STUDENTGERICHT ONDERWIJS (SGO) ALS KENMERK VAN DE OPLEIDING IN AL ZIJN FACETTEN. dr. Hans Schellekens, Katholieke Universiteit Brabant 4 mei 1994.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDENTGERICHT ONDERWIJS (SGO) ALS KENMERK VAN DE OPLEIDING IN AL ZIJN FACETTEN. dr. Hans Schellekens, Katholieke Universiteit Brabant 4 mei 1994."

Transcriptie

1 STUDENTGERICHT ONDERWIJS (SGO) ALS KENMERK VAN DE OPLEIDING IN AL ZIJN FACETTEN dr. Hans Schellekens, Katholieke Universiteit Brabant 4 mei Inleiding Studentgericht Onderwijs, afgekort SGO, is een onderwijsconcept. Een onderwijsconcept is de uitdrukking van de opvattingen over a) wat de faculteit of instelling onder goed onderwijs verstaat en b) de wijze waarop het onderwijs het beste kan worden ingericht. SGO is de uitdrukking van de opvatting, dat onderwijs een hoge kwaliteit heeft wanneer de student een productieve rol vervult. Bij kwalitatief hoogwaardig onderwijs worden alle onderwijsmiddelen die daarvoor beschikbaar zijn ingezet om de student te stimuleren en te ondersteunen in die rol. Onder "productieve rol" of "productief studeren" wordt verstaan het actief en zelfstandig bezig zijn met leerstof met als doel zelf kennis te produceren en voor eigen doelen te benutten in plaats van te consumeren. Het begrip "productief studeren" lijkt me bij nader inzien beter de lading te dekken voor het hoger onderwijs dan het begrip "beheersingsleren", dat ik aanvankelijk in de definitie van SGO heb gebruikt. SGO is een bijzonder concept in die zin, dat het tevens een leidraad is voor een systematische uitwerking van het beleid van de faculteit of van de instelling naar alle aspecten van de onderwijssituatie. Niet alleen het onderwijsaanbod in brede zin, de programma's en het examensysteem, maar ook de afzonderlijke cursussen en de facilitaire voorzieningen voor de studenten, zoals de bibliotheek en de studentenadministratie. SGO is dus een concept met een brede uitwerking. Deze bijdrage is bedoeld om een antwoord te formuleren op drie vragen: 1)Is SGO geschikt als profiel van de hele opleiding? Zo ja, wat moet er dan gebeuren? 2)Hoe ziet een SGO-cursus er uit? 3)Wat zijn de ervaringen met SGO aan de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg? 2.SGO als profiel van de opleiding Ik zie SGO als een kenmerk van het hele onderwijssysteem. Dit kan blijken uit de keuze voor meer activerende didactische werkvormen en uit de gerichte inzet van de informatiebronnen en voorzieningen (de computer bijvoorbeeld) die de student nodig heeft om actief en zelfstandig te kunnen studeren. Maar SGO is meer dan alleen didactiek. Het kan het profiel zijn van een opleiding. Daarnaast kan het concept tevens een toets zijn voor het onderwijssysteem, in die zin, dat alle onderdelen en aspecten van het onderwijs kunnen worden doorgelicht op hun bijdrage aan het actief en zelfstandig studeren. Niet alleen de wijze waarop de studenten met de leerstof bezig moeten zijn, de benadering van studenten door de docenten en de didactische werking van het studiemateriaal,

2 zoals syllabi en studieboeken, maar ook de bibliotheek of het documentatiecentrum en bijvoorbeeld het toetssysteem zijn de moeite van een "doorlichting" waard. Dit houdt in, dat alle onderdelen van wat ik de "studieomgeving" van de student zou willen noemen kritisch tegen het licht worden gehouden om te zien of hun bijdrage aan het produktief studeren goed is. De analyse, het tegen het licht houden van de onderdelen van de studieomgeving is een activiteit die het beste door de faculteit in haar geheel kan worden uitgevoerd, inclusief de studenten. Dit om een zo breed mogelijk draagvlak te krijgen voor eventuele veranderingen in het onderwijs. De analyse levert een lijst met sterke en zwakke punten op. De zwakke punten zijn die punten die een belemmering vormen voor het productief studeren. Zij kunnen dienen als uitgangspunten voor facultaire onderwijsvernieuwingsprojecten. SGO vraagt niet alleen aandacht voor de wijze waarop het onderwijs van de faculteit t.b.v. productief studeren moet worden opgezet en ingericht. Het vraagt ook aandacht voor vaardigheden (met name de beroepsvaardigheden of academische vaardigheden, zoals het kunnen analyseren van een probleem en het kunnen aangeven van oplossingsrichtingen). Productief studeren is niet mogelijk zonder een goede koppeling van kennis aan vaardigheid, bijvoorbeeld de vaardigheid om creatief met de kennis om te gaan in een beroepssituatie. Het onderwijsprogramma zal daarom redelijk veel ruimte moeten geven voor het vergroten van de competentie van de student. Bovendien vereist SGO een gespreide, continue aandacht voor vaardigheden, d.w.z. niet alleen in het derde studiejaar bijvoorbeeld, als het gaat om het maken van een scriptie, maar ook al in het eerste jaar. 3.SGO op het niveau van de cursussen: hoe ziet een SGO-cursus eruit? De beknoptste definitie die ik van SGO kan geven is de volgende. SGO = INHOUD x ACTIVITEIT Deze definitie heeft betekenis voor de inrichting van een cursus. In het "klassieke" onderwijsconcept, waar men onderwijs definiëert als "kennisoverdracht", ligt het accent wat de studentactiviteit betreft op het opnemen en verwerken van de inhoud van de cursus. In populaire taal uitgedrukt: de student "consumeert" wat de docent hem of haar voorschotelt. Goed onderwijs is in de klassieke opvatting onderwijs waar de inhoud keurig wordt opgediend of "gepresenteerd" door de docent. Om het onderwijs meer maatschappelijke betekenis te geven wordt aan het consumeren van stof een element toegevoegd, namelijk het toepassen van het geleerde in de praktijk. De student moet niet alleen kennis bezitten, maar deze ook praktisch kunnen gebruiken. Daarmee is onderkend dat er een relatie moet bestaan tussen kennis en activiteit. De relatie is echter nog eenzijdig, want het is de kennis die aanleiding geeft tot activiteit en niet andersom. KENNIS > ACTIVITEIT (TOEPASSEN IN DE PRAKTIJK) De keerzijde van deze relatie is nodig om de student te stimuleren tot produktief zijn.

3 SGO voegt aan de relatie inhoud ---> activiteit een dimensie toe, namelijk activiteit ---> inhoud door de volgende relatie te concretiseren: PRODUKTIEF BEZIG ZIJN > KENNIS Het productief bezig zijn met kennis is een afspiegeling, een nabootsing of een verkorte, vereenvoudigde versie van de manier waarop de beroepsbeoefenaar of academicus met kennis en informatie omgaat. Een beroepsbeoefenaar haalt zijn of haar informatie niet alleen uit boeken, maar ook en misschien wel vooral uit eigen of andermans onderzoek, gesprekken met klanten of collega's en uit de analyse van praktische probleemgevallen. Het verwerken van deze informatie gaat niet zozeer op de manier van "instampen en proberen te onthouden" als wel door de kennis te koppelen aan het doel en de opdracht die men op dat moment heeft, bijvoorbeeld het bekijken van de kennis op zijn bruikbaarheid voor het oplossen van het probleem waar men voor gesteld is. Het verwerking van informatie verloopt doorgaans het trefzekerst wanneer er sprake is van een persoonlijke taak. De kunst van de cursusinrichting is de inhoud van de cursus, de leerstof, te koppelen aan studieactiviteiten (die op de professionele activiteiten lijken), zodat studietaken ontstaan waarvan de student onmiddelijk de aantrekkelijkheid en relevantie kan inzien. De koppeling van studieactiviteiten aan leerstof is een voorwaarde voor het persoonlijk maken van de studie. Bij cursussen in het HBO en de universiteiten, die een zekere complexiteit hebben valt te voorzien, dat een cursus zal bestaan uit minstens drie studietaken, een verkennende, een uitwerkings- en integratiestudietaak. De taken leiden tot een concreet produkt, waarop de student kan worden beoordeeld. Om de taakuitvoering zo efficiënt mogelijk te laten zijn is het nuttig gebruik te maken van een takenboek waarin staat aangegeven wat de taken inhouden, wat bedoeling ervan is, welke prestaties gevraagd worden van de student en welke criteria daarbij gelden. In de aanvang van de studie kan het takenboek tevens aanwijzingen en tips bevatten die nuttig zijn om de taken tot een goed einde te brengen. 4.Ervaringen met SGO in Tilburg (KUB) Mijn derde vraag luidde: hoe gaat het met SGO in Tilburg? Aan de KUB is in 1991 door de universiteitsraad besloten SGO instellingsbreed in te voeren, te beginnen met de propedeuses van de verschillende studierichtingen (opleidingen). Het College van Bestuur en de universiteitsraad hebben enkele tonnen gereserveerd voor de ondersteuning van het ontwikkelingswerk en voor het (gedeeltelijk) dekken van bijkomende ontwikkel- en invoeringskosten. In 1991/92 is SGO ontwikkeld voor het propedeuseprogramma van de Rechtenfaculteit, in 1992/93 voor de Letterenfaculteit en in 1993/4 voor de Sociale faculteit. Ondertussen is ook voor een tweetal vakken in de propedeuse Bestuurlijke Informatiekunde SGO ingevoerd. De ervaringen zijn: -Er is een grote verscheidenheid ontstaan aan concrete invullingen van SGO in de propedeuses. Bij Rechten heeft SGO het accent gekregen van gerichte opdrachten, frequenter toetsen (korte studietaken) en meer werkcolleges in plaats van hoorcolleges. Bij Letteren ligt het accent minder op de toetsen, maar meer op de opdrachten in het takenboek van de verschillende cursussen. Bij Bestuurlijke

4 Informatiekunde ligt het accent op zelfstudie en flexibele toetsing, gevolgd door PGO-achtig werken aan probleemstellingen in groepjes van circa 10 studenten. -De effecten van SGO beginnen bij Rechten nu redelijk duidelijk te worden, althans wat betreft de verbetering van het onderwijsrendement. Het percentage studenten dat de propedeuse in één jaar weet te halen is verdubbeld van 20 naar 40%. Het slaagpercentage is bij sommige vakken meer dan verdubbeld. -Het aantal hoorcolleges is over het geheel genomen behoorlijk teruggebacht. Bij sommige vakken is er helemaal geen sprake meer van hoorcolleges, maar van werkgroepen. Bij andere vakken is het accent meer komen te liggen bij actieve werkvormen, zoals kleinschalige werkcolleges (van 25 studenten). Bij enkele vakken is het aantal colleges niet minder geworden, maar zijn ze beter gekoppeld aan zelfstudie door opdrachten in het takenboek. -Het aantal toetsen bij Rechten is verdubbeld ten opzichte van pre-sgo. Bij Letteren is daar juist geen sprake van. Bij Rechten is het "regiem" van toetsen ook aangepast, in die zin dat studenten niet meer zoveel herkansingsmogelijkheden krijgen. De herkansingen bleken uitstel van tentamen-doen uit te lokken. De deelname aan de toetsen is bij Rechten opzienbarend gestegen; 90% van de studenten neemt aan alle toetsen deel, hoewel verplichting daartoe ontbreekt. -De instroomdaling bij Rechten en Letteren is sinds de invoering van SGO gestopt. Er zit weer groei in deze faculteiten, ondanks het negatieve beeld wat de instroom van studenten betreft bij de zusterinstellingen. De KUB heeft landelijk aandacht getrokken met SGO. In het contact met VWO-scholen merken de studieadviseurs van de faculteiten en de voorlichters van de dienst Studentenzaken dit heel duidelijk. -Het oordeel van de studenten over SGO is overwegend positief. De studenten die negatieve kritiek hebben richten hun kritiek op de cursussen die ze te schools ingericht vinden. Ik denk dat deze studenten gelijk hebben. SGO is niet bedoeld om cursussen te verschoolsen. Integendeel. Toch laat het SGO-concept kennelijk ook ruimte voor een verschoolste versie van SGO. -Docenten staan niet te springen bij de gedachte om SGO in te voeren. De meeste docenten hebben hun eerste zorg niet bij onderwijs, maar bij onderzoek. Toch is de meerderheid gematigd positief over SGO, omdat ze merken dat studenten meer gemotiveerd bezig zijn met hun studie en betere resultaten behalen. Voor veel docenten is SGO al geslaagd, omdat er "eindelijk eens behoorlijk overleg is tussen docenten en er afstemming plaats vindt van het onderwijs". 5.Afsluiting SGO invoeren is al bij al geen eenvoudige klus. De ervaring in Tilburg leert, dat docenten veel tijd moeten investeren in de hervorming van hun cursus. Sommigen steken hun ongenoegen daarover bepaald niet onder stoelen of banken. Ook zijn sommige docenten niet gecharmeerd van het projectmatig werken, met een professionele projectorganisatie, een strakke projectplanning, regelmatige rapportage en het periodiek afleggen

