De VROM-Nalevingsstrategie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.vrom.nl De VROM-Nalevingsstrategie"

Transcriptie

1 > De VROM-Nalevingsstrategie

2

3 De VROM-Nalevingsstrategie

4

5 Inhoudsopgave Waarom een VROM-Nalevingsstrategie? 04 Voor wie is de VROM-Nalevingsstrategie bedoeld? 05 Basisprincipes 06 Risico s 06 Nalevingstekort 06 Prioriteiten 06 Reden voor niet-naleven 06 Slim handhaven 07 Samenwerking 07 Terugkoppeling 07 Twee sporen 08 Van binnen naar buiten 09 1 Regels Welke regels moeten worden gehandhaafd? 09 2 HUF-analyse Zijn de regels handhaafbaar, uitvoerbaar en fraudebestendig (HUF)? 09 3 Risico s Welke risico s zijn er als niet zou worden gehandhaafd? 09 4 Nalevingstekort Wat is de omvang van het nalevingstekort en wat is het motief? Interventie Wat is een passende interventie? Terugkoppeling Wat is geleerd en wie moeten daarover worden geïnformeerd? 10 Voorbeelden uitwerkingen van het van binnen naar buitenspoor 11 Van buiten naar binnen 12 1 Probleem Welke problemen en risico s zijn er voor de leefomgeving? 12 2 Analyse Wat is de oorzaak van het probleem en wie zijn erbij betrokken? 12 3 Interventie Welke mix van interventies is nodig en hoe wordt dat georganiseerd? 13 4 Check Wordt volgens plan gewerkt en wordt het doel bereikt? 13 5 Terugkoppeling Wat is geleerd en wie moeten daarover worden geïnformeerd? 13 6 Onderhouden Hoe wordt het bereikte resultaat behouden? 14 Het belang van de VROM-Nalevingsstrategie 14 De winst van het van binnen naar buitenspoor 14 De winst van het van buiten naar binnenspoor 14

6 04 Waarom een VROM- Nalevingsstrategie? Deze brochure gaat over de VROM-Nalevingsstrategie (NLS). De VROM-Nalevingsstrategie beoogt een aantoonbaar betere naleving van VROM-beleid en wet- en regelgeving. Hoe beter de VROM-wetten en -regels worden nageleefd, des te veiliger, gezonder en duurzamer Nederland zal zijn. De VROM-Nalevingsstrategie biedt de mogelijkheid om beter onderbouwd prioriteiten te kunnen stellen en om de meest geschikte handhavingsaanpak te kiezen. De strategie is een instrument om de goede dingen te doen en om de dingen goed te doen. De strategie maakt het ook mogelijk om achteraf beter verantwoording af te leggen over de geleverde prestaties. t VROM staat voor kwaliteit van wonen, ruimte en milieu (duurzaamheid) en daarbinnen vooral voor de aspecten veiligheid en gezondheid. De VROM-Inspectie draagt daaraan bij door te zorgen voor een aantoonbaar betere naleving van de regels en uitvoering van het VROM-beleid. (VROM- Inspectie Missie/Visie/Ambitie, januari 2002). onderscheiden die de behoefte aan een eigen, onderbouwde en samenhangende visie verder hebben versterkt. Handhavingsorganisaties op landelijk, regionaal en lokaal niveau hebben de opdracht gekregen zich te ontwikkelen tot professionele, slagvaardige en transparante organisaties. Het kabinetsstandpunt Kaderstellende visie op toezicht en Handhaven op Niveau hebben hiertoe een sterke impuls gegeven. Rijksbreed zijn inspecties aan de slag gegaan met de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer (Handhaving door rijksinspecties, maart 2002). Ook voor de VROM-Inspectie bevatte het rapport een aantal relevante opmerkingen waarop een gedegen reactie gewenst was. Samenvattend: met de VROM-Nalevingsstrategie geeft de VROM-Inspectie concreet invulling aan haar missie en formuleert zij een eigen antwoord op de eisen die aan moderne, professionele handhavingsorganisaties worden gesteld. De VROM-Inspectie is ontstaan uit de samenvoeging van de Inspectie Milieuhygiëne, de Inspectie Ruimtelijke Ordening, de Inspectie Volkshuisvesting en de Dienst Recherchezaken. Deze samenvoeging betekende onder meer dat verschillende werkwijzen, organisatieculturen en handhavingsmethoden bij elkaar kwamen. Hierdoor ontstond de behoefte aan de ontwikkeling van een integraal en samenhangend kader voor al het werk dat door de nieuwe VROM-Inspectie wordt uitgevoerd. De taken van de VROM-Inspectie zijn het direct toezicht houden op het naleven van VROM-regelgeving (eerstelijns toezicht), het toezicht op de uitvoering van de regelgeving door andere overheden (tweedelijns toezicht), de handhaving van rijksbeleidsnota s, opsporing en de trits observeren, signaleren en informeren vanuit de inspectiepraktijk naar de beleidsdiensten. De capaciteit van de VROM-Inspectie is ontoereikend om deze taken voor alle regels even intensief te doen. Er moeten keuzes worden gemaakt, handhavingsprioriteiten worden gesteld. Daarom heeft de VROM-Inspectie het voortouw genomen bij het ontwikkelen van de NLS. Tegelijk zijn er diverse tendensen buiten de VROM-Inspectie te

7 05 Voor wie is de VROM-Nalevingsstrategie bedoeld? De VROM-Inspectie heeft het voortouw genomen tot het ontwikkelen van de NLS. Maar een betere naleving van VROMbeleid en wet- en regelgeving is niet alleen de zorg van VROM. Het naleven van de regels is in de eerste plaats een zaak voor burgers, bedrijven en overheden zelf. Maar als de naleving tekortschiet, zal de overheid alles in het werk moeten stellen om die naleving te verbeteren. t De kerntaak van de overheid, het waarborgen van veiligheid, moet worden waargemaakt. ( ) Naleving is primair, zichtbaar en merkbaar toezicht daarvoor voorwaarde, handhaving is sluitstuk. Daarmee opent zich een perspectief op een samenleving die wordt gekenmerkt door respect voor elkaar en tolerantie. (Hoofdlijnenakkoord voor het kabinet CDA, VVD, D66, 16 mei 2003) Het bevorderen van naleving van beleid en regelgeving door burgers, bedrijven en overheden gaat zowel beleidsmakers als handhavers aan. Bij VROM ligt de (ambtelijke) verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en de kwaliteit van het VROM-beleid bij de beleidsdiensten. De VROM-Inspectie is primair verantwoordelijk voor handhaving en opsporing. Samen zijn beleid en handhaving verantwoordelijk voor het bevorderen van nalevingsgedrag door burgers, bedrijven en overheden. Daarom is het van belang dat goede afspraken worden gemaakt over de vraag welke regels de hoogste prioriteit krijgen, op welke wijze het meest effectief de naleving kan worden bevorderd en wie hiervoor verantwoordelijk is. Om deze afspraken te kunnen maken is het noodzakelijk dat een gemeenschappelijk beeld bestaat van de mate waarin er onvoldoende wordt nageleefd en de maatschappelijke risico s die hieraan verbonden zijn. De NLS biedt hiervoor het kader. De uiteindelijke vaststelling van prioriteiten is uiteraard geen ambtelijke maar een politieke verantwoordelijkheid. De bewindslieden van VROM leggen hun keuzes vast in de jaarlijkse VROM-begroting die door het parlement wordt vastgesteld. Aan datzelfde parlement wordt achteraf verantwoording afgelegd over de bereikte prestaties. Ook voor externe handhavingspartners van de VROM-Inspectie is de NLS van belang. Handhavingsprioriteiten van de VROM- Inspectie zullen op landelijk en regionaal niveau aan handhavingsorganisaties worden voorgelegd. Ook maatschappelijke organisaties zullen bij de verdere uitwerking van de NLS worden betrokken. De NLS maakt de gemaakte keuzes transparant en biedt niet alleen zicht op wat de VROM- Inspectie zelf van plan is, maar ook welke handhavinginspanningen zij van haar handhavingspartners verwacht. Waar mogelijk en zinvol kan dit leiden tot verdere afspraken over bijvoorbeeld het gezamenlijk aanpakken van een bepaald probleem.

8 06 Basisprincipes De VROM-Nalevingsstrategie is niet een totaal vernieuwde zienswijze of een werkwijze die haaks staat op de huidige praktijk. De strategie komt voort uit de praktijk en is er voor de praktijk. De strategie is niet een volledig uitgewerkte methode die voorschrijft welke functionarissen iets op een bepaalde manier moeten doen. Het is eerder een manier van denken die in vele situaties, op verschillende niveaus, door uiteenlopende organisaties kan worden toegepast. Bij iedere toepassing wordt aan de strategie een specifieke invulling gegeven. De basisprincipes die aan de strategie ten grondslag liggen blijven echter gelijk. Risico s VROM-beleid en wet- en regelgeving zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Burgers, bedrijven en andere overheden dienen zich aan de regels te houden. Voorop staat dat zij daarvoor primair zelf verantwoordelijk zijn. Van de overheid mag verwacht worden dat zij heldere en uitvoerbare regels stelt, er op toeziet dat deze worden nageleefd en dat zij indien nodig de regels handhaaft. Als de naleving tekortschiet, hebben alle partners in de nalevingsketen hun eigen verantwoordelijkheid. Iedere partner beschikt over een set van interventiemogelijkheden. Maar voor iedereen die de in beleid en wet- en regelgeving vastgelegde kwaliteit van de leefomgeving voor ogen heeft, zijn dat slechts middelen om een doel te bereiken. Waar loopt de kwaliteit van de leefomgeving risico? Dat is de vraag die alle partners in de nalevingsketen samenbindt en die om een doelgerichte aanpak vraagt. Om de risico s goed in te kunnen schatten is het nodig alert te zijn op signalen uit de samenleving. t De VROM-Inspectie staat voor een meetbaar betere naleving van VROM beleid, wet- en regelgeving, dat resulteert in een betere kwaliteit van de leefomgeving. Om dit waar te kunnen maken volgen we een strategie waarmee we kunnen bepalen of we de juiste dingen doen en of we de dingen op een juiste manier doen. Nalevingstekort Het naleven van regels draagt bij aan een betere kwaliteit van de leefomgeving. Omgekeerd, niet-naleven leidt dus tot ongewenste situaties. Een belangrijke functie van de VROM- Inspectie is er voor te zorgen dat beleid, wetten en regels worden nageleefd. Daarvoor is eerst inzicht nodig in de mate waarin regels worden overtreden, door wie dat gebeurt en waarom. De mate van niet-naleven van de wet- en regelgeving wordt uitgedrukt in de term nalevingstekort : het verschil tussen het feitelijke en gewenste nalevingsniveau. Een groot nalevingstekort vraagt om meer aandacht dan een klein nalevingstekort. Overigens betekent een groot nalevingstekort niet automatisch dat altijd sprake is van een groot risico voor de leefomgeving. Prioriteiten Verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving is het doel van alle partners in de nalevingsketen. Geen geringe ambitie. Daar is een gezamenlijke inzet voor nodig. De motivatie is volop aanwezig. Maar de middelen zijn beperkt. Niet alle wetten en regels kunnen tegelijkertijd met een zelfde inzet worden getoetst op naleving. De interventies om het naleefgedrag te bevorderen vragen vaak een grote inzet. De NLS helpt keuzen te maken voor wat meer of minder aandacht verdient. Waar een groot nalevingstekort is en de risico s groot zijn, zal meer prioriteit worden verleend dan daar waar ze beide klein zijn. Dat betekent niet dat aan dat laatste geen aandacht wordt gegeven. Een lage prioriteit kan bijvoorbeeld betekenen dat alleen op basis van externe signalen handhavend wordt opgetreden. De strategie geeft inzicht in gemaakte keuzen. Als een keuze op een heldere en duidelijke manier wordt gemaakt, zal het naderhand gemakkelijker zijn hierover verantwoording af te leggen. Reden voor niet-naleven Als burgers of bedrijven de wet- en regelgeving niet naleven, dan is dat een keuze. Tenminste, als men bekend is met de regel. Als bewust gekozen wordt een regel niet na te leven, dan zijn daar één of meer redenen voor. Kennis van deze redenen is van groot belang om op een passende manier op te treden. Kennis van de groep en van de beweegredenen kan alleen worden verkregen door zich in hen te verplaatsen. t Als iemand niet bekend is met een regel is het beter om hem te informeren dan om hem een proces-verbaal te geven. Als iemand willens en wetens een regel overschrijdt, dan heeft informeren geen zin en hebben sancties meer effect.

9 07 Slim handhaven De keuze van de juiste interventie voor het oplossen van een probleem is erg belangrijk. Om een goede keuze te maken moet een aantal zaken duidelijk zijn. Wat zijn de motieven om de weten regelgeving niet na te leven. Wat is de noodzaak om in te grijpen? Hoe breed moet het probleem worden aangepakt? Hoe zullen nalevingsplichtigen reageren op bepaalde interventies? Dit zijn allemaal vragen die moeten leiden tot de keuze van een passende interventie. Het is zaak daarbij niet te gemakkelijk voor bekende oplossingen te kiezen. Oplossingen voor oude problemen hoeven nog geen goede oplossing te zijn voor nieuwe problemen. Als bestaande interventies niet lijken te voldoen, moeten nieuwe worden ontwikkeld. Ook is het niet verstandig de keuze voor een bepaalde aanpak te laten bepalen door een persoonlijke stijl, bijvoorbeeld een harde (dwingend doen naleven) of een zachte (adviseren en stimuleren) aanpak. Het probleem bepaalt de aanpak. t Bij het toezicht op de wet- en regelgeving inzake genetisch gemodificeerde organismen (ggo s) valt het niet mee om bij een controle ter plaatse vast te stellen of in laboratoria met deze organismen wordt gewerkt. Het doornemen van de documentatie in een laboratorium is een complexe bezigheid en levert geen scherp beeld. Twee medewerkers van de VROM-Inspectie besloten op een bepaald moment het anders aan te pakken. Zij gingen de vakbladen lezen. Daarin beschrijven laboratoria hun resultaten. Voor laboratoria die met ggo s werken is het van groot belang over hun werk te publiceren. Zo kregen zij meteen zichtbaar welke laboratoria in ieder geval moesten worden geïnspecteerd. afgesloten waarbij de douane voor de VROM-Inspectie controles op import en export van stoffen en afvalstoffen verricht en de strafrechtelijke afhandeling verzorgt. De VROM-Inspectie doet de bestuursrechtelijke afhandeling. Terugkoppeling Samenwerking veronderstelt een goede uitwisseling van informatie tussen partijen. Zo zal de VROM-Inspectie haar ervaringen met de beleidsdirecties delen. Beleidsdirecties willen weten in welke mate beleid en wet- en regelgeving worden nageleefd en of het handhaafbaar, uitvoerbaar en fraudebestendig is. Ook gaat de VROM-Inspectie ervaringen uitwisselen met de andere handhavingpartners. t Medewerkers van de VROM-Inspectie constateerden regelmatig dat de beschikkingen die door een beleidsdirectie van VROM werden afgegeven voor het grensoverschrijdend transport van afval in het kader van het EVOA (Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen) niet specifiek genoeg waren om te kunnen handhaven. Op grond van zo n te algemeen geformuleerde beschikking kon men bijvoorbeeld niet tegenhouden dat asbesthoudend bouw- en sloopafval naar het buitenland vervoerd werd om daar op een gevaarlijke manier te worden hergebruikt. Op basis van deze signalen heeft de VROM-Inspectie de beleidsdirectie geadviseerd de beschikkingen aan te passen. De beleidsdirectie heeft dit advies opgepakt. Ze hanteert nu standaard een handhavingsparagraaf in de EVOA beschikkingen, waardoor deze beter handhaafbaar zijn geworden. Samenwerking Vaak zal worden gekozen voor een mix van interventies. Harde en zachte interventies kunnen worden gecombineerd, evenals de inbreng van verschillende organisaties. Bij een mix van meerdere interventies is het nodig goed met elkaar samen te werken. Het stellen van een duidelijk gemeenschappelijk doel en het gezamenlijk dragen van de verantwoordelijkheid, helpt daarbij. t Voor zowel de VROM-Inspectie als voor de douane is het van belang dat er geen illegale import en export plaatsvindt. De douane en de VROM-Inspectie hebben een convenant

10 08 Twee sporen In de VROM-Nalevingsstrategie zijn de basisprincipes uitgewerkt naar twee sporen die elkaar gedeeltelijk overlappen, maar een ander startpunt hebben. Het eerste spoor begint bij de wettelijke taken. Aan welke wettelijke taken moet de VROM- Inspectie uitvoering geven? Het andere spoor gaat uit van specifieke problemen die in de actualiteit en de leefomgeving gesignaleerd zijn. Op welke signalen uit de omgeving moet actie worden ondernomen? Het eerste spoor wordt het van binnen naar buitenspoor genoemd en het tweede het van buiten naar binnenspoor. De sporen staan niet los van elkaar. Ze komen op een punt samen. Informatie en ervaringen die in het ene spoor worden opgedaan worden benut in het andere. De NLS volgt 2 sporen: Van binnen naar buitenspoor > > Van buiten naar binnenspoor < 1. Regels Welke regels moeten worden gehandhaafd? 2. H.U.F.-analyse Zijn regels handhaafbaar, uitvoerbaar en fraudebestendig (HUF)? 3. Risico s Welke risico s zijn er als er niet zou worden gehandhaafd? 4. Nalevingstekort Wat is de omvang van het nalevingstekort en wat is het motief? 5. Interventie Wat is een passende interventie? 6. Terugkoppelen Wat is geleerd en wie moeten daar over worden geïnformeerd? < < > < 1. Probleem Welke problemen en risico s zijn er voor de leefomgeving? 2. Analyse Wat is de oorzaak van het probleem en wie zijn er bij betrokken? 3. Interventie Welke mix van interventies is nodig en hoe wordt dat georganiseerd? 4. Check Wordt volgens plan gewerkt en wordt het doel bereikt? 5. Terugkoppeling Wat is geleerd en wie moeten daar over worden geïnformeerd? 6. Onderhouden Hoe wordt het bereikte resultaat behouden? >

11 09 Van binnen naar buiten 1. Regels Welke regels moeten worden gehandhaafd? Bij het van binnen naar buitenspoor wordt gestart met een inventarisatie van de wettelijke taken. Opgesteld wordt een lijst met wet- en regelgeving, aangevuld met de kernbepalingen. Dat zijn elementen uit de wet- en regelgeving die van speciaal belang zijn voor toezicht en handhaving. De lijst geeft aan waarvoor de VROM-Inspectie verantwoordelijk is. 2. HUF-analyse Zijn de regels handhaafbaar, uitvoerbaar en fraudebestendig (HUF)? Handhaafbaar wil zeggen dat de regels zo eenduidig en helder zijn opgesteld dat de handhavers (VROM-Inspectie en andere handhavingspartners) er voldoende handvatten in vinden om op te kunnen treden (dwingend doen naleven). Uitvoerbaar betekent dat de regels zo helder zijn opgesteld dat de nalevingsplichtige weet wat er van hem verwacht wordt en hij in staat gesteld wordt om dat ook in alle redelijkheid te kunnen uitvoeren. Een regel is fraudebestendig als het zo is opgezet dat die niet makkelijk kan worden ontdoken. Beleid en wet- of regelgeving die niet HUF is moet primair met de beleidsdirecties worden besproken. Nagegaan moet worden of de regelgeving aangepast moet worden en of de wet- en regelgeving wel het geëigende instrumentarium is om de naleving te bereiken. 3. Risico s Welke risico s zijn er als niet zou worden gehandhaafd? Bepaald wordt welke risico s voor de gezondheid, veiligheid, duurzaamheid en sociaal welzijn aanwezig zijn. De zwaarte van een risico wordt bepaald door twee aspecten met elkaar te verbinden. Namelijk het effect op gezondheid, veiligheid, duurzaamheid en sociaal welzijn, en de kans dat het effect zich voor zal doen. Dit is als een formule weer te geven. Risico = kans x effect In het tweede lijnstoezicht komt er nog een aspect bij, namelijk de mate waarin gemeenten, provincies of waterschappen hun handhavingstaken uitvoeren. Hoe beter zij hun taken uitvoeren, des te kleiner zal het risico zijn. De formule wordt daarmee uitgebreid: Risico = kans x effect x handhavingstekort Wettelijke taken met grote risico s zullen meer prioriteit krijgen dan die met kleine risico s. Maar het risico alleen is niet bepalend voor de prioriteit. Bij het stellen van prioriteiten worden meerdere aspecten in de afweging meegenomen, bijvoorbeeld het nalevingstekort. 4. Nalevingstekort Wat is de omvang van het nalevingstekort en wat is het motief? De VROM-Inspectie gaat na in welke mate een regel wordt nageleefd. Aan regels die goed worden nageleefd behoeft minder aandacht te worden geschonken. Wordt een regel niet nageleefd dan behoeft deze meer aandacht. De keuze van wat de VROM-Inspectie als eerste aanpakt kan worden uitgedrukt in een formule: Prioriteit = kans x effect x nalevingstekort Regels die slecht worden nageleefd èn waar sprake is van een groot risico zullen meer prioriteit krijgen dan regels die op beide aspecten laag scoren (zie voorbeelden op blz. 11). Dat betekent niet dat aan de laatste groep geen aandacht wordt gegeven. Er zal verantwoording moeten worden afgelegd over de keuze en er zal moeten worden aangegeven wat met de laag scorende regels wordt gedaan. Naast de mate waarin een regel wordt nageleefd, wordt gekeken naar de reden om niet na te leven. Het is nodig om de motieven te kennen. Een vaak gebruikt overzicht van mogelijke redenen is weergegeven in de Tafel van Elf (zie pagina 10), die is vormgegeven door het ministerie van Justitie. 5. Interventie Wat is een passende interventie? Op basis van de redenen om niet na te leven kunnen passende interventies worden bedacht. Dit kunnen beleidsmatige interventies zijn (zoals aanpassing van de regels of voorlichting) of handhavingsinterventies. Het vaststellen van de juiste interventiemix is maatwerk. Als de reden voor niet-naleven (vooral) in de spontane nalevingsfactoren is besloten, ligt vooral interventie door beleidsdirecties voor de hand. Als het gaat om controle- of sanctiedimensies ligt het zwaartepunt in de

12 10 De tafel van Elf Dimensies voor 1 Kennis van regels spontane naleving 2 Kosten/baten 3 Mate van acceptatie 4 Normgetrouwheid doelgroep 5 Informele controle Controle dimensies 6 Informele meldingskans 7 Controlekans 8 Detectiekans 9 Selectiviteit 6. Terugkoppeling Wat is geleerd en wie moeten daarover worden geïnformeerd? Nadat interventies zijn uitgevoerd wordt bekeken wat van het voorgaande kan worden geleerd. Ideeën om het de volgende keer slimmer te doen worden teruggekoppeld naar alle betrokkenen. Dit is het moment waarop bepaald wordt of beleid en regelgeving inderdaad effectief en efficiënt blijken te zijn. Nagegaan wordt of de dingen goed zijn gedaan, en of de goede dingen zijn gedaan. Sanctie dimensies 10 Sanctiekans 11 Sanctie-ernst interventiemix bij handhavings- en opsporingsactiviteiten door de VROM-Inspectie. Passende interventies kunnen de formele interventiemogelijkheden van de VROM-Inspectie zijn via het bestuursrechtelijke, strafrechtelijke of civielrechtelijke spoor. Ook directe terugkoppeling naar de minister of staatssecretaris van de nalevingservaringen is mogelijk. Deze ervaringen kunnen ook vast worden gelegd in bijvoorbeeld de Jaarrapportage van de VROM-Inspectie aan de Tweede Kamer. Naast formele interventies zijn er ook informele interventies mogelijk, bijvoorbeeld risicocommunicatie en handhavingcampagnes. Bij informele interventies kan ook worden gedacht aan het inschakelen van andere handhavingpartners en andere Inspecties.

13 11 Voorbeelden uitwerkingen van het van binnen naar buitenspoor Als er sprake is van een klein nalevingstekort en een hoog risico heeft de handhaving van de betreffende regel een middelhoge prioriteit. Vuurwerkbesluit WMS (consumentenvuurwerk) Bij de groothandel wordt vuurwerk over het algemeen goed opgeslagen. Men houdt zich aan de vereisten voor de hoeveelheden, verpakking en de afstand tot de omringende bebouwing. Maar als er een ontploffing plaats zou vinden vormt dat een groot risico. Gebouwen kunnen beschadigd raken en erger: er kunnen doden vallen. Als er sprake is van een groot nalevingstekort en een hoog risico heeft de handhaving van de betreffende regel een hoge prioriteit. Asbest verwijderingsbesluit In de helft van de gebouwen die gesloopt worden zit asbest. Als dit niet selectief wordt verwijderd blijft het in het afvalpuin zitten. Het asbest kan vrij komen in puinbrekers, bij het vervoer en verwerking in andere producten, zoals wegen. Er is een groot nalevingstekort op de regelgeving en dit vormt een groot risico voor de leefomgeving. > risico Als er sprake is van een klein nalevingstekort en een laag risico heeft de handhaving van de betreffende regel een lage prioriteit. Besluit kwaliteitseisen brandstoffen wegverkeer Benzine mag niet meer dan 150 mg/kg zwavel bevatten, diesel niet meer dan 350mg/kg. Dit om verzuring van het milieu te voorkomen. De benzinemaatschappijen houden zich er over het algemeen netjes aan. Het naleefgedrag is goed. De risico s zijn gering, omdat het aandeel aan verzuring beperkt is. Een beperkt aantal controles blijft nodig om de benzinemaatschappijen bij de les te houden en omdat de Europese commissie controles verplicht. Als er sprake is van een groot nalevingstekort en een laag risico heeft de handhaving van de betreffende regel een middelhoge prioriteit. Regeling verpakking en verpakkingsafval Veel bedrijven houden zich niet aan de meldingsplicht waarbij ze moeten aangeven wat ze doen om de hoeveelheid verpakkingen en verpakkingsafval terug te dringen en hoe ze de restanten denken af te voeren. Het nalevingstekort is groot. Het risico voor het milieu is echter gering. Het gaat om relatief onschadelijk materiaal en de bedrijven die geen mededeling doen kunnen desondanks, bijvoorbeeld om economische redenen, toch acties ondernemen om de hoeveelheid verpakkingen en afval te verminderen. Bovendien is het risico klein dat verpakkingsafval ongecontroleerd in het milieu komt, omdat er reeds een goed werkend inzamelsysteem voor afval is. > nalevingstekort

14 12 Van buiten naar binnen 1. Probleem Welke problemen en risico s zijn er voor de leefomgeving? Bij het van buiten naar binnenspoor wordt begonnen met het signaleren en/of inventariseren van problemen die zich in de leefomgeving voordoen. Hiervoor is het nodig een risicoinventarisatie te maken. Dit gebeurt op basis van signalen van burgers en vanuit de politiek en op basis van de expertise van de VROM-Inspectie. Dit vraagt om een alerte en open houding van de VROM-Inspectie. De VROM-Inspectie houdt de ogen en oren open. 2 Analyse Wat is de oorzaak van het probleem en wie zijn erbij betrokken? Het gesignaleerde probleem wordt geanalyseerd door antwoord te zoeken op een aantal vragen. Hoe wordt het probleem veroorzaakt (ketenanalyse), wat is de voorgeschiedenis? Wie zijn bij het probleem betrokken en welke rol spelen zij daarbij? Welke actoren kunnen het probleem oplossen? Deze analyse laat meestal een heel scala aan actoren en relaties zien. Een keten van oorzaken en gevolgen wordt zichtbaar. Voor de VROM-Inspectie is het van belang na te gaan welke positie zij in de keten inneemt. t Soms werkt een VROM-inspecteur van buiten naar binnen op basis van de eigen professionaliteit en een goede antenne voor maatschappelijke problemen. Twee inspectiemedewerkers zijn bezig met een algemeen handhavingsonderzoek bij een gemeente. Op weg naar het gemeentehuis, rijdend door het buitengebied, zien ze een groot landhuis in aanbouw. Op het gemeentehuis aangekomen wordt toch even het dossier van het perceel gelicht. En inderdaad blijkt dat het gaat om een woonhuis van 1700 kuub terwijl het maximaal 650 kuub mag zijn! Dat is geen kleine overschrijding. Dan blijkt ook nog dat de gemeente een bouwvergunning heeft afgegeven in strijd met haar eigen bestemmingsplan. De VROM-Inspectie legt een verzoek neer bij de gemeente om handhavend op te treden. Uiteindelijk doet de gemeente dit en schrijft de eigenaar aan om het (inmiddels afgebouwde) landhuis terug te brengen naar de toegestane 650 kuub.

15 13 3. Interventie Welke mix van interventies is nodig en hoe wordt dat georganiseerd? Als duidelijk is wat het probleem is wordt er een passende interventie gezocht. Veelal is deze te halen uit het wettelijk instrumentarium. Daarbij staat het wegnemen van het probleem centraal, niet zo zeer het alleen maar uitvoeren van een wettelijke taak. Wettelijke instrumenten zijn een middel, niet een doel op zichzelf. Omdat vele actoren bij het probleem betrokken kunnen zijn zal vaak voor een mix van interventies worden gekozen. Deze kunnen door de VROM-Inspectie worden uitgevoerd maar ook door andere VROM-directies, andere overheden en instanties. Een goede samenwerking is hierbij van belang. Net als bij het van binnen naar buitenspoor moeten de interventies effectief en efficiënt zijn en inspelen op de motieven van de nalevingsplichtige. Dit wordt slim handhaven genoemd. 4. Check Wordt volgens plan gewerkt en wordt het doel bereikt? Gecheckt wordt of de interventies goed worden uitgevoerd en of deze tot het gewenste resultaat leiden. Bij een mix van interventies die door meerdere actoren worden uitgevoerd is het beoordelen van de resultaten een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het doel is de leefomgeving te verbeteren. Interventies zijn een middel. Het inzetten van interventies wordt pas gestopt als het gewenste kwaliteitsniveau van de leefomgeving is bereikt. Dit niveau moet vooraf duidelijk worden omschreven. Naast objectieve gegevens over bereikte resultaten zal ook de mening van de burgers en de politiek moeten worden meegewogen. 5. Terugkoppeling Wat is geleerd en wie moeten daarover worden geïnformeerd? Nadat interventies zijn uitgevoerd wordt nagegaan wat de betrokken actoren hiervan hebben geleerd. Ideeën om een volgende keer nog slimmer te handhaven worden teruggekoppeld naar alle betrokkenen, onder anderen beleidsdirecties. Zo kan de handhaafbaarheid, de uitvoerbaarheid en de fraudebestendigheid van een regel worden verbeterd.

16 14 Het belang van de VROM-Nalevingsstrategie 6. Onderhouden Hoe wordt het bereikte resultaat behouden? Als een geaccepteerd kwaliteitsniveau is bereikt moet dat worden behouden. Afhankelijk van het onderwerp moeten daar maatregelen voor worden getroffen. Monitoren kan een maatregel zijn, maar ook het regelmatig toetsen van het naleefgedrag. Dit soort interventies kunnen tot het reguliere takenpakket van het van binnen naar buitenspoor gaan horen. Uiteraard alleen als dat noodzakelijk is. t Soms werkt een VROM-inspecteur van buiten naar binnen naar aanleiding van een extern signaal. Zes platte daken die op dezelfde dag (24 augustus 2002) instorten, daar moest toch meer aan de hand zijn dan een incident. Op initiatief van een in bouwzaken gespecialiseerde medewerker werd een onderzoek naar lichte, platte dakconstructies ingesteld. Er zijn namelijk flinke risico s als bijvoorbeeld een plat dak van een zwembad instort. Het onderzoek richtte zich onder meer op de oorzaken voor het instorten. Een analyse van een adviesbureau liet zien dat in de afgelopen 10 jaar ongeveer 200 daken zijn ingestort, een aanwijzing voor een structureel probleem dat veroorzaakt wordt door het fenomeen wateraccumulatie (de toename van waterbelasting als gevolg van vervorming van de constructie door regenwater). Om bij betrokkenen meer aandacht te krijgen voor de veiligheidsrisico s van platte daken en hen op hun verantwoordelijkheid te wijzen heeft de VROM-Inspectie alle gemeenten in Nederland vervolgens aangeschreven met het verzoek hun bezit aan openbare gebouwen te inventariseren op risico van wateraccumulatie en de resultaten daarvan te rapporteren aan de VROM-Inspectie. Gemeenten zijn hierbij gewezen op hun verantwoordelijkheid inzake het verlenen van bouwvergunningen en toezicht op de bouw, uitvoering en bestaande gebouwenvoorraad. Tevens zijn eigenaren en beheerders benaderd, waarbij zij gewezen zijn op de risico s aan de hand van een checklist voor dakinspectie (risicobepaling lichte platte daken). Het belang van de VROM-Nalevingsstrategie is dat het helpt de goede dingen te doen (prioriteiten stellen), en de dingen goed te doen (effectieve en efficiënte uitvoering). De VROM- Nalevingsstrategie maakt het werk van de VROM-Inspectie transparanter en verbetert daarmee de mogelijkheden tot het afleggen van verantwoording. In de twee sporen wordt de samenhang zichtbaar tussen risico s, tekorten in naleefgedrag en motieven om niet na te leven. Deze samenhang maakt het mogelijk prioriteiten te stellen en passende interventies te ontwikkelen. De winst van het van binnen naar buitenspoor Het van binnen naar buitenspoor maakt helder welke taken de VROM-Inspectie heeft en hoe het staat met de risico s en naleving van de verschillende wettelijke kaders. Dat levert een transparant beeld op voor zowel de VROM-Inspectie als anderen (burgers, beleid, politiek, andere handhavingpartners en de Algemene Rekenkamer). Door een regelmatige analyse kunnen trends in nalevingsgedrag worden onderscheiden. Op basis van het van binnen naar buitenspoor kan de VROM- Inspectie haar taken prioriteren en zich met die zaken bezig houden die er het meest toe doen: hoog risico en hoog nalevingstekort. De winst van het van buiten naar binnenspoor Met het van buiten naar binnenspoor richt de VROM-Inspectie zich op wat zich in de maatschappij afspeelt en waar zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen als het gaat om de kwaliteit van de leefomgeving. Zo wordt een deel van het werk van de VROM-Inspectie bepaald door de burger en wat speelt in diens directe leefomgeving. Ook als het gaat om problemen waar nog niet direct een passende interventie voor bestaat. Deze kunnen worden ontwikkeld door VROM of andere instanties.

17

18 16 Meer informatie Dit is een publicatie van het Ministerie van VROM VROM-Inspectie Directie Bestuurszaken Bezoekadres: Rijnstraat 8, Den Haag Postadres: Postbus 16191/IPC 530, 2500 BD Den Haag Publicatiedatum: september 2003

19

20 Dit is een publicatie van: Ministerie van VROM > Rijnstraat 8 > 2515 XP Den Haag > VROM / Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland is klein. Denk groot.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 304 Certificatie en accreditatie in het kader van het overheidsbeleid Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Datum 16 december 2011 Betreft Beantwoording van het verzoek om brief n.a.v. het dodelijke ongeval in zwembad Tilburg

Datum 16 december 2011 Betreft Beantwoording van het verzoek om brief n.a.v. het dodelijke ongeval in zwembad Tilburg > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 200 Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Niet wegkijken maar toezien

Niet wegkijken maar toezien Niet wegkijken maar toezien en handhaven beleid toezicht en handhaving gemeente Borger-Odoorn Niet wegkijken Een schuurtje bijbouwen, een dakkapel, een kraam op de markt, een uitstalling voor je winkel.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27433 1 oktober 2014 Beleidsregel houdende vaststelling van regels voor de naleving en toezicht op de veiligheidsadviseur

Nadere informatie

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces?

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Versie 1.0 Datum 2 april 2014 Status Definitief Colofon ILT Ministerie van Infrastructuur en Milieu Koningskade 4 Den Haag Auteur ir. R. van Dorp

Nadere informatie

De werkafspraken hebben vooralsnog alleen betrekking op geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet.

De werkafspraken hebben vooralsnog alleen betrekking op geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet. Werkafspraken tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie), de stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en de Keuringsraad Openbare Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) over de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Handhavingsprogramma Inspectie Kinderopvang 2015. Volksgezondheid

Handhavingsprogramma Inspectie Kinderopvang 2015. Volksgezondheid Volksgezondheid November 2014 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse 4 3. Toezicht en handhaving 2015: prioriteiten 6-2 - 1. Inleiding In 2009 is het programmatisch handhaven ingevoerd in Utrecht. Dit

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september Toelichting risicoanalyse

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september Toelichting risicoanalyse Bijlage III Toelichting risicoanalyse 62 1. Inleiding De risicomatrix is ontwikkeld door het Expertisecentrum Rechtspleging en Rechtshandhaving, onderdeel van het Ministerie van Justitie, in opdracht van

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport Follow the Money 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010 Datum 16 mei 2011 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Milieugevaarlijke Stoffen Nieuwe

Nadere informatie

Projectplan. Niet Brandveilig gebruik gebouwen

Projectplan. Niet Brandveilig gebruik gebouwen Projectplan Niet Brandveilig gebruik gebouwen Handhavingsamenwerking regio Brabant Noord Versie: 22.08.2008 I n h o u d s o p g a v e 1 Inleiding... 3 2 Doelstelling... 3 3 Organisatie... 3 4 Methode...

Nadere informatie

4/16/2014. Wat is verschil tussen shoarma en doner kebab?

4/16/2014. Wat is verschil tussen shoarma en doner kebab? Wat is verschil tussen shoarma en doner kebab? 1 Bereiding van Shoarma Bereiding van shoarma 2 Bereiding van doner Kebab Bereiding doner Kebab 3 Bereiding doner Kebab 4 Werkwijze handhavingsregie Probleemanalyse

Nadere informatie

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties Meldpunt Integriteit Woningcorporaties Meld fraude bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties 02 Meldpunt Integriteit Woningcorporaties Fraude meldt u bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Nadere informatie

Controles vuurwerkverkooppunten 2013

Controles vuurwerkverkooppunten 2013 Controles vuurwerkverkooppunten 2013 Documentnummer : 21719497 Datum : 30 januari 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aanpak 2013 3 3 Resultaat 4 4 Vuurwerkcontroles 2014 5 5 Aanbevelingen 6 Verslag vuurwerkcontroles

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 015 Kindermishandeling Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Nazorg brandveiligheid Sociale Werkvoorziening

Nazorg brandveiligheid Sociale Werkvoorziening Nazorg brandveiligheid Sociale Werkvoorziening Nazorg brandveiligheid Sociale Werkvoorziening Handreiking Woonwagens 1 2 Handreiking Woonwagens Inhoud 1 Inleiding 04 1.1 Algemeen 04 1.2 Goede constructieve

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Continu veiliger De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en

Nadere informatie

Wat doet de Inspectie SZW?

Wat doet de Inspectie SZW? Wat doet de Inspectie SZW? De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Wat doet de Inspectie SZW? 1 Organisatie Meer effect met één Inspectie SZW

Nadere informatie

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk Stean foar Stipe Visie op cliëntondersteuning zorg, welzijn en aangepast wonen Het Signalerend ignalerende Toegankelijke Effectieve Activerende Netwerk (dat stiet as in hûs!) Inleiding Sinds januari 2007

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 augustus 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 augustus 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Melden arbeidsongevallen

Melden arbeidsongevallen 2 Melden arbeidsongevallen Tafel van Elf sessie met rederijen Datum 23 juni 2009 Melden arbeidsongevallen Tafel van Elf sessie met rederijen Datum 23 juni 2009 Colofon Uitgegeven door N. Dofferhoff en

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-generaal Veiligheid Programma Bestuurlijke Aanpak Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Wat doet de Inspectie SZW?

Wat doet de Inspectie SZW? Wat doet de Inspectie SZW? 2 Wat doet de Inspectie SZW? 1 Organisatie Nieuwe Inspectie SZW per 1 januari 2012 Op 1 januari 2012 is de Inspectie SZW van start gegaan. De Inspectie SZW voegt de organisaties

Nadere informatie

2012D Is er een rol voor cliëntenraden bij deze problematiek en zo ja, wat is deze?

2012D Is er een rol voor cliëntenraden bij deze problematiek en zo ja, wat is deze? 2012D08796 1 Is er een rol voor cliëntenraden bij deze problematiek en zo ja, wat is deze? 2 Welke maatregelen heeft de rijksoverheid sinds 2003, toen voor het eerste bleek dat de brandveiligheid bij zorginstellingen

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0705 Veenendaalse Woningstichting t.a.v. het bestuur Postbus 168 3900 AD VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving Afdeling Wetgeving Staatsinrichting en Bestuur Turfmarkt

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L0884 Woningstichting Goed Wonen Koedijk Sint-Pancras t.a.v. het bestuur Bovenweg 180 A 1834 CJ SINT PANCRAS Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

-S-ff" U^ / J^, i'.r^ CAND OP ' JAN. 2011. nte Oostzaan. VROM-Inspectie Ministerie van Infrastructuur en tailieu. Datum 6 januari 2011

-S-ff U^ / J^, i'.r^ CAND OP ' JAN. 2011. nte Oostzaan. VROM-Inspectie Ministerie van Infrastructuur en tailieu. Datum 6 januari 2011 ' l (»cf\ CAND OP -S-ff" ' JAN. 2011 nte Oostzaan Ministerie van Infrastructuur en tailieu > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag GEMEENTE OOSTZAAN t.a.v. het College van B. en W. POSTBUS 15 1510

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Eerste ervaringen met Kwalibo

Eerste ervaringen met Kwalibo Eerste ervaringen met Kwalibo Platform Toezicht Bodem 22 november 2007 Martin Keve VROM-Inspectie, Directie Bestuurszaken Opbouw presentatie Wie is waarvoor bevoegd? Taken Inspecties Eerste ervaringen

Nadere informatie

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer Auditstatuut Systeemtoezicht Wegvervoer Datum: 17 januari 2013 Status: vastgesteld versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Audits 4 2.1 Systeemcriteria 4 3 Traject audit 5 3.1 Self-assessment

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L1875 Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken t.a.v. het bestuur Postbus 329 1200 AH HILVERSUM Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

Landelijk toezicht op kinderopvang in 2008

Landelijk toezicht op kinderopvang in 2008 Landelijk toezicht op kinderopvang in 2008 Landelijk toezicht op kinderopvang in 2008 In Nederland gelden hoge eisen voor kinderopvang. We willen dat kinderen gezond en veilig kunnen leren, spelen, slapen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 november 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 november 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Digitaal Wabo-toezicht met itoezichtprotocol. www.itoezichtprotocol.nl

Digitaal Wabo-toezicht met itoezichtprotocol. www.itoezichtprotocol.nl Digitaal Wabo-toezicht met itoezichtprotocol 1 Inleiding De ipad-inspectietool itoezichtprotocol is een gebruiksvriendelijke applicatie voor de inspectie van gebouwen/ bouwwerken op technische staat en

Nadere informatie

Beleidsnotitie Toezicht & handhaving wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Beleidsnotitie Toezicht & handhaving wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Beleidsnotitie Toezicht & handhaving wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Gemeente Opsterland Augustus 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Relevante wet en regelgeving blz. 3 2.1.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 november 2010 Rapportnummer: 2010/335

Rapport. Datum: 25 november 2010 Rapportnummer: 2010/335 Rapport Datum: 25 november 2010 Rapportnummer: 2010/335 2 Klacht Beoordeling Conclusie Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Nunspeet vanaf 1999 onvoldoende actie onderneemt

Nadere informatie

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding Integrale Handhaving Opzet Quick Scan Rekenkamer Weert Oktober 2008 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. Deelvragen 4. Aanpak en resultaat 5. Organisatie en planning

Nadere informatie

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model Model Vervoersregio en Economische Profilering Beschrijving model In dit model richt de samenwerking in de stadsregio zich op de economische profilering en ontwikkeling van het gebied en de daarmee verband

Nadere informatie

Resultaten en vervolgacties

Resultaten en vervolgacties 25834 Problematiek rondom asbest 22343 Handhaving milieuwetgeving Nr. 78 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5

Nadere informatie

Factsheet Rol van gemeenten en inspecties in het kader van toezicht

Factsheet Rol van gemeenten en inspecties in het kader van toezicht Factsheet Rol van gemeenten en inspecties in het kader van toezicht Ter voorbereiding op de Cursus crisismanagement tijdens de tweedaagse van de subcommissie Jeugd op 29 oktober 2014 geven we hier een

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0117 Stichting Portaal t.a.v. het bestuur Postbus 375 3900 AJ VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Datum 31 maart 2015 Betreft Beantwoording vragen over private kwaliteitssystemen in varkens- en kalversector

Datum 31 maart 2015 Betreft Beantwoording vragen over private kwaliteitssystemen in varkens- en kalversector > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol. convenant Schiphol Airport Authority

Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol. convenant Schiphol Airport Authority Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol convenant Schiphol Airport Authority Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol Vanaf 1 februari 2010 werkt de overheid voor enkele controle- en toezichtstaken samen

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast

veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast www.hetccv.nl/woonoverlast Woonoverlast komt in heel Nederland voor. Denk aan geluidsoverlast, overlast door huisdieren,

Nadere informatie

Datum 16 januari 2012 Onderwerp Beantwoording van Kamervragen over het bericht zwaar transport negeert regels

Datum 16 januari 2012 Onderwerp Beantwoording van Kamervragen over het bericht zwaar transport negeert regels 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gemeente Den Haag 2006

Beleidsregels handhaving kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gemeente Den Haag 2006 Beleidsregels handhaving kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gemeente Den Haag 2006 Inhoud: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Beleidsregels handhaving kwaliteit kinderopvang

Nadere informatie

Export van tweedehands elektronica

Export van tweedehands elektronica Export van tweedehands elektronica De Europese Unie stelt strenge eisen aan de export van afval. De Europese regels verbieden het zonder vergunning exporteren van elektronica-afval naar landen in Afrika.

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

STrATEgIScH HANDHAVINgSPlAN 2014-2017 BOUWEN EN ruimtelijke OrDENINg DE HAND IN HANDHAVING

STrATEgIScH HANDHAVINgSPlAN 2014-2017 BOUWEN EN ruimtelijke OrDENINg DE HAND IN HANDHAVING STrATEgIScH HANDHAVINgSPlAN 2014-2017 BOUWEN EN ruimtelijke OrDENINg DE HAND IN HANDHAVING INSPrAAKVErSIE Inhoud 1. Inleiding 1.1 Intro 1.2 Tekort aan handhaving 1.3 Herijking nodig 1.4 Belangrijke trend

Nadere informatie

1D393/1. ) Inspectie

1D393/1. ) Inspectie 1D393/1 ) Inspectie VROi^ Inspectie VROM-lnspectie Regio Oost Directiebureau Brancheonderzoek zuivelindustrie Pels Rijckenstraat 1 Postbus 136 68 AC ARNHEM Teiefoon 26-35284 Fax 26-3528455 Ministerie van

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 15 maart 2011 Agendanummer : 10 Portefeuillehouder : Afdeling : Rekenkamer Castricum/Langedijk Opsteller : Voorstel aan de raad Onderwerp : Onderzoek handhaving

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Bevordering naleving Ventilatie en EPC regels. Verslag uitgevoerde activiteiten 2010. Datum 13 december 2010 Status Definitief

Bevordering naleving Ventilatie en EPC regels. Verslag uitgevoerde activiteiten 2010. Datum 13 december 2010 Status Definitief Bevordering naleving Ventilatie en EPC regels Verslag uitgevoerde activiteiten 2010 Datum 13 december 2010 Status Definitief Colofon Publicatienummer VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Bouwen

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Inleiding De veiligheid van het kind is een van de belangrijkste

Nadere informatie

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

ASBEST. Netwerkdag ZUID. Provinciehuis Den Bosch. 18 oktober 2011. ASBEST ontwikkelingen. Otto Hegeman LOM. Berend Timmer ICTU/PIM

ASBEST. Netwerkdag ZUID. Provinciehuis Den Bosch. 18 oktober 2011. ASBEST ontwikkelingen. Otto Hegeman LOM. Berend Timmer ICTU/PIM Netwerkdag ZUID Provinciehuis Den Bosch 18 oktober 2011 ASBEST ontwikkelingen Otto Hegeman LOM Berend Timmer ICTU/PIM ASBEST ASBEST Vragen? Actualiteit Ontwikkelingen PIM/Sggv en risico-gestuurd toezicht

Nadere informatie

Vraag 1 Hoe rijmt u de constatering dat de naleving op peil is met de gesignaleerde tekortkomingen die u verderop in de brief beschrijft?

Vraag 1 Hoe rijmt u de constatering dat de naleving op peil is met de gesignaleerde tekortkomingen die u verderop in de brief beschrijft? VROM verandert en krijgt een nieuwe huisstijl. Kijk voor meer informatie op www.vrom.nl > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018

Nadere informatie

Sturen op kwaliteit. 1 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht

Sturen op kwaliteit. 1 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Sturen op kwaliteit 1 juni 2010 Huidige situatie Gepland 500 controles. In december 240 controles gedaan! Toezichtactie bedrijventerrein X, BWT en BRW verschijnen niet Een groep burgers spreekt de wethouder

Nadere informatie

INTREKKING VERGUNNING

INTREKKING VERGUNNING INTREKKING VERGUNNING verleend door College van B&W van de gemeente Groningen op 15 augustus 1984 INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR het uitbreiden en wijzigen van de inrichting aan de Oude Roodehaansterweg

Nadere informatie

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard!

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! > www.vrom.nl Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender Waddenfonds 8 september tot en met 17 oktober 2008 Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 184 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG

Nadere informatie

Hulpmiddel verwijderen en schorsen de volgende keer anders

Hulpmiddel verwijderen en schorsen de volgende keer anders Hulpmiddel verwijderen en schorsen de volgende keer anders Er zijn van die situaties, waarin een verwijdering of schorsing van een leerling in beeld komt. Vaak een noodmaatregel, omdat het conflict dan

Nadere informatie

Toespraak. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Directie Voorlichting en Communicatie. Doorkiesnummer (070) Fax (070)

Toespraak. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Directie Voorlichting en Communicatie. Doorkiesnummer (070) Fax (070) Directie Voorlichting en Communicatie Reactie van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Clémence Ross-van Dorp, tijdens de presentatie van De Gordiaanse Jeugdknoop op 25 augustus in

Nadere informatie

Sociale wijkzorgteams Den Haag

Sociale wijkzorgteams Den Haag Sociale wijkzorgteams Den Haag Onderzoek naar voorwaarden voor doeltreffend en doelmatig functioneren De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de sociale wijkzorgteams in Den Haag. Daarbij is gekeken

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk

Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk HANDREIKING VOOR VEILIGE VAKANTIEPARKEN Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk 1 HANDREIKING VOOR VEILIGE VAKANTIEPARKEN 2 Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 4 maart 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 4 maart 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Activiteitenprogramma 2014

Activiteitenprogramma 2014 Activiteitenprogramma 2014 1. Inleiding Naast het Jaarrapport over het jaar 2012 publiceert het CvTA een Activiteitenprogramma 2014. Voor het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs-

Nadere informatie

Naar aanleiding van de vele vragen die we krijgen, heeft het ILT onderstaand voor u de meest voorkomende vragen incl. antwoord op een rij gezet.

Naar aanleiding van de vele vragen die we krijgen, heeft het ILT onderstaand voor u de meest voorkomende vragen incl. antwoord op een rij gezet. Naar aanleiding van de vele vragen die we krijgen, heeft het ILT onderstaand voor u de meest voorkomende vragen incl. antwoord op een rij gezet. Wat is de aanleiding voor het nietig verklaren van de medisch

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Controleresultaten Legionellapreventie Cluster 1: Ziekenhuizen en buitenpoliklinieken. Datum 5 november 2010 Status Definitief

Controleresultaten Legionellapreventie Cluster 1: Ziekenhuizen en buitenpoliklinieken. Datum 5 november 2010 Status Definitief Controleresultaten Legionellapreventie 2010 Cluster 1: Ziekenhuizen en buitenpoliklinieken Datum 5 november 2010 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Schoon en veilig

Nadere informatie

Integrale Handhavingsnota gemeente Dalfsen 2012-2016

Integrale Handhavingsnota gemeente Dalfsen 2012-2016 Integrale Handhavingsnota gemeente Dalfsen 2012-2016 Afdeling Milieu en Bouwen Versie augustus 2011 Pagina 2 1. Inhoudsopgave 2. SAMENVATTING... 4 3. INLEIDING... 6 4. AFBAKENING... 7 4.1 HANDHAVING...

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

MASTERCLASS. Effectiviteit van de handhaving in de kinderopvang. Bureau Bartels. 1 oktober 2013. beleidsadvies onderzoek

MASTERCLASS. Effectiviteit van de handhaving in de kinderopvang. Bureau Bartels. 1 oktober 2013. beleidsadvies onderzoek Bureau Bartels beleidsadvies onderzoek MASTERCLASS Effectiviteit van de handhaving in de kinderopvang 1 oktober 2013 Bureau Bartels Postbus 318 3800 AH Amersfoort T (033) 4792020 F (033) 4792021 E info@brtls.nl

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

CONVENANT De Veilige School 2014-2015

CONVENANT De Veilige School 2014-2015 CONVENANT De Veilige School 2014-2015 CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL Preambule Onderstaande partijen hebben een gezamenlijk belang bij: Het maken van een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken binnen

Nadere informatie

Controleresultaten legionellapreventie 2009. Cluster 3: Zorginstellingen. Datum 1 juni 2010 Status Definitief

Controleresultaten legionellapreventie 2009. Cluster 3: Zorginstellingen. Datum 1 juni 2010 Status Definitief Controleresultaten legionellapreventie 2009 Cluster 3: Zorginstellingen Datum 1 juni 2010 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Schoon en Veilig Water Rijnstraat 8 Postbus

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE

LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE foto provincie Utrecht Versie: maart 2015 Inhoud Inleiding... 3 Gebruik van de Leidraad... 3 Bestuursrecht... 3 Naamgeving... 3 Stappen... 4 Last onder dwangsom

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 8 februari 2010 Betreft Kamervragen Van der Burg (VVD)

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 8 februari 2010 Betreft Kamervragen Van der Burg (VVD) > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Uw kenmerk

Nadere informatie

Plan van aanpak. Onderzoek handhavingsbeleid. 22 januari 2013

Plan van aanpak. Onderzoek handhavingsbeleid. 22 januari 2013 Plan van aanpak Onderzoek handhavingsbeleid 22 januari 2013 Rekenkamer Maastricht Samenstelling: Mevrouw dr. Klaartje Peters (voorzitter) De heer drs. Ton A.M.J. Dreuw RC De heer drs. Jan-Willem A. van

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG a 1 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 16 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

'Pluk het laaghangend fruit eerst'

'Pluk het laaghangend fruit eerst' 'Pluk het laaghangend fruit eerst' Inleiding De Douane en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben behoorlijk goed inzicht in de uitvoer van goederen. Tussen die exportstromen zit ook afval.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres: Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl 157617-111785-VGP

Nadere informatie

Hoogte van dwangsommen lengte van b egunstigingstermijn opgenomen in tabellen

Hoogte van dwangsommen lengte van b egunstigingstermijn opgenomen in tabellen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 77550 14 juni 2016 Uitvoeringsbeleid hoogte dwangsommen en lengte begunstigingstermijnen Wabo, APV, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen,

Nadere informatie

Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016

Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016 Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016 1. Inleiding Het vaststellen van een handhavingsbeleid is een wettelijke verplichting (artikel 7.3 van het

Nadere informatie

Wabo, één jaar na dato

Wabo, één jaar na dato Wabo, één jaar na dato 15.00 uur Welkom/ontvangst Norman Smit 15.15 uur De omgevingsvergunning Richard van Dijk 15.50 uur Pauze 16.00 uur Strafrechtelijk onderzoek Mr. Jack Blom 16.45 uur Incident en (bedrijfs)continuïteit

Nadere informatie

Datum 16 januari 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-11121046 Pagina 1 van 5. Betreft

Datum 16 januari 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-11121046 Pagina 1 van 5. Betreft Aanbieders van financiële producten Datum 16 januari 2012 Pagina 1 van 5 Betreft Ketenbeheersing Geachte heer, mevrouw, In 2010 en 2011 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de ketenbeheersing van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere taken van gemeenschappelijk

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 47 25 DP Den Haag Postbus 2030 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L1557 Woningstichting Progrez t.a.v. het bestuur Postbus 8008 3301 CA DORDRECHT Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer 11R4247 Inboeknummer Dossiernummer InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning Inleiding De vele negatieve signalen die uit de stad

Nadere informatie