Leren in een erfgoedomgeving met leerlingen uit het basisonderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leren in een erfgoedomgeving met leerlingen uit het basisonderwijs"

Transcriptie

1

2 Leren in een erfgoedomgeving met leerlingen uit het basisonderwijs Erfgoedcel Waasland Sven De Maertelaere Lector Wereldoriëntatie Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Onderzoek/ontwikkeling gesteund met de PWO-middelen van de Arteveldehogeschool

3 Leren in een erfgoedomgeving -3 hoofdstukken: INLEIDING THEORETISCHE ACHTERGROND VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK

4 Leren in een erfgoedomgeving van theorie naar praktijk Hoe past erfgoededucatie in het basisonderwijs? Resultaten erfgoedenquête van erfgoedcel Waasland practicum

5 Leren in een erfgoedomgeving Hoe past cultureel erfgoed in het basisonderwijs?

6 Erfgoed in de eindtermen/ ontwikkelingsdoelen/leerplannen? Erfgoed wordt niet expliciet vermeld. Wel tal van verwijzingen naar erfgoed in de verschillende leergebieden. (Maar met verschillende accenten: kunst, taal, sociaal-culturele verschijnselen, historisch erfgoed, ) Afhankelijk van het gekozen object of verhaal en de context waarin je het cultureel erfgoed gebruikt zal je andere doelstellingen uit de leerplannen nastreven. Het is wel duidelijk dat je je niet kunt en mag beperken tot één invalshoek. Werken met erfgoed zal steeds een multidisciplinaire benadering vragen. Erfgoed als middel inzetten om bepaalde vaardigheden aan te leren. (krachtige leeromgeving)* de leerkracht als cultuurparticipant

7 Erfgoededucatie in het basisonderwijs Toch blijkt erfgoededucatie in Vlaanderen nog geen vaste positie te hebben in het onderwijs. Oorzaken? - Het begrip is niet gekend op het werkveld? - Waar situeert erfgoededucatie zich in de leerplannen? - Heeft erfgoededucatie een meerwaarde? - Het onderwijs is overbevraagd? Wij doen al aan erfgoededucatie! (kunsteducatie, media-educatie, herinneringseducatie, ondernemerschap, vredeseducatie, mensenrechteneducatie, ontwikkelingseducatie, milieueducatie, seksuele en relationele vorming, zee-educatie, politieke vorming, verkeerseducatie, actief burgerschap, gezondheidseducatie, educatie voor duurzame ontwikkeling, ) - Erfgoed verwijst enkel naar een nostalgisch verleden? -

8 Erfgoededucatie in het basisonderwijs recente rapporten in Vlaanderen VAN DER AUWERA S., SCHRAMME A. en JEURISSEN R., Erfgoededucatie in het Vlaamse Onderwijs. Erfgoed en onderwijs in dialoog., Canon Cultuurcel, Kunsten en Erfgoed, VIOE, Brussel, 2007, 254 p. BAMFORD A., Kwaliteit en consistentie. Kunst- en cultuureducatie in Vlaanderen, Canon Cultuurcel, Brussel, 2007, 199 p. Gedeeld/Verbeeld. Eindrapport van de commissie onderwijs cultuur, 2008, 96 blz.

9 Erfgoededucatie in het basisonderwijs Begripsomschrijving cultuureducatie kunsteducatie media-educatie educatie erfgoededucatie

10

11 Wat is cultureel erfgoed? omschrijving: Erfgoed zijn alle materiële en immateriële uitingen en sporen van menselijke handelingen uit het verleden en het heden, waaraan we als individu of als samenleving in het heden bewust of onbewust een waarde hechten en die we bewaren voor de toekomst. (Canon-cultuurcel 2008) Cultureel erfgoed is alles wat overgeleverd is van vorige generaties en waar we als individu of als samenleving een bepaalde waarde aan hechten. Daarom vinden we het van belang om het te integreren in de samenleving en het door te geven naar de toekomst. Erfgoed is een dynamisch begrip en omvat zowel materieel als immaterieel erfgoed. (cursus 2007)

