2014 BESTUURSVERSLAG EN JAARREKENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014 BESTUURSVERSLAG EN JAARREKENING"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 BESTUURSVERSLAG EN JA ARREKENING 2014

2 Inhoudsopgave VOORWOORD COLLEGE VAN BESTUUR 5 VOORWOORD VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 9 INLEIDING ONDERWIJSGROEP BUITENGEWOON ALGEMEEN GESCHIEDENIS KERNTAKEN MAATSCHAPPELIJKE OPDRACHT KOERS ORGANISATIE ORGANISATIESTRUCTUUR RAAD VAN TOEZICHT COLLEGE VAN BESTUUR SCHOLEN/DIENSTEN GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR) ONDERWIJSKUNDIG BELEID ONDERWIJSKUNDIGE ONTWIKKELINGEN PASSEND ONDERWIJS KENGETALLEN LEERLINGEN UITSTROOMGEGEVENS EN OPBRENGSTEN SAMENWERKING SAMENWERKINGSVERBANDEN VANUIT HET WETTELIJK KADER SAMENWERKINGSVERBANDEN VANUIT ONZE MAATSCHAPPELIJKE OPDRACHT KWALITEITSBELEID KWALITEITSZORG IN DE ORGANISATIE TOEZICHT OP DE KWALITEIT DOOR INSPECTIE EN BESTUUR CODE GOED BESTUUR IN HET PRIMAIR ONDERWIJS KLACHTENREGELING 43 2

3 5.4.1 VERTROUWENSCOMMISSIE PERSONEELSBELEID HRM-BELEID PERSONELE KENGETALLEN PERSONEELSBEZETTING MAN/VROUW VERHOUDING ZIEKTEVERZUIM ONTWIKKELING HRM-BELEID WKR INVOERING NIEUWE CAO PO EN CAO VO DIGITALISEREN, ACTUALISEREN EN UNIFORMEREN PERSONELE REGELINGEN FLEXIBELE SCHIL ARBO EN SOCIALE VEILIGHEID SOCIALE VEILIGHEID PLATFORM VEILIGHEID IN EN OM DE SCHOOL VACCINATIES VERZUIMBELEID SCHOLING EN FUNCTIEONTWIKKELING FUNCTIEMIX EN SENIORSCHAP UNIFORME GESPREKKENCYCLUS BELONINGSBELEID CULTUUR EN LEIDERSCHAP HERONTWERP ORGANISATIESTRUCTUUR REORGANISATIEPLAN WERVING EN SELECTIE HUISVESTINGSBELEID OVERIG BEHEER ICT FINANCIEEL BELEID TREASURY RISICOBEHEERSINGS- EN CONTROLESYSTEMEN RISICOMANAGEMENT FINANCIEEL RESULTAAT RESULTAATVERDELING EN VERMOGEN INDICATOREN 67 3

4 10. CONTINUÏTEITSPARAGRAAF INLEIDING KENGETALLEN ONDERWIJSGROEP BUITENGEWOON IN DE TOEKOMST 74 Bijlage: Rapport inzake de jaarrekening

5 Voorwoord College van Bestuur Het jaar 2014 is aangekondigd als hét jaar van passend onderwijs. Op 1 augustus is namelijk de Wet passend onderwijs van kracht geworden. Een wet die bij moet dragen aan een passende onderwijsplek voor ieder kind. En passend is zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs en pas wanneer dat niet kan het (voortgezet) speciaal onderwijs. Regulier waar het kan en speciaal waar het moet. Voor een onderwijsinstelling voor (voortgezet) speciaal onderwijs is deze wet daarmee een bijzonder belangrijke: van Onderwijsgroep Buitengewoon wordt voortaan een andere rol verwacht en het aantal leerlingen dat naar onze scholen gaat zal teruglopen. Samenwerking is essentieel 2014 was ook het jaar dat haar samenwerking met een aantal partners meer concreet vorm en inhoud gaf. Partners als BCO Onderwijsadvies BV, waarmee een intentieverklaring is getekend om te komen tot een intensieve vorm van samenwerking tussen beide organisaties. Ook is in de loop van 2014 gestart met de unieke samenwerkingsalliantie Omdat het kan!. Een alliantie tussen Buro van Roosmalen, Vincent van Gogh, Rubicon, PSW en Onderwijsgroep Buitengewoon. Gerenommeerde partijen die in Noord- en Midden-Limburg actief zijn in de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en het speciaal onderwijs. Deze vijf onderwijs- en zorgspecialisten hebben hun krachten gebundeld om kinderen en jongeren met complexe problematiek in een vroeg stadium adequaat en professioneel en zo kortdurend als mogelijk te ondersteunen teneinde hen maximaal te laten participeren in onze samenleving. Een ander voorbeeld van een in 2014 gestart samenwerkingsverband is het regionale Onderwijszorgplatform Noord- en Midden-Limburg waarin samenwerkt met PSW en Onderwijsstichting Herman Broeren uit Roermond. Dit platform richt zich op de samenwerking rondom kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar met een verstandelijke beperking. Door de samenwerking maken belemmeringen uit het verleden op inhoudelijk, financieel, organisatorisch en logistiek vlak plaats voor een integrale aanpak. Verder heeft in 2014 ook werk gemaakt van samenwerking met onderwijspartners, zoals in de gemeente Venray waar een haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd naar de mogelijkheid om een Talentencampus Venray te realiseren. Samen met onder meer Stichting Primair Onderwijs Venray, de gemeente Venray en Dynamiek Scholengroep wil meer thuisnabij onderwijs aanbieden in Venray en omgeving voor kinderen met en zonder ondersteuningsbehoefte. Besluitvorming in de gemeenteraad van Venray in 2014 maakt het mogelijk dit daadwerkelijk te verwezenlijken. De ervaringen van onze Talentencampus Venlo zullen we daar optimaal 5

