Future-Me: Wat is het en bestaat het?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Future-Me: Wat is het en bestaat het?"

Transcriptie

1 TNO-rapport TNO/LS 2014 R10331 Future-Me: Wat is het en bestaat het? Wassenaarseweg AL Leiden Postbus CE Leiden T F Datum 24 februari 2014 Auteur(s) Dr. W. Otten In samenwerking met: Dr. O.A. Blanson Henkemans Mevr. L-M. Ouwehand Aantal pagina's 35 (incl. bijlagen) Aantal bijlagen 8 Opdrachtgever Programmasubsidie VWS Projectnaam Future-Me: een verkenning Projectnummer /02.09 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct belanghebbenden is toegestaan TNO

2 TNO-rapport TNO/LS 2014 R / 25 Inhoudsopgave Samenvatting Introductie Future-Me: Afbakening Voorspellen van de gezondheid Evalueren van de toekomst Interventies die het Future-Me concept gebruiken: Literatuuronderzoek Interventies die het Future-Me concept gebruiken: Consultatie experts Interventies die het Future-Me concept gebruiken: Nederlandse interventies Effectieve interventies Goed onderbouwde interventies Conclusies en aanbevelingen Referenties Bijlage(n) A Bijlage I Valued Activity Disability (Katz & Yelin 2001) B Bijlage II Aspiration Index (Kasser & Ryan, 1996) C Bijlage III Possible Selves Questionnaire (Markus & Nurius, 1986) D Bijlage IV Zoektochten Pubmed E Bijlage V Zoektochten Psycinfo F Bijlage VI Zoektochten Scopus G Bijlage VII Mailing aan experts H Bijlage VIII Deelnemende experts

3 TNO-rapport TNO/LS 2014 R / 25 Samenvatting Future-Me is een interventieconcept met als doel het individu de gevolgen van zijn huidige leefstijl op de toekomst te verhelderen. Uitgangspunt is dat mensen niet goed in staat zijn de lange termijn gevolgen van hun gedrag in te schatten, waaronder de gevolgen van ongezond gedrag. Het eerste onderdeel van Future-Me is het voorspellen van de gevolgen van iemands gedrag op diens toekomstige gezondheid. Hiervoor zijn evidence-based prognostische modellen vereist, die de gevolgen van de huidige gezondheidsstatus en gedrag voorspellen (bijv. roken), maar ook voorspellen wat er gebeurt als het gedrag verandert en dientengevolge de gezondheidsstatus (bijv. stoppen met roken). Het tweede onderdeel is het waarderen van deze twee mogelijkheden: doorgaan of veranderen. Belangrijk is dat beide opties en hun gevolgen geplaatst worden in de bredere context van iemands waarden in het leven, diens doelen, en huidige activiteiten om deze te bereiken. Doel van het huidige project was om na te gaan of er interventies bestaan die werken met het beschreven Future-Me-concept. Hiertoe is in hoofdstuk 2 het concept Future-Me duidelijker afgebakend. In de hoofdstukken 3, 4 en 5 worden de resultaten beschreven van de activiteiten om Future-Me interventies te vinden: literatuuronderzoek (hoofdstuk 3), consultatie van experts (hoofdstuk 4) en het bekijken van de interventie-database van het Loket Gezond Leven (RIVM) om Nederlandse interventies te vinden (hoofdstuk 5). De hoofdconclusie is dat een interventie volgens het Future-Me raamwerk zoals beschreven in de conceptuele analyse (zie Figuur 1) niet gevonden is in het literatuuronderzoek, de consultatie van experts en een analyse van de i-database van RIVM. Globaal gesproken zijn vooral interventies gevonden die passen in het onderdeel voorspellen van de gezondheid, maar daarin worden niet expliciet de gevolgen van onveranderd gedrag afgewogen tegen de gevolgen van veranderd gedrag. Veel minder interventies zijn gevonden die vallen onder het onderdeel evalueren van de toekomst. Van hét kenmerk van Future-Me dat de voorspelde gezondheid wordt geplaatst in de bredere context van andere domeinen in iemands leven (waarden, doelen, activiteiten) is geen enkel voorbeeld gevonden. Tot slot worden in hoofdstuk 6 de witte vlekken op het gebied van Future-Meachtige interventies beschreven. Ook wordt ingegaan op de vervolgstappen om te komen tot een Future-Me interventie.

4 TNO-rapport TNO/LS 2014 R / 25 1 Introductie Future-Me is een interventieconcept met als doel het individu de gevolgen van zijn huidige leefstijl op de toekomst te verhelderen. Uitgangspunt is dat mensen niet goed in staat zijn de lange termijn gevolgen van hun gedrag in te schatten, waaronder de gevolgen van ongezond gedrag. Idee is om door gesimuleerd ervaringsleren te laten zien hoe persoonlijke, belangrijke doelen of activiteiten gefrustreerd worden door dergelijke lange termijn effecten van gedrag. Vanuit de psychologie is bekend dat mensen het lastig vinden om de toekomst in te schatten. Een bekend fenomeen is dat mensen een geldbedrag in de toekomst minder waard vinden dan exact hetzelfde bedrag in het heden. Dit staat bekend in de economie en psychologie als time-discounting of time-preference (bijv., Attema, Bleichrodt, & Wakker, 2012; Doyle, 2013). Mensen kunnen ook slecht hun toekomstige emoties inschatten (zgn., affective forecasting ), omdat men geen rekening houdt met het coping-mechanisme om sterke emoties af te zwakken (zgn. immune neglect ) (bijv. Hoerger, 2012). Zo onderschatten mensen het plezier na sporten, omdat men zich teveel richt op de moeite die het kost om te beginnen met sport (zgn. forecasting myopia ) (Ruby et al., 2011). Mensen verwachten ook dat negatieve gebeurtenissen eerder anderen overkomen dan henzelf, en dat positieve gebeurtenissen eerder henzelf overkomen dan anderen (zgn. onrealistisch optimisme, Weinstein, 1980). Mensen hebben dus vaak onjuiste en te rooskleurige verwachtingen over de toekomst. Deze verwachtingen worden meer realistisch, wanneer een gebeurtenis dichterbij komt in tijd en men feedback kan verwachten (Sweeny & Krizan, 2013). Bijvoorbeeld, men denkt de marathon uit te lopen een maand van te voren, maar een dag voor de marathon is men pessimistischer. Realisme blijkt ook uit de toekomstige zelfbeelden ( future or possible selves, Markus & Nurius, 1986) van oudere mensen (70-80 jaar) vergeleken met minder oude mensen (50-60 jaar): ouderen zijn meer gericht op het onderhouden van de gezondheid, terwijl jongeren meer gericht zijn op het bevorderen van de gezondheid (McGinty, Dark-Freudeman, & West, 2013). De interventie Future-Me zou mensen moeten laten zien wat de gevolgen zijn van hun gedrag op hun toekomstige gezondheid en leven, door deze gevolgen realistischer en dichterbij in de tijd te presenteren. Hierdoor wordt de neiging van mensen gecorrigeerd om de toekomst onjuist en te rooskleurig in te schatten, waardoor mensen meer gemotiveerd worden om hun gezondheid te bevorderen. Het eerste onderdeel van Future-Me is het voorspellen van de gevolgen van iemands gedrag op diens toekomstige gezondheid. Hiervoor zijn evidence-based prognostische modellen vereist, die de gevolgen van de huidige gezondheidsstatus en gedrag voorspellen (bijv. roken), maar ook voorspellen wat er gebeurt als het gedrag verandert en dientengevolge de gezondheidsstatus (bijv. stoppen met roken) (zgn. risico-calculatoren, bijv. Woloshin, Schwartz, & Welch, 2002, 2008). Het tweede onderdeel is het waarderen van deze twee mogelijkheden: doorgaan of veranderen. Naast de kennis over beide gedragsopties en hun gezondheidsgevolgen is ook het waarderen hiervan cruciaal. Belangrijk is dat beide opties en hun gevolgen geplaatst worden in de bredere context van iemands waarden in het leven, diens doelen, en huidige activiteiten om deze te bereiken (bijv. Pieterse et al., 2013).

5 TNO-rapport TNO/LS 2014 R / 25 Doel van het huidige project is om na te gaan of er interventies bestaan die werken met het beschreven Future-Me-concept. Bij gevonden interventies wordt in kaart gebracht welke effecten deze interventies hadden en onder welke condities deze effecten optraden. Hiertoe wordt in hoofdstuk 2 het concept Future-Me duidelijker afgebakend. In de hoofdstukken 3, 4 en 5 worden de resultaten beschreven van de activiteiten om Future-Me interventies te vinden: literatuuronderzoek (hoofdstuk 3), consultatie van experts (hoofdstuk 4) en het bekijken van de interventie-database van het Loket Gezond Leven (RIVM) om Nederlandse interventies te vinden (hoofdstuk 5). Tot slot worden in hoofdstuk 6 de witte vlekken op het gebied van Future Me-achtige interventies beschreven. Ook wordt ingegaan op de vervolgstappen om te komen tot een Future-Me interventie.

