Notulen presentatie accommodatie behoefte Beltrum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen presentatie accommodatie behoefte Beltrum"

Transcriptie

1 Notulen presentatie accommodatie behoefte Beltrum Project: Presentatie van de uitkomsten van de enquête over de accommodatie behoefte in Beltrum Verslagnr.: Datum / tijd Plaats: januari 2009 om 20:00 uur Dorpshuis De Wanne Aanwezig: Harry Geverinck (Stichting Volksfeest Beltrum), Martin Bouwmeester (Stichting Oud Beltrum / adviserend lid RvO), Irma Wielens (Sensire), Mari Hoevenaars (Tennisclub Beltrum / Eetcafé), W. ten Voorde (SKOTA), Ellen Dijkman (gemeente Berkelland), Ellen Heutinck (cursus zelfstandig kleding maken), Tonnie Brevink (VIOS Handbal), Henk te Bogt (FNV Bouw), Jan Kok (Historische werkgroep), A. Stortelder (Dameskoor), J. Geerdinck (Hobbyclub), Els klein Gunnewiek (Ouderraad Ludgerschool), Wil Huirne - Wienholts (K.B.O. Beltrum), Fien Scharenborg - Jolij (K.B.O. Beltrum), Jozé Ribbers (cursus Aquarelleren), Sylvia Tackenkamp (cursus Aquarelleren), Tonny Severt (Lijndansen), José te Brake (Vrouwennetwerk ZijActief), Manon Schilderinck (PSZ t Drempeltje), Fons Bokkers (Stichting Kerkepaden), Frans Hoitink (Herenkoor / Harmonicaclub), Marcel Helmers (Sportcentrale VIOS), H. Ribbers, M. Stegers te Focht (R.K. Parochie O.L.V. Tenhemelopneming), Jan Pape (ondernemersvereniging St. Martinus), Peter Rotink (AJK Beltrum), Jan Klein Nijenhuis (Sportcentrale VIOS + VIOS Gym), Paul Ribbers (Het Baken), Harry Reijerink (Sportcentrale VIOS), Wilfried Groot Zevert (Muziekvereniging Concordia), Jan Asschert, Coen Meulenbeek (Stichting de Wanne), Marco Krabbenborg (Stichting de Wanne), Peter van Heek (VKK Gelderland), Leo te Woerd (WBE / RvO), Jeannet Ernst (RvO), Arjen Heutinck (RvO) en Ronald Stapelbroek (RvO). Afgemeld: Theo Heutinck (werkgroep Oorlogsmonument + 4/5 mei herdenking/viering), Betty Zeinstra Miedema (Projectraad Lokaal Vrijwilligerswerk), Wil Spilman (De Zonnebloem, afd. Beltrum), Marc Huirne (Volksfeestvereniging Voor-Beltrum), Bas Hommelink (RvO), Damvereniging DIOS (Mevr. P. Ribbers- Hanselman) DEZE NOTULEN GEVEN DE ZAKEN WEER ZOALS BESPROKEN TIJDENS DE PRESENTATIE EN ZIJN EEN AANVULLING OP DE HAND-OUTS VAN DE GEHOUDEN PRESENTATIE WELKE ALS BIJLAGE ZIJN BIJGEVOEGD. 1. Opening (door Leo te Woerd, voorzitter Raad van Overleg Beltrum) Leo te Woerd opent de vergadering en heet iedereen welkom. 2. Inleiding (door Coen Meulenbeek, lid werkgroep en voorzitter Dagelijks bestuur de Wanne) Coen legt het programma van deze avond uit en geeft aan dat de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd door Ronald Stapelbroek en het vervolgtraject wordt toegelicht door Peter van Heek. Aanleiding: Onderhoudskosten: Coen benadrukt de hoge onderhoudskosten. Geschat is dat de Wanne rond ,- aan onderhoudskosten te wachten staat (voor dak, keuken, etc). Dit is nog Notulen presentatie accommodatie behoefte Beltrum Pagina 1 van 5

2 Exploitatie: Functionaliteit: exclusief het functioneler maken van de Wanne, bijvoorbeeld door het aanleggen van een lift voor minder valide mensen. Coen benadrukt dat deze in de nabije toekomst onder druk staat. Hierbij wijst hij op het feit dat Betula en DLG (momenteel zorgen ze voor ca ,- aan jaarlijkse inkomsten) in de toekomst waarschijnlijk deels of geheel wegvallen. Coen geeft aan dat deze ook ter discussie staat. Zo heeft onder andere de Triangel aangegeven dat de door hun gebruikte ruimtes niet meer voldoen aan de Arboeisen. Tevens geven zij aan dat er geluidshinder is. Sprekend voorbeeld is tevens de kelder die vroeger veelvuldig gebruikt werd maar momenteel grotendeels leeg staat. 3. Werkgroep (door Coen Meulenbeek) Geen aanvullingen 4. Overige acties (door Coen Meulenbeek) Coen geeft aan dat het gesprek met de gemeente (wethouder Jan Zappeij en beleidsmedewerker Frank Evers) constructief en positief is verlopen. De gemeente spoort aan om op deze voet verder te gaan en te komen tot een goed plan voor Beltrum. Het is belangrijk dat dit plan van onderuit wordt gedragen waarbij de opties in redelijkheid en billijkheid afgewogen moeten worden. De gemeente zal uiteindelijk financieel ook willen bedragen in een toekomstbestendige oplossing voor Beltrum waarbij sprake zal zijn van maatwerk. Daarnaast heeft de gemeente aangegeven dat zij het vervolg onderzoek financieel willen ondersteunen. Een verzoek hiervoor is onlangs schriftelijk ingediend bij de gemeente. Verwacht wordt dat hierover de komende weken duidelijkheid komt. Gesprek met plaatselijk horeca (Dute en Spilman): Deze gesprekken hebben onlangs plaats gevonden omdat de rol van de plaatselijke horeca in de enquête was onderbelicht. Gezien het feit dat momenteel diverse verenigingen activiteiten ontplooien bij de plaatselijke horeca was de werkgroep benieuwd naar hun reacties m.b.t. dit onderzoek en in hoeverre zij een rol zouden kunnen spelen in het vervolgonderzoek. 5. Feiten (door Coen Meulenbeek ) Geen aanvullingen. 6. Samenvatting resultaten accommodatie onderzoek (door Ronald Stapelbroek, lid werkgroep en bestuurslid Raad van Overleg Beltrum) Ronald benadrukt dat de presentatie een samenvatting is op hoofdlijnen. In een gemaakt werkboek zijn alle resultaten opgenomen. 7. Mogelijke scenario s (door Peter van Heek, Vereniging van Kleine Kernen Gelderland) Peter geeft kort de vier scenario s weer. Hij licht het verschil tussen een Kulturhus en een Multifunctioneel Centrum toe. Daarnaast geeft hij aan dat onder een Brede school wordt verstaan een combinatie van de dagelijkse schoolactiviteiten met bijvoorbeeld buitenschoolse opvang. Peter eindigt zijn betoog met de vraag wat er bij de aanwezigen leeft. Oftewel, welke voorkeur de aanwezigen ten aanzien van de gestelde scenario s hebben. Het is bedoeling dat in groepsverband punten worden toegekend aan de verschillende scenario s volgens de songfestival methode. Na de pauze zullen de punten toegekend moeten worden. Notulen presentatie accommodatie behoefte Beltrum Pagina 2 van 5

3 Vragen dan wel opmerkingen vanuit de zaal ten aanzien van het gepresenteerde: *) Marco Heutinck: Is er in het onderzoek gekeken naar de significantie van de ontevredenheid van de Wanne? Antwoord Ronald: Ja *) Jan Nijenhuis: Scenario s 1 en 2 lijken veel op elkaar, maar klopt het dat deze eigenlijk inhouden dat bij deze scenario s de Wanne in de huidige vorm blijft bestaan? Antwoord Peter: Ja, het verschil zit hem in of het bestaande gebouw al dan niet verbouwd gaat worden om aan de eisen te voldoen. *) Paul Ribbers: Presentatie nog op Beltrum-Online? Antwoord Peter: Ja, waarmee hij verwijst naar het vervolg van de presentatie. Ten slotte wijst Leo nog op het tekenen van de presentielijsten en geeft hij nog de namen door van de afmeldingen voor vanavond. PAUZE 8. Welke scenario s? Aangezien binnen sommige groepen verdeeldheid heerste, is besloten nog een extra formulier per groep uit te delen en deze mee te laten wegen in de tellingen. De toegekende punten per scenario worden door Ronald op een flap-over geschreven en per groep kort toegelicht. Uitslag: Scenario 1: Huidige situatie van accommodaties in Beltrum handhaven Scenario 2: De Wanne verbouwen en toekomstbestendig maken Scenario 3: Bouwen van een nieuw Kulturhus of een Multifunctioneel Centrum Scenario 4: De Wanne sluiten en activiteiten herhuisvesten binnen Beltrum 23 punten 33 punten 33 punten 21 punten Peter geeft aan dat geconcludeerd kan worden dat de scores dicht bij elkaar liggen en dat er dus geen uitschieters zijn. Dit geeft aan dat er een grote verdeeldheid is onder de aanwezigen. Reacties / opmerkingen vanuit de zaal: *) Harry Geverinck: Hij geeft aan dat het moeilijk was om punten toe te kennen en dat het meer gevoelswerk was. In hoeverre de opties reëel zijn is in deze fase moeilijk te bekijken. Wel geeft hij aan dat er goed moet worden gekeken naar de consequenties voor de verenigingen bij herhuisvestiging. *) Jan Nijenhuis: Hij geeft aan dat uit de enquête blijkt dat het leeuwendeel tevreden is met de huidige situatie en er geen behoefte is aan grootschalige uitbreidingen. Hij is voor het realiseren van naschoolse opvang. Verder geeft hij aan dat er voor het vervolgtraject gekeken en gedacht zou kunnen worden in clusters. Zo heb je een cluster muziek, sport en onderwijs + cultuur. Vervolgens zou je voor deze clusters de accommodaties moeten bekijken. Voordeel van deze clustering is dat je groepen met dezelfde insteek en belangen bij elkaar Notulen presentatie accommodatie behoefte Beltrum Pagina 3 van 5

4 houdt. Alles in één gebouw ziet hij als kapitaalvernietiging aangezien er al zoveel gebouwen in Beltrum aanwezig zijn. Hij benadrukt dat het moet gaan om minder gebouwen met meer bundeling. *) Marietje Steegers: Is bij de telling geen vertekend beeld ontstaan door het uitreiken van dubbele formulieren? Antwoord Peter: De uitslag van de tellingen moeten gezien worden als een indicatie maar geven geen voortijdig besluit aan voor een scenario. Welke scenario uiteindelijk het beste is zal in het vervolgonderzoek naar voren moeten *) Paul Ribbers: Paul geeft aan dat er goed gekeken moet worden naar de gebruikerstijden van de verschillende verenigingen en gebouwen. Dit vergt een goede planning maar kan de uiteindelijke financiële haalbaarheid ook ten goede *) Wilfried Groot Zevert: Hij concludeert dat geen van de scenario s in deze fase uitgesloten kan worden gezien de verdeeldheid en hoopt dat dit meegenomen wordt in het vervolgonderzoek. *) Ellen Heutinck: Zij streeft naar een belangeloos gebouw, dus tot een behoud van een gemeenschapsgebouw. Invloed van derden (bijvoorbeeld horeca) vindt zij ongewenst. *) Harry Geverinck: Hij geeft aan dat sommige culturele activiteiten geld kosten waar weinig tot geen opbrengsten tegenover staan. Dit moet behouden blijven, maar staat de horeca hier wel op te wachten? Antwoord Ronald: De horeca is benaderd en heeft aangegeven in principe niet afwijzend te zullen zijn naar verenigingen toe maar dat er uiteindelijk wel bedrijfsmatig naar gekeken zal worden. Het is immers hun broodwinning. *) Harry Reijerink: Hij geeft aan dat er wel gelet moet worden dat mensen niet op emotionele gronden een beslissing dan wel mening hebben en dat er wel op rationele gronden naar de problemen moet worden gekeken. Hij haalt hierbij het voorbeeld van de kermis aan. *) Coen Meulenbeek: Hij geeft aan dat in deze zaal ieders mening wordt gehoord en dus ook iedereen gelijk heeft. Wel zal het vroeg of laat bij de keuze voor een bepaald scenario pijn kunnen gaan doen bij een vereniging of instelling. Uiteindelijk zullen we moeten kijken naar het algemeen belang voor Beltrum oftewel het Beltrumse Belang. *) Henk te Bogt: Henk geeft ook aan dat hij vindt dat er een belangeloos gebouw moet Peter sluit de discussie af. Notulen presentatie accommodatie behoefte Beltrum Pagina 4 van 5

5 9. Instellen nieuwe werkgroep Ten aanzien van de planning geeft Peter aan dat het streven is om in juli 2009 een eindrapportage gereed te hebben. Jan Klein Nijenhuis geeft aan dat gezien de verdeeldheid dit wel een erg ambitieuze planning is en dat het uiteindelijke resultaat kwalitatief goed moet zijn en niet ten koste mag gaan van de snelheid van het onderzoek. Besloten wordt om te trachten in juli een tussenrapportage gereed te hebben en te presenteren zodat een ieder de gelegenheid krijgt te reageren op de voortgang van het project. Uiteindelijk zal er uiterlijk in oktober / november 2009 een eindrapport moeten liggen. Ten aanzien van de nieuwe werkgroep geeft Peter aan dat op de enquête formulieren een aantal mensen hebben aangegeven te willen meedenken in het vervolgproces. De huidige werkgroep zal z.s.m. mensen gaan benaderen om zitting te nemen in de nieuwe werkgroep. Deze werkgroep zal ook deskundig worden bijgestaan door het inhuren van een medewerker. Peter geeft aan dat het in eerste instantie ook aan alle verenigingen is om het als een belangrijk onderwerp in het bestuur te behandelen. Mocht daar behoefte aan bestaan dan kan altijd contact worden opgenomen met of teruggekoppeld worden via de verschillende contactmogelijkheden zoals in de presentatie is aangegeven. 10. Afsluiting Leo bedankt iedereen voor de aanwezigheid en actieve inbreng en spreekt de wens uit dat deze avond mag bijdragen tot toekomst bestendige accommodaties voor onze Beltrumse gemeenschap. Notulen presentatie accommodatie behoefte Beltrum Pagina 5 van 5

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 67 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 2 april 2013 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

de leden van de commissie Cultuur en Welzijn van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN

de leden van de commissie Cultuur en Welzijn van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Aan: de leden van de commissie Cultuur en Welzijn van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Assen, 10 november 2010 Ons kenmerk: 10.038/HPB/HL Behandeld door: H.G. Parker

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 Van de voorzitter Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Namens het bestuur van de VVD afd. Hoorn mag ik u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling

Nadere informatie

Verslag sportconferentie gehouden op 28 februari 2011

Verslag sportconferentie gehouden op 28 februari 2011 Verslag sportconferentie gehouden op 28 februari 2011 Introductie door de heer H. Mieras De gemeente staat op dit moment voor een enorme ombuigingssituatie. In het kader van deze ombuigingen zijn in totaal

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

De voorzitter geeft het woord aan de insprekers.

De voorzitter geeft het woord aan de insprekers. BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 26 maart 2015 Onderwerp: Discussienota Alternatieve plannen Scholeneiland Aanwezig: Voorzitter: dhr. P. Lakerveld Locogriffier: mw. A. van Wees Leden: mw. H.J.

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 65 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 22 maart 2011 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

NInforimaetiemuagaziw ne voors ge H meens e chap f shu t izen Jaargang 9 nummer 2 juni 2005 Kijken naar kansen In dit

NInforimaetiemuagaziw ne voors ge H meens e chap f shu t izen Jaargang 9 nummer 2 juni 2005 Kijken naar kansen In dit Jaargang 9 nummer 2 juni 2005 Kijken naar kansen Gemeenschapshuis nieuwe stijl In dit NieuwsHeft: Conferentie 't Heft Gemeenschapshuis De Deel 1 t Heft heeft wederom een succesvolle conferentie georganiseerd

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Peuterspeelzaalwerk in Diemen

Peuterspeelzaalwerk in Diemen Peuterspeelzaalwerk in Diemen Afdeling Samenleving juli 2013 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aanleiding, opdracht en proces 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Opdracht 4 1.3 Proces 4 Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen 6 2.1 Landelijke

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

VERSLAG 1e EILANDBIJEENKOMST TOEKOMSTVISIE EILAND VAN SCHALKWIJK

VERSLAG 1e EILANDBIJEENKOMST TOEKOMSTVISIE EILAND VAN SCHALKWIJK VERSLAG 1e EILANDBIJEENKOMST TOEKOMSTVISIE EILAND VAN SCHALKWIJK datum: 20 april 2009 plaats: St. Michielschool in Schalkwijk verslaglegger: M. Kranenburg tijd: 20.00-22.30 uur Aanwezig: ca. 80 personen

Nadere informatie

Coöperatie Limburgse Zorgboeren

Coöperatie Limburgse Zorgboeren Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 24 april 2015, 13.30 uur - 16.00 uur OT Vervoer 1 Locatie: Informatiecentrum Belvédère, Boschstraat 24, 6211 AX Maastricht Aanwezig: Zorgaanbieders John Hoofs

Nadere informatie

De heer ISRAËL: Dank u wel. Leefbaar Diemen en Democraten Diemen zouden graag een motie indienen betreffende het convenant.

De heer ISRAËL: Dank u wel. Leefbaar Diemen en Democraten Diemen zouden graag een motie indienen betreffende het convenant. NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 21 februari 2008 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 19.30 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin.

Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin. Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 7 december 2005 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen:

Nadere informatie

Vervoer in de buitenschoolse opvang

Vervoer in de buitenschoolse opvang Vervoer in de buitenschoolse opvang Marja van Dijk Monica Hensen NIZW, november 2000 Inhoud INLEIDING 3 1. BEPALENDE FACTOREN 4 2. WAT KOST HET? 5 MANIEREN WAAROP DE BSO-ORGANISATIES DE VERVOERSKOSTEN

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 Voorzitter : W.H. Everts Griffier : L.W.A. Tinga Aanwezig de leden : Arends, Berghuis, Bonnema, Emmelkamp, Heres, Hoekzema, Journée-Schuiling,

Nadere informatie

Notulen infoavond ouders woensdag 11 april 2013

Notulen infoavond ouders woensdag 11 april 2013 notulen infoavond ouders t Heem Notulen infoavond ouders woensdag 11 april 2013 Eerste sessie 19.00 uur 20.00 uur Tweede sessie 20.30 uur - 21.30 uur Aanwezig namens bestuur : Niek, Han, Esther, Ernest,

Nadere informatie

Nota maatschappelijk vastgoedbeleid. Eerste fase

Nota maatschappelijk vastgoedbeleid. Eerste fase Nota maatschappelijk vastgoedbeleid Eerste fase Marieke Meeuwenoord Gemeente Woudenberg 09-06-2015 Nota maatschappelijk vastgoedbeleid Eerste fase Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Analyse strategisch

Nadere informatie

Eigen kracht in gemeente Leiden

Eigen kracht in gemeente Leiden Eigen kracht in gemeente Leiden Een exploratieve studie naar de opvattingen van ambtenaren in de Wmo- praktijk over het aanspreken van eigen kracht Lisanne Visser Nadine Raaphorst Jeannette Boiten Laurence

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Verantwoordelijk voor vervoer

Verantwoordelijk voor vervoer Verantwoordelijk voor vervoer Verantwoordelijk voor vervoer Een onderzoek naar de voor- en nadelen van het verleggen van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het leerlingenvervoer In opdracht

Nadere informatie

VERSLAG STEUNPUNT KERKELIJKE BEHEERSZAKEN Algemene Vergadering Naar behoren

VERSLAG STEUNPUNT KERKELIJKE BEHEERSZAKEN Algemene Vergadering Naar behoren VERSLAG STEUNPUNT KERKELIJKE BEHEERSZAKEN Algemene Vergadering Naar behoren Datum : 12 mei 2006 Programma : 15.30 20.15 uur Locatie : Rehobothkerk (GKV), Dirk Staalweg 43, Ermelo Aanwezig : 80 leden en

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

Notulen van de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Haule d.d. 1 december 2014

Notulen van de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Haule d.d. 1 december 2014 Notulen van de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Haule d.d. 1 december 2014 1.Opening De voorzitter, T. Frankema, opent deze najaarsvergadering en heet allen hartelijk welkom. Vanavond is een grote

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie