SLUIS Windvisie. SAMEN met DE WIND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SLUIS Windvisie. SAMEN met DE WIND"

Transcriptie

1 SLUIS Windvisie SAMEN met DE WIND 1

2 Inhoud 1. Inleiding Omschrijving plangebied Beleidskaders Nationaal beleid Provinciaal beleid Gemeentelijk beleid ten aanzien van windmolens Overwegingen beleid windmolens Impressie windmolens Keuzes in beleid windmolens Toetsing van aanvragen Verzoek Unitron Verzoek Climanova te Eede a. Het betreft een aanvraag voor twee molens binnen het bedrijventerrein te Eede en één molen gelegen naast het bedrijventerrein in het buitengebied Opschalen bestaande windmolen aan de Sasputsestraat

3 1. Inleiding Een van de doelstellingen in de structuurvisie Goed Leven is, de gemeente zo duurzaam mogelijk te maken. In 2012 wordt een gemeentelijke visie op duurzaamheid vastgesteld. De gemeenteraad heeft de wens geuit om vooruitlopend hierop uiterlijk in januari 2012 een visie en een beleid te formuleren voor het opwekken van duurzame energie. De aanleiding hiertoe is dat binnen de gemeente Sluis een aantal bedrijven, actief op het gebied van duurzame energie, initiatieven heeft ontwikkeld om grotere windmolens te plaatsen op het grondgebied van de gemeente Sluis. Deze initiatieven passen niet binnen de huidige uitgangspunten die de gemeente heeft vastgesteld voor windenergie. Op 12 mei 2005 heeft de gemeenteraad immers besloten om niet verder te gaan met de ontwikkeling van windenergie, met uitzondering van windmolens tot 15 meter. Nu - 6 jaar later - is de situatie veranderd. De techniek is verder ontwikkeld en het besef is gegroeid dat het gebruik van fossiele brandstoffen daadwerkelijk verminderd moet worden. Een bijkomende reden is dat men in toenemende mate minder afhankelijk wil zijn van derden. De behoefte aan duurzame energie - in welke vorm dan ook - neemt toe. Bedrijven en burgers zijn zich steeds meer bewust van het belang van duurzaamheid. Er wordt ook niet ingezet op één soort duurzame energie, maar op een combinatie van verschillende vormen van duurzame energie. In deze beleidsnota komen de plannen voor realiseren van windmolens aan de orde. Er zijn op dit moment geen initiatieven voor het realiseren van andere vormen van duurzame energie. Het beleid hiervoor wordt in de loop van 2012 opgesteld. 3

4 2. Omschrijving plangebied Huidige windmolens Het plangebied voor het vaststellen van beleid voor windmolens omvat het gehele grondgebied van de gemeente Sluis. West Zeeuws-Vlaanderen is door zijn eigenheid en ligging een duidelijk herkenbare regio. Centraal in de regio ligt het economische en verzorgingshart Oostburg. Deze kern wordt geflankeerd door belangrijke toeristische en recreatieve functies en een grensoverschrijdend koopcentrum. De kust is nog steeds de grootste toeristische trekpleister. Een belangrijk element is het open polderlandschap, waarbinnen de ontstaansgeschiedenis (de geomorfologie) nog goed herkenbaar is. Daarnaast kent West Zeeuws-Vlaanderen belangrijke natuurgebieden op de grens van land en water - Het Zwin en de Verdronken Zwarte Polder - en zijn er uitgestrekte polders in het achterland. Kenmerkend is ook de overgang van zeeklei- naar dekzandgebied op de grens met België. De landbouw- en recreatiesector zijn de belangrijkste gebruikers van het buitengebied. Het gebied is aangewezen als Nationaal Landschap. Een groot gedeelte van de 4

5 gemeente is tevens aangewezen als Belvederegebied vanwege onder meer het waardevolle cultuurlandschap. De eigenheid van de streek, het behoud van de menselijke maat, het natuurlijk karakter en het beperken van hoogbouw zijn speerpunten in de toekomstvisie Samen Goed. Van belang is verder nog dat in de omgeving van Hoofdplaat 5 windmolens staan met een ashoogte van 80 meter en een vermogen van 3 Megawatt. Bij Schoondijke staat een molen met een ashoogte van 30 meter. 3. Beleidskaders. 3.1 Nationaal beleid In het kader van de Europese klimaatdoelstellingen moet Nederland in % CO2- reductie ten opzichte van 1990 hebben bereikt. Dit zal voor een groot deel moeten plaatsvinden door energiebesparing in de gebouwde omgeving. Daarnaast heeft Nederland als doelstelling vastgelegd dat in % van het energieverbruik duurzaam moet zijn. De regering is van mening dat deze doelstellingen gehaald kunnen worden zonder aanvullende maatregelen; de regering zal dan ook geen beroep doen op de gemeenten om extra inspanningen te leveren. Het lokaal opwekken van energie heeft bij de regering weinig aandacht en er is geen regulerend beleid opgesteld. Dit betekent dat lokale initiatieven mogelijk zijn. Provincies en gemeenten kunnen dus aanvullend beleid vaststellen. 3.2 Provinciaal beleid De provincie heeft haar beleid vastgelegd in de Kadernota Energie- en klimaatbeleid en in de Zeeuwse strategienota Energie- en klimaatbeleid Op volle Kracht. Hierin worden de provinciale ambities en plannen verwoord. In de verkenning op hoofdlijnen - het Omgevingsplan Krachtig Zeeland - heeft de provincie haar doelstelling als volgt geformuleerd: De provincie Zeeland geeft ruimte aan energieproductie en stimuleert energiebesparing. De concrete doelen van het energie- en klimaatbeleid zijn vermindering van de CO2 emissies met 1700 kiloton, 20% duurzame energieopwekking en 20% reductie van het primaire energieverbruik. Windenergie Het streven is om in 2020 minimaal 500 MW windenergie in Zeeland beschikbaar te hebben. De provincie heeft locaties 5

