/

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "074-8518100/ 0651899448"

Transcriptie

1 /

2 Kindermishandeling Definitie, vormen Risicofactoren, signalen Gevolgen Meldcode Casuïstiek Werkwijze AMK

3 Kindermishandeling

4 Kindermishandeling Is elke vorm van: Voor de minderjarige bedreigende of geweldadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid en van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade aan de minderjarige wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek letsel of psychische problemen.

5 Vormen van mishandeling Lichamelijke mishandeling Lichamelijke verwaarlozing Psychische (emotionele) mishandeling Psychische (emotionele) verwaarlozing Blootstelling aan geweld ( Falsification(MBP Paediatric Condition

6 Risicofactoren Kind Ouder Sociaal economisch

7 Risicofactoren kind Prematuriteit Huilbaby Lichamelijke handicap of beperking Psychiatrische problematiek ( PDD-NOS (ADHD, Stiefkinderen Ongewenst kind

8 Ongewenst Kind

9 Risicofactoren ouder Bekend met eerdere mishandeling ( 30-50% (recidief risico Mishandeling in eigen jeugd ( > 30 %). Cognitieve of Psychische problematiek ( psychose (zwakbegaafheid, depressie, Agressieproblematiek ( medicijnen Middelengebruik (drugs, alcohol, Persoonlijkheidsproblematiek. Afwijzend tav noodzaak voor hulp Gebrek aan pedagogisch besef, kennis, vaardigheden.

10

11 Risico Omgeving Sociaal economische omstandigheden; financiën, werk Sociaal isolement; netwerk, alleenstaande ouder.

12 Signalen kindermishandeling Signalen kind - Lichamelijk welzijn; letsel, voedingstoestand, hygiëne - Gedrag kind; passief, druk, agressief Signalen ouder(s), omgeving - Gedrag ouder; onder invloed, gespannen - Gezinssituatie; hygiëne, alleenstaand,

13

14

15

16

17

18

19 NPM studie 2007, Prevalentiestudie, 2005, Leiden Totaal ( VSA 30 per 1000 ( versus 23 Ongeveer 5% seks. mish. En 20% fysieke mish. Risicofactoren; zeer lage opleiding ouders (7x), werkloosheid (5x),alleenstaande ouder (3,5x),meer dan 3 kinderen, stiefgezin, allochtone achtergrond

20 Gevolgen Leeftijd Ernst Duur Persoonskenmerken van het kind Steun

21

22 Gevolgen lange termijn ACE studie ( adverse childhood experiences);felitti VJ et al. Am J Prev Med Ervaringen met geweld; fysiek, seksueel, emotioneel - Verwaarlozing, - Psychiatrische problematiek ouders, verslaving, problematische echtscheiding e.d.

23 Gevolgen Felitti VJ et al. ACE s leidden tot x; roken, promiscuïtiteit, SOA episodes x ; alcoholisme, drugsverslaving, depressie en suïcidepogingen x ; hartziekten, chronische longaandoeningen, fracturen, leverziekten.

24 Meldcode LHV en VHN

25

26 Meldcode KNMG Verschil met vorige code; - spreken tenzij; belang kind boven beroepsgeheim. - zorgplicht t.ov. kind - inschakelen politie, justitie bij acuut levensgevaar voor kind - informatie uitwisseling met AMK, Raad, zo nodig BJZ en andere professionals.

