Groenvisie Soerendonk. Gemeente Cranendonck

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groenvisie Soerendonk. Gemeente Cranendonck"

Transcriptie

1 Groenvisie Soerendonk Gemeente Cranendonck

2 2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten groenvisie 7 3 Identiteit van Soerendonk 9 4 Inventarisatie van groenstructuren 13 5 Visie en wensbeelden 25 6 Maatregelen 39 Bijlagen 45 Groenvisie Soerendonk 3

4 4 1. Dorpsstraat Soerendonk

5 1 Inleiding De gemeente Cranendonck is een landelijke gemeente, opgebouwd uit 6 dorpskernen. Elke kern is uniek en de gemeente wil dat vasthouden en versterken. In de strategische visie wordt dan ook als speerpunt genoemd: Behouden en versterken van het eigene van elke kern. De gemeente hecht daarnaast grote waarde aan haar groen en heeft ook dat in haar strategische visie verwoord: Behouden en versterken van het groene, rustieke karakter van Cranendonck als woongemeente. Om bovengenoemde ambities van de gemeente te verankeren zijn er al diverse beleidsstukken opgesteld die raakvlakken hebben met de (groene) openbare ruimte. Om operationeel de juiste keuzes te kunnen maken en besluiten te kunnen nemen is het wenselijk de bestaande beleidsstukken en nog te ondernemen vervolgstappen te bundelen in een Groenontwikkelingsplan. Uitgangspunt voor het Groenontwikkelingsplan is voort te borduren op wat er al is beschreven en vastgelegd. Hiertoe is een quickscan uitgevoerd die inzicht geeft in het groenareaal, het functioneren ervan binnen het geheel van de buitenruimte, de middelen die nodig zijn om dit areaal in stand te houden en de toepasbaarheid en onderlinge samenhang van het bestaande beleid. Naar aanleiding van de quikscan is voor de kern van Soerendonk geconcludeerd dat bij het huidige advies de nadruk ligt op de gewenste groen-kwaliteit en groenverzorging. Maar een ruimtelijk beeld, een visie op de groenstructuur ontbreekt. Met andere woorden: hoe is het groen ontstaan? Wat is het huidige beeld? Wat zijn de sterke en zwakke punten? Wat is het gewenste beeld? En wat moet er gebeuren om dat te bereiken? Het antwoord op die vragen wordt gegeven in onderhavige Groenvisie en vormt daarmee de aanzet voor het waarborgen van de kwaliteit van de openbare ruimte in Soerendonk voor de toekomst. Groenontwikkelingsplan Quickscan Groenvisie Beheer- en uitvoeringsplan Groenvisie Soerendonk 5

6 Luchtfoto Soerendonk in het omringende landschap 6

7 2 Uitgangspunten Groenvisie In deze groenvisie wordt onderscheid gemaakt tussen groenstructuren en groenelementen. Structuren (zoals boombeplantingen en kenmerkende groenobjecten als brinken) zijn er om voor lange termijn vorm en ordening te geven aan een omgeving. Wanneer de groenstructuur aansluit op de specifieke situaties en kenmerken van de dorpskern, kan dit de identiteit van de verschillende delen van Soerendonk versterken. Wanneer er inzicht is in de structuren, kan er afgedaald worden naar de elementen (beplanting) waaruit deze zijn opgebouwd. De elementen dragen niet primair bij aan de ruimtelijke identiteit, maar hebben meer te maken met sfeer en beleving. Op basis van de structuren die de identiteit van het dorp bepalen is de huidige groenstructuur in beeld gebracht (hoofdstuk 4). Hierbij is gekeken naar het belang van het groen op de volgende drie niveaus: dorp (hoofdstructuur) wijk (secundaire structuren) buurt (tertiaire structuren) Vervolgens is een ontwikkelingsrichting voor de groenstructuur bepaald. Deze wordt geïllustreerd aan de hand van wensbeelden (hoofdstuk 5). Tot slot (hoofdstuk 6) wordt beschreven welke maatregelen getroffen moeten worden in de vorm van aanleg en beheer, om de beoogde beeldkwaliteit te behalen. De identiteit van Soerendonk (hoofdstuk 3) hangt samen met: de landschappelijke onderlegger de wegenstructuur bebouwing bijzondere punten Groenvisie Soerendonk 7

8 8 Soerendonk omstreeks 1850

9 3 Identiteit van Soerendonk De identiteit van een dorp wordt in grote mate bepaald door het landschap waarin het is gelegen. De verschijningsvorm van het landschap wordt bepaald door een verzameling van uiteenlopende elementen zoals wegen, waterlopen, bebouwing, landbouwgronden, beplanting en bos- en natuurgebieden. Deze elementen liggen niet willekeurig verspreid in de ruimte, maar zijn in patronen gerangschikt, die op hun beurt weer onderling verband houden. Het landschap voldoet in beeld en gebruik aan bepaalde wetmatigheden. Er is sprake van een ordening, die tot stand is gekomen onder invloed van vormende factoren zoals; flora en fauna, het klimaat, de bodem en het menselijk handelen. Door deze ordening te analyseren wordt de kern van de identiteit van een dorp geraakt. Voor Soerendonk is een dergelijke analyse in vogelvlucht gemaakt: Landschappelijke onderlegger Op historische kaarten zijn de bindende structuren van de bebouwde omgeving naar het buitengebied en de aanhechting met het omringende landschap vaak goed te zien. Soerendonk is ontstaan op een hoogte (donk) en het landschap om de kern wordt gekenmerkt oude glooiende bouwlanden. Ten zuiden van Soerendonk en het gehucht t Winkel Blake Beemd bevindt zich nog steeds een fraai akkerlandcomplex op de rand van het beekdal van de Kleine Aa. Hier is een bolle akker duidelijk zicht- en herkenbaar met reliëfrijke structuren. De kavels in en rondom Soerendonk zijn onregelmatig van vorm en korrelgrootte. Groenvisie Soerendonk 9

10 10 Straten- en bebouwingspatroon Soerendonk ca 1850

11 Wegenstructuur De kern van Soerendonk kent een voor zandgronden typerend historisch bochtig wegenpatroon, met kavels die onregelmatig van vorm zijn. De toegangswegen van het dorp zijn veelal voorzien van een volwassen boombeplanting die zorgt voor een begeleiding naar de dorpskern toe en verankering van het dorp in het landschap. De hoofdstructuur van Soerendonk wordt gekenmerkt door Het Lint, deze wordt gevormd door Molenheide, Dorpsstraat en de Zitterd. Hieraan liggen voor het dorp belangrijke gebouwen zoals de kerk en het dorpscafé. De overige wegen zijn organisch rondom deze hoofdweg gegroeid. Soerendonk heeft meerdere entrees, naast de hoofdentrees aan Molenheide en de Zitterd vormen de toegangswegen vanuit Gastel, Cranendonk en Leende duidelijke entrees naar het dorp. Bebouwing Soerendonk is ontstaan als lintdorp met daar omheen enkele buurtschappen. Door naoorlogse uitbreidingen zijn deze aaneen gegroeid. De lintbebouwing en oude buurtschappen zijn door de aard van de bebouwing nog steeds herkenbaar als historische elementen. In het dorpslint markeren de kerk, het café en de brink het hart van het dorp. De naoorlogse uitbreidingen kennen een meer rationeel bebouwingspatroon, waarbinnen nog wel enkele groene ruimtes zijn uitgespaard als een soort nieuwe brinken. Deze dragen in belangrijke mate bij aan de groene uitstraling van de buurten. Op plaatsen waar meerdere wegen bij elkaar komen zijn vaak Frankische driehoeken te zien: brinken waar het vee vroeger werd verzameld. Dit zijn groene ruimtes, beplant met grote bomen. Groenvisie Soerendonk 11

12 De groenstructuur van het dorp. (Zie bijlagen voor grotere versie.) 12

13 4 Inventarisatie van de groenstructuren Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat de identiteit van Soerendonk wordt gedragen door: het oude bebouwingslint waaraan het dorpshart ligt, bestaande uit, kerk, café en brink bijzondere groene elementen: brinken de beplanting van de ontsluitingswegen die het dorp verbinden met het landschap groenstructuren in de wijk Op basis van deze factoren die de identiteit van het dorp bepalen is in beeld gebracht welk groen van wezenlijk belang is op dorps-, wijk- en buurtniveau. De beplanting aan het dorpslint vormt hierin de hoofdstructuur, de brinken bijzondere elementen. Het groen aan de wijkontsluitingswegen en in de buurten vormt de secundaire structuur. Dorpshart; brink aan de Dorpsstraat Groenvisie Soerendonk 13

