DKN Foundation cursus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DKN Foundation cursus"

Transcriptie

1 DKN Foundation cursus Samenwerken in een keten van overheid, private en publieke organisaties Peter van den Pol Geodan IT

2

3

4 Vandaag in cursus deel 1 Ketensamenwerking Digitale Keten Natuur Digitale Keten Natuur Scope Informatiemodel Natuur Digitale Keten Natuur in uitvoering DKN voor mij

5 Samenwerken in een keten dokter patiënt apothe ker zorgve rzeker aar tweed e kamer minist er zorgau toriteit boer advis eur trans porte ur voed selpr oduc ent retail twee de kame r EZ nvwa klant

6 Kenmerken van keten en DKN Organisaties die belang hebben bij samen werking Vrijwel nooit een eigenaar Heeft wel regie, organisatie en financiering nodig (bewuste samenwerking) Uitvoering gaat bijna altijd over standaardisering en vaak over contracten Belangrijker geworden sinds opkomst ICT Dynamisch (SNL-A wordt collectief, DR wordt RVO)

7 Digitale Keten Natuur Waarom, wat en hoe?

8 Waarom Natuurbeleid gedecentraliseerd naar provincies Need to know, Need to report! Aanleiding: Nieuwe subsidiestelsel voor alle natuur Visie: één taal, één kaart, meer digitaal 500 miljoen subsidie per jaar aan boeren en natuurbeheerders

9 Samen bepalen wat

10 Samen bepalen met wie

11 Samen bepalen met wie

12 De DKN aanpak in de praktijk Visie, rapportageverplichting, indicatoren en maatlatten (assessment) bepalen informatiebehoefte (MDIAR model: Europees Milieuagentschap)

13 Bepaal indicatoren bij de beleidsvragen (Model: Ministerie van Financiën) De DKN aanpak in de praktijk

14 De DKN aanpak in de praktijk Bepaal passende organisatievorm in de keten, passend in bestaande afspraken en verantwoordelijkheden (Ketenprocesmodel Geodan IT) 07 Provincie Opstellen Natuurbeheerplan Opstellen Monitoringsprogramma SNL Opstellen GS en PS Rapportage Natuurkwaliteit Natuurbeheerplan 08 IPO Samenvoegen Natuurbeheerplannen Valideren Natuurbeheerplannen Integreren Natuurbeheerplannen Publiceren landelijke Natuurbeheerplannen Doorrekenen natuurkwaliteit Monitoringsprogramma Waarnemingen 13 Beheerder Opstellen Monitoringsplan Uitvoeren monitoring Waarnemingen 30 GAN beheren NDFF beheren uniforme meetmethoden

15 De DKN aanpak in de praktijk Welke Uitwisselstandaarden en definities? Bijvoorbeeld Index N&L Bijvoorbeeld IMNa Bijvoorbeeld Codelijsten NOK Welke Databanken? Bijvoorbeeld Nationale databank flora en Fauna Bijvoorbeeld Vegetatiedatabank Bijvoorbeeld Portaal Natuur en Landschap Welke contracten / GLO s? Contractuele afspraak tussen ketenpartners Implementatie en praktijkhandleidingen Wat betekent dat nu voor mij?

16 DKN Architectuur anno nu BIJ12 neemt regie (in nauwe samenwerking met rijk) MDIAR keten benadering: duurzame data los koppelen van informatie en assessment Gebruik keten procesmodellen (common operational picture) Open standaarden (belangrijker dan open source) Open data waar dat kan Gebruikt basisregistraties waar verplicht of efficiënt IMNa is een van de belangrijke standaarden voor ruimtelijk natuur informatie Een DKN 'architectuur': maar staat nog niet goed op papier

17 DKN Architectuur anno nu DKN ref architectuur

18 Informatiemodel Natuur en meer DKN standaarden Standaardiseren op verschillende nieveaus

19

20 Standaarden ISO > NEN3610 > IMNa ISO > INSPIRE > IMNa ISO > XML > GML (WFS) OGC > WFS EUNIS > NDFF codelist

21

22

23

24 Één IMNa concept vier IMNa productenmodellen Natuurbeheer Natuurontwikkeling Beheertype = N10.02 Verwerving 5 hectare Contractnummer : 23c449 (Beheertypekaart, Ambitiekaart, EHS Collectief beheerplan) (Verwerving, Inrichting, contractueel beheer) Natuurkwaliteit Vegetatie & habitats Kwaliteit = midden Habitattype H3270 slikkige rivieroevers (Flora en Fauna, Milieu, Structuur) (Habitats, Vegetatie, Structuur, lokale aspecten)

25 IMNa van referentiemodellen naar implementatie NEN3610:2011 INSPIRE Habitats &Biotopes INSPIRE Protected Sites Top10NL Logisch domein kaderstellend voor IMNa INSPIRE Area Management IMGEO Informatiemodel Natuur Logisch datamodel model NDFF IMNa GML s Implementatie domein IMNa is kaderstellend voor uitwisselstandaarden SBB vegetatie Standaard Subsidie Aanvragen Natuurbeheer Toolkit collectief agrarische natuurbeheer Natuurbeheerplan ESRi filegeodatabases

26 Opbouw van het Informatiemodel Natuur Referentie modellen NEN3610 / INSPIRE / ETC Vb. NEN3610:2011 IMNa Hoofdmodel Informatiemodel Natuur Vb. IMNa 3.1 IMNa Productmodellen Natuurbeheer Natuurontwikkeling Natuurkwaliteit Vegetatie & habitats Vb. IMNa 3.1:NB01 Vb. IMNa 3.1:NO01 Vb. IMNa 3.1:NK01 Vb. IMNa 3.1:VH01 IMNa Praktijkhandleidingen IMNa Uitwisselstandaarden Shapes GML s Fgdb Shapes GML s Fgdb GML s GML s Vb. IMNa.cbp.v1.xsd

27 Veel gestelde vragen over IMNa Waar staat IMNa voor? IMNa staat voor Informatiemodel Natuur. Wat is IMNa? IMNa is een model dat de definities en logische samenhang van natuurgegevens op ondubbelzinnige wijze beschrijft. Het doel van IMNa is om te zorgen voor een stabiele en efficiënte uitwisseling van natuurgegevens tussen mensen en systemen in de natuurketen in Nederland. Het model is opgesteld binnen de lijn van andere zogenaamde IM modellen zoal s IMRO en IMGEO. Zie voor meer informatie: Waar bestaat IMNa uit? Het IMNa is de overkoepelende naam van vier productmodellen en is de basis voor meerdere IMNa Uitwisselstandaarden. Eigenlijk zijn uiteindelijk die IMNa uitwisselstandaarden het belangrijkst. Met de uitwisselstandaarden wordt in de praktijk gewerkt. Bijvoorbeeld voor de uitwisseling van een Beheertypenkaart of een subsidieaanvraag. Voor welke organisaties is IMNa bedoeld? Het gebruik van IMNa is per thema (of productmodel) verschillend. Voor natuurbeheerders zullen mogelijk alle vier productmodellen gebruiken, terwijl Dienst Regelingen helemaal niet geïnteresseerd is in vegetatiepatronen. Voor welke mensen is IMNa bedoeld? IMNa is niet per definitie bedoeld voor techneuten, maar staat wel in dienst van techneuten. In IMNa staan veel definities die geen grote inhoudelijke impact hebben zoals de definitie van een ingericht natuurgebied of beheerpakketten die wel of niet mogen overlappen. De techneuten zullen veelal gebruik maken van de IMNa Uitwisselstandaarden, maar wel af en toe teruggrijpen op het IMNA om de context en definities goed te kunnen plaatsen. Waar vind ik IMNa? U kunt het IMNa als Word document downloaden via < > IMNa als HTML versie bekijken via < > en de IMNa Uiwisselstandaarden downloaden via < > Is het gebruik van IMNa verplicht? IMNa is verplicht wanneer dat is voorgeschreven zoals dat bijvoorbeeld bij een subsidieaanvraag wordt gevraagd. Kijk dan wel goed of alleen de definities verplicht zijn of dat er specifiek wordt verwezen naar een IMNa Uitwisselstandaard. Wat betekent IMNa voor mij in de praktijk? Dat is wederom afhankelijk van uw functie en proces waarin IMNa is voorgeschreven. Zie ook de vraag over is het gebruik van IMNa verplicht?.

28 Veel gestelde vragen over IMNa Bestaat er een praktijkhandleiding voor IMNa? Per Productmodel is er een praktijkhandleiding geschreven. De praktijkhandleiding beschrijft zowel het logischg model (definities en samenhang), de presentatievoorschriften als het gebruik van de bijbehorende IMNa Uitwisselstandaarden. Je kunt de praktijkhandleiding downloaden via: < > Het IMNa model ziet er erg ingewikkeld uit, welke kennis heb ik nodig voor gebruik? Er zijn niet veel mensen die het IMNa volledig hoeven te doorgronden. De meeste gebruikers zullen GIS medewerkers zijn die vanuit hun functie de procesdeskundigen ondersteunen bij hun proces. Van GIS medewerkers wordt verwacht dat zij UML klasse diagrammen kunnen lezen. Een tweede groep zijn softwareontwikkelaars die met name de IMNa uitwisselstandaarden zullen gebruiken (bijvoorbeeld GML). Is IMNa ook een database of een dataset die ik kan downloaden? Nee, IMNa is geen database of dataset, maar alleen een structuur om data op te slaan en uit te wisselen. Data wordt dus conform IMNa opgeslagen of uitgewisseld. Wanneer je bijvoorbeeld data download vanaf het Portaal Natuur en Landschap (PNL) is dat IMNa conforme data, conform de IMNa Uitwisselstandaard. Wat is het verschil tussen IMNa en het Portaal Natuur en Landschap (PNL)? Zie ook voorgaande vraag. In het Portaal worden natuurbeheerplannen opgeslagen en kan de IMNa conformiteit worden gecontroleerd. Het Portaal is dus een gebruiker van IMNa. Wat is het verschil tussen IMNa en de Digitale Keten Natuur (DKN)? De Digitale Keten Natuur gaat niet alleen over data-uitwisseling, maar ook over alle organisatorische afspraken en applicaties die in gezamenlijkheid van de natuur keten partners worden ontwikkeld en beheerd. DKN is dus breder dan IMNa. IMNa is onderdeel van de DKN. Van wie is IMNa? IMNa wordt beheert door de IPO groep Informatie- en gegevensbeheer, die de verantwoordelijkheid heeft om de informatievoorziening in het natuur domein te coördineren. IMNa wordt opgesteld in nauwe samenwerking met de ketenpartners. IMNa 2.0 is vastgesteld door de Ambtelijke Adviescommissie Vitaal Platteland (AACVP) eind IMNa is ontwikkeling, wat gaat er komende jaren allemaal gebeuren en waar kan ik dat volgen? Het productmodel Natuurbeheer (NB) is reeds in gebruik. Het productmodel Natuurontwikkeling (NO) wordt nu gebruikt op definitie niveau. De overige productmodellen worden periode vertaald naar uitwisselstandaarden en zullen ondersteunen bij de ketenprocessen Natuurkwaliteit (NK) en vegetatie en habitats (VH).

29 Basisregistraties Standaardiseren op verschillende niveaus

30 Drie basisregistraties: Enorme spanningen, administratieve lasten versus nauwkeurigheid rapportage Niet meer uitlegbaar aan de beheerder, de bestuurder, de accountant Wat nu?

31 Gaat dit goed? Staatsbosbeheheer Waterleidingmaatschappij

32 Wat is er nu concreet

33 Internationale biodiversiteitsdoelen (Internationale verdragen, EU-verordeningen en EU-richtlijnen) DKN Ontwikkeling Vertalen van internationale biodiversiteitsdoelen in nationale biodiversiteitsdoelen bijvoorbeeld de landelijke instandhoudingsdoelen van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn (Nederland) Keten 4 Keten 3 Keten 2 Keten 1 VHR (excl. Natuurwetgeving) Aanmelden / aanwijzen beschermde gebieden (Natura 2000-gebieden) Opstellen beheerplannen (Natura 2000-gebieden) SNL Opstellen Natuurbeheerplan (Beheertypekaart en Ambitiekaart) EHS Begrenzen Ecologische Hoofdstructuur (Planologisch) Begrenzen EHS Taakstellingen VHR: Natuurwetgeving Implementatie wetgeving (Flora- en faunawet + Natuurbeschermingswet) beleidsbepaling uitvoering Stimuleren Herstelstrategieën (Natura 2000-gebieden) Stimuleren kwaliteitsimpulsen (o.a. SKNL) Verwerven / functieverandering Natuurgebied Vergunning- /ontheffingverlening (plangebieden) Inrichten Natuurgebied Periodieke algemene rapportage (Nederland) Beheren gebieden (deels SNL) Standaardgegevensformulier Natura2000 (gebiedsgericht) SNL Natuurkwaliteit (gebiedsgericht) EHS rapportage (gebiedsgericht) Rapportage derogaties (Nederland) evaluatie

34 Processen en organisatie Standaarden en interfaces 20 keer Ketenprocesmodel Applicaties en gebruikers Data CDS INSPIRE

35 Case Natuurkwaliteit Hoe werken we nu

36 Visie Flora & fauna Ruimte Structuur Milieu Natuurlijkheid Ruimte Flora & fauna Milieu Structuur

37 Visie

38 2 Ketenprocesmodellen 07 Provincie Opstellen Natuurbeheerplan Opstellen Monitoringsprogramma SNL Opstellen GS en PS Rapportage Natuurkwaliteit Natuurbeheerplan 08 IPO Samenvoegen Natuurbeheerplannen Valideren Natuurbeheerplannen Integreren Natuurbeheerplannen Publiceren landelijke Natuurbeheerplannen Doorrekenen natuurkwaliteit Monitoringsprogramma Waarnemingen 13 Beheerder Opstellen Monitoringsplan Uitvoeren monitoring Waarnemingen 30 GAN beheren NDFF beheren uniforme meetmethoden

39 Keten ontwikkelt doelarchitectuur

40 Keten ontwikkelt doelarchitectuur SNL Natuurkwaliteit Rekenservices CMSi Aerius NDFF SNL applicatie Natuurbeheer plannen LVD Alterra Iteratio Centrale voorziening Veg en Hab Associa Digitale standaard Centraal data en services INSPIRE Turboveg

41 IMNa uitbreiden? Habitats Vegetatie Habitatproject IMNa klasse: HabitatProject - Compositie van habitat objecten - Projectcontext gegevens Habitat INSPIRE klasse: Habitat - Interpretatie van grenzen in het veld obv vegetatie - Gekenmerkt door internationale habitattypologie (EUNIS of Hab directive) - Optioneel: gekenmerkt door Nederlandse habitattypologie (maar in NL verplicht gesteld) - Optioneel: landelijke vegetatietypologie (NL typen) (verbijzondering van bronvermelding) - Optioneel: soortwaarnemingen gekoppeld aan habitat (voorkeur voor EU NOMEN) (motivatie voor keuze Habitat) + Diverse catalogi - INSPIRE: EUNIS en HABITATDIRECTIVE - INSPIRE: EU NOMEN - IMNa: Landelijke vegetatietypen - IMNa: Structuurelementen - NDFF: Soortenlijst - NDFF: Abundantieschalen Hab A Hab B Is basis voor Veg A Veg B Struct X Vegetatieproject IMNa klasse: Vegetatieproject - Compositie van vegetatie objecten - Optioneel: compositie van structuur objecten - Projectcontext gegevens Vegetatie IMNa klasse: Vegetatie - Interpretatie van grenzen in het veld icm vegetatieopnamen - Gekenmerkt door landelijke vegetatietypologie - Optioneel: lokale typologie - Optioneel: soortwaarnemingen gekoppeld aan vegetatie - Optioneel: structuurelementen met percentage gekoppeld aan vegetatie Structuur IMNa klasse: Structuur - Gekenmerkt door verzameling van structuurelementen met percentage Vegetatieopname IMNa klasse: Vegetatieopname - Interpretatie van compositie van soorten obv een bedekkings klasse (abundantie) Catalogi Soort IMNa klasse: VegetatieOpnameSoort - Soort (NDFF catalogus / species) - Bedekking (NDFF catalogus / scales)

42 IMNa uitbreiden? INSPIRE NEN3610 Is referentie voor Is referentie voor Habitattype kaart is basis voor Vegetatie kaart is specificatie van Structuur kaart Catalogi is input voor EUNIS Landelijke habitattypen Landelijke vegetatietypen Lokale vegetatietypen NDFF is input voor is input voor is basis voor en onderdeel van Vegetatieopnamen is basis voor en onderdeel van Interpretatie vegetatie gegevens

43 IMNa uitbreiden?

44 Ketens ontwikkelen ook bottom up Een open data case

45

46

47 En verder

48 Resultaat in de Digitale Keten Natuur Vier ketenprocessen: Natuurbeheer, Natuurontwikkeling, Natuurkwaliteit, Habitats en Vegetatie Nieuwe ketenpartners willen meedoen: Natura2000, Milieu Honderden miljoenen IMNa records uitgewisseld tussen tientallen DKN partners IMNa hyped in natuur sector Natuurdata als open data Habitattypenkaarten via INSPIRE op één plek altijd en snel beschikbaar voor heel NL

49 Onthouden Keten is van niemand maar regie en ondersteuning is nodig voor jullie certificaat

50

Informatiemodel Natuur

Informatiemodel Natuur Informatiemodel Natuur Visiedocument Informatie-uitwisseling tussen mensen en systemen in de natuurketen Concept > Doelstelling > Uitleg > Gebruik > Besturing > Beheer Eén natuur taal, een keten van natuurpartners

Nadere informatie

Informatiesessie IMNa - Natuurontwikkeling. Nick Naus 27 maart 2014

Informatiesessie IMNa - Natuurontwikkeling. Nick Naus 27 maart 2014 Informatiesessie IMNa - Natuurontwikkeling Nick Naus 27 maart 2014 Inhoud > Inleiding en context > Uitgangspunten IMNa > Materiele levensduur-en historie object > Identificatie > IMNa Natuurontwikkeling

Nadere informatie

Subsidiestelsel Natuur en Landschap in vogelvlucht

Subsidiestelsel Natuur en Landschap in vogelvlucht Subsidiestelsel Natuur en Landschap in vogelvlucht Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer BIJ12 17 november 2016 Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer BIJ12 Karin Cox 1 Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Nadere informatie

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Subsidiestelsel Natuur en Landschap Subsidiestelsel Natuur en Landschap Nederland is rijk aan waardevolle natuur- en cultuurlandschappen. De provincies zijn in Nederland verantwoordelijk voor het natuurbeheer en willen de natuurwaarden in

Nadere informatie

Informatiemodel Natuur (IMNa)

Informatiemodel Natuur (IMNa) rapport (concept) Informatiemodel Natuur (IMNa) Ter ondersteuning van de Digitale Keten Natuur Datum 4 februari 2015 Status CONCEPT Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Context en aanleiding... 4 1.2 Afbakening

Nadere informatie

Projectstartarchitectuur Voortgangsrapportage natuur

Projectstartarchitectuur Voortgangsrapportage natuur Projectstartarchitectuur Voortgangsrapportage natuur Managementsamenvatting en Beslisnotitie Wim Blanken 8 april 2014 Vastgesteld door: de Ambtelijke Adviescommissie Vitaal Platteland op 24 april 2014

Nadere informatie

Een kijkje in de SNL-keuken

Een kijkje in de SNL-keuken Een kijkje in de SNL-keuken Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer BIJ12 Herman Cohen Stuart 1 Twitter met ons mee! #Hogeschool_VHL #BIJ12 #SNL #ANLb Over BIJ12 3 Voordat we beginnen Even een testje! Welk

Nadere informatie

Perspectief op de Toekomst van de NDFF. Erik Lubberink (IPO) 19 juni 2013

Perspectief op de Toekomst van de NDFF. Erik Lubberink (IPO) 19 juni 2013 Perspectief op de Toekomst van de NDFF Erik Lubberink (IPO) 19 juni 2013 Taskforce Toekomst NDFF Deelnemers: IPO, EZ, UvW, PGO s en NM (later VNG en RWS) Opdracht: maak een voorstel voor de positionering

Nadere informatie

Welkom op de IMNa gebruikersdag! BIJ12, Jeroen Kusters, Nick Naus, Gerard Terpstra, Peter van den Pol, Karin Cox

Welkom op de IMNa gebruikersdag! BIJ12, Jeroen Kusters, Nick Naus, Gerard Terpstra, Peter van den Pol, Karin Cox Welkom op de IMNa gebruikersdag! BIJ12, Jeroen Kusters, Nick Naus, Gerard Terpstra, Peter van den Pol, Karin Cox Doel van de dag IMNa gebruikers informeren over laatste ontwikkelingen en werken met IMNa;

Nadere informatie

Natuurkwaliteit en monitoring in de EHS

Natuurkwaliteit en monitoring in de EHS 1 Natuurkwaliteit en monitoring in de EHS Rijk, provincies en beheerders hebben samen een systeem ontwikkeld voor het monitoren van natuurkwaliteit (het geheel aan dieren en planten in een bepaald gebied).

Nadere informatie

Definities Voortgangsrapportages Natuur

Definities Voortgangsrapportages Natuur Definities Voortgangsrapportages Natuur Versie 26 november 2012 1. Inleiding Tot op heden werd de Natuurmeting Op Kaart (NOK) gebruikt om over de status van de natuur in Nederland (kwantiteit) te rapporteren.

Nadere informatie

Natuurkwaliteit en monitoring in het Natuurnetwerk en Natura 2000 / PAS

Natuurkwaliteit en monitoring in het Natuurnetwerk en Natura 2000 / PAS Werkwijze Natuurkwaliteit en monitoring in het Natuurnetwerk en Natura 2000 / PAS Foto: Safir Natuurkwaliteit en monitoring in het Natuurnetwerk en Natura 2000 / PAS Het Rijk, de provincies en beheerders

Nadere informatie

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016)

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) BIJ12 Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan Pagina 2 Thema s 2.1 Natuurinformatie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Prins Clauslaan 8 Den Haag Postbus 20401 2500 EK Den Haag www.minlnv.nl

Nadere informatie

We weten nu hoe duur natuur in Drenthe is

We weten nu hoe duur natuur in Drenthe is We weten nu hoe duur natuur in Drenthe is De provincie Drenthe voert de Digitale Keten Natuur stapsgewijs in. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de digitalisering van natuurbeheerplannen. Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Werk Organisatie

Gemeenschappelijke Werk Organisatie Gemeenschappelijke Werk Organisatie Meerjarenagenda 2014-2017 & Jaarplan 2014 Vastgesteld door het IPO-bestuur op 9 oktober 2013. 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Opzet gecombineerde Meerjarenagenda

Nadere informatie

MONITORING. Van Hall Larenstein 4 januari 2016. Renée Bekker & Marlies Ellenbroek

MONITORING. Van Hall Larenstein 4 januari 2016. Renée Bekker & Marlies Ellenbroek MONITORING Van Hall Larenstein 4 januari 2016 Renée Bekker & Marlies Ellenbroek Aanleiding NATUURPACT 2013 -> natuur- en biodiversiteitsbeleid www.bij12.nl Om dat werk goed, en in veel gevallen ook samen,

Nadere informatie

GegevensLeveringsProtocol Voortgangsrapportage Natuur

GegevensLeveringsProtocol Voortgangsrapportage Natuur GegevensLeveringsProtocol Voortgangsrapportage Natuur Levering natuurbeheerders aan provincies 31 oktober 2014 Versie 1.0 Colofon Document informatie Titel Auteur Versie 1.0 Status GegevensLeveringsProtocol

Nadere informatie

Natuurbeheerplan Praktijkbijeenkomst februari 2013

Natuurbeheerplan Praktijkbijeenkomst februari 2013 Natuurbeheerplan 2014 Praktijkbijeenkomst 14 27 februari 2013 Inhoud 1) Welkom en mededelingen Marjan Bevelander 2) Actuele ontwikkelingen Jeroen Groothuismink 3) Marsroute Natuurbeheerplan 2014 Arno Teunissen

Nadere informatie

Hierbij treft u aan de antwoorden op de vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) over de monitoring in het kader van Natura 2000 (ingezonden 7 juni 2013).

Hierbij treft u aan de antwoorden op de vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) over de monitoring in het kader van Natura 2000 (ingezonden 7 juni 2013). > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Natuur & Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Een kijkje in de SNL-keuken

Een kijkje in de SNL-keuken Een kijkje in de SNL-keuken Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer BIJ12 Herman Cohen Stuart en Karin Cox 1 Twitter met ons mee! #Hogeschool_VHL #BIJ12 #SNL #ANLb2016 Over BIJ12 3 Even een testje! Voordat

Nadere informatie

Procesbeschrijvingen SNL Natuurbeheer

Procesbeschrijvingen SNL Natuurbeheer Procesbeschrijvingen SNL Natuurbeheer Procesbeschrijvingen BIJ12 Onderdeel Natuurinformatie en natuurbeheer (NINB) Datum 07-10-2015 In dit document worden de volgende processen Natuurbeheer (NB) beschreven

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/72

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/72 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/72 Officiële naam regeling: Programma van eisen inzake certificering conform Subsidieverordening Citeertitel: Programma van eisen inzake certificering conform Subsidieverordening

Nadere informatie

Subsidie natuurbeheer voor kleine particuliere beheerders

Subsidie natuurbeheer voor kleine particuliere beheerders Subsidie natuurbeheer voor kleine particuliere beheerders Wat ga ik u vertellen? Wat doet BIJ12 Herziening Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) Besluitvorming Provinciale invulling Subsidieaanvraag

Nadere informatie

Projectstartarchitectuur Centrale Vegetatiedatabank

Projectstartarchitectuur Centrale Vegetatiedatabank Projectstartarchitectuur Centrale Vegetatiedatabank Erik van der Zee Peter van den Pol 8 oktober 2015 Projectstartarchitectuur - Centrale Vegetatiedatabank Dé basis voor analyse en rapportage van vegetatie-,

Nadere informatie

Informatiemodel Natuur (IMNa)

Informatiemodel Natuur (IMNa) Rapport Informatiemodel Natuur () Ter ondersteuning van de Digitale Keten Natuur 1 / 137 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Context en aanleiding... 4 1.2 Afbakening en fasering informatiemodel... 4 1.3

Nadere informatie

Programma van Eisen kwaliteitshandboek Natuurbeheer

Programma van Eisen kwaliteitshandboek Natuurbeheer Programma van Eisen kwaliteitshandboek Natuurbeheer In dit Programma van Eisen geeft de subsidiegever (in dit geval de provincie) aan, aan welke eisen een beheerder moet voldoen om voor certificering in

Nadere informatie

Projectstartarchitectuur Voortgangsrapportage natuur

Projectstartarchitectuur Voortgangsrapportage natuur Projectstartarchitectuur Voortgangsrapportage natuur Wim Blanken 31 maart 2014 Vastgesteld door: de Ambtelijke Adviescommissie Vitaal Platteland op 24 april 2014 Projectstartarchitectuur - Voortgangsrapportage

Nadere informatie

Was word tabel Natuurbeheerplan 2017 ontwerp Natuurbeheerplan tekstdeel

Was word tabel Natuurbeheerplan 2017 ontwerp Natuurbeheerplan tekstdeel Was word tabel Natuurbeheerplan 2017 ontwerp Natuurbeheerplan 2018 tekstdeel Algemeen: Overal waar 2017 stond is dit aangepast naar 2018 Natuurnetwerk Nederland is afgekort tot NNN. Specifiek per pagina:

Nadere informatie

Informatiemodel Natuur (IMNa)

Informatiemodel Natuur (IMNa) rapport (concept) Informatiemodel Natuur (IMNa) Ter ondersteuning van de Digitale Keten Natuur Datum 21 februari 2012 Versie 2.0 beta (CONCEPT) Informatiemodel Natuur 2.0 beta (CONCEPT) Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht DE KERNREGISTRATIE OPENBARE RUIMTE IS EEN ONMISBAAR INSTRUMENT VOOR IEDERE OVERHEIDSORGANISATIE DIE BEHEERTAKEN IN DE OPENBARE RUIMTE HEEFT René

Nadere informatie

Monitoring en Informatievoorziening Natuurrapportages Huidige situatie

Monitoring en Informatievoorziening Natuurrapportages Huidige situatie Monitoring en Informatievoorziening Natuurrapportages Huidige situatie 18 mei 2015 Colofon Document informatie Titel Auteur Versie 4 Status Monitoring en Informatievoorziening Natuurrapportage - huidige

Nadere informatie

Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Ontwerp planwijziging natuurgebieden Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 16 mei 2017

Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Ontwerp planwijziging natuurgebieden Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 16 mei 2017 Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Ontwerp planwijziging natuurgebieden 2017 Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 16 mei 2017 1 1. Inleiding Het Natuurbeheerplan Zeeland bevat het provinciale beleid tot

Nadere informatie

en in praktijk Intergraph Shuttle Geo in Business Intelligence Shuttle

en in praktijk Intergraph Shuttle Geo in Business Intelligence Shuttle Bijpraatsessies geostandaarden Geo-standaarden in bedrijf en in praktijk Geo-standaarden in bedrijf en in praktijk Bijpraatsessies geo-standaarden in de e- overheid 10:00-10:20 NEN 3610 Oracle en Open

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016

PROVINCIAAL BLAD. Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1568 17 maart 2016 Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016 Besluit

Nadere informatie

Digitale Plannen en de nieuwe WRO

Digitale Plannen en de nieuwe WRO Digitale Plannen en de nieuwe WRO Afstemming tussen Geo-Informatiemodellen Paul Janssen, Geonovum Presentatie Wie is Geonovum? Wat is een geo-informatiemodel? Rol van een geo-informatiemodel Stelsel van

Nadere informatie

Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS

Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS Versie 05032014 1 Inclusief opmerkingen: Jaap, Remko, Marti INHOUDSOPGAVE DEEL I BELEID EN SYSTEMATIEK 1. Wat staat er in deze notitie...

Nadere informatie

Digitale Keten - Natuur - - -

Digitale Keten - Natuur - - - Digitale Keten - Natuur - - - Verslag Van : Arno Teunissen, Marjan Bevelander Doorkiesnummer : 06 2890 1252 Datum : 27 februari 2013 Bijlagen : Presentatie Onderwerp : Verslag Praktijkbijeenkomst 14 Praktijkbijeenkomst

Nadere informatie

Format Kwaliteitshandboek natuurcollectief, , versie 2.0

Format Kwaliteitshandboek natuurcollectief, , versie 2.0 Format Kwaliteitshandboek natuurcollectief, 26-1-2017, versie 2.0 Toelichting op het format Dit format kwaliteitshandboek is bedoeld voor collectieven (samenwerkingsverbanden) die een groepscertificaat

Nadere informatie

Nieuwsbrief Natuurbeheerplan april 2015

Nieuwsbrief Natuurbeheerplan april 2015 Nieuwsbrief Natuurbeheerplan 2016 9 april 2015 Naar aanleiding van een aanvulling op het Informatiemodel Natuur hierbij de gewijzigde FileGeodatabase en Tools. Het IMNa document wordt nog aangepast, dus

Nadere informatie

Toelichting op Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016

Toelichting op Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016 Toelichting op Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016 Aanleiding Per 1 januari 2016 gaat het Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2016 (SNL 2016) in. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte

Nadere informatie

(Vrijwillige) toetsing natuurbeheerplannen 2014

(Vrijwillige) toetsing natuurbeheerplannen 2014 (Vrijwillige) toetsing natuurbeheerplannen 2014 Kenmerken levering 20 juli 2013 12 provincies 12 x Beheergebied Vergelijking begrenzing collectieve gebieden 2013 versus 2014 In juli 2013 heeft DR van het

Nadere informatie

Nieuwsbrief Collectief beheerplan 2015 27 oktober 2014

Nieuwsbrief Collectief beheerplan 2015 27 oktober 2014 Nieuwsbrief Collectief beheerplan 2015 27 oktober 2014 SNL-applicatie open tot 31 december Tot 31 december 2014 kunnen de beheereenheden van de oude (al bekende) en nieuwe relaties ingetekend worden in

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Tweede wijzigingsregeling subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer Noord- Brabant 2013 Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet

Nadere informatie

Nieuwsbrief Natuurbeheerplan september 2015

Nieuwsbrief Natuurbeheerplan september 2015 Nieuwsbrief Natuurbeheerplan 2016 3 september 2015 In september is er weer een uploadmogelijkheid voor de vastgestelde Natuurbeheerplannen 2016. Het kan zijn dat een provincie nog wijzigingen wil doorvoeren

Nadere informatie

Beschermingsregimes EHS, Natura 2000 en overige natuurgebieden

Beschermingsregimes EHS, Natura 2000 en overige natuurgebieden Internetbijlage bij rapport Compensatie van schade aan natuurgebieden' Beschermingsregimes EHS, Natura 2000 en overige natuurgebieden 16 april 2014 Algemene Rekenkamer, Lange Voorhout 8, Postbus 20015,

Nadere informatie

PLANOLOGIE VAN STAD & LAND

PLANOLOGIE VAN STAD & LAND PLANOLOGIE VAN STAD & LAND Wat hebben we de vorige keer gedaan? RO is een proces! (vervolg) Groenbeleid in de praktijk Hoe wil je wonen? BNB Huub Hooiveld Eikelhof, 2016 Wat gaan we vandaag doen? Opzet

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN NATURA 2000

VEEL GESTELDE VRAGEN NATURA 2000 VEEL GESTELDE VRAGEN NATURA 2000 1. Algemeen...1 2. Gebieden...3 3. Beheerplan...4 4. Gevolgen...5 5. Europa...6 6. Relatie met andere wetgeving...6 7. Belanghebbende...7 8. Financiering...8 1. Algemeen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 5765 25 oktober 2016 Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, PZH-2016-566437829, tot vaststelling van het openstellingsbesluit

Nadere informatie

Statenmededeling. Implementatie Wet natuurbescherming: uitgangspunten voor Verordening natuurbescherming. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Statenmededeling. Implementatie Wet natuurbescherming: uitgangspunten voor Verordening natuurbescherming. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Statenmededeling Onderwerp Implementatie Wet natuurbescherming: uitgangspunten voor Verordening natuurbescherming PS: 4045048 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De uitgangspunten

Nadere informatie

GegevensLeveringsProtocol Voortgangsrapportage Natuur

GegevensLeveringsProtocol Voortgangsrapportage Natuur GegevensLeveringsProtocol Voortgangsrapportage Natuur Levering RVO aan provincies 31 oktober 2014 Versie 1.0 Colofon Document informatie Titel Gegevens Leverings Protocollen Auteur Nick Naus Versie 1.0

Nadere informatie

GIS Leidraad Voortgangsrapportages Natuur

GIS Leidraad Voortgangsrapportages Natuur GIS Leidraad Voortgangsrapportages Natuur 4 November 2014 Versie 1.0 Colofon Document informatie Titel GIS Leidraad Voortgangsrapportages Natuur Auteurs Jeroen Smal, Vincent Janssen Versie 1.0 Status Definitieve

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij. Geologische Dienst Nederland, TNO

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij. Geologische Dienst Nederland, TNO Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij Geologische Dienst Nederland, TNO Onderwerpen GDN/TNO, Wie zijn wij? De Basisregistratie Ondergrond BRO in vogelvlucht

Nadere informatie

Ontwerp-Natuurbeheerplan 2016

Ontwerp-Natuurbeheerplan 2016 Ontwerp-Natuurbeheerplan 2016 Provincie Gelderland Zaaknummer: 2014-016208 Documentnummer: 02016945 3 december 2014 1 Inhoudsopgave 1 Wat is het Natuurbeheerplan? 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Doel en status natuurbeheerplan

Nadere informatie

Verkenning voor sensoren in de openbare ruimte. Hans Nouwens

Verkenning voor sensoren in de openbare ruimte. Hans Nouwens Verkenning voor sensoren in de openbare ruimte Hans Nouwens Smart Cities: een wereld van afspraken Schaalbaar door afspraken Invulling van de middag Proloog Consultatie ronde: Wat is het probleem? Consultatie

Nadere informatie

Voortvarend verder met opstellen Hoofdlijnennotitie Natuur

Voortvarend verder met opstellen Hoofdlijnennotitie Natuur Deze nieuwsbrief informeert u over de werkzaamheden en resultaten van interprovinciaal projectbureau Vitaal Platteland. Het projectbureau faciliteert de provincies in de uitvoering van het Natuurakkoord.

Nadere informatie

PRODUCTEN & DIENSTEN KRANT

PRODUCTEN & DIENSTEN KRANT PRODUCTEN & DIENSTEN KRANT 2014 DIGITALE VERSIE Woord vooraf GBO provincies één van de units van BIJ12! Per 1 januari 2014 is GBO provincies onderdeel geworden van BIJ12, de nieuwe uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

Informatiemodel Landelijk Gebied (IMLG) Frans Lips

Informatiemodel Landelijk Gebied (IMLG) Frans Lips Informatiemodel Landelijk Gebied (IMLG) Frans Lips Ter bespreking aanleiding en probleemstelling use cases IMLG vervolg 3 aanleiding en probleemstelling LNV keert (Europese) subsidies uit aan agrariers

Nadere informatie

DIGITAAL, DAT WORDT NORMAAL

DIGITAAL, DAT WORDT NORMAAL DIGITAAL, DAT WORDT NORMAAL Walter de Koning / SIKB 25 september 2008 SIKB-Congres 2008_P_08_31725 Inhoud Meer vraag naar geo-informatie Informatiemodel bij bodem (SIKB 0101) Project digitaal normaal Archeologie

Nadere informatie

De kracht van BI & Architectuur

De kracht van BI & Architectuur Samen boeken we succes De kracht van BI & Architectuur in de praktijk Business Intelligence Symposium 2009 Emiel van Bockel BI Awards 2009 2 Voorstellen Emiel van Bockel - Manager Information Services

Nadere informatie

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland Bijlage bij Statenbrief Plan van aanpak Natuurvisie- zaaknummer 2016-012209 Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland 1. Aanleiding In 2012 hebben Provinciale Staten de Beleidsuitwerking Natuur en Landschap

Nadere informatie

Onderstaand de belangrijkste onderlinge relaties en geformuleerde uitgangspunten bij verdere uitwerking:

Onderstaand de belangrijkste onderlinge relaties en geformuleerde uitgangspunten bij verdere uitwerking: Notitie Samenhang instrumenten in het ANLb2016 Uitgangspunten bij de uitwerking van de POP3+ fiche, de subsidieverordening, het format Natuurbeheerplan, de Index Natuur en Landschap, de Catalogus Groen

Nadere informatie

STAD & LAND in de ruimtelijke ordening

STAD & LAND in de ruimtelijke ordening STAD & LAND in de ruimtelijke ordening BNB voltijd Huub Hooiveld Eikelhof, 2016 Wat hebben we de vorige keer gedaan? Wat gebeurt er in het landelijk gebied? Ontwikkeling van de landbouw: Extensivering

Nadere informatie

Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Planwijziging natuurgebieden Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 19 september 2017

Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Planwijziging natuurgebieden Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 19 september 2017 Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Planwijziging natuurgebieden 2017 Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 19 september 2017 1 1. Inleiding Het Natuurbeheerplan Zeeland bevat het provinciale beleid tot omvorming,

Nadere informatie

Wet natuurbescherming Stap vooruit voor natuur en economie?

Wet natuurbescherming Stap vooruit voor natuur en economie? Wet natuurbescherming Stap vooruit voor natuur en economie? Willem Lambooij Afdeling Water & Groen Inhoud van de presentatie 1. De Wet natuurbescherming in vogelvlucht 2. Nieuwe taken en bevoegdheden provincie

Nadere informatie

Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht Invulling regionaal maatwerk

Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht Invulling regionaal maatwerk Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht Invulling regionaal maatwerk 1. Aanleiding en doel De huidige subsidieregelingen voor natuur- en landschapsbeheer worden als bureaucratisch

Nadere informatie

De ecologische Hoofdstructuur van Overijssel

De ecologische Hoofdstructuur van Overijssel De ecologische Hoofdstructuur van Overijssel Alternatieve titel: B4.ehs_polygon (b4/b46) Unieke Identifier: b1c1c6ba-d129-4581-a3ae-45190aa74963 Datum voltooiing: 2009-10-02 Datum laatste wijziging: 2011-04-08

Nadere informatie

Hanneke Hietink Hanneke Hietink

Hanneke Hietink Hanneke Hietink 6-4-2016 Hanneke Hietink Hanneke Hietink Particulier beheer 12 hectare Gecertificeerd sinds 2013 Bos- en Natuurbeheer Velp Part-Ner Natuurcolletief Utrecht Stelselwijziging SNL Vanavond Toelichting stelselwijziging

Nadere informatie

Standaarden voor omgevingsdocumenten

Standaarden voor omgevingsdocumenten Standaarden voor omgevingsdocumenten Tijdens deze sessie Omgevingsdocumenten Context Registratie Standaardisatie Digitalisering Omgevingswet Inwerkingtreden van de wet Minimaal huidig niveau van digitalisering

Nadere informatie

BEL Combinatie. Peter Veldkamp. 6 november 2014

BEL Combinatie. Peter Veldkamp. 6 november 2014 BEL Combinatie Peter Veldkamp 6 november 2014 De Bel Combinatie Ambtelijke samenwerking tussen drie gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren 3 besturen 2 provincies 30.000 inwoners 6160 ha 170 collega s De

Nadere informatie

9 WBSO aanvragen (RvO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden data.overheid.nl

9 WBSO aanvragen (RvO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden data.overheid.nl INVENTARISATIE DATA - 2015 - Organisatie: Ministerie van Economische Zaken Nr. Naam dataset en organisatie Actielink Status mei 2015 Actie / besluit 1 maritieme roepletters (Agentschap Telecom) Versie:

Nadere informatie

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van , nr. 80EAAD65, tot wijziging van het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013.

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van , nr. 80EAAD65, tot wijziging van het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013. ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2013 / 37 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van17-09-2013, nr. 80EAAD65, tot wijziging van het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013. Gedeputeerde staten van

Nadere informatie

Natura 2000 & PAS. Natura 2000 implementatie in Nederland

Natura 2000 & PAS. Natura 2000 implementatie in Nederland Natura 2000 & PAS Natura 2000 implementatie in Nederland Natura 2000 in Nederland 13-6-2016 Dia 2 Natura 2000 in Zeeland 13-6-2016 Dia 3 Natura 2000 in Zeeland Beschermd natuurmonument 13-6-2016 Dia 4

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen standaardisatie. Danny Vandenbroucke

Conclusies en aanbevelingen standaardisatie. Danny Vandenbroucke Conclusies en aanbevelingen standaardisatie Danny Vandenbroucke Staten-Generaal 1 December 2011 Overzicht Het case onderzoeksopzet Standaarden en standaardisatie gedrag GDI-Performantie Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

René van Eijden (provincie Gelderland) Auteurs: L. Dik en J. de Winter

René van Eijden (provincie Gelderland) Auteurs: L. Dik en J. de Winter René van Eijden (provincie Gelderland) Auteurs: L. Dik en J. de Winter Subsidie natuurbeheer voor kleine particuliere beheerders Waar gaan we het over hebben Aanleiding: Herziening Subsidiestelsel Natuur

Nadere informatie

Leidraad Flora- en faunawet

Leidraad Flora- en faunawet Leidraad Flora- en faunawet 2013-2018 Inleiding De Flora- en faunawet is de nationale uitwerking van Europese regelgeving aangaande soortbescherming. Het betreft in hoofdzaak de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn.

Nadere informatie

Rapport. Productbeschrijving DKN Procesmodel Agrarisch Natuurbeheer (incl. Landschap)

Rapport. Productbeschrijving DKN Procesmodel Agrarisch Natuurbeheer (incl. Landschap) Productbeschrijving DKN Procesmodel Agrarisch Natuurbeheer (incl. Landschap) Dienst Regelingen naar Agrarische beheerders (agrariër of In opdracht van: IPO Datum 27 mei 2013 0412 sopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden

Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden 1. Inleiding In de nota Brabant Uitnodigend Groen (Nota BrUG) is het nieuwe natuur- en landschapsbeleid van de provincie voor het komende decennium verwoord.

Nadere informatie

Toelichting op wijzigingen Subsidiestelsel Natuur en Landschap Overijssel

Toelichting op wijzigingen Subsidiestelsel Natuur en Landschap Overijssel Toelichting op wijzigingen Subsidiestelsel Natuur en Landschap Overijssel Met ingang van 1 januari 2010 is het Programma Beheer vervangen door het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Het

Nadere informatie

Eindbeeld en uitvoeringsplan Monitoring en Informatievoorziening Natuurrapportages

Eindbeeld en uitvoeringsplan Monitoring en Informatievoorziening Natuurrapportages Eindbeeld en uitvoeringsplan Monitoring en Informatievoorziening Natuurrapportages Colofon Document informatie Titel Auteurs Versie 3 Status Uitvoeringsplan Samenhangend Eindbeeld Monitoring en Informatievoorziening

Nadere informatie

Natuurbeheerplan 2016.

Natuurbeheerplan 2016. Natuurbeheerplan 2016. Disclaimer Dit definitieve concept heeft een voorbehoud. Het format kan pas definitief worden gemaakt wanneer Brussel geheel akkoord is met de Catalogus Groen Blauwe Diensten, POP

Nadere informatie

Cursus ontheffingverlening soortenbescherming onder de Wet natuurbescherming - introductie

Cursus ontheffingverlening soortenbescherming onder de Wet natuurbescherming - introductie Cursus ontheffingverlening soortenbescherming onder de Wet natuurbescherming - introductie Doelgroep: medewerkers provincie en omgevingsdiensten Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken Najaar 2016,

Nadere informatie

Evenementen en Natuurwetgeving. Hanneke Oudega en Martijn Diepenhorst

Evenementen en Natuurwetgeving. Hanneke Oudega en Martijn Diepenhorst Evenementen en Natuurwetgeving Hanneke Oudega en Martijn Diepenhorst hanneke.oudega@tauw.nl 06 54680795 martijn@roheadvocaten.nl 020 7370128 In de media Dwangsom van 20.000 euro op afsteken vuurwerk Koningsdag

Nadere informatie

Het Bosschap voor bos en natuur

Het Bosschap voor bos en natuur Het Bosschap voor bos en natuur Ir. G.J.P. Jansen secretaris www.bosschap.nl Kerngegevens Bosschap Opgericht in 1954 Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Verplichte registratie voor bos- en natuurbedrijven:

Nadere informatie

Innovatie Agro & Tuinbouw via digitalisering - schets van de problematiek

Innovatie Agro & Tuinbouw via digitalisering - schets van de problematiek Innovatie Agro & Tuinbouw via digitalisering - schets van de problematiek ZLTO VLB LEI Wageningen UR - Rabobank December 2012 Krijn J. Poppe Door de ICT worden naast GELD- en GOEDERENstromen de DATA-stromen

Nadere informatie

Natuurbeleid EHS onder de loep. Provincie Zuid-Holland

Natuurbeleid EHS onder de loep. Provincie Zuid-Holland Natuurbeleid EHS onder de loep Provincie Zuid-Holland Natuurbeleid EHS onder de loep Provincie Zuid-Holland Amsterdam, november 2014 Voorwoord Natuur in Nederland is hoogst zelden iets dat het zonder enige

Nadere informatie

Ontwerp-Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013

Ontwerp-Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013 Fotografie: Gerard ter Heerdt 2 Ontwerp-Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013 Inhoud 1 Inleiding... 4 1.1 Waarom een natuurbeheerplan?... 4 1.2 Status en doel van het natuurbeheerplan... 4 1.3 Gevolgde

Nadere informatie

Een Geo-Dynamisch Omgevingsplan. De BGT, Een onmisbare informatieregisseur In een dynamische omgeving

Een Geo-Dynamisch Omgevingsplan. De BGT, Een onmisbare informatieregisseur In een dynamische omgeving Een Geo-Dynamisch Omgevingsplan De BGT, Een onmisbare informatieregisseur In een dynamische omgeving Participatie Domein Ruimtelijk beleid en visie Domein WABO Domein Geo Domein bestuur UITFASEREN VISIE

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 3 OKTOBER 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 3 OKTOBER 2017 1. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen bij omgevingsvergunning dijkversterking Markermeerdijken 2. Vrijgeven voortgangsrapportage N23 Westfrisiaweg, 2e tertiaal 2017 3. Memorie van Antwoord bij de Begroting

Nadere informatie

gisiben IM BOR IM BOR de logische opvolger van IM GEO Baten van IM BOR Welke onderlinge samenhang is er Wie voelt zich geroepen?

gisiben IM BOR IM BOR de logische opvolger van IM GEO Baten van IM BOR Welke onderlinge samenhang is er Wie voelt zich geroepen? gisiben IM BOR IM BOR de logische opvolger van IM GEO Probleemstelling: Elk beheersysteem heeft een eigen datamodel Enkelvoudige eenduidige registraties bestaan niet in het openbare domein Uitwisseling

Nadere informatie

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry.

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. 1 Binnen WP4 hebben wij gewerkt rond de monitoring van ruimtelijk

Nadere informatie

Procesbeschrijvingen ANLb2016

Procesbeschrijvingen ANLb2016 Procesbeschrijvingen ANLb2016 Procesbeschrijvingen BIJ12 Onderdeel Natuurinformatie en natuurbeheer (NINB) Datum 08-07-2015 In dit document worden de volgende processen ANLb2016 beschreven en toegelicht:

Nadere informatie

Programma van Eisen Gebiedsgerichte Monitoring Natura 2000 Tekstueel aangepast Juli 2009 Red. Wilmar Remmelts

Programma van Eisen Gebiedsgerichte Monitoring Natura 2000 Tekstueel aangepast Juli 2009 Red. Wilmar Remmelts Programma van Eisen Gebiedsgerichte Monitoring Natura 2000 Tekstueel aangepast Juli 2009 Red. Wilmar Remmelts Algemeen Natura 2000 heeft als hoofddoelstelling het waarborgen van biodiversiteit in Europa.

Nadere informatie

AERIUS II. Gebruikersbijeenkomsten december 2012

AERIUS II. Gebruikersbijeenkomsten december 2012 AERIUS II Gebruikersbijeenkomsten december 2012 Ansjenet van Reeuwijk InterProvinciaal Overleg (IPO) Stuurgroep AERIUS II Voorzitter werkgroep AERIUS II Mark Wilmot Ministerie van Economische Zaken Product

Nadere informatie

Beheerplannen in de praktijk

Beheerplannen in de praktijk faculteit rechtsgeleerdheid vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde 17-02-2016 1 17-02-2016 1 Beheerplannen in de praktijk Mr.dr. Peter Mendelts Gebiedsbescherming - Nu: Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010 Regionale Visie en Programma Dienstverlening in relatie tot IP&A 11 november 2010 De aanleiding van de visie Programma De Andere Overheid (Balkenende II) Doel efficiënter en beter laten werken overheid

Nadere informatie

De rol van PDOK binnen BGT. Reinier Balt Leveranciersoverleg Gebruikers BGT

De rol van PDOK binnen BGT. Reinier Balt Leveranciersoverleg Gebruikers BGT De rol van PDOK binnen BGT Reinier Balt Leveranciersoverleg Gebruikers BGT 15 mei 2014 Inhoud Wat is PDOK BGT via PDOK Demo Vragen PDOK Hoofddoelstelling van PDOK Toegevoegde waarde bieden aan afnemers,

Nadere informatie

De landelijke vogelmeetnetten in natuurbeheer en -beleid. Chris van Turnhout

De landelijke vogelmeetnetten in natuurbeheer en -beleid. Chris van Turnhout De landelijke vogelmeetnetten in natuurbeheer en -beleid Chris van Turnhout Onze missie: volgen populatie-veranderingen van alle wilde vogels in Nederland Monitoring gebaat bij continuïteit op de lange

Nadere informatie

Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing

Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing Huibert-Jan Lekkerkerk (IHW) Kin Sun Lam (Deltares) Beter informatiemanagement kan!

Nadere informatie

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007 K a n s e n voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t Onderzoeksrapport Mei 2007 Opdrachtgever: Uitvoerenden: In samenwerking met: Provincie Noord-Brabant Brabants Landschap Brabants Particulier

Nadere informatie