= concept = Plan van aanpak bestrijding drugsgebruik jongeren gemeente Drimmelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "= concept = Plan van aanpak bestrijding drugsgebruik jongeren gemeente Drimmelen"

Transcriptie

1 = concept = Plan van aanpak bestrijding drugsgebruik jongeren gemeente Drimmelen Achtergrond: De wijkagent in Terheijden/Wagenberg heeft vanuit burgers, verontruste ouders, jeugd en 3 horecaondernemers signalen gekregen over de ernstige toename van het gebruik van cocaïne, gecombineerd met alcohol en geweld. De jonge leeftijd van de gebruikers (vanaf 13 jaar) baart grote zorgen. Het gaat om jeugd uit Terheijden en Wagenberg. Ook vanuit het jongerenwerk Blitz komen signalen, dat jeugd van jaar drugs gebruiken en hiermee activiteiten verstoren. De wijkagent heeft signalen dat deze jonge kinderen in groepen zitten die voor overlast zorgen en dat ze zich in groepen bevinden waar dealers in zitten. Het gaat dan om het dealen in cocaïne en speed. Ouders van de kinderen weten van niets. GGD jeugdmonitor De GGD West-Brabant heeft in 2007 een jeugdmonitor uitgevoerd voor de hele regio onder de doelgroep jaar. Hierin worden jongeren bevraagd op zeer diverse thema s, zoals leefstijl, gezondheid, vrijetijdsbesteding, relatie met ouders etc. Ook worden vragen gesteld over drugsgebruik. M.b.t de gegevens over drugsgebruik wordt aangegeven, dat ten opzichte van 2003 minder jongeren soft- en/of hard drugsgebruiken in Drimmelen (geteld over een periode van 4 weken). Van de respondenten geeft 3% aan dat men in de afgelopen vier weken hasj of wiet heeft gebruikt. Specifiek Inzoomend op de vragen over drugsgebruik valt het volgende op: Gebruik van softdrugs betreft 3% van de respondenten. Het gebruik van XTC betreft 0,6 % van de respondenten. Voor wat betreft cocaïne/heroïne staat geen percentage genoemd. Van de respondenten geeft 3% aan dat men drugs in combinatie met alcohol gebruikt. Vergelijking met de regio In de regio ligt in 2007 het softdruggebruik op 2%, net zoals in Drimmelen. Het XTC gebruik ligt in Drimmelen met 0,3% hoger, want in West-Brabant gaat het om 0,1%. Het cocaïne/heroïnegebruik ligt in Drimmelen lager (0 % t.o.v. 0,3% in de regio). Conclusie jeugdmonitor De cijfers geven geen indicatie van een toename van harddrugsgebruik onder jongeren. Er is zelfs een daling te zien van het drugsgebruik in het algemeen. Echter, de steekproef is niet uit te splitsen per kern. Zo kan het nog steeds zo zijn, dat het drugsgebruik in verhouding in Terheijden en Wagenberg hoger ligt dan in andere kernen in Drimmelen, maar dat is niet onderzocht. De GGD heeft geen reden gezien om als aanbeveling mee te geven dat de gemeente hier met het beleid extra rekening mee moet houden. Juist het alcoholgebruik onder jongeren is iets, waarbij de GGD aangeeft dat de gemeente Drimmelen hier beleid op zou moeten ontwikkelen. Kortom, de jeugdmonitor biedt geen aanknopingspunt om te onderbouwen dat er sprake is van een toename van drugsgebruik onder jongeren in de kernen Wagenberg en Terheijden. Om toch meer zicht te krijgen op het drugsgebruik onder jongeren in Drimmelen zijn door de wijkcoördinator een aantal vragen uitgezet met het verzoek hierop te reageren. Het gaat hierbij om de volgende vragen: welke worden gebruikt en waar, hoeveel jeugd/jongeren gebruiken, wat zijn de gevolgen voor jeugd, gezin en omgeving; 1