14 14 De groenstructuur van Het Lint

15 Dorpsniveau: Het Lint Aan Het Lint heeft het groen een duidelijk begeleidende functie. Het kan de bezoeker op natuurlijke wijze van de entree van het dorp naar de kern van het dorp leiden. De huidige opbouw bestaat uit vrij jonge wegbeplanting in een onregelmatig patroon naar de kern van het dorp toe. De kern wordt gekenmerkt door de kerk, dorpscafé en de driehoekige brink met zwaardere bomen. Het Lint is in drie delen te splitsen. Van noord naar zuid zijn dit: Molenheide, Dorpsstraat en Zitterd. Langs het gehele lint hebben bomen een standplaats in de verharding. Dit met uitzondering van het noordelijkste deel van de Molenheide Aan de Molenheide en Dorpsstraat valt op dat de groenstructuur bestaat uit boombeplanting van met name eiken en linden en dat deze structuur vaak onderbroken is. De beplanting komt vooral aan één zijde van de weg voor, waardoor de groenstructuur hier enigszins uit balans is. De Zitterd heeft geen herkenbare groenstructuur. Er zijn weinig bomen, en de boombeplanting van linden die er is, is niet in evenwicht. De samenhang tussen wegen, beplanting, bebouwing en open ruimten is niet sterk. Opvallend is ook de opbouw van straatprofiel; Het Lint heeft niet de uitstraling van een echte Dorpsstraat, gelegen in een dorp met een zorgvuldig bewaard landelijk karakter. Dit wordt veroorzaakt doordat het wegprofiel breed is en er geen herkenbare groenstructuur aanwezig is. Molenheide, entree van het dorp; Zitterd: geen groenstructuur Molenheide en Dorpsstraat: groen aan één zijde van de weg Groenvisie Soerendonk 15

16 16 De bijzondere punten in de groenstructuur: historische en nieuwe brinken en het Jan Maasplein

17 Bijzondere punten: brinken en driehoekige groenelementen In Soerendonk zijn een aantal oude brinken te vinden. Deze brinken zijn gelegen bij de entrees van het dorp en in de kern. ( bij entree Molenheide, kruising Heuvel - de Pompers, kruising Heuvel - t Winkel, entree Zitterd, entree De Branten - Damenweg en bij de kern ter hoogte van de Dorpstraat.) Deze plekken hebben cultuurhistorische waarde. Het waren weides, ontstaan op bronplaatsen waar kwelwater omhoog komt. Deze kwelbronnen werden vaak gebruikt als drink- en rustplaats voor het vee dat van het dorp naar de graasheide trok, en werden zo het vertrekpunt van verschillende dreven. Aan de verzamelplaats werden vervolgens bomen geplant en boerderijen opgericht. Het samenspel tussen de gegroepeerde bebouwing en het groen is in Soerendonk goed bewaard gebleven en is daarmee kenmerkend voor het dorp. In de naoorlogse woonwijken is ruimte vrijgehouden voor nieuwe brinken ter hoogte van de Sint Jansweg - De Rutjens, Praatsveld en De Wiet, die ook een beeldbepalende functie hebben. Tegenover de kerk ligt een dorpsplein: het Jan Maasplein. Dit plein fungeert als parkeerterrein en is beplant met platanen. De historische brinken zijn voornamelijk beplant met eiken, meestal van monumentale aard. De onderbegroeiing bestaat uit gras. De wegen die door de brink verknoopt worden, zijn in de loop der tijden verhard waardoor de brink minder goed herkenbaar is geworden als oorspronkelijke weide. De boombeplanting van de nieuwe brinken en het dorpsplein bestaat uit diverse soorten, waar-onder haagbeuk, maar ook kleinere soorten zoals lijsterbes. De onderbegroeiing van alle nieu-we brinken bestaat uit gras. Deze grasvelden worden regelmatig gebruikt om op te parkeren De platanen op het Jan Maasplein staan in een smalle grasstrook, maar kennen geen verdere onderbegroeiing omdat het plein geheel verhard is in verband met het gebruik als parkeerterrein. Historische brinken Zitterd - t Hool en Heuvel - t Winkel; Nieuwe brink: Sint Jansweg De Rutjens Groenvisie Soerendonk 17

18 18 De groenstructuur op wijkniveau

19 Wijkniveau; groen aan ontsluitingswegen De groenstructuur van de wijkontsluitingswegen vervult een functie voor de wijk of enkele buurten. In Soerendonk zijn het veelal de boombeplantingen langs de weg die de basis voor het groen in de wijk vormen. Ze zijn daarom structuurbepalend en leveren een belangrijke bijdrage aan de uitstraling en sfeer van de wijk. De Damenweg, Beekstraat, Kruistraat en de Heuvel zijn van oudsher landbouwwegen terwijl de Van Schaiklaan een geheel nieuwe structuur is. Er zijn aanzienlijke verschillen in opzet van het groen in deze structuur. De Damenweg en Beekstraat hebben weinig boombeplanting. De beplanting die er is bestaat uit eiken en is aan de Damenweg ouder dan aan de Beekstraat. De bomen staan voornamelijk in grasbermen. De Kruisstraat is een woonstraat met een groenstructuur van amberbomen op regelmatige, korte afstand. De bomen staan afwisselend in verharding of in een onderbegroeiing van gras of heesters. De groenstructuur langs de Heuvel bestaat uit grasbermen met enkele eiken en in het zuidelijk deel een rij ginkgo s. De Van Schaijklaan wordt begeleid door een éénzijdige beplanting van haagbeuken en esdoorns in een brede strook met lage heesters. Aan de noordzijde van deze straat liggen twee plantsoenen met vakbeplanting van spirea en groepen kleine bomen. Deze plantsoenen leveren in de huidige verschijningsvorm geen wezenlijke bijdrage aan de groenstructuur op wijkniveau en de belevingswaarde ervan is erg laag. De groenstructuur op wijkniveau is samengesteld uit bomengroepen, -rijen, solitairen en groenaccenten. De samenstelling in opbouw en sortiment is momenteel niet eenduidig. De samenhang ontbreekt waardoor een onrustig beeld ontstaat, er een lage belevingswaarde is en men zich minder goed kan oriënteren. Op sommige plaatsen lijken bomen minder gezond door een gebrekkige groeiplaatsinrichting. Kruisstraat met dichte boombeplanting; Heuvel: noordzijde met enkele eiken, versus het zuidelijk deel met ginkgo s. Groenvisie Soerendonk 19

20 20 Het groen op buurtniveau

21 Buurtniveau; sfeer en aankleding De functie van het buurtgroen is voornamelijk esthetisch; aankleding en sfeer geven aan de woonomgeving. In de relatief nieuwe woonbuurten staan de bomen over het algemeen in groenstroken. Fraaie elementen in deze buurtjes zijn de nieuwe brinken. Deze forse groenelementen bepalen in grote mate de sfeer en het karakter in deze buurt. Op sommige plaatsen maakt het privégroen een wezenlijk onderdeel uit van deze sfeer en aankleding. In de buurt ten noorden van de Van Schaijklaan is alleen De Loop voorzien van een boombeplanting. Deze bestaat uit eiken in een grasberm, hetgeen een mooi dorps beeld geeft aan de straat. Halverwege de Wiet staan twee eiken op een grasveldje waarop ook geparkeerd wordt. De Reumer en Dorpsakkers kennen geen aankleding in de vorm van beplanting. Het Praatsveld en de nieuwe brink aan De Wiet zijn in de paragraaf over bijzondere plekken behandeld. Ten zuiden van de Van Schaijklaan bestaan de boombeplantingen voornamelijk uit haagbeuken. Deze bomen vervullen zonder probleem hun functie als sfeerbepaler voor de buurt. Aan De Rutjens staan de bomen in vakbeplantingen van lage heesters, die deels zijn omgevormd naar een combinatie van bodembedekkers met hagen en sierheesters. De Sint Jansweg en Schuttebeemd zijn aan één zijde beplant met bomen in verharding. De huizen in Soerendonk hebben in het algemeen een voortuin, waardoor de woonbuurten van zichzelf al een groene aanblik bieden. Op diverse plekken komen individuele groenstroken met vakbeplantingen voor die geen samenhang kennen met andere (groen)objecten in de directe omgeving, of die zo klein zijn dat ze qua maat en schaal geen wezenlijke bijdrage leveren aan de (toch al) groene uitstraling van de buurt. Dergelijke vakbeplantingen zijn te kwalificeren als rest- of snippergroen. De Vlasakkers is een zijweg van de Molenheide waaraan de bedrijvigheid van Soerendonk is geconcentreerd, meestal in combinatie met bedrijfswoningen. De buurt is functioneel ingericht zonder bomen. Aangezien er ook geen grote bomen op de particuliere kavels staan, doet de straat nogal kaal en stenig aan. Beeldbepalend privégroen in de buurt De Vlasakkers, zonder boombeplanting Groenvisie Soerendonk 21

22 Conclusie: De gemeente heeft in de strategische visie aangegeven het groene, rustieke karakter en het eigene van de kernen belangrijk te vinden. Het karakter van Soerendonk wordt vooral bepaald door de boombeplanting en de bijzondere groene elementen (brinken). Er is relatief weinig onderbeplanting aanwezig. Bomen staan in verharding of in gras en zelden in beplantingsvakken. Met deze kenmerken heeft Soerendonk een eigenheid en identiteit die voor een belangrijk deel op de groenstructuur rust; deze dient dan ook behouden en versterkt te worden. waarop voortgeborduurd kan worden door middel van de groenstructuur. Door onduidelijke groenstructuren en het ontbreken van samenhang tussen de verschillende groenelementen is de belevingswaarde van het groen laag De ontwikkeling van sommige bomen laat zien dat er sprake is van een verstoring in groeiplaats. De oorzaak hiervan wordt veelal veroorzaakt door de aanwezigheid van zinkassen. Aanvullingen in de groenstructuur zijn hierdoor alleen duurzaam als voldoende is onderzocht of de ondergrondse groeiruimte voldoet en geschikt wordt gemaakt. Dorpsniveau: Het Lint : Groenstructuur ontbreekt of niet in balans Beeld als dorpstraat in een landelijke gemeente ontbreekt Bijzondere plekken: Brinken: Waardevol als cultuurhistorische en beeldbepalende elementen Nieuwe brinken als fraaie groenstructuren in de buurten Onderbegroeiing van gras vaak in gebruik als parkeerplek Wijkniveau: Grote verschillen in de opzet en sortimentskeuze van de boombeplanting waardoor samenhang ontbreekt Vakbeplantingen van uiteenlopende aard en kwaliteit Buurtniveau: Bomen in de nieuwe buurten staan vaak in beplantingsvakken Nieuwe brinken als fraaie groenstructuren in de buurten Bomen als privégroen dragen in een aantal gevallen bij aan de uitstraling van de buurt. Kleinschalige groenelementen en reststroken dragen niet bij aan de groene uitstraling van de omgeving. Bomen in groenstroken Voorbeeld van restgroen aan De Rutjens 22

23 Groenvisie Soerendonk 23

24 24 Gewenste groenstructuur Soerendonk. (Zie bijlagen voor grotere versie.)

25 5 Wensbeelden In de voorgaande hoofdstukken is aangegeven welke belangrijke groenstructuren binnen Soerendonk aanwezig zijn en welke sterke elementen en functies daarbij horen. De wensbeelden voor de groenstructuur in dit hoofdstuk verbeelden de visie en vormen het kader waaraan toekomstige inrichtingsvraagstukken met betrekking tot het groen in Soerendonk moeten voldoen. De gemeente Cranendonck heeft in de beleidsvisie IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) ambitieniveaus geformuleerd voor de kwaliteit van de inrichting en onderhoud van o.a. het openbare groen. De wensbeelden passen bij de geformuleerde ambities die tevreden burgers, leefbaarheid en efficiëntie tot doel hebben. Visie In de toekomst heeft het groen binnen de kern van Soerendonk op de eerste plaats een structurerende werking. Dit wordt bereikt door belangrijke ontsluitingswegen te benadrukken en bouwkundige structuren te ondersteunen. Daarnaast bepaalt het groen mede de identiteit van het dorp, en draagt het bij aan een sfeervolle en aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Op de pagina s hierna wordt aangegeven wat dit betekent voor de hoofd- en nevenstructuren, de bijzondere plekken en de omgeving van het dorp (de dorpsranden). De gemeente houdt een lijst bij met monumentale en beeldbepalende bomen. Bomen die op deze lijst staan hebben een beschermde status en worden behouden voor het dorp. Bij het dorpse karakter van Soerendonk zijn grasbermen beter gepast dan vakbeplantingen. Vakbeplantingen komen dan ook alleen voor in samenhang met andere (groene) objecten of wanneer ze voldoende maat hebben om op zichzelf een wezenlijke bijdrage te leveren aan de groene uitstraling van een plek. De sortimentskeuze is echter altijd eenduidig en beheervriendelijk. Ten aanzien van speelvoorzieningen is terughoudendheid de norm in Soerendonk. In een dorp met grondgebonden woningen, omgeven door natuur en agrarisch gebied, is weinig georganiseerde spelaanleiding nodig in de openbare ruimte. Speelvoorzieningen die er zijn, liggen op veelbezochte ontmoetingsplaatsen zoals de school of het gemeenschapshuis. Ook de nieuwe brinken midden in de woonbuurten zijn geschikt. Voor alle speelvoorzieningen geldt dat de materialen en kleuren zodanig gekozen zijn dat de toestellen opgaan in hun omgeving. Groenvisie Soerendonk 25

26 Wensbeeld groene Dorpstraat; een evenwichtig profiel 26

27 Wensbeeld op dorpsniveau: Het Lint Het Lint in Soerendonk vormt de belangrijkste lijn in de dorpsstructuur en wordt begeleid door een onregelmatig patroon van voornamelijk eiken en diverse solitairen met landschappelijke kwaliteit. De huidige groenstructuur van Het Lint kent veel onderbrekingen en de identiteit van het dorp kan dan ook versterkt worden door de boombeplanting aan te vullen. In de beleidsvisie IBOR wordt voor dit soort wegen (lijnelementen) een kwaliteitsniveau Basis tot Goed nagestreefd. Voor het deel van de Dorpsstraat dat deel uitmaakt van het dorpshart geldt de kwaliteitsambitie Goed, vanwege de ligging in een Centrumgebied. Functionaliteit (verkeersveiligheid) en beleving zijn belangrijke aspecten. Behouden: huidige, informele (onregelmatige) bomenstructuur, mits in goede staat. monumentale en beeldbepalende bomen bomen op privé gronden, die van belang zijn voor de groene uitstraling van Het Lint. entree aan de noordzijde van het dorp (Molenheide) met grasberm en hagen. Gewenst: balans in de groenstructuur door beplanting aan beide zijden van de weg zonder al te grote onderbrekingen; nadrukkelijk géén laanstructuur i.v.m. behoud van het informele karakter. verkeersbegeleidende en -remmende functie van de boombeplanting vergroten door bomen verder naar binnen in het wegprofiel te plaatsen basis wegbeplanting van eiken, aangevuld met solitairen met landschappelijke waarde zoals kastanjes, linden en walnoten (evt. privéterrein). strategische plaatsing van bomen (een enkele grote boom doet soms meer dan 10 kleinere) entree aan de zuidzijde van het dorp (Zitterd) vergelijkbaar met die aan de noordzijde (Molenheide). aandacht voor ondergrondse groeiplaats bij nieuwe aanplant of werkzaamheden rondom bestaande bomen. Groenvisie Soerendonk 27

28 Dorpsstraat met verbetering verkeersbegeleiding door het aanbrengen van boombeplanting langs de weg Molenheide huidige situatie; Molenheide met herstel balans door strategische plaatsing boom aan rechterzijde; Molenheide met beplanting ter optische versmalling van het wegprofiel; Molenheide met beplanting ter optische versmalling van het wegprofiel en aanbrengen fietssuggestiestroken; 28

29 Zitterd huidige situatie; Zitterd met herstel balans door strategische plaatsing boom aan rechterzijde; Dorpscafé, dorpshart huidige situatie Voorbeeld: strategische plaatsing van één boom voorbij het dorpscafé draagt in grote mate bij aan een groen karakter van de dorpskern. Groenvisie Soerendonk 29

30 Wensbeeld brinken. 30

31 Wensbeeld bijzondere punten: brinken en driehoekige groenelementen De brinken in Soerendonk zijn begroeid met gras, omzoomd met hagen en beplant met grote bomen. In deze groenvisie wordt onderscheid gemaakt tussen de historische brink en de nieuwe brink die in de afgelopen jaren is gebruikt als middel om wijken en buurten groen in te richten. Voor beide geldt dat zij belangrijke groenelementen zijn en tevens de dragers van de groenstructuur en identiteit in Soerendonk. Hoewel de brinken in hun huidige vorm al voldoen aan deze functie, kan deze nog verder versterkt worden. Voor de historische brink blijven de cultuurhistorie, hiërarchische en ruimtelijke aspecten leidend bij de inrichting. De brink vertelt immers het verhaal over het verleden, vormt met de massa van bomen een kern in de gehele groenstructuur en gaat ruimtelijk een samenspel aan met de bebouwing rondom. Elke tijd heeft een eigen vormentaal. Toch heeft de brink als ontwerpmiddel ook in de toekomst bestaansrecht. Nieuwe functies en ontwikkelingen kunnen aangegrepen worden om bestaande brinken te behouden en te versterken, mits zij niet definitief zijn en geen afbreuk doen aan de kenmerken van een brink. Het Jan Maasplein wordt door de beplantingsstructuur van grote bomen gekoppeld aan de ruimte voor de kerk waardoor het dorpshart naast de brink Dorpssstraat - Damenweg een tweede groen zwaartepunt krijgt. In de beleidsvisie IBOR heeft de gemeente aangegeven voor bijzondere plekken als deze een kwaliteitsniveau Basis met accenten naar Goed na te streven. Voor de brink in het dorpshart en het Jan Maasplein geldt vanwege de ligging in het centrumgebied de kwaliteitsambitie Goed. Behouden: grote ruimtelijke werking; samenhang met omringende bebouwing. monumentale bomen onderbegroeiing van gras brinken als entree van het dorp. Gewenst: historische brinken beplant met eiken, nieuwe brinken met bomen met sierwaarde van de 1 e of 2 e grootte. accentueren van de vorm van het plein, door het plaatsen van hagen. het tegengaan van parkeren op het gras, door hagen aan te brengen. herstellen van de vorm van het grasvlak door onderbrekingen zoals parkeervakken weg te halen. identiteit van de nieuwe brink door een eenduidige boomsoort te kiezen. parkeerterrein tegenover de kerk mede door groenstructuur koppelen aan ruimte voor de kerk. Brink, huidige situatie Brink, wensbeeld met omzoming gras door haag. Groenvisie Soerendonk 31

