SLUIS Windvisie. SAMEN met DE WIND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SLUIS Windvisie. SAMEN met DE WIND"

Transcriptie

1 SLUIS Windvisie SAMEN met DE WIND 1

2 Inhoud 1. Inleiding Omschrijving plangebied Beleidskaders Nationaal beleid Provinciaal beleid Gemeentelijk beleid ten aanzien van windmolens Overwegingen beleid windmolens Impressie windmolens Keuzes in beleid windmolens Toetsing van aanvragen Verzoek Unitron Verzoek Climanova te Eede a. Het betreft een aanvraag voor twee molens binnen het bedrijventerrein te Eede en één molen gelegen naast het bedrijventerrein in het buitengebied Opschalen bestaande windmolen aan de Sasputsestraat

3 1. Inleiding Een van de doelstellingen in de structuurvisie Goed Leven is, de gemeente zo duurzaam mogelijk te maken. In 2012 wordt een gemeentelijke visie op duurzaamheid vastgesteld. De gemeenteraad heeft de wens geuit om vooruitlopend hierop uiterlijk in januari 2012 een visie en een beleid te formuleren voor het opwekken van duurzame energie. De aanleiding hiertoe is dat binnen de gemeente Sluis een aantal bedrijven, actief op het gebied van duurzame energie, initiatieven heeft ontwikkeld om grotere windmolens te plaatsen op het grondgebied van de gemeente Sluis. Deze initiatieven passen niet binnen de huidige uitgangspunten die de gemeente heeft vastgesteld voor windenergie. Op 12 mei 2005 heeft de gemeenteraad immers besloten om niet verder te gaan met de ontwikkeling van windenergie, met uitzondering van windmolens tot 15 meter. Nu - 6 jaar later - is de situatie veranderd. De techniek is verder ontwikkeld en het besef is gegroeid dat het gebruik van fossiele brandstoffen daadwerkelijk verminderd moet worden. Een bijkomende reden is dat men in toenemende mate minder afhankelijk wil zijn van derden. De behoefte aan duurzame energie - in welke vorm dan ook - neemt toe. Bedrijven en burgers zijn zich steeds meer bewust van het belang van duurzaamheid. Er wordt ook niet ingezet op één soort duurzame energie, maar op een combinatie van verschillende vormen van duurzame energie. In deze beleidsnota komen de plannen voor realiseren van windmolens aan de orde. Er zijn op dit moment geen initiatieven voor het realiseren van andere vormen van duurzame energie. Het beleid hiervoor wordt in de loop van 2012 opgesteld. 3

4 2. Omschrijving plangebied Huidige windmolens Het plangebied voor het vaststellen van beleid voor windmolens omvat het gehele grondgebied van de gemeente Sluis. West Zeeuws-Vlaanderen is door zijn eigenheid en ligging een duidelijk herkenbare regio. Centraal in de regio ligt het economische en verzorgingshart Oostburg. Deze kern wordt geflankeerd door belangrijke toeristische en recreatieve functies en een grensoverschrijdend koopcentrum. De kust is nog steeds de grootste toeristische trekpleister. Een belangrijk element is het open polderlandschap, waarbinnen de ontstaansgeschiedenis (de geomorfologie) nog goed herkenbaar is. Daarnaast kent West Zeeuws-Vlaanderen belangrijke natuurgebieden op de grens van land en water - Het Zwin en de Verdronken Zwarte Polder - en zijn er uitgestrekte polders in het achterland. Kenmerkend is ook de overgang van zeeklei- naar dekzandgebied op de grens met België. De landbouw- en recreatiesector zijn de belangrijkste gebruikers van het buitengebied. Het gebied is aangewezen als Nationaal Landschap. Een groot gedeelte van de 4

5 gemeente is tevens aangewezen als Belvederegebied vanwege onder meer het waardevolle cultuurlandschap. De eigenheid van de streek, het behoud van de menselijke maat, het natuurlijk karakter en het beperken van hoogbouw zijn speerpunten in de toekomstvisie Samen Goed. Van belang is verder nog dat in de omgeving van Hoofdplaat 5 windmolens staan met een ashoogte van 80 meter en een vermogen van 3 Megawatt. Bij Schoondijke staat een molen met een ashoogte van 30 meter. 3. Beleidskaders. 3.1 Nationaal beleid In het kader van de Europese klimaatdoelstellingen moet Nederland in % CO2- reductie ten opzichte van 1990 hebben bereikt. Dit zal voor een groot deel moeten plaatsvinden door energiebesparing in de gebouwde omgeving. Daarnaast heeft Nederland als doelstelling vastgelegd dat in % van het energieverbruik duurzaam moet zijn. De regering is van mening dat deze doelstellingen gehaald kunnen worden zonder aanvullende maatregelen; de regering zal dan ook geen beroep doen op de gemeenten om extra inspanningen te leveren. Het lokaal opwekken van energie heeft bij de regering weinig aandacht en er is geen regulerend beleid opgesteld. Dit betekent dat lokale initiatieven mogelijk zijn. Provincies en gemeenten kunnen dus aanvullend beleid vaststellen. 3.2 Provinciaal beleid De provincie heeft haar beleid vastgelegd in de Kadernota Energie- en klimaatbeleid en in de Zeeuwse strategienota Energie- en klimaatbeleid Op volle Kracht. Hierin worden de provinciale ambities en plannen verwoord. In de verkenning op hoofdlijnen - het Omgevingsplan Krachtig Zeeland - heeft de provincie haar doelstelling als volgt geformuleerd: De provincie Zeeland geeft ruimte aan energieproductie en stimuleert energiebesparing. De concrete doelen van het energie- en klimaatbeleid zijn vermindering van de CO2 emissies met 1700 kiloton, 20% duurzame energieopwekking en 20% reductie van het primaire energieverbruik. Windenergie Het streven is om in 2020 minimaal 500 MW windenergie in Zeeland beschikbaar te hebben. De provincie heeft locaties 5

6 aangewezen voor windmolenparken bij de Oosterscheldekering, het Sloegebied, de Kreekraksluizen/Schelde Rijnkanaal en in de Kanaalzone. Ook is er een vergevorderd plan voor een windmolenpark bij de Krammersluizen. Het provinciaal beleid biedt de gemeenten de mogelijkheid zelf beleid te ontwikkelen en uit te voeren ten aanzien van windenergie. Dit beleid heeft dan vooral betrekking op kleine windmolens met een ashoogte tot 15 meter. In de nota Krachtig Zeeland en in het omgevingsplan is geen onderscheid gemaakt in de grootte van de molens. Nieuwe molens met een grotere ashoogte dan 15 meter zijn volgens het huidige omgevingsplan niet toegestaan. Er zijn plannen om in het nieuwe omgevingsplan de maximale ashoogte van 15 meter te verhogen naar Gemeentelijk beleid ten aanzien van windmolens Op 12 mei 2005 heeft de gemeente het beleid ten aanzien van windmolens als volgt geformuleerd: Er wordt niet verder gegaan met de ontwikkeling van windenergie voor windmolens met een ashoogte hoger dan 15 meter. Uitgezonderd is de molen aan de Sasputsestraat; deze mag worden vervangen door twee molens met een maximale ashoogte van 39 meter. In het bestuursakkoord Kaders voor een verantwoorde toekomst (2010), heeft de gemeente aangegeven dat er aandacht moet zijn voor duurzame energie. In het gemeentelijk milieubeleid moet duurzaamheid op het gebied van woningbouw (levensloopbestendig), kleinschalige windenergie, zonnecollectoren en gemeentelijk wagenpark een belangrijke rol vervullen. In de structuurvisie Goed leven is als een van de doelstellingen opgenomen dat de gemeente zo duurzaam mogelijk gemaakt wordt. Om dit te bereiken heeft de gemeente voor de volgende speerpunten gekozen: 1. Het faciliteren en stimuleren van duurzaamheidinitiatieven (o.a. op het gebied van energie, water en duurzame technologische innovatie), die tevens een bijdrage kunnen leveren aan de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van het project, de locatie en/of omgeving. 2. Het opstellen van beleid voor duurzame energie, waaronder windenergie. 3. Agrarische bedrijven de mogelijkheid bieden voor duurzaamheidinitiatieven op het eigen erf zoals een kleine energie-installatie, een co-vergistingsinstallatie en een kleine windturbine. 4. Het stimuleren van het realiseren van de energiesprong bij het renoveren van woningen. 5. Aan bedrijven in de intensieve veehouderij in beperkte mate uitbreidingsmogelijkheden bieden onder voorwaarde van verduurzaming van de energievoorziening. 6. Het faciliteren van een gemeentedekkend netwerk van oplaadvoorzieningen voor elektrische auto s en scootmobiels (E-points). Voor deze speerpunten wordt in 2012 een gemeentelijke visie opgesteld waarin wordt uitgewerkt wat onder een duurzame gemeente wordt verstaan. 6

7 4. Overwegingen beleid windmolens. Het grondgebied van de gemeente Sluis is gelet op de ligging aan zee, zeer geschikt voor windenergie. Op dit moment staan er 5 windturbines met een ashoogte van 80 m (totale tiphoogte 120 m) en een vermogen van 3 Megawatt (MW) en 1 molen met een ashoogte van 30 meter. De bouw van deze windmolens heeft felle discussie opgeleverd in zowel de samenleving als de gemeenteraad. De bestaande molens behoren tot de best presterende van Nederland. Het is dan ook logisch dat er veel interesse bestaat voor het uitbreiden van het aantal molens en het verhogen van de ashoogte van de bestaande molens. Windmolens vormen een van de goedkoopste vormen van duurzame energie en zijn daarom een belangrijk middel om de doelstelling van 14% duurzaam energieverbruik in Nederland in 2020 te bereiken. De ashoogte van een windmolen bepaalt voor een groot deel de opbrengst. Hoe hoger, hoe meer wind, dus hoe hoger de opbrengst. Ook de wieklengte is belangrijk. Bij een verdubbeling van de wieklengte wordt de opbrengst verviervoudigd. Verder lijkt er een markt te ontstaan voor middelgrote molens (tot 50 meter ashoogte). Nu blijkt dat er een grens is aan de hoogte van molens, worden ook middelgrote molens interessant. Deze molens worden gebruikt om onderzoek te doen naar omzettingen naar andere vormen van energie (van windenergie tot waterstof) of worden geplaatst bij lokale bedrijven. Bij plaatsing van windmolens spelen, naast de energieopbrengst die essentieel is voor de initiatiefnemer, een aantal factoren een belangrijke rol: - de mogelijke overlast door geluid, - de mogelijke verstoring van het landschap. 7

8 Mogelijke overlast van het door de windmolen geproduceerde geluid Er zijn (vanzelfsprekend) geluidsnormen waar nieuwe molens aan moeten voldoen. Deze normen zijn gebaseerd op de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en gelden voor de bestaande 5 windmolens. Het buitengebied van Zeeuws-Vlaanderen heeft een laag achtergrondgeluidsniveau. Dat betekent dat draaiende windmolens, ook als ze aan de geluidvoorschriften voldoen, in de ruime omtrek in meer of mindere mate hoorbaar zijn. De afstand van woningen tot de molens moet minimaal 4x de aslengte zijn. In de praktijk blijkt dat op deze afstand de molens wel kunnen voldoen aan de voorschriften maar dat er door omwonenden toch overlast wordt ervaren. De huidige molens maken minder lawaai, maar het blijft een subjectieve ervaring die niet of nauwelijks in regels te vatten is. Mogelijke verstoring van het landschap Windmolens zijn per definitie zichtbaar. Turbines met een ashoogte van 15 meter en hoger hebben impact op hun omgeving. Ze beheersen de omgeving door hun formaat en beweging. Afhankelijk van hun lengte zijn ze in open gebieden tot tientallen kilometers afstand waarneembaar. Een duidelijk voorbeeld hiervan zijn de molens in de Hoofdplaatpolder en bij Eeklo Maldegem. Dit zijn molens met een ashoogte van 80 meter. Windmolens voegen over het algemeen weinig kwaliteit toe aan het landschap; in veel gevallen vermindert de kwaliteit van het landschap. Toch kan dit dominant element bij het landschap passen. Ergens bij passen is immers een waardeoordeel en vaak subjectief. Het is een vorm van beleven, die iedereen anders ervaart. De vraag is niet zozeer of ze inpasbaar zijn in de omgeving, maar in welke omgeving wij ze accepteren. Dat dit geen eenvoudige opgave is blijkt ook uit recent onderzoek. 8

9 In opdracht van het ministerie van VROM is een tweetal onderzoeken uitgevoerd naar de landschappelijke effecten van windturbines. 12 Uit het onderzoek blijkt dat de meningen over de mate waarin windmolens bij of in het landschap passen, zeer verschillend zijn. Over het algemeen hebben jongeren minder problemen met windmolens omdat zij er al aan gewend zijn. Ook blijkt dat de weerstand en de bezwaren tegen molens minder worden naarmate ze er langer staan. Er is dus sprake van gewenning. Maatschappelijke overtuiging kan ook een rol spelen: je mag best zien dat er wat gedaan wordt aan alternatieve energieopwekking, is een uitdrukking die daar bij past. De onderzoeken bevatten ook richtlijnen met betrekking tot de locaties die acceptabel zijn voor het realiseren van windmolens, of die er voor kunnen zorgen dat windmolens minder weerstand ontmoeten. Deze richtlijnen zijn: Combineer turbines met infrastructurele werken (spoorwegen, snelwegen, kanalen) en/of in combinatie met bedrijventerreinen. Plaats solitaire turbines op bedrijventerreinen of in samenhang met turbines in de omgeving en visueel een geheel vormend met het bedrijventerrein. Sluit aan bij de technische infrastructuur. Sluit aan bij gebieden met een technische, en/of economische uitstraling. Sluit aan bij de stedelijke dynamiek. Plaats turbines in buitengebied zonder specifieke landschappelijke of cultuurhistorische waarde. Plaats molens die passen bij de maat van het landschap en de woonomgeving. Concentreer de windmolens op een locatie in plaats van een verspreide ligging in een gebied. Ondersteun initiatieven met een locale binding en economisch aan de streek gebonden; deze worden makkelijker geaccepteerd. Bij het aanwijzen van locaties in onze regio kunnen bovenstaande richtlijnen een hulpmiddel zijn. Er is echter meer. West Zeeuws Vlaanderen is een bijzonder landschap. Het is een open kustlandschap. Het is voor een belangrijk deel ook een goed leesbaar landschap. Hiermee wordt bedoeld dat de (ontstaans)geschiedenis heel goed aan het landschap is af te lezen. Voorbeelden hiervan zijn de gebieden rond het eiland van Cadzand (de smalle kanaalpolders rond het vroegere eiland) en het gebied van de Staats-Spaanse linies waar de geschiedenis voelbaar is. Van groot belang is ook het karakteristieke landschap met belangrijke natuurgebieden (Zwin, Zwarte Polder, kreken). West Zeeuws- Vlaanderen is een Nationaal Landschap. Het landschap van West Zeeuws-Vlaanderen vormt naast het strand - ook het basiskapitaal voor de recreatieve sector, de belangrijkste economische sector in de regio. Verstoring van het landschap waardoor de aantrekkelijkheid voor zowel de bewoners maar zeker ook voor de bezoekers van de regio, achteruit kan gaan, dient te worden voorkomen. 1 Schetsboek windturbines & ruimtelijke kwaliteit, min VROM, Bosch Slabbers Winturbines in het landschap, min. VROM, Alterra

10 Windmolens kunnen de aantrekkelijkheid van het landschap verminderen. Er zullen dus afwegingen gemaakt moeten worden tussen enerzijds het opwekken van alternatieve vormen van energie met behulp van grotere windmolens (met als gevolg een voor velen minder aantrekkelijk landschap) en anderzijds min of meer optimale mogelijkheden voor aantrekkelijk (landelijk) wonen en recreatief verblijven. In ieder geval dient er een juiste balans tussen de opties te worden gevonden. 5. Impressie windmolens Naar aanleiding van bovenstaande richtlijnen is via foto s in kaart gebracht wat de mogelijke effecten zijn van het plaatsen van windmolens. Uit de reeds bovengenoemde onderzoeken is gebleken dat maat en schaal moeilijk zijn weer te geven via foto s of 3D animaties. De werkelijkheid blijkt altijd anders, het blijft een inschatting. Bedrijventerrein Vlasschaard Eede (twee molens met een hoogte van 50 meter) 10

11 Bedrijventerrein Vlasschaard Eede (molen gezien vanaf de weg, hoogte 50 meter) Bedrijventerrein Vlasschaard Eede ( twee molen met een hoogte van 50 en 30 meter) 11

12 Bedrijventerrein Nieuwvliet (hoogte 50 meter) Bedrijventerrein Deltahoek Breskens (hoogte 50 en 30 meter) 12

13 Bedrijventerrein Stampershoek Oostburg ( hoogte 50(2x) en 30meter) Sasputse straat ( een molen van 50 en de huidige molen van 30 meter) 13

14 6. Keuzes in beleid windmolens. Er wordt een onderscheid gemaakt in windmolens. - Windmolens met een ashoogte tot 15 meter. - Windmolens met een ashoogte van 15 tot 50 meter. - Windmolens met een ashoogte groter dan 50 meter. In alle gevallen moet voorkomen worden dat er geluidsoverlast ontstaat voor omwonenden. Om mogelijke overlast zoveel mogelijk te beperken zal bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor de bouw van nieuwe windmolens geëist worden, dat de geluidproductie zo laag is als de stand van de techniek dat mogelijk maakt (Best Technical Means). Dat vraagt dus een optimale inspanning van de initiatiefnemer op dit punt. Windmolens tot 15 meter ashoogte. Deze zijn mogelijk in het gehele gebied van de gemeente Sluis. Voor deze molens is in 2005 de beleidsvisie kleine windturbines 3 vastgesteld. Dit beleid is verder uitgewerkt in het Bestemmingsplan Buitengebied (vastgesteld juni 2011). Molens met een maximale tiphoogte tot 15 meter mogen in het buitengebied geplaatst worden binnen de bouwblokken. De 15 meter is gebaseerd op de gemiddelde hoogte van de meeste elementen in het Nederlandse landschap. In het nieuwe omgevingplan wordt de tiphoogte van 15 meter mogelijk veranderd in een ashoogte van 15 meter. Dit maakt het beleid duidelijker omdat de omvang van de molens zeer verschillend zijn ( wieken, overige typen) In beginsel wordt uitgegaan van één kleine windturbine (KWT) per project, gericht op individueel gebruik. In specifieke omstandigheden, bijvoorbeeld op een groot gebouw, bij relatief grootschalige bedrijfsfuncties of in gezamenlijke projecten, bestaat er geen bezwaar tegen meerdere KWT s. Daarbij dient dan wel een goede onderbouwing te worden gegeven bij de inpassing van de KWT s in de omgeving. Uit onderzoek bij het testpark te Schoondijke blijkt dat de opbrengst op een hoogte van 20 meter aanmerkelijk (+20%) beter is. In het nieuwe omgevingsplan wordt deze mogelijkheid onderzocht. Het beleid zoals dat is vastgesteld in bestemmingsplan Buitengebied wordt voorlopig niet veranderd. Indien in het provinciale beleid de tiphoogte van 15 meter veranderd wordt in een ashoogte van 15 meter wordt het gemeentelijk beleid hierop aangepast. Windmolens met een ashoogte tot 50 m. Dit is een nieuwe categorie molens. De hoogte heeft een forse invloed op de omgeving. Velen zullen dit als storend ervaren, ook reeds op grotere afstand.. Velen zullen zich ook niet storen aan deze molens in het landschap: men mag ook in een kwetsbaarder landschap best ervaren dat er gewerkt wordt met alternatieve vormen van energieopwekking. 3 Beleidsvisie kleine windturbines, Provincie zeeland 14

15 De kwetsbaarheid van het landschap in de regio is het grootst in het kustgebied en in de overgangsgebieden van zeeklei- naar dekzandgebied aan de Belgische grens, een gebied dat kleinschaliger is en ook relatief veel natuurwaarden heeft. Het is anders van karakter dan het meer oostelijker gelegen deel van de regio. Grootschaligheid en puur agrarisch grondgebruik zijn hier aan de orde. De westelijke gebieden van de gemeente vormen met hun specifieke kwaliteiten ook het hart van het landschap dat het basiskapitaal vormt voor de recreatieve ontwikkeling van onze regio. De gebieden zijn aangegeven op kaart 1. Het beleid ten aanzien van windmolens wordt in het westelijk gebied niet gewijzigd. Oostelijk deel Westelijk deel Kaart 1. Het gebied in het oostelijk deel van de gemeente biedt wel mogelijkheden. Het gaat hier om een grootschalig puur agrarisch gebied dat relatief dun bevolkt is. Binnen de grenzen die hierboven aangeven zijn voor beperking van geluidhinder, zijn hier mogelijkheden voor de bouw van molens met een ashoogte tot maximaal 50 meter. Bij plaatsing van meerdere windmolens is concentratie een voorwaarde. Dat betekent, dat juist het gebied waar nu reeds de 5 windmolens van meer dan 50 meter ashoogte staan, hiervoor in aanmerking komt. Windmolens met een ashoogte hoger dan 50 meter. Het huidige beleid blijft hiervoor gehandhaafd. Deze molens worden in het landschap van West Zeeuws Vlaanderen niet toegestaan. 15

16 Bijzondere locaties: Het hiervoor reeds genoemde onderzoek heeft uitgewezen dat bijzondere locaties bijzondere mogelijkheden bieden. Grotere molens (tot een ashoogte van 50 meter) worden op de volgende locaties niet als bijzonder storend ervaren en zijn hier dan ook toegestaan: - Bedrijventerreinen, zeker in combinatie met wat omvangrijke infrastructurele voorzieningen bieden deze mogelijkheden voor solitaire windmolens van wat grotere hoogte. De realisering van grotere windmolens (boven 50 m ashoogte) is niet gewenst. Een solitaire opstelling van een molen met een ashoogte tot 50 meter is wel mogelijk. De bedrijventerreinen te Breskens, Oostburg en Eede komen hiervoor in aanmerking. Schoondijke is gezien zijn ligging geen optie omdat de afstanden te gering zijn. - Locaties waar al een windmolen aanwezig is. Waar reeds enige tijd een grotere molen aanwezig is, is reeds sprake van gewenning aan de situatie. Vervanging van een bestaande grotere molen door een molen met een maximale ashoogte van 50 meter is verantwoord. Samenvatting Beleid voor windmolens met een tiphoogte tot 15 meter is reeds vastgesteld en behoeft vooralsnog geen aanpassing. Windmolens met een ashoogte tot 50 meter zijn toegestaan op de grotere bedrijventerreinen in Breskens, Oostburg en Eede. In het oostelijk deel van de gemeente ( Lijn Breskens/Schoondijke/ Waterlandkerkje) zijn windmolens niet uitgesloten. Initiatieven moeten individueel beoordeeld worden. Windmolens met een ashoogte groter dan 50 meter zijn nergens toegestaan. Vervanging van bestaande molens met een ashoogte tot maximaal 50 meter is toegestaan. Evaluatie beleid: Het is belangrijk dat het vastgestelde beleid na verloop van tijd geëvalueerd wordt en indien nodig bijgesteld. Indien een aantal initiatieven zijn goedgekeurd is het belangrijk de gevolgen hiervan in kaart te brengen. De mogelijkheid bestaat immers dat het beleid niet overeenkomt met de verwachtingen. De drie ingediende initiatieven worden getoetst aan het nieuwe beleid. Nieuwe initiatieven worden voorlopig aangehouden tot de resultaten van de huidige initiatieven zijn geëvalueerd. Dit gebeurt uiterlijk 1 jaar na de realisatie van de initiatieven doch uiterlijk 3 jaar na het vaststellen van het beleid. 16

17 7. Toetsing van aanvragen.. In 2011 zijn een drietal verzoeken ingediend bij de gemeenteraad. Deze initiatieven kunnen nu getoetst worden aan het vastgestelde beleid 1. Verzoek Unitron. a. Het betreft hier een aanvraag voor één molen van maximaal 40 meter op het bedrijventerrein Deltahoek bij aardappelhandel Terrapoint, in het buitengebied of op het bedrijventerrein te IJzendijke. b. De windmolen dient om onderzoek te doen naar innovatieve toepassingen van windenergie waaronder het omzetten van windenergie in waterstofgas. In landen waar een landelijk elektriciteitsnet ontbreekt, streven dorpsgemeenschappen een soort zelfvoorzienend vermogen na. Indien het mogelijk is windenergie om te zetten naar elektriciteit en dit weer naar waterstofgas kan er in deze gemeenschappen een gesloten energiebalans ontstaan waarbij en geen sprake hoeft te zijn van een uitgebreide infrastructuur. Indien het verzoek getoetst wordt aan het beleid dan kan dit verzoek gehonoreerd worden met als voorwaarde dat de windmolen op het bedrijventerrein Deltahoek komt te staan. De locaties buitengebied en bedrijventerrein IJzendijke komen niet in aanmerking. 2. Verzoek Climanova te Eede a. Het betreft een aanvraag voor twee molens binnen het bedrijventerrein te Eede en één molen gelegen naast het bedrijventerrein in het buitengebied. b. Het gaat om een commercieel project wat gebonden is aan het bedrijf ter plaatse dat CO2 neutraal wil produceren. c. Het is niet gelegen direct bij een woonkern ( afstand ruim 400 meter) De twee molens op het bedrijventerrein vallen binnen de richtlijnen en worden toegestaan. De molen die in het buitengebied staat kan niet gehonoreerd worden. 3. Opschalen bestaande windmolen aan de Sasputsestraat a. De 30 meter hoge molen aan de Sasputse straat is aan vervanging toen. Het verzoek is de molen op te schalen tot een hoogte van 50 meter. Het betreft de enige windmolen van deze hoogte in het buitengebied. De molen past binnen de huidige richtlijnen In alle gevallen moet een inspraakprocedure worden gevolgd en is er volop ruimte voor reactie. 17

Duurzame Energie. Samen groen

Duurzame Energie. Samen groen Duurzame Energie Samen groen 2 Samen Groen COLOFON Opgesteld in eigen beheer door de gemeente Sluis, 15 mei 2012 Projectleider: Vormgeving: Fotografie: Albert Ingels Gemeente Sluis Louis Drent Danny de

Nadere informatie

Duurzame Energie. Samen groen

Duurzame Energie. Samen groen Duurzame Energie Samen groen 2 Samen Groen COLOFON Opgesteld in eigen beheer door de gemeente Sluis, 15 mei 2012 Projectleider: Vormgeving: Fotografie: Albert Ingels Gemeente Sluis Louis Drent Danny de

Nadere informatie

Beleidskader windenergie

Beleidskader windenergie Bijlage 1 Beleidskader windenergie Europese richtlijn 2009/28/EG De Europese richtlijn 2009/28/EG verplicht Nederland om in 2020 14 procent van het totale bruto-eindverbruik aan energie afkomstig te laten

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Beleidsnotitie Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Aanleiding De afgelopen periode is de interesse voor kleine windturbines in Nederland toegenomen. Verwacht wordt dat de komende jaren

Nadere informatie

Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen

Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen 1 Doelstelling Dordrecht 2015 Routekaart Duurzaamheidsdoelstellingen 2010-2015: Doelstelling 2015 Duurzame energie 132 TJ

Nadere informatie

Achtergrond en doel presentatie

Achtergrond en doel presentatie Achtergrond en doel presentatie Achtergrond Uitnodiging van de raad; Nuon heeft reeds wind turbines in de Hoofdplaatpolder; Nuon ziet mogelijkheden voor het op termijn vervanging van de huidige turbines

Nadere informatie

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Algemeen 1.2. Aanleiding en doel 1.3. Plangebied 1.4. Leeswijzer 2. PLANBESCHRIJVING 2.1. Bestaande situatie 2.2. Gewenste

Nadere informatie

Voor- of tegenwind? Drenthe Molenvrij?

Voor- of tegenwind? Drenthe Molenvrij? Voor- of tegenwind? Het Ministerie van Economische Zaken heeft aangegeven met alle provincies tot afspraken te willen komen over windenergie: hoeveel energie kan er in elke provincie opgewekt worden met

Nadere informatie

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Beoordelingskader (grote) zonneparken op maaiveld in Dalfsen Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Zonneparken op maaiveld Op 26 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Dalfsen besloten

Nadere informatie

Ontwerp wijziging PRVS

Ontwerp wijziging PRVS Model bekendmaking regeling provinciale staten 1 8 Ontwerp wijziging PRVS Ontwerp besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van [..], tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie

Nadere informatie

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding 1 Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Versie: 25 april 2013 Opgesteld door: Windgroep Goeree-Overflakkee, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland Aanleiding Waarom zijn

Nadere informatie

Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied

Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied 1 inleiding Windturbines dragen bij aan een schoner milieu en hebben een moderne, hightech uitstraling. Windturbines hebben grote

Nadere informatie

Windmolenproblematiek in rangorde van grof naar fijn Probleem Gevolg Waarschijnlijk gevolg Maatregel Voornemen E.U. Beleid Nederlandse regering

Windmolenproblematiek in rangorde van grof naar fijn Probleem Gevolg Waarschijnlijk gevolg Maatregel Voornemen E.U. Beleid Nederlandse regering Windmolenproblematiek in rangorde van grof naar fijn Probleem: Wereldwijd toename energie uit fossiele brandstof Gevolg: CO2 uitstoot, slinkende brandstofvoorraden en toenemende milieubelasting Waarschijnlijk

Nadere informatie

KLEINE WINDTURBINES NOVEMBER 2013. Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon

KLEINE WINDTURBINES NOVEMBER 2013. Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon KLEINE WINDTURBINES NOVEMBER 2013 Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon 2 KLEINE WINDTURBINES DORP STAD & LAND DORP STAD & LAND KLEINE WINDTURBINES

Nadere informatie

Duurzame energie op Goeree-Overflakkee

Duurzame energie op Goeree-Overflakkee Bestuursakkoord Duurzame energie op Goeree-Overflakkee Ondergetekenden: 1. De gemeente Dirksland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...(naam),...(functie), krachtens het machtigingsbesluit van

Nadere informatie

Waarom dit windpark? Windplan Blauw. Energieakkoord 2020: Megawatt (MW) aan windenergie op land in 11 provincies

Waarom dit windpark? Windplan Blauw. Energieakkoord 2020: Megawatt (MW) aan windenergie op land in 11 provincies Waarom dit windpark? Inzet op energiebesparing en hernieuwbare energie 2020: 14% hernieuwbare energie 2023: 16% hernieuwbare energie Energieakkoord 2020: 6.000 Megawatt (MW) aan windenergie op land in

Nadere informatie

Facetbestemmingsplan mini -windturbines V O O R O N T W E R P

Facetbestemmingsplan mini -windturbines V O O R O N T W E R P Facetbestemmingsplan mini -windturbines V O O R O N T W E R P Facetbestemmingsplan mini -windturbines V O O R O N T W E R P Inhoud Toelichting Regels 1 december 2015 Projectnummer 090.00.00.00.95 T o e

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014

Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 De Verordening Romte Fryslân 2014, zoals vastgesteld op 24 juni 2014, en in werking getreden op 1 augustus 2014, en laatstelijk gewijzigd op 18 februari 2015 wordt

Nadere informatie

De paragrafen en worden in het kader van deze partiële herziening als volgt gewijzigd;

De paragrafen en worden in het kader van deze partiële herziening als volgt gewijzigd; Partiële herziening Omgevingsplan Flevoland 2006 Beleidsaanpassing windenergie inzake vrijwaring van de gemeenten Noordoostpolder en Urk en Markermeer, IJmeer en IJsselmeer. De paragrafen 5.7.1 en 7.3.4

Nadere informatie

Duiven. Introductie. Bron:

Duiven. Introductie. Bron: Duiven Duiven Introductie Duiven is een levendige gemeente, bestaande uit het dorp Duiven en de kleinere kernen Groessen en Loo, respectievelijk ten zuidoosten en zuidwesten van het dorp Duiven. De gemeente

Nadere informatie

Partiële herziening Omgevingsplan Flevoland voor windenergie

Partiële herziening Omgevingsplan Flevoland voor windenergie Partiële herziening Omgevingsplan Flevoland voor windenergie Het beleid voor windenergie komt na aanpassing als volgt te luiden. Essentie van het windbeleid Als windrijke provincie wil Flevoland optimaal

Nadere informatie

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen naar aanleiding van introductie wethouder Wagemakers Hoe is de provincie tot de keuze van de twee locaties gekomen? In de provincie Zuid Holland wordt

Nadere informatie

Aan Dorpsbelangen Zoutkamp, Wehe-den Hoorn, 16 juni 2014

Aan Dorpsbelangen Zoutkamp, Wehe-den Hoorn, 16 juni 2014 Aan Dorpsbelangen Zoutkamp, Wehe-den Hoorn, 16 juni 2014 Onderwerp: Windmolenpark(en) in de gemeente Kollumerland c.a. Geachte Dorpsbelangen Zoutkamp, Er zijn bij Fryslân foar de Wyn (FfdW) plannen voor

Nadere informatie

windenergie worden steeds belangrijker Beyza

windenergie worden steeds belangrijker Beyza windenergie worden steeds belangrijker Beyza 1 INHOUDSOPGAVE 2 VOORWOORD 3 3 INLEIDING 4 4 WINDENERGIE 5 5 VOOR- EN NADELEN VAN WINDENERGIE 5 6 GESCHIEDENIS 5 7 BEPERKINGEN BIJ HET PLAATSEN VAN WINDMOLENS

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PLAATSEN KLEINE WINDTURBINES.

BELEIDSNOTITIE PLAATSEN KLEINE WINDTURBINES. BELEIDSNOTITIE PLAATSEN KLEINE WINDTURBINES. Toetsingskaders kleine windturbines (kwt). Eén van de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken is het plaatsen van kleine winturbines. Deze technologie

Nadere informatie

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel *Z7348DBDA7D* raadsvoorstel Vergadering Gemeenteraad van 20-07-2016 Afdeling Naam opsteller voorstel Portefeuillehouder : Ruimtelijk Beleid : Roij, Maaike van; Arts, Marian : G.J.W. (Geert) Gabriëls Raadsvoorstel:

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing windlocatie Westpoortweg + visualisaties

Landschappelijke inpassing windlocatie Westpoortweg + visualisaties + visualisaties 7 juli 2016 Onderstaande tekst is overgenomen uit de Ruimtelijke onderbouwing windlocatie Westpoortweg. In de Ruimtelijk onderbouwing is ook de projectbeschrijving en het planologisch kader

Nadere informatie

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN Terneuzen Cultuurhistorische Waardenkaart Datum: februari 2013 Opgesteld door: Gemeente Terneuzen Gemeente Terneuzen Stadhuisplein 1 Postbus 35 4530 AA Terneuzen

Nadere informatie

Geluid. De norm: 47 db L den

Geluid. De norm: 47 db L den Geluid De norm: 47 db L den Elk windenergieproject moet voldoen aan de wettelijke norm: 47 db L den bij alle geluidsgevoelige objecten in de buurt. Dit is de maximaal toegestane gemiddelde jaarlijkse geluidsdruk

Nadere informatie

De wind in de zeilen voor Dilbeek

De wind in de zeilen voor Dilbeek De wind in de zeilen voor Dilbeek Op zoek naar geschikte locaties voor windturbines in Dilbeek aan de hand van het Windplan Vlaanderen en de Vlaamse Omzendbrief Windenergie Waarom windenergie? Op zoek

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van de gemeente Kollumerland c.a., Wehe-den Hoorn, 16 juni 2014

Aan de gemeenteraad van de gemeente Kollumerland c.a., Wehe-den Hoorn, 16 juni 2014 Aan de gemeenteraad van de gemeente Kollumerland c.a., Wehe-den Hoorn, 16 juni 2014 Onderwerp: Windmolenpark(en) in de gemeente Kollumerland c.a. Geachte gemeenteraad, Er zijn bij Fryslân foar de Wyn (FfdW)

Nadere informatie

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land 3 februari 2010 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, doel en aanpak 2. Waar wél; concentratiegebieden 3. Waar niét: vrijwaringsgebieden i 4. Overig Nederland

Nadere informatie

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20%

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20% Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Zoals hierboven geschetst staat D66 Ik sta hier gedeeltelijk achter Omdat dit omwonenden een prima voor het plaatsen van deze instrumentarium

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

Spiekbriefje Frisse Wind

Spiekbriefje Frisse Wind Spiekbriefje Frisse Wind Feiten over windenergie voor feestjes, verjaardagen of andere bijeenkomsten. Er worden dan veel halve waarheden over windenergie verkondigd, en dat is jammer, want windenergie

Nadere informatie

dhr. E. Goldsteen - Ruimtelijke ordening en bouwzaken 3. Beheer openbare ruimte

dhr. E. Goldsteen - Ruimtelijke ordening en bouwzaken 3. Beheer openbare ruimte Agendapunt: 6 Onderwerp: Windenergie (bijlage bij raadsvoorstel 23 april 2007) Commissie: 10-3-2008, nr. 6 Raadsvoorstel: 20-2-2008, nr. 258 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. E. Goldsteen

Nadere informatie

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug CONCEPT Omgevingsdienst regio Utrecht Mei 2015 opgesteld door Erwin Mikkers Duurzame energie per Kern in gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Opsterland. Nr. 25469 16 februari 2017 AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND 1.INLEIDING ZONNE-ENERGIE IN OPKOMST Het

Nadere informatie

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Lelystad, juli 2014 Het plan Het Federatieplan Windenergie bestaat uit onderlinge afspraken tussen bewoners, grondeigenaren en windmoleneigenaren in

Nadere informatie

Bijeenkomst wind- en zonne-energie 3 november 2014

Bijeenkomst wind- en zonne-energie 3 november 2014 Bijeenkomst wind- en zonne-energie 3 november 2014 Op uitnodiging van de gemeente bezochten circa 40 bewoners de avond waar ze in gesprek gingen over duurzame energie. De bijeenkomst werd samen met de

Nadere informatie

Kadernotitie duurzame energiebronnen (wind en zon)

Kadernotitie duurzame energiebronnen (wind en zon) Kadernotitie duurzame energiebronnen (wind en zon) Gemeente Tholen, 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Ambitie gemeente Tholen pag. 4 3. Kleine windturbines pag. 8 4. Grote windturbines pag. 9 5.

Nadere informatie

Windenergie in Almere

Windenergie in Almere In dit boekje is te vinden: Ambitie: Almere energieneutraal in 2022 Waarom deze ambitie? Hoe bereiken we de ambitie? Energie Werkt! Vergelijking met ontwikkeling zonder beleid Ambitie: Almere energieneutraal

Nadere informatie

Stedenbouwkundige visie Halderberge: geluidsschermen langs het spoor met betrekking tot het Meerjaren Programma Geluid Spoor

Stedenbouwkundige visie Halderberge: geluidsschermen langs het spoor met betrekking tot het Meerjaren Programma Geluid Spoor Stedenbouwkundige visie Halderberge: geluidsschermen langs het spoor met betrekking tot het Meerjaren Programma Geluid Spoor 1 INHOUD I INLEIDING 3 II VISIE OP GELUIDSSCHERMEN 4 III SCHERMTYPEN EN BEGROEIIING

Nadere informatie

Naar een koers duurzaam Middag Humsterland Ruimtelijk scenario onderzoek duurzame energie opwekking. tbv informerende raadspresentatie 14 juni 2017

Naar een koers duurzaam Middag Humsterland Ruimtelijk scenario onderzoek duurzame energie opwekking. tbv informerende raadspresentatie 14 juni 2017 Naar een koers duurzaam Middag Humsterland Ruimtelijk scenario onderzoek duurzame energie opwekking tbv informerende raadspresentatie 14 juni 2017 INLEIDING SCENARIO ONDERZOEK BOERDERIJEN DORPSOMGEVING

Nadere informatie

Registratienummer: Z / Vaststelling Reikwijdte en Detailniveau Windpark Haringvliet GO

Registratienummer: Z / Vaststelling Reikwijdte en Detailniveau Windpark Haringvliet GO Vaststelling Reikwijdte en Detailniveau Windpark Haringvliet GO Pagina 1 van 10 Inleiding Dit document vormt de vaststelling van het advies Reikwijdte en Detailniveau voor de m.e.r.- procedure voor windpark

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 2 maart 2015, tot wijziging van de Structuurvisie Noord-Holland 2040 in verband met Wind op Land

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 2 maart 2015, tot wijziging van de Structuurvisie Noord-Holland 2040 in verband met Wind op Land Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 2 maart 2015, tot wijziging van de Structuurvisie Noord-Holland 2040 in verband met Wind op Land Provinciale Staten van Noord-Holland; Gelezen de voordracht

Nadere informatie

Kenmerken en kwaliteiten landschap

Kenmerken en kwaliteiten landschap h o o f d s t u k 1 Kenmerken en kwaliteiten landschap Oude Rijnzone (N11) De Oude Rijnzone maakt deel uit van het Hollandse veenweidegebied en wordt gekenmerkt door de Oude Rijn met rijke lintbebouwing

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen... blz. 3. Hoofdstuk 2 Algemene en autonome bepalingen... blz. 5

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen... blz. 3. Hoofdstuk 2 Algemene en autonome bepalingen... blz. 5 NOODVERORDENING WIND Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen..... blz. 3 Hoofdstuk 2 Algemene en autonome bepalingen...... blz. 5 Hoofdstuk 3 Instructies voor bestemmingsplannen... blz. 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Windenergie Lage Weide.

Windenergie Lage Weide. Windenergie Lage Weide. Het project/plan De Gemeente Utrecht wil op het industriepark Lage Weide de realisatie van een windpark door energie-u ruimtelijk mogelijk maken. Het park krijgt een capaciteit

Nadere informatie

Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH. Geachte college,

Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH. Geachte college, Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH Uw kenmerk : Datum : 13 oktober 2011 Ons kenmerk : DZH/RO/Wonen 2011-668 Contactpersoon : P. Vermeulen

Nadere informatie

Houtskoolschets Windstreek 2011

Houtskoolschets Windstreek 2011 Windenergie in Fryslân, voorgeschiedenis Bij de evaluatie van Windstreek 2000 in 2008 hebben Provinciale Staten Gedeputeerde Staten gevraagd om nieuw beleid voor windenergie op te stellen. Houtskoolschets

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE. Nummer:

RAADSCOMMISSIE. Nummer: RAADSCOMMISSIE Onderwerp: Nummer: Datum vergadering: 4 februari 2014 Locatieonderzoek kleine windmolens op bedrijventerreinen Hooidijk, Groot Verlaat en Dolderkanaal in Steenwijk en Boterberg in Oldemarkt.

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 22 oktober 2014, kenmerk

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 22 oktober 2014, kenmerk VOORBEREIDINGSBESLUIT WINDENERGIE Provinciale Staten van Flevoland, Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 22 oktober 2014, kenmerk 1659231 Overwegende dat: de provincie Flevoland met minder

Nadere informatie

Bijlage 1: Ambitie en kader

Bijlage 1: Ambitie en kader BIJLAGEN Bijlage 1: Ambitie en kader Provincie Fryslân In de provinciale Verordening Romte is aangegeven dat bij een ruimtelijk plan voor het landelijk gebied rekening moet worden gehouden met de herkenbaarheid

Nadere informatie

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat:

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat: De Minister van Economische Zaken en De Minister van Infrastructuur en Milieu Overwegende dat: - het wenselijk is te voorkomen dat zich in het gebied dat bestemd zal worden voor het Windpark Zeewolde en

Nadere informatie

Bijlage A. Begrippenlijst

Bijlage A. Begrippenlijst Titel Bijlage A. Begrippenlijst Datum 10-11-2016 Auteur Anne Schipper Aanlegfase Fase gedurende welke activiteiten worden uitgevoerd die specifiek verband houden met het initiatief. Alternatieven Mogelijkheden

Nadere informatie

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines?

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines? Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Groningen PVV Groningen wil niet dat er Ik sta hier niet achter windturbines in bewoond gebied komen! PVV Heel belangrijk PVV Groningen

Nadere informatie

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 postadres: Berkenlaan 2, 9651 BK Meeden email: secretaris@tegenwindn33.nl woordvoerder: dhr. A. Ammersken www.tegenwindn33.nl

Nadere informatie

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg In dit document geven we de foto s weer van gesprek 1, in de volgorde zoals die zijn opgehangen. De tekst die er bij staat is een weergave

Nadere informatie

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Ruimte voor Limburg Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 361 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 postadres: Berkenlaan 2, 9651 BK Meeden email: secretaris@tegenwindn33.nl woordvoerder: dhr. A. Ammersken www.tegenwindn33.nl

Nadere informatie

snelwegen voor de wind

snelwegen voor de wind snelwegen voor de wind Snelwegen voor de wind GroenLinks stelt voor om grond langs snelwegen beschikbaar te stellen voor de bouw van windmolens. Er is in Nederland meer dan 2300 kilometer snelweg. Langs

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Noodverordening wind 2015/05 Nummer 1716491

PROVINCIAAL BLAD. Noodverordening wind 2015/05 Nummer 1716491 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Flevoland. Nr. 1163 11 maart 2015 Noodverordening wind 2015/05 Nummer 1716491 Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen Artikel 1.1 - Begripsbepalingen In deze verordening

Nadere informatie

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen September 12, 2012 Deze marktstudie werd uitgevoerd in samenwerking met Gfk Significant uit Leuven. 1 Gemeenten van de 308 Vlaamse gemeenten werden geïnterviewed.

Nadere informatie

DATUM 11 mei 2015 DOORKIESNUMMER FAXNUMMER

DATUM 11 mei 2015 DOORKIESNUMMER FAXNUMMER Gemeente Maastricht > REiXIURADRES POSTBUS 1992.6201 BZ MAASTRICHT Aan de leden van de gemeenteraad BEZOEKADRES Mosae Forum 10 6211 DW Maastricht POSTADRES Postbus 1992 6201 BZ Maastricht mvw.gilubëhtmaactrlcmt.nl

Nadere informatie

Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas

Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas Door de vastgestelde energie- en klimaatdoelstelling binnen Europa om in 2050 energieneutraal te zijn, is het voor de hele samenleving maar met name voor bedrijven

Nadere informatie

Houten, 17 februari Geachte leden van het rondetafelgesprek,

Houten, 17 februari Geachte leden van het rondetafelgesprek, Houten, 17 februari 2015 Geachte leden van het rondetafelgesprek, Inleiding Mijn naam is Ruben Berendts en ik spreek in namens Windpark Goyerbrug. Windpark Goyerbrug is een windpark in ontwikkeling tussen

Nadere informatie

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon. Inleiding Het veenkoloniaal gebied in Drenthe is door het Rijk aangewezen

Nadere informatie

Betreft: Uitgangspunten voor het constructieve ontwerp windmolen op dak Jan Olphert Vaillantlaan 63

Betreft: Uitgangspunten voor het constructieve ontwerp windmolen op dak Jan Olphert Vaillantlaan 63 T 0625003207" # VAN DAVE LAMBRECHTS" 26 januari 2011 (week 4) de heer Kossen Cluster Dienstverlening Afdeling Vergunningen Team Wabo Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Postbus 94801 1090 GV Amsterdam Betreft:

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/4543 Registratiedatum: Afdeling: Leefomgeving Agendapunt: 49-Va-09 Openbaar: Ja X Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Windpark gemeente Kranenburg (DE) Besluit: Kennis te nemen van

Nadere informatie

Bij brief van 13 december 2016, ingekomen op 13 december 2016, heeft u namens de GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld.

Bij brief van 13 december 2016, ingekomen op 13 december 2016, heeft u namens de GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld. Statenfractie Groen Links De heer A. Uijlenhoet Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 www.brabant.nl IBAN

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

omgevingsvergunning (4 september 2013) 2. Advies Dorp, Stad & Land van 12 november Windturbine Westvlietweg 7 montageafbeeldingen

omgevingsvergunning (4 september 2013) 2. Advies Dorp, Stad & Land van 12 november Windturbine Westvlietweg 7 montageafbeeldingen Rechtbank Den Haag Locatie Den Haag Bestuursrecht Postbus 20302 2500 EH DEN HAAG Datum 12 november 2013 Uw brief/kenmerk Zaaknummer SGR 13/8389 WABOA Contactpersoon Dhr. Ing. D. Rietbergen Telefoon 070-300

Nadere informatie

PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN

PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN Concept PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN BELEIDSNOTITIE VAN GEDEPUTEERDE STATEN DECEMBER 2004 1. Doel en Aanleiding In haar brief van 11 november 2003 aan de Tweede Kamer heeft de Minister van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 9. Extra windturbines in gemeente Dalfsen. Datum: 25 maart Decosnummer: 7

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 9. Extra windturbines in gemeente Dalfsen. Datum: 25 maart Decosnummer: 7 Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 9 Onderwerp: Extra windturbines in gemeente Dalfsen Datum: 25 maart 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 7 Informant: Leonie van Dam

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 Voor raadsvergadering d.d.: 19-03-2013 Agendapunt: 06 Onderwerp:

Nadere informatie

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016 Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 1 1 Inleiding Op 18 februari 2015 heeft Provinciale Staten van Fryslân het beleidsstuk

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 13. Datum: 12 augustus 2014. Decosnummer: 226. E. m.borkent@dalfsen.nl T.

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 13. Datum: 12 augustus 2014. Decosnummer: 226. E. m.borkent@dalfsen.nl T. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 13 Onderwerp: Geurverordening Datum: 12 augustus 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 226 Informant: Marco Borkent E. m.borkent@dalfsen.nl

Nadere informatie

Windpark De Veenwieken

Windpark De Veenwieken Nieuwsbrief editie 2 juni 2016 Windpark De Veenwieken In het gebied tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg is windpark De Veenwieken gepland. In deze nieuwsbrief houden de provincie Overijssel en de gemeente

Nadere informatie

Intentieovereenkomst Windpark Zeewolde

Intentieovereenkomst Windpark Zeewolde Intentieovereenkomst Windpark Zeewolde Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp, handelend in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, hierna te noemen: EZ; 2. De Minister van Infrastructuur

Nadere informatie

Informatiekrant van de gemeente Reimerswaal

Informatiekrant van de gemeente Reimerswaal Informatiekrant van de gemeente Reimerswaal 2. Hoger en meer 4. Waarom windenergie? 5. Een geschikte plek 6. Gevolgen voor vogels 7. Mogelijke nadelen voor omwonenden - hoe dit plan tot stand kwam 8. Inspraak,

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing grootschalige en 20 m hoge kleinschalige reclamemasten in Sloterdijk III.

Ruimtelijke onderbouwing grootschalige en 20 m hoge kleinschalige reclamemasten in Sloterdijk III. Ruimtelijke onderbouwing grootschalige en 20 m hoge kleinschalige reclamemasten in Sloterdijk III. Grootschalige reclamemasten Het voornemen & interpretatie van het beleid In het bestemmingsplan Sloterdijk

Nadere informatie

KGO-beleid. KGO-balansmodel. Gemeente Haaksbergen. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Versie 2, december 15

KGO-beleid. KGO-balansmodel. Gemeente Haaksbergen. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Versie 2, december 15 KGO-beleid KGO-balansmodel Gemeente Haaksbergen Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Versie 2, december 15 Aanleiding In de omgevingsvisie van de provincie Overijssel is de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

Nadere informatie

Rijne Energie bij u in de buurt. Informatieavond Nieuwegein Inge Verhoef 9 mei 2017

Rijne Energie bij u in de buurt. Informatieavond Nieuwegein Inge Verhoef 9 mei 2017 Rijne Energie bij u in de buurt Informatieavond Nieuwegein Inge Verhoef 9 mei 2017 Urgentie Er is iets aan de hand met het klimaat. De energietransitie vraagt veel van ons Besparing, windmolens, zonne-energie,

Nadere informatie

ASPIRAVI. Project E403 Lichtervelde en Wingene

ASPIRAVI. Project E403 Lichtervelde en Wingene ASPIRAVI Project E403 Lichtervelde en Wingene Groei naar een duurzame samenleving Europese doelstelling tegen de opwarming van het klimaat : 20-20-20 tegen 2020 : 20% minder CO 2 uitstoot 20% minder energie

Nadere informatie

Nije Mûne eerlijke wind Een initiatief van D66 Fryslân o.l.v. Statenlid Klaas Hettinga

Nije Mûne eerlijke wind Een initiatief van D66 Fryslân o.l.v. Statenlid Klaas Hettinga Nije Mûne eerlijke wind Een initiatief van D66 Fryslân o.l.v. Statenlid Klaas Hettinga Klaas Hettinga Mark de Roo Michiel Mosterman Govert Geldof Bindert Kloosterman Catharina Botermans Jo Bosma Jan Bos

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, 14 april Vragen nr. 27

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, 14 april Vragen nr. 27 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 14 april 2015 Vragen nr. 27 Vragen van de heer mr. J.M. Bruggeman (SP) over de toepassing van de "overgangsregeling" als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Projectnummer: B02047.000077.0900. Opgesteld door: ir. G.K. Jobse; W.S. Schik. Ons kenmerk: 078702186:0.7. Kopieën aan:

Projectnummer: B02047.000077.0900. Opgesteld door: ir. G.K. Jobse; W.S. Schik. Ons kenmerk: 078702186:0.7. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 4457 549 www.arcadis.nl Onderwerp: Wijziging Landschappelijke beoordeling Windpark Dankzij de Dijken Arnhem,

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen parken. Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt

Nota van B&W. onderwerp Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen parken. Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt 7 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt Collegevergadering 6 januari 201 5 inlichtingen Herman Nijman (023 5676889) Registratienummer 2014.0057122

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Op den Bosch 3, Maashees. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Op het perceel Op den

Nadere informatie

Waarom windenergie op land?

Waarom windenergie op land? Waarom windenergie op land? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Basis vormt de Europese doelstelling van 14% duurzame

Nadere informatie

Toetsingscriteria Kleine Windturbines

Toetsingscriteria Kleine Windturbines Toetsingscriteria Kleine Windturbines Gemeente Alkmaar Ruimtelijke Ordening & Milieu Oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding & samenvatting... 3 1.2 Procedure... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2. Kleine Windturbines...

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Programma vanavond.

Programma vanavond. Programma vanavond Presentatie gedeputeerde Talsma Presentatie initiatiefnemers Windpark Westfrisia Mogelijkheid tot stellen van vragen Afspraken vervolgtraject Informatiemarkt met koffie/thee en verdere

Nadere informatie

Kleine windturbines. Presentatie Kontich. Donderdag 13 november 2014. Van 13u30 tot 17 uur. Filip Arnou Green Energy Consult

Kleine windturbines. Presentatie Kontich. Donderdag 13 november 2014. Van 13u30 tot 17 uur. Filip Arnou Green Energy Consult Kleine windturbines Presentatie Kontich. Donderdag 13 november 2014. Van 13u30 tot 17 uur Filip Arnou Green Energy Consult Windenergie De wind is een onuitputtelijke en natuurlijke bron om elektriciteit

Nadere informatie

Milieuplatform Pijnacker-Nootdorp

Milieuplatform Pijnacker-Nootdorp Milieuplatform Pijnacker-Nootdorp Advisering aan het college van burgemeester en wethouders van Pijnacker- Nootdorp Datum: 23 maart 2013 X gevraagd O ongevraagd Onderwerp: Locaties windturbines Besproken

Nadere informatie