6 aangewezen voor windmolenparken bij de Oosterscheldekering, het Sloegebied, de Kreekraksluizen/Schelde Rijnkanaal en in de Kanaalzone. Ook is er een vergevorderd plan voor een windmolenpark bij de Krammersluizen. Het provinciaal beleid biedt de gemeenten de mogelijkheid zelf beleid te ontwikkelen en uit te voeren ten aanzien van windenergie. Dit beleid heeft dan vooral betrekking op kleine windmolens met een ashoogte tot 15 meter. In de nota Krachtig Zeeland en in het omgevingsplan is geen onderscheid gemaakt in de grootte van de molens. Nieuwe molens met een grotere ashoogte dan 15 meter zijn volgens het huidige omgevingsplan niet toegestaan. Er zijn plannen om in het nieuwe omgevingsplan de maximale ashoogte van 15 meter te verhogen naar Gemeentelijk beleid ten aanzien van windmolens Op 12 mei 2005 heeft de gemeente het beleid ten aanzien van windmolens als volgt geformuleerd: Er wordt niet verder gegaan met de ontwikkeling van windenergie voor windmolens met een ashoogte hoger dan 15 meter. Uitgezonderd is de molen aan de Sasputsestraat; deze mag worden vervangen door twee molens met een maximale ashoogte van 39 meter. In het bestuursakkoord Kaders voor een verantwoorde toekomst (2010), heeft de gemeente aangegeven dat er aandacht moet zijn voor duurzame energie. In het gemeentelijk milieubeleid moet duurzaamheid op het gebied van woningbouw (levensloopbestendig), kleinschalige windenergie, zonnecollectoren en gemeentelijk wagenpark een belangrijke rol vervullen. In de structuurvisie Goed leven is als een van de doelstellingen opgenomen dat de gemeente zo duurzaam mogelijk gemaakt wordt. Om dit te bereiken heeft de gemeente voor de volgende speerpunten gekozen: 1. Het faciliteren en stimuleren van duurzaamheidinitiatieven (o.a. op het gebied van energie, water en duurzame technologische innovatie), die tevens een bijdrage kunnen leveren aan de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van het project, de locatie en/of omgeving. 2. Het opstellen van beleid voor duurzame energie, waaronder windenergie. 3. Agrarische bedrijven de mogelijkheid bieden voor duurzaamheidinitiatieven op het eigen erf zoals een kleine energie-installatie, een co-vergistingsinstallatie en een kleine windturbine. 4. Het stimuleren van het realiseren van de energiesprong bij het renoveren van woningen. 5. Aan bedrijven in de intensieve veehouderij in beperkte mate uitbreidingsmogelijkheden bieden onder voorwaarde van verduurzaming van de energievoorziening. 6. Het faciliteren van een gemeentedekkend netwerk van oplaadvoorzieningen voor elektrische auto s en scootmobiels (E-points). Voor deze speerpunten wordt in 2012 een gemeentelijke visie opgesteld waarin wordt uitgewerkt wat onder een duurzame gemeente wordt verstaan. 6

7 4. Overwegingen beleid windmolens. Het grondgebied van de gemeente Sluis is gelet op de ligging aan zee, zeer geschikt voor windenergie. Op dit moment staan er 5 windturbines met een ashoogte van 80 m (totale tiphoogte 120 m) en een vermogen van 3 Megawatt (MW) en 1 molen met een ashoogte van 30 meter. De bouw van deze windmolens heeft felle discussie opgeleverd in zowel de samenleving als de gemeenteraad. De bestaande molens behoren tot de best presterende van Nederland. Het is dan ook logisch dat er veel interesse bestaat voor het uitbreiden van het aantal molens en het verhogen van de ashoogte van de bestaande molens. Windmolens vormen een van de goedkoopste vormen van duurzame energie en zijn daarom een belangrijk middel om de doelstelling van 14% duurzaam energieverbruik in Nederland in 2020 te bereiken. De ashoogte van een windmolen bepaalt voor een groot deel de opbrengst. Hoe hoger, hoe meer wind, dus hoe hoger de opbrengst. Ook de wieklengte is belangrijk. Bij een verdubbeling van de wieklengte wordt de opbrengst verviervoudigd. Verder lijkt er een markt te ontstaan voor middelgrote molens (tot 50 meter ashoogte). Nu blijkt dat er een grens is aan de hoogte van molens, worden ook middelgrote molens interessant. Deze molens worden gebruikt om onderzoek te doen naar omzettingen naar andere vormen van energie (van windenergie tot waterstof) of worden geplaatst bij lokale bedrijven. Bij plaatsing van windmolens spelen, naast de energieopbrengst die essentieel is voor de initiatiefnemer, een aantal factoren een belangrijke rol: - de mogelijke overlast door geluid, - de mogelijke verstoring van het landschap. 7

8 Mogelijke overlast van het door de windmolen geproduceerde geluid Er zijn (vanzelfsprekend) geluidsnormen waar nieuwe molens aan moeten voldoen. Deze normen zijn gebaseerd op de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en gelden voor de bestaande 5 windmolens. Het buitengebied van Zeeuws-Vlaanderen heeft een laag achtergrondgeluidsniveau. Dat betekent dat draaiende windmolens, ook als ze aan de geluidvoorschriften voldoen, in de ruime omtrek in meer of mindere mate hoorbaar zijn. De afstand van woningen tot de molens moet minimaal 4x de aslengte zijn. In de praktijk blijkt dat op deze afstand de molens wel kunnen voldoen aan de voorschriften maar dat er door omwonenden toch overlast wordt ervaren. De huidige molens maken minder lawaai, maar het blijft een subjectieve ervaring die niet of nauwelijks in regels te vatten is. Mogelijke verstoring van het landschap Windmolens zijn per definitie zichtbaar. Turbines met een ashoogte van 15 meter en hoger hebben impact op hun omgeving. Ze beheersen de omgeving door hun formaat en beweging. Afhankelijk van hun lengte zijn ze in open gebieden tot tientallen kilometers afstand waarneembaar. Een duidelijk voorbeeld hiervan zijn de molens in de Hoofdplaatpolder en bij Eeklo Maldegem. Dit zijn molens met een ashoogte van 80 meter. Windmolens voegen over het algemeen weinig kwaliteit toe aan het landschap; in veel gevallen vermindert de kwaliteit van het landschap. Toch kan dit dominant element bij het landschap passen. Ergens bij passen is immers een waardeoordeel en vaak subjectief. Het is een vorm van beleven, die iedereen anders ervaart. De vraag is niet zozeer of ze inpasbaar zijn in de omgeving, maar in welke omgeving wij ze accepteren. Dat dit geen eenvoudige opgave is blijkt ook uit recent onderzoek. 8