6 TNO-rapport TNO/LS 2014 R / 25 2 Future-Me: Afbakening Het Future-Me concept bestaat uit twee grote onderdelen. Het eerste deel is gericht op het voorspellen van iemands toekomstige gezondheid. Het tweede deel gaat over het evalueren van deze toekomst door deze te plaatsen in de bredere context van iemands waarden in het leven, diens doelen, en huidige activiteiten om deze te bereiken. 2.1 Voorspellen van de gezondheid Een eerste stap in het ontwikkelen van Future-Me is het achterhalen van relevante prognostische modellen. Een dergelijk model kan op basis van parameters van de huidige gezondheidsstatus van een persoon voorspellen hoe iemands toekomstige gezondheid is. Dergelijke modellen beschrijven de relatie tussen risicofactoren en gezondheidsuitkomsten en zijn gebaseerd op (a) grootschalige epidemiologische gegevens, of (b) bekende werkingsmechanismen. Dergelijke modellen worden aangeduid als prognostische modellen, predictie regels, of risico-calculatoren. Kenmerken zijn: 1. Vaststellen van parameters van de gezondheid 2. De parameters voorspellen gezondheidsuitkomsten 3. Voorspellen kan op niveau van het individu De parameters moeten veranderbaar zijn door gedrag. Bijvoorbeeld, hoge bloeddruk door innemen van medicatie, te hoog cholesterol door veranderen van voeding en veel stress door uitvoeren van ontspanningsoefeningen. Een familiaire belasting of een aangeboren aandoening zijn niet te beïnvloeden. Op deze wijze kan ook voorspeld worden wat de toekomstige gezondheid zal zijn als men een parameter in het model verandert. Aanvullende kenmerken zijn dus: 4. Door gedrag veranderbare parameters van de gezondheid 5. Voorspellen toekomstige gezondheid bij voortzetten huidige gedrag, èn 6. Voorspellen toekomstige gezondheid bij veranderen van gedrag. In Figuur 1 staat dit schematisch weergegeven. Bovenaan staat in blauw hoe Present-Me verschillende Future-Me s kan hebben afhankelijk van diens gedrag. In zwart staat het prognostisch model, zoals hierboven beschreven. Onderaan staan in groen de onderdelen van een interventie, namelijk een assessment (waarin parameters worden gemeten), een calculatie (waarin voorspellingen worden gedaan) en een presentatie (waarin de resultaten worden gepresenteerd). De interventie zal (de motivatie tot) gedragsverandering beïnvloeden (groen pijl). Het rode deel wordt in sectie 2.2. beschreven. Voorbeelden van risico-calculatoren Een bekende risico-calculator in Nederland is Je echte leeftijd, een televisieprogramma dat door verschillende commerciële TV-zenders (RTL4, RTL5, en SBS6) sinds 2002 is uitgezonden. Het doel was mensen bewust te maken van hun leefgewoonten, door dit uit te drukken in een 'Echte Leeftijd': is iemands 'Echte Leeftijd' ouder dan zijn leeftijd in jaren, dan leeft hij "ongezond" is de conclusie die in dit programma werd getrokken. In het TV-programma werden mensen gecoacht om gezonder en jeugdiger te worden (laatste seizoen was 2013 op SBS6 waar het programma The biggest loser Holland heette). Bij het programma hoorde een

7 TNO-rapport TNO/LS 2014 R / 25 website en een online test. Na 4 seizoenen ( ) was de Echte Leeftijd- Test" op internet door meer dan 1,6 miljoen mensen gemaakt (http://nl.wikipedia.org/wiki/je_echte_leeftijd). Deze online-test is niet meer beschikbaar op internet (site of ). Er werd wel gediscussieerd over deze test, bijvoorbeeld dat een auto zonder airbag je echte leeftijd behoorlijk verlaagde (http://partyflock.nl/topic/903868:je-echte-leeftijd-test-populair-van-tv). Het achterliggende prognostisch model, namelijk hoe de vragen bijdroegen aan het berekenen van de echte leeftijd, was niet bekend. Om de resultaten van de test te presenteren als een leeftijd die ouder is naarmate je ongezonder had geleefd, sprak veel mensen aan. Het idee van je echte leeftijd -test is op meer sites op internet terug te vinden. Zo biedt de site een test met 24 dichotome vragen (ja/nee). Het populaire boek De voedselzandloper van Kris Verburgh heeft ook een website, waar een test ingevuld kan worden die iemands gezondheid en zo de échte leeftijd inschat (http://www.voedselzandloper.com/test.html). De test bestaat uit 58 vragen en geeft als resultaat een score tussen 0 en meer dan 200 punten, waarbij een score minder dan 80 punten een gezonde score is. Tevens wordt bij elke vraag uitleg gegeven. Ook het tijdschrift Psychologie biedt op haar website een test-je-leeftijd test aan (http://tests.psychologiemagazine.nl/gezondheid/test%20leeftijd) die bestaat uit 46 vragen. De uitkomst van deze test is een levensverwachting. Al deze testen vragen naar niet-beïnvloedbare factoren (bijv. aandoeningen in de familie, IQ en persoonlijkheid) en beïnvloedbare factoren (bijv. voeding, beweging, rijstijl, sociale situatie). Helaas is het achterliggende prognostische model niet duidelijk, dus ook niet welke factor of vraag nu meer of minder bijdraagt aan je echte leeftijd of levensverwachting. Een ander kenmerk is dat een gebruiker zelf een vraag moet veranderen om te zien hoe de uitslag beïnvloed wordt. Bijvoorbeeld de vraag naar roken de ene keer met ja en de ander keer met nee beantwoorden. Men krijgt op die manier niet gemakkelijk inzicht in welke verandering het meest zal bijdragen aan een gezonde leeftijd. De feedback in de vorm van de echte leeftijd is geen beschrijving van een toekomstige gezondheidsuitkomst, maar meer een waarschuwing voor de effecten van de huidige leefwijze. Het geeft vooral aan dat als men zo doorgaat men niet op de goede weg is. Het is echter een vrij generieke maat, die niet goed weergeeft wat er nu specifiek in de toekomst mis zal gaan en hoe men dus moet veranderen. Naast deze generieke risico-calculatoren, bestaan ook calculatoren gericht op specifieke aandoeningen. Zo heeft het KWF de Kanker risicotest (http://www.kwf.nl/preventie/kankerrisicotest/pages/default.aspx) waar men via het beantwoorden van een aantal vragen (de Keuzehulp) verwezen wordt naar één of meer specifieke testen die de kans op twaalf soorten kanker berekenen. Deze test is gebaseerd op de Amerikaanse website Your disease risk (http://www.yourdiseaserisk.wustl.edu/). Het is een wetenschappelijk onderbouwde risicocalculator (http://www.kwf.nl/preventie/kankerrisicotest/pages/verantwoording.aspx; Elias et al., 2012; Timmermans & Oudhoff, 2012 ). Na het beantwoorden van een aantal vragen krijgt men de uitslag als een absolute kans op de betreffende soort kanker en in vergelijking met de gemiddeld kans in Nederland. Dit gebeurt in cijfers en grafisch. Tevens wordt uitgelegd wat (mijn) risico betekent, en aangegeven welke veranderbare factoren het risico positief of negatief beïnvloeden. Ook kan men zien welke onveranderbare factoren invloed uitoefenen. Ook hier moet men zelf een vraag veranderen om te zien hoe de risicoschatting verandert.

8 TNO-rapport TNO/LS 2014 R / 25 Verschillende organisaties (Nierstichting, Hartstichting, Diabetes Fonds, NHG, LHV, NVAB) hebben in het kader van het preventieconsult dat in de 1 e lijn wordt aangeboden een risicocalculator ontwikkeld om de kans op diabetes, hart- en vaatziekten of nierschade te bepalen: de Risicotest (https://www.testuwrisico.nl/). Vergeleken met andere testen is bij deze risicotest veel aandacht besteed aan de vormgeving door gebruik te maken van een eenvoudige opzet, visualisaties en korte vragen en antwoordmogelijkheden. Op deze manier kan de test ook ingevuld worden door mensen met minder gezondheidsvaardigheden. De uitslag is een kans op diabetes, hart- en vaatziekten of nierschade die in cijfers en grafisch wordt weergeven, en als absolute kans en in vergelijking met de gemiddelde Nederlander. Ook hier wordt aangegeven welke (on)veranderbare factoren bijdragen aan het risico. Vervolgens wordt men verwezen naar een leefstijltest (http://www.testuwleefstijl.nl/). Men laat ook zien dat mensen eerst iets moeten meten (vragen van de test), dan weet men iets (kans-informatie) en dan kan men wat doen (veranderbare factoren). Het doen wordt door de leefstijltest extra onderbouwd. De Leefstijltest vraagt naar iemands leefstijl (bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning ) en over onderwerpen die iets zeggen over iemands gezondheid (bijv. bloeddruk, bloedsuiker, BMI, nierschade). Na de test krijgt men praktische adviezen om gezonder te kunnen leven en wordt doorverwezen naar websites, organisaties of hulpverleners. Ook hier moet men zelf een vraag veranderen om te zien hoe de risicoschatting verandert. Voor zorgverleners is er recent ook een risico-calculator ontwikkeld om het gezondheidsrisico voor een patiënt vast te stellen en vervolgens behandeladviezen te geven (http://www.cardiometabool.nl/). Deze website en het bijbehorende instrument helpt zorgverleners om bij een combinatie van bepaalde cardiometabole aandoeningen de behandeling integraal op te pakken. Het instrument is gebaseerd op de bestaande richtlijnen voor de verschillende aandoeningen en vermeldt de juiste behandeling bij de specifieke comorbiditeit. In het kader van dit verslag is geen literatuuronderzoek gedaan naar studies waarin de effectiviteit van deze risico-calculatoren is geëvalueerd. Zover bekend is er geen onderzoek gedaan of de Nederlandse kanker risicotest en de risicotest de gezondheid van mensen bevordert door een verandering in gedrag. Een Amerikaans onderzoek (Harle, Downs & Padman, 2012) gebaseerd op risicocalculatoren zoals your disease risk onderzocht of de risicoperceptie en het gedrag veranderden, nadat het persoonlijk risico op prediabetes was berekend op een interactieve website, waarbij ook was aangegeven hoe dit risico verhoogd of verlaagd werd door risicofactoren, zoals gedrag. De risicoperceptie werd alleen realistischer wanneer de calculator aangaf dat het berekende risico (objectieve risico) lager was dan het risico wat door de respondent zelf van tevoren was ingeschat (subjectieve risico). Er werden geen effecten op gedrag gevonden. Zoals de onderzoekers aangeven zouden er bij een andere website, bij een andere aandoening en/of een andere populatie wellicht wel effecten kunnen worden gevonden. Een mogelijke verklaring waarom effecten achterwege blijven is dat de kans op een aandoening niet in de bredere context van iemands toekomstige leven wordt geplaatst. De missing link is de evaluatie van deze toekomstbeelden, en dat is het tweede onderdeel van het Future-Me concept.

9 TNO-rapport TNO/LS 2014 R / Evalueren van de toekomst Om na te gaan wat de invloed is van een toekomstige aandoening moet iemand een idee hebben van de impact daarvan op de bredere context van zijn leven, zoals zijn activiteiten, doelen en waarden. Verschillende perspectieven kunnen gehanteerd worden om iemands (huidige en toekomstige) leven te beschrijven. Vanuit onderzoek in het medische en gezondheidszorg domein zijn Kwaliteit van Leven en de 'International Classification of Functioning, Disability and Health' (ICF)- benadering relevant. Bij kwaliteit van leven wordt vaak onderscheid gemaakt tussen fysieke, psychische en sociale kwaliteit van leven, waarbij dit in het algemeen, maar ook ziekte-specifiek kan worden gevraagd (zie Bij de ICF wordt beschreven dat mensen als organisme functies en anatomische eigenschappen hebben. Deze beïnvloeden het handelen van mensen (activiteiten) en diens deelname aan het maatschappelijk leven (participatie). Daarnaast onderscheidt de ICF externe en persoonlijke factoren ( zie Een aandoening kan leiden tot beperkingen in de activiteiten en problemen bij participatie. Binnen de ICF worden negen domeinen gehanteerd waarbinnen activiteiten en participatie kunnen vallen (voor verdere onderverdeling binnen deze domeinen zie 1 Leren en toepassen van kennis 2 Algemene taken en eisen 3 Communicatie 4 Mobiliteit 5 Zelfverzorging 6 Huishouden 7 Tussenmenselijke interacties en relaties 8 Belangrijke levensgebieden 9 Maatschappelijk, sociaal en burgerlijk leven TNO heeft de ICF Measure of Participation and ACTivities (IMPACT) vragenlijst ontwikkeld die nagaat of mensen beperkingen ervaren binnen deze domeinen (https://www.tno.nl/content.cfm?context=thema&content=inno_case&laag1=891&laag2=902 &item_id=788). IMPACT bestaat uit twee onderdelen: een screener vragenlijst waarin globaal gevraagd wordt naar problemen in bovenstaande domeinen, en indien dat het geval is worden meer specifieke vragen daarover gesteld. De screener (IMPACT-S) is betrouwbaar (interne consistentie en test-hertest betrouwbaarheid) en valide (convergente validiteit) (Post et al., 2008). Een andere, uitgebreide lijst van activiteiten die belemmerd kunnen worden is beschreven in Katz & Yelin (2001), en staat in Bijlage I. De Kwaliteit van leven-instrumenten en de ICF-classificatie zijn bedoeld om de huidige gezondheidstoestand te evalueren. Een ander perspectief komt vanuit de positieve psychologie, waarin naast aandacht voor tevredenheid met het leven (zgn. life satisfaction, Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985), ook gekeken wordt naar andere aspecten van psychologisch welzijn, zoals zingeving en autonomie (bijv., Ryff & Keyes, 1995). Dit sluit aan bij onderzoek naar behoeften ("needs"), motieven ("motivation"), en vooral ook doelen ("goals"). Een goed voorbeeld is de zelf-determinatie theorie van Deci & Ryan (2000; en de verschillende theorieën rond zelfregulatie (bijv., De Ridder & De Wit, 2006). Bijvoorbeeld, in de vragenlijst Sources of Meaning Profile (SOMP) (Reker 1994; Van Ranst & Marcoen 1996) worden 16

10 TNO-rapport TNO/LS 2014 R / 25 mogelijke bronnen van zingeving beoordeeld: vrijetijdsactiviteiten, tegemoetkomen aan basisbehoeften, creatieve activiteiten, persoonlijke relaties, persoonlijke verwezenlijkingen, persoonlijke groei of rijpheid, religieuze of godsdienstige betrokkenheid, bezig met maatschappelijke problemen, altruïsme of ten dienste staan van de medemens, blijvende waarden en idealen, traditie en cultuur, nalatenschap, financiële zekerheid, algemeen menselijke waarden, genotsactiviteiten, en bezit. Men wordt gevraagd of de aangegeven dingen of activiteiten op dit moment zin geven aan het leven. Een instrument dat meer gericht is op de toekomst is de Aspiration Index (Kasser & Ryan, 1996) waarin 35 levensdoelen staan beschreven, die onderverdeeld zijn in zeven categorieën: rijkdom, beroemdheid, uiterlijk, persoonlijke groei, relaties, maatschappij, en gezondheid. Gezondheid als doel op zich is dus één van de zeven categorieën. Per doel geeft men aan (a) hoe belangrijk men deze vindt, (b) hoe waarschijnlijk het is dat deze in de toekomst bereikt wordt, en (c) hoeveel men nu al bereikt heeft. In Bijlage II staat een overzicht van de 35 doelen. Het onderscheid tussen het heden en de toekomst wordt expliciet geadresseerd in het concept van Markus & Nurius (1986) possible selves. Possible selves geven iemands gedachten en gevoelens weer over wat men denkt dat men kan worden. Op deze manier geven possible selves richting aan gedrag door doelen te stellen die men wil bereiken en een interpretatiekader voor hoe men nu over zichzelf denkt. Er is vooral onderzoek gedaan naar possible selves in het kader van schoolloopbaan, carrière en levensloop (adolescent, volwassene, oudere). Possible selves kunnen gemeten worden met open en gesloten vragen (Oyserman & Fryberg, 2006). In Bijlage III staat de Possible Selves Questionnaire (Markus & Nurius, 1986), een vragenlijst met gesloten vragen. In Figuur 1 staat het deel over het evalueren van de toekomst in rood weergegeven. De beschreven perspectieven kunnen gebruikt worden om de belangrijke domeinen van iemands huidige leven vast te stellen tijdens het assessment-deel van de interventie. Echter, er bestaan geen expliciet prognostische modellen die berekenen hoe levensdomeinen uit het heden de domeinen in de toekomst voorspellen. Daarom staat er in Figuur 1 een open rood-omrande pijl tussen het heden en verleden. Zoals hierboven beschreven zal de toekomst vooral voorspeld kunnen worden door het individu zelf op basis van diens doelen en motieven, zoals via de Aspiration index of Possible selves. Beide onderdelen Voorspellen van de gezondheid en Evalueren van de toekomst (zwarte en rode deel van Figuur 1) beïnvloeden elkaar zoals weergegeven staat met de oranje pijlen in Figuur 1. Het belangrijkste onderdeel wat Future-Me onderscheidt van andere interventies is dat de voorspelling van de toekomstige gezondheid geplaatst wordt in de context van andere levensdomeinen van een persoon (rechter oranje pijl). Hiervoor zal iemand uitgaand van het voortzetten van diens huidige gedrag in de toekomst (Figuur 1, No change in blauwe deel): 1 moeten weten wat zijn risico is op een bepaalde aandoening (risico-calculator); 2 weten wat de aandoening inhoudt wat betreft mogelijke beperkingen en problemen; en 3 in hoeverre deze beperkingen en problemen invloed hebben op zijn toekomstige levensdomeinen.

11 TNO-rapport TNO/LS 2014 R / 25 Zover bekend bestaat er geen interventie uitgaand van bovenstaande drie stappen, maar een gefingeerd voorbeeld is het volgende. Eerst wordt via de Kanker risico test iemands risico op borstkanker berekend. Vervolgens kan op de site https://www.kanker.nl/ betrouwbare informatie gevonden worden over de gevolgen van borstkanker, bijvoorbeeld over vermoeidheid en kanker (https://www.kanker.nl/bibliotheek/borstkanker/gevolgen/189-vermoeidheid-en-kanker). Ten derde gaat iemand na in hoeverre deze gevolgen invloed hebben op belangrijke levensdomeinen die zij wil nastreven in de toekomst. Hierdoor realiseert iemand zich wat de gevolgen zijn van het huidige gedrag op diens toekomstige gezondheid en leven. Deze gevolgen zijn realistischer en concreter gepresenteerd, omdat ze afgestemd zijn op de persoonlijke domeinen die iemand in zijn leven belangrijk vindt. De verwachting is dat de neiging van mensen om de toekomst onjuist en te rooskleurig in te schatten daardoor gecorrigeerd wordt. Mensen zullen gemotiveerd worden om hun gedrag te veranderen zodat ze daardoor belangrijke domeinen in de toekomst kunnen blijven nastreven (Figuur 1, Change in blauwe deel). Een nadere afbakening is dat Future-Me bedoeld is om de motivatie te verhogen om gedrag te veranderen. Na deze eerste fase in gedragsverandering volgen nog andere fasen, zoals planning, initiatie en continuatie (bijv. Rothman et al., 2011), waarvoor andere interventies gebruikt worden.

12 TNO-rapport TNO/LS 2014 R / 25 No change Future Me 1 Present Me Change A Change B Future Me 2 Future Me 3 Health Parameters Physiology, physical, mental Health Outcome Behavior Determinants Prognostic model Health Parameters Physiology, physical, mental Health Outcome Behavior Determinants Context Life Domains Quality of Life (physical, mental, social) Activities, participation Life satisfaction Goals, motives, needs Present Selves Context Life Domains Quality of Life (physical, mental, social) Activities, participation Life satisfaction Goals, motives, needs Possible Selves Intervention Assessment Intervention Calculation Intervention Presentation (Motivation for) Behavior Change Figuur 1: Schematische weergave van de afbakening van een Future-Me interventie.

13 TNO-rapport TNO/LS 2014 R / 25 3 Interventies die het Future-Me concept gebruiken: Literatuuronderzoek Om Future-Me achtige interventies op het spoor te komen, is een literatuuronderzoek uitgevoerd. Omdat verwacht werd dat het moeilijk zou zijn om dergelijke interventies te traceren, is besloten om de zoektocht niet te beperken tot een specifiek gezondheidsdomein, zoals hart- en vaatziekten, kanker of leefstijl en ook geen beperkingen qua publicatiejaar of taal toe te passen. Er is zo breed mogelijk gezocht in de volgende databases: Pubmed, Psycinfo, Scopus, en de Cochrane Reviews. Tabel 1: Overzicht gebruikte zoektermen in de verschillende databases. Pubmed Psycinfo Scopus consumer health information diagnostic self evaluation (Mesh) future selves health behavior (Mesh) health communiation (Mesh) (health) risk calculator(s) Internet (Mesh) lifestyle assessment lifestyle intervention lifestyle modification online risk calculator personalized lifestyle possible selves program evaluation (Mesh) prognostic model(s) risk assessment (Mesh) risk communication risk factors (Mesh) risk information risk taking (Mesh) test(s) webbased cardiovascular disease diabetes exercise effectiveness future future selves health behavior health education health promotion intervention lifestyle personalized physical activity possible selves predictive models prognosis prognostic model program evaluation tailored tailoring diabetes effect effective effectiveness evaluation exercise future selves health education health promotion intervention lifestyle lifestyle intervention physical activity personalized possible selves predictive prediction prognostic model(s) tailored tailoring De Cochrane Reviews bleken geen interventies te bevatten die op Future-Me leken. Tabel 1 geeft een overzicht van de verschillende zoektermen die zijn gebruikt in de overige drie databases. Deze termen zijn in verschillende zoekcombinaties gebruikt. In Bijlagen IV, V en VI staan de verschillende zoektochten voor respectievelijk de databases Pubmed, Psycinfo en Scopus weergegeven. Het bleek lastig om één goede zoekstrategie te vinden die precies antwoord op de vraag gaf. Uiteindelijk is in Pubmed de volgende zoekstrategie uitgevoerd: (future selve(s) OR possible selve(s) OR prognostic model(s) OR (health) risk calculator(s) OR personalized lifestyle) AND (Internet OR webbased OR (risk) communication OR risk information). In de andere twee databases werd een soortgelijke zoekstrategie gehanteerd. Deze zoektochten werden tussen 15 en 29 oktober 2013 uitgevoerd. De resultaten van de verschillende zoektochten werden bekeken op relevantie voor Future-Me achtige interventies. Hierbij was Figuur 1 de leidraad.

Zelfmanagement als Arbeidsbesparende Innovatie in de Zorg

Zelfmanagement als Arbeidsbesparende Innovatie in de Zorg TNO-rapport KvL/P&Z 2010.017 Zelfmanagement als Arbeidsbesparende Innovatie in de Zorg Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 71 518 18 18 F +31 71 518 19 01 info-zorg@tno.nl

Nadere informatie

Gezondheidsbevorderende interventies via internet. Onderzoek naar mogelijkheden voor effectievere verspreiding en blootstelling

Gezondheidsbevorderende interventies via internet. Onderzoek naar mogelijkheden voor effectievere verspreiding en blootstelling Gezondheidsbevorderende interventies via internet Onderzoek naar mogelijkheden voor effectievere verspreiding en blootstelling 008 Rik Crutzen, Wendy Brouwer, Johannes Brug, Nanne K. de Vries, Anke Oenema,

Nadere informatie

Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard?

Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard? Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard? Meting in de tweede lijn S. Snoeijs (NIVEL) A. Strijbis (Platform Vitale Vaten/Hartstichting) M. Bos (Hartstichting) L. van Dijk

Nadere informatie

kennissynthese Gezondheidsvaardigheden Niet voor iedereen vanzelfsprekend Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

kennissynthese Gezondheidsvaardigheden Niet voor iedereen vanzelfsprekend Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres Bezoekadres Telefoon Fax Website Postbus 1568, 3500 BN Utrecht Otterstraat 118-124, Utrecht 030 27 29 700 030 27 29 729 www.nivel.nl

Nadere informatie

Implementatie en continuering van de BeweegKuur:

Implementatie en continuering van de BeweegKuur: Implementatie en continuering van de BeweegKuur: Monitorstudie onder zorgverleners ajaar 20 L.G.M. Raaijmakers J.H.M. Helmink F.J.M. Hamers S.P.J. Kremers Contact: Lieke Raaijmakers Universiteit Maastricht

Nadere informatie

Evaluatie Seks Plus Consulten

Evaluatie Seks Plus Consulten TNO-rapport TNO LS R10707 Evaluatie Seks Plus Consulten Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88 866 90 00 F +31 88 866 06 10 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie TNO-rapport TNO/CH 2012.023 Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg

Nadere informatie

Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier

Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier Mirjam Slenders Promotor: Prof. Dr. Paul De Cort Master of Family Medicine Masterproef Huisartsgeneeskunde Academiejaar

Nadere informatie

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie

Nadere informatie

Kosten en effecten van preventie van eerste middelen gebruik bij jongeren

Kosten en effecten van preventie van eerste middelen gebruik bij jongeren Joran Lokkerbol, Suzanne Lokman, Brigitte Boon, Filip Smit Kosten en effecten van preventie van eerste middelen gebruik bij jongeren Strategische verkenning Kosten en effecten van preventie van eerste

Nadere informatie

Drie vragenlijsten voor het opsporen van psychosociale problemen bij kinderen van zeven tot twaalf jaar. Samenvatting

Drie vragenlijsten voor het opsporen van psychosociale problemen bij kinderen van zeven tot twaalf jaar. Samenvatting Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO-rapport KvL/JPB 2005 087 Drie vragenlijsten voor het opsporen van

Nadere informatie

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Inhoudsopgave Advies... 1 Aanleiding voor dit advies... 1 Belangrijkste bevindingen... 1 Advies aan gemeente Westervoort... 2 Inleiding...

Nadere informatie

Gezondheid en determinanten

Gezondheid en determinanten Gezondheid en determinanten Deelrapport van de VTV 2010 Van gezond naar beter Redactie: N. Hoeymans J.M. Melse C.G. Schoemaker Gezondheid en determinanten Deelrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning

Nadere informatie

Mediawijsheid, alcohol en voeding

Mediawijsheid, alcohol en voeding Mediawijsheid, alcohol en voeding Een literatuurstudie naar effectieve interventies voor jongeren, gericht op mediawijsheid op het terrein van alcohol en voeding R. Bovens (eindredactie) R. Doornbos M.

Nadere informatie

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Doel(groep) bereikt Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport B. Frouws MSc Drs. M.L. Hollander

Nadere informatie

Pakketscan depressie

Pakketscan depressie Rapport Pakketscan depressie Gevraagde, aangeboden en verzekerde zorg vergeleken Publicatienummer 308 Op 12 april 2012 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave Volgnummer

Nadere informatie

Rapport. Van preventie verzekerd

Rapport. Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Op 16 juli 2007 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Kabel Noord Junior Consult Groningen Datum: 12 september 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2.

Nadere informatie

Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills GUUSKE LEDOUX JOOST MEIJER INEKE VAN DER VEEN IRIS BREETVELT

Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills GUUSKE LEDOUX JOOST MEIJER INEKE VAN DER VEEN IRIS BREETVELT Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills GUUSKE LEDOUX JOOST MEIJER INEKE VAN DER VEEN IRIS BREETVELT Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced

Nadere informatie

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art van en voor mensen met een hart- of vaatziekte Voorwoord Samen werken aan een betere aanpak van risicofactoren voor hart-

Nadere informatie

Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen

Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen Opleiding : BPM&IT Afstudeerrichting : Business Intelligence Afstudeerder : dhr. ing. K.P.B. Shri (851063078) 1 e Begeleider : dhr. dr. L.W. Rutledge

Nadere informatie

Naar een gericht BRAVO-beleid door bedrijfsartsen

Naar een gericht BRAVO-beleid door bedrijfsartsen Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. KvL/B&G 2005.084 April 2005 1 / 125 Naar een gericht BRAVO-beleid door bedrijfsartsen Datum April 2005 Auteur(s) K.I. Proper I. Bakker K. van Overbeek B. Bergstra M.W.

Nadere informatie

Preventie in de zorg

Preventie in de zorg reventie Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Auteurs M. van den Berg (red.) N.A.M. Post H.H. Hamberg-van Reenen C.A. Baan C.G. Schoemaker

Nadere informatie

Study on Transitions in Employment, Ability and Motivation (STREAM). Methodologie en eerste resultaten 2010.

Study on Transitions in Employment, Ability and Motivation (STREAM). Methodologie en eerste resultaten 2010. TNO-rapport 031.21205/01.03 Study on Transitions in Employment, Ability and Motivation (STREAM). Methodologie en eerste resultaten 2010. Arbeid Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl/arbeid

Nadere informatie

Afwijkend Gedrag Maatschappelijk verantwoord waarnemen van gedrag in context van veiligheid tweede herziene druk

Afwijkend Gedrag Maatschappelijk verantwoord waarnemen van gedrag in context van veiligheid tweede herziene druk ONGERUBRICEERD TNO-rapport TNO 2014 R10987 Afwijkend Gedrag Maatschappelijk verantwoord waarnemen van gedrag in context van veiligheid tweede herziene druk Oude Waalsdorperweg 63 2597 AK Den Haag Postbus

Nadere informatie

Stressmanagement: een zoektocht naar bruggen tussen wetenschap en praktijk. Eindrapport van het Project Stressmanagement

Stressmanagement: een zoektocht naar bruggen tussen wetenschap en praktijk. Eindrapport van het Project Stressmanagement Stressmanagement: een zoektocht naar bruggen tussen wetenschap en praktijk Eindrapport van het Project Stressmanagement Opdrachtgever Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid dr. R.H. Bakker dr.

Nadere informatie

Bouwsteen zorguitkomsten voor de benchmark Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar

Bouwsteen zorguitkomsten voor de benchmark Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar TNO-rapport KvL/P&Z 2008.107 Bouwsteen zorguitkomsten voor de benchmark Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 71 518 18 18 F +31

Nadere informatie

Bouwsteen zorguitkomsten voor de benchmark Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar

Bouwsteen zorguitkomsten voor de benchmark Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar TNO-rapport KvL/P&Z 2008.107 Bouwsteen zorguitkomsten voor de benchmark Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 71 518 18 18 F +31

Nadere informatie

Systematische ontwikkeling van interventiestrategieën gericht op eenzaamheid onder ouderen

Systematische ontwikkeling van interventiestrategieën gericht op eenzaamheid onder ouderen Systematische ontwikkeling van interventiestrategieën gericht op eenzaamheid onder ouderen Een samenwerkingsproject van WIJ, de Twern en Tranzo Dr. Janneke Barelds Martine Lissenberg, MSc Dr. Katrien Luijkx

Nadere informatie