Verslag. Kenmerk Locatie SenterNovem te Utrecht Datum 20 april 2006 Van Lidwien Besselink

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag. Kenmerk Locatie SenterNovem te Utrecht Datum 20 april 2006 Van Lidwien Besselink"

Transcriptie

1 Verslag Kenmerk Locatie SenterNovem te Utrecht Datum 20 april 2006 Van Lidwien Besselink Aanwezig Deelnemers workshop Afwezig - Onderwerp Verslag workshop project Verbetering Kostenbeheersing landbodemsaneringsprojecten d.d. 17 maart 2006 (definitief) Aanleiding Medio 2005 zijn Bodem+ en Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem (SKB) gezamenlijk het project Kostenbeheersing bodemsaneringsprojecten gestart. Bodemsaneringsprojecten hebben vaak te kampen met kostenoverschrijdingen. Het project heeft als doel de belangrijkste oorzaken hiervan te identificeren en vervolgens samen met de praktijk instrumenten te ontwikkelen om de kosten van saneringen beter te beheersen. In dit kader heeft Bodem+ samen met SKB op vrijdag 17 maart een workshop voor overheden (provincies, gemeenten en milieudiensten) georganiseerd met als doel een beter beeld te krijgen van knelpunten in de praktijk, welke bestaande instrumenten worden gebruikt om deze knelpunten op te lossen en of er behoefte bestaat aan nieuwe instrumenten voor kostenbeheersing. Verslag workshop De opkomst voor de workshop was prima; er hadden zo n 50 belangstellenden vanuit de diverse overheden gereageerd op de aan hen gerichte uitnodiging. Na een korte inleiding door Bram Segijn (Bodem+) over de aanleiding, doelstelling en opzet van het project en een toelichting op de werkvorm door Elze-Lia Visser (SKB) zijn alle deelnemers hard aan het werk gegaan. Als werkvorm was gekozen voor het houden van een World Café. De deelnemers waren ingedeeld in 6 groepen, die rouleerden langs de tafels in het gezellige lente-café. Aan elke tafel werd een ander thema bediscussieerd op basis van een vooraf bepaalde vraagstelling. De thema s van de tafels waren: 1. Projectstrategie 2. Opstellen kostenramingen 3. Omgeving 4. Competenties 5. Contractering 6. Beslismomenten. Gedurende het proces werd de focus aan de tafels verschoven van inventarisatie van knelpunten naar het zoeken van oplossingsrichtingen en gouden tips. Na vijf rondes van hard werken kon even achterover worden geleund en werd door Marcel van Rosmalen (AT Osborne) een presentatie verzorgd over kostenbeheersing bij utiliteitsbouw en infrastructurele projecten mede in vergelijking tot kostenbeheersing bij bodemsaneringsprojecten. De workshop werd afgesloten met een plenaire terugkoppeling van de belangrijkste knelpunten en oplossingsrichtingen per thema. Het managen van de omgeving van een project werd ervaren als het belangrijkste aspect rond kostenbeheersing. Actieve en goed getimede communicatie werd alom gezien als een belangrijk instrument om die omgeving mee te nemen in de voortgang van het project en waarmee ook het beheersen van kosten kan worden gestimuleerd. Pagina 1 van 14

2 Verslag per tafel/thema Tafel 1: Projectstrategie Berend Spoelstra Vraagstelling Hoe kan de keuze van je projectorganisatie helpen bij de kostenbeheersing van een saneringsproject? Voorbeelden: Hoe liggen de verhoudingen tussen bureau voortraject, milieukundige begeleiding en uitvoering? Hoe bewaak je de voortgang van het saneringsproject? Achtergrond vraagstelling Keuzes die je maakt in de projectstrategie kunnen een belangrijk invloed hebben op de kostenbeheersing. Laat je bijvoorbeeld de milieukundige begeleiding uitvoeren door het bureau dat ook het saneringsplan heeft opgesteld (risico: verdediging van het saneringsplan inclusief evt. foutieve aannames) of kies je juist voor een nieuw bureau (risico: afschuiven van problemen naar fouten in saneringsplan). Resultaten workshop Risico s te veel bij de gemeente. Keuze wie initiatiefnemer is voor de sanering, derden of gemeente zelf, bepaalt mede wie de kostenrisico s draagt.initiatiefnemer gemeente: alle risico s (geld, kosten etc.) zijn dan voor de gemeente. Onderhandelingspositie gemeente zwak door de koop van het probleem. Strategische keuze zelf initiatief nemen soms niet bewust gemaakt: eerst grond geschikt maken en daarna overdragen staat garant voor alle risico s voor de gemeente zelf Keuze tussen in-situ (functiegericht)of traditionele sanering (multifunctioneel) wordt niet helder genoeg waardoor meer kosten en risico s. Functie wordt niet gekozen bij kwaliteit bodem, maar wordt aan kwaliteit eisen gesteld om aan functie te voedoen.. Keuze saneringsvariant is soms niet goed vanuit gemeente gezien (toekomst) Buitenwereld denkt in schoon, terwijl schoon niet bereikt wordt of niet hoeft. Oorzaken zijn: oordeeltoekomstige gebruiker wil schoon, maar ook terminologie schone grond verklaring, beschikkingsvoorwaarden, wetgeving enz., waardoor onnodig duur. Buitenwereld (stigma) die regeert over wat er moet in plaats van doelmatigheid. Mate van sanering is onduidelijk en niet eenduidig, waardoor meer gedaan wordt dan nodig.. Politiek/bestuurlijk beslissing of gedrag ondermijnt onderhandelingspositie en mogelijkheden integrale aanpak en contractuele positie. Financieel-economische expertise ontoereikend binnen werkveld bodemsanering en/of wordt ontoereikend ingezet. Men is onvoldoende in staat geld uit de markt te halen voor financiering van sanering (Organiseren en onderhandelen) Ontbreken strategie. Ook in situaties wanneer bodem niet leidend is ijkmomenten ontbreken en expertise ontbreekt Bodem vormt klein onderdeel van totaal, waardoor invloed ondergeschikt. Projectorganisatie niet in goede positie. Meerderen hebben het over de projectorganisatie te zeggen, waardoor projectorganisatie door afhankelijkheden niet slagvaardig genoeg is. Vaak wordt gaandeweg een projectorganisatie opgezet. Je begint gewoon eraan, anders komt het ook niet van de grond. Opzet is dan ook pas gaandeweg duidelijk, of blijft onduidelijk, waardoor er onvoldoende beheersing is. Problemen bij specifieke locaties. Oplossingsrichtingen: Begrippen definiëren Uitgangspunten duidelijker bepalen. Beter beeld van wat je wilt bereiken en hierover beter onderhandelen (Grex) Term schone grond vermijden in contracten. Begrip schone grond verklaring afschaffen. Andere terminologie gebruiken t.b.v. acceptatie schone grond verkopen Pagina 2 van 14

3 Tafel 1: Projectstrategie Berend Spoelstra Beter omgaan met onzekerheden in contracten door prestatie- in combinatie met inspanningsverplichtingen. Bandbreedte benoemen om meer speelruimte te hebben in oplossingen. Oplossing relateren aan probleem om risico s te beperken Pilot/proef met de bodem doen om onzekerheden te beperken en juiste beslismomenten in te bouwen Gebieds/ontwikkelingsgericht werken in plaats van gevalsgericht. En: rekening houden met kwaliteit van bodem om te bepalen welke beperkende c.q. dure oplossingen er zijn. Deskundig opdrachtgeverschap. Veel bewuster als project(organisatie) opstarten. De juiste expertise aan boord. Moeten helpt en lef hebben helpt: dan komt meer voor elkaar en komt het geld er vaak ook wel (relativerende reactie op andere genoemde oplossingen). Werk door derden laten doen met goede risicoverdeling. Zelf initiatief nemen in plaats van knelpunten je laten overkomen. Financieel-economische inbreng/politiek/expertise aantrekken. Goede bedrijfs-economische mensen erbij betrekken. Acceptatie van niet-schone bodem bij derden bewerken. Termijnhantering ernst en urgentie (spoedeisend) anders mee omgaan waar door toepassing onnodig geld wordt verspild. Communicatie kostenbewustzijn, positiebepaling, onderhandeling enz. risico s in beheersing worden beperkt. Projectorganisatie helder opzetten. Samenloop meer laten betalen door de markt. Integralere aanpak bewerken. Belangrijkste knelpunten 1. Uitgangspunten niet helder genoeg: - wat moet er gedaan worden, - hoe bestuurlijk besluiten en - projectorganisatie/communicatie. 2. Er ontbreekt expertise (financieel-economische inbreng): - meedoen in strategische keuzes; - om te onderhandelen, geld uit de markt te halen; - om helderheid te hebben over risico s en geld (mechanismen en inzicht) 3. Buitenwereld accepteert resultaat niet, knelpunt zelf vanuit het verleden gecreëerd (schone grondverklaring, binnen 4 jaar saneren na beschikking enz.), ze willen schone locatie. Oplossingsrichtingen 1. Betere betrokkenheid voorin het project, betere structurering en hoger vaardigheidsniveau. 2. Informatie verbeteren. Risico s goed bepalen, vroeg in proces komen en uitgangspunten samen met anderen bepalen. Expertise aantrekken, grotere invloed geven, strategischer inzet. Invoeren uniforme modellen, uitvoeren second opinions in SO fase en in uitvoering. Evaluatiemethode om volgende keer beter te doen en mee communiceren. Uniformiteit, second opinion, goede afstemming. 3. Communicatie, werken aan breed draagvlak, juiste woordkeuze/beeldvorming tot in contracten Gouden tips - Pagina 3 van 14

4 Tafel 2: Opstellen kostenramingen - Thom Maas Vraagstelling Hoe kun je in een zo vroegtijdig mogelijk stadium een zo goed mogelijke raming maken.en hoe manage je vervolgens deze kostenraming? Welke tools zijn hiervoor beschikbaar? Achtergrond vraagstelling Voor het maken van een verantwoorde afweging tussen saneringsvarianten is het wenselijk om in een vroegtijdig stadium van een project reeds een zo betrouwbaar mogelijke kostenraming te hebben om een verantwoorde afweging te maken. Resultaten workshop Kostenraming Moment van kostenraming Faseren en bijstellen o Uitgangspunten verdwijnen uit beeld, terwijl bedrag blijft leven o Geleverde inspanning o Wat zijn de marges risico-management o Definities van kostenonderdelen (uniformiteit) en communiceren daarover: kwaliteitseisen, normbedragen, jaarlijkse indexatie o Welke posten zitten er wel of niet in (en hoe) Defensieve raming Factoren die de raming nog kunnen beïnvloeden: omvang, beleid/regelgeving, saneringsaanpak, omgeving, planontwikkeling, omwonenden, onvoorzien, planning. Kwaliteitseisen stellen aan op te stellen kostenramingen (gedetailleerdheid, kapitalisatie) Gefaseerde raming maken: onderzoek/plan/uitvoering Betere risico-inschatting maken Onderzoek Uitgevoerd onderzoek sluit niet aan op op te stellen kostenraming o Geënt op aard en omvang: protocol NO niet geschikt o Vaak beperkt i.v.m. budget o Weinig aandacht voor geohydrologie o Type verontreiniging bepaalt nauwkeurigheid klassen (mobiel, immobiel) o Gericht op sanering alleen, omgevingsfactoren niet beschouwd (projectgrens) Locatiegrens/verontreinigingsgrens Slim onderzoek uitvoeren Meer investeren in nader onderzoek Concurrentie Marktwerking Vaak lage inschatting kosten om werk binnen te halen Concurrentie (gaat ten kosten van kwaliteit) Slim aanbesteden Pagina 4 van 14

5 Tafel 2: Opstellen kostenramingen - Thom Maas Kennis Kenniserosie tijdens project door wijzigingen in adviseur (a.g.v. (aanbestedings)regels) en veranderend projectleiderschap Geen kennisborging Bureaus hebben beperkt beeld risico s/raw etc blijven buiten beschouwing Totaaloverzicht ontbreekt Kennis van beoordeelaars is vaak niet voldoende Wat bodemsaneerders laten zien is vaak niet wat boekhouders willen zien Overdracht dossiers Kennisborging Kwaliteitsborging Belangrijkste knelpunten 1. Uniformiteit/definities ontbreken 2. Onvoorziene omgevingsfactoren en complexe regelgeving 3. Kenniserosie bij toeleverancier en opdrachtgever Oplossingsrichtingen 1. Uniform model kostenraming Definities Kwaliteitseisen Indexatie Risico s Faseren en bijstellen 2. Communicatie 3. Goede dossiervorming/volledige rapportage Gouden tips - Pagina 5 van 14

6 Tafel 3: Omgeving Jan Zwanenburg Vraagstelling Welke factoren vanuit de omgeving zijn van invloed op kostenbeheersing? En hoe beheers je die factoren op projectniveau of programmaniveau? Achtergrond vraagstelling Uit praktijkervaringen blijkt dat factoren vanuit de omgeving een cruciale rol spelen bij kostenbeheersing, ook bij afwegingen over wel/niet continueren van b.v. grondwatersaneringen. Denk aan bewoners die verdergaande saneringen willen dan uit oogpunt van risico nodig. Denk aan bestuurders die, bijvoorbeeld in verkiezingstijd, mogelijk verdergaand willen saneren dan nodig om burgers/bedrijven tegemoet te komen. Behalve technische redenen speelt dus vaak ook de politiek een belangrijke rol bij wel/niet continueren van saneringen Tafel Actief (invechten) bij andere partijen, uitdragen dat je geld meebrengt; Altijd inleven in probleemhebber; Bodembreed denken: herinneren aan onderwerp andere commissies Benadruk voordelen Resultaten workshop Politieke omgeving Knelpunten Onvoorspelbare factor Verkiezingen Oplossingen Politieke antenne ontwikkelen: tijdig + volledig informeren Bestuurlijk en omgevingsbewustzijn Vooraf wethouders goed leren kennen en zo kunnen voelen Actief lobbyen met je ISV-geld Belanghebbenden Vaak veel partijen/betrokkenen Bewoners zetten veel druk op het proces (bewonersomgeving) Eigendommen Onbekendheid Wijs op eindplaatje Communicatie-strategie bedenken Participatie van belanghebbenden vanuit de omgeving aan het project Organiseer bewonersavonden (consequenties per saneringsvariant aangeven) Stel duidelijke grenzen aan ruimte omwonenden Via buurwerkers/wijkbeheerders informatie verzamelen over belanghebbenden Inzet wijk contactpunt Buurtcomité Facilitair door externe deskundige/spreekbuis voor bewoners te ondersteunen Omgevingsantenne ontwikkelen Verbeter je kennis van je omgeving Pagina 6 van 14

7 Tafel 3: Omgeving Jan Zwanenburg Fysieke omgeving Complexe infrastructuur Veranderende omgeving: planvorming buiten saneringsgrenzen Planvorming milieu: afstemming in vroeg stadium belangrijk, sectoraal/integraal Bodem is kwelgeest planologen Niet tijdig inbreng van milieuhygiënische aspecten Zorg dat je erbij bent; bodemsanering koppelen aan ruimtelijke ontwikkeling Zorg dat je eerlijk bent Wettelijk omgeving Kaders veranderen beleid procedures - Technische omgeving Bodem vaak geschematiseerd weergegeven praktijk blijkt anders Acceptatie van bodemverontreiniging verschuiving van gezondheid naar economisch belang Planvorming: Saneringsplannen zijn bewust vaag kennisontwikkeling - Organisatorische omgeving: Interne organisatie: sectoraal/integraal Overgang van voorbereidingsfase naar uitvoeringsfase is cruciaal: afstemming bodemdeskundige versus directie Als project langer duurt, dan grotere kans op verstoring Projectmatig werken Tijd: Tip: beperk project zoveel mogelijk in de tijd! Belangrijkste knelpunten 1. Politiek/belanghebbenden 2. Eigen organisatie 3. Wetgeving Oplossingsrichtingen 1. Communiceren 2. Projectleider: bewustzijn van omgeving 3. Projectmatig werken, samen met andere sectoren Gouden tips Goede communicatie: open, duidelijk, elke stap in het proces (van A tot en met Z), niet achterhouden, maar open houden omgaan met onzekerheid Goede afspraken maken met betrokkenen Tijdsbeheersing Politiek: goed informeren én verbinden aan je project Projectmatig werken in vroeg stadium: betrek belanghebbenden er zo vroeg mogelijk bij Samenstelling team Pagina 7 van 14

8 Tafel 4: Competenties Lidwien Besselink Vraagstelling Wat zijn de bepalende factoren voor succes? Welke projectmanagementvaardigheden zijn noodzakelijk? Welke competenties zijn belangrijk en in welke situaties? Is er sprake van een verschuiving van belangrijkheid van bepaalde competenties gedurende het proces? Achtergrond vraagstelling Het wel/niet binnen budget realiseren van een saneringsproject is mede afhankelijk van de competenties van de projectleider c.q. het projectteam: welke kennis en vaardigheden zijn noodzakelijk. Resultaten workshop Gewenste competenties Projectleider bodemsanering: Factor mens is heel belangrijk Realiteitszin/breed kunnen denken/niet te mooi voor willen stellen Kennis/opleiding/praktijkervaring ook de grenzen van je eigen kwaliteiten weten en dan kennis durven halen (intern of extern) Vertrouwen in elkaar: problemen vlug signaleren, kortsluiten, advies geven over oplossingsmogelijkheden (relatie tussen adviesbureau opdrachtgever) Risico-bewust zijn (risico-factoren inschatten en inzichtelijk maken), maar toch durf hebben/open staan Zelflerend vermogen Overzicht kunnen houden Profileren Schakelen tussen doelstelling en technische middelen Interdisciplinair Omgevingsmanagement Pro-aktief Bruggenbouwer/integraal denken Creativiteit Specialiseren versus generaliseren Centrale vraagstellingen: 1. Hoe krijg je uitvoeringskennis/mogelijkheden (kritische succesfactoren) eerder in de bodemsaneringsketen (competentie: ervaring)? Dakpannen-oplossing, toetsen saneringplannen op haalbaarheid door uitvoerders, rouleren met functies (Bevoegd gezag rol rol projectleider Bodemsanering) 2. Binnen de competenties kun je onderscheid maken tussen procesmatig competenties (projectmatig werken) en inhoudelijke competenties. Hoe manage je dit? Directie evt. uitbesteden, MKB onafhankelijk 3. Hoe kun je het zelflerend vermogen versterken binnen de randvoorwaarden van snelle ontwikkelingen t.a.v. beleid, techniek en organisatie? Moet je dit willen binnen de eigen organisatie? Gebruik maken van (vanuit civieltechnische projecten beschikbare) procedure handboeken, intern overleg. 4. Hoe risico-bewustzijn vergroten (competentie: risico-bewustzijn/durf)? Organisatie moeten fouten accepteren. 5. Hoe verbeter je de communicatieve vaardigheden diverse belanghebbenden, bestuur, politiek (competentie: bestuurlijke antenne)? Communicatieplan, communicatie-afdeling Pagina 8 van 14

9 Tafel 4: Competenties Lidwien Besselink Belangrijkste knelpunten 1. Praktijkervaring (zowel milieuhygiënisch als kostendeskundigheid)/zelflerend vermogen van personen en organisaties 2. Risicobewustzijn/durf 3. Bruggenbouwer/integraal denken 4. Salariëring c.q. financiering in te huren externen probleem om voldoende ervaring voor het project binnen te halen. 5. Projecten teveel opknippen, waardoor totaaloverzicht verdwijnt 6. Bij kleine gemeenten is kennis voor complexere projecten niet aanwezig 7. Saneringsplannen worden teveel opgesteld vanuit het beleid en te weinig vanuit de uitvoeringsmogelijkheden op de locatie Oplossingsrichtingen 1. Netwerkbijeenkomsten/lunchlezingen/cursus (Projectmatig werken), 2. Organisatie moet ruimte bieden voor fouten maken; 3. Extern: uitwisseling tussen organisaties 4. Procesmanager inhuren, die totaal-overzicht op project houdt (kosten!) met eventueel daarnaast een adviseur met bodemsaneringskennis; afhankelijk van omvang project kunnen deze twee rollen in één persoon of twee personen worden ondergebracht 5. Functiescheiding BG PL heeft geleid tot meer discussie, omdat de belangen nu duidelijk anders liggen. Gouden tips Korte lijnen houden Kijk naar de 4-O s: Organisatie Ontwerp Omgeving - Omstandigheden Pagina 9 van 14

10 Tafel 5: Contractering - Jan Pals Vraagstelling Welke contractvormen zijn het best geschikt voor welk type projecten vanuit het aspect kostenbeheersing? Welke voor- en nadelen kleven aan de verschillende contractvormen? Hoe kun je risico s verdelen binnen de verschillende contractvormen? Achtergrond vraagstelling Er is een relatie aanwezig tussen werkproces en contracteringsbeleid (traditionele of geïntegreerde contracten). De verschillende typen contracten hebben allemaal voor- en nadelen vanuit het aspect kostenbeheersing. Resultaten workshop Rendement van (meer) onderzoek Kwaliteit van de geleverde produkten versus aanvraag Soms onvoldoende kennis in organisatie met betrekking tot specifieke contactvormen (Desing & Construct) Aanbestedingsbeleid: landurige interne procedures, ook voor vervolgonderzoek Tijd/planning procesbeheersing Resultaatsverplichting /design & construct Inschatten risico s Afrekenen adviesbureau s op kwaliteit van de geleverde producten Te laat inschakelen Veel schakels/regiseursfunctie Beperkte risico-analyse Vraagstellingen: 1. Hoe krijg ik een goede offerte(aanvraag)? Open of gesloten, betrek de visie van het adviesbureau erbij, bepaald zelf goed je doel en uitgangspunten 2. Hoe krijg ik een waterdicht/goed bestek? compleet voorwerk/voortraject, zelf risico s inzien, keuze wel of niet in bestek opnemen, definitief ontwerp als schakel tussen SP en bestek, keuze directievoerder/mkb van groot belang, projectleider gebonden! 3. Hoe ver ga je met onderzoek (risico s in informatie)? 4. Welke contractvorm kies ik wie neemt welke risico s? 5. Hoe bewaak je de financiële voortgang? Oplossingsrichtingen: Extern advies binnenhalen Kijk goed naar de omstandigheden en de fase: kennis en ervaring vereist Schat onvoorzien, bandbreedte Kijk naar de mens, minder naar het bureau Belangrijkste knelpunten 1. Hoe krijg ik een goed onderzoek, beoordelen offerte opzet, produktlevering, toetsen aan juiste aanvraag: afrekenen of inspanning versus resultaat 2. Inschatten risico: wanneer, welke, bij wie onderbrengen 3. Kennis van en ervaring met prestatiecontracten 4. Overgang SP bestek: schakel mist Oplossingsrichtingen 1. Communiceer onzekerheden en geef bandbreedte aan 2. Risico-management 3. Leer van kennis en ervaringen, pak het fase-gewijs aan, proef/pilot-sanering leren 4. DO (inclusief risico-management) als schakel tussen SP en bestek Gouden tips SIKB-brochure: Hoe kies ik het juiste adviesbureau Pagina 10 van 14

11 Tafel 6: Beslismomenten John Ebbelaar Vraagstelling Is het zinvol om binnen het voorbereidings- en uitvoeringstraject go/no go-momenten in te bouwen, om de effectiviteit van de gekozen saneringswijze te toetsen? Hoe wordt afgewogen of het nog zin heeft om op de vastgestelde wijze door te gaan? Welke criteria spelen de hoofdrol op deze beslismomenten? Achtergrond vraagstelling Uit het project Toetsing van ruim 300 bodemsaneringsgevallen (Toetsing achteraf) blijkt dat het inbouwen van een actief go/no go-moment meestal niet gebeurt. Binnen de provincie Gelderland wordt momenteel gewerkt aan een beslisboom voor langlopende grondwatersaneringen. Waarschijnlijk zal bij een groot aantal grondwatersaneringen worden gestopt met de actieve saneringsmaatregelen. Resultaten workshop Voor een dubbeltje op de eerst rang willen zitten; goedkoop blijkt vaak duurkoop Saneringsmoment saneringsdoelstelling welke techniek terugvalscenario beslismomenten SO: risico s aannamen financieel vertalen toetsmomenten: aanvaardbaar? Oude/nieuwe projectleider Andere partijen zijn ondeskundig met bodemsanering Kleinere overheden geen kennis Tijdpad (soms ellenlang en bodemloze put); Kwaliteit van raming Haalbaarheid vaak ook afhankelijk van nieuwe functie, brengt die genoeg op Historisch onderzoek vaak niet toereikend, dan niet in vervolgtraject meegenomen leidt tot hoge kosten Wie beslist wat? Bestuurlijke invloed/ro sanering niet betrokken Kennis binnen organisatie is er wel, bij elkaar brengen gebeurt niet Rol politiek: wat waar, combinatie met RO In elke fase: HO/VO/NO/SO/SP/EV/Nazorg Vooraf vastgestelde ijkmomenten welke acties te verwachten Wat zijn de risico s van de restverontreiniging Toetsen aan verwachtingspatroon Voorwaarde is inzicht in de kosten van de risico s informatieniveau Bij start alle informatie meenemen Op beslismomenten: alle partijen zelfde beeld Ook toetsmomenten inbouwen in saneringsuitvoering Veldkennis beter betrekken bij ontwerp en uitvoering (ijkmomenten) Afstemming met ondeskundige vakgebieden Uitvoerder meer betrekken bij SO/SP, uitvoeringsplan: toets op uitvoerbaarheid Beslismomenten in voortraject: communicatie Voorfase/SA-fase: meer praktijkproeven om risico s in te perken Ervaringen terugkoppelen Onzekerheden en aannamen vertalen in risico s financieel vertalen toetsmomenten inbouwen in proces en alternatieven (terugvalscenario s) opzetten. Terugvalscenario: moment/procesafspraak Monitoringplan: breed opzetten: bodemaragraaf, financiele paragraaf, rendement Stabiele eindsituatie: ijkmomenten MKBA: maatschappelijk kosten/baten-analyse Maak kaart/overzicht met wat je wilt: wensen versus kosten, bijdrage bodemsanering Afstemmen met andere vakgebieden: Routeplanner lokale ambities lokatiebezoek Pagina 11 van 14

12 Tafel 6: Beslismomenten John Ebbelaar Knelpunten 1. Risico s worden onvoldoende in beeld gebracht in relatie tot belissingen: structureel vertalen van risico s in toets-/beslismomenten in uitvoering 2. Er wordt onvoldoende gecommuniceerd over risico s communiceren en onvoldoende vastgelegd; 3. Snel voor weinig in voortraject; goedkoop is duurkoop Oplossingsrichtingen 1. Fasegewijs inperken van risico s (d.mv. praktijkproeven) vertalen in beslismomenten. Voorfase meer praktijkproeven om in uitvoeringsfase sanering risico in te perken 2. Ervaringen uit praktijk terugkoppelen vraag om second opinion, kennisplatform ervaringsdeskundigen 3. Breng proces/spelers en rol in beeld zodat iedereen gelijke verwachtingen heeft Gouden tips Voorfase Feiten aannames risico s toetsmomenten terugvalscenario monitoring Praktijkproeven Saneringsfase Proefsanering Beslismomenten relateren aan risico s toetsen risico s Pagina 12 van 14

13 Plenaire terugkoppeling De workshop is afgesloten met een plenaire terugkoppeling. Pet tafel zijn de drie belangrijkste knelpunten en oplossingrichtingen kort toegelicht (zie onderstaande tabel). Overzichtstabel belangrijkste knelpunten en oplossingsrichtingen per thema Thema Knelpunten Oplossingsrichtingen Projectstrategie 1. Uitgangspunten niet helder genoeg: Wat moet er gedaan worden, Hoe bestuurlijk besluiten en Projectorganisatie/communicatie. 2. Er ontbreekt expertise (financieeleconomische inbreng): Meedoen in strategische keuzes; Om te onderhandelen, geld uit de markt te halen; Om helderheid te hebben over risico s en geld (mechanismen en inzicht). 3. Buitenwereld accepteert resultaat niet, knelpunt zelf vanuit het verleden gecreëerd (schone grondverklaringen, binnen 4 jaar saneren na beschikking enz.), ze willen schone locatie. Opstellen kostenramingen 1. Uniformiteit definities 2. Onvoorziene omgevingsfactoren 3. Kenniserosie Omgeving 1. Politiek/belanghebbenden 2. Organisatie 3. Wetgeving Competenties 1. Praktijkervaring/zelflerende vermogen (milieuhygiënisch en financieel) 2. Risico-bewustzijn/durf 3. Bruggenbouwer/integraal denken Contractering 1. Hoe krijg ik een goed onderzoek, beoordelen offerte opzet, produktlevering, toetsen aan juiste aanvraag: afrekenen of inspanning versus resultaat 2. Inschatten risico: wanneer, welke, bij wie onderbrengen 3. Kennis van en ervaring met prestatiecontracten 4. Overgang SP bestek: schakel mist Beslismomenten 1. Risico s worden onvoldoende in beeld gebracht in relatie tot belissingen: structureel vertalen van risico s in toets- /beslismomenten in uitvoering 2. Er wordt onvoldoende gecommuniceerd over risico s communiceren en onvoldoende vastgelegd; 3. Snel voor weinig in voortraject; goedkoop is duurkoop 1. Betere betrokkenheid voorin het project, betere structurering en hoger vaardigheidsniveau. 2. Informatie verbeteren. Risico s goed bepalen, vroeg in proces komen en uitgangspunten samen met anderen bepalen. Expertise aantrekken, grotere invloed geven, strategischer inzet. Invoeren uniforme modellen, uitvoeren second opinions in SO fase en in uitvoering. Evaluatiemethode om volgende keer beter te doen en mee communiceren.uniformiteit, second opinion, goede afstemming. 3. Communicatie, werken aan breed draagvlak, juiste woordkeuze/beeldvorming tot in contracten 1. Checklist/leidraad Definities Kwaliteitseisen Indexatie Risico s Faseren en bijstellen Resulterend in een uniform model 2. Communicatie 3. Borging/dossiervorming 1. Communicatie/hoofdzakelijk informeren 2. Bestuurlijk en omgevingsbewustzijn (= competentie) 3. Projectmatig werken 1. Netwerkbijeenkomsten/lunchlezingen/cursus 2. Organisatie moet ruimte bieden voor fouten maken; 3. Extern: uitwisseling tussen organisaties 1. Communiceer onzekerheden en geef bandbreedte aan 2. Maak definitief ontwerp met risicomanagement 3. Leer van kennis en ervaringn, pak het fasegewijs aan, proef/pilot-sanering leren 4. DO, inclusief risico-management als schakel tussen SP en bestek 1. Fasegewijs inperken van risico s (d.mv. praktijkproeven) vertalen in beslismomenten. Voorfase meer praktijkproeven om in uitvoeringsfase sanering risico in te perken 2. Ervaringen uit praktijk terugkoppelen vraag om second opinion, kennisplatform ervaringsdeskundigen 3. Breng proces/spelers en rol in beeld zodat iedereen gelijke verwachtingen heeft Pagina 13 van 14

14 Tot slot is er pleanair gestemd over de vraagstellling: Bij welk thema ligt het zwaartepunt? 1. Projectstrategie: 3 stemmen 2. Opstellen kostenramingen: 2 stemmen 3. Omgeving: 12 stemmen 4. Competenties: 6 stemmen 5. Contractering: 7 stemmen 6. Beslismomenten: 7 stemmen Het managen van de omgeving van een project werd dus ervaren als het belangrijkste aspect rond kostenbeheersing. Actieve en goed getimede communicatie werd alom gezien als een belangrijk instrument om die omgeving mee te nemen in de voortgang van het project en waarmee ook het beheersen van kosten kan worden gestimuleerd. Vervolgtraject In het vervolgtraject zullen de resultaten van de workshop nader worden geanalyseerd. Hierbij zullen de resultaten van andere studies en rapporten worden betrokken, met name ook om na te gaan of de in de workshop geconstateerde knelpunten en oplossingrichtingen kunnen worden onderbouwd met feiten vanuit evaluaties van bodemsaneringsprojecten en uitgevoerde projecten. Op basis van deze analyse kan mogelijk worden gekomen tot een indeling in categorieën/rangschikking in soorten projecten in relatie tot kostenbeheersing. Verder zal een deel van de geconstateerde knelpunten worden gekoppeld aan fasen/stappen in het werkproces en kunnen plossingrichtingen/tips worden gegeven. Daarnaast zal sprake zijn een een categorie meer algemene knelpunten, die gerelateerd zijn aan de projectorganisatie, competenties, omgeving en beslismomenten. Ook hier zullen oplossingrichtingen voor worden aangegeven, waarmee de kostenbeheersing kan worden verbeterd. Pagina 14 van 14

Informele raadsbijeenkomst over de risico s van de 3 decentralisaties in het sociaal domein. Heerenveen, 17 oktober 2013

Informele raadsbijeenkomst over de risico s van de 3 decentralisaties in het sociaal domein. Heerenveen, 17 oktober 2013 Informele raadsbijeenkomst over de risico s van de 3 decentralisaties in het sociaal domein Heerenveen, 17 oktober 2013 Programma over risico s 3D s - Welkom. Door Frederike Gossink. - Wat zijn risico

Nadere informatie

Ruimte voor ontwikkeling. Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling

Ruimte voor ontwikkeling. Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling Ruimte voor ontwikkeling Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling U WILT UW GEBIED ONTWIKKELEN. DAT ROEP VEEL VRAGEN OP: HOE PAK IK DAT AAN? EN IS HET FINANCIEEL WEL HAALBAAR IN DEZE

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

SPC360: specificeren, programmeren en contracteren. SPC360 en AT Osborne 2016 Q1

SPC360: specificeren, programmeren en contracteren. SPC360 en AT Osborne 2016 Q1 SPC360: specificeren, programmeren en contracteren Andere contractvormen In de utiliteitsbouw worden steeds vaker andere contractvormen toegepast. Het zijn tools die hun oorsprong vinden in de wereld van

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Project Dijkversterking Krimpen

Project Dijkversterking Krimpen Project Dijkversterking Krimpen Dijkversterking & UAV-gc Samenwerken met de opdrachtnemer Huub Verbruggen Projectmanager Dijkversterking Krimpen Even voorstellen Huub Verbruggen Projectmanager van beroep

Nadere informatie

Contractering bij infra-projecten

Contractering bij infra-projecten Contractering bij infra-projecten Mooie voornemens en waarom het toch vaak misgaat Industrieel Management & Advies Roadmap Het contracteringsproces Organisatiemodellen/Contractmodellen 3 contractmodellen

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Kwaliteitsborging. Systeemgerichte contractbeheersing binnen de Rijksgebouwendienst. Angelia Zeegers - Rijksgebouwendienst. Rijksgebouwendienst

Kwaliteitsborging. Systeemgerichte contractbeheersing binnen de Rijksgebouwendienst. Angelia Zeegers - Rijksgebouwendienst. Rijksgebouwendienst Rijksgebouwendienst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kwaliteitsborging Systeemgerichte contractbeheersing binnen de Rijksgebouwendienst Angelia Zeegers - Rijksgebouwendienst Agenda

Nadere informatie

De Concurrentie gerichte Dialoog

De Concurrentie gerichte Dialoog De Concurrentie gerichte Dialoog PIANOo lunch 23 maart 2010 Diederik van der Staay Handreiking Tien gouden regels voor de dialoog Kennis opgedaan bij: Defensie Kromhout Kazerne Rgd KV7 en IB groep RWS

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Delfts Doen! Delftenaren maken de stad

Delfts Doen! Delftenaren maken de stad Inhoud A Delfts Doen! Delftenaren maken de stad 1 Delfts Doen! Delftenaren maken de stad P lannen maken in de stad doe je niet alleen. Een goed initiatief vraagt samenwerking en afstemming met bewoners,

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Locatieontwikkeling en bodemsanering

Locatieontwikkeling en bodemsanering Locatieontwikkeling en bodemsanering Succesvolle herontwikkeling van verontreinigde locaties 26 maart 2009 Arie Slagmolen Inhoudsopgave Introductie spreker Aanleiding en doelstelling Een schone bodem Vraag

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr. RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 21 september 2011 onderwerp: Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve bijlage: ontwerp-besluit datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Basisschool Aan de Bron en sporthal op het voormalige WML-terrein Onderzoeksopzet Rekenkamer Weert 16 december 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond

Nadere informatie

Welkom bij De Voorbereidingsfase

Welkom bij De Voorbereidingsfase Welkom bij De Voorbereidingsfase Roeland de Weerd acta Safety Professionals Voorbereidingsfase Een kabel en leidingtracé door een ernstig geval van bodemverontreiniging, wat is hiervoor nodig? Ontwerp

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Programma Zwakke Schakels Kust

Programma Zwakke Schakels Kust Programma Zwakke Schakels Kust Ruimteconferentie 1 Inhoud Over het onderzoek Toelichting achtergrond programma Conclusies uit onderzoek en aandachtspunten voor toekomstige waterveiligheidsprogramma s Bestuurlijke

Nadere informatie

ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK. Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie

ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK. Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie OPZET VAN DE PRESENTATIE Bodemvisie Waarom? Doel Middel Ingrediënten SPRONG Wie, wat, waarom? Het proces

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Stuurgroep Nieuw Hydepark

Stuurgroep Nieuw Hydepark Voortgangsrapportage 1 Stuurgroep Nieuw Hydepark Periode januari t/m mei 2013 4 juni 2013 Kleine Synode 21 juni 2013 OZ 13-06 Bestuur Dienstenorganisatie Pagina 3 van 7 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Projectkaders

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Hoe kan het versnellen van investeringsprojecten bijdragen tot een breder maatschappelijk draagvlak?

Hoe kan het versnellen van investeringsprojecten bijdragen tot een breder maatschappelijk draagvlak? Hoe kan het versnellen van investeringsprojecten bijdragen tot een breder maatschappelijk draagvlak? Havens en omwonenden Inspiratiedag 11 oktober 2011 Vaststellingen Commissies Berx en Sauwens Lange duurtijd

Nadere informatie

Advies: Instemmen met de bijgevoegde zienswijze op de ontwerpbeschikking over de bodemverontreiniging.

Advies: Instemmen met de bijgevoegde zienswijze op de ontwerpbeschikking over de bodemverontreiniging. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: D. Storm Tel nr: 8348 Nummer: 15A.00209 Datum: 23 februari 2015 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): Team: Ruimtelijk beleid

Nadere informatie

De grensoverschrijdende regio Plannen zonder grenzen. Symposium Geo Promotion

De grensoverschrijdende regio Plannen zonder grenzen. Symposium Geo Promotion De grensoverschrijdende regio Plannen zonder grenzen Symposium Geo Promotion Workshop Plannen zonder grenzen Arjan Brink Hans van Loon De maatschappelijke vraag bepaalt de ruimtelijke inrichting Vroeger..

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Mededeling. Hierbij ontvangt u de eerste voortgangsrapportage van het programma.

Mededeling. Hierbij ontvangt u de eerste voortgangsrapportage van het programma. PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Voortgangsrapportage programma Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen. Kern mededeling: In de vergadering van de commissie Economie en Bereikbaarheid van 14 oktober

Nadere informatie

Casus: richtinggevend voor uitwerking blok 3. Van virtueel naar één geheel. 14 juni 2007 v. 1.1. Leon-Paul de Rouw Robin Scherrenburg

Casus: richtinggevend voor uitwerking blok 3. Van virtueel naar één geheel. 14 juni 2007 v. 1.1. Leon-Paul de Rouw Robin Scherrenburg Casus: richtinggevend voor uitwerking blok 3 Van virtueel naar één geheel 14 juni 2007 v. 1.1 Leon-Paul de Rouw Robin Scherrenburg Meer informatie over het onderwerp servicedesk en andere aspecten op het

Nadere informatie

Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid

Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid CE-markering managementsysteemcertificaat Fabrikant eigen verklaring

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Kennismaking??? en Verwachtingen? Dienst Uitvoering Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en PIANOo Ministerie van Economische Zak

Kennismaking??? en Verwachtingen? Dienst Uitvoering Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en PIANOo Ministerie van Economische Zak Omgaan met externe onderzoekers 23 maart 2011 School voor de Toekomst, s-hertogenbosch Kennismaking??? en Verwachtingen? Dienst Uitvoering Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en PIANOo

Nadere informatie

Voorbeeldprogramma werksessie communicatiekalender

Voorbeeldprogramma werksessie communicatiekalender Voorbeeldprogramma - 1 Voorbeeldprogramma Voorbeeldprogramma werksessie communicatiekalender Hier vindt u een voorbeeldprogramma voor een werksessie/trainingsmodule communicatiekalender Factor C, met een

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

Projectmanagement. Hoofdstuk 1 en 2. Roel Grit. Het project Mensen en projecten

Projectmanagement. Hoofdstuk 1 en 2. Roel Grit. Het project Mensen en projecten Projectmanagement Hoofdstuk 1 en 2 Het project Mensen en projecten Roel Grit Hoofdstuk 1 Het project 1. Soorten werkzaamheden 2. Voorbeelden van projecten 3. Wat is een project? 4. Van improvisatie via

Nadere informatie

Aan de slag met de Omgevingswet. Hart van Brabant 28 juni 2017

Aan de slag met de Omgevingswet. Hart van Brabant 28 juni 2017 Aan de slag met de Omgevingswet Hart van Brabant 28 juni 2017 Waar gaan wij het over hebben? Omgevingswet in het kort Betekenis wet voor raad en samenleving Ambitie, veranderopgave en invoeringsstrategieën

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties Puberbrein als Innovatiekans Beschrijving van de 4 basiscompetenties Samenwerken Plannen en organiseren Omgaan met (onverwachte) veranderingen Reflecteren Toelichting beschrijving van de basiscompetenties

Nadere informatie

Bart van Reeken Voorzitter PON 12-3-12013 1

Bart van Reeken Voorzitter PON 12-3-12013 1 Bart van Reeken Voorzitter PON 12-3-12013 1 Seminar: Rapport Elias 1/29/2015 2 Woord vooraf van de commissie Als slechts enkele aanbevelingen worden uitgevoerd en de resterende niet, voorziet de commissie

Nadere informatie

PROJECTRISICO S EENVOUDIG IN KAART De Project Risico Meter als hulpmiddel

PROJECTRISICO S EENVOUDIG IN KAART De Project Risico Meter als hulpmiddel Trefwoorden: projectmanagement, risicomanagement, risico-identificatie PROJECTRISICO S EENVOUDIG IN KAART De Project Risico Meter als hulpmiddel Samenvatting In elke organisatie wordt gewerkt aan projecten.

Nadere informatie

Vlaanderen. is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN. Een nieuwe procesaanpak. www.complexeprojecten.be

Vlaanderen. is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN. Een nieuwe procesaanpak. www.complexeprojecten.be Vlaanderen is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN Een nieuwe procesaanpak www.complexeprojecten.be U heeft het als bestuur of als private initiatiefnemer wellicht reeds meegemaakt. De opstart en uitvoering

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

Organisatie- en invoeringsstrategieën Omgevingswet

Organisatie- en invoeringsstrategieën Omgevingswet Organisatie- en invoeringsstrategieën Omgevingswet Kennismarkt Omgevingswet 11 oktober 2016 Ron Visscher De vier verbeterdoelen Inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak Samenhangende benadering

Nadere informatie

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 Waar gaan wij het over hebben? Geheugen opfrissen: Omgevingswet in het kort Betekenis wet voor

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

INLEIDING GEORISICOSCAN 2.0 VOOR TE TOETSEN PROJECTEN

INLEIDING GEORISICOSCAN 2.0 VOOR TE TOETSEN PROJECTEN INLEIDING GEORISICOSCAN 2.0 VOOR TE TOETSEN PROJECTEN Wat is de GeoRisicoScan (GRS) 2.0? De GRS 2.0 is een instrument om de kwaliteit van de toepassing van GeoRM in een project te toetsen. Wat is het doel

Nadere informatie

Verbinden van onder- en bovengrond

Verbinden van onder- en bovengrond Verbinden van onder- en bovengrond Gebieden en clusters: Slimmer omgaan met grondwater Inhoud - Gebiedsgerichte benadering - Toelichting locaties: multi sectorale opgave - Het proces Deventer 18 november

Nadere informatie

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Volmacht Overig. Bijlage E10 ----------------------

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Volmacht Overig. Bijlage E10 ---------------------- TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN Volmacht Overig Bijlage E10 ---------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juni 2013, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a

Nadere informatie

Deskundigenpool. Bundelen van kennis en ervaring

Deskundigenpool. Bundelen van kennis en ervaring Deskundigenpool Bundelen van kennis en ervaring 1 Aanleiding Veel grote projecten in Noord-Brabant Complexe / dynamische projecten Veel verschillende bevoegde instanties Samenwerking onontbeerlijk Specialistische

Nadere informatie

Nulmeting regionale brandweer Zuidoost-Brabant taakinhoudelijk deel (taakvervulling volgens PVPP)

Nulmeting regionale brandweer Zuidoost-Brabant taakinhoudelijk deel (taakvervulling volgens PVPP) Nulmeting regionale brandweer Zuidoost-Brabant taakinhoudelijk deel (taakvervulling volgens PVPP) versie november 2002 Gemeente: Ingevuld 1 door + functie: Telefoon: email: Definitie pro-actie: Pro-actie

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten

Aan Provinciale Staten www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 85 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum PS/2003/872 d.d.

Nadere informatie

Nieuwe contractvormen en projectcontrol

Nieuwe contractvormen en projectcontrol Nieuwe contractvormen en projectcontrol Rin-Sjoerd Zijlstra 12 juni 2014 Agenda Projecten in het nieuws Nieuwe kijk op projecten? Projectfalen en contractvorm Keuze voor juiste contractvorm Projectcontrol

Nadere informatie

Inventarisatie evaluatiemethoden C-ITS

Inventarisatie evaluatiemethoden C-ITS Inventarisatie evaluatiemethoden C-ITS Ronde Tafel Effecten 8 december 2015 Freek Faber Welke evaluatiemethoden kennen jullie?. 8 december 2015 2015-18/2 Inventarisatie evaluatiemethoden voor C-ITS Evaluation

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Welke termijnen en data worden gehanteerd voor het indienen van zienswijzen, bezwaarschriften, etc? Zie hierboven.

Welke termijnen en data worden gehanteerd voor het indienen van zienswijzen, bezwaarschriften, etc? Zie hierboven. Vragen & antwoorden met betrekking tot het EMK terrein Datum: 7 december 2015 Op 12 oktober van dit jaar hebben bewoners die zitting hebben in de Klankbordgroep EMK terrein in een email een aantal vragen

Nadere informatie

Bijeenkomst PROEVEN AAN contractmanagement

Bijeenkomst PROEVEN AAN contractmanagement Bijeenkomst PROEVEN AAN contractmanagement Thor Mesman Inleiding Doelstelling Het geven van een beknopt ervaringsoverzicht over contractmanagement, zodat de deelnemers van deze bijeenkomst hier eventueel

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

Projectmanagement. Hoofdstuk 1 en 2. Roel Grit. Het project Mensen en projecten

Projectmanagement. Hoofdstuk 1 en 2. Roel Grit. Het project Mensen en projecten Projectmanagement Hoofdstuk 1 en 2 Het project Mensen en projecten Roel Grit Instructie docent Er is een aantal dia s met animaties. Als je die niet wilt gebruiken vanwege afdrukken van hand-outs, kun

Nadere informatie

DEEL I Een theoretische inleiding 23

DEEL I Een theoretische inleiding 23 I nhoud 1 Inleiding 15 1.1 Waarom projectmanagement? 16 1.2 Wat is projectmanagement? 16 1.3 Complementaire boeken over projectmanagement 17 1.4 Indeling van dit boek 17 1.5 Voor wie is dit boek bestemd?

Nadere informatie

Do s. Do s en don ts bij aanbesteding en uitvoering Participatiebudget

Do s. Do s en don ts bij aanbesteding en uitvoering Participatiebudget Do s Do s en don ts bij aanbesteding en uitvoering Participatiebudget Iedereen doet mee is het idee achter het Participatiebudget. Gemeenten hebben de taak om te zorgen dat hun burgers actief worden. Actief

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

wijkontwikkelingsvisie ubach over worms

wijkontwikkelingsvisie ubach over worms wijkontwikkelingsvisie ubach over worms presentatie Inhoud - Voorstellen, wie zijn wij? - Plan van aanpak ahv (Deel)Producten en communicatie - Stappenplan - Vragen wie zijn wij Vissers & Roelands architecten

Nadere informatie

Contractvormen op golfbanen en sportvelden

Contractvormen op golfbanen en sportvelden Contractvormen op golfbanen en sportvelden Bij de landelijke aannemers komen steeds vaker vragen binnen over de toepasbaarheid van verschillende contractvormen voor de realisatie en eventueel onderhoud

Nadere informatie

omgevingsrapportage Thorbeckestraat 84 Omgevingsrapportage

omgevingsrapportage Thorbeckestraat 84 Omgevingsrapportage omgevingsrapportage Thorbeckestraat 84 Omgevingsrapportage Pagina 1 van 11-19-04-2017 Inhoudsopgave Voorblad Inhoudsopgave Inleiding Thorbeckestraat 88 Thorbeckestraat 80-82 Thorbeckestraat 84 Thorbeckestraat

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

Whitepaper: samenwerking communicatie en participatie

Whitepaper: samenwerking communicatie en participatie Publieksparticipatie Whitepaper: samenwerking communicatie en participatie Waarom een whitepaper? Participatie- en communicatieadviseurs ondervinden over en weer dat er onduidelijkheid is over de doelen

Nadere informatie

Betreft: Offerte uitvraag {adviseur en opsteller outputspecificatie}

Betreft: Offerte uitvraag {adviseur en opsteller outputspecificatie} Aan: Naam adviesbureau, ter attentie van, adres { } Betreft: Offerte uitvraag {adviseur en opsteller outputspecificatie} {Plaatsnaam en datum} Geachte heer, mevrouw, { } De gemeente { } en het schoolbestuur

Nadere informatie

Qmus 11februari 2010. = veranderenverbeteren. Context en balans

Qmus 11februari 2010. = veranderenverbeteren. Context en balans Qmus 11februari 2010 = veranderenverbeteren Context en balans HET INK MODEL Management van medewerkers Medewerkers Leiderschap Strategie en beleid Management van processen Klanten en Partners Bestuur en

Nadere informatie

Bodem onder gebiedsontwikkeling

Bodem onder gebiedsontwikkeling Bodem onder gebiedsontwikkeling VVM 5 november 2008 Henk Werksma Opbouw presentatie Opbouw presentatie Rol van bodem in RO Cultuurverschillen Verbreed bodembeleid Opbouw presentatie Opbouw presentatie

Nadere informatie

De waterschappen als publieke opdrachtgever

De waterschappen als publieke opdrachtgever De waterschappen als publieke opdrachtgever (periode 2014-2016) Voor iedereen die met de waterschappen te maken krijgt als opdrachtgever voor de realisatie van, of het beheer en onderhoud aan, (waterschaps)werken,

Nadere informatie

Leren en werken voor álle kinderen en jongeren

Leren en werken voor álle kinderen en jongeren ONDERWIJS ARBEID SOCIAAL FINANCIËN ONDERSTEUNING SECTOR Hoe kunnen wij organiseren dat álle kinderen en jongeren kunnen leren en werken? ONDERWIJS ARBEID SOCIAAL FINANCIËN ONDERSTEUNING SECTOR Hoe kunnen

Nadere informatie

Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief. basispresentatie

Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief. basispresentatie Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief basispresentatie Doelen Doelen 1. geven kort overzicht van voor cliënten belangrijke tendensen 2. toelichten aandachtspunten vanuit cliëntenperspectief 3. aanreiken

Nadere informatie

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat.

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat. Gemeentelijke regie bij integrale veiligheid Veel gemeenten hebben moeite met het vervullen van de regierol op het gebied van integrale veiligheid. AEF heeft onderzoek gedaan naar knelpunten bij de invulling

Nadere informatie

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren.

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren. Voorbeeld invoeringsplan door Wim - 01-06-2011 http://www.itpedia.nl/2011/01/06/voorbeeld-invoeringsplan/ Voordat applicaties in een organisatie worden ingevoerd, is het belangrijk na te gaan op welke

Nadere informatie

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Robert t Hart / Geert Haisma 26 september 2013 r.hart@risicomanagement.nl / haisma@risicomanagement.nl 1www.risicomanagement.nl Visie risicomanagement Gemeenten

Nadere informatie

Aanleg en onderhoud in de rimboe

Aanleg en onderhoud in de rimboe Aanleg en onderhoud in de rimboe Veranderende rollen Seth van der Wielen KYBYS 26 november 2015 Agenda Over de veranderende rollen: > Afwegingen > Groene velden heerlijk vertrouwd > De verandering > De

Nadere informatie

Projectmanagement. of toch niet? V&VN Congres 26 mei 2016. Anita Olsthoorn 0612508652

Projectmanagement. of toch niet? V&VN Congres 26 mei 2016. Anita Olsthoorn 0612508652 V&VN Congres 26 mei 2016 Anita Olsthoorn 0612508652 Projectmanagement of toch niet? Inhoud 1. Probleem, opdrachtformulering en Governance 2. Verschil in proces of project 3. Fasen in projectmanagement

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Communicatie/participatieplan

Communicatie/participatieplan Bijlage 2 Communicatie/participatieplan 1. Omschrijving Het riool in het Engelse Werk, Dwarsakkers en Royenstein verkeert in slechte staat en moet worden vervangen. Ook moet het regenwater worden afgekoppeld

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Verbeterplan inkoopfunctie

Verbeterplan inkoopfunctie Verbeterplan inkoopfunctie Artikel 213a onderzoek team control Gemeente Goeree-Overflakkee Team Inkoop April 2017 In het kader van het periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van

Nadere informatie

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte Januari 2014 : 14 01 (INTERN+EXTERN) De Veiligheidsregio Limburg-Noord fungeert als samenwerkende partij van 15 gemeenten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid. Politie

Nadere informatie

Waardegestuurd Contractmanagement

Waardegestuurd Contractmanagement Waardegestuurd Contractmanagement Wat is de effectiviteit van úw Inkoop- en Contractmanagement? Augustus 2015 Ontwikkeling in Inkoop & Contractmanagement Uit Onderzoek van de IACCM (International Association

Nadere informatie

Roadmap Provincie Utrecht. d.m.v. innovatieve kennis-en diensteneconomie topregio zijn op gebied van mobiliteit

Roadmap Provincie Utrecht. d.m.v. innovatieve kennis-en diensteneconomie topregio zijn op gebied van mobiliteit Roadmap Provincie Utrecht d.m.v. innovatieve kennis-en diensteneconomie topregio zijn op gebied van mobiliteit 1 Status presentatie Gemaakt voor het Programma icentrale Nog niet bestuurlijk vastgesteld

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Zijn we allemaal aangesloten? Zijn alle gemeenten

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 FUNCTIEDOCUMENT RWS Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 CONTEXT RWS heeft vier afdelingen (Strategie & Beleid, Klant, Vastgoed en Bedrijfsvoering). Deze afdelingen

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

Melding Evaluatie Bodemsanering

Melding Evaluatie Bodemsanering Versie juli 2014 Melding Evaluatie Bodemsanering IN TE VULLEN DOOR OPDRACHTGEVER SANERING (MELDER) OF DIENS GEMACHTIGDE De gebruikte begrippen worden toegelicht in de bij dit formulier behorende toelichting.

Nadere informatie

Opstellen plan voor Brabantse samenwerking EV na 2010

Opstellen plan voor Brabantse samenwerking EV na 2010 Opstellen plan voor Brabantse samenwerking EV na 2010 Georganiseerde veiligheid contouren voor het borgen van externe veiligheid in beleid en uitvoering van gemeenten in Noord-Brabant Petra de Paauw projectleider

Nadere informatie

Risicomanagement Transities

Risicomanagement Transities Risicomanagement Transities 1. Inleiding In deze rapportage worden de risico s en de mogelijke beheersmaatregelen benoemd die verband houden met de te realiseren transities rondom Jeugdzorg, Participatie

Nadere informatie

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is:

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is: Projectmatig werken Inhoudsopgave Projectmatig werken vs. niet-projectmatig werken... 1 Projectmatig werken... 1 Niet projectmatig werken... 2 Waarom projectmatig werken?... 2 Hoe herken je wanneer projectmatig

Nadere informatie

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED STARTPAKKET RURAAL ERFGOED CHECKLIST Startpakket Ruraal Erfgoed komt tot stand onder auspiciën van Innovatieplatform Duurzame Meierij met een financiële bijdrage van Belvedere, EU (Leader+) en IDM. Projectontwikkeling:

Nadere informatie