de/the Facility Manager de competente professional / the competent professional

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de/the Facility Manager de competente professional / the competent professional"

Transcriptie

1 de/the Facility Manager de competente professional / the competent professional

2 FACILITY MANAGEMENT IN NEDERLAND Facility Management (FM) heeft zich sinds zijn intrede in Nederland, halverwege de tachtiger jaren van de vorige eeuw, in hoog tempo ontwikkeld en geprofessionaliseerd. Vandaag de dag wordt de missie van FM in Nederland als volgt gedefinieerd: FM creëert en voegt waarde toe aan organisaties door het gastvrij, flexibel, en optimaal faciliteren van werk en verblijf van individuen en groepen op het gebied van services en huisvesting. Belangrijk in de Nederlandse visie op FM is het centraal stellen van de klant waarbij ernaar gestreefd wordt om de huisvesting (en de bijbehorende facilitaire dienstverlening)af te stemmen op de processen binnen organisaties en de mensen die er werken of verblijven. In de literatuur wordt dit aangeduid als het People, Process, Place -gedachtegoed. De afgelopen decennia heeft technologie binnen organisaties zo n dominante positie verworven dat wij wel spreken over de integratie van people, process, place en technology. Het FM basismodel (zie figuur 1) geeft weer dat wij mensen en processen faciliteren in organisaties met aandacht voor onze omgeving (planet) en met oog voor onze welvaart (prosperity). Dit doen wij in een internationale context met een voortdurend veranderende vraag, waarbij gestreefd wordt naar het maximeren van onze toegevoegde waarde. Belangrijk is het centraal stellen van de klant An important aspect is that the main focus is on the client Since its arrival in the Netherlands in the mid- 1980s, Facility Management (FM) has rapidly evolved and become professionalised. Today, the mission of FM in the Netherlands is defined as follows: FM creates and adds value to organisations by facilitating, in a hospitable and flexible manner, the work activities and accommodation of individuals and groups in the area of services and property management. An important aspect of the Dutch vision of FM is that the main focus is on the client, with every effort being made to ensure the optimum functioning of the property (and the associated facility services), the processes within the organisation and the people who work there. In the literature this is sometimes referred to as the People, Process, Place principle. In recent decades, technology has acquired such a dominant position in organisations that we now describe this as the integration of people, process, place and technology. In addition, we are also becoming increasingly aware of the importance of corporate social responsibility. In the Basic FM model (see figure 1), this is represented by the concepts of planet and prosperity. The Basic FM model shows that we facilitate people and processes in organisations while paying attention to our environment (planet) and our prosperity. We do this in an international context with a constantly changing demand, while striving to maximise our added value. FACILITIES MANAGEMENT IN THE NETHERLANDS 2 3

3 FACILITY MANAGEMENT IN NEDERLAND Organisaties hebben de keus tussen het in eigen beheer organiseren van FM en het geheel of gedeeltelijk uitbesteden ervan aan externe facilitaire dienstverleners. De centrale positie van people in figuur 1 geeft de eigenheid van denederlandse visie op FM weer, waarbij de mens het uitgangspunt is bij het vormgeven van facilitair management. Dynamische vraag Place Process Technology People Planet Prosperity Toegevoe gde waarde Internationale context Figuur 1. Het FM basismodel Organisaties hebben zich de afgelopen jaren zodanig ontwikkeld dat het onderscheid tussen primair proces en het secundair proces vervaagt. FM is steeds vaker onderdeel van de core business. Een voorbeeld daarvan is te zien in de zorg, waarbij de catering (vroeger de voedingsverzorging) expliciet deel uitmaakt van behandelplannen. Organisations have the choice between organising their FM in-house or outsourcing it, in full or in part, to external facilities service providers. The central position of people in figure 1 reflects the special nature of the Dutch vision of FM, with facilities management being organised in a people-oriented manner. Dynamic demand Place Process Technology People Planet Prosperity Added value International context Figure 1. The basic FM model As a result of developments that have taken place within organisations in recent years the distinction between the primary process and the secondary process has become much less clear. FM is increasingly part of the core business. One example of this can be seen in healthcare, where catering (formerly merely the provision of food) now forms an integral part of patient treatment plans. FACILITY MANAGEMENT IN THE NETHERLANDS 4 5