9 In opdracht van het ministerie van VROM is een tweetal onderzoeken uitgevoerd naar de landschappelijke effecten van windturbines. 12 Uit het onderzoek blijkt dat de meningen over de mate waarin windmolens bij of in het landschap passen, zeer verschillend zijn. Over het algemeen hebben jongeren minder problemen met windmolens omdat zij er al aan gewend zijn. Ook blijkt dat de weerstand en de bezwaren tegen molens minder worden naarmate ze er langer staan. Er is dus sprake van gewenning. Maatschappelijke overtuiging kan ook een rol spelen: je mag best zien dat er wat gedaan wordt aan alternatieve energieopwekking, is een uitdrukking die daar bij past. De onderzoeken bevatten ook richtlijnen met betrekking tot de locaties die acceptabel zijn voor het realiseren van windmolens, of die er voor kunnen zorgen dat windmolens minder weerstand ontmoeten. Deze richtlijnen zijn: Combineer turbines met infrastructurele werken (spoorwegen, snelwegen, kanalen) en/of in combinatie met bedrijventerreinen. Plaats solitaire turbines op bedrijventerreinen of in samenhang met turbines in de omgeving en visueel een geheel vormend met het bedrijventerrein. Sluit aan bij de technische infrastructuur. Sluit aan bij gebieden met een technische, en/of economische uitstraling. Sluit aan bij de stedelijke dynamiek. Plaats turbines in buitengebied zonder specifieke landschappelijke of cultuurhistorische waarde. Plaats molens die passen bij de maat van het landschap en de woonomgeving. Concentreer de windmolens op een locatie in plaats van een verspreide ligging in een gebied. Ondersteun initiatieven met een locale binding en economisch aan de streek gebonden; deze worden makkelijker geaccepteerd. Bij het aanwijzen van locaties in onze regio kunnen bovenstaande richtlijnen een hulpmiddel zijn. Er is echter meer. West Zeeuws Vlaanderen is een bijzonder landschap. Het is een open kustlandschap. Het is voor een belangrijk deel ook een goed leesbaar landschap. Hiermee wordt bedoeld dat de (ontstaans)geschiedenis heel goed aan het landschap is af te lezen. Voorbeelden hiervan zijn de gebieden rond het eiland van Cadzand (de smalle kanaalpolders rond het vroegere eiland) en het gebied van de Staats-Spaanse linies waar de geschiedenis voelbaar is. Van groot belang is ook het karakteristieke landschap met belangrijke natuurgebieden (Zwin, Zwarte Polder, kreken). West Zeeuws- Vlaanderen is een Nationaal Landschap. Het landschap van West Zeeuws-Vlaanderen vormt naast het strand - ook het basiskapitaal voor de recreatieve sector, de belangrijkste economische sector in de regio. Verstoring van het landschap waardoor de aantrekkelijkheid voor zowel de bewoners maar zeker ook voor de bezoekers van de regio, achteruit kan gaan, dient te worden voorkomen. 1 Schetsboek windturbines & ruimtelijke kwaliteit, min VROM, Bosch Slabbers Winturbines in het landschap, min. VROM, Alterra

10 Windmolens kunnen de aantrekkelijkheid van het landschap verminderen. Er zullen dus afwegingen gemaakt moeten worden tussen enerzijds het opwekken van alternatieve vormen van energie met behulp van grotere windmolens (met als gevolg een voor velen minder aantrekkelijk landschap) en anderzijds min of meer optimale mogelijkheden voor aantrekkelijk (landelijk) wonen en recreatief verblijven. In ieder geval dient er een juiste balans tussen de opties te worden gevonden. 5. Impressie windmolens Naar aanleiding van bovenstaande richtlijnen is via foto s in kaart gebracht wat de mogelijke effecten zijn van het plaatsen van windmolens. Uit de reeds bovengenoemde onderzoeken is gebleken dat maat en schaal moeilijk zijn weer te geven via foto s of 3D animaties. De werkelijkheid blijkt altijd anders, het blijft een inschatting. Bedrijventerrein Vlasschaard Eede (twee molens met een hoogte van 50 meter) 10

11 Bedrijventerrein Vlasschaard Eede (molen gezien vanaf de weg, hoogte 50 meter) Bedrijventerrein Vlasschaard Eede ( twee molen met een hoogte van 50 en 30 meter) 11

12 Bedrijventerrein Nieuwvliet (hoogte 50 meter) Bedrijventerrein Deltahoek Breskens (hoogte 50 en 30 meter) 12

13 Bedrijventerrein Stampershoek Oostburg ( hoogte 50(2x) en 30meter) Sasputse straat ( een molen van 50 en de huidige molen van 30 meter) 13

14 6. Keuzes in beleid windmolens. Er wordt een onderscheid gemaakt in windmolens. - Windmolens met een ashoogte tot 15 meter. - Windmolens met een ashoogte van 15 tot 50 meter. - Windmolens met een ashoogte groter dan 50 meter. In alle gevallen moet voorkomen worden dat er geluidsoverlast ontstaat voor omwonenden. Om mogelijke overlast zoveel mogelijk te beperken zal bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor de bouw van nieuwe windmolens geëist worden, dat de geluidproductie zo laag is als de stand van de techniek dat mogelijk maakt (Best Technical Means). Dat vraagt dus een optimale inspanning van de initiatiefnemer op dit punt. Windmolens tot 15 meter ashoogte. Deze zijn mogelijk in het gehele gebied van de gemeente Sluis. Voor deze molens is in 2005 de beleidsvisie kleine windturbines 3 vastgesteld. Dit beleid is verder uitgewerkt in het Bestemmingsplan Buitengebied (vastgesteld juni 2011). Molens met een maximale tiphoogte tot 15 meter mogen in het buitengebied geplaatst worden binnen de bouwblokken. De 15 meter is gebaseerd op de gemiddelde hoogte van de meeste elementen in het Nederlandse landschap. In het nieuwe omgevingplan wordt de tiphoogte van 15 meter mogelijk veranderd in een ashoogte van 15 meter. Dit maakt het beleid duidelijker omdat de omvang van de molens zeer verschillend zijn ( wieken, overige typen) In beginsel wordt uitgegaan van één kleine windturbine (KWT) per project, gericht op individueel gebruik. In specifieke omstandigheden, bijvoorbeeld op een groot gebouw, bij relatief grootschalige bedrijfsfuncties of in gezamenlijke projecten, bestaat er geen bezwaar tegen meerdere KWT s. Daarbij dient dan wel een goede onderbouwing te worden gegeven bij de inpassing van de KWT s in de omgeving. Uit onderzoek bij het testpark te Schoondijke blijkt dat de opbrengst op een hoogte van 20 meter aanmerkelijk (+20%) beter is. In het nieuwe omgevingsplan wordt deze mogelijkheid onderzocht. Het beleid zoals dat is vastgesteld in bestemmingsplan Buitengebied wordt voorlopig niet veranderd. Indien in het provinciale beleid de tiphoogte van 15 meter veranderd wordt in een ashoogte van 15 meter wordt het gemeentelijk beleid hierop aangepast. Windmolens met een ashoogte tot 50 m. Dit is een nieuwe categorie molens. De hoogte heeft een forse invloed op de omgeving. Velen zullen dit als storend ervaren, ook reeds op grotere afstand.. Velen zullen zich ook niet storen aan deze molens in het landschap: men mag ook in een kwetsbaarder landschap best ervaren dat er gewerkt wordt met alternatieve vormen van energieopwekking. 3 Beleidsvisie kleine windturbines, Provincie zeeland 14

15 De kwetsbaarheid van het landschap in de regio is het grootst in het kustgebied en in de overgangsgebieden van zeeklei- naar dekzandgebied aan de Belgische grens, een gebied dat kleinschaliger is en ook relatief veel natuurwaarden heeft. Het is anders van karakter dan het meer oostelijker gelegen deel van de regio. Grootschaligheid en puur agrarisch grondgebruik zijn hier aan de orde. De westelijke gebieden van de gemeente vormen met hun specifieke kwaliteiten ook het hart van het landschap dat het basiskapitaal vormt voor de recreatieve ontwikkeling van onze regio. De gebieden zijn aangegeven op kaart 1. Het beleid ten aanzien van windmolens wordt in het westelijk gebied niet gewijzigd. Oostelijk deel Westelijk deel Kaart 1. Het gebied in het oostelijk deel van de gemeente biedt wel mogelijkheden. Het gaat hier om een grootschalig puur agrarisch gebied dat relatief dun bevolkt is. Binnen de grenzen die hierboven aangeven zijn voor beperking van geluidhinder, zijn hier mogelijkheden voor de bouw van molens met een ashoogte tot maximaal 50 meter. Bij plaatsing van meerdere windmolens is concentratie een voorwaarde. Dat betekent, dat juist het gebied waar nu reeds de 5 windmolens van meer dan 50 meter ashoogte staan, hiervoor in aanmerking komt. Windmolens met een ashoogte hoger dan 50 meter. Het huidige beleid blijft hiervoor gehandhaafd. Deze molens worden in het landschap van West Zeeuws Vlaanderen niet toegestaan. 15

16 Bijzondere locaties: Het hiervoor reeds genoemde onderzoek heeft uitgewezen dat bijzondere locaties bijzondere mogelijkheden bieden. Grotere molens (tot een ashoogte van 50 meter) worden op de volgende locaties niet als bijzonder storend ervaren en zijn hier dan ook toegestaan: - Bedrijventerreinen, zeker in combinatie met wat omvangrijke infrastructurele voorzieningen bieden deze mogelijkheden voor solitaire windmolens van wat grotere hoogte. De realisering van grotere windmolens (boven 50 m ashoogte) is niet gewenst. Een solitaire opstelling van een molen met een ashoogte tot 50 meter is wel mogelijk. De bedrijventerreinen te Breskens, Oostburg en Eede komen hiervoor in aanmerking. Schoondijke is gezien zijn ligging geen optie omdat de afstanden te gering zijn. - Locaties waar al een windmolen aanwezig is. Waar reeds enige tijd een grotere molen aanwezig is, is reeds sprake van gewenning aan de situatie. Vervanging van een bestaande grotere molen door een molen met een maximale ashoogte van 50 meter is verantwoord. Samenvatting Beleid voor windmolens met een tiphoogte tot 15 meter is reeds vastgesteld en behoeft vooralsnog geen aanpassing. Windmolens met een ashoogte tot 50 meter zijn toegestaan op de grotere bedrijventerreinen in Breskens, Oostburg en Eede. In het oostelijk deel van de gemeente ( Lijn Breskens/Schoondijke/ Waterlandkerkje) zijn windmolens niet uitgesloten. Initiatieven moeten individueel beoordeeld worden. Windmolens met een ashoogte groter dan 50 meter zijn nergens toegestaan. Vervanging van bestaande molens met een ashoogte tot maximaal 50 meter is toegestaan. Evaluatie beleid: Het is belangrijk dat het vastgestelde beleid na verloop van tijd geëvalueerd wordt en indien nodig bijgesteld. Indien een aantal initiatieven zijn goedgekeurd is het belangrijk de gevolgen hiervan in kaart te brengen. De mogelijkheid bestaat immers dat het beleid niet overeenkomt met de verwachtingen. De drie ingediende initiatieven worden getoetst aan het nieuwe beleid. Nieuwe initiatieven worden voorlopig aangehouden tot de resultaten van de huidige initiatieven zijn geëvalueerd. Dit gebeurt uiterlijk 1 jaar na de realisatie van de initiatieven doch uiterlijk 3 jaar na het vaststellen van het beleid. 16

17 7. Toetsing van aanvragen.. In 2011 zijn een drietal verzoeken ingediend bij de gemeenteraad. Deze initiatieven kunnen nu getoetst worden aan het vastgestelde beleid 1. Verzoek Unitron. a. Het betreft hier een aanvraag voor één molen van maximaal 40 meter op het bedrijventerrein Deltahoek bij aardappelhandel Terrapoint, in het buitengebied of op het bedrijventerrein te IJzendijke. b. De windmolen dient om onderzoek te doen naar innovatieve toepassingen van windenergie waaronder het omzetten van windenergie in waterstofgas. In landen waar een landelijk elektriciteitsnet ontbreekt, streven dorpsgemeenschappen een soort zelfvoorzienend vermogen na. Indien het mogelijk is windenergie om te zetten naar elektriciteit en dit weer naar waterstofgas kan er in deze gemeenschappen een gesloten energiebalans ontstaan waarbij en geen sprake hoeft te zijn van een uitgebreide infrastructuur. Indien het verzoek getoetst wordt aan het beleid dan kan dit verzoek gehonoreerd worden met als voorwaarde dat de windmolen op het bedrijventerrein Deltahoek komt te staan. De locaties buitengebied en bedrijventerrein IJzendijke komen niet in aanmerking. 2. Verzoek Climanova te Eede a. Het betreft een aanvraag voor twee molens binnen het bedrijventerrein te Eede en één molen gelegen naast het bedrijventerrein in het buitengebied. b. Het gaat om een commercieel project wat gebonden is aan het bedrijf ter plaatse dat CO2 neutraal wil produceren. c. Het is niet gelegen direct bij een woonkern ( afstand ruim 400 meter) De twee molens op het bedrijventerrein vallen binnen de richtlijnen en worden toegestaan. De molen die in het buitengebied staat kan niet gehonoreerd worden. 3. Opschalen bestaande windmolen aan de Sasputsestraat a. De 30 meter hoge molen aan de Sasputse straat is aan vervanging toen. Het verzoek is de molen op te schalen tot een hoogte van 50 meter. Het betreft de enige windmolen van deze hoogte in het buitengebied. De molen past binnen de huidige richtlijnen In alle gevallen moet een inspraakprocedure worden gevolgd en is er volop ruimte voor reactie. 17

Duurzame Energie. Samen groen

Duurzame Energie. Samen groen Duurzame Energie Samen groen 2 Samen Groen COLOFON Opgesteld in eigen beheer door de gemeente Sluis, 15 mei 2012 Projectleider: Vormgeving: Fotografie: Albert Ingels Gemeente Sluis Louis Drent Danny de

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Beleidsnotitie Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Aanleiding De afgelopen periode is de interesse voor kleine windturbines in Nederland toegenomen. Verwacht wordt dat de komende jaren

Nadere informatie

Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen

Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen 1 Doelstelling Dordrecht 2015 Routekaart Duurzaamheidsdoelstellingen 2010-2015: Doelstelling 2015 Duurzame energie 132 TJ

Nadere informatie

Ontwerp wijziging PRVS

Ontwerp wijziging PRVS Model bekendmaking regeling provinciale staten 1 8 Ontwerp wijziging PRVS Ontwerp besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van [..], tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie

Nadere informatie

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding 1 Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Versie: 25 april 2013 Opgesteld door: Windgroep Goeree-Overflakkee, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland Aanleiding Waarom zijn

Nadere informatie

Voor- of tegenwind? Drenthe Molenvrij?

Voor- of tegenwind? Drenthe Molenvrij? Voor- of tegenwind? Het Ministerie van Economische Zaken heeft aangegeven met alle provincies tot afspraken te willen komen over windenergie: hoeveel energie kan er in elke provincie opgewekt worden met

Nadere informatie

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen naar aanleiding van introductie wethouder Wagemakers Hoe is de provincie tot de keuze van de twee locaties gekomen? In de provincie Zuid Holland wordt

Nadere informatie

Partiële herziening Omgevingsplan Flevoland voor windenergie

Partiële herziening Omgevingsplan Flevoland voor windenergie Partiële herziening Omgevingsplan Flevoland voor windenergie Het beleid voor windenergie komt na aanpassing als volgt te luiden. Essentie van het windbeleid Als windrijke provincie wil Flevoland optimaal

Nadere informatie

Aan Dorpsbelangen Zoutkamp, Wehe-den Hoorn, 16 juni 2014

Aan Dorpsbelangen Zoutkamp, Wehe-den Hoorn, 16 juni 2014 Aan Dorpsbelangen Zoutkamp, Wehe-den Hoorn, 16 juni 2014 Onderwerp: Windmolenpark(en) in de gemeente Kollumerland c.a. Geachte Dorpsbelangen Zoutkamp, Er zijn bij Fryslân foar de Wyn (FfdW) plannen voor

Nadere informatie

KLEINE WINDTURBINES NOVEMBER 2013. Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon

KLEINE WINDTURBINES NOVEMBER 2013. Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon KLEINE WINDTURBINES NOVEMBER 2013 Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon 2 KLEINE WINDTURBINES DORP STAD & LAND DORP STAD & LAND KLEINE WINDTURBINES

Nadere informatie

Windmolenproblematiek in rangorde van grof naar fijn Probleem Gevolg Waarschijnlijk gevolg Maatregel Voornemen E.U. Beleid Nederlandse regering

Windmolenproblematiek in rangorde van grof naar fijn Probleem Gevolg Waarschijnlijk gevolg Maatregel Voornemen E.U. Beleid Nederlandse regering Windmolenproblematiek in rangorde van grof naar fijn Probleem: Wereldwijd toename energie uit fossiele brandstof Gevolg: CO2 uitstoot, slinkende brandstofvoorraden en toenemende milieubelasting Waarschijnlijk

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PLAATSEN KLEINE WINDTURBINES.

BELEIDSNOTITIE PLAATSEN KLEINE WINDTURBINES. BELEIDSNOTITIE PLAATSEN KLEINE WINDTURBINES. Toetsingskaders kleine windturbines (kwt). Eén van de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken is het plaatsen van kleine winturbines. Deze technologie

Nadere informatie

windenergie worden steeds belangrijker Beyza

windenergie worden steeds belangrijker Beyza windenergie worden steeds belangrijker Beyza 1 INHOUDSOPGAVE 2 VOORWOORD 3 3 INLEIDING 4 4 WINDENERGIE 5 5 VOOR- EN NADELEN VAN WINDENERGIE 5 6 GESCHIEDENIS 5 7 BEPERKINGEN BIJ HET PLAATSEN VAN WINDMOLENS

Nadere informatie

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug CONCEPT Omgevingsdienst regio Utrecht Mei 2015 opgesteld door Erwin Mikkers Duurzame energie per Kern in gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

Spiekbriefje Frisse Wind

Spiekbriefje Frisse Wind Spiekbriefje Frisse Wind Feiten over windenergie voor feestjes, verjaardagen of andere bijeenkomsten. Er worden dan veel halve waarheden over windenergie verkondigd, en dat is jammer, want windenergie

Nadere informatie

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land 3 februari 2010 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, doel en aanpak 2. Waar wél; concentratiegebieden 3. Waar niét: vrijwaringsgebieden i 4. Overig Nederland

Nadere informatie

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20%

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20% Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Zoals hierboven geschetst staat D66 Ik sta hier gedeeltelijk achter Omdat dit omwonenden een prima voor het plaatsen van deze instrumentarium

Nadere informatie

Geluid. De norm: 47 db L den

Geluid. De norm: 47 db L den Geluid De norm: 47 db L den Elk windenergieproject moet voldoen aan de wettelijke norm: 47 db L den bij alle geluidsgevoelige objecten in de buurt. Dit is de maximaal toegestane gemiddelde jaarlijkse geluidsdruk

Nadere informatie

De wind in de zeilen voor Dilbeek

De wind in de zeilen voor Dilbeek De wind in de zeilen voor Dilbeek Op zoek naar geschikte locaties voor windturbines in Dilbeek aan de hand van het Windplan Vlaanderen en de Vlaamse Omzendbrief Windenergie Waarom windenergie? Op zoek

Nadere informatie

dhr. E. Goldsteen - Ruimtelijke ordening en bouwzaken 3. Beheer openbare ruimte

dhr. E. Goldsteen - Ruimtelijke ordening en bouwzaken 3. Beheer openbare ruimte Agendapunt: 6 Onderwerp: Windenergie (bijlage bij raadsvoorstel 23 april 2007) Commissie: 10-3-2008, nr. 6 Raadsvoorstel: 20-2-2008, nr. 258 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. E. Goldsteen

Nadere informatie

Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH. Geachte college,

Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH. Geachte college, Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH Uw kenmerk : Datum : 13 oktober 2011 Ons kenmerk : DZH/RO/Wonen 2011-668 Contactpersoon : P. Vermeulen

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Lelystad, juli 2014 Het plan Het Federatieplan Windenergie bestaat uit onderlinge afspraken tussen bewoners, grondeigenaren en windmoleneigenaren in

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen... blz. 3. Hoofdstuk 2 Algemene en autonome bepalingen... blz. 5

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen... blz. 3. Hoofdstuk 2 Algemene en autonome bepalingen... blz. 5 NOODVERORDENING WIND Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen..... blz. 3 Hoofdstuk 2 Algemene en autonome bepalingen...... blz. 5 Hoofdstuk 3 Instructies voor bestemmingsplannen... blz. 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Kenmerken en kwaliteiten landschap

Kenmerken en kwaliteiten landschap h o o f d s t u k 1 Kenmerken en kwaliteiten landschap Oude Rijnzone (N11) De Oude Rijnzone maakt deel uit van het Hollandse veenweidegebied en wordt gekenmerkt door de Oude Rijn met rijke lintbebouwing

Nadere informatie

Windenergie Lage Weide.

Windenergie Lage Weide. Windenergie Lage Weide. Het project/plan De Gemeente Utrecht wil op het industriepark Lage Weide de realisatie van een windpark door energie-u ruimtelijk mogelijk maken. Het park krijgt een capaciteit

Nadere informatie

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 postadres: Berkenlaan 2, 9651 BK Meeden email: secretaris@tegenwindn33.nl woordvoerder: dhr. A. Ammersken www.tegenwindn33.nl

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE. Nummer:

RAADSCOMMISSIE. Nummer: RAADSCOMMISSIE Onderwerp: Nummer: Datum vergadering: 4 februari 2014 Locatieonderzoek kleine windmolens op bedrijventerreinen Hooidijk, Groot Verlaat en Dolderkanaal in Steenwijk en Boterberg in Oldemarkt.

Nadere informatie

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines?

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines? Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Groningen PVV Groningen wil niet dat er Ik sta hier niet achter windturbines in bewoond gebied komen! PVV Heel belangrijk PVV Groningen

Nadere informatie

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 postadres: Berkenlaan 2, 9651 BK Meeden email: secretaris@tegenwindn33.nl woordvoerder: dhr. A. Ammersken www.tegenwindn33.nl

Nadere informatie

snelwegen voor de wind

snelwegen voor de wind snelwegen voor de wind Snelwegen voor de wind GroenLinks stelt voor om grond langs snelwegen beschikbaar te stellen voor de bouw van windmolens. Er is in Nederland meer dan 2300 kilometer snelweg. Langs

Nadere informatie

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon. Inleiding Het veenkoloniaal gebied in Drenthe is door het Rijk aangewezen

Nadere informatie

Bijlage 1: Ambitie en kader

Bijlage 1: Ambitie en kader BIJLAGEN Bijlage 1: Ambitie en kader Provincie Fryslân In de provinciale Verordening Romte is aangegeven dat bij een ruimtelijk plan voor het landelijk gebied rekening moet worden gehouden met de herkenbaarheid

Nadere informatie

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Ruimte voor Limburg Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 361 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Noodverordening wind 2015/05 Nummer 1716491

PROVINCIAAL BLAD. Noodverordening wind 2015/05 Nummer 1716491 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Flevoland. Nr. 1163 11 maart 2015 Noodverordening wind 2015/05 Nummer 1716491 Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen Artikel 1.1 - Begripsbepalingen In deze verordening

Nadere informatie

Projectnummer: B02047.000077.0900. Opgesteld door: ir. G.K. Jobse; W.S. Schik. Ons kenmerk: 078702186:0.7. Kopieën aan:

Projectnummer: B02047.000077.0900. Opgesteld door: ir. G.K. Jobse; W.S. Schik. Ons kenmerk: 078702186:0.7. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 4457 549 www.arcadis.nl Onderwerp: Wijziging Landschappelijke beoordeling Windpark Dankzij de Dijken Arnhem,

Nadere informatie

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen September 12, 2012 Deze marktstudie werd uitgevoerd in samenwerking met Gfk Significant uit Leuven. 1 Gemeenten van de 308 Vlaamse gemeenten werden geïnterviewed.

Nadere informatie

Intentieovereenkomst Windpark Zeewolde

Intentieovereenkomst Windpark Zeewolde Intentieovereenkomst Windpark Zeewolde Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp, handelend in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, hierna te noemen: EZ; 2. De Minister van Infrastructuur

Nadere informatie

Betreft: Uitgangspunten voor het constructieve ontwerp windmolen op dak Jan Olphert Vaillantlaan 63

Betreft: Uitgangspunten voor het constructieve ontwerp windmolen op dak Jan Olphert Vaillantlaan 63 T 0625003207" # VAN DAVE LAMBRECHTS" 26 januari 2011 (week 4) de heer Kossen Cluster Dienstverlening Afdeling Vergunningen Team Wabo Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Postbus 94801 1090 GV Amsterdam Betreft:

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/4543 Registratiedatum: Afdeling: Leefomgeving Agendapunt: 49-Va-09 Openbaar: Ja X Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Windpark gemeente Kranenburg (DE) Besluit: Kennis te nemen van

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 Voor raadsvergadering d.d.: 19-03-2013 Agendapunt: 06 Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 13. Datum: 12 augustus 2014. Decosnummer: 226. E. m.borkent@dalfsen.nl T.

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 13. Datum: 12 augustus 2014. Decosnummer: 226. E. m.borkent@dalfsen.nl T. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 13 Onderwerp: Geurverordening Datum: 12 augustus 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 226 Informant: Marco Borkent E. m.borkent@dalfsen.nl

Nadere informatie

Milieuplatform Pijnacker-Nootdorp

Milieuplatform Pijnacker-Nootdorp Milieuplatform Pijnacker-Nootdorp Advisering aan het college van burgemeester en wethouders van Pijnacker- Nootdorp Datum: 23 maart 2013 X gevraagd O ongevraagd Onderwerp: Locaties windturbines Besproken

Nadere informatie

Nije Mûne eerlijke wind Een initiatief van D66 Fryslân o.l.v. Statenlid Klaas Hettinga

Nije Mûne eerlijke wind Een initiatief van D66 Fryslân o.l.v. Statenlid Klaas Hettinga Nije Mûne eerlijke wind Een initiatief van D66 Fryslân o.l.v. Statenlid Klaas Hettinga Klaas Hettinga Mark de Roo Michiel Mosterman Govert Geldof Bindert Kloosterman Catharina Botermans Jo Bosma Jan Bos

Nadere informatie

Informatiekrant van de gemeente Reimerswaal

Informatiekrant van de gemeente Reimerswaal Informatiekrant van de gemeente Reimerswaal 2. Hoger en meer 4. Waarom windenergie? 5. Een geschikte plek 6. Gevolgen voor vogels 7. Mogelijke nadelen voor omwonenden - hoe dit plan tot stand kwam 8. Inspraak,

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE

BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE Vastgesteld op 15 december 2011 BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE CODE 110505 / 15-12-11 GEMEENTE HET BILDT 110505

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Kleine windturbines. Presentatie Kontich. Donderdag 13 november 2014. Van 13u30 tot 17 uur. Filip Arnou Green Energy Consult

Kleine windturbines. Presentatie Kontich. Donderdag 13 november 2014. Van 13u30 tot 17 uur. Filip Arnou Green Energy Consult Kleine windturbines Presentatie Kontich. Donderdag 13 november 2014. Van 13u30 tot 17 uur Filip Arnou Green Energy Consult Windenergie De wind is een onuitputtelijke en natuurlijke bron om elektriciteit

Nadere informatie

Comité Hou Friesland Mooi

Comité Hou Friesland Mooi Comité Hou Friesland Mooi Oktober 2012 ineens Fryslân Windstreek 2012 Hier 40 tot 100 windturbines van 180 meter In IJsselmeer nog meer: 75 tot 150 Vergadering Zurich: Comité Hou Friesland Mooi Eerste

Nadere informatie

Naar een ruimtelijk afwegingskader voor zonne-energie - CONCEPT -

Naar een ruimtelijk afwegingskader voor zonne-energie - CONCEPT - Naar een ruimtelijk afwegingskader voor zonne-energie - CONCEPT - 1. Inleiding Deze notitie bevat het concept Ruimtelijk afwegingskader zonne-energie als antwoord op motie M28.2014 zoals op 23 juni 2014

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Windturbines De Grift

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Windturbines De Grift Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Windturbines De Grift Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In dit voorjaar heeft de Raad van State

Nadere informatie

Stichting Windmolenklachten

Stichting Windmolenklachten Stichting Windmolenklachten Windturbines, een wig tussen de landelijke en provinciale politiek?! Geachte fractie, Binnenkort gaan de Noord-Hollanders weer naar de stembus voor de verkiezingen van de Provinciale

Nadere informatie

1 Doel en inhoud evaluatie Aanleiding Doelen Inhoud... 3

1 Doel en inhoud evaluatie Aanleiding Doelen Inhoud... 3 Evaluatie 1 e fase Gebiedsvisie windenergie Drenthe 3-6-2014 Inhoudsopgave 1 Doel en inhoud evaluatie... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelen... 3 1.3 Inhoud... 3 2 Samenvatting kaders windenergie... 3 2.1

Nadere informatie

Windenergie met beleid. Brief aan de raadsleden. Pl atform DUURZAME E N ERGIE W e st Br ab ant - 1 -

Windenergie met beleid. Brief aan de raadsleden. Pl atform DUURZAME E N ERGIE W e st Br ab ant - 1 - Windenergie met beleid Brief aan de raadsleden - 1 - 8 juli, 2009 Geachte raadsleden, De behandeling van het agendapunten windenergie zoals recent heeft plaatsgevonden in de commissievergadering Fysieke

Nadere informatie

Onderwerp Uitwerking vastgestelde amendementen Bestemmingsplan Buitengebied 2010

Onderwerp Uitwerking vastgestelde amendementen Bestemmingsplan Buitengebied 2010 Raadsinformatiebrief Onderwerp Uitwerking vastgestelde amendementen Bestemmingsplan Buitengebied 2010 Inleiding/aanleiding Op 29 september 2010 heeft uw raad het bestemmingsplan Buitengebied gewijzigd

Nadere informatie

Notitie energiebesparing en duurzame energie

Notitie energiebesparing en duurzame energie Notitie energiebesparing en duurzame energie Zaltbommel, 5 juni 2012 Gemeente Zaltbommel Notitie energiebesparing en duurzame energie 1 1. Inleiding Gelet op de ambities in het milieuprogramma 2012-2015

Nadere informatie

ASPIRAVI. Project E403 Lichtervelde en Wingene

ASPIRAVI. Project E403 Lichtervelde en Wingene ASPIRAVI Project E403 Lichtervelde en Wingene Groei naar een duurzame samenleving Europese doelstelling tegen de opwarming van het klimaat : 20-20-20 tegen 2020 : 20% minder CO 2 uitstoot 20% minder energie

Nadere informatie

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016 Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 1 1 Inleiding Op 18 februari 2015 heeft Provinciale Staten van Fryslân het beleidsstuk

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2004/41

Statenvoorstel nr. PS/2004/41 Statenvoorstel nr. PS/2004/41 Het Presidium stelt voor Statenvoorstel nr. PS/2004/41 te behandelen in: de Statencommissie Ruimte en groen op: 4 februari 2004 om 09.30 uur de vergadering van Provinciale

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten)

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten) Agendapunt: 8 No. 94/'10 Dokkum, 8 november 2010 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan Ee-Skieppereed 26 SAMENVATTING: Zoals u weet zijn de twee vigerende bestemmingsplannen voor het buitengebied sterk

Nadere informatie

Voorkeursvariant Windpark Industrieterrein Moerdijk. Raadsinformatieavond 10 maart 2016

Voorkeursvariant Windpark Industrieterrein Moerdijk. Raadsinformatieavond 10 maart 2016 Voorkeursvariant Windpark Industrieterrein Moerdijk Raadsinformatieavond 10 maart 2016 Programma Opening wethouder Jaap Kamp Aanleiding en procedure Roger Raat - Reitsma Toelichting milieueffecten en voorkeursvariant

Nadere informatie

Energiek Gelderland. Gelders debat. 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen. www.gelderland.

Energiek Gelderland. Gelders debat. 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen. www.gelderland. Uitnodiging Energiek Gelderland Gelders debat 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen www.gelderland.nl/geldersdebat Provinciale Staten van Gelderland gaan graag met u in

Nadere informatie

Enquête. Noorderhaaks & Windmolens in Koegras

Enquête. Noorderhaaks & Windmolens in Koegras Enquête Noorderhaaks & Windmolens in Koegras April 2015 Inleiding De Bewonersbelangen Vereniging Julianadorp organiseert een enquête om inzicht te krijgen hoe u als bewoner van Julianadorp / Koegras staat

Nadere informatie

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht)

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Bijlage: Projecten in de provincie Utrecht (hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Inleiding In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de Verordening

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied Memo AAN VAN Raadsleden M. Bonouvrié ONDERWERP Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied DATUM 11 september 2012 REGISTRATIENUMMER 1101280/4283 Geachte raadsleden, Naar

Nadere informatie

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1 C.G.M. Neppelenbroek Overlekergouw 3 1151 CX Broek in Waterland Aangetekend Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag Broek in Waterland, 25 juli 2013 Betreft: Waterland

Nadere informatie

Vragen van de heer D.J. van der Sluijs (PVV) over Windturbines, hogedruk gasleidingen en veiligheid

Vragen van de heer D.J. van der Sluijs (PVV) over Windturbines, hogedruk gasleidingen en veiligheid Vragen nr. 83 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 28 oktober 2014 Vragen van de heer D.J. van der Sluijs (PVV) over Windturbines, hogedruk gasleidingen en veiligheid De voorzitter

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer Windpark De Drentse Monden en Oostermoer Nederland stapt over op duurzame energie. Dit is nodig om klimaatverandering tegen te gaan en minder afhankelijk te worden van energie uit het buitenland. Windenergie

Nadere informatie

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Analyse en aanbevelingen - Gemaakt als onderdeel van het beoordelingskader voor ontwikkelingsrichtingen voor het Suikerunieterrein - 6 mei 2010

Nadere informatie

WKO in duurzame gebiedsontwikkeling case Westland Ir. Marion Bakker SenterNovem 030 2393677 m.m.c.bakker@senternovem.nl

WKO in duurzame gebiedsontwikkeling case Westland Ir. Marion Bakker SenterNovem 030 2393677 m.m.c.bakker@senternovem.nl WKO in duurzame gebiedsontwikkeling case Westland Ir. Marion Bakker SenterNovem 030 2393677 m.m.c.bakker@senternovem.nl 12-11-2007Sheet nummer 1 Ontwikkelingen wereldwijd Heeft de Al Gore film impact?

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Raadsvoorstel Agendapunt: 12b Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Wissink Samenvatting: In april 2008 heeft uw raad besloten in te stemmen met

Nadere informatie

Ruimtelijke Visie Windenergie E40-zone. 13 december 2011

Ruimtelijke Visie Windenergie E40-zone. 13 december 2011 Ruimtelijke Visie Windenergie E40-zone 13 december 2011 Windakker Principe visualisatie 48 H+N+S Landschapsarchitecten Principes windakker: Cluster windakker wordt gesitueerd in het relatief open en vlakke

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies haalbaarheidsonderzoek windenergie Project: Haalbaarheidsonderzoek windenergie - fase 1

Samenvatting en conclusies haalbaarheidsonderzoek windenergie Project: Haalbaarheidsonderzoek windenergie - fase 1 Samenvatting en conclusies haalbaarheidsonderzoek windenergie Project: Haalbaarheidsonderzoek windenergie - fase 1 1. Opdracht Bij de begrotingsbehandeling van 2008 hebben de fracties van Groenlinks en

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 1.1. Het project 3 2. Beschrijving huidige en

Nadere informatie

7-PUNTENPLAN 2013-2014

7-PUNTENPLAN 2013-2014 7-PUNTENPLAN 2013-2014 oplegger bij het meerjarig actieplan DUURZAME WADDENEILANDEN OP WEG NAAR EEN ENERGIEKE TOEKOMST IN 2020 1 1. Inleiding Dit 7-punten plan is een oplegger bij het meerjarig actieplan

Nadere informatie

Duurzame energie in Lennik

Duurzame energie in Lennik Duurzame energie in Lennik Op zoek naar mogelijkheden voor duurzame energie in Lennik met speciale aandacht voor de mogelijkheden van windenergie in Lennik 1 Waarom duurzame energie? 1 Streek voorbereiden

Nadere informatie

WINDENERGIE MILIEUFEDERATIE NOORD-HOLLAND OP LAND IN NOORD-HOLLAND

WINDENERGIE MILIEUFEDERATIE NOORD-HOLLAND OP LAND IN NOORD-HOLLAND WINDENERGIE MILIEUFEDERATIE NOORD-HOLLAND OP LAND IN NOORD-HOLLAND Uitgave Milieufederatie Noord-Holland Stationsstraat 38 1506 DH Zaandam tel: 075-6351598 mnh@mnh.nl www.mnh.nl Datum juli 2009 Auteur

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Realisatie wind-energie in Weert in samenwerking met Nederweert, Leudal en Peel-en Maas. Informatiebijeenkomst Commissie Weert, 17 november 2015

Realisatie wind-energie in Weert in samenwerking met Nederweert, Leudal en Peel-en Maas. Informatiebijeenkomst Commissie Weert, 17 november 2015 Realisatie wind-energie in Weert in samenwerking met Nederweert, Leudal en Peel-en Maas Informatiebijeenkomst Commissie Weert, 17 november 2015 1 Inhoud Duurzame energie in Weert POL en samenwerking Uitgangspunt

Nadere informatie

De toolbox. Te gebruiken instrument

De toolbox. Te gebruiken instrument LochemEnergie heeft geen blauwdruk klaarliggen voor het plaatsen van windmolens. We zullen samen met de leden en lokale organisaties de opties en locaties bespreken. We hebben een draaiboek en een toolbox

Nadere informatie

Voor de wind. Advies bij het Startdocument planmer partiёle herziening VRM windenergie. provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland

Voor de wind. Advies bij het Startdocument planmer partiёle herziening VRM windenergie. provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland Voor de wind Advies bij het Startdocument planmer partiёle herziening VRM windenergie provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland Voor de wind. Advies bij het Startdocument planmer partiёle

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

een toename van het aantal initiatieven voor het opwekken van zonne-energie {op daken en zonne-akkers).

een toename van het aantal initiatieven voor het opwekken van zonne-energie {op daken en zonne-akkers). over mogelijkheden van meervoudig ruimtegebruik is nog veel onbekend voorgesteld wordt om in 2-3 piiots hier nader onderzoek naar te doen. Naar de haalbaarheid. Doordat de besluitvorming over het afwegingskader

Nadere informatie

ASPIRAVI. Windpark Assenede

ASPIRAVI. Windpark Assenede ASPIRAVI Windpark Assenede SAMEN GEDREVEN DOOR DE WIND WINDPARK ASSENEDE Windpark Assenede: Projectlocatie Projectkenmerken Timing / planning van de werken Investeer mee via Aspiravi Samen cvba Aankoop

Nadere informatie

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën 2008 In 2008 is het Nationaal Plan van Aanpak Windenergie opgesteld als uitwerking van het coalitieakkoord

Nadere informatie

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op?

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op? Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Groen gas Welke keuzes en wat levert het op? Huidig beleid 100 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 3 PJ. Extra inspanning 200 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 6 PJ.

Nadere informatie

Aanvullingen, wijzigingen en reactive op regiobijeenkomsten plan Opschalingscluster Sieswerd

Aanvullingen, wijzigingen en reactive op regiobijeenkomsten plan Opschalingscluster Sieswerd Stichting Opschalingscluster Sieswerd Schwartzenbergweg 3 8743 KX HICHTUM 06 46257129 sieswerd@sieswerd.nl Aan: Fryslân foar de Wyn info@fryslanfoardewyn.nl Kenmerk: --- Datum: 1 juli 2014 Bijlagen: ---

Nadere informatie

Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden

Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden College V200900553 Samenvatting: Het college stemt in met de kadernotitie "Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden" en legt deze ter vaststelling voor aan de raad. Met de kadernotitie

Nadere informatie

drentse wind windmolens op drentse maat en schaal werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit

drentse wind windmolens op drentse maat en schaal werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit drentse wind bronnen en transport BRONNEN 1. aardwarmte 2. biovergisting 3. windenergie 4. zonne-energie BRONNEN EN transport TRANSPORT Teksten Opsommingen 1. hoogspanningsleidingen 2. gebruikers 3. centra

Nadere informatie

Windmolens voor en na de verkiezingen. Geachte aanwezigen,

Windmolens voor en na de verkiezingen. Geachte aanwezigen, Windmolens voor en na de verkiezingen. Geachte aanwezigen, Ik wil u in vogelvlucht meenemen hoe de gehele huidige situatie van windenergie is ontstaan. Vervolgens zal ik aangeven waar we nu staan en wat

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN Versie 2, d.d. 18 augustus 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker Inhoud 1.

Nadere informatie