32 Wensbeeld wijkontsluitingswegen 32

33 Wensbeeld op wijkniveau Het groen aan de ontsluitingswegen op wijkniveau draagt bij aan de oriëntatie in Soerendonk. In de huidige situatie is de inrichting en sortimentskeuze van het groen in het straatprofiel niet eenduidig. Op wijkniveau ligt de nadruk daarom op het ontwikkelen van samenhang in sortimentskeuze en inrichting. Op wijkniveau krijgen de straten een informeel gearrangeerde boombeplanting van amberbomen. Deze bomen staan in grasbermen en kunnen worden afgewisseld met solitairen met landschappelijke kwaliteit zoals beuken, eiken en linden. Hiermee wordt een herkenbaar beeld met een landelijk karakter bereikt. Het kwaliteitsniveau dat de gemeente voor de wijkontsluitingswegen wil bereiken is Basis tot Goed (lijnelementen, beleidsvisie IBOR). Herkenbaarheid en functionaliteit zijn daarbij van belang. Van Schaijklaan, huidige situatie; Van Schaijklaan met herstel balans door strategische plaatsing boom aan rechterzijde Heuvel noord, huidige situatie; Heuvel noord met herstel balans door strategische plaatsing boom aan rechterzijde; Heuvel zuid, huidige situatie met ginkgo s; Heuvel zuid: voorbeeld hoe alleen al de sortimentskeuze kan bijdragen aan de duiding van het soort straat: woonstraat of ontsluitingsweg Groenvisie Soerendonk 33

34 34 Wensbeeld groene buurstraat

35 Wensbeeld op buurtniveau Op buurtniveau worden karakter en leefbaarheid in hoge mate bepaald door de stedenbouwkundige opzet en de periode waarin deze ontwikkeld is. Het groen is daarbij sfeerbepalend met de kanttekening dat de sortimentskeuze van de beplanting hierin nog belangrijker is dan de hoeveelheid groen. Het is daarom van belang een hoge kwaliteit na te streven van individuele groene objecten en uit oogpunt van beheer ongewenst om snippergoen als openbaar terrein in stand te houden. De bestaande boombeplanting op buurtniveau voldoet voor de functie als sfeerbrenger. De vakbeplantingen zijn van wisselende kwaliteit. In de gewenste situatie zijn de buurtstraten in Soerendonk beplant met bomen met sierwaarde van de 3 e grootte. Waar ze in plantvakken staan met een lage onderbegroeiing van bloeiende planten, mogelijk met enkele heesters. De gemeente heeft in de beleidsvisie IBOR vastgelegd voor woongebieden een kwaliteitsniveau Basis te willen bereiken. Voor het openbaar groen geldt dat het duurzaam en degelijk aangelegd dient te zijn. Behouden: huidige straatbomen. markante solitaire bomen op particulier terrein. Gewenst: balans in het groene straatprofiel door aanplant van bomen aan weerszijden, zonder een formele laanstructuur na te streven. lage onderbegroeiing van bloeiende planten met sierwaarde. beheersvriendelijke (eenduidige) sortimentskeuze plantvakken in verband met instandhouding van de kwaliteit op langere termijn. Voorbeeld, huidige situatie; Voorbeeld, groene aankleding met beperkt aantal bomen door strategische plaatsing bomen Groenvisie Soerendonk 35

36 Voorbeeld, huidige situatie; Voorbeeld, groene aankleding met beperkt aantal bomen door strategische plaatsing bomen en met behoud van bestaande markante bomen. 36

37 Wensbeeld dorpsranden Op de overgang van dorp naar landschap ontstaat vaak geleidelijk een harde grens tussen het landschap en het dorp. Lijnen, structuren en elementen die vanuit landschappelijk en cultuurhistorisch opzicht erg waardevol zijn, lopen tegen de harde grens van nieuwe uitbreidingen aan. Om te voorkomen dat de dorpsrand van Soerendonk in de toekomst versteent, is het wenselijk dat bij ontwikkelingen in de dorpsrand rekening gehouden wordt met de volgende punten: creëren van door- en vergezichten en een zachte, losse dorpsrand waarbij nieuwe woningbouw gericht is op het landschap; zowel in het dorp als daarbuiten gebruik maken van gebiedseigen en landschappelijke beplantingen; aansluiten op de karakteristieken van het landschap en rekening houdend met kleur en vormgeving van gebiedseigen bebouwingen; een plek geven aan waardevolle elementen, lijnen en structuren vanuit landschap en cultuurhistorie. De gemeente heeft middels de beleidsvisie IBOR laten weten dat het kwaliteitsniveau van de inrichting van het buitengebied zich laat vertalen als Sober. Fraaie overgangen naar het landschap met grote, landschappelijke, boombeplanting Huidige situatie dorpsrand Voorbeeld van de verzachting van een stenige dorpsrand door het toevoegen van beplanting Groenvisie Soerendonk 37

38 Conclusie: Door de wensbeelden te realiseren, worden de doelen uit de strategische visie gerealiseerd en het groene, rustieke karakter en het eigene van Soerendonk geoptimaliseerd. Het grootste deel van het huidige bomenbestand wordt behouden. Daarnaast wordt het aangevuld met strategisch geplaatste, passende soorten. Bermen en onderbegroeiingen bestaan uit gras of een beheervriendelijk eenduidig sortiment van bloeiende planten. Daarnaast is de realisatie van de wensbeelden een uitwerking van de doelen die de gemeente zich met de beleidsvisie IBOR heeft gesteld. 38

39 6 Maatregelen In de voorafgaande hoofdstukken is op verschillende niveaus een wensbeeld voor de groenstructuur van Soerendonk beschreven. Om vanuit de huidige situatie het wensbeeld te bereiken, moeten verschillende maatregelen uitgevoerd worden. Om alle maatregelen handen en voeten te geven zijn ze vertaald in concrete acties. Daarnaast vormen de acties, in samenspel met de beschreven wensbeelden het uitgangspunt voor het aanleggen van het openbaar groen bij nieuwe ontwikkelingen. Huidige en gewenste groenstructuur van Soerendonk Groenvisie Soerendonk 39

3.9 Zwartebroek. Eendrachtstraat: oude ontginningsas. Slagenlandschap benadrukt door elzen. 122 Kwaliteit door diversiteit

3.9 Zwartebroek. Eendrachtstraat: oude ontginningsas. Slagenlandschap benadrukt door elzen. 122 Kwaliteit door diversiteit 3.9 Zwartebroek Beeld in Zwartebroek herinnert aan het verleden Oude, karakteristieke boerderij 3.9.1 Dorpskarakteristiek Zwartebroek dankt zijn ontstaan aan de aanwezigheid van veen. Door de natte omstandigheden

Nadere informatie

De verschillen tussen de onderhoudsniveaus basis en accent zijn aangegeven in de tekst door middel van een onderstreping.

De verschillen tussen de onderhoudsniveaus basis en accent zijn aangegeven in de tekst door middel van een onderstreping. BIJLAGE A. BEELDBOEK GROEN KERNEN In de wijken krijgt de openbare ruimte een gemiddelde kwaliteit. Dit onderhoudsniveau noemen we basis. In de wijken dragen inwoners vervolgens zelf bij aan het beheer

Nadere informatie

PLAATSNAAM. Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel

PLAATSNAAM. Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel gaardenhage, PROJECTTITEL de maten PLAATSNAAM arnhem Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel Gaarden en...... Hagen Gaardenhage, De Maten Duurzaam landschappelijk raamwerk

Nadere informatie

Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem. terreinindeling voormalige marechaussee kazerne aan de Thomas a kempislaan 102 te Arnhem

Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem. terreinindeling voormalige marechaussee kazerne aan de Thomas a kempislaan 102 te Arnhem Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem Dit document verbindt de terreinindeling van de voormalige Marechaussee Kazerne aan de Thomas a Kempislaan met gemeentelijke kaders die er zijn voor deze Kazerne.