2 hoeveel dealers zijn er bekend, wat is er bekend over vindplaatsen/dealplaatsen, zijn er ook scholen bij betrokken, speelt dit probleem ook in de andere kernen; wat doen we op dit moment aan opsporing, bestrijding, voorlichting. Op deze vragen zijn de volgende reacties binnengekomen: Trema heeft aangegeven, dat de jongeren niet in alle kernen op een vaste plaats bijeenkomen, groepen verplaatsen zich daarom hebben zij de zaken niet altijd helder. Vanuit het Maatschappelijk Werk wordt aangegeven dat zij af en toe te maken krijgen met drugsgebruikers en/of familieleden hiervan. Gezinssituaties kunnen ontwricht raken door drugsgebruik. Antwoord op de andere vragen kunnen zij niet geven omdat zij daarvan niet op de hoogte zijn. Novadic/Kentron geeft algemene informatie over hun netwerk met betrekking tot de verslavingszorg. Blitz heeft geprobeerd bruikbare informatie te verstrekken m.b.t. de drugsproblematiek in de gemeente Drimmelen. Voorts hebben ze voor de kernen Terheijden, Wagenberg en Lage Zwaluwe geschatte aantallen jongeren gegeven. Volgens Blitz gaat het om zeer jonge jongeren (12-13 jaar) en dat de (wiet, hasj, cocaïne) worden gebruikt in combinatie met alcohol. Ook geeft Blitz een aantal deal- en hangplaatsen aan. De Politie dringt aan op het instellen van een gedegen onderzoek in de gemeente Drimmelen. Er moet een inventarisatie plaatsvinden. De politie is graag bereid hieraan mee te werken. De huisartsen hebben geen reactie gegeven op de vragen. M.b.t. de aangegeven zaken kan niet altijd onomstotelijk bewijs worden geleverd. Het is een opsomming van zaken van horen zeggen. Dat wil niet zeggen, dat er niets aan de hand is. De horecaondernemers hebben veel informatie over het drugsgebruik, weten namen enz. maar willen deze informatie niet kwijt uit angst klanten te verliezen. Het is dan ook moeilijk om via de horeca feiten en namen boven tafel te krijgen. De horeca geeft aan dat drugsgebruik samen met alcohol voor veel overlast zorgt maar zien zelf te weinig toe op het overmatig gebruik van alcohol in hun gelegenheden. In het overleg met ketenpartners is geopperd om op de plekken die door Blitz worden aangegeven jongerenwerkers/veldwerkers in te zetten om na te gaan hoe, wat en hoeveel er eigenlijk gebruikt wordt. Centrale vraag is: hoe groot is het probleem en welke stappen moeten worden ondernomen om te drugs te verminderen dan wel te voorkomen. Het probleem moet in kaart worden gebracht en geïnventariseerd: het advies is om de aandacht te concentreren op de juiste hangplekken, daar op inzetten zodat we de juiste informatie boven tafel krijgen. De vindplaats is in dit geval belangrijk maar de volgende stap moet zijn dat er een kader wordt gemaakt, een meldpunt waar burgers, horeca en organisaties zoals Blitz situaties kunnen melden, desnoods anoniem. Wel moet daar iets achter hangen zoals hulpverlening of handhaving. De vraag is of de jongerenwerkers voldoende tijd en gelegenheid hebben om op straat de situatie regelmatig te bekijken en een beter zicht te krijgen op de situatie van waaruit verdere stappen ondernomen kunnen worden. Novadic-Kentron kan een veldverkenning doen over het drugsgebruik in de gemeente. Hierbij maken de veldwerkers gebruik maken van gesprekstechnieken om zicht te krijgen op de ernst van het gedrag bij deze jongeren en sleutelfiguren ondervragen. Een veldverkenning neemt ca. 3 maanden in beslag. Gezien de aan een veldverkenning van Novadic-Kentron verbonden kosten van ca is besloten om geen gebruik te maken van het aanbod van Novadic. Aan de netwerkpartners wordt gevraagd om aan de hand van eigen signalen het drugsgebruik in de gemeente te inventariseren en in beeld te brengen. 2

3 Hiervoor wordt een periode van 3 maanden uitgetrokken. Na 3 maanden (bij ernstige meldingen eerder) zal de stand van zaken opnieuw worden opgemaakt. Signalen kunnen bij Openbare Orde en Veiligheid worden afgegeven. Belangrijk is dat de gemeente zorgt voor een meldpunt voor inwoners en achter de schermen voor een goede verwijzing naar de juiste instelling. Daarnaast moeten er goede instructies komen voor anonieme meldingen. Daar moet door de gemeente in dit geval een uitzondering voor worden gemaakt. Het meldpunt kan op de informatieavond en in de lokale bladen kenbaar worden gemaakt. Terwijl op de langere termijn de inventarisatie van het drugsgebruik loopt wordt ondertussen wel de problematiek aangegeven waaraan al kan worden gewerkt. Doel: Op korte termijn vermeende onrust wegnemen en op langere termijn in gezamenlijk overleg zoeken naar mogelijkheden/interventies om drugsgebruik onder jongeren te verminderen dan wel te voorkomen. Resultaat: Een plan vaststellen, waarin d.m.v. een integrale aanpak het drugsgebruik in de gemeente Drimmelen kan worden bestreden en teruggedrongen. Hierbij is samenwerking met de bewoners, ketenpartners en een goede communicatie van groot belang. Suggesties voor plan van aanpak : - Organiseren van een informatieavond voor ouders met max 3 sprekers; - Hierbij Novadic Kentron voorlichting laten geven; - Eventueel ook een presentatie vanuit Moedige Moeders een zelfhulporganisatie die ontstaan is n.a.v. problemen met drugs in Volendam; - Maatschappelijk werk laten inzoemen op de effecten voor gezinnen; - Na de sprekers kunnen aanwezigen vragen stellen aan een panel van deskundigen; - Sluitstuk: aanspreekpunt in de vorm van een naam of telefoonnummer; - Wijkagent/jongerenwerker in beeld laten brengen om welke jeugd/ jongeren het gaat; - bij andere wijkagenten in Drimmelen informeren of zij dit probleem ook hebben; - Agnes Milis doet bij Alice van Akroy navraag over deze problematiek op het Dongemondcollege. Betrokken organisaties: - Politie: Arjan van Tricht, wijkagent, Harrie Thomassen Operationeel chef Team G berg/drimmelen, - Gemeente Drimmelen: wethouder Koos Krook, Marcel van t Zand AOV, Judith van den Hoogen, beleidsmedewerker jeugd, Jaap Zonneveld, beleidsmedewerker volksgezondheid en Lilian van de Wiel, wijkcoördinator - Novadic Kentron: preventiewerkers Roeland van Roosmalen en Andrea Steuns - GGZ, regio Breda: Wim van Dalen - Maatschappelijk werk:agnes Milis en mevr. Van Gils - Blitz: Anita Dudok, José Korsmit - Huisartsen: dr. Blondeel - Bureau Jeugdzorg: dhr. Jonker - Straathoekwerker: Jozien Teuben. Werkgroep: Er is een tijdelijke werkgroep bestrijding drugsgebruik/overlast Drimmelen ingesteld waarin zitting hebben politie, Novadic-Kentron en gemeente Drimmelen, Openbare orde en Veiligheid, wijkcoördinator en beleidsmedewerker Volksgezondheid. Opdracht vanuit het overleg van 2 december 2008 is het opstellen van een plan van aanpak voor de korte en middellange termijn. Het resultaat hiervan wordt hierbij voorgelegd. 3

4 In het overleg van 2 december 2008 is de mogelijkheid besproken om drugspreventie op te nemen in het uitvoeringsplan jeugd en alcohol van de nota volksgezondheid Novadic zou in dit uitvoeringsplan ook drugspreventie kunnen opnemen. In de uitvoering betekent dat er niet alleen aandacht is voor alcoholpreventie maar dat die ook gaat naar drugspreventie. Novadic-Kentron en GGD West-Brabant hebben het advies gegeven om het uitvoeringsplan jeugd en alcohol niet uit te breiden met drugspreventie. En de signalen van drugsgebruik eerst te inventariseren. Drugspreventie interventies kunnen dan daarna alsnog in samenhang of los van dit uitvoeringsplan plaatsvinden. Financiën: Voor de uitvoering van het plan van aanpak heeft de gemeente Drimmelen geen extra financiële beschikbaar. Eventuele kosten komen ten laste van de reguliere. 4

5 Plan van aanpak: Doelstelling Actie Uitvoerder Kosten Uitvoering klaar Acties op korte termijn 1. Vermeende onrust onder inwoners via Stem, website en Carillon uit te nodigen. Informatieavond: 28 januari 2009 om uur in de Cour Terheijden. Inleiding, met toelichting en paneldiscussie o.l.v. GGZ regio gemeente 28 januari Meldpunt creëren voor melding drugsgebruik inwoners 3. Op korte termijn in beeld brengen van de mate en omvang van drugsgebruik in kernen voor adequate reactie. 4. Alle partners registreren interne en externe meldingen op basis van drugsgebruik, met als doel problematiek over bepaalde periode beter inzichtelijk en meer geschikt Breda (Wim van Dalen). meldpunt gemeente; het meldpunt maakt aantekening van de melding (aantal, plaats, overlast, datum e.d.). Alleen voor drugs worden ook anonieme meldingen in behandeling genomen. Meldpunt stuurt melding door naar ambtenaar O&V met cc naar wijkcoördinator. O&V verwijst door naar probleemeigenaar volgens verwijsschema (zie bijlage) voor aanpak c.q. nader onderzoek, eventueel in overleg met andere betrokken partijen met cc aan ambtenaar jeugd voor afstemming met /bespreking in begeleidingscommissie jeugd en veiligheid. O&V zorgt voor terugkoppeling met melder. Is er sprake van complexe problematiek dan wordt melding voorgelegd aan Mass overleg, via voorzitter. Partners doen melding bij O&V als ze in het veld drugsgebruik signaleren. Meldpunt, politie, Trema, Blitz registeren op basis van eigen waarneming, meldingen inwoners, organisaties e.d. op basis van drugsgebruik Meldpunt O&V O&V O&V Politie, Trema, Blitz Meldpunt, politie, Trema, Blitz 1 februari 2009 Februari 2009 Doorlopend 5

6 te maken voor aanpak. Actie op langere termijn 1. Inventarisatie drugsgebruik in de gemeente t.b.v. nieuw beleid, gedurende periode van 3 maanden. Partners doen melding bij O&V als ze in het veld drugsgebruik signaleren. Hiervoor wordt een periode van 3 maanden uitgetrokken. Na 3 maanden (bij ernstige meldingen eerder) zal de stand van zaken opnieuw worden opgemaakt. Politie, Trema, Blitz.. April

Aanpak problematisch middelengebruik 2007

Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Landelijk is er een stijgende trend zichtbaar in het alcoholgebruik van de jeugd. De jeugd drinkt meer en op steeds jongere leeftijd. Dit is een zorgelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

Kadernota Integraal Genotsmiddelenbeleid

Kadernota Integraal Genotsmiddelenbeleid Nr. 011.041.0003 Kadernota Integraal Genotsmiddelenbeleid Integraal beleid op het gebied van drugs- en alcoholproblematiek in de gemeente Twenterand Datum 23 mei 2011 Versie 7.0 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2002 2003

Voortgangsrapportage 2002 2003 Voortgangsrapportage 2002 2003 Platform Verslavingszorg Katwijk Katwijk, november 2003 Voorwoord --------------------------------------------------------------------------------- 3 Inleiding ------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Startnotitie. Beperking alcohol- en drugsgebruik in de gemeente Waterland

Startnotitie. Beperking alcohol- en drugsgebruik in de gemeente Waterland Startnotitie Beperking alcohol- en drugsgebruik in de gemeente Waterland Juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Probleemschets 3 1.2.1. Alcoholgebruik 3 1.2.2. Drugsgebruik 3 1.2.3.

Nadere informatie

GROEPSAANPAK HAARLEMMMERMEER

GROEPSAANPAK HAARLEMMMERMEER GROEPSAANPAK HAARLEMMMERMEER conceptvoorstel, december 2009 caro van den ingh 1. Inleiding De gemeente Haarlemmermeer wil in 2010 starten met een methodische, gemeentebrede groepsaanpak die een effectief

Nadere informatie

GEZONDHEID IN DRIMMELEN

GEZONDHEID IN DRIMMELEN Lokaal gezondheidsbeleid Gemeente Drimmelen 2008 2011 concept GEZONDHEID IN DRIMMELEN Made, 13 oktober 2008 Concept -nota vgz 2008 2011 Gezondheid in Drimmelen 1 Inhoudsopgave Gezondheid in Drimmelen lokaal

Nadere informatie

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland.

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland. COLOFON Rapportage onderzoek alcohol- en drugsgebruik en handel in drugs in de gemeente Noordoostpolder Thema s Welzijn, Gezondheid, Leefbaarheid en Veiligheid Deze rapportage is een samenwerkingsproduct

Nadere informatie

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 Oktober 2014 Voorwoord Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en al op jonge leeftijd ten opzichte van jongeren in Europa. In de gemeente

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND

UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND Zorg & Welzijn Januari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten uitvoeringsplan 4 2.1. Startnotitie 4 2.2. Uitkomsten in gesprek

Nadere informatie

VERSIE 14 NOV-07. Een glazen leeuw Samenwerken aan alcoholmatiging, een vanzelfsprekendheid

VERSIE 14 NOV-07. Een glazen leeuw Samenwerken aan alcoholmatiging, een vanzelfsprekendheid VERSIE 14 NOV-07 Een glazen leeuw Samenwerken aan alcoholmatiging, een vanzelfsprekendheid Inhoudspagina 1. Inleiding 2. Probleemschets 2.1 Gemeentelijke cijfers 2.2 Provinciale cijfers 3. De aanpak 3.1

Nadere informatie

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m""" IS~ "' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m IS~ ' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER c s K "' _,_!JemeetJle uongerodeel,j t&:?emeel//e uantünuûliel ' m""" IS~ GEWOA N BYS0NDER Kollumerland c.a. ~ 1t1 houdsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 De lokale situatie 2 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Auteur: Gemeente Leiden, Afd. Sociaal en Economisch Beleid Versie : definitief

Nadere informatie

Monitor Kwetsbare Meiden

Monitor Kwetsbare Meiden Monitor Kwetsbare Meiden Een onderzoek naar de kwaliteit en de effectiviteit van het Expertisecentrum Kwetsbare Meiden Flevoland en van de behoefte van jongeren aan informatie over kwetsbare meiden. 1

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2011 ; v B E S L U I T :

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2011 ; v B E S L U I T : Volksgezondheidsnota Gemeente Halderberge 2012 2015 Vastgesteld door de gemeenteraad op 9 februari 2012 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Plan van Aanpak 2008-2011 Regio Gelderland-Midden, Rivierenland

Plan van Aanpak 2008-2011 Regio Gelderland-Midden, Rivierenland Plan van Aanpak 2008-2011 Regio Gelderland-Midden, Rivierenland Jongeren, alcohol & drugs: niet te jong niet te vaak niet te veel Vastgesteld op 1 februari 2008 door: Districtsoverleg Rivierenland Gelderland-Midden:

Nadere informatie

Op weg naar een veilige en gezonde school

Op weg naar een veilige en gezonde school Op weg naar een veilige en gezonde school Handreiking voor alcoholpreventiebeleid op scholen voortgezet onderwijs in Zuidoost-Brabant november 2010 In kader van: regionaal alcoholproject Laat je niet flessen!

Nadere informatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie Voor een gezond Bussum Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015 Kerngegevens Projectleider Afdeling Gert-Jan Vreeke Samenlevingszaken 3 Datum november 2011 3 Behandeling Planstatus Projectnummer Opdrachtgever

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 1 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 3 1.Inleiding 4 1.1. Aanleiding 4 1.2. Inhoud preventie- en handhavingsplan alcohol 4 1.3.

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid 2008-2011. Vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg volksgezondheid dd. 27 maart 2008

Nota gezondheidsbeleid 2008-2011. Vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg volksgezondheid dd. 27 maart 2008 Vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg volksgezondheid dd. 27 maart 2008 Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Zeevang Maart 2008 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Plan van Aanpak(ken) Jeugd en Veiligheid gemeente Voorst

Plan van Aanpak(ken) Jeugd en Veiligheid gemeente Voorst Plan van Aanpak(ken) Jeugd en Veiligheid gemeente Voorst Juni 2006 Gemeente Voorst Mariko van Vemde Mari van Helvoort (Spectrum) 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten 1.1. Visie op jeugdbeleid 1.2.

Nadere informatie

Utrecht, november 2009. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Utrecht, november 2009. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg Recidive onder jongeren in IJsselstein Nota van Bevindingen ITJ-onderzoek naar de ketensamenwerking rond de preventie en aanpak van recidive in IJsselstein Utrecht, november 2009 Integraal Toezicht Jeugdzaken

Nadere informatie

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Definitief Eindrapport Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 MANAGEMENT SAMENVATTING... 4 VOORWOORD... 8 1. INLEIDING... 9 1.1. ACHTERGROND EN AANLEIDING...

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Breda Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding. 4 1.1 Aanleiding. 4 1.2 Doel van de nota. 4 1.3 Totstandkoming van de nota. 4 1.4 Leeswijzer 4 2. De gemeente

Nadere informatie

Kadernota veiligheidsbeleid gemeente Winsum t kon minder

Kadernota veiligheidsbeleid gemeente Winsum t kon minder Kadernota veiligheidsbeleid gemeente Winsum t kon minder Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 Veiligheid en beleid blz. 2 Thema s I. Huiselijk geweld blz. 3 II. Uitgaan/horeca blz. 6 III. Jeugd en veiligheid

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Regionale visie (O)GGZ Midden-Holland 2008-2011

Regionale visie (O)GGZ Midden-Holland 2008-2011 Regionale visie (O)GGZ Midden-Holland 2008-2011 Colofon Deze visie is vastgesteld door het portefeuillehoudersoverleg Wmo van 11 april 2007. De inbreng van diverse mensen, organisaties en platforms, waaronder

Nadere informatie

GEBIEDSPROGRAMMA 2009 2010 Samen werken aan sociale duurzaamheid regio Veendam, Pekela, Menterwolde

GEBIEDSPROGRAMMA 2009 2010 Samen werken aan sociale duurzaamheid regio Veendam, Pekela, Menterwolde GEBIEDSPROGRAMMA 2009 2010 Samen werken aan sociale duurzaamheid regio Veendam, Pekela, Menterwolde Provincie Groningen Gemeente Veendam Gemeente Pekela Gemeente Menterwolde CMO Groningen 23 juni 2009

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016. Gemeente Alphen aan den Rijn. Juli 2014

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016. Gemeente Alphen aan den Rijn. Juli 2014 Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Gemeente Alphen aan den Rijn Juli 2014 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding... 4 2. Bevoegdheid... 4 3. Inhoud plan... 5 4. Integraal beleid... 5 5. Gemeentelijke

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet.

Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Titel: Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering

Nadere informatie