12 Wat is cultureel erfgoed? omschrijving: Erfgoed zijn alle materiële en immateriële uitingen en sporen van menselijke handelingen uit het verleden en het heden, waaraan we als individu of als samenleving in het heden bewust of onbewust een waarde hechten en die we bewaren voor de toekomst. (Canon-cultuurcel 2008) Cultureel erfgoed is alles wat overgeleverd is van vorige generaties en waar we als individu of als samenleving een bepaalde waarde aan hechten. Daarom vinden we het van belang om het te integreren in de samenleving en het door te geven naar de toekomst. Erfgoed is een dynamisch begrip en omvat zowel materieel als immaterieel erfgoed.

13 Wat is cultureel erfgoed? omschrijving: Erfgoed zijn alle materiële en immateriële uitingen en sporen van menselijke handelingen uit het verleden en het heden, waaraan we als individu of als samenleving in het heden bewust of onbewust een waarde hechten en die we bewaren voor de toekomst. (Canon-cultuurcel 2008) Cultureel erfgoed is alles wat overgeleverd is van vorige generaties en waar we als individu of als samenleving een bepaalde waarde aan hechten. Daarom vinden we het van belang om het te integreren in de samenleving en het door te geven naar de toekomst. Erfgoed is een dynamisch begrip en omvat zowel materieel als immaterieel erfgoed.

14 Erfgoededucatie op het menu Maar ook al tal van publicaties/projecten om erfgoed te promoten in het onderwijs!

15 e-erfgoed biedt mogelijkheden fotomateriaal/beeldmateriaal kaartmateriaal verhalen achtergrondinformatie interactie en directe betrokkenheid educatieve pakketten lessuggesties

16 e-erfgoed biedt mogelijkheden

17 Erfgoededucatie in de klas - Samenwerken met vormingsorganisaties. (zowel voor nascholing als voor het uitwerken van een educatieve activiteit) opletten voor eenmaligheid!

18 Wat willen we bereiken met erfgoededucatie? erfgoededucatie eng gedefinieerd Educatie die tot doel respect opbrengen voor erfgoed heeft ruim gedefinieerd Erfgoed als doel - respect opbrengen voor erfgoed, - historisch besef bijbrengen, - inzicht bijbrengen over de manier waarop mensen betekenis geven, - inzichten bijbrengen en leren omgaan met de manier waarop het verleden zich in het heden manifesteert, - een erfgoedervaring beleven, - Erfgoed als middel - activerende didactiek, - vakoverschrijdende aanpak, - krachtige leeromgeving, - identiteitsvormend, -

19 Samenwerkingsverbanden erfgoedorganisaties en basisonderwijs In kaart brengen van erfgoedorganisaties / cultuurhuizen / erfgoedsporen in de onmiddellijke omgeving en hun (potentieel) aanbod. (cultuurkaart, omgevingsboek, ) mogelijk aanbod? hiaten in het aanbod? (te eenzijdig, doelpubliek, ) inspiratiebron uitwisselen van knowhow Oriëntatiewijzer voor erfgoedorganisaties huidig aanbod op zoek naar nieuwe invalshoeken/doelgroepen werkinstrument Verankering in de leerlijnen van de school.

20 Samenwerkingsverbanden erfgoedorganisaties en basisonderwijs Tips: - Breng de beginsituatie goed in beeld. Start met het versterken en verder ontwikkelen van die activiteiten die al lopen. - Tracht erfgoed goed te integreren en te verankeren in de bestaande leerdomeinen, zodat een erfgoedactiviteit geen eenmalig en alleenstaand gebeuren is. - Laat leerkrachten eens door hun bril kijken. Ze zien soms mogelijkheden met het aanbod in het kader van andere thema s/doelen die ze moeten bereiken (erfgoed als middel). - Neem eens contact op met een lerarenopleiding. - Durf te focussen op deelaspecten van je aanbod, ev. gekoppeld aan andere doelgroepen. - De drie H s komen aan bod: handen, hoofd en hart - Geef jezelf de tijd! - Erfgoededucatie kan overal plaats vinden. In de klas, op school, in de schoolomgeving, in een museum, op uitstap, - Investeer in kwaliteit (schrijfplankjes, opstelling collectie, educatief materiaal, aantrekkelijke vormgeving, ) - Subsidies voor scholen zijn mogelijk (canon-cultuurcel) -

21 Samenwerkingsverbanden erfgoedorganisaties en basisonderwijs Valkuilen! - Bouw geen activiteiten op personen, maar op teams. Hoe meer partners, hoe groter het draagvlak. - Maak onmiddellijk duidelijk wat de partners kunnen bijdragen (op maat van de draagkracht van de partners). De rol van de school kan variëren van klankbord en tester van concepten, tot bedenker en ontwikkelaar van educatief materiaal. - Houd rekening met elkaars eigenheid en know-how. Zo vermijd je frustraties. - Niet elk pakket heeft onmiddellijk succes.

22 Samenwerkingsverbanden erfgoedorganisaties en basisonderwijs Communicatie flyers of een mini-brochure website (up-to-date houden!) de informatie regionaal/provinciaal/ bundelen adressen van scholen via de koepels, of gemeente // opendeurdagen

23 Arteveldehogeschool lerarenopleiding leraar lager onderwijs De leerkracht als cultuurparticipant muzische vorming (geïntegreerde) cultuuractiviteiten thematisch en projectmatig werken Introductie erfgoededucatie in het eerste opleidingsjaar (waarnemingsactiviteit en leren vragen stellen )* Profilering-bachelorproef

24 Museumproject als bachelorproef Ontwikkel een didactisch pakket in samenspraak met de conservator en/of museummedewerkers voor de 1 e, 2 e of 3 e graad van het lager onderwijs. een educatieve wandeling doorheen het museum. educatief materiaal ter voorbereiding en naverwerking in de klas. (eindtermen en leerplannen suggesties om te koppelen aan een thema) Nodig twee klassen uit die behoren tot je doelgroep. try-outs reflectieperiode en bijsturing Evaluatie proces product

25 3 musea 6 studenten ( ) t Schippershof te Menen Nationaal Wielermuseum te Roeselare Kortrijk 1302 te Kortrijk Veiligheid doorheen de tijd Met ROELI Durf jij met Ridder Ruudie mee helemaal terug tot in 1302?!

26 3 musea 1 oord ( ) Het Kant- Linnenmuseum te Kortrijk Nationaal Schoeiselmuseum te Izegem Peter Benoîtmuseum te Harelbeke Executieoord te Oostakker

27 3 musea 9 studenten ( ) het Sint-Elisabethbegijnhof in Sint- Amandsberg de Slag bij Oudenaarde 1708 het Tabaksmuseum in Wervik het Borstelmuseum in Izegem

28 Leren in een erfgoedomgeving enkele resultaten van de enquête Erfgoedorganisaties in het Waasland

29 Samenwerking met scholen of een educatief aanbod voor scholen?

30 Aanbod van educatieve activiteiten

31 Regionale spreiding van bezoekende scholen

32 doelgroepen in het basisonderwijs

33 Bij welk leergebied in het basisonderwijs sluiten je educatieve activiteiten het beste aan? (24 erfgoedorganisaties kozen een top 3 )

34 doelgroepen in het secundair onderwijs

35 Didactische achtergrond van de medewerkers educatie

36 11 erfgoedorganisaties stellen een didactisch pakket ter beschikking

37

38 Zes invalshoeken voor het bestuderen van objecten fysieke kenmerken constructie en techniek herkomst en ouderdom OBJECT ontwerp waarde functie(s)

39

40

41 Aan de slag Het gebruik van erfgoed in het basisonderwijs betekent dus situaties creëren waarin kinderen kansen krijgen om zelf te ontdekken, al spelend te onderzoeken, te ervaren, te exploreren als basis voor inzicht en verwondering en besef van verantwoordelijkheid voor zichzelf, de anderen, de omgeving en het cultureel erfgoed.

42 Aan de slag per groep is er een aanvoerder Hij/zij stelt zijn erfgoedorganisatie kort voor. Hij/zij stelt één educatieve activiteit voor. verslaggever Hij/zij schrijft een verslagje. Hij/zij geeft straks verslag. tijdsbewaker elke ronde mag max. 20 minuten duren. Hij/zij zorgt dat iedereen aan het woord komt. Hij/zij let erop dat de opdracht op tijd klaar is. bemiddelaar Hopelijk heb je hem/haar niet te veel nodig! Hij/ zij zorgt voor de sfeer in de groep. (af en toe een schouderklopje geven!) Hij/zij let erop dat de afspraken worden nageleefd.

43 Aan de slag Doel Formuleer ideeën voor de erfgoedorganisatie van de aanvoerder voor een prikkelende startactiviteit; verbetervoorstellen voor de activiteit (rekening houden met de doelgroep, onderzoekend leren, ); een naverwerking zodat de leerlingen in de klas de aangeboden leerinhouden kunnen verankeren; Formuleer hoogstens vier educatieve doelen die de aanvoerder wilt bereiken met zijn activiteit. Verloop De aanvoerder start het gesprek. Iedereen stelt eerst vragen (verduidelijking van de situatie, context, ) De opdracht wordt uitgevoerd. Verslaggeving in de groep

Van denken naar doen. Verslag van het denktraject erfgoededucatie

Van denken naar doen. Verslag van het denktraject erfgoededucatie Van denken naar doen Verslag van het denktraject erfgoededucatie HILDE SCHOEFS & HILDEGARDE VAN GENECHTEN versie oktober 2008 FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, Brussel Deze tekst is het

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Project voor leerlingen van de derde graad lager onderwijs

Project voor leerlingen van de derde graad lager onderwijs LOL ZoNder alcohol Project voor leerlingen van de derde graad lager onderwijs Didactisch concept Arteveldehogeschool Met dank aan de studenten bachelor lager onderwijs: Vicky Caekebeke, Lien Deboiserie,

Nadere informatie

Leermiddelen onder de loep op zoek naar het interculturele gehalte

Leermiddelen onder de loep op zoek naar het interculturele gehalte Leermiddelen onder de loep op zoek naar het interculturele gehalte Een vervolgonderzoek Julie Van Den Bossche (stagiair Onderwijskunde) Mentor en begeleiding Eva Verstraete Piet Van Avermaet Steunpunt

Nadere informatie

Klas in bedrijf. www.klasinbedrijf.be. Achtergrondinformatie en didactiek techniekbedrijfsbezoek in de voedingsindustrie.

Klas in bedrijf. www.klasinbedrijf.be. Achtergrondinformatie en didactiek techniekbedrijfsbezoek in de voedingsindustrie. Klas in bedrijf www.klasinbedrijf.be Achtergrondinformatie en didactiek techniekbedrijfsbezoek in de voedingsindustrie Peter Hantson 2013 2015 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd. Verboden te

Nadere informatie

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 In het leven van alle dag speelt Wetenschap en Techniek (W&T) een grote rol. We staan er vaak maar weinig bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld van

Nadere informatie

VISIE en PEDAGOGISCH PROJECT De Letterdoos ( aangepast 2014 )

VISIE en PEDAGOGISCH PROJECT De Letterdoos ( aangepast 2014 ) VISIE en PEDAGOGISCH PROJECT De Letterdoos ( aangepast 2014 ) 1.Situering Basisschool De Letterdoos is gelegen in de Gentstraat te Oostakker. De omgeving wordt voornamelijk bevolkt door arbeidersgezinnen

Nadere informatie

DEELTIJD LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS

DEELTIJD LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS DEELTIJD LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS De bevlogen docent Ik vind het belangrijk om aan studenten mee te geven dat ieder mens en ieder kind een persoonlijk verhaal heeft en dat dat verhaal er mag zijn.

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

Docentenhandleiding groep 5 en 6

Docentenhandleiding groep 5 en 6 Docentenhandleiding groep 5 en 6 Inleiding Wat is Museumschatjes? Voor u ligt de docentenhandleiding bij Museumschatjes. In opdracht van het Platform Drentse Musea heeft K&C dit erfgoedproject in 2012,

Nadere informatie

ESSAY: museum en onderwijs

ESSAY: museum en onderwijs ESSAY: museum en onderwijs December 2014 Liesbeth Godrie Duaal Beeldend Studentnummer 2372762 MUSEUM EN ONDERWIJS INLEIDING Lead: Ons werkbezoek aan het van Abbemuseum is voor mij de aanleiding om het

Nadere informatie

Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie op school

Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie op school Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie op school Een doorlichting van vijftien studies omtrent mondiale vorming en ontwikkelingseducatie Lieve Daens, Jan Van Ongevalle & Tom De Bruyn (HIVA) Draft, oktober

Nadere informatie

Ontwikkeling als doel, leerstof als middel Onderwijs op maat van het kind Steinerscholen in Vlaanderen anno 2010

Ontwikkeling als doel, leerstof als middel Onderwijs op maat van het kind Steinerscholen in Vlaanderen anno 2010 Ontwikkeling als doel, leerstof als middel Onderwijs op maat van het kind Steinerscholen in Vlaanderen anno 2010 Steinerscholen zijn in Vlaanderen een nichespeler, maar zitten in de lift net zoals op vele

Nadere informatie

Ronde van Vlaanderen 2008. Omgaan met Diversiteit

Ronde van Vlaanderen 2008. Omgaan met Diversiteit Ronde van Vlaanderen 2008 Omgaan met Diversiteit Omgaan met diversiteit Diversiteitstest Referentiekader: omgaan met diversiteit Screeningsinstrument Doe de diversiteitstest! Vul de test individueel in.

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren en aandachtspunten

Kwaliteitsindicatoren en aandachtspunten Kwaliteitsindicatoren en aandachtspunten Op elke school participeren leerlingen al op verschillende manieren. Maar hoe kan je dit participatiegehalte systematisch verhogen bij elke actie die je doet? Er

Nadere informatie

Wereldburgerschap in je vak of project

Wereldburgerschap in je vak of project Deel 2 Wereldburgerschap in je vak of project 1 WAT WIL IK MET MIJN LEERLINGEN BEREIKEN?... 48 2 HOE PAK IK HET BINNEN MIJN VAK AAN?... 54 3 HOE PAK IK HET VAK- EN KLASOVERSCHRIJDEND AAN?... 62 4 BESCHIK

Nadere informatie

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU De rol van het schoolbestuur in beleid en praktijk Kees Admiraal, Maaike Haas en Cas Himmelreich Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 7 De vergeten laag 8 Wat is cultuureducatie? 11

Nadere informatie

R A P P O R T C U L T U U R E D U C A T I E B E R N H E Z E CUBE 2010

R A P P O R T C U L T U U R E D U C A T I E B E R N H E Z E CUBE 2010 R A P P O R T C U L T U U R E D U C A T I E B E R N H E Z E CUBE 2010 CONTACT EN COLOFON De Misse 2 5384 BZ Heesch Tel. 06-10894663 www.cubebernheze.nl info@cubebernheze.nl COLOFON Auteurs : Dinie van

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo

Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo th ema s cu ltuu reducati e Een visi e op cu ltuu reducati e Cu ltuu reducati e zichtba ar maken Colofon Cultuureducatie op de Pabo Hoofdredactie

Nadere informatie

Kinderrechteneducatie. onderwijs. Kinderrechtencoalitie Vlaanderen KINDER RECHTEN FORUM 2014

Kinderrechteneducatie. onderwijs. Kinderrechtencoalitie Vlaanderen KINDER RECHTEN FORUM 2014 10 KINDER RECHTEN FORUM 2014 Kinderrechteneducatie in het onderwijs Kinderrechtencoalitie Vlaanderen Kinderrechtenforum 10 2014 Kinderrechteneducatie in het onderwijs Voorwoord Sinds haar oprichting

Nadere informatie

Skilling up for power down

Skilling up for power down Skilling up for power down Lessenreeks: meer veerkracht met minder energie DEEL 9: Actie! 1. Situering Dit is de afsluitende sessie van de reeks. Als je met je groep alle (of de meeste van) voorgaande

Nadere informatie

Elke school is uniek. Schoolportretten cultuureducatie in het primair onderwijs.

Elke school is uniek. Schoolportretten cultuureducatie in het primair onderwijs. Cultuur is leuk. Cultuur begint direct bij wat je bent. Cultuur is een ltuur is strijd. Cultuur is hefboom van vernieuwing. Cultuur maakt de htbaar. Hier en daar, toen en nu. Cultuur is dat wat bindt en

Nadere informatie

KWALITEIT IN CULTUUREDUCATIE TOOLKIT VOOR REFLECTIE

KWALITEIT IN CULTUUREDUCATIE TOOLKIT VOOR REFLECTIE KWALITEIT IN CULTUUREDUCATIE TOOLKIT VOOR REFLECTIE Foto: HET PALEIS Anouk Luyten 1 Over deze toolkit...3 2 Het kwaliteitskader....7 2.1 Wat bedoelen we met een kwaliteitskader?...8 2.2 Het kwaliteitsmodel...10

Nadere informatie

ComeON! project Handboek voor begeleiders

ComeON! project Handboek voor begeleiders ComeON! project Handboek voor begeleiders The ComeON! project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot

Nadere informatie

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN Anne Maljers De toekomst, die maak je zelf! 2 Een introductie tot tweetalig onderwijs voor jongeren en hun ouders Deze folder gaat over het leren

Nadere informatie

Verslag innovatieproject Word (onder)mediawijzer, probleemstelling, competentiemodel, onderzoek en verbetersuggesties.

Verslag innovatieproject Word (onder)mediawijzer, probleemstelling, competentiemodel, onderzoek en verbetersuggesties. MEDIA WIJSHEID Mediawijsheid in de lerarenopleiding Verslag innovatieproject Word (onder)mediawijzer, probleemstelling, competentiemodel, onderzoek en verbetersuggesties. GEBRUIK COMMUNICATIE KRITISCH

Nadere informatie

DE MENTOR VAN MORGEN? HANDVAT VOOR HET ONTWERPEN VAN EEN MENTORENOPLEIDING

DE MENTOR VAN MORGEN? HANDVAT VOOR HET ONTWERPEN VAN EEN MENTORENOPLEIDING DE MENTOR VAN MORGEN? HANDVAT VOOR HET ONTWERPEN VAN EEN MENTORENOPLEIDING BEO en NOvELLe 2011 Verantwoordelijke uitgever: Druk: Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en of openbaar gemaakt

Nadere informatie

RONDE 1: INBREKEN IN DE KLAS Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen in het KLEUTERONDERWIJS

RONDE 1: INBREKEN IN DE KLAS Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen in het KLEUTERONDERWIJS CONFERENTIE STEUNPUNT GOK: De lat hoog voor iedereen!, Leuven 18 september STROOM KRACHTIGE LEEROMGEVINGEN RONDE 1: INBREKEN IN DE KLAS Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen

Nadere informatie

Functioneringsgesprekken

Functioneringsgesprekken Training Functioneringsgesprekken Functioneringsgesprekken 1 Itineris Functionerings- en evaluatiegesprekken deel 1 Functionerings- en evaluatiegesprekken wat zijn ze? Visie rond functionerings- en evaluatiegesprekken

Nadere informatie