2014 BESTUURSVERSLAG EN JAARREKENING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014 BESTUURSVERSLAG EN JAARREKENING"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 BESTUURSVERSLAG EN JA ARREKENING 2014

2 Inhoudsopgave VOORWOORD COLLEGE VAN BESTUUR 5 VOORWOORD VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 9 INLEIDING ONDERWIJSGROEP BUITENGEWOON ALGEMEEN GESCHIEDENIS KERNTAKEN MAATSCHAPPELIJKE OPDRACHT KOERS ORGANISATIE ORGANISATIESTRUCTUUR RAAD VAN TOEZICHT COLLEGE VAN BESTUUR SCHOLEN/DIENSTEN GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR) ONDERWIJSKUNDIG BELEID ONDERWIJSKUNDIGE ONTWIKKELINGEN PASSEND ONDERWIJS KENGETALLEN LEERLINGEN UITSTROOMGEGEVENS EN OPBRENGSTEN SAMENWERKING SAMENWERKINGSVERBANDEN VANUIT HET WETTELIJK KADER SAMENWERKINGSVERBANDEN VANUIT ONZE MAATSCHAPPELIJKE OPDRACHT KWALITEITSBELEID KWALITEITSZORG IN DE ORGANISATIE TOEZICHT OP DE KWALITEIT DOOR INSPECTIE EN BESTUUR CODE GOED BESTUUR IN HET PRIMAIR ONDERWIJS KLACHTENREGELING 43 2

3 5.4.1 VERTROUWENSCOMMISSIE PERSONEELSBELEID HRM-BELEID PERSONELE KENGETALLEN PERSONEELSBEZETTING MAN/VROUW VERHOUDING ZIEKTEVERZUIM ONTWIKKELING HRM-BELEID WKR INVOERING NIEUWE CAO PO EN CAO VO DIGITALISEREN, ACTUALISEREN EN UNIFORMEREN PERSONELE REGELINGEN FLEXIBELE SCHIL ARBO EN SOCIALE VEILIGHEID SOCIALE VEILIGHEID PLATFORM VEILIGHEID IN EN OM DE SCHOOL VACCINATIES VERZUIMBELEID SCHOLING EN FUNCTIEONTWIKKELING FUNCTIEMIX EN SENIORSCHAP UNIFORME GESPREKKENCYCLUS BELONINGSBELEID CULTUUR EN LEIDERSCHAP HERONTWERP ORGANISATIESTRUCTUUR REORGANISATIEPLAN WERVING EN SELECTIE HUISVESTINGSBELEID OVERIG BEHEER ICT FINANCIEEL BELEID TREASURY RISICOBEHEERSINGS- EN CONTROLESYSTEMEN RISICOMANAGEMENT FINANCIEEL RESULTAAT RESULTAATVERDELING EN VERMOGEN INDICATOREN 67 3

4 10. CONTINUÏTEITSPARAGRAAF INLEIDING KENGETALLEN ONDERWIJSGROEP BUITENGEWOON IN DE TOEKOMST 74 Bijlage: Rapport inzake de jaarrekening

5 Voorwoord College van Bestuur Het jaar 2014 is aangekondigd als hét jaar van passend onderwijs. Op 1 augustus is namelijk de Wet passend onderwijs van kracht geworden. Een wet die bij moet dragen aan een passende onderwijsplek voor ieder kind. En passend is zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs en pas wanneer dat niet kan het (voortgezet) speciaal onderwijs. Regulier waar het kan en speciaal waar het moet. Voor een onderwijsinstelling voor (voortgezet) speciaal onderwijs is deze wet daarmee een bijzonder belangrijke: van Onderwijsgroep Buitengewoon wordt voortaan een andere rol verwacht en het aantal leerlingen dat naar onze scholen gaat zal teruglopen. Samenwerking is essentieel 2014 was ook het jaar dat haar samenwerking met een aantal partners meer concreet vorm en inhoud gaf. Partners als BCO Onderwijsadvies BV, waarmee een intentieverklaring is getekend om te komen tot een intensieve vorm van samenwerking tussen beide organisaties. Ook is in de loop van 2014 gestart met de unieke samenwerkingsalliantie Omdat het kan!. Een alliantie tussen Buro van Roosmalen, Vincent van Gogh, Rubicon, PSW en Onderwijsgroep Buitengewoon. Gerenommeerde partijen die in Noord- en Midden-Limburg actief zijn in de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en het speciaal onderwijs. Deze vijf onderwijs- en zorgspecialisten hebben hun krachten gebundeld om kinderen en jongeren met complexe problematiek in een vroeg stadium adequaat en professioneel en zo kortdurend als mogelijk te ondersteunen teneinde hen maximaal te laten participeren in onze samenleving. Een ander voorbeeld van een in 2014 gestart samenwerkingsverband is het regionale Onderwijszorgplatform Noord- en Midden-Limburg waarin samenwerkt met PSW en Onderwijsstichting Herman Broeren uit Roermond. Dit platform richt zich op de samenwerking rondom kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar met een verstandelijke beperking. Door de samenwerking maken belemmeringen uit het verleden op inhoudelijk, financieel, organisatorisch en logistiek vlak plaats voor een integrale aanpak. Verder heeft in 2014 ook werk gemaakt van samenwerking met onderwijspartners, zoals in de gemeente Venray waar een haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd naar de mogelijkheid om een Talentencampus Venray te realiseren. Samen met onder meer Stichting Primair Onderwijs Venray, de gemeente Venray en Dynamiek Scholengroep wil meer thuisnabij onderwijs aanbieden in Venray en omgeving voor kinderen met en zonder ondersteuningsbehoefte. Besluitvorming in de gemeenteraad van Venray in 2014 maakt het mogelijk dit daadwerkelijk te verwezenlijken. De ervaringen van onze Talentencampus Venlo zullen we daar optimaal 5

6 voor inzetten. De gemeenteraad van Venray zal naar verwachting in september 2015 een definitief besluit over de realisatie van deze Talentencampus nemen. Deze voorbeelden van samenwerkingsvormen met andere onderwijs- en zorgorganisaties in ons werkgebied maken duidelijk dat investeert in haar ontwikkeling en versterking zoekt door verbreding van haar portfolio. Dat doen we omdat we weten dat we onze missie het maximum halen uit het talent van onze leerlingen alleen samen met anderen kunnen verwezenlijken. Ons onderwijs en onze onderwijsprofessionals dragen individueel substantieel maar ook slechts voor een deel bij aan de talentontwikkeling van onze doelgroepen. We hebben juist expertise vanuit de zorg en vanuit onderwijspartners nodig om dat optimaal en maximaal te doen. Daarnaast zijn oude grenzen en hokjes tussen organisaties en instituties aan het vervagen; we leven en werken in een tijdperk van verbinding, (open) samenwerking en gedeelde expertise. Daar willen we als niet volgend, maar leidend in zijn. Omdat samenwerking essentieel is voor zowel onze leerlingen als onze professionals. Interne ontwikkelingen Naast inspelen op externe ontwikkelingen en samenwerking met derden heeft in 2014 ook volop geïnvesteerd in de interne versterking van haar organisatie(structuur) en professionals. Het afgelopen jaar is de organisatiestructuur aangepast en zijn de directeuren voor de sectoren PO en VO aangesteld. De sectordirecteuren PO en VO waren verantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe schoolleiders voor hun scholen (PO) en uitstroomprofielen (VO). Dat heeft geleid tot de aanstelling van zes schoolleiders in Vervolgens is de ondersteuningsstructuur op de locaties ingesteld. Daarnaast hebben we in 2014 geïnvesteerd in doorontwikkeling van onze diensten. De voormalige Ambulante Dienst en het Interdisciplinair Team zijn omgevormd tot de sector Advies & begeleiding en deze bereidt zich voor op intensieve samenwerking met onze partner BCO. Mede als gevolg van de invoering van de Wet passend onderwijs verandert de werkwijze en inhoud van het werk van deze diensten. Zo werken ambulante begeleiders meer vraaggericht en ondernemend dan in het verleden het geval was. In de aanloop naar definitief te maken afspraken over inhoud, volume en financiën met de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs, hebben we geïnvesteerd in training en opleiding van medewerkers van Advies & begeleiding op dit gebied. Om onze sectoren en dienst goed te faciliteren, is in 2013 een begin gemaakt met de doorontwikkeling en professionalisering van het Service- en Bestuursbureau (SBB). Het SBB voert werkzaamheden uit in verschillende ondersteunende domeinen zoals financiën, administratie, P&O, ICT, sociale veiligheid en Arbo, huisvesting en communicatie. In 2014 is op basis van een intern vervaardigd rapport nader invulling gegeven aan het uitgangspunt centraal wat kan, decentraal wat moet. Hierdoor kunnen sectoren, scholen en de dienst 6

7 zich focussen op hun kerntaken: verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. Er is een manager SBB aangesteld en voorts zijn nagenoeg alle in te vullen functies ingevuld, deels met interne functionarissen die reeds voor de Onderwijsgroep werkzaam waren. Maar structuren bestaan bij de gratie van mensen die daar inhoud en betekenis aan geven. Vandaar dat in 2014 is gestart met een cultuurtraject, leidend tot een cultuur van warme zakelijkheid. Hiervoor is een programma ingericht en zijn er verschillende bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd. Onze kernwaarden, zoals verankerd in het strategisch meerjarenbeleidsplan KOERS vormen de basis voor onze cultuur; de set van gemeenschappelijke waarden van onze medewerkers. Eén van de accenten in dit cultuurveranderingsprogramma ligt op versterking van onderlinge samenwerking, synergie en saamhorigheid op stichtingsbreed niveau. Werken aan de toekomst 2014 was een mooi, betekenisvol jaar. Zo zijn we in dit jaar ook gestart met onze nevenvestiging van de Vijverhofschool in de gemeente Venray (locatie Geijsteren). Onder het Brinnummer van deze nevenvestiging vinden zo n zestig leerlingen van de Vijverhofschool SO, het Poortje en Ulingshof een meer thuisnabije onderwijsplek. Een eerste, belangrijke stap richting de lang verwachte Talentencampus Venray. Ook zijn we met ingang van schooljaar begonnen met een nevenvestiging van De Maaskei in Weert. Net als in Geijsteren is het idee in Weert om kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte meer thuisnabij naar school te laten gaan. Dat kunnen we echter niet alleen en daarom werken we zowel in Geijsteren als in Weert nauw samen met partners uit het reguliere en speciaal basisonderwijs. Verder hebben we in 2014 een lang gekoesterde wens ingevuld: we hebben onze naam gewijzigd. Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg en de bijbehorende afkorting SSONML was niet langer de naam waarmee we ons als organisatie willen en kunnen profileren en presenteren. Na een zorgvuldig doorlopen proces is de naam gekozen waarmee we ons neerzetten als dé aanbieder en verzorger van onderwijs aan kinderen en jongeren in Noord- en Midden-Limburg waarbij het leren en opgroeien niet vanzelf gaat. In 2015 wordt de naam als merk verder geïntroduceerd. Profilering wordt ook in het speciaal onderwijs steeds belangrijker teneinde de toekomstbestendigheid van onze organisatie beter te garanderen. Sinds 2012 werkt aan de hand van KOERS doelgericht aan haar toekomst in het belang van leerlingen, ouders en medewerkers. Hiertoe is een programma-organisatie op- en ingericht. In 2014 was er sprake van enerzijds een wijziging in de aansturing hiervan en anderzijds van verdere professionalisering in de werkwijze. Zo is er in 2014 door middel van de cursus Projectmatig creëren geïnvesteerd in het ontwikkelen van het projectmatig werken van medewerkers om de verschillende KOERSbeloften op een resultaatgerichte manier te kunnen realiseren. 7

8 Trots KOERS, maar in wezen alle werkzaamheden binnen, maken mij als bestuurder bijzonder trots. Het hoogtepunt van mijn werkzaamheden is, ook in 2014, het afleggen van werkbezoeken aan onze scholen en dienst Advies & begeleiding. Vol passie, betrokkenheid én deskundigheid zijn onze medewerkers dagelijks bezig met onze doelgroepen. Niet om hen bezig te houden of te vermaken, maar om per individu maatwerk te leveren in de richting van maximale talentontwikkeling. Die bijna 400 collega s zijn een inspiratiebron voor mijzelf, maar ook voor partners in de regio en in de keten om ons ook in het komende jaar in te blijven zetten voor hun toekomst. Het is met dezelfde trots dat ik aan de hand van dit jaarverslag verantwoording en rekenschap afleg over onze geleverde prestaties in Een jaar waarin in financieel oogpunt ook duidelijk wordt dat, zo ze dat al gedaan hebben, de bomen niet langer tot in de hemel groeien. We zullen in 2015 harde keuzes moeten maken om kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven verzorgen. Maar ik ben ervan overtuigd dat de basis daarvoor binnen ruimschoots aanwezig is: gepassioneerde en deskundige medewerkers, een professioneel SBB, nauwe samenwerking met partners in de regio en in de keten en een (lange termijn) visie op onze rol in relatie tot leerlingen en hun ouders. We gaan ervoor! Peter Freij College van Bestuur 8

9 Voorwoord voorzitter Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) heeft in 2014 afscheid genomen van twee zeer gewaardeerde leden die jarenlang van dienst zijn geweest. Mevrouw Mieke de Leeuw en de heer Jan Rutten hebben op 1 juli 2014 afscheid genomen als toezichthouder. Na een zorgvuldige werving- en selectieprocedure heeft de RvT per die datum mevrouw Hanneke van der Kruis en de heer Jeroen Brouns benoemd tot nieuwe leden. Mevrouw Van der Kruis richt zich op de toezichtsvelden onderwijs en onderwijskwaliteit, terwijl de heer Brouns zich ontfermt over vastgoed, huisvesting en financiën. Net als de vijf andere leden hebben deze twee nieuwe leden zich in 2014 ingezet voor de kerntaak van de RvT: in het belang van de leerlingen en de missie van de organisatie toezien op het College van Bestuur. Verschillende RvT-vergaderingen, werkbezoeken aan scholen en diensten, individuele gesprekken met diverse medewerkers en directeuren, trainingen en opleidingen en andere activiteiten hebben bijgedragen aan de wijze waarop onze RvT dat in 2014 deed. Verder heeft de RvT eind 2014 besloten drie commissies in te stellen, te weten: 1. Remuneratiecommissie; 2. Commissie (onderwijs)kwaliteit; 3. Auditcommissie. Deze commissies zijn onder meer ingesteld na een interne evaluatie van de RvT. In deze evaluatie heeft de RvT daarnaast geconstateerd dat zij de reguliere vergaderingen voortaan graag invullen middels een strategisch thema. Een thema waar de RvT meer uitgebreid bij stilstaat, omdat het van strategisch belang is voor het functioneren van de Onderwijsgroep. Nu en in de toekomst. Zo heeft de Raad zich laten informeren over het strategisch thema Passend onderwijs. Een thema dat gevolgen heeft voor de primaire processen van zowel scholen als diensten van, maar ook voor samenwerking met andere onderwijsinstellingen en zorginstellingen. Ten slotte heeft passend onderwijs ook een aantal financiële consequenties en voor een onderwijsinstelling als Onderwijsgroep Buitengewoon ook een aantal risico s. Daarnaast heeft de RvT in 2014 uitgebreid met het College van Bestuur gesproken over de financiële staat van de organisatie, onder meer aan de hand van managementrapportages, begroting en jaarrekening. De in 2014 ingestelde auditcommissie voert hierover meer intensief overleg met de controller en senior medewerker financiën. Over de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en heeft in totaal zeven taken en veertien rollen. Die taken en rollen zijn samengevat in onderstaande figuur. 9

10 De Raad van Toezicht werkt als een collegiaal team, die collectief en bij voorkeur op basis van consensus oordeelt en besluiten neemt. Leden moeten kunnen samenwerken, individuele karakters moeten niet botsen. Dit betekent niet een grote gelijkvormigheid tussen de karakters en competenties van de leden. Integendeel, variatie levert dynamiek en creativiteit. Het betekent wel de goede instelling om als team te willen functioneren. De Raad van Toezicht bestaat sinds 1 juli 2013 uit zeven leden. Naast het uitvoeren van de statutair vastgestelde taken, zoals het vaststellen van de begroting, het vaststellen van de jaarrekening en het benoemen van de accountant besteedt de Raad van Toezicht bij het uitoefenen van het toezicht vooral aandacht aan de doelstelling en de maatschappelijke legitimatie van de stichting. Daarbij staan de volgende criteria centraal: realiseren van de missie, visie en het strategisch beleid van de stichting; bewaken van de kwaliteit van de onderwijsprocessen en resultaten; bewaken van de continuïteit van de stichting, uitgedrukt in aantallen leerlingen, medewerkers en financiën; het uitoefenen van goed werkgeverschap; het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de lokale en regionale omgeving; 10

11 het afleggen van verantwoording. In zeven reguliere vergaderingen heeft de Raad van Toezicht de begroting, jaarrekening, tussentijdse managementrapportages en inspectierapporten behandeld. Meer informatie over de Raad van Toezicht is terug te vinden in paragraaf Roel Wienen Voorzitter Raad van Toezicht 11

12 Inleiding Het bestuursverslag is bedoeld voor ieder die kennis wil nemen van de stichting en beoogt tevens verantwoording af te leggen over het door de stichting gevoerde beleid en de gemaakte keuzes. Het bestuursverslag is voornamelijk gericht aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie voor het onderwijs. Het bestuursverslag maakt integraal deel uit van het jaarverslag en neemt, zeker in het licht van de horizontale verantwoording, een prominente plaats in binnen het rapport inzake de jaarstukken 2014 over de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december De jaarrekening bestaat onder meer uit een balans per 31 december 2014 en een staat van baten en lasten over de periode 1 januari tot en met 31 december 2014, welke beide zijn voorzien van de nodige specificaties en toelichtingen. Het jaarverslag en de overige gegevens completeren de jaarstukken. 12

13 Algemeen Geschiedenis, tot 1 januari 2015 Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg genoemd, is in 2000 ontstaan uit een fusie van zes scholen in de regio's Noord- en Midden-Limburg. biedt speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs aan ongeveer 1100 leerlingen. 1 Op 1 augustus 2006 heeft haar expertise verder gebundeld. Alle expertisemedewerkers van de zes scholen vormen sindsdien een Interdisciplinair Team (IDT). Dit IDT vormt de brug tussen regulier onderwijs, speciaal onderwijs en zorg voor leerlingen met specifieke ontwikkelings- en opvoedingsvragen. De ambulante begeleiders vormen sinds 2007 de Ambulante Dienst. Vooral in het praktijkonderwijs ontstond de behoefte aan meer begeleiding en aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. In 2009 is daarom het Transfer- en Expertisecentrum voor Arbeidsintegratie opgericht. Deze begeleidt leerlingen op intensieve en praktijkgerichte wijze naar, zo mogelijk, een volwaardige arbeidsplek. Al deze diensten worden in 2015 samengevoegd tot één centrale dienst; Advies & begeleiding Kerntaken Het onderwijs biedt kinderen/jeugdigen met een beperking of handicap op een basisschool of een andere school voor voortgezet onderwijs vaak onvoldoende begeleiding. Deze leerlingen hebben juist extra begeleiding en ondersteuning nodig en een aan hun mogelijkheden aangepast programma. Deze steun in de rug kan gevonden worden in het (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs van in de vorm van passend onderwijs of ambulante begeleiding Maatschappelijke opdracht Met betrekking tot de maatschappelijke opdracht voor de leerlingen die bij ons onderwijs volgen zijn, afhankelijk van de individuele ontwikkelmogelijkheden, de volgende uitstroomprofielen door de Rijksoverheid vastgesteld: Diplomagericht (reguliere (start) kwalificatie VO en/of MBO 2) Arbeidsmarktgericht (MBO1/AKA, branchecertificaten, herkenbaar nieuwe kwalificatiestructuur speciaal onderwijs) (arbeidsmatige) dagbesteding (portfolio) 1 In het verleden registreerden we ook het aantal leerlingen dat we ambulant begeleiden in het regulier onderwijs. Dat doen we niet meer, omdat die vorm van dienstverlening zich steeds meer richt op het begeleiden van onderwijsprofessionals uit het reguliere onderwijs en minder op individuele leerlingen. 13

14 Deze uitstroomprofielen passen uitstekend bij ons onderwijskundig beleid (Hoofdstuk 3). 1.2 KOERS KOERS is een praktisch document dat door wordt gebruikt om richting te geven aan ons werk, maar ook aan ouders, leerlingen, scholen en partners in de regio laat zien waar we voor staan en waar we voor gaan. De kern van KOERS zit in het motto: KOERS is geen statisch document. Het wordt verder uitgewerkt in SMART-geformuleerde doelen. Hieraan worden concrete jaarplannen in de vorm van programma s en projecten gekoppeld. In dit jaarplan beschrijft de KOERS-manager, wat er in 2014 gerealiseerd is. Missie, Visie, Eigen kracht Missie: Wij zijn er om het maximum te halen uit de talenten van kinderen en jongeren met specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen. Visie: We gaan uit van eigen kracht, samen dus nooit alleen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en we doen dat knap eenvoudig. Eigen kracht: Het zijn de medewerkers en het management van die elk met hun eigen talent en kracht, in samenwerking met anderen het succes bepalen van KOERS. Samen willen we maximaal rendement halen uit ons menselijk kapitaal en uit de daartoe ter beschikking gestelde maatschappelijke middelen. Daarom laten we medewerkers en management planmatig en resultaatgericht samenwerken om de KOERSdoelstellingen te realiseren. Afgelopen jaar hebben er 100 medewerkers meegewerkt aan de realisatie van diverse projecten. Kernwaarden De eerste helft van 2014 is er een interne projectgroep opgestart onder leiding van een externe deskundige en in nauwe afstemming met CvB, een plan van aanpak cultuurontwikkeling ontwikkeld. Daarin staat de gewenste organisatiecultuur beschreven en de veranderstrategie om tot die cultuur te komen. Het schooljaar is er gestart met de uitvoering van de activiteiten die leiden tot een doorontwikkeling van de organisatiecultuur. Ook is er gestart met het vormgeven van het leiderschapsprogramma, dat gekoppeld is aan de cultuurontwikkeling. 14

15 De volgende kernwaarden geven inhoud aan onze missie en visie: We werken met passie aan ontwikkeling We vertrouwen elkaar en zijn betrouwbaar We gaan uit van eigen kracht en blijven onszelf We handelen vanuit vakmanschap en ondernemerschap We hebben plezier in onze dienstverlening We zijn transparant en leggen verantwoording af Organisatie van KOERS kent sinds 2014 een nieuwe organisatiestructuur. De KOERSdirectie is in deze organisatie komen te vervallen. De stichting kent sinds augustus 2014 een managementteam (MT). Het MT is verantwoordelijk voor de realisatie van KOERS. Ten midden van het MT neemt het CvB besluiten en draagt de formele eindverantwoordelijkheid. De KOERS-manager is de spil tussen enerzijds het MT en anderzijds de projecten en de bemensing van de projecten. Via KOERS is er bij een visie en een manier van werken geïntroduceerd als het gaat om opbrengstgericht samenwerken op basis van commitment. Het is een manier van werken die past bij onze kernwaarden, medewerkers enthousiast maakt en waarmee gemeenschappelijke resultaten worden behaald. We gaan ervan uit dat een focus alleen op analyse, planning en beheersing niet werkt. Voor een goed resultaat is ook energie, inspiratie, commitment, scheppend vermogen en plezier nodig. Alles draait om de balans en de interactie tussen het sociaal systeem (mensgericht) en het technisch systeem (resultaatgericht). Deze werkwijze zal integraal gedragen en ingezet moeten worden en niet alleen ten behoeve van KOERS. De belangrijkste focus voor 2014 was gericht op de plateaudoelstelling: Onderwijsgroep Buitengewoon op orde. De KOERS-projecten in 2014 hebben hieraan een bijdrage geleverd. Projectmatig Creëren wil haar KOERS-projecten graag gestructureerd en resultaatgericht inrichten en organiseren. In dat kader is er gekozen voor de methodiek projectmatig creëren, omdat deze wijze van projectmatig werken/denken zijn kwaliteiten ruimschoots heeft bewezen en die goed past bij de visie en de manier waarop wil werken. Om projectmatig werken bij Onderwijsgroep Buitengewoon te professionaliseren bij zowel KOERS als in de staande organisatie van de onderwijsgroep, hebben we in 2014 de volgende activiteiten uitgevoerd. Het begeleiden van projectleiders bij het opstarten van projecten. Er is een in company training(en) PMC georganiseerd. Deze training is gevolgd door deelnemers die leiding geven of gaan geven - aan een project of nauw betrokken zijn bij de uitvoering ervan. Voor de deelnemers is een 15

16 handboek PMC beschikbaar en (digitale) praktische hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden door projectteams. Rollen in projectmatig creëren Opdrachtgever Het CvB is de bestuurlijk opdrachtgever van KOERS. De MT-leden kunnen gemandateerde opdrachtgevers zijn. De opdrachtgevers zijn (mede)verantwoordelijk voor het opstellen van een goede opdracht voor het projectteam. De omschrijving van een goede projectopdracht is te vinden in het handboek PMC. Projectleider De projectleider is verantwoordelijk voor het realiseren van de projectopdracht. Verder leidt hij of zij het projectteam. KOERS-manager De KOERS-manager is verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van KOERS. Hij coördineert en bewaakt alle KOERS-activiteiten, KOERS-projecten en initieert activiteiten die niet direct aan één van de programma s zijn toe te wijzen. Hij zorgt waar nodig voor de onderlinge verbindingen. Stand van zaken KOERS De realisatie van de KOERS-beloften is per eind 2014 ongeveer halverwege. Er is een aantal projecten afgesloten en geïmplementeerd, er zijn projecten die zijn afgesloten en die nog geïmplementeerd moeten worden, er lopen projecten en er worden nog projecten opgestart. Alle beloften die er in het KOERS-document staan, lopen en enkele zijn al afgerond. De constatering voor dit moment is dat we goed op weg zijn de beloften waar te maken. Drie maal per jaar wordt er een voortgangsrapportage opgesteld om te kijken welke beloften nog aandacht behoeven. Dit wordt door de KOERS-manager besproken in het MT van de onderwijsgroep. Hieronder een overzicht van de KOERS-projecten per programmaonderdeel: 16

17 PROGRAMMA ONDERWIJS Afgeronde projecten dec Ontwikkelingsperspectief (OPP) - Eerste fase LVS - Vitale en creatieve leerling - School Ondersteuningsprofielen (SOP) Lopende projecten dec Uitstroomprofielen USP - ICT - TC Venray - KEC Weert Te starten projecten - Cultuureducatie - Onderwijskwaliteit - Hoogbegaafdheid PROGRAMMA OMGEVING Afgeronde projecten dec Corporate communicatie - Partners Lopende projecten dec Onderwijszorg arrangementen OZA - Dienstencentrum - Kwaliteit - Omdat het kan! Te starten projecten PROGRAMMA ORGANISATIE Afgeronde projecten dec Presteren met processen, de intake - Herinrichting SBB Lopende projecten dec Presteren met processen, facturenstroom - Herinrichting organisatie - Cultuurontwikkeling - IPB, gesprekkencyclus - Huisvesting Te starten projecten - Presteren met processen (PMP), verschillende onderdelen 17

18 2. Organisatie 2.1 Organisatiestructuur Het organogram van ziet er sinds augustus 2014 als volgt uit. Het College van Bestuur heeft in 2014 besloten de organisatiestructuur aan te passen en te concentreren in drie sectoren : Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Advies & begeleiding. Onder de sectoren PO en VO functioneren in totaal zes schoolleiders die elk leiding geven aan een school voor speciaal onderwijs of een uitstroomprofiel in de sector VO. In de sector PO is er daarnaast sprake van een algemeen directeur Talentencampus Venlo. Deze directeur zal in 2015 worden aangesteld. Vanuit participeren de SO-scholen Poortje en Vijverhof in de Talentencampus Venlo. 18

19 2.1.1 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en bestaat per 31 december 2014 uit de volgende leden: dhr. mr. R.M.V. Wienen Voorzitter Partner RSM Wehrens Mennen De Vries Belastingadviseurs N.V. Bestuurslid/penningmeester VVV-Venlo Bestuurslid Vrinde van Jocus Bestuurslid van beleggingsclub os äörtje mevr. H. van der Kruis MEM Vicevoorzitter Zelfstandig innovatieadviseur Lid toezichthoudend bestuur stichting Akkoord! dhr. drs. A.J.M.L. Kaumo Lid dhr. drs. J.B.M. Titulaer Lid Docent Fontys Internationale Hogeschool Economie Lid GMR Stichting Fortior dhr. drs. J.L.H.H. Kunnen Lid Vicevoorzitter Raad van Toezicht Laurentius Ziekenhuis (Roermond) Lid Klachtencommissie (onafhankelijk) Meldpunt sexueel misbruik RKK Lid Raad van Toezicht Stichting De Meent Groep in 's-hertogenbosch dhr. drs. T. Bongers Lid Oprichter/eigenaar van ICT-bedrijf Stepco Voorzitter van de kring Midden-Limburg van de Limburgse Werkgevers Vereniging Lid algemeen bestuur Limburgse Werkgevers Vereniging Lid bestuur Stichting Kweekvijver Mediatalenten dhr. J.P.G. Brouns, MSRE, BBA Lid Manager Markt & Ontwikkeling, Wonen Limburg Eigenaar Jeroen Brouns Vastgoed Advies 19

20 Voorzitter Essentie De bezoldiging van de Raad van Toezicht is eind 2014 aangepast conform de richtlijnen van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI), hetgeen zijn beslag krijgt in Vacatiegelden RvT in 2014: Voorzitter Leden College van Bestuur Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Onderwijsgroep Buitengewoon en wordt sinds 1 juni 2011 gevormd door: dhr. P.C.M. Freij voorzitter De beloning van het CvB is opgenomen in de jaarrekening Scholen/diensten De volgende scholen/diensten behoren tot de stichting: Scholen/ Diensten: Schoolsoort: Schoolleider: Adres: Maaskei SO en VSO ZMLK Dhr. H. Kehrens Wessemerweg 3, 6097 NA, Heel Ulingshof Mytyl- en tyltylschool Dhr. J. Verhoeckx Ulingshofweg 26, 5915 PM, Venlo Vijverhof SO SO voor ZMLK Dhr. J. Verhoeckx / Rijnbeekstraat 8, 5913 GB, Venlo Mevr. A. van Gastel Vijverhof VSO VSO voor ZMLK Dhr. G. Wismans De Breuken 7, 5931 PC, Tegelen Wildveld Praktijkonderwijs Dhr. J. Smulders Roerdompstraat 5, 5912 BR, Venlo Velddijk VSO ZMOK Dhr. F. Verheijden Bergstraat 58, 5931 CE Tegelen Poortje SO ZMOK Dhr. J. Verhoeckx / Rijnbeekstraat 8, 5013 GB Venlo Mevr. A. van Gastel Advies en Begeleiding Interdisciplinair Team en ambulante dienst Dhr. R. in t Veld (ad interim) Rijnbeekstraat 8, 5013 GB Venlo 20

21 Scholen sector primair onderwijs Maaskei is een onderwijsexpertise school voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) met een SO-afdeling voor kinderen van 4 jaar tot 12 jaar en een VSO-afdeling voor jongeren van 13 jaar tot 20 jaar. Ulingshof is een school voor mytyl- en tyltylonderwijs (onderwijs aan enkelvoudig of meervoudig beperkte kinderen, of langdurig zieke kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 à 20 jaar). Aan de school is een revalidatieafdeling van Medisch Centrum VieCuri verbonden. Gezamenlijk geven we vorm aan onderwijs en revalidatie vanuit de visie Eén kind, één plan. Vijverhof SO is een onderwijsexpertise school voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) met een SO-afdeling voor kinderen van 4 jaar tot 12 jaar. Vijverhof SO is onderdeel van de Talentencampus Venlo. Poortje is een expertiseschool voor zeer moeilijk opvoedbare leerlingen (ZMOK) en biedt onderwijs op maat aan deze leerlingen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar. Er wordt ook onderwijs geboden aan leerlingen met een specifieke vraagstelling, te weten leerlingen met internaliserende problematiek, moeilijk lerende leerlingen en leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Poortje is onderdeel van de Talentencampus Venlo. Geijsteren is een nevenvestiging van SO Vijverhof in de gemeente Venray, kerkdorp Geijsteren. Deze nevenvestiging verbindt de expertise van Vijverhof SO, Poortje en Ulingshof voor kinderen van 4 tot 12 jaar uit de gemeente Venray en omgeving. Scholen sector voortgezet (speciaal) onderwijs Wildveld is een school voor praktijkonderwijs (VO) voor leerlingen van 12 tot ongeveer 18 jaar. Velddijk is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (ZMOK-school) die onderwijs en begeleiding op maat biedt aan jongeren van 12 tot 20 jaar met een (ernstige) gedragsstoornis en/of psychische problematiek, evenals onderwijs aan leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) Vijverhof VSO is een onderwijsexpertise school voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) voor jongeren van 13 jaar tot 20 jaar. Advies & begeleiding De sector Advies & begeleiding bestaat uit deskundigen van het voormalig Interdisciplinair Team en van de voormalige Ambulante Dienst. De professionals van Advies & begeleiding fungeren als een loket voor alle vragen rond speciaal en praktijkonderwijs en zorgen voor 21

VOORWOORD VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR 5 VOORWOORD VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 7 INLEIDING 9 1. STG. SPECIAAL ONDERWIJS NOORD EN MIDDEN LIMBURG 10

VOORWOORD VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR 5 VOORWOORD VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 7 INLEIDING 9 1. STG. SPECIAAL ONDERWIJS NOORD EN MIDDEN LIMBURG 10 Inhoudsopgave VOORWOORD VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR 5 VOORWOORD VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 7 INLEIDING 9 1. STG. SPECIAAL ONDERWIJS NOORD EN MIDDEN LIMBURG 10 1.1 ALGEMEEN 10 1.1.1 GESCHIEDENIS 10 1.1.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie

SCHOOL GIDS Mytylschool Ulingshof ElK talent telt!

SCHOOL GIDS Mytylschool Ulingshof ElK talent telt! SCHOOL GIDS school voor speciaal onderwijs Mytylschool Ulingshof 2014-2015 ELK TALENT TELT! 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Voorwoord 1. De school 2. Waar wij voor staan 3. Leerlingen en personeel 4. Toelating

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

Onderwijsexpertise gedrag so. het Poortje

Onderwijsexpertise gedrag so. het Poortje 2011 2012 Onderwijsexpertise gedrag so S C H O O L G I D S het Poortje INHOUDSOPGAVE 3 4 Voorwoord Onderwijsexpertise gedrag so De doelen en de uitganspunten van 8 10 22 het onderwijs De werkwijze van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 1 Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Bezoekadres Ruysdaelkade 215, 172 AW Amsterdam Postadres Postbus 51356, 17 EJ Amsterdam Telefoon 2-57764 Fax 2-577649

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie

samen verderkijken jaarverslag 2013

samen verderkijken jaarverslag 2013 samen verderkijken jaarverslag 2013 Inhoud Inhoudsopgave Samen verder kijken, 5 1. Profiel van de organisatie, 7 1.1. Algemene identificatiegegevens, 7 1.2. Structuur van de organisatie, 7 2. Kernprestaties,

Nadere informatie

Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Jaarverslag

Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Jaarverslag Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord 3 Verslag raad van toezicht 5 Onderwijs 12 Personeel 18 Organisatie 23 Facilitaire Diensten 31 Financiën

Nadere informatie

spoor "asis voor uw kind

spoor asis voor uw kind # # # Openbaar Primair en # Speciaal Onderwijs Purmerend "asis voor uw kind spoor GESCAND OP - 9 ÏCi: 201Ï Gemeente Oostzaan Aan het College van B en W van de gemeente Oostzaan t.a.v. de wethouder Onderwijs,

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

JAARPLAN EN BEGROTING

JAARPLAN EN BEGROTING STICHTING BOOR JAARPLAN EN BEGROTING 2012 Mei 2012 Voorwoord Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) verzorgt het openbaar onderwijs in Rotterdam. De stichting heeft een zeer gevarieerd onderwijsaanbod

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 Jaarverslag 2013 Inhoud VOORWOORD 3 1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 6. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 40 7.

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

INHOUD BESTUURSVERSLAG JAARREKENING

INHOUD BESTUURSVERSLAG JAARREKENING Jaarverslag 2013 INHOUD Voorwoord 1 Leeswijzer 2 Verslag Raad van Toezicht 3 BESTUURSVERSLAG Algemeen Visie en Missie 9 Strategisch Plan 11 De organisatie 12 Leerlingaantallen 14 College van Bestuur 14

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Yulius Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Yulius Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Yulius Onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 6 2 Profiel van de organisatie 7 2.1 Inleiding 7 2.2 Algemene gegevens 7 2.3 Structuur van het

Nadere informatie

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4.

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4. INHOUDSOPGAVE Toelichting op het jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1. Organisatie 7 2. Kwaliteit 11 3. Leer- en werkomgeving 12 4. Medewerkers 15 5. Medewerkers bestuursbureau 16 6. Financiën

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2013 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Dollard College 1.2 Organisatie 1.3 Identiteit,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Een blik op 2010 Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1 Een blik op onze ambitie 1.1 rsg de Borgen 6 1.2 Strategische beleidsdoelen 6 4 Een blik

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2012

Jaarverslag en jaarrekening 2012 Jaarverslag en jaarrekening 2012 26 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Hoofdstuk 1 Bericht van de Raad van Toezicht... 5 Hoofdstuk 2 Beleid en organisatie... 8 2.1 Organisatiemodel...

Nadere informatie