ARMOEDEBESTRIJDING ALS TOPPRIORITEIT VOOR DE VOLGENDE OOSTENDSE LEGISLATUUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARMOEDEBESTRIJDING ALS TOPPRIORITEIT VOOR DE VOLGENDE OOSTENDSE LEGISLATUUR"

Transcriptie

1 ARMOEDEBESTRIJDING ALS TOPPRIORITEIT VOOR DE VOLGENDE OOSTENDSE LEGISLATUUR EEN GEMEENSCHAPPELIJK MEMORANDUM VOOR DE LOKALE VERKIEZINGEN Gezamenlijke prioriteitennota gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012

2

3 IEDERS STEM TELT! 1. Stem van maatschappelijk kwetsbaren Maatschappelijk kwetsbare groepen Mengen zich in het oostendse verkiezingsdebat Een volwaardig lokaal armoedebeleid in dialoog met alle partners, voldoende inkomen, een betere sociale dienstverlening, een dak boven het hoofd, een betaalbare energiefactuur, efficiënte en menswaardige voedselbedeling in noodsituaties en een job op maat. Dat zijn de belangrijkste bekommernissen en noden van mensen en gezinnen die het moeilijk hebben in onze Oostendse samenleving. Met deze nota willen we die prioriteiten expliciet onder de aandacht brengen en op de politieke tafels leggen. In verkiezingscampagnes verdwijnen sociale thema s makkelijk naar de achtergrond. De thema s waar mensen in moeilijkheden echt van wakker liggen, zijn soms ver te zoeken in de verkiezingsprogramma s. Het project Ieders stem telt probeert daar verandering in te brengen. De meest kwetsbare burgers in onze samenleving mengen zich uitdrukkelijk in het lokale verkiezingsdebat. Zij plaatsen sociale thema s en de noden van maatschappelijk kwetsbare groepen op de politieke agenda. 2. Prioriteitennota voor Oostende Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen heeft samen met de armenverenigingen en andere partners over 7 groepsgesprekken 65 maatschappelijk kwetsbare personen in Oostende samengebracht en gesproken. Elk van hen heeft zijn/haar mening gegeven over wat nodig is om menswaardig te leven en over hoe het lokale bestuur hier aan kan bijdragen. De resultaten hiervan zijn verzameld, gewikt, gewogen en gebundeld in deze prioriteitennota. Wij vragen nu aan alle Oostendse partijen om de beleidsaanbevelingen te vertalen in concrete engagementen. Na 14 oktober 2012 verwachten wij kordaat sociaal beleid. Want een lokaal bestuur kan écht wel het dagelijks leven verbeteren voor mensen en gezinnen die het moeilijk hebben in hun stad of gemeente. 3. Partnership In Oostende sloegen we met verschillende organisaties de handen in elkaar om dit project vorm en inhoud te geven. Elk van de organisaties werkt met mensen die het moeilijk hebben in onze samenleving. Deze prioriteitennota is uit naam van volgende partners: CAW&JZ Oostende-middenkust Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen vzw ACV Kansenkern Oostende CBE Open School Brugge-Oostende-Westhoek ATD Vierde Wereld-Kust KAAP (CM) Vormingplus CKG kapoentje, Het Verschil, Opvoedingshuis, Ontmoetingshuis Inloopteam De Viertorre Sociale Dienst voor Vreemdelingen Oostende 1

4 DE 7 PRIORITEITEN VOOR OOSTENDE 1. Een lokaal armoedebeleid in dialoog 2. Een menswaardig inkomen 3. Een kwalitatieve sociale dienstverlening 4. Een kwaliteitsvol en betaalbaar dak boven het hoofd 5. Recht op energie en een betaalbare energiefactuur 6. Een efficiënte en menswaardige voedselbedeling voor noodsituaties 7. Werk op maat 2

5 1. EEN LOKAAL ARMOEDEBELEID IN DIALOOG De kansarmoede in Oostende is heel hoog. Uit het onderzoek van de provincie West- Vlaanderen naar de kansarmoede kwam naar voor dat de kust en dan vooral de Oostendse regio slecht scoort op alle indicatoren van kansarmoede: 75 % meer leefloners, een groter aantal kansarme geboorten, een kwart van alle West-Vlaamse kansarme buurten liggen in Oostende. De strijd tegen armoede moet dan ook één van de belangrijkste, zo niet dé belangrijkste opdracht zijn van het lokale bestuur, het welzijnswerk en vooral van de grootste speler, nl. het OCMW. Er worden al heel wat goede initiatieven genomen: de focus op kinderarmoede met de opening van het ontmoetingshuis en het huis van het kind, de samenwerking van sociaal huis en CAW in een vernieuwde baliefunctie, de uitbouw van dienstencentra, enz. Willen we echter echt de armoede in Oostende terugdringen dan dienen in de volgende legislatuur alle actoren samen van armoedebestrijding dé topprioriteit te maken. Daarom volgende voorstellen: de oprichting van een platform armoedebestrijding dat het lokale bestuur kan adviseren omtrent het lokale armoedebeleid Het sociaal huis neemt het initiatief tot het oprichten van een platform armoedebestrijding. Daartoe worden alle organisaties die werken met en voor mensen in armoede uitgenodigd deel te nemen. De opdracht van dit platform is om mee een lokaal actieplan tegen armoede uit te schrijven, advies geven i.v.m. de uitwerking van het Oostends plan Kansen voor kinderen, het lokale beleid te adviseren op thema s die met armoede te maken hebben en de initiatieven en acties te coördineren en op elkaar af te stemmen. een lokaal plan armoedebestrijding Het lokale bestuur stelt binnen het meerjarenplan een duidelijk lokaal plan armoedebestrijding op. Het stadsbestuur en het Sociaal Huis maken hiertoe een aanzet en vragen via het armoedeplatform aan de betrokken verenigingen en organisaties advies. De doelstellingen en acties zijn duidelijk omschreven met een concrete timing en een vastgelegd budget. Jaarlijks wordt een voortgangsrapport voorgelegd aan het armoedeplatform die betrokken wordt bij de verdere evaluatie en bijsturing. Jaarlijks wordt de gemeenteraad gerapporteerd over de voortgang en de resultaten. Ook alle Oostendse burgers worden op de hoogte gebracht via de grote klok. de armoedetoets: Alle belangrijke nieuwe en bestaande maatregelen worden onderworpen aan een armoedetoets: welk effect hebben lokale beleidsbeslissingen op de kansen van maatschappelijk kwetsbare groepen? Wordt er niemand uitgesloten? Hoe worden deze groepen geïnformeerd? De criteria voor de armoedetoets krijgen vorm in overleg met de partners via het armoede platform.. armoedebestrijding als bevoegdheid We stellen voor de bevoegdheid armoedebestrijding aan één schepen toe te wijzen. De opdracht van deze schepen wordt dan het coördineren van het Oostendse armoedebeleid. Het sociaal Huis als motor van de armoedebestrijding De initiële taak van het Sociaal Huis is het bestrijden van de armoede. Het Sociaal Huis doet nu heel wat acties en voorzieningen waar vooral de (betere) senioren op inspelen. Wil het de armoede ernstig terugdringen, dan zal het Sociaal Huis zich in zijn prioritaire acties meer moeten richten naar de mensen in armoede. Het is een bekommernis dat de voorzieningen zoals de dienstencentra ook toegankelijk en zelfs uitnodigend zijn naar de meest kwetsbare burgers. 3