5 van verantwoording. Het projectmatig moeten werken roept grote weerstand bij hen op. Het verdient daarom aanbeveling het invoeren van SGO te laten samenvallen met een (andere) noodzakelijke instellings- of faculteitsbrede operatie, zoals een herziening van het toets- of studieadministratie-systeem of een inhoudelijke curriculumhervorming. Na afweging van de voors en tegens kan ter afsluiting van deze bijdrage worden opgemerkt, dat het wel degelijk de moeite loont om SGO te ontwikkelen en in te voeren. 4 mei 1994

VOORWOORD... 2 GERAADPLEEGDE LITERATUUR... 14 BIJLAGEN... 15

VOORWOORD... 2 GERAADPLEEGDE LITERATUUR... 14 BIJLAGEN... 15 VOORWOORD... 2 I PERIODE SEPTEMBER 2001 TOT JANUARI 2002... 2 INLEIDING... 2 WAT IS ER GEBEURD... 3 EVALUATIE VAN DE CURSUSSEN... 4 WAT IS ER NOG NIET GEBEURD... 5 RICHTING ACTIVEREND ONDERWIJS?... 5 IMPLEMENTATIE

Nadere informatie

Colleges en presentaties

Colleges en presentaties Colleges en presentaties aanwijzingen voor docenten E.B. Smuling J.F.M.J. van Hout M.J.A. Mirande OUD Cip-gegevens Koninklijke Bibliotheek, Den Haag Smuling, E.B. Colleges en presentaties: / E.B. Smuling,

Nadere informatie

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Lector Dr. Mark Gellevij Onderzoekers Simone van der Donk MSc Jolise t Mannetje MSc Contact: Saxion - Kenniscentrum Onderwijsinnovatie Lectoraat Innovatief en Effectief

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

10 Studenten maken zelf toetsvragen: Question Bank

10 Studenten maken zelf toetsvragen: Question Bank 10 Studenten maken zelf toetsvragen: Question Bank Casusbeschrijving door Silvester Draaijer 10.1 Samenvatting Docenten van een cursus Marketing en Consumentengedrag, waaraan wordt deelgenomen door veel

Nadere informatie

VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD DE ONDERWIJSVISITATIE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD DE ONDERWIJSVISITATIE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD DE ONDERWIJSVISITATIE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Een onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingen economische wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten Brussel, december

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Communication & Multimedia Design, hbo-bachelor; Croho: 34092 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO Utrecht, 10 maart 2015 Voorwoord De kwaliteit van onderwijs begint met de kwaliteit van leraren. En de lerarenopleidingen

Nadere informatie

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud Inhoud 2 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

QANU/Onderwijsvisitatie Geneeskunde

QANU/Onderwijsvisitatie Geneeskunde Geneeskunde Uitgave: Stichting Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Leidseveer 35 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: +31 (0) 30 236 3800 Fax: +31 (0) 30 236 3805 E-mail: info@qanu.nl Internet:

Nadere informatie

Werken met een elektronisch portfolio

Werken met een elektronisch portfolio Werken met een elektronisch portfolio Jan van Tartwijk Erik Driessen Babet Hoeberigs Jacqueline Kösters Magda Ritzen Karel Stokking Cees van der Vleuten SURF / Wolters Noordhoff Deze uitgave is tot stand

Nadere informatie

Werken met een elektronisch portfolio

Werken met een elektronisch portfolio Werken met een elektronisch portfolio Jan van Tartwijk Erik Driessen Babet Hoeberigs Jacqueline Kösters Magda Ritzen Karel Stokking Cees van der Vleuten SURF / Wolters Noordhoff Deze uitgave is tot stand

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Evaluatieprotocol. Gids voor keuze en toepassing van een adequate methode voor vak- en l. september 2004

Faculteit der Letteren. Evaluatieprotocol. Gids voor keuze en toepassing van een adequate methode voor vak- en l. september 2004 Faculteit der Letteren Evaluatieprotocol Gids voor keuze en toepassing van een adequate methode voor vak- en l september 2004 Afdeling Onderwijs- en Wetenschapsbeleid 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Een

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur Een evaluatie van de kwaliteit van de master-na-masteropleidingen in de Economische wetenschappen,

Nadere informatie

Elk talent een kans. Verkenning van gepersonaliseerd leren met ICT

Elk talent een kans. Verkenning van gepersonaliseerd leren met ICT Elk talent een kans Verkenning van gepersonaliseerd leren met ICT Onderzoeksnotitie ten behoeve van project Leerling 2020 In opdracht van Schoolinfo voor de VO-raad Januari 2014 Marquenie, Esther Opsteen,

Nadere informatie

Focus op co-makership

Focus op co-makership 16 juni 2011 Focus op co-makership Onderzoekspublicatie Werkplekleren is een samenwerking tussen ROC Eindhoven en Fontys, Lunetzorg, Vitalis en de Gemeente Eindhoven Focus op co-makership Onderzoekspublicatie

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Semester 1-2014/15 INLEIDING

Semester 1-2014/15 INLEIDING BACHELOR 1 Semester 1-2014/15 INLEIDING Semestercoördinator: Dr. M. van Egmond Mobile Learning Initiative VUmc Amsterdam WAT IS EEN IBOOK? Een ibook is een interactief studieboek voor de ipad maar kan

Nadere informatie

Rapport Evaluatie weblectures Universiteit Utrecht

Rapport Evaluatie weblectures Universiteit Utrecht Rapport Evaluatie weblectures Universiteit Utrecht Expertisecentrum ICT in het Onderwijs, IVLOS Renée Filius Ineke Lam December 2009 Eindrapport evaluatie weblectures - - 1 - December 09 Colofon Auteurs:

Nadere informatie

KNKV waarnemer/beoordelaar

KNKV waarnemer/beoordelaar ARBITRALE OPLEIDINGEN KNKV Opleiding tot KNKV waarnemer/beoordelaar Cursistenmap September 2013 Inhoudsopgave W/B 1. Inleiding... 2 W/B 2. Te volgen route bij de opleiding KNKV-beoordelaar... 3 W 1: Inleiding:...

Nadere informatie

Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs

Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs Ontdek de sleutelmomenten van studeren met een beperking en jouw rollen hierin. Studieproces is kaart is een wegwijzer voor professionals langs dertien

Nadere informatie

VLOT ISBN 11 301 0493 1. Wolters Plantyn

VLOT ISBN 11 301 0493 1. Wolters Plantyn VLOT 5 V O L G S Y S T E E M L A G E R O N D E RW I J S : T A A LVA A R D I G H E I D ISBN 11 301 0493 1 Wolters Plantyn 9 781130 104936 redactie: Marleen Colpin Sara Gysen Koen Jaspaert Saskia Timmermans

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

Autisme en het delen van informatie op het internet

Autisme en het delen van informatie op het internet Autisme en het delen van informatie op het internet Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg (locatie Beek en Donk) 2010-2012

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie