Groenvisie Soerendonk. Gemeente Cranendonck

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groenvisie Soerendonk. Gemeente Cranendonck"

Transcriptie

1 Groenvisie Soerendonk Gemeente Cranendonck

2 2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten groenvisie 7 3 Identiteit van Soerendonk 9 4 Inventarisatie van groenstructuren 13 5 Visie en wensbeelden 25 6 Maatregelen 39 Bijlagen 45 Groenvisie Soerendonk 3

4 4 1. Dorpsstraat Soerendonk

5 1 Inleiding De gemeente Cranendonck is een landelijke gemeente, opgebouwd uit 6 dorpskernen. Elke kern is uniek en de gemeente wil dat vasthouden en versterken. In de strategische visie wordt dan ook als speerpunt genoemd: Behouden en versterken van het eigene van elke kern. De gemeente hecht daarnaast grote waarde aan haar groen en heeft ook dat in haar strategische visie verwoord: Behouden en versterken van het groene, rustieke karakter van Cranendonck als woongemeente. Om bovengenoemde ambities van de gemeente te verankeren zijn er al diverse beleidsstukken opgesteld die raakvlakken hebben met de (groene) openbare ruimte. Om operationeel de juiste keuzes te kunnen maken en besluiten te kunnen nemen is het wenselijk de bestaande beleidsstukken en nog te ondernemen vervolgstappen te bundelen in een Groenontwikkelingsplan. Uitgangspunt voor het Groenontwikkelingsplan is voort te borduren op wat er al is beschreven en vastgelegd. Hiertoe is een quickscan uitgevoerd die inzicht geeft in het groenareaal, het functioneren ervan binnen het geheel van de buitenruimte, de middelen die nodig zijn om dit areaal in stand te houden en de toepasbaarheid en onderlinge samenhang van het bestaande beleid. Naar aanleiding van de quikscan is voor de kern van Soerendonk geconcludeerd dat bij het huidige advies de nadruk ligt op de gewenste groen-kwaliteit en groenverzorging. Maar een ruimtelijk beeld, een visie op de groenstructuur ontbreekt. Met andere woorden: hoe is het groen ontstaan? Wat is het huidige beeld? Wat zijn de sterke en zwakke punten? Wat is het gewenste beeld? En wat moet er gebeuren om dat te bereiken? Het antwoord op die vragen wordt gegeven in onderhavige Groenvisie en vormt daarmee de aanzet voor het waarborgen van de kwaliteit van de openbare ruimte in Soerendonk voor de toekomst. Groenontwikkelingsplan Quickscan Groenvisie Beheer- en uitvoeringsplan Groenvisie Soerendonk 5

6 Luchtfoto Soerendonk in het omringende landschap 6

7 2 Uitgangspunten Groenvisie In deze groenvisie wordt onderscheid gemaakt tussen groenstructuren en groenelementen. Structuren (zoals boombeplantingen en kenmerkende groenobjecten als brinken) zijn er om voor lange termijn vorm en ordening te geven aan een omgeving. Wanneer de groenstructuur aansluit op de specifieke situaties en kenmerken van de dorpskern, kan dit de identiteit van de verschillende delen van Soerendonk versterken. Wanneer er inzicht is in de structuren, kan er afgedaald worden naar de elementen (beplanting) waaruit deze zijn opgebouwd. De elementen dragen niet primair bij aan de ruimtelijke identiteit, maar hebben meer te maken met sfeer en beleving. Op basis van de structuren die de identiteit van het dorp bepalen is de huidige groenstructuur in beeld gebracht (hoofdstuk 4). Hierbij is gekeken naar het belang van het groen op de volgende drie niveaus: dorp (hoofdstructuur) wijk (secundaire structuren) buurt (tertiaire structuren) Vervolgens is een ontwikkelingsrichting voor de groenstructuur bepaald. Deze wordt geïllustreerd aan de hand van wensbeelden (hoofdstuk 5). Tot slot (hoofdstuk 6) wordt beschreven welke maatregelen getroffen moeten worden in de vorm van aanleg en beheer, om de beoogde beeldkwaliteit te behalen. De identiteit van Soerendonk (hoofdstuk 3) hangt samen met: de landschappelijke onderlegger de wegenstructuur bebouwing bijzondere punten Groenvisie Soerendonk 7

8 8 Soerendonk omstreeks 1850

9 3 Identiteit van Soerendonk De identiteit van een dorp wordt in grote mate bepaald door het landschap waarin het is gelegen. De verschijningsvorm van het landschap wordt bepaald door een verzameling van uiteenlopende elementen zoals wegen, waterlopen, bebouwing, landbouwgronden, beplanting en bos- en natuurgebieden. Deze elementen liggen niet willekeurig verspreid in de ruimte, maar zijn in patronen gerangschikt, die op hun beurt weer onderling verband houden. Het landschap voldoet in beeld en gebruik aan bepaalde wetmatigheden. Er is sprake van een ordening, die tot stand is gekomen onder invloed van vormende factoren zoals; flora en fauna, het klimaat, de bodem en het menselijk handelen. Door deze ordening te analyseren wordt de kern van de identiteit van een dorp geraakt. Voor Soerendonk is een dergelijke analyse in vogelvlucht gemaakt: Landschappelijke onderlegger Op historische kaarten zijn de bindende structuren van de bebouwde omgeving naar het buitengebied en de aanhechting met het omringende landschap vaak goed te zien. Soerendonk is ontstaan op een hoogte (donk) en het landschap om de kern wordt gekenmerkt oude glooiende bouwlanden. Ten zuiden van Soerendonk en het gehucht t Winkel Blake Beemd bevindt zich nog steeds een fraai akkerlandcomplex op de rand van het beekdal van de Kleine Aa. Hier is een bolle akker duidelijk zicht- en herkenbaar met reliëfrijke structuren. De kavels in en rondom Soerendonk zijn onregelmatig van vorm en korrelgrootte. Groenvisie Soerendonk 9

10 10 Straten- en bebouwingspatroon Soerendonk ca 1850

11 Wegenstructuur De kern van Soerendonk kent een voor zandgronden typerend historisch bochtig wegenpatroon, met kavels die onregelmatig van vorm zijn. De toegangswegen van het dorp zijn veelal voorzien van een volwassen boombeplanting die zorgt voor een begeleiding naar de dorpskern toe en verankering van het dorp in het landschap. De hoofdstructuur van Soerendonk wordt gekenmerkt door Het Lint, deze wordt gevormd door Molenheide, Dorpsstraat en de Zitterd. Hieraan liggen voor het dorp belangrijke gebouwen zoals de kerk en het dorpscafé. De overige wegen zijn organisch rondom deze hoofdweg gegroeid. Soerendonk heeft meerdere entrees, naast de hoofdentrees aan Molenheide en de Zitterd vormen de toegangswegen vanuit Gastel, Cranendonk en Leende duidelijke entrees naar het dorp. Bebouwing Soerendonk is ontstaan als lintdorp met daar omheen enkele buurtschappen. Door naoorlogse uitbreidingen zijn deze aaneen gegroeid. De lintbebouwing en oude buurtschappen zijn door de aard van de bebouwing nog steeds herkenbaar als historische elementen. In het dorpslint markeren de kerk, het café en de brink het hart van het dorp. De naoorlogse uitbreidingen kennen een meer rationeel bebouwingspatroon, waarbinnen nog wel enkele groene ruimtes zijn uitgespaard als een soort nieuwe brinken. Deze dragen in belangrijke mate bij aan de groene uitstraling van de buurten. Op plaatsen waar meerdere wegen bij elkaar komen zijn vaak Frankische driehoeken te zien: brinken waar het vee vroeger werd verzameld. Dit zijn groene ruimtes, beplant met grote bomen. Groenvisie Soerendonk 11

12 De groenstructuur van het dorp. (Zie bijlagen voor grotere versie.) 12

13 4 Inventarisatie van de groenstructuren Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat de identiteit van Soerendonk wordt gedragen door: het oude bebouwingslint waaraan het dorpshart ligt, bestaande uit, kerk, café en brink bijzondere groene elementen: brinken de beplanting van de ontsluitingswegen die het dorp verbinden met het landschap groenstructuren in de wijk Op basis van deze factoren die de identiteit van het dorp bepalen is in beeld gebracht welk groen van wezenlijk belang is op dorps-, wijk- en buurtniveau. De beplanting aan het dorpslint vormt hierin de hoofdstructuur, de brinken bijzondere elementen. Het groen aan de wijkontsluitingswegen en in de buurten vormt de secundaire structuur. Dorpshart; brink aan de Dorpsstraat Groenvisie Soerendonk 13