6 2. VOLDOENDE INKOMEN VOOR EEN MENSWAARDIG BESTAAN De meeste vervangingsinkomens, zowel in de sociale zekerheid als vanuit de sociale bijstand (leefloon) zijn te laag. Ze blijven ver onder de Europese armoedegrens en onder de budgetstandaard 1. Het leefloon voor een alleenstaande ( 785,61) ligt 200 onder de Europese armoedegrens en de budgetstandaard. Dat maakt dat steeds meer mensen in Oostende er niet meer in slagen om in hun basisbehoeften te voorzien. De hoogte en de uitbetaling van de vervangingsinkomens is een federale materie. Het lokale beleid heeft wel de opdracht en de mogelijkheden om gericht de inwoners in nood te ondersteunen. Dit kan door het geven van aanvullende steun(ook materieel) en door de kosten voor dienstverlening en voorzieningen voor bepaalde doelgroepen te drukken. Onze voorstellen: Voor iedereen een minimuminkomen volgens de budgetstandaard. We roepen de Oostendse politici op om federaal mee te ijveren voor een verhoging van de vervangingsinkomens tot het niveau van de budgetstandaard. Stap voor stap naar de budgetstandaard In afwachting van een federale verhoging kan het OCMW via aanvullende steun het inkomen van de laagste inkomens* gefaseerd laten stijgen tot aan de budgetstandaard. Een mogelijkheid is een jaarlijkse tussenkomst a rato van 5%. *Laagste inkomens: alle inkomens lager dan de budgetstandaard. Dit betekent dat o.i. alle personen die een lager inkomen hebben recht hebben op een aanvullende tegemoetkoming. Toekenning van sociaal tarief Mensen met een inkomen lager dan de budgetstandaard hebben recht op het laagste sociaal tarief bij de dienstverlening die stad en OCMW aanbieden. 1 De budgetstandaard is een wetenschappelijk onderbouwde richtnorm om uitspraken te doen over de hoeveelheid financiële middelen die mensen nodig hebben om op menswaardige manier te participeren aan onze samenleving. Het huidige wettelijk minimum bevindt zich voor alle gezinstypen ver beneden de budgetstandaard. Het tekort varieert van 26 percent voor een alleenstaande moeder met één of twee jonge kinderen, tot 67 percent voor een koppel met twee oudere kinderen. 4

7 3. VERDER BOUWEN AAN Een kwalitatieve sociale dienstverlening Het recht op maatschappelijke dienstverlening garandeert mensen een leven in menselijke waardigheid. Maar onderzoek toont aan dat potentiële rechthebbenden niet de maatschappelijke dienstverlening krijgen waarop ze recht hebben. Ze bevinden zich bijgevolg, in één of meerdere periodes van hun leven, in een situatie van onderbescherming. Dit betekent dat ze recht hebben op maatschappelijke dienstverlening, maar omwille van informatieve, administratieve (inhoudingen, beperkingen en uitkeringsduur), situationele of gevoelsmatige redenen, drempels of uitsluitingmechanismen ontvangen ze die niet. In de groepsgesprekken met de doelgroepen kwamen er heel wat bedenkingen over de dienstverlening en de hulpverlening, en dan vooral van het sociaal huis. Cliënten hebben vaak het gevoel dat er geen eenduidigheid is in de dienstverlening, waarbij een bepaalde dienst of gunst afhangt van de maatschappelijk werker, vb. inzake het verkrijgen van een referentieadres, voedselbonnen. Voor sommige zaken, zoals bijvoorbeeld voedselbonnen, geldt een soort van monopolie voor cliënten van het OCMW, waarbij anderen die er ook nood aan hebben uit de boot vallen. Cliënten hebben het gevoel veel informatie te missen, enkel antwoord te krijgen op hun vragen. Men wordt te weinig spontaan op de hoogte gebracht van rechten, voordelen, mogelijkheden. Cliënten hebben het gevoel dat de maatschappelijk werkers onvoldoende tijd hebben om te luisteren. Verschillende diensten zijn nog te weinig op de hoogte van het aanbod van andere sectoren waardoor cliënten niet optimaal geïnformeerd worden. Daarom volgende voorstellen: 1) Samen uitwerken van een betere dienstverlening Daarom pleiten we voor het verder uitwerken van een beter sociaal beleid en een betere sociale dienstverlening samen met alle welzijnsorganisaties onder de sturing van het OCMW en waarbij volgende principes en aandachtspunten centraal staan: Meer openheid,samenwerking en minder concurrentie tussen alle welzijnsorganisaties en vermijden van monopolies Immers door overleg leert men elkaars werking kennen waardoor er naast een correcte informatieverstrekking voor de cliënt eventueel ook een aanvullend aanbod kan zijn. Overlappingen (soms verwarrend voor cliënt) kunnen vermeden worden, middelen worden efficiënt en ten behoeve van de cliënt besteed. Tevens wordt er een draagvlak gecreëerd om gemeenschappelijke noden te signaleren aan de overkoepelende instanties en diverse overheden. Concrete vb. de toekenning van voedselbedeling moet door verschillende organisaties kunnen gebeuren op basis van een verwijsbrief die door alle organisaties kan meegegeven worden na screening. bij de opstart van een nieuw initiatief wordt bekeken in hoeverre dit al door andere partners wordt opgenomen. afstemming van het aanbod in functie van de cliënt, vb. zelfde openingsuren. Een eenduidige visie en aanpak waarbij respect voor de cliënt centraal staat. met transparante en eenduidige regels van aanpak in alle fasen van het hulpverleningsproces: vanaf het onthaal aan de balie tot de nazorgfase. Alle info voor cliënten wordt in een verstaanbare taal geschreven, duidelijk en overzichtelijk geformuleerd. Vertrekken vanuit de rechten van de cliënt, vanuit de krachten van de cliënt : in alle welzijnsdiensten wordt de automatische rechtenverkenning toegepast. We vragen om bij elke intake en op periodieke basis, via het persoonlijk profiel van de cliënt, 5

8 de rechtenverkenner te doorzoeken en de rechtenverkenner beter bekend maken bij organisaties en maatschappelijk kwetsbare groepen. Hierbij is het belangrijk dat alle gegevens voor Oostende in de rechtenverkenner worden ingevoerd. Meer tijd voor huisbezoeken en outreachend werken: De voorbije jaren kwamen er diverse nieuwe diensten bij die outreachend werken binnen kansarme gezinnen (Katrol, Inloopteam, t Verschil). We vragen behoud van deze dienstverlening en een structurele erkenning. Daarboven op kunnen ook de dienstencentra ingeschakeld worden. De dienstencentra, die nu reeds heel wat aanbod doen naar senioren, moeten zich in de toekomst ook meer op maatschappelijk kwetsbare mensen en groepen richten. Zij zijn ideaal geplaatst om in hun wijk als een soort antennepost de lokale noden te detecteren, te signaleren of te verhelpen. Het zou ook hier interessant zijn dat medewerkers op het terrein zien wat er zich werkelijk afspeelt op sociaal vlak in hun buurt en niet enkel moeten aan de slag gaan met wat hen bereikt op hun bureel. Evaluatie van de dienstverlening Het Sociaal Huis en de stad Oostende brengen maatschappelijk kwetsbare mensen samen (vb. via armoedeplatform) om de dienstverlening te evalueren en zo mogelijk te verbeteren. 2) Een herwaardering van het idee van een uniforme baliefunctie, éénloketfunctie met alle grote partners: het sociaal huis en het CAW. Momenteel wordt er al gewerkt aan de eenmaking van het eerstelijnsonthaal, wat een herwaardering inhoudt van de éénloketfunctie en het concept Sociaal Huis. Dit is een lovenswaardig initiatief. 6

9 4. EEN KWALITEITSVOL EN BETAALBAAR DAK BOVEN HET HOOFD Het wordt voor een groeiende groep mensen moeilijk, zo niet onmogelijk om nog een betaalbare (huur)woning te vinden. Mensen met een laag inkomen moeten makkelijk meer dan de helft van hun inkomen spenderen aan hun huishuur. Daarom vragen wij een beleid dat vooral werkt aan het verhogen van het aanbod van bescheiden, betaalbare, kwalitatieve woningen. Onze voorstellen Meer betaalbare kleine woningen Een sociale woning biedt de beste woonzekerheid voor mensen met een laag inkomen. In Oostende zijn er op dit ogenblik sociale woningen, wat 8,18% van het aantal woningen betreft. Daarnaast staan er ook een kleine 3000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. Wij pleiten dan ook om het aanbod van sociale huurwoningen drastisch te verhogen: Minstens 10% sociale woningen tegen Dit betekent concreet een toename van 638 woningen tav Om de meest kwetsbare bewoners te bereiken zijn er vooral kleine huurwoningen nodig. Ondersteunen van de bouw en de verhuur van kleine woningen: Oostende heeft meer en meer alleenstaanden die op zoek zijn naar een betaalbare woning. Door het kamerdecreet is het aantalkamers en studio s drastisch gedaald doordat eigenaars de grote investeringen niet zien zitten en overgaan tot verkoop. Toch is er een nood aan dergelijke kleine kwalitatieve woningen zoals kamers, studio s, appartementen enz. We vragen het beleid te onderzoeken hoe eigenaars kunnen gestimuleerd/ondersteund worden om hun panden met kamers of studio s te renoveren en ze niet te verkopen. Versterken en uitbreiden werking sociaal verhuurkantoor: Het sociaal verhuurkantoor is een zeer geschikt model om huurwoningen te voorzien voor mensen met een laag inkomen. In Oostende is de laatste jaren weinig geïnvesteerd in het uitbreiden van hun patrimonium. In vergelijking met andere steden is het patrimonium zeer beperkt. Wij pleiten ervoor dat het lokale beleid meer middelen voorziet om het patrimonium tegen het einde van de legislatuur (2018) op te trekken tot minstens 150 woningen. Aanvullende huurpremie voor private huurders De Vlaamse regering voorziet nu een huurpremie voor die private huurders die meer dan vijf jaar op de wachtlijst staan. Het blijkt dat slechts een klein percentage daarvoor in aanmerking komt. Vandaar ons voorstel om als lokaal bestuur aanvullend eenzelfde premie te voorzien voor zij die 3 jaar op de wachtlijst staan. 7

10 Meer tijdelijke woningen voor mensen in moeilijkheden: Veel mensen zoeken tijdelijke woning in momenten van moeilijkheden. Opvangcentra zitten vol. Ook hier lange wachtlijsten. Ook daklozen komen aanbellen bij woonbegeleiders op zoek naar een woning. Er is daarom een grote nood aan tijdelijke woonvormen waar mensen een aantal maanden op rust kunnen komen op zoek naar een reguliere woning. Het lokale beleid heeft reeds 10 transitwoningen. Deze staan echter vaak leeg omdat ze alleen voorbehouden zijn voor mensen die te maken krijgen met een onbewoonbaarverklaring door brand of door instortingsgevaar. We stellen voor deze transitwoningen ook te voorzien voor mensen die op straat komen te staan. We stellen daarnaast voor het aantal tijdelijke woningen uit te breiden. Hiertoe kan gebruik gemaakt worden van de vele sociale woningen die wegens restauratie een tijdlang leeg staan. Een bijkomende woonbegeleider Steeds meer mensen lukken er niet in hun woning te houden en te onderhouden met overlast, dreigende uithuiszetting enz. tot gevolg. Stad Oostende heeft reeds zes jaar geleden geïnvesteerd in twee woonbegeleiders. Zij zijn van onschatbare waarde gebleken voor veel kwetsbare bewoners en voor vele diensten. Het aantalmensen die op hen beroep doet is steeds stijgende. Daarom de vraag om in deze legislatuur de ploeg woonbegeleiders uit te breiden. Een structurele nachtopvang voor dak- en thuislozen binnen een regionaal actieplan. De winteropvang bewijst de grote vraag naar opvang voor daklozen. Deze vraag stopt niet met het einde van de winter. Daarom vragen we dat het Sociaal Huis samen met de betrokken diensten uit de regio werkt aan een regionaal plan ter preventie van thuisloosheid, waarbinnen een structurele laagdrempelige nachtopvang een plaats moet krijgen. De bestaande private structurele opvang (vzw daklozenopvang) is ook te beperkt en heeft ook nood aan ondersteuning. De bezoekers aan de nachtopvang worden zeer vaak geweigerd binnen het crisisnetwerk en vragen dus een eigen dienstverlening en aanpak. Vermijden van schrappen van de wachtlijst sociale woningen Elke twee jaar worden de wachtlijsten van de sociale huisvestingsmaatschappijen geactualiseerd en moeten de kandidaten hun gegevens bevestigen. Doen ze dit niet dan worden ze geschrapt. De ervaring leert dat vooral de kwetsbaarste huurders dit niet doen en dus van de lijst verdwijnen. Nu reeds verwittigt de Oostendse Haard de welzijnsdiensten. Het is belangrijk dat alle huisvestingsmaatschappijen met de welzijnsdiensten een systeem uitwerken die het aantal schrappingen tot het minimum herleiden.. Een referentieadres voor daklozen Het OCMW kan onder bepaalde voorwaarden een referentieadres toekennen aan daklozen zodat zij recht krijgen of houden op een uitkering. We vragen dat het OCMW dit toekent als de dakloze aan de voorwaarden voldoet. 8

11 5. RECHT OP ENERGIE EN EEN BETAALBARE ENERGIEFACTUUR Maatschappelijk kwetsbare bewoners wonen vaak in een huurwoning waar de kwaliteit en zeker de energieprestatie heel wat te wensen over laat. Met als gevolg peperdure energierekeningen. EOS Oostende doet heel wat inspanningen om ook de kwetsbare groepen en de huurders te bereiken maar dit is niet eenvoudig. De installatie van een woon- en energieloket Het is belangrijk dat mensen met al hun vragen rond hunwoning en rond energie op één plaats terecht kunnen. Daarom het voorstel dat EOS een laagdrempelig energieloket uitwerkt dat pro-actief werkt in de preventie van energiearmoede via het verstrekken van informatie, het nog sterker begeleiden van probleemdossiers, het actief gaan aanspreken van de verhuurders, het begeleiden van FRGE-premies enz. Preventieve maatregelen: de goedkoopste energie is de energie die niet wordt gebruikt De inzet van middelen uit het Sociaal Energiefonds kan energiearmoede voorkomen en/of bestrijden. Het bijdragen aan het betalen van energiefacturen biedt gebruikers ademruimte om menswaardig te leven, schulden af te betalen en/of energiezuinige investeringen te doen. We stellen voor om dit geld ook te gebruiken voor preventieve maatregelen zoals hulp bij aankoop van A+ toestellen, vorming over energiegedrag (doorverwijzen cursusaanbod Open School), uitbreiden energiescans enz.. Geen afsluiting meer van gas, water en elektriciteit Door de liberalisering van de energiemarkt zijn vele maatschappelijk kwetsbare bewoners opgezegd door hun commerciële leverancier en kregen ze via het LAC een budgetmeter. Op de lokale adviescommissie (LAC), een onderdeel van de OCMW-werking wordt bij wanbetalingen een oplossing voorgesteld dat eventueel kan leiden tot het afsluiten van de elektriciteit, de gas en/of het water. Alle betrokkenen in het LAC dienen alles in het werk stellen om afsluitingen te vermijden. Daarom pleiten we voor energiewerkers binnen het OCMW die voorafgaand aan de bijeenkomsten van de LAC s alle cliënten bezoeken en met hen trachten tot een oplossing, vb. betaalplan te komen. We vragen dat er vanaf de late zomer geen aardgasbudgetmeters meer worden geplaatst, gezien deze cliënten niet meer de kans hebben een provisie op te slaan voor de winter. Om deze cliëntgerichte opdracht goed op te nemen moet het OCMW voldoende middelen (financieel en personeel) krijgen. Het werkingsverslag van de LAC wordt opgenomen in het OCMW jaarverslag en op de OCMW-raad besproken. Op die manier kunnen visie, procedure, draaiboek, middelen steeds bijgestuurd worden. De voorzitter van het OCMW en de schepen voor welzijn moeten mee toezien op de werking van de LAC. 9

12 6. EEN EFFICIËNTE EN MENSWAARDIGE VOEDSELBEDELING VOOR NOODSITUATIES De laagste inkomens volstaan vandaag de dag niet om in de meest elementaire levensbehoeften te voorzien. Steeds meer Oostendenaars zijn aangewezen op voedselhulp. De wachtrijen aan de verschillende verdeelpunten op de dagen dat er voedselbedeling is spreken boekdelen. Ondanks de enorme inspanningen en engagement van de vele vrijwilligers is deze voedselbedeling vaak niet toereikend en onvoldoende afgestemd op de vraag. Bepaalde voedselpunten kunnen in de verste verte niet aan de vraag voldoen, andere punten zitten met een onderbevraging, voor veel cliënten is het voedselaanbod te eenzijdig of niet aangepast aan hun gezinssituatie, de belangrijkste voedselbedeler (COLSOL) huist op een plek die moeilijk toegankelijk is en er stellen zich ook noden aan andere basisproducten. De uitdagingen zijn dus talrijk. Het is een Oostendse maatschappij onwaardig dat mensen aangewezen zijn op voedselhulp om hun gezin te eten te kunnen geven. Het is dus met een zekere terughoudendheid dat we ijveren voor een doorgedreven ondersteuning, coördinatie en afstemming van de voedselhulp in Oostende. Zelfs een sociale kruidenier kan geen einddoel zijn, want het blijft mensen in armoede toeleiden tot een apart circuit. Veel liever zien we de oorzaken structureel aangepakt. We verwijzen daarvoor naar de andere hoofdstukken in deze nota. Maar in de huidige omstandigheden en bij acute nood kunnen we de problematiek onmogelijk negeren. Daarom volgende voorstellen: Een gecoördineerd voedselbeleid Er moet een overleg gestart worden, eventueel in de schoot van het armoedeplatform, met alle actoren in voedselbedeling waarop de voedselbedeling op vandaag in kaart wordt gebracht, de noden zichtbaar gemaakt worden en samenwerking bevorderd wordt. Het lokale beleid moet middelen vrijmaken om aan deze noden tegemoet te komen: voorzien van locatie, aanboren van extra leveranciers, voorzien in andere basisproducten, een centrale opslagplaats, afstemmen van het aanbod over de wijken zodat het aanbod in alle wijken aan de vraag beantwoordt, enzovoort. Een gedifferentieerd voedselbeleid Vele gezinnen en alleenstaanden hebben nood aan voedsel. Maar niet iedereen is gebaat met de klassieke voedselhulp, denk maar aan daklozen die niet in staat zijn voedsel te bereiden, of jonge gezinnen met kinderen die nood hebben aan poedermelk en nu uit de boot vallen. Daarom willen we een gedifferentieerd aanbod, gaande van voedselbedeling aan wijkgerichte verdeelpunten, over voedselbonnen die in winkels besteed kunnen worden tot gratis maaltijden in bv. de dienstencentra. Zo kan op maat van de cliënt de gepaste voedselhulp geboden worden. Sociale kruidenier Het hoeft niet gezegd dat in de rij gaan staan voor gratis voedselhulp een flinke kwauw geeft aan de waardigheid van mensen. Bovendien is men aangewezen op wat er in het pakket wordt gestopt, al dan niet voedsel waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken. Een sociale kruidenier biedt een kwaliteitsvoller en waardiger alternatief voor deze noodhulp. We hopen in de toekomst in Oostende idealiter tot een netwerk van sociale kruideniers te kunnen komen. Volwaardige buurtwinkels met kwaliteitsvol voedsel en andere basisproducten aan sterk verminderde prijzen, met een aanbod op basis van de vragen en noden van de klanten, met een keuze uit een breed gamma. Een sociale kruidenier kan tevens een ontmoetingsplaats zijn voor mensen in armoede, een plek om uit een isolement te treden en gelijkgestemden te vinden. Een sociele kruidenier kan ook arbeidstrajecten bieden aan mensen in armoede via vrijwilligerswerk, sociale tewerkstelling, werkervaringstrajecten of andere inititaieven in het kader van armoedebestrijding. Het lokaal beleid moet in de komende legislatuur middelen vrijmaken voor de opstart en uitbouw van een sociale kruidenier in overleg en samenwerking met de voedselbedelingsactoren en de armoedeactoren. 10

13 7. WERK OP MAAT Oostende heeft een zeer hoge werkloosheidsgraad. Daarvan behoort 75,3% tot de kansengroepen, nl. laaggeschoolden, allochtonen, arbeidsgehandicapten, 50+-ers, De werkloosheid bij de -25 jarigen bedraagt in Oostende 19,4%. Werk is zeer belangrijk om niet in armoede terecht te komen of om er een uitweg uit te vinden. Dit is niet enkel financieel: men krijgt terug structuur en bouwt een netwerk om zich heen. Hiervoor is echter een aangepast tewerkstellingsbeleid nodig. Prioriteit voor tewerkstelling voor kansengroepen Het is dan ook van het grootste belang dat er werk wordt gemaakt van tewerkstelling voor de kansengroepen. Gezien hun aandeel in de totale populatie van werkzoekenden moet hier de absolute prioriteit naar toe gaan. Er moet gezocht worden naar meer kansen voor de diverse kansengroepen en naar hoe ze zelfs een voetje voor kunnen krijgen bij diverse maatregelen. Om de negatieve situatie inzake werkloosheid in Oostende om te buigen is uiteraard een goede economische omkadering van het grootste belang. Daarom pleiten we alvast voor een optimaal benutten van de economische poorten en troeven die de stad kent in functie van economische ontwikkeling en voor een beleid dat tewerkstelling aantrekt in de stad Oostende. Van elke maatregel dient het tewerkstellingseffect naar duurzame tewerkstelling onderzocht te worden. Blijven investeren in lokale diensten en projecten in de sociale economie We pleiten ook voor het creëren van extra tewerkstelling in de sociale economie. Moet er niet nagedacht worden over nieuwsoortige projecten die ook binnen bv. de zorgproblematiek een meerwaarde hebben? Een sociale clausule bij overheidsopdrachten Bij de gunning van overheidsopdrachten kan er een sociale clausule worden ingeschreven. Dit houdt in dat het gemeentebestuur een bepaald engagement vraagt in tewerkstelling, stage of begeleiding van maatschappelijk kwetsbare groepen tijdens de uitvoering van de opdracht. Ook de inspanningen voor een diversiteitsbeleid kunnen hier in rekening worden gebracht. Belangrijk is ook dat de voorwaarden van de sociale clausule strikt worden opgevolgd. Integrale begeleidingstrajecten De stad en OCMW moeten de regie in handen nemen om de samenwerking van dienstverleners op vlak van werk, armoede en welzijn in de stad uit te bouwen. Voor kansengroepen is niet alleen méér maatwerk nodig in de begeleiding maar tevens nood aan méér aangepaste werkvloeren zowel in reguliere, sociale economie als in arbeidzorgprojecten. Er is tevens aandacht en engagement nodig om de nazorg van een begeleiding kwalitatief te garanderen. Stad en OCMW moeten investeren in integrale begeleidingstrajecten waarin aan welzijnsproblemen gewerkt wordt. Met de nadruk op het welzijn van de cliënt zijn opleiding, vrijwilligerswerk of andere vormen van werk op maat volwaardige alternatieven 11

14 Info en contact Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen Torhoutsesteenweg 100A, 8200 Brugge - 050/ Vestigingsadres: Nieuwe Stad, Guldensporenlaan 2 bus 54 (gelijkvloers) 8400 Stene Oostende, T: , Dit memorandum wordt onderschreven door volgende organisaties INLOOPTEAM DE VIERTORRE ATD VIERDE WERELD KUST HUURDERSBOND Werk van Don Bosco DE TAKEL 12

15

16

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Federaal memorandum van de OCMW s Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Lokale besturen : meest burgernabije bestuur OCMW s worden het eerst geconfronteerd met nieuwe noden

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN POPERINGE 11.933 HA (IN TOP 5 W-VL) - 19.894 INW KANSARME BUURTEN Kansarmoedeatlas Provincie West-Vlaanderen (Steunpunt

Nadere informatie

Armoedebarometer 2012

Armoedebarometer 2012 Armoedebarometer 2012 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 Armoede in cijfers Kinderen geboren in een kansarm gezin verdubbeld tot 8,6% op tien jaar tijd - Kwalijke

Nadere informatie

7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING

7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING 7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING 7.1 BEGELEIDING DOOR SOCIALE DIENST OCMW Afbakening van de doelgroep Huurders die uit huis dreigen gezet te worden Omschrijving van het aanbod Het OCMW wordt preventief

Nadere informatie

Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek

Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek De Vlaamse regering wil meewerken aan de vermindering van de CO2 uitstoot door in te zetten op groene energie, door energie-investeringen

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

Persbericht: Lokale Limburgse projecten, die eenzaamheid en armoede bij kwetsbare ouderen doorbreken, krijgen samen 55.500 euro Vlaamse steun

Persbericht: Lokale Limburgse projecten, die eenzaamheid en armoede bij kwetsbare ouderen doorbreken, krijgen samen 55.500 euro Vlaamse steun Persbericht: Lokale Limburgse projecten, die eenzaamheid en armoede bij kwetsbare ouderen doorbreken, krijgen samen 55.500 euro Vlaamse steun Nu de gemeenten hun nieuwe besturen hebben gevormd en het beleid

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Iedereen beschermd tegen armoede?

Iedereen beschermd tegen armoede? Iedereen beschermd tegen armoede? Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land Campagne 2014 Iedereen beschermd tegen armoede? België is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen

Nadere informatie

standpunt noodhulp 18 augustus 2009

standpunt noodhulp 18 augustus 2009 Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012 i. inleiding Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd:

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd: Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2015/08 datum 9 oktober 2015 bestemmeling kopie onderwerp Mevrouw Liesbeth

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 BULLETIN 7 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE

PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE OCMW Sint-Katelijne-Waver PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE 1. Inleiding Armoede wordt gedeeltelijk, maar voor een belangrijk deel, doorgegeven van generatie op generatie. Kinderen die (langdurig) leven in

Nadere informatie

ARMOEDEBAROMETER 2015

ARMOEDEBAROMETER 2015 ARMOEDEBAROMETER 2015 Wat zeggen de cijfers? ARMOEDE GEWIKT EN GEWOGEN Kinderarmoede: 11.2% Sinds 2008 gestaag gestegen Toekomst: blijft stijgen Kinderarmoede vooral bij moeders met een migratiegeschiedenis

Nadere informatie

Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit

Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit Sinds 2011 komt een groep jongeren in armoede op regelmatige basis samen. Om elkaar te leren kennen, om naar elkaar

Nadere informatie

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding Senaat, 22 juni 2015 Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding 1. Voorstelling 2. Algemeen 3. Welke maatregelen zijn er nodig? 4.

Nadere informatie

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot Agenda 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot 1. Verwelkoming door Schepen Kaat Olivier 2. Kennismaking 3. Huis van het kind

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

De cel als barometer voor armoede in Gent

De cel als barometer voor armoede in Gent Spirit wil oprichting stedelijke cel armoedebestrijding. De cel als barometer voor armoede in Gent Spirit wil binnen de stedelijke structuren een cel armoedebestrijding oprichten om een gecoördineerde

Nadere informatie

Evaluatie Winterwerking

Evaluatie Winterwerking Evaluatie Winterwerking 2014-2015 Inhoud Presentatie 1. Evaluatie nachtopvang 2. Evaluatie dagopvang 3. Evaluatie geneeskundige, verpleegkundige en (para)medische zorgen 4. Evaluatie algemene organisatie

Nadere informatie

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis Verslag OCMW-raad 15/11/2017 1. Goedkeuring verslag vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte De OCMW-raad wordt gevraagd het verslag van de vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte goed te keuren. Goedgekeurd

Nadere informatie

Opdracht van het OCMW bestuur: project ontwikkelen om kinderarmoede te voorkomen/bestrijden

Opdracht van het OCMW bestuur: project ontwikkelen om kinderarmoede te voorkomen/bestrijden Studiedag VVSG Kinderopvang en Gezinsbeleid Mechelen 26 maart 2013 2010: Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting: strijd tegen kinderarmoede is topprioriteit voor de Vlaamse regering

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Sociale huur in kleine kernen Westhoek Leader Westhoek - 18/11/2013 1 5. en dus geen sociale koopwoningen of doelgroepwoningen van het OCMW/gemeente.

Sociale huur in kleine kernen Westhoek Leader Westhoek - 18/11/2013 1 5. en dus geen sociale koopwoningen of doelgroepwoningen van het OCMW/gemeente. Sociale huur in kleine kernen Westhoek 10 aanbevelingen ifv inplanting en concept sociale huur Leader Westhoek - 18/11/2013 I. Aanbevelingen voor het lokaal woonbeleid a) Bewust kiezen voor een onderbouwde

Nadere informatie

ARMOEDEPLAN KORTRIJK. Hoe sluit je aan bij het bestaande (lokale) armoedebeleid

ARMOEDEPLAN KORTRIJK. Hoe sluit je aan bij het bestaande (lokale) armoedebeleid ARMOEDEPLAN KORTRIJK Hoe sluit je aan bij het bestaande (lokale) armoedebeleid ARMOEDE BESTRIJDEN OP LOKAAL NIVEAU? ARMOEDE BESTRIJDEN Tewerkstelling Minimuminkomens Sociale bescherming Pensioenen Belastingen

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen OCMW - Sociale Dienst OCMW- Secretariaat Woon-Zorg Dorpsdienst ZOHRA Lokale Werkwinkel met VDAB en PWA-Dienstenbedrijf Ondersteuningsnetwerk UBUNTU Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen Het

Nadere informatie

WOONCLUB KORTRIJK De woonclub ondersteunt mensen in kansarmoede of in een kwetsbare positie bij het zoeken van een woning op de private en/of sociale huurmarkt De werking Op 9 november 2009 ging de woonclub

Nadere informatie

Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Nieuwe diensten Toeleiding naar onze diensten Varia

Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Nieuwe diensten Toeleiding naar onze diensten Varia Agenda Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Energiescans Projectpromotor sociale energie efficiëntie premies Ecospanning Nieuwe diensten Plaatsing materialen Toeleiding naar onze diensten

Nadere informatie

Schimmel en vochtproblemen bij kwetsbare groepen. Voorbeelden over hoe je bewoners kan ondersteunen en motiveren.

Schimmel en vochtproblemen bij kwetsbare groepen. Voorbeelden over hoe je bewoners kan ondersteunen en motiveren. Schimmel en vochtproblemen bij kwetsbare groepen. Voorbeelden over hoe je bewoners kan ondersteunen en motiveren. Op de private huurmarkt Opbouwwerk = outreachend werken dmv huisbezoeken en contacten met

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

13 prioriteiten voor het lokaal sociaal beleid in Brugge. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende bestuursperiode

13 prioriteiten voor het lokaal sociaal beleid in Brugge. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende bestuursperiode 13 prioriteiten voor het lokaal sociaal beleid in Brugge Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende bestuursperiode Gezamenlijke prioriteitennota gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 IEDERS

Nadere informatie

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID Advies 2016-17 / 29.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1 algemeen 3 3.2 geringe traditie 4 3.3 aanvullende werking

Nadere informatie

DRAAIBOEK REGIONALE SAMENWERKING KRACHT.WONEN. September 2017

DRAAIBOEK REGIONALE SAMENWERKING KRACHT.WONEN. September 2017 DRAAIBOEK REGIONALE SAMENWERKING KRACHT.WONEN September 2017 Regionale samenwerking : Kracht.wonen Kracht.wonen is een regionale en sectoroverstijgende samenwerking bij knelpuntsituaties van (dreigende)

Nadere informatie

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2016 Nummer: 2016_MV_00047 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Meer gezinnen

Nadere informatie

MENSWAARDIG WONEN AAN DE ONDERKANT Pistes voor een toekomstig Vlaams woonbeleid

MENSWAARDIG WONEN AAN DE ONDERKANT Pistes voor een toekomstig Vlaams woonbeleid MENSWAARDIG WONEN AAN DE ONDERKANT Pistes voor een toekomstig Vlaams woonbeleid David Van Vooren Beleidsmedewerker Vlaamse Woonraad Studienamiddag Woonnood in Vlaanderen Brussel, 8 september 2015 2 Recht

Nadere informatie

668-2. Brussel, 20 februari 2006. Mijnheer de minister-president,

668-2. Brussel, 20 februari 2006. Mijnheer de minister-president, 668-2 Brussel, 20 februari 2006 Mijnheer de minister-president, Wij hebben de eer U ten behoeve van de Vlaamse Regering ingesloten de motie van aanbeveling op de maatschappelijke beleidsnota Energiearmoede,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

DIENSTWONEN. Infosessie voor intermediairen

DIENSTWONEN. Infosessie voor intermediairen DIENSTWONEN Infosessie voor intermediairen 1 OVERZICHTVOORSTELLING 1. algemeen organigram missie doelstellingen problematiek kernopdracht 2. werking Team Woonadvies en Team Woonondersteuning methodiek

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen Nummer 34 Op zoek naar betaalbare woonvormen Betaalbaar wonen in Knokke-Heist Het BVK Betaalbaar VerhuurKantoor Inleiding Missie In het bruisende en sfeervolle Knokke-Heist is het voor elk van hun bewoners

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke)

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID, CLUSTER Izegem.

Nadere informatie

Op weg naar een proactieve dienstverlening

Op weg naar een proactieve dienstverlening van zijlijn naar welzijn 29 april 2014 Op weg naar een proactieve dienstverlening Nicole Mattheus, Hilde Ulenaers, Evelien Jaenen & Rudi Bloemen van zijlijn naar welzijn 29 april 2014 Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Programma LSB 2011-2013 Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 1. Prioritaire thema s: naar 4 speerpunten 2. Netwerk wordt versterkt

Nadere informatie

BEGELEIDINGS EN OPVANGMOGELIJKHEDEN VOOR DAK- EN THUISLOZEN 29 april Véronique Vancoppenolle

BEGELEIDINGS EN OPVANGMOGELIJKHEDEN VOOR DAK- EN THUISLOZEN 29 april Véronique Vancoppenolle BEGELEIDINGS EN OPVANGMOGELIJKHEDEN VOOR DAK- EN THUISLOZEN 29 april 2014 Véronique Vancoppenolle 1 PROGRAMMA 1. Wat doet het CAW voor wie? 2. Kijk op thuisloosheid vanuit het Algemeen Welzijnswerk 3.

Nadere informatie

samen werken aan welzijn

samen werken aan welzijn samen werken aan welzijn ocmw grimbergen ocmw grimbergen Verbeytstraat 30 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever) Tel 02 267 15 05 www.grimbergen.be rubriek ocmw samen werken aan welzijn ocmw grimbergen ocmw

Nadere informatie

Over de Zulle. Stem van kansengroepen binnen het woonbeleid van de stad Roeselare

Over de Zulle. Stem van kansengroepen binnen het woonbeleid van de stad Roeselare Over de Zulle Stem van kansengroepen binnen het woonbeleid van de stad Roeselare Situering project Aanleiding Mep 2003-2008 OD: stem in lokaal woonbeleid Opvolging woonwinkel Participatie kansengroepen

Nadere informatie

Een greep uit de geschiedenis van CAW Artevelde

Een greep uit de geschiedenis van CAW Artevelde CAW Artevelde - 6 -jaargang 12 nr. 4 Op 6 februari 1995 werd vzw Pluralistisch Centrum Welzijnswerk regio Gent geboren onder het goeddunkend oog van Kris Coenegrachts en Patrick Seys. In de wieg lagen

Nadere informatie

Recht op wonen én zorg voor iedereen?

Recht op wonen én zorg voor iedereen? Recht op wonen én zorg voor iedereen? Project Huis Inclusief Woonclub Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015, Leiedal Inhoudstafel 1. Een draagvlak voor het project Huis Inclusief 2. Wat is het project Huis

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Convenant 2014-2016 tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Tussen de stad Lier vertegenwoordigd door de OCMW-raad voor wie optreden Marleen Vanderpoorten, voorzitter en Katleen Janssens,

Nadere informatie

Thema 3: Armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap

Thema 3: Armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap Thema 3: Armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap Situering Armoede op het platteland lijkt wel onzichtbaar en onbekend. Er is een gebrek aan gegevens over plattelandsarmoede

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

HUISVESTING. Hulpaanbod vanuit de OCMW s. Gerry Van de Steene Departementschef sociale dienstverlening OCMW Sint-Niklaas

HUISVESTING. Hulpaanbod vanuit de OCMW s. Gerry Van de Steene Departementschef sociale dienstverlening OCMW Sint-Niklaas HUISVESTING Hulpaanbod vanuit de OCMW s Gerry Van de Steene Departementschef sociale dienstverlening OCMW Sint-Niklaas 1. Opdrachten vanuit de wetgeving 2. Aanvullend hulpverleningsaanbod 3. Welk OCMW

Nadere informatie

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 De gemeente en het OCMW van Nevele komen overeen om een lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid voorstelling WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid Molenstraat 30 Wie zijn wij : Woonwinkel trefpunt Sociaal Verhuurkantoor Woningkwaliteit Inventarisatiecel vzw BEA (Beheer Energie Aalst)

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede OCMW Gent en kinderarmoede Algemeen kader Regie kinderarmoede : OCMW als regisseur (Beleidsondersteuning / Dept. Sociale Dienstverlening) Armoedebeleidsplan (Regie Joris

Nadere informatie

Workshop Sociaal Huis

Workshop Sociaal Huis Workshop Sociaal Huis 15 januari 2009 RWO Arrondissement Oudenaarde vzw Sint-Jozefsplein 2 9700 Oudenaarde www.rwo-oudenaarde.be Agenda 1. Stand van zaken lokale besturen 2. Wettelijk kader 2.1. Beleidsdocumenten

Nadere informatie

ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN. Advies / 6.09.

ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN. Advies / 6.09. < ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN Advies 2016-11 / 6.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

Programmasporen 2014-2018

Programmasporen 2014-2018 Programmasporen 2014-2018 Statutaire doelstelling: ARTIKEL 3, De vereniging heeft tot doel overleg en samenwerking tussen de O.C.M.W. s, de gemeentebesturen, de private en publieke actoren in de regio

Nadere informatie

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE Bij het openen van het rapport worden de meest recente gegevens uit de databank gehaald. Inleiding In dit document worden de kansarmoede-indicatoren weergegeven

Nadere informatie

Mensen in Nood - Geel

Mensen in Nood - Geel Mensen in Nood - Geel M.I.N. Geel staat voor Mensen in Nood die in Geel wonen. Het is een V.Z.W, die opgericht werd in 1991. Momenteel zijn er twaalf vrijwilligers. Het doel van de vereniging is om mensen

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Dames en heren. Dat lees ik ook in de conclusies van het boek, waarvan ik er enkele graag met u overloop:

Dames en heren. Dat lees ik ook in de conclusies van het boek, waarvan ik er enkele graag met u overloop: Dames en heren Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Wie enkel naar de prijzen van woningen en gronden, zal geneigd zijn om neen te antwoorden. Maar de betaalbaarheid van wonen is niet enkel een kwestie van

Nadere informatie

betreffende de erkenning en ondersteuning van de Minder Mobielen Centrales (MMC s)

betreffende de erkenning en ondersteuning van de Minder Mobielen Centrales (MMC s) stuk ingediend op 1243 (2010-2011) Nr. 1 29 augustus 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen en de heren Filip Dewinter, Jan Penris en Wim Wienen betreffende de erkenning en

Nadere informatie

Mechelen 4 december 2012. CAG MOVI Seminarie. Workshop Tewerkstelling: iedereen mee, iedereen actief. Bijdrage OCMW Gent:

Mechelen 4 december 2012. CAG MOVI Seminarie. Workshop Tewerkstelling: iedereen mee, iedereen actief. Bijdrage OCMW Gent: CAG MOVI Seminarie Mechelen 4 december 2012 Workshop Tewerkstelling: iedereen mee, iedereen actief Bijdrage OCMW Gent: Enige (kritische) bedenkingen over de relatie Vlaanderen OCMW s aan de hand van het

Nadere informatie

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Persconferentie Welkom door Jos Geysels, voorzitter Decenniumdoelen Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer door Michel Debruyne, coördinator Decenniumdoelen

Nadere informatie

"We zijn op de goede weg"

We zijn op de goede weg "We zijn op de goede weg" "Ik ben heel blij dat er een oplossing is voor de daklozen uit het huis van dr. Daniëls", zegt Tine Wyns, directeur preventie en signalering bij CAW Noord-West-Vlaanderen. "De

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na Hoorzitting Vlaams parlement 12 mei 2015 Mark Suykens, Piet Van Schuylenbergh Inhoud 1. VVSG neemt akte van Vlaamse keuzes 2.

Nadere informatie

Andere gedropte klanten, de werkenden, zoals ook uit de cijfers van de VVSG blijkt, vallen eigenlijk uit de boot.

Andere gedropte klanten, de werkenden, zoals ook uit de cijfers van de VVSG blijkt, vallen eigenlijk uit de boot. Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "het sociaal tarief voor

Nadere informatie

AP Via een gecoördineerd en gericht beleid werken aan het terugdringen van armoede op haar grondgebied

AP Via een gecoördineerd en gericht beleid werken aan het terugdringen van armoede op haar grondgebied AP 2.09.07 Via een gecoördineerd en gericht beleid werken aan het terugdringen van armoede op haar grondgebied 2015140893 De stad neemt de regierol op inzake bestrijding kinderarmoede en realiseert hierrond

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN D3: Mensen bereiken (outreaching)

ZORGNETWERKEN D3: Mensen bereiken (outreaching) 5 juni 2015 ZORGNETWERKEN D3: Mensen bereiken (outreaching) https://www.youtube.com/watch?v=qugnmcs3a0w Ontstaan in West-Vlaanderen sinds 2005 Klaar voor uitrol in gans Vlaanderen, beleidsoptie van Minister

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

Armoede Manifest. Armoede onder kinderen is dubbel triest. Realiseer maatwerk voor kwetsbare groepen. Signaleer vroegtijdig

Armoede Manifest. Armoede onder kinderen is dubbel triest. Realiseer maatwerk voor kwetsbare groepen. Signaleer vroegtijdig Armoede Manifest Armoede onder kinderen is dubbel triest 1 Realiseer maatwerk voor kwetsbare groepen 2 Signaleer vroegtijdig 3 Verbeter de schuldhulpverlening 4 6 Richten wij de Armoedecoalitie Eindhoven

Nadere informatie

Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht. Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie

Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht. Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie 26 november 2010 Vlaams Regeerakkoord 2009-2014 Voor een vernieuwende,

Nadere informatie

evaluatie huurpremie september 2013 (* toevoegingen oktober 2014) Het is een van de prioriteiten binnen het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding:

evaluatie huurpremie september 2013 (* toevoegingen oktober 2014) Het is een van de prioriteiten binnen het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding: Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be evaluatie huurpremie september 2013 (* toevoegingen

Nadere informatie

Een geïntegreerd vrijetijdsbeleid: Focus op participatie van mensen in armoede CULTUURFORUM, 23 APRIL 2014

Een geïntegreerd vrijetijdsbeleid: Focus op participatie van mensen in armoede CULTUURFORUM, 23 APRIL 2014 Een geïntegreerd vrijetijdsbeleid: Focus op mensen in armoede CULTUURFORUM, 23 APRIL 2014 Foto: Wijkcentrum De Kring, Eeklo Kader: sterk Centraal: realiseren recht mensen in armoede op vrijetijds. Keuzevrijheid

Nadere informatie

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij Puurs 11-1-2011 Situering Puurs: 17.000 inwoners Groene, landelijke gemeente gelegen langs enkele verkeersassen waardoor er vrij veel economische activiteit

Nadere informatie

Samen. tegen. armoede

Samen. tegen. armoede Samen tegen armoede projectenoproep 2011 Welzijnszorg vzw - Lisa Van Damme Welzijnszorg vzw steunt jaarlijks meer dan 150 projecten van organisaties die zich inzetten in de strijd tegen armoede en sociale

Nadere informatie

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Eén gezin één plan Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Inhoud De oproep Context en beleidskeuzes Finaliteit van de oproep: één gezin, één plan Samenstelling en uitbouw

Nadere informatie

Sociale cijferreeksen Zuid-West-Vlaanderen

Sociale cijferreeksen Zuid-West-Vlaanderen Sociale cijferreeksen Zuid-West-Vlaanderen vzw Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen in samenwerking met Steunpunt Sociale Planning, Provincie West-Vlaanderen Fiche Harelbeke Sociale cijferreeksen Zuid-West-Vlaanderen

Nadere informatie

Welzijnszorg steunt projecten in hun strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Welzijnszorg steunt projecten in hun strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Welzijnszorg steunt projecten in hun strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. lokale, regionale en nationale projecten toelagen voor advies i.v.m. organisatieontwikkeling pilootprojecten Prijs Armoede

Nadere informatie

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting In Gent steeg het aantal mensen met financiële moeilijkheden met 12,6 procent ten opzichte van vorig jaar (van 7.870 leefloongerechtigden

Nadere informatie

Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Erkende vluchtelingen en huisvesting

Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Erkende vluchtelingen en huisvesting Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen Erkende vluchtelingen en huisvesting Inhoud VVSG? Rol en opdracht OCMW Huurwaarborg Wie is dakloos? Installatiepremie Referentieadres Leefloon Vrijwilligers 2 -

Nadere informatie