Nadere informatie

: landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo. Advies. Inleiding. Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas

: landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo. Advies. Inleiding. Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas Advies : landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas Ter attentie van Projectnummer : Commissie LKM : 211x05071 Opgesteld door

Nadere informatie

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Daalkampen II 030.00.02.45.20.00 3 augustus 2012 32 woningen in groenzone Beeldkwaliteitsplan, Daalkampen II - 32 woningen in groenzone 030.00.02.45.20.00 3 augustus

Nadere informatie

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg Bedrijvenpark Noord Surfplas Bedrijvenpark zuid Bedrijventerrein T58 Bedrijvenpark te midden van groen

Nadere informatie

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe is de eerste naoorlogse uitbreidingswijk van Cuijk, een dorp aan de Maas. De wijk vormt de noordoostzijde van het huidige dorp, op de grens met het buitengebied.

Nadere informatie

Wegnummer N322. Landschapstype Rivierengebied. Verplaatsing kunst

Wegnummer N322. Landschapstype Rivierengebied. Verplaatsing kunst Wegnummer N322 Zaltbommel Landschapstype Rivierengebied Betuwe Kunst icoon Verplaatsing kunst Op de geluidswal langs de N322 (west deel) ten zuiden van Zaltbommel staan een vijftal kunstwerken. Het betreft

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

ª ª Æ ø ±ª Æø. Æ ª µ ª ± Æ º ª ª ª BIJLAGE 3. Beplantingsadvies

ª ª Æ ø ±ª Æø. Æ ª µ ª ± Æ º ª ª ª BIJLAGE 3. Beplantingsadvies ª ª Æ ø ±ª Æø Æ ª µ ª ± Æ º ª ª ª BIJLAGE 3 Beplantingsadvies Beplantingsadvies landschappelijke inpassing silo, loods en woning t.b.v. nieuwbouw Landschapsbeheer Drenthe 1 Landschapsbeheer Drenthe maakt

Nadere informatie

Erftransformatie Munnikhofsestraat 9 Gendt Gemeente Lingewaard. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2010

Erftransformatie Munnikhofsestraat 9 Gendt Gemeente Lingewaard. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2010 Erftransformatie Munnikhofsestraat 9 Gendt Gemeente Lingewaard Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2010 Erftransformatie Munnikhofsestraat 9 te Gendt Gemeente Lingewaard COLOFON In opdracht

Nadere informatie

Loenen aan de Vecht. Oud Over 30a. Inpassingsplan edele schuur

Loenen aan de Vecht. Oud Over 30a. Inpassingsplan edele schuur Loenen aan de Vecht Oud Over 30a LOE-1545 31 maart 2015 Moerdijkstraat Moerdijkstraat 23 2751 23 2751 BE BE Moerkapelle Colofon Inhoudsopgave Loenen aan de Vecht LOE-1545 31 maart 2015 In opdracht van:

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

Onafhankelijk boomtechnisch onderzoek

Onafhankelijk boomtechnisch onderzoek Onafhankelijk boomtechnisch onderzoek Achterdijk te Hedel Flor y Fauna Consult De Berk 34 4631 AS Hoogerheide Tel.: 06-19530179 Email: floryfaunaconsult@online.nl BTW nummer: NL.1476.10.655.B.01 1 oktober

Nadere informatie

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012 VERKENNING MOGELIJKHEDEN MAATREGELEN / INRICHTEN 30 KM-GEBIED Delftweg Koorndijk - Kalverdijk Fragment Grote Historische topografische Atlas Noord-Holland 1894/1933 Bestaande situatie GEMEENTE HARENKARSPEL

Nadere informatie

Inrichtingsplan. de Aarnink. Aarninksweg 6 7426 PA Deventer. Babke Schoneveld

Inrichtingsplan. de Aarnink. Aarninksweg 6 7426 PA Deventer. Babke Schoneveld Inrichtingsplan de Aarnink Aarninksweg 6 7426 PA Deventer Babke Schoneveld Tussen Deventer en Bathmen aan de Aarninksweg 6 Staan de twee boerderijen die Samen de Aarnink vormen. De met riet gedekte boerderij

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Heuvelse Hof Waalre Openbare ruimte en bebouwing

Beeldkwaliteitplan Heuvelse Hof Waalre Openbare ruimte en bebouwing 12 juli 2012 Beeldkwaliteitplan Heuvelse Hof Waalre Openbare ruimte en bebouwing Projectontwikkelaar Stedenbouwkundig bureau Architectenbureau Inventarisatie Stedenbouwkundig plan Beeldkwaliteit openbare

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek Sportpark Van den Wildenberg

Cultuurhistorisch onderzoek Sportpark Van den Wildenberg Cultuurhistorisch onderzoek Sportpark Van den Wildenberg projectnr.3398-196264 definitief december 2009 Auteur(s) Véronique Maronier Opdrachtgever Afdeling Ontwikkeling Postbus 17 5050 AA Goirle datum

Nadere informatie

Typisch gemert. Stedenbouwkundige hoofdstructuur en beeldkwaliteit geven Gemert een nieuwe impuls

Typisch gemert. Stedenbouwkundige hoofdstructuur en beeldkwaliteit geven Gemert een nieuwe impuls Typisch gemert gemert Stedenbouwkundige hoofdstructuur en beeldkwaliteit geven Gemert een nieuwe impuls RUIJSCHENBERGH DE STROOM NAZARETH RUIJSCHENBERGH NAZARETH DE STROOM Typisch Gemert Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschappelijk advies Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschapsbeheer Zuid-Holland Landschappelijke Advies ontwikkeling Waddinxveen, 12 september 2011 Opdrachtgever : Familie Bergman Tekst : Pieter

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Beplantingsplan vleeskuikenhouderij Struiken 3a Maasbree Drissen CV

Beplantingsplan vleeskuikenhouderij Struiken 3a Maasbree Drissen CV Beplantingsplan vleeskuikenhouderij Struiken 3a Maasbree Drissen CV 1 april 2015 Beplantingsplan Vleeskuikenhouderij Drissen CV Adres: Struiken 3a Initiatiefnemer: Drissen CV Datum: 1 april 2015 Opgesteld

Nadere informatie

Bomen in Bergen. Inventarisatie in het kader van Bomenplan Bergen

Bomen in Bergen. Inventarisatie in het kader van Bomenplan Bergen Bomen in Bergen Inventarisatie in het kader van Bomenplan Bergen Concept november 2012 1 Inhoud H1 Inleiding... 3 H2 Veel bomen... 4 H3 Hoe staan onze bomen er voor?... 6 H4 Waardevolle bomen... 8 H4 Kansen

Nadere informatie

Inventarisatie beschermwaardige bomen Gemeente Heerenveen

Inventarisatie beschermwaardige bomen Gemeente Heerenveen Boomnummer 169 Adres Eerste compagnonsweg 1 Bontebok Eigenaar/beheerder Particulier Coördinaten Noorderbreedte 52º57'48.73'' Oosterlengte 6º01'27.45'' Amerikaanse eik (Quercus rubra) Afmetingen Omtrek

Nadere informatie

Definitief Landschapsplan in het kader van Bouw woning

Definitief Landschapsplan in het kader van Bouw woning Definitief Landschapsplan in het kader van Bouw woning Dhr. C. Kleeven P/A Clapvaeren 4 5961 LM Horst 06-15831646 info@praede.com Locatie woning: Hoek Vrouwboomweg/Haagweg Plattelandscoöperatie Peel &

Nadere informatie

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INLEIDING Dit inrichtingsvoorstel - beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op de locatie aan de Akkerweg 6 te Riel. Deze locatie is gelegen ten

Nadere informatie

Landschappelijk inpassingsplan

Landschappelijk inpassingsplan Landschappelijk inpassingsplan Opdrachtgever: Dhr. Westerlaken Midgraaf 25 Babyloniënbroek Projectlocatie: De Omloop ong. Almkerk Datum: februari 2012/Januari 2012 Status: Concept Projectnummer: 11201.014

Nadere informatie

Erfadvies Het Witte Veen 14 Klarenbeek Gemeente Apeldoorn. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Definitief 2012

Erfadvies Het Witte Veen 14 Klarenbeek Gemeente Apeldoorn. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Definitief 2012 Erfadvies Het Witte Veen 14 Klarenbeek Gemeente Apeldoorn Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Definitief 2012 Erfadvies Het Witte Veen 14, Klarenbeek Gemeente Apeldoorn COLOFON In opdracht van dhr.

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing t.b.v. uitbreiding loonwerkbedrijf te Eldersloo

Landschappelijke inpassing t.b.v. uitbreiding loonwerkbedrijf te Eldersloo Landschappelijke inpassing t.b.v. uitbreiding loonwerkbedrijf te Eldersloo Landschapsbeheer Drenthe Landschapsbeheer Drenthe maakt deel uit van een samenwerkingsverband van twaalf provinciale organisa

Nadere informatie

ZORGPROJECT AN GEN INJ. landschapsplan

ZORGPROJECT AN GEN INJ. landschapsplan projectnummer: datum: gewijzigd: ON-301.001 2013-05-30 2013-09-30 landschapsplan Inleiding Eerste Limburgse Zweefvlieg Club met restaurant De Lier De heer Meessen heeft plannen om ter plaatse van het perceel

Nadere informatie

1505 OMN, 7 december 2010 2

1505 OMN, 7 december 2010 2 Ervenconsulentadvies 1505 OMN: Beerzerweg 28, Beerze, Ommen Datum : 7 december 2010 Kader : wijziging van bedrijfsfunctie naar woonfunctie van bijgebouw Opgave De familie Hamming heeft het verzoek ingediend

Nadere informatie

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE Zaaknr. : 2015EAR0009 Zaakomschrijving : CPO Lindevoort Rekken Specialisme : Cultuurhistorie (excl. Archeologie) Behandeld door : Roy Oostendorp Datum : 7 oktober 2015

Nadere informatie

VAN HEEMSTRAWEG. Definitief Beplantingsplan

VAN HEEMSTRAWEG. Definitief Beplantingsplan VAN HEEMSTRAWEG Aanleiding Met de reconstructie van de van Heemstraweg is bestaande beplanting waar mogelijk gehandhaafd. Door het ontwerp zijn nieuwe groenvakken ontstaan die ingevuld worden met beplanting.

Nadere informatie

Landschapsplan in het kader van Bouw RvR woning aan de Melatenweg

Landschapsplan in het kader van Bouw RvR woning aan de Melatenweg Landschapsplan in het kader van Bouw RvR woning aan de Melatenweg Dhr. Maarten Vullings 06-52179341 maartenvullings@outlook.com Locatie woning: Melatenweg 12 Horst aan de Maas Plattelandscoöperatie Peel

Nadere informatie

Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State. Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Gemeente Nijmegen, januari 2016.

Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State. Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Gemeente Nijmegen, januari 2016. Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit Gemeente Nijmegen, januari 2016 Inleiding De Raad van State vraagt om nadere motivering dat de voorziene ontwikkeling

Nadere informatie

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Analyse en aanbevelingen - Gemaakt als onderdeel van het beoordelingskader voor ontwikkelingsrichtingen voor het Suikerunieterrein - 6 mei 2010

Nadere informatie

Aanwijsregels voor bomen per statuscategorie, gemeente Lisse

Aanwijsregels voor bomen per statuscategorie, gemeente Lisse GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 128898 31 december 2015 Aanwijsregels voor bomen per statuscategorie, gemeente Lisse Burgemeester en wethouders hebben de kaders en richtlijnen voor

Nadere informatie

8 sfeerrijke appartementen Blockhove gelegen aan de Westerweg te Heiloo

8 sfeerrijke appartementen Blockhove gelegen aan de Westerweg te Heiloo 8 sfeerrijke appartementen Blockhove gelegen aan de Westerweg te Heiloo 1 2 Blockhove - aanzicht Westerweg/Stationsweg 3 Ontwerp een appartementengebouw met 8 appartementen en ondergronds parkeren op een

Nadere informatie

Inrichtingsplan Krachtighuizerweg te Putten

Inrichtingsplan Krachtighuizerweg te Putten Inrichtingsplan Krachtighuizerweg te Putten opdrachtgever: diaconie Hervormde gemeente Putten 12 mei 2015 LievenseCSO Krachtighuizerweg plangebied Inhoud Inleiding 4 Landschapsontwikkelingsplan Ermelo

Nadere informatie

de balije utrecht Rijke cultuurhistorie en parken leiden tot ongewone vinexwijk

de balije utrecht Rijke cultuurhistorie en parken leiden tot ongewone vinexwijk de balije utrecht Rijke cultuurhistorie en parken leiden tot ongewone vinexwijk De Balije Rijke cultuurhistorie en parken leiden tot ongewone vinexwijk Wie op de A12 rijdt ter hoogte van Leidsche Rijn

Nadere informatie

Beeldvisie Bergharen. Juli 2011

Beeldvisie Bergharen. Juli 2011 Beeldvisie Bergharen Juli 2011 Leefbaarheidsgroep Bergharen t.a.v. dhr K. Schwillens Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Bergharen Arnhem, 7-7-2011 Onderwerp Uw referentie Onze referentie Beeldvisie Bergharen

Nadere informatie

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Onderwerp Projectnummer : 211x07059 Datum : 30 januari 2015 : Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Van : Esther de Graaf & Ruud Tak BLAD 1 Bij het toestaan van een ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

dgroen Zwolle Veenekampen, Ruiten en Tolhuislanden Beheervisie wegbeplanting 2015-2025

dgroen Zwolle Veenekampen, Ruiten en Tolhuislanden Beheervisie wegbeplanting 2015-2025 dgroen Zwolle Veenekampen, Ruiten en Tolhuislanden Beheervisie wegbeplanting 2015-2025 Deze visie geeft richting aan het beheer van de wegbeplantingen voor de komende 10 jaar. Er is geen (uitvoerings)geld

Nadere informatie

Analyse landschappelijke inpassing Recreatiecentrum Zandpol

Analyse landschappelijke inpassing Recreatiecentrum Zandpol Analyse landschappelijke inpassing Recreatiecentrum Zandpol Drs. Ing. L.M. Scholtens in opdracht van: Gemeente Emmen, Dienst Beleid Afdeling Fysiek Ruimtelijke Ontwikkeling December 2009 Het landschap

Nadere informatie

HET LEVENDIGE DORPSPLEIN WAAR SON EN BREUGEL ZICH TOONT!

HET LEVENDIGE DORPSPLEIN WAAR SON EN BREUGEL ZICH TOONT! HET LEVENDIGE DORPSPLEIN WAAR SON EN BREUGEL ZICH TOONT! IDENTITEIT IDENTITEITDRAGERS FYSIEKE WAARDEN VERENIGINGSLEVEN LEVENDIG ONDERNEMEND VERNIEUWEND NABIJHEID EINDHOVEN WELVAREND GROEN DOMMEL DORPS

Nadere informatie

'DE KLEINE HAGEN' LAAG ZUTHEM

'DE KLEINE HAGEN' LAAG ZUTHEM BEELDKWALITEITPLAN 'DE KLEINE HAGEN' LAAG ZUTHEM Gemeente Raalte 16 juli 2013 amer / ruimtelijke ontwikkeling Grote Hagenweg plangebied Nieuwe Wetering Kolkweg t Solen t Weegel Kolkweg INHOUD Inleiding

Nadere informatie

Registratieformulier Particuliere Monumentale bomen Haarlem

Registratieformulier Particuliere Monumentale bomen Haarlem Registratieformulier Particuliere Monumentale bomen Haarlem Met behulp van dit formulier kunt u een of meer bomen aanmelden voor registratie als Particuliere Monumentale Boom. De boomspecialist van gemeente

Nadere informatie

BIJLAGE 3. LANDSCHAPSKENMERKEN

BIJLAGE 3. LANDSCHAPSKENMERKEN BIJLAGE 3. LANDSCHAPSKENMERKEN Landschapskenmerken In deze bijlage worden op beknopte wijze de landschapskenmerken beschreven. De verschillende deelgebieden staan op de bijgevoegde Landschapskaarten weergegeven.

Nadere informatie

Het beleg van Breda. Endry van Velzen in samenwerking met Pieter van Wesemael (stedebouwkundig plan) Wilma Keizer (presentatie)

Het beleg van Breda. Endry van Velzen in samenwerking met Pieter van Wesemael (stedebouwkundig plan) Wilma Keizer (presentatie) Endry van Velzen in samenwerking met Pieter van Wesemael (stedebouwkundig plan) Wilma Keizer (presentatie) Het beleg van Breda Dit plan betreft een woonwijk van ongeveer 1600 woningen bij Breda Het plan

Nadere informatie

Bedrijvenlandschap Houten concept voorlopig ontwerp

Bedrijvenlandschap Houten concept voorlopig ontwerp Bedrijvenlandschap Houten concept voorlopig ontwerp januari 2001 Landscape Architects for SALE Amsterdam Zitty Architecten Amsterdam in opdracht van De Waal Ontwikkeling Houten Bedrijvenlandschap Houten

Nadere informatie

BKP KEC WEERT 1410 RAP 2014-12-14 BKP

BKP KEC WEERT 1410 RAP 2014-12-14 BKP 1410 RAP 2014-12-14 BKP BKP KEC WEERT In opdracht van de Aloysiusstichting is 2.0 Architecten tezamen met bureau Verbeek, gevraagd een beeldkwaliteitsplan op te stellen voor de nieuwbouwlocatie van het

Nadere informatie

Frij hof Nijmegen. Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin

Frij hof Nijmegen. Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin Frij hof Nijmegen Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin Frij hof Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin Waar ooit middelmatige architectuur uit de wederopbouwperiode

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Stads- en dorpsgezichten gemeente Weert Gebied XI Kroonstraat e.o.

Inventarisatieformulier Stads- en dorpsgezichten gemeente Weert Gebied XI Kroonstraat e.o. Bijlage 3 bij regels Inventarisatie Stads- en dorpsgezicht Inventarisatieformulier Stads- en dorpsgezichten gemeente Weert Gebied XI Kroonstraat e.o. Omvang gebied Wilhelminastraat, Kroonstraat, Julianastraat

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

Masterplan. Landschapspark aan de Hoofddijk - De Uithof

Masterplan. Landschapspark aan de Hoofddijk - De Uithof Masterplan Landschapspark aan de Hoofddijk - De Uithof Masterplan Landschapspark aan de Hoofddijk Opdrachtgever Universiteit Utrecht Directie Vastgoed en Campus Auteur Overtoom 197 1054 ht Amsterdam telefoon

Nadere informatie

memo Inleiding Kader Historische wordingsgeschiedenis B.V. Stichts Beheer datum: 30 oktober 2015 cultuurhistorische memo plan Castor Veenendaal

memo Inleiding Kader Historische wordingsgeschiedenis B.V. Stichts Beheer datum: 30 oktober 2015 cultuurhistorische memo plan Castor Veenendaal memo aan: t.a.v.: kenmerk: B.V. Stichts Beheer Gerard Heuvelman DETE/80108.03 datum: 30 oktober 2015 betreft: cultuurhistorische memo plan Castor Veenendaal Inleiding Het plan Castor betreft een woningbouwontwikkeling

Nadere informatie

Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014

Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014 Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014 Inleiding: Deze studie omvat een stedenbouwkundige en architectonische verkenning

Nadere informatie

Oplegnotitie Prioritering Groenbeleid Gemeente Leusden bij Groene rijkdom in beeld, Groenbeleidsplan gemeente Leusden

Oplegnotitie Prioritering Groenbeleid Gemeente Leusden bij Groene rijkdom in beeld, Groenbeleidsplan gemeente Leusden Oplegnotitie Prioritering Groenbeleid Gemeente Leusden bij Groene rijkdom in beeld, Groenbeleidsplan gemeente Leusden Inleiding In 2005 is het beleidsplan Groene rijkdom in beeld, Groenbeleidsplan gemeente

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT S-HEER ABTSKERKE, GEDEELTE COLENSHOEK II, 3e fase, 2013

RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT S-HEER ABTSKERKE, GEDEELTE COLENSHOEK II, 3e fase, 2013 In dit informatieblad worden nadere richtlijnen gegeven met betrekking tot de beeldkwaliteit voor de woningbouwlocatie Colenshoek II fase 3, te s-heer Abtskerke. De gemeente Borsele streeft naar een aantrekkelijk

Nadere informatie

groenbeheerplan GIERSBERGEN 2A, DRUNEN definitief 17 september 2015

groenbeheerplan GIERSBERGEN 2A, DRUNEN definitief 17 september 2015 groenbeheerplan GIERSBERGEN 2A, DRUNEN definitief 17 september 2015 groenbeheerplan GIERSBERGEN 2A, DRUNEN definitief 17 september 2015 opdrachtgever De Maaihoeve B.V. contactpersoon A.G.J.T. van Veluw

Nadere informatie

Historische identiteit van de plek

Historische identiteit van de plek Schetsontwerp In het schetsontwerp is het model veld op diverse onderdelen verder uitgewerkt. Basisprincipe voor de zonering van het terrein vormt het contrast tussen het groene parkgedeelte en het hoger

Nadere informatie

De in deze bijlage genoemde landschappelijke deelgebieden zijn weergegeven op de bij deze bijlage behorende

De in deze bijlage genoemde landschappelijke deelgebieden zijn weergegeven op de bij deze bijlage behorende Landschapskenmerken De in deze bijlage genoemde landschappelijke deelgebieden zijn weergegeven op de bij deze bijlage behorende landschapskaart. 1. B e s c h r i j v i n g l a n d s c h a p s w a a r d

Nadere informatie

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012 Structuurvisie Losser Commissie Ruimte 24 april 2012 Doel en status nwro verplicht gemeenten een structuurvisie op te stellen waarin het ruimtelijk beleid in hoofdzaak vastligt en de samenhang met andere

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route RUIMTELIJKE ANALYSE 1868 2007 Historische route Over het eiland loopt een deel van een eeuwenoude route tussen Oosterhout (centrum) en Den Hout. Eén van de belangrijkste structuurbepalende elementen op

Nadere informatie

Rieteiland oost. Het kleinste eiland van IJburg: rustig, natuurlijk en groen

Rieteiland oost. Het kleinste eiland van IJburg: rustig, natuurlijk en groen Rieteiland oost amsterdam Het kleinste eiland van IJburg: rustig, natuurlijk en groen Rieteiland Oost Het kleinste eiland van IJburg: rustig, natuurlijk en groen Rieteiland Oost is misschien wel het meest

Nadere informatie

Ontwerp woning en kantoor aan de Lagenheuvelstraat te Volkel In opdracht van M. de Groot datum 03 februari 2014. Toelichting en onderbouwing

Ontwerp woning en kantoor aan de Lagenheuvelstraat te Volkel In opdracht van M. de Groot datum 03 februari 2014. Toelichting en onderbouwing Situatie plangebied, met omkaderd het boerderijvolume als hoofdgebouw en de kapschuur als bijgebouw Impressie bouwvolumes: boerderijvolume als hoofdgebouw en de kapschuur als bijgebouw TOELICHTING en ONDERBOUWING

Nadere informatie

Roodbaard s Rijkdom - Lucas Pieters Roodbaard ONTWERPMETHODIEK

Roodbaard s Rijkdom - Lucas Pieters Roodbaard ONTWERPMETHODIEK Roodbaard s Rijkdom - Lucas Pieters Roodbaard ONTWERPMETHODIEK Door de analyse en vergelijking van de ontwerptekeningen en de bestaande tuinen en parken, kunnen enkele ontwerpmethoden worden vastgesteld

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel status: definitief datum: 17 november 2014 projectnummer: 202630R.2015 adviseurs: Wle / Jke Gemeente Maasdriel Image 2010 2013 GOOGLE

Nadere informatie

Allereerst vindt u in dit document de uitslag van de stellingen per tafel. Als laatste tabel is de uitslag van de scenariokeuze weergegeven.

Allereerst vindt u in dit document de uitslag van de stellingen per tafel. Als laatste tabel is de uitslag van de scenariokeuze weergegeven. Verslag en uitkomst van de presentatie gehouden op maart 2008. Op maandag maart zijn er drie scenario s c.q. drie verschillende visies voor de toekomst van Hellouw door de dorpsbelangenvereniging gepresenteerd

Nadere informatie

Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden. Datum 2 mei 2011

Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden. Datum 2 mei 2011 Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden Datum 2 mei 2011 Colofon Projectnaam Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden Auteur Willem de Bruin Datum 2 mei 2011 1. Inleiding 1.1

Nadere informatie

Toezeggingen. Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, R. Reuvekamp Van: Albert IJbema Datum: 30 januari 2013 Betreft:

Toezeggingen. Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, R. Reuvekamp Van: Albert IJbema Datum: 30 januari 2013 Betreft: Toezeggingen Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, R. Reuvekamp Van: Albert IJbema Datum: 30 januari 2013 Betreft: bomen Hoofdstraat Portefeuillehouder: de heer S. Lok Afstemming: ja Vraagsteller:

Nadere informatie

Moorkensplein antwerpen. Groene pleinruimte met park geeft impuls aan sterk verstedelijkte buurt

Moorkensplein antwerpen. Groene pleinruimte met park geeft impuls aan sterk verstedelijkte buurt Moorkensplein antwerpen Groene pleinruimte met park geeft impuls aan sterk verstedelijkte buurt Moorkensplein Groene pleinruimte met park geeft impuls aan sterk verstedelijkte buurt De dichtbevolkte wijk

Nadere informatie

Inventarisatie beschermwaardige bomen Gemeente Heerenveen

Inventarisatie beschermwaardige bomen Gemeente Heerenveen Boomnummer 169 Adres Eerste compagnonsweg 1 Bontebok Coördinaten Noorderbreedte 52º57'48.73'' Oosterlengte 6º01'27.45'' Amerikaanse eik (Quercus rubra) Afmetingen Omtrek 220 Hoogte 19 Plantjaar (geschat)

Nadere informatie

B E E L D K W A L I T E I T S P L A N

B E E L D K W A L I T E I T S P L A N Gemeente Midden-Drenthe B E E L D K W A L I T E I T S P L A N Plan ontwikkeling Nieuwe Es 6A & 8 te Wijster. t 10192-BKP-01 14 oktober 2012 Beeldkwalteitsplan Nieuwe ES 6A & 8 te Wijster 10192-BKP-01 14-10-2012

Nadere informatie

Bijlage 1: Ambitie en kader

Bijlage 1: Ambitie en kader BIJLAGEN Bijlage 1: Ambitie en kader Provincie Fryslân In de provinciale Verordening Romte is aangegeven dat bij een ruimtelijk plan voor het landelijk gebied rekening moet worden gehouden met de herkenbaarheid

Nadere informatie

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel inzake bomen op het z8 Septemberplein

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel inzake bomen op het z8 Septemberplein gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 06.RI799.OOI Inboeknummer o6bstotggo Beslisdatum B%W a6 september 2006 Dossiernummer 639 353 OplegvelRaadsvoorstel inzake bomen op

Nadere informatie

Gemeente Reusel - de Mierden. Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel

Gemeente Reusel - de Mierden. Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel Gemeente Reusel - de Mierden Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel Documentatiepagina Opdrachtgever(s): Crijns Rentmeesters Titel rapport: Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel te Reusel - de Mierden Rapporttype: Rapportnummer:

Nadere informatie

Gemeente Renswoude Beleidsvisie Natuur en Landschap

Gemeente Renswoude Beleidsvisie Natuur en Landschap Gemeente Renswoude Beleidsvisie Natuur en Landschap Afdeling milieu September 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 1.1. Begripsomschrijvingen... 4 1.2. Werkingssfeer beleidsvisie...

