de/the Facility Manager de competente professional / the competent professional

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de/the Facility Manager de competente professional / the competent professional"

Transcriptie

1 de/the Facility Manager de competente professional / the competent professional

2 FACILITY MANAGEMENT IN NEDERLAND Facility Management (FM) heeft zich sinds zijn intrede in Nederland, halverwege de tachtiger jaren van de vorige eeuw, in hoog tempo ontwikkeld en geprofessionaliseerd. Vandaag de dag wordt de missie van FM in Nederland als volgt gedefinieerd: FM creëert en voegt waarde toe aan organisaties door het gastvrij, flexibel, en optimaal faciliteren van werk en verblijf van individuen en groepen op het gebied van services en huisvesting. Belangrijk in de Nederlandse visie op FM is het centraal stellen van de klant waarbij ernaar gestreefd wordt om de huisvesting (en de bijbehorende facilitaire dienstverlening)af te stemmen op de processen binnen organisaties en de mensen die er werken of verblijven. In de literatuur wordt dit aangeduid als het People, Process, Place -gedachtegoed. De afgelopen decennia heeft technologie binnen organisaties zo n dominante positie verworven dat wij wel spreken over de integratie van people, process, place en technology. Het FM basismodel (zie figuur 1) geeft weer dat wij mensen en processen faciliteren in organisaties met aandacht voor onze omgeving (planet) en met oog voor onze welvaart (prosperity). Dit doen wij in een internationale context met een voortdurend veranderende vraag, waarbij gestreefd wordt naar het maximeren van onze toegevoegde waarde. Belangrijk is het centraal stellen van de klant An important aspect is that the main focus is on the client Since its arrival in the Netherlands in the mid- 1980s, Facility Management (FM) has rapidly evolved and become professionalised. Today, the mission of FM in the Netherlands is defined as follows: FM creates and adds value to organisations by facilitating, in a hospitable and flexible manner, the work activities and accommodation of individuals and groups in the area of services and property management. An important aspect of the Dutch vision of FM is that the main focus is on the client, with every effort being made to ensure the optimum functioning of the property (and the associated facility services), the processes within the organisation and the people who work there. In the literature this is sometimes referred to as the People, Process, Place principle. In recent decades, technology has acquired such a dominant position in organisations that we now describe this as the integration of people, process, place and technology. In addition, we are also becoming increasingly aware of the importance of corporate social responsibility. In the Basic FM model (see figure 1), this is represented by the concepts of planet and prosperity. The Basic FM model shows that we facilitate people and processes in organisations while paying attention to our environment (planet) and our prosperity. We do this in an international context with a constantly changing demand, while striving to maximise our added value. FACILITIES MANAGEMENT IN THE NETHERLANDS 2 3

3 FACILITY MANAGEMENT IN NEDERLAND Organisaties hebben de keus tussen het in eigen beheer organiseren van FM en het geheel of gedeeltelijk uitbesteden ervan aan externe facilitaire dienstverleners. De centrale positie van people in figuur 1 geeft de eigenheid van denederlandse visie op FM weer, waarbij de mens het uitgangspunt is bij het vormgeven van facilitair management. Dynamische vraag Place Process Technology People Planet Prosperity Toegevoe gde waarde Internationale context Figuur 1. Het FM basismodel Organisaties hebben zich de afgelopen jaren zodanig ontwikkeld dat het onderscheid tussen primair proces en het secundair proces vervaagt. FM is steeds vaker onderdeel van de core business. Een voorbeeld daarvan is te zien in de zorg, waarbij de catering (vroeger de voedingsverzorging) expliciet deel uitmaakt van behandelplannen. Organisations have the choice between organising their FM in-house or outsourcing it, in full or in part, to external facilities service providers. The central position of people in figure 1 reflects the special nature of the Dutch vision of FM, with facilities management being organised in a people-oriented manner. Dynamic demand Place Process Technology People Planet Prosperity Added value International context Figure 1. The basic FM model As a result of developments that have taken place within organisations in recent years the distinction between the primary process and the secondary process has become much less clear. FM is increasingly part of the core business. One example of this can be seen in healthcare, where catering (formerly merely the provision of food) now forms an integral part of patient treatment plans. FACILITY MANAGEMENT IN THE NETHERLANDS 4 5

4 ONTWIKKELINGEN IN ONZE OMGEVING FM wordt sterk beïnvloed door de context waarbinnen zij opereert. De belangrijkste omgevings-ontwikkelingen waarmee facilitaire organisaties op dit moment worden geconfronteerd staan in figuur 2 weergegeven. Van klantgerichtheid naar klantbeleving Het woord beleving wordt ook in facilitaire organisaties steeds belangrijker, klanten worden daarbij als gasten beschouwd. Maatschappelijk verantwoorde dienstverlening Duurzaam bouwen, duurzaam exploiteren en het stimuleren van duurzaam gedrag zijn thema s waar de facilitaire professional niet meer omheen kan en een duidelijke toegevoegde waarde heeft. Toenemend belang van internationalisering Door vrij verkeer van mensen en goederen zal de sociale en economische mobiliteit tot 2015 sterk toenemen. Technologie ontwikkelt zich steeds sneller Nieuwe technologieën beïnvloeden op velerlei wijze de facilitaire bedrijfsvoering. Ook de verdere verschuiving van fysiek naar virtueel samenwerken wordt hierdoor gestimuleerd. Facility Management Het Nieuwe Werken Werken wordt tijd- en plaatsonafhankelijk en FM moet hierop inspelen. Door het nieuwe werken voelen mensen zich prettiger en wordt de organisatie productiever. De ontwikkeling naar de facilitaire regieorganisatie In een regieorganisatie zijn de uitvoering van de dienstverlening (productie) en de regiefunctie, de coördinatie of het management, duidelijk van elkaar gescheiden. De facility manager vervult steeds meer de intermediare rol tussen de klantenwens van de organisatie (demand) en de uitvoering door externe dienstverleners (supply). Integratie van ontwikkeling en exploitatie van vastgoed Er moet meer aandacht zijn voor de wensen van de eindgebruikers en de totale levenscycluskosten. Facilitaire organisaties en corporate real estate management organisaties gaan intensiever samenwerken FM is strongly influenced by the context in which it operates. The most important environmental developments that FM organisations currently face are shown in figure 2. From client focus to client experience The word experience is increasingly important in FM organisations, where clients are considered to be guests. Socially responsible service provision Sustainable construction, sustainable operations and the promotion of sustainable behaviour are issues that FM professionals can no longer ignore and which provide clear added value. Increasing importance of internationalisation The free movement of people and goods means that social and economic mobility will continue to increase significantly between now and Technological developments accelerating New technologies influence FM operations in many ways. They also promote a further shift from physical to virtual forms of collaboration. Facility Management New ways of working Work is becoming increasingly independent of time and place, and FM has to respond to this. The new ways of working increase people s enjoyment of their work, resulting in a more productive organisation. Evolution towards an FM demand/supply organisation In a demand/supply organisation, there is a clear distinction between the provision of services (production) and the controlling function (coordination or management). The facility manager increasingly plays an intermediate role between the organisation s client requirements (demand) and the provision of services by external providers (supply). Integration of development and management of real estate More attention must be paid to the desires of end users and the total lifecycle costs. FM organisations and corporate real estate management organisations will need to work together more closely. DEVELOPMENTS IN OUR ENVIRONMENT Figuur 2. Belangrijkste omgevingsontwikkelingen Figure 2. The most important environmental developments 6 7

5 FM EEN BEDRIJFSKUNDIGE HBO-OPLEIDING FM AS A BBA DEGREE PROGRAMME FM is een bedrijfskundige opleiding waar- FM is a BBA degree programme in which bij studenten worden opgeleid voor manage- students are trained for management po- mentfuncties binnen het facilitaire vakgebied. sitions within the facility industry. The ex- De deskundigheid die nodig is om effectief te pertise required to be able to operate kunnen functioneren binnen het facilitaire werk- effectively in the FM industry consists of a veld bestaat uit een combinatie van bedrijfskun- combination of business management exper- dige expertise enerzijds en FM specifieke (vak)- tise and FM-specific (industry) knowledge. anderzijds. De opleiding FM is in Nederland gepositioneerd binnen het Hoger Economisch Onderwijs, evenals o.a de MER( management, economie en recht) en het Hoger hotelonderwijs. In het hbo-onderwijs in Nederland gaat het niet alleen om de disciplinaire vak bedrijfseconomie, organisatiekunde, communicatie maar vooral om de combinatie van, Competenties worden aangeleerd door het onderwijs te baseren op beroepstaken Competencies are taught by basing the programme on professional tasks FM bachelor degree programmes in the Netherlands come under the auspices of Higher Economic Education, as do MER (Management, Economics and Law) and Higher Hotel Education. At university level in the Netherlands, FM is not just about a specialist knowledge of the discipline business administration, organisational science, communication but is primarily focused on a combination of knowledge, skills and attitude (compe- en (competenties). Deze compe- tencies). These competencies are taught by basing the tenties worden aangeleerd door het onderwijs te base- programme on professional tasks which are performed ren op beroepstaken die in verschillende beroepssitua- in various professional situations from the point of ties vanuit verschillende rollen worden uitgevoerd en die view of different roles and which result in various pro- resulteren in verschillende beroepsproducten. Authen- fessional products. Authentic, up-to-date case studies, tieke, actuele praktijkcases die in samenwerking met de which are conducted in collaboration with FM profes- beroepspraktijk worden ontwikkeld vormen een belang- sionals, form an important part of competency-based rijk onderdeel van het competentiegerichte onderwijs. education. NEGEN COMPETENTIES NINE COMPETENCIES Afgestudeerden van de opleiding FM ontvangen het diploma Bachelor of Business Administration. Het competentie profiel bestaat uit 6 competenties uit het domein van Business Administration, 2 algemene hbo-competenties (die in alle domeinen voorkomen) en 1 specifieke FM-competentie. Met een competentie wordt een persoonskenmerk aangeduid waarbij, en zichtbaar worden in specifiek gedrag waarmee succesvol een bepaalde taak of functie wordt uitgevoerd. De competenties vormen in onderlinge samenhang het profiel van de startende FM-er. Hierna worden de 9 competenties weergegeven, waarbij aan de volgorde van de competenties verder geen waarde dient te worden toegekend. Graduates of the FM programme receive a Bachelor of Business Administration degree. The competency profile consists of six competencies from the area of Business Administration, two general higher education competencies (found in all programmes) and one specific FM competency. A competency is understood to be a personal characteristic in which knowledge, skills and attitude are displayed in a specific behaviour that enables a particular task or function to be performed successfully. Taken together, these interrelated competencies form the profile for a FM professional starting out on his or her career. The nine competencies are shown hereafter, in no particular order. 8 9

6 COMPETENTIE 1 COMPETENCY 1 Creëren van toegevoegde waarde voor mens en organisatie, op het gebied van huisvesting en services Creating added value for people and organisations in the areas of property management and services De facilitair professional is verantwoordelijk voor het leveren van dienstverlening aan de corporate organisatie om een optimale werk-, leef- en/of verblijfsomgeving te creëren. De facilitaire organisatie moet erop gericht zijn dat de organisatie haar doelstellingen maximaal kan verwezenlijken. Dit alles vereist van de facilitair professional dat deze goed inzicht heeft in de continu veranderende behoefte van zijn klanten en hier de dienstverlening van de facilitaire organisatie proactief op afstemt. Omdat een deel van de dienstverlening veelal door externe dienstverleners wordt uitgevoerd is het daarnaast van groot belang dat de facilitair professional de dienstverleningsketen professioneel kan organiseren. FM proactief afstemmen op de snel veranderende behoefte van klanten The FM professional is responsible for delivering services to the corporate organisation in order to create an optimum working and living environment. The FM organisation must focus on ensuring that the corporate organisation can achieve its goals to the fullest possible extent. All of these aspects require FM professionals to have a good understanding of the changing needs of their clients and to proactively adapt the services of the FM organisation to these needs. Since some of these services are usually performed by external service providers, it is also very important that the FM professional is able to organise the service chain in a professional manner. Pro-actively adapting FM to the rapidly changing needs of clients - Huisvesting en services - Organisatiekunde - Klant-relatiemanagement (hospitality management) - Dienstverleningsketenmanagement (supply) - Afstemmen van vraag en aanbod - Verlenen van diensten ten behoeve van de mens in zijn werk- of verblijfsomgeving - Vinden van oplossingen op facilitair gebied - Klantgericht, dienstverlenend - Empatisch - Procesgericht - Resultaatgericht - Flexibel - Ondernemend, proactief en creatief - Property management and services - Organisational science - Client relationship management (hospitality management) - Service chain management (supply) - Matching supply and demand - Providing services for people in their working or living environment - Finding solutions in the area of FM - Client-oriented, service-focused - Empathetic - Process-oriented - Results-oriented - Flexible - Enterprising, proactive and creative 10 11

7 COMPETENTIE 2 COMPETENCY 2 Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving Developing a vision of changes and trends in the external environment De facilitair professional bevindt zich in een continu veranderende omgeving, de wereld van vandaag is immers anders dan die van morgen. Het is daarom van groot belang dat de facilitair professional een goed beeld heeft van de belangrijkste omgevingsontwikkelingen en facilitaire ontwikkelingen en deze kan vertalen naar consequenties voor facility management. Het is voor de facilitair professional tevens van belang dat deze een goed relatienetwerk heeft zowel binnen als buiten de organisatie. Dit maakt het mogelijk om en ervaring van binnen en van buiten de organisatie te verzamelen, te analyseren en te gebruiken. Het ontwikkelen van een visie en deze vertalen naar consequenties voor FM FM professionals find themselves in a constantly changing environment: the world of today is undoubtedly different from that of tomorrow. It is therefore important that the FM professional should have a clear picture of the most important environmental and FM developments and be able to translate these into consequences for facility management. It is also important for the FM professional to have a good network of contacts both inside and outside the organisation. This makes it possible to collect, analyse and use knowledge and experience from inside and outside the organisation. Developing a strategic vision and translating it into FM policy and operations - Sociale, maatschappelijke en economische ontwikkelingen - Relevante nationale en internationale netwerken - Ontwikkelingen in het facilitaire domein nationaal en internationaal - Analyseren en interpreteren van omgevingsontwikkelingen en ontwikkelingen in het facilitaire werkveld - Het vertalen van omgevingsontwikkelingen naar facilitair beleid en veranderingen in het dienstverleningsportfolio - Het actief zijn in relevante netwerken - Open, nieuwsgierig, naar buiten gericht, onbevooroordeeld - Vernieuwend - Communicatief en gericht op relaties - Analytisch - Social and economic developments - Relevant national and international networks - Developments in the FM industry both nationally and internationally - Analysing and interpreting environmental developments and developments in the industry of FM - Translating environmental developments into FM policies and changes in the service portfolio - Being active in relevant networks - Open, curious, outward-focused, unprejudiced - Innovative - Good communicator and focused on relationships - Analytical 12 13

8 COMPETENTIE 3 COMPETENCY 3 Analyseren van beleidsvraagstukken, vertalen in beleidsdoelstellingen en alternatieven en voorbereiden van besluitvorming Analysing policy issues, translating them into policy objectives and alternatives and decision-making De facilitair professional streeft naar het maximeren van haar toegevoegde waarde voor de corporate organisatie. Om dit te bereiken moeten doelstellingen gedefinieerd worden die een logische afgeleide zijn van de doelen van de corporate organisatie. Om de doelen te realiseren moet de facilitair professional een strategie formuleren voor zijn domein. De strategie moet afgestemd worden met de beleidsbepalers en moet worden gecommuniceerd binnen de facilitaire organisatie om draagvlak te realiseren voor de keuzes die in het strategieproces zijn gemaakt. De facilitair professional moet deze strategie vervolgens kunnen implementeren Het formuleren van FM beleid & strategie, afgestemd op het strategisch beleid van de organisatie FM professionals strive to maximise their added value to the corporate organisation. To achieve this, objectives must be defined which are logically derived from the goals of the corporate organisation. To achieve these goals, FM professionals must formulate a strategy for their area. This strategy must be coordinated with the policymakers and communicated within the FM organisation to achieve the necessary level of support for the choices made in the strategy process. FM professionals must then be able to implement this strategy. Creating FM strategy and policy, in line with corporate strategy - Strategieontwikkeling - Onderzoeksmethoden en technieken - Marketing - Het doen van toegepast onderzoek - Het verzamelen, analyseren en interpreteren van relevante gegevens - Het formuleren van facilitair beleid - Het verantwoorden van keuzes naar beleidsbepalers - Communicatie - Onderzoekend - Analytisch - Planmatig - Breed georiënteerd - Strategy development - Research methods and techniques - Marketing - Conducting applied research - Collecting, analysing and interpreting relevant data - Formulating FM policy - Justifying choices to policymakers - Communication - Enquiring - Analytical - Methodical - With a broad outlook 14 15

9 COMPETENTIE 4 COMPETENCY 4 Toepassen van HRM binnen de strategie van de organisatie Applying HRM in the organisation s strategy De facilitair professional heeft ook de rol van leidinggevende van (een deel van) de facilitaire organisatie, daarbij geeft hij leiding aan medewerkers en motiveert en inspireert hen. De facilitaire professional is verantwoordelijk voor het opstellen en toepassen van het personeelsbeleid en het toepassen van het HRM-instrumentarium zoals het voeren van sollicitatie- en beoordelingsgesprekken, het opstellen van functie- of competentieprofielen, e.d. Hij moet een effectieve, situationele leiderschapsstijl kunnen toepassen om het maximale uit zijn mensen te kunnen halen. Als leidingevende HRM beleid opstellen en instrumenten effectief hanteren FM professionals also play the role of manager of (part of) the FM organisation, providing leadership to employees and inspiring and motivating them. FM professionals are responsible for implementing the personnel policy and the application of HRM tools, as well as conducting job interviews and employee evaluations, drafting job descriptions and competency profiles, etc. They must be able to adopt an effective, situational leadership style in order to get the best from their staff. Setting up HRM policy and effectively putting it into practice - Leiderschap - Motivatietheorieën - Human resource management - Cross cultural management - Management - Voeren van gesprekken met medewerkers - Situationeel leidinggeven - Stimulerend en motiverend - Coachend - Mens- en resultaatgericht - Communicatief - Leadership - Theories of motivation - Human resource management - Cross-cultural management - Management skills - Conducting interviews with employees - Situational leadership - Encouraging and motivating - Coaching - People- and results-oriented - Good communicator 16 17

10 COMPETENTIE 5 COMPETENCY 5 Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- en organisatieprocessen Setting up, controlling and improving business and organisational processes Binnen facilitaire organisaties vindt een grote diversiteit aan processen plaats. Diensten worden geleverd aan interne klanten, klachten worden behandeld, bestellingen worden geregistreerd, plannen voor volgend jaar worden gemaakt, accountgesprekken worden gevoerd, etc. De inrichting van deze processen is zeer bepalend voor het effectief en efficiënt werken van de facilitaire organisaties. Het is de taak van de facilitair professional deze processen inzichtelijk te maken, te verbeteren en af te stemmen op de processen van dienstverleners en klanten. Procesbeheersing vormt de basis voor kwaliteitsmanagement. Beheersen en verbeteren van processen gericht op kwaliteitsmanagement Within FM organisations a wide variety of processes take place. Services are delivered to internal clients, complaints are handled, orders are recorded, plans are made for the following year, account meetings are held, etc., etc. The way in which these processes are set up is crucial for the effective and efficient functioning of the FM organisation. It is the responsibility of FM professionals to make these processes understandable, to improve them and coordinate them with the processes of service providers and clients. Process control forms the basis for quality management. Managing and improving processes focused on quality - Kwaliteitsmanagement - Procesbeheersing - Risicomanagement (BCM) - Het toepassen van kwaliteitsinstrumenten - Het kunnen beschrijven, analyseren en verbeteren van bedrijfsprocessen - Kwaliteitsbewust - Systematisch en gestructureerd - Analytisch - Taak- en resultaatgericht - Quality management - Process control - Risk management (BCM) - Applying quality tools - The ability to describe, analyse and improve business processes - Quality-conscious - Systematic and structured - Analytical - Task- and results-oriented 18 19

11 COMPETENTIE 6 COMPETENCY 6 Analyseren van de financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfs- of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken Analysing financial and legal aspects, internal processes and the business or organisational environment in order to improve coordination and interaction Kosten vormen een belangrijke drijfveer voor het effectief handelen van de facilitair professional. Dit vereist dat de facilitair professional de bedrijfsvoering efficiënt kan organiseren en een FM Informatie Systeem (FMIS) als managementtool kan hanteren. Daarnaast moet de facilitair professional in staat zijn om keuzes ten aanzien van uitbesteden of niet, goed te kunnen onderbouwen door middel van een business case. Met de toenemende uitbesteding van facilitaire diensten, maakt inkoop(beleid) een steeds groter onderdeel uit van het FM-beleid. Daarbij zullen principiële keuzes op het gebied van demand management (inventarisatie vraagzijde), contractmanagement (aansturing aanbodzijde) en regievoering (intermediaire rol) in toenemende mate van belang zijn voor de hedendaagse FM-er. De facilitair professional is daarbij gehouden aan (Europese) wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van inkoop (Europese aanbestedingen), personeelsbeleid (Wet Overgang Onderneming) en de arbeidsomstandigheden (ARBO). Het maatschappelijk verantwoord organiseren van de bedrijfsvoering Costs are an important driver for effective action on the part of FM professionals. This requires FM professionals to be able to organise business operations efficiently and to use an FM Information System (FMIS) as a management tool. In addition, FM professionals must be able to a use business cases to substantiate their choices as to whether or not to outsource services. With the increasing outsourcing of FM services, purchasing (policy) is becoming an ever larger part of the FM policy. In this connection, a professional approach and fundamental choices in the area of demand management, contract management and demand/supply management (intermediary role) will be increasingly important for today s FM professional. In this regard, FM professionals are bound by (European) legislation and regulations, for example in the area of purchasing (European tenders), HR policy (Transfer of Undertakings Act) and health and safety. Corporate social responsibility is the framework of your business processes - Bedrijfseconomie/accounting - Informatiesystemen - Wet- en regelgeving - Analyseren, interpreteren en presenteren van FM relevante financiële informatie - Maken van een business case - Toepassen van relevante weten regelgeving op de facilitaire besluitvorming - Beoordelen van de verschillende commerciële FM-aanbieders - Kostenbewust - Bedrijfsmatig - Breed georiënteerd - Business economics / accounting - Information systems - Legislation and regulations - Analysing, interpreting and presenting FM-relevant financial information - Making a business case - Applying relevant legislation and regulations to FM decisionmaking - Assessing the various commercial FM providers - Cost-conscious - Business-oriented - With a broad outlook 20 21

12 COMPETENTIE 7 COMPETENCY 7 Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderingsproces Developing, implementing and evaluating a change process De facilitair professional heeft een voortdurend kritisch oog voor ontwikkelingen binnen en buiten de onderneming en de veranderende verwachtingen van haar klanten. De facilitaire organisatie is direct betrokken bij dynamische ontwikkelingen van de corporate organisatie en dient daar flexibel, adequaat en snel op in te kunnen spelen. De facilitair professional geeft leiding aan veranderings- en verbeterprocessen, hij is in staat hiervoor draagvlak te creëren om zo succesvol te kunnen zijn. Hij is in staat een goede inschatting te maken van mogelijke risico s van veranderings- en verbeterprocessen en de besluitvorming goed voor te bereiden. De facilitair professional is betrokken bij de implementatie van veranderingsprocessen. Leiding geven aan verandertrajecten FM professionals constantly keep a critical eye on developments inside and outside the company and on the changing expectations of their clients. The FM organisation is directly involved in the dynamic developments of the corporate organisation and must be able to respond to these flexibly, appropriately and rapidly. FM professionals manage change and improvement processes, they are able to generate support for these in order to ensure their success. They are able to make a good assessment of the potential risks of change and improvement processes and to make suitable preparations for the decision-making process. FM professionals are involved in the implementation of change processes. Managing change - Verandermanagement - Organisatie, organiseren en organisatieontwikkeling - Projectmanagement - Organisatiesensitief - Initiëren, uitvoeren en evalueren van veranderprocessen - Motiveren van betrokkenen - Analytisch - Resultaat- en verandergericht - Inspirerend en motiverend - Communicatief - Change management - Organisation and organisational development - Project management - Sensitivity to the organisation - Initiating, implementing and evaluating change processes - Motivating the people involved - Good communicator - Analytical - Results- and change-oriented - Inspiring and motivating 22 23

13 COMPETENTIE 8 COMPETENCY 8 Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk en op organisatie niveau) Social and communication skills (interpersonal and organisational) Sociale en communicatieve zijn cruciaal voor de facilitair professional. Hij weet op heldere en professionele wijze te communiceren met verschillende partijen op verschillende niveaus, zowel binnen als buiten de organisatie. Hij kan resultaten, plannen, conclusies en aanbevelingen op heldere wijze mondeling en schriftelijk in correct Nederlands en Engels presenteren. Hij bezit een ruime uitdrukkingsvaardigheid en weet zich in zijn taalgebruik aan te passen aan zijn omgeving. De facilitaire professional is in de organisatie als een spin in het web en geeft daarbij blijk van tact en sensitiviteit met betrekking tot bestaande machtsveren. Binnen de (facilitaire) organisatie weet hij als leidinggevende functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren, mensen te motiveren en te binden. Tussen de eigen organisatie en externe partijen weet hij als intermediair te functioneren. De facility manager is zich bewust van zijn rol als ambassadeur van de facilitaire organisatie. Professioneel communiceren in complexe situaties Social and communication skills are essential for FM professionals. They know how to communicate clearly and professionally with different people at different levels both inside and outside the organisation. They can present results, plans, conclusions and recommendations in a clear manner in correct Dutch or English both orally and in writing. They possess the ability to express themselves very well and know how to adapt their use of language to their surroundings. FM professionals are a central point of contact within the organisation and display tact and sensitivity with regard to the existing power relationships within the organisation. As managers within the (FM) organisation, they know how to conduct employee appraisals and how to motivate people and engender loyalty. They know how to act as an intermediary between their own organisation and external parties. Facilities managers are aware of their role as ambassadors for the FM organisation. Communicating professionally in complex situations - Communicatie, communicatiemiddelen en technieken - Sociologie, psychologie en organisatiecultuur - Communiceren, presenteren en rapporteren - Stimuleren, motiveren en overtuigen - Onderkennen van uiteenlopende belangen van interne en/of externe partijen - Aangaan en onderhouden van relaties - Sociaal en collegiaal - Communicatief, zowel in het Nederlands als in het Engels - Creatief en sensitief - Mens- en resultaatgericht - Communication, communication tools and techniques - Sociology, psychology and organisational culture - Communicating, presenting and reporting - Encouraging, motivating and persuading - Recognising the differing interests of internal and/or external parties - Establishing and maintaining relationships - Social and collegial - Able to communicate well in both Dutch and English - Creative and sensitive - People- and results-oriented 24 25

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 9 1.1 AANLEIDING VOOR HERZIENING... 9 1.2 OPDRACHTFORMULERING LOOFD... 10 2. COMPETENTIEPROFIEL VAN DE OPLEIDING FACILITY

Nadere informatie

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011 MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES Pierre Winkler, 2011 1 INHOUD Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Generieke competenties - de HBO-raad en de commissie Franssen... 4

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011 Vlindersingel 220 NL 3544 VM Utrecht +31 308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

Thuis in de wereld At home in the world

Thuis in de wereld At home in the world Thuis in de wereld At home in the world Erasmus 2013 Strategiedocument Strategy document Erasmus Universiteit Rotterdam At home in the world ERASMUS, ROTERODAMI NATUS, 1466 This motto attributed by all

Nadere informatie

Determinants for Failure and Success of Innovation Projects: The Road to Sustainable Educational Innovation

Determinants for Failure and Success of Innovation Projects: The Road to Sustainable Educational Innovation The Road to Sustainable Educational Innovation Determinants for Failure and Success of Innovation Projects: The Road to Sustainable Educational Innovation Educational Technology Expertise Center Open University

Nadere informatie

REFERENCE TABLE OF FIRA PLATFORM TO NPR 9026

REFERENCE TABLE OF FIRA PLATFORM TO NPR 9026 REFERENCE TABLE OF FIRA PLATFORM TO NPR 9026 FIRA Sustainability BV Netherlands, February 2015 Reference table of FIRA Platform to NPR, August 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 1.1 FIRA Platform...

Nadere informatie

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014 Maj Engineering Publishing Catalogus 2014 Geachte heer, mevrouw, In deze catalogus vindt u de nieuwe en eerder verschenen uitgaven van Maj Engineering Publishing. Als u wilt beoordelen of onze boeken geschikt

Nadere informatie

Master of Project Management

Master of Project Management Master of Project REsearch centre for INNOVATIon & BUSINESS The Master of Project program is unprecedented in its focus, content and quality. It provides project management professionals a unique opportunity

Nadere informatie

JAARGANG s s THEMANUMMER Maatschappelijk verantwoord ondernemen +WALITEITSKRULLEN IS HET PERIODIEK VAN DE +WALITEITSKRING 4WENTE

JAARGANG s s THEMANUMMER Maatschappelijk verantwoord ondernemen +WALITEITSKRULLEN IS HET PERIODIEK VAN DE +WALITEITSKRING 4WENTE JAARGANG s s THEMANUMMER Maatschappelijk verantwoord ondernemen +WALITEITSKRULLEN IS HET PERIODIEK VAN DE +WALITEITSKRING 4WENTE WIJ BRENGEN HELDER UW IT OPLOSSING IN BEELD! Op het gebied van het ontwerpen,

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom

Nadere informatie

Code of Conduct. Omgangsregels. Tilburg University Rules of behaviour

Code of Conduct. Omgangsregels. Tilburg University Rules of behaviour Code of Conduct Omgangsregels Code of Conduct Tilburg University Rules of behaviour Code of Conduct Omgangsregels van de Universiteit van Tilburg pagina 2-10 Tilburg University s rules of behaviour page

Nadere informatie

Wat ons beweegt What moves us. Annual Report 2010 Cardif Schadeverzekeringen N.V.

Wat ons beweegt What moves us. Annual Report 2010 Cardif Schadeverzekeringen N.V. Wat ons beweegt What moves us Annual Report 2010 Cardif Schadeverzekeringen N.V. Index Annual Report Cardif Schade 2010 // Index Boards, officials and external advisors Supervisory Board G.C. Binet S.L.P.F.

Nadere informatie

CtacAlign in figures. CtacAlign in cijfers

CtacAlign in figures. CtacAlign in cijfers CtacAlign in figures CtacAlign in cijfers The results of Align Inc. are incorporated in the extraordinary results in order to provide greater insight into the company s results. Ten behoeve van het inzicht

Nadere informatie

OMSLAG IN DE LANGDURIGE ZORG ALS ORGANISATIEVERANDERING

OMSLAG IN DE LANGDURIGE ZORG ALS ORGANISATIEVERANDERING OMSLAG IN DE LANGDURIGE ZORG ALS ORGANISATIEVERANDERING A turn in Dutch long-term care as organizational change met een uitwerking voor zorgorganisatie Spes Bona Teun Wolters Working paper nr 2014/1 Wittenborg

Nadere informatie

Beheren 2.0. Beheren van bouwwerken met BIM

Beheren 2.0. Beheren van bouwwerken met BIM Beheren 2.0 Beheren van bouwwerken met BIM Een onderzoek naar het informatiemanagement in de beheerfase en de mogelijke rol van BIM in de beheerfase bij organisaties in de publieke sector. A.M.J.M. (Arnold)

Nadere informatie

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen ICC-GUIDANCE EN ICC-RICHTLIJN VERANTWOORD INKOPEN 4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen 4.1 Beschrijving en toelichting Wat is de Internationale Kamer van Koophandel? De International Chamber

Nadere informatie

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis Saxion University of Applied Sciences Bachelor`s thesis -- A integrated model for change to improve the project lifecycle and use of organisational goals with a business scorecard -- Frederik Tetteroo

Nadere informatie

The Marketing and Sales Team of the Airport City

The Marketing and Sales Team of the Airport City AUTUMN 2014 Business Magazine for: Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Schiphol and surrounding nuclei The Marketing and Sales Team of the Airport City Reportage Rabobank Regio Schiphol s Limitless Custom Services

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

Need to know voor professionals

Need to know voor professionals Need to know voor professionals Fondscatalogus 2011 Studieboek Bestseller Nieuw Up to Date IT-management Enterprise-architectuur Projectmanagement Businessmanagement www.vanharen.net Dit zijn onze belangrijkste

Nadere informatie

Landelijk Opleidingsprofiel BBA- Bedrijfseconomie

Landelijk Opleidingsprofiel BBA- Bedrijfseconomie Landelijk Opleidingsprofiel BBA- Bedrijfseconomie Landelijk Overleg Opleidingen Bedrijfseconomie (LOOBE) Januari 2013 1 Voorwoord Dit document is het Landelijk Opleidingsprofiel BE 2013 (LOB 2013) van

Nadere informatie

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2011-2012

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2011-2012 Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2011-2012 I De premasteropleiding duurt

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering Een evaluatie van de kwaliteit van de masteropleidingen in de Statistiek en de Actuariële Wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

Bijgaand presenteren wij u het booklet Strategic Sourcing Visions 2010, waarin EquaTerra niet alleen nieuwe cijfers over de Europese outsourcing

Bijgaand presenteren wij u het booklet Strategic Sourcing Visions 2010, waarin EquaTerra niet alleen nieuwe cijfers over de Europese outsourcing Bijgaand presenteren wij u het booklet Strategic Sourcing Visions 2010, waarin EquaTerra niet alleen nieuwe cijfers over de Europese outsourcing markt presenteert, maar ook analyses heeft opgenomen over

Nadere informatie

Zelfmanagement in Beeld

Zelfmanagement in Beeld Zelfmanagement in Beeld Een analyse van door ZonMw gesubsidieerde projecten op het gebied van zelfmanagement op het gebied van zelfmanagement VERSLAG IN HET KADER VAN AFSTUDEERONDERZOEK Marlies van den

Nadere informatie

Bachelor Thesis. Author: Martijn Leegsma (s0175978) m.leegsma@student.utwente.nl

Bachelor Thesis. Author: Martijn Leegsma (s0175978) m.leegsma@student.utwente.nl Bachelor Thesis The gap between marketing education and marketing practice in The Netherlands A study of the competences that marketing practice requires Bachelor Thesis Business Administration University

Nadere informatie