Rapport deputaten Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Zwolle-Zuid 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport deputaten Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Zwolle-Zuid 2008"

Transcriptie

1 Rapport deputaten Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Zwolle-Zuid 2008

2 studiefinanciering art. 19 KO 2 Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken in Nederland. Voor alle zaken het auteursrecht betreffend kan contact opgenomen worden met het deputaatschap generaal-synodale publicaties via: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in wat voor vorm of op wat voor manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, behoudens de uitzonderingen bij de wet gesteld.

3 studiefinanciering art. 19 KO 3 INLEIDING Hierbij bieden wij u de rapportage aan van deputaten studiefinanciering naar artikel 19 KO. Deze rapportage geeft inzicht in de werkwijze over de afgelopen jaren en in de werkzaamheden zoals deputaten deze de volgende periode willen voorzetten. Wij willen als deputaatschap graag inspelen op de huidige ontwikkelingen van de aanmelding van studenten aan de Theologische Universiteit. Het blijkt dat nieuwe studenten grotendeels via de vooropleiding instromen of al een andere studie hebben gevolgd. Dat heeft consequenties voor de vorm van studiefinanciering die zij ontvangen. Deputaten doen een aantal voorstellen om op deze situatie in te spelen.

4 studiefinanciering art. 19 KO 4 INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting 5 2. Samenstelling deputaatschap 5 3. Opdracht van de synode 6 4. Globaal beleidsoverzicht Gebruik van de Regeling Financiering vooropleiding Boekenregeling Gesprekken met studenten Organisatie deputaten 8 5. Uitvoering Financiën afgelopen jaren Meerjarenbegroting 9 6. Conclusies/aanbevelingen Conceptbesluiten 12 Bijlagen 14 I. Regeling Studiefinanciering 14 II. Toelichting Regeling Studiefinanciering theologische studenten 19 III. Adressen deputaten 20

5 studiefinanciering art. 19 KO 5 1. SAMENVATTING De afgelopen jaren is gebleken dat de Regeling Studiefinanciering niet voldoende ruimte biedt om studenten theologie van financiële ondersteuning te voorzien. Het gaat met name om studenten die al een opleiding hebben gevolgd voordat zij zich bij de Theologische Universiteit in Kampen (ThUK) lieten inschrijven. De Generale Synode van Amersfoort-Centrum 2005 heeft indertijd toestemming verleend om de Regeling Studiefinanciering uit te breiden. Maar deputaten moesten constateren dat de aanpassingen nog niet ver genoeg gingen om aan deze financieringskwestie een oplossing te bieden. Deputaten doen daarom voorstellen om deze studenten volledig op te laten nemen in de Regeling. Daarnaast valt te constateren dat de reguliere student gewoon gebruik kan maken van de Wet op de Studiefinanciering, uitgevoerd door de IB-Groep. Uit gesprekken met de dagelijkse leiding van de ThUK bleek dat hoe langer hoe meer studenten gebruik maken van de vooropleiding, om zo de achterstand in de klassieke talen weg te werken. Ook voor deze vooropleiding is financiering vanuit het deputaatschap gewenst. Het aantal studenten dat zich op basis van artikel 8 laat inschrijven groeit gestaag. Deputaten zouden deze studenten graag in de Regeling opgenomen zien. Er wordt tot dusver weinig gebruik gemaakt van de regeling voor het boekengeld. Dit geld is bestemd voor de opbouw van een basisbibliotheek. Vanuit de studentenraad komt de aanbeveling om de Regeling dusdanig uit te breiden dat meer studenten van deze toelage gebruik kunnen maken. Gezien de ontwikkelingen en de aard van de uitvoeringstaken van dit deputaatschap stellen wij voor om de taken, met instemming van de dagelijkse leiding, over te dragen aan de ThUK. 2. SAMENSTELLING DEPUTAATSCHAP De Generale Synode van Amersfoort-Centrum 2005 benoemde tot deputaten de volgende broeders en zuster (voor adresgegevens zie Bijlage III): primi aftredend secundi H. Haaksema, Grafhorst 2014 S. de Jong, Assen G.A. Kamps, Ermelo 2011 C.W. Mossel, Slochteren 2011 D.M. Nieuwenhuis (s), Zuidlaren 2008 T. Snip-Jonkman, Sappemeer 2014 H.J. Meijerink bleef als administrateur aan het deputaatschap verbonden (Acta GS Amerfoort- Centrum 2005, art. 130, Besluit 4). Namens dagelijkse leiding van de Theologische Universiteit worden de vergaderingen bijgewoond door T. Bruinsma. Namens de studentenraad woonde in 2005 en 2006 Z. van Hijum een deel van de vergaderingen bij en vanaf 2007 C.P. Hamstra. Het deputaatschap vergadert twee keer per jaar en onderhoudt verder contact via de mail en de telefoon. Tijdens de eerste vergadering van het deputaatschap werden de taken als volgt verdeeld: voorzitter: D.M. Nieuwenhuis; secretaris: T.C. Snip-Jonkman; penningmeester: C.W. Mossel en algemeen adjunct: H. Haaksema en G.A. Kamps. De laatst genoemde broeders namen plaats in de financiële commissie. H.J. Meijerink werd als administrateur lid van de financiële commissie. Hij is ook eerste aanspreekpunt voor de studenten en samensteller van de berekeningen van de uit te keren bedragen. Vervanging door de secundus-deputaat is niet nodig geweest. De secundus werd van de werkzaamheden van het deputaatschap op de hoogte gehouden door hem een kopie van de notulen van de vergaderingen toe te zenden. Door het niet actief hoeven participeren is de afstand

6 studiefinanciering art. 19 KO 6 toch te groot om een inhoudelijke bijdrage te kunnen leveren. Mede op verzoek van ds. de Jong is besloten om verder af te zien van een verdere invulling van deze functie. In 2008 is de voorzitter D.M. Nieuwenhuis aftredend en niet herbenoembaar. H. Haaksema zal vanwege de overgang naar een ander kerkverband niet langer werkzaamheden kunnen uitvoeren voor dit deputaatschap. H.J. Meijerink zal zijn functie als administrateur ook de volgende periode verder continueren. 3. OPDRACHT VAN DE SYNODE De Generale Synode van Amersfoort-Centrum 2005 besloot: 1. het beleid van deputaten goed te keuren, met dien verstande dat kennis is genomen van het oordeel van BDO Walgemoed Camps Obers Accountants; 2. de tekst van de instructie voor deputaten ad art. 19 KO en van de Regeling Studiefinanciering op een aantal punten te wijzigen. De wijzigingen in de regeling betreffen met name een wijziging van artikel 5 lid 3, toevoeging van een 4 e lid aan dit artikel, toevoeging van een nieuw 5a en aanpassing van artikel 6 lid 3, de Regeling Studiefinanciering vast te stellen conform de bijlage bij het rapport; 3. opnieuw deputaten te benoemen, vijf in getal, met daarnaast één secundus; 4. het verzoek van deputaten in te willigen en met inachtneming van artikel 7, lid 3 en 4 van de instructie, goed te keuren dat br. H.J. Meijerink als administrateur aan deputaten verbonden blijft; 5. deputaten te verzoeken diligent te blijven ten aanzien van nieuwe wettelijke ontwikkelingen en zo nodig de kerken te dienen met voorstellen in dezen; 6. deputaten op te dragen drie maanden voor de eerstvolgende synode over hun arbeid te rapporteren. 4. GLOBAAL BELEIDSOVERZICHT Deputaten hebben de afgelopen periode aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen: 4.1 Gebruik van de regeling De meeste studenten die aan de ThUK staan ingeschreven kunnen gebruik maken van de mogelijkheden van de Wet op de Studiefinanciering 2000 (Wsf). Feitelijk is de Regeling niet meer van toepassing voor de reguliere student, ook niet als zij in hun studie uitlopen; de Wsf biedt hiervoor voldoende ruimte. Het aantal studenten dat financiering van deputaten ontving varieerde van 15 tot 18 studenten per jaar over de periode Degenen die een beroep doen op deputaten zijn meestal oudere studenten, de zogenoemde zij-instromers. Zij volgen over het algemeen een volledige opleiding. In de besluiten van de GS van Amersfoort-C werd de aanpassing in de Regeling goedgekeurd waarbij de zij-instromers meer mogelijkheden kregen voor financiering vanuit deputaten. Na de vaststelling constateerden deputaten dat de Regeling nog onvoldoende voorziet in een adequate financiële ondersteuning. De complexiteit zit in de Wsf. In deze wet is een ontmoedigingsbeleid opgenomen voor een tweede hoger onderwijsstudie en voor het op latere leeftijd gaan studeren. Voorbeelden daarvan zijn de invoering van de prestatiebeurs en de diplomatermijn van tien jaar. Juist voor zij-instromers proberen deputaten mogelijkheden te creëren om de studie theologie te volgen. Op grond van de hardheidsclausule hebben deputaten tot op heden passende oplossingen kunnen bieden. Maar de wens gaat uit naar een structurele wijziging in de regeling. De wijzigingsvoorstellen zijn bedoeld om in de volgende situaties te voorzien: a. Als een student een opleiding aan de ThUK wil volgen en hij heeft eerder een studie (met diploma) afgerond, dan kan hij rekenen op volledige ondersteuning van het deputaatschap. Dat wil zeggen een ouderonafhankelijke (vereenvoudigde) maximale lening volgens de normen van de Wsf. Hoewel er volgens de Wsf nog recht is op studiefinanciering, wordt in deze situatie afgeraden om nog bij de IB-Groep financiering aan te vragen en/of gebruik te

