ONTWERP VERKIEZINGSPROGRAMMA Om de kwaliteit van het bestaan!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTWERP VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 Om de kwaliteit van het bestaan!"

Transcriptie

1 ONTWERP VERKIEZINGSPROGRAMMA Om de kwaliteit van het bestaan! Zeven punten van de PvdA om de kwaliteiten van Groningen te verbeteren De kwaliteit van het bestaan, daar gaat het om, zo bracht oud-pvda leider Joop den Uyl zijn politieke lijn ooit naar voren. Dit aloude credo is volgens de PvdA uiterst actueel, zeker in onze regio. Aardbevingen, krimp en het vinden van een baan raken vele mensen in de kern van hun bestaan. Voor de PvdA zijn dit geen facts of life. Het gaat hier om acute maatschappelijke problemen waar de politiek een opgave in heeft. Voor de PvdA zijn dit zaken waar in het in de politiek om moet draaien. Wij onderkennen de taaiheid van deze problemen, maar willen niet in zwartgalligheid vervallen of bij de pakken neer zitten. De PvdA zet alles op alles om de problemen die in onze regio spelen aan te pakken. Dat doen we door de vele kansen die er liggen te benutten. Bedreigingen het hoofd bieden gaat hand in hand met het versterken van de kwaliteit van ons bestaan. Dat is de kern. Daarom wil de PvdA zich de komende jaren inzetten voor de volgende zeven punten: 1. De PvdA van goed werk Werk is de sleutel tot een fatsoenlijk en zelfstandig bestaan. Iedereen die kan werken, moet uitzicht hebben op een baan. De PvdA heeft onafgebroken gewerkt aan het verminderen van de werkloosheid. Dit jarenlang volgehouden regionaal economisch beleid heeft gunstig uitgepakt. De uitzonderlijke hoge werkloosheid is behoorlijk verminderd. De PvdA wil dit voortzetten en zal bij het Rijk en Europa hard inzetten op extra geld voor gerichte investeringen die de regionale economie blijven ontwikkelen en die vooral banen creëren. Die gelden willen we investeren in excellente vestigingsvoorwaarden voor bedrijven, ondernemers en werknemers. De PvdA wil extra geld stoppen in de infrastructuur: wegen, spoorlijnen, hoogwaardig openbaar vervoer en de ontwikkeling van de economische kernzones in de stad Groningen, de Eemsdelta en Oost Groningen. Groene banen De PvdA kiest met energie voor nieuwe, groene banen. De PvdA wil de huidige economie veranderen naar een circulaire economie: economie gericht op maximaal hergebruik van afvalstoffen. We zien kansen voor innovatie en verduurzaming in de Groningse landbouw. Daarvoor dient beter te worden samengewerkt met de kennisinstellingen binnen en buiten de regio. Deze sector zal naast voedsel in de toekomst ook leverancier worden van groene grondstoffen voor de chemie die in Delfzijl moet worden vergroend en uitgebouwd. Via Gezond ouder worden (Healthy Ageing) creëren we ook nieuwe banen. Dat versterkt de kwaliteit van de gezondheidszorg en draagt bij aan langer leven in goede gezondheid. Banenmotoren Innovatie in het MKB, dé banenmotor in het Noorden, moet worden gestimuleerd. De Eemshaven als de energie- en dataport moet verder worden uitgebouwd. De Eemshaven is een ideale uitvalsbasis voor de bouw en onderhoud van windparken op zee. Het energieneutraal en aardbevingsbestendig bouwen bieden, hoe treurig de 1

2 aanleiding ook, nieuwe kansen voor bedrijvigheid. De Stad, met haar hoogwaardige kennisinstellingen en veelzijdige bedrijvigheid, is een van de meest florerende steden in ons land. De regio Groningen-Assen is het noordelijk zwaartepunt, ook als het gaat om banen. Daar waar mogelijk willen we dit ondersteunen, omdat deze economische motor zowel voor de Stad als de regio (Groningen/Noord Drenthe) onontbeerlijk is. Dat geldt ook voor de sectoren toerisme, recreatie en de creatieve industrie, die de PvdA wenst te versterken. Dat creëert banen, maar vergroot ook de leefbaarheid. Niemand langs de kant Voor de komende jaren willen we inzetten op twee groepen waar we in regionaal verband extra aandacht op willen vestigen. Dit is ten eerste de groep vroegtijdig schoolverlaters. De PvdA wil voorkomen dat een nieuwe generatie al bij voorbaat buiten spel komt te staan. Dit vergt van dorp tot stad om een versterking van het onderwijs. Daarnaast willen we een extra inzet op mensen die gebruik maken van de sociale werkvoorziening. We willen oog voor wat mensen wel kunnen, maar we onderkennen dat er een groep is waarvoor dit veel lastiger is. Gemeenten zijn primair aan zet. Maar dit overstijgt in problematiek de gemeenten. Nu is de provincie er niet om de rol van gemeenten over te nemen. Maar de provincie kan wel bemiddelen om partijen (bijvoorbeeld richting Den Haag en Brussel), maar ook werkgevers op één lijn te krijgen. In principe verwachten we dat bedrijven voldoende banen kunnen aanbieden aan mensen met een arbeidshandicap, maar vooral in Oost-Groningen vergt dat een stevige en langjarige aanpak. Wij vinden dat Oost Groningen voldoende tijd en middelen moet krijgen voor deze beweging. Daar waar wenselijk en mogelijk kan de provincie hier een bemiddelende en vertegenwoordigende rol in vervullen. 2. De PvdA van brede ontwikkeling en goed vakmanschap De afgelopen jaren hebben vooral in het teken gestaan van de kenniseconomie. In het onderwijs stonden basale vaardigheden als taal, rekenen en het leren van een vak onder druk. Wij pleiten er voor dat iedereen zich zo maximaal mogelijk kan ontplooien. Goed onderwijs is daarvoor essentieel. Maar we willen dit wel verbreden. We willen niet alleen waardering voor kennis, maar ook voor praktische, sociale of sportieve vaardigheden. Dit verreist samenwerking in en rondom scholen: van sport tot en met cultuur. Hierbij past ook het ideaal van goed vakmanschap. De PvdA kiest voor een herwaardering van vakmanschap, juist in de sectoren van techniek en ontwikkeling. Het Duitse systeem dient hierbij als inspiratie. Daarvoor is het in toenemende mate nodig dat mensen met praktijkervaring in het onderwijs worden ingezet om niet alleen kennis maar vooral de fijne kneepjes van het vak over te brengen! Werken en leren zijn in dat systeem nauw met elkaar verbonden. Dat vergt veel meer stageplekken en leerwerkbanen voor schoolverlaters dan er nu voorhanden zijn. In de economische dynamiek wordt de levensduur van organisaties en functies steeds korter. Mensen die werkloos worden moeten snel weer aan de slag kunnen. De PvdA wil daarom het tweedekansonderwijs en het leven lang leren stimuleren. De PvdA vindt dat de politiek hier een duidelijke taak heeft, ook op provinciaal niveau. 2

3 3. De PvdA van innovatie en duurzaamheid Groningen is dé energieprovincie. Van turf-via aardgas-willen we nu naar een nieuwe vervolgstap.: energie uit zon, wind, water en biomassa. Nederland heeft lang geprofiteerd van de Groningse energieschatten. De laatste jaren worden we meer en meer geconfronteerd met de schokkende gevolgen van de aardgaswinning. De PvdA heeft zich, met resultaat, tot het uiterste ingespannen om met de landelijke overheid een bestuursakkoord te sluiten dat gaat van schadeherstel, economische impulsen tot en met de leefbaarheid in het aardgaswinningsgebied. Dit leek voldoende om mee aan de slag te gaan, maar het is duidelijk dat dit voor de toekomst niet voldoende is. Sinds kort is het gebied dat de gevolgen van de aardbevingen ondervindt uitgebreid met o.a. de stad Groningen en vooral ook Hoogezand en Menterwolde. De PvdA vindt dat er een aanvullend pakket maatregelen moet worden afgesproken om de nadelige gevolgen op te vangen. Het schadeherstel en de preventieve versterking van woningen moet worden verbeterd. Het oplossen van de problemen willen we niet aan de NAM overlaten. De overheid moet een veel nadrukkelijker rol gaan spelen. Alle kosten voor het herstel van de aangetaste waardebalans en het verbeteren van het perspectief komen voor rekening van NAM en rijk. Als de veiligheid onvoldoende is geborgd of als de schadelijke gevolgen van gaswinning voor Groningen toenemen, moet de gaswinning verder worden beperkt. Voor de PvdA is het aspect veiligheid, leefbaarheid en de spankracht van de bevolking leidend in de discussie over aardgaswinning. Groningen verdient het om in Nederland uit te groeien tot het gebied waar het rijk prioritair investeert in de energietransitie, innovatie en onderwijs. Groningen moet zich kunnen ontwikkelen tot Energyport van Nederland. Energieomslag De energieomslag is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. We hebben nog jaren nodig. Onze energiehuishouding wordt hybride : voorlopig nog voor een belangrijk deel afhankelijk van fossiele energie die steeds efficiënter wordt benut. Maar de rol van hernieuwbare energie wordt steeds groter. Grootschalig, zoals het bijstoken van biomassa in elektriciteitscentrales en grote windparken op zee en land. Soms veel kleinschaliger, zoals zonnepanelen op daken, isolatie en energieneutraal bouwen. Ook de vraag naar energie moet fors naar beneden. Wij zetten daarom stevig in op energiebesparing. De goedkoopste energie is de energie die we niet gebruiken. Energie als motor voor groene groei vraagt veel van bedrijven. Innovaties zijn nodig. Daarom willen wij de relatie tussen bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstellingen verstevigen. Wij investeren daarom in de verdere ontwikkeling van de Energy Academy Europe als internationaal kenniscentrum. De energieomslag vraagt om goed opgeleide vakmensen op alle niveaus. Wij steunen daarom het Energy College, waarin MBO onderwijsinstellingen, marktpartijen en overheden samenwerken aan het opleiden van vakmannen en vrouwen in deze sectoren, waarin de komende jaren veel geld zal omgaan. Windenergie De in het Energieakkoord afgesproken bijdrage van wind op land willen we de komende jaren realiseren. Omdat Groningen hiermee al fors bijdraagt aan de nationale energiedoelstelling, is dat het maximum. De PvdA heeft oog voor de landschappelijke en maatschappelijke inpasbaarheid daarvan. Daarom kiezen we voor een concentratie van molens op de huidig aangewezen locaties. Er worden geen nieuwe gebieden voor windparken aangewezen. De PvdA wil zich inzetten voor een uitbreiding van windparken ver boven de Wadden en dit combineren met een werkeiland, inclusief een stopcontact, energieopslagcapaciteit en goede infrastructuur naar de Eemshaven. 3

4 Energiecoöperaties De PvdA is er een voorstander van dat Groningers zelf het initiatief nemen om de energievoorziening van hun buurt, wijk of dorp te verduurzamen. Daarom willen ontwikkeling van lokale energie coöperaties stimuleren en ondersteunen. 4. De PvdA van de (ver-)binding Onder het motto van de boel bij elkaar houden staat de PvdA voor sterke, veerkrachtige gemeenschappen. Vooral in krimpgebieden staan de (dorps- )gemeenschappen bloot aan uithollende krachten. Gelukkig zien we steeds meer actieve bewoners die samen plannen maken om de leefbaarheid van hun dorp of wijk te verbeteren. De overheid moet zich inspannen om deze ideeën samen met de bewoners waar te maken. Niet in de traditionele zin van overnemen en uitvoeren maar via het scheppen van de voorwaarden waaronder de initiatiefnemers in staat zijn dit zelf mogelijk te maken. Organiseer de samenredzaamheid. Wij kiezen hiermee dus duidelijk niet voor een politiek van: u houdt uw eigen broek maar op. En tegelijkertijd willen we ook geen politiek van: wij weten wel wat goed voor u is. Juist de krimpaanpak vraagt om een overheid die naast de Groningers staat. Dan moet de overheid zich inzetten voor dialoog, samenspraak en gerichte ondersteuning! Maatwerk De PvdA kiest voor het verder ontwikkelen van woon- en leefbaarheidsplannen in de krimpregio s die heel verschillend van karakter zijn. Mede door toedoen van de PvdA is er een aanpak volgens maatwerk ontwikkeld, die ook de komende periode navolging verdient, want er liggen nog zeer grote opgaven. Door de bevolkingsdaling zullen minder huizen nodig zijn en meer voor sloop in aanmerking komen. Die sloopopgave moet zorgvuldig vorm gegeven worden omdat dit mensen fundamenteel raakt. Ook wil de PvdA dat er daarbij niet alleen naar de huursector gekeken wordt maar ook naar de problematiek in de (goedkope) koopsector. Daarnaast zijn er minder winkels en bedrijventerreinen nodig. Hierin zit ook een samenhang met de regionale centra die van middelbare scholen tot en met winkelcentra een belangrijke verzorgende functie hebben voor de dorpen. Tegelijk zien we ook gerichte kansen: kleinschalige initiatieven in recreatie en toerisme, creatieve industrie, ontwerp en onderzoek. Dat vergt niet alleen dat de overheid minder regelt en dus meer maatwerk biedt bij het benutten van kansen die ondernemers zien, maar ook een grootschalige aanleg van snel internet. Voor de PvdA is het aanpakken van de krimp ook het bewaren en verbeteren van de kwaliteit van landschap en natuur. Die zijn niet alleen essentieel is voor de inwoners van de dorpen. Tegelijkertijd zijn ze ook van grote waarde voor de toeristische en recreatieve potentie van onze provincie. Mobiliteit Geen verbinding zonder mobiliteit. De PvdA vindt dat mensen onder alle omstandigheden voldoende mogelijkheden moeten hebben om zich te kunnen verplaatsen. Daarmee kunnen zij (blijvend) deelnemen aan het maatschappelijk leven. Goede bereikbaarheid van voorzieningen en een hoogwaardig vervoersysteem zijn basisvoorwaarden voor sociale samenhang en economische ontwikkeling. Zo worden goede opleidingen en banen beter bereikbaar. De dienstregeling van bussen en treinen dient daarom goed op elkaar aan te sluiten om de reistijd te verkorten De PvdA kiest voor verdere voltooiing van het hoofdverkeerswegennet, waar de nodige ontbrekende schakels moeten worden aangelegd. Het gaat om de N33 midden (tussen Zuidbroek en Appingedam), de verdubbeling van de N366 tussen Veendam en Pekela, de aanleg van de Zuidelijke Ringweg in de stad Groningen en tal van verkeersveiligheidsmaatregelen en verbetering van bestaande provinciale wegen. 4

5 De PvdA kiest voor verdere uitbouw van het spoornetwerk: de aanleg van de spoorlijn Veendam Stadskanaal, het doortrekken van de spoorlijn Groningen Roodeschool voor passagiers naar de Eemshaven en voor een grondige aanpak van het hoofdstation Groningen. Daardoor kunnen vaker treinen rijden naar en van Assen en Leeuwarden. Ook kunnen treinen over de regionale spoorlijnen verder doorrijden, bijvoorbeeld van Veendam naar Groningen Noord en verder naar de Eemshaven. De PvdA wil het spoor tussen Groningen en Bremen verbeteren. Hierdoor wordt Bremen binnen twee uur bereikbaar. De PvdA wil het busvervoer verbeteren. Dit door op hoofdverbindingen bussen vaker te laten rijden en snel hun bestemming te laten bereiken, verbeteren van de overstap van de auto op de bus en trein. Daarnaast een fijnmazig netwerk van buurten streekbussen, scholierenvervoer en vervoer van mensen met een beperking. De verschillende vormen van doelgroepenvervoer moeten zoveel mogelijk integreren, zodat wordt voorkomen dat bussen en busjes vrijwel leeg rondrijden. De PvdA is voorstander van experimenten om dorpen zelf hun vervoer te laten organiseren. De PvdA zet zich in voor betere fietspaden(fietspaden plus) tussen de forensenkernen en de stedelijke centra. Daarnaast wil de PvdA de aanleg van fietspaden langs gevaarlijke wegen en voor toeristisch en recreatief gebruik. Milieu Zorg voor een schoon en veilig milieu is essentieel voor de leefbaarheid. De PvdA kiest voor strenge milieunormen en goede handhaving om de gezondheid van mensen te beschermen en de overlast van stof, stank, lawaai en schadelijke stoffen te beperken. De PvdA kiest voor het bundelen van milieubelastende bedrijven op een beperkt aantal daarvoor geschikte bedrijventerreinen. De PvdA zet zich in voor het verplaatsen van overlastgevende bedrijven naar die bedrijventerreinen. 5. De PvdA van een gaaf en contrastrijk Gronings landschap Stad en Ommeland kenmerken zich door grote contrasten. Vanuit de stad fiets je in 10 minuten van een hoogstedelijk gebied naar het stroomdal van de Drentse A of het Reitdiepdal. Groningen is een provincie met een grote variëteit aan landschappen. De weidsheid van het Oldambt en de Veenkoloniën, het glooiende deels beboste landschap van Westerwolde, het coulissenlandschap met de houtsingels in het Westerkwartier. Het wierden- en dijkenlandschap langs de noordkust met Middag-Humsterland als oudste cultuurgebied van Noordwest-Europa, grenzend aan het Werelderfgoed Waddenzee. De geschiedenis is op veel plaatsen nog goed zichtbaar. Dat geeft Groningen identiteit. De PvdA kiest er voor om de kwaliteit, de variëteit en de gaafheid van de landschappen te koesteren. Industrie en grootschalige bedrijvigheid concentreren we in en rond de stad Groningen, bij de Eemshaven en rond de grotere centrumplaatsen. Daar bieden we volop ruimte voor grootschalige bedrijvigheid. In andere gebieden zijn we veel restrictiever. Zo is in bijvoorbeeld De Marne en in en rond het Lauwersmeer het in stand houden van de gaafheid van het landschappelijk kapitaal essentieel voor plattelandseconomie die op veel plaatsen drijft op toerisme, recreatie en landbouw. De PvdA is voorstander van zuinig ruimtegebruik, waarin we functies zoveel mogelijk combineren. Zo kiezen we ervoor dat grootschalige opwekking van zonne-energie plaatsvindt op daken en niet benutte ruimtes op bedrijventerreinen en bij infrastructuur. 5

6 Landbouw Landbouw is een belangrijk onderdeel van het landschap en is tevens een belangrijke economische bedrijfstak waar ruimte moet zijn voor innovatie. De PvdA wil schaalvergroting alleen toestaan als het tegemoet komt aan een goede landschappelijke inpassing, duurzaamheid, dier- en mensvriendelijkheid. De schaalvergroting in de landbouw moet worden begrensd. Dat kan alleen mogelijk worden als wordt voldaan aan hoge eisen voor duurzaamheid en dierenwelzijn, die de bedrijfstak overeen moet komen met de natuur- en milieuorganisaties. Natuur De PvdA kiest voor uitbreiding van natuurgebieden. Het Nationaal Natuur Netwerk (voorheen ecologische hoofdstructuur) moet in Groningen versneld worden aangelegd, eventueel met voorfinanciering van de provincie. De PvdA is voorstander van het vergroten van de natuurbeleving. Het netwerk van wandel- en fietspaden moet worden uitgebreid om natuur en landschap goed toegankelijk te maken. Dat geldt in het bijzonder voor de Wadden dat is erkend als Werelderfgoed. Waar natuur wordt aangetast door economische activiteit moet natuurcompensatie royaal worden toegepast. Water Het risico op overstromingen en wateroverlast moet worden verminderd. De PvdA wil dat de zeeweringen versneld worden versterkt. Dijken moeten niet alleen sterk worden gemaakt. Dat moet gebeuren in combinatie met natuurontwikkeling en vergroten van de mogelijkheden voor toerisme en recreatie. De waterschappen moeten versneld de secundaire keringen op een veilige hoogte brengen. De provincie moet daar scherpe normen en een strak tijdpad voor opstellen. In het waterbeheer van waterschappen moet natuurontwikkeling en toeristisch medegebruik goed worden geborgd. De PvdA in de provincie zal daartoe nauw samenwerken met de gekozen PvdA-bestuursleden in de waterschappen. 6. De PvdA van de rijke (Groninger-) cultuur Voor de PvdA is culturele verheffing geen dode letter. Kennisnemen van en deelnemen aan culturele ontwikkeling helpt mensen om hun grenzen te verleggen. Onze provincie is een rijke culturele schatkamer vol kunst en erfgoed. We willen dit voor iedereen binnen en buiten onze provincie beschikbaar maken, laten profiteren in dit gemeenschappelijke culturele kapitaal. Wij zien in het nieuwe Groninger Forum een uitgelezen kans om het rijke culturele aanbod in onze regio te etaleren. Biënnale Wat de actuele kunst en cultuur betreft moet de slogan Er gaat niets boven Groningen opgaan. Dat vraagt ambassadeurs die de unieke waarde en mogelijkheden van het culturele klimaat in onze provincies nader vorm en inhoud kunnen geven. Daarbij past ook het instellen van nieuwe en zo gewenst versterken van bestaande culturele prijzen en stimuleringsfondsen voor individuen en collectieven die Groningen cultureel op de kaart kunnen zetten. Wij bepleiten het instellen van een provinciale Biënnale voor actuele kunst en cultuur, waarbij kunstenaars uit de hele provincie een prestigieus platform wordt geboden. Liefst met ingang van 2016, zodat we ook uitstekend kunnen aanhaken bij de vele manifestaties verband houdende met Leeuwarden als Europese culturele hoofdstad in

7 Groninger cultuur De PvdA wil langjarig investeren in het project De Verhalen van Groningen en het Huis van de Groninger Cultuur gericht op een laagdrempelig, kwalitatief hoogstaand aanbod van cultuur- en erfgoededucatie, dat ook in het onderwijs benut kan worden. De PvdA staat borg voor een rijk geschakeerd cultureel leven in de hele provincie, waarbij lokale initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid en die drijven op vrijwillige inzet van velen een streepje voor hebben. Cultuureducatie De PvdA wil een extra stimulans voor cultuureducatie voor en door de school, minder versnippering op niveau van de steuninstellingen en scholen steunen bij de ontwikkeling en instandhouding van een eigen cultuureducatief beleid. Een goed cultuureducatiesteunpunt voor de drie Noordelijke provincies kan hier goede diensten bij bewijzen onder het motto ruim baan voor cultuureducatieve programma s tegen een minimum aan organisatiekosten. Wij willen scholen met een langjarig cultuureducatief beleid jaarlijks vouchers ter beschikking stellen, waarmee de vervoerskosten van school naar een culturele instelling of manifestatie via passend vervoer kunnen worden bekostigd. Ons uniek cultureel erfgoed willen we komende jaren up to date houden. Door de gaswinning is er sprake van extra risico s voor het culturele erfgoed. Wij bepleiten dat compensatiegelden voor de bodemdaling en de Meijerfondsen slim kunnen worden ingezet om het unieke culturele erfgoed in het getroffen gebied duurzaam te beschermen. De NAM is volgens ons mede schatplichtig is een innovatief restauratie- en conservatiebeleid. 7. De PvdA van een krachtig en (ver-)bindend bestuur. De PvdA is voor een modern bestuursstijl. Dit betekent dat we niet denken vanuit al te strikte scheidslijnen. De opmerkingen: daar gaan wij niet over, is de dood in de pot. Echter: niet alles kan. Gerichte keuzes staan voorop. In Groningen is er sprake van een helder en gewortelde regionale identiteit. Dit geeft een duidelijk politiek en democratisch bestaansrecht aan de Provinciale en Gedeputeerde Staten. Wij staan voor een provincie die een open bestuurscultuur kent, dienstbaar is aan haar inwoners, kracht zoekt in wat provincies en gemeenten verbindt en vanuit een betrouwbare en herkenbare positie borg staat voor ontwikkeling. Beleid moet waar mogelijk in samenwerking en cocreatie met burgers en maatschappelijke organisaties worden ontwikkeld. De inzet van de PvdA is om in de verbinding tussen de bestuurslagen het nodige te verbeteren. We willen gezien de opgaven in ons gebied voorkomen dat er in de verbinding zwakke schakels gaan ontstaan. Er is een krachtig overheidsbestuur nodig, juist ook op gemeentelijk niveau, om in de huidige en toekomstige opgaven te kunnen voorzien. Krachtige gemeenten kunnen dan beter in samenspel met de provincie opkomen voor de belangen van de Groningers. 7

8 Bestuurlijke ontwikkeling De PvdA beschouwt de voorgenomen bestuurlijke ontwikkeling in onze provincie vanuit de volgende 4 uitgangspunten van krachtig lokaal en provinciaal bestuur: 1. Het bestuur moet in staat zijn de bestuurlijke en maatschappelijk complexe opgaven zo zelfstandig mogelijk te kunnen doen en de bijbehorende taken goed uit te kunnen voeren; 2. Er moet ook echt iets te kiezen zijn: dus een grotere vrije begrotingsruimte en een groter eigen belastinggebied; 3. Het bestuur kent een stevig maatschappelijk draagvlak, afdoende democratische legitimatie en controle; 4. Het bestuur moet in staat zijn burgerparticipatie goed vorm te geven. Het gaat de PvdA om de kwaliteit van het bestaan van de inwoners en de waarde van het gebied als geheel, en niet om de grenzen op de kaart. Met minder gemeenten meer samen doen is daarbij het motto. Open communicatie en helderheid bij keuzes moeten er op gericht te zijn de inwoners van onze provincie bij de politiek en het bestuur te betrekken. De PvdA vindt dat de provincie een open huishouding met een eigen belastinggebied behoort te houden. Van het rijk vraagt de PvdA ondersteuning en middelen om te investeren in de kwaliteit van en de opgaven in de provincie, waarvan de belangrijkste zijn het creëren van werk voor iedereen, het versterken van de leefbaarheid en ons leefmilieu. De PvdA staat voor een solide financieel beleid. Wij gebruiken de opgebouwde reserves voor investeringen in de infrastructuur en de economie die werk en welvaart genereren, ook voor toekomstige generaties. Sterk Noorden De PvdA wil de positie van het Noord-Nederland zowel landelijk als Europees versterken. Wij staan als PvdA Groningen open voor een fusie met Drenthe en zo mogelijk Friesland. Zolang dat niet het geval is, willen we samen blijven werken met Friesland en Drenthe in het Samenwerkingsverband Noord Nederland en de Regio Groningen Assen. We zoeken in noordelijk verband de samenwerking met maatschappelijke partners zoals de vakbeweging, de ondernemersorganisaties en de SER Noord Nederland. Daarnaast willen we hiervoor nog beter gaan samenwerken met de Duitse deelstaten met name Nedersaksen en Bremen. Kortom: het provinciale bestuur moet volgens ons staan voor de verbinding van verschillende bestuurslagen in het oppakken van bovenlokale en regionale opgaven. Niet in de laatste plaats met betrokkenheid van de Groningers zelf: want politiek bedrijven wij voor de Groningers en met de Groningers. 8

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Pakketvergelijking Grenzeloos Gunnen en Noord-Nederland

Pakketvergelijking Grenzeloos Gunnen en Noord-Nederland Pakketvergelijking Grenzeloos Gunnen en Noord-Nederland 2013-2026 Het rapport Grenzeloos Gunnen gaat uit van zes gemeenten in de provincie Groningen. Het rapport Noord-Nederland 2013-2026 gaat uit van

Nadere informatie

Tussenbalans Statenfractie

Tussenbalans Statenfractie 2017 Tussenbalans Statenfractie Inhoudsopgave 1. Waar staan we?... 2 2. Uitgangspunt... 3 3. Waar gaan we aan werken de komende twee jaar?... 4 4. Contact en informatie... 5 Pagina 1 van 5 1. Waar staan

Nadere informatie

Ruimte voor oplossingen het inzetbare platteland! Kabinetsformatie 2017: de P10 biedt aan!

Ruimte voor oplossingen het inzetbare platteland! Kabinetsformatie 2017: de P10 biedt aan! Ruimte voor oplossingen het inzetbare platteland! Kabinetsformatie 2017: de P10 biedt aan! RUIMTE VOOR OPLOSSINGEN 1 Inleiding Het inzetbare platteland Nederland kent de komende jaren een aantal urgente

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines?

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines? Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Groningen PVV Groningen wil niet dat er Ik sta hier niet achter windturbines in bewoond gebied komen! PVV Heel belangrijk PVV Groningen

Nadere informatie

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2013.

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2013. Speech van Commissaris van de Koningin en voorzitter Raad van Toezicht Energy Valley Max van den Berg, nieuwjaarsreceptie Energy Valley, Groningen, 8 januari 2013 Dames en heren, Allereerst natuurlijk

Nadere informatie

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Groningen

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Groningen Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Groningen Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Geen nieuwe windmolenlocaties in de directe nabijheid van woongebieden. Inzetten op transitie

Nadere informatie

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Dames en heren, Degenen, die hier te lande na 1820 verbetering van

Nadere informatie

Nieuwjaarsspeech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Groningen, januari 2010

Nieuwjaarsspeech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Groningen, januari 2010 Nieuwjaarsspeech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Groningen, januari 2010 Dames en heren, geëerde gasten, [Inleiding] Zuinig over de drempel! Zo heette de eerste oudejaarsconference van

Nadere informatie

REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN

REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN 1. Mobiliteit en Ruimte 1. Openbaar vervoer 1.1. Duurzaamheid 1.1.. Treinen Voor het treinnetwerk zijn de provincies Groningen en Friesland samen

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koning Max van den Berg, debatavond Europese Commissie 'Energievoorziening in de toekomst', 30 januari 2014

Speech van commissaris van de koning Max van den Berg, debatavond Europese Commissie 'Energievoorziening in de toekomst', 30 januari 2014 Speech van commissaris van de koning Max van den Berg, debatavond Europese Commissie 'Energievoorziening in de toekomst', 30 januari 2014 Dames en heren, [Intro] Europa begint in Groningen. Zéker als het

Nadere informatie

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST NOORD-NEDERLAND: PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST PROEFTUIN ENERGIE- TRANSITIE REGIONALE PARTNER IN DE EUROPESE ENERGIE UNIE Noord-Nederland is een grensoverschrijdende proeftuin

Nadere informatie

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid Duurzaamheid in : kansen en inspiratie Het s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid Leefomgeving Dit project draagt bij aan een gezond woon- en werkklimaat

Nadere informatie

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20%

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20% Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Zoals hierboven geschetst staat D66 Ik sta hier gedeeltelijk achter Omdat dit omwonenden een prima voor het plaatsen van deze instrumentarium

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Intentieverklaring Autonoom Vervoer

Intentieverklaring Autonoom Vervoer Intentieverklaring Autonoom Vervoer Bereikbaarheid en leefbaarheid Noord-Nederland Foto: NASA Gezamenlijke doelstelling Autonoom vervoer (autonome voertuigen, platooning, e.d.) gaat de komende jaren een

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Mbo in dunbevolkte gebieden

Mbo in dunbevolkte gebieden Mbo in dunbevolkte gebieden Krimpcafé Kennisnetwerk Noord-Nederland, 28 september 20178 Radboud Engbersen Coördinator Kennisplatform Demografische Transitie (KDT) Krimp- en anticipeerregio s in Nederland

Nadere informatie

Verkort verkiezingsprogramma. Provinciale Statenverkiezingen 2011

Verkort verkiezingsprogramma. Provinciale Statenverkiezingen 2011 Verkort verkiezingsprogramma Provinciale Statenverkiezingen 2011 2 maart 2011 Inhoud 1 Fryslân blijft een zelfstandige provincie Pagina 3 2 De Friese Cultuurpas Pagina 3 3 Agrarisch ondernemen pagina 4

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

Grenzen verleggen in het Waddengebied. Maarten Hajer

Grenzen verleggen in het Waddengebied. Maarten Hajer Grenzen verleggen in het Waddengebied Maarten Hajer De Waddenzee versterken: ja, maar hoe? 2 Waar J.C. Bloem niet geldt 3 En dan: wat is natuur nog in dit land? Waddenzee van (inter)nationaal belang Grootste

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Noord-Nederland en OP EFRO

Noord-Nederland en OP EFRO N o o r d - N e d e r l a n d Noord-Nederland en OP EFRO versterking van de noordelijke economie O P E F R O De afgelopen jaren heeft Noord-Nederland hard gewerkt aan de versterking van haar sociaal economische

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg, Statenexcursie 17/18 november 2011 naar Hannover

Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg, Statenexcursie 17/18 november 2011 naar Hannover Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg, Statenexcursie 17/18 november 2011 naar Hannover Geachte aanwezigen, Noord-Nederland zet stevig in op sterke economische clusters rond agrofood,

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

gesprekken te voeren van ondernemer tot ondernemer en verbindingen te leggen.

gesprekken te voeren van ondernemer tot ondernemer en verbindingen te leggen. Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg t.g.v. bezoek Duitse handelsdelegatie onder leiding van Minister Bode op 31 oktober 2011, Gasunie Groningen. Dames en heren, Vandaag en morgen wijzen

Nadere informatie

Noord-Groningen Leeft! Woon- en leefbaarheidplan Waarom een 2 e WLP? De Regionale Alliantie. De Regionale Alliantie.

Noord-Groningen Leeft! Woon- en leefbaarheidplan Waarom een 2 e WLP? De Regionale Alliantie. De Regionale Alliantie. Noord-Groningen Leeft! Woon- en leefbaarheidplan 2017-2021 Waarom een 2 e WLP? 1. De krimp zet verder door 2. Hoofd bieden aan de aardbevingen als gevolg van de gaswinning 3. Omdat we dat hebben afgesproken

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Speech van commissaris van de Koning René Paas, voorjaarsvergadering Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE), Delfzijl, 7 juni 2016

Speech van commissaris van de Koning René Paas, voorjaarsvergadering Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE), Delfzijl, 7 juni 2016 Speech van commissaris van de Koning René Paas, voorjaarsvergadering Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE), Delfzijl, 7 juni 2016 [Intro] Nog niet zo lang geleden vierde u uw 40- jarig bestaan. Als Samenwerkende

Nadere informatie

Regie op energie. Investeren in de productie van duurzame energie in de regio Arnhem-Nijmegen

Regie op energie. Investeren in de productie van duurzame energie in de regio Arnhem-Nijmegen Investeren in de productie van duurzame energie in de regio Arnhem-Nijmegen Regie op energie Wij, de 22 gemeenten in de regio Arnhem- Nijmegen, maken ons sterk voor een versnelde transitie van fossiele

Nadere informatie

In Groningen is de tijd stil blijven staan

In Groningen is de tijd stil blijven staan In Groningen is de tijd stil blijven staan 1975 2015 40 jaar uitbuiting van onze provincie! Stem VCP (lijst 16) op 18 maart 2015 voor een andere, rechtvaardige koers! Provinciale Staten Groningen. Gaswinning

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Is uw dorp of wijk in de toekomst nog leefbaar?

Is uw dorp of wijk in de toekomst nog leefbaar? Is uw dorp of wijk in de toekomst nog leefbaar? Maken Groningers zich zorgen over de toekomst van hun dorp of wijk? Door allerlei ontwikkelingen staat de leefbaarheid in de provincie Groningen onder druk.

Nadere informatie

Hoe ver is toeristischrecreatief

Hoe ver is toeristischrecreatief Hoe ver is toeristischrecreatief Groningen? Presentatie voor HPG Zuidbroek, 27 april 2004 Willem van der Velden Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank Nederland 1 Opbouw inleiding Stand van zaken maco-economisch

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten extra Statenvergadering 29 januari 2014

Besluiten Provinciale Staten extra Statenvergadering 29 januari 2014 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 106 Groningen, 31 januari 2014 Besluiten Provinciale Staten extra Statenvergadering

Nadere informatie

Beleving en beeldvorming van het Groninger landschap

Beleving en beeldvorming van het Groninger landschap Beleving en beeldvorming van het Groninger landschap Deze factsheet laat zien hoe Groningers tegen het landschap van Groningen aankijken. Wat vinden ze uniek aan het landschap van de provincie en wat vinden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PROVINCIALE STATEN 2015 2019

Verkiezingsprogramma PROVINCIALE STATEN 2015 2019 Verkiezingsprogramma PROVINCIALE STATEN 2015 2019 Inleiding van de lijsttrekker De leden van de VVD in de provincie Groningen hebben in november 2014 dit programma vastgesteld voor de verkiezingen voor

Nadere informatie

Ellen van Selm. P10 - Ingrediënten. Wij zijn de bestuurders van het platteland, van 16 gemeenten met:

Ellen van Selm. P10 - Ingrediënten. Wij zijn de bestuurders van het platteland, van 16 gemeenten met: en wat het te bieden heeft een bodem voor de borrel bij de P10 Ellen van Selm voorzitter P10 & burgemeester gemeente Opsterland P10 - Wij zijn de bestuurders van het platteland, van 16 gemeenten met: Veel

Nadere informatie

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken;

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken; INTENTIEVERKLARING CO 2 AFVANG, TRANSPORT en OPSLAG Partijen 1. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, vertegenwoordigd door de heer ir. J. van der Vlist, Secretaris-Generaal

Nadere informatie

ZELFVOORZIENEND: TRENDS, MOGELIJKHEDEN EN GRENZEN

ZELFVOORZIENEND: TRENDS, MOGELIJKHEDEN EN GRENZEN ZELFVOORZIENEND: TRENDS, MOGELIJKHEDEN EN GRENZEN Lezing ter gelegenheid van het GEO Promotion Congres van eigen bodem 10 maart 2017 Groningen. door prof. em. Pier Vellinga Waddenacademie Colin OPBOUW

Nadere informatie

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Opsterland. Nr. 25469 16 februari 2017 AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND 1.INLEIDING ZONNE-ENERGIE IN OPKOMST Het

Nadere informatie

UITKOMSTEN*PROVINCIALE*NAWIJZER:*DE*STELLINGEN*

UITKOMSTEN*PROVINCIALE*NAWIJZER:*DE*STELLINGEN* UITKOMSTENPROVINCIALENAWIJZER:DESTELLINGEN De provincie moet de komst van nieuwe bedrijventerreinen tegengaan en stimuleren dat bestaande terreinenbeterbenutofherbestemdworden. Drachtenalsillustratiefvoorbeeld.Veelvandezeterreinenstaanleeg.Deverwachtingisnietdatzeooit

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidskader windenergie

Beleidskader windenergie Bijlage 1 Beleidskader windenergie Europese richtlijn 2009/28/EG De Europese richtlijn 2009/28/EG verplicht Nederland om in 2020 14 procent van het totale bruto-eindverbruik aan energie afkomstig te laten

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte Deel I: visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling informatief gedeelte richtinggevend gedeelte I II III IV V bindend gedeelte deel I. visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Geachte partijprogrammamakers voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, U werkt momenteel aan het verkiezingsprogramma van uw partij voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

PERSOONLIJK Aan de Minister van Infrastructuur en Milieu Mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG

PERSOONLIJK Aan de Minister van Infrastructuur en Milieu Mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG PERSOONLIJK Aan de Minister van Infrastructuur en Milieu Mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG Utrecht, 6 april 2012 Betreft: Structuurvisie Wind op Land

Nadere informatie

2 2 JULI 2011 2011-33.240/29/A.41, RP 334842 Horst W.A. ter (050)316 4385 w.a.ter.horst@provinciegroningen.nl

2 2 JULI 2011 2011-33.240/29/A.41, RP 334842 Horst W.A. ter (050)316 4385 w.a.ter.horst@provinciegroningen.nl bezoekadres: fjj,. provincie ItrM m groningen Martinikerkhof i 2 Aan Provinciale Staten postadres: algemeen telefoonnr: Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion KADERNOTA 2017 Venlo als Übergang in einem intelligenten Grenzregion 1 Inleiding We bespreken een Kadernota die anders is dan we gewend zijn. Je vraagt je dan af waarom is dat zo? Zij de financiële resultaten

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN VOORNE-PUTTEN Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur INHOUD Inleiding 5 De kracht van Voorne-Putten 6 Thema 1: duurzame en bereikbare

Nadere informatie

Samenvatting Omgevingsvisie Drenthe

Samenvatting Omgevingsvisie Drenthe Bijlage: Samenvatting Omgevingsvisie Drenthe Drenthe is de mooiste provincie van Nederland. En dat moet zo blijven! We willen ook in de toekomst blijven genieten van alles wat Drenthe zo speciaal maakt.

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Speech jaarvergadering oud ambtenaren Europese Instellingen op 21 april 2017 in PH Zwolle -------------------------------------------------------------------------------------------- dames en heren, Hartelijk

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Dames en heren, Wetenschap is ontstaan uit verwondering en nieuwsgierigheid. Al

Nadere informatie

Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren

Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren Werkloosheid heeft een grote impact op mensen. Werk betekent deelname aan de maatschappij, een inkomen, sociale

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 postadres: Berkenlaan 2, 9651 BK Meeden email: secretaris@tegenwindn33.nl woordvoerder: dhr. A. Ammersken www.tegenwindn33.nl

Nadere informatie

Ruimtelijke kwaliteit in cultuurhistorisch perspectief. Masterclass Schipborg 21 juni 2011

Ruimtelijke kwaliteit in cultuurhistorisch perspectief. Masterclass Schipborg 21 juni 2011 Ruimtelijke kwaliteit in cultuurhistorisch perspectief Masterclass Schipborg 21 juni 2011 Drie thema s 1. Burgers aan de macht (over besluitvorming en sociale duurzaamheid vroeger en nu) 2. Nostalgie van

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof) RSA Speerpunten V oor u ligt een samenvatting van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) voor Gooi en Vechtstreek. Deze agenda voor intergemeentelijke samenwerking kent een bijzondere geschiedenis, want

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling:

Duurzame ontwikkeling: Duurzaam Tynaarlo Duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die kan voorzien in de behoeften van de huidige generaties zonder die van de toekomstige generaties in gevaar te brengen. (Our common future 1987)

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PROVINCIALE STATEN

Verkiezingsprogramma PROVINCIALE STATEN Verkiezingsprogramma PROVINCIALE STATEN 2015 2019 Inleiding van de lijsttrekker (volgt nog) Economie & Ruimte De provincie Groningen geeft ruimte aan haar inwoners, bedrijven en maatschappelijk organisaties.

Nadere informatie

Impressie Regiotour MIRT in Noord Nederland 13 juni

Impressie Regiotour MIRT in Noord Nederland 13 juni Impressie Regiotour MIRT in Noord Nederland 13 juni Ron Lander en Nathalie Harrems openen de goed bezochte bijeenkomst in de schouwburg in Meppel. Naast het delen van kennis over de werkwijze in het Meerjarenprogramma

Nadere informatie

Leegstand agrarisch vastgoed

Leegstand agrarisch vastgoed Leegstand agrarisch vastgoed Aard, omvang, duiding en oplossingsrichtingen 26 mei 2016, Edo Gies, Alterra Wageningen UR 2 Een stille revolutie op het platteland Dynamiek in de landbouw (1950 2016) 4 x

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur.

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. WOENSDAG 9 FEBRUARI 2011 DORDRECHT Bijdrage Ad 's-gravesande AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. Cultuur leeft: er wordt op

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Economische kansen in de Eemsdelta. Presentatie Harrie Hoek d.d. 13 oktober 2016 Ondernemers Top of Holland De Boegschroef, Delfzijl

Economische kansen in de Eemsdelta. Presentatie Harrie Hoek d.d. 13 oktober 2016 Ondernemers Top of Holland De Boegschroef, Delfzijl Economische kansen in de Eemsdelta Presentatie Harrie Hoek d.d. 13 oktober 2016 Ondernemers Top of Holland De Boegschroef, Delfzijl Onderwerpen presentatie Over Eemsdelta\EZ Bedrijvigheid & acquisitie

Nadere informatie

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 postadres: Berkenlaan 2, 9651 BK Meeden email: secretaris@tegenwindn33.nl woordvoerder: dhr. A. Ammersken www.tegenwindn33.nl

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio Partijen: De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen,

Nadere informatie

Identiteitsbewijs Noorderpoort

Identiteitsbewijs Noorderpoort Identiteitsbewijs Noorderpoort 1 school voor commerciële dienstverlening school voor de kunsten school voor gastvrijheid en toerisme school voor gezondheidszorg en welzijn school voor technologie school

Nadere informatie

Samen Duurzaam DOEN! Stap 1 // Welkom en inleiding. Stap 2 // Voorstelronde aanwezigen. (5 minuten) (10 minuten)

Samen Duurzaam DOEN! Stap 1 // Welkom en inleiding. Stap 2 // Voorstelronde aanwezigen. (5 minuten) (10 minuten) Samen Duurzaam DOEN! Leuk dat u samen met uw buren na wilt denken over duurzaamheid. Aan de hand van dit stappenplan helpen wij u graag op weg om het gesprek op gang te brengen. Dit stappenplan is bedoeld

Nadere informatie

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit!

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit! Stedendriehoek 1 daagt uit! Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015 1 Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen eo wijers-stichting voor ruimtelijke kwaliteit in de regio Stedendriehoek daagt

Nadere informatie

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016 Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 1 1 Inleiding Op 18 februari 2015 heeft Provinciale Staten van Fryslân het beleidsstuk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Persbericht schaf bovenwettelijke eisen voor het NZKG af voor meer windenergie

Persbericht schaf bovenwettelijke eisen voor het NZKG af voor meer windenergie Persbericht schaf bovenwettelijke eisen voor het NZKG af voor meer windenergie Datum persbericht: 26 oktober 2016 Inhoud: Bedrijven en gemeenten uit het Noordzeekanaalgebied (NZKG) roepen gezamenlijk de

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Kennisnetwerk Krimp. Noord-Nederland (KKNN)

Kennisnetwerk Krimp. Noord-Nederland (KKNN) HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN Algemene informatie Kennisnetwerk Krimp In 2008 viert de Hanzehogeschool Groningen haar 210-jarig bestaan! Noord-Nederland Keuze uit meer dan 70 opleidingen; het grootste hbo-onderwijsaanbod

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie