werkdocument rijksdienst voor de ijsselrneerpolders J. Nicolai Cdw ministerie van verkeer en waterstaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "werkdocument rijksdienst voor de ijsselrneerpolders J. Nicolai 1983-109 Cdw ministerie van verkeer en waterstaat"

Transcriptie

1 ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselrneerpolders werkdocument I De kosten van verschillende energiebronnen door J. Nicolai me i Cdw postbus AP lelystad Smedinghuis zuiderwagenplein 2 tel. (03200) telex 40115

2 I. INLEIDING 2. TOELICHTING BIJ DE TABELLEN 3. OPMERKINGEN 4. SAMENVATTING 5. TABELLEN

3 1. INLEIDING Enige tijd geleden is gevraagd, de kosten van verschillende energiebronnen eens op een rij. te zetten. Dat gebeurt in deze notitie. Eerst worden de tabellen in deze notitie toegelicht. Vervolgens worden daaraan een aantal opmerkingen ontleend. De bevindingen worden, tenslotte, samengevat.

4 2. TOELICHTING BIJ DE TABELLEN Tabel 1 en 2 melden de gemiddelde inkoopwaardes van verschillende energiedragers voor res~ectievelijk de industrie en voor openbare centrales. De gegevens zijn op verzoek verstrekt door het C.B.S. In de tabellen 3 t/m 6 zijn deze cijfers verwerkt. Tabel 3 meldt voor elk vijfde jaar de gemiddelde inkoopwaardes per energie-eenheid van verschillende energiedragers voor de indus trie. Bi j de berekening van deze inkoopwaardes zijn de volgende herleidingsfactoren gebruikt : I ton kolen levert 29,3 GJ I ton cokes levert 28,5 GJ 1 ton zware stookolie levert 41,O GJ 1000 liter gas-, diesel- en lichte stookolie levert 35,868 GJ 1000 kwh eletriciteit levert 3,6 GJ 1000 m3 aardgas levert 31,65 GJ Bron: C.B.S. Tabel 4a meldt op indexbasis (1960 = 1,00) voor elke energiedrager de gemiddelde inkoopwaardes per energie-eenheid voor de industrie. Tabel 4b meldt eveneens indexcijfers, maar nu met als index 1970 = 1,OO. Tabel 4c meldt ook indexcijfers voor elk vijfde jaar, nu met als index = 1,OO. Tabel 5 meldt voor elk vijfde jaar de gemiddelde inkoopwaardes per energie-eenheid van verschillende energiedragers voor openbare centrales. Bij de berekening van deze inkoopwaardes zijn dezelfde herleidingsfactoren als in tabel 3 gebruikt. Tabel 6a meldt op indexbasis (1960 = 1,OO) voor elke energiedrager de gemiddelde inkoopwaarde per energie-eenheid voor openbare centrales. Tabel 6b meldt deze waarden met als index 1970 = 1,OO. Tabel 6c meldt deze waarden met als index 1980 = 1,OO.

5 I. Bij vergelijking van de tabellen 3 en 5 valt het op, dat de gemiddelde inkoopwaardes voor de industrie en voor openbare centrales soms weinig, sons veel verschillen. Zo zijn in 1975 de kolen voor de industrie + 30% duurder dan de kolen voor openbare centrales, is de inkoopwazrde voor mare stookolie tot 1975 voor de industrie + 10% hoger dan die voor openbare centrales, geldt voor gas-, diesei- en lichte stookolie, dat tot 1975 de industrie 10-20% meer betaalt dan openbarecentrales enbetaaldedeindustrie in 1960 bijna 60% meer voor het aardgas dan openbare centrales, in de jaren 1965 t/m 1970 ongeveer evenveel en na 1970 ongeveer 10% minder. 2. Wanneer men de gemiddelde inkoopwaardes per energie-eenheid (tabel 3 en 5) rangschikt van laag naar hoog, krijgt men de volgende reeksen: - voor industrie: 1960: zw. stookolie/kolen/cokes/aardgas (291431~4)~ 1965: m. stookolie/aardgas/kolen/ gas- en 1. stookolie ( ) 1970: aardgaslzw. stookolie/kolen/gas- en 1. stookolie ( ) 1975: aardagslzw. stookolie/kolen/cokes ( ) 1980: kolen/aardgas/cokes/zw. stookolie (81/16/2). 1982: kolenlzw. stookolielaardgas (55/5) - voor openbare centrales: 1960: zw. stookolie/kolen/aardgas (44111) 1965: zw. stookolie/aardgas/kolen (3913) 1970: aardgaslzw. stookolielkolen (21121) 1975: aardgas/kolenlzw. stookolie ( ) 1980: kolenlaardgaslzw. stookolie (9718) 1982: kolenlzw. stookolie/aardgas (5515). Naar aanleiding van deze reeksen kunnen de volgende aantekeningen worden gemaakt : - mare stookolie, in 1960 relatief goedkoop, werd tot 1980 relatief steeds duurder, om na 1980 weer relatief goedkoper te worden; - aardgas was in 1960 relatief duur, in 1970 relatief goedkoop en is nu weer relatief duur; - kolen namen in 1960 een middenpositie in, werden later iets duurder en iijn nu relatief goedkoop; - het prijsverschil tussen de nu goedkoopste energiedrager (kolen) en de daarop in prijs volgende drager (aardgas of zware stookolie) is' in'.de afgelopen 2 jaar aanmerkelijk kleiner geworden. 3. Wanneer men de geindexeerde gemiddelde inkoo~waardes uit de tabellen 4a t/m 4c bekijkt, valt het op, dat in 1982 bij de industrie: - vergeleken met de situatie in 1960de ~rijsstijging het grootst is bij de Fare stookolie en aanmerkelijk geringer bij elektriciteit, aardgas en kolen; - vergeleken met de situatie in 1970 de prijsstijging het grootst is bij mare stookolie en aanmerkelijk geringer bij elektriciteit en kolen; gas-, diesel- en lichte stookolie nemen een tussenpositie in, terwijl de aardgasprijs nog daarboven ligt;... - vergeleken met de situatie in 1980 de prijsstijging het gro&st %at wil zeggen de inkoopwaarde van kolen is 29% hoger dan die van zware stookolie, de inkoopwaarde van cokes is 43% hoger dan die van kolen en de inkoopwaarde van aardgas is 24% hoger dan die van cokes.

6 is bij zware stookolie en kolen en aanmerkelijk geringer bij elektriciteit en bij gas-, diesel- en lichte stookolie. De prijsstijging van aardgas neemt een tussenpositie in. 4. Wanneer men de geindexeerde gemiddelde inkoopwaardes uit de tabellen 6a t/m 6c bekijkt, valt het op, dat in I982 bij openbare centrales: - vergeleken met de prijzen in 1960 de prijsstijging het grootst is bij zware stookolie, gas- en lichte stookolie en aanmerkelijk geringer bij kolen. De prijsstijging van aardgas neemt een tussenpositie in; - vergeleken met de prijzen in 1970 de prijsstijging het grootst is bij aardgas en aanmerkelijk geringer bij kolen, De prijsstijgingen van zware stookolie en van gas- en lichte stookolie nemen een tussenpositie 'in; - vergeleken met de prijzen in 1980 de prijsstijging het grootst is bij kolen en duidelijk geringer bij gas- en lichte stookolie en bij mare stookolie. De prijsstijging van aardgas neemt nu een tussenpositie in. 5. In het gedrag van de gemiddelde inkoopwaardes valt achteraf we1 een zekere lijn te onderkennen; het lijkt echter moeilijk, zo niet onmogelijk, dat gedrag te voorspellen. Wanneer men bij voorbeeld de gemiddelde inkoopwaardes voor openbare centrales bekijkt, kan men (mee met behulp van de cijfers in opmerking 2) bij voorbeeld opmerken, dat : - in 1965 het prijsverschil (in %) tussen aardgas en zware stookolie kleiner is dan het prijsverschil tussen kolen en zware stookolie in 1960 (resp. 39% en 44%). In 1970 blijkt dan, dat het aardgas de rol van goedkoopste energiedrager heeft overgenomen van de zware stookolie; - eenzelfde verschijnsel valt waar te nemen in de periode : in 1975 is het prijsverschil tussen kolen en aardgas kleiner dan het prijsverschil tussen zware stookolie en aardgas in 1970 (resp. 13% en 21%). In 1980 blijkt, dat kolen de rol van goedkoopste energiedrager heeft overgenomen van aardgas. Of eenzelfde verschijnsel zich ook in de periode zal afspelen, valt moeilijk te voorspellen. Uit de cijfers blijkt alleen dat in 1982 het prijsverschil tussen zware stookolie en kolen aanmerkelijk kleiner is dan tussen aardgas en kolen in 1980 (respectievelijk 55% en 97%). Bovendien, dat in het begin van de jaren '80 het prijsverschil tussen aardgas en zware stookolie minder bedraagt dan 10%. 6. In deze notitie is voor de verschillende energiedragers alleen aandacht geschonken aan de gemiddelde inkoopwaardes per energie-eenheid. Bij het kiezen van een energiedrager voor de industrie of voor een openbare centrale zal men niet alleen naar de inkoopwaarde kijken, mar ook naar de kosten van de installatie die de energiedrager moet omzetten. De indruk bestaat, dat de installatiekosten, gerekend per energie-eenheid, sterk afhangen van de gebruikte energiedrager. Het lijkt aannemelijk, te veronderstellen dat de installatie voor het omzetten van kolen of cokes in energie, duurder is dan een installatie waarin men aardgas omzet.

7 Wanneer men de gemiddelde inkoopwaardes van verschillende energiedragers voor de industrie en voor openbare centrales, zoals die over de afgelopen 20 jaar zijn verzameld, op enkele manieren op een rij zet, kunnen daaruit de volgende feiten worden afgeleid: I. De gemiddelde inkoopwaardes van energiedragers zijn, gerekend per energie-eenheid, voor de industrie en voor openbare centrales soms gelijk, soms verschillend. Het verschil was in 66n jaar bij aardgas zelfs 60%. 2. De energiedragers schijnen wat hun prijs betreft een stoelendans uit te voeren. In de jaren '60 was stookolie de goedkoopste energiedrager, in de jaren '70 had aardgas die rol en nu zijn kolen het goedkoopst. 3. De laatste paar jaar is de glans van kolen als goedkope energiedrager snel verminderd. 4. Het prijsverschil tussen aardgas en zware stookolie is thans gering.

8 Tabel 1. Gemiddelde inkoopwaardes 1) industrie 2) Kolen Cokes Zw. stook- Gas-, diesel Elektrici- Aardgas olie en lichte 3) teit stookolie 3 gld/lo ltr I) = exclusief B.T.W. en accijns, inclusief heffingen en kortingen 2) = industriele 0ndernemi.nce.n met over het aloemeen 5n of veer werknemers 3) = vanaf 1977 exclusief dieselolie 4) = gemiddeld voor industrie en openbare centrales Bron: C.B.S.

9 Tabel 2. Gemiddelde inkoopwaardesl) openbare centrales 2) Kolen Zware stook- Gas- en lichee Aardgas olie stookolie3) 1) = exclusief B.T.W. en accijns, inclusief heffingen en kortingen 2) = exclusief kerncentrales 3) = vanaf 1977 exclusief dieselolie 4) = gemiddeld voor industrie en openbare centrales

10 Tabel 3. Gemiddelde inkoopwaardes*) per energie-eenheid voor de industrie van verschillende energiedragers Jaar Kolen Cokes Zw. stook- Gas-, diesel- Elektrici- Aardgas olie en lichte teit stookolie *) Zie de noten die zijn vermeld bij tabel 1. Tabel 4a. Gemiddelde inkoopwaardes per energie-eenheid voor de industrie, geindexeerd (1960 = 1,OO) Jaar Kolen Cokes Zw. stook- Gas-, diesel- Elektrici- Aardgas olie en lichte teit stookolie Tabel 4b. Gemiddelde inkoopwaardes per energie-eenheid voor de industrie, geindexeerd (1970 = 1,OO) Jaar Kolen Cokes Zw. stook- Gas-, diesel- Elektrici- Aardgas olie en lichte teit s tookolie

11 Tabel 4c'. Gemiddelde inkoopwaardes per energie-eenheid voor de industrie, geindexeerd (1980 = 1,OO) Jaar Kolen Cokes ZW. stook- Gas-, diesel- Elektrici- Aardgas olie en lichte teit s tookolie Tabel 5. Gemiddelde inkoopwaardes*) per energie-eenheid voor openbare centrales van verschillende energiedragers Jaar Kolen Zw'. stook- Gas- en lichte Aardgas olie stookolie *) Zie de noten die zijn vermeld in tabel 2. Tabel 6a. Gemiddelde inkoopwaardes per energie--eenheid voor de openbare centrales, geindexeerd ( 1960 = 1,OO) Jaar Kolen. Zw. stook- Gas- en lichte Aardgas olie stookolie

12 Tabel 6b. Gemiddelde inkoo~waardes per energie-eenheid voor openbare centrales, gebdexeerd (1970 = 1,00) Jaar Kolen Zw. stook- Gas- en lichte Aardgas olie stookolie Tabel 6c. Gemiddelde inkoopwaardes per energie-eenheid voor openbare centrales, geindexeerd (1980 = 1,OO) Jaar Kolen Zw. stook- Gas- en lichte Aardgas olie stookolie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Delft, juni 2015 Deze notitie is opgesteld voor Eneco Ons kenmerk: 3.F51/FR Opgesteld door: F.J.