27 Meldcode Art. 1 Kindermishandeling Afhankelijkheidsrelatie Actief of passief Ernstige schade Geen incidenten, maar een structureel patroon Opzet geen item

28 Meldcode Art.2 verantwoordelijkheid arts - alert zijn op risicofactoren - herkenning signalen kind en gezin - denken en doen; handelen bij vermoedens

29 Meldcode Art.3 Dossiervoering - aantekening zorgvuldig en objectief - eigen bevindingen, feitelijk - registratie gegevensuitwisseling - bewaartermijn - verzoek tot vernietiging na 16 e jaar - mogelijkheid tot weigering inzage

30 Art 4. Stappenplan

31 Meldcode Art. 5 melden wel/niet anoniem Art. 6 Informatie op verzoek AMK - zo nodig zonder toestemming - geen informatie bij gewichtige redenen kind betreffend

32 Meldcode Art.7 Terugkoppeling AMK - direct na melding door arts - na afsluiten onderzoek Art. 8 Informatie BJZ Art. 9 Informatie andere professionals

33 Meldcode Art. 10 Contact met de Raad - bij noodzaak directe beschermingsmaatregel Art.11 Contact politie, justitie verschoningsrecht tenzij acuut gevaar veiligheid kind

34 Bijlagen Meldcode Signalen van kindermishandeling (0-4 jaar) (4-12 jaar) (12-18 jaar) Tips voor gesprekken met ouders Sputovamoformulier Werkwijze Advies en Meldpunt Kindermishandeling

35 Waneer melden Letsel accidenteel of niet? Hulpmiddel Sputovamo/SVK

36 Sputovamo De 9 W s ( wat, waar, wanneer) - Welk Soort letsel - Welke Plaats - Welke Uiterlijke kenmerken - Wanneer gebeurd, Tijd terug - Wat was de Oorzaak - Wie was de Veroorzaker - Waren er Anderen bij betrokken. - Welke Maatregelen zijn genomen door ouders - Welke Oude letsels zijn er te zien.

37

38 Casus Meisje van 4 jaar zou gevallen zijn in huis.

39

40 Jongen 6 jaar Klaagde over oorpijn

41

42 Voorkomen Hematomen

43

44 Fotograferen letsel Foto van ponsplaatje Portretfoto Overzichtsfoto Detailopname met meetlatje - loodrecht en op 50 cm. Opnieuw foto ponsplaatje

45 Peuter, arm gestoten

46 Hematomen Zeldzaam onder de 6 maanden (<0,6%) Suspect als kind nog niet kan staan, kruipen Even vaak bij jongens als meisjes Accidenteel op uitstekende plaats Met patroon artificieel Ouderdom alleen bij geelkleuring

47 Casus Meisje van 5 maanden, komt met ouders op de huisartsenpost omdat ze haar arm niet meer zou bewegen.

48

49 Fracturen Hoge specifiteit; - Letsels van metafysen - Posterior gelokaliseerde ribfracturen en ribfractuur< 3 jr. - Scapulafracturen - Pr. Spinosus wervel - Sternum

50 Beeldvormend onderzoek Indicatie Alle kinderen < 2 jaar Ernstig vermoeden mishandeling bij ouder kind in gezin Eventueel herhalen na 2 weken

51

52 Jongen 3 maanden Jongen zou een sigaret hebben gepakt van éen van de ouders.

53

54 Meisje 8 maanden Zou tijdens het spelen met haar hand tegen de kachel gekomen zijn.

55

56 Meisje 2 jaar Zou in slaap zijn gevallen in de kinderstoel en met haar voeten tegen de verwarming zijn gegleden.

57

58 Brandwonden

59

60 Brandwonden

61 Brandwonden Ernst;duur blootstelling en temperatuur - volw. 45gr- 6 uur 2 e graads 50gr- 1 min.- 3 e graads 55gr- 30 sec- 3 e graads N.B Baby kwart van tijd volw.

62 Jongen 5 maanden Moeder vertelde bij toeval een uitstulping aan de zijkant van het hoofd te hebben opgemerkt.

63

64 vervolg Later gaf moeder aan dat 3 dagen eerder de televisie op hem gevallen was. Mogelijk zou hij ook tegen de salontafel zijn gevallen. Uiteindelijk was er een familielid die getuige was geweest dat moeder hem tegen het hoofd had geschopt.

65 (Intra)cranieel letsel Etiologie; - auto-ongevallen - kindermishandeling(inflicted Traumatic Brain Injury (shaken baby)) - (onge)val ( fiets, skateboard, ramen, trap) - Projectiel (pijltje, kogel)

66 Inflicted Traumatic Brain Injury Voedingsproblemen Subtiele veranderingen in gedrag Verminderde visus Groeiende schedelomtrek Meningeale prikkeling Bewustzijnsdaling Insulten Apnoe s

67

68 Werkwijze

69 Functies AMK Advies en consult Melding

70 Advies/melding door; Melders uit de sociale omgeving Familie, buren, kennissen Melders vanuit hun professie Leerkrachten, huis- & schoolartsen werkers kinderopvang, wijkverpleegkundigen, GGZ, jeugdhulpverlening, maatschappelijk werk

71 Advies en Consultfunctie Een- of meermalig contact Handelingsadvies Verantwoordelijkheid ( blijft bij ( adviesvrager ( adviesvrager Registratie ( naam Kern is meedenken en coachen

72 Melding Aannemen melding; veelal telefonisch Intake; -inventarisatie risicofactoren -beslissing wel/geen onderzoek en urgentie bepalen

73 AMK onderzoek Onderzoek; gesprek met ouders, ( leeftijd kind(afhankelijk van Verzamelen informatie van professionals Beoordeling, conclusie

74 Afsluiten AMK onderzoek Geen kindermishandeling: Afsluiten en vernietigen Kindermishandeling niet bevestigd: Alert blijven

75 Afsluiten AMK onderzoek Wel kindermishandeling; Vrijwillige hulpverlening op gang brengen Raad voor de Kinderbescherming inschakelen Aangifte doen

76

77 KVO Protocol (ongeboren) Kinderen van Verslaafde Ouders Samenwerking AMK, Tactus, Raad

78 KVO ongeboren kind Melding door Huisarts, Tactus, GGZ, Verloskundige, OKZ, anoniem Inventariseren problematiek Overleg met betrokken hulpverleners Afspraken met zwangere of ouder met middelengebruik.

79 Casus Vrouw, 31 jaar, geadopteerd met 1,5 jaar. Heeft diverse opnames gehad binnen de psychiatrie vanwege suïcidaliteit,psychoses automutilatie en verslavingsproblematiek Contact met adoptiemoeder zou altijd problematisch verlopen zijn. Weinig vriendinnen

80 Casus vervolg Moeder woont sinds enkele maanden zelfstandig en is 3 maanden zwanger. Geen vader bekend. Heeft Wajong uitkering, financiële problemen. Moeder rookt, gebruikt wiet en alcohol hetgeen zij ontkent Moeder komt afspraken met hulpverleners waaronder de verloskundige niet na

81 Vervolg Vaststellen risicofactoren Huisbezoek, bespreken melding, eigen indruk verkrijgen Plan van aanpak, beleid afspreken Controle op verloop afspraken

82 Protocol Ontwikkeling protocol voor - (aanstaande) ouders met GGZ problematiek - (aanstaande) ouders met verstandelijke beperking Meldcode KNMG uitgebreid met huiselijk geweld

83 Het kind zal u dankbaar zijn

Kindermishandeling en huiselijk geweld. KNMG-meldcode

Kindermishandeling en huiselijk geweld. KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld KNMG-meldcode Colofon KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld is een uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2011 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2010 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

VOORBEELDPROTOCOL HUISELIJK GEWELD inclusief OUDERENMISHANDELING Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld Gooi en Vechtstreek

VOORBEELDPROTOCOL HUISELIJK GEWELD inclusief OUDERENMISHANDELING Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld Gooi en Vechtstreek VOORBEELDPROTOCOL HUISELIJK GEWELD inclusief OUDERENMISHANDELING Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld Gooi en Vechtstreek Oorspronkelijke auteurs: Ria van Kordenoordt / Cisca Peters Kenmerk: 2008200759

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2013 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

H a n d e l i n g s p r o t o c o l 2 0 1 4-2 0 1 5

H a n d e l i n g s p r o t o c o l 2 0 1 4-2 0 1 5 H a n d e l i n g s p r o t o c o l 2 0 1 4-2 0 1 5 M e l d c o d e H u i s e l i j k g e w e l d & K i n d e r m i s h a n d e l i n g e n v e r w i j s i n d e x S I S A Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 1.

Nadere informatie

Beleidskader 2011-2015 Voorkomen en stoppen van huiselijk geweld Noord en Midden Limburg

Beleidskader 2011-2015 Voorkomen en stoppen van huiselijk geweld Noord en Midden Limburg Beleidskader 2011-2015 Voorkomen en stoppen van huiselijk geweld Noord en Midden Limburg Besluitvorming Vastgesteld dd. Stuurgroep Huiselijk Geweld 20-10-2010 Regionaal College Oktober 2010 Leidende Coalitie

Nadere informatie

Preventie, detectie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag. preventie, detectie en aanpak

Preventie, detectie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag. preventie, detectie en aanpak Preventie, detectie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag 1 Grensoverschrijdend gedrag preventie, detectie en aanpak 2 Preventie, detectie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag Grensoverschrijdend

Nadere informatie

Meldcode Hoe te handelen bij huiselijk geweld en kindermishandeling?

Meldcode Hoe te handelen bij huiselijk geweld en kindermishandeling? Meldcode Hoe te handelen bij huiselijk geweld en kindermishandeling? 1 e versie: september 2013 Volgend op 2 e versie september 2010 Protocol Kindermishandeling Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ. Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ. Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

Nadere informatie

Protocol huiselijk geweld en kindermishandeling

Protocol huiselijk geweld en kindermishandeling Protocol huiselijk geweld en kindermishandeling Juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Verantwoordelijkheden van O2G2 en de scholen 5 3. Stappenplan signalen van kindermishandeling en/of huiselijk geweld

Nadere informatie

Over sommige kinderen moet je praten CODE VOOR HET MELDEN VAN KINDERMISHANDELING VOOR DE GGZ

Over sommige kinderen moet je praten CODE VOOR HET MELDEN VAN KINDERMISHANDELING VOOR DE GGZ Over sommige kinderen moet je praten CODE VOOR HET MELDEN VAN KINDERMISHANDELING VOOR DE GGZ Over sommige kinderen moet je praten [1] CODE VOOR HET MELDEN VAN KINDERMISHANDELING VOOR DE GGZ Preambule 1

Nadere informatie

Signaleren en dan? De samenwerking tussen gezondheidszorg en jeugdzorg bij zorg/risico-zwangeren. Roermond, 3 september

Signaleren en dan? De samenwerking tussen gezondheidszorg en jeugdzorg bij zorg/risico-zwangeren. Roermond, 3 september Signaleren en dan? De samenwerking tussen gezondheidszorg en jeugdzorg bij zorg/risico-zwangeren Roermond, 3 september Mevr. N. Coebergh, vertrouwensarts AMK Limburg Dhr. H. Haanstra, kinderarts Maasziekenhuis

Nadere informatie

Regiovisie aanpak Geweld in huiselijke kring en Kindermishandeling

Regiovisie aanpak Geweld in huiselijke kring en Kindermishandeling Regiovisie aanpak Geweld in huiselijke kring en Kindermishandeling 2015-2018 Regio Zuidoost-Brabant Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel,

Nadere informatie

Richtlijn Familiaal Huiselijk Geweld bij kinderen en volwassenen

Richtlijn Familiaal Huiselijk Geweld bij kinderen en volwassenen 5 Richtlijn Familiaal Huiselijk Geweld bij kinderen en volwassenen 10 Initiatief Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 15 20 25 30 35 40 In samenwerking met Nederlands Huisartsen Genootschap Nederlandse

Nadere informatie

Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad. 1. Inleiding

Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad. 1. Inleiding Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad 1. Inleiding Dit reglement geeft regels voor de omgang met persoonlijke gegevens van cliënten van Kwadraad. Het reglement bestaat uit

Nadere informatie

Huiselijk geweld: Een kerntaak voor de politie

Huiselijk geweld: Een kerntaak voor de politie Huiselijk geweld: Een kerntaak voor de politie Informatie voor politieprofessionals HUISELIJK GEWELD TransAct ondersteunt beleidsmakers, managers, opleiders, artsen, hulpverleners en andere intermediairen

Nadere informatie

Analyse Jeugdconsul 2011. Fundament voor de Toekomst

Analyse Jeugdconsul 2011. Fundament voor de Toekomst Jeugdconsul 2011 Fundament voor de Toekomst Juni 2012 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Kwantitatieve analyse 2011 6 3 Kwalitatieve analyse 18 4 Stand van zaken aanbevelingen analyse 2010 30 5 Borging jeugdconsulfunctie

Nadere informatie

Het opvolgen van (een vermoeden van) kindermishandeling

Het opvolgen van (een vermoeden van) kindermishandeling Het opvolgen van (een vermoeden van) kindermishandeling Het opvolgen van (een vermoeden van) kindermishandeling 1 Wat is kindermishandeling?... 1 1.1 Definitie... 1 1.2 Vormen... 1 1.3 Prevalentie / Incidentie...

Nadere informatie

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg Handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg GGD GHOR Nederland GGZ Nederland KNMG September 2014 a Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanleiding...2 Uitgangspunten voor gegevensuitwisseling bij bemoeizorg...5

Nadere informatie

Als het naar buiten komt, is het vaak te laat. Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten

Als het naar buiten komt, is het vaak te laat. Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten Als het naar buiten komt, is het vaak te laat Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten Als het naar buiten komt, is het vaak te laat Relationeel geweld tegen vrouwen in drie

Nadere informatie

Hij vond de soep te zout. Polen en huiselijk geweld

Hij vond de soep te zout. Polen en huiselijk geweld Hij vond de soep te zout Polen en huiselijk geweld ACB Kenniscentrum, 2012 Colofon Auteur: Rénie van der Putte (ACB Kenniscentrum) Selectie dossiers: i.c. GGZ Keizersgracht Iwona Smoktunovic (psychiater)

Nadere informatie

Richtlijn. Crisisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP

Richtlijn. Crisisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP Richtlijn Crisisplaatsing Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming NVO, NVMW en NIP 2015 Nederlands Vereniging van Maatschappelijk Werkers, Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlandse vereniging

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn. Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby s. Samenvatting

Multidisciplinaire richtlijn. Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby s. Samenvatting Multidisciplinaire richtlijn Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby s Samenvatting Multidisciplinaire richtlijn Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling

Nadere informatie

Over sommige patiënten moet je praten

Over sommige patiënten moet je praten Over sommige patiënten moet je praten Vormgeving Case Communicatie, Ede Copyrights GGZ Nederland 2012 Overname van teksten is toegestaan met bronvermelding. Publicatienummer 2012-380 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Niets doen is geen optie!

Niets doen is geen optie! prominenter op de agenda gekomen van politiek, professionals in zorg en welzijn en het onderwijs. Zo is in opdracht van de landelijke overheid in alle Nederlandse regio s hard gewerkt aan het realiseren

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken loverboyproblematiek Handreiking

veiligheid door samenwerken loverboyproblematiek Handreiking veiligheid door samenwerken Aanpak loverboyproblematiek Handreiking aanpak loverboyproblematiek aanpak loverboyproblematiek handreiking Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Utrecht, 2012

Nadere informatie

Gevolgen van kindermishandeling

Gevolgen van kindermishandeling Gevolgen van kindermishandeling Adrie Wolzak en Ingrid ten Berge Juli 2008 Nederlands Jeugdinstituut Infolijn t (030) 230 65 64 e infojeugd@nji.nl i www.nji.nl Voor een gezonde ontwikkeling zijn kinderen

Nadere informatie