7 studiefinanciering art. 19 KO 7 maken van een OV studentenkaart. Mocht de student dit onverhoopt toch doen dan is overschrijding van de diplomatermijn en de negatieve gevolgen hiervan (namelijk dat de prestatielening niet wordt omgezet in een beurs) volledig voor rekening van de student zelf. De student zou dan met een (forse) studieschuld bij de overheid worden geconfronteerd. b. Als de student zijn eerste studie niet heeft afgerond en het is nog mogelijk om binnen de diplomatermijn af te studeren, dan moet hij voor het restant van de periode waarover hij recht heeft een aanvraag indienen bij de IB-Groep. Op het moment dat er zes jaar recht op studiefinanciering verbruikt is kan de student, in plaats van een lening aan te gaan bij de IB- Groep, een beroep doen op deputaten. c. c. Als de eerste studie niet is afgerond, maar de student ook niet meer binnen de diplomatermijn kan afstuderen, dan kan hij een beroep doen op deputaten. Het studieadvies van de TU weegt in deze gevallen zwaar. Daarnaast komt het steeds vaker voor dat predikanten op basis van Artikel 8 KO worden aangesteld. De verwachting is dat deze aantallen de komende jaren zullen stijgen. Deputaten stellen voor om deze ontwikkeling een formele plaats in de regeling te geven. De financiering door deputaten zou, in overleg met de ThUK, evenredig moeten zijn aan het percentage studiebelasting. 4.2 Financiering vooropleiding Voor degene die aan de ThUK wil studeren maar nog niet het vereiste profiel (vakkenpakket) heeft, biedt de ThUK een vooropleiding aan om de deficiënties weg te werken. De afgelopen jaren werden studenten hiervoor als voltijd student ingeschreven. Feitelijk is dit op basis van de Wsf niet vol te houden, omdat deze vooropleiding niet aan de gestelde eisen voor het hoger onderwijs voldoet. Ook is er geen financiering mogelijk vanuit de regeling voor het voortgezet onderwijs. Deze studenten verbruikten hun recht op studiefinanciering aan het begin van de opleiding en kwamen aan het einde van de studie financiering te kort. Zeker nu er beleidsvoornemens liggen om de studiefinancieringduur voor theologie in te korten is het van belang om een passende oplossing te bieden. De studenten die de vooropleiding volgen hebben over het algemeen een ander leven dan de doorsnee middelbare scholier. Vanwege de vestiging van de TU in Kampen zullen de studenten toch zelfstandig moeten gaan wonen. Tijdens deze studieperiode zal men financieel een beroep blijven doen op de eigen of ouderlijke middelen. Om tegemoet te komen aan een wens van de ThUK, en in het licht van de huidige ontwikkelingen, stellen wij voor om een financiële tegemoetkoming te verstrekken ter hoogte van de norm volgens de Wsf. Deze manier van financieren levert praktisch gezien de minste administratieve last op. 4.3 Boekenregeling De afgelopen jaren is er weinig gebruik gemaakt van de regeling voor het boekengeld. In 2006 bijvoorbeeld hebben slechts twee studenten uitsluitend boekengeld ontvangen en ontvingen zes studenten het naast de ondersteuning. Uit gesprekken met de studentenraad blijkt dat de aarzeling om het boekengeld aan te vragen ligt aan het feit dat de inkomensgegevens van de ouders nodig zijn. De studentenraad stelt voor om de regeling inkomensonafhankelijk te maken, zodat meer studenten gebruik van deze regeling kunnen maken. De ThUK onderschrijft dit, maar geeft aan dat, als de financiële middelen om dit te realiseren beperkt zouden zijn, hun voorkeur uitgaat naar de financiering van de vooropleiding. Deputaten zijn van oordeel dat het beperkte beroep op de regeling voor het boekengeld niet aantoont dat er grote behoefte is aan de regeling. Wij zijn benieuwd naar het oordeel van de synode. De financiële consequenties voor alle mogelijkheden: beleid ongewijzigd laten, boekenregeling afschaffen of boekenregeling uitbreiden, staan uitgewerkt in hoofdstuk 5: Uitvoering, paragraaf 5.2. Meerjarenbegroting. 4.4 Gesprekken met de studenten Afgelopen periode hebben er elk jaar gesprekken plaatsgevonden met de studenten die financiering van deputaten ontvingen. Door de nauwe samenwerking met de ThUK kan er een einde komen aan deze gesprekken. De studievoortganggesprekken vinden op de ThUK plaats. De rol van deputaten is hierbij marginaal. Ons voorstel is om op dit punt de instructie te wijzigen.

8 studiefinanciering art. 19 KO Organisatie deputaten Gezien de specifieke kennis die zo langzamerhand vereist is om de continuïteit van de financiering te waarborgen, is het voorstel om de taken van dit deputaatschap over te hevelen naar de ThUK. Indicatief zou dit voor de ThUK een verzwaring van 0,2 fte betekenen. De dagelijkse leiding van de ThUK staat positief tegenover dit voorstel, maar wil wel dat de financiering hiervoor gegarandeerd wordt. Het deputaatschap zou zich dan nog in afgeslankte vorm bezighouden met het innen van de studieschulden, tot op enig moment een status quo bereikt zal zijn waarin medio 2011 de restschulden kunnen worden overdragen aan de ThUK. Daarnaast zal de kennis in het deputaatschap overgedragen moeten worden aan het personeel van de ThUK. 5. UITVOERING 5.1 Financiën afgelopen jaren Het aantal studenten dat financiële steun van deputaten art. 19 KO ontvangt, is in 2007 t.o.v. de voorgaande jaren gelijk gebleven. Wel is het gemiddeld bedrag per student toegenomen tengevolge van het feit dat in 2006 de regeling voor zij-instromers is verruimd. De ingewilligde aanvragen zijn als volgt te specificeren: begroot Aantal studenten Waarvan uitsluitend boekentoelage Onderstaand volgt een overzicht van de door de GS van Amersfoort-Centrum 2005 vastgestelde quota in vergelijking met de toegekende steunbedragen. Tevens is in dit overzicht opgenomen het gemiddelde bedrag per student en het totaalbedrag aan terugbetalingen: Vastgestelde quota Toegekende steunbedragen begroot Gemiddeld bedrag per student Ontvangen terugbetalingen De jaarrekeningen en bijbehorende accountantsverklaringen over de jaren 2004, 2005 en 2006 worden separaat aan de GS gezonden. In de overdracht van de vorige naar de huidige deputaten zijn er helaas hiaten ontstaan in de voortgang van de incasso. Nadat de interne procedure is aangescherpt en afgestemd met deputaten financiën en beheer (F&B), kunnen we vaststellen dat er weer grip is op de situatie. Wel moet worden opgemerkt dat er onder de (ex)studenten die aangeven geen predikant te worden weinig animo bestaat om de studieschuld af te lossen.

9 studiefinanciering art. 19 KO Meerjarenbegroting Tabel 1 laat de meerjarige kosten zien bij ongewijzigd beleid. Tabel 2 laat de meerjarige kosten zien als besloten zou worden de boekentoelage te laten vervallen en de vooropleiding te bekostigen. Tabel 3 laat de meerjarige kosten zien als besloten zou worden, conform wens van de studentenraad, de boekentoelage aan de gehele studentenpopulatie ter beschikking te stellen.

10 studiefinanciering art. 19 KO 10

11 studiefinanciering art. 19 KO 11 Voor wat betreft de studentenaantallen voor de jaren 2008 t/m 2011 wordt het aantal van 2007 aangehouden. Het jaar 2007 is basisjaar v.w.b. het gemiddeld bedrag aan ondersteuning. Het gemiddeld bedrag is toegenomen, vanwege het feit dat in 2006 de regeling voor zij-instromers is verruimd. Verder wordt rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 3 procent. De debiteurenontvangsten zijn verhoogd. Dit is het gevolg van de aanscherping van de interne procedures en de daarmee samenhangende opschoningactie die gepaard ging met een groot aantal afgesloten betalingsregelingen. Het quotum is in 2005 bepaald op ,--. Afgesproken is toen dat als de reserve bij F&B tot een aanvaardbaar niveau gedaald zou zijn, het quotum weer zal worden teruggebracht tot het niveau van de jaarlijkse ondersteuningen. Bij ongewijzigd beleid betekent dit dat vanaf 2010 het quotum opgehoogd zal worden naar ,-- respectievelijk ,-- in 2011.Mocht gekozen voor variant 2, dan zal het quotum in ,--, in ,--, en in ,-- dienen te zijn. Het quotum zal bij de keuze voor variant 3 in ,--, in ,--, en in ,-- dienen te zijn. Bestuurs- en controlekosten handhaven op het niveau van In de Regeling is opgenomen dat als een student predikant wordt binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland, zijn schuld in geleidelijke termijnen wordt afgeschreven. In de Regeling wordt onderscheid gemaakt tussen de afschrijvingstermijn van het boekengeld en van de studiefinanciering. De afschrijving vindt respectievelijk plaats in tien jaar en vijftien jaar. Het is administratief gezien eenvoudiger om dit gelijk te trekken. Vandaar het voorstel om de beide afschrijvingstermijnen op tien jaar te zetten. 6. CONCLUSIES/AANBEVELINGEN Feitelijk stellen wij een andere regeling voor. De regeling is niet bedoeld voor studenten die recht hebben op studiefinanciering volgens de Wsf. Ook voor bijzondere gevallen kent de Wsf mogelijkheden om een beroep te doen op de hardheidsclausule. De aangepaste regeling is een oplossing voor degenen die de vooropleiding volgen en voor de zij-instromers. Het is zeker voor de zij-instromers, gezien hun leeftijd en voorgeschiedenis, niet langer reëel om een beroep te doen op een ouderlijke bijdrage. Dit heeft een afschrikkende werking voor deze goed gemotiveerde studenten. Vanuit het belang van de kerken stellen wij voor de regeling aan te passen (voor een toelichting zie Bijlage I) Deputaten stellen de synode voor het volgende te besluiten: 1. De Regeling dusdanig aan te passen dat het alleen nog bedoeld is voor zij-instromers en studenten aan de vooropleiding. En, afhankelijk van de besluitvorming, voor degenen die gebruik maken van het boekengeld. 2. Deputaten de opdracht te geven om een financiële regeling te maken voor de predikanten die op basis van artikel 8 zijn aangesteld en een studie volgen aan de Theologische Universiteit. 3. Een uitspraak te doen over de noodzaak om boekengeld inkomensonafhankelijk te verstrekken. 4. Deputaten van de verplichting te ontheffen om jaarlijkse gesprekken met de studenten te voeren. 5. In de Regeling de afschrijvingstermijn van het boekengeld en de financiering gelijk te trekken naar 10 jaar. 6. Toestemming te verlenen om dit deputaatschap langzaam af te bouwen. Mocht de synode hiermee instemmen dan wil de huidige voorzitter toestemming vragen zijn termijn te verlengen om te helpen de overdracht af te ronden. 7. De financiering te garanderen richting Theologische Universiteit om de taken van deputaatschap art. 19 KO over te nemen.

12 studiefinanciering art. 19 KO CONCEPTBESLUITEN Op grond van het voorgaande formuleren we de volgende conceptbesluiten: Besluit 1: Grond: Besluit 2: Grond: Besluit 3: Grond: Besluit 4: Grond: het beleid van deputaten goed te keuren, met dien verstande dat kennis is genomen van het oordeel van BDO Walgemoed CampsObers Accountants over de jaren 2004, 2005 en uit de bevindingen blijkt dat, afgezien van een onzekerheid m.b.t. de volledigheid van de van ex-studenten ontvangen terugbetalingen, de jaarrekeningen een getrouw beeld geven van kapitaal en resultaat van het deputaatschap. de Regeling Studiefinanciering dusdanig te wijzigen dat reguliere studenten worden uitgesloten en studenten aan de vooropleiding en de zogenaamde zij-instromers op voldoende financiële steun kunnen rekenen. aanpassing van de Regeling Studiefinanciering geeft aan studenten die eerder een andere opleiding hebben gevolgd (zij-instromers) en aan studenten van de vooropleiding een grotere financiële zekerheid met betrekking tot de studiefinanciering. Hierdoor worden mogelijke financiële belemmeringen die een studie aan de ThUK in de weg kunnen staan, weggenomen. deputaten op te dragen een financiële regeling te ontwerpen en in de Regeling Studiefinanciering te implementeren, zodat ook voor predikanten die op basis van Artikel 8 KO zijn aangesteld en een studie volgen aan de ThUK, een tegemoetkoming mogelijk is. deze kandidaten kunnen zich tot dusver niet beroepen op de Wet op de Studiefinanciering, noch op de financiering door deputaten. Het is wenselijk dat deze groep ook een beroep kan doen op financiële mogelijkheden. de boekengeldtoelage af te schaffen en uit de Regeling Studiefinanciering te halen. er wordt te weinig gebruik van de toelage gemaakt om nog langer financiële reserves achter de hand te houden. De doelstelling dat de regeling dient om een basisbibliotheek op te bouwen wordt niet gehaald. Tekst indien wordt besloten de regeling voor het boekengeld uit te breiden: Besluit 4: de Regeling voor het boekengeld, mede op verzoek van de studentenraad, uit te breiden, zodat meer studenten de mogelijkheid krijgen een basisbibliotheek aan te leggen. Dit houdt in dat degenen die met een positief studieresultaat het eerste jaar hebben afgerond, gedurende vijf jaar ouderonafhankelijk een boekentoelage kunnen ontvangen. Daartoe wordt het quotum opgehoogd.

13 studiefinanciering art. 19 KO 13 Grond: Besluit 5: Grond: Besluit 6: Grond: Besluit 7: het blijkt dat de aarzeling om het boekengeld aan te vragen ligt aan het feit dat de inkomensgegevens van de ouders nodig zijn. De studentenraad stelt voor om de regeling inkomensonafhankelijk te maken. de Regeling Studiefinanciering aan te passen zodat de afschrijvingstermijnen van schulden gelijk worden getrokken. Zowel de afschrijving van het boekengeld als de studiefinanciering door deputaten wordt over tien jaar tijd afgeschreven. In de Regeling is opgenomen dat als een student predikant wordt binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland, zijn schuld in geleidelijke termijnen wordt afgeschreven. In de Regeling wordt onderscheid gemaakt in de afschrijvingstermijn van het boekengeld en van de studiefinanciering. De afschrijving vindt respectievelijk plaats in tien jaar en vijftien jaar. Het is administratief gezien eenvoudiger om dit gelijk te trekken. artikel 11 van de Instructie aan te passen zodat deputaten worden ontheven van de taak om gesprekken met de studenten te voeren. door de nauwe samenwerking met de ThUK kan er een einde komen aan deze gesprekken. De studievoortganggesprekken vinden daar plaats. De rol van deputaten is in deze marginaal. a. deputaten op te dragen de werkzaamheden langzaam af te bouwen en hun taken over te dragen aan de ThUK; b. deputaten op te dragen zich nog bezig houden met het innen van schulden, tot op enig moment een status quo bereikt is, waarin medio 2011 de restschulden kunnen worden overgedragen aan de ThUK; c. de ThUK financieel te compenseren door voor deze taakverzwaring 0,2 Fte beschikbaar te stellen. Grond: de specifieke kennis die zo langzamerhand vereist is om de continuïteit te waarborgen kan beter gegarandeerd worden vanuit een vaste administratieve omgeving. De dagelijkse leiding van de ThUK staat positief tegenover dit voorstel.

14 studiefinanciering art. 19 KO 14 BIJLAGEN BIJLAGE I REGELING STUDIEFINANCIERING VOOR STUDENTEN AAN DE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT VAN DE Begripsomschrijving Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND theologische universiteit: de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland, thans gevestigd te Kampen, Broederweg 15; deputaten: de generale deputaten naar artikel 19 van de kerkorde benoemd door de generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland; Diplomatermijn: de termijn waarbinnen een diploma in het hoger onderwijs moet worden behaald, als bedoeld in artikel 5.5 Wsf 2000 student: hij die als student aan de theologische universiteit staat ingeschreven dan wel als cursist de vooropleiding aan deze universiteit volgt; studiejaar: de periode van 1 september van het jaar tot en met 31 augustus van het daarop volgende jaar; gezinstoeslag: de wettelijke toeslag als bedoeld in artikel 13 van de Wet studiefinanciering 2000 (Wsf 2000); boekentoelage: het bedrag dat gedurende de in deze regeling bedoelde periode wordt toegekend aan een student die het propedeutische examen met goed gevolg heeft afgelegd en dat bestemd is voor de opbouw van een basisbibliotheek; Wsf 2000: Wet studiefinanciering 2000 (Wsf 2000) Financiële steun in de vorm van leningen Artikel 2 Deputaten kunnen financiële steun verlenen aan studenten die staan ingeschreven aan de theologische universiteit en die het voornemen hebben predikant te worden van een gereformeerde kerk in Nederland of van een buitenlandse kerk waarmee de Gereformeerde Kerken in Nederland kerkelijke gemeenschap oefenen naar artikel 47 van de kerkorde. Artikel 3 1. Deputaten verlenen de financiële steun per kalenderjaar of gedeelte daarvan in de vorm van renteloze leningen die in maandelijkse termijnen aan de student worden uitbetaald. 2. Als renteloze lening kan worden verstrekt: a. een boeken toelage, b. een extra bedrag voor ziektekostenverzekering

15 studiefinanciering art. 19 KO 15 c. voor studenten bedoeld in artikel 5 lid 1 sub b een maandbudget als genoemd in de Wsf 2000, verhoogd met een bedrag voor vervoerskosten ter compensatie van de OVkaart en eventueel de gezinstoeslag. Overeenkomstige toepassing wettelijke regeling Artikel 4 1. a. Deputaten stellen jaarlijks de hoogte van de in artikel 3 lid 2 sub a genoemde boekentoelage vast. b. Toekenning van de boekentoelage vindt plaats zonder dat rekening wordt gehouden met het inkomen van de student. c. Het ouderlijk inkomen is van belang voor de bepaling van de hoogte van de boekentoelage. Indien de student de aanvullende beurs krachtens de Wsf 2000 aanvraagt wordt ingevolge de Wsf 2000 een kortingsbedrag berekend dat maatgevend is voor de hoogte van de aanvullende beurs. Wanneer meerdere studiefinancieringgerechtigde kinderen van de ouders van de student een aanvullende beurs hebben aangevraagd wordt het kortingsbedrag krachtens de Wsf 2000 verdeeld over deze kinderen. Voor zover het kortingsbedrag hoger is dan de (fictief) toegekende aanvullende beurs van de Wsf 2000 gerechtigde kinderen wordt het meerdere in mindering gebracht op de boekentoelage. d. Indien de student gehuwd is met een financieel afhankelijke echtgenote wordt geen rekening gehouden met haar inkomen. e. Indien de student gehuwd is met een financieel onafhankelijke echtgenote en die echtgenote een netto inkomen per jaar ontvangt, dat de genormeerde partnertoeslag krachtens de Wsf 2000 op jaarbasis vermeerderd met 2.270,-- te boven gaat, wordt het meerdere gekort op de boekentoelage. 2. Aan de student kan, ten behoeve van zijn financieel afhankelijke echtgenote en zijn kinderen en indien hij behoort tot de categorie studenten genoemd in artikel 5 lid 1 sub b ook ten behoeve van zichzelf, een extra bedrag voor ziektekostenverzekering worden toegekend. De hoogte van dat bedrag is gebonden aan een maximum, dat jaarlijks door deputaten wordt vastgesteld. Het totale bedrag voor ziektekostenverzekering gaat de werkelijk betaalde premie niet te boven. 3. Ter bepaling van de financieel afhankelijk dan wel onafhankelijke echtgenote is artikel 13 Wsf toeslag partner van overeenkomstige toepassing. 4. Voor toekenning van leningen als genoemd in artikel 3 lid 2 c aan studenten bedoeld in artikel 5 lid 1 sub b worden naar analogie de wettelijke bepalingen krachtens de Wsf 2000 toegepast. 5. Indien de overeenkomstige toepassing van de rijksregeling vervat in de Wsf 2000 volgens deputaten tot onaanvaardbare consequenties leidt, handelen zij zoveel mogelijk naar de geest van deze regeling voor de studiefinanciering van theologische studenten. Artikel 5 1. Voor de toekenning van een lening kan in aanmerking komen: a. de student die in aanmerking komt voor studiefinanciering ingevolge de Wsf 2000, echter alleen indien hij voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 4 lid 2 en/of artikel 6 lid 3; b. de student die anders dan door veronachtzaming van de wettelijke voorschriften niet voor studiefinanciering ingevolge de Wsf 2000 in aanmerking komt en die volgens deputaten op bijzondere gronden wel aanspraak heeft op financiële steun. 2. Een aanvraag van de in het vorige lid sub b bedoelde student dient vergezeld te gaan van een goed onderbouwd schriftelijk positief advies van de senaat van de theologische universiteit. 3. Een student bedoeld in artikel 5 lid 1 sub b, die de vooropleiding volgt kan ingeval van volledige deficiëntie ondersteuning zoals bedoeld in artikel 3 lid 2 ontvangen. De aanvraag van de student dient vergezeld te gaan van een verklaring van de theologische universiteit waaruit de deficiëntie blijkt.

16 studiefinanciering art. 19 KO Aan de student die de vooropleiding volgt en gedeeltelijk deficiënt is, kan een lening voor college- en boekengeld en reiskosten worden toegekend. Artikel 5a Indien een student, die vóór de aanvang van de studie aan de theologische universiteit geheel of gedeeltelijk een andere studie heeft gevolgd, waarvoor studiefinanciering ingevolge de Wsf 2000 kan worden toegekend, kan de aan de student uitbetaalde prestatiebeurs als bedoeld in de Wsf 2000 voor de studie theologische universiteit, na het einde van de diplomatermijn als lening aan de student worden verstrekt. De in het vorige lid bedoelde lening, in de zin van deze regeling, wordt verhoogd met de over dat bedrag opgebouwde rente. Deze lening dient voor het einde van de diplomatermijn als bedoeld in artikel 5.5 Wsf 2000 te worden aangevraagd. Deze lening wordt in zijn geheel uitbetaald na het einde van de diplomatermijn. Tijdsduur van de ondersteuning Artikel 6 1. Renteloze leningen worden, behoudens het bepaalde in lid 2, toegekend gedurende ten hoogste zeven achtereenvolgende studiejaren, gerekend vanaf het begin van het propedeutisch jaar. 2. Deputaten kunnen op zijn verzoek de steunverlening aan een ingeschreven student na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde periode voort zetten. Alvorens te beslissen winnen zij schriftelijk informatie in bij de senaat van de theologische universiteit. Indien zij tot voortzetting van steun verlening besluiten, zal deze bestaan uit een renteloze lening die geheel moet worden terugbetaald overeenkomstig het bepaalde in artikel 11. In dit geval vindt geen kwijtschelding plaats volgens artikel Renteloze leningen voor de boeken toelage worden toegekend aanvangende in het tweede theologische studiejaar, doch niet eerder dan nadat de propedeutische fase van de bachelor opleiding met goed gevolg is afgelegd, alsmede gedurende de daarop volgende vier studiejaren. 4. Wanneer een steunbedrag gewijzigd moet worden of een studieperiode niet het gehele studiejaar omvat, wordt aan elke maand een twaalfde deel van het jaarbedrag toegerekend. 5. De renteloze leningen worden verleend tot uiterlijk de maand waarin de student is afgestudeerd. 6. De steunverlening aan een student wordt beëindigd als deputaten menen dat zijn studie, mede gezien de informatie van de senaat van de theologische universiteit, onvoldoende vorderingen vertoont. Eveneens als deputaten constateren dat hij bij herhaling tekort schiet in het verstrekken van de door de deputaten aan hem gevraagde informatie. Zij kunnen dan eventueel de steunverlening tijdelijk staken. Verzoeken om financiële steun Artikel 7 1. Hij die voor het eerst financiële steun verlangt, behoort daartoe een verzoek in te dienen bij deputaten vóór 15 maart van het jaar waarin het studiejaar aanvangt. Daartoe behoort gebruik te worden gemaakt van een door deputaten vastgesteld aanvraagformulier. 2. Aan studenten aan wie reeds leningen zijn verstrekt en die nog staan ingeschreven aan de theologische universiteit wordt ongevraagd een aanvraagformulier toegezonden. Informatie aan de student Artikel 8 1. Deputaten stellen een student die om financiële steun heeft verzocht uiterlijk drie weken na het nemen van hun beslissing op zijn aanvraag schriftelijk hiervan in kennis.

17 studiefinanciering art. 19 KO Indien tijdens of na afloop van een kalender jaar blijkt dat de verschuldigde ouderbijdrage of de draagkracht van de student of van zijn echtgenote afwijkt van de raming kunnen deputaten de berekening van de steunbedragen herzien. Van zo n herziening zullen zij de betrokken student zo spoedig mogelijk schriftelijk verwittigen. Deputaten zijn bevoegd de verschillen in uitkomsten met de studenten te verrekenen. 3. Deputaten stellen een student die steun ontvangt zo spoedig mogelijk schriftelijk en geargumenteerd in kennis van hun beslissing de financiële steunverlening te staken of te beëindigen. Verzoek om herziening van beslissing Artikel 9 1. Een student kan schriftelijk en met redenen omkleed aan deputaten verzoeken om herziening van hun beslissing ten aanzien van de hem al of niet toegekende steun, uiterlijk drie maanden na de dagtekening van hun beslissing. 2. Deputaten beslissen op een dergelijk verzoekschrift zo spoedig mogelijk nadat het is ingediend. Het bepaalde in lid 1 van artikel 8 is van overeenkomstige toepassing. Op zijn verzoek stellen zij, voordat zij een beslissing nemen, de student in de gelegenheid zijn verzoek om herziening mondeling toe te lichten. Informatie aan deputaten Artikel Een student die financiële steun vraagt of ontvangt alsmede zijn ouders en zijn eventuele echtgenote zijn verplicht alle medewerking te verlenen aan deputaten en de door hen ter uitvoering van deze regeling noodzakelijk geachte gegevens betreffende hun financiële draagkracht schriftelijk binnen de gestelde termijnen te verstrekken. 2. Zij behoren de noodzakelijke gegevens op het in artikel 7 bedoelde aanvraag formulier te verstrekken zoveel mogelijk naar de toestand bij het begin van het studiejaar c.q. kalenderjaar. Kunnen ze nog niet volledig worden omschreven dan behoren zij ze schriftelijk aan deputaten door te geven zodra dat wel mogelijk is. Indien in de loop van het jaar wijzigingen optreden in de persoonlijke omstandigheden, de woon situatie of de inkomenspositie van de student of zijn eventuele echtgenote behoort hij de wijzigingen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan deputaten door te geven. 3. Een student behoort ten aanzien van de bestemming van de hem toegekende boeken toelage behoorlijk overleg te plegen met deputaten. Daartoe behoort hij jaarlijks op het door hen bepaalde tijdstip, voor het eerst nadat het propedeutisch examen is gehaald, schriftelijk aan hen een overzicht te verstrekken van door hem aangeschafte of aan te schaffen studieboeken. 4. Een student die steun ontvangt behoort, als deputaten hem daar om verzoeken, tijdig en in voldoende mate aan hen schriftelijk of mondeling informatie te verstrekken over de voortgang van zijn studie. 5. De student dient deputaten onverwijld schriftelijk in te lichten wanneer hij zijn studie in de theologie afbreekt of anderszins in omstandigheden komt te verkeren waardoor de toekenning en uitkering van steunbedragen vervalt. Terugbetaling van leningen Artikel Een student die renteloze leningen heeft ontvangen, behoort deze aan deputaten terug te betalen, tenzij kwijtschelding plaatsvindt overeenkomstig artikel Terugbetaling dient plaats te vinden: a. als de student zijn studie aan de theologische universiteit heeft voltooid; b. als de student zijn studie aan de theologische universiteit afbreekt of daarvan wordt uitgesloten; c. als de student niet langer voornemens is predikant te worden bij een gereformeerde kerk in Nederland of een buitenlandse zusterkerk;

18 studiefinanciering art. 19 KO 18 d. als de student of de andere in artikel 10 bedoelde personen ondanks herhaalde aanmaning nalaten een of meer daar omschreven informatieonderdelen aan deputaten te verstrekken; e. als de steunverlening wordt beëindigd op grond van artikel 6 lid Terugbetaling van de boekentoelage dient bovendien plaats te vinden als de student: a. na voltooide opleiding zich niet binnen de gebruikelijke tijd beroepbaar laat stellen of dan niet beroepbaar gesteld wordt binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland of een buitenlandse zusterkerk als bedoeld in artikel 2, tenzij de student aansluitend de post doctorale studie aan de theologische universiteit volgt; b. na beroepbaarstelling geen van de op hem uitgebrachte beroepen aanvaardt of na aanvaarding van een beroep zich alsnog terugtrekt en geen ander beroep aanneemt; c. na beroepbaarstelling zich als lid onttrekt aan of wordt afgesneden van een Gereformeerde Kerk in Nederland of van een buitenlandse zusterkerk waartoe hij behoort; d. predikant geworden, zich als lid onttrekt aan de Gereformeerde Kerk in Nederland of de buitenlandse zusterkerk waartoe hij behoort, of wordt afgezet naar de artikelen 79 en 80 van de kerkorde of ophoudt predikant te zijn naar artikel 15 van de kerkorde. 4. In het geval bedoeld in lid 3 onder d geldt de terugbetalingsplicht slechts voor het bedrag dat openstaat na kwijtschelding van een gedeelte van de leningen naar tijdsevenredigheid overeenkomstig het bepaalde in artikel Het verschuldigde bedrag is ineens invorderbaar. Stuit terugbetaling ineens op bezwaren dan kunnen deputaten op een met redenen omkleed verzoekschrift toestaan dat terugbetaling plaats vindt in een aantal door hen te bepalen termijnen en onder door hen te stellen voorwaarden. De periode van terug betaling omvat maximaal 15 jaar. Het bedrag dat jaarlijks ten hoogste moet worden terugbetaald wordt vastgesteld op basis van de financiële draagkracht van de schuldplicht overeenkomstig de vigerende rijksregeling (Wsf 2000). Kwijtschelding Artikel Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 2 worden de aan een student als bedoeld in artikel 5 lid 1 sub b verstrekte leningen kwijtgescholden tot een bedrag dat overeenkomt met de som van de basisbeurs en in voorkomende gevallen de gezinstoeslag volgens de Wsf verhoogd met het bedrag voor vervoerskosten ter compensatie van de OV-kaart. De kwijtschelding geschiedt in vijftien gelijke jaarlijkse termijnen gerekend vanaf het tijdstip waarop voor de student ingevolge artikel 11 lid 2 de terugbetalingsplicht ontstaat. 2. De aan een student verstrekte leningen in de vorm van boekentoelage worden kwijtgescholden in tien gelijke jaarlijkse termijnen gerekend vanaf het tijdstip waarop hij: a. is bevestigd als predikant in een gereformeerde kerk in Nederland of een buitenlandse zusterkerk als bedoeld in artikel 2; b. is verbonden als assistent in opleiding (AIO) aan de in artikel 1 genoemde theologische universiteit of is verbonden als medewerker in de dienst van de evangelieverkondiging aan een Gereformeerde Kerk in Nederland. 3. Kwijtschelding vindt ook plaats wanneer de student, kandidaat of predikant bedoeld in het voorgaande lid overlijdt of door langdurige invaliditeit niet in staat zal zijn studie te voltooien of werkzaamheden als predikant te verrichten dan wel uit dien hoofde als predikant is geëmeriteerd. De hierboven bedoelde invaliditeit dient te worden aangetoond door twee medische verklaringen, waarvan in ieder geval één niet door de eigen huisarts is afgegeven. Andere bijzondere omstandigheden kunnen deputaten eveneens aanleiding geven tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. 4. Van elke kwijtschelding verwittigen deputaten onverwijld schriftelijk de student, kandidaat of predikant of in voorkomende gevallen zijn nabestaanden. 5. Indien op een kandidaat gedurende een periode van twee jaar na zijn beroep baarstelling geen enkel beroep wordt uitgebracht zal, in afwijking van het in artikel 11 lid 2 letter a bepaalde, kwijtschelding plaatsvinden analoog aan de kwijtscheldingsregeling zoals deze in de voorgaande leden van dit artikel is opgenomen. 6. Indien een kandidaat zich om psychosociale redenen niet beroepbaar stelt, kunnen deputaten deze kandidaat op zijn verzoek gedurende een periode van maximaal drie jaar uitstel van betaling verlenen. Het door de kandidaat in te dienen verzoek dient vergezeld te gaan van

19 studiefinanciering art. 19 KO 19 een verklaring van een onafhankelijke deskundige. Na deze periode van maximaal drie jaar vindt kwijtschelding plaats overeenkomstig het in de vorige leden van dit artikel bepaalde. Overgangsbepaling Artikel 13 Voor studenten die door deputaten zijn gesteund overeenkomstig de door de Generale Synode van Leeuwarden 1990 vastgestelde en in 1993 en 1996 gewijzigde Regeling Studiefinanciering theologische studenten, gelden ten aan zien van terugbetaling en kwijtschelding de bepalingen van die regeling en de eventuele aanvullende bepalingen van deputaten. Hardheidsclausule Artikel 14 Deputaten zijn bevoegd ten aanzien van een student of kandidaat tegemoet te komen aan een bijzondere situatie of aan onbillijkheden van overwegende aard die zich bij de toepassing van deze regeling voordoen en daarbij af te wijken van de voorgaande bepalingen. Onvoorziene gevallen Artikel 15 In gevallen waarin deze regeling niet voorziet of welke voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn, beslissen deputaten. Titel Artikel 16 Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling Studiefinanciering theologische studenten. BIJLAGE II Toelichting Regeling Studiefinanciering theologische studenten Deputaten stellen voor om de Regeling aan te passen zodra de besluitvorming van de synode is afgerond. Omdat de aanpassingen sterk afhangen van het aantal aanbevelingen dat wordt overgenomen, is het is deze fase weinig zinvol de Regeling uitgebreid aan te passen. In afwachting daarvan zullen wij nu alleen globaal aangeven welke artikelen geraakt zullen worden: In Artikel 1 worden begrippen toegevoegd zoals zij-instromer en maandbudget. In Artikel 3 wordt gerept over de boekentoelage, ziektekostenverzekering en het toe te kennen maandbudget. Over de boekentoelage moet nog een besluit worden genomen. De ziektekostenverzekering komt te vervallen omdat het ziektekostenstelsels is gewijzigd en ook de Wsf hierop is aangepast. Het maandbudget kan in een andere vorm worden toegekend. Artikel 4 gaat in op de boekentoelage in combinatie met het ouderlijk inkomen en de berekening daarvan. In Artikel 5 wordt benoemd wie in aanmerking komen voor een toekenning van een lening. Deputaten stellen voor om degenen die in aanmerking komen voor de Wsf niet langer in deze Regeling op te nemen. Het artikel kan uitgebreid worden met ruimere beschrijvingen van zijinstromers en studenten aan de vooropleiding. Bijvoorbeeld: a. Een student, die voor de aanvang van de studie aan de Theologische Universiteit een andere studie heeft gevolgd en met een diploma heeft afgerond, en waarvoor studiefinanciering ingevolge de Wsf 2000 werd toegekend, ontvangt vanaf de start van zijn studie theologie een maandbudget van deputaten en doet geen beroep meer op de eventueel resterende jaren recht op Wsf 2000.

20 studiefinanciering art. 19 KO 20 b. Voor een student, die voor de aanvang van de studie aan de Theologische Universiteit een andere studie gedeeltelijk heeft gevolgd, waarvoor studiefinanciering ingevolge de Wsf 2000 werd toegekend, wordt eerst vastgesteld of hij binnen de door Wsf 2000 gestelde diplomatermijn de studie theologie kan afronden. Indien dit kan, maakt de student volledig gebruik van Wsf Indien dit niet kan, ontvangt de student vanaf de start van zijn studie theologie een maandbudget van deputaten en doet geen beroep meer op de eventueel resterende jaren recht op Wsf c. Een student die de vooropleiding volgt kan ingeval van volledige deficiëntie ondersteuning ontvangen. De aanvraag van de student dient vergezeld te gaan van een verklaring van de Theologische Universiteit waaruit de deficiëntie blijkt. d. Aan de student die de vooropleiding volgt en gedeeltelijk deficiënt is, kan een lening voor college- en boekengeld en reiskosten worden toegekend. Studenten die direct van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO) instromen en de vooropleiding moeten volgen, raden we af tijdens de vooropleiding een beroep te doen op Wsf BIJLAGE III Adressen deputaten H. Haaksema fin.cie + alg. adjunct G.A. Kamps fin.cie + alg. adjunct C.W. Mossel penningmeester D.M. Nieuwenhuis voorzitter T.C. Snip-Jonkman secretaris H.J. Meijerink administrateur + fc Voorstraat AJ Grafhorst Groeneweg KB Ermelo Grutto TM Baflo Boslaan KH Zuidlaren Buitensingel DH Sappemeer Het Spoor AL Houten

Acta. Bijlage IX - V. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Regeling Studiefinanciering

Acta. Bijlage IX - V. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Regeling Studiefinanciering Acta van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Bijlage IX - V Regeling Studiefinanciering Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij

Nadere informatie

Acta. Bijlage IX - IV. van de Generale Synode Amerfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Acta. Bijlage IX - IV. van de Generale Synode Amerfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Acta van de Generale Synode Amerfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Bijlage IX - IV Rapport Deputaten Studiefinanciering ad art. 19 KO Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij

Nadere informatie

Rapport deputaten Studiefinanciering naar artikel 19 KO

Rapport deputaten Studiefinanciering naar artikel 19 KO Rapport deputaten Studiefinanciering naar artikel 19 KO Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Harderwijk 2011 Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde

Nadere informatie

BUREAU STUDIEFINANCIERING

BUREAU STUDIEFINANCIERING BUREAU STUDIEFINANCIERING REGELING KERKELIJKE STUDIEFINANCIERING VOOR THEOLOGISCHE STUDENTEN VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND. Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Bureau Studiefinanciering REGELING KERKELIJKE STUDIEFINANCIERING VOOR THEOLOGISCHE STUDENTEN VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND 1

Bureau Studiefinanciering REGELING KERKELIJKE STUDIEFINANCIERING VOOR THEOLOGISCHE STUDENTEN VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND 1 Bureau Studiefinanciering REGELING KERKELIJKE STUDIEFINANCIERING VOOR THEOLOGISCHE STUDENTEN VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND 1 Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 4.2 Maastricht-Heuvelland 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 4.2 Maastricht-Heuvelland 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 4.2 Maastricht-Heuvelland 2015 Het Algemeen Bestuur van Pentasz Mergelland, - gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet;

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015. INLEIDING De artikelen 7.51, 7.51c, 7.51f en 7.51h

Nadere informatie

Rapport deputaten M/V in de kerk

Rapport deputaten M/V in de kerk Rapport deputaten M/V in de kerk Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Harderwijk 2011 Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 376 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met het onder de prestatiebeurs brengen van de reisvoorziening Nr. 3 MEMORIE VAN

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

REGELING PROFILERINGSFONDS

REGELING PROFILERINGSFONDS REGELING PROFILERINGSFONDS 2016-2017 Preambule. Het College van Bestuur heeft deze regeling getroffen op grond van artikel 7.51 van de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). 1. Het

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO HOOFDSTUK 1, ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van dit reglement gelden de begripsbepalingen als omschreven in artikel

Nadere informatie

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) betreft het Profileringsfonds

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 263 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met onder meer niet-indexering

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015 en gewijzigd op 26 juni 2017. INLEIDING De artikelen

Nadere informatie

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WIA

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WIA Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WIA HOOFDSTUK 1, ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van dit reglement gelden de begripsbepalingen als omschreven in artikel

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel A Financiële ondersteuning bij studievertraging door bijzondere omstandigheden Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit

Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit 1. Er is een fonds ingesteld voor financiële ondersteuning van de student die a. aan de Protestantse Theologische Universiteit is ingeschreven

Nadere informatie

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag Zaanstad 2015

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag Zaanstad 2015 Verordening individuele inkomens- en studietoeslag Zaanstad 2015 De raad van de gemeente Zaanstad, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van.. 2014; nr. gelet op de artikel

Nadere informatie

Rapport van de Commissie Steunbehoevende Studenten Theologie in de Nederlands Gereformeerde Kerken over de jaren 2010 t/m 2012.

Rapport van de Commissie Steunbehoevende Studenten Theologie in de Nederlands Gereformeerde Kerken over de jaren 2010 t/m 2012. Pagina 1 van 5 Rapport van de Commissie Steunbehoevende Studenten Theologie in de Nederlands Gereformeerde Kerken over de jaren t/m. Pagina van 5 1 30 3 3 3 3 0 Rapport van de Commissie Steunbehoevende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1988-1989 20 708 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met dekking van de meeruitgaven ter zake van de uitvoering van die wet, vereenvoudiging

Nadere informatie

Rapport van de Commissie Steunbehoevende Studenten Theologie in de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Rapport van de Commissie Steunbehoevende Studenten Theologie in de Nederlands Gereformeerde Kerken. Rapport van de Commissie Steunbehoevende Studenten Theologie in de Nederlands Gereformeerde Kerken. Blz 1/6 Samenstelling commissie: Door de Landelijke Vergadering Lelystad 2004 zijn tot leden van de commissie

Nadere informatie

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015 Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden Nummer 21, 24 december 2014 Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015 De raad van de gemeente De Wolden;

Nadere informatie

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Fonds Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Fonds Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname Waar 1 kan ik terecht voor meer informatie? Voor meer informatie over studiefinanciering in Suriname, kan je onze website bezoeken: Website: www.fss.sr Ook kan je terecht bij: Fonds De Nationale Ontwikkelingsbank

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente.

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente. De raad van de gemeente.; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders..; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet; overwegende dat het van

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014 Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Harlingen Onderwerp: Participatiewet De raad van de gemeente Harlingen Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014 gelet op gelet

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer];

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; De raad van de gemeente Heerenveen; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012; RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hilversum, Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012; Gelet op: - artikel 147 van de Gemeentewet en; - artikel 36 en artikel 8, eerste

Nadere informatie

Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015

Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 De raad van de gemeente Ameland Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet Besluit vast te stellen de Verordening

Nadere informatie

Bijlage 7 (art. 13 K.O.)

Bijlage 7 (art. 13 K.O.) Bijlage 7 (art. 13 K.O.) Bijlage 7A De bepalingen in deze bijlage 7A hebben betrekking op een verdere uitwerking van art. 13 K.O. en betreffen de uitkeringen die tot en met 2013 zijn ingegaan. Hieronder

Nadere informatie

BELEIDSREGEL NADEELCOMPENSATIE KABELS EN LEIDINGEN GEMEENTE EINDHOVEN Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven;

BELEIDSREGEL NADEELCOMPENSATIE KABELS EN LEIDINGEN GEMEENTE EINDHOVEN Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; BELEIDSREGEL NADEELCOMPENSATIE KABELS EN LEIDINGEN GEMEENTE EINDHOVEN 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel B - Financiële ondersteuning internationale studenten bij studievertraging door bijzondere omstandigheden. Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Gezien van voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014 met overneming van de daarin vermelde motieven;

Gezien van voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014 met overneming van de daarin vermelde motieven; De raad van de gemeente Roosendaal; Gezien van voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014 met overneming van de daarin vermelde motieven; Gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, artikel

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Dienst SoZaWe Nw. Fryslân

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Dienst SoZaWe Nw. Fryslân Het algemeen bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet; overwegende dat het van belang

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 07/15 Onderwerp : Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet

Sector : I Nr. : 07/15 Onderwerp : Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 07/15 Onderwerp : Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Ferwert, 30 maart 2015 Aanleiding De Invoeringswet Participatiewet introduceert

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 Raadsbesluit nr. 7.c Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 De raad van de gemeente; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Verordening Individuele inkomenstoeslag Participatiewet Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug Het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme rijn Heuvelrug; gezien

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG GEMEENTE DEVENTER 2015

VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG GEMEENTE DEVENTER 2015 VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG GEMEENTE DEVENTER 2015 De raad van de gemeente Deventer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op de artikelen 8a, eerste

Nadere informatie

K L A A S T I G L E R L E E N, L E E U W A R D E N.

K L A A S T I G L E R L E E N, L E E U W A R D E N. K L A A S T I G L E R L E E N, L E E U W A R D E N. Reglement ten behoeve van de registers en de toekenning van een studiebeurs. WERKZAAMHEDEN Artikel 1. Het bestuur dient zorg te dragen voor: a. het bijhouden

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Venray 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Venray 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Venray 2015 De raad van de gemeente Venray; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet; gelezen het voorstel

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel

Nadere informatie

1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CROHO: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs.

1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CROHO: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. Regeling financiële ondersteuning 2015 Deel 1: Overmacht 1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CvB: College van Bestuur Universiteit Leiden CROHO:

Nadere informatie

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 6527 23 januari 2015 Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; De raad van de gemeente Nieuwegein; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Regeling studiefinanciering 2000

Regeling studiefinanciering 2000 OCenW-Regelingen Regeling studiefinanciering Bestemd voor: deelnemers beroepsonderwijs 18+ en studenten hoger onderwijs wet: Wet studiefinanciering, verbindend voorschrift Datum: 30 augustus Kenmerk: SFB//33026

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; *CONCEPT* CONCEPT Onderwerp Onderwerp_Corsa VERORDENING Nieuw_wijziging_intrekking Dossiercode Documentsoort De Raad van de gemeente Uden; overwegende dat het noodzakelijk is om bij verordening regels

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Beesel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Beesel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Beesel 2015 De Raad van de Gemeente Beesel; Gelet op artikel 8 eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Oegstgeest 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Oegstgeest 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Oegstgeest 2015 De raad van de gemeente Oegstgeest, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Oegstgeest d.d., gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015 De raad van de gemeente De Marne; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2015; gezien de adviezen van de stichting

Nadere informatie

De beleidsregel treedt in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013.

De beleidsregel treedt in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 036 Naam Beleidsregels Terug- en Invordering Wet werk en bijstand 2013 Publicatiedatum 20 februari 2013 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

BELEIDSREGELS INDIVIDUELE STUDIETOESLAG

BELEIDSREGELS INDIVIDUELE STUDIETOESLAG Gemeente Achtkarspelen BELEIDSREGELS INDIVIDUELE STUDIETOESLAG 2015 Gemeente Achtkarspelen September 2015 1 INLEIDING Met de inwerkingtreding van de Participatiewet is ook een Individuele Studietoeslag

Nadere informatie

Regeling faciliteiten studenten/topsporters

Regeling faciliteiten studenten/topsporters Regeling faciliteiten studenten/topsporters Colofon ons kenmerk datum Juli 2015 auteur Mw. mr. M.V.B. van Overbeek versie status definitief pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag 2015

Verordening individuele studietoeslag 2015 De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c van de Participatiewet, gelet op artikel 36b, eerste

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Breda 2015

Officiële naam regeling Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Breda 2015 Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Breda 2015 Citeertitel Verordening Individuele Studietoeslag

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Brummen 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Brummen 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Brummen 2015 Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsbepaling... 3 Artikel 2 Indienen verzoek... 3 Hoofdstuk 2 Recht

Nadere informatie

Generale regeling voor stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in Nederland. als bedoeld in ordinantie 11-27-3

Generale regeling voor stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in Nederland. als bedoeld in ordinantie 11-27-3 Generale regeling voor stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in Nederland als bedoeld in ordinantie 11-27-3 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel

Nadere informatie

Regeling Noodfonds voor studenten

Regeling Noodfonds voor studenten Regeling Noodfonds voor studenten 2013/2014 Colofon ons kenmerk datum Juli 2013 auteur mw. mr. M.V.B. van Overbeek versie NL status definitief pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Ter informatie 3 Artikel 1 Doel

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. rv 126. Voorstel van het college inzake aanpassing verordening langdurigheidstoeslag 2012 ten gevolge van vervallen huishoudtoets.

Gemeente Den Haag. rv 126. Voorstel van het college inzake aanpassing verordening langdurigheidstoeslag 2012 ten gevolge van vervallen huishoudtoets. rv 126 Dienst Sociale zaken en Werkgelegenheidsprojecten BSW/2012.129 RIS 254101_121211 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake aanpassing verordening langdurigheidstoeslag 2012 ten gevolge van

Nadere informatie

De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld:

De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld: Afkondiging wijzigingen kerkordelijke regelingen De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld: Nr. 14/2012 Wijzigingen

Nadere informatie

Verordening meedoenregeling gemeente Doetinchem 2012

Verordening meedoenregeling gemeente Doetinchem 2012 Verordening meedoenregeling gemeente Doetinchem 2012 De raad van de gemeente Doetinchem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2011; gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Regeling financiële ondersteuning 2010 Universiteit Leiden

Regeling financiële ondersteuning 2010 Universiteit Leiden Regeling financiële ondersteuning 2010 Universiteit Leiden Deel I. Overmacht 1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CvB: College van Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom Stichting Sociaal Fonds Essent Reglement 2014 Algemeen Artikel 1 1. De Stichting Sociaal Fonds Essent heeft blijkens artikel 3 van de statuten ten doel financiële steun

Nadere informatie

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente Hoogeveen 2015.

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente Hoogeveen 2015. CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR343762_1 29 maart 2016 Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente Hoogeveen 2015 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel wijzigen verordening toelage uitwonende studerenden aan. Wij stellen u voor:

Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel wijzigen verordening toelage uitwonende studerenden aan. Wij stellen u voor: Aan de gemeenteraad Portefeuillehouder Cluster Nummer Datum Onderwerp Albert de Hoop samenleving 10 16 februari 2016 Wijziging verordening toelage uitwonende studerenden Geachte leden van de raad, Hierbij

Nadere informatie

Regeling faciliteiten studenten/topsporters

Regeling faciliteiten studenten/topsporters Regeling faciliteiten studenten/topsporters Colofon ons kenmerk datum Juli 2014 auteur versie status definitief pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Definitie

Nadere informatie

Kenmerk: / Betreft: Aanvraag van Stichting Omroep Flevoland tot bekostiging voor 2017.

Kenmerk: / Betreft: Aanvraag van Stichting Omroep Flevoland tot bekostiging voor 2017. Besluit Kenmerk: 676380/679559 Betreft: Aanvraag van Stichting Omroep Flevoland tot bekostiging voor 2017. Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake de aanvraag van Stichting Omroep Flevoland

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; voorstel aan de raad gemeente werkendam zaaknummer 59872 onderwerp Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het voorstel

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet ISD Bollenstreek 2015 BESLUIT

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet ISD Bollenstreek 2015 BESLUIT De raad van de gemeente, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek van dd. gelet op de gemeenschappelijke regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek; overwegende

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015

Verordening individuele studietoeslag Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Verordening individuele studietoeslag Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur

Nadere informatie

Beleidsregels Terug- en Invordering Participatiewet (2015) Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen,

Beleidsregels Terug- en Invordering Participatiewet (2015) Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijmegen. Nr. 57658 29 juni 2015 Beleidsregels Terug- en Invordering Participatiewet (2015) Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen,

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer I-SZ/2012/724 / RIS (6)

Gemeente Boxmeer I-SZ/2012/724 / RIS (6) Gemeente Boxmeer I-SZ/2012/724 / RIS 2015-89 (6) Onderwerp: Vaststelling van de Nummer:. De Raad van de gemeente Boxmeer, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 december 2012, gelet

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag WIL

Verordening individuele inkomenstoeslag WIL Verordening individuele inkomenstoeslag WIL De raad van de gemeente IJsselstein; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2015 (nr: ); gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Officiële naam regeling Verordening individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze verordening wordt verstaan onder provinciebestuur: het bevoegde orgaan van

Nadere informatie

gelet op artikel 8 eerste lid onderdeel c van de Participatiewet en artikel 7 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling 2010 ISD Noordoost;

gelet op artikel 8 eerste lid onderdeel c van de Participatiewet en artikel 7 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling 2010 ISD Noordoost; Gemeente Appingedam Raadsbesluit De raad van de gemeente Appingedam; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 november 2014; gelet op artikel 8 eerste lid onderdeel c

Nadere informatie

A r t i k e l 3 G e m e e n t e l i j k e b e l a s t i n g e n A r t i k e l 4 D e e l n a m e a a n d e a u t o m a t i s c h e i n c a s s o

A r t i k e l 3 G e m e e n t e l i j k e b e l a s t i n g e n A r t i k e l 4 D e e l n a m e a a n d e a u t o m a t i s c h e i n c a s s o UITVOERINGSREGELS VOOR AUTOMATISCHE INCASSO VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN GEMEENTE W ESTLAND 2012 De invorderingsambtenaar van W estland; overwegende, dat het ter bevordering van de zorgvuldigheid en de

Nadere informatie

Bijlage studiefinanciering en terugbetalen

Bijlage studiefinanciering en terugbetalen Bijlage studiefinanciering en terugbetalen In deze bijlage worden de huidige en de voorgestelde nieuwe wijze van terugbetalen naast elkaar gezet. Aangegeven wordt op welke wijze studenten in beide systemen

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Peel en Maas ( )

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Peel en Maas ( ) Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Peel en Maas (2014-089) De raad van de gemeente Peel en Maas; Gelezen raadsvoorstel 2014-089; Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en

Nadere informatie

Toelichting Toeslagenverordening WWB gemeente Rijssen-Holten 2013

Toelichting Toeslagenverordening WWB gemeente Rijssen-Holten 2013 Toelichting Toeslagenverordening WWB gemeente Rijssen-Holten 2013 Algemene toelichting De gemeenteraad dient op grond van artikel 8 eerste lid onder c juncto artikel 30 van de Wet werk en bijstand (WWB)

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG GEMEENTEN HOOGEZAND-SAPPEMEER, SLOCHTEREN EN MENTERWOLDE

VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG GEMEENTEN HOOGEZAND-SAPPEMEER, SLOCHTEREN EN MENTERWOLDE VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG GEMEENTEN HOOGEZAND-SAPPEMEER, SLOCHTEREN EN MENTERWOLDE Doel Een financiële inkomensondersteuning bieden aan studenten met een arbeidsbeperking zodat zij in staat

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie

Reglement Geschillencommissie Reglement Geschillencommissie 1 Artikel 1. Begrippen en correspondentie met de Geschillencommissie Dit reglement verstaat onder: Akkoord op Hoofdlijnen: de op 19 september 2011 bereikte overeenstemming

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDOR:2009:BI7963

ECLI:NL:RBDOR:2009:BI7963 ECLI:NL:RBDOR:2009:BI7963 Instantie Rechtbank Dordrecht Datum uitspraak 10-04-2009 Datum publicatie 15-06-2009 Zaaknummer AWB 07/1049 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015 PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Juni 2015 ARTIKEL 1 Begripsbepalingen De definities en de begripsomschrijvingen zoals vermeld in

Nadere informatie

Gemeente Sint Anthonis

Gemeente Sint Anthonis Gemeente Sint Anthonis Onderwerp: Vaststelling van de Verordening individuele studietoeslag 2015. Nummer:. De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Nr. 13-3 De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 juni 2015, nr. 15.05.13.; gezien het advies van de gezamenlijke Wmo-adviesraden van de Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

Artikel 1 - Geschillencommissie

Artikel 1 - Geschillencommissie Reglement Geschillencommissie inzake de kwaliteit van Marktonderzoek zoals bedoeld in artikel 21 lid 2 van de statuten van de MarktonderzoekAssociatie MOA vastgesteld door het Bestuur van de MOA op 11

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 januari 2015.

Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 januari 2015. Vergadering d.d. : 10 februari 2015 Agendapunt : Verordeningen Participatiewet 2015 Registratienummer : 12C Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 De raad van de gemeente

Nadere informatie

Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede

Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede Welkom bij DUO Johannes Bos Servicekantoor Enschede Onderwerpen 1. Hervorming studiefinanciering 2. Vereenvoudigingen 3 OV kaart/studentenreisproduct Hervorming studiefinanciering Basisbeurs wordt lening

Nadere informatie

Reglement van Orde. College van Beroep voor de examens. ex Artikel 7.62 van de WHW. College van Beroep voor de examens - Reglement van Orde

Reglement van Orde. College van Beroep voor de examens. ex Artikel 7.62 van de WHW. College van Beroep voor de examens - Reglement van Orde College van Beroep voor de examens Reglement van Orde 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Plaats en functie van het College... 3 Artikel 2. Voordracht, samenstelling en benoeming van het College... 3 Artikel 3.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22966 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering en van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, ïn verband met het meten

Nadere informatie

Generale regeling voor het verlenen van consent tot het leiden van kerkdiensten. als bedoeld in ordinantie 5-5-2

Generale regeling voor het verlenen van consent tot het leiden van kerkdiensten. als bedoeld in ordinantie 5-5-2 Generale regeling voor het verlenen van consent tot het leiden van kerkdiensten als bedoeld in ordinantie 5-5-2 Inhoudsopgave I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. De verlening van de

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Brummen 2015

Verordening individuele studietoeslag Brummen 2015 Verordening individuele studietoeslag Brummen 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsbepaling... 3 Artikel 2 Indienen verzoek... 3 Hoofdstuk 2 Recht op individuele studietoeslag...

Nadere informatie