Nadere informatie

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof.

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Dit document zal u helpen een beter inzicht te krijgen in de verbruikskosten, in een huishoudelijke omgeving, voor de verschillende energiebronnen.

Nadere informatie

Het belang van begeleiding

Het belang van begeleiding Het belang van begeleiding Langdurig zieke werknemers 9 en 18 maanden na ziekmelding vergeleken Lone von Meyenfeldt Philip de Jong Carlien Schrijvershof Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Energielastenbeschouwing. Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht

Energielastenbeschouwing. Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Energielastenbeschouwing Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Energielastenbeschouwing Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Utrecht, november 2009

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 1 woensdag 27 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 1 woensdag 27 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2009 tijdvak 1 woensdag 27 mei 13.30-15.30 uur economie CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Werken in startende bedrijven

Werken in startende bedrijven M201211 Werken in startende bedrijven drs. A. Bruins Zoetermeer, september 2012 Werken in startende bedrijven De meeste startende ondernemers hebben geen personeel. Dat is zo bij de start met het bedrijf,

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde A1,2. tijdvak 1 maandag 25 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde A1,2. tijdvak 1 maandag 25 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VWO 2009 tijdvak 1 maandag 25 mei 13.30-16.30 uur wiskunde A1,2 Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 20 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 Haarlem

CO2-monitor 2013 Haarlem CO2-monitor 2013 Haarlem 1. Samenvatting en conclusies. Zes jaar monitoring Voor u ligt de zesde editie van de CO2-monitor van Haarlem. Hierin ziet u een verloop van het energieverbruik vanaf 2008, het

Nadere informatie

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen.

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen. Beleggen in aandelen De waarde van aandelen kan sterk schommelen. Zo kan een aandeel op dit moment 23,30 euro waard zijn en over een maand gezakt zijn tot 21,10 euro, dat is een daling met ongeveer 9,44%.

Nadere informatie

Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2012

Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2012 September 2013 BBV nr: 2013/336972 Gemeente Haarlem monitor 2012 Gemeente Haarlem monitor 2012 1. Samenvatting en conclusies. Inleiding Voor het vijfde jaar op rij worden hier de energie- en -gegevens

Nadere informatie

Tariefdifferentiatie in de OZB en de fiscale concurrentiepositie van de gemeente Groningen. Dr. M.A. Allers

Tariefdifferentiatie in de OZB en de fiscale concurrentiepositie van de gemeente Groningen. Dr. M.A. Allers Tariefdifferentiatie in de OZB en de fiscale concurrentiepositie van de gemeente Groningen Dr. M.A. Allers Tariefdifferentiatie in de OZB en de fiscale concurrentiepositie van de gemeente Groningen Dr.

Nadere informatie

Elektrische energie. energie01 (1 min, 47 sec)

Elektrische energie. energie01 (1 min, 47 sec) Elektrische energie In huishoudens is elektrische energie de meest gebruikte vorm van energie. In Nederland zijn bijna alle huizen aangesloten op het netwerk van elektriciteitskabels. Achter elk stopcontact

Nadere informatie

Energiefactuur niet gedaald

Energiefactuur niet gedaald GAS- EN ELEKTRICITEITSTARIEVEN Energiefactuur niet gedaald K. Depoorter en V. Labarre Een vrijgemaakte markt zou een daling van het totaalbedrag op uw energiefactuur met zich mee moeten brengen. Helaas

Nadere informatie

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Tweede halfjaar 2014

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Tweede halfjaar 2014 Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2014 Den Haag, april 2015 Samenvatting Meer overstappers, met een grote intentie om nogmaals over te stappen In

Nadere informatie

Financiële effecten van voorstel vernieuwing erfpachtstelsel Amsterdam

Financiële effecten van voorstel vernieuwing erfpachtstelsel Amsterdam Financiële effecten van voorstel vernieuwing erfpachtstel Amsterdam Financiële effecten van voorstel vernieuwing erfpachtstelsel Amsterdam Auteur Antoinette Kemper Bert-Jan Karrenbeld Koen Mulder Datum

Nadere informatie

Milieubarometer 2009-2010

Milieubarometer 2009-2010 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N004 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2009-2010 Datum : 26 juli 2011 Milieubarometer 2009-2010 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie

De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit

De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in geleverde elektriciteit Feiten en conclusies uit de notitie van ECN Beleidsstudies Sinds 1999 is de se elektriciteitsmarkt gedeeltelijk geliberaliseerd. In

Nadere informatie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie De Laka-bibliotheek Dit is een pdf van één van de publicaties in de bibliotheek van Stichting Laka, het in Amsterdam gevestigde documentatie-

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Zonnepanelen in Nederland

Zonnepanelen in Nederland bezoekadres Marnixkade 1015 ZL Amsterdam 109 postadres Postbus 1001 E T moti@motivaction.nl MG 15262 F Amsterdam W +31 www.motivaction.nl (0)20 589 83 83 00 Zonnepanelen in Nederland Draagvlak en gebruik

Nadere informatie

fïáiï i i: i': 3Ï1:,r 'I'i -:!-! Advleedienlt VÊrkeer en VeÍvoer Eurea! DokumeniaU Postbus 1031 3000 BA Roiterdám th,'-l D2235-1 "ii..

fïáiï i i: i': 3Ï1:,r 'I'i -:!-! Advleedienlt VÊrkeer en VeÍvoer Eurea! DokumeniaU Postbus 1031 3000 BA Roiterdám th,'-l D2235-1 ii.. fïáiï i i: i': 3Ï1:,r 'I'i -:!-! Advleedienlt VÊrkeer en VeÍvoer Eurea! DokumeniaU Postbus 1031 3000 BA Roiterdám D2235-1 th,'-l "ii.. Ï VAN DEN BROECKE / SOCIAL RESEARCH B.V. Adviesbureau voor Sociaal-Wetenschappelijk

Nadere informatie

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Onderzoeksvragen 5 1.1. Aanleiding voor dit onderzoek 5 1.2. Onderzoeksvragen 5 1.3.

Nadere informatie

Ondernemersdagvergunning

Ondernemersdagvergunning Ondernemersdagvergunning Stadsdeel West In opdracht van: Stadsdeel West Projectnummer: 14179 Foto: Eerste Helmersstraat, fotograaf Edwin van Eis (2010) drs. Rogier van der Groep dr. Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Neerslag en Schade. Onderzoek naar het verband tussen neerslag en de schadelast voor brandverzekeraars met het oog op de klimaatverandering

Neerslag en Schade. Onderzoek naar het verband tussen neerslag en de schadelast voor brandverzekeraars met het oog op de klimaatverandering Neerslag en Schade Onderzoek naar het verband tussen neerslag en de schadelast voor brandverzekeraars met het oog op de klimaatverandering Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Data 6 2.1 Databestanden

Nadere informatie

Ondernemen in de kenniseconomie

Ondernemen in de kenniseconomie Minirapportage: Waarover en waar vragen jonge bedrijven advies? inlichtingen: drs. A. Bruins datum: 12-12-2003 bestelnr.: M200310 Kennis is in de loop de jaren een sleutelfactor voor economische groei

Nadere informatie

Tarievenonderzoek energie

Tarievenonderzoek energie 2013 Tarievenonderzoek energie Vereniging de Vastelastenbond Onderzoek naar het verschil in tarieven voor onbepaalde tijd (slaperstarieven) in de energiemarkt Vereniging de Vastelastenbond 21-5-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De kortste weg naar uw (spaar)doel

De kortste weg naar uw (spaar)doel De kortste weg naar uw (spaar)doel Veel van de leuke dingen in het leven hebben een ding met elkaar gemeen: ze kosten geld. En hoe groter uw persoonlijke wensenlijst, hoe meer geld u nodig heeft. Optimaal

Nadere informatie

Kopen of huren: een omslagpunt in de woningmarkt?

Kopen of huren: een omslagpunt in de woningmarkt? Kopen of huren: een omslagpunt in de woningmarkt? Frans Schilder Johan Conijn 2013-09 April 2013 Kopen of huren: een omslagpunt in de woningmarkt? Frans Schilder Johan Conijn In opdracht van: Nederlandse

Nadere informatie