14 14 De groenstructuur van Het Lint

15 Dorpsniveau: Het Lint Aan Het Lint heeft het groen een duidelijk begeleidende functie. Het kan de bezoeker op natuurlijke wijze van de entree van het dorp naar de kern van het dorp leiden. De huidige opbouw bestaat uit vrij jonge wegbeplanting in een onregelmatig patroon naar de kern van het dorp toe. De kern wordt gekenmerkt door de kerk, dorpscafé en de driehoekige brink met zwaardere bomen. Het Lint is in drie delen te splitsen. Van noord naar zuid zijn dit: Molenheide, Dorpsstraat en Zitterd. Langs het gehele lint hebben bomen een standplaats in de verharding. Dit met uitzondering van het noordelijkste deel van de Molenheide Aan de Molenheide en Dorpsstraat valt op dat de groenstructuur bestaat uit boombeplanting van met name eiken en linden en dat deze structuur vaak onderbroken is. De beplanting komt vooral aan één zijde van de weg voor, waardoor de groenstructuur hier enigszins uit balans is. De Zitterd heeft geen herkenbare groenstructuur. Er zijn weinig bomen, en de boombeplanting van linden die er is, is niet in evenwicht. De samenhang tussen wegen, beplanting, bebouwing en open ruimten is niet sterk. Opvallend is ook de opbouw van straatprofiel; Het Lint heeft niet de uitstraling van een echte Dorpsstraat, gelegen in een dorp met een zorgvuldig bewaard landelijk karakter. Dit wordt veroorzaakt doordat het wegprofiel breed is en er geen herkenbare groenstructuur aanwezig is. Molenheide, entree van het dorp; Zitterd: geen groenstructuur Molenheide en Dorpsstraat: groen aan één zijde van de weg Groenvisie Soerendonk 15

16 16 De bijzondere punten in de groenstructuur: historische en nieuwe brinken en het Jan Maasplein

17 Bijzondere punten: brinken en driehoekige groenelementen In Soerendonk zijn een aantal oude brinken te vinden. Deze brinken zijn gelegen bij de entrees van het dorp en in de kern. ( bij entree Molenheide, kruising Heuvel - de Pompers, kruising Heuvel - t Winkel, entree Zitterd, entree De Branten - Damenweg en bij de kern ter hoogte van de Dorpstraat.) Deze plekken hebben cultuurhistorische waarde. Het waren weides, ontstaan op bronplaatsen waar kwelwater omhoog komt. Deze kwelbronnen werden vaak gebruikt als drink- en rustplaats voor het vee dat van het dorp naar de graasheide trok, en werden zo het vertrekpunt van verschillende dreven. Aan de verzamelplaats werden vervolgens bomen geplant en boerderijen opgericht. Het samenspel tussen de gegroepeerde bebouwing en het groen is in Soerendonk goed bewaard gebleven en is daarmee kenmerkend voor het dorp. In de naoorlogse woonwijken is ruimte vrijgehouden voor nieuwe brinken ter hoogte van de Sint Jansweg - De Rutjens, Praatsveld en De Wiet, die ook een beeldbepalende functie hebben. Tegenover de kerk ligt een dorpsplein: het Jan Maasplein. Dit plein fungeert als parkeerterrein en is beplant met platanen. De historische brinken zijn voornamelijk beplant met eiken, meestal van monumentale aard. De onderbegroeiing bestaat uit gras. De wegen die door de brink verknoopt worden, zijn in de loop der tijden verhard waardoor de brink minder goed herkenbaar is geworden als oorspronkelijke weide. De boombeplanting van de nieuwe brinken en het dorpsplein bestaat uit diverse soorten, waar-onder haagbeuk, maar ook kleinere soorten zoals lijsterbes. De onderbegroeiing van alle nieu-we brinken bestaat uit gras. Deze grasvelden worden regelmatig gebruikt om op te parkeren De platanen op het Jan Maasplein staan in een smalle grasstrook, maar kennen geen verdere onderbegroeiing omdat het plein geheel verhard is in verband met het gebruik als parkeerterrein. Historische brinken Zitterd - t Hool en Heuvel - t Winkel; Nieuwe brink: Sint Jansweg De Rutjens Groenvisie Soerendonk 17

18 18 De groenstructuur op wijkniveau

19 Wijkniveau; groen aan ontsluitingswegen De groenstructuur van de wijkontsluitingswegen vervult een functie voor de wijk of enkele buurten. In Soerendonk zijn het veelal de boombeplantingen langs de weg die de basis voor het groen in de wijk vormen. Ze zijn daarom structuurbepalend en leveren een belangrijke bijdrage aan de uitstraling en sfeer van de wijk. De Damenweg, Beekstraat, Kruistraat en de Heuvel zijn van oudsher landbouwwegen terwijl de Van Schaiklaan een geheel nieuwe structuur is. Er zijn aanzienlijke verschillen in opzet van het groen in deze structuur. De Damenweg en Beekstraat hebben weinig boombeplanting. De beplanting die er is bestaat uit eiken en is aan de Damenweg ouder dan aan de Beekstraat. De bomen staan voornamelijk in grasbermen. De Kruisstraat is een woonstraat met een groenstructuur van amberbomen op regelmatige, korte afstand. De bomen staan afwisselend in verharding of in een onderbegroeiing van gras of heesters. De groenstructuur langs de Heuvel bestaat uit grasbermen met enkele eiken en in het zuidelijk deel een rij ginkgo s. De Van Schaijklaan wordt begeleid door een éénzijdige beplanting van haagbeuken en esdoorns in een brede strook met lage heesters. Aan de noordzijde van deze straat liggen twee plantsoenen met vakbeplanting van spirea en groepen kleine bomen. Deze plantsoenen leveren in de huidige verschijningsvorm geen wezenlijke bijdrage aan de groenstructuur op wijkniveau en de belevingswaarde ervan is erg laag. De groenstructuur op wijkniveau is samengesteld uit bomengroepen, -rijen, solitairen en groenaccenten. De samenstelling in opbouw en sortiment is momenteel niet eenduidig. De samenhang ontbreekt waardoor een onrustig beeld ontstaat, er een lage belevingswaarde is en men zich minder goed kan oriënteren. Op sommige plaatsen lijken bomen minder gezond door een gebrekkige groeiplaatsinrichting. Kruisstraat met dichte boombeplanting; Heuvel: noordzijde met enkele eiken, versus het zuidelijk deel met ginkgo s. Groenvisie Soerendonk 19

20 20 Het groen op buurtniveau

21 Buurtniveau; sfeer en aankleding De functie van het buurtgroen is voornamelijk esthetisch; aankleding en sfeer geven aan de woonomgeving. In de relatief nieuwe woonbuurten staan de bomen over het algemeen in groenstroken. Fraaie elementen in deze buurtjes zijn de nieuwe brinken. Deze forse groenelementen bepalen in grote mate de sfeer en het karakter in deze buurt. Op sommige plaatsen maakt het privégroen een wezenlijk onderdeel uit van deze sfeer en aankleding. In de buurt ten noorden van de Van Schaijklaan is alleen De Loop voorzien van een boombeplanting. Deze bestaat uit eiken in een grasberm, hetgeen een mooi dorps beeld geeft aan de straat. Halverwege de Wiet staan twee eiken op een grasveldje waarop ook geparkeerd wordt. De Reumer en Dorpsakkers kennen geen aankleding in de vorm van beplanting. Het Praatsveld en de nieuwe brink aan De Wiet zijn in de paragraaf over bijzondere plekken behandeld. Ten zuiden van de Van Schaijklaan bestaan de boombeplantingen voornamelijk uit haagbeuken. Deze bomen vervullen zonder probleem hun functie als sfeerbepaler voor de buurt. Aan De Rutjens staan de bomen in vakbeplantingen van lage heesters, die deels zijn omgevormd naar een combinatie van bodembedekkers met hagen en sierheesters. De Sint Jansweg en Schuttebeemd zijn aan één zijde beplant met bomen in verharding. De huizen in Soerendonk hebben in het algemeen een voortuin, waardoor de woonbuurten van zichzelf al een groene aanblik bieden. Op diverse plekken komen individuele groenstroken met vakbeplantingen voor die geen samenhang kennen met andere (groen)objecten in de directe omgeving, of die zo klein zijn dat ze qua maat en schaal geen wezenlijke bijdrage leveren aan de (toch al) groene uitstraling van de buurt. Dergelijke vakbeplantingen zijn te kwalificeren als rest- of snippergroen. De Vlasakkers is een zijweg van de Molenheide waaraan de bedrijvigheid van Soerendonk is geconcentreerd, meestal in combinatie met bedrijfswoningen. De buurt is functioneel ingericht zonder bomen. Aangezien er ook geen grote bomen op de particuliere kavels staan, doet de straat nogal kaal en stenig aan. Beeldbepalend privégroen in de buurt De Vlasakkers, zonder boombeplanting Groenvisie Soerendonk 21

22 Conclusie: De gemeente heeft in de strategische visie aangegeven het groene, rustieke karakter en het eigene van de kernen belangrijk te vinden. Het karakter van Soerendonk wordt vooral bepaald door de boombeplanting en de bijzondere groene elementen (brinken). Er is relatief weinig onderbeplanting aanwezig. Bomen staan in verharding of in gras en zelden in beplantingsvakken. Met deze kenmerken heeft Soerendonk een eigenheid en identiteit die voor een belangrijk deel op de groenstructuur rust; deze dient dan ook behouden en versterkt te worden. waarop voortgeborduurd kan worden door middel van de groenstructuur. Door onduidelijke groenstructuren en het ontbreken van samenhang tussen de verschillende groenelementen is de belevingswaarde van het groen laag De ontwikkeling van sommige bomen laat zien dat er sprake is van een verstoring in groeiplaats. De oorzaak hiervan wordt veelal veroorzaakt door de aanwezigheid van zinkassen. Aanvullingen in de groenstructuur zijn hierdoor alleen duurzaam als voldoende is onderzocht of de ondergrondse groeiruimte voldoet en geschikt wordt gemaakt. Dorpsniveau: Het Lint : Groenstructuur ontbreekt of niet in balans Beeld als dorpstraat in een landelijke gemeente ontbreekt Bijzondere plekken: Brinken: Waardevol als cultuurhistorische en beeldbepalende elementen Nieuwe brinken als fraaie groenstructuren in de buurten Onderbegroeiing van gras vaak in gebruik als parkeerplek Wijkniveau: Grote verschillen in de opzet en sortimentskeuze van de boombeplanting waardoor samenhang ontbreekt Vakbeplantingen van uiteenlopende aard en kwaliteit Buurtniveau: Bomen in de nieuwe buurten staan vaak in beplantingsvakken Nieuwe brinken als fraaie groenstructuren in de buurten Bomen als privégroen dragen in een aantal gevallen bij aan de uitstraling van de buurt. Kleinschalige groenelementen en reststroken dragen niet bij aan de groene uitstraling van de omgeving. Bomen in groenstroken Voorbeeld van restgroen aan De Rutjens 22

23 Groenvisie Soerendonk 23

24 24 Gewenste groenstructuur Soerendonk. (Zie bijlagen voor grotere versie.)

25 5 Wensbeelden In de voorgaande hoofdstukken is aangegeven welke belangrijke groenstructuren binnen Soerendonk aanwezig zijn en welke sterke elementen en functies daarbij horen. De wensbeelden voor de groenstructuur in dit hoofdstuk verbeelden de visie en vormen het kader waaraan toekomstige inrichtingsvraagstukken met betrekking tot het groen in Soerendonk moeten voldoen. De gemeente Cranendonck heeft in de beleidsvisie IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) ambitieniveaus geformuleerd voor de kwaliteit van de inrichting en onderhoud van o.a. het openbare groen. De wensbeelden passen bij de geformuleerde ambities die tevreden burgers, leefbaarheid en efficiëntie tot doel hebben. Visie In de toekomst heeft het groen binnen de kern van Soerendonk op de eerste plaats een structurerende werking. Dit wordt bereikt door belangrijke ontsluitingswegen te benadrukken en bouwkundige structuren te ondersteunen. Daarnaast bepaalt het groen mede de identiteit van het dorp, en draagt het bij aan een sfeervolle en aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Op de pagina s hierna wordt aangegeven wat dit betekent voor de hoofd- en nevenstructuren, de bijzondere plekken en de omgeving van het dorp (de dorpsranden). De gemeente houdt een lijst bij met monumentale en beeldbepalende bomen. Bomen die op deze lijst staan hebben een beschermde status en worden behouden voor het dorp. Bij het dorpse karakter van Soerendonk zijn grasbermen beter gepast dan vakbeplantingen. Vakbeplantingen komen dan ook alleen voor in samenhang met andere (groene) objecten of wanneer ze voldoende maat hebben om op zichzelf een wezenlijke bijdrage te leveren aan de groene uitstraling van een plek. De sortimentskeuze is echter altijd eenduidig en beheervriendelijk. Ten aanzien van speelvoorzieningen is terughoudendheid de norm in Soerendonk. In een dorp met grondgebonden woningen, omgeven door natuur en agrarisch gebied, is weinig georganiseerde spelaanleiding nodig in de openbare ruimte. Speelvoorzieningen die er zijn, liggen op veelbezochte ontmoetingsplaatsen zoals de school of het gemeenschapshuis. Ook de nieuwe brinken midden in de woonbuurten zijn geschikt. Voor alle speelvoorzieningen geldt dat de materialen en kleuren zodanig gekozen zijn dat de toestellen opgaan in hun omgeving. Groenvisie Soerendonk 25

26 Wensbeeld groene Dorpstraat; een evenwichtig profiel 26

27 Wensbeeld op dorpsniveau: Het Lint Het Lint in Soerendonk vormt de belangrijkste lijn in de dorpsstructuur en wordt begeleid door een onregelmatig patroon van voornamelijk eiken en diverse solitairen met landschappelijke kwaliteit. De huidige groenstructuur van Het Lint kent veel onderbrekingen en de identiteit van het dorp kan dan ook versterkt worden door de boombeplanting aan te vullen. In de beleidsvisie IBOR wordt voor dit soort wegen (lijnelementen) een kwaliteitsniveau Basis tot Goed nagestreefd. Voor het deel van de Dorpsstraat dat deel uitmaakt van het dorpshart geldt de kwaliteitsambitie Goed, vanwege de ligging in een Centrumgebied. Functionaliteit (verkeersveiligheid) en beleving zijn belangrijke aspecten. Behouden: huidige, informele (onregelmatige) bomenstructuur, mits in goede staat. monumentale en beeldbepalende bomen bomen op privé gronden, die van belang zijn voor de groene uitstraling van Het Lint. entree aan de noordzijde van het dorp (Molenheide) met grasberm en hagen. Gewenst: balans in de groenstructuur door beplanting aan beide zijden van de weg zonder al te grote onderbrekingen; nadrukkelijk géén laanstructuur i.v.m. behoud van het informele karakter. verkeersbegeleidende en -remmende functie van de boombeplanting vergroten door bomen verder naar binnen in het wegprofiel te plaatsen basis wegbeplanting van eiken, aangevuld met solitairen met landschappelijke waarde zoals kastanjes, linden en walnoten (evt. privéterrein). strategische plaatsing van bomen (een enkele grote boom doet soms meer dan 10 kleinere) entree aan de zuidzijde van het dorp (Zitterd) vergelijkbaar met die aan de noordzijde (Molenheide). aandacht voor ondergrondse groeiplaats bij nieuwe aanplant of werkzaamheden rondom bestaande bomen. Groenvisie Soerendonk 27

28 Dorpsstraat met verbetering verkeersbegeleiding door het aanbrengen van boombeplanting langs de weg Molenheide huidige situatie; Molenheide met herstel balans door strategische plaatsing boom aan rechterzijde; Molenheide met beplanting ter optische versmalling van het wegprofiel; Molenheide met beplanting ter optische versmalling van het wegprofiel en aanbrengen fietssuggestiestroken; 28

29 Zitterd huidige situatie; Zitterd met herstel balans door strategische plaatsing boom aan rechterzijde; Dorpscafé, dorpshart huidige situatie Voorbeeld: strategische plaatsing van één boom voorbij het dorpscafé draagt in grote mate bij aan een groen karakter van de dorpskern. Groenvisie Soerendonk 29

30 Wensbeeld brinken. 30

31 Wensbeeld bijzondere punten: brinken en driehoekige groenelementen De brinken in Soerendonk zijn begroeid met gras, omzoomd met hagen en beplant met grote bomen. In deze groenvisie wordt onderscheid gemaakt tussen de historische brink en de nieuwe brink die in de afgelopen jaren is gebruikt als middel om wijken en buurten groen in te richten. Voor beide geldt dat zij belangrijke groenelementen zijn en tevens de dragers van de groenstructuur en identiteit in Soerendonk. Hoewel de brinken in hun huidige vorm al voldoen aan deze functie, kan deze nog verder versterkt worden. Voor de historische brink blijven de cultuurhistorie, hiërarchische en ruimtelijke aspecten leidend bij de inrichting. De brink vertelt immers het verhaal over het verleden, vormt met de massa van bomen een kern in de gehele groenstructuur en gaat ruimtelijk een samenspel aan met de bebouwing rondom. Elke tijd heeft een eigen vormentaal. Toch heeft de brink als ontwerpmiddel ook in de toekomst bestaansrecht. Nieuwe functies en ontwikkelingen kunnen aangegrepen worden om bestaande brinken te behouden en te versterken, mits zij niet definitief zijn en geen afbreuk doen aan de kenmerken van een brink. Het Jan Maasplein wordt door de beplantingsstructuur van grote bomen gekoppeld aan de ruimte voor de kerk waardoor het dorpshart naast de brink Dorpssstraat - Damenweg een tweede groen zwaartepunt krijgt. In de beleidsvisie IBOR heeft de gemeente aangegeven voor bijzondere plekken als deze een kwaliteitsniveau Basis met accenten naar Goed na te streven. Voor de brink in het dorpshart en het Jan Maasplein geldt vanwege de ligging in het centrumgebied de kwaliteitsambitie Goed. Behouden: grote ruimtelijke werking; samenhang met omringende bebouwing. monumentale bomen onderbegroeiing van gras brinken als entree van het dorp. Gewenst: historische brinken beplant met eiken, nieuwe brinken met bomen met sierwaarde van de 1 e of 2 e grootte. accentueren van de vorm van het plein, door het plaatsen van hagen. het tegengaan van parkeren op het gras, door hagen aan te brengen. herstellen van de vorm van het grasvlak door onderbrekingen zoals parkeervakken weg te halen. identiteit van de nieuwe brink door een eenduidige boomsoort te kiezen. parkeerterrein tegenover de kerk mede door groenstructuur koppelen aan ruimte voor de kerk. Brink, huidige situatie Brink, wensbeeld met omzoming gras door haag. Groenvisie Soerendonk 31

32 Wensbeeld wijkontsluitingswegen 32

33 Wensbeeld op wijkniveau Het groen aan de ontsluitingswegen op wijkniveau draagt bij aan de oriëntatie in Soerendonk. In de huidige situatie is de inrichting en sortimentskeuze van het groen in het straatprofiel niet eenduidig. Op wijkniveau ligt de nadruk daarom op het ontwikkelen van samenhang in sortimentskeuze en inrichting. Op wijkniveau krijgen de straten een informeel gearrangeerde boombeplanting van amberbomen. Deze bomen staan in grasbermen en kunnen worden afgewisseld met solitairen met landschappelijke kwaliteit zoals beuken, eiken en linden. Hiermee wordt een herkenbaar beeld met een landelijk karakter bereikt. Het kwaliteitsniveau dat de gemeente voor de wijkontsluitingswegen wil bereiken is Basis tot Goed (lijnelementen, beleidsvisie IBOR). Herkenbaarheid en functionaliteit zijn daarbij van belang. Van Schaijklaan, huidige situatie; Van Schaijklaan met herstel balans door strategische plaatsing boom aan rechterzijde Heuvel noord, huidige situatie; Heuvel noord met herstel balans door strategische plaatsing boom aan rechterzijde; Heuvel zuid, huidige situatie met ginkgo s; Heuvel zuid: voorbeeld hoe alleen al de sortimentskeuze kan bijdragen aan de duiding van het soort straat: woonstraat of ontsluitingsweg Groenvisie Soerendonk 33

34 34 Wensbeeld groene buurstraat

35 Wensbeeld op buurtniveau Op buurtniveau worden karakter en leefbaarheid in hoge mate bepaald door de stedenbouwkundige opzet en de periode waarin deze ontwikkeld is. Het groen is daarbij sfeerbepalend met de kanttekening dat de sortimentskeuze van de beplanting hierin nog belangrijker is dan de hoeveelheid groen. Het is daarom van belang een hoge kwaliteit na te streven van individuele groene objecten en uit oogpunt van beheer ongewenst om snippergoen als openbaar terrein in stand te houden. De bestaande boombeplanting op buurtniveau voldoet voor de functie als sfeerbrenger. De vakbeplantingen zijn van wisselende kwaliteit. In de gewenste situatie zijn de buurtstraten in Soerendonk beplant met bomen met sierwaarde van de 3 e grootte. Waar ze in plantvakken staan met een lage onderbegroeiing van bloeiende planten, mogelijk met enkele heesters. De gemeente heeft in de beleidsvisie IBOR vastgelegd voor woongebieden een kwaliteitsniveau Basis te willen bereiken. Voor het openbaar groen geldt dat het duurzaam en degelijk aangelegd dient te zijn. Behouden: huidige straatbomen. markante solitaire bomen op particulier terrein. Gewenst: balans in het groene straatprofiel door aanplant van bomen aan weerszijden, zonder een formele laanstructuur na te streven. lage onderbegroeiing van bloeiende planten met sierwaarde. beheersvriendelijke (eenduidige) sortimentskeuze plantvakken in verband met instandhouding van de kwaliteit op langere termijn. Voorbeeld, huidige situatie; Voorbeeld, groene aankleding met beperkt aantal bomen door strategische plaatsing bomen Groenvisie Soerendonk 35

36 Voorbeeld, huidige situatie; Voorbeeld, groene aankleding met beperkt aantal bomen door strategische plaatsing bomen en met behoud van bestaande markante bomen. 36

37 Wensbeeld dorpsranden Op de overgang van dorp naar landschap ontstaat vaak geleidelijk een harde grens tussen het landschap en het dorp. Lijnen, structuren en elementen die vanuit landschappelijk en cultuurhistorisch opzicht erg waardevol zijn, lopen tegen de harde grens van nieuwe uitbreidingen aan. Om te voorkomen dat de dorpsrand van Soerendonk in de toekomst versteent, is het wenselijk dat bij ontwikkelingen in de dorpsrand rekening gehouden wordt met de volgende punten: creëren van door- en vergezichten en een zachte, losse dorpsrand waarbij nieuwe woningbouw gericht is op het landschap; zowel in het dorp als daarbuiten gebruik maken van gebiedseigen en landschappelijke beplantingen; aansluiten op de karakteristieken van het landschap en rekening houdend met kleur en vormgeving van gebiedseigen bebouwingen; een plek geven aan waardevolle elementen, lijnen en structuren vanuit landschap en cultuurhistorie. De gemeente heeft middels de beleidsvisie IBOR laten weten dat het kwaliteitsniveau van de inrichting van het buitengebied zich laat vertalen als Sober. Fraaie overgangen naar het landschap met grote, landschappelijke, boombeplanting Huidige situatie dorpsrand Voorbeeld van de verzachting van een stenige dorpsrand door het toevoegen van beplanting Groenvisie Soerendonk 37

38 Conclusie: Door de wensbeelden te realiseren, worden de doelen uit de strategische visie gerealiseerd en het groene, rustieke karakter en het eigene van Soerendonk geoptimaliseerd. Het grootste deel van het huidige bomenbestand wordt behouden. Daarnaast wordt het aangevuld met strategisch geplaatste, passende soorten. Bermen en onderbegroeiingen bestaan uit gras of een beheervriendelijk eenduidig sortiment van bloeiende planten. Daarnaast is de realisatie van de wensbeelden een uitwerking van de doelen die de gemeente zich met de beleidsvisie IBOR heeft gesteld. 38

39 6 Maatregelen In de voorafgaande hoofdstukken is op verschillende niveaus een wensbeeld voor de groenstructuur van Soerendonk beschreven. Om vanuit de huidige situatie het wensbeeld te bereiken, moeten verschillende maatregelen uitgevoerd worden. Om alle maatregelen handen en voeten te geven zijn ze vertaald in concrete acties. Daarnaast vormen de acties, in samenspel met de beschreven wensbeelden het uitgangspunt voor het aanleggen van het openbaar groen bij nieuwe ontwikkelingen. Huidige en gewenste groenstructuur van Soerendonk Groenvisie Soerendonk 39

3.9 Zwartebroek. Eendrachtstraat: oude ontginningsas. Slagenlandschap benadrukt door elzen. 122 Kwaliteit door diversiteit

3.9 Zwartebroek. Eendrachtstraat: oude ontginningsas. Slagenlandschap benadrukt door elzen. 122 Kwaliteit door diversiteit 3.9 Zwartebroek Beeld in Zwartebroek herinnert aan het verleden Oude, karakteristieke boerderij 3.9.1 Dorpskarakteristiek Zwartebroek dankt zijn ontstaan aan de aanwezigheid van veen. Door de natte omstandigheden

Nadere informatie

3.2.1 Dorpskarakteristiek

3.2.1 Dorpskarakteristiek 3.2 De Glind Wegbeplanting en bosjes in het kampenlandschap Recreatieve voorzieningen in de kern Oorspronkelijk bestond de Glind uit een verzameling boerderijen Beperkte nieuwbouw vindt plaats waarbij

Nadere informatie

4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE

4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE 4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de bebouwde kom van Hertme, zoals deze nu is. Achtereenvolgens komen aan de orde: Cultuurhistorisch

Nadere informatie

Bijlage 3 Stedenbouwkundig advies

Bijlage 3 Stedenbouwkundig advies Bijlage 3 Stedenbouwkundig advies STEDENBOUWKUNDIG ADVIES DE STAD 16 Vraagstelling Vanuit stedenbouwkundig oogpunt kan er pas worden gesproken over een aanvaardbare inbreidingslocatie indien de voorgenomen

Nadere informatie

PLAATSNAAM. Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel

PLAATSNAAM. Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel gaardenhage, PROJECTTITEL de maten PLAATSNAAM arnhem Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel Gaarden en...... Hagen Gaardenhage, De Maten Duurzaam landschappelijk raamwerk

Nadere informatie

Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem. terreinindeling voormalige marechaussee kazerne aan de Thomas a kempislaan 102 te Arnhem

Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem. terreinindeling voormalige marechaussee kazerne aan de Thomas a kempislaan 102 te Arnhem Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem Dit document verbindt de terreinindeling van de voormalige Marechaussee Kazerne aan de Thomas a Kempislaan met gemeentelijke kaders die er zijn voor deze Kazerne.

Nadere informatie

BEOORDELINGSCRITERIA BOMENERFGOEDLIJST EN LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGSLIJST

BEOORDELINGSCRITERIA BOMENERFGOEDLIJST EN LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGSLIJST BEOORDELINGSCRITERIA BOMENERFGOEDLIJST EN LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGSLIJST INLEIDING Bomen in de gemeente Voerendaal vervullen een belangrijke rol. Ze verfraaien de buitenruimte, brengen natuur in de

Nadere informatie

De verschillen tussen de onderhoudsniveaus basis en accent zijn aangegeven in de tekst door middel van een onderstreping.

De verschillen tussen de onderhoudsniveaus basis en accent zijn aangegeven in de tekst door middel van een onderstreping. BIJLAGE A. BEELDBOEK GROEN KERNEN In de wijken krijgt de openbare ruimte een gemiddelde kwaliteit. Dit onderhoudsniveau noemen we basis. In de wijken dragen inwoners vervolgens zelf bij aan het beheer

Nadere informatie

h e t o v e r v e e n

h e t o v e r v e e n h e t o v e r v e e n b i j l a g e I I : l a n d s c h a p s p l a n ( v o o r l o p i g o n t w e r p ) Gemeente Rijssen - Holten, definitief, 7 mei 2013, bijlage II bij bestemmingsplan I N H O U D 1.

Nadere informatie

Onderwerp : Landschappelijke inpassing De Hees 63, Kronenberg MEMO Projectnummer : 211x06961 Datum : 7 augustus 2015

Onderwerp : Landschappelijke inpassing De Hees 63, Kronenberg MEMO Projectnummer : 211x06961 Datum : 7 augustus 2015 Onderwerp : Landschappelijke inpassing De Hees 63, Kronenberg MEMO Projectnummer : 211x06961 Datum : 7 augustus 2015 Van : Rutger Wijngaarden Aan : BLAD 1 Aanleiding De locatie aan de Hees 63 heeft op

Nadere informatie

ROOD VOOR ROOD GROENRIJK / LANDSCHAPSPLAN EN INRICHTINGSVOORSTEL

ROOD VOOR ROOD GROENRIJK / LANDSCHAPSPLAN EN INRICHTINGSVOORSTEL ROOD VOOR ROOD GROENRIJK / LANDSCHAPSPLAN EN INRICHTINGSVOORSTEL De ontwikkeling van het landschap Het perceel ligt ten oosten van Enschede aan de voet van de stuwwal waarop de stad is gevestigd. De voet

Nadere informatie

: landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo. Advies. Inleiding. Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas

: landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo. Advies. Inleiding. Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas Advies : landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas Ter attentie van Projectnummer : Commissie LKM : 211x05071 Opgesteld door

Nadere informatie

Beplantingsplan. Woning Eendenkooiweg ong. Melderslo. A.I.W.M. Christiaens

Beplantingsplan. Woning Eendenkooiweg ong. Melderslo. A.I.W.M. Christiaens Beplantingsplan Woning Eendenkooiweg ong. Melderslo A.I.W.M. Christiaens 16 oktober 2014 Beplantingsplan Woning Eendenkooiweg ong. Melderslo A.I.W.M. Christiaens Adres: Eendenkooiweg ong. Melderslo Initiatiefnemer:

Nadere informatie

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Daalkampen II 030.00.02.45.20.00 3 augustus 2012 32 woningen in groenzone Beeldkwaliteitsplan, Daalkampen II - 32 woningen in groenzone 030.00.02.45.20.00 3 augustus

Nadere informatie

HOOFDWEGEN. Wat: Routes de stad in en uit Helpen om je te oriënteren in de stad Hebben status

HOOFDWEGEN. Wat: Routes de stad in en uit Helpen om je te oriënteren in de stad Hebben status HOOFDWEGEN Routes de stad in en uit Helpen om je te oriënteren in de stad Hebben status Twee of meer bomenrijen Grote bomen (1 e orde, tot 20 meter hoog) In ecologische verbindingszones alleen inheemse

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Dijkwoning Kerkstraat Pannerden Gemeente Rijnwaarden. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Concept 2012

Landschappelijke inpassing Dijkwoning Kerkstraat Pannerden Gemeente Rijnwaarden. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Concept 2012 Landschappelijke inpassing Dijkwoning Kerkstraat Pannerden Gemeente Rijnwaarden Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Concept 2012 Landschappelijke inpassing Dijkwoning Kerkstraat Pannerden Gemeente

Nadere informatie

Karakteristieke ensembles van bebouwing, groenstructuren, openbare en private ruimten in Schipborg

Karakteristieke ensembles van bebouwing, groenstructuren, openbare en private ruimten in Schipborg Karakteristieke ensembles van bebouwing, groenstructuren, openbare en private ruimten in Schipborg Schipborg is een esdorp op de Hondsrug en ligt in het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa.

Nadere informatie

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg Bedrijvenpark Noord Surfplas Bedrijvenpark zuid Bedrijventerrein T58 Bedrijvenpark te midden van groen

Nadere informatie

Beheerplan Plantsoen Deel 1 Achtergrond

Beheerplan Plantsoen Deel 1 Achtergrond Beheerplan Plantsoen 2005-2020 Deel 1 Achtergrond Colofon: Gemeente Leiden Dienst Milieu en Beheer Tekst, foto s en tekeningen: M. Gaemers, C.Snoep, K. Jansen In samenwerking met N. van Beest, K. Bosma,

Nadere informatie

Molenpaal 3 Onstwedde. Landschaps - en inrichtingsplan.

Molenpaal 3 Onstwedde. Landschaps - en inrichtingsplan. Molenpaal 3 Onstwedde Landschaps - en inrichtingsplan. oktober 2011 september 2012 gew. 02-2013 1 Landschaps - en inrichtingsplan. Molenpaal 3 Onstwedde Locatie De locatie aan de Molenpaal 3 in Onstwedde,

Nadere informatie

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe is de eerste naoorlogse uitbreidingswijk van Cuijk, een dorp aan de Maas. De wijk vormt de noordoostzijde van het huidige dorp, op de grens met het buitengebied.

Nadere informatie

Projectgebied. Het project is gelegen aan de Rollestraat nummer 37 ten noorden van het dorp Wapse. Het landschap.

Projectgebied. Het project is gelegen aan de Rollestraat nummer 37 ten noorden van het dorp Wapse. Het landschap. Revisie advies landschappelijke inpassing van de (zorg)boerderij gelegen aan de Rollestraat 7, te Wapse, gemeente Westerveld. Opdrachtgever: Dhr. H. Hessels, Februari 201, Landschapsbeheer Drenth Projectgebied.

Nadere informatie

Wegnummer N322. Landschapstype Rivierengebied. Verplaatsing kunst

Wegnummer N322. Landschapstype Rivierengebied. Verplaatsing kunst Wegnummer N322 Zaltbommel Landschapstype Rivierengebied Betuwe Kunst icoon Verplaatsing kunst Op de geluidswal langs de N322 (west deel) ten zuiden van Zaltbommel staan een vijftal kunstwerken. Het betreft

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron:

Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron: Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron: www.eropuit.nl) Introductie Zuidlaren maakt deel uit van de Drentse gemeente Tynaarlo, en is daarvan met 10.000 inwoners de op een na grootste kern. Zuidlaren is gesitueerd

Nadere informatie

Erftransformatie Munnikhofsestraat 9 Gendt Gemeente Lingewaard. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2010

Erftransformatie Munnikhofsestraat 9 Gendt Gemeente Lingewaard. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2010 Erftransformatie Munnikhofsestraat 9 Gendt Gemeente Lingewaard Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2010 Erftransformatie Munnikhofsestraat 9 te Gendt Gemeente Lingewaard COLOFON In opdracht

Nadere informatie

bomensingels woerden tuin- en landschapsarchitecten

bomensingels woerden tuin- en landschapsarchitecten bomensingels woerden 17.05.2016 tuin- en landschapsarchitecten 030 26 44 333 www.copijn.nl vraagstelling en uitgangspunten Op welke manier kan de bomenstructuur op de singels van Woerden in samenhang worden

Nadere informatie

Geriefbos Gilze-Rijen. Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap

Geriefbos Gilze-Rijen. Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Geriefbos Gilze-Rijen Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Geriefbos Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Op uitnodiging van de gemeente heeft Buro Lubbers

Nadere informatie

ª ª Æ ø ±ª Æø. Æ ª µ ª ± Æ º ª ª ª BIJLAGE 3. Beplantingsadvies

ª ª Æ ø ±ª Æø. Æ ª µ ª ± Æ º ª ª ª BIJLAGE 3. Beplantingsadvies ª ª Æ ø ±ª Æø Æ ª µ ª ± Æ º ª ª ª BIJLAGE 3 Beplantingsadvies Beplantingsadvies landschappelijke inpassing silo, loods en woning t.b.v. nieuwbouw Landschapsbeheer Drenthe 1 Landschapsbeheer Drenthe maakt

Nadere informatie

Notitie Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase

Notitie Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase Notitie Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase 1 Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase Inleiding De Werkgroep Bosakkers Gasteren heeft in samenwerking

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Goorstraat 35 en Goorstraat. Te Soerendonk

Beeldkwaliteitsplan. Goorstraat 35 en Goorstraat. Te Soerendonk Beeldkwaliteitsplan Goorstraat 35 en Goorstraat ongenummerd (tussen 21 en 23) Te Soerendonk Oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1) Inleiding.3 2) Provinciaal en gemeentelijk beleid m.b.t. buitengebied 4 3) Uitwerking

Nadere informatie

Landschappelijke en stedenbouwkundig inpassing bouwplan Wouterstraat 9, America PNR-5966PP

Landschappelijke en stedenbouwkundig inpassing bouwplan Wouterstraat 9, America PNR-5966PP x Kleuskens' LIGGING Het plangebied is gesitueerd aan de westelijke dorsprand van de kern America. Het erf bestaat uit een woning met bijbehorende tuin, 2 te slopen stallen en bijbehorende verharding.

Nadere informatie

Loenen aan de Vecht. Oud Over 30a. Inpassingsplan edele schuur

Loenen aan de Vecht. Oud Over 30a. Inpassingsplan edele schuur Loenen aan de Vecht Oud Over 30a LOE-1545 31 maart 2015 Moerdijkstraat Moerdijkstraat 23 2751 23 2751 BE BE Moerkapelle Colofon Inhoudsopgave Loenen aan de Vecht LOE-1545 31 maart 2015 In opdracht van:

Nadere informatie

voor een aantal woonwijken zoals De Whee 1 en Tuindorp.

voor een aantal woonwijken zoals De Whee 1 en Tuindorp. 9. Recreatie en ontspanning 10. Groen en water 11. Milieu en duurzaamheid 12. Cultuurhistorie 13. Uitvoeringsparagraaf 14. Maatschappelijke haalbaarheid Ruimtelijke kwaliteit 4.1 HUIDIGE SITUATIE 4.2 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord. Welkom. Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg

Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord. Welkom. Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord Welkom Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg Visie Onderwerpen Woningbehoefte Locatie Moerboom III Stedenbouwkundig plan Beeldkwaliteit plan Duurzaamheid

Nadere informatie

Onafhankelijk boomtechnisch onderzoek

Onafhankelijk boomtechnisch onderzoek Onafhankelijk boomtechnisch onderzoek Achterdijk te Hedel Flor y Fauna Consult De Berk 34 4631 AS Hoogerheide Tel.: 06-19530179 Email: floryfaunaconsult@online.nl BTW nummer: NL.1476.10.655.B.01 1 oktober

Nadere informatie

GROENEWEG HEIDE, VENRAY BEELDKWALITEIT

GROENEWEG HEIDE, VENRAY BEELDKWALITEIT GROENEWEG HEIDE, VENRAY BEELDKWALITEIT i.o.v. gemeente Venray projectnummer 100111 SAB Arnhem november 2011 GROENEWEG HEIDE 2 INLEIDING De gemeente Venray is voornemens in het dorp Heide circa 30 woningen

Nadere informatie

Groenschets. Ten behoeve van Nieuwbouw woning. Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas Februari 2013

Groenschets. Ten behoeve van Nieuwbouw woning. Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas Februari 2013 Groenschets Ten behoeve van Nieuwbouw woning Familie Scheepers P/A Lindweg 2c Horst aan de Maas Locatie woning Lindweg tussen 2C en 4 06-46320081 Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas Februari 2013 1.

Nadere informatie

: Stedenbouwkundig advies inpassing woning Heesterseweg Leiweg. Vraagstelling. Aanleiding. Uitgangspunten

: Stedenbouwkundig advies inpassing woning Heesterseweg Leiweg. Vraagstelling. Aanleiding. Uitgangspunten Advies : Stedenbouwkundig advies inpassing woning Heesterseweg Leiweg Datum : 26 november 2012 Opdrachtgever : Gemeente Maasdonk Ter attentie van Projectnummer : Roy Borst : 209x00452 Opgesteld door Michel

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

Ontwerp herinrichting openbare ruimte Bospoortgebied

Ontwerp herinrichting openbare ruimte Bospoortgebied Ontwerp herinrichting openbare ruimte Bospoortgebied januari 2012 gemeente ede, januari 2012 Ontwerp 1 Grotestraat 1e en 2e deel 2 Bospoort 1e deel 3 Bospoort 2e deel 4 Kampstraat inhoud 5 Stompekamperweg

Nadere informatie

Grootschermer. Beeldkwaliteitsplan Schermer 26 augustus concept en inhoud: la4sale - Amsterdam

Grootschermer. Beeldkwaliteitsplan Schermer 26 augustus concept en inhoud: la4sale - Amsterdam Grootschermer Beeldkwaliteitsplan Schermer 26 augustus 2005 concept en inhoud: la4sale - Amsterdam Grootschermer, dorp met fraaie landschappelijke ligging, dorps zonder monumentaal te zijn structuurdrager,

Nadere informatie

beeldkwaliteitplan Zutphen-Emmerikseweg 13 B, Toldijk

beeldkwaliteitplan Zutphen-Emmerikseweg 13 B, Toldijk beeldkwaliteitplan Zutphen-Emmerikseweg 13 B, Toldijk Gemeente Bronckhorst 14 december 2011 projectnummer 110741 COLOFON 2 SAB Arnhem B.V. bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

Visie en ontwerp Boom-/laanstructuur Westerhoven (Onderdeel maatregel 4.11; versterken laan/boombeplanting diverse wegen)

Visie en ontwerp Boom-/laanstructuur Westerhoven (Onderdeel maatregel 4.11; versterken laan/boombeplanting diverse wegen) Visie en ontwerp Boom-/laanstructuur Westerhoven (Onderdeel maatregel 4.11; versterken laan/boombeplanting diverse wegen) Toelichting presentatie Visie op de boom-/laanstructuur voor de wegen 1) Heijerstraat,

Nadere informatie

Waardestelling groen aan de Binnenweg 31 te Twello werknummer: 11T16 datum: opdrachtgever: Eljans Vastgoed BV Twello 1.

Waardestelling groen aan de Binnenweg 31 te Twello werknummer: 11T16 datum: opdrachtgever: Eljans Vastgoed BV Twello 1. project: Waardestelling groen aan de Binnenweg 31 te Twello werknummer: 11T16 datum: 21-12--2011 opdrachtgever: Eljans Vastgoed BV Twello 1. INLEIDING Eljans Vastgoed B.V. te Twello is voornemens op de

Nadere informatie

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012 VERKENNING MOGELIJKHEDEN MAATREGELEN / INRICHTEN 30 KM-GEBIED Delftweg Koorndijk - Kalverdijk Fragment Grote Historische topografische Atlas Noord-Holland 1894/1933 Bestaande situatie GEMEENTE HARENKARSPEL

Nadere informatie

reijrink heijmans Landschappelijke inpassing Fam. Duis, Bladel LAND S CHAPS I N R I C H T I N G

reijrink heijmans Landschappelijke inpassing Fam. Duis, Bladel LAND S CHAPS I N R I C H T I N G Landschappelijke inpassing Fam. Duis, Bladel werkdocument: 0mschakeling van een melkveehouderij naar een vleeskalverenhouderij opdrachtgever: Fam. K.A.C. Duis De Elsten 3 5531 NS Bladel datum: 07-10-2013

Nadere informatie

Groenbeleidsplan Stein

Groenbeleidsplan Stein Groenbeleidsplan Stein Presentatie tweede sessie klankbordgroep 12 juli 2016 Doel van de presentatie Tweede sessie klankbordgroep: Terugkoppelen van het concept groenbeleidsplan voor het buitengebied Samen

Nadere informatie

Typisch gemert. Stedenbouwkundige hoofdstructuur en beeldkwaliteit geven Gemert een nieuwe impuls

Typisch gemert. Stedenbouwkundige hoofdstructuur en beeldkwaliteit geven Gemert een nieuwe impuls Typisch gemert gemert Stedenbouwkundige hoofdstructuur en beeldkwaliteit geven Gemert een nieuwe impuls RUIJSCHENBERGH DE STROOM NAZARETH RUIJSCHENBERGH NAZARETH DE STROOM Typisch Gemert Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Inrichtingsplan. de Aarnink. Aarninksweg 6 7426 PA Deventer. Babke Schoneveld

Inrichtingsplan. de Aarnink. Aarninksweg 6 7426 PA Deventer. Babke Schoneveld Inrichtingsplan de Aarnink Aarninksweg 6 7426 PA Deventer Babke Schoneveld Tussen Deventer en Bathmen aan de Aarninksweg 6 Staan de twee boerderijen die Samen de Aarnink vormen. De met riet gedekte boerderij

Nadere informatie

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INLEIDING Dit inrichtingsvoorstel - beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op de locatie aan de Akkerweg 6 te Riel. Deze locatie is gelegen ten

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8. Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg.

BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8. Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg. BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8 Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg Lagendijk 11 1911 MT Uitgeest Opgesteld door: architectenburo Cees van

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Heuvelse Hof Waalre Openbare ruimte en bebouwing

Beeldkwaliteitplan Heuvelse Hof Waalre Openbare ruimte en bebouwing 12 juli 2012 Beeldkwaliteitplan Heuvelse Hof Waalre Openbare ruimte en bebouwing Projectontwikkelaar Stedenbouwkundig bureau Architectenbureau Inventarisatie Stedenbouwkundig plan Beeldkwaliteit openbare

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT 30 augustus 2016 vastgesteld 52-027 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3

Nadere informatie

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschappelijk advies Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschapsbeheer Zuid-Holland Landschappelijke Advies ontwikkeling Waddinxveen, 12 september 2011 Opdrachtgever : Familie Bergman Tekst : Pieter

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing ten behoeve van aanvraag functieverandering Ringweg RX Beltrum

Landschappelijke inpassing ten behoeve van aanvraag functieverandering Ringweg RX Beltrum Landschappelijke inpassing ten behoeve van aanvraag functieverandering Ringweg 9 7156 RX eltrum Familie Groot Severt 10-05-2011 Getekend door ing. J.Collou Aanleiding Aan de Ringweg 9 in eltrum heeft de

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Toelichting landschappelijke inpassing. Uiterdijk 33 Zoelen

GEMEENTE BUREN. Toelichting landschappelijke inpassing. Uiterdijk 33 Zoelen GEMEENTE BUREN Toelichting landschappelijke inpassing Uiterdijk 33 Zoelen Toelichting landschappelijke inpassing Projectnr.061-083 / november 2016 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Planlocatie...

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Hondenbergseweg, Wapenveld. Rapportnummer 1522

Beeldkwaliteitplan Hondenbergseweg, Wapenveld. Rapportnummer 1522 Beeldkwaliteitplan Hondenbergseweg, Wapenveld Rapportnummer 1522 Colofon Beeldkwaliteitplan Hondenbergseweg/Flessenbergerweg, Wapenveld Opdrachtnemer: Cultuurland Advies Postbus 20, 8180 AA Heerde Uitvoering

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Beers, Elstweg 5

Beeldkwaliteitsplan. Beers, Elstweg 5 Beeldkwaliteitsplan Beers, Elstweg 5 gemeente Cuijk Concept In opdracht van: Ariëns groep Door: HSRO Stedenbouw en Ruimtelijke ontwikkeling April 2016 Beeldkwaliteitsplan Beers, Elstweg 5 gemeente Cuijk

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1

BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1 BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1 1 juli 2015 Doel In dit document worden de richtlijnen beschreven voor de vormgeving van de bebouwing in het stedenbouwkundig plan voor Drielanden west fase 1.

Nadere informatie

19 december Teckop 18-18a Kamerik (Gem. Woerden) Landschappelijke inpassing woning

19 december Teckop 18-18a Kamerik (Gem. Woerden) Landschappelijke inpassing woning L a g e G o u w e 2 1 4 2 8 0 1 L M G o u d a 0 1 8 2 T 5 2 3 0 0 3 F 5 8 4 1 3 1 v a n H e e s t u i n - e n l a n d s c h a p s a r c h i t e c t u u r Teckop 18-18a Kamerik (Gem. Woerden) Landschappelijke

Nadere informatie

Landschappelijk inpassingsplan

Landschappelijk inpassingsplan Landschappelijk inpassingsplan Opdrachtgever: Dhr. Westerlaken Midgraaf 25 Babyloniënbroek Projectlocatie: De Omloop ong. Almkerk Datum: februari 2012/Januari 2012 Status: Concept Projectnummer: 11201.014

Nadere informatie

proefverkaveling Ny Fetlaer (noordgericht)

proefverkaveling Ny Fetlaer (noordgericht) Ny Fetlaer proefverkaveling Ny Fetlaer (noordgericht) H3 NY FETLAER 27 Het centrale ruimtelijke thema voor het Ny Fetlaer komt voort uit het stedenbouwkundig plan en bestaat uit het afronden van het bestaande,

Nadere informatie

Inventarisatie beschermwaardige bomen Gemeente Heerenveen

Inventarisatie beschermwaardige bomen Gemeente Heerenveen Boomnummer 169 Adres Eerste compagnonsweg 1 Bontebok Eigenaar/beheerder Particulier Coördinaten Noorderbreedte 52º57'48.73'' Oosterlengte 6º01'27.45'' Amerikaanse eik (Quercus rubra) Afmetingen Omtrek

Nadere informatie

beschrijving plankaart.

beschrijving plankaart. 06. plan. "Op en langs het voormalige tracé van de A9 wordt de vrijkomende ruimte gebruikt om nieuwe hoogwaardige woongebieden te realiseren binnen de bebouwde kom van Badhoevedorp. Deze gebieden krijgen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1. Kies de positie. Kies de positie. Luttenberg. Kies de positie. Kies de positie. Broekland. Mariënheem.

Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1. Kies de positie. Kies de positie. Luttenberg. Kies de positie. Kies de positie. Broekland. Mariënheem. B e l e i d s k a d e r R a a l t e Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 1. Kies de positie 14-15 Luttenberg 24-25 Broekland 16-17 Mariënheem 26-27 Heeten 18-19 Nieuw-Heeten 28-29 Heino 2-21 Raalte 3-31 Liederholthuis

Nadere informatie

Landschappelijk inrichtingsplan FPC Oldenkotte, Rekken NOVEMBER 2009

Landschappelijk inrichtingsplan FPC Oldenkotte, Rekken NOVEMBER 2009 Landschappelijk inrichtingsplan FPC Oldenkotte, Rekken NOVEMBER 2009 2 Stedenbouw & Landschap M.H. Tromplaan 55 Postbus 729 7500 AS Enschede tel. 053-4804444 Internet www.iaa-architecten.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

t bouwhuis enschede Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug

t bouwhuis enschede Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug t bouwhuis enschede Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug Masterplan t Bouwhuis Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug 1. landgoederen Zorgterrein t Bouwhuis

Nadere informatie

Erfadvies Het Witte Veen 14 Klarenbeek Gemeente Apeldoorn. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Definitief 2012

Erfadvies Het Witte Veen 14 Klarenbeek Gemeente Apeldoorn. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Definitief 2012 Erfadvies Het Witte Veen 14 Klarenbeek Gemeente Apeldoorn Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Definitief 2012 Erfadvies Het Witte Veen 14, Klarenbeek Gemeente Apeldoorn COLOFON In opdracht van dhr.

Nadere informatie

Bomen in Bergen. Inventarisatie in het kader van Bomenplan Bergen

Bomen in Bergen. Inventarisatie in het kader van Bomenplan Bergen Bomen in Bergen Inventarisatie in het kader van Bomenplan Bergen Concept november 2012 1 Inhoud H1 Inleiding... 3 H2 Veel bomen... 4 H3 Hoe staan onze bomen er voor?... 6 H4 Waardevolle bomen... 8 H4 Kansen

Nadere informatie

Beplantingsplan vleeskuikenhouderij Struiken 3a Maasbree Drissen CV

Beplantingsplan vleeskuikenhouderij Struiken 3a Maasbree Drissen CV Beplantingsplan vleeskuikenhouderij Struiken 3a Maasbree Drissen CV 1 april 2015 Beplantingsplan Vleeskuikenhouderij Drissen CV Adres: Struiken 3a Initiatiefnemer: Drissen CV Datum: 1 april 2015 Opgesteld

Nadere informatie

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE Zaaknr. : 2015EAR0009 Zaakomschrijving : CPO Lindevoort Rekken Specialisme : Cultuurhistorie (excl. Archeologie) Behandeld door : Roy Oostendorp Datum : 7 oktober 2015

Nadere informatie

ir. L. de Graaf, Landschapsarchitect bnt / 14 januari 2016 / definitief Functieverandering Kootwijkerdijk 12, Kootwijkerbroek Beplantingsplan

ir. L. de Graaf, Landschapsarchitect bnt / 14 januari 2016 / definitief Functieverandering Kootwijkerdijk 12, Kootwijkerbroek Beplantingsplan ir. L. de Graaf, Landschapsarchitect bnt / 14 januari 2016 / definitief Functieverandering Beplantingsplan 2 Te behouden beplanting Kootwijkerdijk 12 te behouden zomereiken te behouden gewone esdoorn te

Nadere informatie

Definitief Landschapsplan in het kader van Bouw woning

Definitief Landschapsplan in het kader van Bouw woning Definitief Landschapsplan in het kader van Bouw woning Dhr. C. Kleeven P/A Clapvaeren 4 5961 LM Horst 06-15831646 info@praede.com Locatie woning: Hoek Vrouwboomweg/Haagweg Plattelandscoöperatie Peel &

Nadere informatie

Gronsveld kernzone. gemeente Eijsden-Margraten. Kaartblad R. Letter. 15a 15b 15c

Gronsveld kernzone. gemeente Eijsden-Margraten. Kaartblad R. Letter. 15a 15b 15c Gronsveld kernzone Algemene gebiedstypologie De kernzone Gronsveld bestaat uit kleinschalige kernen Gronsveld en Rijckholt gesitueerd in het Maasdal, met karakteristieke uitzichten naar het hooggelegen

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing t.b.v. uitbreiding loonwerkbedrijf te Eldersloo

Landschappelijke inpassing t.b.v. uitbreiding loonwerkbedrijf te Eldersloo Landschappelijke inpassing t.b.v. uitbreiding loonwerkbedrijf te Eldersloo Landschapsbeheer Drenthe Landschapsbeheer Drenthe maakt deel uit van een samenwerkingsverband van twaalf provinciale organisa

Nadere informatie

Op weg naar het Masterplan openclub Klimmen. Welkom 29 juni 2016

Op weg naar het Masterplan openclub Klimmen. Welkom 29 juni 2016 Op weg naar het Masterplan openclub Klimmen Welkom 29 juni 2016 Op weg naar het Masterplan Welkom door de dagvoorzitter Wim van de Kerkhof Op weg naar het Masterplan agenda Toelichting door bestuursvoorzitter

Nadere informatie

GEMEENTE PEEL EN MAAS

GEMEENTE PEEL EN MAAS GEMEENTE PEEL EN MAAS Toelichting landschappelijke inpassing Ninnesweg 176 Panningen Toelichting landschappelijke inpassing Ninnesweg 176 Panningen Projectnr.146-007 / maart 2015 INHOUD 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Erfinrichtingsplan Geerligsweg 6 Staphorst 25 april 2014

Erfinrichtingsplan Geerligsweg 6 Staphorst 25 april 2014 Erfinrichtingsplan Geerligsweg 6 Staphorst 25 april 2014 Inleiding De familie Vos wil graag de woning aan de Geerligsweg 6 in Staphorst uitbreiden. De gemeente heeft besloten hier in principe medewerking

Nadere informatie

ZORGPROJECT AN GEN INJ. landschapsplan

ZORGPROJECT AN GEN INJ. landschapsplan projectnummer: datum: gewijzigd: ON-301.001 2013-05-30 2013-09-30 landschapsplan Inleiding Eerste Limburgse Zweefvlieg Club met restaurant De Lier De heer Meessen heeft plannen om ter plaatse van het perceel

Nadere informatie

1505 OMN, 7 december 2010 2

1505 OMN, 7 december 2010 2 Ervenconsulentadvies 1505 OMN: Beerzerweg 28, Beerze, Ommen Datum : 7 december 2010 Kader : wijziging van bedrijfsfunctie naar woonfunctie van bijgebouw Opgave De familie Hamming heeft het verzoek ingediend

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek Sportpark Van den Wildenberg

Cultuurhistorisch onderzoek Sportpark Van den Wildenberg Cultuurhistorisch onderzoek Sportpark Van den Wildenberg projectnr.3398-196264 definitief december 2009 Auteur(s) Véronique Maronier Opdrachtgever Afdeling Ontwikkeling Postbus 17 5050 AA Goirle datum

Nadere informatie

Inrichtingsplan Krachtighuizerweg te Putten

Inrichtingsplan Krachtighuizerweg te Putten Inrichtingsplan Krachtighuizerweg te Putten opdrachtgever: diaconie Hervormde gemeente Putten 12 mei 2015 LievenseCSO Krachtighuizerweg plangebied Inhoud Inleiding 4 Landschapsontwikkelingsplan Ermelo

Nadere informatie

Erven zijn vaak een combinatie van een woning + iets anders. Samen vormen de erven een groen eiland in de open broeklanden. Beemte.

Erven zijn vaak een combinatie van een woning + iets anders. Samen vormen de erven een groen eiland in de open broeklanden. Beemte. Erven zijn vaak een combinatie van een woning + iets anders. Samen vormen de erven een groen eiland in de open broeklanden Beemte 146 Dorpsrecepten Beemte 147 Uddel / Radio Kootwijk / Hoog Soeren / Hoenderloo

Nadere informatie

Lijst waardevolle bomen Gemeente Waterland uitdraai 26 juni 2007

Lijst waardevolle bomen Gemeente Waterland uitdraai 26 juni 2007 BROEK IN WATERLAND Boom Eigenaar Standplaats Adres Boomsoort Plantjaar Diam. Weigeringsgronden Opmerkingen 29-0001 particulier voortuin Eilandweg 23 witte paardekastanje (Aesculus hippocastanum) 1940 80

Nadere informatie

t zand son en breugel Ontwerp van een wijk tussen bos en beek

t zand son en breugel Ontwerp van een wijk tussen bos en beek t zand son en breugel Ontwerp van een wijk tussen bos en beek boomgroei fase 01 boomgroei fase 02 boomgroei fase 03 boomgroei fase 04 2006 2012 t Zand Ontwerp van een wijk tussen bos en beek Al sinds het

Nadere informatie

Beeldvisie Bergharen. Juli 2011

Beeldvisie Bergharen. Juli 2011 Beeldvisie Bergharen Juli 2011 Leefbaarheidsgroep Bergharen t.a.v. dhr K. Schwillens Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Bergharen Arnhem, 7-7-2011 Onderwerp Uw referentie Onze referentie Beeldvisie Bergharen

Nadere informatie

AI13057 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING AAN DE TIENELSWEG 31 TE ZUIDLAREN

AI13057 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING AAN DE TIENELSWEG 31 TE ZUIDLAREN AI13057 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING AAN DE TIENELSWEG 31 TE ZUIDLAREN B+O ARCHITECTUUR EN INTERIEUR B.V. OPDRACHTGEVER: DE HEER EN MEVROUW H. DE HAAN 28 OKTOBER 2013 INHOUDSOPGAVE Landschappelijke inpassing

Nadere informatie

Landschapsplan in het kader van Bouw RvR woning aan de Melatenweg

Landschapsplan in het kader van Bouw RvR woning aan de Melatenweg Landschapsplan in het kader van Bouw RvR woning aan de Melatenweg Dhr. Maarten Vullings 06-52179341 maartenvullings@outlook.com Locatie woning: Melatenweg 12 Horst aan de Maas Plattelandscoöperatie Peel

Nadere informatie

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Analyse en aanbevelingen - Gemaakt als onderdeel van het beoordelingskader voor ontwikkelingsrichtingen voor het Suikerunieterrein - 6 mei 2010

Nadere informatie

groenbeheerplan GIERSBERGEN 2A, DRUNEN

groenbeheerplan GIERSBERGEN 2A, DRUNEN groenbeheerplan GIERSBERGEN 2A, DRUNEN definitief 17 september 2015 opdrachtgever De Maaihoeve B.V. contactpersoon A.G.J.T. van Veluw documentstatus definitief documentversie 3 datum 10-02-2016 projectnummer

Nadere informatie

VAN HEEMSTRAWEG. Definitief Beplantingsplan

VAN HEEMSTRAWEG. Definitief Beplantingsplan VAN HEEMSTRAWEG Aanleiding Met de reconstructie van de van Heemstraweg is bestaande beplanting waar mogelijk gehandhaafd. Door het ontwerp zijn nieuwe groenvakken ontstaan die ingevuld worden met beplanting.

Nadere informatie

Toelichting bij de matrix erfgoed waarden borgen in het bestemmingsplan

Toelichting bij de matrix erfgoed waarden borgen in het bestemmingsplan Toelichting bij de matrix erfgoed waarden borgen in het bestemmingsplan In de matrix zijn enkele voorbeelden van cultuurhistorische waarden opgenomen. Per waarde is aangegeven welke onderdelen van het

Nadere informatie

Waardevolle bomen gemeente Winsum

Waardevolle bomen gemeente Winsum volle bomen gemeente Winsum nummer 1 Plantperiode 2004 Kleinestraat bij 8 Adorp Hollandse linde Tilia europaea Herdenkingsboom, geplant n.a.v. geboorte prinses Amalia in 2003. nummer 2 Torenweg 4 Adorp

Nadere informatie

HET LEVENDIGE DORPSPLEIN WAAR SON EN BREUGEL ZICH TOONT!

HET LEVENDIGE DORPSPLEIN WAAR SON EN BREUGEL ZICH TOONT! HET LEVENDIGE DORPSPLEIN WAAR SON EN BREUGEL ZICH TOONT! IDENTITEIT IDENTITEITDRAGERS FYSIEKE WAARDEN VERENIGINGSLEVEN LEVENDIG ONDERNEMEND VERNIEUWEND NABIJHEID EINDHOVEN WELVAREND GROEN DOMMEL DORPS

Nadere informatie

Onderwerp. Datum : 19 maart 2015 Projectnummer : 211x07324

Onderwerp. Datum : 19 maart 2015 Projectnummer : 211x07324 Onderwerp Inpassings- en beplantingsplan van parkeerplaats en bebouwing, en legaliseren bestaande bebouwing t.b.v. een seksinrichting aan de Roermondseweg 203 te Weert Datum : 19 maart 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Analyse landschappelijke inpassing Recreatiecentrum Zandpol

Analyse landschappelijke inpassing Recreatiecentrum Zandpol Analyse landschappelijke inpassing Recreatiecentrum Zandpol Drs. Ing. L.M. Scholtens in opdracht van: Gemeente Emmen, Dienst Beleid Afdeling Fysiek Ruimtelijke Ontwikkeling December 2009 Het landschap

Nadere informatie

: Ruud Tak. MEMO/Landschappelijke inpassing uitbreiding Roekenbosch te Blitterswijk 1. 1 artikel 3.1. Verordening ruimte provincie Brabant 2014

: Ruud Tak. MEMO/Landschappelijke inpassing uitbreiding Roekenbosch te Blitterswijk 1. 1 artikel 3.1. Verordening ruimte provincie Brabant 2014 Onderwerp : Landschappelijke inpassing uitbreiding Roekenbosch te Blitterswijk Projectnummer : 211x07649 Datum : 22 mei 2015, aangepaste versie van 25 maart 2015. Van : Ruud Tak Bij het toestaan van een

Nadere informatie

Toelichting op de waardevolle elementenkaart van Enschede-Noord

Toelichting op de waardevolle elementenkaart van Enschede-Noord Toelichting op de waardevolle elementenkaart van Enschede-Noord Inleiding Om te kunnen starten met de wettelijke herverkaveling is het nodig, dat een waardevolle elementenkaart is opgesteld. Een waardevolle

Nadere informatie