Nadere informatie

Bestemmingsplan Zuidlaren Centrum

Bestemmingsplan Zuidlaren Centrum Bestemmingsplan Zuidlaren Centrum Actualisatie bestemmingsplannen in dorpskern Zuidlaren Op dit moment is de gemeente Tynaarlo bezig met de voorbereiding voor een nieuw bestemmingsplan voor de dorpskern

Nadere informatie

BOMEN- VERORDENING REGELT KAPPEN VAN BOMEN WAARDEVOLLE BOMEN BESCHERMEN

BOMEN- VERORDENING REGELT KAPPEN VAN BOMEN WAARDEVOLLE BOMEN BESCHERMEN BOMEN- VERORDENING REGELT KAPPEN VAN BOMEN WAARDEVOLLE BOMEN BESCHERMEN In de gemeente Weert staan veel waardevolle houtopstanden. In het buitengebied zijn dit de bos- en natuurgebieden, houtwallen en

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Molehiem in Jirnsum. definitief

Beeldkwaliteitsplan. Molehiem in Jirnsum. definitief definitief Beeldkwaliteitsplan Molehiem in Jirnsum ------------ Buro Appelman ------------------------------------------------------------------------------------------------- tuin- & landschapsarchitectuur

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset. Concept 20-10-2011

BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset. Concept 20-10-2011 BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset Concept 20-10-2011 Inleiding Achtergrond / ligging Voor de beide scholen voor speciaal onderwijs de Duisterhoutschool

Nadere informatie

In de Eykmanlaan Visie zijn t.a.v. de openbare ruimte de volgende uitgangspunten relevant:

In de Eykmanlaan Visie zijn t.a.v. de openbare ruimte de volgende uitgangspunten relevant: Afgelopen dinsdag heb ik in de RIA een zeer korte powerpoint presenta7e gegeven waarin nu vooral met beelden wordt getoond welke consequen7es de omvang van de uitbreiding van De Gaard voor de kwaliteit

Nadere informatie

GEMEENTE KRIMPENERWAARD. nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase)

GEMEENTE KRIMPENERWAARD. nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase) GEMEENTE KRIMPENERWAARD nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase) Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB BREDA telefoon: 076-5225262 internet: email:

Nadere informatie

Geldrop-Mierlo bouwt aan een groene wijk

Geldrop-Mierlo bouwt aan een groene wijk Geldrop-Mierlo bouwt aan een groene wijk Heerlijk wonen, werken, leven en recreëren? In Luchen, waar anders! Als u straks door Luchen fietst, ziet u een mooie, groene wijk. Ruim opgezet. Een wijk die past

Nadere informatie

Kenmerken en kwaliteiten landschap

Kenmerken en kwaliteiten landschap h o o f d s t u k 1 Kenmerken en kwaliteiten landschap Oude Rijnzone (N11) De Oude Rijnzone maakt deel uit van het Hollandse veenweidegebied en wordt gekenmerkt door de Oude Rijn met rijke lintbebouwing

Nadere informatie

Molenschot - Soest Onderbouwing aanvraag kapvergunning 17-6-2015, Vazet - Witpaard. 1. Inleiding

Molenschot - Soest Onderbouwing aanvraag kapvergunning 17-6-2015, Vazet - Witpaard. 1. Inleiding Molenschot - Soest Onderbouwing aanvraag kapvergunning 17-6-2015, Vazet - Witpaard 1. Inleiding Voorliggende onderbouwing behoort bij de aanvraag van de kapvergunning voor het Molenschotterrein ten behoeve

Nadere informatie

Bijlage: beschrijving van de panden met cultuurhistorische waarden

Bijlage: beschrijving van de panden met cultuurhistorische waarden Bijlage: beschrijving van de panden met cultuurhistorische waarden Kruisstraat 64-66, 68, 68a Ensemble van twee woonhuizen onder een kap en twee vrijstaande woningen. De panden vormen een voorbeeld van

Nadere informatie

16 april 2007. Schetsdag Zwarte Hond Kristal project Loevesteinlaan II

16 april 2007. Schetsdag Zwarte Hond Kristal project Loevesteinlaan II 16 april 2007 Schetsdag Zwarte Hond Kristal project Loevesteinlaan II ? het stedenbouwkundig model dat integraal antwoord is op WONEN AAN HET ZUIDERPARK op basis van uitgangspunten van KRISTAL !? Ontwerp

Nadere informatie

ILPENDAM - locatie Ilpenhof. concept mei 2012

ILPENDAM - locatie Ilpenhof. concept mei 2012 ILPENDAM - locatie Ilpenhof concept mei 2012 Inhoud 1 Inleiding 2 De locatie 3 Historische & landschappelijke ontwikkeling 4 Schatkaart 5 Ontwikkelingsmodel 1 Inleiding Aanleiding Eerdere plannen om een

Nadere informatie

Informatieavond over woningbouwlocatie Stiereveld Watergang

Informatieavond over woningbouwlocatie Stiereveld Watergang Informatieavond over woningbouwlocatie Stiereveld Watergang 1. Welkom en korte inleiding. 2. Woningbouwlocatie Stiereveld: a. De historie in het kort. b. Presentatie van de stedenbouwkundige visie door

Nadere informatie

Nieuw landgoed De Horst schetsvisie. studio. 25 oktober 2012 Ronald van der Heide

Nieuw landgoed De Horst schetsvisie. studio. 25 oktober 2012 Ronald van der Heide Nieuw landgoed De Horst schetsvisie studio 25 oktober 2012 Ronald van der Heide Topografische kaart 1868 met globale aanduiding projectlocatie Zicht op boerderij De Horst vanaf Schammersteeg Boerderij

Nadere informatie

Uitgewerkte criteria. meest waardevolle houtopstanden. voor. Groene Kaart

Uitgewerkte criteria. meest waardevolle houtopstanden. voor. Groene Kaart Uitgewerkte criteria meest waardevolle houtopstanden voor Groene Kaart Uitgewerkte criteria meest waardevolle houtopstanden Groene Kaart Criteria meest waardevolle houtopstanden: De Groene Kaart is een

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Kruisweg 44, Herkenbosch

Landschappelijke inpassing Kruisweg 44, Herkenbosch Landschappelijke inpassing Kruisweg 44, Herkenbosch Aanleiding en ligging plangebied Dhr. van de Venne heeft aan de Hammerstraat enkele boogkassen liggen. Deze liggen er al 10 jaar en dienen te worden

Nadere informatie

Heerlijk wonen, werken, leven en recreëren? In Luchen, waar anders.

Heerlijk wonen, werken, leven en recreëren? In Luchen, waar anders. Heerlijk wonen, werken, leven en recreëren? In Luchen, waar anders. www.luchenwaaranders.nl Lekker leven. Het kan, gewoon hier! Als u straks door Luchen fietst, ziet u een mooie, groene wijk. Ruim opgezet.

Nadere informatie

Boscompensatie In relatie tot het Fietspad Asschatterweg

Boscompensatie In relatie tot het Fietspad Asschatterweg - 1 - Boscompensatie In relatie tot het Fietspad Asschatterweg Opgesteld op verzoek van de gemeente Leusden Hans Veurink Ruurd Visserstraat 51 3791 VV Achterveld Tel. 06-53.70.10.00 Email. hans@veurinkprojecten.nl

Nadere informatie

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom C Inhoudsopgave: Inleiding Criteria Waardevolle bomen te Dalfsen Waardevolle bomen te Nieuwleusen Waardevolle bomen te Hoonhorst

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Afbeelding: luchtfoto met plangebied 1. Architectuur 2. Openbare ruimte 3. Erfafscheidingen Inhoud Naam deelgebied Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan zw/w sfeerfoto pagina

Nadere informatie