Curriculum Vitae. Projectcontroller a.i. Financial Controller a.i.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae. Projectcontroller a.i. Financial Controller a.i."

Transcriptie

1 Curriculum Vitae Projectcontroller a.i. Financial Controller a.i. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)

2 Algemeen Referentie K1611 Ervaring >8 jaar ervaring met interim opdrachten 5 jaar ervaring in vast dienstverband Samenvatting Automatisering Ervaren projectcontroller, sterk in procesmatig denken. Uitstekende ervaring in het in control krijgen van projecten. Tevens inzetbaar op Financial control posities. Exact, Hyperion, ACTO, Metacom, SAP, Unit 4 Multivers, Access, Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Windows, Acrobat Reader, Vision, Explorer, Triton, BAAN, AFAS Werkervaring Op Interimbasis 02/ /2014 Industrie Energie Functie: Financial Analyst EMEA a.i. Het controleren- en analyseren van alle financiële gegevens alsook projectgegevens op inhoud en tekortkomingen, van de toegewezen business units binnen Field Service EMEA-regio Zorgen dat alle financiële gegevens volledig, juist en tijdig worden aangeleverd tijdens maand- en kwartaalafsluiting en in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving (US GAAP/IFRS) Geven van aanbevelingen ter verbetering van de financiële en operationele processen en procedures Verantwoordelijk voor de maand- en kwartaal afsluiting van alle toegewezen business units binnen Field Service EMEA regio Voeren van projectgesprekken met Project Managers vanuit Field Service EMEA regio Sturing aan alle toegewezen business units binnen Field Service EMEA regio omtrent accounting en projectmanagement Maandelijks controle op projectvoortgang en waardering OHW Ondersteuning bieden aan alle toegewezen business units omtrent de belangrijkste gebieden van belastingen, controlling en financiële audits Deelnemen aan diverse financiële projecten ter verbetering en

3 vereenvoudiging van de huidige financiële processen Contact onderhouden met alle stakeholders binnen Field Services EMEA regio Zorgen voor een adequate informatie voorziening aan het (project)management- en business units Het tijdig signaleren van problemen en het zelfstandig initiëren van oplossingen en verbeteringen 11/ /2014 Produktie Functie: Financial Controller a.i. Verantwoordelijk voor het verzamelen van alle financiële informatie van de jaren 2010 t/m 2012 Het opstellen van de balansdossiers 2010 t/m 2012 Het opstellen van een gestructureerd audit jaarplan Verbijzonderde interne controles uitvoeren op financiële processen ter vaststelling van een juiste werking van de AO/IC Het signaleren van onvolkomenheden en inefficiënties in de administratieve organisatie en interne beheersingssystemen Adviseren van directie over de uitvoering van het financiële beleid rekening houdend met de actuele wet- en regelgeving Beheersmaatregelen en verbeteringen aandragen t.b.v. kostenbesparingen Het opstellen van procedures omtrent WKR en Company Card Geven van aanbevelingen ter verbetering van de financiële processen en procedures en voor een verbeterde rapportage ontwikkeling. 06/ /2013 Offshore Petrochemie - Bouw Functie: Project Controller a.i. Gevraagd en ongevraagd adviseren van directie en projectmanagement bij het verbeteren van de aansturing en beheersing van het proces rondom Project Management en Project Control Standaarden en processen met betrekking tot Project Management en Project Control definiëren, waarborgen, implementeren en handhaven binnen de bestaande projectorganisatie (decentraal) Het creëren van rapportage processen c.q. tools en het aanbrengen van structuur en ondersteuning binnen decentrale projectorganisatie m.b.t. definitie, planning, controle en de

4 uitvoering van projecten Verantwoordelijk voor het opstellen van de projectaudit (toetsen werkelijk aan norm) Risico s in kaart brengen binnen huidige projectstructuur Sturing aan alle betrokkenen binnen de projectorganisatie Cijfermatig en inhoudelijk analyseren en beoordelen van alle projecten tijdens de maandafsluiting (volledig, juist, tijdig) Opstellen van maandelijkse prognoses Wekelijkse controle op projectvoortgang en waardering OHW Hiërarchisch rapporteren aan Finance Director 02/ /2013 Verkoop & Produktie Functie: Financial Controller a.i. In samenwerking met de externe accountant het opstellen van een gestructureerd audit jaarplan en de opvolging daarvan Verantwoordelijk voor de coördinatie van de uit te voeren diverse controle activiteiten Het bewaken van de kwaliteit, de dossiervorming en de opvolging van de accountant gerapporteerde bevindingen Sturing aan betrokkenen tijdens de audit Samenstellen van de geconsolideerde jaarrekening Verantwoordelijk voor het inhoudelijk toetsen van de operationele en financiële bedrijfsvoering aan de interne procedures alsook de externe verslaggeving (Dutch GAAP, IFRS) Controle op alle operationele en financiële activiteiten binnen de organisatie Het in kaart brengen van bedrijfsrisico s binnen de huidige processen en het tijdig adviseren van management Optreden als een betrouwbare adviseur voor het management Aansturing branche accountants mbt maandrapportage en jaarafsluiting Opstellen maandrapportage, o.a. indirecte kosten alloceren naar branches Maandelijkse geconsolideerde P&L analyse Opstellen budget FY2013 per branches VAT/Income Tax/Intrasta

5 10/ /2012 Internationaal Technische Installatiebureau Functie: Project Controller a.i. Voeren projectbesprekingen (> 100 projecten) Controle op administratieve organisatie Sturing aan betrokkenen binnen het administratieve proces en controle op uitvoering daarvan Inrichten en voeren van projectadministraties Voeren van projectcontrol Bewaking van het informatiesysteem en controle op correctheid en volledigheid Projectwaardering onderhoud, aangenomen werk en regiewerk Diverse werkzaamheden MIS en jaarrekening 04/ /2011 Verkoop & Produktie Functie: Financial Analyst a.i. Het samenstellen, analyseren en opstellen van rapportages t.b.v. management en directie Het ondersteunen en adviseren van Manager Corporate Finance bij het opstellen van rapportages en budget Controleren van financiële rapportages op inhoud en tekortkomingen Controleren en analyseren rapportages van de verschillende branches Het signaleren van onvolkomenheden en inefficiënties in de administratieve organisatie en interne beheersingssystemen Geven van aanbevelingen ter verbetering van de financiële en operationele processen en procedures Opstellen en implementeren van verbetervoorstel t.b.v. optimalisatie afdeling Finance Het deelnemen aan financiële projecten o.a. SAP upgrade/implementatie en (her)inrichting Finance afdeling Maandelijkse geconsolideerde P&L analyse Verantwoordelijk voor de coördinatie van de financiële audit Samenstellen concept jaarrekening (draft financial statement)

6 06/ /2010 Internationaal Technische Installatiebureau Functie: Project Controller a.i. Financieel verantwoordelijk voor het landelijk RGD project Opzetten project control (landelijk) vanuit centrale organisatie Verantwoordelijk voor het in kaart brengen van projectrisico's met grote impact op het projectbudget Tijdig signaleren van problemen en risico's aan management en directie Verantwoordelijk voor projectanalyses en managementrapportages Gevraagd en ongevraagd adviseren van projectmanager/directie bij de beheersing van de financiële processen binnen het project Leidinggeven aan projectadministrateurs (2fte) Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van eenduidige processen (werkwijze), methodieken en "control tools", conform eisen opdrachtgever Ontwikkelen van de landelijke werkbegrotingen Verantwoordelijk voor de implementatie van ontwikkelde financiële processen en werkbegrotingen bij diverse regio's Het bewaken en signaleren van de financiële vooruitgang binnen het project en het leveren van stuurinformatie Landelijk (5 regio's) coördinerende- en aansturende rol m.b.t. financiële processen, vraagstukken en methodieken betreffende RGD project 11/ /2010 Bouwbedrijf Functie: Controller a.i. Verantwoordelijk voor het opstellen van jaarwerk Leidinggeven aan en coördineren van de afdeling Finance (4fte) Controle op financiële administratie van alle tot de Holding behorende (werk)maatschappijen Het verzorgen van (tussentijdse) rapportage, zowel voor interne als externe doeleinden Opstellen van begrotingen en budgetten Adviseren bij het opstellen van strategisch plan dochteronderneming Aanspreekpunt voor externe banken en accountants Adviseur van directie bij het nemen van financiële beslissingen

7 05/ /2009 Verkooporganisatie Functie: Controller a.i. Verantwoordelijk voor de uitvoering van de reorganisatie binnen afdeling Finance Deelnemen in projectgroep t.b.v. reorganisatie Verkoopservice/ Sales Opstellen van planningen, begrotingen, rolling forecast, cashflow rapportages Betrokkenheid bij acquisities (due diligence en integratie van overgenomen bedrijven) Sparringpartner van CFO bij het bespreken van periodieke resultaten en bedrijfseconomische vraagstukken Adviseren van directie bij het opstellen van strategische bedrijfsplanning Participeren in managementbijeenkomsten Verzorgen van complexe (ad hoc) bedrijfseconomische analyses Ontwikkeling, in kaart brengen en bewaken van stuurvariabelen Aanspreekpunt voor externe banken en accountants Ontwerpen en opmaken van managementrapportages en financiële analyses t.b.v. stakeholders Begeleiding van jaarrekeningproces Leiding geven aan financiële administratie (3fte) 02/ /2009 Zorgverzekeraar Functie: Projectleider AO/IC a.i. Het in kaart brengen van reeds bestaande processen en knelpunten van afdeling BP&C Optreden als gespreks- en sparringpartner van lijnmanagement en directie bij proces- en inrichtingsvraagstukken Verantwoordelijk voor het ontwerpen, opstellen en implementeren van BP&C verbeterprocessen Uniformiteit creëren tussen onderdeel Polisadministratie en Declaratieservice m.b.t. gebruikers tools en processen Het opstellen en coördineren van diverse workshops ten behoeve van de procesverbetering binnen de afdeling BP&C Afstemming van resultaten en vraagstukken met proceseigenaren Opstellen van proces Pi's om de verbeterprocessen te kunnen blijven meten

8 Gewerkt volgens het INK managementmodel (Plan, Do, Check, Act cyclus) t.b.v. optimale besturinginstrumenten 12/ /2009 Produktiebedrijf - FMCG Functie: Controller a.i. Het initiëren en coördineren van procesverbeteringen en verbetertrajecten Optreden als gesprekpartner bij de analyse van bepaalde business opvattingen en/of vraagstukken op het gebied van finance, dit alles ter verbetering van de algehele bedrijfsprocessen Optreden als sparringpartner van directie bij proces- en inrichtingsvraagstukken Het coördineren van de veranderingsprocessen (inclusief impacten risicoanalyse) Ondersteuning bieden aan de proceseigenaren en medewerkers bij de inrichting en implementatie van processen Verankeren van risicomanagement in de bedrijfsprocessen en organisatie Grip creëren op de effectiviteit en uitvoering van het kostprijsbeleid, dmv het opnieuw inrichten van de kostprijsstructuur Inrichten van prestatie indicatoren (KPI) om KSF's te kunnen meten Coachen van hoofd FA in zijn nieuwe rol als controller 10/ /2008 High Tech Functie: Senior Business Analyst a.i. Bespreken concept business plan (budget) met budgethouders Business plan overleggen met directie Voorbereiden rolling forecast met directie Maandelijks opstellen van de P&L forecast Participeren in budget meetings Onderhouden, herzien en analyseren van de voorraadrapportage Controle uitvoeren op Hyperion Reporting Package (geconsolideerd) Analyses uitvoeren ter verbetering van de afdeling Customer Support Rapportage structuur herzien- en verbeteren van afdeling Customer Support en Business Analyse Participeren in procesmanagement meetings, tbv optimaliseren

9 afdeling Finance Analyseren en herzien van afdelingsprocessen Opzetten, onderhouden budgetrapportage in Hyperion Planning Aansturen afdeling Business Analyse (3fte) 03/ /2008 Verkooporganisaties Functie: Finance Manager a.i. Leiding geven aan financial administrator NL office (1fte) Aansturen 2 analysten UK office (2fte) Eindverantwoordelijke Finance departement Verantwoordelijk voor de managementrapportages Participeren in RCI (Rapid Continuous Improvement) en managementbijeenkomsten Kostprijscalculaties en analyses Analyseren van marge winst/verlies en opvolging daarvan Verzorgen van (ad hoc) bedrijfseconomische analyses Aanspreekpunt voor Corporate Management betreffende Finance en Sales Adviseren Managing Director betreffende diverse accounting vraagstukken Forecasting (rolling per kwartaal) opstellen en bewaken Aanspreekpunt voor externe banken en accountants Prestatie-indicatoren in kaart brengen (KPI) i.s.m. Managing Director bewaken Adviseren bij het opstellen strategische bedrijfsplanning (finance, sales, marketing) Ontwikkelen van het salesplan voor franchise dealers Samen met de Managing Director bedrijfsstructuur herzien Managing Director assisteren bij Sarbanes Oxley Compliance 04/ /2007 Vastgoedorganisatie Functie: Financial Controller a.i. Opstellen en verzorgen van periodieke rapportages en analyses Verantwoordelijk voor de financiële inrichting en verwerking van de moedermaatschappij Financieel begeleiden en beheren van een overname BV Inrichting van de Administratieve Organisatie en Interne Controle

10 Optimaliseren van de periodieke rapportage- en consolidatiestructuur Consolidatie van financiële gegevens van holding en werkmaatschappijen Opstellen van diverse ad hoc rapportages en analyses omtrent vastgoedprojecten Gevraagd en ongevraagd adviseren van directie en projectmanagement omtrent financiële en economische vraagstukken Voorbereiden en opstellen jaarrekening moedermaatschappij Aansturen medewerker projectadministratie (1fte) 09/ /2006 Interieurbouwer - Winkelinrichter Functie: Assistent Controller a.i. Verantwoordelijk voor de volledige financiële administratie Leiding geven aan de financiële administratie (3fte) Verwerking en controle van de volledige crediteuren- en debiteurenadministratie Opstellen van maandrapportages en analyses Verzorgen van diverse financiële analyses en rapportages Inrichten van de Administratieve Organisatie en de Interne Controle Cost accounting, het maken van diverse calculaties Beheren van de vaste activa Opstellen van fiscale aangiften (BTW) Werkervaring In loondienst 01/ /2005 Landelijk Wegenbouworganisatie Functie: Projectadministrateur Verantwoordelijk voor de inrichting en verwerking van de financiële administratie van de productiebedrijven ACU en ARA Opstellen van periodieke afsluitingen met bijbehorende analyses Doorvoeren en beheersen van verbeteringen AO/IC Voorbereiden en opstellen jaarrekening ACU en ARA Onderhouden van interne en externe contacten (leveranciers, accountant) Verzorgen van diverse belastingaangiften Verantwoordelijk voor de inrichting en verwerking van financiële projectadministraties

11 Verantwoordelijk voor het bewaken van projectbudgetten Adviseren van projectleiders en directie omtrent resultaten en risico's van projecten Opstellen van diverse ad hoc analyses en financiële rapportages Verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging en projectrapportage Adviseren van Raad van Bestuur omtrent financiële vraagstukken en voortgang van projecten

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA Curriculum Vitae Interim Controller Manager Consolidatie RA Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer Jaren ervaring

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Master Finance & Control

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Master Finance & Control Curriculum Vitae Interim Financial Controller Master Finance & Control Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaat Ervaring

Nadere informatie

Curriculum vitae. Graag kom ik met u in gesprek om te kijken welke lastige noot ik voor u kan kraken.

Curriculum vitae. Graag kom ik met u in gesprek om te kijken welke lastige noot ik voor u kan kraken. Curriculum vitae Personalia Naam : D.R.A. Kauw RA Roepnam : Dennis Geboortedatum : 18 februari 1976 Nationaliteit : Nederlandse Adres : K. ter Laanstraat 9 Postcode/woonplaats : 9951 NN WINSUM (gn) Telefoonnummer

Nadere informatie

Curriculum Vitae Persoonsgegevens Kennis Samenvatting

Curriculum Vitae Persoonsgegevens Kennis Samenvatting Curriculum Vitae Persoonsgegevens Achternaam : Francissen Voornaam : Henk Voorletters : H.G.M. Titels : RE, RA Woonplaats : Apeldoorn Geboortedatum : 16 juni 1967 Website : www.francissen.com Kennis Opleidingen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim (Assistent) Controller WO BE

Curriculum Vitae. Interim (Assistent) Controller WO BE Curriculum Vitae Interim (Assistent) Controller WO BE Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer Aantal jaren ervaring

Nadere informatie

CV van Sander. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Zadkine. Functie: Proces Controller 1-2015 4-2015

CV van Sander. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Zadkine. Functie: Proces Controller 1-2015 4-2015 CV van Sander Profiel Sander is een Financiële Professional met hart voor de zaak. Hij is zeer betrokken bij zijn opdracht en hij geeft altijd het maximale om de kwaliteit van zijn werk te waarborgen.

Nadere informatie

CV van Rick. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: DHL Express Nederland. Functie: Business controller 06-2014 12-2014

CV van Rick. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: DHL Express Nederland. Functie: Business controller 06-2014 12-2014 CV van Rick Profiel Rick is een gedreven en enthousiaste professional met tien jaar ervaring in diverse branches en organisaties, waarbij de nadruk van zijn ervaringen ligt op het gebied van Business Control,

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Finance Manager QC

Curriculum Vitae. Interim Finance Manager QC Curriculum Vitae Interim Finance Manager QC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaat Ervaring Samenvatting Opleidingen

Nadere informatie

CV van Ali. Functie: Projectmanager Direct Costing (team 7 fte s)

CV van Ali. Functie: Projectmanager Direct Costing (team 7 fte s) CV van Ali Profiel Ali is een afgestudeerde HEAO-er met vervolgstudies Post HBO -Controlling en Project Control. Hij beschikt over een sterk analytisch vermogen, flexibiliteit, kwaliteitsgerichtheid en

Nadere informatie

CV van Lennart. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: BP Raffinaderij. Functie: Management Information Specialist

CV van Lennart. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: BP Raffinaderij. Functie: Management Information Specialist CV van Lennart Profiel Lennart is een echte professional die door zijn brede ervaring binnen vrijwel iedere organisatie uit de voeten kan. Door zijn klantgerichte aanpak, doorzettingsvermogen en flexibiliteit

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO controller opleiding) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO controller opleiding) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO Curriculum Vitae Naam M.J.A. (Mark) Maathuis QC Woonplaats Albergen - Overijssel Burgerlijke staat Gehuwd Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06119293 64 E-mail mark@xarax.nl Website www.markmaathuis.nl

Nadere informatie

Marco van de Donk. Geboortedatum: 22 mei 1967 Woonplaats: Eindhoven

Marco van de Donk. Geboortedatum: 22 mei 1967 Woonplaats: Eindhoven Marco van de Donk Geboortedatum: 22 mei 1967 Woonplaats: Eindhoven Wie is Marco Marco is als financiële Experis Expert in vaste dienst van Experis. Hij heeft in ruim 20 jaar alle facetten van de financiële

Nadere informatie

Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.

Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin. Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer CVK3352 Ervaring Samenvatting

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personeelsgegevens

Curriculum Vitae. Personeelsgegevens Curriculum Vitae Personeelsgegevens Naam Robertus Johannes Schaap RE RA Adres Ina Boudierstraat 1 1822 ML Alkmaar Telefoonnummer 06-14388360 Website www.rs-interimmanagement.nl Email adres rob.schaap@rs-interimmanagement.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae Peter Kalk

Curriculum Vitae Peter Kalk Curriculum Vitae Peter Kalk Persoonlijke gegevens Naam: P.H. Kalk (Peter) Geboortedatum: 26 januari 1969 Adres: Speenkruid 4 Geboorteplaats: Voorschoten PC + Plaats: 3941 TE Doorn Nationaliteit: Nederlandse

Nadere informatie

CV van Robbert. Masters in Finance BV Opdrachtgever: Cadicom via Besix

CV van Robbert. Masters in Finance BV Opdrachtgever: Cadicom via Besix CV van Robbert Profiel Robbert is een gemotiveerde en gedreven finance professional met goede communicatieve vaardigheden die doelgericht te werk gaat. Hij heeft brede internationale ervaring en sterke

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Opleidingen HAVO HEAO-BE. Werkervaringen. Burgerlijke staat

CURRICULUM VITAE. Opleidingen HAVO HEAO-BE. Werkervaringen. Burgerlijke staat CURRICULUM VITAE Persoonsgegevens Naam M. Heringa (Marc) Geboortedatum 03 september 1965 Adres Sonia Gaskellstraat 12 Postcode+Woonplaats 2331BJ Leiden Telefoonnummer 06-38931221 Emailadres marcheringa@stayincontrol.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personeelsgegevens

Curriculum Vitae. Personeelsgegevens Curriculum Vitae Personeelsgegevens Naam Robertus Johannes Schaap RE RA Adres Ina Boudierstraat 1 1822 ML Alkmaar Telefoonnummer 06-14388360 Website www.rs-interimmanagement.nl Email adres rob.schaap@rs-interimmanagement.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC Curriculum Vitae Interim Senior Controller Drs. RA RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E- mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer K159 Aantal jaren ervaring

Nadere informatie

Curriculum Vitae. CV Finance & Consultancy Project Manager. Januari 2002. Januari 1999. Juni 1996. Januari 1995. Mei 1996. Januari 1993.

Curriculum Vitae. CV Finance & Consultancy Project Manager. Januari 2002. Januari 1999. Juni 1996. Januari 1995. Mei 1996. Januari 1993. Curriculum Vitae Naam: K.L. Verhoeven Pater van den Elsenstraat 20 5062 CX Oisterwijk Tel.nr. 013-5287663 / 06-10889231 Geboortedatum: 1 juni 1968 Roepnaam: Cantor Algemeen: Allround financieel adviseur

Nadere informatie

CV van Edwin. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Stichting Cardea Jeugdzorg.

CV van Edwin. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Stichting Cardea Jeugdzorg. CV van Edwin Profiel Een gedreven, flexibele en sociale finance & control professional die graag werkt in een organisatie dat zich continue wil verbeteren. Edwin is kritisch naar eigen werk maar met groot

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Algemeen. Naam : Erik Stolk. Geboortejaar : 1977 Woonplaats : Gouda. Introductie

CURRICULUM VITAE. Algemeen. Naam : Erik Stolk. Geboortejaar : 1977 Woonplaats : Gouda. Introductie CURRICULUM VITAE Algemeen Naam : Erik Stolk Geboortejaar : 1977 Woonplaats : Gouda Introductie Ik ben een professioneel en gedreven persoon met humor. Tevens ben ik een sterke teamplayer, beschik ik over

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personeelsgegevens

Curriculum Vitae. Personeelsgegevens Curriculum Vitae Personeelsgegevens Naam Robertus Johannes Schaap RE RA Adres Ina Boudierstraat 1 1822 ML Alkmaar Telefoonnummer 06-14388360 Website www.rs-interimmanagement.nl Email adres rob.schaap@rs-interimmanagement.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. M.J.A. (Mark) Maathuis QC. Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06 11 92 93 64. www.markmaathuis.nl

Curriculum Vitae. M.J.A. (Mark) Maathuis QC. Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06 11 92 93 64. www.markmaathuis.nl Curriculum Vitae Naam M.J.A. (Mark) Maathuis QC Woonplaats Albergen Burgerlijke staat Gehuwd Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06 11 92 93 64 E mail mark@xarax.nl Website www.markmaathuis.nl Inleiding

Nadere informatie

Gustos Finance. Curriculum Vitae. M.J.A. (Mark) Maathuis QC

Gustos Finance. Curriculum Vitae. M.J.A. (Mark) Maathuis QC Curriculum Vitae Naam M.J.A. (Mark) Maathuis QC Woonplaats Albergen - Overijssel Burgerlijke staat Gehuwd, 2 kinderen Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06 45 28 63 13 E-mail m.maathuis@gustosfinance.nl

Nadere informatie

CV van Robert. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Van Hattum en Blankevoort B.V.

CV van Robert. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Van Hattum en Blankevoort B.V. CV van Robert Profiel Robert is een evenwichtige, vakbekwame en discrete (project) controller. Hij is zeer correct en weet zich ook in politiek lastige situaties goed staande te houden. Met de juiste begeleiding

Nadere informatie

Cursussen Web analyses Essbase Excel Coda Oracle Financials Proactis (Inkooporder systeem) Engels (woord & schrift) Duits (woord & schrift)

Cursussen Web analyses Essbase Excel Coda Oracle Financials Proactis (Inkooporder systeem) Engels (woord & schrift) Duits (woord & schrift) Curriculum Vitae Naam Baldew Voornaam Amar Geboortedatum 31 juli 1971 Woonplaats Zoetermeer Tel 0654-734280 Functies o.a. Controller/ Hoofd bedrijfsvoering Opleidingen 2014 2012 1997 Master in Controlling

Nadere informatie

Financial Shared Service Center

Financial Shared Service Center n i e u w s b r i e f o k t o b e r 2 0 0 4 GEACHTE RELATIE Financial Shared Service Center Achtergrond Sinds het midden van de jaren negentig heeft een toenemend aantal ondernemingen in Nederland één

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs.

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs. Curriculum Vitae Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

Curriculum Vitae. ! 06-55134894 Laan van Bol Es 103 " info@pminterimfinance.nl 3122 AE Schiedam! www.pminterimfinance.nl. P.G.M.

Curriculum Vitae. ! 06-55134894 Laan van Bol Es 103  info@pminterimfinance.nl 3122 AE Schiedam! www.pminterimfinance.nl. P.G.M. Curriculum Vitae Naam Roepnaam P.G.M. Mennen Paul Geboortedatum 26 november 1970 Woonplaats Nationaliteit Rijbewijs Geslacht LinkedIn Schiedam Nederlandse Ja Man http://nl.linkedin.com/pub/paulmennen/18/135/3a

Nadere informatie