6 voor inzetten. De gemeenteraad van Venray zal naar verwachting in september 2015 een definitief besluit over de realisatie van deze Talentencampus nemen. Deze voorbeelden van samenwerkingsvormen met andere onderwijs- en zorgorganisaties in ons werkgebied maken duidelijk dat investeert in haar ontwikkeling en versterking zoekt door verbreding van haar portfolio. Dat doen we omdat we weten dat we onze missie het maximum halen uit het talent van onze leerlingen alleen samen met anderen kunnen verwezenlijken. Ons onderwijs en onze onderwijsprofessionals dragen individueel substantieel maar ook slechts voor een deel bij aan de talentontwikkeling van onze doelgroepen. We hebben juist expertise vanuit de zorg en vanuit onderwijspartners nodig om dat optimaal en maximaal te doen. Daarnaast zijn oude grenzen en hokjes tussen organisaties en instituties aan het vervagen; we leven en werken in een tijdperk van verbinding, (open) samenwerking en gedeelde expertise. Daar willen we als niet volgend, maar leidend in zijn. Omdat samenwerking essentieel is voor zowel onze leerlingen als onze professionals. Interne ontwikkelingen Naast inspelen op externe ontwikkelingen en samenwerking met derden heeft in 2014 ook volop geïnvesteerd in de interne versterking van haar organisatie(structuur) en professionals. Het afgelopen jaar is de organisatiestructuur aangepast en zijn de directeuren voor de sectoren PO en VO aangesteld. De sectordirecteuren PO en VO waren verantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe schoolleiders voor hun scholen (PO) en uitstroomprofielen (VO). Dat heeft geleid tot de aanstelling van zes schoolleiders in Vervolgens is de ondersteuningsstructuur op de locaties ingesteld. Daarnaast hebben we in 2014 geïnvesteerd in doorontwikkeling van onze diensten. De voormalige Ambulante Dienst en het Interdisciplinair Team zijn omgevormd tot de sector Advies & begeleiding en deze bereidt zich voor op intensieve samenwerking met onze partner BCO. Mede als gevolg van de invoering van de Wet passend onderwijs verandert de werkwijze en inhoud van het werk van deze diensten. Zo werken ambulante begeleiders meer vraaggericht en ondernemend dan in het verleden het geval was. In de aanloop naar definitief te maken afspraken over inhoud, volume en financiën met de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs, hebben we geïnvesteerd in training en opleiding van medewerkers van Advies & begeleiding op dit gebied. Om onze sectoren en dienst goed te faciliteren, is in 2013 een begin gemaakt met de doorontwikkeling en professionalisering van het Service- en Bestuursbureau (SBB). Het SBB voert werkzaamheden uit in verschillende ondersteunende domeinen zoals financiën, administratie, P&O, ICT, sociale veiligheid en Arbo, huisvesting en communicatie. In 2014 is op basis van een intern vervaardigd rapport nader invulling gegeven aan het uitgangspunt centraal wat kan, decentraal wat moet. Hierdoor kunnen sectoren, scholen en de dienst 6

7 zich focussen op hun kerntaken: verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. Er is een manager SBB aangesteld en voorts zijn nagenoeg alle in te vullen functies ingevuld, deels met interne functionarissen die reeds voor de Onderwijsgroep werkzaam waren. Maar structuren bestaan bij de gratie van mensen die daar inhoud en betekenis aan geven. Vandaar dat in 2014 is gestart met een cultuurtraject, leidend tot een cultuur van warme zakelijkheid. Hiervoor is een programma ingericht en zijn er verschillende bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd. Onze kernwaarden, zoals verankerd in het strategisch meerjarenbeleidsplan KOERS vormen de basis voor onze cultuur; de set van gemeenschappelijke waarden van onze medewerkers. Eén van de accenten in dit cultuurveranderingsprogramma ligt op versterking van onderlinge samenwerking, synergie en saamhorigheid op stichtingsbreed niveau. Werken aan de toekomst 2014 was een mooi, betekenisvol jaar. Zo zijn we in dit jaar ook gestart met onze nevenvestiging van de Vijverhofschool in de gemeente Venray (locatie Geijsteren). Onder het Brinnummer van deze nevenvestiging vinden zo n zestig leerlingen van de Vijverhofschool SO, het Poortje en Ulingshof een meer thuisnabije onderwijsplek. Een eerste, belangrijke stap richting de lang verwachte Talentencampus Venray. Ook zijn we met ingang van schooljaar begonnen met een nevenvestiging van De Maaskei in Weert. Net als in Geijsteren is het idee in Weert om kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte meer thuisnabij naar school te laten gaan. Dat kunnen we echter niet alleen en daarom werken we zowel in Geijsteren als in Weert nauw samen met partners uit het reguliere en speciaal basisonderwijs. Verder hebben we in 2014 een lang gekoesterde wens ingevuld: we hebben onze naam gewijzigd. Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg en de bijbehorende afkorting SSONML was niet langer de naam waarmee we ons als organisatie willen en kunnen profileren en presenteren. Na een zorgvuldig doorlopen proces is de naam gekozen waarmee we ons neerzetten als dé aanbieder en verzorger van onderwijs aan kinderen en jongeren in Noord- en Midden-Limburg waarbij het leren en opgroeien niet vanzelf gaat. In 2015 wordt de naam als merk verder geïntroduceerd. Profilering wordt ook in het speciaal onderwijs steeds belangrijker teneinde de toekomstbestendigheid van onze organisatie beter te garanderen. Sinds 2012 werkt aan de hand van KOERS doelgericht aan haar toekomst in het belang van leerlingen, ouders en medewerkers. Hiertoe is een programma-organisatie op- en ingericht. In 2014 was er sprake van enerzijds een wijziging in de aansturing hiervan en anderzijds van verdere professionalisering in de werkwijze. Zo is er in 2014 door middel van de cursus Projectmatig creëren geïnvesteerd in het ontwikkelen van het projectmatig werken van medewerkers om de verschillende KOERSbeloften op een resultaatgerichte manier te kunnen realiseren. 7

