dinsdag 7 februari 2012 H3 Strategisch management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "dinsdag 7 februari 2012 H3 Strategisch management"

Transcriptie

1 H3 Strategisch management

2 Strategisch Management = het zorgdragen voor een juiste afstemming op de omgeving alsmede het permanent op peil houden en ontwikkelen van bekwaamheden, die nodig zijn om eventueel noodzakelijke wijzigingen in de strategie te verwezenlijken

3 Klassieke benadering strategie is plan waarin staat aangegeven wat een organisatie wil doen om haar doelstellingen te behalen planning door management door middel van strategische planning een evenwicht vinden tussen SW enerzijds en OT anderzijds Ansoff, Porter

4 Moderne benadering strategisch management is strategisch denken strategisch denken wil zeggen het uitdragen en doorvoeren van een visie (identiteit) huidige dynamische omgeving staat planning in de weg Mintzberg, Hamel, Prahalad

5 Klassieke benadering

6 I Klassieke benadering

7 I II Klassieke benadering

8 I II III Klassieke benadering

9 I Situatieanalyse Huidige visie, doelstellingen & strategie Visie = Missie + Principes visie = ambitieus beeld van de toekomst missie = beschrijving van de product-/ marktcombinaties en de manier waarop een organisatie een structureel concurrentie-voordeel kan realiseren principes = normen en waarden van een organisatie Organisatiedoelstellingen geven de relatie aan van de organisatie met haar omgeving en werknemers doelstellingen hebben betrekking op winstgevendheid, kwaliteit, efficiency, imago etc. en dienen SMART te zijn Inhoud doelstellingen afgestemd op belanghebbenden (stakeholders) In/Ex analyse

10 I Situatieanalyse Externe analyse De externe omgeving stelt eisen aan de inrichting van een organisatie De externe analyse bestaat uit een MESO analyse (analyse van de externe partijen) en een MACRO analyse (analyse van de externe factoren) De resultaten van een externe analyse worden geformuleerd als Opportunities (kansen) en Threats (bedreigingen)

11 Omringende partijen Omgevingsfactoren

12 De 5 concurrentiekrachten (Porter)

13 I Situatieanalyse Interne analyse De resultaten van een interne analyse worden geformuleerd als Strenghts (sterke punten) en Weaknesses (zwakke punten) 7S model (Mc Kinsey) Een succesvolle organisatie zal de 7 sleutelfactoren bekijken als een soort van kompassen die, met het oog op een doelmatige integratie, alle in éénzelfde richting zullen moeten wijzen.

14 I Situatieanalyse Interne analyse Vanuit functionele gebieden: performancemeting per functioneel gebied (bijvoorbeeld inkoop, productie, R&D en verkoop) score: sterk, neutraal, zwak relateren aan die van belangrijkste concurrenten (benchmarking) benodigde informatie wordt verkregen uit intern onderzoek, marktonderzoek en klantenonderzoek Vanuit resultaten: vaststellen van de financiële aantrekkelijkheid van verschillende bedrijfsactiviteiten (portfolioanalyse): Strategic Business Units (SBU s) aandachtspunten zijn o.a. winst en strategisch perspectief

15 I Situatieanalyse Interne analyse Strategic Business Units (SBU s): samenhangende activiteiten worden in SBU s onderverdeeld Bijna alle functies zijn binnen SBU terug te vinden (inkoop, productie, promotie etc.) Per SBU eigen strategie

16 SBU s in een BCG matrix hoog marktgroei laag hoog relatief marktaandeel stars cash cows question marks dogs laag SBU s kunnen worden gefinieerd op basis van producten, afnemers, distributiekanalen, geografische gebieden

17 SBU s in een BCG matrix hoog hoog relatief marktaandeel laag marktgroei restanten desinvesteren liquideren/desinvesteren laag Investeringsstrategieën en type manager per cel: dog desinvesteren/ afbouwer star beschermen en verder investeren/ ervaren manager question mark investeren of desinvesteren/ ondernemers cash cow investeren om het marktaandeel op peil te houden/ beheerder

18 I Situatieanalyse agement.noordhoff.nl/ Interne analyse

19 Klassieke benadering

20 I Klassieke benadering

21 I II Klassieke benadering

22 I II III Klassieke benadering

23 II Strategievorming bestaat uit 3 fasen Aan de hand van de situatieanalyse stelt men het toekomstbeeld vast: worden de doelstellingen door middel van de huidige strategie behaald...of is er een gap tussen realiteit en wenselijkheid?

24 II Strategievorming fase 2: ontwikkelen van verschillende strategieën 4 soorten strategieën: Strategieën afhankelijk van het marktaandeel van de organisatie Strategieën afhankelijk van de mate van turbulentie in de omgeving Expansiestrategieën Concurrentiestrategieën In een strategie wordt vastgelegd welke keuzen een organisatie maakt om zich optimaal af te stemmen op de omgeving en voor het realiseren van de doelstellingen. Strategieën zijn gericht op middellange termijn (2 a 3 jaar), hebben betrekking op gehele organisatie en bepalen investeringen

25 II Strategievorming fase 2: ontwikkelen van verschillende strategieën Strategieën afhankelijk van het marktaandeel van de organisatie: Marktleiders Mogelijkheden: positieverbetering, aanval en activiteiten naar andere markten verleggen Uitdagers Mogelijkheden: frontaal aanvallen, andere sterke punten eigen org. te ontwikkelen, omcirkelen, omweg en guerrillastrategie Volgers Mogelijkheden: imitatie, volgen met enige afstand en selectief volgen Specialisten Mogelijkheid: segmenten in de markt pikken (niches) waarbij ze geen concurrentie hebben

26 II Strategievorming fase 2: ontwikkelen van verschillende strategieën Strategieën afhankelijk van de mate van turbulentie in de omgeving Immunificatie (niet vatbaar voor turbulente omgeving) diversificatiestrategie om risico s te spreiden Adaptatie (flexibiliteit) decentralisatie van beslissingsbevoegdheden Manipulatie (terugwinnen van beïnvloedingsmogelijkheden) autonome groei of samenwerking Innovatie kopen of het zelf ontwikkelen van innovatie

27 II Strategievorming fase 2: ontwikkelen van verschillende strategieën management.noord hoff.nl/ Expansiestrategieën Product-markt matrix (Ansoff)

28 II Strategievorming fase 2: ontwikkelen van verschillende strategieën Concurrentiestrategieën (1) Porter: bij het bepalen van een strategie is het van belang om te kijken naar de onderneming in relatie tot de directe omgeving oftewel de eigen positie binnen de bedrijfskolom Strategieën binnen bedrijfskolom: integratie (voorwaarts of achterwaarts) & differentiatie (afstoten) Strategieën tussen bedrijfskolom: parallellisatie (activiteiten verrichten in andere bedrijfskolom/branchevervaging) & specialisatie (activiteit van naaste horizontale laag afstoten)

29 II Strategievorming fase 2: ontwikkelen van verschillende strategieën Concurrentiestrategieën (2) Volgens Porter laat elke bedrijfstak zich volgens een vast schema analyseren. Hij gaat ervan uit dat binnen elke sector vijf dezelfde 'concurrentiekrachten' werkzaam zijn. De structuur van elke bedrijfstak wordt bepaald door deze krachten. De onderlinge verhouding tussen de concurrentiekrachten verschilt van bedrijfstak tot bedrijfstak en daardoor ook de gemiddelde winstgevendheid. De 5 concurrentiekrachten (Porter)

30 II Strategievorming fase 2: ontwikkelen van verschillende strategieën Concurrentiestrategieën (3) Op basis van analyse bedrijfskolom: ongedifferentieerde strategie (behalen van concurrentievoordeel door ontw & aanb producten tegen zo laag mogelijke kosten) of gedifferentieerde strategie (behalen concurrentievoordeel door ontw en aanb producten gericht op specifieke behoeften)

31 II Strategievorming fase 2: ontwikkelen van verschillende strategieën Concurrentiestrategieën (3) Op basis van analyse bedrijfskolom: ongedifferentieerde strategie (behalen van concurrentievoordeel door ontw & aanb producten tegen zo laag mogelijke kosten) of gedifferentieerde strategie (behalen concurrentievoordeel door ontw en aanb producten gericht op specifieke behoeften) De keuze 'kostenbeheersing' of 'differentiatie' moet verder worden ingeperkt. De volgende stap voor het bedrijf is: nader bepalen welk gedeelte van de markt het wil bedienen (een bepaald segment of alle doelgroepen), welke distributiekanalen het uitkiest, hoe breed het assortiment moet zijn dat het aanbiedt, en in welk geografisch gebied het zijn producten het beste kan verkopen. Het moet kortom zijn 'concurrentiebereik' of zijn 'focus' kiezen.

32 Bijvoorbeeld... Er zijn vier strategische varianten die concurrentievoordeel kunnen bieden: lage kosten en een brede focus, lage kosten en een smalle focus, 'differentiatie' en een brede focus, 'differentiatie' en een smalle focus. In de praktijk kunnen alle vier de combinatiemogelijkheden voorkomen, zelfs binnen een en dezelfde bedrijfstak. In The competitive advantage of nations neemt Porter de scheepsbouw als voorbeeld. Hier treft men bedrijven aan die het hebben gezocht in de 'differentiatie' en een brede focus, zoals de Japanse scheepsbouwers die een grote verscheidenheid aan kwalitatief hoogstaande schepen leveren tegen hoge prijzen. Koreaanse scheepsbouwers fabriceren tegen uitzonderlijk lage kosten en breed gefocussed verschillende modellen, die zij tegen veel lagere prijzen leveren dan de Japanners zonder hun kwaliteit te evenaren. Skandinavische scheepsbouwers hebben gekozen voor kwalitatief hoogstaande schepen in een beperkt aantal varianten - zo hebben Finnen zich toegelegd op ijsbrekers: 'differentiatie' en een smalle focus (te weten een beperkt productassortiment). Chinese scheepsbouwers maken enkele standaardmodellen tegen nog lagere kosten dan de Koreanen. In landen als Spanje en Engeland komen ten slotte scheepsbouwers voor die geen duidelijke strategie hebben gekozen: hun schepen zijn duurder dan die van de Koreanen en de Chinezen, en minder goed dan de Japanse en Skandinavische. Vandaar dat ze in de versukkeling zijn geraakt: het ergste dat een bedrijf zichzelf kan aandoen is geen uitgesproken strategie kiezen, aldus Porter.

33 Klassieke benadering

34 I Klassieke benadering

35 I II Klassieke benadering

36 I II III Klassieke benadering

37 III Planning en implementatie aan de hand van specifieke omstandigheden en geformuleerde keuzecriteria is er gekozen voor een strategie... Planningscyclus van strategische planning: product-markt combinaties, winst, markaandeel, groei, investeringen etc. (topmanagement) naar operationele planning: verkoop-, productiehoeveelheden, per SBU, jaarbudget, kosten etc. (middenmanagement) naar functiegerichte planning: planning binnen afdelingen, dagelijkse werkzaamheden etc. (lager management) Goed rapportagesysteem is van groot belang!

38 Kanttekening bij klassieke benadering The rise and fall of Strategic Planning ; Henry Mintzberg te weinig ruimte voor creativiteit strikte scheiding tussen denken en doen in het proces (weerstand) te formeel proces (kunstmatig) koppeling tussen analyse (planning) en intuïtie (visie en creativiteit)

39 Strategisch Management in Perspectief Strategisch plannen wordt strategisch denken: visie uitdragen en doorvoeren Model van Hamel en Prahalad kern is de strategic intent: obsessie te bereiken in 10 tot 20 jaar strategic intent afgezet tegen de present strategy levert de strategy as stretch op; gestreefd wordt naar mismatch tussen aspiraties en toereikendheid deze grote ambitie kan alleen worden gerealiseerd door: resource leverage: productiever aanwenden beschikbare middelen competitive innovation: inventiever zijn dan concurrentie core competences: competenties ipv product-marktcombinaties

40 Strategisch Management en Business Intelligence Business Intelligence zijn alle activiteiten op het gebied van informatie, analyse en IT die bijdragen tot effectieve en efficiënte besluitvorming Goede informatie (bijv. klantenbestanden) is onmisbaar bij het proces van strategisch management! input voor beslissingen... Binnen BI is er sprake van een informatiewaardeketen; de informatiebehoefte ligt hieraan ten grondslag Plaats van Business Intelligence: In de SBU (direct gekoppeld aan degenen die verantwoordelijk zijn voor winst en verlies)

41 Vragen? succes met het tentamen!

9.2. Arbeidsverdeling en coördinatie... 52 9.3. Organisatiestelsels... 56 9.4. Divisieorganisatie... 60 9.5. Mintzberg en organisatiestructuren...

9.2. Arbeidsverdeling en coördinatie... 52 9.3. Organisatiestelsels... 56 9.4. Divisieorganisatie... 60 9.5. Mintzberg en organisatiestructuren... UITTREKSEL Uit het boek Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management: hoofdstuk 1, 2, 3 t/m 3.5, 6, 8, 9 en 10.3. (6 e druk, ISBN 978-90-01-76665-8) 1. Denken over organisatie en management...

Nadere informatie

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Marketingplan Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Colofon Uitgever BouwKennis BV Max Euwelaan 51 3062 MA ROTTERDAM T 010-2066996 E info@bouwkennis.nl www.bouwkennis.nl Marketing

Nadere informatie

III.1.15 Waardeketenanalyse

III.1.15 Waardeketenanalyse III.1.15 Waardeketenanalyse Drs. V.H.A. Kager en drs. J.J. Menting* Dit artikel geeft een uiteenzetting van een methode die helpt bij een analyse van de strategische positionering van bedrijven in de waardeketen.

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie

Management & Organisatie.

Management & Organisatie. Management & Organisatie. Bouwstenen van management en organisatie. Jan Eppink, Gert-Jan Melker en Peter Tack Eerste druk 2011 Tweede, herziene druk 2013 Reader Management en organisatie NCOI opleidingsgroep

Nadere informatie

Grondslagen van de marketing

Grondslagen van de marketing Grondslagen van de marketing Bronvermelding Titel : Grondslagen van de marketing Druk : 7 e druk, 2009 Auteur : B. Verhage Uitgever : Noordhoff Uitgevers B.V. ISBN (boek) : 9789001765415 Aantal hoofdstukken

Nadere informatie

Essentie van Dienstenmarketingmanagement

Essentie van Dienstenmarketingmanagement Essentie van Dienstenmarketingmanagement by mayke373 The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Buy and sell all your summaries, notes, theses, essays, papers, cases, manuals, researches, and

Nadere informatie

75 Managementmodellen

75 Managementmodellen Ter kennismaking 75 Managementmodellen Marijn Mulders Inhoud Hoe gebruik ik 75 Managementmodellen? 9 1 360 -Feedback 13 2 Activiteitenschema 16 3 Activity Based Costing 19 4 Balanced Scorecard 23 5 BART

Nadere informatie

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Organisatiestructuren... 3 Definitie organisatiestructuur... 3 Coördinatie mechanismen... 3 Onderdelen van de organisatie:... 3 Functioneren organisatie:...

Nadere informatie

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde Architecture Governance Afstudeerscriptie Informatiekunde Afstudeerscriptie Martijn Scheepstra Colofon Auteur Mailadres Opleiding Opdracht Universiteit Subfaculteit Martijn Scheepstra m_scheepstra@hotmail.com

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

4 DEEL I DE BESLISSING EEN BEDRIJF TE INTERNATIONALISEREN. Internationale marketing in bedrijven

4 DEEL I DE BESLISSING EEN BEDRIJF TE INTERNATIONALISEREN. Internationale marketing in bedrijven 4 DEEL I DE BESLISSING EEN BEDRIJF TE INTERNATIONALISEREN 1 Internationale marketing in bedrijven Hoofdstuk 1 INTERNATIONALE MARKETING IN BEDRIJVEN 5 Leerdoelen Na het bestuderen van dit hoofdstuk moet

Nadere informatie

Contents Hoofdstuk 1... 5 Wat is bedrijfskunde?... 5 Wat is Richten, Inrichten, Verrichten en Berichten?... 5 MesoMacroModel... 6 Hoofdstuk 2...

Contents Hoofdstuk 1... 5 Wat is bedrijfskunde?... 5 Wat is Richten, Inrichten, Verrichten en Berichten?... 5 MesoMacroModel... 6 Hoofdstuk 2... Samenvatting OIB Contents Hoofdstuk 1... 5 Wat is bedrijfskunde?... 5 Wat is Richten, Inrichten, Verrichten en Berichten?... 5 MesoMacroModel... 6 Hoofdstuk 2... 8 Wat is een strategie?... 8 SWOT analyse...

Nadere informatie

Samenvattingen p2. Jordi Morsink. Pagina 1

Samenvattingen p2. Jordi Morsink. Pagina 1 Samenvattingen p2 Jordi Morsink Pagina 1 Inleiding management 7-S-model: In het 7S model zijn harde en zachte S en te onderscheiden: Een harde S: is tastbaar/zichtbaar, is te beschrijven of in een schema

Nadere informatie

Houd het marketingplan uit de la!

Houd het marketingplan uit de la! Houd het marketingplan uit de la! Over uitvoerbare marketingplannen Sicco Santema en Marian Dingena 38 1 Inleiding 2 Tien lessen o Les 1 Divergeer en convergeer o Les 2 Kijk van 'buiten naar binnen' en

Nadere informatie

Het procesmatig uitvoeren van in-outsourcing

Het procesmatig uitvoeren van in-outsourcing Het procesmatig uitvoeren van in-outsourcing O outsourcingsproces outsourcingsproces T Outsourcingsproces S S Inkoopproces T Inkoopproces O Inkoopproces Outsourcings- proces Inkoopproces Inleiding De aanleiding

Nadere informatie

Verandermanagement een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie

Verandermanagement een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie Verandermanagement een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie modellen en technieken Kansen en bedreigingen Februari 2005 Ing. F.J. Rorink Drs. H.G. Kleijn Inleiding Managementmodellen

Nadere informatie

Kennisportfolio Bedrijfskunde MER

Kennisportfolio Bedrijfskunde MER Kennisportfolio Bedrijfskunde MER Jorinda van Sas Studentnummer: 2070363 Avans Hogeschool te s-hertogenbosch Alle modellen en theorieën die op Avans Hogeschool aan de opleiding Bedrijfskunde MER (Management,

Nadere informatie

Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement

Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement 1 Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement 1 CENTRAAL MODEL VOOR O&PM 1 Centraal model voor organisatie- en personeelsmanagement Door Klaas Schouwstra 1.1 Inleiding Bij HRM gaat het om het

Nadere informatie

Leerboek Human Resource Management

Leerboek Human Resource Management Leerboek Human Resource Management Onder redactie van Frits Kluijtmans (Open Universiteit) Met medewerking van: Rolf Blankemeijer Joep Bolweg Sanne van den Bosch Gerard Evers Simone van den Hil Rien Huiskamp

Nadere informatie

Organisational Change management

Organisational Change management Organisational Change management een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie modellen en technieken Bron: Kleijn, H. en Rorink, F. (2005). Verandermanagement. Een plan van aanpak

Nadere informatie

Marketing B-cluster BPR-MKT1A.1

Marketing B-cluster BPR-MKT1A.1 Marketing B-cluster BPR-MKT1A.1 Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen voor jou

Nadere informatie

Opleidings- Instituut: Janssen en Partners

Opleidings- Instituut: Janssen en Partners EEN SUPPLY CHAIIN MODEL VOOR INTERHOME ONDERZOEK NAAR EEN OP IICT EN IINTERNET GEBASEERDE DISTRIBUTI IE LLOGI ISTIEK VOOR IINTERHOME N..V.. Affsttudeerrscrri iptti ie geschrreven in i hett kaderr van de

Nadere informatie

Strategisch Management

Strategisch Management 07-01-2012 Strategisch Management Strategic management: the art & science of structurally and systematically discovering strategic options and formulating, implementing and evaluating cross-functional

Nadere informatie

Deel I Begrijpen van waarden:

Deel I Begrijpen van waarden: De Vries & Van Helsdingen ~ Dienstenmarketing ~ Deel I Begrijpen van waarden: Hfst 1: Wat is dienstenmarketingmanagement? 1.2: Wat is een dienst?: Dienstenmarketing gaat over diensten. We spreken van een

Nadere informatie

R.W.M. Schuurmans MSc Inzicht verschaffen hoe organisaties kunnen transformeren.

R.W.M. Schuurmans MSc Inzicht verschaffen hoe organisaties kunnen transformeren. Organisatie Verander-model Auteur Doel R.W.M. Schuurmans MSc Inzicht verschaffen hoe organisaties kunnen transformeren. Achtergrond Bij het verander-model wordt uitgegaan dat de interne organisatie een

Nadere informatie

2de bach TEW. Marketingbeleid. Prof. Inge Lens. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 5.60 EUR

2de bach TEW. Marketingbeleid. Prof. Inge Lens. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 5.60 EUR 2de bach TEW Marketingbeleid Prof. Inge Lens Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 147 5.60 EUR Inhoud Hoofdstuk 1: Marketing 2 Hoofdstuk 2: Strategische marketing 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

Principes van marketing

Principes van marketing Principes van marketing Deel 1 van 4 : Hoofdstuk 1 t/m 5 Ook verkrijgbaar : Deel 2 : Hoofdstuk 6 tot en met 11 Ook verkrijgbaar : Deel 3 : Hoofdstuk 12 tot en met 16 Ook verkrijgbaar : Deel 4 : Hoofdstuk

Nadere informatie