Verslag. Kenmerk Locatie SenterNovem te Utrecht Datum 20 april 2006 Van Lidwien Besselink

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag. Kenmerk Locatie SenterNovem te Utrecht Datum 20 april 2006 Van Lidwien Besselink"

Transcriptie

1 Verslag Kenmerk Locatie SenterNovem te Utrecht Datum 20 april 2006 Van Lidwien Besselink Aanwezig Deelnemers workshop Afwezig - Onderwerp Verslag workshop project Verbetering Kostenbeheersing landbodemsaneringsprojecten d.d. 17 maart 2006 (definitief) Aanleiding Medio 2005 zijn Bodem+ en Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem (SKB) gezamenlijk het project Kostenbeheersing bodemsaneringsprojecten gestart. Bodemsaneringsprojecten hebben vaak te kampen met kostenoverschrijdingen. Het project heeft als doel de belangrijkste oorzaken hiervan te identificeren en vervolgens samen met de praktijk instrumenten te ontwikkelen om de kosten van saneringen beter te beheersen. In dit kader heeft Bodem+ samen met SKB op vrijdag 17 maart een workshop voor overheden (provincies, gemeenten en milieudiensten) georganiseerd met als doel een beter beeld te krijgen van knelpunten in de praktijk, welke bestaande instrumenten worden gebruikt om deze knelpunten op te lossen en of er behoefte bestaat aan nieuwe instrumenten voor kostenbeheersing. Verslag workshop De opkomst voor de workshop was prima; er hadden zo n 50 belangstellenden vanuit de diverse overheden gereageerd op de aan hen gerichte uitnodiging. Na een korte inleiding door Bram Segijn (Bodem+) over de aanleiding, doelstelling en opzet van het project en een toelichting op de werkvorm door Elze-Lia Visser (SKB) zijn alle deelnemers hard aan het werk gegaan. Als werkvorm was gekozen voor het houden van een World Café. De deelnemers waren ingedeeld in 6 groepen, die rouleerden langs de tafels in het gezellige lente-café. Aan elke tafel werd een ander thema bediscussieerd op basis van een vooraf bepaalde vraagstelling. De thema s van de tafels waren: 1. Projectstrategie 2. Opstellen kostenramingen 3. Omgeving 4. Competenties 5. Contractering 6. Beslismomenten. Gedurende het proces werd de focus aan de tafels verschoven van inventarisatie van knelpunten naar het zoeken van oplossingsrichtingen en gouden tips. Na vijf rondes van hard werken kon even achterover worden geleund en werd door Marcel van Rosmalen (AT Osborne) een presentatie verzorgd over kostenbeheersing bij utiliteitsbouw en infrastructurele projecten mede in vergelijking tot kostenbeheersing bij bodemsaneringsprojecten. De workshop werd afgesloten met een plenaire terugkoppeling van de belangrijkste knelpunten en oplossingsrichtingen per thema. Het managen van de omgeving van een project werd ervaren als het belangrijkste aspect rond kostenbeheersing. Actieve en goed getimede communicatie werd alom gezien als een belangrijk instrument om die omgeving mee te nemen in de voortgang van het project en waarmee ook het beheersen van kosten kan worden gestimuleerd. Pagina 1 van 14

2 Verslag per tafel/thema Tafel 1: Projectstrategie Berend Spoelstra Vraagstelling Hoe kan de keuze van je projectorganisatie helpen bij de kostenbeheersing van een saneringsproject? Voorbeelden: Hoe liggen de verhoudingen tussen bureau voortraject, milieukundige begeleiding en uitvoering? Hoe bewaak je de voortgang van het saneringsproject? Achtergrond vraagstelling Keuzes die je maakt in de projectstrategie kunnen een belangrijk invloed hebben op de kostenbeheersing. Laat je bijvoorbeeld de milieukundige begeleiding uitvoeren door het bureau dat ook het saneringsplan heeft opgesteld (risico: verdediging van het saneringsplan inclusief evt. foutieve aannames) of kies je juist voor een nieuw bureau (risico: afschuiven van problemen naar fouten in saneringsplan). Resultaten workshop Risico s te veel bij de gemeente. Keuze wie initiatiefnemer is voor de sanering, derden of gemeente zelf, bepaalt mede wie de kostenrisico s draagt.initiatiefnemer gemeente: alle risico s (geld, kosten etc.) zijn dan voor de gemeente. Onderhandelingspositie gemeente zwak door de koop van het probleem. Strategische keuze zelf initiatief nemen soms niet bewust gemaakt: eerst grond geschikt maken en daarna overdragen staat garant voor alle risico s voor de gemeente zelf Keuze tussen in-situ (functiegericht)of traditionele sanering (multifunctioneel) wordt niet helder genoeg waardoor meer kosten en risico s. Functie wordt niet gekozen bij kwaliteit bodem, maar wordt aan kwaliteit eisen gesteld om aan functie te voedoen.. Keuze saneringsvariant is soms niet goed vanuit gemeente gezien (toekomst) Buitenwereld denkt in schoon, terwijl schoon niet bereikt wordt of niet hoeft. Oorzaken zijn: oordeeltoekomstige gebruiker wil schoon, maar ook terminologie schone grond verklaring, beschikkingsvoorwaarden, wetgeving enz., waardoor onnodig duur. Buitenwereld (stigma) die regeert over wat er moet in plaats van doelmatigheid. Mate van sanering is onduidelijk en niet eenduidig, waardoor meer gedaan wordt dan nodig.. Politiek/bestuurlijk beslissing of gedrag ondermijnt onderhandelingspositie en mogelijkheden integrale aanpak en contractuele positie. Financieel-economische expertise ontoereikend binnen werkveld bodemsanering en/of wordt ontoereikend ingezet. Men is onvoldoende in staat geld uit de markt te halen voor financiering van sanering (Organiseren en onderhandelen) Ontbreken strategie. Ook in situaties wanneer bodem niet leidend is ijkmomenten ontbreken en expertise ontbreekt Bodem vormt klein onderdeel van totaal, waardoor invloed ondergeschikt. Projectorganisatie niet in goede positie. Meerderen hebben het over de projectorganisatie te zeggen, waardoor projectorganisatie door afhankelijkheden niet slagvaardig genoeg is. Vaak wordt gaandeweg een projectorganisatie opgezet. Je begint gewoon eraan, anders komt het ook niet van de grond. Opzet is dan ook pas gaandeweg duidelijk, of blijft onduidelijk, waardoor er onvoldoende beheersing is. Problemen bij specifieke locaties. Oplossingsrichtingen: Begrippen definiëren Uitgangspunten duidelijker bepalen. Beter beeld van wat je wilt bereiken en hierover beter onderhandelen (Grex) Term schone grond vermijden in contracten. Begrip schone grond verklaring afschaffen. Andere terminologie gebruiken t.b.v. acceptatie schone grond verkopen Pagina 2 van 14

3 Tafel 1: Projectstrategie Berend Spoelstra Beter omgaan met onzekerheden in contracten door prestatie- in combinatie met inspanningsverplichtingen. Bandbreedte benoemen om meer speelruimte te hebben in oplossingen. Oplossing relateren aan probleem om risico s te beperken Pilot/proef met de bodem doen om onzekerheden te beperken en juiste beslismomenten in te bouwen Gebieds/ontwikkelingsgericht werken in plaats van gevalsgericht. En: rekening houden met kwaliteit van bodem om te bepalen welke beperkende c.q. dure oplossingen er zijn. Deskundig opdrachtgeverschap. Veel bewuster als project(organisatie) opstarten. De juiste expertise aan boord. Moeten helpt en lef hebben helpt: dan komt meer voor elkaar en komt het geld er vaak ook wel (relativerende reactie op andere genoemde oplossingen). Werk door derden laten doen met goede risicoverdeling. Zelf initiatief nemen in plaats van knelpunten je laten overkomen. Financieel-economische inbreng/politiek/expertise aantrekken. Goede bedrijfs-economische mensen erbij betrekken. Acceptatie van niet-schone bodem bij derden bewerken. Termijnhantering ernst en urgentie (spoedeisend) anders mee omgaan waar door toepassing onnodig geld wordt verspild. Communicatie kostenbewustzijn, positiebepaling, onderhandeling enz. risico s in beheersing worden beperkt. Projectorganisatie helder opzetten. Samenloop meer laten betalen door de markt. Integralere aanpak bewerken. Belangrijkste knelpunten 1. Uitgangspunten niet helder genoeg: - wat moet er gedaan worden, - hoe bestuurlijk besluiten en - projectorganisatie/communicatie. 2. Er ontbreekt expertise (financieel-economische inbreng): - meedoen in strategische keuzes; - om te onderhandelen, geld uit de markt te halen; - om helderheid te hebben over risico s en geld (mechanismen en inzicht) 3. Buitenwereld accepteert resultaat niet, knelpunt zelf vanuit het verleden gecreëerd (schone grondverklaring, binnen 4 jaar saneren na beschikking enz.), ze willen schone locatie. Oplossingsrichtingen 1. Betere betrokkenheid voorin het project, betere structurering en hoger vaardigheidsniveau. 2. Informatie verbeteren. Risico s goed bepalen, vroeg in proces komen en uitgangspunten samen met anderen bepalen. Expertise aantrekken, grotere invloed geven, strategischer inzet. Invoeren uniforme modellen, uitvoeren second opinions in SO fase en in uitvoering. Evaluatiemethode om volgende keer beter te doen en mee communiceren. Uniformiteit, second opinion, goede afstemming. 3. Communicatie, werken aan breed draagvlak, juiste woordkeuze/beeldvorming tot in contracten Gouden tips - Pagina 3 van 14

4 Tafel 2: Opstellen kostenramingen - Thom Maas Vraagstelling Hoe kun je in een zo vroegtijdig mogelijk stadium een zo goed mogelijke raming maken.en hoe manage je vervolgens deze kostenraming? Welke tools zijn hiervoor beschikbaar? Achtergrond vraagstelling Voor het maken van een verantwoorde afweging tussen saneringsvarianten is het wenselijk om in een vroegtijdig stadium van een project reeds een zo betrouwbaar mogelijke kostenraming te hebben om een verantwoorde afweging te maken. Resultaten workshop Kostenraming Moment van kostenraming Faseren en bijstellen o Uitgangspunten verdwijnen uit beeld, terwijl bedrag blijft leven o Geleverde inspanning o Wat zijn de marges risico-management o Definities van kostenonderdelen (uniformiteit) en communiceren daarover: kwaliteitseisen, normbedragen, jaarlijkse indexatie o Welke posten zitten er wel of niet in (en hoe) Defensieve raming Factoren die de raming nog kunnen beïnvloeden: omvang, beleid/regelgeving, saneringsaanpak, omgeving, planontwikkeling, omwonenden, onvoorzien, planning. Kwaliteitseisen stellen aan op te stellen kostenramingen (gedetailleerdheid, kapitalisatie) Gefaseerde raming maken: onderzoek/plan/uitvoering Betere risico-inschatting maken Onderzoek Uitgevoerd onderzoek sluit niet aan op op te stellen kostenraming o Geënt op aard en omvang: protocol NO niet geschikt o Vaak beperkt i.v.m. budget o Weinig aandacht voor geohydrologie o Type verontreiniging bepaalt nauwkeurigheid klassen (mobiel, immobiel) o Gericht op sanering alleen, omgevingsfactoren niet beschouwd (projectgrens) Locatiegrens/verontreinigingsgrens Slim onderzoek uitvoeren Meer investeren in nader onderzoek Concurrentie Marktwerking Vaak lage inschatting kosten om werk binnen te halen Concurrentie (gaat ten kosten van kwaliteit) Slim aanbesteden Pagina 4 van 14

5 Tafel 2: Opstellen kostenramingen - Thom Maas Kennis Kenniserosie tijdens project door wijzigingen in adviseur (a.g.v. (aanbestedings)regels) en veranderend projectleiderschap Geen kennisborging Bureaus hebben beperkt beeld risico s/raw etc blijven buiten beschouwing Totaaloverzicht ontbreekt Kennis van beoordeelaars is vaak niet voldoende Wat bodemsaneerders laten zien is vaak niet wat boekhouders willen zien Overdracht dossiers Kennisborging Kwaliteitsborging Belangrijkste knelpunten 1. Uniformiteit/definities ontbreken 2. Onvoorziene omgevingsfactoren en complexe regelgeving 3. Kenniserosie bij toeleverancier en opdrachtgever Oplossingsrichtingen 1. Uniform model kostenraming Definities Kwaliteitseisen Indexatie Risico s Faseren en bijstellen 2. Communicatie 3. Goede dossiervorming/volledige rapportage Gouden tips - Pagina 5 van 14

6 Tafel 3: Omgeving Jan Zwanenburg Vraagstelling Welke factoren vanuit de omgeving zijn van invloed op kostenbeheersing? En hoe beheers je die factoren op projectniveau of programmaniveau? Achtergrond vraagstelling Uit praktijkervaringen blijkt dat factoren vanuit de omgeving een cruciale rol spelen bij kostenbeheersing, ook bij afwegingen over wel/niet continueren van b.v. grondwatersaneringen. Denk aan bewoners die verdergaande saneringen willen dan uit oogpunt van risico nodig. Denk aan bestuurders die, bijvoorbeeld in verkiezingstijd, mogelijk verdergaand willen saneren dan nodig om burgers/bedrijven tegemoet te komen. Behalve technische redenen speelt dus vaak ook de politiek een belangrijke rol bij wel/niet continueren van saneringen Tafel Actief (invechten) bij andere partijen, uitdragen dat je geld meebrengt; Altijd inleven in probleemhebber; Bodembreed denken: herinneren aan onderwerp andere commissies Benadruk voordelen Resultaten workshop Politieke omgeving Knelpunten Onvoorspelbare factor Verkiezingen Oplossingen Politieke antenne ontwikkelen: tijdig + volledig informeren Bestuurlijk en omgevingsbewustzijn Vooraf wethouders goed leren kennen en zo kunnen voelen Actief lobbyen met je ISV-geld Belanghebbenden Vaak veel partijen/betrokkenen Bewoners zetten veel druk op het proces (bewonersomgeving) Eigendommen Onbekendheid Wijs op eindplaatje Communicatie-strategie bedenken Participatie van belanghebbenden vanuit de omgeving aan het project Organiseer bewonersavonden (consequenties per saneringsvariant aangeven) Stel duidelijke grenzen aan ruimte omwonenden Via buurwerkers/wijkbeheerders informatie verzamelen over belanghebbenden Inzet wijk contactpunt Buurtcomité Facilitair door externe deskundige/spreekbuis voor bewoners te ondersteunen Omgevingsantenne ontwikkelen Verbeter je kennis van je omgeving Pagina 6 van 14

7 Tafel 3: Omgeving Jan Zwanenburg Fysieke omgeving Complexe infrastructuur Veranderende omgeving: planvorming buiten saneringsgrenzen Planvorming milieu: afstemming in vroeg stadium belangrijk, sectoraal/integraal Bodem is kwelgeest planologen Niet tijdig inbreng van milieuhygiënische aspecten Zorg dat je erbij bent; bodemsanering koppelen aan ruimtelijke ontwikkeling Zorg dat je eerlijk bent Wettelijk omgeving Kaders veranderen beleid procedures - Technische omgeving Bodem vaak geschematiseerd weergegeven praktijk blijkt anders Acceptatie van bodemverontreiniging verschuiving van gezondheid naar economisch belang Planvorming: Saneringsplannen zijn bewust vaag kennisontwikkeling - Organisatorische omgeving: Interne organisatie: sectoraal/integraal Overgang van voorbereidingsfase naar uitvoeringsfase is cruciaal: afstemming bodemdeskundige versus directie Als project langer duurt, dan grotere kans op verstoring Projectmatig werken Tijd: Tip: beperk project zoveel mogelijk in de tijd! Belangrijkste knelpunten 1. Politiek/belanghebbenden 2. Eigen organisatie 3. Wetgeving Oplossingsrichtingen 1. Communiceren 2. Projectleider: bewustzijn van omgeving 3. Projectmatig werken, samen met andere sectoren Gouden tips Goede communicatie: open, duidelijk, elke stap in het proces (van A tot en met Z), niet achterhouden, maar open houden omgaan met onzekerheid Goede afspraken maken met betrokkenen Tijdsbeheersing Politiek: goed informeren én verbinden aan je project Projectmatig werken in vroeg stadium: betrek belanghebbenden er zo vroeg mogelijk bij Samenstelling team Pagina 7 van 14

8 Tafel 4: Competenties Lidwien Besselink Vraagstelling Wat zijn de bepalende factoren voor succes? Welke projectmanagementvaardigheden zijn noodzakelijk? Welke competenties zijn belangrijk en in welke situaties? Is er sprake van een verschuiving van belangrijkheid van bepaalde competenties gedurende het proces? Achtergrond vraagstelling Het wel/niet binnen budget realiseren van een saneringsproject is mede afhankelijk van de competenties van de projectleider c.q. het projectteam: welke kennis en vaardigheden zijn noodzakelijk. Resultaten workshop Gewenste competenties Projectleider bodemsanering: Factor mens is heel belangrijk Realiteitszin/breed kunnen denken/niet te mooi voor willen stellen Kennis/opleiding/praktijkervaring ook de grenzen van je eigen kwaliteiten weten en dan kennis durven halen (intern of extern) Vertrouwen in elkaar: problemen vlug signaleren, kortsluiten, advies geven over oplossingsmogelijkheden (relatie tussen adviesbureau opdrachtgever) Risico-bewust zijn (risico-factoren inschatten en inzichtelijk maken), maar toch durf hebben/open staan Zelflerend vermogen Overzicht kunnen houden Profileren Schakelen tussen doelstelling en technische middelen Interdisciplinair Omgevingsmanagement Pro-aktief Bruggenbouwer/integraal denken Creativiteit Specialiseren versus generaliseren Centrale vraagstellingen: 1. Hoe krijg je uitvoeringskennis/mogelijkheden (kritische succesfactoren) eerder in de bodemsaneringsketen (competentie: ervaring)? Dakpannen-oplossing, toetsen saneringplannen op haalbaarheid door uitvoerders, rouleren met functies (Bevoegd gezag rol rol projectleider Bodemsanering) 2. Binnen de competenties kun je onderscheid maken tussen procesmatig competenties (projectmatig werken) en inhoudelijke competenties. Hoe manage je dit? Directie evt. uitbesteden, MKB onafhankelijk 3. Hoe kun je het zelflerend vermogen versterken binnen de randvoorwaarden van snelle ontwikkelingen t.a.v. beleid, techniek en organisatie? Moet je dit willen binnen de eigen organisatie? Gebruik maken van (vanuit civieltechnische projecten beschikbare) procedure handboeken, intern overleg. 4. Hoe risico-bewustzijn vergroten (competentie: risico-bewustzijn/durf)? Organisatie moeten fouten accepteren. 5. Hoe verbeter je de communicatieve vaardigheden diverse belanghebbenden, bestuur, politiek (competentie: bestuurlijke antenne)? Communicatieplan, communicatie-afdeling Pagina 8 van 14

9 Tafel 4: Competenties Lidwien Besselink Belangrijkste knelpunten 1. Praktijkervaring (zowel milieuhygiënisch als kostendeskundigheid)/zelflerend vermogen van personen en organisaties 2. Risicobewustzijn/durf 3. Bruggenbouwer/integraal denken 4. Salariëring c.q. financiering in te huren externen probleem om voldoende ervaring voor het project binnen te halen. 5. Projecten teveel opknippen, waardoor totaaloverzicht verdwijnt 6. Bij kleine gemeenten is kennis voor complexere projecten niet aanwezig 7. Saneringsplannen worden teveel opgesteld vanuit het beleid en te weinig vanuit de uitvoeringsmogelijkheden op de locatie Oplossingsrichtingen 1. Netwerkbijeenkomsten/lunchlezingen/cursus (Projectmatig werken), 2. Organisatie moet ruimte bieden voor fouten maken; 3. Extern: uitwisseling tussen organisaties 4. Procesmanager inhuren, die totaal-overzicht op project houdt (kosten!) met eventueel daarnaast een adviseur met bodemsaneringskennis; afhankelijk van omvang project kunnen deze twee rollen in één persoon of twee personen worden ondergebracht 5. Functiescheiding BG PL heeft geleid tot meer discussie, omdat de belangen nu duidelijk anders liggen. Gouden tips Korte lijnen houden Kijk naar de 4-O s: Organisatie Ontwerp Omgeving - Omstandigheden Pagina 9 van 14

10 Tafel 5: Contractering - Jan Pals Vraagstelling Welke contractvormen zijn het best geschikt voor welk type projecten vanuit het aspect kostenbeheersing? Welke voor- en nadelen kleven aan de verschillende contractvormen? Hoe kun je risico s verdelen binnen de verschillende contractvormen? Achtergrond vraagstelling Er is een relatie aanwezig tussen werkproces en contracteringsbeleid (traditionele of geïntegreerde contracten). De verschillende typen contracten hebben allemaal voor- en nadelen vanuit het aspect kostenbeheersing. Resultaten workshop Rendement van (meer) onderzoek Kwaliteit van de geleverde produkten versus aanvraag Soms onvoldoende kennis in organisatie met betrekking tot specifieke contactvormen (Desing & Construct) Aanbestedingsbeleid: landurige interne procedures, ook voor vervolgonderzoek Tijd/planning procesbeheersing Resultaatsverplichting /design & construct Inschatten risico s Afrekenen adviesbureau s op kwaliteit van de geleverde producten Te laat inschakelen Veel schakels/regiseursfunctie Beperkte risico-analyse Vraagstellingen: 1. Hoe krijg ik een goede offerte(aanvraag)? Open of gesloten, betrek de visie van het adviesbureau erbij, bepaald zelf goed je doel en uitgangspunten 2. Hoe krijg ik een waterdicht/goed bestek? compleet voorwerk/voortraject, zelf risico s inzien, keuze wel of niet in bestek opnemen, definitief ontwerp als schakel tussen SP en bestek, keuze directievoerder/mkb van groot belang, projectleider gebonden! 3. Hoe ver ga je met onderzoek (risico s in informatie)? 4. Welke contractvorm kies ik wie neemt welke risico s? 5. Hoe bewaak je de financiële voortgang? Oplossingsrichtingen: Extern advies binnenhalen Kijk goed naar de omstandigheden en de fase: kennis en ervaring vereist Schat onvoorzien, bandbreedte Kijk naar de mens, minder naar het bureau Belangrijkste knelpunten 1. Hoe krijg ik een goed onderzoek, beoordelen offerte opzet, produktlevering, toetsen aan juiste aanvraag: afrekenen of inspanning versus resultaat 2. Inschatten risico: wanneer, welke, bij wie onderbrengen 3. Kennis van en ervaring met prestatiecontracten 4. Overgang SP bestek: schakel mist Oplossingsrichtingen 1. Communiceer onzekerheden en geef bandbreedte aan 2. Risico-management 3. Leer van kennis en ervaringen, pak het fase-gewijs aan, proef/pilot-sanering leren 4. DO (inclusief risico-management) als schakel tussen SP en bestek Gouden tips SIKB-brochure: Hoe kies ik het juiste adviesbureau Pagina 10 van 14

11 Tafel 6: Beslismomenten John Ebbelaar Vraagstelling Is het zinvol om binnen het voorbereidings- en uitvoeringstraject go/no go-momenten in te bouwen, om de effectiviteit van de gekozen saneringswijze te toetsen? Hoe wordt afgewogen of het nog zin heeft om op de vastgestelde wijze door te gaan? Welke criteria spelen de hoofdrol op deze beslismomenten? Achtergrond vraagstelling Uit het project Toetsing van ruim 300 bodemsaneringsgevallen (Toetsing achteraf) blijkt dat het inbouwen van een actief go/no go-moment meestal niet gebeurt. Binnen de provincie Gelderland wordt momenteel gewerkt aan een beslisboom voor langlopende grondwatersaneringen. Waarschijnlijk zal bij een groot aantal grondwatersaneringen worden gestopt met de actieve saneringsmaatregelen. Resultaten workshop Voor een dubbeltje op de eerst rang willen zitten; goedkoop blijkt vaak duurkoop Saneringsmoment saneringsdoelstelling welke techniek terugvalscenario beslismomenten SO: risico s aannamen financieel vertalen toetsmomenten: aanvaardbaar? Oude/nieuwe projectleider Andere partijen zijn ondeskundig met bodemsanering Kleinere overheden geen kennis Tijdpad (soms ellenlang en bodemloze put); Kwaliteit van raming Haalbaarheid vaak ook afhankelijk van nieuwe functie, brengt die genoeg op Historisch onderzoek vaak niet toereikend, dan niet in vervolgtraject meegenomen leidt tot hoge kosten Wie beslist wat? Bestuurlijke invloed/ro sanering niet betrokken Kennis binnen organisatie is er wel, bij elkaar brengen gebeurt niet Rol politiek: wat waar, combinatie met RO In elke fase: HO/VO/NO/SO/SP/EV/Nazorg Vooraf vastgestelde ijkmomenten welke acties te verwachten Wat zijn de risico s van de restverontreiniging Toetsen aan verwachtingspatroon Voorwaarde is inzicht in de kosten van de risico s informatieniveau Bij start alle informatie meenemen Op beslismomenten: alle partijen zelfde beeld Ook toetsmomenten inbouwen in saneringsuitvoering Veldkennis beter betrekken bij ontwerp en uitvoering (ijkmomenten) Afstemming met ondeskundige vakgebieden Uitvoerder meer betrekken bij SO/SP, uitvoeringsplan: toets op uitvoerbaarheid Beslismomenten in voortraject: communicatie Voorfase/SA-fase: meer praktijkproeven om risico s in te perken Ervaringen terugkoppelen Onzekerheden en aannamen vertalen in risico s financieel vertalen toetsmomenten inbouwen in proces en alternatieven (terugvalscenario s) opzetten. Terugvalscenario: moment/procesafspraak Monitoringplan: breed opzetten: bodemaragraaf, financiele paragraaf, rendement Stabiele eindsituatie: ijkmomenten MKBA: maatschappelijk kosten/baten-analyse Maak kaart/overzicht met wat je wilt: wensen versus kosten, bijdrage bodemsanering Afstemmen met andere vakgebieden: Routeplanner lokale ambities lokatiebezoek Pagina 11 van 14

12 Tafel 6: Beslismomenten John Ebbelaar Knelpunten 1. Risico s worden onvoldoende in beeld gebracht in relatie tot belissingen: structureel vertalen van risico s in toets-/beslismomenten in uitvoering 2. Er wordt onvoldoende gecommuniceerd over risico s communiceren en onvoldoende vastgelegd; 3. Snel voor weinig in voortraject; goedkoop is duurkoop Oplossingsrichtingen 1. Fasegewijs inperken van risico s (d.mv. praktijkproeven) vertalen in beslismomenten. Voorfase meer praktijkproeven om in uitvoeringsfase sanering risico in te perken 2. Ervaringen uit praktijk terugkoppelen vraag om second opinion, kennisplatform ervaringsdeskundigen 3. Breng proces/spelers en rol in beeld zodat iedereen gelijke verwachtingen heeft Gouden tips Voorfase Feiten aannames risico s toetsmomenten terugvalscenario monitoring Praktijkproeven Saneringsfase Proefsanering Beslismomenten relateren aan risico s toetsen risico s Pagina 12 van 14

13 Plenaire terugkoppeling De workshop is afgesloten met een plenaire terugkoppeling. Pet tafel zijn de drie belangrijkste knelpunten en oplossingrichtingen kort toegelicht (zie onderstaande tabel). Overzichtstabel belangrijkste knelpunten en oplossingsrichtingen per thema Thema Knelpunten Oplossingsrichtingen Projectstrategie 1. Uitgangspunten niet helder genoeg: Wat moet er gedaan worden, Hoe bestuurlijk besluiten en Projectorganisatie/communicatie. 2. Er ontbreekt expertise (financieeleconomische inbreng): Meedoen in strategische keuzes; Om te onderhandelen, geld uit de markt te halen; Om helderheid te hebben over risico s en geld (mechanismen en inzicht). 3. Buitenwereld accepteert resultaat niet, knelpunt zelf vanuit het verleden gecreëerd (schone grondverklaringen, binnen 4 jaar saneren na beschikking enz.), ze willen schone locatie. Opstellen kostenramingen 1. Uniformiteit definities 2. Onvoorziene omgevingsfactoren 3. Kenniserosie Omgeving 1. Politiek/belanghebbenden 2. Organisatie 3. Wetgeving Competenties 1. Praktijkervaring/zelflerende vermogen (milieuhygiënisch en financieel) 2. Risico-bewustzijn/durf 3. Bruggenbouwer/integraal denken Contractering 1. Hoe krijg ik een goed onderzoek, beoordelen offerte opzet, produktlevering, toetsen aan juiste aanvraag: afrekenen of inspanning versus resultaat 2. Inschatten risico: wanneer, welke, bij wie onderbrengen 3. Kennis van en ervaring met prestatiecontracten 4. Overgang SP bestek: schakel mist Beslismomenten 1. Risico s worden onvoldoende in beeld gebracht in relatie tot belissingen: structureel vertalen van risico s in toets- /beslismomenten in uitvoering 2. Er wordt onvoldoende gecommuniceerd over risico s communiceren en onvoldoende vastgelegd; 3. Snel voor weinig in voortraject; goedkoop is duurkoop 1. Betere betrokkenheid voorin het project, betere structurering en hoger vaardigheidsniveau. 2. Informatie verbeteren. Risico s goed bepalen, vroeg in proces komen en uitgangspunten samen met anderen bepalen. Expertise aantrekken, grotere invloed geven, strategischer inzet. Invoeren uniforme modellen, uitvoeren second opinions in SO fase en in uitvoering. Evaluatiemethode om volgende keer beter te doen en mee communiceren.uniformiteit, second opinion, goede afstemming. 3. Communicatie, werken aan breed draagvlak, juiste woordkeuze/beeldvorming tot in contracten 1. Checklist/leidraad Definities Kwaliteitseisen Indexatie Risico s Faseren en bijstellen Resulterend in een uniform model 2. Communicatie 3. Borging/dossiervorming 1. Communicatie/hoofdzakelijk informeren 2. Bestuurlijk en omgevingsbewustzijn (= competentie) 3. Projectmatig werken 1. Netwerkbijeenkomsten/lunchlezingen/cursus 2. Organisatie moet ruimte bieden voor fouten maken; 3. Extern: uitwisseling tussen organisaties 1. Communiceer onzekerheden en geef bandbreedte aan 2. Maak definitief ontwerp met risicomanagement 3. Leer van kennis en ervaringn, pak het fasegewijs aan, proef/pilot-sanering leren 4. DO, inclusief risico-management als schakel tussen SP en bestek 1. Fasegewijs inperken van risico s (d.mv. praktijkproeven) vertalen in beslismomenten. Voorfase meer praktijkproeven om in uitvoeringsfase sanering risico in te perken 2. Ervaringen uit praktijk terugkoppelen vraag om second opinion, kennisplatform ervaringsdeskundigen 3. Breng proces/spelers en rol in beeld zodat iedereen gelijke verwachtingen heeft Pagina 13 van 14

14 Tot slot is er pleanair gestemd over de vraagstellling: Bij welk thema ligt het zwaartepunt? 1. Projectstrategie: 3 stemmen 2. Opstellen kostenramingen: 2 stemmen 3. Omgeving: 12 stemmen 4. Competenties: 6 stemmen 5. Contractering: 7 stemmen 6. Beslismomenten: 7 stemmen Het managen van de omgeving van een project werd dus ervaren als het belangrijkste aspect rond kostenbeheersing. Actieve en goed getimede communicatie werd alom gezien als een belangrijk instrument om die omgeving mee te nemen in de voortgang van het project en waarmee ook het beheersen van kosten kan worden gestimuleerd. Vervolgtraject In het vervolgtraject zullen de resultaten van de workshop nader worden geanalyseerd. Hierbij zullen de resultaten van andere studies en rapporten worden betrokken, met name ook om na te gaan of de in de workshop geconstateerde knelpunten en oplossingrichtingen kunnen worden onderbouwd met feiten vanuit evaluaties van bodemsaneringsprojecten en uitgevoerde projecten. Op basis van deze analyse kan mogelijk worden gekomen tot een indeling in categorieën/rangschikking in soorten projecten in relatie tot kostenbeheersing. Verder zal een deel van de geconstateerde knelpunten worden gekoppeld aan fasen/stappen in het werkproces en kunnen plossingrichtingen/tips worden gegeven. Daarnaast zal sprake zijn een een categorie meer algemene knelpunten, die gerelateerd zijn aan de projectorganisatie, competenties, omgeving en beslismomenten. Ook hier zullen oplossingrichtingen voor worden aangegeven, waarmee de kostenbeheersing kan worden verbeterd. Pagina 14 van 14

Verslag Kennis Integratie Sessie Effectievere werkprocessen. 7 en 8 juni 2005

Verslag Kennis Integratie Sessie Effectievere werkprocessen. 7 en 8 juni 2005 Verslag Kennis Integratie Sessie Effectievere werkprocessen 7 en 8 juni 2005 Verantwoording Titel Opdrachtgever Verslaglegging Projectnummer 4400758 Verslag Kennis Integratie Sessie Effectievere werkprocessen

Nadere informatie

BASISDOCUMENT VOOR UITVOERING PROJECTEN BODEMCENTRUM

BASISDOCUMENT VOOR UITVOERING PROJECTEN BODEMCENTRUM BASISDOCUMENT VOOR UITVOERING PROJECTEN BODEMCENTRUM Stichting Bodemcentrum Postbus 554 3990 GJ HOUTEN www.bodemcentrum.nl versie 11 maart 2008 Pagina 1 van 43 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 5 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Deelresultaat 1 Fase 1: Verkennings- en definitiefase SKB project: PP5304

Deelresultaat 1 Fase 1: Verkennings- en definitiefase SKB project: PP5304 Deelresultaat 1 Fase 1: Verkennings- en definitiefase SKB project: PP5304 Versie - 3 Opdrachtgever Gemeentewerken Rotterdam 9 juni 2006 Titel : R&B - Rekenmodel Nazorgkosten Bodemsanering Projectnummer

Nadere informatie

Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten

Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten januari 2004 Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten januari 2004 Inhoudsopgave 3 1. INLEIDING 3 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Draagvlak voor duurzame energie

Draagvlak voor duurzame energie Draagvlak voor duurzame energie Stappenplan voor een succesvolle aanpak in uw gemeente 2 Draagvlak voor duurzame energie Inhoud Introductie s Als het eerste idee ontstaat Verkenning of haalbaarheids Van

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

Handboek Projectmatig Werken

Handboek Projectmatig Werken Handboek Projectmatig Werken HANDBOEK PROJECTMATIG WERKEN Zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Veendam mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Colofon. De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies. TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid

Colofon. De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies. TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid Colofon De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid In opdracht van: Novem, Nederlandse onderneming voor energie en

Nadere informatie

strijdigeregels in de praktijk

strijdigeregels in de praktijk strijdigeregels in de praktijk Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad Uitgegeven door het Ministerie van Economische Zaken 2 Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie Transitie Competent een onderzoek naar de relatie tussen competentie en transitie Coendert Slendebroek, juni 2009 Onderzoeksverslag Transitie Competent Pagina 2 van 166 Onderzoeksverslag Transitie Competent

Nadere informatie

Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek

Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek Aanbevelingen van de onderzoekscommissie ECI en onderzoeksrapport Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek, 2014. 1 Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek, 2014. 2 Colofon: Samenstelling

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Beleidsevaluatie Van last naar lust

Beleidsevaluatie Van last naar lust Beleidsevaluatie Van last naar lust Midterm review na vijf jaar Adviesrapport COLOFON Uitgave van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen In opdracht van de afdeling Milieubeleid en Bodemsanering

Nadere informatie

Nota Risicomanagement

Nota Risicomanagement Nota Risicomanagement Haarlem, Najaar 2014 Nota Risicomanagement Pagina 1 Samenvatting Risicomanagement is het effectief en systematisch omgaan met de kansen en bedreigingen die de realisatie van organisatiedoelstellingen

Nadere informatie

Eindrapport. Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein. 12 november 2013

Eindrapport. Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein. 12 november 2013 Eindrapport Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein 12 november 2013 Rekenkamercommissie Medemblik Opmeer 1 Voorwoord Waarom is dit rapport van belang, wat is de toegevoegde

Nadere informatie

BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES

BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES samenstelling 1 2 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord...7 2 De uitdaging: Brede scholen in multifunctionele accommodaties...9 2.1 Leidraad voor multifunctionele

Nadere informatie

Meerwaarde met het concessiemodel een model voor Publiek-Private Samenwerking

Meerwaarde met het concessiemodel een model voor Publiek-Private Samenwerking Meerwaarde met het concessiemodel een model voor Publiek-Private Samenwerking Uitgangspunten PPS-concessiemodel De overheid zet een geïntegreerd investeringsproject in de markt: ontwerp, aanleg, onderhoud

Nadere informatie

Decentralisatie van langdurige zorg en ondersteuning

Decentralisatie van langdurige zorg en ondersteuning Decentralisatie van langdurige zorg en ondersteuning Een onderzoek naar bestuurskracht van gemeenten Student: Maaike van den Dries (4094875) Begeleider: Dr. H.A. Binnema Tweede lezer: Dr. A.K. Yesilkagit

Nadere informatie

Procesanalyse re-integratie

Procesanalyse re-integratie K. Zandvliet, J. Gravesteijn, O. Tanis, M. Collewet, m.m.v. Niek de Jong Procesanalyse re-integratie Reconstructie van re-integratiedienstverlening Onderzoek uitgevoerd door SEOR, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Loon op Zand. Onderzoek naar de inhuur van externen in de gemeente Loon op Zand

Rekenkamercommissie Loon op Zand. Onderzoek naar de inhuur van externen in de gemeente Loon op Zand Rekenkamercommissie Loon op Zand Onderzoek naar de inhuur van externen in de gemeente Loon op Zand Rapport / Inhuur externen Inhoudsopgave Bestuurlijke Nota 1 1 Onderzoeksverantwoording 2 1.1 / Aanleiding

Nadere informatie

Trainingen AT Osborne

Trainingen AT Osborne Trainingen AT Osborne AT Osborne Academy Vijf principes De consultants en managers van AT Osborne delen hun kennis en ervaring in de AT Osborne Academy. Ze zijn naast hun inhoudelijke werkzaamheden ook

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget

Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget Deze handreiking is samengesteld in het kader van de voorbereidingstrajecten voor de invoering van het Participatiebudget in opdracht van de ministeries

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

De zoektocht naar het vak: Omgevingsmanagement

De zoektocht naar het vak: Omgevingsmanagement Systeemintegratie Omgevingsmanagement Omgevingsmanagement Een product van King staat nooit alleen Via uitwisseling van gedachten en gezamenlijk nadenken in de 10 domeinen van King worden hierin stappen

Nadere informatie

Handreiking systeemgerichte contractbeheersing

Handreiking systeemgerichte contractbeheersing Handreiking systeemgerichte contractbeheersing INHOUDSOPGAVE Projectbureau Kwaliteitszorg... 3 Waarom deze Handreiking?... 5 Leeswijzer... 5 1. Naar een nieuwe relatie met de markt... 7 Nieuwe impuls

Nadere informatie