8 Trots KOERS, maar in wezen alle werkzaamheden binnen, maken mij als bestuurder bijzonder trots. Het hoogtepunt van mijn werkzaamheden is, ook in 2014, het afleggen van werkbezoeken aan onze scholen en dienst Advies & begeleiding. Vol passie, betrokkenheid én deskundigheid zijn onze medewerkers dagelijks bezig met onze doelgroepen. Niet om hen bezig te houden of te vermaken, maar om per individu maatwerk te leveren in de richting van maximale talentontwikkeling. Die bijna 400 collega s zijn een inspiratiebron voor mijzelf, maar ook voor partners in de regio en in de keten om ons ook in het komende jaar in te blijven zetten voor hun toekomst. Het is met dezelfde trots dat ik aan de hand van dit jaarverslag verantwoording en rekenschap afleg over onze geleverde prestaties in Een jaar waarin in financieel oogpunt ook duidelijk wordt dat, zo ze dat al gedaan hebben, de bomen niet langer tot in de hemel groeien. We zullen in 2015 harde keuzes moeten maken om kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven verzorgen. Maar ik ben ervan overtuigd dat de basis daarvoor binnen ruimschoots aanwezig is: gepassioneerde en deskundige medewerkers, een professioneel SBB, nauwe samenwerking met partners in de regio en in de keten en een (lange termijn) visie op onze rol in relatie tot leerlingen en hun ouders. We gaan ervoor! Peter Freij College van Bestuur 8

9 Voorwoord voorzitter Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) heeft in 2014 afscheid genomen van twee zeer gewaardeerde leden die jarenlang van dienst zijn geweest. Mevrouw Mieke de Leeuw en de heer Jan Rutten hebben op 1 juli 2014 afscheid genomen als toezichthouder. Na een zorgvuldige werving- en selectieprocedure heeft de RvT per die datum mevrouw Hanneke van der Kruis en de heer Jeroen Brouns benoemd tot nieuwe leden. Mevrouw Van der Kruis richt zich op de toezichtsvelden onderwijs en onderwijskwaliteit, terwijl de heer Brouns zich ontfermt over vastgoed, huisvesting en financiën. Net als de vijf andere leden hebben deze twee nieuwe leden zich in 2014 ingezet voor de kerntaak van de RvT: in het belang van de leerlingen en de missie van de organisatie toezien op het College van Bestuur. Verschillende RvT-vergaderingen, werkbezoeken aan scholen en diensten, individuele gesprekken met diverse medewerkers en directeuren, trainingen en opleidingen en andere activiteiten hebben bijgedragen aan de wijze waarop onze RvT dat in 2014 deed. Verder heeft de RvT eind 2014 besloten drie commissies in te stellen, te weten: 1. Remuneratiecommissie; 2. Commissie (onderwijs)kwaliteit; 3. Auditcommissie. Deze commissies zijn onder meer ingesteld na een interne evaluatie van de RvT. In deze evaluatie heeft de RvT daarnaast geconstateerd dat zij de reguliere vergaderingen voortaan graag invullen middels een strategisch thema. Een thema waar de RvT meer uitgebreid bij stilstaat, omdat het van strategisch belang is voor het functioneren van de Onderwijsgroep. Nu en in de toekomst. Zo heeft de Raad zich laten informeren over het strategisch thema Passend onderwijs. Een thema dat gevolgen heeft voor de primaire processen van zowel scholen als diensten van, maar ook voor samenwerking met andere onderwijsinstellingen en zorginstellingen. Ten slotte heeft passend onderwijs ook een aantal financiële consequenties en voor een onderwijsinstelling als Onderwijsgroep Buitengewoon ook een aantal risico s. Daarnaast heeft de RvT in 2014 uitgebreid met het College van Bestuur gesproken over de financiële staat van de organisatie, onder meer aan de hand van managementrapportages, begroting en jaarrekening. De in 2014 ingestelde auditcommissie voert hierover meer intensief overleg met de controller en senior medewerker financiën. Over de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en heeft in totaal zeven taken en veertien rollen. Die taken en rollen zijn samengevat in onderstaande figuur. 9

10 De Raad van Toezicht werkt als een collegiaal team, die collectief en bij voorkeur op basis van consensus oordeelt en besluiten neemt. Leden moeten kunnen samenwerken, individuele karakters moeten niet botsen. Dit betekent niet een grote gelijkvormigheid tussen de karakters en competenties van de leden. Integendeel, variatie levert dynamiek en creativiteit. Het betekent wel de goede instelling om als team te willen functioneren. De Raad van Toezicht bestaat sinds 1 juli 2013 uit zeven leden. Naast het uitvoeren van de statutair vastgestelde taken, zoals het vaststellen van de begroting, het vaststellen van de jaarrekening en het benoemen van de accountant besteedt de Raad van Toezicht bij het uitoefenen van het toezicht vooral aandacht aan de doelstelling en de maatschappelijke legitimatie van de stichting. Daarbij staan de volgende criteria centraal: realiseren van de missie, visie en het strategisch beleid van de stichting; bewaken van de kwaliteit van de onderwijsprocessen en resultaten; bewaken van de continuïteit van de stichting, uitgedrukt in aantallen leerlingen, medewerkers en financiën; het uitoefenen van goed werkgeverschap; het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de lokale en regionale omgeving; 10

11 het afleggen van verantwoording. In zeven reguliere vergaderingen heeft de Raad van Toezicht de begroting, jaarrekening, tussentijdse managementrapportages en inspectierapporten behandeld. Meer informatie over de Raad van Toezicht is terug te vinden in paragraaf Roel Wienen Voorzitter Raad van Toezicht 11

12 Inleiding Het bestuursverslag is bedoeld voor ieder die kennis wil nemen van de stichting en beoogt tevens verantwoording af te leggen over het door de stichting gevoerde beleid en de gemaakte keuzes. Het bestuursverslag is voornamelijk gericht aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie voor het onderwijs. Het bestuursverslag maakt integraal deel uit van het jaarverslag en neemt, zeker in het licht van de horizontale verantwoording, een prominente plaats in binnen het rapport inzake de jaarstukken 2014 over de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december De jaarrekening bestaat onder meer uit een balans per 31 december 2014 en een staat van baten en lasten over de periode 1 januari tot en met 31 december 2014, welke beide zijn voorzien van de nodige specificaties en toelichtingen. Het jaarverslag en de overige gegevens completeren de jaarstukken. 12

13 Algemeen Geschiedenis, tot 1 januari 2015 Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg genoemd, is in 2000 ontstaan uit een fusie van zes scholen in de regio's Noord- en Midden-Limburg. biedt speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs aan ongeveer 1100 leerlingen. 1 Op 1 augustus 2006 heeft haar expertise verder gebundeld. Alle expertisemedewerkers van de zes scholen vormen sindsdien een Interdisciplinair Team (IDT). Dit IDT vormt de brug tussen regulier onderwijs, speciaal onderwijs en zorg voor leerlingen met specifieke ontwikkelings- en opvoedingsvragen. De ambulante begeleiders vormen sinds 2007 de Ambulante Dienst. Vooral in het praktijkonderwijs ontstond de behoefte aan meer begeleiding en aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. In 2009 is daarom het Transfer- en Expertisecentrum voor Arbeidsintegratie opgericht. Deze begeleidt leerlingen op intensieve en praktijkgerichte wijze naar, zo mogelijk, een volwaardige arbeidsplek. Al deze diensten worden in 2015 samengevoegd tot één centrale dienst; Advies & begeleiding Kerntaken Het onderwijs biedt kinderen/jeugdigen met een beperking of handicap op een basisschool of een andere school voor voortgezet onderwijs vaak onvoldoende begeleiding. Deze leerlingen hebben juist extra begeleiding en ondersteuning nodig en een aan hun mogelijkheden aangepast programma. Deze steun in de rug kan gevonden worden in het (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs van in de vorm van passend onderwijs of ambulante begeleiding Maatschappelijke opdracht Met betrekking tot de maatschappelijke opdracht voor de leerlingen die bij ons onderwijs volgen zijn, afhankelijk van de individuele ontwikkelmogelijkheden, de volgende uitstroomprofielen door de Rijksoverheid vastgesteld: Diplomagericht (reguliere (start) kwalificatie VO en/of MBO 2) Arbeidsmarktgericht (MBO1/AKA, branchecertificaten, herkenbaar nieuwe kwalificatiestructuur speciaal onderwijs) (arbeidsmatige) dagbesteding (portfolio) 1 In het verleden registreerden we ook het aantal leerlingen dat we ambulant begeleiden in het regulier onderwijs. Dat doen we niet meer, omdat die vorm van dienstverlening zich steeds meer richt op het begeleiden van onderwijsprofessionals uit het reguliere onderwijs en minder op individuele leerlingen. 13

14 Deze uitstroomprofielen passen uitstekend bij ons onderwijskundig beleid (Hoofdstuk 3). 1.2 KOERS KOERS is een praktisch document dat door wordt gebruikt om richting te geven aan ons werk, maar ook aan ouders, leerlingen, scholen en partners in de regio laat zien waar we voor staan en waar we voor gaan. De kern van KOERS zit in het motto: KOERS is geen statisch document. Het wordt verder uitgewerkt in SMART-geformuleerde doelen. Hieraan worden concrete jaarplannen in de vorm van programma s en projecten gekoppeld. In dit jaarplan beschrijft de KOERS-manager, wat er in 2014 gerealiseerd is. Missie, Visie, Eigen kracht Missie: Wij zijn er om het maximum te halen uit de talenten van kinderen en jongeren met specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen. Visie: We gaan uit van eigen kracht, samen dus nooit alleen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en we doen dat knap eenvoudig. Eigen kracht: Het zijn de medewerkers en het management van die elk met hun eigen talent en kracht, in samenwerking met anderen het succes bepalen van KOERS. Samen willen we maximaal rendement halen uit ons menselijk kapitaal en uit de daartoe ter beschikking gestelde maatschappelijke middelen. Daarom laten we medewerkers en management planmatig en resultaatgericht samenwerken om de KOERSdoelstellingen te realiseren. Afgelopen jaar hebben er 100 medewerkers meegewerkt aan de realisatie van diverse projecten. Kernwaarden De eerste helft van 2014 is er een interne projectgroep opgestart onder leiding van een externe deskundige en in nauwe afstemming met CvB, een plan van aanpak cultuurontwikkeling ontwikkeld. Daarin staat de gewenste organisatiecultuur beschreven en de veranderstrategie om tot die cultuur te komen. Het schooljaar is er gestart met de uitvoering van de activiteiten die leiden tot een doorontwikkeling van de organisatiecultuur. Ook is er gestart met het vormgeven van het leiderschapsprogramma, dat gekoppeld is aan de cultuurontwikkeling. 14

15 De volgende kernwaarden geven inhoud aan onze missie en visie: We werken met passie aan ontwikkeling We vertrouwen elkaar en zijn betrouwbaar We gaan uit van eigen kracht en blijven onszelf We handelen vanuit vakmanschap en ondernemerschap We hebben plezier in onze dienstverlening We zijn transparant en leggen verantwoording af Organisatie van KOERS kent sinds 2014 een nieuwe organisatiestructuur. De KOERSdirectie is in deze organisatie komen te vervallen. De stichting kent sinds augustus 2014 een managementteam (MT). Het MT is verantwoordelijk voor de realisatie van KOERS. Ten midden van het MT neemt het CvB besluiten en draagt de formele eindverantwoordelijkheid. De KOERS-manager is de spil tussen enerzijds het MT en anderzijds de projecten en de bemensing van de projecten. Via KOERS is er bij een visie en een manier van werken geïntroduceerd als het gaat om opbrengstgericht samenwerken op basis van commitment. Het is een manier van werken die past bij onze kernwaarden, medewerkers enthousiast maakt en waarmee gemeenschappelijke resultaten worden behaald. We gaan ervan uit dat een focus alleen op analyse, planning en beheersing niet werkt. Voor een goed resultaat is ook energie, inspiratie, commitment, scheppend vermogen en plezier nodig. Alles draait om de balans en de interactie tussen het sociaal systeem (mensgericht) en het technisch systeem (resultaatgericht). Deze werkwijze zal integraal gedragen en ingezet moeten worden en niet alleen ten behoeve van KOERS. De belangrijkste focus voor 2014 was gericht op de plateaudoelstelling: Onderwijsgroep Buitengewoon op orde. De KOERS-projecten in 2014 hebben hieraan een bijdrage geleverd. Projectmatig Creëren wil haar KOERS-projecten graag gestructureerd en resultaatgericht inrichten en organiseren. In dat kader is er gekozen voor de methodiek projectmatig creëren, omdat deze wijze van projectmatig werken/denken zijn kwaliteiten ruimschoots heeft bewezen en die goed past bij de visie en de manier waarop wil werken. Om projectmatig werken bij Onderwijsgroep Buitengewoon te professionaliseren bij zowel KOERS als in de staande organisatie van de onderwijsgroep, hebben we in 2014 de volgende activiteiten uitgevoerd. Het begeleiden van projectleiders bij het opstarten van projecten. Er is een in company training(en) PMC georganiseerd. Deze training is gevolgd door deelnemers die leiding geven of gaan geven - aan een project of nauw betrokken zijn bij de uitvoering ervan. Voor de deelnemers is een 15

16 handboek PMC beschikbaar en (digitale) praktische hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden door projectteams. Rollen in projectmatig creëren Opdrachtgever Het CvB is de bestuurlijk opdrachtgever van KOERS. De MT-leden kunnen gemandateerde opdrachtgevers zijn. De opdrachtgevers zijn (mede)verantwoordelijk voor het opstellen van een goede opdracht voor het projectteam. De omschrijving van een goede projectopdracht is te vinden in het handboek PMC. Projectleider De projectleider is verantwoordelijk voor het realiseren van de projectopdracht. Verder leidt hij of zij het projectteam. KOERS-manager De KOERS-manager is verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van KOERS. Hij coördineert en bewaakt alle KOERS-activiteiten, KOERS-projecten en initieert activiteiten die niet direct aan één van de programma s zijn toe te wijzen. Hij zorgt waar nodig voor de onderlinge verbindingen. Stand van zaken KOERS De realisatie van de KOERS-beloften is per eind 2014 ongeveer halverwege. Er is een aantal projecten afgesloten en geïmplementeerd, er zijn projecten die zijn afgesloten en die nog geïmplementeerd moeten worden, er lopen projecten en er worden nog projecten opgestart. Alle beloften die er in het KOERS-document staan, lopen en enkele zijn al afgerond. De constatering voor dit moment is dat we goed op weg zijn de beloften waar te maken. Drie maal per jaar wordt er een voortgangsrapportage opgesteld om te kijken welke beloften nog aandacht behoeven. Dit wordt door de KOERS-manager besproken in het MT van de onderwijsgroep. Hieronder een overzicht van de KOERS-projecten per programmaonderdeel: 16

17 PROGRAMMA ONDERWIJS Afgeronde projecten dec Ontwikkelingsperspectief (OPP) - Eerste fase LVS - Vitale en creatieve leerling - School Ondersteuningsprofielen (SOP) Lopende projecten dec Uitstroomprofielen USP - ICT - TC Venray - KEC Weert Te starten projecten - Cultuureducatie - Onderwijskwaliteit - Hoogbegaafdheid PROGRAMMA OMGEVING Afgeronde projecten dec Corporate communicatie - Partners Lopende projecten dec Onderwijszorg arrangementen OZA - Dienstencentrum - Kwaliteit - Omdat het kan! Te starten projecten PROGRAMMA ORGANISATIE Afgeronde projecten dec Presteren met processen, de intake - Herinrichting SBB Lopende projecten dec Presteren met processen, facturenstroom - Herinrichting organisatie - Cultuurontwikkeling - IPB, gesprekkencyclus - Huisvesting Te starten projecten - Presteren met processen (PMP), verschillende onderdelen 17

18 2. Organisatie 2.1 Organisatiestructuur Het organogram van ziet er sinds augustus 2014 als volgt uit. Het College van Bestuur heeft in 2014 besloten de organisatiestructuur aan te passen en te concentreren in drie sectoren : Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Advies & begeleiding. Onder de sectoren PO en VO functioneren in totaal zes schoolleiders die elk leiding geven aan een school voor speciaal onderwijs of een uitstroomprofiel in de sector VO. In de sector PO is er daarnaast sprake van een algemeen directeur Talentencampus Venlo. Deze directeur zal in 2015 worden aangesteld. Vanuit participeren de SO-scholen Poortje en Vijverhof in de Talentencampus Venlo. 18

19 2.1.1 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en bestaat per 31 december 2014 uit de volgende leden: dhr. mr. R.M.V. Wienen Voorzitter Partner RSM Wehrens Mennen De Vries Belastingadviseurs N.V. Bestuurslid/penningmeester VVV-Venlo Bestuurslid Vrinde van Jocus Bestuurslid van beleggingsclub os äörtje mevr. H. van der Kruis MEM Vicevoorzitter Zelfstandig innovatieadviseur Lid toezichthoudend bestuur stichting Akkoord! dhr. drs. A.J.M.L. Kaumo Lid dhr. drs. J.B.M. Titulaer Lid Docent Fontys Internationale Hogeschool Economie Lid GMR Stichting Fortior dhr. drs. J.L.H.H. Kunnen Lid Vicevoorzitter Raad van Toezicht Laurentius Ziekenhuis (Roermond) Lid Klachtencommissie (onafhankelijk) Meldpunt sexueel misbruik RKK Lid Raad van Toezicht Stichting De Meent Groep in 's-hertogenbosch dhr. drs. T. Bongers Lid Oprichter/eigenaar van ICT-bedrijf Stepco Voorzitter van de kring Midden-Limburg van de Limburgse Werkgevers Vereniging Lid algemeen bestuur Limburgse Werkgevers Vereniging Lid bestuur Stichting Kweekvijver Mediatalenten dhr. J.P.G. Brouns, MSRE, BBA Lid Manager Markt & Ontwikkeling, Wonen Limburg Eigenaar Jeroen Brouns Vastgoed Advies 19

20 Voorzitter Essentie De bezoldiging van de Raad van Toezicht is eind 2014 aangepast conform de richtlijnen van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI), hetgeen zijn beslag krijgt in Vacatiegelden RvT in 2014: Voorzitter Leden College van Bestuur Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Onderwijsgroep Buitengewoon en wordt sinds 1 juni 2011 gevormd door: dhr. P.C.M. Freij voorzitter De beloning van het CvB is opgenomen in de jaarrekening Scholen/diensten De volgende scholen/diensten behoren tot de stichting: Scholen/ Diensten: Schoolsoort: Schoolleider: Adres: Maaskei SO en VSO ZMLK Dhr. H. Kehrens Wessemerweg 3, 6097 NA, Heel Ulingshof Mytyl- en tyltylschool Dhr. J. Verhoeckx Ulingshofweg 26, 5915 PM, Venlo Vijverhof SO SO voor ZMLK Dhr. J. Verhoeckx / Rijnbeekstraat 8, 5913 GB, Venlo Mevr. A. van Gastel Vijverhof VSO VSO voor ZMLK Dhr. G. Wismans De Breuken 7, 5931 PC, Tegelen Wildveld Praktijkonderwijs Dhr. J. Smulders Roerdompstraat 5, 5912 BR, Venlo Velddijk VSO ZMOK Dhr. F. Verheijden Bergstraat 58, 5931 CE Tegelen Poortje SO ZMOK Dhr. J. Verhoeckx / Rijnbeekstraat 8, 5013 GB Venlo Mevr. A. van Gastel Advies en Begeleiding Interdisciplinair Team en ambulante dienst Dhr. R. in t Veld (ad interim) Rijnbeekstraat 8, 5013 GB Venlo 20

21 Scholen sector primair onderwijs Maaskei is een onderwijsexpertise school voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) met een SO-afdeling voor kinderen van 4 jaar tot 12 jaar en een VSO-afdeling voor jongeren van 13 jaar tot 20 jaar. Ulingshof is een school voor mytyl- en tyltylonderwijs (onderwijs aan enkelvoudig of meervoudig beperkte kinderen, of langdurig zieke kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 à 20 jaar). Aan de school is een revalidatieafdeling van Medisch Centrum VieCuri verbonden. Gezamenlijk geven we vorm aan onderwijs en revalidatie vanuit de visie Eén kind, één plan. Vijverhof SO is een onderwijsexpertise school voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) met een SO-afdeling voor kinderen van 4 jaar tot 12 jaar. Vijverhof SO is onderdeel van de Talentencampus Venlo. Poortje is een expertiseschool voor zeer moeilijk opvoedbare leerlingen (ZMOK) en biedt onderwijs op maat aan deze leerlingen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar. Er wordt ook onderwijs geboden aan leerlingen met een specifieke vraagstelling, te weten leerlingen met internaliserende problematiek, moeilijk lerende leerlingen en leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Poortje is onderdeel van de Talentencampus Venlo. Geijsteren is een nevenvestiging van SO Vijverhof in de gemeente Venray, kerkdorp Geijsteren. Deze nevenvestiging verbindt de expertise van Vijverhof SO, Poortje en Ulingshof voor kinderen van 4 tot 12 jaar uit de gemeente Venray en omgeving. Scholen sector voortgezet (speciaal) onderwijs Wildveld is een school voor praktijkonderwijs (VO) voor leerlingen van 12 tot ongeveer 18 jaar. Velddijk is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (ZMOK-school) die onderwijs en begeleiding op maat biedt aan jongeren van 12 tot 20 jaar met een (ernstige) gedragsstoornis en/of psychische problematiek, evenals onderwijs aan leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) Vijverhof VSO is een onderwijsexpertise school voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) voor jongeren van 13 jaar tot 20 jaar. Advies & begeleiding De sector Advies & begeleiding bestaat uit deskundigen van het voormalig Interdisciplinair Team en van de voormalige Ambulante Dienst. De professionals van Advies & begeleiding fungeren als een loket voor alle vragen rond speciaal en praktijkonderwijs en zorgen voor 21

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS SWV VO/VSO 31.02 'Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis (Gisela Redeker, hoogleraar communicatie) Conceptversie 2 17-03-2014 Communicatieplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Bestuursverslag en Jaarrekening 2011

Jaarverslag 2011 Bestuursverslag en Jaarrekening 2011 Jaarverslag 2011 Bestuursverslag en Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave VOORWOORD VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR 5 VOORWOORD VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 9 INLEIDING 11 1. STG. SPECIAAL ONDERWIJS NOORD EN MIDDEN

Nadere informatie

SSO NML JAARVERSLAG 2010

SSO NML JAARVERSLAG 2010 Jaarverslag 2010 SSO NML JAARVERSLAG 2010 1 2 Stan, De Maaskei Inhoudsopgave Voorwoord 5 Alle jongeren hebben talenten 6 De toekomst is een uitdaging 10 Actief in samenwerking 13 Kwaliteit zit in ons allemaal

Nadere informatie

Jaarverslag BESTUURSVERSLAG EN JAARREKENING

Jaarverslag BESTUURSVERSLAG EN JAARREKENING Jaarverslag 2015 BESTUURSVERSLAG EN JAARREKENING 2015 Inhoudsopgave VOORWOORD COLLEGE VAN BESTUUR 5 VOORWOORD VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 9 INLEIDING 12 1. ONDERWIJSGROEP BUITENGEWOON 13 1.1 ALGEMEEN

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2015-2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting De titel van het Strategisch Meerjarenbeleidsplan is een citaat afkomstig van een leerling van de stagegroep 1a van het Praktijkcollege Tilburg. Het citaat geeft het droombeeld van de leerling weer op

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs: geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk

Nadere informatie

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Koppens en van De Ven benoemen drie fasen die van toepassing zijn voor een strategisch beleidsplan:

Koppens en van De Ven benoemen drie fasen die van toepassing zijn voor een strategisch beleidsplan: Er is een verschil tussen een strategisch beleidsplan dat gebruikt wordt om te communiceren en een strategisch beleidsplan dat een analyse maakt van de huidige en de toekomstige situatie van een onderwijsinstelling.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs 1 Communicatieplan In onderstaand communicatieplan staat beschreven

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen Bovenschools Jaarplan 2015 niet apart maar samen INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsvoornemens 3 4. Beleidsvoornemens uitgewerkt 6 4.1 beleid 6 4.2 leiderschap

Nadere informatie

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel WERKPLAN van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel 014-015 Inhoudsopgave: Titel 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Missie 4 Taak 4 Werkwijze 4 Taakverdeling 4 Contacten 5 Vergaderingen/overleg

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Beste leraar, Op 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat er een aantal zaken anders geregeld zijn voor leerling, leraar en ouder.

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Vormgeving Code goed Bestuur

Vormgeving Code goed Bestuur Vormgeving Code goed Bestuur 1. Inleiding Het SWV Zuid Holland West heeft als bestuursvorm gekozen voor het one-tier model. Het is een éénlaags (monistisch) bestuursmodel, waarbij de toezichthouders onderdeel

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend Functieprofiel Directeur SWV Passend Onderwijs (PO) IJmond Functienaam: Directeur Organisatie: Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Dienstverband: 0,8 WTF Salarisschaal: conform CAO-PO

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap Schoolondersteuningsprofiel SO Onder de Kap 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF 1. Inleiding Stichting IJsselgraaf is een middelgrote stichting met 19 openbare basisscholen in de gemeenten Bronkhorst, Doetinchem en Doesburg.

Nadere informatie

Overname De Pels door Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Overname De Pels door Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Kenmerk 14.009146 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 17 juli 2014 Jaargang en nummer 2014 59 Overname De Pels door Stichting openbaar

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en regio Kwaliteit op een hoger plan brengen Wie zijn we? Sinds 1

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA...4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...5

Nadere informatie

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën Activiteitenplan Schooljaar 2014-2015 Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën 1. Inleiding Waarom een activiteitenplan? Vanuit wet- en regelgeving en vanuit cao s blijkt al

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2.

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

Praktijkonderwijs naar 2025

Praktijkonderwijs naar 2025 Praktijkonderwijs naar 2025 www.platformpraktijkonderwijs.nl Praktijkonderwijs is van belang voor circa 28.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor deze leerlingen is het praktijkonderwijs dé schoolsoort:

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs mei 2013 Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Cambium te Heerde Preambule Het bestuur van Stichting Cambium en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

HERIJKEN & DOORSTARTEN. Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs

HERIJKEN & DOORSTARTEN. Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs HERIJKEN & DOORSTARTEN Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs Notitie voor het Dagelijks Bestuur PassendWijs t.b.v. vergadering op 21 februari 2017,

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Doorontwikkeling ondersteuningsplan

Doorontwikkeling ondersteuningsplan Doorontwikkeling ondersteuningsplan Inleiding Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek is geschreven voor de periode 2014/2018 en legt de basis voor de invoering van

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider!

We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider! We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider! WereldKidz 33 basisscholen en een school voor speciaal onderwijs, 4.500 leerlingen en 475 medewerkers vormen samen WereldKidz. Een organisatie met

Nadere informatie

JAARVERSLAG MR Het Springtij augustus 2014 juli 2016

JAARVERSLAG MR Het Springtij augustus 2014 juli 2016 1. Algemeen JAARVERSLAG MR Het Springtij augustus 2014 juli 2016 1.1 Samenstelling en taakverdeling Ineke Wijkhuijs personeel (voorzitter) Saskia Eggermont personeel (secretaris) (tot augustus 2015, i.v.m.

Nadere informatie

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen Managementstructuur Stichting Leerzaam Notitie Uitwerking van de hoofdlijnen April 2012 Inhoud Schema Managementstructuur en overleg Stichting Leerzaam Toelichting op Managementstructuur en overleg Stichting

Nadere informatie

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan.

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan. Verslag Op Overeenstemming Gericht Overleg tussen het Samenwerkingsverband 20-01 PO en de gemeenten in de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld d.d. 24 januari 2014. 1. Opening. De voorzitter

Nadere informatie

Profieldocument lid Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument lid Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument lid Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2. Overgang

Nadere informatie

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school Hoofdstuk 5 Wanneer extra ondersteuning nodig is Toewijzen van ondersteuning 5.1. Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven wij achtereenvolgens de onderwijsondersteuningsmogelijkheden van het samenwerkingsverband,

Nadere informatie

Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek

Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek April 2017 Profielschets Adjunct-directeur De Zonnehoek SO en VSO Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs in Apeldoorn zoekt voor CSO De Zonnehoek

Nadere informatie

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV 1. Situatieschets SKOVV Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV) is de stichting voor katholiek basisonderwijs in Ede, Bennekom, Renkum, Wageningen,

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging.

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging. NOTITIE PASSEND ONDERWIJS MONTINISCHOOL. Passend onderwijs Montinischool 2014-2015 In de afgelopen jaren heeft de Montinischool een brede deskundigheid opgebouwd op het gebied van extra ondersteuning binnen

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

SAMENWERKEN EN INTEGRATIE IN DE PRAKTIJK

SAMENWERKEN EN INTEGRATIE IN DE PRAKTIJK SAMENWERKEN EN INTEGRATIE IN DE PRAKTIJK Bijeenkomst doorontwikkeling passend onderwijs: intensieve samenwerking so-sbo-bao 20 januari 2017, Utrecht PROGRAMMA DEEL 1 presentatie resultaten praktijkonderzoek

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Profieldocument ouderlid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Leerrijk!

Profieldocument ouderlid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Leerrijk! Profieldocument ouderlid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Leerrijk! Waalwijk, maart 2017 Inhoudsopgave 2 1. Informatie over Leerijk! 3 1.1. Organisatie 1.2. Positie van de GMR 1.3. Missie

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Wat betekent passend onderwijs voor onze school?

Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Informatieavond Julianaschool 27 maart Van 19.30-20.30 uur Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Passend Onderwijs Voorstellen: MR: Nelly IB: Frederike en Imca SMPO: Wim Boskeljon (Steunpunt

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Beoogde bestuurlijke fusie tussen de Stichting OPOCK en de Stichting VOCA

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Beoogde bestuurlijke fusie tussen de Stichting OPOCK en de Stichting VOCA Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Beoogde bestuurlijke fusie tussen de Stichting OPOCK en de Stichting VOCA Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De beoogde bestuurlijke

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 1. Preambule Het bestuur van de stichting confessioneel onderwijs Leiden en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van

Nadere informatie

Organisatie toezicht stichting Proo

Organisatie toezicht stichting Proo Nr. PRO1500024 Casenr. PRO15-0003 Naam : J. Aalbers Datum : 16 april 2015 pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Achtergrond 3. Regelgeving 4. Toezicht Proo 5. Intern toezicht 6. Extern toezicht

Nadere informatie

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer WERKPLAN 2014-2015 Van de Medezeggenschapsraad van De Lindenlommer Versie 2014 definitief Werkplan MR Lindenlommer Inhoudsopgave: 1. Missie... 2 1.1. Visie... 2 1.2. Doelen... 2 2. Taak... 2 3. Werkwijze...

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap

Statuut Medezeggenschap Statuut Medezeggenschap Harderwijk, 27 september 2007 wdu med 07-002 1 Preambule Het bestuur van de Stichting proo en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de volgende scholen: Gemeente Elburg:

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

Procedure benoeming directeur

Procedure benoeming directeur Procedure benoeming directeur 1. ALGEMEEN 1.1. De algemeen directeur maakt kenbaar dat de vacature vacant wordt. Met het mandaat van het bestuur is hij namens het bevoegd gezag leidend gedurende de werving-

Nadere informatie

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD! po Inhoud Inleiding blz. 3 Samenstelling

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie