Notulen presentatie accommodatie behoefte Beltrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen presentatie accommodatie behoefte Beltrum"

Transcriptie

1 Notulen presentatie accommodatie behoefte Beltrum Project: Presentatie van de uitkomsten van de enquête over de accommodatie behoefte in Beltrum Verslagnr.: Datum / tijd Plaats: januari 2009 om 20:00 uur Dorpshuis De Wanne Aanwezig: Harry Geverinck (Stichting Volksfeest Beltrum), Martin Bouwmeester (Stichting Oud Beltrum / adviserend lid RvO), Irma Wielens (Sensire), Mari Hoevenaars (Tennisclub Beltrum / Eetcafé), W. ten Voorde (SKOTA), Ellen Dijkman (gemeente Berkelland), Ellen Heutinck (cursus zelfstandig kleding maken), Tonnie Brevink (VIOS Handbal), Henk te Bogt (FNV Bouw), Jan Kok (Historische werkgroep), A. Stortelder (Dameskoor), J. Geerdinck (Hobbyclub), Els klein Gunnewiek (Ouderraad Ludgerschool), Wil Huirne - Wienholts (K.B.O. Beltrum), Fien Scharenborg - Jolij (K.B.O. Beltrum), Jozé Ribbers (cursus Aquarelleren), Sylvia Tackenkamp (cursus Aquarelleren), Tonny Severt (Lijndansen), José te Brake (Vrouwennetwerk ZijActief), Manon Schilderinck (PSZ t Drempeltje), Fons Bokkers (Stichting Kerkepaden), Frans Hoitink (Herenkoor / Harmonicaclub), Marcel Helmers (Sportcentrale VIOS), H. Ribbers, M. Stegers te Focht (R.K. Parochie O.L.V. Tenhemelopneming), Jan Pape (ondernemersvereniging St. Martinus), Peter Rotink (AJK Beltrum), Jan Klein Nijenhuis (Sportcentrale VIOS + VIOS Gym), Paul Ribbers (Het Baken), Harry Reijerink (Sportcentrale VIOS), Wilfried Groot Zevert (Muziekvereniging Concordia), Jan Asschert, Coen Meulenbeek (Stichting de Wanne), Marco Krabbenborg (Stichting de Wanne), Peter van Heek (VKK Gelderland), Leo te Woerd (WBE / RvO), Jeannet Ernst (RvO), Arjen Heutinck (RvO) en Ronald Stapelbroek (RvO). Afgemeld: Theo Heutinck (werkgroep Oorlogsmonument + 4/5 mei herdenking/viering), Betty Zeinstra Miedema (Projectraad Lokaal Vrijwilligerswerk), Wil Spilman (De Zonnebloem, afd. Beltrum), Marc Huirne (Volksfeestvereniging Voor-Beltrum), Bas Hommelink (RvO), Damvereniging DIOS (Mevr. P. Ribbers- Hanselman) DEZE NOTULEN GEVEN DE ZAKEN WEER ZOALS BESPROKEN TIJDENS DE PRESENTATIE EN ZIJN EEN AANVULLING OP DE HAND-OUTS VAN DE GEHOUDEN PRESENTATIE WELKE ALS BIJLAGE ZIJN BIJGEVOEGD. 1. Opening (door Leo te Woerd, voorzitter Raad van Overleg Beltrum) Leo te Woerd opent de vergadering en heet iedereen welkom. 2. Inleiding (door Coen Meulenbeek, lid werkgroep en voorzitter Dagelijks bestuur de Wanne) Coen legt het programma van deze avond uit en geeft aan dat de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd door Ronald Stapelbroek en het vervolgtraject wordt toegelicht door Peter van Heek. Aanleiding: Onderhoudskosten: Coen benadrukt de hoge onderhoudskosten. Geschat is dat de Wanne rond ,- aan onderhoudskosten te wachten staat (voor dak, keuken, etc). Dit is nog Notulen presentatie accommodatie behoefte Beltrum Pagina 1 van 5

2 Exploitatie: Functionaliteit: exclusief het functioneler maken van de Wanne, bijvoorbeeld door het aanleggen van een lift voor minder valide mensen. Coen benadrukt dat deze in de nabije toekomst onder druk staat. Hierbij wijst hij op het feit dat Betula en DLG (momenteel zorgen ze voor ca ,- aan jaarlijkse inkomsten) in de toekomst waarschijnlijk deels of geheel wegvallen. Coen geeft aan dat deze ook ter discussie staat. Zo heeft onder andere de Triangel aangegeven dat de door hun gebruikte ruimtes niet meer voldoen aan de Arboeisen. Tevens geven zij aan dat er geluidshinder is. Sprekend voorbeeld is tevens de kelder die vroeger veelvuldig gebruikt werd maar momenteel grotendeels leeg staat. 3. Werkgroep (door Coen Meulenbeek) Geen aanvullingen 4. Overige acties (door Coen Meulenbeek) Coen geeft aan dat het gesprek met de gemeente (wethouder Jan Zappeij en beleidsmedewerker Frank Evers) constructief en positief is verlopen. De gemeente spoort aan om op deze voet verder te gaan en te komen tot een goed plan voor Beltrum. Het is belangrijk dat dit plan van onderuit wordt gedragen waarbij de opties in redelijkheid en billijkheid afgewogen moeten worden. De gemeente zal uiteindelijk financieel ook willen bedragen in een toekomstbestendige oplossing voor Beltrum waarbij sprake zal zijn van maatwerk. Daarnaast heeft de gemeente aangegeven dat zij het vervolg onderzoek financieel willen ondersteunen. Een verzoek hiervoor is onlangs schriftelijk ingediend bij de gemeente. Verwacht wordt dat hierover de komende weken duidelijkheid komt. Gesprek met plaatselijk horeca (Dute en Spilman): Deze gesprekken hebben onlangs plaats gevonden omdat de rol van de plaatselijke horeca in de enquête was onderbelicht. Gezien het feit dat momenteel diverse verenigingen activiteiten ontplooien bij de plaatselijke horeca was de werkgroep benieuwd naar hun reacties m.b.t. dit onderzoek en in hoeverre zij een rol zouden kunnen spelen in het vervolgonderzoek. 5. Feiten (door Coen Meulenbeek ) Geen aanvullingen. 6. Samenvatting resultaten accommodatie onderzoek (door Ronald Stapelbroek, lid werkgroep en bestuurslid Raad van Overleg Beltrum) Ronald benadrukt dat de presentatie een samenvatting is op hoofdlijnen. In een gemaakt werkboek zijn alle resultaten opgenomen. 7. Mogelijke scenario s (door Peter van Heek, Vereniging van Kleine Kernen Gelderland) Peter geeft kort de vier scenario s weer. Hij licht het verschil tussen een Kulturhus en een Multifunctioneel Centrum toe. Daarnaast geeft hij aan dat onder een Brede school wordt verstaan een combinatie van de dagelijkse schoolactiviteiten met bijvoorbeeld buitenschoolse opvang. Peter eindigt zijn betoog met de vraag wat er bij de aanwezigen leeft. Oftewel, welke voorkeur de aanwezigen ten aanzien van de gestelde scenario s hebben. Het is bedoeling dat in groepsverband punten worden toegekend aan de verschillende scenario s volgens de songfestival methode. Na de pauze zullen de punten toegekend moeten worden. Notulen presentatie accommodatie behoefte Beltrum Pagina 2 van 5

3 Vragen dan wel opmerkingen vanuit de zaal ten aanzien van het gepresenteerde: *) Marco Heutinck: Is er in het onderzoek gekeken naar de significantie van de ontevredenheid van de Wanne? Antwoord Ronald: Ja *) Jan Nijenhuis: Scenario s 1 en 2 lijken veel op elkaar, maar klopt het dat deze eigenlijk inhouden dat bij deze scenario s de Wanne in de huidige vorm blijft bestaan? Antwoord Peter: Ja, het verschil zit hem in of het bestaande gebouw al dan niet verbouwd gaat worden om aan de eisen te voldoen. *) Paul Ribbers: Presentatie nog op Beltrum-Online? Antwoord Peter: Ja, waarmee hij verwijst naar het vervolg van de presentatie. Ten slotte wijst Leo nog op het tekenen van de presentielijsten en geeft hij nog de namen door van de afmeldingen voor vanavond. PAUZE 8. Welke scenario s? Aangezien binnen sommige groepen verdeeldheid heerste, is besloten nog een extra formulier per groep uit te delen en deze mee te laten wegen in de tellingen. De toegekende punten per scenario worden door Ronald op een flap-over geschreven en per groep kort toegelicht. Uitslag: Scenario 1: Huidige situatie van accommodaties in Beltrum handhaven Scenario 2: De Wanne verbouwen en toekomstbestendig maken Scenario 3: Bouwen van een nieuw Kulturhus of een Multifunctioneel Centrum Scenario 4: De Wanne sluiten en activiteiten herhuisvesten binnen Beltrum 23 punten 33 punten 33 punten 21 punten Peter geeft aan dat geconcludeerd kan worden dat de scores dicht bij elkaar liggen en dat er dus geen uitschieters zijn. Dit geeft aan dat er een grote verdeeldheid is onder de aanwezigen. Reacties / opmerkingen vanuit de zaal: *) Harry Geverinck: Hij geeft aan dat het moeilijk was om punten toe te kennen en dat het meer gevoelswerk was. In hoeverre de opties reëel zijn is in deze fase moeilijk te bekijken. Wel geeft hij aan dat er goed moet worden gekeken naar de consequenties voor de verenigingen bij herhuisvestiging. *) Jan Nijenhuis: Hij geeft aan dat uit de enquête blijkt dat het leeuwendeel tevreden is met de huidige situatie en er geen behoefte is aan grootschalige uitbreidingen. Hij is voor het realiseren van naschoolse opvang. Verder geeft hij aan dat er voor het vervolgtraject gekeken en gedacht zou kunnen worden in clusters. Zo heb je een cluster muziek, sport en onderwijs + cultuur. Vervolgens zou je voor deze clusters de accommodaties moeten bekijken. Voordeel van deze clustering is dat je groepen met dezelfde insteek en belangen bij elkaar Notulen presentatie accommodatie behoefte Beltrum Pagina 3 van 5

4 houdt. Alles in één gebouw ziet hij als kapitaalvernietiging aangezien er al zoveel gebouwen in Beltrum aanwezig zijn. Hij benadrukt dat het moet gaan om minder gebouwen met meer bundeling. *) Marietje Steegers: Is bij de telling geen vertekend beeld ontstaan door het uitreiken van dubbele formulieren? Antwoord Peter: De uitslag van de tellingen moeten gezien worden als een indicatie maar geven geen voortijdig besluit aan voor een scenario. Welke scenario uiteindelijk het beste is zal in het vervolgonderzoek naar voren moeten *) Paul Ribbers: Paul geeft aan dat er goed gekeken moet worden naar de gebruikerstijden van de verschillende verenigingen en gebouwen. Dit vergt een goede planning maar kan de uiteindelijke financiële haalbaarheid ook ten goede *) Wilfried Groot Zevert: Hij concludeert dat geen van de scenario s in deze fase uitgesloten kan worden gezien de verdeeldheid en hoopt dat dit meegenomen wordt in het vervolgonderzoek. *) Ellen Heutinck: Zij streeft naar een belangeloos gebouw, dus tot een behoud van een gemeenschapsgebouw. Invloed van derden (bijvoorbeeld horeca) vindt zij ongewenst. *) Harry Geverinck: Hij geeft aan dat sommige culturele activiteiten geld kosten waar weinig tot geen opbrengsten tegenover staan. Dit moet behouden blijven, maar staat de horeca hier wel op te wachten? Antwoord Ronald: De horeca is benaderd en heeft aangegeven in principe niet afwijzend te zullen zijn naar verenigingen toe maar dat er uiteindelijk wel bedrijfsmatig naar gekeken zal worden. Het is immers hun broodwinning. *) Harry Reijerink: Hij geeft aan dat er wel gelet moet worden dat mensen niet op emotionele gronden een beslissing dan wel mening hebben en dat er wel op rationele gronden naar de problemen moet worden gekeken. Hij haalt hierbij het voorbeeld van de kermis aan. *) Coen Meulenbeek: Hij geeft aan dat in deze zaal ieders mening wordt gehoord en dus ook iedereen gelijk heeft. Wel zal het vroeg of laat bij de keuze voor een bepaald scenario pijn kunnen gaan doen bij een vereniging of instelling. Uiteindelijk zullen we moeten kijken naar het algemeen belang voor Beltrum oftewel het Beltrumse Belang. *) Henk te Bogt: Henk geeft ook aan dat hij vindt dat er een belangeloos gebouw moet Peter sluit de discussie af. Notulen presentatie accommodatie behoefte Beltrum Pagina 4 van 5

5 9. Instellen nieuwe werkgroep Ten aanzien van de planning geeft Peter aan dat het streven is om in juli 2009 een eindrapportage gereed te hebben. Jan Klein Nijenhuis geeft aan dat gezien de verdeeldheid dit wel een erg ambitieuze planning is en dat het uiteindelijke resultaat kwalitatief goed moet zijn en niet ten koste mag gaan van de snelheid van het onderzoek. Besloten wordt om te trachten in juli een tussenrapportage gereed te hebben en te presenteren zodat een ieder de gelegenheid krijgt te reageren op de voortgang van het project. Uiteindelijk zal er uiterlijk in oktober / november 2009 een eindrapport moeten liggen. Ten aanzien van de nieuwe werkgroep geeft Peter aan dat op de enquête formulieren een aantal mensen hebben aangegeven te willen meedenken in het vervolgproces. De huidige werkgroep zal z.s.m. mensen gaan benaderen om zitting te nemen in de nieuwe werkgroep. Deze werkgroep zal ook deskundig worden bijgestaan door het inhuren van een medewerker. Peter geeft aan dat het in eerste instantie ook aan alle verenigingen is om het als een belangrijk onderwerp in het bestuur te behandelen. Mocht daar behoefte aan bestaan dan kan altijd contact worden opgenomen met of teruggekoppeld worden via de verschillende contactmogelijkheden zoals in de presentatie is aangegeven. 10. Afsluiting Leo bedankt iedereen voor de aanwezigheid en actieve inbreng en spreekt de wens uit dat deze avond mag bijdragen tot toekomst bestendige accommodaties voor onze Beltrumse gemeenschap. Notulen presentatie accommodatie behoefte Beltrum Pagina 5 van 5

WERKGROEP TAB Toekomstige Accommodaties Beltrum 14 april 2010 1. Aanleiding Bezorgdheid bestuur de Wanne over: 1. Hoge onderhoudskosten - totaal ca 250.000 euro achterstallig 2. Exploitatie tekort - terugtrekkende

Nadere informatie

Ledenvergadering Raad van Overleg Beltrum

Ledenvergadering Raad van Overleg Beltrum Ledenvergadering Raad van Overleg Beltrum 30 november 2011 1. Opening Agenda 2. Notulen jaarvergadering 20 april 2011 3. Vaststellen jaarverslag 2010 4. In- en uitgaande post 5. Financieel verslag 2010

Nadere informatie

NOTULEN LEDENVERGADERING RAAD VAN OVERLEG BELTRUM (RvOB) 30 november 2011. Bijlagen: Sheets ledenvergadering 30 november 2011

NOTULEN LEDENVERGADERING RAAD VAN OVERLEG BELTRUM (RvOB) 30 november 2011. Bijlagen: Sheets ledenvergadering 30 november 2011 NOTULEN LEDENVERGADERING RAAD VAN OVERLEG BELTRUM (RvOB) 30 november 2011 Bijlagen: Sheets ledenvergadering 30 november 2011 De vergadering werd bezocht door: Anita Helmers (EHBO Beltrum), Rita Oonk (EHBO

Nadere informatie

Ledenvergadering Raad van Overleg Beltrum

Ledenvergadering Raad van Overleg Beltrum Ledenvergadering Raad van Overleg Beltrum 23 oktober 2013 1. Opening Agenda 2. Behandeling en goedkeuring stukken RVO: 1. Notulen jaarvergadering 10 april 2013 2. In- en uitgaande post 3. Financieel verslag

Nadere informatie

Beltrum is toe aan de Next step. Een passende woningvoorraad voor jong en oud en dus meer sturing op de BELTRUMSE behoefte!

Beltrum is toe aan de Next step. Een passende woningvoorraad voor jong en oud en dus meer sturing op de BELTRUMSE behoefte! Beltrum is toe aan de Next step Een passende woningvoorraad voor jong en oud en dus meer sturing op de BELTRUMSE behoefte! Maandag 28 november 2016 Beltrum,3.000 inwoners: 1. Bekend van Klompen, Survival,

Nadere informatie

KULTURHUS BELTRUM. Samen werken - Samen doen!

KULTURHUS BELTRUM. Samen werken - Samen doen! KULTURHUS BELTRUM Samen werken - Samen doen! Definitief ontwerp, impressie interieur en buitenruimte De Rol van de kerk, het Hassinkhof, de Sterrenboog en het SJB in het Kulturhus Stand van zaken investeringsbegroting,

Nadere informatie

2016 DD_HD Clubkampioenschap DD A

2016 DD_HD Clubkampioenschap DD A 06 DD_HD Clubkampioenschap DD A ma 0-6-06 0: Halve Finale Finale Winnaar Annette van Helden-Ribbers Marloes Ribbers Annette van Helden-Ribbers Jacqueline Huinink-Reijerink Marloes Ribbers Anja Westhoff-Borckink

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Jaarverslag 2014 van de Raad van Overleg Beltrum. Namens Raad van Overleg Beltrum Angelique Wolterinck

JAARVERSLAG 2014. Jaarverslag 2014 van de Raad van Overleg Beltrum. Namens Raad van Overleg Beltrum Angelique Wolterinck JAARVERSLAG 2014 Jaarverslag 2014 van de Raad van Overleg Beltrum Namens Raad van Overleg Beltrum Angelique Wolterinck Beltrum, april 2015 Raad van Overleg p/a Mariaplein 6b 7156 MG BELTRUM E-mail: info@raadvanoverlegbeltrum.nl

Nadere informatie

Vragenlijst t.b.v. Haalbaarheidsonderzoek dorpshuisfuncties in Baak (27-11-2015)

Vragenlijst t.b.v. Haalbaarheidsonderzoek dorpshuisfuncties in Baak (27-11-2015) Vragenlijst t.b.v. Haalbaarheidsonderzoek dorpshuisfuncties in Baak (27-11-2015) Beste inwoners van Baak, Zoals u wellicht weet zijn we bezig met de plannen voor het realiseren van een dorpshuis in Baak,

Nadere informatie

12-12-2014 thuis in energie presentatie Duurzaam4Life 3

12-12-2014 thuis in energie presentatie Duurzaam4Life 3 Programma 20:00 Plenaire aftrap VKK Energie inspiratie Otto Willemsen AGEM samen op weg Guus Ydema Provinciale regelingen Maarten Visschers Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen Peter van Heek 20:30

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel.

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel. Classificatienummer : Registratienummer : Onderwerp : Gesprekken perspectiefwissel Verenigingen Bespreking d.d. : 16-05-2011 Plaats : Gemeentehuis Slochteren Opgesteld door : E. Sander Datum : 6 juli 2011

Nadere informatie

Waarom een leerlingenraad op De Enk en de Triangel?

Waarom een leerlingenraad op De Enk en de Triangel? Waarom een leerlingenraad op De Enk en de Triangel? De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten en voelen dat ze meetellen. Betrokkenheid met school van leerlingen willen

Nadere informatie

gemeente Tubbergen *«

gemeente Tubbergen *« gemeente Tubbergen *«Aan de gemeenteraad Tubbergen, 8 maart 2013 Vergadering: Nummer: 18 maart 2013 16A Onderwerp: Subsidie verbouw en duurzaamheid de Gaarf Langeveen. Samenvatting raadsvoorstel: De Gaarf

Nadere informatie

Verslag jaarlijkse ledenvergadering 2016

Verslag jaarlijkse ledenvergadering 2016 Verslag jaarlijkse ledenvergadering 2016 Datum: Maandag 26 september 2016 Tijd: 20.00-22.15 uur Aanwezig: 35 leden Afwezig m.k.: Dylan Bleumink, Pascal te Bogt, Maarten te Braak, Arnold Groot Severt, Tom

Nadere informatie

Verslag buitengewone ledenvergadering kunstgras

Verslag buitengewone ledenvergadering kunstgras Verslag buitengewone ledenvergadering kunstgras Datum: Woensdag 26 februari 2014 Tijd: 20.00-23.00 uur Aanwezig: 105 personen (102 leden) Afwezig m.k.: Nick Groot Zevert, Ruud Westhof, Gerard Hartjes,

Nadere informatie

Cluster: Beleid Team: Gebiedsontwikkeling. Bijeenkomst Duurzame accommodaties

Cluster: Beleid Team: Gebiedsontwikkeling. Bijeenkomst Duurzame accommodaties Cluster: Beleid Team: Gebiedsontwikkeling Verslag Bijeenkomst Duurzame accommodaties Datum: 28-04-2015 Tijd: 19.30 21.30 uur Plaats: Gemeenschapshuis Limbricht Aanwezig: Namens de gemeente: Vertegenwoordigde

Nadere informatie

Elfde zondag door het jaar (B)

Elfde zondag door het jaar (B) Contactblad voor Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming St. Paulusparochie Locatie: Jaargang 51 nr. 14 13 juni 2015 Elfde zondag door het jaar (B) Marcus 4, 26 34 Zo is het koningschap van

Nadere informatie

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o.

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Datum: 2 november 2017 Agenda: 1. Opening 2. Geluiden uit de wijk? 3. Reactie van klankbordgroep op maatregelen voorkeursscenario 4. Stand

Nadere informatie

JAARVERSLAG Jaarverslag 2013 van de Raad van Overleg Beltrum. Namens Raad van Overleg Beltrum Arjen Heutinck. Beltrum, maart 2013

JAARVERSLAG Jaarverslag 2013 van de Raad van Overleg Beltrum. Namens Raad van Overleg Beltrum Arjen Heutinck. Beltrum, maart 2013 JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 van de Raad van Overleg Beltrum Namens Raad van Overleg Beltrum Arjen Heutinck Beltrum, maart 2013 Raad van Overleg p/a Slieperstraat 6 7156 ML BELTRUM E-mail: info@raadvanoverlegbeltrum.nl

Nadere informatie

Verslag startbijeenkomst cocreatie Laurentiushof 2 maart 2015

Verslag startbijeenkomst cocreatie Laurentiushof 2 maart 2015 Verslag startbijeenkomst cocreatie Laurentiushof 2 maart 2015 Aan de avond namen een kleine 50 mensen deel. Het merendeel isuit Weesp afkomstig en voor het grootste deel van een meer seniore leeftijd.

Nadere informatie

Raadsvergadering : 15 oktober 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. : Multifunctioneel gemeenschapshuis 't Haarhoes

Raadsvergadering : 15 oktober 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. : Multifunctioneel gemeenschapshuis 't Haarhoes Raadsvergadering : 15 oktober 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Multifunctioneel gemeenschapshuis 't Haarhoes Collegevergadering : 17 september 2013 Agendapunt : 13 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

H. Andreas & Antonius Oostelbeers Stichting Dorpshuis Oostelbeers / Dorpsraad Oostelbeers. Welkom! Informatie avond

H. Andreas & Antonius Oostelbeers Stichting Dorpshuis Oostelbeers / Dorpsraad Oostelbeers. Welkom! Informatie avond H. Andreas & Antonius Oostelbeers Stichting Dorpshuis Oostelbeers / Dorpsraad Oostelbeers Welkom! Informatie avond 24 Juni 2015 Agenda 1. Opening 2. Nieuws vanuit het Parochiebestuur 3. Voortgang Sept-2014

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

Welkom op de brainstormavond over leefbaarheid in Haaften!

Welkom op de brainstormavond over leefbaarheid in Haaften! Welkom op de brainstormavond over leefbaarheid in Haaften! Welkomstwoord wethouder Rian Verwoert Portefeuille: Economische Zaken Sociale zaken Onderwijs en Jeugd Welzijn Zorg en volksgezondheid WMO Recreatie

Nadere informatie

VOORZIENINGENPLAN ALTWEERTERHEIDE AMBTELIJK CONCEPT DINSDAG 31 JANUARI 2017

VOORZIENINGENPLAN ALTWEERTERHEIDE AMBTELIJK CONCEPT DINSDAG 31 JANUARI 2017 VOORZIENINGENPLAN ALTWEERTERHEIDE AMBTELIJK CONCEPT DINSDAG 31 JANUARI 2017 AGENDA 19.30 19.40 uur Opening door avondvoorzitter Ton Weekers 19.40 20.20 uur Presentatie voorzieningenplan 20.20 20.30 uur

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN

MR de Tafelronde NOTULEN MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 25 JUNI 2013 PLAATS:AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Henk Hans, Henk,, Martijn, Agnes, Jeroen, Koen Agenda: Welkom MR gedeelte: Mededelingen Ingekomen post Vaststellen

Nadere informatie

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg Ondernemingspeiling 2015 Foto: Jan van der Ploeg Kenniscentrum MVS Juni 2015 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding Op initiatief van het team Economische Zaken, Toerisme

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Intentieverklaring Gemeente Asten Sleutelorganen idop Ommel betreffende de samenwerking bij de realisatie van een multifunctionele accommodatie (MFA)

Intentieverklaring Gemeente Asten Sleutelorganen idop Ommel betreffende de samenwerking bij de realisatie van een multifunctionele accommodatie (MFA) Intentieverklaring Gemeente Asten Sleutelorganen idop Ommel betreffende de samenwerking bij de realisatie van een multifunctionele accommodatie (MFA) Inleiding In het integraal dorpsontwikkelingsprogramma

Nadere informatie

Meeuwen, R. van. Geachte mevrouw/mijnheer,

Meeuwen, R. van. Geachte mevrouw/mijnheer, Meeuwen, R. van Van: Torre, P. van der Verzonden: maandag 2 november 2015 17:08 Aan: SST Antwoord Onderwerp: Reactie op uw mail over De Heybergh Geachte mevrouw/mijnheer, Graag reageren wij, college van

Nadere informatie

Cluster: Beleid Team: Gebiedsontwikkeling. Bijeenkomst Duurzame accommodaties

Cluster: Beleid Team: Gebiedsontwikkeling. Bijeenkomst Duurzame accommodaties Cluster: Beleid Team: Gebiedsontwikkeling Verslag Bijeenkomst Duurzame accommodaties Datum: 31-03-2015 Tijd: 19.30 21.30 uur Plaats: Gemeenschapshuis Limbrichterveld Aanwezig: Namens de gemeente: Corry

Nadere informatie

VV Serooskerke. Resultaten maatschappelijke dialoog. Dinsdag 5 april, Zandput. Stop zoveel mogelijk bij elkaar. Achtergrond en doel dialoog

VV Serooskerke. Resultaten maatschappelijke dialoog. Dinsdag 5 april, Zandput. Stop zoveel mogelijk bij elkaar. Achtergrond en doel dialoog Resultaten maatschappelijke dialoog Serooskerke Dinsdag 5 april, Zandput Deelnemers Dorpsraad PKN gemeente SV Serooskerke Muziekvereniging EMM Zwembad De Goudvijver Ondernemersvereniging Welzijn Veere

Nadere informatie

Stichting Dorpshuis Oostelbeers / Dorpsraad Oostelbeers. Welkom!

Stichting Dorpshuis Oostelbeers / Dorpsraad Oostelbeers. Welkom! Stichting Dorpshuis Oostelbeers / Dorpsraad Oostelbeers Welkom! Informatie avond 26 Mei 2016 Agenda 1. Opening 2. Voortgang Juli-2015 tot Mei-2016 3. Financien 4. Stand van zaken verbouwing 5. Vervolg

Nadere informatie

Verslag jaarlijkse ledenvergadering 2015

Verslag jaarlijkse ledenvergadering 2015 Verslag jaarlijkse ledenvergadering 2015 Datum: Maandag 26 oktober 2015 Tijd: 20.00-22.10 uur Aanwezig: 36 leden Afwezig m.k.: Peter Berentsen, Jan Bouwmeesters, Martin Grotenhuis, Stef Groot Kormelink,

Nadere informatie

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in.

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in. Notulen van de GMR-vergadering van 26-02-2015 Aanwezig: Mark Bernards, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Hans van Geffen (voorzitter), Nicky van den Heuvel, Mariëtte Jansen, Ivo van der

Nadere informatie

Evaluatie Blauwe zone Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje. d.d

Evaluatie Blauwe zone Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje. d.d Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje d.d. 18-09-2015 Voorwoord Voor u ligt de evaluatie van de Blauwe zone op het Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje. De raad heeft aan het college gevraagd om de mogelijkheden

Nadere informatie

Samen denken Samen doen.

Samen denken Samen doen. Samen denken Samen doen. Verslag van de thema avond Samen denken Samen doen op 5 juni 2012. De thema avond Samen denken Samen doen werd op 5 juni 2012 gegeven door het Platvorm Gehandicaptenbeleid Mill

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 26 september 2011 Agenda nr: 10 Onderwerp: Plan van aanpak voor een nieuw gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan

Raadsvergadering d.d.: 26 september 2011 Agenda nr: 10 Onderwerp: Plan van aanpak voor een nieuw gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 26 september 2011 Agenda nr: 10 Onderwerp: Plan van aanpak voor een nieuw gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van

Nadere informatie

Notulen Werkgroep Eerbeek

Notulen Werkgroep Eerbeek Notulen Werkgroep Eerbeek Datum: 19 maart 2009 Locatie: Café Spoorzicht, Eerbeek Vergadering: 2 Aanwezig: Rudi Theunissen, Bas Assink, Marina Propadalo (Kuiper Compagnons), Hein Reusken, Casper Heine,

Nadere informatie

JAARVERSLAG SEIZOEN

JAARVERSLAG SEIZOEN JAARVERSLAG SEIZOEN 2014-2015 Namens Stichting Kulturhus Beltrum Opgesteld door Ronald Stapelbroek Beltrum, januari 2016 Stichting Kulturhus Beltrum Mariaplein 6B 7156 MG BELTRUM E-mail: info@kulturhusbeltrum.nl

Nadere informatie

Notulen openbare vergadering Medezeggenschapsraad De Triangel

Notulen openbare vergadering Medezeggenschapsraad De Triangel Notulen openbare vergadering Medezeggenschapsraad De Triangel Datum: 20 december 2011 Aanwezig: Janny Hakkers, Colinda van Milligen, Gezien Stam Afwezig met kennisgeving: Jan-Matthijs Hulsman, Marianne

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine Notulen MR vergadering 29 maart 2016 Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine 1. Opening. Bart opent de vergadering. De notulen van 4

Nadere informatie

1. Kunt u aangeven aan welke kaders u wel of niet voldoet en in welke mate.

1. Kunt u aangeven aan welke kaders u wel of niet voldoet en in welke mate. Vragen aan college betreffende het Jeugdcentrum in de Gruitpoort 1-12-2011 D66 heeft de volgende vragen voor het college: 1. Kunt u aangeven aan welke kaders u wel of niet voldoet en in welke mate. Zie

Nadere informatie

Leefbaarheid is mensenwerk. Leeuwarden, 21 maart 2013 Roosje van Leer, STAMM

Leefbaarheid is mensenwerk. Leeuwarden, 21 maart 2013 Roosje van Leer, STAMM Leefbaarheid is mensenwerk Leeuwarden, 21 maart 2013 Roosje van Leer, STAMM Programma Wat is leefbaarheid? Krimp en leefbaarheid Ontwikkelingen op het platteland Hoe meet je leefbaarheid? Wat is van invloed

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen. Hoofdstuk II Indiening Stadsinitiatief

Hoofdstuk I Algemene bepalingen. Hoofdstuk II Indiening Stadsinitiatief Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Nadere regels in de zin van de Subsidieverordening Rotterdam 2005 (SvR) De SvR is op het Stadsinitiatief van toepassing. Het college heeft ingevolge artikel 4

Nadere informatie

Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels. Gemeente Albrandswaard

Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels. Gemeente Albrandswaard Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels Gemeente Albrandswaard Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels Gemeente Albrandswaard Datum: 18 mei 2012 Afdeling: Bestuur, team ontwikkeling Afdelingshoofd:

Nadere informatie

Verenigingsleven. 1. Bent u lid van een vereniging? (meerdere antwoorden mogelijk) (n=171)

Verenigingsleven. 1. Bent u lid van een vereniging? (meerdere antwoorden mogelijk) (n=171) Verenigingsleven Voor vele verenigingen start het nieuwe seizoen na de zomervakantie. 5 4 1. Bent u lid van een vereniging? (meerdere antwoorden mogelijk) (n=171) 4 4 3 2 2 2 18% 1 1 7% sportvereniging

Nadere informatie

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL HET COLLEGE VERZOEKT U DIT RAADSVOORSTEL TE BEHANDELEN ONDERWERP : De Raad op Pad in Broekland ZAAKNUMMER : 3398-2016 B&W VERGADERING : 17 mei 2016 AGENDACOMMISSIE

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Dorpsraad Broekhuizen Broekhuizenvorst. Gelegenheid tot stellen van vragen, geven van reactie en gedachtewisseling.

Dorpsraad Broekhuizen Broekhuizenvorst. Gelegenheid tot stellen van vragen, geven van reactie en gedachtewisseling. Dorpsraad Broekhuizen Broekhuizenvorst Definitief verslag informatieavond accommodaties d.d. 3 december 2008. 1. Opening S. van Loo opent de informatieavond, heet de aanwezigen welkom en geeft aan wat

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015 Rockanje, 29 september 2015 Nr. 120062/120065

Raadsvoorstel 2015 Rockanje, 29 september 2015 Nr. 120062/120065 Raadsvoorstel 2015 Rockanje, 29 september 2015 Nr. 120062/120065 Raadsvergadering van 10 november 2015 Agendanummer Onderwerp: Plan van aanpak Verenigingsgebouw Tintestein Aan de gemeenteraad. 1. Gevraagd

Nadere informatie

Denktank duurzaamheid

Denktank duurzaamheid Denktank duurzaamheid Vergadering d.d. 21 mei 2014 Aanwezig M.T.A. Hegger, wethouder duurzaamheid gemeente Purmerend (voorzitter a.i.) W. Wildschut, bestuurslid Milieudefensie Purmerend G. de Man, directeur

Nadere informatie

Bespreking ter voorbereiding op debat en/of besluitvorming.

Bespreking ter voorbereiding op debat en/of besluitvorming. BEHANDELMEMO Van: Aan: agendacommissie raadsleden en steunfractieleden Huis van de Stad Status: Deelnemers: Doel: Toelichting: Bespreking ter voorbereiding op debat en/of besluitvorming. Raadsleden/steunfractieleden

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP: Subsidieverlening t.b.v. een nieuw te bouwen Multifunctionele Centrum te Minnertsga (MFC). VOORSTEL 1. Aan de vereniging van Plaatselijk Belang te Minnertsga een eenmalige

Nadere informatie

Evaluatie verordening Paracommercie

Evaluatie verordening Paracommercie * Evaluatie verordening Paracommercie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Dorpshuizen, MFC s en wijkgebouwen 4 3. Commerciële horeca 5 4. Conclusie 6 5. Advies 7 Pagina 2 van 8 1. Inleiding In de vergadering

Nadere informatie

Lidwien Vos (directie) (schuift om 21:00 uur aan) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.

Lidwien Vos (directie) (schuift om 21:00 uur aan) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Notulen van de mr-vergadering op 12 juni 2017 Aanwezigen: Jasper de Bock (interim-voorzitter MR) Lotte van Deursen Rene Glas Bas de Groot Marco van Leeuwen Laura Lijf-Versteeg Diederik Miedema Lidwien

Nadere informatie

kijk wij presenteren u... 23-11-2015 1

kijk wij presenteren u... 23-11-2015 1 wij presenteren u... 23-11-2015 1 wij presenteren u... Ontmoeting in Dieze Oost Hoe verder nu de wijkvereniging stopt, ook met het beheer van het wijkcentrum. 23-11-2015 2 Hoe ziet de avond er uit. 19.30

Nadere informatie

Onderwerp: Vervolgprocedure project 150 Algemene begraafplaatsen

Onderwerp: Vervolgprocedure project 150 Algemene begraafplaatsen RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 324220 Raadsvergadering van 2 februari 2012 Agendanummer: 7.2 Onderwerp: Vervolgprocedure project 150 Algemene begraafplaatsen Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van NKS-Handbal d.d. 23 juni 2015 in Vught aanvang 19.00 uur.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van NKS-Handbal d.d. 23 juni 2015 in Vught aanvang 19.00 uur. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van NKS-Handbal d.d. 23 juni 2015 in Vught aanvang 19.00 uur. Aanwezig: Van het bestuur: Marius Buiting, Ton Loeffen. Van de verenigingen: Wim v/d Schoot(Zephyr,

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier 1 B&W.nr.: 08.0205, d.d. 18 maart 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Haalbaarheidsonderzoek kunstijsbaan Leiden. BESLUITEN 1 Kennis te nemen van het Haalbaarheidsonderzoek kunstijsbaan Leiden, Grontmij/Marktplan,

Nadere informatie

ûjlhlu. Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 Roden, 11 december 2013

ûjlhlu. Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 Roden, 11 december 2013 Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad î Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 BesSuit: ûjlhlu. Roden, 11 december 2013 Onderwerp Privatisering Dörpshuus NijRoon Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

RESULTATEN VAN DE AANVULLENDE ENQUETE

RESULTATEN VAN DE AANVULLENDE ENQUETE RESULTATEN VAN DE AANVULLENDE ENQUETE bij het oudertevredenheidsonderzoek 2010. Basisschool De Driesprong. Inleiding. In november 2010 zijn de ouders van de leerlingen van basisschool De Driesprong op

Nadere informatie

Projectplan. Verenigingsgebouw Barsingerhorn.

Projectplan. Verenigingsgebouw Barsingerhorn. Projectplan Verenigingsgebouw Barsingerhorn. Van overbodig schoolgebouw naar een modern en bruisend verenigingsgebouw voor Barsingerhorn. Het nieuwe verenigingsgebouw. Inleiding: Barsingerhorn is een klein,

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek d.d. 8 mei 2017 om uur bij het Heuveltje

Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek d.d. 8 mei 2017 om uur bij het Heuveltje Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek d.d. 8 mei 2017 om 20.00 uur bij het Heuveltje Aanwezig: Afwezig: Gast: Anita Gerritsen, Rene Derksen, Hans Hofs, Marian Trommelen Ellen van Hierden,

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Bijeenkomst Vorderingen Gemeenschapshuis

Bijeenkomst Vorderingen Gemeenschapshuis Bijeenkomst Vorderingen Gemeenschapshuis 21-12-2011 Samen sterk naar de toekomst 1 De toekomst van ons dorp = De zorg van het dorp zelf! Een gezamenlijke verantwoordelijkheid 2 Invulling avond Doel avond:

Nadere informatie

Wijkraadsvergadering Noordoost

Wijkraadsvergadering Noordoost verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst: Wijkraadsvergadering Noordoost Datum bijeenkomst 13 oktober 2005 Aanwezig:

Nadere informatie

Rapport. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt

Rapport. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt Rapport Zeggen wat je doet en doen wat je zegt Een onderzoek naar de informatieverstrekking door het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer bij de uitbreidingen van een speelveld. Oordeel

Nadere informatie

Rapportage Burgerparticipatie Mierlo s Welkom

Rapportage Burgerparticipatie Mierlo s Welkom Rapportage Burgerparticipatie Mierlo s Welkom 1 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Samenvatting 1.1 Werkgroep Openbare ruimte 1.2 Werkgroep Woningen 2. Plan van Aanpak Burgerparticipatie 2.1 Informeren belanghebbenden

Nadere informatie

TOEKOMST VAN DE SMELEHOF. Presentatie Stand van Zaken aan Dorpsforum 13 juni 2016

TOEKOMST VAN DE SMELEHOF. Presentatie Stand van Zaken aan Dorpsforum 13 juni 2016 TOEKOMST VAN DE SMELEHOF Presentatie Stand van Zaken aan Dorpsforum 13 juni 2016 Accommodatiebeleid Gemeente Venray Voor gemeenschapshuizen en wijkcentra Per 1 januari 2018 treedt overheid terug, centra

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

Contactblad voor Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming

Contactblad voor Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Contactblad voor Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Jaargang 53, nummer 10 29 juli 2017 Periode: zaterdag 29 juli t/m vrijdag 25 augustus 2017 Mooie dahliaboeketten fleuren de entree

Nadere informatie

Het vastgestelde huishoudelijk reglement bepaalt in de bijbehorende bijlage het volgende onder de kop:

Het vastgestelde huishoudelijk reglement bepaalt in de bijbehorende bijlage het volgende onder de kop: Innovatiefonds. Huishoudelijk reglement als basis In de toelichting bij het voorstel voor een nieuw Huishoudelijk Reglement voor KansPlus zoals vastgesteld op de 14 e algemene vergadering van 25 mei 2013,

Nadere informatie

Fiets Filevrij. 3e bijeenkomst. 15 juli 2013 Locatie 78 in Bunnik

Fiets Filevrij. 3e bijeenkomst. 15 juli 2013 Locatie 78 in Bunnik Fiets Filevrij 3e bijeenkomst 15 juli 2013 Locatie 78 in Bunnik Agenda vanavond Welkom Proces tot nu toe (Oranjewoud) Onafhankelijk advies (Oranjewoud) ---------------------------------------------------

Nadere informatie

Welkom. Workshop 3 1 oktober 2014

Welkom. Workshop 3 1 oktober 2014 Welkom Workshop 3 1 oktober 2014 Programma 19.35-20.05 uur: Korte terugblik Ontwerp Bij de Vaart Van der Laan Architekten Veelgestelde vragen, komende traject Toewijzing kavels 20.10 21.15 uur: Workshops

Nadere informatie

SLOTBIJEENKOMST DUURZAME ACCOMMODATIES 19 MEI 2015

SLOTBIJEENKOMST DUURZAME ACCOMMODATIES 19 MEI 2015 SLOTBIJEENKOMST DUURZAME ACCOMMODATIES 19 MEI 2015 Welkom Leon Geilen, wethouder Leefomgeving, wijkgericht werken en welzijn Deelnemers vanuit Gemeente Sittard-Geleen Corry de Koster Projectmanager Eugene

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: 2 APR. 201

Datum vergadering: Nota openbaar: 2 APR. 201 Gemeente Hellendoorn Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 16INT01246 miniimi uiiimui iii. Datum vergadering: Nota openbaar: 2 APR. 201 Onderwerp: Evaluatie gebruiksvergoeding dorpshuizen. Advies':

Nadere informatie

Welkom. 1 MFA Beringe Buiten Bij Eendracht Volgt Ontwikkeling!

Welkom. 1 MFA Beringe Buiten Bij Eendracht Volgt Ontwikkeling! Welkom 1 MFA Beringe Buiten Bij Eendracht Volgt Ontwikkeling! Agenda 20:00 Welkom en inleiding 20:10 Presentatie initiatiefgroep, discussie en vragen 20:50 Korte pauze 21:00 Vervolg presentatie 21:45 Afsluiting

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Definitief verslag van vergadering Gebiedspanel Centrum-Oost 25 mei 2011

Definitief verslag van vergadering Gebiedspanel Centrum-Oost 25 mei 2011 Pagina 1 van 6 Aanwezig Martin Leenders (Wijkraad Zuid) Jan Groenen ((Wijkraad Zuid) Frans Aussems (Wonen Venray) Bert van der Meer (Locatiemanager De Zorggroep) Léon van Dijck ( Synthese ) Sonja van Griethuysen

Nadere informatie

Renovatie Noord-West. 5 juli /7/2016 Gemeente Heiloo 1

Renovatie Noord-West. 5 juli /7/2016 Gemeente Heiloo 1 Renovatie Noord-West 5 juli 2016 7/7/2016 Gemeente Heiloo 1 Introductie Welkom Bewoners van Trompenburg V. Vladerackenlaan Bayershofweg Arklaan Driestal Vierkant Laan van Muijs Gastvrouwen/heren vanavond

Nadere informatie

Andere schooltijden..

Andere schooltijden.. Andere schooltijden.. Ongeveer 28-32% van de gezinnen is vanavond vertegenwoordigd. Team volgt ook traject (redelijk vergelijkbaar). Deze infoavond Doel: Informatie / achtergronden geven m.b.t. andere

Nadere informatie

Door de avondvoorzitter wordt de leiding van de vergadering formeel overgedragen aan de nieuw aangestelde voorzitter.

Door de avondvoorzitter wordt de leiding van de vergadering formeel overgedragen aan de nieuw aangestelde voorzitter. Notulen Extra Algemene Ledenvergadering Hotel Restaurant Den Engel 18 juli 2016, 20.00 uur 1. De voorzitter opent de vergadering om 20.10 en heet een ieder van harte welkom op deze extra algemene ledenvergadering.

Nadere informatie

Geachte raadsleden, Vertrouwend u hiermee voldoende te informeren tekenen wij in afwachting van uw reactie, Met vriendelijke groet,

Geachte raadsleden, Vertrouwend u hiermee voldoende te informeren tekenen wij in afwachting van uw reactie, Met vriendelijke groet, Geachte raadsleden, Bijgaand treft u de definitieve Dorpsagenda Ottoland "Samen investeren in een leefbaar Ottoland". De uitwerking van de thema's in deze Dorpsagenda willen wij "Samen" met bewoners,verenigingen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport B A S I S V O O R B E L E I D Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Eigentijds Speelgoedmuseum, Erfgoed en meer...

Eigentijds Speelgoedmuseum, Erfgoed en meer... Stichting Eigentijds Speelgoedmuseum, Erfgoed en meer... Hoofdstuk van het Deventer Verhaal 1 Presentatie Sesem 23 april 2015 Vertrekpunt Als Sesem (Stichting Eigentijds Speelgoedmuseum, Erfgoed en meer)

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid Herziening Accommodatiebeleid Agenda voor vanavond Aanleiding herziening Totstandkomen huidig accommodatiebeleid Constateringen huidige tijdgeest Onderbouwing toekomst bestendige kaders voor beleid Insteek

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

Project 150 Algemene begraafplaatsen

Project 150 Algemene begraafplaatsen Project 150 Algemene begraafplaatsen Herbevestiging of heroriëntatie van de opdracht? Zevenbergen, 9 februari 2011 Agenda 1. Terugblik (door Marleen Zantingh, projectleider gemeente Moerdijk) Opdracht

Nadere informatie

LBM workshop Jeugdbeleid Harmonie/Fanfare/Brassband. Welkom! 6 maart 2010 Centrum voor de Kunsten Roermond

LBM workshop Jeugdbeleid Harmonie/Fanfare/Brassband. Welkom! 6 maart 2010 Centrum voor de Kunsten Roermond LBM workshop Jeugdbeleid Harmonie/Fanfare/Brassband Welkom! 6 maart 2010 Centrum voor de Kunsten Roermond Programma 10.00 u Ontvangst 10.30 u Opening 10.40 u Presentatie programma 10.45 u Presentatie best

Nadere informatie

Bijlage 1 OBJECT-GEGEVENS OBJECTEN DATABANK (ODB) RIJKSDIENST VOOR ARCHEOLOGIE, CULTUURLANDSCHAP EN MONUMENTEN

Bijlage 1 OBJECT-GEGEVENS OBJECTEN DATABANK (ODB) RIJKSDIENST VOOR ARCHEOLOGIE, CULTUURLANDSCHAP EN MONUMENTEN Bijlage 1 OBJECT-GEGEVENS OBJECTEN DATABANK (ODB) RIJKSDIENST VOOR ARCHEOLOGIE, CULTUURLANDSCHAP EN MONUMENTEN BASISGEGEVENS Provincie : Noord-Holland Object-code : 1135ZA-00000-02 MIP-gebied : Waterland

Nadere informatie

Nieuw beleid bewegen en sporten Schiedam. VSG Kennisdag. Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...

Nieuw beleid bewegen en sporten Schiedam. VSG Kennisdag. Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond... Nieuw beleid bewegen en sporten Schiedam VSG Kennisdag 16 februari 2017 Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond......gebruik vervolgens onderstaande tool om uw foto op maat

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010. De Rotonde. Niekerk

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010. De Rotonde. Niekerk Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010 De Rotonde Niekerk 1. Inleiding Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Dorpshuis De Rotonde te Niekerk in de gemeente Grootegast. Eind 2009 is een ingrijpende

Nadere informatie

2e inwonersavond idop Escharen 23 januari 2012

2e inwonersavond idop Escharen 23 januari 2012 2e inwonersavond idop Escharen 23 januari 2012 Agenda 19.30 uur Welkom door wethouder E. Daandels 19.35 uur Toelichting door Jolanda Luijten Presentatie actiepunten in hoofdlijnen Bedoeling van de avond

Nadere informatie