4 ONTWIKKELINGEN IN ONZE OMGEVING FM wordt sterk beïnvloed door de context waarbinnen zij opereert. De belangrijkste omgevings-ontwikkelingen waarmee facilitaire organisaties op dit moment worden geconfronteerd staan in figuur 2 weergegeven. Van klantgerichtheid naar klantbeleving Het woord beleving wordt ook in facilitaire organisaties steeds belangrijker, klanten worden daarbij als gasten beschouwd. Maatschappelijk verantwoorde dienstverlening Duurzaam bouwen, duurzaam exploiteren en het stimuleren van duurzaam gedrag zijn thema s waar de facilitaire professional niet meer omheen kan en een duidelijke toegevoegde waarde heeft. Toenemend belang van internationalisering Door vrij verkeer van mensen en goederen zal de sociale en economische mobiliteit tot 2015 sterk toenemen. Technologie ontwikkelt zich steeds sneller Nieuwe technologieën beïnvloeden op velerlei wijze de facilitaire bedrijfsvoering. Ook de verdere verschuiving van fysiek naar virtueel samenwerken wordt hierdoor gestimuleerd. Facility Management Het Nieuwe Werken Werken wordt tijd- en plaatsonafhankelijk en FM moet hierop inspelen. Door het nieuwe werken voelen mensen zich prettiger en wordt de organisatie productiever. De ontwikkeling naar de facilitaire regieorganisatie In een regieorganisatie zijn de uitvoering van de dienstverlening (productie) en de regiefunctie, de coördinatie of het management, duidelijk van elkaar gescheiden. De facility manager vervult steeds meer de intermediare rol tussen de klantenwens van de organisatie (demand) en de uitvoering door externe dienstverleners (supply). Integratie van ontwikkeling en exploitatie van vastgoed Er moet meer aandacht zijn voor de wensen van de eindgebruikers en de totale levenscycluskosten. Facilitaire organisaties en corporate real estate management organisaties gaan intensiever samenwerken FM is strongly influenced by the context in which it operates. The most important environmental developments that FM organisations currently face are shown in figure 2. From client focus to client experience The word experience is increasingly important in FM organisations, where clients are considered to be guests. Socially responsible service provision Sustainable construction, sustainable operations and the promotion of sustainable behaviour are issues that FM professionals can no longer ignore and which provide clear added value. Increasing importance of internationalisation The free movement of people and goods means that social and economic mobility will continue to increase significantly between now and Technological developments accelerating New technologies influence FM operations in many ways. They also promote a further shift from physical to virtual forms of collaboration. Facility Management New ways of working Work is becoming increasingly independent of time and place, and FM has to respond to this. The new ways of working increase people s enjoyment of their work, resulting in a more productive organisation. Evolution towards an FM demand/supply organisation In a demand/supply organisation, there is a clear distinction between the provision of services (production) and the controlling function (coordination or management). The facility manager increasingly plays an intermediate role between the organisation s client requirements (demand) and the provision of services by external providers (supply). Integration of development and management of real estate More attention must be paid to the desires of end users and the total lifecycle costs. FM organisations and corporate real estate management organisations will need to work together more closely. DEVELOPMENTS IN OUR ENVIRONMENT Figuur 2. Belangrijkste omgevingsontwikkelingen Figure 2. The most important environmental developments 6 7

5 FM EEN BEDRIJFSKUNDIGE HBO-OPLEIDING FM AS A BBA DEGREE PROGRAMME FM is een bedrijfskundige opleiding waar- FM is a BBA degree programme in which bij studenten worden opgeleid voor manage- students are trained for management po- mentfuncties binnen het facilitaire vakgebied. sitions within the facility industry. The ex- De deskundigheid die nodig is om effectief te pertise required to be able to operate kunnen functioneren binnen het facilitaire werk- effectively in the FM industry consists of a veld bestaat uit een combinatie van bedrijfskun- combination of business management exper- dige expertise enerzijds en FM specifieke (vak)- tise and FM-specific (industry) knowledge. anderzijds. De opleiding FM is in Nederland gepositioneerd binnen het Hoger Economisch Onderwijs, evenals o.a de MER( management, economie en recht) en het Hoger hotelonderwijs. In het hbo-onderwijs in Nederland gaat het niet alleen om de disciplinaire vak bedrijfseconomie, organisatiekunde, communicatie maar vooral om de combinatie van, Competenties worden aangeleerd door het onderwijs te baseren op beroepstaken Competencies are taught by basing the programme on professional tasks FM bachelor degree programmes in the Netherlands come under the auspices of Higher Economic Education, as do MER (Management, Economics and Law) and Higher Hotel Education. At university level in the Netherlands, FM is not just about a specialist knowledge of the discipline business administration, organisational science, communication but is primarily focused on a combination of knowledge, skills and attitude (compe- en (competenties). Deze compe- tencies). These competencies are taught by basing the tenties worden aangeleerd door het onderwijs te base- programme on professional tasks which are performed ren op beroepstaken die in verschillende beroepssitua- in various professional situations from the point of ties vanuit verschillende rollen worden uitgevoerd en die view of different roles and which result in various pro- resulteren in verschillende beroepsproducten. Authen- fessional products. Authentic, up-to-date case studies, tieke, actuele praktijkcases die in samenwerking met de which are conducted in collaboration with FM profes- beroepspraktijk worden ontwikkeld vormen een belang- sionals, form an important part of competency-based rijk onderdeel van het competentiegerichte onderwijs. education. NEGEN COMPETENTIES NINE COMPETENCIES Afgestudeerden van de opleiding FM ontvangen het diploma Bachelor of Business Administration. Het competentie profiel bestaat uit 6 competenties uit het domein van Business Administration, 2 algemene hbo-competenties (die in alle domeinen voorkomen) en 1 specifieke FM-competentie. Met een competentie wordt een persoonskenmerk aangeduid waarbij, en zichtbaar worden in specifiek gedrag waarmee succesvol een bepaalde taak of functie wordt uitgevoerd. De competenties vormen in onderlinge samenhang het profiel van de startende FM-er. Hierna worden de 9 competenties weergegeven, waarbij aan de volgorde van de competenties verder geen waarde dient te worden toegekend. Graduates of the FM programme receive a Bachelor of Business Administration degree. The competency profile consists of six competencies from the area of Business Administration, two general higher education competencies (found in all programmes) and one specific FM competency. A competency is understood to be a personal characteristic in which knowledge, skills and attitude are displayed in a specific behaviour that enables a particular task or function to be performed successfully. Taken together, these interrelated competencies form the profile for a FM professional starting out on his or her career. The nine competencies are shown hereafter, in no particular order. 8 9

6 COMPETENTIE 1 COMPETENCY 1 Creëren van toegevoegde waarde voor mens en organisatie, op het gebied van huisvesting en services Creating added value for people and organisations in the areas of property management and services De facilitair professional is verantwoordelijk voor het leveren van dienstverlening aan de corporate organisatie om een optimale werk-, leef- en/of verblijfsomgeving te creëren. De facilitaire organisatie moet erop gericht zijn dat de organisatie haar doelstellingen maximaal kan verwezenlijken. Dit alles vereist van de facilitair professional dat deze goed inzicht heeft in de continu veranderende behoefte van zijn klanten en hier de dienstverlening van de facilitaire organisatie proactief op afstemt. Omdat een deel van de dienstverlening veelal door externe dienstverleners wordt uitgevoerd is het daarnaast van groot belang dat de facilitair professional de dienstverleningsketen professioneel kan organiseren. FM proactief afstemmen op de snel veranderende behoefte van klanten The FM professional is responsible for delivering services to the corporate organisation in order to create an optimum working and living environment. The FM organisation must focus on ensuring that the corporate organisation can achieve its goals to the fullest possible extent. All of these aspects require FM professionals to have a good understanding of the changing needs of their clients and to proactively adapt the services of the FM organisation to these needs. Since some of these services are usually performed by external service providers, it is also very important that the FM professional is able to organise the service chain in a professional manner. Pro-actively adapting FM to the rapidly changing needs of clients - Huisvesting en services - Organisatiekunde - Klant-relatiemanagement (hospitality management) - Dienstverleningsketenmanagement (supply) - Afstemmen van vraag en aanbod - Verlenen van diensten ten behoeve van de mens in zijn werk- of verblijfsomgeving - Vinden van oplossingen op facilitair gebied - Klantgericht, dienstverlenend - Empatisch - Procesgericht - Resultaatgericht - Flexibel - Ondernemend, proactief en creatief - Property management and services - Organisational science - Client relationship management (hospitality management) - Service chain management (supply) - Matching supply and demand - Providing services for people in their working or living environment - Finding solutions in the area of FM - Client-oriented, service-focused - Empathetic - Process-oriented - Results-oriented - Flexible - Enterprising, proactive and creative 10 11

7 COMPETENTIE 2 COMPETENCY 2 Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving Developing a vision of changes and trends in the external environment De facilitair professional bevindt zich in een continu veranderende omgeving, de wereld van vandaag is immers anders dan die van morgen. Het is daarom van groot belang dat de facilitair professional een goed beeld heeft van de belangrijkste omgevingsontwikkelingen en facilitaire ontwikkelingen en deze kan vertalen naar consequenties voor facility management. Het is voor de facilitair professional tevens van belang dat deze een goed relatienetwerk heeft zowel binnen als buiten de organisatie. Dit maakt het mogelijk om en ervaring van binnen en van buiten de organisatie te verzamelen, te analyseren en te gebruiken. Het ontwikkelen van een visie en deze vertalen naar consequenties voor FM FM professionals find themselves in a constantly changing environment: the world of today is undoubtedly different from that of tomorrow. It is therefore important that the FM professional should have a clear picture of the most important environmental and FM developments and be able to translate these into consequences for facility management. It is also important for the FM professional to have a good network of contacts both inside and outside the organisation. This makes it possible to collect, analyse and use knowledge and experience from inside and outside the organisation. Developing a strategic vision and translating it into FM policy and operations - Sociale, maatschappelijke en economische ontwikkelingen - Relevante nationale en internationale netwerken - Ontwikkelingen in het facilitaire domein nationaal en internationaal - Analyseren en interpreteren van omgevingsontwikkelingen en ontwikkelingen in het facilitaire werkveld - Het vertalen van omgevingsontwikkelingen naar facilitair beleid en veranderingen in het dienstverleningsportfolio - Het actief zijn in relevante netwerken - Open, nieuwsgierig, naar buiten gericht, onbevooroordeeld - Vernieuwend - Communicatief en gericht op relaties - Analytisch - Social and economic developments - Relevant national and international networks - Developments in the FM industry both nationally and internationally - Analysing and interpreting environmental developments and developments in the industry of FM - Translating environmental developments into FM policies and changes in the service portfolio - Being active in relevant networks - Open, curious, outward-focused, unprejudiced - Innovative - Good communicator and focused on relationships - Analytical 12 13

8 COMPETENTIE 3 COMPETENCY 3 Analyseren van beleidsvraagstukken, vertalen in beleidsdoelstellingen en alternatieven en voorbereiden van besluitvorming Analysing policy issues, translating them into policy objectives and alternatives and decision-making De facilitair professional streeft naar het maximeren van haar toegevoegde waarde voor de corporate organisatie. Om dit te bereiken moeten doelstellingen gedefinieerd worden die een logische afgeleide zijn van de doelen van de corporate organisatie. Om de doelen te realiseren moet de facilitair professional een strategie formuleren voor zijn domein. De strategie moet afgestemd worden met de beleidsbepalers en moet worden gecommuniceerd binnen de facilitaire organisatie om draagvlak te realiseren voor de keuzes die in het strategieproces zijn gemaakt. De facilitair professional moet deze strategie vervolgens kunnen implementeren Het formuleren van FM beleid & strategie, afgestemd op het strategisch beleid van de organisatie FM professionals strive to maximise their added value to the corporate organisation. To achieve this, objectives must be defined which are logically derived from the goals of the corporate organisation. To achieve these goals, FM professionals must formulate a strategy for their area. This strategy must be coordinated with the policymakers and communicated within the FM organisation to achieve the necessary level of support for the choices made in the strategy process. FM professionals must then be able to implement this strategy. Creating FM strategy and policy, in line with corporate strategy - Strategieontwikkeling - Onderzoeksmethoden en technieken - Marketing - Het doen van toegepast onderzoek - Het verzamelen, analyseren en interpreteren van relevante gegevens - Het formuleren van facilitair beleid - Het verantwoorden van keuzes naar beleidsbepalers - Communicatie - Onderzoekend - Analytisch - Planmatig - Breed georiënteerd - Strategy development - Research methods and techniques - Marketing - Conducting applied research - Collecting, analysing and interpreting relevant data - Formulating FM policy - Justifying choices to policymakers - Communication - Enquiring - Analytical - Methodical - With a broad outlook 14 15

9 COMPETENTIE 4 COMPETENCY 4 Toepassen van HRM binnen de strategie van de organisatie Applying HRM in the organisation s strategy De facilitair professional heeft ook de rol van leidinggevende van (een deel van) de facilitaire organisatie, daarbij geeft hij leiding aan medewerkers en motiveert en inspireert hen. De facilitaire professional is verantwoordelijk voor het opstellen en toepassen van het personeelsbeleid en het toepassen van het HRM-instrumentarium zoals het voeren van sollicitatie- en beoordelingsgesprekken, het opstellen van functie- of competentieprofielen, e.d. Hij moet een effectieve, situationele leiderschapsstijl kunnen toepassen om het maximale uit zijn mensen te kunnen halen. Als leidingevende HRM beleid opstellen en instrumenten effectief hanteren FM professionals also play the role of manager of (part of) the FM organisation, providing leadership to employees and inspiring and motivating them. FM professionals are responsible for implementing the personnel policy and the application of HRM tools, as well as conducting job interviews and employee evaluations, drafting job descriptions and competency profiles, etc. They must be able to adopt an effective, situational leadership style in order to get the best from their staff. Setting up HRM policy and effectively putting it into practice - Leiderschap - Motivatietheorieën - Human resource management - Cross cultural management - Management - Voeren van gesprekken met medewerkers - Situationeel leidinggeven - Stimulerend en motiverend - Coachend - Mens- en resultaatgericht - Communicatief - Leadership - Theories of motivation - Human resource management - Cross-cultural management - Management skills - Conducting interviews with employees - Situational leadership - Encouraging and motivating - Coaching - People- and results-oriented - Good communicator 16 17

10 COMPETENTIE 5 COMPETENCY 5 Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- en organisatieprocessen Setting up, controlling and improving business and organisational processes Binnen facilitaire organisaties vindt een grote diversiteit aan processen plaats. Diensten worden geleverd aan interne klanten, klachten worden behandeld, bestellingen worden geregistreerd, plannen voor volgend jaar worden gemaakt, accountgesprekken worden gevoerd, etc. De inrichting van deze processen is zeer bepalend voor het effectief en efficiënt werken van de facilitaire organisaties. Het is de taak van de facilitair professional deze processen inzichtelijk te maken, te verbeteren en af te stemmen op de processen van dienstverleners en klanten. Procesbeheersing vormt de basis voor kwaliteitsmanagement. Beheersen en verbeteren van processen gericht op kwaliteitsmanagement Within FM organisations a wide variety of processes take place. Services are delivered to internal clients, complaints are handled, orders are recorded, plans are made for the following year, account meetings are held, etc., etc. The way in which these processes are set up is crucial for the effective and efficient functioning of the FM organisation. It is the responsibility of FM professionals to make these processes understandable, to improve them and coordinate them with the processes of service providers and clients. Process control forms the basis for quality management. Managing and improving processes focused on quality - Kwaliteitsmanagement - Procesbeheersing - Risicomanagement (BCM) - Het toepassen van kwaliteitsinstrumenten - Het kunnen beschrijven, analyseren en verbeteren van bedrijfsprocessen - Kwaliteitsbewust - Systematisch en gestructureerd - Analytisch - Taak- en resultaatgericht - Quality management - Process control - Risk management (BCM) - Applying quality tools - The ability to describe, analyse and improve business processes - Quality-conscious - Systematic and structured - Analytical - Task- and results-oriented 18 19

11 COMPETENTIE 6 COMPETENCY 6 Analyseren van de financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfs- of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken Analysing financial and legal aspects, internal processes and the business or organisational environment in order to improve coordination and interaction Kosten vormen een belangrijke drijfveer voor het effectief handelen van de facilitair professional. Dit vereist dat de facilitair professional de bedrijfsvoering efficiënt kan organiseren en een FM Informatie Systeem (FMIS) als managementtool kan hanteren. Daarnaast moet de facilitair professional in staat zijn om keuzes ten aanzien van uitbesteden of niet, goed te kunnen onderbouwen door middel van een business case. Met de toenemende uitbesteding van facilitaire diensten, maakt inkoop(beleid) een steeds groter onderdeel uit van het FM-beleid. Daarbij zullen principiële keuzes op het gebied van demand management (inventarisatie vraagzijde), contractmanagement (aansturing aanbodzijde) en regievoering (intermediaire rol) in toenemende mate van belang zijn voor de hedendaagse FM-er. De facilitair professional is daarbij gehouden aan (Europese) wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van inkoop (Europese aanbestedingen), personeelsbeleid (Wet Overgang Onderneming) en de arbeidsomstandigheden (ARBO). Het maatschappelijk verantwoord organiseren van de bedrijfsvoering Costs are an important driver for effective action on the part of FM professionals. This requires FM professionals to be able to organise business operations efficiently and to use an FM Information System (FMIS) as a management tool. In addition, FM professionals must be able to a use business cases to substantiate their choices as to whether or not to outsource services. With the increasing outsourcing of FM services, purchasing (policy) is becoming an ever larger part of the FM policy. In this connection, a professional approach and fundamental choices in the area of demand management, contract management and demand/supply management (intermediary role) will be increasingly important for today s FM professional. In this regard, FM professionals are bound by (European) legislation and regulations, for example in the area of purchasing (European tenders), HR policy (Transfer of Undertakings Act) and health and safety. Corporate social responsibility is the framework of your business processes - Bedrijfseconomie/accounting - Informatiesystemen - Wet- en regelgeving - Analyseren, interpreteren en presenteren van FM relevante financiële informatie - Maken van een business case - Toepassen van relevante weten regelgeving op de facilitaire besluitvorming - Beoordelen van de verschillende commerciële FM-aanbieders - Kostenbewust - Bedrijfsmatig - Breed georiënteerd - Business economics / accounting - Information systems - Legislation and regulations - Analysing, interpreting and presenting FM-relevant financial information - Making a business case - Applying relevant legislation and regulations to FM decisionmaking - Assessing the various commercial FM providers - Cost-conscious - Business-oriented - With a broad outlook 20 21

12 COMPETENTIE 7 COMPETENCY 7 Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderingsproces Developing, implementing and evaluating a change process De facilitair professional heeft een voortdurend kritisch oog voor ontwikkelingen binnen en buiten de onderneming en de veranderende verwachtingen van haar klanten. De facilitaire organisatie is direct betrokken bij dynamische ontwikkelingen van de corporate organisatie en dient daar flexibel, adequaat en snel op in te kunnen spelen. De facilitair professional geeft leiding aan veranderings- en verbeterprocessen, hij is in staat hiervoor draagvlak te creëren om zo succesvol te kunnen zijn. Hij is in staat een goede inschatting te maken van mogelijke risico s van veranderings- en verbeterprocessen en de besluitvorming goed voor te bereiden. De facilitair professional is betrokken bij de implementatie van veranderingsprocessen. Leiding geven aan verandertrajecten FM professionals constantly keep a critical eye on developments inside and outside the company and on the changing expectations of their clients. The FM organisation is directly involved in the dynamic developments of the corporate organisation and must be able to respond to these flexibly, appropriately and rapidly. FM professionals manage change and improvement processes, they are able to generate support for these in order to ensure their success. They are able to make a good assessment of the potential risks of change and improvement processes and to make suitable preparations for the decision-making process. FM professionals are involved in the implementation of change processes. Managing change - Verandermanagement - Organisatie, organiseren en organisatieontwikkeling - Projectmanagement - Organisatiesensitief - Initiëren, uitvoeren en evalueren van veranderprocessen - Motiveren van betrokkenen - Analytisch - Resultaat- en verandergericht - Inspirerend en motiverend - Communicatief - Change management - Organisation and organisational development - Project management - Sensitivity to the organisation - Initiating, implementing and evaluating change processes - Motivating the people involved - Good communicator - Analytical - Results- and change-oriented - Inspiring and motivating 22 23

13 COMPETENTIE 8 COMPETENCY 8 Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk en op organisatie niveau) Social and communication skills (interpersonal and organisational) Sociale en communicatieve zijn cruciaal voor de facilitair professional. Hij weet op heldere en professionele wijze te communiceren met verschillende partijen op verschillende niveaus, zowel binnen als buiten de organisatie. Hij kan resultaten, plannen, conclusies en aanbevelingen op heldere wijze mondeling en schriftelijk in correct Nederlands en Engels presenteren. Hij bezit een ruime uitdrukkingsvaardigheid en weet zich in zijn taalgebruik aan te passen aan zijn omgeving. De facilitaire professional is in de organisatie als een spin in het web en geeft daarbij blijk van tact en sensitiviteit met betrekking tot bestaande machtsveren. Binnen de (facilitaire) organisatie weet hij als leidinggevende functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren, mensen te motiveren en te binden. Tussen de eigen organisatie en externe partijen weet hij als intermediair te functioneren. De facility manager is zich bewust van zijn rol als ambassadeur van de facilitaire organisatie. Professioneel communiceren in complexe situaties Social and communication skills are essential for FM professionals. They know how to communicate clearly and professionally with different people at different levels both inside and outside the organisation. They can present results, plans, conclusions and recommendations in a clear manner in correct Dutch or English both orally and in writing. They possess the ability to express themselves very well and know how to adapt their use of language to their surroundings. FM professionals are a central point of contact within the organisation and display tact and sensitivity with regard to the existing power relationships within the organisation. As managers within the (FM) organisation, they know how to conduct employee appraisals and how to motivate people and engender loyalty. They know how to act as an intermediary between their own organisation and external parties. Facilities managers are aware of their role as ambassadors for the FM organisation. Communicating professionally in complex situations - Communicatie, communicatiemiddelen en technieken - Sociologie, psychologie en organisatiecultuur - Communiceren, presenteren en rapporteren - Stimuleren, motiveren en overtuigen - Onderkennen van uiteenlopende belangen van interne en/of externe partijen - Aangaan en onderhouden van relaties - Sociaal en collegiaal - Communicatief, zowel in het Nederlands als in het Engels - Creatief en sensitief - Mens- en resultaatgericht - Communication, communication tools and techniques - Sociology, psychology and organisational culture - Communicating, presenting and reporting - Encouraging, motivating and persuading - Recognising the differing interests of internal and/or external parties - Establishing and maintaining relationships - Social and collegial - Able to communicate well in both Dutch and English - Creative and sensitive - People- and results-oriented 24 25

14 COMPETENTIE 9 COMPETENCY 9 Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk, beroeps- beoefenaar of professional) Self-managing skills (intrapersonal or professional) De facilitair professional is in staat om met een kritische blik naar zijn eigen functioneren te kijken. Hij staat open voor feedback, vraagt daar ook om en hij gebruikt deze feedback ter verbetering van zijn eigen functioneren. Hij is zich bewust van het bestaan van blinde vlekken en houdt daar rekening mee in zijn oordeelsvorming. De facilitair professional onderkent dat hij nooit is uitgeleerd en is daarom actief bezig met het verbeteren en aanvullen van zijn en binnen zijn beroep en werkveld. Hij levert een bijdrage aan de verdere professionalisering van het vakgebied FM door publicaties, bijdragen aan congressen, e.d. Kritische zelfreflectie vanuit een open en lerende FM professionals are able to take a critical look at their own performance. They are open to feedback, indeed ask for it and use such feedback to improve their own performance. They are aware of the existence of blind spots and take this into account in their assessments. FM professionals recognise that they never stop learning and therefore actively work to improve and expand their knowledge and skills within their profession and industry. They make a contribution to the further professionalisation of FM by means of publications, participating in conferences, etc. Critical self-reflection combined with an open and inquisitive attitude - (Zelf)onderzoek - Ethiek en maatschappelijke verantwoordelijkheid - Professionaliteit in gedrag - Trends en ontwikkelingen in het vakgebied van FM - Reflecteren op het eigen handelen en gedrag - Het op gefaseerde, systematische en resultaatgerichte wijze werken aan persoonlijke leerdoelen en ontwikkeling - Het vergroten van de professionele in het facilitaire werkveld - Open-minded en kritisch - Leergierig en onderzoekend - Respectvol naar anderen - Professioneel - Ondernemend - (Self-)examination - Ethics and corporate social responsibility - Professionalism in behaviour - Trends and developments in the FM industry - Reflecting on their own actions and behaviour - Working towards personal learning goals and development in a phased, systematic and resultsoriented manner - Increasing professional knowledge in the industry of FM - Open-minded and critical - Inquisitive and enquiring - Respectful to others - Professional - Enterprising 26 27

15 OPLEIDINGEN & ADRESSEN HBO (BBA Facility Management) Hogeschool Zuyd Hogeschool INHOLLAND Wageningen Universiteit, dep. Social Faculteit Facility Management Opleiding Facility Management Sciences Nieuw Eyckholt 300 Wildenborch 6 MSc management, Economics and Consumer 6419 DL Heerlen 1112 XB (Amsterdam) Diemen Studies, Specialisation Facility Management De Haagse Hogeschool Academie voor Facility Management Johanna Westerdijkplein EN Den Haag Saxion Hospitality Business School Opleiding Facility Management Postbus AM Deventer Hanzehogeschool Groningen Instituut voor Facility Management Zernikeplein AS Groningen NHTV internationaal hoger onderwijs Breda Academy of Facility Management Sibeliuslaan 13 Postbus DX Breda HU University of Applied Sciences Hogeschool Rotterdam Opleiding Facility Management G.J. de Jonghweg GG Rotterdam Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Academie Diedenoort Facility Management Laan van Scheut EM Nijmegen Masteropleidingen FM innovation European Master in Facility Management (Msc) (Saxion, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Zuyd) Rijksuniversiteit Groningen Academische Opleidingen Groningen Master of Facility Management Maastricht School of Management (i.s.m. IFMEC) De Haagse Hogeschool Master in Facility management Vakverenigingen & websites LOOFD secretariaat Facility Management Nederland (FMN) Gooimeer 4-15 Postbus AC Naarden EURO FM P.O. Box 5135 N AC Naarden The Netherlands International Facility Management Association ( IFMA ) 1E. Greenway Plaza Suite 100 Houston, TX USA Colofon: Brochure is opgesteld in opdracht van het LOOFD ( Landelijk overleg HBO opleidingen Facilitair Management) Coördinatie; George Maas, Daphne Heeroma, Katinka van Heerde Facility Management MBA Facility Management De Nieuwe Poort 21, 3812 PA Amersfoort Postbus 512, 3800 AM Amersfoort

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

De Experience Economy & Change Management

De Experience Economy & Change Management De Experience Economy & Change Management Consequenties voor Organisaties en Management Consultants Presentatie voor PDO-MC Lieke Thijssen Brummen, 16 November 2001 1 Het draaiboek voor deze ervaring Venetië

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Work to Work mediation

Work to Work mediation Work to Work mediation Mobility Centre Automotive Theo Keulen 19-9-2008 Policy Context Flexibility,mobility and sustainable employability are key words in modern labour market policy Work to work arrangements

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015 Concept development Haga Hospital 17 september 2015 Marije Talstra 2015 Healthcare consultant at fluent 2003-2015 Healthcare consultant at Twynstra Gudde TUDelft, real estate & housing, urban planning

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Introduction to KM Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Good to know Introductions Your CIKM experience Outline CIKM Sessions Tuesday Introduction to KM & Groupwork Introduction to (CI)KM Strategy

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Aqua: agile verbeteren voor teams. TestNet Zomer Workshops 2017 Huib Schoots

Aqua: agile verbeteren voor teams. TestNet Zomer Workshops 2017 Huib Schoots Aqua: agile verbeteren voor teams TestNet Zomer Workshops 2017 Huib Schoots Programma Zomer Workshops TestNet 2017 13:45 uur - start workshop 15:15 uur - thee pauze 15:30 uur - vervolg 17:00 - einde TestNet

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Klantbeleving als service strategie

Klantbeleving als service strategie Middagseminar Klantbeleving als service strategie 20 juni 2013, Utrecht Wat we al wisten over klantbeleving 1. Klanten denken op een irrationele, niet-lineaire manier; 2. Klanten kunnen hun denken en gedrag

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012

Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012 Platform Mobiliteit.NU als Smart Business Network Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012 Menu 1. Het platform Mobiliteit.NU als Smart Business Network 2. New

Nadere informatie

Internationalisaring vraagt om MEER FLAMENCO FORUM

Internationalisaring vraagt om MEER FLAMENCO FORUM Internationalisaring vraagt om MEER FLAMENCO FORUM Jeanine Gregersen Samenvatting Context : werkdefinities en twee stellingen Focus op interculturele competentie Implicaties voor instellingen Moot court

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen

Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen Hans Schoolderman Building trust in food Food Supply and Integrity Services October 2015 VMT congres, 13 oktober Hans Schoolderman

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

Ons vak in beweging. Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care

Ons vak in beweging. Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Ons vak in beweging Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Toenemende levensverwachting Christensen et al 2009 Vergrijzing/verzilveren 5 Ontwikkeling grijze druk 2010-2025

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

vrijdag 8 juni 12 DRIMPY BRENGT ZORG SAMEN

vrijdag 8 juni 12 DRIMPY BRENGT ZORG SAMEN DRIMPY BRENGT ZORG SAMEN DE CONSUMENT IN DE ZORG? Fragmentatie ehealth initiatieven zorgen weer voor eilandjes in de zorg: ICT leveranciers, Regio s, Ziekenhuizen, Klinieken, Patiënt Verenigingen, Verzekeraars,

Nadere informatie

PICA Patient flow Improvement center Amsterdam

PICA Patient flow Improvement center Amsterdam Operations research bij strategische capaciteitsbeslissingen in de zorg Ger Koole 26 mei 2008 Wat is Operations research? operations research (O.R.) is the discipline of applying advanced analytical methods

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School De Blijberg International Department BRIN 14 HB Directeur Mrs L. Boyle Adres Graaf Florisstraat 56 3021CJ ROTTERDAM

Nadere informatie

European frameworks for VET

European frameworks for VET European frameworks for VET VLOR Brussels, 4 June 2014 Carlo Scatoli Vocational Training and Adult Learning 2002 The Copenhagen Declaration 30 November 2002 Strengthen the European dimension Improve transparency,

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Instituut voor de Gebouwde Omgeving Samenwerking Opleidingen en Werkveld

Instituut voor de Gebouwde Omgeving Samenwerking Opleidingen en Werkveld Instituut voor de Gebouwde Omgeving Samenwerking Opleidingen en Werkveld Samenwerkingsovereenkomst Facilicom Services Group en de Hogeschool Rotterdam, Instituut voor de gebouwde omgeving Partijen, 1)

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Case 1: add on Universiteit van Tilburg Link Class Collaborative Online International Learning

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Working with Authorities

Working with Authorities Working with Authorities Finding the balance in the force field of MUSTs, SHOULDs, CANs, SHOULD-NEVERs, CANNOTs Jacques Schuurman SURFnet-CERT Amsterdam, 24 February 2006 Hoogwaardig internet voor hoger

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

B².DNA Strategische GedragsVerbetering

B².DNA Strategische GedragsVerbetering Strategisch Accountmanagement: vanuit Strategie naar Resultaat! Doelstellingen Ontwikkelen van je kennis en inzicht Met visie, planmatig en cyclisch werken Effectief gesprekken kunnen voeren Toepassen

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig)

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) LEERDOELEN 1. Inzicht krijgen in de waarde van creatief ondernemerschap door de marktwaarde van je kunst te leren waarderen. 2. Het ontwikkelen van fundamentele marketing-

Nadere informatie

Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs

Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs Elena Cavagnaro, lector in service studies MLI & SEN 2013 09 06 1 9/6/2013 Agenda Even voorstellen Wereldbeelden Welk beeld hebben we van de wereld

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

Enable all people to travel by plane

Enable all people to travel by plane Enable all people to travel by plane 3 Transavia from the air Enable all people to travel (by plane) Accessible, friendly, unforgetable Passenger experience index 74 Fuel 381 mln liters 104 destinations

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

Behavioural Insights Applied to Policy Ontsluiten van gedragskennis, een Europees verhaal

Behavioural Insights Applied to Policy Ontsluiten van gedragskennis, een Europees verhaal Behavioural Insights Applied to Policy Ontsluiten van gedragskennis, een Europees verhaal François J. Dessart, PhD Infosessie gedragsinzichtingen Vlaamse Overheid, Brussel 27 september 2016 Behavioural

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc. AGENDA

Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc.  AGENDA Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc. www.ict-mastery.eu AGENDA e-skills / e-competenties ICT spraakverwarring e-cf raamwerk Kwaliteitsraamwerk I(v) Benutting van e-cf

Nadere informatie

OER/TER ADDENDA ( )

OER/TER ADDENDA ( ) OER/TER ADDENDA (21-11-2017) Regarding: Teaching and Examination Regulations Master s degree programmes The new text: p. 170 Programme: Executive Master of Finance and Control/EMFC Year: 2 sem course title

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

AERZEN Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO AERZEN Corporate Social Responsibility CSR

AERZEN Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO AERZEN Corporate Social Responsibility CSR AERZEN Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO AERZEN Corporate Social Responsibility CSR De Aerzener Maschinenfabrik is gecertificeerd volgens verschillende internationale normen die specifieke eisen

Nadere informatie

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinant Study in to Factors that Facilitate a Active Smoking-cessation

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

Hoe vergroot ik het lerend vermogen van mijn organisatie? Continue verbeteren, accelerated learning

Hoe vergroot ik het lerend vermogen van mijn organisatie? Continue verbeteren, accelerated learning Aad Streng Jean In het Panhuis Hoe vergroot ik het lerend vermogen van mijn organisatie? Continue verbeteren, accelerated learning Werkwijze workshop Onze visie op leren en continu verbeteren. Deze visie

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

HET IR-LANDSCHAP IN NEDERLAND

HET IR-LANDSCHAP IN NEDERLAND HET IR-LANDSCHAP IN NEDERLAND RESULTATEN VAN EEN VRAGENIJST-ONDERZOEK AD SCHEEPERS Wat is IR eigenlijk? wikipedia Institutional research is a broad category of work done at schools, colleges and universities

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

The Logistic Chameleon

The Logistic Chameleon The Logistic Chameleon Leadership in Logistic & Supply Chain context dr. Roland Slegers-Leijsten EMIM 12th November 2015 Voettekst van presentatie INTRODUCTION ROLAND SLEGERS LEIJSTEN ü INTERIM LOGISTIC

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Van bedrijven voor bedrijven Peter Bareman en Annemarie van der Rest Wat betekent VV voor U? (inspecteur, vergunningverlener, beleidsmaker)

Van bedrijven voor bedrijven Peter Bareman en Annemarie van der Rest Wat betekent VV voor U? (inspecteur, vergunningverlener, beleidsmaker) Van bedrijven voor bedrijven Peter Bareman en Annemarie van der Rest Wat betekent VV voor U? (inspecteur, vergunningverlener, beleidsmaker) Samen optrekken voor continue verbetering veilige en gezonde

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur

school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur Cross over HKU Master Crossover Creativity Hoe komen we hiertoe als kunsthogeschool? Er was eens Kunstonderwijs 30 jaar geleden Creërend vermogen

Nadere informatie

HBFF Training & Consultancy

HBFF Training & Consultancy HBFF Training & Consultancy Business English, level A Business English, Level B Business English, Level C Business Writing Skills One-to-one trainings GENERAL COURSES HBFF Training & Consultancy Verwersstraat

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Re: instruments for creating health care consumers

Re: instruments for creating health care consumers Re: instruments for creating health care consumers Seminar voice and choice in health care Kees Molenaar Market and consumer directorate Instruments were designed for blue The analysis and conclusions

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Relatie tussen Attitude, Sociale Invloed en Self-efficacy en Intentie tot Contact tussen Ouders en Leerkrachten bij Signalen van Pesten

Nadere informatie

Nederlands programma in de PYP! Maandag 2 september 2013

Nederlands programma in de PYP! Maandag 2 september 2013 Nederlands programma in de PYP! Maandag 2 september 2013 Rode Leeuw missie!!de Rode Leeuw biedt een moedertaalprogramma aan voor kinderen vanaf 4 tot 16 jaar bestaande uit kwalitatief goed NTC-onderwijs

Nadere informatie

EP-Nuffic Jaarcongres 2015 Doorlopende leerlijn: Internationale Competenties in het hoger onderwijs. Jos Walenkamp Lector Internationale Samenwerking

EP-Nuffic Jaarcongres 2015 Doorlopende leerlijn: Internationale Competenties in het hoger onderwijs. Jos Walenkamp Lector Internationale Samenwerking EP-Nuffic Jaarcongres 2015 Doorlopende leerlijn: Internationale Competenties in het hoger onderwijs Jos Walenkamp Lector Internationale Samenwerking Samenvatting Wereldburgers, in de 21 ste eeuw, benodigde

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014 If you have a client logo or other co-branding to include, this should go here. It should never be larger than the Deloitte logo. Waarom kiezen voor een shared services center? Succesfactoren en valkuilen

Nadere informatie

Rethinking leadership and middle management

Rethinking leadership and middle management Rethinking leadership and middle management 17 October 2013 Prof. dr. Jesse Segers The Future Leadership Initiative @Segersjesse challenging thoughts about leadership. Ego-dominant ( macht ) Rationeel

Nadere informatie

Inkoop en de link naar de value chain

Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain 24 juni 2014 An aligned supply chain Bron: Van Veen, 2011 Historical difference supply chain/ logistics domain vs value chain

Nadere informatie