Utrecht mei 2015 Overzicht Deze factsheet geeft op hoofdlijnen een beeld van sporten en bewegen in de stad en maakt deel uit van Utrecht Sport, de Utrechtse sportvisie op

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Introductie In dit proefschrift evalueer ik de effectiviteit van de academische discussie over de ethiek van documentaire maken. In hoeverre stellen wetenschappers de juiste

Nadere informatie

Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde. Foeke van der Zee

Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde. Foeke van der Zee Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde Foeke van der Zee Inhoudsopgave 1. Onderzoek, wat is dat eigenlijk... 1 1.1 Hoe is onderzoek te omschrijven... 1 1.2 Is de onderzoeker een probleemoplosser

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

De inzet van familienetwerkberaden in de preventieve jeugdbescherming. Samenvatting

De inzet van familienetwerkberaden in de preventieve jeugdbescherming. Samenvatting De inzet van familienetwerkberaden in de preventieve jeugdbescherming Samenvatting Universiteit van Amsterdam, Forensische Orthopedagogiek S. Dijkstra, MSc dr. H. E. Creemers dr. J. J. Asscher prof. dr.

Nadere informatie

Sociale index Gebiedsteam Bolsward, Platteland Bolsward en Witmarsum-Arum 1 oktober 2014

Sociale index Gebiedsteam Bolsward, Platteland Bolsward en Witmarsum-Arum 1 oktober 2014 Sociale index, en 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ (en Wmo) en Jeugdzorg.

Nadere informatie

1 Amsterdam, de opbouw van een stad

1 Amsterdam, de opbouw van een stad 1 Amsterdam, de opbouw van een stad 1 2 a Met de handel in specerijen in Oost-Indië. b Er waren nog geen moderne vervoermiddelen dus moesten de arbeiders naar de fabriek lopen. c Er kwamen regels voor

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Voor de sanctie-uitvoering

Voor de sanctie-uitvoering Voor de sanctie-uitvoering Grounded Theory Approach Het projectteam Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering heeft volgens de methode van de Grounded Theory (Glaser en Strauss, 1967) gewerkt bij de verzameling

Nadere informatie

hoofdstuk 2 een vergelijkbaar sekseverschil laat zien voor buitenrelationeel seksueel gedrag: het hebben van seksuele contacten buiten de vaste

hoofdstuk 2 een vergelijkbaar sekseverschil laat zien voor buitenrelationeel seksueel gedrag: het hebben van seksuele contacten buiten de vaste Samenvatting Mensen zijn in het algemeen geneigd om consensus voor hun eigen gedrag waar te nemen. Met andere woorden, mensen denken dat hun eigen gedrag relatief vaak voorkomt. Dit verschijnsel staat

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Rekenkamer Oost-Nederland, Juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey

Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey ICOON Paper #1 Ferry Koster December 2015 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in de relatie

Nadere informatie

Een kwestie van vertrouwen. Achtergrond: Reijer Verwer

Een kwestie van vertrouwen. Achtergrond: Reijer Verwer Rooilijn P. 320 Rooilijn P. 321 Achtergrond Het afgelopen jaar is een negatief sentiment ontstaan over sociale interventies in Nederlandse achterstandswijken. Het zou vooral Reijer Verwer geldverspilling

Nadere informatie

Meerdere keren zonder werk

Meerdere keren zonder werk Meerdere keren zonder werk Antoinette van Poeijer Ontvangers van een - of bijstandsuikering en ers worden gestimuleerd (weer) aan de slag te gaan. In veel gevallen is dat succesvol. Er zijn echter ook

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding

szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding Naar aanleiding van vragen over de hoge arbeidsongeschiktheidspercentages

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2016 Thema Water. De positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 juni Utrecht.

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2016 Thema Water. De positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 juni Utrecht. Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 2016 Thema Water De positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 29 juni 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200

Nadere informatie

47,1 37, ,1% , overlast dak- en thuislozen, gestoorde personen Veiligheid 36,9 -6,4% -3,8% -6,2%

47,1 37, ,1% , overlast dak- en thuislozen, gestoorde personen Veiligheid 36,9 -6,4% -3,8% -6,2% 2017 Veiligheid TOTAAL incidenten en misdrijven Het aantal incidenten en misdrijven ligt in de Drechtsteden iets boven het landelijke gemiddelde: 38 per 1.000 inwoners in de Drechtsteden versus 37 landelijk.

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor. Inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in uw gemeente. Scope Onderzoek B.V. KvK Stadionstraat 11B9 4815NC Breda

Leefbaarheidsmonitor. Inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in uw gemeente. Scope Onderzoek B.V. KvK Stadionstraat 11B9 4815NC Breda Leefbaarheidsmonitor Inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in uw gemeente Scope Onderzoek B.V. KvK 64421279 Stadionstraat 11B9 4815NC Breda Inhoud Het meten van de ervaren leefbaarheid is voor gemeenten

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Samenvatting. Opvoeding en thuis omgeving als aangrijpingspunten in de preventie van overgewicht bij kinderen: resultaten van de ChecKid studie

Samenvatting. Opvoeding en thuis omgeving als aangrijpingspunten in de preventie van overgewicht bij kinderen: resultaten van de ChecKid studie Opvoeding en thuis omgeving als aangrijpingspunten in de preventie van overgewicht bij kinderen: resultaten van de ChecKid studie Overgewicht is een snel groeiend wereldwijd probleem en is geassocieerd

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 7 augustus 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 7 augustus 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

07UIT

07UIT gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ SCHIEDAM T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl UW

Nadere informatie

het laagste niveau van psychologisch functioneren direct voordat de eerste bestraling begint. Zowel angstgevoelens als depressieve symptomen en

het laagste niveau van psychologisch functioneren direct voordat de eerste bestraling begint. Zowel angstgevoelens als depressieve symptomen en Samenvatting In de laatste 20 jaar is er veel onderzoek gedaan naar de psychosociale gevolgen van kanker. Een goede zaak want aandacht voor kanker, een ziekte waar iedereen in zijn of haar leven wel eens

Nadere informatie

12 VEILIGHEID IN HAARLEM EN BUURTBELEVING

12 VEILIGHEID IN HAARLEM EN BUURTBELEVING VEILIGHEID IN HAARLEM EN BUURTBELEVING Graag zouden we nog een aantal aanvullende vragen willen stellen over hoe u de veiligheid in Haarlem ervaart. In hoeverre vindt u Haarlem een veilige stad? In hoeverre

Nadere informatie

Fetal Origins of Socioeconomic Inequalities. in Early Childhood Health. The Generation R Study. Lindsay Marisia Silva SAMENVATTING

Fetal Origins of Socioeconomic Inequalities. in Early Childhood Health. The Generation R Study. Lindsay Marisia Silva SAMENVATTING Fetal Origins of Socioeconomic Inequalities in Early Childhood Health The Generation R Study Lindsay Marisia Silva SAMENVATTING Sociaal-economische gezondheidsverschillen vormen een groot maatschappelijk

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014

Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014 Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ(en

Nadere informatie

Samenvatting (Dutch summary)

Samenvatting (Dutch summary) Parenting Support in Community Settings: Parental needs and effectiveness of the Home-Start program J.J. Asscher Samenvatting (Dutch summary) Ouders spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen.

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Suzanne Peek Gescheiden moeders stoppen twee keer zo vaak met werken dan niet gescheiden moeders. Ook beginnen ze vaker met werken. Wanneer er

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie