Creditnotes. dutch state business

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Creditnotes. dutch state business"

Transcriptie

1 dutch state business Nummer 3/ juni Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Toetreding van Kroatië tot de EU Economic Outlook mei 2013 Dubbel succes met eigendomsvoorbehoud in Brazilië Jaaroverzicht 2012 en Duurzaamheidsverslag 2012 Leden van de Berner Unie verzekeren recordbedrag aan exportkrediet

2 Inhoudsopgave Hoewel bij het redigeren van Creditnotes de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist meer is. Atradius is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze uitgave. Toetreding van Kroatië tot de EU Economic Outlook mei 2013 Dubbel succes met eigendomsvoorbehoud in Brazilië Jaaroverzicht 2012 en Duurzaamheidsverslag 2012 Leden van de Berner Unie verzekeren recordbedrag aan exportkrediet Landenbeleid Overname van artikelen is toegestaan, mits integraal en met bronvermelding ISSN Nummer 3/ juni - pagina 2

3 Toetreding van Kroatië tot de EU Op 1 juli aanstaande zal Kroatië toetreden tot de Europese Unie; het land wordt dan het 28e lid van de Unie. Dit is het sluitstuk van een proces van toenadering en onderhandeling voordat eind 2011 het toetredingsverdrag kon worden ondertekend, nadat één van de grootste obstakels uit de weg was geruimd: het verzet van buurland Slovenië tegen een Kroatisch EU-lidmaatschap vanwege oude conflicten. Zoals de andere nieuwe EU-landen hebben ervaren, komt de toetreding met kansen en risico s. Maar per saldo wordt verwacht dat Kroatië profijt zal trekken van EU-deelname. Al is het alleen al om besteding van de pot van 2 miljard euro aan structuurfondsen die Brussel de komende 10 jaar voor het land heeft klaarstaan. Jaren van recessie Sinds de diepe economische inzinking van 2009 toen de wereldrecessie ook Kroatië trof, komt de binnenlandse economie van het land niet meer op stoom. De jaren van 2010 tot 2013 zijn economisch gezien verloren jaren als gevolg van een aanhoudende krimp van het binnenlands product. De gevolgen zijn een structurele teruggang van de levensstandaard van de bevolking en een werkloosheid die is opgelopen naar 20% van de beroepsbevolking, en zodoende een uitgesproken zwakke binnenlandse markt. In de periode liep de reële particuliere consumptie jaarlijks terug met 2,4%. De bedrijfsinvesteringen deden het nog veel slechter met een volumedaling van 7,9% per jaar. De oorzaak van deze binnenlandse malaise is voor een groot deel toe te schrijven aan een periode van te uitbundige toename van de kredietverlening door de banken in Kroatië. Veel van deze instellingen zijn vestigingen van moederbedrijven elders in Europa. Net als in een aantal eurolanden (Nederland, Spanje, Ierland, Slovenië) werd een groot deel van deze kredietgroei gerealiseerd in de onroerendgoedmarkt waar de prijzen flink omhoog gingen. Ook in Kroatië was in de jaren vóór de crisis van 2009 dus sprake van een zeepbel, die vervolgens uiteen spatte. Veel soelaas voor de economie heeft evenmin de export kunnen bieden: de hele eurozone ziet zich geconfronteerd met een reële economische inzinking en vormt daarmee een krimpende afzetmarkt voor Kroatische producten. Betere perspectieven in andere landen in de nabijheid (Turkije, Midden-Oosten) wegen daar niet tegen op. Kuna gekoppeld aan de euro Hoewel Kroatië geen lid is van de eurozone, heeft het een nationale munt waarvan de wisselkoers gekoppeld is aan die van de euro. De Centrale Bank van het land verdedigt de koers van de Kuna met interventies van de deviezenreserve en dat beleid is redelijk succesvol. Zo slaagt het land er ook in om de inflatie laag te houden en zicht te hebben op eventuele toetreding tot de eurozone (waarvan nu nog geen sprake is). Een dergelijk monetair beleid gaat wel ten koste van de soevereiniteit van de Centrale Bank wat betreft een zelfstandige koers. En het laat een groter gewicht aan het budgettaire beleid van de overheid om de conjunctuur bij te sturen. De financiële middelen van de regering om de binnenlandse economie op te peppen zijn echter niet ruim voorhanden. De begrotingstekorten bij de overheid zijn aanzienlijk en liggen jaarlijks boven 3% van het bruto binnenlands product (bbp) sinds 2009, zelfs ondanks bezuinigingen bij de overheid en lastenverzwaring voor de burgers. Deze onafwendbare maatregelen om het budget op orde te brengen drukken de binnenlandse bestedingen nog verder in de min, en daarmee is de negatieve conjunctuurcyclus een feit. Hoge buitenlandse schuld Door de binnenlandse recessie is de invoer van Kroatië sinds 2009 nauwelijks toegenomen en het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans praktisch verdwenen. Dit resultaat is gunstig voor de jaarlijkse financieringsbehoefte van Kroatië die aanzienlijk is, gelet op het niveau van de aflossingen van en rentelast over de buitenlandse schuld van het land (de schuldendienst). Deze schuld is buitengewoon hoog, en overtreft zelfs de omvang van het bruto binnenlands product (62 miljard dollar). Inclusief de kortlopende verplichtingen bedraagt de rente en aflossing over de buitenlandse schuld 75% van de deviezenopbrengsten. Een dergelijke vaste en jaarlijks terugkerende financieringslast is zwaar en maakt Kroatië bij uitstek gevoelig voor het sentiment op de internationale kapitaalmarkt waarvan het zo afhankelijk is. Als deze markten, zeker straks na een voorziene renteverhoging in de VS, minder liquide worden, kan ook Kroatië weerstand ontmoeten bij het dekken van deze financieringsbehoefte. De afwaardering door de ratinginstituten van het soevereine risico op het land naar junk bond-status is een teken aan de wand dat ook de commerciële markt het betalingsrisico op Kroatië hoger inprijst. Van het Internationale Monetaire Fonds wil de regering in Zagreb geen gebruik maken. Het IMF stelt teveel voorwaarden en het land heeft de middelen nu niet acuut nodig. De deviezenreserve is met ruim 8 maanden invoerdekking immers zeer behoorlijk. Hervormingen en politiek De Kroatische regering heeft onlangs weer extra maatre- Nummer 3/ juni - Pagina 3

4 gelen genomen om het begrotingstekort onder controle te krijgen. Zo is de btw verhoogd, een vermogensbelasting ingevoerd en zijn arbeidsplaatsen bij de overheid geschrapt. Maar ook de nog aanwezige staatsbedrijven moeten op de schop. De verkoop van scheepswerven, de postbank en havens, spoorwegen en vliegvelden is voorzien en moet helpen om de financieringstekorten van de overheid te verminderen. Dat geldt eveneens voor de overheidsschuld die is gestegen van nog geen 42% bbp in 2007 naar bijna 69% bbp dit jaar. Voor deze hervormingen en bezuinigingen heeft de centrumlinkse regering van premier Milanovic politieke steun nodig. Ondanks het voortijdig vertrek van een aantal ministers lijkt de huidige regering de eindstreep in 2015 te kunnen halen. Behalve de economische uitdagingen zal de regering door de kiezers worden afgerekend op de strijd tegen corruptie, hervormingen van het rechtssysteem en het beschermen van de rechten van minderheden die de Europese Commissie in Brussel nauwgezet volgt. Niet vergeten mag immers worden dat het land als onderdeel van het voormalige Joegoslavië in de jaren 90 van de vorige eeuw werd meegezogen in één van de gruwelijkste slagvelden in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. In dat opzicht is toetreding tot de EU zeker een mijlpaal. Voor- en nadelen De grootste deviezenbrengers voor Kroatië zijn het toerisme en de overboekingen van gastarbeiders. Ongeveer de helft van de buitenlandse handel in goederen van het land Nummer 3/ juni - pagina 4

5 vindt plaats met de eurozone. De grootste exportmarkt is Italië (15% van de totale uitvoer), gevolgd door Duitsland, Oostenrijk en Slovenië. De bilaterale handel met Nederland laat een tekort voor Kroatië zien. Er werd in 2011 voor een bedrag van 179 miljoen dollar uitgevoerd, en voor 439 miljoen dollar door Kroatië geïmporteerd. De onderlinge handel kan in de komende jaren een stimulans krijgen van de toetreding tot de EU. Maar er is ook een keerzijde: handelsrestricties met niet-eu-landen in de Balkan nemen toe in ruil voor een vrijere toegang tot de EU-markt. Uiteindelijk moet de balans van voor- en nadelen echter ten gunste van de economie van Kroatië gaan uitvallen. Kerncijfers Kroatië Oppervlakte: km2 (1,4 x Nederland) Aantal inwoners: 4,4 mln Economic Outlook mei 2013 Eén keer per half jaar publiceert Atradius de Economic Outlook. Daarin wordt een beeld geschetst van de toestand van de wereldeconomie. De wereldeconomie is de afgelopen 6 maanden verzwakt, als gevolg van een reeks negatieve ontwikkelingen in zowel de ontwikkelde als de opkomende markten. Wel is de verwachting dat de wereldeconomie licht zal groeien in 2013 ten opzichte van In de Eurozone wordt rekening gehouden met een stagnatie. De groei in Azië en Afrika zwakt wat af, maar is nog steeds aanzienlijk. U kunt het hele verslag downloaden vanaf onze website atradiusdutchstatebusiness.nl, onder publicaties Reële economische groei (% pj) ,3 1,7 Inflatie (% pj) 2,3 3,4 3,0 2,8 Saldo lopende rekening (% bbp) -0,7 0,6 0-0,4 Buitenlandse schuld (% bbp) Deviezenreserve (mnd invoer) 6,7 7,2 7,5 7,2 Indien u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Paul Burger, Senior Economist op telnr of per Nummer 3/ juni - Pagina 5

6 Jaaroverzicht 2012 en Duurzaamheidsverslag 2012 Het jaaroverzicht en het duurzaamheidsverslag van Atradius Dutch State Business over 2012 zijn beschikbaar. U kunt ze downloaden van atradiusdutchstatebusiness.nl. U vindt de twee documenten onder de rubriek publicaties was een succesvol jaar voor Atradius Dutch State Business, zowel in financiële resultaten als in het volume van gesteunde export. De kerncijfers zijn als volgt: Premie: 57 miljoen 55 miljoen 33 miljoen Schade: 57 miljoen 19 miljoen 79 miljoen Provenu s: 96 miljoen 89 miljoen 131 miljoen Aantal aanvragen: Aantal uitgereikte dekkingstoezeggingen en -adviezen: Aantal uitgereikte polissen: Volume uitgereikte dekkingstoezeggingen en - adviezen 11,6 miljard 5,6 miljard 3,8 miljard Volume uitgereikte polissen 5,0 miljard 2,6 miljard 1,8 miljard Totaal uitreikingen 16,6 miljard 8,2 miljard 5,6 miljard In de cijfers zijn ook begrepen: - polissen die op grond van een in 2012 uitgereikt dekkingsadvies of uitgereikte dekkingstoezegging zijn afgegeven. - het volume aan koersrisicodekking bij dekkingstoezeggingen en adviezen en polissen in vreemde valuta. Nummer 3/ juni - pagina 6

7 Dubbel succes met eigendomsvoorbehoud in Brazilië Het uitwinnen van zekerheden is één van de taken van het team Claims & Recoveries. Hoewel geen dagelijkse praktijk, worden hiermee van tijd tot tijd goede incassoresultaten geboekt, zelfs wanneer je dit niet direct zou verwachten. Zoals met eigendomsvoorbehoud op een machine, geleverd aan een bedrijf in Brazilië. Transactie De door ons verzekerde transactie betrof de verkoop en levering van een drukpers aan een drukkerij in Rio de Janeiro. De machine, met een contractprijs van 1,2 miljoen, zou worden terugbetaald in 5 jaar. De exporteur had hiervoor 10 termijnwissels getrokken op deze drukkerij. Hoewel geen voorwaarde voor het in verzekering nemen van de transactie, had de exporteur in zijn contract een eigendomsvoorbehoud op de drukpers bedongen. Dit kwam goed van pas toen de debiteur stopte met betalen. Op dat moment moest nog ongeveer 1 miljoen worden betaald. Actie: Beslag Met behulp van een lokale advocaat hebben we meteen ingezet op het terughalen van de drukpers, op basis van het door de exporteur gemaakte eigendomsvoorbehoud. Het eerste wat daarvoor diende te gebeuren was het registreren van het contract in de lokale openbare registers. Zolang in Brazilië namelijk het eigendomsvoorbehoud niet openbaar is gemaakt, bestaat het risico dat derden te goeder trouw de machine zouden kunnen kopen. Daarmee zou het eigendomsvoorbehoud verloren gaan. Dit was in deze zaak met name belangrijk, omdat de machine zich inmiddels niet Nummer 3/ juni - Pagina 7

8 meer in Rio de Janeiro bleek te bevinden, maar naar de omgeving van Sao Paulo zou zijn gebracht. Ook diende formeel protest opgemaakt te worden van de onbetaalde wissels om de wanbetaling van de debiteur openbaar te maken. Ook dit was een voorwaarde om een rechtsgeldig beroep op het eigendomsvoorbehoud te kunnen doen. Meteen na de registratie van het contract en het wisselprotest zijn we een rechtszaak tegen de debiteur begonnen, om beslag op de machine te kunnen leggen. Nadat we hiervoor verlof van de rechter hadden gekregen, meldde zich een geïnteresseerde koper voor de machine. Waarschijnlijk niet geheel toevallig bleek de machine zich al in het gebouw van dit bedrijf te bevinden. De oorsponkelijke koper was in de tussentijd failliet gegaan. Met de nieuwe koper hebben we vervolgens onderhandeld over de overname van de drukpers. Groot voordeel voor ons van een verkoop aan dit bedrijf was dat de machine in Brazilië kon blijven, en zelfs niet verder getransporteerd hoefde te worden. Dat zou ons behoorlijk veel kosten en tijd besparen. De nieuwe koper was bereid de betalingsverplichting van de eerste koper over te nemen, te betalen in 3 jaar. Met de koper hebben we een contract opgesteld, waarin wij uiteraard opnieuw een eigendomsvoorbehoud hebben bedongen. voorwaarden te betwisten. Verder was het snelle handelen door de lokale advocaat ten aanzien van registratie en wissel-protest - in Brazilië belangrijke voorwaarden voor het daadwerkelijk kunnen uitoefenen van dit zekerheidsrecht - cruciaal. Zodoende kon het eigendomsvoorbehoud tegen derden worden ingeroepen. Ook het feit dat de machine (twee keer) lokaal verkocht kon worden, heeft een gunstig effect gehad op het totale incassoresultaat, omdat op deze manier transport- en douanekosten konden worden bespaard. De nieuwe koper heeft ruim een jaar aan zijn betalingsverplichtingen voldaan, waarna ook dit bedrijf stopte met betalen. Op basis van de goed gedocumenteerde eigendomsvoorbehoudclausule in het contract konden we opnieuw succesvol beslag op de machine leggen. Wederom lukte het om een lokale partij te vinden die geïnteresseerd was in overname van de machine. Deze keer konden we de machine verkopen tegen betaling van een bedrag ineens, zodat we niet opnieuw een betalingsrisico op de nieuwste debiteur hoefden te lopen. Met deze tweede wederverkoop konden wij de zaak na vele jaren definitief afsluiten. Met, dankzij het eigendomsvoorbehoud, een mooi incassoresultaat van ruim de helft van het uitgekeerde schadebedrag! Zonder eigendomsvoorbehoud hadden we, gezien het faillissement van de oorspronkelijke debiteur, waarschijnlijk genoegen moeten nemen met slechts enkele procenten van onze vordering. Conclusies De belangrijkste succesfactor bij dit incasso was zonder twijfel het duidelijke en ondubbelzinnige eigendomsvoorbehoud op de drukpers in het contract. Doordat de debiteur het contract zelf had ondertekend was het relatief eenvoudig om voor de rechter te bewijzen dat er juridisch sprake was van overeenstemming tussen partijen op dit punt. Het uitwinnen van een eigendomsvoorbehoud dat is opgenomen in algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden blijkt in de praktijk vaak veel lastiger, omdat de wederpartij de mogelijkheid heeft de toepassing van algemene Nummer 3/ juni - pagina 8

9 De belangrijkste conclusie is dat bij export naar Brazilië het eigendomsvoorbehoud een nuttig zekerheidsrecht kan zijn, dat de leverancier en de kredietverzekeraar in ieder geval een goede onderhandelingspositie bij incasso van de vordering kan opleveren. Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Robert Slijkerman, Head of Claims & Recoveries, op tel.nr of Papierrollen gereed voor de drukkerij in Rio de Janeiro. Nummer 3/ juni - Pagina 9

10 Leden van de Berner Unie verzekeren recordbedrag aan exportkrediet De leden van de Berner Unie verzekerden in 2012 een recordbedrag aan verzekerde kredieten en investeringen van 18 biljoen dollar, een groei van 2,4% ten opzichte van Deze groei komt overeen met de groei van de wereldexport volgens de gegevens van de Verenigde Naties. De Berner Unie-leden verzekerden samen meer dan 10% van de internationale handel in Sinds het begin van de financiële crisis in 2008 hebben de exportkredietverzekeraars meer dan 20 miljard dollar uitgekeerd aan hun klanten, om ze te compenseren voor de verliezen die ze leden op hun debiteuren. De Berner Unie, met in totaal ongeveer tachtig aangesloten organisaties, is de internationale brancheorganistie van exportkredietverzekeraars en investeringsverzekeraars. Atradius is een prominent lid van de Berner Unie. Johan Schrijver, algemeen directeur van Atradius Dutch State Business, is de president van de Berner Unie. Nummer 3/ juni - pagina 10

11 Nummer 3/ juni - pagina 11

12 Landenbeleid voor ééntransactiepolissen ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS Situatie 1 juni 2013 Atradius Dutch State Business verzekert namens de Nederlandse Staat betalingsrisico s verbonden aan transacties van ondernemingen met buitenlandse afnemers. Voor inlichtingen over het landenbeleid kunt u zich wenden tot Afke Zeilstra, Afdeling Economic Research, Postbus 8982, 1006 JD Amsterdam, telefoon of of tot uw account-manager. U kunt ook kijken op Deze informatie bevat slechts algemene richtlijnen over het Atradius Dutch State Business landenbeleid in een gecomprimeerde vorm en is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Het is mogelijk dat er veranderingen hebben plaatsgevonden na publicatie. Atradius Dutch State Business aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot de verplichtingen die voortvloeien uit onze verzekeringspolissen. Middellang landenbeleid Het beleid is van toepassing op namens de Nederlandse Staat verzekerde ééntransactiepolissen met een krediettermijn van langer dan 12 maanden, alsmede contante aannemingswerken met een uitvoeringsduur langer dan 12 maanden. In geval van verzekering van middellang krediet geldt een signaleringsplafond. Zodra het obligo op een land het signaleringsplafond bereikt, wordt samen met de Nederlandse Staat bezien of en hoe dit plafond kan worden aangepast of everschreden. Ook wordt aangegeven welk gedeelte van het plafond reeds benut is (exclusief in behandeling zijnde aanvragen). Tevens zijn de middellange landenklassen vermeld voor het politieke risico, van 0 (zeer goed) tot en met 7 (slecht). De landenklasse is medebepalend voor de hoogte van de middellange premie en de hoogte van het landenplafond. Op landen voorzien van een (*) is sinds de datum van de voorafgaande publicatie van dit overzicht het beleid opnieuw vastgesteld. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat het beleid dan is gewijzigd. Nadere informatie en uitleg van begrippen kunt u vinden op Legenda 1. Open zonder beperkingen 2. Open met beperkingen 3. Geen dekking 4. Geen beleid vastgesteld Definities Signaleringsplafonds Wanneer door de acceptatie van een zaak het signaleringsplafond * wordt overschreden zal het landenbeleid opnieuw worden bezien. De minister van Financiën besluit, na advisering van de Commissie Advisering Risicobeheer**, tegen welke voorwaarden resterende capaciteit kan worden geboden. In geval van aanhoudende grote politieke en/of economische risico s kan worden besloten deze capaciteit niet te bieden. Andersom kan bij ongewijzigde of verbeterde omstandigheden capaciteit tegen de reeds geldende voorwaarden worden geboden. Dekkingsadviessituatie (da) Een dekkingsadviessituatie ontstaat door capaciteitsgebrek op een bepaald land. Een dekkingsadvies is geen verplichting voor de staat om een verzekering af te geven. Het is alleen een verzekeringstechnische beoordeling van een transactie. Indien op een later tijdstip weer ruimte ontstaat, zal de transactie opnieuw beoordeeld worden tegen de dan geldende voorwaarden, voordat eventueel een polis zal worden uitgereikt. Tekenclausule (tc) Een tekenclausule bij een nog niet getekend contract houdt in dat de verzekerde het contract niet mag tekenen voordat schriftelijke goedkeuring van Atradius Dutch State Business is verkregen. Een tekenclausule bij een getekend contract dat nog niet in werking is getreden en waarvoor een handeling van de verzekerde noodzakelijk is, houdt in dat deze handeling niet mag worden verricht dan na schriftelijke goedkeuring van Atradius Dutch State Business. DSA/DSF Nederland onderschrijft de IMF/Wereldbank-uitgangspunten ten aanzien van de schuldhoudbaarheid van ontwikkelingslanden (Debt Sustainability Analysis, Debt Sustainability Framework). Dit betekent dat overheidskopers in deze landen slechts onder beperkende voorwaarden (de concessionaliteitseis en goed bestuur -toets) nieuwe schulden mogen aangaan. In de kolom DSA/DSF is aangegeven hoe groot deze concessionaliteit dient te zijn indien het niet-schenkingsdeel verzekerbaar is. Neem voor alle zaken waar de kolom DSA/DSF gevuld is contact op met uw accountmanager, want er zijn uitzonderingen op de concessionaliteitseis mogelijk. * Relevant voor het bepalen van de overschrijding is het maximale-schadebedrag, niet het contractbedrag ** De leden van de deze commissie zijn vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën, Atradius Dutch State Business, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Buitenlandse Zaken. LAND beleid landen signalerings- benut DSA/DSF klasse plafond (mln euro) (mln euro) per Afghanistan 3 7 Albanië Algerije Andorra Angola Anguilla Antigua en Barbuda Argentinië opgeschort Armenië J, 30% Aruba Australië Azerbeidzjan Azoren 1 0 Bahama s Bahrein Bangladesh j, 35% Barbados België Belize Benin J, 35% Bermuda Bhoutan Boeroendi 3 7 Nummer 3/ juni - Pagina 12

13 LAND beleid landen signalerings- benut DSA/DSF klasse plafond (mln euro) (mln euro) per Bolivia Bosnië-Herzegowina Botswana Brazilië Brits Ter. Indische Oceaan 4 0 Brunei Bulgarije Burkina Faso J, 35% Cambodja Canada Canarische Eilanden 1 0 Centraal Afrikaanse Rep 3 7 Chili China Christmas Eiland 1 1 Cocos (Keeling) Eilanden 1 1 Colombia Comoro Eilanden 3 7 Congo Kinshasa 3 7 Congo Brazzaville* Cook Eilanden Costa Rica Cuba 3 7 Curaçao Cyprus opgeschort Denemarken Djibouti J, 35% Dominica Dominicaanse Republiek Duitsland Ecuador Egypte El Salvador Equatoriaal Guinee Eritrea J, 35% Estland Ethiopië J, 35% Falkland Eilanden 4 3 Faroër Eilanden 1 0 Fidzji Eilanden 3 7 Filippijnen Finland Frankrijk Frans Polynesië Gabon Gambia 3 7 Georgië Ghana J, 35% Gibraltar Goeam 1 0 Grenada J, 35% Griekenland Groenland 1 0 Groot Brittannië Guadeloupe 1 0 Guatemala Guernsey 1 0 Guinee 3 7 Guinee Bissau 3 7 Guyana Guyana Frans 1 0 Haïti 3 7 Honduras Hongarije Hongkong Ierland India Indonesië 1,da Irak Iran 3 7 Israël Italië Ivoorkust 3 7 Jamaica 3 7 Japan Jemen 3 7 Jersey 1 0 Jordanië Kaaiman Eilanden Kaap Verdië Kameroen J, 35% Nummer 3/ juni - Pagina 13

14 Landenbeleid voor ééntransactiepolissen ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS Situatie 1 juni 2013 Legenda 1. Open zonder beperkingen 2. Open met beperkingen 3. Geen dekking 4. Geen beleid vastgesteld LAND beleid landen signalerings- benut DSA/DSF klasse plafond (mln euro) (mln euro) per Kazachstan Kenia J, 35% Kirgizië 3 7 Kiribati 4 J, 35% Koeweit Kosovo 3 7 Kroatië Laos J, 35% Lesotho J, 35% Letland Libanon Liberia J, 35% Libië 3 7 Liechtenstein Litouwen Luxemburg Maagden Eilanden (Brits) Maagden Eilanden (U.S.A.) 4 0 Macau Macedonië (fyrom) Madagascar 3 7 Madeira 1 0 Malawi J, 35% Malediven 3 7 Maleisië Mali Malta Man 1 0 Marokko Marokko Spaans (Ceuta/Melilla) 1 0 Marshall Eilanden J, 35% Martinique 1 0 Mauretanië Mauritius Mayotte 1 1 Mexico Micronesië 4 4 Moldavië J, 35% Monaco Mongolië Montenegro Montserrat 4 7 Mozambique J, 35% Myanmar (Birma) 3 7 Namibië Nauru 4 5 Nepal J, 35% Nicaragua J, 35% Nieuw Caledonië Nieuw Zeeland Niger J, 35% Nigeria Niue Noord-Korea 3 7 Noordelijke Marianen 2 5 Noorwegen Nummer 3/ juni - Pagina 14

15 LAND beleid landen signalerings- benut DSA/DSF klasse plafond (mln euro) (mln euro) per Norfolk eiland 1 1 Oeganda J, 35% Oekraïne Oezbekistan Oman Oost-Timor Oostenrijk Pakistan Palau 4 Panama Papoea Nieuw Guinea Paraguay Peru Pitcairn Eiland 4 2 Polen Porto Rico 1 0 Portugal Qatar Réunion 1 0 Roemenië Rusland Rwanda J, 35% Salomons Eilanden 3 7 Samoa-Amerikaans 4 0 Samoa Eilanden J, 35% San Marino Saoedi Arabië Saô Tomé en Principe 4 7 J, 50% Senegal J, 35% Servië Seychellen Sierra Leone J, 35% Singapore Slovenië Slowakije Soedan 3 7 Somalië 3 7 Spanje Spitsbergen 1 0 Sri Lanka 2,da St. Helena 4 3 St. Kitts-Nevis St. Lucia 4 6 St. Maarten St. Pierre et Miquelon 4 1 St. Vincent en de Grenadinen 4 6 Suriname Swaziland Syrië 3 7 Tadzjikistan 3 7 Taiwan Tanzania 2,da J, 35% Thailand Togo 3 7 Tokelau 1 2 Tonga Eilanden 3 7 Trinidad en Tobago Tsjaad 3 7 Tsjechië Tunesië Turkije Turkmenistan Turks en Caicos Eilanden 4 3 Tuvalu 4 J, 35% Uruguay VAE Vanuaatu 4 Vaticaanstad 4 0 Venezuela 3 7 Verenigde Staten Vietnam 2,da Wallis en Futuna Westelijke Sahara 3 7 Witrusland 3 7 IJsland 3 7 Zambia J, 35% Zimbabwe 3 7 Zuid Afrika Zuid Korea Zuid-Soedan 3 7 Zweden Zwitserland Nummer 3/ juni - Pagina 15

16

Creditnotes. dutch state business

Creditnotes. dutch state business dutch state business Nummer 2/2013 - april Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Marokko Introductieseminar

Nadere informatie

Creditnotes. Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus

Creditnotes. Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Nummer 2/2015 - april Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Gevolgen dalende olieprijs voor oliesector

Nadere informatie

Creditnotes. Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus

Creditnotes. Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Dutch State Business Nummer 2/2009 - april Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Landenrapport: Rusland

Nadere informatie

Eerste werkkapitaalverzekering uitgereikt aan bankenconsortium van IHC

Eerste werkkapitaalverzekering uitgereikt aan bankenconsortium van IHC Dutch State Business Nummer 2/2010 - april Creditnotes I n formatiebulletin voor ka p i t a a l g o e d e re n e x p o rteurs, banken, inte r n a t i o n a a l o p e re rende aannemingsbedrijven en ingenieursbure

Nadere informatie

Creditnotes. dutch state business

Creditnotes. dutch state business dutch state business Nummer 5/2013 - oktober Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Kansen in Tanzania

Nadere informatie

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tarieven voor bellen, sms en en mobiel internet in Nederland Sim Only bundels zakelijk Sim Only abonnement prijs per maand (24 mnd) tarief per MB, minuut of sms

Nadere informatie

Haagcom Managed Mobiel tarieven

Haagcom Managed Mobiel tarieven Haagcom Managed Mobiel tarieven Haagcom Managed Mobiel overschrijdt alle grenzen op het gebied van vast-mobiel integratie door Hosted VoIP en mobiele telefonie met elkaar te verenigen. Er is namelijk geen

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Vodafone Diensten

Tarievenoverzicht Vodafone Diensten Tarievenoverzicht Vodafone Diensten Telecombinatie Inhoudsopgave. Tarieven Vodafone In- 4... 5.. Vodafone In- Web... 5... Abonnementskosten... 5..2. Onderling bellen (Optioneel)... 5..3. Tarieven nationaal

Nadere informatie

Voiceworks Mobile tarieven

Voiceworks Mobile tarieven Voiceworks Mobile tarieven Voiceworks Mobile vormt de basis van het aanbod mobiele telefoniediensten van Voiceworks, doch biedt het u al veel meer dan wat u van mobiele telefonie verwacht. Voiceworks biedt

Nadere informatie

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Versie 1.1 Inhoudsopga ve 1 Basisabonnement... 3 1.1 Abonnementskosten... 3 1.2 Internationaal bellen vanuit Nederland... 3 1.3 Bellen en gebeld worden in het

Nadere informatie

Prijslijst vaste telefonie

Prijslijst vaste telefonie Belgacom VP Company United Telecom piek dal setup piek dal setup naar een vaste lijn 0,0302 0,0198 0,0198 0,0242 0,0158 0,0198 naar andere vaste netwerken 0,0343 0,0227 0,0198 0,0274 0,0182 0,0198 naar

Nadere informatie

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden D atum 1 1 juli 2013 Versie 1.6 Inhoudsopga ve 1 Basisabonnement... 3 1.1 Abonnementskosten... 3 1.2 Internationaal bellen vanuit Nederland... 3 1.3 Bellen

Nadere informatie

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Mobiel Onbeperkt KPN en voorwaarden D atum 17 se ptember 2013 Versie 1.8 Inhoudsopga ve 1 Basisabonnement... 3 1.1 Abonnementskosten... 3 1.2 Internationaal bellen vanuit Nederland... 3 1.3 Bellen en gebeld

Nadere informatie

Bellen Onbeperkt. Abonnementskosten. Kosten extra telefonie diensten. (Dit abonnement kan niet meer besteld worden)

Bellen Onbeperkt. Abonnementskosten. Kosten extra telefonie diensten. (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Bellen Onbeperkt (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Alle prijzen zijn inclusief btw. Alle abonnementen zijn op basis van een 1-jarig contract (tenzij anders vermeld). Daarna is je abonnement

Nadere informatie

Uw merk is misschien het kostbaarste bezit van uw onderneming. Maar zonder beschermingsmaatregelen. wel vogelvrij!

Uw merk is misschien het kostbaarste bezit van uw onderneming. Maar zonder beschermingsmaatregelen. wel vogelvrij! ALGEMENE INFORMATIE MERKEN m e r k e n b u r e a u 2012 Uw merk is misschien het kostbaarste bezit van uw onderneming. Maar zonder beschermingsmaatregelen wel vogelvrij! De vijf kostbaarste merken ter

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland

Visum voor kort verblijf in Nederland Visum voor kort verblijf in Nederland 1. Waarom deze publicatie? In deze publicatie staat hoe u een visum kunt aanvragen. Ook leest u wat u kunt doen om uw aanvraag voor een visum goed te laten verlopen.

Nadere informatie

Prijslijst - Geldig vanaf 6 mei 2014

Prijslijst - Geldig vanaf 6 mei 2014 Prijslijst - Geldig vanaf 6 mei 2014 Abonnementen Online.nl DSL producten en snelheden Glasvezel producten en snelheden Snel Internet 10 Mb/s Supersnel Internet 30 Mb/s Supersnel Internet 40 Mb/s Ultrasnel

Nadere informatie

Tarievenoverzicht. Vodafone OneVoice

Tarievenoverzicht. Vodafone OneVoice Tarievenoverzicht Vodafone OneVoice 1 Vodafone OneVoice Mobiel 1.1 Vodafone OneVoice mobiel abonnementskosten éénmalig Staffel per maand Abonnement per mobiele aansluiting 1-349 350-499 500+ 22,50 21,25

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland

Visum voor kort verblijf in Nederland Visum voor kort verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Voor wie is deze publicatie bedoeld? 3. Wat is een visum kort verblijf? 4. Algemene voorwaarden 5. Welke documenten hebt

Nadere informatie

Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN PRIJSLIJST

Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN PRIJSLIJST Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN PRIJSLIJST ACN behoudt zich het recht voor deze prijzen aan te passen. Maandelijkse Bijdragen De tarieven zijn weergegeven in euro's, incl. 21 % BTW. Pakketten

Nadere informatie

ZZP abonnement. Zakelijk. Prepaid. Belbundel 1.1 Zakelijk OpMaat basisabonnement. Sim only. Internet. Vast bellen. Productinformatie & Tarieven

ZZP abonnement. Zakelijk. Prepaid. Belbundel 1.1 Zakelijk OpMaat basisabonnement. Sim only. Internet. Vast bellen. Productinformatie & Tarieven Productinformatie & Tarieven 1 OpMaat (inclusief VastMobiel) 1.1 OpMaat basisabonnement OpMaat basisabonnement Per gebruiker Per gebruiker sim only 12,00 9,00 1.2 VastMobiel voordeel VastMobiel voordeel

Nadere informatie

Alle prijzen worden uitgedrukt in euro s ( ) en zijn exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

Alle prijzen worden uitgedrukt in euro s ( ) en zijn exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen. REDWORKS PRIJSLIJST Versie: 2013 04 01 Alle prijzen worden uitgedrukt in euro s ( ) en zijn exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen. Diensten die slechts voor een gedeelte

Nadere informatie

Tarieven overzicht 2010

Tarieven overzicht 2010 TNT Express Nederland B.V. - Headoffice - Meidoornkade 14-3992 AE Houten - www.tntexpress.nl - KvK Utrecht 33298857 Klantnummer 000197485 Platform Promotional Products Tarieven overzicht 2010 1/11 1-3-201010:44

Nadere informatie

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Douane Belastingdienst

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Douane Belastingdienst Douane Belastingdienst Mededeling April 2014 (herdruk 4) Mededeling nr. 25 Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst DO 108-1Z*10ED 25.1 Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader

Nadere informatie

JAARCONTRACT & JAARCONTRACT PLUS. Travel. Algemene Voorwaarden. www.europ-assistance.be. Geldig vanaf 01.08.2014

JAARCONTRACT & JAARCONTRACT PLUS. Travel. Algemene Voorwaarden. www.europ-assistance.be. Geldig vanaf 01.08.2014 Travel www.europ-assistance.be JAARCONTRACT & JAARCONTRACT PLUS Algemene Voorwaarden Geldig vanaf 01.08.2014 De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij

Nadere informatie

Travel. www.europ-assistance.be TIJDELIJK CONTRACT & TIJDELIJK CONTRACT SNOW. Algemene Voorwaarden

Travel. www.europ-assistance.be TIJDELIJK CONTRACT & TIJDELIJK CONTRACT SNOW. Algemene Voorwaarden Travel www.europ-assistance.be TIJDELIJK CONTRACT & TIJDELIJK CONTRACT SNOW Algemene Voorwaarden geldig vanaf 01.08.2013 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. Toepassingsvoorwaarden van het contract...5 1.1 Definities...5

Nadere informatie

Prijslijst* Hostingdiensten 2010

Prijslijst* Hostingdiensten 2010 Versie 1 juli 2010 Prijslijst* Hostingdiensten 2010 Dienst Prijs per jaar Periode Omschrijving Parkeren 2,50 1 jaar De domeinnaam wordt geparkeerd op onze www.domeinparkeerplaats.nl Alias 7,50 1 jaar De

Nadere informatie

Betalingsbalans. Versie 1.3. Profiel: CLM Financiële derivaten voor banken en Clearing Members. Toelichting op de maandrapportage.

Betalingsbalans. Versie 1.3. Profiel: CLM Financiële derivaten voor banken en Clearing Members. Toelichting op de maandrapportage. Betalingsbalans Profiel: CLM Financiële derivaten voor banken en Clearing Members Toelichting op de maandrapportage. Versie 1.3 De Nederlandsche Bank NV, 2011 Toelichting betalingsbalans profiel CLM (versie

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2007 Atradius Dutch State Business

Jaaroverzicht 2007 Atradius Dutch State Business Jaaroverzicht 2007 Atradius Dutch State Business Atradius Dutch State Business Jaaroverzicht 2007 Atradius 1 Inhoud 5 Voorwoord 8 2007 in het kort 9 Atradius DSB en herverzekering bij de Nederlandse Staat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Contract Student. (Voorwaarden geldig vanaf 02.01.2010) Travel

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Contract Student. (Voorwaarden geldig vanaf 02.01.2010) Travel Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Contract Student (Voorwaarden geldig vanaf 02.01.2010) Travel Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave 1 Toepassingsvoorwaarden van het bijstandscontract «student» 6-10

Nadere informatie