Survey: mondelinge presentaties van Nederlandse Ingenieurs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Survey: mondelinge presentaties van Nederlandse Ingenieurs"

Transcriptie

1 Survey: mondelinge presentaties van Nederlandse Ingenieurs Bas Andeweg, Jaap de Jong, Karen van Oyen en Caroline Wehrmann Samenvatting Over de presentaties die gehouden worden binnen bedrijf en beroep is weinig systematische kennis beschikbaar. Deze kennis is noodzakelijk als basis voor onderzoek naar aspecten van mondelinge presentaties en voor de ontwikkeling van een praktijkgerichte didactiek. In deze studie wordt de opzet en uitwerking van een survey onder een grote groep Nederlandse ingenieurs besproken (N = 4000). De resultaten geven onder meer informatie over de aard en hoeveelheid van de presentaties, de taal en het voorafgaande presentatieonderwijs. Daarnaast komt de mening van de responderende ingenieurs aan bod over het belang en de moeilijkheidsgraad van presentatieaspecten, maar ook over de waardering en ergernissen bij mondelinge presentaties van anderen. Inhoudsopgave [klik op een paginanummer om direct naar het onderdeel te gaan] Samenvatting Inleiding Opzet survey Opbouw en pretest van de vragenlijst Steekproef De response Resultaten 1: Vragen over de aard van presentatietaken Aantal presentaties Soorten presentaties Taal en publiek Scholing in presenteren Resultaten 2: Vragen naar opinies over de presentatietaken Waarderingen / ergernissen bij voordrachten Belang en moeilijkheidsgraad van presentatieaspecten Conclusies...9 Noten...10 Literatuur...10 Bijlage: ergernissen en waarderingen Inleiding "Technici denken vierkant. En zo praten en schrijven ze ook". Wie op de vaak gehoorde beoordelingen in de pers of aan de borreltafel over de presentatiekwaliteit van ingenieurs afgaat, moet wel denken dat de Nederlandse ingenieurs slecht presenteren en het belang van presentaties onderschatten. Blijkbaar vinden ze de inhoud van presentaties belangrijker dan de vorm en zijn ze niet in staat de technische inhoud van een boodschap voor niet-ingewijden begrijpelijk te presenteren. Zouden ze presentatietaken verafschuwen? Veel niet-technici hebben dit beeld, maar ook in eigen kring horen technici zulke geluiden. Ir. Simon de Bree, voorzitter van de raad van bestuur van DSM: Het schort ons niet aan onze inzet, ons vakmanschap en onze integriteit, maar aan onze communicatie en management.. (Chemisch Weekblad 1998) Als dit beeld waarheidsgetrouw zou zijn, zou dat ernstige gevolgen kunnen hebben. Ingenieurs ontwerpen en implementeren immers voortdurend nieuwe technieken met vérstrekkende gevolgen. Als ze niet in staat zijn om hun ideeën duidelijk en overtuigend naar voren te brengen, schaadt dit onder meer de effectiviteit van bedrijven en instellingen waar ingenieurs werkzaam zijn. Informatie over mondelinge presentaties in Nederland in het algemeen is schaars en zelden vrucht van wetenschappelijk onderzoek. Alle uitspraken in de pers en door 'deskundigen' worden gedaan op basis van - beperkte - persoonlijke ervaring en horen zeggen. Dit geldt niet alleen voor toespraken door technici (vergelijk ook de opmerkingen van Cornelis (2000) over de presentatiekwaliteiten van hedendaagse taalbeheersers). In het buitenland is wel een rijke traditie van de (retorische) analyse van voordrachten van presidenten, geestelijk leiders en andere publieke figuren. De Amerikaanse discipline Rhetorical Criticism heeft bijvoorbeeld tot talrijke studies geleid (bijv. Seeger, M.W. & L. Iacocca,1994; zie ook Onderzoek naar mondelinge presentaties van 'gewone' mensen of van presentaties van technici in het bedrijfsle- 1

2 ven is echter ook daar schaars. Van enige tijd geleden alweer is bijvoorbeeld het onderzoek van Kathleen Kendall "Do real people ever give speeches?" (Kendall 1974; Kendall 1985). Op basis van interviews (N=478) ging Kendall onder meer na hoeveel voordrachten men (mensen van de straat) hield in de twee voorafgaande jaren. Ongeveer zestig procent van de ondervraagden hield minstens één voordracht voor tien of meer mensen; van deze mensen hield driekwart er minstens vier. Veertig procent hield geen voordrachten. De voordrachten waren meestal zowel informatief als persuasief van aard. Hoe meer opleiding en hoe hoger het inkomen, hoe vaker er gepresenteerd werd. Recenter is het survey-onderzoek van Scheiber en Hager (1994). Zij verstuurden 210 vragenlijsten (response 50%) naar verschillende technische professionals. Ook zij waren geïnteresseerd in aard en omvang van de presentatietaak. De informatieve voordracht vormde de hoofdmoot bij de respondenten. Slechts achttien procent van de voordrachten werd als persuasief benoemd. Als belangrijkste presentatieprobleem in de eigen voordrachten kwam de selectie van de presentatie-inhoud naar voren (te veel materiaal voor te weinig tijd). Maar ook tekort aan voorbereidingstijd, zenuwen en ontbrekende structuur werden veel genoemd. Minder gelukkig in het onderzoek van Scheiber en Hager was de vorm van de keuze-alternatieven in de gesloten meerkeuzevragen. Deze waren weinig concreet. Er werd bijvoorbeeld gevraagd of er 'frequent' werd gepresenteerd, zonder dat was aangegeven wat onder 'frequent presenteren' verstaan moest worden (67% presenteerde frequent of zeer frequent; 2% presenteerde nooit). Het is de vraag of uitkomsten uit onderzoek als dat van Scheiber en Hager ook op de Nederlandse situatie van toepassing zijn. Uit het enige grootschalig opgezette onderzoek naar de taakbestanddelen van Nederlandse ingenieurs (Vaags en Vonderen-Van Staveren 1985) blijkt dat communicatie- en managementtaken door de ondervraagde ingenieurs als relatief moeilijk worden benoemd. In die uitgebreide survey wordt echter niet specifiek ingegaan op de mondelinge presentatietaken. In samenwerking met ingenieursberoepsverenigingen KIvI en NIRIA is daarom een grootschalig surveyonderzoek gedaan onder Nederlandse ingenieurs (Ir. en Ing.) om een tweetal vragen te beantwoorden: 1 Wat is de aard van de mondelinge presentatietaken in de beroepspraktijk? Zonder voldoende zicht op de feitelijk praktijk is onderwijs in mondelinge communicatie een heikele zaak. Het gaat hierbij dus om vragen als: wat voor type presentaties betreft het nu eigenlijk? Voor wat voor publieken, in welke talen presenteren ingenieurs? Hoe zijn ze tot nu toe opgeleid in presentatietechnieken? 2 Hoe kijken de ingenieurs zelf tegen de presentatietaken aan? Is onderwijs in mondelinge communicatie wel gewenst door de doelgroep? Het gaat hierbij om deelvragen als: hoe zwaar en hoe belangrijk is de presentatietaak? Welke presentatieaspecten vinden ingenieurs belangrijk? Hoe moeilijk vinden ze deze aspecten? Wat waarderen ze in presentaties en waar ergeren ze zich aan? Het gekozen middel - een vragenlijstonderzoek of survey - geeft de mogelijkheid om die informatie op een efficiënte manier te verzamelen. In dit artikel zal eerst de opzet van de ontwikkelde survey worden beschreven. Vervolgens worden de resultaten van beide vragen weergegeven. In de laatste paragraaf gaan we nader op de betekenis van het onderzoek in. 2 Opzet survey Wat is een mondelinge presentatie? Om te voorkomen dat alleen informatie over min of meer traditionele presentatiesituaties - spreken voor een zaal - verzameld zou worden, werd in de vragenlijst een ruime omschrijving van de mondelinge presentatietaak gegeven: "Elke toespraak of presentatie van minstens tien minuten voor minimaal drie luisteraars. Het gaat in dit onderzoek dus niet alleen om voordrachten voor een volle zaal; ook een uiteenzetting tijdens een vergadering is een mondelinge presentatie." [citaat uit de inleiding van de survey] Bij voordrachten met een lengte van minder dan tien minuten zou het waarschijnlijk meer gaan om geïmproviseerde, en reactieve mondelinge acties. De aangegeven grens is echter tamelijk willekeurig. Evenals de keuzegrens voor een publiek van minstens drie personen. Waarschijnlijk veroorzaakt een publiek groter dan één al een verschil met een (twee)gesprek. Uit het achterwege blijven van commentaar (zowel tijdens de uitgevoerde pretesten als bij de echte vragenlijst) zou afgeleid kunnen worden dat de respondenten de beide type mondelinge taken (monolateraal versus bilateraal; zie Korswagen 1989) gemakkelijk konden scheiden. 2.1 Opbouw en pretest van de vragenlijst De ontwikkelde vragenlijst van 130 vragen bestond globaal uit negen delen [zie noot 1]. 1 Openingsvraag "waarom houdt u géén presentaties". Voorkomen moest worden dat een nonrespons vooral te wijten zou zijn aan het feit dat de geadresseerde de afgelopen twee jaar überhaupt geen presentaties hield. 2 Demografische variabelen (deze vragen moesten ook ingevuld worden door de niet-sprekers). Gevraagd werd onder meer naar vooropleiding, type bedrijf en functie, sekse. 2

3 3 Presentatietaken. Open vragen naar het aantal gehouden voordrachten en de eigen waardering ervoor. Verder gesloten vragen naar de presentatieopleiding en de verantwoordelijkheid ervoor. 4 Recente voordrachten. Een aantal open vragen over de twee meest recente voordrachten. We hoopten hiermee concrete informatie te verzamelen over de presentatietaken, zonder dat er vervaging zou optreden doordat de respondenten zouden generaliseren over willekeurige aantallen voordrachten. 5 Waarderingsaspecten. Open vragen over wat de respondenten waardeerden dan wel ergerden in de voordrachten van anderen. 6 Belang en moeilijkheidsgraad van specifieke voorbereidings- en uitvoeringsaspecten. Een groot aantal vragen in een Likertachtige vorm. 7 Publiek en taal. Gesloten vragen over de algemene kenmerken van het publiek waarvoor men presenteerde en de taal waarin gepresenteerd werd. 8 Behoefte aan ondersteuning. Gesloten vragen naar het type ondersteuning dat nog wenselijk zou zijn. 9 Follow-up. De vragenlijst werd afgesloten met een vraag of de respondenten mee wilden werken aan een eventueel (telefonisch) vervolgonderzoek. Ongeveer 45% van de respondenten zegde die medewerking toe. De ontwikkelde vragenlijst werd vooraf beproefd door twintig ingenieurs uit de doelgroep. De pretest bestond uit een invulsessie, met uitvoerige individuele nabespreking. Deze pretest leidde tot een verbeterde opmaak van de vragenlijst en tot enige veranderingen in de formulering van de vragen. 2.2 Steekproef In het onderzoek werd samengewerkt met de ingenieursberoepsverenigingen KIvI en Niria. Er werd gebruik gemaakt van het ledenbestand van de beide verenigingen. Dat bepaalt direct ook deels de representativiteit van de steekproef. Het KIvI vertegenwoordigt immers de universitair opgeleide ingenieur (Ir.) en het Niria de ingenieurs uit het hoger beroepsonderwijs (Ing.). Hoewel veel ingenieurs aangesloten zijn bij een van deze twee verenigingen, bestaan er echter ook andere beroepsverenigingen van bijvoorbeeld scheikundig technologen of architecten. Met andere woorden: niet alle ingenieursgroepen zijn in gelijke mate vertegenwoordigd in de steekproef. Uit het onderzoek van Vaags en Vonderen-Van Staveren (1985) bleek dat het zinvol was bij de steekproeftrekking rekening te houden met de leeftijd van de respondenten. Verschillen in leeftijd leverden significante onderzoeksverschillen op (oudere ingenieurs hebben andere taken dan jongere). Besloten werd daarom tot een gestratificeerde steekproef op basis van leeftijd. De uiteindelijke steekproef bestond uit 4000 personen: 2000 respondenten van iedere vereniging (globaal 10% van het ledenbestand), iedere groep onderverdeeld in vier leeftijdsgroepen van 500 personen (± /40-41/50-51/60). Om de betrokkenheid bij het onderzoek te versterken en zo de response te verhogen werd tegelijkertijd met het verzenden van de vragenlijst een artikel en een oproep tot medewerking in het verenigingsblad De Ingenieur geplaatst. De vragenlijst werd 15 januari 1999 verzonden met een aanbevelingsbrief, ondertekend door de voorzitters van beide verenigingen. Anderhalve maand later op 1 maart 1999 sloot de inzendingstermijn. Er waren toen 1027 verwerkbare formulieren ontvangen. 2.3 De response Het responsepercentage van ongeveer 25% is redelijk. Het ligt lager dan het resultaat van bijvoorbeeld de jaarlijkse salarisenquête (39% response; Helvert 1998), die door de beroepsverenigingen georganiseerd worden. De hogere response van die enquête is verklaarbaar: de resultaten van die enquête worden vaak gebruikt als referentie in individuele salarisonderhandelingen van ingenieurs. Op basis van de samenstelling van de steekproef zijn ook andere representativiteitsaspecten na te gaan. Immers, de aangeschreven groep bestond half uit universitair opgeleide ingenieurs en half uit ingenieurs uit het hoger beroepsonderwijs. Ook waren de leeftijdsproporties van de steekproef bekend. De groep respondenten was in gelijke mate verdeeld over universitair opgeleiden en HBO'ers. Uit de chi-squaretest blijkt dat de respons qua leeftijd niet geheel unbiased is (p <.048). Gemiddeld zou per leeftijdscategorie een response verwacht mogen worden van 250. De groep met dertigers is relatief ondervertegenwoordigd (zie tabel 1). Mogelijk hebben de dertigers het te druk met hun carrière om een survey over dit onderwerp in te vullen. Een duidelijke verklaring voor het verschijnsel lijkt niet voor handen. Vergelijken we de response van ingenieurs op basis van studierichting met de eerdergenoemde salarisenquête dan blijkt de response niet afwijkend. Tabel 1: leeftijdscategorieën in de respons Leeftijd Respondenten ± Totaal 998 * * Niet van alle respondenten was de leeftijd bekend Een deel van de non-response zou te verklaren zijn doordat de aangeschreven ingenieurs geen mondelinge presentatietaken hebben. Maar om die non-response door niet presenterende ingenieurs zo veel mogelijk te ondervangen, bevatte de vragenlijst een niet-presenteren-vraag. Ook ingenieurs zónder presentatietaken 3

4 werd gevraagd (een deel van) de vragenlijst in te vullen en aan te geven waarom ze geen presentatietaken hadden. 13% van de respondenten maakte gebruik van deze mogelijkheid. Vergeleken met het onderzoek van Scheiber en Hager (1994) onder Amerikaanse technici verzorgt een veel groter deel van de Nederlandse ingenieurs dus geen presentaties. Helemaal duidelijk is een en ander echter niet, aangezien het onderzoek van Scheiber en Hager weinig inzicht geeft in de wijze van steekproeftrekking. Het lijkt alsof de vragenlijst daar vooral terecht gekomen is (bijvoorbeeld via doorgeven van de vragenlijst) bij presenterende medewerkers of zelfs bij opleidingsafdelingen op dat vlak. Vergelijken we de niet-presenterende Nederlandse ingenieurs met de wel-presenterende ingenieurs dan blijken de eersten over het algemeen wat jonger en werken ze lager in de bedrijfshiërarchie in kleinere, nietinternationale bedrijven (p<.01). Ook is de groep HBO'ers onder de niet-sprekers groter dan de universitairopgeleiden (p<.01). Een duidelijke relatie met studierichting was niet aantoonbaar. De redenen die aangegeven werden om niet te presenteren waren divers (zie tabel 2). Tabel 2: redenen voor niet-presenteren (willekeurige selectie) Functie is een binnendienstfunctie - wel wordt veel vergaderd, met daarin soms een kleine presentatie ( korter dan 10 min.). Dat past niet in de aard van mijn werk, alles dient schriftelijk te worden gepresenteerd. Ik ben verkeersvlieger / constructeur / agrariër / (verschillende beroepen genoemd) Binnen bedrijf waar ik werkzaam ben, zijn hiervoor speciaal opgeleide mensen. Ik houd me voornamelijk bezig met de dagelijkse operationele planning. Voor de presentaties hebben we een Management Team. Ik zit bij R&D en probeer de machines zo goed te maken als mogelijk is. Ik probeer dus wat nuttigs te doen i.p.v. ouwehoeren! Slechts één keer bevatte de opgegeven reden de suggestie dat de respondent de presentatietaak meed, omdat er sprake was van een weerzin tegen de taak ( ik zie er zo tegen op dat ik presenteren bijna automatisch en succesvol weet te vermijden ). Hoewel non-response door spreekangst hiermee niet uitgesloten lijkt, is het niet erg zichtbaar. Samenvattend kan gezegd worden dat de steekproef representatief lijkt voor de ingenieurspopulatie die lid is van de beide beroepsverenigingen. 3 Resultaten 1: Vragen over de aard van presentatietaken In deze en volgende paragraaf wordt ingegaan op wat de respondenten antwoordden op de verschillende vragen. De niet-sprekers blijven hier verder buiten de beschouwing. Eerst wordt nader ingegaan op min of meer feitelijke aspecten van de voordrachten (aantallen, typen, soort publiek etc.). In paragraaf 4 gaat het met name om hoe de betrokkenen zelf tegen het presenteren aankijken. 3.1 Aantal presentaties Uit tabel 3 blijkt dat de ondervraagde ingenieurs regelmatig optreden. Gemiddeld ongeveer 17 keer per jaar binnen de beroepssituatie (mediaan: 10), dat komt neer op 1 keer per 2 à 3 werkweken. Ook buiten de beroepssituatie treden de respondenten regelmatig op: gemiddeld zes keer per jaar. De opleidingsgroepen (HBO- /TU) en leeftijdsgroepen verschillen weinig in aantallen presentaties. Tabel 3: aantallen presentaties per jaar Presentaties in het beroep (gemiddeld 16.60) Percent en meer pres. 5-9 pres. 1-4 pres. HBO Universitair Presentaties in vrije tijd (gemiddeld 5.90) Percent en meer pres. 5-9 pres. 1-4 pres. HBO Universitair Er zijn verschillen tussen ingenieurs van verschillende studierichtingen. De civieltechnici en werktuigbouwers bijvoorbeeld presenteren significant minder vaak dan de technisch-bedrijfskundigen en de natuurkundigen (zie figuur 1). 4

5 NT/WI WB/LR/MT ST/MK/LT Studie ET/INF CT BK/IO TB/BK Divers Aantal presentaties Figuur 1: gemiddeld aantal presentaties per studierichting [NT/WI = Natuurkunde; Wiskunde; WB/LR/MT = Werktuigbouw; Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek; Maritieme Techniek; ST/MK/LT = Scheikunde; Materiaalkunde; Levensmiddelentechnologie; ET/INF = Elektrotechniek; Informatica; CT = Civiele Techniek; BK/IO = Bouwkunde; Industrieel Ontwerpen; TB/BK = Bestuurskunde; Bedrijfskunde] 3.2 Soorten presentaties Een onderdeel van de vragenlijst betrof de twee voordrachten die de respondent als laatste gehouden had. Van elke van die twee werd een beschrijving gevraagd, het type presentatie [2], een karakterisering, lengte, voorbereidingstijd, publieksomvang en gebruik van visuele middelen [3]. Uit figuur 2 blijkt dat de respondenten de presentaties vooral als informatief (50,7%) karakteriseerden. Type Presentatie Verkopen Adviseren 11,8% Instrueren 14,3% 6,2% Gemengd 17,0% Informeren 50,7% Figuur 2: karakterisering laatste twee gehouden voordrachten Het tijdstip van de survey kan een mogelijk effect gehad hebben op de steekproef van presentaties die door de vraagwijze ontstaan is. Het is immers voorstelbaar dat rond het einde van het jaar meer rapportageachtige situaties gegroepeerd zijn. Een overmaat aan informatieve voordrachten dus. Een tweede verklaring voor het hoge percentage informatieve voordrachten ligt misschien in de visie van de betrokkenen op hun eigen taken. De beschrijving van de voordracht die de respondenten gaven in de bijgaande open vraag, versterkt de indruk dat de visie van de betrokken ingenieurs op de presentaties mogelijk niet dezelfde is als die van een communicatieadviseur. Vergelijk de uitspraak van onderwijsmedewerker G. Brinkman bij de Universiteit Twente (Steentjes 1999): "informatie geven kan geen doel zijn, omdat je geen voordracht houdt om te laten zien wat je weet. Met een presentatie wil je mensen overtuigen [ ]". Onderstaande voorbeelden van als informatief gekarakteriseerde presentaties hebben mogelijk een persuasief gericht doel: Eindpresentatie aan klant van een concept boorplatform Informatie over status project en plan voor vervolg van het project aan teamleden Opzet voor implementatie-strategie meerdere software-applicaties geschetst Presenteren strategische plannen in management. Toelichting duurzaam ontwerp van een Gemeentehuis aan wethouder; hoofden van diensten en directeur gemeentewerken Ook in het onderzoek van Scheiber en Hager (1994) blijkt dat de respondenten hun presentatieactiviteiten als vooral informatief karakteriseren. Door de aard van hun survey - geen open vragen; alleen incidenteel bijgeschreven commentaar - was het daar maar beperkt mogelijk een indruk te krijgen van de feitelijke inhoud van de voordrachten. 5

6 De voordrachten - niet alleen de informatieve - hadden gemiddeld een lengte van een half uur en werden gehouden voor een publiek van ongeveer 15 mensen (zie tabel 4; zie noot 4). De voorbereiding duurde meestal 2 tot 5 uur en in 83% van de gevallen werd gebruik gemaakt van sheets of andere visualiseringsmiddelen zoals Powerpoint. De Nederlandse ingenieurs verschillen daarmee weinig van hun Amerikaanse collega s uit het genoemde onderzoek van Scheiber en Hager. Tabel 4: kenmerken van presentatietypen Type Presentatie Gemengd Informeren Instrueren Adviseren Verkopen Groep totaal Gem * M Gem M Gem M Gem M Gem M Gem M Lengte voordracht 57, , , , , ,8 30 Lengte voorbereiding 7 386, , , , , , Aantal aanwezigen 25, , , , , ,7 15 * Gem - gemiddelde in minuten of personen; M - mediaan Het positieve verband tussen de lengte van de presentaties en de voorbereidingstijd was laag (0.075) maar significant (p<.01). Een vergelijkbaar verband werd gevonden tussen het aantal aanwezigen en de voorbereidingstijd (0.076, p<.01). Instructieve presentaties zijn gemiddeld lang (161 minuten). Informatieve voordrachten worden gemiddeld voor een groter publiek gehouden dan presentaties met een adviserend karakter. 3.3 Taal en publiek De ingenieurs uit het onderzoek hielden hun voordrachten vooral in het Nederlands. Het grootste deel (70%) presenteert ook met enige regelmaat in een andere taal. Engels (66%), Duits (23%) zijn daarbij de meest genoemde talen. Incidenteel wordt Frans gebruikt (5%); in het Spaans een van de belangrijkste handelstalen na het Engels - wordt nagenoeg niet gepresenteerd (0,5%). Het afstemmen van een presentatie op een publiek van anderstaligen wordt door 38% van de respondenten moeilijk gevonden. HBO-ingenieurs vinden het daarbij moeilijker dan TU-ingenieurs (p.<.001). Problemen op het gebied van de taalvaardigheid worden evenveel ervaren als problemen op het gebied van conventies van de andere cultuur (30%). Hierbij moet gedacht worden aan beleefdheid, directheid van aanspreken van publiek, aankijken van publiek, conclusies impliciet laten of expliciet trekken (zie bijv. Urech 1998). De betrokkenen geven aan behoefte te hebben aan extra ondersteuning op deze terreinen. Veertig procent van de respondenten geeft aan geen problemen met taal en cultuurverschillen te hebben bij de presentaties. Het gebruikelijke publiek bij de presentaties is meestal gemengd qua opleiding en qua positie in de bedrijfshiërarchie. De ingenieurs zien hun publiek meestal als terzakekundig (50%) of gemengd qua voorkennis (43%). Slechts in 4% van de gevallen gaat het huns inziens om strikt niet-terzakekundigen of leken. Eén op de drie ingenieurs vindt het moeilijk om zijn voordracht goed af te stemmen op die publieksgroep. HBOingenieurs vinden het over het algemeen moeilijker (p<.001) dan TU-ingenieurs om hun voordracht af stemmen op een lekenpubliek, op een publiek met hoger - dan de betrokken ingenieur - opgeleiden of op een publiek bestaand uit mensen hoger - dan de betrokken ingenieur - in de bedrijfshiërarchie. 3.4 Scholing in presenteren Over de scholing in mondeling presenteren zijn een zestal vragen gesteld die waren onderverdeeld in scholing tijdens de basisopleiding (HBO of universiteit) en scholing daarna (bijscholing). Tabel 5: aantal dagen scholing in mondeling presenteren Tijdens basisopleiding (%) Na basisopleiding (%) Geen 56,1 29,8 < 1 dag 14,9 11,3 1-2 dagen 13,4 19,3 > 2 dagen 15,6 39,6 Uit tabel 5 blijkt dat het merendeel van de respondenten tijdens de basisopleiding geen scholing in mondeling presenteren heeft gehad. Als de uitspraken op de beide vragen gecombineerd worden, dan blijkt dat 16% nimmer enige scholing of bijscholing heeft gehad. Er is ondertussen geen correlatie tussen het wel of niet hebben ondergaan van een presentatiescholing tijdens de basisopleiding met de kans dat de betrokken ingenieurs later een aanvullende opleiding krijgen. Het aantal presentaties dat een ingenieur in beroep of vrije tijd houdt is wel gecorreleerd met de totale hoeveelheid opleiding (p<.05). Mogelijk moet de extra opleiding dan ook niet gezien worden als een compensatie voor een tekortschietende basisopleiding, maar meer als ondersteuning en een soort extraatje voor hen die vaak presenteren. 6

7 De minderheid die presentatiescholing in de basisopleiding kreeg, vond de aandacht ervoor voldoende. Alle ingenieurs (95%), en dus niet alleen degenen die geen of weinig presentatieopleiding kregen tijdens de basisopleiding, vinden dat er minstens één cursus mondeling presenteren in de basisopleiding opgenomen zou moeten zijn. Ten aanzien van de bij- of nascholing vindt 70% procent van de respondenten dat de werkgever de werknemer in staat moet stellen zich te scholen in mondelinge presentaties. De verantwoordelijkheid voor die scholing ligt echter bij de werknemer zélf vindt 80%. De opleiding in mondeling presenteren in de basisopleiding neemt de afgelopen jaren toe. Uit figuur 3 blijkt dat het afgelopen decennium vooral de opleiding op de HBO's meer aandacht heeft gekregen. Figuur3: scholing tijdens de basisopleiding [1: geen opleiding; 2: < 1 dag; 3: 1-2 dagen; 4: >2 dagen] Vergelijken we de Nederlandse ingenieurs met hun Amerikaanse collega s, dan krijgen de Nederlanders beduidend minder training. De Amerikaanse ingenieurs hebben immers allen één of zelfs meerdere opleidingen gehad in mondeling presenteren (Scheiber en Hager 1994). Op de vraag welke vorm een eventuele verdere ondersteuning in mondeling presenteren zou moeten krijgen blijkt de voorkeur van de respondenten uit te gaan naar een - traditionele - training met persoonlijke aandacht voor iedere deelnemer (3.45 op een vijfpuntsschaal, waarbij 1 betekende 'sterk oneens met de voorgestelde vorm' en 5 'sterk eens met de voorgestelde vorm'). De rangorde van de andere in de vragenlijst geboden mogelijkheden was: begeleiding door een coach (3.16), adviezen en voorbeelden op CD-rom (2.84) of een schriftelijke training (2.11; alle voorkeuren in ondersteuningsvormen verschillen significant van elkaar, p<.001). 4 Resultaten 2: Vragen naar opinies over de presentatietaken Naast vragen die min of meer feitelijkheden betroffen (vanuit het perspectief van de respondent), bevatte de survey ook vele vragen naar de opinie van de ingenieurs over mondelinge presentatietaken. Samen geven die een beeld van de kenmerken van een goede voordracht volgens de mening van de respondenten. In de vragenlijst is ook aandacht besteed aan de hoe moeilijk een dergelijk toespraak te realiseren zou zijn. Verder bevatte dit onderdeel van de survey nadere vragen over de verschillende onderdelen, zoals inleiding en slot, van de presentatie. In het algemeen vindt 86% van de ondervraagde ingenieurs mondelinge presentaties belangrijk voor hun professioneel functioneren. Niet alleen vinden ze het belangrijk, de respondenten vinden het over het algemeen (70%) nog plezierig ook. Slechts één op de tien ingenieurs geeft aan presenteren onplezierig te vinden. Gemiddeld geven de ingenieurs zichzelf een zeven voor hun eigen presentaties. TU-ingenieurs geven zichzelf een iets hoger rapportcijfer (7,23) voor hun presentaties dan HBO-ingenieurs (6,95), een klein maar significant verschil. De oudere ingenieurs vinden presenteren over het algemeen plezieriger dan de jongere. 4.1 Waarderingen / ergernissen bij voordrachten De survey bevatte een open vraag waarin de respondent gevraagd werd drie zaken te noemen die hij of zij het meest waardeerde in de presentaties van anderen. Een vergelijkbare vraag werd gesteld over de meest ergerniswekkende aspecten. De in totaal 4340 antwoorden op de open vragen werden door twee beoordelaars, onafhankelijk van elkaar gecategoriseerd (zie figuur 4). Het categoriseringsschema was vooraf opgesteld op basis van een algemeen presentatie-beoordelingsformulier (Andeweg, De Jong & Swankhuisen ). De onderverdeling van de hoofdcategorieën (doelstelling, voorbereiding, inhoud, structuur, presenta- 7

8 tie en diverse aspecten) verschilt op onderdelen Sommige uitspraken kwamen bijvoorbeeld wel voor als ergernis en niet, of minder gedetailleerd, als waardering (zie bijvoorbeeld het onderdeel persoonlijke uitstraling in de complete overzichtstabel in bijlage A). Figuur 4: waarderings- en ergerniscategorieën [Percentage genoemde punten van waardering of ergernis] Bij de opstelling van het rubriceringsschema is gepoogd zowel iets van de rijkdom van de open antwoorden te behouden als een - voor de praktijk - hanteerbaar overzicht te behouden. In tabel 6 is een overzicht opgenomen van die waarderings- en ergernisaspecten die door meer dan 5% van de ingenieurs werd genoemd. Tabel 6: topvijf van ergernissen en waardering voor presentaties van anderen Ergernissen Waardering 1. Onduidelijke structuur 1. Heldere structuur 2. Slechte verstaanbaarheid 2. Bondige, kernachtige inhoud 3. Slechte verzorging van sheets 3. Spreekvaardigheid, boeiend verteller 4. Voorlezen 4. Enthousiast, dynamisch 5. Geen uitstraling humor 5. Humorvol Voor een uitgebreider overzicht zie Bijlage A. 4.2 Belang en moeilijkheidsgraad van presentatieaspecten De ingenieurs kregen 22 uitspraken voorgelegd over aspecten die als belangrijk kunnen worden gezien bij de voorbereiding en de presentatie van voordrachten (zie o.m. Osborn & Osborn 1997; Andeweg, De Jong & Swankhuisen 1998; Korswagen 1985). Gevraagd werd hoe belangrijk en hoe moeilijk deze punten worden gevonden. Tabel 7: Belangrijk - Moeilijk: voorbereidingsaspecten (1 = zeer onbelangrijk / helemaal niet moeilijk; 5 = zeer belangrijk / zeer moeilijk)] Ik vind... Belangrijk Moeilijk 1. Bepalen van de doelstelling (wat u wilt bereiken met uw presentatie) 4,75 2,74 2. Aanbrengen van een structuur (lijn in het verhaal) 4,65 2,75 3. Afstemmen van de informatie op het publiek 4,57 3,25 4. Bepalen van relevante informatie / gegevens 4,50 3,04 5. Vasthouden van de lijn van de presentatie 4,34 2,97 6. Selecteren van overtuigende argumenten 4,28 3,31 7. Verlevendigen van de presentatie met voorbeelden 4,28 2,75 8. Verduidelijken van de voordracht met sheets en andere visuele 4,26 2,40 middelen 9. Afstemmen van de lengte van de presentatie op de beschikbare tijd 4,23 2, Bedenken van een pakkend slot 3,92 3, Voorbereiden op mogelijke vragen uit het publiek 3,85 3, Bedenken van een pakkende opening 3,77 3,48 Alle twaalf aspecten over de inhoud van de presentatie worden gemiddeld belangrijk tot zeer belangrijk gevonden. Het minst belangrijk wordt het bedenken van een pakkende opening gevonden, gevolgd door het voorbereiden op mogelijke vragen uit het publiek. Maar zelfs deze aspecten worden gemiddeld belangrijk gevonden (> 3,77). Het belangrijkst vinden ingenieurs het bepalen van de doelstelling en het aanbrengen van een structuur in het verhaal. Structuur is ook het belangrijkste aspect dat wordt genoemd in de open vraag naar waardering/ergernis in toespraken. Hoe moeilijk vinden ze deze aspecten? In het algemeen vinden de ingenieurs het voorbereiden van de inhoud van een presentatie niet al te moeilijk. Het gemakkelijkste vinden ze het verduidelijken van de voordracht met sheets en andere visuele hulpmiddelen (2,40). Wellicht is dat ook de reden waarom ingenieurs zich zo ergeren aan slechte sheets en visuele ondersteuning: omdat ze het zelf gemakkelijk 8

Voor presenteren een 7

Voor presenteren een 7 INGENIEUR GEEFT GEMIDDELD ZESTIEN PRESENTATIES PER JAAR + INGENIEURS ERGEREN ZICH VOO Onderzoek TU Delft onder duizend ingenieurs spreekt clichébeeld tegen (Foto: Zefa) Voor presenteren een 7 Ingenieurs

Nadere informatie

Hoe bekend zijn wij met laaggeletterdheid?

Hoe bekend zijn wij met laaggeletterdheid? Hoe bekend zijn wij met laaggeletterdheid? Een landelijk onderzoek naar het bewustzijn bij volwassenen van laaggeletterdheid in onze samenleving CINOP, s-hertogenbosch Jan Neuvel en Arjan van der Meijden,

Nadere informatie

Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs & programma Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2014)

Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs & programma Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2014) Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs & programma Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2014) Sardes Karin Hoogeveen Sandra Beekhoven Oberon Marleen Kieft Afke Donker Michiel van der Grinten

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie Adinda van Gaalen Rosa Becker Renate Gielesen Sjoerd Roodenburg Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie 2 Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen:

Nadere informatie

Trendonderzoek. Communicatieberoepspraktijk 2005-2006

Trendonderzoek. Communicatieberoepspraktijk 2005-2006 Trendonderzoek Communicatieberoepspraktijk 2005-2006 Wim Elving & Betteke van Ruler Amsterdam School of Communications Research Universiteit van Amsterdam Juli 2006 Inhoud Hoofdstuk 1. Doel en opzet 7

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport

Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport DIJK12 Beleidsonderzoek BV Hobéon Management Consult BV April 2005 F. de Bruijn

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen. Peiling 2015. Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke

Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen. Peiling 2015. Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen Peiling 2015 Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke Voorwoord In 2010 evalueerde minister Bussemaker de wet versterking besturing,

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische succesfactoren in het software

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

Stijl en overtuigingskracht

Stijl en overtuigingskracht Stijl en overtuigingskracht Francisca Snoeck Henkemans en Frans van Eemeren Ter inleiding De laatste jaren is er in het Nederlandse taalbeheersingonderzoek een groeiende belangstelling ontstaan voor de

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP'

EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP' EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP' EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP' 17 februari 2010 Projectnummer: 09/510 Drs. D.A.G. (Dionne) Arts Drs. E.E.M. (Erica)

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten De informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg februari

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

De praktijk van de eerste en tweede correctie Samenvatting van onderzoek naar het functioneren van het CSE

De praktijk van de eerste en tweede correctie Samenvatting van onderzoek naar het functioneren van het CSE Cito Voortgezet onderwijs Cito maakt wereldwijd werk van goed en eerlijk toetsen en beoordelen. Met de meet- en volgmethoden van Cito krijgen mensen een objectief beeld van kennis, vaardigheden en competenties.

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 28 maart 2006 Projectnummer 05/370 drs. C.L. van der

Nadere informatie