Workshop Toegang tot de Wmo TransitieBureau. Marly Kiewik

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Workshop Toegang tot de Wmo TransitieBureau. Marly Kiewik"

Transcriptie

1 Workshop Toegang tot de Wmo TransitieBureau Marly Kiewik Apeldoorn, april 2012

2 Agenda Introductie 2 Toegang 4 Strategische keuzes in het kader van toegang 6 Aandachtspunten 19 Afronding 23 1 Workshop Toegang tot de Wmo

3 Introductie

4 Introductie Introductie workshopleider Doel workshop toegang Inzicht in de manieren waarop de burger met een ondersteuningsvraag kan worden begeleid in het toegangsproces Belangrijkste strategische keuzes bij het inrichten van toegang Aandachtspunten Inventarisatie deelnemers In hoeverre heeft u een beeld bij toegang tot begeleiding? 3 Workshop Toegang tot de Wmo

5 Toegang

6 Toegang in het kort Toegang Het proces vanaf het moment waarop de burger zich meldt (of wordt gemeld) met een ondersteuningsvraag, tot het bieden van passende ondersteuning Toegang tot de Wmo is niet nieuw, maar komt op lokaal niveau wel in een nieuw daglicht te staan door de verschillende decenralisaties, de Kanteling, welzijn nieuwe stijl en nieuwe uiteenlopende doelgroepen Overige thema s Signalering en coördinatie van zorg, in de fase vóór de toegangsfase Opdrachtgeverschap 5 Workshop Toegang tot de Wmo

7 Strategische keuzes bij toegang

8 Strategische keuzes bij het organiseren van toegang Keuze 1: Wat willen we bereiken met toegang? Keuze 2: In welke mate betrekken we lokale partners bij de vormgeving van de toegang? Keuze 3: Wie voert de toegang voor de gespecialiseerde vormen van begeleiding uit? Keuze 4: Is het nodig dat burgers zich voor alle vormen van ondersteuning melden bij de gemeente of kunnen bepaalde vormen van zorg of ondersteuning ook rechtstreeks ingezet worden? Keuze 5: Welke ruimte geven we aan de medewerkers die de toegang uitvoeren en welke mandaten horen daarbij? Keuze 6: Hoe zorgen we voor samenhangende keuzes ten aanzien van toegang, opdrachtgeverschap en bekostiging? Keuze 7: Organiseren we per 1 januari 2013 een integrale toegang of alleen de toegang voor de Wmo? Op welke keuzes wilt u nader ingaan? 7 Workshop Toegang tot de Wmo

9 Keuze 1: Wat willen we bereiken met toegang? Toegang voor iedereen De toegang voor de kwetsbare groepen moet zorgvuldig geregeld worden Kwaliteit en toegankelijkheid Een goede toegankelijkheid tot de juiste ondersteuning en zorg is een vereiste om kwaliteit en betaalbaarheid te realiseren Betaalbaarheid De inrichting van toegang tot de Wmo biedt belangrijke aanknopingspunten om de Wmo op de langere termijn betaalbaar te houden Hoogte van het tarief Wijze van inkopen Verhogen van de efficiency van aanbieders Verbeteren van samenwerking tussen partijen Keuze voor het type in te zetten arrangementen (in hoeverre collectief/ individueel)? 8 Workshop Toegang tot de Wmo

10 Keuze 2: In welke mate betrekken we lokale partners bij de vormgeving van de toegang? Toegang via Reguliere Wmo loket Lokale wijkcentra Sociale wijkteams... Keuzes Op welke manieren borgen we de (on)afhankelijkheid van de gespreksvoerder? Bijvoorbeeld: jaarlijks een vast budget afspreken met de gezamenlijke aanbieders in de gemeente Verbinding met inkoop, opdrachtgeverschap en bekostiging 9 Workshop Toegang tot de Wmo

11 Keuze 2: Voorbeelden toegang in samenwerking met partnerorganisaties Gemeente Middelburg: Porthosloket Toegang tot de Wmo wordt uitgevoerd door de gemeente in samenwerking met andere partijen Bestuurlijke visie van de gemeente: Kernpartners presenteren zich in de toekomst allemaal als Porthos Scheidslijnen tussen de organisaties zijn voor de burgers niet zichtbaar Samenwerking tussen maatschappelijk werk, Stichting MEE, GGD en Bureau Jeugdzorg Gemeente Hulst: Hulst voor elkaar Toegang tot de Wmo wordt uitgevoerd door andere partijen De gemeente regisseert maar voert zo min mogelijk uit Meldpunt Hulst voor Elkaar is gehuisvest bij de Stichting Welzijn Hulst Samenwerking tussen verschillende zorg- en welzijnsaanbieders 10 Workshop Toegang tot de Wmo

12 Keuze 3: Wie voert de toegang voor de gespecialiseerde vormen van begeleiding uit? Uitgangspunten Huidige inrichting Wmo Mogelijkheden binnen de huidige organisatie Onafhankelijkheid Specifieke behoeften van burgers voor wie bovenlokale arrangementen nodig zijn Huidige situatie In de AWBZ worden indicaties voor de begeleiding uitgevoerd door CIZ en Bureau Jeugdzorg Keuzes toekomstige situatie Zelf uitvoeren (gemeente) Samenwerken met maatschappelijke partners Laten uitvoeren door maatschappelijke partners 11 Workshop Toegang tot de Wmo

13 Keuze 3: Wie voert de toegang voor de gespecialiseerde vormen van begeleiding uit? (2) Zelf uitvoeren Motieven: ontschotting gemeentelijke diensten (verbinding onder één dak ) en onafhankelijkheid Aandachtspunten: Opleiding medewerkers: gespreksvaardigheden en kennis van (boven)lokaal aanbod Specifieke expertise nodig voor het indiceren van gespecialiseerde vormen van begeleiding Inschakelen huisarts, specialist, GZ-psycholoog, orthopedagoog, MO Zaak, Stichting MEE noodzakelijk Samenwerken met of laten uitvoeren door maatschappelijke partners Motieven: een beroep kunnen doen op de juiste inhoudelijke expertise en bestaande band Aandachtspunten: Uniformiteit gehanteerde spelregels en protocollen Handvatten om over het eigen domein heen te kijken (bijv. zelfredzaamheidsmatrix) Gemeente moet bezwaar- en beroepprocedures blijven afhandelen Regierol van gemeente van belang 12 Workshop Toegang tot de Wmo

14 Keuze 3: Overzicht van spelers bij Wmo & AWBZ-begeleiding 13 Workshop Toegang tot de Wmo

15 Keuze 4: Is het nodig dat burgers zich voor alle vormen van ondersteuning melden bij de gemeente of kunnen bepaalde vormen van zorg of ondersteuning ook rechtstreeks ingezet worden? Eenvoudige manieren om toegang tot de Wmo te regelen De gemeente kan er voor kiezen om met aanbieders af te spreken dat het voor bepaalde laagdrempelige vormen van ondersteuning niet nodig is dat de burger zich meldt bij de gemeente. De aanbieder/instelling kan met de gemeente regelen dat bekostiging plaatsvindt zonder een beschikking. Rechtstreeks doorverwijzen vanuit de gemeente is ook mogelijk. Voorbeeld 1: GGZ-inloop Voor mensen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen Laagdrempeligheid van groot belang voor deelname in de maatschappij Inloop om gebruik te kunnen maken van goedkope maaltijdvoorziening, kleding en een wasmachine Voorbeeld 2: Ontmoetingsruimte Voor mensen met verschillende beperkingen Wijkwelzijnscentrum, waar burgers om advies kunnen vragen en aan activiteiten kunnen meedoen. Voorbeeld 3: Arbeidsmatige dagbesteding Voor kinderen met een verstandelijke of psychische beperking Met arbeidscentra wordt afgesproken hoeveel plaatsen beschikbaar zijn voor deze dagbesteding Met de scholen wordt afgesproken welke mogelijkheden zij hebben om kinderen rechtstreeks toe te leiden naar deze arbeidscentra 14 Workshop Toegang tot de Wmo

16 Keuze 5: Welke ruimte geven we aan de medewerkers die de toegang uitvoeren en welke mandaten horen daarbij? Wat verandert er? In de AWBZ is in de huidige situatie voor extramurale begeleiding een indicatie van het CIZ of Bureau Jeugdzorg nodig In de nieuwe situatie (compensatieplicht) vrijheid om dit anders te organiseren Veel gemeenten maken de beweging naar een aanbod van meer collectieve en minder individuele voorzieningen Voor collectieve voorzieningen is doorgaans geen beschikking nodig, deze kunnen door de gespreksvoerders snel worden ingezet Voor sommige individuele voorzieningen kan het efficiënt zijn om de gespreksvoerders het mandaat te geven deze meteen in te zetten Keuzes Waar is een (voorlopige) beschikking nodig is? Welke oplossingen kunnen collectief worden aangeboden? Wordt er een basisaanbod beschikkingsvrij ingezet? 15 Workshop Toegang tot de Wmo

17 Keuze 6: Hoe zorgen we voor samenhangende keuzes ten aanzien van toegang, opdrachtgeverschap en bekostiging? Samenhang van belang Verschillende raakvlakken tussen de keuzes op het gebied van opdrachtgeverschap en bekostiging en de keuzes ten aanzien van toegang Keuzes Voert de gemeente de toegang samen met professionals van welzijn en zorg uit? Zorg voor een passende bekostigingssystematiek waarbij de aanbieders er geen belang bij hebben het zorgvolume bij de eigen organisatie te verhogen. Verschuiving van individuele naar collectieve oplossingen? Zorg voor de juiste prikkels in het inkoopbeleid. Vraag bij inkoop van begeleiding aan zorg- en welzijnsaanbieders naar een samenhangend en integraal aanbod. 16 Workshop Toegang tot de Wmo

18 Keuze 7: Organiseren we per 1 januari 2013 een integrale toegang of alleen de toegang voor de Wmo? Integrale toegang in verband met Ontwikkelingen: 1 januari 2013: Invoering Wet werken naar vermogen 1 januari 2015: Decentralisatie van jeugdzorg Samenhang mogelijk tussen toegang, inkoop, levering van zorg en verantwoording Keuzes Direct integrale toegang of eerst professionaliseren van de toegang tot de Wmo (integrale toegang via een groeimodel)? Centrum voor Jeugd en Gezin gereed om de toegang tot het jeugddomein voor zijn rekening te nemen? Visie op de nieuwe rol van het CJG? Zijn verantwoordelijken voor de andere beleidsdomeinen ook bereid om afspraken te maken over het aanpassen van hun werkprocessen op de integrale toegang? Voorkom het creëren van een extra bureaucratische laag! Gespreksvoerders mandaat geven om bepaalde acties uit te voeren en/of arrangementen in te zetten Werkprocessen in de back office aanpassen op de nieuwe situatie Beschikbaarheid managementinformatie m.b.t. de verschillende leefgebieden van burgers 17 Workshop Toegang tot de Wmo

19 Keuze 7: Voorbeeld integrale toegang volgens de participatieladder Participatieladder voor samenhang tussen werk, zorg en onderwijs Zorg, welzijn, werk en inkomen en onderwijs komen samen in één participatieladder. Doel is burgers zo hoog mogelijk op de ladder te laten participeren. De 6 treden van de participatieladder 1. De burger is geïsoleerd en heeft weinig tot geen sociaal contact. De burger participeert niet in de maatschappij. 2. Sociale contacten buitenshuis; de burger is bijvoorbeeld (on)vrijwillig werkloos of voert gezinstaken uit. In dit geval kan sprake zijn van inkomensondersteuning. 3. Deelname aan georganiseerde activiteiten; dit kan in cursus- of verenigingsverband maar ook een vorm van dagbesteding: in het onderwijs, begeleiding uit de Wmo of bezoek aan buurthuizen. De gemeente biedt ondersteuning wat betreft inkomen of activiteiten (al dan niet in het onderwijs). 4. De burger heeft onbetaald werk; hij of zij doet bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of loopt stage/werkstage. De gemeente kan inkomensondersteuning bieden, hulp bij een leer/werktraject of een opleiding. 5. De burger heeft werk met ondersteuning. Denk hierbij aan job coaches, proefplaatsing of een SW-bedrijf. 6. De burger heeft betaald werk, vast of flexibel. De participatieladder kan als basis dienen voor het inrichten van de toegang, bekostiging en het aanbod. 18 Workshop Toegang tot de Wmo

20 Aandachtspunten

21 Afstemming met AWBZ Verbinding AWBZ met Wmo 43,7% van de burgers die momenteel begeleiding ontvangt, ontvangt ook andere vormen van AWBZ ondersteuning (persoonlijke verzorging, verpleging en/of behandeling). Voorbeelden Ouderen met somatische problemen waarbij ook persoonlijke verzorging nodig is Een gehandicapt kind dat verpleging nodig heeft Afstemming van belang Meervoudige zorgvraag Uiteenlopende financieringsstromen (denk aan de huidige AWBZ, Wajong, speciaal onderwijs, werk en inkomen) Risico s bij beperkte afstemming Zorgmijding Afbouwen van zorg Zich niet houden aan afspraken 20 Workshop Toegang tot de Wmo

22 Toegankelijkheid voor specifieke groepen Communicatie met mensen die niet op regulieren manieren toegang kunnen/willen zoeken Burgers met een zintuigelijke en/of auditieve beperking Mensen met een psychiatrische beperking Mensen met niet aangeboren hersenletsel Gezinnen met meervoudige problemen Zorgmijders Voorbeeld Burgers met een visuele beperking kunnen vragenlijsten, gespreksverslagen, beschikkingen en dergelijke niet lezen. Slechtzienden hebben vaak een vertrouwenspersoon die deze stukken aan hen voorleest, waardoor een langere reactietijd nodig is. Oplossingen Inzet van bijvoorbeeld voorleesfuncties of tolkenuren Actief betrekken van mantelzorgers, bijvoorbeeld in het geval van een burger met een zware psychiatrische aandoening die afhankelijk is van familieleden. Signaleringsnetwerk voor zorgmijders Niet voor iedere groep en/of situatie is het wenselijk familieleden of naasten te betrekken wegens bemoeienis of gebrek aan communicatieve vaardigheden. 21 Workshop Toegang tot de Wmo

23 Overgangsfase Vanaf 1 januari 2013 zullen burgers met een nieuwe of een herindicatie voor extramurale begeleiding onder de Wmo vallen. Gemeenten zullen voor deze datum een minimum aantal zaken moeten regelen. Belangrijkste aandachtspunten Wat richten we in aan informatievoorziening? Hoeveel aanvragen in 2013 en 2014 en welke workload brengt dit met zich mee? Welke planning hanteren we met betrekking tot de keukentafelgesprekken? Welke competenties en kennis moeten de medewerkers van ons Wmo-loket hebben en welke opleidingsbehoefte brengt dit met zich mee? Met welke vragen en verwachtingen zullen burgers aan het loket verschijnen? Met welke partijen moeten we afspraken hebben om de toegang uit te kunnen voeren? Hebben we voldoende geregeld om alle doelgroepen die aanspraak zullen maken op de Wmo, de juiste ondersteuning te kunnen bieden? Willen we alle bestaande cliënten opnieuw zien of spreken? 22 Workshop Toegang tot de Wmo

24 Afronding

25 Bijlagen

26 25 Workshop Toegang tot de Wmo

27 Marly Kiewik Deloitte Consulting BV Orteliuslaan 1041 Postbus GD Utrecht Tel. +31 (0) Mobile +31 (0) Disclaimer: Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu, a Swiss Verein, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu and its member firms.

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR DE GEVOLGEN VOOR PROFESSIONALS IN AMSTERDAM

DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR DE GEVOLGEN VOOR PROFESSIONALS IN AMSTERDAM DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR DE GEVOLGEN VOOR PROFESSIONALS IN AMSTERDAM KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT ARMOEDE EN PARTICIPATIE LECTORAAT COMMUNITY

Nadere informatie

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Opbrengst gesprekken gemeenten 3D Decentralisaties werk, Wmo en jeugd

Opbrengst gesprekken gemeenten 3D Decentralisaties werk, Wmo en jeugd Opbrengst gesprekken gemeenten 3D Decentralisaties werk, Wmo en jeugd Inleiding In de maand november 2011 heeft Rike van Oosterhoudt, tijdelijk procesmanager voor de 3 decentralisaties werk, Wmo en jeugd

Nadere informatie

3 transities sociaal domein

3 transities sociaal domein 3 transities sociaal domein Uitvoeringsdocument VISIE BELEID UITVOERING Regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Toegang 4. Sociale Teams 5. Arrangementen 6.

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 Samen voor de jeugd Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 1 Colofon Uitgave: De negen gemeenten regio Hart van Brabant Teksten en samenstelling Bob van der Schaft en José Vianen K2

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25 Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014 1/25 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding: beleid vaststellen om implementatie tijdig gereed te hebben 3 1.2 Afbakening 3 1.3 Werkwijze: betrokkenheid van maatschappelijke

Nadere informatie

Visie op hoofdlijnen decentralisaties AWBZ en Jeugdzorg

Visie op hoofdlijnen decentralisaties AWBZ en Jeugdzorg Visie op hoofdlijnen decentralisaties AWBZ en Jeugdzorg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Decentralisatie AWBZ en Jeugdzorg 4 2.1. Samenvatting decentralisatie begeleiding AWBZ naar WMO 4 2.2. Samenvatting

Nadere informatie

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 14RV0010-BIJLAGE 3 Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 1 decentralisatie met 4 eigenschappen januari 2014 1 Samenhang decentralisaties Een transformatie van

Nadere informatie

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Startnota 3D BMWE Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Versie 19 december 2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Aanleiding: Achtergrond van

Nadere informatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie januari 2012 Decentralisatie betekent transitie & transformatie Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie januari 2012 Decentralisatie betekent transitie & transformatie Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Inhoudsopgave 1 Leeswijzer

Nadere informatie

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Status stuk en proces - Deze notitie is een uitwerking van de Themanotitie transitie AWBZ Verder bouwen aan het Sociaal Domein: Kanteling

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

Samenhang in de drie decentralisaties in het sociale domein. Een tussenstand

Samenhang in de drie decentralisaties in het sociale domein. Een tussenstand Samenhang in de drie decentralisaties in het sociale domein Een tussenstand Maart 2013 1 Inhoud 1. Aanleiding 3 2. Inleiding 4 3. Stand van zaken invoering decentralisaties 5 A. Decentralisatie van de

Nadere informatie

Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties

Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties Inleiding Binnen de gemeente Diemen worden op allerlei manieren en door verschillende afdelingen klanten te woord gestaan en geholpen. Toch

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie