Wie heeft de tweede brief van Petrus geschreven?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie heeft de tweede brief van Petrus geschreven?"

Transcriptie

1 Wie heeft de tweede brief van Petrus geschreven? Wie heeft de tweede brief van Petrus geschreven? Dat lijkt een domme vraag. Toch zit daar meer achter dan men op het eerste gezicht zou denken. In Standvastig is al meermalen gewaarschuwd tegen de Schriftkritiek, die sluipenderwijs doordringt in de gereformeerde gezindte. Een van de verschuivingen die we signaleerden is, dat met een zekere vanzelfsprekendheid aangenomen wordt, dat een bijbelboek door heel iemand anders geschreven is, dan de persoon die aan het begin van dat boek als de schrijver genoemd wordt. We hebben (in Standvastig van september 2001 en maart 2002) stilgestaan bij het proefschrift van dr. G. H. van Kooten, dat geheel geschreven is vanuit de gedachte dat minstens drie brieven van Paulus (Efeziërs, Kolossenzen en 2 Thessalonicenzen) niet door Paulus geschreven zijn, maar door onbekenden, geruime tijd na zijn dood. Zij deden alsof zij Paulus waren, tot in de persoonlijke groeten toe, om zo hun geschrift meer gezag te geven dan dat het op hun eigen naam ooit zou krijgen. Tegelijk stuurden zij de leer van Paulus bij. In de wetenschappelijke wereld noemt men dit publiceren onder andermans naam pseudepigrafie. Wij menen, dat dergelijke opzettelijke misleiding onmogelijk te verenigen valt met de Goddelijke inspiratie van bijbelschrijvers. Wij hoeven bij het lezen van de Bijbel niet altijd te weten wie de schrijver is. Wij weten bijvoorbeeld niet wie het boek Ruth geschreven heeft. De ene bijbelverklaarder denkt aan Samuël, de ander zegt: nee, het boek kan pas geschreven zijn nadat David koning was geworden en noemt de naam van Nathan, weer een ander meent redenen te hebben om te denken aan de tijd van Salomo, en er zijn er zelfs die argumenten aanvoeren dat het boek pas na de ballingschap geschreven is. Men kan er slechts naar gissen. We weten echter tegelijk, dat het van ondergeschikt belang is. Waar het op aankomt, is dat God de Heilige Geest de eigenlijke schrijver is. Indien Hij het niet nodig heeft gevonden, ons bekend te maken welk mens Hij daartoe als Zijn instrument heeft gebruikt, hoeven wij ons daar niet te zeer mee bezig te houden. Maar als van een bijbelboek de naam van de schrijver er wel duidelijk in wordt bekendgemaakt, is dat openbaring van Godswege. Wij zouden de Goddelijke inspiratie tekortdoen, indien wij de juistheid van die mededeling in twijfel zouden trekken.

2 Verschuivend Schriftgezag Verschuivend Schriftgezag? was de titel van de lezing die dr. G. van den Brink 19 augustus hield tijdens de studieweek die het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond elk jaar belegt voor theologische studenten. Dr. Van den Brink is docent dogmatiek aan de Universiteit Leiden. We gaan voor de inhoud van zijn lezing af op de verslaggeving in de dagbladen. Van den Brink schreef tevens ter voorbereiding op deze bijeenkomst een artikel in De Waarheidsvriend van 15 augustus, waarin hij onder meer inhaakte op de zorg die we in Standvastig hebben uitgesproken ( niet geheel onbegrijpelijk ). Hij spitste zijn lezing toe op de twee punten die we ook in Standvastig aan de orde hebben gesteld: de metaforie en de pseudepigrafie. De metaforie is het overdrachtelijk uitleggen van een Schriftgedeelte. We hebben daarover uitvoerig geschreven in het vorig nummer van Standvastig ( Beeldspraak in de Bijbel ). Daarbij stelden we: Een goede regel is altijd geweest om uit te gaan van de kennelijke bedoeling van de bijbelschrijver. Wat hij kennelijk bedoelt als historiebeschrijving, kan wel terdege een metaforische betekenis hebben, maar daarmee mogen we de letterlijk-historische betekenis niet terzijde stellen. Een tweede regel is, dat wij Schrift met Schrift moeten vergelijken. Exodus 20:11 betrekken bij de uitleg van Genesis 1. Hoe hebben Christus en de apostelen de Schrift verklaard? Wat zij als historische feiten aanvaardden, mogen wij niet loslaten. Daarom kan het boek Jona nooit worden opgevat als enkel een metaforisch verhaal. In het RD-verslag van de lezing van dr. Van den Brink lezen we: Wanneer we de vrijheid nemen om passages waarvan we beseffen dat die letterlijk zijn bedoeld overdrachtelijk uit te leggen, dan wordt het ontzaglijk moeilijk om de Bijbel nog werkelijk als storende tegenstem te aanvaarden. Bij alles wat ons niet zint, zouden we dan namelijk een andere uitleg kunnen zoeken. Wie zoiets doet, is, aldus dr. G. van den Brink, schriftkritisch bezig. Op dit punt zijn we het eens. Jammer alleen, dat hij deze stelling niet concreet toepaste. Hij noemde de opvatting van dr. H. de Leede wel, dat Adam en Eva nooit hebben bestaan, dat er nooit een paradijstoestand is geweest en dus ook geen historische zondeval zoals beschreven in Genesis 3, maar wilde daar geen beoordeling van geven. Pseudepigrafie Van den Brinks gedachten over de pseudepigrafie roepen bedenkingen op. Daarom willen we daar dieper op ingaan. Het RD meldde daarover: Dr. Van den Brink wees erop dat achter het schrijven van een brief op naam van een ander niet noodzakelijk onedele motieven hoeven schuil te gaan. Zo komt

3 Calvijn tot de conclusie dat Petrus aan iemand in zijn omgeving verzocht moet hebben 2 Petrus te schrijven. En als iemand een brief schreef helemaal in de geest van Paulus, dan is het denkbaar dat hij het geschrift niet op eigen naam uitgaf, omdat dat voor zijn gevoel een vorm van plagiaat geweest zou zijn. Dr. Van den Brink concludeert dat pseudepigrafie niet per se onverenigbaar is met een reformatorische schriftvisie. Het zal in zijn ogen wel van geval tot geval bekeken moeten worden. We hoeven in onze prediking niet een schuldgevoel te hebben als we tot de gemeente zeggen: Petrus zegt hier, terwijl we ondertussen denken: Wás het Petrus wel? Want ook al was het Petrus letterlijk niet, dan was hij het geestelijk toch. Daarmee bewegen we ons in de lijn van Calvijn. Niet fundamentalistisch, wel gereformeerd. Dat noemen we nu de goegemeente zand in de ogen strooien. Hier suggereert de spreker dat wat dr. Van Kooten deed, in de lijn van Calvijn is. En wie daar bezwaar tegen heeft, wordt in de hoek van het fundamentalisme gezet. Wanneer het niet om zo n ernstige zaak zou gaan, zouden we wat Van den Brink hier doet, eenvoudig noemen: appels met peren vergelijken. Calvijn Calvijn schrijft in de inleiding van zijn verklaring van 2 Petrus het volgende: Ik ben wat meer bewogen door wat Hieronymus schrijft, dat sommigen door de stijl of verschillende wijze van schrijven zijn bewogen geweest te gevoelen, dat Petrus de auteur of schrijver niet is. Want hoewel er enige gelijkheid kan getoond worden, beken ik nochtans dat er zulk een openbaar verschil is, dat het blijkt dat het verschillende schrijvers geweest zijn. (Calvijn bedoelt hier van de twee brieven van Petrus.) Daar zijn nog andere gelooflijke gissingen waaruit men kan afleiden, dat hij eer van een ander dan van Petrus geschreven is. Intussen, hierin komen zij allen overeen, dat het zo ver van daar is dat daar iets in is dat Petrus niet betaamt, dat hij integendeel overal de kracht en genade van een apostolische geest uitwijst. Indien hij voor canoniek ontvangen wordt, moet men Petrus voor de auteur bekennen, dewijl hij niet alleen in het opschrift zijn naam heeft, maar de schrijver zelf getuigt dat hij met Christus geleefd heeft. Nu zou dusdanige veinzing van een ander persoon voor te wenden, een dienaar van Christus niet betamen. Dit houd ik dan vast, dat zo deze brief geloofwaardig gehouden wordt, hij van Petrus gekomen is. Niet dat hij die zelf geschreven heeft, maar dat iemand van zijn discipelen, door zijn bevel, in schrift vervat heeft wat de tijd noodzakelijk vereiste, want het is waarschijnlijk dat hij juist op zeer hoge leeftijd gekomen was, want hij zegt dat zijn dood nakende is. En het kan zijn, dat hij naar de begeerte der godzaligen dit getuigenis van zijn gevoelen

4 omtrent zijn overlijden heeft laten optekenen. Tot zover Calvijn. Hij constateert dus duidelijk verschil in taal en stijl tussen de eerste en de tweede brief van Petrus. Toch handhaaft hij dat Petrus de auteur is, anders zou de brief zijn geloofwaardigheid verliezen. De auteur noemt zich immers niet alleen Simeon Petrus en zegt dat hij apostel is, maar hij beroept zich er ook op, dat hij ooggetuige is geweest van Christus verheerlijking op de berg en dus een van de drie discipelen die toen bij Hem waren; hij zegt dat hij ook de eerste brief geschreven heeft (3:1) en waarschuwt ernstig tegen bedriegers in een godsdienstig jasje (2:1 e.v.). Wat zouden we dan van de brief moeten denken, wanneer de schrijver toch niet Petrus was? Medewerking Calvijn denkt daarom dat Petrus iemand van zijn discipelen dit getuigenis van zijn gevoelen heeft laten optekenen. Petrus zelf zou dan volledig de verantwoordelijkheid voor de verschijning van deze brief gehad hebben. Dan is de medewerking van deze discipel van Petrus niet veel anders geweest dan wat we lezen in Romeinen 16:22 aangaande Tertius die voor Paulus die brief geschreven heeft. Met andere woorden: de auteur van een bijbelboek hoeft niet altijd de schrijver te zijn. Van Jeremia lezen we ook, dat hij de beschikking had over een schrijver, Baruch, de zoon van Nerija. En Baruch schreef uit de mond van Jeremia alle woorden des Heeren, die Hij tot hem gesproken had, op een rol des boeks, Jeremia 36:2. Zo n mededeling als met betrekking tot de profetieën van Jeremia en Paulus brief aan de Romeinen is er niet aangaande het schrijven van 2 Petrus. Maar ook zonder dat het uitdrukkelijk is opgetekend, kan zoiets natuurlijk heel goed met meer bijbelboeken gebeurd zijn. Opmerkelijk is overigens, dat we wel kunnen lezen dat Petrus zijn eerste zendbrief door Silvanus geschreven heeft, 1 Petrus 5:12. Hoe dat concreet gebeurd is, staat er niet, maar in elk geval heeft Silvanus een aandeel in de totstandkoming van de eerste brief gehad. Dat zou wellicht een meer voor de hand liggende verklaring voor het verschil in taal en stijl kunnen zijn. Paulus vermeldt in de meeste van zijn brieven in het opschrift namen van broeders die mede betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de brief. Zesmaal noemt hij Timotheüs, tweemaal Silvanus en eenmaal Sosthenes als medeschrijver. Het lijdt geen twijfel, dat Paulus de eigenlijke auteur van deze brieven is. Dat blijkt alleen al uit het veelvuldig gebruik van de woorden ik, mij, mijn en dergelijke. Toch staan die namen niet voor niets in de opschriften. Het hoe en wat behoeven wij verder niet te weten. Het is voor ons voldoende, dat het geheel en al brieven van Paulus zijn en blijven.

5 Dat geldt ook voor de twee brieven van Petrus. Bij het schrijven van de tweede brief wist hij, dat het einde van zijn leven gekomen was. Hij schreef dat de aflegging van zijn tabernakel haast zijn zou. Maar hij voegde eraan toe, dat hij naarstigheid wilde doen dat degenen aan wie hij zijn brief richtte, na zijn uitgang van deze dingen gedachtenis mochten hebben, 2 Petrus 1:14, 15. Hoe die naarstigheid in de praktijk is toegegaan, weten wij niet. Of de apostel zelf de pen nog gehanteerd heeft, of dat hij de brief gedicteerd heeft, of dat hij iemand als secretaris heeft gebruikt, wij kunnen er slechts naar gissen. Maar en daar gaat het nu om met pseudepigrafie heeft dit niets te maken. En daarom is het beroep dat Van den Brink hier op Calvijn deed, niet op zijn plaats. Dr. Van den Brink weet goed, dat de nieuwtestamentici tegenwoordig bijna unaniem 2 Petrus beschouwen als pseudepigrafisch. Petrus kan de auteur niet zijn, zeggen zij, omdat het geestelijk klimaat van de brief huns inziens wijst naar de na-apostolische tijd. Met een dergelijke argumentatie heeft dr. Van Kooten verschillende brieven van Paulus voor pseudepigrafisch verklaard. Een dergelijke Schriftkritische benadering kan op geen enkele wijze met een beroep op de grote Reformator van Geneve verdedigd worden. Men zie alleen het bovenstaande citaat van Calvijn maar. Met zoveel woorden zegt hij daar, dat pseudepigrafie rechtstreeks de geloofwaardigheid van de Schrift zou aantasten. Tenslotte nog deze vraag aan dr. Van den Brink: Wat is er aan deze onze opvatting nu eigenlijk fundamentalistisch (dit woord dan opgevat als in tegenstelling tot gereformeerd)? L. M. P. Scholten (StandVastig december 2002, p )

Vrouw, wat heb Ik met u te doen?

Vrouw, wat heb Ik met u te doen? 1 Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Onbegrijpelijk, op het eerste gezicht. Dat de Heere Jezus Zijn moeder, die Hem een probleem voorlegt, zó antwoordt: Vrouw, wat heb Ik met u te doen? We willen daar in

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30. Zacharia 14. Door.. Ab Klein Haneveld

Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30. Zacharia 14. Door.. Ab Klein Haneveld Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30 Door.. Ab Klein Haneveld Zacharia 14 "Ziet, de dag komt den Heere, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem!

Nadere informatie

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

OPEN CATECHESE - HAARLEM-CENTRUM OKTOBER 1999 1 KORINTHE 11:17-34 II ACHTERGRONDEN BIJ 1 KORINTHE 11:17-34

OPEN CATECHESE - HAARLEM-CENTRUM OKTOBER 1999 1 KORINTHE 11:17-34 II ACHTERGRONDEN BIJ 1 KORINTHE 11:17-34 OPEN CATECHESE - HAARLEM-CENTRUM OKTOBER 1999 1 KORINTHE 11:17-34 PROGRAMMA: I INLEIDING II ACHTERGRONDEN BIJ 1 KORINTHE 11:17-34 2.1 de stad Korinthe 2.2 de christelijke gemeente te Korinthe 2.3 de eerste

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

DE TIJD IS TEN EINDE. De zegels van openbaringen worden nu al geopend

DE TIJD IS TEN EINDE. De zegels van openbaringen worden nu al geopend DE TIJD IS TEN EINDE De zegels van openbaringen worden nu al geopend DE TIJD IS TEN EINDE Gepubliceerd door the Church of God Preparing for the Kingdom of God P.O. Box 14447, Cincinnati, OH 45250 The CofG@aol,com

Nadere informatie

Johannes 14:1-31. Jezus gaat naar God de Vader (14:1-3) Jezus is de weg naar God de Vader (14:4-6)

Johannes 14:1-31. Jezus gaat naar God de Vader (14:1-3) Jezus is de weg naar God de Vader (14:4-6) Johannes 14:1-31 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 14) Jezus gaat naar God de Vader (14:1-3)... 1 Jezus

Nadere informatie

Vrijzinnig spreken over God

Vrijzinnig spreken over God G IS GOD KEN TRADITIE VAN IS GOD VRIJZINNIg WAAR DE EN TRADITIE VAN VRIJHEID GOD IS EEN GOD VRIJZINNIg WAAR DE GEEST IS, IS VRIJHEID ADITIE VAN VRIJHEID GOD IS EEN VERHAAL VEELKLEURIG L AN VRIJHEID GOD

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie

1. Jezus is heel ver van ons

1. Jezus is heel ver van ons Waar is Jezus nu? 1 Gemeente van de Here Jezus, Waar is Jezus nu? Op dit moment? Een vraag die kinderen zomaar kunnen stellen. Ze zien Bob de Bouwer op tv. Ze zien en horen K3. Zo groeien we op. Alles

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Wat moet ik doen om behouden te worden?

Wat moet ik doen om behouden te worden? Wat moet ik doen om behouden te worden? Er is geen belangrijkere vraag in de wereld dan deze vraag, nl wat moet ik doen om behouden te worden? Elke andere vraag verdwijnt in het niets wanneer iemand bedenkt

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 12:1-50 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 12) Maria zalft Jezus op zaterdagavond (12:1-8)... 1

Nadere informatie

Mijn juk is zacht, Mijn last is licht Navolging bij Luther en receptie daarvan bij Bonhoeffer

Mijn juk is zacht, Mijn last is licht Navolging bij Luther en receptie daarvan bij Bonhoeffer Mijn juk is zacht, Mijn last is licht Navolging bij Luther en receptie daarvan bij Bonhoeffer Geachte mensen, gasten en leden van het Dietrich Bonhoeffer werkgezelschap, Mij is door Edward van t Slot gevraagd

Nadere informatie

Allen verzoend en Satan dan?

Allen verzoend en Satan dan? Allen verzoend en Satan dan? Door: Gerard Oudijn Wanneer je doorgeeft dat je gelooft dat God het al verzoent en elk mens, zelfs elk schepsel, dat vijandig staat ten opzichte van Hem, tot een vriend en

Nadere informatie

Marta, Maria en Jezus (NBV Lucas 10: 38-42) 38 Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. 39 Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van

Nadere informatie

God straft om te redden

God straft om te redden God straft om te redden Alverzoening: de leer dat God rechtvaardig straft. Door Tom van Dijk Inhoud Wat is alverzoening?...5 Bijbels schrijven over de redding van allen...8 Bijbels schrijven over oordeel

Nadere informatie

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1 Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 2 Verkrijgbaar bij dezelfde uitgever: dr. J.M. van t Kruis (red.), Protestantse

Nadere informatie

Theologische handreiking aan predikanten, kerkenraden en gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland

Theologische handreiking aan predikanten, kerkenraden en gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland 22 Brandpunten in de Verkondiging Theologische handreiking aan predikanten, kerkenraden en gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland Opgesteld door dr. C. van der Kooi en dr. G. van den Brink November

Nadere informatie

Geachte ouderling Jansen en Slingerland (van de GGiN te Bruinisse),

Geachte ouderling Jansen en Slingerland (van de GGiN te Bruinisse), Geachte ouderling Jansen en Slingerland (van de GGiN te Bruinisse), Nadat ik in mei 2007 uw antwoord ontvangen heb, op mijn vragen die ik destijds gesteld heb. Heb ik in alle gebrek geprobeerd, uw antwoord

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 20:1-31 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 20) De opstanding vroeg op de eerste dag van de week

Nadere informatie

Ben ik eigenlijk wel uitverkoren?

Ben ik eigenlijk wel uitverkoren? Ben ik eigenlijk wel uitverkoren? Jaren geleden zei eens iemand tegen me: De uitverkiezing, daar kom je nooit uit. Met uitverkiezing bedoelde hij, dat volgens hem God vooraf bepaalde mensen uitkiest om

Nadere informatie

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen.

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen. Preek van Kees de Graaf Eerst lezen: I Kor 15:1-34 Tekst 1 Kor 15:20: Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen. U heeft vast wel eens gehoord van die bekende joodse

Nadere informatie

Je mag er zijn. Spiegel van Gods liefde. Ina Prins-Veurink. Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb)

Je mag er zijn. Spiegel van Gods liefde. Ina Prins-Veurink. Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb) JE MAG ER ZIJN 12 2 3 Je mag er zijn Spiegel van Gods liefde Ina Prins-Veurink Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb) Bond voor Gereformeerde Jongerenverenigingen

Nadere informatie

Overvloedig en meer dan overvloedig

Overvloedig en meer dan overvloedig Overvloedig en meer dan overvloedig door: M. Tapernoux (...) maar waar de zonde toenam, is de genade veel overvloediger geworden; opdat, zoals de zonde heeft geregeerd door de dood, zo ook de genade zou

Nadere informatie

over de dood en daarna..

over de dood en daarna.. M.G. de Koning BEGRAVEN OF CREMEREN? over de dood en daarna.. Oude Sporen 2008 2 Begraven of cremeren? INHOUD Vooraf...4 1. De dood...6 Inleiding...6 Het ontstaan van de zonde...8 Als God willen zijn...8

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 9 t/m 11 Werkboek 9 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 9 t/m 11 Boven artikel 9 t/m 11 schrijven we : Het is door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen.

Nadere informatie

W. Kelly. Het boek. Daniël

W. Kelly. Het boek. Daniël Het boek Daniël W. Kelly Het boek Daniël Notes on the book of Daniël by W. Kelly (April, 1897) Herziene versie 2010 Inhoud Inleiding....................................... 9 Hoofdstuk 1....................................

Nadere informatie

Catechismus van Geneve

Catechismus van Geneve Catechismus van Geneve JOHANNES CALVINUS AAN DE TROUWE DIENAREN VAN CHRISTUS, DIE IN OOSTFRIESLAND DE ZUIVERE LEER VAN HET EVANGELIE VERKONDIGEN. Voorwoord : Daar het ons voegt er op alle manier naar te

Nadere informatie