DKN Foundation cursus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DKN Foundation cursus"

Transcriptie

1 DKN Foundation cursus Samenwerken in een keten van overheid, private en publieke organisaties Peter van den Pol Geodan IT

2

3

4 Vandaag in cursus deel 1 Ketensamenwerking Digitale Keten Natuur Digitale Keten Natuur Scope Informatiemodel Natuur Digitale Keten Natuur in uitvoering DKN voor mij

5 Samenwerken in een keten dokter patiënt apothe ker zorgve rzeker aar tweed e kamer minist er zorgau toriteit boer advis eur trans porte ur voed selpr oduc ent retail https://www.youtube.com/watch?v=mrkotso4acq twee de kame r EZ nvwa klant

6 Kenmerken van keten en DKN Organisaties die belang hebben bij samen werking Vrijwel nooit een eigenaar Heeft wel regie, organisatie en financiering nodig (bewuste samenwerking) Uitvoering gaat bijna altijd over standaardisering en vaak over contracten Belangrijker geworden sinds opkomst ICT Dynamisch (SNL-A wordt collectief, DR wordt RVO)

7 Digitale Keten Natuur Waarom, wat en hoe?

8 Waarom Natuurbeleid gedecentraliseerd naar provincies Need to know, Need to report! Aanleiding: Nieuwe subsidiestelsel voor alle natuur Visie: één taal, één kaart, meer digitaal 500 miljoen subsidie per jaar aan boeren en natuurbeheerders

9 Samen bepalen wat

10 Samen bepalen met wie

11 Samen bepalen met wie

12 De DKN aanpak in de praktijk Visie, rapportageverplichting, indicatoren en maatlatten (assessment) bepalen informatiebehoefte (MDIAR model: Europees Milieuagentschap)

13 Bepaal indicatoren bij de beleidsvragen (Model: Ministerie van Financiën) De DKN aanpak in de praktijk

14 De DKN aanpak in de praktijk Bepaal passende organisatievorm in de keten, passend in bestaande afspraken en verantwoordelijkheden (Ketenprocesmodel Geodan IT) 07 Provincie Opstellen Natuurbeheerplan Opstellen Monitoringsprogramma SNL Opstellen GS en PS Rapportage Natuurkwaliteit Natuurbeheerplan 08 IPO Samenvoegen Natuurbeheerplannen Valideren Natuurbeheerplannen Integreren Natuurbeheerplannen Publiceren landelijke Natuurbeheerplannen Doorrekenen natuurkwaliteit Monitoringsprogramma Waarnemingen 13 Beheerder Opstellen Monitoringsplan Uitvoeren monitoring Waarnemingen 30 GAN beheren NDFF beheren uniforme meetmethoden

15 De DKN aanpak in de praktijk Welke Uitwisselstandaarden en definities? Bijvoorbeeld Index N&L Bijvoorbeeld IMNa Bijvoorbeeld Codelijsten NOK Welke Databanken? Bijvoorbeeld Nationale databank flora en Fauna Bijvoorbeeld Vegetatiedatabank Bijvoorbeeld Portaal Natuur en Landschap Welke contracten / GLO s? Contractuele afspraak tussen ketenpartners Implementatie en praktijkhandleidingen Wat betekent dat nu voor mij?

16 DKN Architectuur anno nu BIJ12 neemt regie (in nauwe samenwerking met rijk) MDIAR keten benadering: duurzame data los koppelen van informatie en assessment Gebruik keten procesmodellen (common operational picture) Open standaarden (belangrijker dan open source) Open data waar dat kan Gebruikt basisregistraties waar verplicht of efficiënt IMNa is een van de belangrijke standaarden voor ruimtelijk natuur informatie Een DKN 'architectuur': maar staat nog niet goed op papier

17 DKN Architectuur anno nu DKN ref architectuur

18 Informatiemodel Natuur en meer DKN standaarden Standaardiseren op verschillende nieveaus

19

20 Standaarden ISO > NEN3610 > IMNa ISO > INSPIRE > IMNa ISO > XML > GML (WFS) OGC > WFS EUNIS > NDFF codelist

21

22

23

24 Één IMNa concept vier IMNa productenmodellen Natuurbeheer Natuurontwikkeling Beheertype = N10.02 Verwerving 5 hectare Contractnummer : 23c449 (Beheertypekaart, Ambitiekaart, EHS Collectief beheerplan) (Verwerving, Inrichting, contractueel beheer) Natuurkwaliteit Vegetatie & habitats Kwaliteit = midden Habitattype H3270 slikkige rivieroevers (Flora en Fauna, Milieu, Structuur) (Habitats, Vegetatie, Structuur, lokale aspecten)

25 IMNa van referentiemodellen naar implementatie NEN3610:2011 INSPIRE Habitats &Biotopes INSPIRE Protected Sites Top10NL Logisch domein kaderstellend voor IMNa INSPIRE Area Management IMGEO Informatiemodel Natuur Logisch datamodel model NDFF IMNa GML s Implementatie domein IMNa is kaderstellend voor uitwisselstandaarden SBB vegetatie Standaard Subsidie Aanvragen Natuurbeheer Toolkit collectief agrarische natuurbeheer Natuurbeheerplan ESRi filegeodatabases

26 Opbouw van het Informatiemodel Natuur Referentie modellen NEN3610 / INSPIRE / ETC Vb. NEN3610:2011 IMNa Hoofdmodel Informatiemodel Natuur Vb. IMNa 3.1 IMNa Productmodellen Natuurbeheer Natuurontwikkeling Natuurkwaliteit Vegetatie & habitats Vb. IMNa 3.1:NB01 Vb. IMNa 3.1:NO01 Vb. IMNa 3.1:NK01 Vb. IMNa 3.1:VH01 IMNa Praktijkhandleidingen IMNa Uitwisselstandaarden Shapes GML s Fgdb Shapes GML s Fgdb GML s GML s Vb. IMNa.cbp.v1.xsd

27 Veel gestelde vragen over IMNa Waar staat IMNa voor? IMNa staat voor Informatiemodel Natuur. Wat is IMNa? IMNa is een model dat de definities en logische samenhang van natuurgegevens op ondubbelzinnige wijze beschrijft. Het doel van IMNa is om te zorgen voor een stabiele en efficiënte uitwisseling van natuurgegevens tussen mensen en systemen in de natuurketen in Nederland. Het model is opgesteld binnen de lijn van andere zogenaamde IM modellen zoal s IMRO en IMGEO. Zie voor meer informatie: Waar bestaat IMNa uit? Het IMNa is de overkoepelende naam van vier productmodellen en is de basis voor meerdere IMNa Uitwisselstandaarden. Eigenlijk zijn uiteindelijk die IMNa uitwisselstandaarden het belangrijkst. Met de uitwisselstandaarden wordt in de praktijk gewerkt. Bijvoorbeeld voor de uitwisseling van een Beheertypenkaart of een subsidieaanvraag. Voor welke organisaties is IMNa bedoeld? Het gebruik van IMNa is per thema (of productmodel) verschillend. Voor natuurbeheerders zullen mogelijk alle vier productmodellen gebruiken, terwijl Dienst Regelingen helemaal niet geïnteresseerd is in vegetatiepatronen. Voor welke mensen is IMNa bedoeld? IMNa is niet per definitie bedoeld voor techneuten, maar staat wel in dienst van techneuten. In IMNa staan veel definities die geen grote inhoudelijke impact hebben zoals de definitie van een ingericht natuurgebied of beheerpakketten die wel of niet mogen overlappen. De techneuten zullen veelal gebruik maken van de IMNa Uitwisselstandaarden, maar wel af en toe teruggrijpen op het IMNA om de context en definities goed te kunnen plaatsen. Waar vind ik IMNa? U kunt het IMNa als Word document downloaden via < > IMNa als HTML versie bekijken via < > en de IMNa Uiwisselstandaarden downloaden via < > Is het gebruik van IMNa verplicht? IMNa is verplicht wanneer dat is voorgeschreven zoals dat bijvoorbeeld bij een subsidieaanvraag wordt gevraagd. Kijk dan wel goed of alleen de definities verplicht zijn of dat er specifiek wordt verwezen naar een IMNa Uitwisselstandaard. Wat betekent IMNa voor mij in de praktijk? Dat is wederom afhankelijk van uw functie en proces waarin IMNa is voorgeschreven. Zie ook de vraag over is het gebruik van IMNa verplicht?.

28 Veel gestelde vragen over IMNa Bestaat er een praktijkhandleiding voor IMNa? Per Productmodel is er een praktijkhandleiding geschreven. De praktijkhandleiding beschrijft zowel het logischg model (definities en samenhang), de presentatievoorschriften als het gebruik van de bijbehorende IMNa Uitwisselstandaarden. Je kunt de praktijkhandleiding downloaden via: < > Het IMNa model ziet er erg ingewikkeld uit, welke kennis heb ik nodig voor gebruik? Er zijn niet veel mensen die het IMNa volledig hoeven te doorgronden. De meeste gebruikers zullen GIS medewerkers zijn die vanuit hun functie de procesdeskundigen ondersteunen bij hun proces. Van GIS medewerkers wordt verwacht dat zij UML klasse diagrammen kunnen lezen. Een tweede groep zijn softwareontwikkelaars die met name de IMNa uitwisselstandaarden zullen gebruiken (bijvoorbeeld GML). Is IMNa ook een database of een dataset die ik kan downloaden? Nee, IMNa is geen database of dataset, maar alleen een structuur om data op te slaan en uit te wisselen. Data wordt dus conform IMNa opgeslagen of uitgewisseld. Wanneer je bijvoorbeeld data download vanaf het Portaal Natuur en Landschap (PNL) is dat IMNa conforme data, conform de IMNa Uitwisselstandaard. Wat is het verschil tussen IMNa en het Portaal Natuur en Landschap (PNL)? Zie ook voorgaande vraag. In het Portaal worden natuurbeheerplannen opgeslagen en kan de IMNa conformiteit worden gecontroleerd. Het Portaal is dus een gebruiker van IMNa. Wat is het verschil tussen IMNa en de Digitale Keten Natuur (DKN)? De Digitale Keten Natuur gaat niet alleen over data-uitwisseling, maar ook over alle organisatorische afspraken en applicaties die in gezamenlijkheid van de natuur keten partners worden ontwikkeld en beheerd. DKN is dus breder dan IMNa. IMNa is onderdeel van de DKN. Van wie is IMNa? IMNa wordt beheert door de IPO groep Informatie- en gegevensbeheer, die de verantwoordelijkheid heeft om de informatievoorziening in het natuur domein te coördineren. IMNa wordt opgesteld in nauwe samenwerking met de ketenpartners. IMNa 2.0 is vastgesteld door de Ambtelijke Adviescommissie Vitaal Platteland (AACVP) eind IMNa is ontwikkeling, wat gaat er komende jaren allemaal gebeuren en waar kan ik dat volgen? Het productmodel Natuurbeheer (NB) is reeds in gebruik. Het productmodel Natuurontwikkeling (NO) wordt nu gebruikt op definitie niveau. De overige productmodellen worden periode vertaald naar uitwisselstandaarden en zullen ondersteunen bij de ketenprocessen Natuurkwaliteit (NK) en vegetatie en habitats (VH).

29 Basisregistraties Standaardiseren op verschillende niveaus

30 Drie basisregistraties: Enorme spanningen, administratieve lasten versus nauwkeurigheid rapportage Niet meer uitlegbaar aan de beheerder, de bestuurder, de accountant Wat nu?

31 Gaat dit goed? Staatsbosbeheheer Waterleidingmaatschappij

32 Wat is er nu concreet

33 Internationale biodiversiteitsdoelen (Internationale verdragen, EU-verordeningen en EU-richtlijnen) DKN Ontwikkeling Vertalen van internationale biodiversiteitsdoelen in nationale biodiversiteitsdoelen bijvoorbeeld de landelijke instandhoudingsdoelen van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn (Nederland) Keten 4 Keten 3 Keten 2 Keten 1 VHR (excl. Natuurwetgeving) Aanmelden / aanwijzen beschermde gebieden (Natura 2000-gebieden) Opstellen beheerplannen (Natura 2000-gebieden) SNL Opstellen Natuurbeheerplan (Beheertypekaart en Ambitiekaart) EHS Begrenzen Ecologische Hoofdstructuur (Planologisch) Begrenzen EHS Taakstellingen VHR: Natuurwetgeving Implementatie wetgeving (Flora- en faunawet + Natuurbeschermingswet) beleidsbepaling uitvoering Stimuleren Herstelstrategieën (Natura 2000-gebieden) Stimuleren kwaliteitsimpulsen (o.a. SKNL) Verwerven / functieverandering Natuurgebied Vergunning- /ontheffingverlening (plangebieden) Inrichten Natuurgebied Periodieke algemene rapportage (Nederland) Beheren gebieden (deels SNL) Standaardgegevensformulier Natura2000 (gebiedsgericht) SNL Natuurkwaliteit (gebiedsgericht) EHS rapportage (gebiedsgericht) Rapportage derogaties (Nederland) evaluatie

34 Processen en organisatie Standaarden en interfaces 20 keer Ketenprocesmodel Applicaties en gebruikers Data CDS INSPIRE

35 Case Natuurkwaliteit Hoe werken we nu

36 Visie Flora & fauna Ruimte Structuur Milieu Natuurlijkheid Ruimte Flora & fauna Milieu Structuur

37 Visie

38 2 Ketenprocesmodellen 07 Provincie Opstellen Natuurbeheerplan Opstellen Monitoringsprogramma SNL Opstellen GS en PS Rapportage Natuurkwaliteit Natuurbeheerplan 08 IPO Samenvoegen Natuurbeheerplannen Valideren Natuurbeheerplannen Integreren Natuurbeheerplannen Publiceren landelijke Natuurbeheerplannen Doorrekenen natuurkwaliteit Monitoringsprogramma Waarnemingen 13 Beheerder Opstellen Monitoringsplan Uitvoeren monitoring Waarnemingen 30 GAN beheren NDFF beheren uniforme meetmethoden

39 Keten ontwikkelt doelarchitectuur

40 Keten ontwikkelt doelarchitectuur SNL Natuurkwaliteit Rekenservices CMSi Aerius NDFF SNL applicatie Natuurbeheer plannen LVD Alterra Iteratio Centrale voorziening Veg en Hab Associa Digitale standaard Centraal data en services INSPIRE Turboveg

41 IMNa uitbreiden? Habitats Vegetatie Habitatproject IMNa klasse: HabitatProject - Compositie van habitat objecten - Projectcontext gegevens Habitat INSPIRE klasse: Habitat - Interpretatie van grenzen in het veld obv vegetatie - Gekenmerkt door internationale habitattypologie (EUNIS of Hab directive) - Optioneel: gekenmerkt door Nederlandse habitattypologie (maar in NL verplicht gesteld) - Optioneel: landelijke vegetatietypologie (NL typen) (verbijzondering van bronvermelding) - Optioneel: soortwaarnemingen gekoppeld aan habitat (voorkeur voor EU NOMEN) (motivatie voor keuze Habitat) + Diverse catalogi - INSPIRE: EUNIS en HABITATDIRECTIVE - INSPIRE: EU NOMEN - IMNa: Landelijke vegetatietypen - IMNa: Structuurelementen - NDFF: Soortenlijst - NDFF: Abundantieschalen Hab A Hab B Is basis voor Veg A Veg B Struct X Vegetatieproject IMNa klasse: Vegetatieproject - Compositie van vegetatie objecten - Optioneel: compositie van structuur objecten - Projectcontext gegevens Vegetatie IMNa klasse: Vegetatie - Interpretatie van grenzen in het veld icm vegetatieopnamen - Gekenmerkt door landelijke vegetatietypologie - Optioneel: lokale typologie - Optioneel: soortwaarnemingen gekoppeld aan vegetatie - Optioneel: structuurelementen met percentage gekoppeld aan vegetatie Structuur IMNa klasse: Structuur - Gekenmerkt door verzameling van structuurelementen met percentage Vegetatieopname IMNa klasse: Vegetatieopname - Interpretatie van compositie van soorten obv een bedekkings klasse (abundantie) Catalogi Soort IMNa klasse: VegetatieOpnameSoort - Soort (NDFF catalogus / species) - Bedekking (NDFF catalogus / scales)

42 IMNa uitbreiden? INSPIRE NEN3610 Is referentie voor Is referentie voor Habitattype kaart is basis voor Vegetatie kaart is specificatie van Structuur kaart Catalogi is input voor EUNIS Landelijke habitattypen Landelijke vegetatietypen Lokale vegetatietypen NDFF is input voor is input voor is basis voor en onderdeel van Vegetatieopnamen is basis voor en onderdeel van Interpretatie vegetatie gegevens

43 IMNa uitbreiden?

44 Ketens ontwikkelen ook bottom up Een open data case

45

46

47 En verder

48 Resultaat in de Digitale Keten Natuur Vier ketenprocessen: Natuurbeheer, Natuurontwikkeling, Natuurkwaliteit, Habitats en Vegetatie Nieuwe ketenpartners willen meedoen: Natura2000, Milieu Honderden miljoenen IMNa records uitgewisseld tussen tientallen DKN partners IMNa hyped in natuur sector Natuurdata als open data Habitattypenkaarten via INSPIRE op één plek altijd en snel beschikbaar voor heel NL

49 Onthouden Keten is van niemand maar regie en ondersteuning is nodig voor jullie certificaat

50

Gemeenschappelijke Werk Organisatie

Gemeenschappelijke Werk Organisatie Gemeenschappelijke Werk Organisatie Meerjarenagenda 2014-2017 & Jaarplan 2014 Vastgesteld door het IPO-bestuur op 9 oktober 2013. 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Opzet gecombineerde Meerjarenagenda

Nadere informatie

We weten nu hoe duur natuur in Drenthe is

We weten nu hoe duur natuur in Drenthe is We weten nu hoe duur natuur in Drenthe is De provincie Drenthe voert de Digitale Keten Natuur stapsgewijs in. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de digitalisering van natuurbeheerplannen. Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Framework van standaarden

Framework van standaarden Framework van standaarden Geonovum datum 10 december 2007 versie 2.0 Definitief Versiebeschrijving Versienummer Jaar Versienummer Versiebeschrijving 2006-02 1.0 Eerste versie voor discussie gemaakt door

Nadere informatie

GegevensLeveringsProtocol Voortgangsrapportage Natuur

GegevensLeveringsProtocol Voortgangsrapportage Natuur GegevensLeveringsProtocol Voortgangsrapportage Natuur Levering natuurbeheerders aan provincies 31 oktober 2014 Versie 1.0 Colofon Document informatie Titel Auteur Versie 1.0 Status GegevensLeveringsProtocol

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

Handleiding SNL-applicatie versie 3.1

Handleiding SNL-applicatie versie 3.1 Handleiding SNL-applicatie versie 3.1 Inhoudsopgave 1. Introductie... 4 2. Gebruiksvoorwaarden... 5 2.2 Versie Historie... 5 2.3 Disclaimer... 5 2.4 Colofon... 5 3. Starten... 8 3.1 Algemeen... 8 3.1.1

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Gegevensautoriteit Natuur 2012

Jaarverslag. Stichting Gegevensautoriteit Natuur 2012 Jaarverslag Stichting Gegevensautoriteit Natuur 2012 Versie definitief Datum 5 juli 2013 1 Inhoud Korte terugblik op de ontwikkeling van de NDFF en de stichting GaN... 4 De gebruikers van de NDFF... 6

Nadere informatie

ONTWIKKELING VAN DE RMCA-TOOL

ONTWIKKELING VAN DE RMCA-TOOL ONTWIKKELING VAN DE RMCA-TOOL GIS APPLICATIE TER ONDERSTEUNING VAN EEN RUIMTELIJKE MULTICRITERIA ANALYSE BIJ HET PROCES VAN LOCATIE- EN GEBIEDSONTWIKKELING J.Ronde Eindhoven, augustus 2007 Studentnummer:

Nadere informatie

Rapport Inventarisatie en analyse van belangrijke initiatieven voor geo-standaarden

Rapport Inventarisatie en analyse van belangrijke initiatieven voor geo-standaarden Rapport Inventarisatie en analyse van belangrijke initiatieven voor geo-standaarden Geonovum NEN TU-Delft WUR, CGI datum 7 maart 2008 versie 1.0 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Internationaal

Nadere informatie

ORGANISATIEBREED webgis 1

ORGANISATIEBREED webgis 1 ORGANISATIEBREED webgis 1 Colofon Titel: Organisatiebreed webgis Uitgave van B3Partners BV Redactie: Chris van Lith, Marc Vloemans Vormgeving en opmaak: B3Partners Druk: KSB, Zwolle Eerste druk: december

Nadere informatie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie Inleiding In 2016 is er een nieuwe basisregistratie:

Nadere informatie

Architectuurprincipes SCD

Architectuurprincipes SCD Architectuurprincipes SCD Geldende uitgangspunten om te komen tot een samenhangende Drechtstedelijke informatievoorziening ten behoeve van de interne dienstverlening. In opdracht van Math Muijres (CIO)

Nadere informatie

High Level Architectuur Basisgemeente

High Level Architectuur Basisgemeente High Level Architectuur Basisgemeente 1 Dit document is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met: Lex de Wolff Ferry Brasz Simone Rodenburg Kees Brouwer Wil Janssen Jaap Dekker Apeldoorn Breda Enschede

Nadere informatie

Enterprise Architectuur RHC s: SOLL 2015

Enterprise Architectuur RHC s: SOLL 2015 Enterprise Architectuur RHC s: SOLL 2015 Werkgroep Voorbereiding Implementatie e-depot Versie: 1.0 (definitief) Vastgesteld door het Convent van RHC s en Nationaal Archief 5 april 2013 Colofon Projectnaam

Nadere informatie

Centrum CGI. Mogelijkheden voor GIS gebruik bij de Bos- en Natuurbeheerautoriteit Suriname (BOSNAS)

Centrum CGI. Mogelijkheden voor GIS gebruik bij de Bos- en Natuurbeheerautoriteit Suriname (BOSNAS) Mogelijkheden voor GIS gebruik bij de Bos- en Natuurbeheerautoriteit Suriname (BOSNAS) Inventarisatie van kennisbehoefte en ontwikkelingsplan C.J. de Zeeuw B. Vanmeulebrouk E.J.M. Arets Centrum CGI Alterra-rapport

Nadere informatie

Handboek GDI-Vlaanderen. Deel 3: Begrippenlijst

Handboek GDI-Vlaanderen. Deel 3: Begrippenlijst Handboek GDI-Vlaanderen Deel 3: Begrippenlijst Juni 2010 INHOUDSTAFEL 1 Inleiding... 1 1.1 Doel van de begrippenlijst... 1 1.2 Organisatie van de begrippenlijst... 1 2 Geografische data-infrastructuur...

Nadere informatie

Hoofdstukindeling 1 Inleiding 2 Theoretisch kader 3 Wat zien we met bedrijfsinformatie gebeuren in de praktijk 4 Conclusies 5 Vervolg in deel 2

Hoofdstukindeling 1 Inleiding 2 Theoretisch kader 3 Wat zien we met bedrijfsinformatie gebeuren in de praktijk 4 Conclusies 5 Vervolg in deel 2 Artikel ihkv BiSL-development Beheer Bedrijfsinformatie (BBI) Werktitel: de zorg voor bedrijfsinformatie binnen BiSL Auteurs: Frank van Outvorst, Hans Pijnenburg Hoofdstukindeling 1 Inleiding 2 Theoretisch

Nadere informatie

Evaluatie Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2000-2012

Evaluatie Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2000-2012 Evaluatie Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2000-2012 Eindrapportage Bureau ZET/Sovon, 9 mei 2014 Bureau ZET-rapport 2014/4038 Sovon-rapport 2014/30 Colofon Titel: Evaluatie Agrarisch

Nadere informatie

Bijlage 2 GLBcollectieven Factsheets producten 1

Bijlage 2 GLBcollectieven Factsheets producten 1 GLB Collectieven - overzicht Factsheets versie: 20 november 2013 1. Keuzetraject collectieven Omschrijving Het keuzetraject omvat de keuzes die elke collectief moet maken om zich voor te bereiden op hun

Nadere informatie

Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland

Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland 1. Inleiding Een rijke, aantrekkelijke en maatschappelijk waardevolle natuur in Nederland, dat is waar het kabinet samen met de provincies en een

Nadere informatie

Natuurwetgeving binnen het omgevingsrecht

Natuurwetgeving binnen het omgevingsrecht Alterra is onderdeel van de internationale kennisorganisatie Wageningen UR (University & Research centre). De missie is To explore the potential of nature to improve the quality of life. Binnen Wageningen

Nadere informatie

Novius model in ArchiMate

Novius model in ArchiMate Novius model in ArchiMate Bachelorproject Afdeling Beleid & Ontwikkeling Maja Jakóbik 19 januari 2011 Inhoud Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Definities 4 2 Architect 8 2.1 Metamodel 8 2.2

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden DELFLANDSE ENTERPRISE ARCHITECTUUR. Datum 31 januari 2011. Bijlagen 2 Zaaknummer 21049

Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden DELFLANDSE ENTERPRISE ARCHITECTUUR. Datum 31 januari 2011. Bijlagen 2 Zaaknummer 21049 agendapunt 3.a.2 925039 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden DELFLANDSE ENTERPRISE ARCHITECTUUR Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 31 januari 2011 Aard bespreking Opiniërend Bijlagen

Nadere informatie

Whitepaper Intranet 2

Whitepaper Intranet 2 Intranet 2 Maakt uw oranisatie kleiner Inleiding - Wat is Intranet 2? Laat u direct uit de droom helpen: Intranet 2 is niet iets fundamenteel nieuws. Uiteindelijk is het nog steeds een middel om bepaalde

Nadere informatie

BIM 4 BIR 5 BuildingSMART Alliance 6 BuildingSMART International Alliance for Interoperability 7 CityGML 8 CityGML extensie voor BIM 9 Clash

BIM 4 BIR 5 BuildingSMART Alliance 6 BuildingSMART International Alliance for Interoperability 7 CityGML 8 CityGML extensie voor BIM 9 Clash IM - BIR - BuildingSMART - IAI - CityGML - GeoBIM - lash detection - COINS - Collada - IDM - IFC - IFD - IFD ibrary - IOS - Modelservers - EDM - FiDuMo - Share-apace - BIMserver.org - MVD - Objectbibliotheken

Nadere informatie

Verslag van het werkgroepje webrichtlijnen dd. 21 september 2009 Deelnemers: Imke Vrijling, Ineke Schop, Arno Thijssen, Peter Waters

Verslag van het werkgroepje webrichtlijnen dd. 21 september 2009 Deelnemers: Imke Vrijling, Ineke Schop, Arno Thijssen, Peter Waters Webrichtlijnen Verslag van het werkgroepje webrichtlijnen dd. 21 september 2009 Deelnemers: Imke Vrijling, Ineke Schop, Arno Thijssen, Peter Waters Doel van de bijeenkomst is in kaart te brengen welke

Nadere informatie

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven?

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven? Hoe? Zo! Waar is dat dossier gebleven? Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is documentmanagement? 4 3 Waarom is documentmanagement belangrijk voor mij? 8 4 Hoe kun je documentmanagement inrichten? 13 5 Hoe

Nadere informatie

Gemeentelijke Informatiearchitectuur. Open kaart Op weg naar een moderne dienstverlenende gemeente. Visie document. Versie : 1.0

Gemeentelijke Informatiearchitectuur. Open kaart Op weg naar een moderne dienstverlenende gemeente. Visie document. Versie : 1.0 Gemeentelijke Informatiearchitectuur Visie document Open kaart Op weg naar een moderne dienstverlenende gemeente Versie : 1.0 Datum : 15 december 2009 Auteurs : Jos Hoekstra, senior team I&A, gemeente

Nadere informatie